Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl."

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni 2014 heeft de fractie van D66 conform artikel 39 van het reglement van orde zes schriftelijke vragen gesteld over de ervaringen bij het project Bijsterhuizen. In bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Lucile Braam, 9522 Datum ambtelijk voorstel 3 juli 2014 Registratienummer Ter besluitvorming door het college De antwoordbrief aan de fractie D66 inzake de ervaringen bij het project Bijsterhuizen vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Steller Lucile Braam Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel

2 Collegevoorstel

3 Maatschappelijke Ontwikkeling Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer M. Groothuizen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk MO00/ Contactpersoon Lucile Braam Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het RvO over Bijsterhuizen Datum uw brief 30 juni 2014 Doorkiesnummer (024) Geachte heer Groothuizen, Op 30 juni 2014 heeft u, conform artikel 39 van het reglement van orde schriftelijke vragen gesteld over het project Bijsterhuizen. U heeft namens uw fractie van D66 Nijmegen zes vragen aan het college geformuleerd over de ervaringen bij het project Bijsterhuizen. U heeft aangegeven deze vragen te stellen gelet op de komst van het regionale werkbedrijf per 1 januari Hoeveel van de iets meer dan 30 vervulde functies zijn duurzaam vervult? Met andere woorden: hoeveel mensen hebben als gevolg van het project Bijsterhuizen een reguliere baan gekregen? In het project Bijsterhuizen zijn in totaal 37 werkplekken gerealiseerd, 16 reguliere werkplekken en 21 werkplekken zijn via een participatieplaats gerealiseerd. Deze laatste moeten in de toekomst tot regulier werk leiden. Aangezien we het relatiebeheer en werving op het bedrijventerrein Bijsterhuizen in nauwe samenwerking met het UWV in het werkgeversservicepunt hebben gecontinueerd, verwachten we in 2014 daarbovenop nog eens 12 werkplekken en 1 participatieplaats te realiseren. 2. Bent u tevreden over de resultaten van project Bijsterhuizen? Zo nee, waarom niet? Ja. Bij dit oordeel hebben we meegewogen dat het project naast de concrete werkplekken ons de volgende zaken heeft opgeleverd: - het heeft druk gezet op de doorontwikkeling van re-integratie en werk; - werkgevers vinden het een goede aanpak en ze willen de methodiek Bijsterhuizen ook inzetten op de andere Nijmeegse bedrijventerreinen; - er is samengewerkt met een commerciële partij waardoor we meer hebben geleerd over de benadering van de markt én geleerd dat daardoor teveel schakels ontstonden in het proces. Antwoordbrief

4 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 1 Kortom, we zien het project Bijsterhuizen als een pilot waarin het ons ook vooral ging om van betrokken partijen te leren. Dit waren vooral de werkgevers en hun wensen en behoeften om er in te slagen óók mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te plaatsen. We hebben dan ook vanaf het begin de processen en de resultaten gemonitord om veranderingen, in met name onze eigen werkwijze, door te voeren en aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van werkgevers. 3. Bent u het met de D66-fractie van mening dat het teleurstellend is dat het zo lastig is om iets meer dan 30 vacatures te vervullen, gelet op de omvang van het gemeentelijke bestand van ongeveer mensen? Het bemiddelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een lastige klus als het economisch tij tegenzit en er veel keuze is voor werkgevers. In totaal zijn in mensen volledig uitgestroomd uit de uitkering naar werk. Daarnaast zijn nog (afgerond) 150 mensen gedeeltelijk gaan verdienen. In 2014 staat de teller op 1 juni op 300 mensen. Het project Bijsterhuizen is een onderdeel van ons uitstroombeleid. Door onder andere inzet van leerwerkplekken wordt de pool werkfitte mensen in de bijstand groter, waardoor de match op (reguliere) werkplekken soepeler verloopt. 4. Project Bijsterhuizen wees uit dat de ambtenaren van de gemeente moeite hadden om aan de verwachtingen van werkgevers te voldoen. Bent u met de D66-fractie van mening dat servicegerichtheid van medewerkers van het nieuwe werkbedrijf aan werkgevers cruciaal is voor het succes met het toekomstige regionale werkbedrijf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen neemt om deze servicegerichtheid te waarborgen? We zijn het met uw fractie eens dat servicegerichtheid van medewerkers van het nieuwe Werkbedrijf cruciaal is voor het succes van de arbeidsbemiddeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op grond van de gedeelde ervaringen met de werkgevers zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld onze reactietijd naar werkgevers toe. Verder hebben we nu per bedrijventerrein een vaste accountmanager. Deze contactpersonen nemen deel aan activiteiten van de bedrijvenverenigingen en zijn daardoor zichtbaar en aanspreekbaar voor werkgevers. We werken hierbij samen met het UWV in het werkgeversservicepunt, zodat er werkelijk één contactpersoon per bedrijventerrein cq werkgever is. Het werkgeversservicepunt werkt volgens de werkafspraken die we in Bijsterhuizen hebben ontwikkeld. Bij de inrichting van het nieuwe werkbedrijf hebben we aan de kwartiermaker de opdracht mee gegeven een nieuw functiehuis en profielen voor medewerkers op te stellen, waarbij de noodzakelijke competenties van die medewerkers in het Werkbedrijf om tot een match tussen klant (= bedrijf) en kandidaat (= werkzoekende) centraal komen te staan. Antwoordbrief

5 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 2 5. Welke structurele maatregelen heeft u naar aanleiding van Project Bijsterhuizen genomen om beter te voldoen aan de verwachtingen van werkgevers? Het project is te splitsen in twee fases. De eerste fase, die inderdaad stroef verliep hebben we geëvalueerd met betrokken werkgevers. De tweede fase van het project verliep daardoor naar tevredenheid van de werkgevers en ons. Het aanwijzen van vaste contactpersonen en een structurele wekelijkse terugkoppeling van vacatures en de inspanningen om in deze vacatures te voorzien, hebben daaraan een grote bijdrage geleverd. De leerpunten uit het project Bijsterhuizen ten aanzien van de verwachtingen van de werkgevers brengen wij uiteraard in bij de ontwikkeling en inrichting van het Werkbedrijf. 6. Uit onze informatie blijkt dat een van de knelpunten was gelegen in het ontbreken van goede software om een match te maken tussen een functieprofiel en een kandidaat. De fractie van D66 vindt dat opvallend. Wij begrijpen dat deze software inmiddels is aangeschaft. Is de aangeschafte software ook geschikt voor het regionale werkbedrijf? Met andere woorden: zijn deze softwareproblemen nu verholpen of kunnen zich in de toekomst opnieuw problemen voordoen als gevolg van minder geschikte software? Binnen de afdelingen werk en Inkomen was de bestaande software in hoofdzaak gericht op registratie van mensen met een WWB- uitkering met het doel de inkomensvoorziening veilig te stellen. Met de nu aangeschafte software kunnen we op een eenvoudige manier personen en vacatures met elkaar matchen. Bovendien zit er een volg- en overdrachtsysteem in voor onze accountmanagers. Systeem en kennis zullen uiteraard ter beschikking worden gesteld aan het Werkbedrijf. Daarbij zal het echter niet blijven aangezien het werkveld nu technologisch erg is beweging is. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Antwoordbrief

6 reg.nr.: V-i. cx2xrjs's^^-i Nijmegen, 30 juni 2014 Schnftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders ex artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Geacht college, In februari 2013 begon de gemeente Nijmegen met het project Bijsterhuizen. Doel van het project was om vacatures bij bedrijven op het Bedrijventerrein Bijsterhuizen in kaart te brengen en hieraan werkzoekenden uit het bestand van de gemeente te koppelen. Uit onze informatie blijkt dat de eerste fase van het project moeizaam verliep. Werkgevers vonden het te lang duren voordat een vacature werd vervuld en werden traag gei'nformeerd over ontstane vertragingen. Het aantal matches viel tegen. De tweede fase van het project is beter verlopen, In totaal werden iets meer dan dertig vacatures vervuld. Per 1 januai-i 2015 gaat het regionale werkbedrijf van start. Kerntaak van het nieuwe werkbedrijf is het matchen van werkzoekenden aan vacatures. Gelet op de komst van het regionale werkbedrijf geven de ervaringen bij Project Bijsterhuizen ons aanleiding tot de volgende vragen: 1. Hoeveel van de iets meer dan 30 vervulde functies zijn duurzaam vervuld? Met andere woorden: hoeveel mensen hebben als gevolg van het project Bijsterhuizen een reguliere baan gekregen? 2. Bent u tevreden over de resultaten van Project Bijsterhuizen! Zo nee, waarom niet? 3. Bent u met de D66-fractie van mening dat het teleurstellend is dat het zo lastig is om iets meer dan 30 vacatures te vervullen, gelet op de omvang van het gemeentelijke bestand van ongeveer 6500 mensen? 4. Project Bijsterhidzen wees uit dat de ambtenaren van de gemeente moeite hadden om aan de verwachtingen van werkgevers te voldoen. Bent u met de D66-fractie van mening dat servicegerichtheid van medewerkers van het nieuwe werkbedrijf aan werkgevers cruciaai is voor het succes van het toekomstige regionale werkbedrijf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen neemt u om deze servicegerichtheid te waarborgen? 5. Welke structurele maatregelen heeft u naar aanleiding van Project Bijsterhuizen genomen om beter te voldoen aan de verwachtingen van werkgevers? 6. Uit onze infomiatie blijkt dat een van de knelpunten was gelegen in het ontbreken van goede software om een match te maken tussen een functieprofiel en een kandidaat. De fractie van D66 vindt dat opvallend. Wij begrijpen dat deze software inmiddels is aangeschaft. Is de aangeschafte software ook geschikt voor het regionale werkbedrijf? Met andere woorden: zijn deze softwareproblemen nu verholpen of kunnen zich in de toekomst opnieuw problemen voordoen als gevolg van minder geschikte software? Hoogachtend, Maarten Groothuizen, raadslid /

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Via de bijgevoegde brief

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande acquisitiebeleid nieuwe bedrijvigheid. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen van de fracties van D66,VVD en CDA betreffende: functioneren Stips Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 26

Nadere informatie

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

Gemeentebestuur. SP Venlo Ta.v. de heer A. Vervoort Soersbeekweg 32 5951 HB Belfeld. Geachte heer Vervoort,

Gemeentebestuur. SP Venlo Ta.v. de heer A. Vervoort Soersbeekweg 32 5951 HB Belfeld. Geachte heer Vervoort, Gemeentebestuur SP Venlo Ta.v. de heer A. Vervoort Soersbeekweg 32 5951 HB Belfeld uw kenmerk uw brief d.d. 11 september 2014 ons kenmerk SLSTA / 14/9926 behandeld door B Verhoeven doorkiesnummer +31 6

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement Ingekomen stuk D18 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024)

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Debatstuk - Parkeerautomaten. Besluitronde 21 maart 2012. Van: College van B&W d.d.

Toelichting over de behandeling van: Debatstuk - Parkeerautomaten. Besluitronde 21 maart 2012. Van: College van B&W d.d. Toelichting over de behandeling van: Debatstuk - Parkeerautomaten Besluitronde 21 maart 2012 Van: College van B&W d.d. 7 februari 2012 Doel: Toelichting: Bespreken in besluitronde Doel van de bespreking

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Colleges van Burgemeester en Wethouders i.a.a. Directeuren Sociale Dienst Hoofden Sociale Zaken Hoofden Financiën Directeuren/hoofden I&A Gemeenteraadsleden

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Financieringsconstructies en duurzaamheid

Financieringsconstructies en duurzaamheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Financieringsconstructies en duurzaamheid Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

WWB en reïntegratie. Gemeente. Sappemeer

WWB en reïntegratie. Gemeente. Sappemeer Onderzoek WWB en reïntegratie Gemeente Hoogezand - Sappemeer DE OMMELANDER REKENKAMERCOMMISSIE DE OMMELANDER REKENKAMER De Ommelander rekenkamer is een personele unie ten behoeve van de drie rekenkamercommissies

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Raad voor Werk en Inkomen April 2009 Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Inhoudspagina 1. Managementsamenvatting... 3 2. Matchen van vraag en aanbod... 9 2.1 Wat willen

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Re-integratie

Vervolgonderzoek Re-integratie Vervolgonderzoek Re-integratie Begeleiding van bijstand naar werk juni 2009 Rekenkamer Amsterdam Vervolgonderzoek Re-integratie Begeleiding van bijstand naar werk juni 2009 Voorwoord Voor u ligt het vervolgonderzoek

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

AGC 17-4-2013 Bijlage 6a. Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden

AGC 17-4-2013 Bijlage 6a. Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden AGC 17-4-2013 Bijlage 6a Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden VOORBLAD DOSSIER NUMMER 1022345 Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Regelement van Orde van de fractie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Colofon Programma Dienstverlenende Overheid Datum Augustus 2013 Nummer R13/05 ISSN ISBN 1383-8733 978-90-5079-264-6

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Programmarapportage Activering jongeren

Programmarapportage Activering jongeren Programmarapportage Activering jongeren Programmarapportage Activering jongeren Colofon Programma Participatie Nummer R 11/05 Datum augustus 2011 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-249-3 Pagina 2 van 45

Nadere informatie