Schriftelijke raadsvragen over faillissementen werkcorporaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schriftelijke raadsvragen over faillissementen werkcorporaties"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke raadsvragen over faillissementen werkcorporaties Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie van D66 van de gemeenteraad Nijmegen heeft schriftelijke raadsvragen gesteld conform artikel 39 van het reglement van orde. De vragen gaan over werkcorporaties in het algemeen en over reeds failliet verklaarde werkcorporaties. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Anne van den Ende, 2471 Datum ambtelijk voorstel 17 november 2014 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Brief aan de fractie van D66 over faillissementen werkcorporaties vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Steller Anne van den Ende Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder CVS raadsvragen D66 faillissementen werkcorporaties (2)

2 Collegevoorstel

3 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer M. Groothuizen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Anne van den Ende Onderwerp Schriftelijke raadsvragen over faillissementen werkcorporaties Datum uw brief 17 oktober 2014 Doorkiesnummer (024) Geachte heer Groothuizen, Op 17 oktober hebben wij uw schriftelijke raadsvragen conform artikel 39 van het reglement van orde ontvangen betreffende faillissementen van werkcorporaties. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. Op dit moment zijn we bezig met het evalueren van de werkcorporaties en raamovereenkomsten. De uitkomsten uit deze evaluatie stellen we beschikbaar aan het Werkbedrijf en hier zal ook de raad over worden geïnformeerd. 1. Met welke werkcorporaties heeft de gemeente tot op heden samengewerkt? 1. Ambachtsplein, 2. BikeWerk, 3. BorisXL, 4. De werkgroep (DAR), 5. Droomvilla LUX, 6. FacSkills, 7. Grootboek & Co, 8. Maatschappelijke dienstverlening (Inter-Lokaal), 9. Mode Met een Missie, 10. Motorcycle Support. 11. Oog voor talent (Iriszorg), 12. Parkeerplaats Oude Stad, 13. Salus Gelria (WZW), 14. Salus Home & Living, 15. Stichting DON (Collusie), 16. Voskookt, 17. Wereldkoks, 18. Zonnetrein, 19. 2Switch. 2. Met welke werkcorporaties werkt de gemeente op dit moment samen? We zijn gestopt met Salus Home & Living. De overeenkomst met Stichting DON eindigt van rechtswege op Met welke werkcorporaties is de gemeente voornemens te gaan samenwerken? Er van uitgaande dat u vraagt naar voornemens tot samenwerking met nieuwe werkcorporaties: We richten geen nieuwe werkcorporaties meer op. De komende periode gaan we vooral sturen op leerwerk-omgevingen en leerwerktrajecten. 4. Hoeveel werkcorporaties of moederondernemingen daarvan zijn failliet gegaan? Om welke werkcorporaties/moederbedrijven gaat het? Er is 1 werkcorporatie failliet gegaan: Salus Home & Living. Op 3 juli 2014 is Stichting Collusie, samenwerkingspartner van Stichting DON, failliet verklaard. Werkcorporatie DON is buiten dit faillissement gebleven. vragen D66- faillissement werkcorporaties d

4 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 1 5. Hoe wordt de uitstroom gemonitord? Is er een volgsysteem? Elke werkcorporatie heeft een contactpersoon vanuit de gemeente; een bemiddelaar. De bemiddelaar onderhoudt de contacten met de kandidaten in traject bij de betreffende werkcorporatie. Gezamenlijk met de begeleider(s) vanuit de werkcorporatie wordt de voortgang van elke kandidaat op individueel niveau gemonitord. Daarnaast wordt de in- en uitstroom van kandidaten gemonitord via het GWS-systeem. Uit de landelijke benchmark blijkt dat Nijmegen sinds januari 2013 beter presteert op de bijstandsontwikkeling. Een verklaring die dezelfde benchmark geeft is dat wij noemenswaardig meer participatieplaatsen inzetten. De werkcorporaties hebben daar mede vorm aan gegeven. De route is vaak dat een kandidaat start bij een werkcorporaties en dan daarna via een andere participatieplaats doorstroomt. Daarnaast kan ook blijken dat de kandidaat eigenlijk niet in staat is tot reguliere arbeid. Ook dit is een belangrijke constatering voor de rest van het reintegratietraject. Het traject bij een werkcorporatie krijgt daarmee een belangrijke diagnose functie. Diagnose op de werkvloer in plaats van in de spreekkamer 6. Hoeveel mensen zijn in heel 2013 duurzaam uitgestroomd? In 2013 zijn er 29 kandidaten vanuit een werkcorporatie uitgestroomd naar werk. In 2013 zijn er 188 nieuwe kandidaten gestart met een leerwerktraject bij een werkcorporatie. Het totaal aantal trajecten over 2013 bedroeg 267, het verschil zit in het aantal verlengingen van trajecten. Zoals in het antwoord op vraag 5 ook staat beschreven dient er rekening te worden gehouden met een groot aantal activeringstrajecten bij de werkcorporaties. Hierbij het doel in eerste instantie doorstroom naar een leerwerkplek is en (nog) niet de uitstroom naar duurzaam werk. 7. Hoeveel mensen zijn tot nu toe in 2014 duurzaam uitgestroomd? Tot en met oktober 2014 zijn er 30 kandidaten vanuit een werkcorporatie uitgestroomd naar werk. In 2014 zijn er 396 nieuwe kandidaten gestart met een leerwerktraject bij een werkcorporatie. Het totaal aantal trajecten over 2014 tot en met oktober bedroeg Wat is het totaalbedrag dat aan werkcorporaties is uitgegeven van het begin tot heden? (Het gaat niet alleen om opstartsubsidies, zoals u in uw brief aan de heer Nooijen al heeft aangegeven, maar ook om de vergoeding per cliënt en eventuele andere uitgaven.) ,- Verstrekte opstartsubsidie in de periode 2011 t/m ,- Begeleidingsvergoeding en scholingskosten over 2011 t/m ,- Totaalbedrag uitgegeven aan werkcorporaties over de periode 2011 t/m Heeft de gemeente Nijmegen nog een vordering op Citybooks. Zo ja, hoe groot is die vordering? Nee. 1 Over de periode 2011 t/m 2013 bestaan de bedragen uit begeleidingsvergoeding incl vergoeding voor scholingskosten. De bedragen over 2014 zijn deels geschat en bestaan enkel uit begeleidingsvergoeding (exclusief scholingsvergoeding). vragen D66- faillissement werkcorporaties d

5 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel Heeft de gefailleerde vennootschap nog een vordering op de gemeente Nijmegen? Nee. 11. Hoeveel geld heeft de gemeente Nijmegen gestoken in Citybooks. Het gaat hier om opstartsubsidie, bedrag per cliënt en eventuele andere vergoedingen. Citybooks was geen werkcorporatie, we hebben aan hen ook geen opstartsubsidie verleend. Wij hebben met Citybooks wel afspraken gemaakt over het begeleiden van kandidaten in een leerwerktraject. Er is in totaal 1.566,- verstrekt aan Citybooks, dit betrof enkel vergoeding voor begeleiding. 12. Hoeveel mensen met een leer/werktraject bij Citybooks zijn duurzaam uitgestroomd? Bij de aanvang van de overeenkomst met Citybooks zijn er 9 kandidaten gestart met een leerwerktraject, 2 kandidaten zijn regulier uitgestroomd bij Citybooks. De uitstroom was door het faillissement van het bedrijf helaas niet duurzaam. 13. Hoe is de beoordeling om met Citybooks in zee gegaan gemaakt? Op basis van welke informatie? Citybooks heeft een projectplan ingediend en er hebben verschillende gesprekken plaats gevonden tussen de gemeente en de bestuurders van Citybooks. 14. Hoe is gemonitord of Citybooks levensvatbaar was en dus zijn re-integratiedoelstellingen kon waarmaken? Organisaties waar wij kandidaten plaatsen zonder een opstartsubsidie te verlenen worden niet getoetst op hun levensvatbaarheid. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun (financiële) bedrijfsvoering. Aan Citybooks is geen opstartsubsidie verleend. Wij hebben in de gesprekken gestuurd op goede begeleiding voor onze kandidaten. 15. Was het bij uw college bekend dat de vennootschap al enige jaren geen winst maakte? Zo ja, waarom is dan toch besloten met Salus in zee te gaan? Nee, hiervan waren wij niet op de hoogte. 16. Hoeveel geld heeft de gemeente Nijmegen in totaal (opstartsubsidie, bedrag per cliënt en eventuele andere vergoedingen) gestoken in Salus Transfer B. VP. (In uw brief aan de heer Nooijen geeft u alleen aan dat de opstartsubsidie euro was.) ,- opstartsubsidie ,- begeleidingsvergoeding + vergoeding scholingskosten ,- totaal bedrag betaald ten behoeve van de werkcorporatie Salus Home&Living vragen D66- faillissement werkcorporaties d

6 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel Sinds wanneer was u op de hoogte van het faillissement van de Stichting Collusie? Woensdag 6 augustus 2014 hebben wij geconstateerd dat Stichting Collusie failliet was verklaard. 18. Hoeveel leer/werk trajecten waren er bij Collusie ondergebracht? Geen, Stichting Collusie is partner van Stichting werkcorporatie DON. Met Stichting werkcorporatie DON hebben wij een overeenkomst afgesloten. Op 17 september 2014 zaten er 34 kandidaten in traject bij werkcorporatie DON. Het contract geeft ruimte voor maximaal 50 kandidaten. 19. Wat is het gevolg van het faillissement voor de mensen met een leer/werktraject? Het faillissement van Stichting Collusie heeft geen gevolgen voor de kandidaten in een leerwerktraject bij de werkcorporatie DON. 20. Heeft de gemeente Nijmegen nog een vordering op Stichting Collusie? Zo ja, hoe groot is die vordering? Ja, we hebben een openstaande vordering van ,98 op Stichting Collusie. Dit betreft een eindafrekening van id-banen uit 2012 en heeft geen betrekking op werkcorporatie DON. Deze vordering is ter verificatie ingediend bij de curator van Stichting Collusie. 21. Heeft de gefailleerde vennootschap nog een vordering op de gemeente Nijmegen? Nee. 22. Hoeveel geld heeft de gemeente Nijmegen gestoken in de Stichting Collusie? Het gaat hier om opstartsubsidie, bedrag per cliënt en eventuele andere vergoedingen. Onderstaande bedragen hebben betrekking op de overeenkomst met Stichting werkcorporatie DON ,- opstartsubsidie 7.325,- begeleidingsvergoeding periode ,- geschatte begeleidingsvergoeding over ,- 23. Hoeveel mensen met een leer/werktraject zijn duurzaam uitgestroomd? Volgens onze gegevens zijn er 3 kandidaten vanuit de werkcorporatie DON uitgestroomd naar regulier werk. Een kandidaat is na een maand al ontslagen, of de uitstroom van de andere kandidaten duurzaam is zal de tijd uitwijzen. vragen D66- faillissement werkcorporaties d

7 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel Is het juist dat het project DON een doorstart overweegt? Er is geen sprake van een doorstart, zie antwoord vraag 18. De overeenkomst met Stichting DON eindigt van rechtswege op De huidige kandidaten in traject kunnen dit afmaken. 25. Zo ja, hoe staat u hier tegenover? Waarom? Zie antwoord vraag 24. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg vragen D66- faillissement werkcorporaties d

8 re;3g.nr.: afgedaan: Nijmegen, 17 oktober 2014 Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders ex artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Betreft: faillissementen werkcorporaties Geacht college, Op 1 juli 2014 is de Stichting Collusie door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard. 1 Wij begrijpen dat het werkbedrijf Duurzame Ontwikkeling Nijmegen deel uit maakt van deze S'h' ttc tmg. 2 Het is niet de eerste keer dat een werkcorporatie failliet gaat. Op 23 september 2013 is Salus Transfer B.V., waar de werkcorporatie Salus Home and Living onder viel al failliet verklaard. Over deze kwestie werden al een aantal vragen gesteld aan uw college. 3 Op 14 mei 2013 is ook Cityhooks NL B.V. failliet verkaard. Deze faillissementen geven ons aanleiding tot de volgende algemene vragen over werkcorporaties: 1. Met welke werkcorporaties heeft de gemeente tot op heden samengewerkt? 2. Met welke werkcorporaties werkt de gemeente op dit moment samen? 3. Met welke werkcorporaties is de gemeente voornemens te gaan samenwerken? 4. Hoeveel werkcorporaties of moederondernemingen daarvan zijn failliet gegaan? Om welke werkcorporaties/moederbedrijven gaat het? 5. Hoe wordt de uitstroom gemonitord? Is er een volgsysteem? 6. Hoeveel mensen zijn in heel 2013 duurzaam uitgestroomd? 7. Hoeveel mensen zijn tot nu toe in 2014 duurzaam uitgestroomd? 8. Wat is het totaalbedrag dat aan werkcorporaties is uitgegeven van het begin tot heden? (Het gaat niet alleen om opstartsubsidies, zoals u in uw brief aan de heer Nooijen al heeft aangegeven, maar ook om de vergoeding per cliënt en eventuele andere uitgaven.) Naast deze algemene vragen hebben wij een aantal vragen over de bovengenoemde werk corporati es/rechtspersonen. Faillissement Cityhooks NL B.V. 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon, mr. J.A. Stal, Cleber Advocaten, 24 juli Zie www. faillissementsdossier.nl. 2 van_ werkcorporaties 3http://www2.nijmegen.nl/mmbaseiattachments /C o 3.16 MOlO Vragen SP en Fractie Wi tsenhuijsen opleidingswinkel Salus Home Living.pdf; schriftelijke raadsvragen over werkcorporatie Salus van raadslid Nooijen, 25 oktober 2013, antwoorden college 26 november 2013.

9 Wij lezen in het faillissementsverslag van curator Van der Meeren van 21 augustus 2014 dat er bij Citybooks 20 mensen in loondienst waren en er 38 leer/werktrajecten liepen. Blijkens dit verslag is de vennootschap op 15 november 2012 opgericht en op 7 mei 2013 failliet verklaard Heeft de gemeente Nijmegen nog een vordering op Citybooks? Zo ja, hoe groot is die vordering? 10. Heeft de gefailleerde vennootschap nog een vordering op de gemeente Nijmegen? 11. Hoeveel geld heeft de gemeente Nijmegen gestoken in Citybooks? Het gaat hier om opstartsubsidie, bedrag per cliënt en eventuele andere vergoedingen. 12. Hoeveel mensen met een leer/werktraject bij Citybooks zijn duurzaam uitgestroomd? Uit de beschrijving van de curator blijkt dat er slechts 10 opdrachten waren ten tijde van het faillissementen, die zijn verkocht. 5 De curator vermeldt ook dat naar zijn mening "de verwachtingen van de bestuurders over de inkomsten nogal rooskleurig waren". Gecombineerd met het gegeven dat de vennootschap reeds na zes maanden failliet is gegaan, roept dit vragen op over de levensvatbaarheid van de vetmootschap. Daarover hebben wij de volgende vragen: 13. Hoe is de beoordeling om met Citybooks in zee gegaan gemaakt? Op basis van welke informatie? 14. Hoe is gemonitord of Citybooks levensvatbaar was en dus zijn re integratiedoelstellingen kon waarmaken? Faillissement Salus Transfer B.V. Bij brief van 22 oktober 2013 heeft uw college in antwoord op vragen van de raadsleden Witsenhuijsen en Helmer een aantal vragen beantwoord over het faillissement van Salus Transfer B. V.6 Bij brief van 26 november 2013 heeft u ook een aantal vragen beantwoord van raadslid Nooijen. In aanvulling daarop hebben wij de volgende vragen. Wij lezen in het verslag van curator Van der Meeren van 29 oktober 2013 dat de vennootschap al enige jaren geen winst maakte. Dat roept vragen op over de levensvatbaarheid van de vennootschap. 15. Was het bij uw college bekend dat de vennootschap al enige jaren geen winst maakte? Zo ja, waarom is dan toch besloten met Salus in zee te gaan? 16. Hoeveel geld heeft de gemeente Nijmegen in totaal ( opstartsubsidie, bedrag per cliënt en eventuele andere vergoedingen) gestoken in Sa lus Transfer B.V.? (In uw brief aan de heer Nooijen geeft u alleen aan dat de opstartsubsidie euro was.) 4 Vijfde verslag in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CITYBOOKS NL B.V., 21 augustus Zie 5 Tweede verslag in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CITYBOOKS NL B.V., 21 augustus Zie 6 /www2.nijmegen.nl!mmbase/attachments/ /C o _3.16 _ MO 10 _Vragen_ SP_ en _Fractie_ Wi tsenhuijsen _ opleidingswinkel_ Sa lus _Home_Living.pdf 2

10 Faillissement Collusie Wij lezen in het verslag van curator Stal dat Collusie jaarlijks 120 mensen zou plaatsen. 7 In een ander verslag van de curator lezen wij dat "nader onderzoek en overleg van partijen inmiddels (heeft) opgeleverd dat het project in Nijmegen (DON) niet in St. Collusie, maar in St. DON thuis hoort, zodat het niet door het faillissement wordt geraakt." Sinds wanneer was u op de hoogte van het faillissement van de Stichting Collusie? 18. Hoeveel leer/werk trajecten waren er bij Collusie ondergebracht? 19. Wat is het gevolg van het faillissement voor de mensen met een leer/werktraject? 20. Heeft de gemeente Nijmegen nog een vordering op Stichting Collusie? Zo ja, hoe groot is die vordering? 21. Heeft de gefailleerde vennootschap nog een vordering op de gemeente Nijmegen? 22. Hoeveel geld heeft de gemeente Nijmegen gestoken in de Stichting Collusie? Het gaat hier om opstartsubsidie, bedrag per cliënt en eventuele andere vergoedingen. 23. Hoeveel mensen met een leer/werktraject zijn duurzaam uitgestroomd? 24. Is het juist dat het project DON een doorstart overweegt? 25. Zo ja, hoe staat u hier tegenover? Waarom? Hoogachtend, 7 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon, mr. J.A. Stal, Cleber Advocaten, 24 juli Zie 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon, mr. J.A. Stal, Cleber Advocaten, 16 september Zie www. faillissementsdossier.nl. 3

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Via de bijgevoegde brief

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande acquisitiebeleid nieuwe bedrijvigheid. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen van de fracties van D66,VVD en CDA betreffende: functioneren Stips Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 26

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Embargo (tot een week na besluitvorming) Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der

Nadere informatie

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Moties en adviezen wijkpilots Zorg & Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 21 maart jl. is

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia.

De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Op 24 april

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

De aanpassingen in de AGN vast te stellen, conform bijgevoegde bijlage.

De aanpassingen in de AGN vast te stellen, conform bijgevoegde bijlage. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassingen AGN: Wijziging FLO overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Financieringsconstructies en duurzaamheid

Financieringsconstructies en duurzaamheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Financieringsconstructies en duurzaamheid Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Debatstuk - Parkeerautomaten. Besluitronde 21 maart 2012. Van: College van B&W d.d.

Toelichting over de behandeling van: Debatstuk - Parkeerautomaten. Besluitronde 21 maart 2012. Van: College van B&W d.d. Toelichting over de behandeling van: Debatstuk - Parkeerautomaten Besluitronde 21 maart 2012 Van: College van B&W d.d. 7 februari 2012 Doel: Toelichting: Bespreken in besluitronde Doel van de bespreking

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

AGC 17-4-2013 Bijlage 6a. Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden

AGC 17-4-2013 Bijlage 6a. Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden AGC 17-4-2013 Bijlage 6a Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden VOORBLAD DOSSIER NUMMER 1022345 Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Regelement van Orde van de fractie

Nadere informatie

Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in kader BAG)

Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in kader BAG) Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 juni 2009 / 95/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: juni 2009 Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Gemeentebestuur. SP Venlo Ta.v. de heer A. Vervoort Soersbeekweg 32 5951 HB Belfeld. Geachte heer Vervoort,

Gemeentebestuur. SP Venlo Ta.v. de heer A. Vervoort Soersbeekweg 32 5951 HB Belfeld. Geachte heer Vervoort, Gemeentebestuur SP Venlo Ta.v. de heer A. Vervoort Soersbeekweg 32 5951 HB Belfeld uw kenmerk uw brief d.d. 11 september 2014 ons kenmerk SLSTA / 14/9926 behandeld door B Verhoeven doorkiesnummer +31 6

Nadere informatie