CHE. Coolhaveneiland. Projectmatige uitwerking van het Plan van Aanpak. van visie naar projecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHE. Coolhaveneiland. Projectmatige uitwerking van het Plan van Aanpak. van visie naar projecten"

Transcriptie

1 CHE van visie naar projecten Coolhaveneiland Projectmatige uitwerking van het Plan van Aanpak 1

2 C colofon 6 december 2007 S. Somsen, Kristal BUREAU DOORBRAAK 2

3 inhoudsopgave i p Inleiding p Assessment p Gebiedsvisie Coolhaveneiland p Projecten p Sleutelprojecten p Marketing & Communicatie p Organisatie p Financiën p Samenvatting en Conclusie p. 24 Bijlage I Doelstellingen gebiedsontwikkeling II Planning III Projectenlijst 3

4 1 inleiding 4

5 Naar aanleiding van vragen en opmerkingen tijdens de uitgebreide stuurgroepvergadering van juli 2007 aangaande het Plan van Aanpak voor de herontwikkeling van het Coolhaveneiland (CHE) van Doorbraak, heeft de stuurgroep ondergetekende, Steven Somsen van Kristal, opdracht gegeven om te komen tot het maken van een bedrijfsplan. Bij het werken daaraan kwam steeds meer de vraag naar boven: wat is er nou eigenlijk nodig om de gebiedsontwikkeling te laten slagen? Duidelijk werd dat er eigenlijk al heel veel is en dat volstaan kan worden met een meer projectmatige uitwerking van alles wat al bedacht is, waarbij met name aandacht moet zijn voor de kritische succesfactoren van een samenwerking. Dit stuk begint derhalve met een assessment van wat is aangetroffen en komt daarna met een projectmatig Plan van Aanpak voor de toekomst. Op de voorgeschiedenis word alleen als nodig ingegaan. Het plan is (uiteraard) in nauwe samenwerking met de spil in de gebiedsontwikkeling de procesmanager, Rob Bekenkamp van Doorbraak - tot stand gekomen, maar met name het assessment en de aanbevelingen komen voor rekening van ondergetekende. Steven Somsen 5

6 2 assessment 6

7 Wat is aangetroffen is een helder convenant waarin goede afspraken staan over de doelen en over wie wat doet: er is een stuurgroep, een voorbereidingsgroep en een procesmanager. Er is een brandingsessie geweest in begin 2006 waarin de identiteit van de buurt is vastgelegd. Er zijn door de procesmanager twee versies van het Plan van Aanpak gemaakt die het gebied helder inventariseren en een visie voor de toekomst geven. Er is een daarnaast in een uitgebreide stuurgroep van juli 2007 nog een keer een gezamenlijke visie geformuleerd die recent is vastgelegd op een plankaart. Er is door de procesmanager veel bereikt vanaf medio 2006 waarvan in een 5-tal voortgangsrapportages verslag is gedaan. Onder anderen: Bij meer dan 1500 relevante personen, met name (creatieve-)ondernemers, ambtenaren, politici, creatieve kennisinstellingen en creatieve netwerkorganisaties is het gebied middels activiteiten, evenementen en enkele publicaties op de kaart gezet, Er is een forse subsidie gekregen, Er is door Doorbraak een concept en door Kristal vervolgens een verhuurplan gemaakt voor de Machinistenschool, de potentiële motor voor het gebied. Middels actieve programmering (tijdelijk gebruik) van De Machinist weten inmiddels veel instanties (o.a. COID, Hogeschool Rotterdam, Akademie voor Bouwkunst, EDBR) hun weg naar CHE te vinden, Er zijn een dertigtal creatieve ondernemingen door de procesmanager geworven als kandidaat-huurder van De Machinist, alsmede een kandidaat horeca-exploitant, Samen met de Hogeschool Rotterdam is er een opzet en concretisering gemaakt ten behoeve van een Leer Werk Bedrijf Coolhaveneiland (langdurige gebiedsgerichte samenwerking tussen de projectorganisatie Coolhaveneiland en de Hogeschool Rotterdam) Er ligt met het oog op 2008 een aanpak om te komen tot een communicatieplan Wat niet goed van de grond is gekomen is echter de feitelijke samenwerking. De kern daarvan is dat de voorbereidingsgroep, die in feite de verbinding vormt tussen procesmanager en de 4 partijen, niet functioneerde. Daardoor kwam de procesmanager geïsoleerd te staan, kwamen sommige projecten niet op gang of gingen lopende projecten hun eigen gang en was er van een gemeenschappelijk gedragen gebiedsontwikkeling veel te weinig sprake. Wat nu vooral nodig is dat er een bemensing van de organisatie komt die de samenwerking laat functioneren. In dat kader is ook concretisering aan de orde: Wat zijn de projecten, Wie is ervoor verantwoordelijk, Wie doet ze, Wat is de rol van de procesmanager en die van de partners, Wat is de planning en Wat kost het. 7

8 3 gebiedsvisie Coolhaveneiland 8

9 Hoofddoelstelling Samengevat zou je kunnen zeggen dat het doel is om via bewust ingrijpen Coolhaveneiland te transformeren tot een levendig gebied met een prettig verblijfsklimaat op straat door ingrepen in de openbare ruimte en door het creëren van meer publieke functies in plinten met veel jonge stedelingen en creatieve professionals die er wonen en/of werken en er samen met bezoekers verblijven. Het convenant van medio 2006 stelt het volgende: Het accent ligt op het noordelijk en oostelijk deel van het eiland: Pieter de Hoochweg en Willem Buytewechstraat. De Pieter de Hoochweg wordt een aantrekkelijke looproute. Langs deze routes (dus Pieter de Hooch én Willem Buytewech) is het ontwikkelen van semi-openbare functies in de plinten een grote prioriteit. Er worden strategische afspraken gemaakt over verwerving en verhuur. Er wordt een programma ontwikkeld voor activiteiten en evenementen om het gebied op de kaart te zetten. De ontwikkeling van de Machinistenschool wordt benut voor imago-opbouw en vestiging van creatieve bedrijvigheid, culturele functies en horeca. De openbare ruimte wordt zodanig ingericht dat deze bijdraagt aan verblijfsklimaat, interactie en ontmoeting. 9

10 krista 3 oolhaveneiland Programmakaart workshop stuurgroep Route A. B. C. D. Proje Programmakaart workshop stuurgroep 11 juli

11 In juli 2007 is in een uitgebreide stuurgroepvergadering een gezamenlijke kaart gemaakt van het wensbeeld voor Coolhaveneiland. Overigens geheel in lijn met de voorstellen uit het Plan van Aanpak van Doorbraak. Dat beeld ziet er als volgt uit: Routes (A t/m D) A. Flaneerroute langs het water, functies in de plint van de Coolhaven richten op bedrijvigheid / interactie met de straat. Bij de Machinisten (1) wordt de route langs het water de wijk in getrokken middels het plein en kan men verder door het Kees van Dongenhof (2) richting de Müllerpier en mogelijk verbonden met het water via een watertaxiopstapplaats. B. Entree vanuit het noorden (7), verbinding met Lloydkwartier. Vanuit deze as uitnodigen tot verblijven (aantrekkingskracht middels 10 en 11). C. Entree vanuit het oosten, functies in plint afstemmen op bedrijvigheid (creatief). Meer mogelijkheden voor winkels scheppen. D. Westzeedijk als stadsas en ontsluitingsroute. Gezicht naar buiten. Projecten Bestaande en nieuwe Machinistenschool plus evenementenplein (podium om creatieve bedrijvigheid naar buiten te brengen). Aanjager voor gebiedsontwikkeling; Kees van Dongenhof van achterkant naar voorkant, route (A) mogelijk maken, onderdoorgang douanegebouw. Douanegebouw transformeren (koppeling maken); Kapelplein, transformeren tot een echt plein voor de buurt en verbinding maken met het WMDC (podiumfunctie voor dans en muziek); ABN gebouw, middels programma plintfuncties aan Coolhaven versterken; VOC gebouw, behouden culturele / horeca functie. IJzerblok, stimuleren sociale stijging middels programma s (ABCD); Entree vanuit het noorden accentueren; Onderzoek naar gebruik van het water; Onderzoek mogelijkheden laboratorium (geen prioriteit); Rotonde aantrekkelijk maken om zo ook de route (B) over de Pieter de Hoochweg aantrekkelijker te maken; Plek gebruiken om route (B) aantrekkelijk te maken, tevens verleiden tot langer verblijf; Onderzoek mogelijkheden panden aan Westzeedijk (functies / eigendom i.r.t. focus gebied). 11

12 4 projecten Deze visie dient gerealiseerd te worden door allerlei projecten : 1. onderzoeksprojecten: die vervolgens kunnen leiden tot: 2. activiteitenprogramma s om betrokkenheid te creëren of 3. bouwprojecten (nieuwbouw of renovatie), 4. openbare-ruimte-projecten, 5. aankoop- en huurbeëindiging- en verhuur. De procesmanager is benoemd om al deze projecten / activiteiten vaak te initiëren en altijd gemandateerd te regisseren (zie convenant) te bewaken qua voortgang en qua inhoud: die dient te stroken met de gebiedsvisie. De procesmanager zal de verschillende acties soms maar vaak niet zelf (kunnen) uitvoeren. Hij heeft immers primair een andere rol: initiëren, regisseren en bewaken. Daarnaast komt nog het afstemmen met de buurt en andere netwerken. Dat betekent dat er anderen zijn die verantwoordelijk zijn voor (ontwikkeling en) uitvoering van de projecten. Deze verantwoordelijken stemmen pro-actief af met de procesmanager maar zij doen het werk! Dat alles staat ook in het convenant: partijen zullen menskracht en middelen ter beschikking stellen voor de realisering van de doelstellingen en de activiteiten zoals genoemd in dit convenant. Hiernaast wordt voor de 5 bovengenoemde projectencategorieën aangegeven wie voor welk onderdeel dat in 2008 loopt of start verantwoordelijk is. Het onderstaande is een ambitieuze lijst (qua planning) en ook een dynamische lijst die voortdurend muteert: er komen projecten bij en er gaan er af. Voor de stand in december 2007 zie tabel projectenlijst, pagina

13 Onderzoeksprojecten Onderzoek verwerving plinten Coolhaven. Onderzoek naar aantrekkelijker maken P. de Hoochweg. Verantwoordelijke organisatie Procesmanagement i.s.m. corporaties. Persoon Rob Bekenkamp?? Gereed Procesmanager. Rob B. 30/06/2008 Studie Douane cq Van Dongenhof. Stadswonen.?? 31/12/2008 Studie Kapelplein irt WMDC. Deelgemeente.?? 30/06/2008 Gebruik kades en water. Procesmanager. Rob B. 31/01/2008 Activiteitenprojecten LeerWerkBedrijf HR operationeel. Procesmanager. Rob B. 31/03/2008 Evenementenprogramma Machinist. Procesmanager. Rob B. 31/12/2008 Bouwprojecten Renoveren de Machinist(enschool). Woonbron. Kristal: Teun Harteveld 31/12/2008 Bouw Nieuwe Machinist + garage & plein. Stadswonen. Kristal: Peter Vervoorn en Arjan de Groot. Upgrade IJzerblok Woonbron.???? Openbare ruimte projecten 31/12/2010 Rotonde. Deelgemeente.?? 12/2008 Plantsoen kop P. de Hoochweg. Deelgemeente.?? 12/2008 Aankoopprojecten Douanegebouw. Stadswonen.?? 06/2008 Reclasseringsgebouw. Stadswonen??? 06/2008 ABN-gebouw.???? 06/2008 Overige. Alle.?? 12/2008 Verhuurprojecten (en -voorbereiding en daarvoor soms huurbeëindiging) Machinistenschool. Woonbron.?? 03/2009 Tijdelijke verhuur Douanegebouw. Stadswonen.?? 12/2008 Idem Reclasseringsgebouw & ABN gebouw???? 12/2008 Plint Willem Buytenwechstraat 20 e.v. Stadswonen.?? 12/2008 WORM behouden voor CHE. OBR.?? 12/2008 Nieuwe Machinist (nu verhuurplan maken) Stadswonen. Kristal: Peter Vervoorn 12/2010 Projectenlijst per 6 december

14 5 sleutelprojecten 14

15 Bij zo n grote opsomming van acties als in het voorgaande hoofdstuk dreigt het gevaar dat hoofd- en bijzaken niet meer helder zijn. Laten we daarom een opsomming geven wat de sleutelprojecten voor de komende tijd zijn en wat de kern is waarover het gaat, waartoe besloten moet worden en waar de uitdaging ligt: De Machinist(enschool) als motor van de gebiedsontwikkeling. Er is een ambitieus verhuurplan wat een forse investering vraagt en waarover nu beslist moet worden. Het belangrijkste daarna is de implementatie van dit plan dat een mix van gebruikers beoogt, die op samenwerking zijn gericht. Het is mn van het grootste belang dat actief gestuurd wordt op het binnenhalen van een interessante horeca die evenement gericht is. Het gebouw kan voorjaar 2009 volop in gebruik zijn. Verwerving Douanegebouw. Dit dient zsm te gebeuren. De verwerving is voorwaarde voor het scheppen van de Kees-van-Dongenhof, voor meer integratie van Puntegale in het gebied, voor het zichtbaar maken van CHE vanaf de Westzeedijk en voor het creëren van een verbinding van en naar het Lloydskwartier.. Het gebouw kan tijdelijke en permanente ruimte bieden voor creatieve bedrijven/instellingen. Creëren van expressieve plinten. Er dient aanbod gecreëerd te worden door een actief beleid van leegmaken en aankopen. En er dient verhuurbeleid te komen gericht op creatief en expressief gebruik. Creatief om de doelgroep in het gebied te krijgen en expressief om de levendigheid, uitwisseling en sfeer op straat te verhogen. Prioriteit bij deze ingrepen is het verhogen van het voorzieningenniveau. Samenwerking tussen partijen is hier geboden, vandaar het belang van een Vraag- en Aanbodoverleg. Machinistenplein geschikt voor evenementen. Ook al wordt dit plein pas in 2011 opgeleverd de beslissing over de kwaliteit wordt nu genomen en waarschijnlijk moeten extra budgettaire bronnen worden gecreëerd. Het plein is de scharnierpunt van de oude en nieuwe Machinist, een belangrijke plek voor ontmoetingen, een terras en kleine evenementen, en het vormt een belangrijke schakel in de route langs de Coolhaven van en naar het Lloydskwartier. 15

16 6 marketing & communicatie 16

17 Centraal staat de behoefte om op korte termijn een communicatie-strategie en een communicatieplan te ontwikkelen. Ook is er behoefte om publiciteit over de projecten te generen. Een goed communicatietraject is voor de procesmanager en zijn opdrachtgevers van belang om het transformatieproces te laten slagen. De procesmanager heeft inmiddels een communicatiebureau (De Werkplaats) in de hand genomen om hier uitvoering aan te geven. Het voorstel voor 2008 is om twee werkbijeenkomsten te organiseren. Doel van de eerste werkbijeenkomst is het verkrijgen van de noodzakelijke input om te komen tot de hoofdboodschap voor de transformatie van het gebied. De volgende vragen staan centraal: Wat is de identiteit van het gebied? Wat is het gewenste imago? Wat zijn de Unieke Verkoop Punten? Waar liggen de Quick Wins voor het gebied en transformatieproces? De invulling van de werkbijeenkomst vindt plaats in overleg met de procesmanager (deelnemers, agenda). Op basis van de input van de eerste werkbijeenkomst en op basis van alle materialen die er al liggen ontwikkelt de communicatieadviseur een concept van de overkoepelende communicatiestrategie. Vervolgens vindt een tweede werkbijeenkomst plaats. Doel hiervan is: het voorleggen van de concept strategie. Tot slot worden de resultaten van de tweede werkbijeenkomst verwerkt en wordt een definitieve overkoepelend communicatiestrategie ontwikkelt, bestaand uit: De hoofdboodschap (in 10 woorden & slogan); Doelgroepenoverzicht inclusief doelstellingen en middelen; Overzicht van communicatiemiddelen en activiteiten (met aandacht voor prioriteiten en Quick Wins ); Een voorstel voor een actieplan voor maximaal een jaar, inclusief begroting; Een voorstel voor een briefing voor het ontwerpbureau. De gebiedsgerichte communicatie zal de kapstok zijn van de promotie van alle projecten en activiteiten in Coolhaven. De Machinist is daarbij, als eerste en mogelijk belangrijkste project, motor van het gebied, gezichtsbepalend. Uiteraard heeft elk project, binnen het communicatieve gebiedskader, vervolgens de vrijheid om haar eigen promotie te doen. 17

18 7 organisatie 18

19 Het convenant onderscheidt 3 dingen: Stuurgroep De 4 partijen zijn hierin vertegenwoordigd. De stuurgroep vormt het gezamenlijk opdrachtgeverschap richting de procesmanager. Ze komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar. Voorbereidingsgroep Deze komt regelmatig bijéén voor afstemming met de Procesmanager en draagt er zorg voor om vanuit de eigen organisatie informatie aan te dragen en binnen de organisatie terug te leggen, stuurgroepbijeenkomsten voor te bereiden en afspraken over menskracht en middelen te maken met de Procesmanager. Procesmanager Het convenant zegt in feite het volgende: Kernopdracht voor de procesmanager is ondernemer zijn in ontwikkeling en uitvoering van het transformatieproces. Hij stelt het (meetbare) Plan van Aanpak op en na vaststelling ervan krijgt de Procesmanager het mandaat van de Stuurgroep om op te treden als dagelijkse leiding voor de uitvoering. Noodzakelijke beslissingen met een groot gewicht voor de 4 partijen en controversiële kwesties legt hij voor aan de Stuurgroep. Hij is eindverantwoordelijke voor realisatie van doelen en wordt halfjaarlijks geëvalueerd. Kaders, doelgroepen, en prioriteiten voor verhuur/verkoop van leegkomende ruimten worden door hem bepaald binnen de kaders van de afgesproken strategie; de eigenaar/opdrachtgever kan huurders voordragen en weigeren. Wij stellen voor deze structuur zo te laten met een paar aanvullingen: Voorbereidingsgroep voortaan projectgroep noemen en ontwikkelingsgerichte deelnemers daarin benoemen. Het is essentieel dat deze groep beter gaat functioneren dan de afgelopen periode het geval was. Hier dient per partner iemand te zitten die ontwikkelingsgericht denkt en intern mandaat heeft en aangesproken kan worden als de partner haar werk niet doet, dit om te voorkomen dat dit soort operationele problemen in de stuurgroep besproken moeten worden. Indien zo iemand niet al aanwezig is binnen de organisatie dient hij ingehuurd te worden. Benoeming projectverantwoordelijken. Per deelproject moet het duidelijk zijn wie dit trekt: dat zal soms de procesmanager zijn maar in de meeste gevallen 1 van de 4 convenantpartners. Zie het eerdere overzicht. De betreffende partner dient een (voor de procesmanager aanspreekbare) projectverantwoordelijke/trekker te benoemen. De procesmanager zal regelmatig bilateraal afstemmingsoverleg organiseren met de projectverantwoordelijke persoon. Benoeming linking pin tussen stuurgroep en procesmanager. Deze heeft als enige taak het bewaken van de voortgang. Samen met de procesmanager bereidt hij de 3-maandelijkse stuurgroepvergadering voor. Hij zal wellicht in het begin ook deelnemen aan de voorbereidingsgroep. Hij besteedt slechts een beperkte tijd (4 uur/week)aan het project want de procesmanager trekt. Het reeds lopende Vraag en Aanbod overleg dient gecontinueerd. De procesmanager wil daarnaast een ambtelijke werkgroep in het leven roepen die 1/6 weken bij elkaar komt. 19

20 8 financiën 20

21 Spelregels. Uitgangspunt is dat elke deelprojecteigenaar intern zijn eigen budget regelt: dat kan Stadswonen, Woonbron, Deelgemeente Delfhaven, OBR of het Procesmanagement zijn. Echter het kan voorkomen dat er sprake is van projectoverstijgende investeringen en dat andere convenantspartijen dienen bij te dragen aan een deelproject. Ook dit wordt afgestemd via de Procesmanager. Streven is de begroting van de gezamenlijke overheadkosten (procesmanagemnet enz) van de gebiedsontwikkeling tot het noodzakelijke te beperken. Als er subsidie nodig cq gewenst is en aangevraagd wordt is dat iets wat afgestemd wordt via de Procesmanager en ter goedkeuring aan de stuurgroep. Partijen kunnen besluiten om gezamenlijk subsidie aan te vragen. In feite is dat ook al gebeurd via de verkregen D2-subsidie ( ). Overheadkosten gebiedsontwikkeling. De procesmanager heeft een opdracht van af 1 september 2006 tot 31 augustus Volgens de projectmanagementovereenkomst is er het volgende budget: Direct voor projectmanager Voor bewoners enz initiatieven Totaal Procesmanager Activiteiten en evenementen *) Algemeen Totaal Er is na vaststelling van het budget aan subsidie ontvangen; deels zijn die heel specifiek bestemd. In een aparte rapportage zal de stand van zaken van de uitgaven / verplichtingen per heden aan u worden gemeld, als mede de begroting voor de komende periode worden opgestuurd. 21

22 9 samenvatting en conclusie Van visie naar projecten 1. De gebiedsvisie is in feite helder ook al zijn er op onderdelen wat kleine verschillen in preferenties. De grote lijn is helder en nu gaat het erom daar ook naar te handelen en tegelijk open te blijven staan voor kansen die voorbijkomen. 2. De afgelopen periode is veel bereikt: het gebied is op de kaart gezet er is een forse subsidie gekregen er is een uitdagende concept en verhuurplan voor de Machinistenschool neergelegd; ook zijn er al veel interessante huurkandidaten; het project staat op punt van beginnen samen met de Hogeschool Rotterdam is een LeerWerkBedrijf geconcipieerd dat op het punt van beginnen staat er ligt een aanpak voor een communicatieplan 3. Om de gebiedsvisie te realiseren dienen projecten gedefinieerd te worden. Deze zijn van verschillende aard: onderzoeksprojecten, activiteitenprogramma s, bouwprojecten, aankopen en verhuur. In het plan is een lijst van projecten gedefinieerd maar dit is een momentopname: deze lijst is aan verandering onderhevig. 4. Sleutelprojecten die voor het slagen van doorslaggevend belang zijn, zijn: De Machinistenschool; dit kan de motor worden van de gebiedsontwikkeling als de juiste mix van huurders en een interessante horeca kan worden aangetrokken Verwerving Douanegebouw: dit is de voorwaarde voor het scheppen van de Kees van Dongenhof, enzovoort Een actief plintenbeleid (aankopen en/of leegmaken en gericht verhuren aan expressieve huurders die wat toevoegen aan CHE. Het Machinistenplein dient een prachtplek te worden en geschikt te zijn voor kleine evenementen Al deze zaken dien op korte termijn geregeld te worden. Organisatie Er is een helder convenant met goede afspraken en een goede taakverdeling tussen stuurgroep, voorbereidingsgroep en procesmanager. Het enige wat nog ontbreekt is om het zo ook in de praktijk van alledag te gaan doen.

23 6. De procesmanager is primair er voor verantwoordelijk dat de projecten qua inhoud en voortgang afgestemd zijn op de gebiedsvisie. Hij houdt zich dus bezig met initiëren van projecten, het regisseren/coördineren en het bewaken van de voortgang en de inhoud. Het afstemmen met de buurt cq het creëren en in stand houden van een breed netwerk hoort hierbij. 7. Belangrijk is ook het adoptieprincipe. Eén van de 4 partijen of het Procesmanagement is verantwoordelijk voor een project en benoemt een persoon als projectverantwoordelijke. De procesmanager stemt met de projectverantwoordelijke af. 8. Kritische succesfactor in het slagen van de gebiedsontwikkeling is met name de bemensing van de voorbereidingsgroep: hier dient over hoofdzaken afgestemd met de procesmanager, hier dienen de taken/projecten verdeeld te worden, hier wordt de over-all voortgang bewaakt en de stuurgroepvergaderingen voorbereid. De afgelopen periode heeft deze groep niet goed gefunctioneerd. Voorgesteld wordt dat elke partij hierin nu een ontwikkelaar of ontwikkelingsgerichte persoon benoemt die binnen de eigen organisatie mandaat heeft cq rechtstreeks af kan stemmen met het stuurgroeplid. Voorgesteld wordt ook om de Voorbereidingsgroep voortaan voor alle duidelijkheid Projectgroep te noemen met de Procesmanager als voorzitter. 9. Het lijkt verstandig een linking pin te benoemen tussen procesmanager en stuurgroep die maar 1 taak heeft: de over all voortgang te bewaken. Financiën 10. Elk (deel)project heeft zijn eigen begroting. 11. Streven is om de overheadbegroting (procesmanagement etc) tot het noodzakelijke beperkt te houden. Er is op dit moment. besteed Tot ultimo 2009 is.. nodig aan extra budget voor de procesmanager. 12. Voorgesteld wordt daarin om de opdracht aan de procesmanager met 16 maanden te verlengen tot eind Na vaststelling van dit stuk is het moment gekomen om gezamenlijk op te trekken naar subsidiegevers. De basis is dan gelegd om subsidies aan te vragen voor zowel het procesmanagement als voor onrendabele onderdelen van projecten. 23

24 24 CHE van visie naar projecten

25 25

26 26

27 B bijlage Inhoud I II III Doelstellingen gebiedsontwikkeling CHE. Planning. Projectenlijst. 27

28 I Hoofddoelstelling Samengevat zou je kunnen zeggen dat het doel is om via bewust ingrijpen Coolhaveneiland te transformeren tot een levendig gebied met een prettig verblijfsklimaat op straat en in publieke functies en met veel jonge stedelingen en creatieve professionals die er wonen en/of werken en er samen met bezoekers verblijven. Operationele vertaling van de hoofddoelstelling: Meer jonge en dynamische bewoners. Naast (een deel van) de huidige bewoners dienen nieuwe geaccommodeerd: hoogopgeleide starters startende huishoudens, studenten, creatieve professionals, thuiswerkers en sociaal stijgende migranten. Kortom er dient woningaanbod gecreëerd nieuw, leeggemaakt bestaand of aangekocht - dat aantrekkelijk is voor deze groepen: loftachtig wonen, studenteneenheden, woon-werkeenheden en goedkope appartementen en laagbouwwoningen het verhuur- en verkoopbeleid dient zoveel mogelijk op deze groepen afgestemd. Meer creatieve bedrijven en instellingen op CHE. Aan te trekken creatieve bedrijven en instellingen creatieve bedrijvigheid (en daarbij zoveel mogelijk aansluiten op sectoren die er al zijn: AV/media/entertainment horecavoorzieningen en onderwijsinstellingen aansluitend op de Kennisas ambachtelijke bedrijvigheid De vraag is of alle 4 partijen hier op de zelfde lijn zitten: Kunstenaars dus niet-actief werven!! Onderwijsinstellingen dreigen het 8 tot 17 uur karakter van de buurt nog verder te versterken. Is dat wel gewenst? 28

29 doelstellingen gebiedsontwikkeling Bestaande interessante functies die dreigen verloren te gaan (WORM) dienen in ieder geval behouden te worden voor CHE.Er dient hiervoor actief aanbod (gebouwen die kleinschalig verhuurd kunnen worden en plinten) gecreëerd te worden via: aankoop, bestaand leegkomend of leeggemaakt bezit, nieuwbouw Er dient een verhuurbeleid (incl. tijdelijke gebruik) te zijn dat zich richt op bovengenoemde bedrijven/instellingen Een aantrekkelijker openbare verblijfsruimte. Het scheppen van een creatief milieu veronderstelt een aantrekkelijke openbare ruimte met ontmoetingsplekken en plinten met expressieve functies (winkels, horeca en andere publieke functies) die bezoekers aantrekken. Dit betekent dat de belangrijkste plekken/routes geïdentificeerd moeten worden en dat hier gebouwde ruimten (mn plinten) (vrij)gemaakt en verhuurd moeten worden voor/aan dit soort functies en dat er geïnvesteerd moet worden in de openbare ruimte om die op een hoger niveau te brengen. 29

30 30 II

31 planning Als we ons concentreren op de grote stappen en mn opleveringen e,d, dan ziet die er als volgt uit: Douane-, Reclasserings en ABN gebouw zijn verworven en worden tijdelijk in gebruik genomen. - Rotonde is ultimo het jaar heringericht. - Plint Willem Buytewechstraat 20 e.v. krijgt ultimo het jaar gewenste winkelbestemming De Machinistenschool wordt 1e kwartaal 2009 opgeleverd en functioneert helemaal rond juni De Machinistenschool heeft zo n uitstraling dat steeds meer plinten ander creatieve functies krijgen Nieuwe Machinist + parkeergarage/plein wordt opgeleverd en in gebruik genomen. - 1e evenement op plein. - Vernieuwd Kapelplein wordt opgeleverd met eerste evenement. - Douanegebouw wordt na renovatie opgeleverd en krijgt nieuw gebruik. - ABN-gebouw idem Douanehof wordt opgeleverd Enzovoort 31

32 III IV Ad 1 Onderzoekprojecten. Plinten w.o. laboratorium langs Coolhaven tot aan brug P. de Hoochweg: Onderzoek naar verwerving. Gereed januari Actie Procesmanager. Entree vanuit het noorden (Pieter de Hoochweg): haalbaarheidsonderzoek om route aantrekkelijker te maken, mn door plintfunctie. Gereed voorjaar Actie Procesmanager. Kapelplein: haalbaarheidsstudie in 2008 doen naar herinrichting plein en verbinding met WMDC. Actie Deelgemeente/dS+V. Kees van Dongen cq Douanehof: haalbaarheidsstudie (na verwerving Douanegebouw) door Stadswonen. Kades en water: Onderzoek naar gebruik van kades en water. Gereed januari Actie Procesmanager. Ad 2 Activiteitenprojecten Het pilotproject LeerWerkBedrijf van de Hogeschool Rotterdam zal in maart 2008 van start gaan. Actie Procesmanager. Machinistenschool: nader te programmeren met evenementen. Start voorjaar Procesmanager is verantwoordelijk. Machinistenplein als evenementenplein: speelt pas vanaf Kapelplein: speelt wellicht vanaf Vooralsnog procesmanager verantwoordelijk. Ad 3 Bouwprojecten De Machinist(enschool): zsm renoveren en opleveren uiterlijk 1 januari Actie Woonbron. De nieuwe Machinist: starten in 2008 en opleveren in Actie Stadswonen. IJzerblok:Stimuleren sociale stijging door ABCD-programma. Actie Woonbron Douanegebouw: na verwerving zsm (2009?) renoveren. Actie Stadswonen. Reclasseringsgebouw: Stadswonen ABN-gebouw: idem Actie:??? Ad 4 Openbare ruimte projecten Douane cq Kees van Dongenhof: hof opnieuw inrichten in uiterlijk Actie Stadswonen. Machinistenplein: geschikt maken voor horecaplek en kleine evenementen. Oplevering eind Actie Stadswonen Rotonde: Nieuw aantrekkelijk herinrichtingsplan (voorjaar 2008 gereed) maken en zsm (2008) uitvoeren. Actie: Deelgemeente Plantsoen op hoek Westzeedijk en P. de Hoochweg: Herinrichtingsplan maken (voorjaar 2008) en uitvoeren (in 2008) voor om verblijfswaarde te vergroten. Actie Deelgemeente. Kapelplein: herinrichten. 2010? Actie Deelgemeente. 32

33 projectenlijst Ad 5.1 Aankoop-projecten Douanegebouw: verwerven door Stadswonen in uiterlijk Creëren voorkeursrecht door Deelgemeente. Reclasseringsgebouw: verwerven door. In. Creëren voorkeursrecht door Deelgemeente. ABN gebouw: verwerven door of Woonbron of Stadswonen. Creëren voorkeursrecht door Deelgemeente. Waar mogelijk verwerven van panden en plinten door partijen. Hiertoe voeren Woonbron en Stadswonen structureel overleg met Procesmanager en stemmen actief met hem af. Ad 5.2 Verhuurprojecten (en huurbeëindiging om aanbod te creëren) Douanegebouw en Reclasseringsgebouw: na verwerving vullen met interessant tijdelijk gebruik (2008); daarna (2009)nieuw verhuurplan maken en tzt implementeren. Actie Stadswonen. De Machinist(enschool): verhuurplan vaststellen en implementeren (2008). Gebouw gevuld en draaiend uiterlijk medio Actie: Woonbron Plint Willem Buytewechstraat 20 e.v.: in 2008 vullen met expressievere functies. Actie Stadswonen. Voorstel van Procesmanager ligt er al. (winkelfuncties: zie PvA). Nieuwe Machinist: Verhuurplan maken voor de Nieuwe Machinist: bedrijfsruimte en, voorzover nodig, woonruimte in Implementatie in Actie Stadswonen. WORM: Behouden culturele/horeca functie VOC-gebouw. Actie OBR? Diversen: er is structureel Vraag en Aanbod-overleg van de Procesmanager met Stsdwonen en Woonbron. 33

GO! Gebiedsontwikkeling is een spannend traject met vele hazepaden.. Minor GEBIEDSONTWIKKELING H R / casus : de Machinist, Rotterdam.

GO! Gebiedsontwikkeling is een spannend traject met vele hazepaden.. Minor GEBIEDSONTWIKKELING H R / casus : de Machinist, Rotterdam. GO! Gebiedsontwikkeling is een spannend traject met vele hazepaden.. Minor GEBIEDSONTWIKKELING H R / casus : de Machinist, Rotterdam. 2FLUX - Germaine Sanders 9 januari 2012 + 4 december 2012 GERMAINE

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

VEEMARKTKWARTIER 3.0

VEEMARKTKWARTIER 3.0 VEEMARKTKWARTIER 3.0 1 VEEMARKTKWARTIER 3.0 2 Plantoelichting Toelichting op het nieuwe plan voor VMK. Het nieuwe plan is een, in verband met het huidige tijdsbeeld, bijgestelde gebiedsvisie, maar binnen

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Wonen boven winkels Deventer

Wonen boven winkels Deventer Wonen boven winkels Deventer een evaluatie van 7 jaar werken aan de leefbaarheid van het centrum d.d 21 mei 2007 1 Inleiding Medio 2000 heeft de raad van Deventer de naamloze vennootschap Wonen boven winkels

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA)

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA) De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005 Geert Ten Hertog (Staedion) ontwikkeligsmanager uitvoeringsfase Willem Sulsters (WSA) procesmanager wijkplan Inhoud Dichtbij de stad en het Zuiderpark Transvaal Wijkplan

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Datum: : 16 oktober 2012 Aan : Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan : Van Voor informatie Onderwerp: : Wethouder van Zwanenburg : G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH DC VAN HALL HUIDIGE SITUATIE NAARGEESTIGE U ITSTRALING DONKER CURTIUS ZIJDE (DEELS) VERVANGEN LIFTEN ONSAMENHANGEND GEHEEL PAND IN SLECHTE CONDITIE SLECHTE GALLERIJEN BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

» Informatiebijeenkomst Hoven II

» Informatiebijeenkomst Hoven II » Informatiebijeenkomst Hoven II Herontwikkeling Hoven II Sfeerverslag informatiebijeenkomst 19 mei 2015 Sfeerverslag Opening en doel van de avond Onno de Vries, communicatieadviseur gemeente Capelle aan

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling en Buitenruimte en Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur B.A. Revis en J. Wijsmuller Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP PROJECT : PRISMA is een project met steun van het IWT, ter bevordering van de online marketing in de autocarsector. (IWT projectnummer «130828») De gebruikersgroep REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Kopermolen herontwikkeling. 18 september 2017

Kopermolen herontwikkeling. 18 september 2017 Kopermolen herontwikkeling 18 september 2017 Programma 19.30 20.20 uur Presentatie herontwikkeling Kopermolen Vragen naar aanleiding van de presentatie 20.20 20.30 uur Pauze 20.30 21.30 uur Vragen, antwoorden,

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

Het rapport is tot stand gekomen na gesprekken met betrokkenen. De lijst van betrokkenen maakt onderdeel uit van dit rapport.

Het rapport is tot stand gekomen na gesprekken met betrokkenen. De lijst van betrokkenen maakt onderdeel uit van dit rapport. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 13G200183 503016 / 503016 ONDERWERP Onderzoeksrapport OSG. L. de Jong SAM Lie AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA 01

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark juli 2013 Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Afgelopen maanden hebben de Stichting Theeschenkerij, Bewonersorganisatie Blijdorp en Vitibuck Architects een

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Strategische Agenda Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Strategische Agenda Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid Strategische Agenda 2014 Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid Strategische agenda Concept door stuurgroep 28 november - 22 december 2013 Voorgelegd aan bestuurders convenant 13 januari 2014 5 februari 2014

Nadere informatie

De Stadsondernemer, aanjager en spil voor een levende community van, voor en door ondernemers

De Stadsondernemer, aanjager en spil voor een levende community van, voor en door ondernemers Plan van aanpak proeftuin Proeftuin : De Bibliotheek Voor Ondernemers De Stadsondernemer Case-bibliotheek : Contactpersoon Lidy Munninghoff van Bibliotheek Den Haag Project wordt uitgevoerd door 3 bibliotheken:

Nadere informatie

Gegevens... Werkervaring L ivre...

Gegevens... Werkervaring L ivre... Gegevens Naam drs. L. Herpers Geboortedatum 4 februari 1983 e-mail lieke@l-ivre.nl Telefoon 06 14 547 543 Werkervaring L ivre Wonen en Werken in de Wijk (WW&W) Projectleider (Januari 2012 heden) Als projectleider

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman Welkom! Algemene Ledenvergadering. Promotie Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 17 november 2014 & notulen ALV 15 december Promotie 2014 (goedkeuring statuten) 4. Stand

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn onlangs gewijzigd in verband met de overheveling van de taak en het

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Procesaanpak. Strategische heroriëntatie Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd Sociaal Culturele Centra vragen beleid op maat

Procesaanpak. Strategische heroriëntatie Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd Sociaal Culturele Centra vragen beleid op maat Procesaanpak Strategische heroriëntatie Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd 2018-2022 Sociaal Culturele Centra vragen beleid op maat Grip op financiële prestaties van maatschappelijke voorzieningen Stefan

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen?

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen? Wat is voor ons duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen is het op milieubewuste wijze ontwikkelen van de gebouwde omgeving, die de wensen van gebruikers en veranderingen in tijd kan verwerken. Hoe kunnen wij

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Model bedrijfsplan voor bovenschoolse voorzieningen

Model bedrijfsplan voor bovenschoolse voorzieningen Model bedrijfsplan voor bovenschoolse voorzieningen Leeuwarden, sector Jeugd en Onderwijs najaar 2007/ herzien voorjaar 2008 kenmerk: insightmodelbedrijfsplanbovenschoolevoorzieningen.doc 1. Ter inleiding.

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016)

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Datum: 30 januari 2016 gemeente Hoogeveen, cluster SBC, Bert Hansma PAGINA 2 VAN 9

Nadere informatie

Grenzeloos zakendoen in het groen. Presentatie NRIT Onderzoek 8 december 2009

Grenzeloos zakendoen in het groen. Presentatie NRIT Onderzoek 8 december 2009 Grenzeloos zakendoen in het groen Presentatie NRIT Onderzoek 8 december 2009 Doel onderzoek Het nagaan van de behoeften en mogelijkheden om gezamenlijk MICE-activiteiten met een focus op een groene, landelijke

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 8 januari 2002 Commissievergadering d.d. 22 januari 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Herontwikkeling Burg. Smitsplein Toelichting: Bijgaand treft u een concept raadsvoorstel aan

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077 Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077 Intentieverklaring UPGRADE 24 januari 2013 ondertekende groot aantal

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Convenant Horeca en activiteiten

Convenant Horeca en activiteiten Convenant Horeca en activiteiten Inleiding Dit convenant beschrijft de samenwerking tussen Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zwolle, Horeca Evenementen Stichting Zwolle en Stichting Stad en Cultuur

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE BIJLAGE A BIJ PROJECTPLAN EMRIC+ 11.2 DEELPROJECTPLAN ACTIE 2 INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE Goedgekeurd op 9 juni 2010 Auteur : Th. BRASSEUR INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding...3 1.1 Aanleiding...3

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie