Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014"

Transcriptie

1 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep Fair Trade voor 2014; Het activiteitenplan van de werkgroep Duurzame Energie voor 2014; Begroting voor Het format is voor alle deelplannen hetzelfde, namelijk: De te ondernemen activiteit; De verwachte resultaten; Het tijdpad en de kosten. Het kader en het perspectief - Binnen de Millenniumwerkgroep leren de subwerkgroepen van elkaar. Dat geldt zeker voor de terreinen van educatie en het werken aan bewustwording. - De verbinding met de millenniumdoelen dient goed bewaakt te worden. Leden spreken elkaar hierop aan, ook met het oog op de noord-zuid verbinding. - Binnen de werkgroep dient nagedacht te worden over hoe verder vanaf 2015: inhoud, structuur, relatie met bestuur en beleid. - De Millenniumwerkgroep kan een loket zijn voor nieuwe kennis, inzichten en ervaringen. Werken aan bewustwording is direct verbonden met het opdoen van nieuwe inzichten; pas daarna kan een beroep op gedragsaanpassing in vruchtbare aarde vallen. De activiteiten Activiteiten Millenniumwerkgroep 1. Communicatie met de portefeuillehouder en het gemeentebestuur a. Het jaarverslag 2013 en het activiteitenplan 2014 worden besproken met de portefeuillehouder. Beide documenten worden aan de gemeenteraad aangeboden. b. Er is minimaal drie keer een overleg tussen de portefeuillehouder en de voorzitter van de Millenniumwerkgroep, waar nodig aangevuld met één of twee coördinatoren. c. De vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad rapporteren over de voortgang en activiteiten in de gemeenteraadsvergadering zo vaak als mogelijk. d. In mei wordt er een overleg georganiseerd met de nieuwe raad door de portefeuillehouder en de Millenniumwerkgroep. Ook de periode vanaf 2015 wordt in dat overleg aan de orde gesteld. e. Een tweede vertegenwoordiger uit de gemeenteraad dient benoemd te worden door de raad. Zij/hij dient bij voorkeur affiniteit te hebben met duurzame energie. Het uitwisselen van voortgang en dilemma s wordt vanzelfsprekend, waardoor de betrokkenheid bij (voorgenomen) beleid optimaal tot zijn recht kan komen. De raad komt met voorstellen voor het millenniumbeleid vanaf Er is uit de nieuwe raad een tweede vertegenwoordiger van de raad toegetreden tot de werkgroep.

2 Overleg over het jaarplan 2013 en het activiteitenplan 2014 wordt uiterlijk in februari gevoerd met de portefeuillehouder. Concepten worden vooraf ter becommentariëring aangeboden. Overleg rond de zomer vindt plaats met het oog op de begroting Het derde overleg vindt plaats in het najaar ter voorbereiding van het jaarverslag 2014 en het activiteitenplan Kosten: geen 2. Verkiezingen De werkgroep zorgt ervoor dat er in het verkiezingsdebat aandacht wordt geschonken aan de millenniumdoelen. Duurzaamheid is hierbij ook een aandachtspunt. Publieke aandacht voor de standpunten op genoemde terreinen van de verschillende partijen. De debatten vinden plaats in de aanloop naar deverkiezingen van 19 maart. Kosten: geen 3. Website en communicatie De website wordt zo gevuld met content dat het zijn functie als informatiebron voor in- en externe doelgroepen kan waarmaken. Hieraan dragen alle werkgroepen bij volgens de vastgestelde structuur, taken en rollen. Elke werkgroep heeft iemand wiens taak het is zaken aan te leveren voor de website. Vooralsnog is de voorzitter van de Millenniumwerkgroep het loket naar het technische beheer door een medewerker van de gemeente. De website functioneert volgens de bedoelingen en draagt bij aan nieuwe inzichten en bewustwording. Het gemeentebestuur en andere doelgroepen geven aan de inhoud van de website te waarderen. Voor de zomer is de website op orde en het wordt vanaf die tijd vanzelfsprekend deze voor interne en externe communicatie te gebruiken. Kosten: geen, tenzij een structuuraanpassing van de website nodig is. 4. Bewustwording a. Informeren van organisaties, instellingen en bedrijven over de millenniumdoelen en wel specifiek over Fair Trade en duurzame energie. Dit gebeurt o.a. door het organiseren van: activiteiten verbonden met een informatiefunctie, zoals een symposium of een forumdebat. Deze bijeenkomsten zijn ook gericht op kennisvergroting. Om hiermee ervaring op te doen wordt in 2014 een symposium georganiseerd vanuit beide werkgroepen of vanuit één. Een geschikt thema wordt in de loop van het jaar bepaald; publicitaire actie: Fair Trade bedrijf, vereniging of instelling van het jaar. b. Aansluiten bij landelijke acties of bij activiteiten zoals in de stad Groningen worden georganiseerd. c. Deelname aan activiteiten als de Roefeldag, de jaarmarkt en de kerstmarkt door beide werkgroepen in onderlinge afstemming. d. Gebruik van de mogelijkheden van onze website en andere media.

3 Er is minimaal één symposium georganiseerd. Meer dan in 2013 hebben organisaties, instellingen en bedrijven in hun koop- en/of verkoopgedrag laten zien affiniteit te hebben met Fair Trade en/of duurzame energie. De werkgroep is met haar activiteiten minimaal twee keer in het nieuws geweest. Er is een prijs uitgereikt voor de energie duurzaamste ondernemer van het jaar en/of het Fair Trade bedrijf of de instelling van het jaar. Er is deelgenomen aan de Roefeldag, de jaarmarkt en aan welgekozen landelijke of Groninger acties en campagnes. Hele jaar en hierbij volgend de planning van de Roefeldag en andere extern georganiseerde activiteiten en campagnes. Symposium: oktober 2014 en zo mogelijk een tweede in een andere maand. Kosten: afhankelijk van aard van te volgen externe acties en campagnes. Voor de begroting: informatieverspreiding/symposium/roefeldag: 1500,-. 5. Educatie De in 2013 gestarte samenwerking met De Huifkar wordt gecontinueerd en als best practice gebruikt voor samenwerking met andere scholen. Deze betreft zowel de infrastructuur, vnl. m.b.t. duurzame energie, als input in de lespraktijk. Bij minimaal twee scholen zijn activiteiten uitgevoerd. Voor de zomer zijn afspraken gemaakt over uitvoering in het najaar van Aanschaf van middelen 500,-. Activiteiten werkgroep Duurzame Energie Project energie-arme scholen Deelnemen aan overleg tussen schoolbesturen. Aandacht vestigen op energiezuinige maatregelen en op de mogelijkheid om verbeteringen collectief aan te besteden, waardoor minder budget nodig is. : Schoolbesturen zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van verbeteringen. Doorlopend over meerdere jaren 250,-. 2. Project coöperatie duurzame energie Onderzoeken welke mogelijkheden voorhanden zijn om een energiecoöperatie te realiseren. Ondersteuning bieden aan initiatieven welke vanuit de bevolking of vanuit de politiek komen. Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren m.b.t. dit onderwerp. : In minstens een van de dorpen is een energiecoöperatie 2 jaar; 500,= 3. Uitvoeren lessen De energie-inhoud van een Mars reep

4 : De in 2013 ontwikkelde les wordt op twee basisscholen uitgevoerd. : Op twee scholen hebben leerlingen van groep 7 en/of 8 kennis gekregen van de relatie tussen bewegen en energie van voedsel. : Uitvoering lessen voor de zomer; lesmaterialen 100,-. 4. Verstevigen van de werkgroep : Doorlopend zoeken naar voor de werkgroep bezetting geschikte kandidaten. : Eind 2014 is de werkgroep uitgebreid met een afvaardiging uit de gemeenteraad en 1 nieuw lid van een maatschappelijke organisatie of bedrijf. : Voortdurend; 0,= Activiteiten werkgroep Fair Trade Behouden titel Fair Trade gemeente Versterken basis van Fair Trade: meer maatschappelijke organisaties en instellingen, verenigingen en bedrijven leveren, gebruiken meer Fair Trade producten. Continueren en versterken doelgroepenbenadering. Fair Trade titel wordt behouden per april Meer maatschappelijke organisaties en instellingen, verenigingen en bedrijven leveren, gebruiken meer Fair Trade producten. Hele jaar door. Fair Trade titel behouden per april Uitbreiding lokale werkgroep De werkgroep moet divers zijn samengesteld en vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke geledingen en sectoren hebben. Naast de nu zittende nieuwe uit de Wereldwinkel, een onderneming, een PKN-kerk en de gemeenteraad dienen er nieuwe leden geworven worden, waarvan één bij voorkeur uit het onderwijs komt; andere uit de ondernemerswereld, verenigingen en bedrijven. De inzet is om minimaal 2 extra leden te werven uit de doelgroepen van criterium 3 en 4. : De werkgroep is compleet voor april : Motivatiebijeenkomsten 250,- 3. Deelname Wereld Fair Trade dag en Fair Trade week 2014 In eerste instantie ondersteunt de werkgroep initiatieven van anderen. Daarnaast kan samenwerking gezocht worden met bijv. de wereldwinkel ten behoeve van een activiteit. Moet in de werkgroep nader uitgewerkt worden. Aan deze wereldwijde aandacht voor Fair Trade draagt ook de gemeente Ten Boer haar steentje bij.

5 Mei: Wereld Fair Trade. Oktober: Fair Trade week. Kosten afhankelijk of aansluiting gevonden kan worden bij reeds georganiseerde activiteiten of dat de werkgroep zelf een activiteit bedenkt en daar anderen enthousiast voor maakt. Stelpost: 100,- 4. MVO Initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid binnen de gemeente worden gestimuleerd door de werkgroep. In Ten Boer moeten minimaal 3 ondernemers MVO activiteiten/initiatieven ontplooien. Het MVO behoort tot een van de criteria om Fair Trade gemeente te kunnen worden. Stand van zaken: zie criterium 6 MVO van de aanvraag (FSC hout Reinders, Agrishop, Oikocredit gemeente e.v.). Er wordt nagegaan of er activiteiten van de werkgroep Duurzame Energie kunnen worden opgenomen. Nog verder uitwerken. : Minimaal 3 ondernemers hebben MVO-activiteiten ontplooid. Is mede afgestemd op het behouden van de Fair Trade status en de keuze van Fair Trade bedrijf/organisatie van het jaar. : Nader uit te werken. 5. Media aandacht De lokale Fair Trade campagne krijgt aandacht en blijft die houden. Dit kan door de media op te zoeken en activiteiten te organiseren, waardoor meer mensen betrokken raken bij eerlijke handel. 1: Er wordt een communicatieplan gemaakt waarin staat wat, aan wie, wanneer en op welke manier. Afspreken : wie communicatie als vaste taak op zich neemt. In het algemeen zal aandacht gevraagd worden via de gemeentelijke pagina van het huis aan-huisblad De Noorderkrant. Eén persoon van de werkgroep is hiervoor verantwoordelijk. 2: Maken van relevante inhoud voor de Fair Trade webpagina van de website van de Millenniumwerkgroep. 3: Benaderen van de burgemeester als ambassadeur (het gezicht) van de Fair Trade Gemeente Ten Boer om een aantal keren per jaar activiteiten met media aandacht op dit gebied te verrichten. 4: Publieksevenement. Op de jaarlijkse Roefeldag, 21 juni 2014, wordt aandacht aan Fair Trade besteed door vrijwilligers van de Wereldwinkel, foto s en persbericht ten behoeve van media aandacht. 5: Publiciteit rondom de jaarlijkse World Fair Trade dag. 6: Publiciteit in het kader van de landelijke Fair Trade week. Resultaten: De werkgroep is meerdere keren positief in het nieuws geweest. De inhoud van de websitepagina is gevuld met nuttige informatie. Publiciteit loopt het hele jaar door en is afgestemd op de eigen evenementen, de landelijke campagne en het continueren van de Fair Trade status. Kosten: 100,-

6 Begroting 2014 In de voorgenomen activiteiten wordt de volgende kosten voorzien. Een deel van de plannen met bijbehorende kosten moet in de loop van het jaar nog verder uitgewerkt worden. Deze begroting biedt het financiële kader. 1. Millenniumwerkgroep totaal 2500 Activiteiten en deelname aan campagnes door beide werkgroepen Symposia en bewustwording Website, PR en communicatie Educatie De Huikar en andere basisscholen Roefeldag Jaarmarkt 2. Werkgroep Energie 1000 Project energiecoöperatie Project energiearme scholen Les energie in een Mars reep Prijsvraag Duurzaamste Ondernemer 3. Werkgroep Fair Trade 850 Behoud van titel Fair Trade gemeente Motivatiebijeenkomsten Uitreiking Fair Trade Bedrijf/instelling van het jaar Deelname landelijke Fair Trade campagne 4. Onvoorzien, nog nader te plannen 650 Totaal 5000

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Schiermonnikoog, december 2014 Werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog e-mail: Fairtrade.Schiermonnikoog@gmail.com Projectplan Fairtrade gemeente Schiermonnikoog

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 6610

BIS BenW adviezen - 6610 BIS BenW adviezen - 6610. BIS BenW adviezen - 6610. Voortgangsrapportage actieprogramma Mantelzorgondersteuning 2013 Toelichting: In Juli 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het integreren van de

Nadere informatie

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 1 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland 9 oktober 2012 1 Leeswijzer In dit beleidsplan 2013 2015 worden de missie en visie van het platform Oneindig Noord- Holland toegelicht; waar wil Oneindig

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014

Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014 Jaarplan 2014 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014 Vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de ALV december 2013 Inhoudsopgave Jaarplan 2014 VOORWOORD

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding 1 zaak_zaaknummer Projectplan ontwerp en voorbereiding zaak_id bericht_nummer VenloVerbindt bericht_id Decentralisatieopgaven in het sociale domein MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOONT steller drs.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014 Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013 Jaarplan 2014 Utrecht, december 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Inhoudelijk...4 1.1 Profilering Plein H... 4 1.1.1 Communicatie... 4 1.1.2 Relatiebeheer...

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016

DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016 DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016 Versie: FINAL 12 maart 2014 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. VISIE DUURZAAMHEID... 3 2. AMBITIES DUURZAAMHEID ORDINA... 4 3. DOELSTELLINGEN DUURZAAMHEID

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie