BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België : S 72,15; buitenland : S 147,35. Belgique : S 72,15; étranger : S 147,35. Prijs per nummer : S 4,24. Prix par numéro : S 4,24. Voor abonnementen en voor verkoop per nummer kan U terecht bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. Telefoon Pour les abonnements et la vente au numéro, prière de s adresser à la Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. Téléphone e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2002 VENDREDI 16 AOUT 2002 MEDEDELING AVIS (Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 30 april 2002) (Extrait du Moniteur belge du 30 avril 2002) Overheidsopdrachten en opdrachten van het klassieke stelsel en van de speciale sectoren - Nieuwe modellen van aankondiging die vanaf 1 mei 2002 moeten worden gebruikt De richtlijn 2001/78/EG legt het gebruik van standaardformulieren op voor de opdrachten die op Europees niveau moeten worden bekendgemaakt vanaf 1 mei Het koninklijk besluit van 22 april 2002 regelt meer bepaald de omzetting van deze richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de hierna volgende regels dienen te worden toegepast op de overheidsopdrachten en de opdrachten waarop de koninklijke besluiten van 8 en 10 januari 1996 en 18 juni 1996 van toepassing zijn : 1. Verplicht gebruik van de standaardformulieren. De bij het besluit van 22 april 2002 gevoegde nieuwe standaardformulieren dienen te worden gebruikt voor de aankondigingen van de opdrachten die de Europese drempels bereiken (zie omtrent de drempels de drie ministeriële besluiten van 4 december 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001) en in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, alsook in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd. In een overgangsfase zullen de organen belast met de publicatie echter een zekere tolerantie aan de dag leggen ten opzichte van de aanbestedende overheden en aanbestedende diensten die zouden vergeten zijn hun aankondigingen op te stellen volgens de nieuwe standaardformulieren. De aankondigingen dienen te worden overgemaakt : a) wat de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen betreft, aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : per brief, aan het volgende adres : EUROP Unité 2 Marchés publics, 2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg; of per telefax, via de volgende nummers : ; ; ; of per naar Marchés publics et marchés du régime classique et des secteurs spéciaux - Nouveaux modèles d avis de marchés à utiliser à partir du 1 er mai 2002 La directive 2001/78/CE impose l utilisation de formulaires standard pour les marchés à publier au niveau européen à partir du 1 er mai L arrêté royal du 22 avril 2002 assure notamment la transposition de cette directive. Il en résulte que pour les marchés publics et les marchés soumis à l application des arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, les modalités suivantes s appliquent : 1. Utilisation obligatoire des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard annexés à l arrêté du 22 avril 2002 doivent être utilisés pour les avis des marchés atteignant les seuils européens (voir à propos des seuils les trois arrêtés ministériels du 4 décembre 2001, publiés au Moniteur belge du 19 décembre 2001) et qui sont à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications. Dans une phase transitoire, les organes chargés de la publication feront cependant preuve d une certaine tolérance à l égard des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui oublieraient d établir leurs avis selon ces nouveaux formulaires standard. Les avis sont à adresser : a) pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l Office des publications officielles des Communautés européennes : par lettre à l adresse EUROP Unité 2 - Marchés publics, 2 rue Mercier, L Luxembourg; ou par télécopie aux numéros : ; ; ; ou par courrier électronique à l adresse Katern 1/2

2 6062 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) wat de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen betreft : per brief, gestuurd naar of afgeleverd bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel; of per telefax, via het nummer In het begin zal het onmogelijk zijn het systeem te gebruiken of de op de website beschikbare formulieren in te vullen met het oog op de verzending van aankondigingen naar het Bulletin der Aanbestedingen. De standaardformulieren zullen beschikbaar zijn en zullen kunnen worden gedownload via de site van het Ministerie van Justitie De datum waarop die functies beschikbaar zijn, zal later worden medegedeeld. Belangrijke opmerking : De nummering in bepaalde standaardformulieren is niet opeenvolgend. Het gaat dus niet over een fout bij het drukken van de bijlagen van het koninklijk besluit. 2. Facultatief maar aanbevolen gebruik van de standaardformulieren. De op Europees niveau opgestelde nieuwe standaardformulieren kunnen ook worden gebruikt voor de opdrachten die enkel in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd (zie bovengenoemd adres). De aanbestedende overheid heeft dus de keuze : ofwel stelt ze een niet-gestructureerde aankondiging op, waarin ze tenminste de gegevens bedoeld in de relevante artikelen van de reglementering vermeldt (artikelen 12, 14, 38, 40, 64 en 66 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikelen 11, 13, 33, 35, 54 en 56 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996); ofwel gebruikt ze de standaardformulieren waarin ze tenminste de gegevens vermeldt, zoals vereist in bovengenoemde artikelen. Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad beveelt de aanbestedende overheden en diensten ten zeerste aan de standaardformulieren te gebruiken, zelfs wanneer dit niet verplicht is. Hierdoor wordt de behandeling van de aankondigingen immers vereenvoudigd. Op termijn dient het gebruik van de standaardformulieren te worden veralgemeend. 3. Herinnering aan de instructies voor de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor alle bij het Bulletin der Aanbestedingen ingediende aankondigingen gelden volgende instructies. Alle publicatieaanvragen voor het Bulletin der Aanbestedingen dienen minstens zeven dagen, waarvan vijf werkdagen, vóór de gevraagde publicatiedatum afgeleverd te worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dus dat de teksten ten laatste op vrijdag bij het Belgisch Staatsblad moeten toekomen voor een publicatie in de eerstvolgende editie van de volgende vrijdag, op voorwaarde dat er vijf werkdagen zijn tussen die twee vrijdagen. Alle teksten die na vrijdag toekomen bij het Belgisch Staatsblad, behalve die waarvoor de procedure bij hoogdringendheid wordt vereist, zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor een publicatie op de eerstvolgende vrijdag. De aankondigingen die ingediend worden via de procedure bij hoogdringendheid dienen ten laatste om 11 uur op de dinsdag voorafgaand aan de publicatiedatum op het Belgisch Staatsblad toe te komen. In dat geval moet in de publicatieaanvraag worden vermeld dat het gaat om een procedure bij hoogdringendheid. Alle teksten kunnen afgegeven worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, te 1000 Brussel, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Zij kunnen tevens per post verzonden worden aan bovenstaand adres of per fax naar het nummer Alle publicatieaanvragen dienen naam en telefoonnummer te vermelden van de persoon die in verband met de aankondiging kan worden geraadpleegd. Indieners dienen zich te beperken tot één wijze van indiening. Bij dubbele verzending (bv. per brief en per fax) en dus mogelijke dubbele publicatie zijn de kosten voor beide publicaties integraal ten laste van de indiener van de publicatieaanvraag. Het volstaat éénmalig te publiceren. Het Belgisch Staatsblad zal dus per publicatieaanvraag slechts éénmaal over gaan tot publicatie op de eerstvolgende gevraagde publicatiedatum. Tenslotte moeten vragen tot wijziging van een ingediende tekst of tot annulatie van een publicatieaanvraag schriftelijk gebeuren ten laatste om 11 uur van de dinsdag voorafgaand aan de publicatie. b) pour la publication au Bulletin des Adjudications : par lettre envoyée ou déposée à l adresse de la Direction du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles; ou par télécopie au numéro Dans un premier temps, il ne sera pas possible, pour les envois d avis de marchés au Bulletin des Adjudications, d utiliser le courrier électronique ou de remplir un formulaire disponible sur le site web. Les formulaires standard seront disponibles et pourront être téléchargés via le site du Ministère de la Justice La date de mise à disposition de telles fonctions sera annoncée ultérieurement. Remarque importante : La numérotation dans certains formulaires standard n est pas continue. Il ne s agit donc pas d une erreur lors de l impression des annexes de l arrêté royal. 2. Utilisation facultative mais recommandée des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard établis au niveau européen pourront également être utilisés pour les marchés devant être uniquement publiés dans le Bulletin des Adjudications (voir adresse ci-dessus) Le pouvoir adjudicateur a donc ici le choix : soit d établir un avis non structuré mentionnant au moins les indications prévues aux articles pertinents de la réglementation (articles 12, 14, 38, 40, 64 et 66 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, articles 11, 13, 33, 35, 54 et 56 de l arrêté royal du 10 janvier 1996); soit d utiliser les formulaires standard en y mentionnant au moins les indications requises par les articles précités. La Direction du Moniteur belge recommande vivement aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d utiliser les formulaires standard même lorsque cela n est pas obligatoire. Le traitement des avis s en trouve en effet facilité et à terme l utilisation des formulaires standard devrait être généralisée. 3. Rappel des intructions pour la publication au Bulletin des Adjudications. Pour tous les avis à publier au Bulletin des Adjudications, les instructions qui suivent sont en vigueur. Toutes les demandes de publication dans le Bulletin des Adjudications doivent être déposées aux services du Moniteur belge au moins sept jours, dont cinq jours ouvrables, avant la date de publication souhaitée. Concrètement, cela signifie que les textes doivent parvenir au Moniteur belge au plus tard le vendredi pour une publication dans l édition du vendredi suivant, si cinq jours ouvrables séparent ces deux vendredis. Les textes qui parviendront au Moniteur belge après le vendredi, hormis ceux pour lesquels la procédure d urgence est requise, ne seront plus pris en considération pour une publication le vendredi suivant. Les avis introduits par le biais de la procédure d urgence doivent être rentrés au Moniteur belge au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la date de publication. La demande de publication doit dans ce cas mentionner qu il s agit d une procédure d urgence. Les textes peuvent être déposés aux services du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, à 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures. Ils peuvent également être envoyés par courrier postal à l adresse mentionnée ci-dessus ou par télécopie au numéro Le nom et le numéro de téléphone de la personne susceptible d être consultée à propos de l avis doivent figurer sur toutes les demandes de publication. Les auteurs des demandes de publication doivent se limiter à un seul mode d introduction. En cas de double envoi (par ex. par lettre et par télécopie) et donc de double publication éventuelle, les coûts des deux publications sont intégralement à charge de l auteur de la demande de publication. Une seule publication suffit. Pour chaque demande de publication, le Moniteur belge ne procédera qu à une seule publication à la prochaine date de publication souhaitée. Enfin, les demandes de modification d un texte introduit ou d annulation d une demande de publication doivent être formulées par écrit au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la publication.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6063 Verkoopkantoor Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , fax Postrekening : Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2002 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op : Vrijdag 16 augustus De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden : 1. bij afhaling aan het loket : - met Bancontact/Mister Cash - met Proton - met de kredietkaarten Visa en Eurocard - in speciën 2. Bij verzending per post : - door betaling op afstand met de kredietkaarten Visa en Eurocard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Bureau de vente Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.D.), tél , , , , fax n Compte chèque postaux : Le B.V.C.D. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels : des cahiers généraux des charges, des cahiers spéciaux des charges et des cahiers types ainsi que d autres documents émis par les autorités féderales et régionales. Le B.V.C.D., rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Durant l année 2002 le Bureau de vente sera aussi fermé : Vendredi 16 août Le paiement des documents fournis par le B.V.C.D. peut se faire : 1. Lors du retrait au guichet : - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Eurocard - en espèces 2. En cas d envoi postal : - par paiement à distance avec les cartes Visa et Eurocard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Dans ce cas, les documents demandés ne sont envoyés qu après réception du paiement par le B.V.C.D. Indienen publicatieaanvragen Demandes de publication De berichten voor de volgende publicatiedata dienen vervroegd toe te komen op de diensten van het Belgisch Staatsblad : Les avis d insertion pour les dates suivantes doivent parvenir anticipativement aux services du Moniteur belge : Publicatiedata Uiterste ontvangstdata Dates de publication Dates limites de réception 23 augustus augustus 2002 (i.p.v. 16 augustus 2002) 23 août août 2002 (au lieu du 16 août 2002) 8 november oktober 2002 (i.p.v. 1 november 2002) 8 novembre octobre 2002 (au lieu du 1 er novembre 2002) 15 november november 2002 (i.p.v. 8 november 2002) 15 novembre novembre 2002 (au lieu du 8 novembre 2002) 22 november november 2002 (i.p.v. 15 november 2002) 22 novembre novembre 2002 (au lieu du 15 novembre 2002) 27 december december 2002 (i.p.v. 20 december 2002) 27 décembre décembre 2002 (au lieu du 20 décembre 2002) 3 januari december 2002 (i.p.v. 27 december 2002) 3 janvier décembre 2002 (au lieu du 27 décembre 2002)

4 6064 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6065 DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE N Aanbestedende overheid : Diensten van de Eerste Minister, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de provinciën, Ruisbroekstraat 2-12, 1000 Brussel, tel , fax Bijkomende inlichtingen : de heer Ch. Loiselet. 3. Gunningswijze : onderhandelingsprocedure. 4. De te leveren producten : levering van printers in het Algemeen Rijksarchief te Brussel en in de Rijksarchieven in de provinciën. 5. Leveringstermijn : september 2002, december Te voegen bij de aanvraag om deelname (koninklijk besluit 8 januari 1996, artikel 43, artikel 44, 1 en 20 en artikel 45, 1 en 3 ) : 1 Passende bankverklaringen. 2 Balansen/jaarrekening van de onderneming (laatst neergelegde). 3 Lijst van de voornaamste leveringen gedurende het voorgaande jaar. 4 RSZ-attest. 5 Attest van niet-faling en niet-faillissement. 7. Deelnemingsaanvragen met vereiste documenten dienen overgemaakt te worden aan het Algemeen Rijksarchief, t.a.v. de heer Loiselet, Ruisbroekstraat 2-12, te 1000 Brussel, vóór vrijdag 6 september 2002, ten laatste te 11 uur. N Autorité adjudicatrice : Services du Premier Ministre, Archives générales du Royaume et Archives de l Etat dans les provinces, rue de Ruysbroeck 2-12, 1000 Bruxelles, tél , fax Renseignements supplémentaires : M. Ch. Loiselet. 3. Mode de passation : procédure négociée. 4. Produits à livrer : livraison d imprimantes aux Archives générales du Royaume à Bruxelles et aux Archives de l Etat dans les provinces. 5. Délai de livraison : septembre 2002, décembre A joindre à la demande de participation (arrêté royal du 8 janvier 1996, article 43, article 44, 1 et 20 et article 45, 1 et 3 ) : 1 Déclarations bancaires appropriées. 2 Bilans :comptes annuels de l entreprise (dernier dépôt). 3 Liste des principales livraisons au cours de l année écoulée. 4 Attestation O.N.S.S. 5 Attestation que l entreprise n est pas en état de faillite, de liquidation ou dans une situation similaire. 6. La demande de participation accompagnée des documents précités, doit parvenir aux Archives générales du Royaume, à l attention de M. Ch. Loiselet, rue de Ruysbroeck 2-12, à 1000 Bruxelles, pour le vendredi 6 septembre 2002, à 11 heures au plus tard. N Aanbestedende overheid : Diensten van de Eerste Minister, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de provinciën, Ruisbroekstraat 2-12, 1000 Brussel, tel , fax Bijkomende inlichtingen : de heer Ch. Loiselet. 3. Gunningswijze : onderhandelingsprocedure. 4. De te leveren producten : levering en installatie van personal computers in het Algemeen Rijksarchief te Brussel en in de Rijksarchieven in de provinciën. 5. Leveringstermijn : september december Te voegen bij de aanvraag om deelname : (koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikel 43, artikel 44, 1 en 20 en artikel 45, 1 en 3 ) : 1 Passende bankverklaringen. 2 Balansen/jaarrekening van de onderneming (laatst neergelegde). 3 Lijst van de voornaamste leveringen gedurende het voorgaande jaar. 4 RSZ-attest. 5 Attest van niet-faling en niet-faillissement. 7. Deelnemingsaanvragen met vereiste documenten dienen overgemaakt te worden aan het Algemeen Rijksarchief, t.a.v. de heer Ch. Loiselet, Ruisbroekstraat 2-12, te 1000 Brussel, vóór vrijdag 6 september 2002, ten laatste op 11 uur. N Autorité adjudicatrice : Services du Premier Ministre, Archives générales du Royaume et Archives de l Etat dans les provinces, rue de Ruysbroeck 2-12, 1000 Bruxelles, tél , fax Renseignements supplémentaires : M. Ch. Loiselet. 3. Mode de passation : procédure négociée. 4. Produits à livrer : livraison et installation d ordinateurs personnels aux Archives générales du Royaume à Bruxelles et aux Archives de l Etat dans les provinces. 5. Délai de livraison : septembre décembre A joindre à la demande de participation : (arrêté royal du 8 janvier 1996, article 44, 1 et 20 et article 45, 1 et 3 ) : 1 Déclarations bancaires appropriées. 2 Bilans, comptes annuels de l entreprise (dernier dépôt). 3 Liste des principales livraisons au cours de l année écoulée. 4 Attestation O.N.S.S. 5 Attestation que l entreprise n est pas en état de faillite, de liquidation ou dans une situation similaire. 6. La demande de participation accompagnée des documents précités, doit parvenir aux Archives générales du Royaume, à l attention de M. Ch. Loiselet, rue de Ruysbroeck 2-12, à 1000 Bruxelles, pour le vendredi 6 septembre 2002, à 11 heures au plus tard.

6 6066 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Ministerie van Defensie, Algemene Directie «Material Resources», t.a.v. Ondersectie Verwerving Diversen MRMP/MAD2, commandant Vanluyten, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, blok B, 2 e verdieping, lokaal 107, 1140 Brussel, tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : MRMP-M/AD2 2MD285. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : aankoop van vijf percelen voor materieel ter aanpassing van de bestaande TV-studio infrastructuur van de Audiovisuele Dienst Defensie. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Ministerie van Defensie, Algemene Directie Imago en Publieke Relaties, Dienst Audiovisueel & Multimedia (DG IPR -P/AVM), kwartier Maj Housiau, blok F2, Martelarenstraat 181, 1800 Peutie, tel , fax Nuts code : BE1. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdcategorieën : hoofdopdracht : Bijkomende opdrachten : II Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : CPA II.1.9. Verdeling in percelen : ja. Offertes kunnen worden ingediend voor : alle percelen tezamen. II Worden varianten in aanmerking genomen : ja. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : Perceel 1 : TRIAX-kabel. Perceel 2 : lichtbrug. Perceel 3 : lichtspots. Perceel 4 : intercom studioregie. Perceel 5 : audiobox. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Direction générale «Material Resources», à l attention de : Sous-section Acquisition Divers, MRMP/MAD2, commandant F. Vanluyten, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, bloc 4B, 2 e étage, local 107, 1140 Bruxelles, tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : voir annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MRMP-M/AD2-2MD285. II.1.6. Description/objet du marché : achat du matériel en cinq lots pour l adaptation de l infrastructure existante du studio de télévision du Service Audiovisuel de la Défense. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Ministère de la Défense, Direction générale d Image et Relations publique, Service Audiovisuel & Multimédia (DG IPRP/AVM), quartier Maj Housiau, bloc F2, Martelarenstraat 181, 1800 Peutie, tél , fax Code Nuts : BE1. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : Objets supplémentaires : II Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : CPA II.1.9. Division en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots : l ensemble des lots. II Des variantes seront-elles prises en considération : oui. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : Tranche 1 : câble TRIAX. Tranche 2 : rampe d éclairage. Tranche 3 : spotlights. Tranche 4 : intercom studiorégie. Tranche 5 : audiobox.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6067 II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : één maand of dertig dagen vanaf de gunning van de opdracht. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : een borgtocht van 5 % wordt gevraagd. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : betaling binnen de vijftig kalenderdagen na het indienen van de facturen vergezeld van de correct ingevulde proces-verbalen van opleveringen en/of keuring. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : Oprichtingsstatuten en mandaten. Eventueel bewijs volmacht van de ondertekende. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : De volgende documenten/inlichtingen moeten verstrekt worden met het oog op de selectie van de inschrijvers : 1 Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en de omzet in producten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren (artikel 44, 3 ). De inschrijver zal een minimale totale jaaromzet van S hebben. Indien de leverancier om gegronde redenen de gevraagde referenties niet kan overleggen, dan kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.1. Onderstaande criteria : 1. Prijs 60 %. 2. Techniek 40 %. In afnemende voorkeur : ja. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-M/AD-2MD285. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 12 september IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 13 september IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiding of het verzoek tot deelneming : Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : negentig dagen vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes. IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 13 september 2002, te 9 u. 30 m., lokaal der Aanbestedingen, kwartier Koningin Elisabeth, Everestraat 1, 1140 Brussel, blok 27, ingang C. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : de informatievergadering zal plaatsvingen op 21 augustus 2002, te 10 u. 30 m. in blok F. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : un mois ou trente jours à compter de l attribution du marché. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : une caution de 5 % est demandée. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : le paiement des fournitures et des services sera effectué dans les cinquante jours calendrier à compter de la réception de la facture régulièrement établie et accompagnée des documents de réception. III.2. Conditions de participation : III Situation juridique, références requises : Statuts de la firme et mandataires. Preuve de mandat éventuellement. III Capacité économique et financière, références requises : Les documents/renseignements suivant doivent être fournis pour la sélection des soumissionnaires : 1 Une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires relatif aux produits faisant l objet du marché, réalisés par l entreprise au cours des trois derniers exercices (article 44, 3 ). Les soumissionnaires prouveront qu ils atteignent le niveau suivant : un chiffre global minimum de S Si pour une raison justifiée, le fournisseur n est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B. 1. Des critères énoncés ci-dessous : 1. Prix : 60 %. 2. Technique : 40 %. Par ordre de priorité décroissante : oui. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-M/AD2-2MD285. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels : Date limite d obtention : 12 septembre IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 13 septembre IV.3.5. Langues pouvant être utilisées dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : nonante jours à compter de la date limite de réception des offres. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : 13 septembre 2002, à9h30m, local des adjudications, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, bloc 27, entrée C. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : la réunion d information se déroulera le 21 août 2002, à 10 h 30 m dans le bloc F.

8 6068 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 5 augustus Bijlage A 1.3. Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax Bijlage B Inlichtingen betreffende percelen Perceel 1 : 2. Korte beschrijving : TRIAX-kabel. 3. Omvang of hoeveelheid : 100 meter. Perceel 2 : 2. Korte beschrijving : lichtbrug. 3. Omvang of hoeveelheid : één. Perceel 3 : 2. Korte beschrijving : lichtspots. 3. Omvang of hoeveelheid : tweeënnegentig. Perceel 4 : 2. Korte beschrijving : intercom studioregie. 3. Omvang of hoeveelheid : één. Perceel 5 : 2. Korte beschrijving : audiobox. 3. Omvang of hoeveelheid : één. VI.5. Date d envoi du présent avis : 5 août Annexe A I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent tˆre obtenus : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax Annexe B Renseignements relatifs aux lots Lot 1 : 2. Description succincte : cable TRIAX. 3. Etendue ou quantité : 100 mètres. Lot 2 : 2. Description succincte : rampe d éclairage. 3. Etendue ou quantité : une. Lot 3 : 2. Description succincte : spotlights. 3. Etendue ou quantité : nonante deux. Lot 4 : 2. Description succincte : intercom studiorégie. 3. Etendue ou quantité : une. Lot 5 : 2. Description succincte : audiobox. 3. Etendue ou quantité : une. N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steun Materieel en Producten, M-AC, t.a.v. Pha kapt. Mathieu, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : M-AC/2MC280. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Levering van medische stockagekoffers. Schijf 2002 : 100 stuks. Schijf 2003 : 100 stuks. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : 1 PL RAV MED EMI TECH 1400 Nivelles. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, Division marchés public, Matériel et Produits de Support M-AC, à l attention du Pha kapt. Mathieu, rue d Evere, 1140 Evere, tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : M-AC/2MC280. II.1.6. Description/objet du marché : Livraison de coffres de stockage pour approvisionnement médical. 1 tranche 2002 : 100 pièces. 2 tranche 2003 : 100 pièces. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 1 PL RAV MED, EMI TECH 1400 Nivelles. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal :

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6069 II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : Levering van medische stockagekoffers. Schijf 2002 : 100 stuks. Schijf 2003 : 100 stuks. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % borgtocht van de opdracht, BTW niet inbegrepen. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : artikel 43, punt 5, artikel 43, punt 1/2, artikel 43, punt 6 van het koninklijk besluit van 8 januari III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : zie bestek. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanieding, gelet op : B.1. Onderstaande criteria : 1 Prijs : 60 %. 2 Technische waarde : 40 %. In afnemende volgorde van voorkeur : ja. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : M-AC/2MC280. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 10 oktober Valuta : EUR. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 11 oktober Tijdstip : 10 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : negentig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 11 oktober 2002, te 10 uur, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Evere. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankondigingen zullen worden bekendgemaakt : niet van toepassing VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. V.5. Datum van verzending van de aankondiging : 8 augustus II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : Livraison de coffres de stockage pour approvisionnement médical. 1 tranche 2002 : 100 pièces. 2 tranche 2003 : 100 pièces. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : cautionnement de 5 % du marché, T.V.A. non-comprise. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : article 43, point 5; article 43, point 1/2; article 43, point 6 de l arrêté royal du 8 janvier III Situation juridique, références requises : voir cahier spécial des charges. III Capacité économique et financière, références requises : voir cahier spécial des charges. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.1. Des critères énoncés ci-dessous : 1 Prix : 60 %. 2 Valeur technique : 40 %. Par ordre de priorité décroissante : oui. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : M-AC/2MC280. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 10 octobre Monnaie : EUR. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 11 octobre Heure : 10 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : nonante jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : 11 octobre 2002, à 10 heures, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Evere. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non/ VI.2. Indiquer, le cas écheant, si le présent marché à un caractère périodique et spécifier le calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : pas d application. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 8 août 2002.

10 6070 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS N Aanbestedende overheid : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Communications and Informations Systems, Verwerging Network, kwartier Koningin Elisabeth, bloc 4-B/C, 2 e verdieping, lokaal 4, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij de heer E. Mwapé, tel a) Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag MRPM- C/A/N 2CA113. b) Vorm van de opdracht die het ontwerp uitmaakt van de aankondiging : leveringen. 3. a) Plaats van levering : Competentie Centrum CIS, Departement Netwerk Lan PABX-Magazijn, kwartier Majoor Housiau, Martelaerenstraat 181, 1801 Vilvoorde (Peutie). b) Aard en hoeveelheid van de te leveren producten : het Bestuur wenst een eenmalige opdracht af te sluiten van leveringen betreffende de aankoop van IRIDIUM satellite telefoonstoestellen Type SS9505 Model D00004PA met toebehoren. c) Algemeenheden in verband met de inschrijvingen : de inschrijvers voor de totaliteit van het voorwerp van de opdracht. 4. Leveringstermijn : de leveringstermijn zal door de inschrijver in kalendermaanden worden en moet in de offerte uitdrukkelijk vermeld worden. Gewenste leveringstermijn : niet later dan de notificatiedatum + negentig kalenderdagen. 5. a) Het bestek MRPM-C/A/N 2CA113 betreffende deze opdracht kan geraadpleegd worden bij het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , to de heer Genesse. b) Uiterste datum voor de raadpleging van het bestek : 7 oktober c) Het bestek kan gratis verkregen worden op het hogervermelde adres in 1 van de aanbestedende overheid. 6. a) Uiterste ontvangsdatum van de offertes : 7 oktober 2002, te 13 u. 30 m. b) Adres waar ze moeten naar gestuurd worden : cfr. punt 1. Aanbestedende overheid. c) De taal of talen waarin ze moeten opgesteld worden : Nederlands of Frans. 7. a) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : openbare zitting. b) Datum, uur en plaats van die opening : 7 oktober 2002, te 14 u. 30 m. stipt, lokaal der aanbestedingen, kwartier Koningin Elisabeth, ingang C, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 8. Borgtocht : het bedrag van de borgtocht voor de leveringen is vastgesteld op 5 % van het bedrag van de opdracht exclusief BTW. 9. Betalingen : zie bestek MRMP-C/A/N 2CA Geen speciale vereisten voor de rechtsvorm waaraan de leverancier moet voldoen. 11. Selectiecriteria : a) In toepassing van artikel 42 van het KB1 zal de aanbestedende overheid, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijver op basis van inlichtingen en documenten die nodig zijn voor de beoordeling van de financiële, economische en technische minimumeisen overeenkomstig artikel 43 tot 45 van het KB. b) De inschrijver dient volgende documenten aan zijn offerte toe te voegen : 1 Door de bevoegde instantie afgegeven certificaat waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van zijn sociale premies volgens de wettelijke bepalingen van het land van oorsprong of herkomst (artikel 43, 5 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). N Pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Communications and Informations Systems, Acquisition Network, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B/C, 2 e étage, local 4, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. E. Mwapé, tél a) Mode de passation choisi : appel d offres général MRMP- C/A/N 2CA113. b) Forme du marché faisant l objet de l avis : fournitures. 3. a) Lieu de livraison : Centre de Compétences CIS, Département Réseaux Lan PABX - Magasin, bloc C3, quartier Major Housiau, Martelaerenstraat 181, 1801 Vilvorde (Peutie). b) Nature et quantité des produits à fournir : l administration désire conclure un marché unique pour l acquisition de téléphones satellites IRIDIUM Type SS9505 Modèle D00004PA avec accessoires. c) Généralités relatives aux soumissions : les soumissionnaires doivent faire offre pour la totalité de l objet du marché. 4. Délai de livraison : le délai de livraison sera proposé par le soumissionnaire et sera explicitement mentionné dans l offre en mois calendrier. Délai souhaité : pas plus tard que la date de notification + nonante jours calendrier. 5. a) Le cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA113 relatif à ce marché peut être consulté au : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , to M. Genesse. b) Date limite pour la consultation du cahier spécial des charges : 7 octobre c) Le cahier spécial des charges peut être obtenu gratuitement auprès du pouvoir adjudicateur à l adresse mentionnée au 1 ci-dessus. 6. a) Date limite de réception des offres : 7 octobre 2002, à13h30m. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises : cfr. point 1. Pouvoir adjudicateur. c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : français ou néerlandais. 7. a) Personnes admises à assister à l ouverture des offres : séance publique. b) Date, heure et lieu de l ouverture : le 7 octobre 2002, à 14 h 30 m précises, local des adjudications, quartier Reine Elisabeth, entrée C, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 8. Cautionnement : le montant du cautionnement pour les fournitures est fixé à5%dumontant du marché hors T.V.A. 9. Paiements : voir cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA Le fournisseur auquel le marché sera attribué ne devra revêtir aucune forme juridique particulière. 11. Critères de sélection : a) En application de l article 42 de l AR1, le pouvoir adjudicateur procédera à une sélection qualitative des soumissionnaires préalable à l attribution sur base des documents et des renseignements nécessaires pour l évaluation des exigences minimum financières, économiques et techniques conformément aux articles 43 à 45 de l AR1. b) Le soumissionnaire doit fournir les documents demandés ci-dessous : 1 Le certificat délivré par l autorité compétente, selon lequel le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi (article 43, 5 de l arrêté royal du 8 janvier 1996).

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Door de bevoegde instantie afgegeven certificaat waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van BTW en belastingen volgens de wettelijke bepalingen van het land van oorsprong of herkomst (artikel 43, 6 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). 3 Een certificaat of attest dat bewijst dat de inschrijver die soort materiaal reeds geleverd heeft. 12. De inschrijver blijft door zijn inschrijving geboden tot 15 februari Gunningscriteria van de opdracht : De aanbestedende overheid kiest de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt, rekening houdend met volgend ponderatie : Prijs 60 %. Het te beschouwen totaal voor de vergelijking van de offertes zal gevormd worden door rekening te houden met de posten 1 en 2 hernomen in de inventaris bijgevoegd aan Bijl A. Techniek 40 %. De technische waarde zal bepaald worden rekening houdend met de operationele technische en logistieke waarde. Voor de gunning zal de prijs berekend op basis van de aankoopprijs. 14. Vrije varianten : er zijn geen verplichte varianten voorzien. Het indienen van twee vrije varianten is toegelaten voor zover ze beantwoorden aan de essentiele kenmerken van het bestek. 15. Eventuele andere inlichtingen : voor meer inlichtingen, zie bestek MRMP-C/A/N 2CA Niet van toepassing. 17. Verzendingsdatum van de aankondiging : 8 augustus Datum van ontvangst van de aankondiging : 8 augustus Le certificat délivré par l autorité compétente, selon lequel le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et T.V.A. selon les dispositions légales du pays où il est établi (article 43, 6 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). 3 Un certificat ou attestation prouvant que le soumissionnaire a déjà fourni ce type de matériel. 12. Le soumissionnaire restera engagé par sa soumission jusqu au 15 février Critères d attribution du marché : Le pouvoir adjudicateur choisira l offre régulière qu il juge la plus avantageuse en tenant compte des critères et des pondérations ci-dessous : Prix 60 %. Le montant utilisé pour la comparaison des offres sera établi en tenant compte des postes 1 et 2 repris à l inventaire joint à l Ann A. Technique 40 %. La valeur technique sera établie en tenant compte de la valeur opérationnelle, technique et logistique. Pour l attribution, le prix sera calculé sur base du prix d achat. 14. Variantes libres : il n y a pas de variantes obligatoires. Le dépôt de deux variantes libres est autorisé pour autant que celles-ci répondent aux caractéristiques essentielles de ce cahier spécial des charges. 15. Autres renseignements éventuels : pour plus de détails, voir cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA Pas d application. 17. Date d envoi de l avis : 8 août Date de réception de l avis : 8 août N Aanbestedende overheid : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Communications and Informations Systems, Verwerving Network, kwartier Koningin Elisabeth, bloc 4-B/C, 2 e verdieping, lokaal 4, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel of , fax , en Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij luitenant I. Van De Gaer, tel a) Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag MRMP- C/A/N 2CA118. b) Vorm van de opdracht die het ontwerp uitmaakt van de aankondiging : leveringen. 3. a) Plaats van levering : Sectie Planning CIS Sp, W. Elsschotstraat 7, 1800 Vilvoorde. b) Aard en hoeveelheid van de te leveren producten : het bestuur wenst een eenmalige opdracht af te sluiten van leveringen betreffende de aankoop van ISDN telefoontoestellen en sets ISDN DECT, ten voordele van RITA Nieuwe Generatie, in 2 percelen. c) Algemeenheden in verband met de inschrijvingen : iedere inschrijver mag inschrijven voor elk van de door hem gekozen percelen. Het geheel zal samengebundeld worden in een enig document, genoemd «offerte». Iedere inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht (één prijs per perceel of onderverdeling van een perceel). 4. Leveringstermijn : de leveringstermijn zal door de inschrijver in kalendermaanden voorgesteld worden en moet in de offerte uitdrukkelijk vermeld worden. Gewenste leveringstermijn : notificatiedatum + honderd twintig kalenderdagen. 5. a) Het bestek MRMP-C/A/N 2CA118 betreffende deze opdracht kan geraadpleegd worden in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , to Mr Genesse. b) Uiterste datum voor de raadpleging van het bestek : 7 oktober N Pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Matériel Resources, Division Marchés publics, Section Communications and Informations Systems, Acquisition Network, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B/C, 2 e étage, local 4, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél ou , fax , et Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du lieutenant I. Van De Gaer, tél a) Mode de passation choisi : appel d offres général MRMP- C/A/N 2CA118. b) Forme du marché faisant l objet de l avis : fournitures. 3. a) Lieu de livraison : Section Planning CIS Sp, W. Elsschotstraat 17, 1800 Vilvorde. b) Nature et quantité des produits à fournir : l administration désire conclure un marché unique de fourniture relatif à l achat de téléphones ISDN et de Sets ISDN DECT pour le RITA Nouvelle Génération (RITA NG), en 2 lots. c) Généralités relatives aux soumissions : chaque soumissionnaire peut remettre offre pour chaque lot qu il a choisi. Le tout sera regroupé dans un document unique nommé offre. Chaque soumissionnaire ne peut remettre qu une offre par marché (un prix par lot ou subdivision du lot). 4. Délai de livraison : le délai de livraison sera proposé par le soumissionnaire et sera explicitement mentionné dans l offre en mois calendrier. Délai souhaité : date de notification + cent vingt jours. 5. a) Le cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA118 relatif à ce marché peut être consulté au : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , to M. Genesse. b) Date limite pour la consultation du cahier spécial des charges : 7 octobre 2002.

12 6072 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS c) Het bestek kan gratis verkregen worden op het hogervermelde adres in 1 van de aanbestedende overheid. 6. a) Uiterste ontvangsdatum van de offertes : 7 oktober 2002, te 13 uur. b) Adres waar ze moeten naar gestuurd worden : cfr. punt 1. Aanbestedende overheid. c) De taal of talen waarin ze moeten opgesteld worden : Nederlands of Frans. 7. a) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : openbare zitting. b) Datum, uur en plaats van die opening : 7 oktober 2002, te 14 uur stipt, lokaal der Aanbestedingen, kwartier Koningin Elisabeth, ingang C, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 8. Borgtocht : het bedrag van de borgtocht voor de leveringen is vastgesteld op 5 % van het bedrag van de opdracht exclusief BTW. 9. Betalingen : zie bestek MRMP-C/A/N 2CA Geen speciale vereisten voor de rechtsvorm waaraan de leverancier moeten voldoen. 11. Selectiecriteria : a) In toepassing van artikel 42 van het KB1 zal de aanbestedende overheid, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijver op basis van inlichtingen en documenten die nodig zijn voor de beoordeling van de financiële, economische en technische minimumeisen overeenkomstig artikelen 43 tot 45 van het KB1. b) De inschrijver dient volgende documenten aan zijn offerte toe te voegen : 1 Door de bevoegde instantie afgegeven certificaat waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van zijn sociale premies volgens de wettelijke bepalingen van het land van oorsprong of herkomst (artikel 43, 5, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). 2 Door de bevoegde instantie afgegeven certificaat waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van BTW en belastingen volgens de wettelijke bepalingen van het land van oorsprong of herkomst (artikel 43, 6, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). 12. De inschrijver blijft door zijn inschrijving gebonden tot 15 februari Gunningscriteria van de opdracht : De aanbestedende overheid kiest de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt, rekening houdend met volgend ponderatie : Prijs 60 %. Het te beschouwen totaal voor de vergelijking van de offertes zal gevormd worden door rekening te houden met de posten 1 en 2 hernomen in de inventaris bijgevoegd aan Bijlage A. Techniek 40 %. De technische waarde zal bepaald worden rekening houden met de operationele, technische en logistieke waarde. Voor de gunning zal de prijs berekend worden op basis van de aankoopprijs. 14. Vrije varianten : er zijn geen verplichte varianten voorzien. Het indienen van twee vrije varianten is toegelaten voor zover ze beantwoorden aan de essentiële kenmerken van het bestek. 15. Eventuele andere inlichtingen : voor meer inlichtingen, zie bestek MRMP-C/A/N 2CA Niet van toepassing. 17. Verzendingsdatum van de aankondiging : 8 augustus Datum van ontvangst van de aankondiging : 8 augustus c) Le cahier spécial des charges peut être obtenu gratuitement auprès du pouvoir adjudicateur à l adresse mentionnée au 1 er ci-dessus. 6. a) Date limite de réception des offres : 7 octobre 2002, à 13 heures. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises : cfr. point 1. Pouvoir adjudicateur. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : français ou néerlandais. 7. a) Personnes admises à assister à l ouverture des offres : séance publique. b) Date, heure et lieu de l ouverture : le 7 octobre 2002, à 14 heures précises, local des Adjudications, quartier Reine Elisabeth, entrée C, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 8. Cautionnement : le montant du cautionnement pour les fournitures est fixé à 5%du montant du marché hors T.V.A. 9. Paiements : voir cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA Le fournisseur auquel le marché sera attribué ne devra revêtir aucune forme juridique particulière. 11. Critères de sélection : a) En application de l article 42 de l AR1, le pouvoir adjudicateur procédera à une sélection qualitative des soumissionnaires préalable à l attribution sur base des documents et des renseignements nécessaires pour l évaluation des exigences minimum financières, économiques et techniques conformément aux articles 43 à 45 de l AR1. b) Le soumissionnaire doit fournir les documents demandés ci-dessous : 1 Le certificat délivré par l autorité compétente, selon lequel le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi (article 43, 5 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). 2 Le certificat délivré par l autorité compétente, selon lequel le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et T.V.A. selon les dispositions légales du pays où il est établi (article 43, 6 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). 12. Le soumissionnaire restera engagé par sa soumission jusqu au 15 février Critères d attribution du marché : Le pouvoir adjudicateur choisira l offre régulière qu il juge la plus avantageuse en tenant compte des critères et des pondérations ci-dessous : Prix 60 %. Le montant utilisé pour la comparaison des offres sera établi en tenant compte des postes 1 et 2 repris à l inventaire joint à l Annexe A. Technique 40 %. La valeur technique sera établie en tenant compte de la valeur opérationnelle, technique et logistique. Pour l attribution, le prix sera calculé sur base du prix d achat. 14. Variantes libres : il n y a pas de variantes obligatoires. Le dépôt de deux variantes libres est autorisé pour autant que celles-ci répondent aux caractéristiques essentielles de ce cahier spécial des charges. 15. Autres renseignements éventuels : pour plus de détails, voir cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA Pas d application. 17. Date d envoi de l avis : 8 août Date de réception de l avis : 8 août N Aanbestedende overheid : 1 e Regionale Directie der bouwwerken, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , Contactpersonen : Mevr. Desmet, Mevr. Geypens. 2. Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. N Pouvoir adjudicateur : 1 re Direction régionale des Constructions, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , Personnes de contact : Mme Desmet, Mme Geypens. 2. Mode de passation : appel d offres général.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : provincie Brabant, verschillende kwartieren : leveren, plaatsen en aansluiten van multifunctionele ovens en kookketels. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting : De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 90, 3, of in artikel 90, 4, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangstkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid : wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de leverancier die op de manier voorzien in artikel 45, 1, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 een lijst levert van uitvoering tijdens de laatste drie jaren van de voornaamste leveringen met vermelding van hun bedrag, data en de publiek- of de privaatrechtelijke instanties voor wie zij bestemd waren. 5. Gegevens met betrekking tot : Bestek : 2/1/P801. Tekst : Nederlands. Prijs : 14 EUR. 6. Leveringstermijn : vier kalendermaanden. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : 25 september 2002, te 10 u. 30 m., ten overstaan van de Chef van de 1 e Regionale Directie der werken, in zijn kantoren, te 1800 Peutie, Martelarenstraat 7, blok 7, lokaal Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : province du Brabant, divers quartiers : fourniture, placement et raccordement des fours multifonctionnels et cuiseurs. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion : L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 43 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 90, 3, ou à l article 90, 4, de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacité financière, économique ou technique : est admis à participer au présent marché le fournisseur qui fournit, de la manière prévue à l article 45, 1, de l arrêté royal du 8 janvier 1996, une liste des fournitures les plus importantes au cours des trois dernières années, en mentionnant le montant, la date et les instances publiques ou privées qui étaient destinataires. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges : 2/1/P801. Texte : Néerlandais. Prix : 14 EUR. 6. Délai d exécution : quatre mois calendrier. 7. Date, heure et lieu d ouverture des offres : le 25 septembre 2002, à 10 h 30 m, par-devant le chef de la 1 re Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 1800 Peutie, Martelarenstraat, bloc 7, local N Aanbestedende overheid : 1 e Regionale Directie der bouwwerken, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , Contactpersonen : Mevr. Appeltants, de heer De Smedt. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Leuven, Heverlee, kwartier de Hemptinne : diverse opfrissings- en aanpassingswerken in gebouw B1. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting : De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris, dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. N Pouvoir adjudicateur : 1 re Direction régionale des Constructions, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , Personnes de contact : Mme Appeltants, M. De Smedt. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Leuven, Heverlee, quartier de Hemptinne : divers travaux de rafraîchissement et d adaptation dans le bloc B1. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion : L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat.

14 6074 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS De documenten waarvan sprake in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1, of in artikel 17bis, 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten een model 276 C2 (directe belastingen), evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangstkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid : Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt, voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met klasse 1, categorie D of ondercategorie D.1; ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere EEG-lidstaat, evenals eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. 5. Gegevens met betrekking tot : Bestek : 2/1/A220. Tekst : Nederlands of Frans. Prijs : 11 EUR. 6. Uitvoeringstermijn : tachtig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : 25 september 2002, te 10 u. 30 m., ten overstaan van de chef van de 1 Regionale Directie der werken, in zijn kantoren, te 1800 Peutie, Martelarenstraat 7, blok 7, lokaal Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1, ou à l article 17bis, 2, de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recettes de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacité financière, économique ou technique : Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation en classe 1, catégorie D ou sous-catégorie D.1.; soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation mentionnées ci-dessus. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges : 2/1/A220. Texte : Néerlandais. Prix : 11 EUR. 6. Délai d exécution : quatre-vingts jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu d ouverture des offres : le 25 septembre 2002, à 10 h 30 m, par-devant le chef de la 1 re Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 1800 Peutie, Martelarenstraat, bloc 7, local N Aanbestedende overheid : 8 Regionale Directie der bouwwerken, plaine de Belgrade, 5001 Belgrade, tel , fax Contactpersoon : Mevr. Van Laer, Mevr. Herbots of de heer Ostyn. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Ghlin, caserne F. Cabuy : sanitair, kleedkamers en douches in drie loodsen. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting : de aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 Een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan. 2 Een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord. 3 Een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1 of in artikel 17bis, 2 van het koninklijk besluit van 8 januari Recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangstkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. N Pouvoir adjudicateur : 8 Direction Régionale des Constructions, plaine de Belgrade, 5001 Belgrade, tél , fax Personne de contact : Mme Van Laer, Mme Herbots ou M. Ostyn. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Ghlin, caserne F. Cabuy : sanitaires, vestiaires et douches dans trois hangars. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion : l entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 D un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. 2 D une attestation récente de non faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur. 3 D une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 ou à l article 17bis, 2del arrêté royal du 8 janvier D attestation récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6075 De verschillende documenten waarvan sprake is in (4 ) hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in (1 ) tot en met (4 ) voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid : Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met categorie D, klasse 2; ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere EEG-lidstaat, evenals eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. 5. Gegevens m.b.t. het bestek : bestek : 2/8/A050; tekst : Frans; prijs : 21,00 EUR. 6. Uitvoeringstermijn : zestig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : 24 september 2002, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 8 Regionale Directie der werken, in zijn kantoren te plaine Belgrade, te 5001 Namur (Belgrade). Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacité financière, économique ou technique : Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation en catégorie D, classe 2; soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation mentionnées ci-dessus. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges : 2/8/A050; texte : français; prix : 21,00 EUR. 6. Délai d exécution : soixante jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu d ouvertue des offres : le 24 septembre 2002, à 11 heures, par-devant le chef de la 8 Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, plaine de Belgrade, à 5001 Namur (Belgrade). MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES N Aanbestedende overheid : Ministerie van Economische Zaken, Bestuur Algemene Diensten, de Meeûssquare 23, 1000 Brussel. De aanbestedende overheid wordt vertegenwoordigd door de heer Regis Massant, wd. directeur-generaal. De opdracht werd aangevraagd door : Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, Afdeling Accreditatie, Dienst Elektronische Handtekening, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel. 2. Categorie van de te verlenen dienst : CPV : : ondersteunende diensten voor de overheid. Dienstverlening, prestaties van experts in elektronische handtekening om controles uit te voeren. De controles moeten uitgevoerd worden in het kader van het toezicht door de lidstaten op de certificatiedienstverleners, die gevestigd zijn op hun grondgebied (artikel 3.3 van richtlijn 1999/93/CE). Deze controles, uitgevoerd door experts onder verantwoordelijkheid van het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, hebben als doel de gebruiker te beschermen en a posteriori na te gaan of de wet gerespecteerd is. Zonder controles wordt het risico gelopen in een anarchistische situatie terecht te komen, die zou kunnen leiden tot het volledige verlies van vertrouwen van de gebruiker in de informatiemaatschappij. 3. Bijkomende informatie : a) Over de inhoud van de opdracht : Philippe Degavre, ingenieur, Afdeling Accreditatie, Dienst Elektronische Handtekeningen, Ministerie van Economische Zaken, North Gate III, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel, tel , b) Over het verloop van de procedure : Dirk Mons, adjunctadviseur, Bestuur Algemene Diensten, Dienst Logistiek Overheidsopdrachten, de Meeûssquare 23, 1000 Brussel, tel , fax , 4. De inlichtingen en documenten die nodig zijn voor de beoordeling van de kandidatuurstellingen op basis van de artikelen 69 tot 73 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten (Belgisch Staatsblad van 26 januari 1999 en 25 februari 1997) : N Pouvoir adjudicateur : Ministère des Affaires économiques, Administration des Services généraux, square de Meeûs 23, 1000 Bruxelles. Le pouvoir adjudicateur est représenté par M. Regis Massant, directeur général ff. Le marché a été demandé par : Administration de la Qualité et de la Sécurité, Division Accréditation, Service de la Signature électronique, boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles. 2. Catégorie du service : CPV : Services d appui aux pouvoirs publics. Fourniture de services, prestations d experts en matière de signature électronique pour effectuer des contrôles. Des contrôles doivent être effectués dans le cadre de la supervision par les Etats membres des prestataires de service de certification établis sur leur territoire (article 3.3 de la Directive 1999/93/CE). Ces contrôles, effectués par des experts sous la responsabilité de l Administration de la Qualité et de la Sécurité, ont pour but de protéger le consommateur et de vérifier, a posteriori, que la législation est bien respectée. En l absence de contrôles, une situation anarchique risque de régner, ce qui pourrait conduire à une perte totale de confiance des consommateurs envers la société de l information. 3. Informations complémentaires : a) Sur le contenu du marché : Philippe Degavre, ingénieur, Administration de la Qualité et de la Sécurité, Division Accréditation, Service de la Signature électronique, Ministère des Affaires économiques, North Gate III, boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles, tél , GSM : , b) Sur l évolution de la procédure : Dirk Mons, conseiller adjoint, Administration des Services Généraux, Service Logistique, square de Meeûs 23, 1000 Bruxelles, tél , fax , 4. Informations et documents nécessaires pour l évaluation des candidatures sur base des articles 69 à 73 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics (Moniteur belge du 26 janvier 1999 et 15 février 1997).

16 6076 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : Passende verklaringen of getuigschriften waaruit blijkt dat de kandidaat zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgronden : staat van faillissement of vereffening; veroordeeld zijn voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; niet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen. Volgende documenten moeten worden voorgelegd : attest van BTW en andere belastingen; verklaring op eer dat hij zich niet bevindt in staat van uitsluiting. Artikel 69bis van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : de dienstverlener die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet bij zijn kandidatuurstelling een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voegen of aan de aanbestedende overheid voorleggen, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor sociale zekerheid. Artikel 70 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : De financiële en economische draagkracht van de dienstverlener moet worden aangetoond door één of meer van de volgende referenties : door passende bankverklaringen of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico s; door voorlegging van de balansen, uittreksels uit balansen of jaarrekeningen indien de wetgeving van het land waar de dienstverlener is gevestigd, de bekendmaking van balansen voorschrijft; door een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren. Kunnen om gegronde redenen deze referenties niet worden voorgelegd, dan mag de financiële en economische draagkracht op een andere wijze worden aangetoond. Artikel 71 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : De bekwaamheid van de dienstverlener zal worden beoordeeld op : Studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener (een minimale score van 5/10 is vereist voor elk criterium) : 1 Ervaring in de opvolging van ISMS-audits. 2 Ervaring in de opvolging van een audit van certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten en/of geavanceerde elektronische handtekeningen afleveren of in de toekomst plannen af te leveren. 3 Ervaring in het ontwikkelen van veilige systemen om handtekeningen aan te maken met betrekking tot de normatieve documenten en in het bijzonder deze die toelaten aan de eisen van bijlage III van de wet (of van de richtlijn) te voldoen. 4 Ervaring in risico-analyse. 5 Ervaring en vaardigheid om een aanval vanop afstand te beantwoorden/leiden. 6 Ervaring in de analyse van technische systemen die toegepast moeten worden en in het gebruik dat ervan gemaakt wordt om de infrastructuur te beschermen en de veiligheidspolitiek te kunnen uitvoeren. 7 Ervaring in analyse van fysische systemen en procedures die toelaten de fysieke integriteit van de bestaande infrastructuur te handhaven. 8 Praktische en theoretische kennis op het vlak van cryptogragie. 9 Beheersing van de wetgeving die van kracht is in België wat betreft de elektronische handtekening en de toepassingen die hiermee in verband staan. 10 De bekwaamheid en referenties van (een) ter beschikking gestelde expert(s). Article 69 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : Peut être exclu de la participation au marché (à quelque stade que ce soit de la procédure), le prestataire de services : qui est en état de faillite, de liquidation; qui a fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; qui n est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes. Les documents suivants doivent être présentés : une attestation de la T.V.A. et des autres impôts; une déclaration sur l honneur qu il ne se trouve pas dans un état d exclusion. Article 69bis de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : le prestataire de services belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation une attestation de l Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, de sécurité d existence. Article 70 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : La capacité financière et économique du prestataire de service peut, en règle générale, être justifiée par l une ou plusieurs des références suivantes : par les déclarations bancaires appropriées ou la preuve d une assurance des risques professionnels; par la présentation des bilans, d extraits de bilans ou de comptes annuels dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le prestataire de services est établi; par une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices. Si, pour une raison justifiée, le prestataire de services n est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. Article 71 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : La compétence du prestataire de services sera évaluée par rapport : Aux connaissances et à l expérience professionnelle du fournisseur de service (une cote minimale de 5/10 est exigée pour chaque critère) : 1 Expérience dans la conduite d audits ISMS. 2 Expérience dans la conduite d audit de prestataires de service de certification délivrant ou ayant l intention de délivrer des certificats qualifiés et/ou des signatures avancées. Justification la plus détaillée possible de la compétence des candidats pour la prise en compte des exigences reprises dans l annexe II de la loi. 3 Expérience dans l établissement de la conformité des dispositifs sécurisés de création de signature par rapport à des documents normatifs et notamment ceux qui permettent de prendre en compte les exigences de l annexe III de la loi (ou de la Directive). 4 Expérience en matière d analyse du risque. 5 Expérience et capacité à contrer/mener une attaque à distance. 6. Expérience dans l analyse des dispositifs technologiques à mettre en œuvre et dans l utilisation qui en est faite pour protéger l infrastructure et permettre l application de la politique de sécurité. 7 Expérience dans l analyse des dispositifs physiques et des procédures permettant de maintenir l intégrité physique de l infrastructure existante. 8 Connaissances pratiques et théoriques en matière de cryptographie. 9 Maîtrise de la législation en vigueur en Belgique concernant la signature électronique et les applications qui l utilisent. 10 Les compétences et références des expert(s) mis à disposition.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6077 Lijst van de voornaamste diensten met betrekking tot de aard van de opdracht die tijdens de laatste drie jaar uitgevoerd werden. 5. Indien de aanbestedende overheid over voldoende kandidatuurstellingen beschikt, zullen tien kandidaten worden geselecteerd. 6. a) Uiterste datum van indiening van de kandidatuurstellingen : 16 september b) Adres voor indiening van de aanvragen, in een gesloten omslag met de vermelding «kandidatuurstelling E-SIGN» : Ministerie van Economische Zaken, ter attentie van de heer R. Massant, wd. directeur-generaal van het Bestuur Algemene Diensten, de Meeûssquare 23, te 1000 Brussel. c) Taal : Nederlands of Frans. 7. De geldigheidsperiode van de lijst van experts wordt vastgesteld op twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum van het opmaken van de lijst. 8. Verzendingsdatum van de aankondiging : 7 augustus Liste des principaux services prestés durant les trois dernières années et qui sont en rapport avec l objet principal de la mission à accomplir. 5. Si le pouvoir adjudicateur dispose de suffisamment de candidatures, seuls dix candidats seront retenus. 6. a) Date limite d introduction des candidatures : 16 septembre b) Adresse pour l envoi des candidatures, dans une enveloppe fermée avec la mention «Candidature E-SIGN» : Ministère des Affaires économiques, à l attention de M. R. Massant, directeur général ff. de l Administration des Services généraux, square de Meeûs 23, à 1000 Bruxelles. c) Langue : français ou néerlandais. 7. La durée de validité de la liste est fixée à douze mois à partir de la date de création de la liste. 8. Date d envoi de l avis : 7 août FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE N Aanbestedende overheid : Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat-Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, Strafinrichting te Merksplas, Steenweg op Wortel 1, 2330 Merksplas, tel , fax Voor bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer Pandelaers, directeur-zaakvoerder, Mevr. Truyens, C. of Mevr. L. Peeraer. 2. Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. 3. Aard en hoeveelheid : levering gedurende van : Perceel 1 : Conserven : 330 kg augurken. 800 kg ratatouille kg Parijse champignons gesneden. 400 kg gepelde tomaten. 400 kg knolseldersalade kg tomatenpuree. 400 kg wortelsalade. 100 kg maïskorrels. 160 kg rode bonen. 900 kg salade exotique. 40 kg kappertjes. 900 kg russische salade. 400 kg tomatencoulis. 280 kg zuurkool stuks makreel kg tonijn. 120 kg zalm zonder graat kg fruitcocktail kg appelmoes. 65 kg muskaatdruif. 500 kg ananas. 180 kg peren Williams. 500 kg perziken. 120 kg noordkrieken. 120 kg rode bessen. Perceel 2 : Conserven zonder varkensvlees : 650 kg Weense worsten. 330 kg ravioli. Perceel 3 : Diepvriesgroenten : kg aardappelkroketten kg andijvie.

18 6078 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS kg broccoli kg fijne erwten kg erwten en wortelen kg groentenbrunoise kg groentemacedoine kg groentenratatouille. 500 kg kervel kg paprika gemengd kg prei kg prinsesbonen kg witte selder kg spinazie kg boterbonen kg schorseneren kg snijbonen kg spruiten fijn. 250 kg witte asperges kg knolselder kg stoofprei. 250 kg groene asperges. 15 kg basilicum. 40 kg peterselie. 40 kg bieslook. 10 kg dragon. 10 kg dille. Perceel 4 : Diepvriesprodukten algemene voeding : stuks lasagna varianten zonder varkensvlees stuks lasagna bolognaise zonder varkensvlees. 4. De inschrijver moet : zijn financiële en economische draagkracht aantonen overeenkomstig artikel 44, 3, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (door een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in produkten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren. Indien de leverancier om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referentie voor te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht); zijn technische bekwaamheid aantonen 1) overeenkomstig artikel 45, 1, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (door middel van een lijst van de voornaamste leveringen die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren : indien het leveringen aan een overheid betreft, worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld; indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door de koper; bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegelaten). Aantonen zich niet te bevinden in één van de gevallen die kunnen leiden tot uitsluiting van deelneming aan de opdracht zoals voorzien in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari De bijzonder aannemingsvoorwaarden zijn gratis te verkrijgen Datum, uur en plaats van de opening : 8 oktober 2002, te 10 uur, in de strafinrichting te Merksplas, Steenweg op Wortel 1, 2330 Merksplas. MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L INFRASTRUCTURE N Aankondiging van opdracht : diensten. Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : De Post, N.V. van Publiek Recht, t.a.v. Jean-Luc Paternoster, secretarisgeneraal, Muntcentrum, 1000 Brussel, tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. N Avis de marché : services. Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : La Poste, S.A. de Droit Public, à l attention de Jean-Luc Paternoster, secrétaire général, centre Monnaie, 1000 Bruxelles, tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6079 I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : publiekrechtelijke instelling. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : categorie van diensten A.11. II.1.4. Betreft het een raamcontract : ja. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : strategische consultancy. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : teneinde op een vlotte en snelle manier te kunnen voldoen aan regelmatige behoeften op het vlak van externe consultancy houdende strategische aspecten, wenst De Post een meerjarig raamcontract af te sluiten met meerdere hooggekwalificeerde en multidisciplinaire dienstverleners. Deze strategische consultancydiensten hebben meerbepaald betrekking op volgende domeinen : Marketing & Sales; Banking & Insurance; Financial (except fiscality); Corporate Structure; ICT; Strategic Development; Human capital management; Retail Disctribution. De Post voorziet het sluiten van een raamcontract met de drie inschrijvers die het beste geklasseerd zullen worden. Gedurende de duur van het raamcontract zal elke opdracht in concurrentie worden gesteld tussen de voornoemde drie contractanten volgens de modaliteiten gedefinieerd in het raamcontract. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : hoofdzakelijk Muntcentrum te Brussel en in elk geval in België. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdcategorieën; hoofdopdracht : 66.30; 67.10; ; 72.00; 74.14; 74.40; II Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : CPC 81, 812, 814, 84, 864, 871, II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : raamcontracten met deelbestellingen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : zesendertig maanden, éénmalig verlengbaar voor één jaar. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : een forfaitaire borgsom zal worden gevraagd. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : de betalingen zullen geschieden volgens de regels vastgesteld in het koninklijk besluit van 26 september en haar bijlage. III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben : combinaties van dienstverleners worden niet toegelaten. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : organisme de droit public. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.3. Type de marché de services : catégorie de services A.11. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : oui. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : consultance stratégique. II.1.6. Description/objet du marché : afin de satisfaire de façon flexible et rapide à des besoins réguliers en consultance externe portant sur des aspects stratégiques, La Poste souhaite conclure un contrat cadre pluriannuel avec plusieurs prestataires de services multidisciplinaires hautement qualifiés. Ces services de consultance stratégique porteront notamment sur les domaines suivants : Marketing & Sales; Banking & Insurance; Financial (sauf fiscalité); Corporate Structure; ICT; Strategic Development; Human capital management; Retail distribution. La Poste envisage de conclure un contrat cadre avec les trois soumissionnaires qui auront obtenus le meilleur classement. Pendant la durée du contract-cadre, chaque mission sera mise en concurrence entre les trois contractants précités selon les modalités définies dans le contrat-cadre. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services : principalement centre Monnaie Bruxelles et en tout cas, en Belgique. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal; descripteur principal : 66.30; 67.10; ; 72.00; 74.14; 74.40; II Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : CPC ex 81, 812, 814, 84, 864, 871, II.1.9. Division en lots : non II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : contrats-cadres avec commandes partielles. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : 36 mois (prolongéable une fois pour un an). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : un cautionnement forfaitaire sera exigé. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : les paiements se feront suivants les règles stipulées dans l arrêté royal du 26 septembre 1996 en son annexe. III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : les regroupements ne sont pas admis. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise :

20 6080 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : kan worden uitgesloten van deelname aan de opdracht in elk stadium van de procedure de inschrijver die zich bevindt in één van de gevallen bepaald in artikel 69, 1, 7 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 zoals gewijzigd. Het bewijs dat de inschrijver zich niet in één van de vermelde gevallen bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van de volgende stukken : een getuigschrift van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid voor het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor indiening van de kandidaatstelling waaruit blijkt dat de dienstverlener in orde is met de bijdragen voor de sociale zekerheid en in voorkomend geval de bestaanszekerheid; een attest van de handelsrechtbank waaruit blijkt dat de gegadigde zich niet bevindt in staat van faillissement of van vereffening noch de werkzaamheden heeft gestaakt noch een gerechtelijk akkoord heeft bekomen noch zich bevindt in een overeenstemmende toestand tengevolge van een procedure van dezelfde aard bestaande in de nationale wetgeving of reglementering; een attest van de diensten van de BTW dat aantoont dat de gegadigde in regels is met zijn verplichtingen volgend uit de nationale wetgeving of reglementering terzake. Wanneer een dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betreokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : De economische en financiële draagkracht van de dienstverlener moet worden aangetoond aan de hand van de volgende stukken : de kandidaat moet aantonen dat de gemiddelde jaarlijkse omzet van de laatste twee jaren, blijkens de laatste twee door de algemene aandeelhoudersvergadering goedgekeurde jaarrekeningen, minstens EUR bedroeg. Elke gegadigde voegt bij de kandidaatstelling de volgende stukken : de goedgekeurde jaarrekeningen (zijnde de balans, de resultatenrekening en de toelichting) voor de laatste drie boekjaren. Een document van de gegadigde, voor echt verklaard door een erkend accountant of bedrijfsrevisor, waarin de volgende gegevens vermeld worden : het omzetcijfer betreffende diensten gelijkaardig aan deze die in de opdracht worden gevraagd dat werd behaald voor de laatste drie boekjaren; de «Current ratio» (CR) voor elk van de laatste drie goedgekeurde boekjaren; de «Eigen Vermogen» (EV) voor elk van de laatste drie goedgekeurde boekjaren; de verhouding «Eigen Vermogen/Vreemd Vermogen» (EV/VV) voor elk van de laatste drie goedgekeurde boekjaren; de verhouding «Eigen Vermogen/Totaal Actief» (EV/TA) voor elk van de laatste drie goedgekeurde boekjaren. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : De technische bekwaamheid van de dienstverlener zal geëvolueerd worden op basis van zijn competentie (know-how, middelen), ervaring en betrouwbaarheid. De dienstverlener dient volgende gegevens voor te leggen : Een referentielijst met uitgevoerde prestaties inzake gelijkaardige opdrachten uitgevoerd gedurende de laatste drie jaar met de vermelding voor elke referentie een opsomming van de geleverde diensten, de naam van de opdrachtgever, een door de opdrachtgever ondertekend en gedagtekend certificaat hetwelk bevestigd dat de diensten zijn geleverd, het bedrag, de startdatum, duur, een korte beschrijving van de opdracht. De Post zoekt een multidisciplinaire kandidaat. De referenties dienen dus op pertinente wijze een diepgaande expertise van de kandidaat aan te tonen in minstens elk domein van consultancy genoemd in het voorwerp van de opdracht. III Situation juridique - références requises : peut-être exclu de la participation au marché à quelque stade que ce soit de la procédure, le prestataire de services qui se trouve dans un des cas mentionnés dans l article 69, 1-7, de l arrêté royal du 8 janvier 1996, comme modifié. La preuve que le prestataire de services ne se trouve pas dans un de ces cas, peut être apportée par la production des pièces suivantes : une attestation de l Office national de Sécurité sociale de l avant dernier trimestre avant la date limite pour l introduction des candidatures, dont il résulte qu il est en règle en matière de cotisation de sécurité sociale et, le cas échéant, de sécurité d existence; une attestation du tribunal de commerce attestant que le candidat ne se trouve pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; une attestation des services de T.V.A. attestant que le candidat est en règle avec ses obligations résultant des législations ou réglementations nationales concernées. Une attestation des services des impôts directs attestant que le candidat est en règle avec ses obligations résultant des législations ou réglementations nationales concernées. Lorsqu un tel document ou certificat n est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine ou de provenance. III Capacité économique et financière - références requises : La capacité économique et financière du prestataire doit être justifiée par les pièces suivantes : Le candidat doit prouver sur base des deux bilans approuvés par l assemblée générale des actionnaires que le chiffre d affaires global moyen des deux dernières années est au minimum 10 millions d euros. Chaque candidat joint à sa candidature les pièces suivantes : Les comptes annuels approuvés (c.à.d. les bilans, comptes des résultats et commentaires) des trois derniers exercices. Un document du candidat, approuvé par un comptable ou réviseur d entreprise agréé, dans lequel les données suivantes sont reprises : le chiffre d affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices; le «current ratio» (CR) (pour chacun des trois derniers exercices approuvés); les «fonds propres» (FP) (pour chacun des trois derniers exercices approuvés); la relation «Fonds Propres/Fonds Etrangers» (FP/FE) (pour chacun des trois derniers exercices approuvés); la relation «Fonds Propres/Total de l Actif» (FP/TA) (pour chacun des trois derniers exercices approuvés). III Capacité technique - références requises : La capacité technique du candidat sera évaluée en vertu notamment de sa compétence (savoir-faire, ressources), son expérience et sa fiabilité. A cette fin, les candidats doivent fournir les données suivantes : Une liste de références relatives à prestations similaires prestées durant les trois dernières années, en indiquant pour chaque référence une énumération des services prestés, le nom du client, certification signée et datée par le client confirmant que les services ont été exécutés, le montant, la date de démarrage, la durée, une courte description de la mission. La Poste est à la recherche d un candidat multidisciplinaire. Les références devront donc démontrer de façon pertinente l expertise approfondie du candidat dans au minimum chaque domaine de consultance mentionné dans l objet du marché.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 14 81e JAARGANG VENDREDI 4 AVRIL 2003 VRIJDAG 4 APRIL

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 51 82e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 32 83e JAARGANG VENDREDI 12 AOUT 2005 VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2417 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4423 VLAAMS PARLEMENT N. 7745 Het Kinderrechtencommissariaat Kandidaatstelling onderhandelingsprocedure Oproep tot gegadigden voor

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 37 81e JAARGANG VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 16 81e JAARGANG VENDREDI 18 AVRIL 2003 VRIJDAG 18

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 21.07.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5093 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 16 82e ANNEE VRIJDAG 16 APRIL 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 7 83e JAARGANG VENDREDI 18 FEVRIER 2005 VRIJDAG 18

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 46 81e JAARGANG VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 17 81e JAARGANG VENDREDI 25 AVRIL 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 13 83e JAARGANG VENDREDI 1 er AVRIL 2005 VRIJDAG 1

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 27 81e JAARGANG VENDREDI 4 JUILLET 2003 VRIJDAG 4

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6763 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER N. 11550 Institut royal météorologique de Belgique 1. Nom, adresse,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 30 82e ANNEE VRIJDAG 23 JULI 2004 VENDREDI 23 JUILLET

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 22.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4261 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Document NL

Document NL pagina 1 van 5 Document 2004-145738-NL 31/08/2004 S169 Europese Gemeenschappen Diensten Openbare procedure I. II. III. IV. VI. NL-Roermond: Ophalen van huisvuil 2004/S 169-145738 AANKONDIGING VAN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 37 82e ANNEE VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 2 82e ANNEE VRIJDAG 9 JANUARI 2004 VENDREDI 9 JANVIER

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 52 82e ANNEE VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 26 82e ANNEE VRIJDAG 25 JUNI 2004 VENDREDI 25 JUIN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 8 82e ANNEE VRIJDAG 20 FEBRUARI 2004 VENDREDI 20

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3691 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 15 83e JAARGANG VENDREDI 15 AVRIL 2005 VRIJDAG 15

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 30 81e JAARGANG VENDREDI 25 JUILLET 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 22 82e ANNEE VRIJDAG 28 MEI 2004 VENDREDI 28 MAI

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 13 82e ANNEE VRIJDAG 26 MAART 2004 VENDREDI 26

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 5 81e JAARGANG VENDREDI 31 JANVIER 2003 VRIJDAG 31

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

Computer-aided design (CAD) software package

Computer-aided design (CAD) software package Computer-aided design (CAD) software package Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/34753885.aspx Ekstern udbuds ID 95187-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 11 82e ANNEE VRIJDAG 12 MAART 2004 VENDREDI 12

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie