BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België : S 72,15; buitenland : S 147,35. Belgique : S 72,15; étranger : S 147,35. Prijs per nummer : S 4,24. Prix par numéro : S 4,24. Voor abonnementen en voor verkoop per nummer kan U terecht bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. Telefoon Pour les abonnements et la vente au numéro, prière de s adresser à la Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. Téléphone e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 6 SEPTEMBER 2002 VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2002 MEDEDELING AVIS (Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 30 april 2002) (Extrait du Moniteur belge du 30 avril 2002) Overheidsopdrachten en opdrachten van het klassieke stelsel en van de speciale sectoren - Nieuwe modellen van aankondiging die vanaf 1 mei 2002 moeten worden gebruikt De richtlijn 2001/78/EG legt het gebruik van standaardformulieren op voor de opdrachten die op Europees niveau moeten worden bekendgemaakt vanaf 1 mei Het koninklijk besluit van 22 april 2002 regelt meer bepaald de omzetting van deze richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de hierna volgende regels dienen te worden toegepast op de overheidsopdrachten en de opdrachten waarop de koninklijke besluiten van 8 en 10 januari 1996 en 18 juni 1996 van toepassing zijn : 1. Verplicht gebruik van de standaardformulieren. De bij het besluit van 22 april 2002 gevoegde nieuwe standaardformulieren dienen te worden gebruikt voor de aankondigingen van de opdrachten die de Europese drempels bereiken (zie omtrent de drempels de drie ministeriële besluiten van 4 december 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001) en in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, alsook in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd. In een overgangsfase zullen de organen belast met de publicatie echter een zekere tolerantie aan de dag leggen ten opzichte van de aanbestedende overheden en aanbestedende diensten die zouden vergeten zijn hun aankondigingen op te stellen volgens de nieuwe standaardformulieren. De aankondigingen dienen te worden overgemaakt : a) wat de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen betreft, aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : per brief, aan het volgende adres : EUROP Unité 2 Marchés publics, 2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg; of per telefax, via de volgende nummers : ; ; ; of per naar Marchés publics et marchés du régime classique et des secteurs spéciaux - Nouveaux modèles d avis de marchés à utiliser à partir du 1 er mai 2002 La directive 2001/78/CE impose l utilisation de formulaires standard pour les marchés à publier au niveau européen à partir du 1 er mai L arrêté royal du 22 avril 2002 assure notamment la transposition de cette directive. Il en résulte que pour les marchés publics et les marchés soumis à l application des arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, les modalités suivantes s appliquent : 1. Utilisation obligatoire des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard annexés à l arrêté du 22 avril 2002 doivent être utilisés pour les avis des marchés atteignant les seuils européens (voir à propos des seuils les trois arrêtés ministériels du 4 décembre 2001, publiés au Moniteur belge du 19 décembre 2001) et qui sont à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications. Dans une phase transitoire, les organes chargés de la publication feront cependant preuve d une certaine tolérance à l égard des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui oublieraient d établir leurs avis selon ces nouveaux formulaires standard. Les avis sont à adresser : a) pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l Office des publications officielles des Communautés européennes : par lettre à l adresse EUROP Unité 2 - Marchés publics, 2 rue Mercier, L Luxembourg; ou par télécopie aux numéros : ; ; ; ou par courrier électronique à l adresse Katern 1/2

2 6684 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) wat de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen betreft : per brief, gestuurd naar of afgeleverd bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel; of per telefax, via het nummer In het begin zal het onmogelijk zijn het systeem te gebruiken of de op de website beschikbare formulieren in te vullen met het oog op de verzending van aankondigingen naar het Bulletin der Aanbestedingen. De standaardformulieren zullen beschikbaar zijn en zullen kunnen worden gedownload via de site van het Ministerie van Justitie De datum waarop die functies beschikbaar zijn, zal later worden medegedeeld. Belangrijke opmerking : De nummering in bepaalde standaardformulieren is niet opeenvolgend. Het gaat dus niet over een fout bij het drukken van de bijlagen van het koninklijk besluit. 2. Facultatief maar aanbevolen gebruik van de standaardformulieren. De op Europees niveau opgestelde nieuwe standaardformulieren kunnen ook worden gebruikt voor de opdrachten die enkel in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd (zie bovengenoemd adres). De aanbestedende overheid heeft dus de keuze : ofwel stelt ze een niet-gestructureerde aankondiging op, waarin ze tenminste de gegevens bedoeld in de relevante artikelen van de reglementering vermeldt (artikelen 12, 14, 38, 40, 64 en 66 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikelen 11, 13, 33, 35, 54 en 56 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996); ofwel gebruikt ze de standaardformulieren waarin ze tenminste de gegevens vermeldt, zoals vereist in bovengenoemde artikelen. Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad beveelt de aanbestedende overheden en diensten ten zeerste aan de standaardformulieren te gebruiken, zelfs wanneer dit niet verplicht is. Hierdoor wordt de behandeling van de aankondigingen immers vereenvoudigd. Op termijn dient het gebruik van de standaardformulieren te worden veralgemeend. 3. Herinnering aan de instructies voor de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor alle bij het Bulletin der Aanbestedingen ingediende aankondigingen gelden volgende instructies. Alle publicatieaanvragen voor het Bulletin der Aanbestedingen dienen minstens zeven dagen, waarvan vijf werkdagen, vóór de gevraagde publicatiedatum afgeleverd te worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dus dat de teksten ten laatste op vrijdag bij het Belgisch Staatsblad moeten toekomen voor een publicatie in de eerstvolgende editie van de volgende vrijdag, op voorwaarde dat er vijf werkdagen zijn tussen die twee vrijdagen. Alle teksten die na vrijdag toekomen bij het Belgisch Staatsblad, behalve die waarvoor de procedure bij hoogdringendheid wordt vereist, zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor een publicatie op de eerstvolgende vrijdag. De aankondigingen die ingediend worden via de procedure bij hoogdringendheid dienen ten laatste om 11 uur op de dinsdag voorafgaand aan de publicatiedatum op het Belgisch Staatsblad toe te komen. In dat geval moet in de publicatieaanvraag worden vermeld dat het gaat om een procedure bij hoogdringendheid. Alle teksten kunnen afgegeven worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, te 1000 Brussel, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Zij kunnen tevens per post verzonden worden aan bovenstaand adres of per fax naar het nummer Alle publicatieaanvragen dienen naam en telefoonnummer te vermelden van de persoon die in verband met de aankondiging kan worden geraadpleegd. Indieners dienen zich te beperken tot één wijze van indiening. Bij dubbele verzending (bv. per brief en per fax) en dus mogelijke dubbele publicatie zijn de kosten voor beide publicaties integraal ten laste van de indiener van de publicatieaanvraag. Het volstaat éénmalig te publiceren. Het Belgisch Staatsblad zal dus per publicatieaanvraag slechts éénmaal over gaan tot publicatie op de eerstvolgende gevraagde publicatiedatum. Tenslotte moeten vragen tot wijziging van een ingediende tekst of tot annulatie van een publicatieaanvraag schriftelijk gebeuren ten laatste om 11 uur van de dinsdag voorafgaand aan de publicatie. b) pour la publication au Bulletin des Adjudications : par lettre envoyée ou déposée à l adresse de la Direction du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles; ou par télécopie au numéro Dans un premier temps, il ne sera pas possible, pour les envois d avis de marchés au Bulletin des Adjudications, d utiliser le courrier électronique ou de remplir un formulaire disponible sur le site web. Les formulaires standard seront disponibles et pourront être téléchargés via le site du Ministère de la Justice La date de mise à disposition de telles fonctions sera annoncée ultérieurement. Remarque importante : La numérotation dans certains formulaires standard n est pas continue. Il ne s agit donc pas d une erreur lors de l impression des annexes de l arrêté royal. 2. Utilisation facultative mais recommandée des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard établis au niveau européen pourront également être utilisés pour les marchés devant être uniquement publiés dans le Bulletin des Adjudications (voir adresse ci-dessus) Le pouvoir adjudicateur a donc ici le choix : soit d établir un avis non structuré mentionnant au moins les indications prévues aux articles pertinents de la réglementation (articles 12, 14, 38, 40, 64 et 66 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, articles 11, 13, 33, 35, 54 et 56 de l arrêté royal du 10 janvier 1996); soit d utiliser les formulaires standard en y mentionnant au moins les indications requises par les articles précités. La Direction du Moniteur belge recommande vivement aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d utiliser les formulaires standard même lorsque cela n est pas obligatoire. Le traitement des avis s en trouve en effet facilité et à terme l utilisation des formulaires standard devrait être généralisée. 3. Rappel des intructions pour la publication au Bulletin des Adjudications. Pour tous les avis à publier au Bulletin des Adjudications, les instructions qui suivent sont en vigueur. Toutes les demandes de publication dans le Bulletin des Adjudications doivent être déposées aux services du Moniteur belge au moins sept jours, dont cinq jours ouvrables, avant la date de publication souhaitée. Concrètement, cela signifie que les textes doivent parvenir au Moniteur belge au plus tard le vendredi pour une publication dans l édition du vendredi suivant, si cinq jours ouvrables séparent ces deux vendredis. Les textes qui parviendront au Moniteur belge après le vendredi, hormis ceux pour lesquels la procédure d urgence est requise, ne seront plus pris en considération pour une publication le vendredi suivant. Les avis introduits par le biais de la procédure d urgence doivent être rentrés au Moniteur belge au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la date de publication. La demande de publication doit dans ce cas mentionner qu il s agit d une procédure d urgence. Les textes peuvent être déposés aux services du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, à 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures. Ils peuvent également être envoyés par courrier postal à l adresse mentionnée ci-dessus ou par télécopie au numéro Le nom et le numéro de téléphone de la personne susceptible d être consultée à propos de l avis doivent figurer sur toutes les demandes de publication. Les auteurs des demandes de publication doivent se limiter à un seul mode d introduction. En cas de double envoi (par ex. par lettre et par télécopie) et donc de double publication éventuelle, les coûts des deux publications sont intégralement à charge de l auteur de la demande de publication. Une seule publication suffit. Pour chaque demande de publication, le Moniteur belge ne procédera qu à une seule publication à la prochaine date de publication souhaitée. Enfin, les demandes de modification d un texte introduit ou d annulation d une demande de publication doivent être formulées par écrit au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la publication.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6685 Verkoopkantoor Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , fax Postrekening : Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden : 1. bij afhaling aan het loket : - met Bancontact/Mister Cash - met Proton - met de kredietkaarten Visa en Eurocard - in speciën 2. Bij verzending per post : - door betaling op afstand met de kredietkaarten Visa en Eurocard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Bureau de vente Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.D.), tél , , , , fax n Compte chèque postaux : Le B.V.C.D. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels : des cahiers généraux des charges, des cahiers spéciaux des charges et des cahiers types ainsi que d autres documents émis par les autorités féderales et régionales. Le B.V.C.D., rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Le paiement des documents fournis par le B.V.C.D. peut se faire : 1. Lors du retrait au guichet : - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Eurocard - en espèces 2. En cas d envoi postal : - par paiement à distance avec les cartes Visa et Eurocard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Dans ce cas, les documents demandés ne sont envoyés qu après réception du paiement par le B.V.C.D. Indienen publicatieaanvragen Demandes de publication De berichten voor de volgende publicatiedata dienen vervroegd toe te komen op de diensten van het Belgisch Staatsblad : Les avis d insertion pour les dates suivantes doivent parvenir anticipativement aux services du Moniteur belge : Publicatiedata Uiterste ontvangstdata Dates de publication Dates limites de réception 8 november oktober 2002 (i.p.v. 1 november 2002) 8 novembre octobre 2002 (au lieu du 1 er novembre 2002) 15 november november 2002 (i.p.v. 8 november 2002) 15 novembre novembre 2002 (au lieu du 8 novembre 2002) 22 november november 2002 (i.p.v. 15 november 2002) 22 novembre novembre 2002 (au lieu du 15 novembre 2002) 27 december december 2002 (i.p.v. 20 december 2002) 27 décembre décembre 2002 (au lieu du 20 décembre 2002) 3 januari december 2002 (i.p.v. 27 december 2002) 3 janvier décembre 2002 (au lieu du 27 décembre 2002)

4 6686 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6687 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, t.a.v. Kapt. M. Bouché, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 2RA308, 20 mm x 102 TP-T M220. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : aankoop van patronen 20 mm x 102 Target Practice Tracer (TP-T) M220. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : 260 Compagnie munitie, Depot Bertrix, rue Gohineau, 6880 Bertrix. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : II Andere relevante nomenclatuur : P.M. II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : EA. II.2.2. Opties. Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend : nihil. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : zestig maanden. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het bedrag (excl. BTW) van de opdracht. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek 2RA308. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : zie bestek 2RA308. III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : nihil. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, à l attention du Capt. M. Bouché, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2RA308, 20 mm x 102 TP-T M220. II.1.6. Description/objet du marché : acquisition de cartouches 20 mm x 102 Target Practice-Tracer (TP-T) M220. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 260 Compagnie Munitions, Dépôt Bertrix, rue Gohineau, 6880 Bertrix. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : II Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : p.m. II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : EA. II.2.2. Options. Description et indication du moment où elles peuvent être exercées : néant. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : soixante mois, à compter de l attribution du marché. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 5% dumontant hors T.V.A. du marché. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : voir cahier spécial des charges 2RA308. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : voir cahier spécial des charges 2RA308. III Situation juridique, références requises : néant.

6 6688 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : nihil. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : zie bestek 2RA308. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2RA308. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 25 oktober Prijs : gratis. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 25 oktober 2002, te 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : drie maanden. IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : de opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 25 oktober 2002, te 11 uur, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : artikel 296 van het Verdrag van Amsterdam van toepassing. Toegang tot de opdracht beperkt tot de inschrijvers wier maatschappelijke zetel (en productie-entiteit) gelegen is in één van de landen van de NAVO of EG. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 26 augustus III Capacité économique et financière, références requises : néant. III Capacité technique, références requises : voir cahier spécial des charges 2RA308. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : non. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2RA308. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 25 octobre Prix : gratuit. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 25 octobre 2002, à 11 heures. IV.3.5. Langues pouvant être utilisées dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : trois mois, à compter de la date limite de réception des offres. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : l ouverture des offres sera faite en séance publique. IV Date, heure et lieu : vendredi 25 octobre 2002, à 11 heures, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : article 296 du Traité d Amsterdam d application. Accès au marché limité aux soumissionnaires ayant leur siège social domicilié (et leur site de production sis) dans un des pays de l OTAN ou de la CE. VI.5. Date d envoi du présent avis : 26 août N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Algemene Directie Material Resources, divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, t.a.v. Commandant E. Van Hout, blok 4B, 2 e verdieping, lokaal 48, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax , internetadres (URL) : p.m. I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section d Achats de Matériel roulant, à l attention du Commandant E. Van Hout, bloc 4B, 2 e étage, local 48, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél , fax , internet (URL) : p.m. I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6689 I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : categorie van diensten : 1. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 2RS104. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : dienstencontract voor de herwerking en de uitbreiding van de technische documentatie voor de How M109A4BE en de VBCL MLU en de omvorming van deze documentatie in een interactieve versie. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : installaties van de firma. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : II Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : p.m. II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : technische documentatie M109-VBCL basisversie (vijf exemplaren op cd-rom) en volledige versie (vijf exemplaren op cd-rom). II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : tot 30 juni Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het bedrag van de opdracht (BTW niet inbegrepen). III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : de betaling van de diensten gebeurt volgens artikel 15, 2 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : koninklijk besluit van 8 januari 1996 en zijn wijzigingen : artikel 69, 4 en 5. III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : nihil. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : koninklijk besluit van 8 januari 1996 en zijn wijzigingen : artikel 70, 1 bankverklaring volgens model van het bestek. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : koninklijk besluit van 8 januari 1996 en zijn wijzigingen. Artikel 71, 2 door de lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren : indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd; indien het gaat om diensten aan privaatrechterlijke personen worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.3. Type de marché de services : catégorie de services 01. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2RS104. II.1.6. Description/objet du marché : contrat de services pour le remaniement et l extension de la documentation technique pour l obusier M109A4BE et le VBCL MLU et la transformation de cette documentation en une version interactive. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : dans les installations de la firme. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : II Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : p.m. II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : documentation technique M109-VBCL version de base (cinq exemplaires sur cd-rom) et version complète (cinq exemplaires sur cd-rom). II.3. Durée du marché ou délai d exécution : jusqu au 30 juin Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : le montant du cautionnement est fixé à5% dumarché, T.V.A. non comprise. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : le paiement des services sera effectué selon l article 15, 2del annexe à l arrêté royal du 26 septembre III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : arrêté royal du 8 janvier 1996 et ses errata : article 69, 4 et 5. III Situation juridique, références requises : nihil. III Capacité économique et financière, références requises : arrêté royal du 8 janvier 1996 et ses errata, article 70, 1 déclaration bancaire suivant modèle du cahier spécial des charges. III Capacité technique, références requises : arrêté royal du 8 janvier 1996 et ses errata. Article 71, 2 Par la liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés : s il s agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l autorité compétente; s il s agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : non. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non.

8 6690 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.1.2. Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure : nihil. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B. 1. Onderstaande criteria : 1 prijs; 2 technische waarde. In afnemende voorkeur : ja. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2RS104. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 8 november IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 8 november IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : 31 januari IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : de opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 8 november 2002, te 10 uur, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, te 1140 Evere. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. Bijlage B Perceel nr Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : Korte beschrijving : dienstencontract voor de herwerking en de uitbreiding van de technische documentatie voor de How M109A4BE en de VBCL MLU en de omvorming van deze documentatie in een interactieve versie. IV.1.2. Justification du choix de la procédure accélérée : nihil. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B. 1. Des critères énoncés ci-dessous : 1 prix; 2 valeur technique. Par ordre de priorité décroissante : oui. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2RS104. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 8 novembre IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 8 novembre IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : jusqu au 31 janvier IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : l ouverture des offres se fait en séance publique. IV Date, heure et lieu : 8 novembre 2002, à 10 heures, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, à 1140 Evere. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. Annexe B - Renseignements relatifs aux lots Lot n Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : Description succincte : contrat de services pour le remaniement et l extension de la documentation technique pour l obusier M109A4BE et le VBCL MLU et la transformation de cette documentation en une version interactive. N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Communications & Information Systems, Ondersectie Programma s, t.a.v. MRMP-C/P/C, commandant G. Vranken, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, blok 4B, 2 e verdieping, lokaal 4B-2-5, 1140 Brussel, tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Communications & Information Systems, Sous-section Programmes, à l attention de MRMP-C/P/C, commandant G. Vranken, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, bloc 4B, 2 e étage, local 4B-2-5, 1140 Bruxelles, tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1.

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6691 I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : hertzbundel dubbelstations «Line Of Sight New Generation». II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : aankoop van 58 EA hertzbundel dubbelstations «Line Of Sight New Generation», 174 EA bobijnen «Tactical Fibre Optic Cable» en 16 EA antennemasten op aanhangwagen elk met toebehoren, aanverwant materieel en dienstprestaties, in drie afzonderlijk toekenbare percelen, inclusief een open meerjarige overeenkomst voor de levering van wisselstukken, gereedschap en testapparatuur, de herstelling van defect materieel en prestaties van aanverwante diensten. Het perceel van de 58 EA-stations bevat een vaste schijf van 29 EA-configuraties voor shelter en 29 EA-configuraties voor draagkoffer, en een voorwaardelijke schijf om de integratie zelf van de 29 EA-configuraties voor shelter in de shelters uit te voeren evenals om de ontscheping mogelijk te maken. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Competentiecentrum CIS, kwartier AsIAT, Willem Elsschotstraat 17, 1800 Vilvoorde. Nuts-code BE 241. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Bijkomende opdrachten : hoofdcategorieën , II.1.9. Verdeling in percelen : ja. Offertes kunnen worden ingediend voor : één perceel, meerdere percelen, alle percelen tezamen. II Worden varianten in aanmerking genomen : Voor perceel 1 : ja. Voor perceel 2 en 3 : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : 58 hertzbundel dubbelstations; 174 bobijnen «Tactical Fibre Optic Cable»; 16 antennemasten van 30 m op aanhangwagen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : vierentwintig maanden, vanaf de gunning van de opdracht. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : Voor de bestelling : 5 % van de waarde van de opdracht zonder BTW. Voor de open meerjarige overeenkomst : euro. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikel 43, 5 : R.S.Z.-attest. III Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken : koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikel 44, 1 : bankverklaring. III Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken : koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikel 45, 1 : lijst van leveringen van de laatste drie jaren, met certificaten : stations van dezelfde generatie; «Tactical Fiber Optic cable»; masten hoger dan 25 m op aanhangwagen. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : faisceau hertzien «Line Of Sight New Generation» doubles. II.1.6. Description/objet du marché : acquisition de 58 EA-stations faisceau hertzien «Line Of Sight New Generation» doubles, 174 EA-bobines «Tactical Fiber Optic Cable» et 16 EA mâts d antenne sur remorque chacun avec accessoires, matériel connexe et prestations de services, en trois lots attribuables séparément, y compris un contrat ouvert pluriannuel pour la fourniture de pièces de rechange, outils et appareils de mesure, la réparation du matériel défectueux et prestations de services apparentés. Le lot de 58 EA-stations comporte une tranche ferme de 29 EA-configurations pour shelter et 29 configurations pour coffre de transport, et une tranche conditionnelle pour effectuer l intégration même des 29 configurations shelter dans des shelters ainsi que rendre possible leur débarquement. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services : Centre de Compétence CIS, quartier AsIAT, rue Willem Elsschot 17, 1800 Vilvoorde. Code nuts BE 241. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Objets supplémentaires : descripteur principal , II.1.9. Division en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour : un lot, plusieurs lots, l ensemble des lots. II Des variantes seront-elles prises en considération : Pour le lot 1 : oui. Pour les lots 2 et 3 : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : 58 stations faisceau hertzien doubles; 174 bobines «Tactical Fibre Optic Cable»; 16 mâts d antenne de 30 m sur remorque. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : vingt-quatre mois, à compter de l attribution du marché. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : Pour la commande : 50 % de la valeur du marché sans T.V.A. Pour le contrat ouvert pluriannuel : euros. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : III Situation juridique, références requises : arrêté royal du 8 janvier 1996, article 43, 5 : attestation O.N.S.S. III Capacité économique et financière, références requises : arrêté royal du 8 janvier 1996, article 44, 1 : déclaration bancaire. III Capacité technique, références requises : arrêté royal du 8 janvier 1996, article 45, 1 : liste des livraisons au cours des trois dernières années, avec certificat : stations de la même génération; «Tactical Fiber Optic cable»; mâts plus hauts que 25 m sur remorque.

10 6692 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B.1. Onderstaande criteria : 1 Prijs : 60 %. 2 Operationeel, technisch en logistiek : 40 %. In afnemende voorkeur : ja. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-C/P 2CP401. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 18 oktober IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 18 oktober IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tot 18 februari IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 18 oktober 2002, te 11 uur, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, toegang C, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. Bijlage B Inlichtingen betreffende percelen Perceel 1 : de aankoop van 29 hertzbundel dubbelstations «Line Of Sight New Generation» met vaste schijf van 29 configuraties voor shelter en 29 configuraties voor transportkoffer en een voorwaardelijke schijf om de integratie zelf van de 29 configuraties voor shelter in de shelters evenals om de ontscheping mogelijk te maken. 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Perceel 2 : aankoop van 174 bobijnen «Tactical Fibre Optic Cable». 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Perceel 3 : aankoop van 16 antennemasten van 30 m op aanhangwagen. 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B.1. Des critères énoncés ci-dessous : 1 Prix : 60 %. 2 Opérationnelle, technique et logistique : 40 %. Par ordre de priorité décroissante : oui. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-C/P 2CP401. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 18 octobre IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 18 octobre IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : jusqu au 18 février IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : l ouverture des offres se fait sans communication des prix et en séance publique. IV Date, heure et lieu : 18 octobre 2002, à 11 heures, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, acces C, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. Annexe B Renseignements relatifs aux lots Lot 1 : l acquisition de 58 stations faisceau hertzien «Line Of Sight New Generation» doubles avec une tranche ferme de 29 configurations pour shelter et 29 configurations pour coffre de transport et une tranche conditionnelle pour effectuer l intégration même des 29 configurations shelter dans des shelters ainsi que rendre possible leur débarquement. 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Lot 2 : acquisition de 174 bobines «Tactical Fibre Optic Cable». 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Lot 3 : acquisition de 16 mâts d antenne de 30 m sur remorque. 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal N Verbeteringsbericht Bulletin der Aanbestedingen nr. 31 van 2 augustus 2002, blz. 5586, bericht 9109 In II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Gelieve te lezen : «Aanschaffing in 2002, 2003 en 2004 van 1 perceel voertuigverven», in plaats van : «Aanschaffing in 2002, 2003 en 2004 van 15 percelen voertuigverven». In II.1.9. Verdeling in percelen : Gelieve te lezen : «neen», in plaats van : «ja». N Avis rectificatif Bulletin des Adjudications n 31 du 2 août 2002, page 5586, avis 9109 Au II.1.6. Description/objet du marché : Veuillez lire : «Acquisition en 2002, 2003 et 2004 de 1 lot de peintures pour véhicules», au lieu de : «Acquisition en 2002, 2003 et 2004 de 15 lots de peintures pour véhicules». Au II.1.9. Division en lots : Veuillez lire : «non», au lieu de : «oui».

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6693 In II.2.1 Globale hoeveelheid of omvang : Vervangen : «Perceel 1 tot perceel 15», door : «Post 1 tot post 15». In IV.3.2. Limietdatum voor de aanvraag : Gelieve te lezen : «25 oktober 2002, te 10 uur», in plaats van : «27 september 2002, te 10 uur». In IV.3.3. Limietdatum voor ontvangst der offertes : Gelieve te lezen : «25 oktober 2002, te 10 uur», in plaats van : «27 september 2002, te 10 uur». In IV.7.2. Datum, uur en plaats : Gelieve te lezen : «25 oktober 2002, te 10 uur», in plaats van : «27 september 2002, te 10 uur». Datum van verzending : 14 augustus Au II.2.1. Quantité ou étendue globale : Remplacer : «Lot 1 à lot 15», par : «Poste 1 à poste 15». Au IV.3.2 Date limite d obtention : Veuillez lire : «25 octobre 2002, à 10 heures», au lieu de : «27 septembre 2002, à 10 heures». Au IV.3.3. Date limite de réception des offres : Veuillez lire : «25 octobre 2002, à 10 heures», au lieu de : «27 septembre 2002, à 10 heures». Au IV.7.2. Date, heure et lieu : Veuillez lire : «25 octobre 2002, à 10 heures», au lieu de : «27 septembre 2002, à 10 heures». Date d envoi : 14 août N Aanbestedende overheid : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Sectie Communications and Informations Systems, ondersectie Acquisition, Bureel Network, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, vleugel B/C, 2 e verdieping, lokaal 6, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , telex : BE PHQ to MRMP, fax a) Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag (AOA) MRMP-C/A/C 2CA310. b) Vorm van de opdracht die het voorwerp uitmaakt van de aankondiging : leveringen. 3. a) Plaats van levering : 21 LogW, Smaldeel Meteorologie, Mag 210 A, Raketstraat 70, 1140 Brussel. b) Aard en hoeveelheid van de te leveren producten : het bestuur wenst een eenmalige overeenkomst betreffende de aankoop van nieuwe Spectrum Analysers met toebehoren. c) Algemeenheden in verband met de inschrijvingen : de inschrijver moet een offerte indienen voor de totaliteit van het voorwerp van de opdracht. 4. Leveringstermijn : de leveringstermijn moet door de inschrijver voorgesteld worden en zal in de inschrijving uitdrukkelijk vermeld worden. Gewenste leveringstermijn : niet lager dan de notificatiedatum + 90 dagen. a) Het bestek MRMP-C/A/N 2CA310 betreffende deze opdracht kan geraadpleegd worden bij het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , rek to M. Genesse. b) Uiterste datum voor aanvraag van het bestek : 30 oktober c) Het bestek MRMP-C/A/N 2CA310 betreffende deze opdracht kan gratis verkregen worden op het adres van de aanbestedende overheid, cfr a) Uiterste ontvangstdatum van de offerte : 31 oktober 2002, te 10 uur. b) Adres waar ze moeten naar gestuurd worden : cfr. punt 1. Aanbestedende overheid. c) De taal of talen waarin ze moeten opgesteld worden : Nederlands of Frans. 7. a) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : openbare zitting. b) Datum, uur en plaats van die opening : 31 oktober 2002, te 10 uur stipt, lokaal der aanbestedingen, kwartier Koningin Elisabeth, ingang C, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 8. Borgtocht : de borgtocht wordt vastgesteld op 5 % van het totale bedrag (zonder BTW) van de opdracht. 9. Betalingen : zie bestek MRMP-C/A/N 2CA Geen speciale vereisten voor de rechtsvorm waaraan de leverancier moet voldoen. N Pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Section Communications and Informations Systems, Sous-Section Acquisition, Bureau Network, quartier Reine Elisabeth, bloc 4, aile B/C, 2 e étage, local 6, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , télex : BE PHQ to SGA (SAIB), fax a) Mode de passation choisi : appel d offres général (AOG) MRMP-C/A/C 2CA310. b) Forme du marché faisant l objet de l avis : fournitures. 3. a) Lieu de livraison : 21 LogW, Esc Métrologie, Mag 210 A, rue de la Fusée 70, 1140 Bruxelles. b) Nature et quantité des produits à fournir : l administration désire conclure un marché unique relatif à l achat de nouveaux analyseurs de spectres avec accessoires. c) Généralités relatives aux soumissions : les soumissionnaires doivent faire offre pour la totalité de l objet du marché. 4. Délai de livraison : le délai de livraison doit être proposé par le soumissionnaire et sera explicitement indiqué dans la soumission. Délai souhaité : pas plus tard que la date de notification + nonante jours. a) Le cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA310 relatif à ce marché peut être consulté au : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , compte to M. Genesse. b) Date limite pour l obtention du cahier spécial des charges : 30 octobre c) Le cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA310 relatif à ce marché peut être obtenu gratuitement à l adresse du pouvoir adjudicateur : voir 1 er. 6. a) Date limite de réception des offres : 31 octobre 2002, à 10 heures. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises : cfr. point 1. Pouvoir adjudicateur. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : français ou néerlandais. 7. a) Personnes admises à assister à l ouverture des offres : séance publique. b) Date, heure et lieu de l ouverture : le 31 octobre 2002, à 10 heures précises au local des Adjudications, quartier Reine Elisabeth, entrée C, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 8. Cautionnement : le cautionnement est fixé à 5% du montant total (hors T.V.A.) du marché. 9. Paiements : voir cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA Le fournisseur auquel le marché sera attribué ne devra revêtir aucune forme juridique particulière.

12 6694 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 11. Selectiecriteria : a) In orde zijn met de bijdragen aan de sociale zekerheid (zie artikel 43, 5 van het koninklijk besluit van 8 januari b) In orde zijn met het betaling van BTW en belastingen (zie artikel 43.6 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). 12. De inschrijver blijft door zijn inschrijving gebonden tot 15 februari Gunningscriteria van de opdracht : De keuze van de aannemer zal gebeuren op basis van volgende criteria : de totale kostprijs van de voorgestelde oplossingen (de totale kostprijs is per definitie gelijk aan de aankoopprijs); de technische waarde van de voorgestelde oplossingen. 14. Vrije varianten : de inschrijvers mogen twee vrije varianten voorstellen die zij voordelig achten, voor zover zij het voorwerp van de opdracht niet wijzigen. 15. Eventuele andere inlichtingen : zie bestek MRMP-C/A/C/ 2CA Niet van toepassing. 17. Verzendingsdatum van de aankondiging : 28 augustus Datum van ontvangst van de aankondiging : 28 augustus Critères de sélection : a) Etre en règle avec ses obligations relatives aux cotisations de sécurité sociale (voir 43.5 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). b) Etre en ordre avec le paiement de la T.V.A. et des contributions (voir 43.6 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). 12. Le soumissionnaire restera engagé par sa soumission jusqu au 15 février Critères d attribution du marché : Le choix de l adjudicataire se fera sur base des critères définis ci-dessous : le coût complet des solutions présentées (le coût complet est par définition la somme du prix d achat); la valeur technique des solutions présentées. 14. Variantes libres : les soumissionnaires peuvent compléter leur soumission par deux variantes libres qu ils estiment intéressantes, pour autant que celles-ci ne modifient pas l objet du marché. 15. Autres renseignements éventuels : voir cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA Pas d application. 17. Date d envoi de l avis : 28 août Date de réception de l avis : 28 août N Aanbestedende overheid : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Communications and Informations Systems, Ondersectie Acquisition, Bureel Network, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, vleugel B/C, 2 e verdieping, lokaal 6, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , telex BE PHQ to MRMP, a) Gekozen gunningswijze : openbare aanbesteding (OA) MRMP-C/A/C 2CA311. b) Vorm van de opdracht die het voorwerp uitmaakt van de aankondiging : leveringen. 3. a) Plaats van levering : 21 LogW, Smaldeel Meteorologie, MAG 210 A, Raketstraat 70, 1140 Brussel. b) Aard en hoeveelheid van de te leveren producten : het bestuur wenst een eenmalige overeenkomst betreffende de aankoop van IFF RF Test Sets met toebehoren. c) Algemeenheden in verband met de inschrijvingen : de inschrijver moet een offerte indienen voor de totaliteit van het voorwerp van de opdracht. 4. Leveringstermijn : De leveringstermijn moet door de inschrijver voorgesteld worden en zal in de inschrijving uitdrukkelijk vermeld worden. Gewenste leveringstermijn : niet later dan notificatiedatum + negentig dagen. 5. a) Het bestek MRMP-C/A/N 2CA311 betreffende deze opdracht kan geraadpleegd worden bij het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , to Mr Genesse, rek b) Uiterste datum voor aanvang van het bestek : 30 oktober c) Het bestek MRMP-C/A/N 2CA311 betreffende deze opdracht kan gratis verkregen worden op het adres van de aanbestedende overheid, cfr a) Uiterste ontvangstdatum van de offertes : 31 oktober 2002, te 11 uur. b) Adres waar ze moeten naar gestuurd worden : cfr. punt 1. Aanbestedende overheid. c) Taal of talen waarin ze moeten opgesteld worden : Nederlands of Frans. 7. a) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : openbare zitting. N Pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Section Communications and Informations Systems, Sous-section Acquisition, Bureau Network, quartier Reine Elisabeth, bloc 4, aile B/C, 2 e étage, local 6, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , télex BE PHQ to SGA (SAIB), a) Mode de passation choisi : adjudication publique (AP) MRMP-C/A/C 2CA311. b) Forme du marché faisant l objet de l avis : fournitures. 3. a) Lieu de livraison : 21 LogW, Esc Métrologie, Mag 210 A, rue de la Fusée 70, 1140 Bruxelles. b) Nature et quantité des produits à fournir : l administration désire conclure un marché unique relatif à l achat de Sets Test IFF RF avec accessoires. c) Généralités relatives aux soumissions : les soumissionnaires doivent faire offre pour la totalité de l objet du marché. 4. Délai de livraison : Le délai de livraison doit être proposé par le soumissionnaire et sera explicitement indiqué dans la soumission. Délai souhaité : pas plus tard que la date de notification + nonante jours. 5. a) Le cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA311 relatif à ce marché peut être consulté au Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , to Mr Genesse, compte b) Date limite pour l obtention du cahier spécial des charges : 30 octobre c) Le cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA311 relatif à ce marché peut être obtenu gratuitement à l adresse du pouvoir adjudicateur : voir 1 er. 6. a) Date limite de réception des offres : 31 octobre 2002, à 11 heures. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises : cfr. point 1. Pouvoir adjudicateur. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : français ou néerlandais. 7. a) Personnes admises à assister à l ouverture des offres : séance publique.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6695 b) Datum, uur en plaats van de opening : 31 oktober 2002, te 11 uur stipt, lokaal der aanbestedingen, kwartier Koningin Elisabeth, ingang C, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 8. Borgtocht : de borgtocht wordt vastgesteld op 5 % van het totale bedrag (zonder BTW) van de opdracht. 9. Betalingen : zie bestek MRMP-C/A/N 2CA Geen speciale vereisten voor de rechtsvorm waaraan de leverancier moet voldoen. 11. Selectiecriteria : a) In orde zijn met de bijdragen aan de sociale zekerheid (zie artikel 43, 5 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). b) In orde zijn met de betaling van BTW en belastingen (zie artikel 43, 6 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). 12. De inschrijver blijft door zijn inschrijving gebonden tot 15 februari Gunningscriteria van de opdracht : De keuze van de aannemer zal gebeuren op basis van volgende criteria : de totale kostprijs van de voorgestelde oplossingen (de totale kostprijs is per definitie gelijk aan de aankoopprijs). 14. Vrije varianten : het indienen van vrije varianten is niet toegelaten. 15. Eventuele andere inlichtingen : zie bestek MRMP-C/A/C 2CA Niet van toepassing. 17. Verzendingsdatum van de aankondiging : 28 augustus Datum van ontvangst van de aankondiging : 28 augustus b) Date, heure et lieu de l ouverture : 31 octobre 2002, à 11 heures précises, local des adjudications, quartier Reine Elisabeth, entrée C, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 8. Cautionnement : le cautionnement est fixé à 5 % du montant total (hors T.V.A.) du marché. 9. Paiements : voir cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA Le fournisseur auquel le marché sera attribué ne devra revêtir aucune forme juridique particulière. 11. Critères de sélection : a) Etre en règle avec ses obligations relatives aux cotisations de sécurité sociale (voir 43, 5 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). b) Etre en ordre avec le paiement de la T.V.A. et des contributions (voir 43, 6 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). 12. Le soumissionnaire reste engagé par sa soumission jusqu au 15 février Critères d attribution du marché : Le choix de l adjudicataire se fera sur base du critère défini ci-dessous : le coût complet des solutions présentées (le coût complet est par définition la somme du prix d achat). 14. Variantes libres : le dépôt de variantes libres n est pas autorisé. 15. Autres renseignements éventuels : voir cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA Pas d application. 17. Date d envoi de l avis : 28 août Date de réception de l avis : 28 août N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, t.a.v. Majoor Douillez, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4B, 2 e verdieping, lokaal 40, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zie adres in bijlage A. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : P.M. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : aankoop van honderd en zes compressoren. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : aankoop van honderd en zes compressoren in drie aparte schijven met connex materieel, dienstprestaties en meerjarig open contract voor de levering van wisselstukken, herstellingen en inspecties. II.1.7. Plaats van levering van de goederen : BE1, BE2, BE3. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel roulant, à l attention du Major Douillez, quartier Reine Elisabeth, bloc 4B, 2 e étage, local 40, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : voir adresse en annexe A. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.3. Type de marché de services : P.M. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : acquisition de cent six compresseurs. II.1.6. Description/objet du marché : acquisition de cent six compresseurs en trois tranches distinctes avec matériels connexes, prestations de service et contrat ouvert pluriannuel pour la livraison de pièces de rechange, réparations et inspections. II.1.7. Lieu de livraison des fournitures : BE1, BE2, BE3.

14 6696 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : II Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : aankoop van honderd en zes compressoren. II.2.2. Opties. Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend : nihil. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht : 5 % van het bedrag van de opdracht. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : de betaling van de leveringen gebeurt volgens artikel 15, 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben : P.M. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : artikel 43, 5 van koninklijk besluit van 8 januari 1996 : voorleggen van getuigschrift dat bewijst dat de inschrijver in orde is met de betalingen van de sociale zekerheid. III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : P.M. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : P.M. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : Artikel 45, 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : door middel van een lijst van de voornaamste leveringen die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Artikel 45, 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : door de beschrijving van de technische uitrusting van de onderneming, de maatregelen die zij treft om kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die zij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek. Artikel 45, 3 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : door opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole. Artikel 45, 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : door middel van controle door de aanbestedende overheid of, namens deze laatste door een bevoegd officieel orgaan van het land waar de leverancier is gevestigd, onder voorbehoud van de instemming van dat orgaan; deze controle heeft betrekking op de productiecapaciteit van de leverancier en indien nodig, de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek, alsmede op de door hem getroffen maatregelen inzake kwaliteitscontrole. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : II Autre nomenclature pertinente (CPA/ NACE/CPC) : P.M. II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : acquisition de cent six compresseurs. II.2.2. Options. Description et indication du moment où elles peuvent être exercées : néant. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement : 5 % du montant du marché. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : le paiement des fournitures se fera suivant l article 15, 2del annexe à l arrêté royal du 26 septembre III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : P.M. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : article 43, 5 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : fournir la preuve que le soumissionnaire est en ordre quant à ses cotisations vis-à-vis de la sécurité sociale. III Situation juridique, références requises : P.M. III Capacité économique et financière, références requises : P.M. III Capacité technique, références requises : Article 45, 1 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : fournir une liste des principales livraisons effectuées pendant les trois dernières années. Article 45, 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : fournir une description de l équipement technique, des mesures employées pour s assurer de la qualité, et des moyens d étude et de recherche de l entreprise. Article 45, 3 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : fournir une indication des techniciens ou des services techniques intégrés ou non, à l entreprise et plus particulièrement de ceux qui sont chargés des contrôles de qualité. Article 45, 6 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : fournir l attestation éventuelle du contrôle effectué par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi. Ce contrôle porte sur les capacités de production et, si nécessaire, d étude et de recherche du fournisseur ainsi que sur les mesures qu il prend pour contrôler la qualité. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : non.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6697 Afdeling IV. Procedure : IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.2. Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure : P.M. IV.1.3. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht : P.M. IV Andere voorafgaande aankondigingen : P.M. IV.1.4. Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving : P.M. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.1. Onderstaande criteria : 1. Aankoopprijs van de compressoren : 50 %. 2. Technische, operationele en logistieke waarde : 40 %. 3. Operating cost : 10 %. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : dossier MRMP nr. 2RP106. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Prijs : gratis. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 30 oktober 2002, te 14 uur. IV.3.4. Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden : P.M. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : vier kalendermaanden (na de uiterste datum van ontvangst de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : de opening der offertes gebeurt zonder afkondiging der prijzen en in openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 30 oktober 2002, te 14 uur, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankondigingen zullen worden bekendgemaakt : P.M. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. V.4. Overige inlichtingen : het bestek zal vanaf 6 september 2002 ter beschikking zijn. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 30 augustus Bijlage A 1.2. Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen : zie adres I Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen : zie adres I Adres voor indiening van offertes, aanvragen tot deelneming : zie adres I.1. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.2. Justification du choix de la procédure accélérée : P.M. IV.1.3. Publications antérieures relatives au même marché : IV Avis de pré-information relatif au même marché : P.M. IV Autres publications antérieures : P.M. IV.1.4. Nombre des entreprises que le pouvoir adjudicateur envisage d inviter à présenter une offre : P.M. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.1. Des critères énoncés ci-dessous : 1. Prix d achat des compresseurs : 50 %. 2. Valeur technique, opérationnelle et logistique : 40 %. 3. Operating cost : 10 %. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : dossier MRMP n 2RP106. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Prix : gratuit. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 30 octobre 2002, à 14 heures. IV.3.4. Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés : P.M. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : quatre mois calendrier (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : l ouverture des offres se fait sans communication des prix et en séance publique. IV Date, heure et lieu : 30 octobre 2002, à 14 heures, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.2. Indiquer, le cas échéant, si le présent marché a un caractère périodique et spécifier le calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : P.M. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : le cahier spécial des charges sera disponible à partir du 6 septembre VI.5. Date d envoi du présent avis : 30 août Annexe A 1.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : voir adresse I Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : voir adresse I Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : voir adresse I.1.

16 6698 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Ministerie van Defensie, Algemene Directie Material Resources, t.a.v. Ondersectie Verwerving Diversen, MRMP/MAD2, commandant Vanluyten, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, blok 4B, 2 e verdieping, lokaal 107, 1140 Brussel, tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : MRMP-M/AD2-2MD305. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : aankoop van een decor voor de tv-studio van de Audiovisuele Dienst Defensie, onder de vorm van een wedstrijd. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Ministerie van Defensie, Algemene Directie Imago en Public Relations, Dienst audiovisueel & Multimedia (DG IPR-P/AVM), kwartier Majoor Housiau, blok F2, Martelarenstraat 181, 1800 Vilvoorde (Peutie), tel , fax Nuts code : BE1. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : één decor. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : tot 31 december Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : een borgtocht van 5 % wordt gevraagd. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : betaling binnen de vijftig kalenderdagen na het indienen van de facturen vergezeld van de correct ingevulde proces-verbalen van opleveringen en/of keuring. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : R.S.Z.-attest en verklaring «Geen professionele fout». III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : oprichtingsstatuten en mandaten; eventueel bewijs volmacht van de ondertekende. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : De volgende documenten/inlichtingen moeten verstrekt worden met het oog op de selectie van de inschrijvers : N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, direction générale Material Resources, à l attention de la sous-section Acquisition Divers, MRMP/MAD2, commandant F. Vanluyten, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, bloc 4B, 2 e étage, local 107, 1140 Bruxelles, tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MRMP-M/AD2-2MD305. II.1.6. Description/objet du marché : achat d un décor pour le studio TV du Service Audiovisuel de la Défense sous forme de concours. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services : Ministère de la Défense, Direction générale Images et Relations publiques, Service Audiovisuel & Multimédia (DG IRP-P/AVM), quartier Major Housiau, bloc F2, Martelarenstraat 181, 1800 Vilvoorde (Peutie), tél , fax Code Nuts : BE1. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : un décor. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : jusqu au 31 décembre Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : une caution de 5 % est demandé. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : le paiement des fournitures et des services sera effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la réception de la facture régulièrement établie et accompagnée des documents de réception. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : attestations O.N.S.S. et déclaration «Pas d erreur professionnelle». III Situation juridique, références requises : statuts de la firme et mandataires; preuve de mandat éventuellement. III Capacité économique et financière, références requises : Les documents/renseignements suivants doivent être fournis pour la sélection des soumissionnaires :

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6699 (1) Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en de omzet in producten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren (artikel 44, 3 ). De inschrijver zal een minimale totale jaaromzet van S hebben. Indien de leverancier om gegronde redenen de gevraagde referenties niet kan voorleggen, dan kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : De volgende referenties moeten verstrekt worden met het oog op de selectie van de inschrijvers : Een lijst van (goede) referenties van de voornaamste leveringen die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft geleverd, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren (artikel 45, 1 ) : a) indien het leveringen aan overheden betreft, worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd; b) indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door de koper; bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegelaten. Het volgende niveau zal door de inschrijver bereikt worden : levering van minimum twee studiodecors/jaar. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.1. Onderstaande criteria : In afnemende volgorde van voorkeur : 1. Technische waarde : 40 %. 2. Artistieke waarde : 30 %. 3. Prijs : 30 %. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-M/AD2-2MD305. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 8 oktober IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 9 oktober 2002, te 9 u. 30 m. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : zestig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : publieke opening der offertes. IV Datum, tijdstip en plaats : 9 oktober 2002, te 9 u. 30 m., lokaal der aanbestedingen, kwartier Koningin Elisabeth, Everestraat 1, 1140 Brussel, blok 27, ingang C. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. (1) Une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires relatif aux produits faisant l objet du marché, réalisés par l entreprise au cours des trois derniers exercices (article 44, 3 ). Les soumissionnaires prouveront qu ils atteignent le niveau suivant : un chiffre minimum de S /an. Si pour une raison justifiée, le fournisseur n est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. III Capacité technique, références requises : Les références suivantes doivent être fournies avec l accent mis sur la sélection des soumissionnaires : Une liste des principales fournitures exécutées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés (article 45, 1 ) : a) s il s agit de fournitures à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l autorité compétente; b) s il s agit de fournitures à des personnes privées, les certificats sont établis par l acheteur; à défaut, une simple déclaration du fournisseur est admise. Les soumissionnaires prouveront qu ils atteignent le niveau suivant : fourniture au minimum de deux décors de studio/an. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.1. Des critères énoncés ci-dessous : Par ordre de priorité décroissante : 1. La valeur artistique, scientifique et technique : 40 %. 2. La valeur artistique : 30 %. 3. Le montant : 30 %. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-M/AD2-2MD305. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 8 octobre IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 9 octobre 2002, à9h30m. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : soixante jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : ouverture publique des offres. IV Date, heure et lieu : 9 octobre 2002, à9h30m, local des adjudications, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, bloc 27, entrée C. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

18 6700 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.4. Overige inlichtingen : de informatievergadering zal plaatsvinden op 19 september 2002, te 10 uur, in blok F, kwartier Majoor Housiau, Martelarenstraat 181, 1800 Peutie. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 30 augustus Bijlage A 1.2. Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen : Ministerie van Defensie, Algemene Directie Material Resources, t.a.v. Ondersectie Verwerving Diversen MRMP-M/AD2, commandant Vanluyten, kwartier Koningin Elisabeth, Everstraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax Adres voor indiening van offertes, aanvragen tot deelneming : Ministerie van Defensie, Algemene Directie Material Resources, t.a.v. Ondersectie Verwerving Diversen, MRMP-M/AD2, commandant Vanluyten, kwartier Koningin Elisabeth, Everestraat 1, blok 4B, 2 e verdieping, lokaal 107, 1140 Brussel, tel , fax , VI.4. Autres informations : la réunion d information se déroulera le 19 septembre 2002, à 10 heures, dans le bloc F, quartier Major Housiau, Martelarenstraat 181, 1800 Peutie. VI.5. Date d envoi du présent avis : 30 août Annexe A 1.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Ministère de la Défense, direction générale Material Resources, à l attention de la sous-section Acquisition Divers, MRMP-M/AD2, commandant Vanluyten, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, bloc 4B, 2 e étage, 1140 Bruxelles, tél , fax , Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être consultés : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : Ministère de la Défense, direction générale Material Resources, à l attention de la sous-section Acquisition Divers, MRMP-M/AD2, commandant Vanluyten, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, bloc 4B, 2 e étage, 1140 Bruxelles, tél , fax , N Aanbestedende overheid : 3 e Regionale Directie der Bouwwerken, rue Saint-Laurent 79, te 4000 Liège, tel , fax Contactpersoon : Mevr. Ackx. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Arlon, kamp Lagland. Constructie van een parkingzone in beton en van een douchezone met waterrecyclage en hydrocarbuurafscheider. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting : De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : (1) een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; (2) een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake in (1) en (2) hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; (3) een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1 of in artikel 17bis, 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; (4) recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangstkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in (4) hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in (1) tot en met (4) voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid : Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met de categorie C, klasse 3; N Pouvoir adjudicateur : 3 e Direction régionale des Constructions, rue Saint-Laurent 79, à 4000 Liège, tél , fax Personne de contact : Mme Ackx. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Arlon, camp Lagland, aire de douchage. Construction d une aire de parking en béton et d une aire de douchage avec recyclage de l eau et séparateur d hydrocarbure. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion : L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : (1) d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; (2) d une attestation récente de non failite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents dont question au (1) et (2) ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; (3) d une attestation de respect de ses obligations en matière de securité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 ou à l article 17bis, 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; (4) d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au (4) ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents prévus au (1) à (4) ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacité financière, économique ou technique : Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation dans la catégorie C, classe 3;

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6701 ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere EEG-lidstaat, evenals eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. 5. Gegevens m.b.t. het bestek : Bestek 2/3/G015 (Franse tekst). Prijs : 50 EUR. 6. Uitvoeringstermijn : tachtig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 8 oktober 2002, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 3 e Regionale Directie der Werken, in zijn kantoren te 4000 Liège, rue Saint-Laurent 79. soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation mentionnées ci-dessus. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 2/3/G015 (texte français). Prix : 50 EUR. 6. Délai d exécution : quatre-vingts jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu d ouverture des offres : le 8 octobre 2002, à 11 heures, par-devant le chef de la 3 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 4000 Liège, rue Saint-Laurent 79. N Aanbestedende overheid : 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, Koningin Louisa-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tel Contactpersoon : Mevr. Huyghebaert. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Saffraanberg, kwartier Kol. VI Renson, blok 24. Installatie commando D5 en flight Telecom. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting : De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : (1) een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; (2) een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake in (1) en (2) hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; (3) een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1ofinarti- kel 17bis, 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; (4) recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangstkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in (4) hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in (1) tot en met (4) voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid : Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met de categorie D, klasse 3; ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere EEG-lidstaat, evenals eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. N Pouvoir adjudicateur : 4 e Direction régionale des Constructions, Koningin Louisa-Marialaan 3, à 3970 Leopoldsburg, tél Personne de contact : Mme Huyghebaert. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Saffraanberg, quartier Col. Avi Renson, bloc 24. Installation commando D5 et Flight Telecom. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion : L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : (1) d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; (2) d une attestation récente de non failite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents dont question au (1) et (2) ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; (3) d une attestation de respect de ses obligations en matière de securité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 ou à l article 17bis, 2del arrêté royal du 8 janvier 1996; (4) d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au (4) ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents prévus au (1) à (4) ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacité financière, économique ou technique : Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation dans la catégorie D, classe 3; soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation mentionnées ci-dessus.

20 6702 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5. Gegevens m.b.t. het bestek : Bestek 2/4/A061/2 (Nederlandse tekst). Prijs : 76 EUR. Een plaatsbezoek wordt georganiseerd op 25 september en 1 oktober Uitvoeringstermijn : honderd twintig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 8 oktober 2002, te 10 u. 30 m., ten overstaan van de chef van de 4 e Regionale Directie der Werken, in zijn kantoren te 3970 Leopoldsburg, Merckemlaan Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 2/4/A061/2 (texte néerlandais). Prix : 76 EUR. Une visite des lieux est organisé le 25 septembre et l er 1 e octobre Délai d exécution : cent vingt jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu d ouverture des offres : le 8 octobre 2002, à 10 h 30 m, par-devant le chef de la 4 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 3970 Leopoldsburg, Merckemlaan 2. N Aanbestedende overheid : 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, Koningin Louisa-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tel Contactpersoon : Mevr. Theunis. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Leopoldsburg, kwartier Librecht, centrum voor basisopleiding. Renovatie B1 en B5 tot logementsgebouw (2 tranches). 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting : De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : (1) een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; (2) een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake in (1) en (2) hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; (3) een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1ofinarti- kel 17bis, 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; (4) recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangstkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in (4) hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in (1) tot en met (4) voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid : Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met de categorie D, klasse 5; ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere EEG-lidstaat, evenals eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. 5. Gegevens m.b.t. het bestek : Bestek 2/4/A200/2/2 (Nederlandse tekst). Prijs : 185 EUR. N Pouvoir adjudicateur : 4 e Direction régionale des Constructions, Koningin Louisa-Marialaan 3, à 3970 Leopoldsburg, tél Personne de contact : Mme Theunis. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Leopoldsburg, quartier Librecht, centre d instruction de base. Rénovation du B1 en B5 en bâtiment de logement (2 tranches). 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion : L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : (1) d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; (2) d une attestation récente de non failite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents dont question au (1) et (2) ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; (3) d une attestation de respect de ses obligations en matière de securité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 ou à l article 17bis, 2del arrêté royal du 8 janvier 1996; (4) d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au (4) ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents prévus au (1) à (4) ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacité financière, économique ou technique : Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation dans la catégorie D, classe 5; soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation mentionnées ci-dessus. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 2/4/A200/2/2 (texte néerlandais). Prix : 185 EUR.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 16 82e ANNEE VRIJDAG 16 APRIL 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 37 81e JAARGANG VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 46 81e JAARGANG VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 14 81e JAARGANG VENDREDI 4 AVRIL 2003 VRIJDAG 4 APRIL

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 17 81e JAARGANG VENDREDI 25 AVRIL 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 27 81e JAARGANG VENDREDI 4 JUILLET 2003 VRIJDAG 4

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 30 82e ANNEE VRIJDAG 23 JULI 2004 VENDREDI 23 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 52 82e ANNEE VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 2 82e ANNEE VRIJDAG 9 JANUARI 2004 VENDREDI 9 JANVIER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 8 82e ANNEE VRIJDAG 20 FEBRUARI 2004 VENDREDI 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 34 82e ANNEE VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 13 82e ANNEE VRIJDAG 26 MAART 2004 VENDREDI 26

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 37 82e ANNEE VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 32 83e JAARGANG VENDREDI 12 AOUT 2005 VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 49 81e JAARGANG VENDREDI 5 DECEMBRE 2003 VRIJDAG 5

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 26 82e ANNEE VRIJDAG 25 JUNI 2004 VENDREDI 25 JUIN

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 30 81e JAARGANG VENDREDI 25 JUILLET 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 22 82e ANNEE VRIJDAG 28 MEI 2004 VENDREDI 28 MAI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 11 82e ANNEE VRIJDAG 12 MAART 2004 VENDREDI 12

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 33 81e JAARGANG JEUDI 14 AOUT 2003 DONDERDAG 14 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 15 81e JAARGANG VENDREDI 11 AVRIL 2003 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 23 81e JAARGANG VENDREDI 6 JUIN 2003 VRIJDAG 6 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 3 82e ANNEE VRIJDAG 16 JANUARI 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 51 82e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 30 83e JAARGANG VENDREDI 29 JUILLET 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 27 82e ANNEE VRIJDAG 2 JULI 2004 VENDREDI 2 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 8 81e JAARGANG VENDREDI 21 FEVRIER 2003 VRIJDAG 21

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 15 83e JAARGANG VENDREDI 15 AVRIL 2005 VRIJDAG 15

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 39 83e JAARGANG VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 24 81e JAARGANG VENDREDI 13 JUIN 2003 VRIJDAG 13 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 18 82e ANNEE VRIJDAG 30 APRIL 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 41 81e JAARGANG VENDREDI 10 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 10

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 9 82e ANNEE VRIJDAG 27 FEBRUARI 2004 VENDREDI 27

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 51 83e JAARGANG VENDREDI 23 DECEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 17 83e JAARGANG VENDREDI 29 AVRIL 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 5 81e JAARGANG VENDREDI 31 JANVIER 2003 VRIJDAG 31

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 5 82e ANNEE VRIJDAG 30 JANUARI 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 4 83e JAARGANG VENDREDI 28 JANVIER 2005 VRIJDAG 28

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 21 81e JAARGANG VENDREDI 23 MAI 2003 VRIJDAG 23 MEI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 43 81e JAARGANG VENDREDI 24 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 24

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Document NL

Document NL pagina 1 van 5 Document 2004-145738-NL 31/08/2004 S169 Europese Gemeenschappen Diensten Openbare procedure I. II. III. IV. VI. NL-Roermond: Ophalen van huisvuil 2004/S 169-145738 AANKONDIGING VAN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 1 83e JAARGANG VENDREDI 7 JANVIER 2005 VRIJDAG 7 JANUARI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 47 81e JAARGANG VENDREDI 21 NOVEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie