BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 30 APRIL 2004 VENDREDI 30 AVRIL 2004 MEDEDELING AVIS (Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 30 april 2002) (Extrait du Moniteur belge du 30 avril 2002) Overheidsopdrachten en opdrachten van het klassieke stelsel en van de speciale sectoren - Nieuwe modellen van aankondiging die vanaf 1 mei 2002 moeten worden gebruikt De richtlijn 2001/78/EG legt het gebruik van standaardformulieren op voor de opdrachten die op Europees niveau moeten worden bekendgemaakt vanaf 1 mei Het koninklijk besluit van 22 april 2002 regelt meer bepaald de omzetting van deze richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de hierna volgende regels dienen te worden toegepast op de overheidsopdrachten en de opdrachten waarop de koninklijke besluiten van 8 en 10 januari 1996 en 18 juni 1996 van toepassing zijn : 1. Verplicht gebruik van de standaardformulieren. De bij het besluit van 22 april 2002 gevoegde nieuwe standaardformulieren dienen te worden gebruikt voor de aankondigingen van de opdrachten die de Europese drempels bereiken (zie omtrent de drempels de drie ministeriële besluiten van 4 december 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001) en in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, alsook in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd. In een overgangsfase zullen de organen belast met de publicatie echter een zekere tolerantie aan de dag leggen ten opzichte van de aanbestedende overheden en aanbestedende diensten die zouden vergeten zijn hun aankondigingen op te stellen volgens de nieuwe standaardformulieren. De aankondigingen dienen te worden overgemaakt : a) wat de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen betreft, aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : per brief, aan het volgende adres : EUROP Unité 2 Marchés publics, 2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg; of per telefax, via de volgende nummers : ; ; ; of per naar Marchés publics et marchés du régime classique et des secteurs spéciaux - Nouveaux modèles d avis de marchés à utiliser à partir du 1 er mai 2002 La directive 2001/78/CE impose l utilisation de formulaires standard pour les marchés à publier au niveau européen à partir du 1 er mai L arrêté royal du 22 avril 2002 assure notamment la transposition de cette directive. Il en résulte que pour les marchés publics et les marchés soumis à l application des arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, les modalités suivantes s appliquent : 1. Utilisation obligatoire des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard annexés à l arrêté du 22 avril 2002 doivent être utilisés pour les avis des marchés atteignant les seuils européens (voir à propos des seuils les trois arrêtés ministériels du 4 décembre 2001, publiés au Moniteur belge du 19 décembre 2001) et qui sont à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications. Dans une phase transitoire, les organes chargés de la publication feront cependant preuve d une certaine tolérance à l égard des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui oublieraient d établir leurs avis selon ces nouveaux formulaires standard. Les avis sont à adresser : a) pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l Office des publications officielles des Communautés européennes : par lettre à l adresse EUROP Unité 2 - Marchés publics, 2 rue Mercier, L Luxembourg; ou par télécopie aux numéros : ; ; ; ou par courrier électronique à l adresse

2 4518 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) wat de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen betreft : per brief, gestuurd naar of afgeleverd bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel; of per telefax, via het nummer In het begin zal het onmogelijk zijn het systeem te gebruiken of de op de website beschikbare formulieren in te vullen met het oog op de verzending van aankondigingen naar het Bulletin der Aanbestedingen. De standaardformulieren zullen beschikbaar zijn en zullen kunnen worden gedownload via de site van het Ministerie van Justitie De datum waarop die functies beschikbaar zijn, zal later worden medegedeeld. Belangrijke opmerking : De nummering in bepaalde standaardformulieren is niet opeenvolgend. Het gaat dus niet over een fout bij het drukken van de bijlagen van het koninklijk besluit. 2. Facultatief maar aanbevolen gebruik van de standaardformulieren. De op Europees niveau opgestelde nieuwe standaardformulieren kunnen ook worden gebruikt voor de opdrachten die enkel in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd (zie bovengenoemd adres). De aanbestedende overheid heeft dus de keuze : ofwel stelt ze een niet-gestructureerde aankondiging op, waarin ze tenminste de gegevens bedoeld in de relevante artikelen van de reglementering vermeldt (artikelen 12, 14, 38, 40, 64 en 66 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikelen 11, 13, 33, 35, 54 en 56 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996); ofwel gebruikt ze de standaardformulieren waarin ze tenminste de gegevens vermeldt, zoals vereist in bovengenoemde artikelen. Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad beveelt de aanbestedende overheden en diensten ten zeerste aan de standaardformulieren te gebruiken, zelfs wanneer dit niet verplicht is. Hierdoor wordt de behandeling van de aankondigingen immers vereenvoudigd. Op termijn dient het gebruik van de standaardformulieren te worden veralgemeend. 3. Herinnering aan de instructies voor de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor alle bij het Bulletin der Aanbestedingen ingediende aankondigingen gelden volgende instructies. Alle publicatieaanvragen voor het Bulletin der Aanbestedingen dienen minstens zeven dagen, waarvan vijf werkdagen, vóór de gevraagde publicatiedatum afgeleverd te worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dus dat de teksten ten laatste op vrijdag bij het Belgisch Staatsblad moeten toekomen voor een publicatie in de eerstvolgende editie van de volgende vrijdag, op voorwaarde dat er vijf werkdagen zijn tussen die twee vrijdagen. Alle teksten die na vrijdag toekomen bij het Belgisch Staatsblad, behalve die waarvoor de procedure bij hoogdringendheid wordt vereist, zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor een publicatie op de eerstvolgende vrijdag. De aankondigingen die ingediend worden via de procedure bij hoogdringendheid dienen ten laatste om 11 uur op de dinsdag voorafgaand aan de publicatiedatum op het Belgisch Staatsblad toe te komen. In dat geval moet in de publicatieaanvraag worden vermeld dat het gaat om een procedure bij hoogdringendheid. Alle teksten kunnen afgegeven worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, te 1000 Brussel, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Zij kunnen tevens per post verzonden worden aan bovenstaand adres of per fax naar het nummer Alle publicatieaanvragen dienen naam en telefoonnummer te vermelden van de persoon die in verband met de aankondiging kan worden geraadpleegd. Indieners dienen zich te beperken tot één wijze van indiening. Bij dubbele verzending (bv. per brief en per fax) en dus mogelijke dubbele publicatie zijn de kosten voor beide publicaties integraal ten laste van de indiener van de publicatieaanvraag. Het volstaat éénmalig te publiceren. Het Belgisch Staatsblad zal dus per publicatieaanvraag slechts éénmaal over gaan tot publicatie op de eerstvolgende gevraagde publicatiedatum. Tenslotte moeten vragen tot wijziging van een ingediende tekst of tot annulatie van een publicatieaanvraag schriftelijk gebeuren ten laatste om 11 uur van de dinsdag voorafgaand aan de publicatie. b) pour la publication au Bulletin des Adjudications : par lettre envoyée ou déposée à l adresse de la Direction du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles; ou par télécopie au numéro Dans un premier temps, il ne sera pas possible, pour les envois d avis de marchés au Bulletin des Adjudications, d utiliser le courrier électronique ou de remplir un formulaire disponible sur le site web. Les formulaires standard seront disponibles et pourront être téléchargésvia le site du Ministère de la Justice La date de mise à disposition de telles fonctions sera annoncée ultérieurement. Remarque importante : La numérotation dans certains formulaires standard n est pas continue.il ne s agit donc pas d une erreur lors de l impression des annexes de l arrêté royal. 2. Utilisation facultative mais recommandée des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard établis au niveau européen pourront également être utilisés pour les marchés devant être uniquement publiés dans le Bulletin des Adjudications (voir adresse ci-dessus) Le pouvoir adjudicateur a donc ici le choix : soit d établir un avis non structuré mentionnant au moins les indications prévues aux articles pertinents de la réglementation (articles 12, 14, 38, 40, 64 et 66 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, articles 11, 13, 33, 35, 54 et 56 de l arrêté royal du 10 janvier 1996); soit d utiliser les formulaires standard en y mentionnant au moins les indications requises par les articles précités. La Direction du Moniteur belge recommande vivement aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d utiliser les formulaires standard même lorsque cela n est pas obligatoire. Le traitement des avis s en trouve en effet facilité et à terme l utilisation des formulaires standard devrait être généralisée. 3. Rappel des intructions pour la publication au Bulletin des Adjudications. Pour tous les avis à publier au Bulletin des Adjudications, les instructions qui suivent sont en vigueur. Toutes les demandes de publication dans le Bulletin des Adjudications doivent être déposées aux services du Moniteur belge au moins sept jours, dont cinq jours ouvrables, avant la date de publication souhaitée. Concrètement, cela signifie que les textes doivent parvenir au Moniteur belge au plus tard le vendredi pour une publication dans l édition du vendredi suivant, si cinq jours ouvrables séparent ces deux vendredis. Les textes qui parviendront au Moniteur belge après le vendredi, hormis ceux pour lesquels la procédure d urgence est requise, ne seront plus pris en considération pour une publication le vendredi suivant. Les avis introduits par le biais de la procédure d urgence doivent être rentrés au Moniteur belge au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la date de publication. La demande de publication doit dans ce cas mentionner qu il s agit d une procédure d urgence. Les textes peuvent être déposés aux services du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, à 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures.ils peuvent également être envoyés par courrier postal à l adresse mentionnée ci-dessus ou par télécopie au numéro Le nom et le numéro de téléphone de la personne susceptible d être consultée à propos de l avis doivent figurer sur toutes les demandes de publication. Les auteurs des demandes de publication doivent se limiter à un seul mode d introduction. En cas de double envoi (par ex. par lettre et par télécopie) et donc de double publication éventuelle, les coûts des deux publications sont intégralement à charge de l auteur de la demande de publication. Une seule publication suffit. Pour chaque demande de publication, le Moniteur belge ne procédera qu à une seule publication à la prochaine date de publication souhaitée. Enfin, les demandes de modification d un texte introduit ou d annulation d une demande de publication doivent être formulées par écrit au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la publication.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4519 Verkoopkantoor Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , en , fax Postrekening : Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., gevestigd Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2004 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op : vrijdag 21 mei vrijdag 12 november vrijdag 24 december (namiddag) De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden : 1. bij afhaling aan het loket : -metbancontact/mister Cash -metproton - met de kredietkaarten Visa en Mastercard - in speciën 2. Bij verzending per post : - door betaling op afstand of Mailorder met de kredietkaarten Visa en Mastercard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr Bank van de Post, Koloniënstraat, 1000 Brussel. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Bureau de vente Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.C.), tél , , , , et , fax Compte chèque postal : Le B.V.C.C. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels que : les cahiers généraux des charges, les cahiers spéciaux des charges, les cahiers type ainsi que d autres documents émis par les autorités fédérales et régionales. Le B.V.C.C., sis bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, boîte 7, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Durant l année 2004 le Bureau de vente sera également fermé : vendredi 21 mai vendredi 12 novembre vendredi 24 décembre (aprés-midi) Le paiement des documents fournis par le B.V.C.C. peut s effectuer : 1. Lors du retrait au guichet : - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Mastercard -enespèces 2. En cas d envoi postal : - par paiement à distance ou Mailorder au moyen des cartes Visa et Mastercard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Banque de la Poste, rue des Colonies, 1000 Bruxelles. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. Dans ce cas, les documents demandés sont envoyés uniquement après réception de l avis de crédit transmis au B.V.C.C. Indienen publicatieaanvragen De berichten voor de volgende publicatiedata dienen vervroegd toe te komen op de diensten van het Belgisch Staatsblad : Demandes de publication Les avis d insertion pour les dates suivantes doivent parvenir anticipativement aux services du Moniteur belge : Publicatiedata Uiterste ontvangstdata Dates de publication Dates limites de réception 21 mei mei 2004 (i.p.v. 14 mei 2004) 21 mai mai 2004 (au lieu du 14 mai 2004) 4 juni mei 2004 (i.p.v. 28 mei 2004) 4 juin mai 2004 (au lieu du 28 mai 2004) 23 juli juli 2004 (i.p.v. 16 juli 2004) 23 juillet juillet 2004 (au lieu du 16 juillet 2004) 5 november oktober 2004 (i.p.v. 29 oktober 2004) 5 novembre octobre 2004 (au lieu du 29 octobre 2004) 12 november november 2004 (i.p.v. 5 november 2004) 12 novembre novembre 2004 (au lieu du 5 novembre 2004) 19 november november 2004 (i.p.v. 12 november 2004) 19 novembre novembre 2004 (au lieu du 12 novembre 2004) 24 december december 2004 (i.p.v. 17 december 2004) 24 décembre décembre 2004 (au lieu du 17 décembre 2004) 31 december december 2004 (i.p.v. 24 december 2004) 31 décembre décembre 2004 (au lieu du 24 décembre 2004) 7 januari december 2004 (i.p.v. 31 december 2004) 7 janvier décembre 2004 (au lieu du 31 décembre 2004)

4 4520 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4521 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES N N Openbare aanbesteding voor een overheidsopdracht voor aanneming van werken voor de vernieuwing van ramen. 1. Aanbestedende overheid : Kamer van volksvertegenwoordigers, College van quæstoren, Paleis der Natie, 1008 Brussel. Bijkomende inlichtingen bij de dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur (Mevr. D. Ericx, tel , fax , 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard van de werken : de opdracht bestaat uit het vernieuwen van ramen. Perceel 1 : het vervangen van houten ramen (ongeveer 52 stuks) die uitgeven op de binnenkoer van het Voorzitterschap van het Paleis der Natie en het raam in de doorgang tussen de Wetstraat en de koer van het Voorzitterschap door nieuwe ramen in gemoffeld aluminium, met dubbele beglazing, met verbeterde thermische en akoestische isolatie. Perceel 2 : het vervangen van zes houten ramen van het Paleis der Natie, aan de gevel aan de Wetstraat door nieuwe houten ramen in tropisch hardhout met inbraakbestendig verbeterd thermisch isolerend glas. De nieuwe ramen dienen het uitzicht van de oude ramen zo veel mogelijk te behouden. 4. Verdeling in percelen : er kan een offerte ingediend worden voor één of voor beide percelen. Elk perceel is ondeelbaar. 5. Kwalitatieve selectie : De inschrijver dient de volgende gegevens en/of documenten bij zijn offerte te voegen : a) Met het oog op de beoordeling van de eigen situatie van de inschrijver : 1 voor de Belgische of buitenlandse inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de R.S.Z.-wet : een origineel getuigschrift van de R.S.Z. met betrekking tot het vierde kalenderkwartaal 2003 waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorschriften inzake bijdragen aan de sociale zekerheid; 2 voor de buitenlandse inschrijver : een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. b) Teneinde zijn technische bekwaamheid te bewijzen, door het voorleggen van : 1 een bewijs van erkenning als aannemer in de ondercategorie D.20, klasse 1 of hogere, voor perceel 1 en ondercategorie D.5 voor perceel 2, overeenkomstig artikel 3 van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers of het bewijs dat hij voldoet aan de voorwaarden voor deze erkenning (volledig dossier), of, in voorkomend geval, het bewijs dat de inschrijver ingeschreven is op een officiële lijst in een andere Lidstaat van de Europese Gemeenschap; 2 een lijst van gelijkaardige werken, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, zoals gevraagd in artikel 19, 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, verplicht aangevuld met minstens vijf attesten van goede uitvoering die verduidelijken dat ze tot een goed einde werden gebracht volgens de regels van de kunst. Adjudication publique pour un marché public de travaux pour le renouvellement de châssis. 1. Pouvoir adjudicateur : Chambre des représentants, Collège des questeurs, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles. Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du Service des Affaires générales, Finances et Economat (Mme D. Ericx, tél , fax , 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature des travaux : le marché consiste à renouveler des châssis. Lot 1 : remplacement des châssis en bois (environ 52 pièces) donnant sur la cour intérieure de la Présidence et la fenêtre dans le passage entre la rue de la Loi et la cour de la Présidence par de nouveaux châssis en aluminium thermolaqué avec double vitrage, à isolation thermique et acoustique renforcée. Lot 2 : remplacement de six châssis en bois du Palais de la Nation, donnant sur la façade rue de la Loi, par de nouveaux châssis en bois tropical avec vitrage anti-effraction à isolation thermique renforcée. Les nouveaux châssis doivent autant que possible conserver l aspect des anciens châssis. 4. Répartition en lots : une offre peut être introduite pour un ou pour les deux lots. Chaque lot est indivisible. 5. Sélection qualitative : Le soumissionnaire joindra les données et/ou documents suivants à son offre : a) En vue de l évaluation de la situation propre du soumissionnaire : 1 en ce qui concerne le soumissionnaire belge ou étranger employant du personnel assujetti à la loi O.N.S.S. : une attestation originale de l O.N.S.S. portant sur le quatrième trimestre civil 2003 et dont il résulte qu il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale; 2 en ce qui concerne le soumissionnaire étranger : une attestation délivrée par l autorité compétente certifiant qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. b) En vue de prouver sa capacité technique, par la production : 1 d une preuve de l agréation comme entrepreneur de travaux dans la sous-catégorie D.20, classe 1 ou supérieure pour le lot 1, et de la sous-catégorie D.5 pour le lot 2, conformément de l article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l agréation d entrepreneurs de travaux, ou la preuve qu il satisfait aux conditions pour obtenir cette agréation (dossier complet), ou, le cas échéant, la preuve que le candidat est inscrit sur une liste officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne; 2 d une liste de travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, comme demandé àl article 19, 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 obligatoirement accompagnée d au moins cinq certificats de bonnne exécution précisant s ils ont été effectués selon les règles de l art et menés régulièrement à bonne fin.

6 4522 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6. Uitvoeringsperiode : de werken worden uitgevoerd tijdens de maand augustus 2004 voor zover deze opdracht vóór 30 juni 2004 gegund wordt. 7. Verkrijgen van het bestek : het bijzonder bestek KVV/04BAT10 is gratis te verkrijgen bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, Dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur, Hertogstraat 61, lokaal 3280, 1000 Brussel, vanaf 3 mei 2004 tot en met 19 mei 2004, en dit alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Het bestek kan ook per brief, per fax of worden aangevraagd waarna het per aangetekende zending zal opgestuurd worden naar het opgegeven adres. Het bestek wordt niet per verstuurd. 8. Plaatsbezoek : voorafgaand plaatsbezoek verplicht. 9. Uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen : 28 mei 2004, te 10 uur, Kamer van volksvertegenwoordigers, Dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur, Paleis der Natie, 1008 Brussel. 10. Datum, uur en plaats van de openingszitting : vrijdag 28 mei 2004, te 10 uur, Kamer van volksvertegenwoordigers, Huis van de Parlementsleden, Leuvenseweg 21, 3 e verdieping, zaal 10, 1000 Brussel. Openbare vergadering met afkondiging van de prijs per perceel. 11. Gestanddoeningstermijn : honderd kalenderdagen. 12. Varianten : er worden geen varianten toegelaten. 13. Verzendingsdatum van de aankondiging : 22 april Délai d exécution : les travaux seront exécutés pendant le mois d août 2004 pour autant que ce marché soit attribué avant le 30 juin Disponibilité du cahier spécial des charges : le cahier spécial des charges CR/04BAT10 peut être obtenu gratuitement auprès du Service des Affaires générales, Finances et Economat de la Chambre des représentants, rue Ducale 61, local 3280, 1000 Bruxelles, à partir du 3 mai 2004 jusqu au 19 mai 2004 inclus, tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures. Sur simple demande par courrier, par fax ou par courriel, ce cahier spécial des charges sera envoyé par envoi recommandé à l adresse demandée. Le cahier spécial des charges ne sera pas envoyé par mail électronique. 8. Visite sur place : visite préalable sur place obligatoire. 9. Date limite de réception des offres : 28 mai 2004, à 10 heures, Chambre des représentants, Service des Affaires générales, Finances et Economat, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles. 10. Date, heure et lieu de séance d ouverture des offres : vendredi 28 mai 2004, à 10 heures, Chambre des représentants, Maison des Parlementaires, rue de Louvain 21, 3 e étage, salle 10, 1000 Bruxelles. Séance publique avec proclamation des prix par lot. 11. Délai d engagement : cent jours calendrier. 12. Variantes : les variantes ne seront pas autorisées. 13. Date de l envoi de la publication : 22 avril N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Belnet, t.a.v. Colienne de Walque, Wetenschapsstraat 4, 1000 Brussel, tel , fax Internetadres : I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Extended LAN-service. Remote peering. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : levering van een «Extended LAN-service» aan een gewaarborgde gemeenschappelijke capaciteit van 1 Gbit/s te verdelen over, maar niet beperkt tot, volgende internetknooppunten : LINX, AMS-IX en SFINX, en geaggregeerd naar 1 Gigabit Ethernet-poort op de Belnet-router. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Belnet, à l attention de Colienne de Walque, rue de la Science 4, 1000 Bruxelles, tél , fax Adresse internet : I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Extenden LAN-service. Remote peering/ II.1.6. Description/objet du marché : fourniture d un «Extended LAN-service», avec une capacité commune garantie de 1 Gbit/s à répartir, sans s y limiter, vers les nœuds d échange internet suivants : LINX, AMS-IX et SFINX, et agrégé sur un port Gigabit Ethernet sur le routeur Belnet.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4523 II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorieën , II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : ja. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : dertig dagen (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : zie bestek. III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : zie bestek. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.2. Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure : Enuntiative aankondiging gepubliceerd op 19 februari IV.1.3. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht : Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 2004/S van 19 februari IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 28 mei 2004, te 10 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands, Frans of Engels. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : zestig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : een vertegenwoordiger van elke inschrijver. IV Datum, tijdstip en plaats : 28 mei 2004, te 10 uur, adres vermeld in punt I.1. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.4. Overige inlichtingen : een informatievergadering zal plaatsvinden op 17 mei 2004, te 11 uur, op het adres vermeld in punt I.1. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 21 april II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteurs principaux , II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : oui. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : trente jours (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : voir cahier des charges. III Situation juridique, références requises : voir cahier des charges. III Capacité économique et financière, références requises : voir cahier des charges. III Capacité technique, références requises : voir cahier des charges. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.2. Justification du choix de la procédure accélérée : avis indicatif publié le 19 février IV.1.3. Publications antérieures relatives au même marché : IV Avis de pré-information relatif au même marché : Numéro d avis au sommaire du Journal officiel des Communautés européennes : 2004/S du 19 février IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 28 mai 2004, à 10 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français, néerlandais ou englais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : soixante jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : un représentant pour chaque soumissionnaire. IV Date, heure et lieu : 28 mai 2004, à 10 heures, adresse mentionnée au point I.1. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.4. Autres informations : une séance d information aura lieu le 17 mai 2004, à 11 heures, à l adresse mentionnée au point I.1. VI.5. Date d envoi du présent avis : 21 avril 2004.

8 4524 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Gegunde opdracht 1. Naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steun Materieel en Producten, Ondersectie Verwerving Textiel, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, blok 4-BC, 2 e verdieping, lokaal 107, 1140 Brussel, tel , fax (MRMP-M/AT). 2. Gekozen gunningswijze : openbare aanbesteding MRMP- M/AT 3MV Datum van de gunning van de opdracht : 20 april Gunningscriteria van de opdracht : het bedrag van de offerte. 5. Aantal ontvangen offertes : Naam en adres van de aannemer : Uniform Diffusion B.V.B.A., Locquenghienstraat 40, 1000 Brussel. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten : Pull model Betaalde prijs of opgave van de prijzen (minimum/maximum) : EUR, BTW inbegrepen. 9. P.M. 10. P.M. 11. P.M. 12. Datum van de publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 4 december Datum van verzending van de aankondiging : 20 april N Marché passé 1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés Publics, section Matériel et Produits de Support, Sous-section Acquisition Textile, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, bloc 4BC, 2 e étage, local 107, 1140 Bruxelles, tél , fax (MRMP-M/AT). 2. Mode de passation choisi : adjudication publique MRMP- M/AT 3MV Date d attribution du marché : 20 avril Critères d attribution du marché : le montant de l offre. 5. Nombre d offres reçues : Nom et adresse de l adjudicataire : Uniform Diffusion, B.V.B.A., rue Locquenghien 40, 1000 Bruxelles. 7. Nature et quantité des produits fournis : pul modèle 2000, pièces. 8. Prix payé ou gamme des prix (minimum/maximum) : EUR, T.V.A. incluse. 9. P.M. 10. P.M. 11. P.M. 12. Date de publication de l avis du marché dans le Journal officiel des Communautés européennes :4 décembre Date d envoi du présent avis : 20 avril N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-M/AD, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steunmateriaal en -Producten, Ondersectie Verwerving Diversen, t.a.v. Mevr. Nancy Degroote, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP-M/AD, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel et Produits, Support, Sous-section Acquisition Divers, à l attention de Mme Nancy Degroote, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non.

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4525 II.1.5. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : 4MD020 betreffende de aankoop van gestandaardiseerd meubilair. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : 4MD020 betreffende de aankoop van gestandaardiseerd meubilair. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : zie bestek. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving II.1.9. Verdeling in percelen : ja. Offertes kunnen worden ingediend voor meerdere percelen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : Geraamde hoeveelheden : Perceel 1. Systeembureaus : stuks per jaar. Perceel 2. Bureelkasten : stuks per jaar. Perceel 3. Stoelen : stuks per jaar. Perceel 4. Tafels : 300 stuks per jaar. Perceel 5. Vestiairekasten : stuks per jaar. II.2.2. Opties : Perceel 1 : zie bestek. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : artikelen 42; 43.1; 43.2; 43.6 en 45.1 van het koninklijk besluit van 8 januari III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.1. Onderstaande criteria : 1 Prijs : 60 %. 2 Techniek : 40 %. In afnemende volgorde van voorkeur : ja. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPMAD_4MD020_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 23 juni II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 4MD020 relatif à l achat de mobilier standardisé. II.1.6. Description/objet du marché : 4MD020 relatif à l achat de mobilier standardisé. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : voir cahier des charges. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : Quantités estimées : Lot 1. Système de bureau : pièces par an. Lot 2. Armoires de bureau : pièces par an. Lot 3. Chaises : pièces par an. Lot 4. Tables : 300 pièces par an. Lot 5. Armoires vestiaire : pièces par an. II.2.2. Options : Lot 1 : voir cahier des charges. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : voir cahier des charges. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : voir cahier des charges. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : articles 42; 43.1; 43.2; 43.6 et 45.1 de l arrêté royal du 8 janvier III Situation juridique, références requises : voir cahier des charges. III Capacité économique et financière, références requises : voir cahier des charges. III Capacité technique, références requises : voir cahier des charges. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.1. Des critères énoncés ci-dessous : 1 Prix : 60 %. 2 Technique : 40 %. Par ordre de priorité décroissante : oui. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPMAD_4MD020_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention 23 juin 2004.

10 4526 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 23 juni 2004, te 10 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tot 15 januari IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 23 juni 2004, te 10 uur, Aanbestedingslokaal, kwartier Koningin Elisebeth, Eversestraat 1, bloc 27, toegang C, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Registratie : categorie 00. Overgangscategorie. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 20 april Bijlage A 1.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel (61, 62, 63, 64), fax Bijlage B Perceel : Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Korte beschrijving : Systeembureaus : stuks per jaar. 3. Omvang of hoeveelheid : Systeembureaus : stuks per jaar. Perceel : Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Korte beschrijving : Bureelkasten : stuks per jaar. 3. Omvang of hoeveelheid : Bureelkasten : stuks per jaar. Perceel : Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Korte beschrijving : Stoelen : stuks per jaar. 3. Omvang of hoeveelheid : Stoelen : stuks per jaar. Perceel : Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Korte beschrijving : Tafels : 300 stuks per jaar. 3. Omvang of hoeveelheid : Tafels : 300 stuks per jaar. Perceel : Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Korte beschrijving : Vestiairkasten : stuks per jaar. 3. Omvang of hoeveelheid : Vestiairekasten : stuks per jaar. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 23 juin 2004, à 10 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : jusqu au 15 janvier IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : 23 juin 2004, à 10 heures, Local des adjudications, Reine Elisabeth, rue d Evere 1, bloc 27, entrée C, 1140 Bruxelles (Evere). Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : Enregistrement : catégorie 00. Catégorie transitoire. VI.5. Date d envoi du présent avis : 20 avril Annexe A 1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél (61, 62, 63, 64), fax Annexe B Lot : Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Description succincte : Systèmes de bureau : pièces par an. 3. Etendue ou quantité : Systèmes de bureau : pièces par an. Lot : Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Description succincte : Armoires de bureau : pièces par an. 3. Etendue ou quantité : Armoires de bureau : pièces par an. Lot : Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Description succincte : Chaises : pièces par an. 3. Etendue ou quantité : Chaises : pièces par an. Lot : Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Description succincte : Tables : 300 pièces par an. 3. Etendue ou quantité : Tables : 300 pièces par an. Lot : Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Description succincte : Armoires vestiaires : pièces par an. 3. Etendue ou quantité : Armoires vestiaires : pièces par an.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4527 N Aanbestedende overheid : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steun Materieel en Producten, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, blok 4BC, 2 e verdieping, lokaal 107, 1140 Brussel, tel , fax Persoon waarbij bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen : adjudant Serge Carrier, aankoopofficier MRMP-M/AT a) Gekozen gunningswijze : openbare aanbesteding. b) Vorm van de opdracht die het voorwerp uitmaakt van de aankondiging : Open meerjarige overeenkomst ( ). Dossier MRMP-M/AT 4MV a) Plaats van levering : depot in België gelegen (zie 3, c van het bestek. b) Aard van de te leveren producten en het classificatienummer bij de CPA : Aard : onderhoud en reparaties van verschillende speciale machines. Classificatienummer CPA : c) Hoeveelheid van de te leveren producten : open markt. d) Mogelijkheid tot een offerte in te dienen voor een gedeelte van de leveringen : niet van toepassing. 4. Einddatum voor de uitvoering van de diensten : 31 december a) Naam en adres van de dienst waar het bestek en de bijkomende documenten kunnen gevraagd worden : het bestek is gratis te verkrijgen op schriftelijke aanvraag of per fax aan de aanbestedende overheid (zie 1). 6. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de offertes : 14 juni b) Adres waar deze moeten worden ingediend : zie 1. c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld : Frans of Nederlands. 7. a) b) Dag, uur en plaats van de opening : 14 juni 2004, te 11 uur, Aanbestedingsgebouw, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, blok 27, ingang C, 1140 Brussel. 8. Borgsom en andere gevraagde waarborgen : 5 % van de oorspronkelijke waarde van de opdracht. 9. Voornaamste financierings- en betalingswijze van de verrichting en/of de verwijzingen naar de teksten die ze regelen : artikel 15 van de bijlage tot het koninklijk besluit van 26 september Inlichtingen over de eigen toestand van de leverancier en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden op financieel, economisch en technisch vlak : 1 In toepassing van artikel 68 van het KB1 zal de aanbestedende overheid, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van het artikel 69, 5 van het KB1 en het artikel 69bis van het KB1, 1 indien hij belg is, 2 indien hij buitenlander is. 12. Termijn waarbinnen de inschrijver zijn offerte moet handhaven : negentig kalenderdagen. 13. Gunningscriteria van de opdracht : de laagste prijs. 14. Vrije varianten zijn niet toegestaan Datum van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de periodieke enuntiatieve aankondiging of de vermelding van de niet-bekendmaking ervan : 17. Datum van verzending van deze aankondiging : 20 april Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : 19. De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst. N Pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel et Produits de Support, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, bloc 4BC, 2 e étage, local 107, 1140 Bruxelles, tél , fax Personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues : adjudant Serge Carrier, officier acheteur MRMP-M/AT a) Mode de passation choisi : adjudication publique. b) Forme du marché faisant l objet de l avis : Marché ouvert pluriannuel ( ). Dossier MRMP-M/AT 4MV a) Lieu de livraison : dépôts situés en Belgique (voir 3, c du cahier spécial des charges). b) Nature des produits à fournir en vue d un achat et numéro de classification CPA : Nature : entretien et réparation d autres machines spécialisées diverses. Classification CPA : c) Quantité des produits à fournir : marché ouvert. d) Possibilité de remettre offre pour une partie des fournitures : S.O. 4. Date de fin d exécution des services : 31 décembre a) Nom et adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés : le cahier spécial des charges peut être gratuitement obtenu sur demande écrite ou par fax auprès du pouvoir adjudicateurs (voir 1). 6. a) Date limite de réception des offres : 14 juin b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises : voir 1 er. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : français ou néerlandais. 7. a) b) Date, heure et lieu de l ouverture : 14 juin 2004, à 11 heures, Bâtiment des adjudications, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, bloc 27, entrée C, 1140 Bruxelles. 8. Cautionnement et autres garanties demandés : 5% du montant initial du marché. 9. Modalités essentielles de financement et de paiement de la prestation et/ou références aux textes légaux qui les réglementent : article 15 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre Renseignements sur la situation propre du fournisseur et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique : 1 En application de l article 68 de l AR1, le pouvoir adjudicateur procédera à une sélection qualitative des soumissionnaires préalable sur base de l article 69, 5 de l AR1etdel article 69bis de l AR1, 1 er, s il est belge, 2, s il est étranger. 12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : nonante jours de calendrier. 13. Critères d attribution du marché : le prix le plus bas. 14. Les variantes libres ne sont pas autorisées Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l avis indicatif ou mention de sa non-publication : 17. Date d envoi de l avis : 20 avril Date de réception de l avis par l Office des Publications officielles des Communautés européennes : 19. Marché non couvert par l Accord du GATT.

12 4528 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-M/AT, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steunmaterieel en -Producten, Ondersectie Verwerving Textiel, t.a.v. de heer Eddy Quintelier, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : meerjarige NBC-filters voor het gasmasker. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : meerjarige open overeenkomst ( ) betreffende de levering van NBC-filters voor het gasmasker BEM4GP ten voordele van Defensie. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Ieper. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : ± EA voor II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : vierentwintig maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het initieel geraamd jaarlijks bedrag (BTW niet inbegrepen). III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteiten : artikel 42 van het KB1. III Juridische situatie-verlangde bewijsstukken : artikel 43, 1, 2, 5 en 6. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : Z.V. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : Z.V. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP-M/AT, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel et Produits Support, Sous-section Acquisitions textiles, à l attention de M. Eddy Quintelier, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : marché filtres NBC pour le masque anti-gaz. II.1.6. Description/objet du marché : marché pluriannuel ouvert ( ) relatif à livraison de filtres NBC pour le masque anti-gaz BEM4GP au profit deladéfense. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Ieper. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : ± EA pour II.3. Durée dumarché ou délai d exécution : vingt-quatre mois (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant annuel initialement estimé (T.V.A. non comprise). III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : article 42 de l arrêté royal. III Situation juridique, références requises : article 43, 1, 2, 5 et 6. III Capacité économique et financière, références requises : S.O. III Capacité technique, références requises : S.O. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4529 Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPMAT_4MV086_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 23 juni IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 23 juni IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : negentig dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 23 juni 2004, te 10 uur, 1140 Brussel (Evere). Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Registratie : categorie 00. Overgangscategorie. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 22 april Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPMAT_4MV086_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention 23 juin IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 23 juin IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : nonante jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : 23 juin 2004, à 10 heures, 1140 Bruxelles (Evere). Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : Enregistrement : catégorie 00. Catégorie transitoire. VI.5. Date d envoi du présent avis : 22 avril N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : 3 RCI, 3 e Regionaal Centrum voor Infrastructuur, t.a.v. Mevr. Ginette Ackx, rue Saint-Laurent 79-81, 4000 Liège, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : Diensten categorie : 16. Riolering en vuilophaaldiensten; afvalverwerking en aanverwante diensten. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : ter beschikkingstelling van containers, selectieve ophaling en behandeling van het getrieerd afval. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : ter beschikkingstelling van containers, selectieve ophaling en behandeling van het getrieerd afval. Meerjarige opdracht van drie jaar. N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : 3 CRI, 3 me Centre régional d Infrastructure, à l attention de Mme Ginette Ackx, rue Saint-Laurent 79-81, 4000 Liège, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.3. Type de marché de services : Type de marché de services : 16. Services de voirie et d enlèvement des ordures; services d assainissement et services analogues. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : mise à disposition de conteneurs, collecte sélective et traitement des immondices triés. II.1.6. Description/objet du marché : mise à disposition de conteneurs, collecte sélective et traitement des immondices triés. Marché pluriannuel de trois ans.

14 4530 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Amay, kamp Adjt. Brasseur. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving Bijkomende opdrachten : hoofdbeschrijving II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : zesendertig maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : zie bestek of bijbehorend document, te raadplegen op III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : zie bestek of bijbehorend document, te raadplegen op III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : zie bestek of bijbehorend document, te raadplegen op III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/3KDR_43A013_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 15 juni Prijs : 15,00 EUR. Voorwaarden en wijze van betaling : zie Verkoopkantoor. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 15 juni 2004, te 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Frans. IV.3.6. Miniumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : honderd tachtig dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 15 juni 2004, te 11 uur, 3 RCI, rue Saint-Laurent 79, 4000 Liège. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Amay, camp Adjt. Brasseur. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Objet supplémentaire : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : trente-six mois (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : voir cahier spécial des charges. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : III Situation juridique, références requises : voir cahier spécial des charges ou document annexé, consultable sur III Capacité économique et financière, références requises : voir cahier spécial des charges ou document annexé, consultable sur III Capacité technique, références requises : voir cahier spécial des charges ou document annexé, consultable sur III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/3KDR_43A013_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention 15 juin Prix : 15,00 EUR. Conditions et mode de paiement : voir Bureau de vente. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15 juin 2004, à 11 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent quatre-vingts jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : séance publique. IV Date, heure et lieu : 15 juin 2004, à 11 heures, 3 CRI, rue Saint-Laurent 79, 4000 Liège.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4531 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : deelname aan één der bezoeken op 18 mei of 1 juni 2004, te 10 u. 30 m., is verplicht op straffe van nietigheid van de offerte. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 23 april Bijlage A 1.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel (61, 62, 63, 64), fax Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : la participation à une des visites, organisées les 18 mai et 1 er juin 2004, à 10 h 30 m, est obligatoire sous peine de nullité de l offre. VI.5. Date d envoi du présent avis : 23 avril Annexe A 1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél (61, 62, 63, 64), fax N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : 8 RCI, 8 e Regionaal Centrum voor Infrastructuur, t.a.v. Ginette Van Laer, plaine de Belgrade, 5001 Belgrade, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : diensten categorie : 16. Riolering en vuilophaaldiensten, afvalverwerking en aanverwante diensten. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : ter beschikking stellen van recipiënten voor selectieve ophaling van afval, de ophaling, transport en verwerking van afval. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Marche-en- Famenne. Ter beschikking stellen van recipiënten voor selectieve ophaling van afval, de ophaling, transport en verwerking van afval. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Marche-en-Famenne. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Bijkomende opdrachten : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : dertig maanden (vanaf de gunning van de opdracht). N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : 8 CRI, 8 me Centre régional d Infrastructure, à l attention de Ginette Van Laer, plaine de Belgrade, 5001 Belgrade, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.3. Type de marché de services : 16 - Services de voirie et d enlèvement des ordures : services d assainissement et services analogues. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : mise à disposition de récipients destinés au ramassage sélectif de déchets, le ramassage, le transport et le traitement des déchets. II.1.6. Description/objet du marché : Marche-en-Famenne. Mise à disposition de récipients destinés au ramassage sélectif de déchets, le ramassage, le transport et le traitement des déchets. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Marche-en-Famenne. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Objet supplémentaire : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : trente mois (à compter de l attribution du marché).

16 4532 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/8KDR_48P008_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 15 juni Prijs : 9,00 EUR. Voorwaarden en wijze van betaling : zie verkoopkantoor. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 15 juni 2004, 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : honderd twintig dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 15 juni 2004, 11 uur, 8 RCI, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade). Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 23 april Bijlage A 1.3. Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel (61, 62, 63, 64), fax Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : voir cahier spécial des charges. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : III Situation juridique, références requises : voir cahier spécial des charges. III Capacité économique et financière, références requises : voir cahier spécial des charges. III Capacité technique, références requises : voir cahier spécial des charges. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/8KDR_48P008_0M IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention 15 juin Prix : 9,00 EUR. Conditions et mode de paiement : voir bureau de vente. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15 juin 2004, à 11 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent vingt jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : séance publique. IV Date, heure et lieu : 15 juin 2004, à 11 heures, 8 CRI, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade). Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 23 avril Annexe A 1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél (61, 62, 63, 64), fax

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4533 N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-M/P, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steunmaterieel en -Producten, Ondersectie Programma s, t.a.v. de heer Frank Saman, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : 4MP501. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : levering van lichtgewicht chemische alarmdetectoren. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : 8900 Ieper. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : 60 lichtgewicht chemische alarmdetector (vaste schijf 2004); 55 lichtgewicht chemische alarmdetector (optionele schijf 2005). II.2.2. Opties : zie punt II.2.1 hierboven. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van de opdracht (BTW niet inbegrepen). III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : artikelen 43, 44 en 45 van het koninklijk besluit van 8 januari III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.3. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP-M/P, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel et Produits Support, Sous-section Programmes, à l attention de M. Frank Saman, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 4MP501. II.1.6. Description/objet du marché : livraison de détecteurs légers d alerte chimique. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 8900 Ieper. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : 60 détecteurs légers d alerte chimique (tranche fixe 2004); 55 détecteurs légers d alerte chimique (tranche optionnelle 2005). II.2.2. Options : point II.2.1 ci-dessus. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés: 5% dumarché (T.V.A. non comprise). III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : articles 43, 44 et 45 de l arrêté royal du 8 janvier III Situation juridique, références requises : voir cahier spécial des charges. III Capacité économique et financière, références requises : voir cahier spécial des charges. III Capacité technique, références requises : voir cahier spécial des charges. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.3. Publications antérieures relatives au même marché :

18 4534 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht : nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 2004/S , van 5 maart IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.1. Onderstaande criteria : 1 Prijs. 2 Techniek. In afnemende volgorde van voorkeur : neen. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPMP_4MP501_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 18 juni IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 21 juni IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tweehonderd veertig dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 21 juni 2004, te 10 uur, Eversestraat 1, blok 27, 1140 Brussel (Evere). Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 23 april IV Avis de pré-information relatif au même marché : numéro d avis au sommaire du Journal officiel des Communautés européennes : 2004/S , du 5 mars IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.1. Des critères énoncés ci-dessous : 1 Prix. 2 Technique. Par ordre de priorité décroissante : non. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPMP_4MP501_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention 18 juin IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21 juin IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : deux cent quarante jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : 21 juin 2004, à 10 heures, rue d Evere 1, bloc 27, 1140 Bruxelles (Evere). Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 23 avril N Wijzigingsbericht Bulletin der Aanbestedingen nr. 10 van 5 maart 2004, bericht 3010, blz Bulletin der Aanbestedingen nr. 16 van 16 april 2004, bericht 4946, blz (addendum nr. 1) Voorwerp van de opdracht : levering en installatie van actieve netwerkcomponenten voor de campussen van Rocourt, Melsbroek, Bierset, de Koninklijke Militaire School en het Koninklijk Legermuseum. Bestek 4CP110 (Nederlandse tekst). Tekst van de wijziging : de verschillende wijzigingen aan het bestek kunnen geraadpleegd worden op de site N Avis rectificatif Bulletin des Adjudications n 10 du 5 mars 2004, avis 3010, page 2358 Bulletin des Adjudications n 16 du 16 avril 2004, avis 4946, page 4028 (addendum n 1) Objet du marché : acquisition et installation de composants réseaux actifs pour les sites de Rocourt, Melsbroek, Bierset, l Ecole royale militaire et le Musée royal de l Armée. Cahier spécial des charges 4CP110 (texte française). Texte de la rectification : les différentes modifications au cahier spécial des charges sont disponibles sur le site FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Federale Overheidsdienst Justitie, ter attentie van het Directoraatgeneraal uitvoering van straffen en maatregelen, Dienst begroting, aankopen en boekhouding, Afdeling aankopen, Eversstraat 2-8 (vijfde verdieping), 1000 Brussel (België), tel , fax N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Service public fédéral Justice, à l attention de la Direction générale exécution des peines et mesures, Service budget, achats et comptabilité, Section achats, rue Evers 2-8 (cinquième étage), 1000 Bruxelles (Belgique), tél , fax

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4535 I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Levering van sponsartikelen voor gedetineerden aan de veschillende strafinrichtingen. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Aankoop van sponsartikelen (washandjes + handdoeken + badlakens) voor gedetineerden van de verschillende strafinrichtingen. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Verschillende strafinrichtingen gelegen op het Belgische grondgebied. Nuts code BE 1, BE 2, BE 3. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : washandjes handdoeken badlakens. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : De overeenkomst duurt één jaar (met ingang op de dag volgend op de aanduiding van de leverancier) met stilzwijgende verlenging van twee maal één jaar. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van de inschrijvingssom, exclusief BTW, afgerond op het hoger euro-tiental. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : Artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : aantonen zich niet te bevinden in één van de gevallen die kunnen leiden tot uitsluiting van deelneming aan de opdracht. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : Artikel 44, 3 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : verklaring met betrekking tot de totale omzet en de omzet betreffende de producten waarvoor de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : Artikel 45, 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : lijst van de voornaamste leveringen die hij gedurende de laatste drie jaren heeft verricht. I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture d articles en éponge pour détenus des divers établissements. II.1.6. Description/objet du marché : Fourniture d articles en éponge (gants de toilette + essuies-main + draps de bain) pour détenus des divers établissements. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Les divers établissements pénitentiaires de Belgique. Code nuts BE 1, BE 2, BE 3. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : gants de toilette essuies-main draps de bains. II.3. Durée dumarché ou délai d exécution : Le contrat est valable pour une période de un an (avec entrée en vigueur le lendemain de la date de désignation du fournisseur) avec possible tacite reconduction de deux fois un an. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés: 5 % du montant du marché après conclusion d un contrat forfaitaire, hors T.V.A., arrondi à la dizaine d euros supérieure. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : III Situation juridique, références requises : Article 43 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : démontrer qu il ne se trouve pas dans un cas pouvant l exclure de la participation au marché. III Capacité économique et financière, références requises : Article 44, 3 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires relatif aux produits faisant l objet du marché, réalisés par l entreprise au cours des trois derniers exercices. III Capacité technique, références requises : Article 45, 1 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : liste des principales livraisons effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés.

20 4536 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.1. Onderstaande criteria : 1 Bedrag van de offerte. 2 Kwaliteit van de leveringen. 3 Leveringstermijn voor de jaarlijkse bestelling. 4 Leveringstermijn voor een enventuele supplementaire bestelling. In afnemende volgorde van voorkeur : ja. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 25 mei IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 25 juni 2004, te 10 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tot einde van het contract. IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbaar. IV Datum, tijdstip en plaats : Op 25 juni 2004, te 10 uur, Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal uitvoering van straffen en maatregelen, Afdeling aankopen, Eversstraat 2-8 (vijfde verdieping, bureau 512), 1000 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 16 april Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement le plus avantageuse apréciée en fonction : B.1. Des critères énoncés ci-dessous : 1 Montant de l offre. 2 Qualité de fourniture. 3 Délai de livraison pour la commande annuelle. 4 Délai de livraison pour commande supplémentaire éventuelle. Par ordre de priorité décroissante : oui. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 25 juin IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 25 juin 2004, à 10 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : jusqu à la fin du contrat. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : public. IV Date, heure et lieu : Le 25 juin 2004, à 10 heures, Service public fédéral Justice, Direction générale exécution des peines et mesures, Section achats, rue Evers 2-8 (cinquième étage), 1000 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 16 avril FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, t.a.v. de heer Johan De Cock; administrateur-generaal, die volmacht verschaft aan de heer Michel Devriese, informaticus-directeur, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel, tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Institut national d Assurance Maladie-Invalidité, à l attention de M. Johan De Cock, administrateur général, donnant délégation à M. Michel Devriese, informaticien directeur, avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles, tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1.

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 16 82e ANNEE VRIJDAG 16 APRIL 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 37 81e JAARGANG VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 17 81e JAARGANG VENDREDI 25 AVRIL 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 30 82e ANNEE VRIJDAG 23 JULI 2004 VENDREDI 23 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 37 82e ANNEE VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 46 81e JAARGANG VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 14 81e JAARGANG VENDREDI 4 AVRIL 2003 VRIJDAG 4 APRIL

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 8 82e ANNEE VRIJDAG 20 FEBRUARI 2004 VENDREDI 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 52 82e ANNEE VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 13 82e ANNEE VRIJDAG 26 MAART 2004 VENDREDI 26

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 26 82e ANNEE VRIJDAG 25 JUNI 2004 VENDREDI 25 JUIN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 2 82e ANNEE VRIJDAG 9 JANUARI 2004 VENDREDI 9 JANVIER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 27 81e JAARGANG VENDREDI 4 JUILLET 2003 VRIJDAG 4

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 51 82e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 34 82e ANNEE VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 32 83e JAARGANG VENDREDI 12 AOUT 2005 VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 22 82e ANNEE VRIJDAG 28 MEI 2004 VENDREDI 28 MAI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 11 82e ANNEE VRIJDAG 12 MAART 2004 VENDREDI 12

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 9 82e ANNEE VRIJDAG 27 FEBRUARI 2004 VENDREDI 27

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 15 83e JAARGANG VENDREDI 15 AVRIL 2005 VRIJDAG 15

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 3 82e ANNEE VRIJDAG 16 JANUARI 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 30 83e JAARGANG VENDREDI 29 JUILLET 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 27 82e ANNEE VRIJDAG 2 JULI 2004 VENDREDI 2 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 15 81e JAARGANG VENDREDI 11 AVRIL 2003 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 39 83e JAARGANG VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 49 81e JAARGANG VENDREDI 5 DECEMBRE 2003 VRIJDAG 5

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 21.07.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5093 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 23 81e JAARGANG VENDREDI 6 JUIN 2003 VRIJDAG 6 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 4 83e JAARGANG VENDREDI 28 JANVIER 2005 VRIJDAG 28

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 11 83e JAARGANG VENDREDI 18 MARS 2005 VRIJDAG 18 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 5 82e ANNEE VRIJDAG 30 JANUARI 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 33 81e JAARGANG JEUDI 14 AOUT 2003 DONDERDAG 14 AUGUSTUS

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 51 83e JAARGANG VENDREDI 23 DECEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 14 82e ANNEE VRIJDAG 2 APRIL 2004 VENDREDI 2 AVRIL

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 30 81e JAARGANG VENDREDI 25 JUILLET 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4423 VLAAMS PARLEMENT N. 7745 Het Kinderrechtencommissariaat Kandidaatstelling onderhandelingsprocedure Oproep tot gegadigden voor

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 17 83e JAARGANG VENDREDI 29 AVRIL 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

Document NL

Document NL pagina 1 van 5 Document 2004-145738-NL 31/08/2004 S169 Europese Gemeenschappen Diensten Openbare procedure I. II. III. IV. VI. NL-Roermond: Ophalen van huisvuil 2004/S 169-145738 AANKONDIGING VAN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 7 83e JAARGANG VENDREDI 18 FEVRIER 2005 VRIJDAG 18

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 8 81e JAARGANG VENDREDI 21 FEVRIER 2003 VRIJDAG 21

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 13 83e JAARGANG VENDREDI 1 er AVRIL 2005 VRIJDAG 1

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 20 82e ANNEE VRIJDAG 14 MEI 2004 VENDREDI 14 MAI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 5 81e JAARGANG VENDREDI 31 JANVIER 2003 VRIJDAG 31

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3691 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie