BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET 2004 MEDEDELING AVIS (Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 30 april 2002) (Extrait du Moniteur belge du 30 avril 2002) Overheidsopdrachten en opdrachten van het klassieke stelsel en van de speciale sectoren - Nieuwe modellen van aankondiging die vanaf 1 mei 2002 moeten worden gebruikt De richtlijn 2001/78/EG legt het gebruik van standaardformulieren op voor de opdrachten die op Europees niveau moeten worden bekendgemaakt vanaf 1 mei Het koninklijk besluit van 22 april 2002 regelt meer bepaald de omzetting van deze richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de hierna volgende regels dienen te worden toegepast op de overheidsopdrachten en de opdrachten waarop de koninklijke besluiten van 8 en 10 januari 1996 en 18 juni 1996 van toepassing zijn : 1. Verplicht gebruik van de standaardformulieren. De bij het besluit van 22 april 2002 gevoegde nieuwe standaardformulieren dienen te worden gebruikt voor de aankondigingen van de opdrachten die de Europese drempels bereiken (zie omtrent de drempels de drie ministeriële besluiten van 4 december 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001) en in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, alsook in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd. In een overgangsfase zullen de organen belast met de publicatie echter een zekere tolerantie aan de dag leggen ten opzichte van de aanbestedende overheden en aanbestedende diensten die zouden vergeten zijn hun aankondigingen op te stellen volgens de nieuwe standaardformulieren. De aankondigingen dienen te worden overgemaakt : a) wat de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen betreft, aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : per brief, aan het volgende adres : EUROP Unité 2 Marchés publics, 2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg; of per telefax, via de volgende nummers : ; ; ; of per naar Marchés publics et marchés du régime classique et des secteurs spéciaux - Nouveaux modèles d avis de marchés à utiliser à partir du 1 er mai 2002 La directive 2001/78/CE impose l utilisation de formulaires standard pour les marchés à publier au niveau européen à partir du 1 er mai L arrêté royal du 22 avril 2002 assure notamment la transposition de cette directive. Il en résulte que pour les marchés publics et les marchés soumis à l application des arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, les modalités suivantes s appliquent : 1. Utilisation obligatoire des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard annexés à l arrêté du 22 avril 2002 doivent être utilisés pour les avis des marchés atteignant les seuils européens (voir à propos des seuils les trois arrêtés ministériels du 4 décembre 2001, publiés au Moniteur belge du 19 décembre 2001) et qui sont à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications. Dans une phase transitoire, les organes chargés de la publication feront cependant preuve d une certaine tolérance à l égard des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui oublieraient d établir leurs avis selon ces nouveaux formulaires standard. Les avis sont à adresser : a) pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l Office des publications officielles des Communautés européennes : par lettre à l adresse EUROP Unité 2 - Marchés publics, 2 rue Mercier, L Luxembourg; ou par télécopie aux numéros : ; ; ; ou par courrier électronique à l adresse

2 7706 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) wat de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen betreft : per brief, gestuurd naar of afgeleverd bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel; of per telefax, via het nummer In het begin zal het onmogelijk zijn het systeem te gebruiken of de op de website beschikbare formulieren in te vullen met het oog op de verzending van aankondigingen naar het Bulletin der Aanbestedingen. De standaardformulieren zullen beschikbaar zijn en zullen kunnen worden gedownload via de site van het Ministerie van Justitie De datum waarop die functies beschikbaar zijn, zal later worden medegedeeld. Belangrijke opmerking : De nummering in bepaalde standaardformulieren is niet opeenvolgend. Het gaat dus niet over een fout bij het drukken van de bijlagen van het koninklijk besluit. 2. Facultatief maar aanbevolen gebruik van de standaardformulieren. De op Europees niveau opgestelde nieuwe standaardformulieren kunnen ook worden gebruikt voor de opdrachten die enkel in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd (zie bovengenoemd adres). De aanbestedende overheid heeft dus de keuze : ofwel stelt ze een niet-gestructureerde aankondiging op, waarin ze tenminste de gegevens bedoeld in de relevante artikelen van de reglementering vermeldt (artikelen 12, 14, 38, 40, 64 en 66 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikelen 11, 13, 33, 35, 54 en 56 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996); ofwel gebruikt ze de standaardformulieren waarin ze tenminste de gegevens vermeldt, zoals vereist in bovengenoemde artikelen. Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad beveelt de aanbestedende overheden en diensten ten zeerste aan de standaardformulieren te gebruiken, zelfs wanneer dit niet verplicht is. Hierdoor wordt de behandeling van de aankondigingen immers vereenvoudigd. Op termijn dient het gebruik van de standaardformulieren te worden veralgemeend. 3. Herinnering aan de instructies voor de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor alle bij het Bulletin der Aanbestedingen ingediende aankondigingen gelden volgende instructies. Alle publicatieaanvragen voor het Bulletin der Aanbestedingen dienen minstens zeven dagen, waarvan vijf werkdagen, vóór de gevraagde publicatiedatum afgeleverd te worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dus dat de teksten ten laatste op vrijdag bij het Belgisch Staatsblad moeten toekomen voor een publicatie in de eerstvolgende editie van de volgende vrijdag, op voorwaarde dat er vijf werkdagen zijn tussen die twee vrijdagen. Alle teksten die na vrijdag toekomen bij het Belgisch Staatsblad, behalve die waarvoor de procedure bij hoogdringendheid wordt vereist, zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor een publicatie op de eerstvolgende vrijdag. De aankondigingen die ingediend worden via de procedure bij hoogdringendheid dienen ten laatste om 11 uur op de dinsdag voorafgaand aan de publicatiedatum op het Belgisch Staatsblad toe te komen. In dat geval moet in de publicatieaanvraag worden vermeld dat het gaat om een procedure bij hoogdringendheid. Alle teksten kunnen afgegeven worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, te 1000 Brussel, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Zij kunnen tevens per post verzonden worden aan bovenstaand adres of per fax naar het nummer Alle publicatieaanvragen dienen naam en telefoonnummer te vermelden van de persoon die in verband met de aankondiging kan worden geraadpleegd. Indieners dienen zich te beperken tot één wijze van indiening. Bij dubbele verzending (bv. per brief en per fax) en dus mogelijke dubbele publicatie zijn de kosten voor beide publicaties integraal ten laste van de indiener van de publicatieaanvraag. Het volstaat éénmalig te publiceren. Het Belgisch Staatsblad zal dus per publicatieaanvraag slechts éénmaal over gaan tot publicatie op de eerstvolgende gevraagde publicatiedatum. Tenslotte moeten vragen tot wijziging van een ingediende tekst of tot annulatie van een publicatieaanvraag schriftelijk gebeuren ten laatste om 11 uur van de dinsdag voorafgaand aan de publicatie. b) pour la publication au Bulletin des Adjudications : par lettre envoyée ou déposée à l adresse de la Direction du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles; ou par télécopie au numéro Dans un premier temps, il ne sera pas possible, pour les envois d avis de marchés au Bulletin des Adjudications, d utiliser le courrier électronique ou de remplir un formulaire disponible sur le site web. Les formulaires standard seront disponibles et pourront être téléchargésvia le site du Ministère de la Justice La date de mise à disposition de telles fonctions sera annoncée ultérieurement. Remarque importante : La numérotation dans certains formulaires standard n est pas continue.il ne s agit donc pas d une erreur lors de l impression des annexes de l arrêté royal. 2. Utilisation facultative mais recommandée des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard établis au niveau européen pourront également être utilisés pour les marchés devant être uniquement publiés dans le Bulletin des Adjudications (voir adresse ci-dessus) Le pouvoir adjudicateur a donc ici le choix : soit d établir un avis non structuré mentionnant au moins les indications prévues aux articles pertinents de la réglementation (articles 12, 14, 38, 40, 64 et 66 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, articles 11, 13, 33, 35, 54 et 56 de l arrêté royal du 10 janvier 1996); soit d utiliser les formulaires standard en y mentionnant au moins les indications requises par les articles précités. La Direction du Moniteur belge recommande vivement aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d utiliser les formulaires standard même lorsque cela n est pas obligatoire. Le traitement des avis s en trouve en effet facilité et à terme l utilisation des formulaires standard devrait être généralisée. 3. Rappel des intructions pour la publication au Bulletin des Adjudications. Pour tous les avis à publier au Bulletin des Adjudications, les instructions qui suivent sont en vigueur. Toutes les demandes de publication dans le Bulletin des Adjudications doivent être déposées aux services du Moniteur belge au moins sept jours, dont cinq jours ouvrables, avant la date de publication souhaitée. Concrètement, cela signifie que les textes doivent parvenir au Moniteur belge au plus tard le vendredi pour une publication dans l édition du vendredi suivant, si cinq jours ouvrables séparent ces deux vendredis. Les textes qui parviendront au Moniteur belge après le vendredi, hormis ceux pour lesquels la procédure d urgence est requise, ne seront plus pris en considération pour une publication le vendredi suivant. Les avis introduits par le biais de la procédure d urgence doivent être rentrés au Moniteur belge au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la date de publication. La demande de publication doit dans ce cas mentionner qu il s agit d une procédure d urgence. Les textes peuvent être déposés aux services du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, à 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures.ils peuvent également être envoyés par courrier postal à l adresse mentionnée ci-dessus ou par télécopie au numéro Le nom et le numéro de téléphone de la personne susceptible d être consultée à propos de l avis doivent figurer sur toutes les demandes de publication. Les auteurs des demandes de publication doivent se limiter à un seul mode d introduction. En cas de double envoi (par ex. par lettre et par télécopie) et donc de double publication éventuelle, les coûts des deux publications sont intégralement à charge de l auteur de la demande de publication. Une seule publication suffit. Pour chaque demande de publication, le Moniteur belge ne procédera qu à une seule publication à la prochaine date de publication souhaitée. Enfin, les demandes de modification d un texte introduit ou d annulation d une demande de publication doivent être formulées par écrit au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la publication.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7707 Verkoopkantoor Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , en , fax Postrekening : Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., gevestigd Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2004 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op : vrijdag 21 mei vrijdag 12 november vrijdag 24 december (namiddag) De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden : 1. bij afhaling aan het loket : -metbancontact/mister Cash -metproton - met de kredietkaarten Visa en Mastercard - in speciën 2. Bij verzending per post : - door betaling op afstand of Mailorder met de kredietkaarten Visa en Mastercard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr Bank van de Post, Koloniënstraat, 1000 Brussel. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Bureau de vente Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.C.), tél , , , , et , fax Compte chèque postal : Le B.V.C.C. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels que : les cahiers généraux des charges, les cahiers spéciaux des charges, les cahiers type ainsi que d autres documents émis par les autorités fédérales et régionales. Le B.V.C.C., sis bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, boîte 7, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Durant l année 2004 le Bureau de vente sera également fermé : vendredi 21 mai vendredi 12 novembre vendredi 24 décembre (aprés-midi) Le paiement des documents fournis par le B.V.C.C. peut s effectuer : 1. Lors du retrait au guichet : - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Mastercard -enespèces 2. En cas d envoi postal : - par paiement à distance ou Mailorder au moyen des cartes Visa et Mastercard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Banque de la Poste, rue des Colonies, 1000 Bruxelles. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. Dans ce cas, les documents demandés sont envoyés uniquement après réception de l avis de crédit transmis au B.V.C.C. Indienen publicatieaanvragen De berichten voor de volgende publicatiedata dienen vervroegd toe te komen op de diensten van het Belgisch Staatsblad : Demandes de publication Les avis d insertion pour les dates suivantes doivent parvenir anticipativement aux services du Moniteur belge : Publicatiedata Uiterste ontvangstdata Dates de publication Dates limites de réception 23 juli juli 2004 (i.p.v. 16 juli 2004) 23 juillet juillet 2004 (au lieu du 16 juillet 2004) 5 november oktober 2004 (i.p.v. 29 oktober 2004) 5 novembre octobre 2004 (au lieu du 29 octobre 2004) 12 november november 2004 (i.p.v. 5 november 2004) 12 novembre novembre 2004 (au lieu du 5 novembre 2004) 19 november november 2004 (i.p.v. 12 november 2004) 19 novembre novembre 2004 (au lieu du 12 novembre 2004) 24 december december 2004 (i.p.v. 17 december 2004) 24 décembre décembre 2004 (au lieu du 17 décembre 2004) 31 december december 2004 (i.p.v. 24 december 2004) 31 décembre décembre 2004 (au lieu du 24 décembre 2004) 7 januari december 2004 (i.p.v. 31 december 2004) 7 janvier décembre 2004 (au lieu du 31 décembre 2004)

4 7708 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7709 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie CIS, Ondersectie Verwerving, ter attentie van de heer Patrick Leunkens, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : opdracht van leveringen. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : aankoop in twee percelen van CD-copiërs. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Vilvoorde. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving II.1.9. Verdeling in percelen : ja. Offertes kunnen worden ingediend voor meerdere percelen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : zie bijlage A aan het bestek. II.2.2. Opties : het indienen van vrije opties is niet toegelaten. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het totale bedrag van de opdracht zonder BTW. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP-C/A - Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section CIS, Sous-section Acquisition, à l attention de M. Patrick Leunkens, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : marché de fournitures. II.1.6. Description/objet du marché : achat en deux lots de copieurs CD. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Vilvorde. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : voir annexe A au cahier des charges. II.2.2. Options : le dépôt d option libre n est pas autorisé. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant total du marché, hors T.V.A. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui.

6 7710 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : In afnemende volgorde van voorkeur : neen. B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPCA_4CA215_1M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 3 september Prijs : gratis. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 3 september 2004, te 10 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tot 15 februari IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 3 september 2004, te 10 uur, te 1140 Evere. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : Par ordre de priorité décroissante : non. B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPCA_4CA215_1M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 3 septembre Prix : gratuit. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 3 septembre 2004, à 10 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : jusqu au 15 février IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : séance publique. IV Date, heure et lieu : 3 septembre 2004, à 10 heures, à 1140 Evere. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Erratum : nieuwe openingsdatum op 3 september 2004, te 10 uur. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 30 juni Bijlage B VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : Erratum : nouvelle date d ouverture : le 3 septembre 2004, à 10 heures. VI.5. Date d envoi du présent avis : 30 juin Annexe B Perceel nr Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving Korte beschrijving : CD-Copier (1CD/DVD Reader 3 CD-Writer). 3. Omvang of hoeveelheid : 100. Perceel nr Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving Korte beschrijving : CD-Copier (1CD/DVD Reader 5 CD-Writer). 3. Omvang of hoeveelheid : 30. Lot n Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Description succincte : CD-Copieur (1CD/DVD Reader 3 CD-Writer). 3. Etendue ou quantité : 100. Lot n Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Description succincte : CD-Copieur (1CD/DVD Reader 5 CD-Writer). 3. Etendue ou quantité : 30.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7711 N N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie CIS, Ondersectie Verwerving, ter attentie van de heer Patrick Leunkens, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : actieve netwerkcomponenten. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : meerjarige opdracht met één vaste en één voorwaardelijke schijf van leveringen betreffende de uitbreiding van actieve netwerkcomponenten. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : 1140 Evere. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : zie bijlage A aan het bestek. II.2.2. Opties : er zijn geen verplichte opties voorzien. Het indienen van vrije opties is toegelaten. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het totale bedrag van de opdracht zonder BTW. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP-C/A - Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section CIS, Sous-section Acquisition, à l attention de M. Patrick Leunkens, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : composants de réseaux actifs. II.1.6. Description/objet du marché : marché pluriannuel avec une tranche fixe et une tranche conditionnelle de fournitures relatif à l extension de composants de réseaux actifs. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 1140 Evere. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : voir annexe A au cahier spécial des charges. II.2.2. Options : il n y a pas d options obligatoires prévues. Le dépôt d options libres est autorisé. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant total du marché, hors T.V.A. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas.

8 7712 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPCA_4CA111_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 1 september Prijs : gratis. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 1 september 2004, te 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tot 15 februari IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 1 september 2004, te 11 uur, te 1140 Evere. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Het bestek kan gedownloaded op VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 30 juni IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPCA_4CA111_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 1 er septembre Prix : gratuit. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 1 er septembre 2004, à 11 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : jusqu au 15 février IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : séance publique. IV Date, heure et lieu : 1 er septembre 2004, à 11 heures, à 1140 Evere. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : Le cahier spécial des charges est consultable et/ou téléchargeable sur VI.5. Date d envoi du présent avis : 30 juin N Aankondiging van geplaatste opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP- C/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie CIS, Ondersectie Verwerving, t.a.v. de heer Patrick Leunkens, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax I.2. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Categorie van diensten : leveringen. II.2. Betreft het een raamcontract : neen. II.3. Nomenclatuur : II.3.1. CPV-classificatie : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving II.4. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : opdracht in twee percelen van leveringen. II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht : aankoop van memory-chips in het kader van de upgrade naar Windows XP. II.6. Geraamde totale waarde (zonder BTW) : ,18 EUR. N Avis d attribution de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP- C/A, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section CIS, Sous-section Acquisition, à l attention de M. Patrick Leunkens, rue d Evère 1, 1140 Evere, tél , fax I.2. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1. Type de marché : Fournitures. II.2. S agit-il d un accord-cadre : non. II.3. Nomenclature : II.3.1. Classification CPV : Objet principal : descripteur principal II.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : marché en deux lots de fournitures. II.5. Description succincte : achat de memory-chips dans le cadre de l upgrade à Windows XP. II.6. Valeur totale estimée (hors T.V.A.) : ,18 EUR.

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7713 Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Rechtvaardiging voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie : zie bijlage. IV.2. Gunningscriteria : Laagste prijs. Afdeling V. Gunning van de opdracht V.1. Gunning en waarde van de opdracht : Opdracht nr. 4CA210 V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund : Eriat, S.A., t.a.v. Marc Vilet, rue de Fontaine 36, 4460 Grâce-Hollogne, tel , fax Internetadres : V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen : EUR. V.2. Onderaanneming : V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPCA_4CA210_0A. VI.3. Datum van gunning van de opdracht : 4 mei VI.4. Aantal ontvangen offertes : 6. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : ja. VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.8. Verzendingsdatum van deze aankondiging : 30 juni Bijlage IV.1.1. Rechtvaardiging van de keuze voor een onderhandelingsprocedure : De motivering van de keuze voor een onderhandelingsprocedure moet in overeenstemming zijn met de ter zake dienend artikel in de richtlijn : leveringen, artikel 6, Richtlijn 93/36/EEG. IV Onderhandelingsprocedure met voorafgaande publicatie van een aankondiging : a) Onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen in het kader van een niet-openbare procedure. IV Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging : e) Geen of geen passende inschrijvingen werden ontvangen in het kader van een niet-openbare procedure. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Justification du recours à la procédure négociée sans publication préalable d un avis de marché : voir annexe. IV.2. Critères d attribution : Prix le plus bas. Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché : Marché n 4CA210 V.1.1. Nom et adresse du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué : Eriat, S.A., à l attention de Marc Vilet, rue de Fontaine 36, 4460 Grâce-Hollogne, tél , fax Adresse internet : V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée etl offre la plus basse prises en considération : EUR. V.2. Sous-traitance : V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.2. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPCA_4CA210_0A. VI.3. Date de l attribution du marché : 4 mai VI.4. Nombre d offres reçues : 6. VI.5. Ce marché a-t-il fait l objet d un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes : oui. VI.6. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.8. Date d envoi du présent avis : 30 juin Annexe IV.1.1. Justification du choix de la procédure négociée : Le motif du choix de la procédure négociée doit être conforme aux dispositions des directives applicables en la matière : fournitures, article 6 de la Directive 93/36/CEE. IV Procédure négociée avec publication préalable : a) Soumissions irrégulières ou inacceptables en réponse à une procédure restreinte. IV Procédure négociée sans publication préalable d un avis de marché une procédure restreinte. e) Aucune offre ou aucune offre appropriée n a été reçue en réponse à une procédure restreinte. N Aankondiging van geplaatste opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP- C/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie CIS, Ondersectie Verwerving, t.a.v. de heer Marnix Geirnaert, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax I.2. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. N Avis d attribution de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP- C/A, Direction Générale Material Resources, Division Marchés Publics, Section CIS, Sous-section Acquisition, à l attention de M. Marnix Geirnaert, rue d Evère 1, 1140 Evere, tél , fax I.2. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central.

10 7714 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Categorie van diensten : leveringen. Als de opdracht valt in de dienstencategorieën 17 tot en met 27, stemt u in met de publicatie van deze aankondiging : neen. II.2. Betreft het een raamcontract : neen. II.3. Nomenclatuur : II.3.1. CPV-classificatie : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving II.4. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : meerjarige open overeenkomst van leveringen. II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht : aankoop van lithiumbatterijen voor de Manpack BAMS. II.6. Geraamde totale waarde (zonder BTW) : ,33 EUR. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Rechtvaardiging voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie : zie bijlage. IV.2. Gunningscriteria : Laagste prijs. Afdeling V. Gunning van de opdracht V.1. Gunning en waarde van de opdracht : Opdracht nr. 4CA207 V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund : Uniform Diffusion, t.a.v. Marc Hermans, Locquenghienstraat 40, 1000 Brussel, tel , fax V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen : EUR. V.2. Onderaanneming : V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPCA_4CA207_0A. VI.3. Datum van gunning van de opdracht : 12 mei VI.4. Aantal ontvangen offertes : 5. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : ja. VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.8. Verzendingsdatum van deze aankondiging : 30 juni Bijlage IV Onderhandelingsprocedure met voorafgaande publicatie van een aankondiging : a) Onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen in het kader van een niet-openbare procedure. IV Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging : e) Geen of geen passende inschrijvingen werden ontvangen in het kader van een niet-openbare procedure. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1. Type de marché : Fournitures. Si le marché relève des catégories de Services 17 à 27, acceptezvous la publication du présent avis : non. II.2. S agit-il d un accord-cadre : non. II.3. Nomenclature : II.3.1. Classification CPV : Objet principal : descripteur principal II.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : marché ouvert pluriannuel de fournitures. II.5. Description succincte : achat de batteries lithium pour le Manpack BAMS. II.6. Valeur totale estimée (hors T.V.A.) : ,33 EUR. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Justification du recours à la procèdure négociée sans publication préalable d un avis de marché : voir annexe. IV.2. Critères d attribution : Prix le plus bas. Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché : Marché n 4CA207 V.1.1. Nom et adresse du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué : Uniform Diffusion, à l attention de Marc Hermans, Locquenghienstraat 40, 1000 Brussel, tél , fax Courrier électronique : V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée etl offre la plus basse prises en considération : EUR. V.2. Sous-traitance : V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.2. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPCA_4CA207_0A. VI.3. Date de l attribution du marché : 12 mai VI.4. Nombre d offres reçues : 5. VI.5. Ce marché a-t-il fait l objet d un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes : oui. VI.6. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.8. Date d envoi du présent avis : 30 juin Annexe IV Procédure négociée avec publication préalable : a) Soumissions irrégulières ou inacceptables en réponse à une procédure restreinte. IV Procédure négociée sans publication préalable d un avis de marché une procédure restreinte. e) Aucune offre ou aucune offre appropriée n a été reçue en réponse à une procédure restreinte.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7715 N Enuntiatieve aankondiging Werken Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : 3 RCI, 3 e Regionale Directie der Bouwwerken, t.a.v. Mevr. Ginette Ackx, rue Saint-Laurent 79-81, 4000 Liège, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : Stockem, kamp Generaal Bastin, bouw van een nieuw logementscomplex (honderd vierenveertig kamers op drie niveaus) en omgevingsaanpassingswerken. II.2. Plaats van uitvoering : Nuts code : Stockem, kamp Generaal Bastin. II.3. Nomenclatuur : II.3.1. CPV-classificatie : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving : II.4. Aard en omvang van de werken : bouw van een nieuw logementscomplex en omgevingsaanpassingswerken. II.5. Geschatte kosten (excl. BTW) van het voorgestelde werk : rond EUR. II.6. Voorziene data : Begin van de aanbestedingsprocedure : 17 september Begin van de werken : 1 maart II.7. Voorziene voltooiingsdatum : 31 oktober Afdeling IV. Administratieve informatie IV.1. Door de aanbestedende dienst aan het dossier gegeven referentienummer : DEF/3KDR_43A001P_0P. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.3. Datum van verzending van deze aankondiging : 30 juni N Avis de pré-information Travaux Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : 3 CRI, 3 e Centre régional d Infrastructure, à l attention de Mme Ginette Ackx, rue Saint-Laurent 79-81, 4000 Liège, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Stockem, Camp Général Bastin, construction d un nouveau complexe logement (cent quarante-quatre chambres sur trois niveaux) et aménagement d aires extérieures. II.2. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Code nuts : Stockem Camp Général Bastin. II.3. Nomenclature : II.3.1. Classification CPV : Objet principal : descripteur principal : II.4. Nature et étendue des travaux : construction d un nouveau complexe logement et aménagement d aires extérieures. II.5. Coût estimatif des travaux hors T.V.A. : entre EUR. II.6. Dates prévues : De lancement de la procédure : 17 septembre Du commencement des travaux : 1 er mars II.7. Date prévue d achèvement : 31 octobre Section IV. Renseignements d ordre administratif IV.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/3KDR_43A001P_0P. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.2. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.3. Date d envoi du présent avis : 30 juin N Aankondiging van geplaatste opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP- C/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie CIS, Ondersectie Verwerving, t.a.v. de heer Marnix Geirnaert, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax I.2. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. N Avis d attribution de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP- C/A, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section CIS, Sous-section Acquisition, à l attention de M. Marnix Geirnaert, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél , fax I.2. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central.

12 7716 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling II. Voorwerp van de opdracht Section II. Objet du marché II.1. Beschrijving : II.1.1. Categorie van diensten : leveringen. Als de opdracht valt in de dienstencategorieën 17 tot en met 27, stemt u in met de publicatie van deze aankondiging : neen. II.2. Betreft het een raamcontract : neen. II.3. Nomenclatuur : II.3.1. CPV-classificatie : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving II.4. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : algemene offerteaanvraag. II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht : de aankoop in twee percelen van «ruggedized» displays. II.6. Geraamde totale waarde (zonder BTW) : ,26 EUR. II.1. Description : II.1. Type de marché : fournitures. Si le marché relève des catégories de services 17 à 27, acceptezvous la publication du présent avis : non. II.2. S agit-il d un accord-cadre : non. II.3. Nomenclature : II.3.1. Classification CPV : Objet principal : descripteur principal II.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : appel d offres général. II.5. Description succincte : un marché en deux lots pour l achat de «ruggedized» displays. II.6. Valeur totale estimée (hors T.V.A.) : ,26 EUR. Afdeling IV. Procedure Section IV. Procédure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Rechtvaardiging voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie : zie bijlage. IV.2. Gunningscriteria : economisch meest voordelige aanbieding. Afdeling V. Gunning van de opdracht IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Justification du recours à la procédure négociée sans publication préalable d un avis de marché : voir annexe. IV.2. Critères d attribution : offre économiquement la plus avantageuse. Section V. Attribution du marché V.1. Gunning en waarde van de opdracht : Opdracht nr. 4CA221 V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund : Evercom, B.V.B.A., t.a.v. Guy Zijlmans, rue de Strasbourg 5, 1130 Bruxelles, tel , fax V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen : EUR. V.2. Onderaanneming : V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming : neen. V.1. Attribution et valeur du marché : Marché n 4CA221 V.1.1. Nom et adresse du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué : Evercom, B.V.B.A., à l attention de Guy Zijlmans, rue de Strasbourg 5, 1130 Bruxelles, tél , fax Adresse internet : V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée et l offre la plus basse prises en considération : EUR. V.2. Sous-traitance : V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité : non. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPCA_4CA221_0A. VI.3. Datum van gunning van de opdracht : 29 april VI.4. Aantal ontvangen offertes : 1. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : ja. VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.8. Verzendingsdatum van deze aankondiging : 30 juni VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.2. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPCA_4CA221_0A. VI.3. Date de l attribution du marché : 29 avril VI.4. Nombre d offres reçues : 1. VI.5. Ce marché a-t-il fait l objet d un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes : oui. VI.6. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.8. Date d envoi du présent avis : 30 juin 2004.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7717 Bijlage IV.1.1. Rechtvaardiging van de keuze voor een onderhandelingsprocedure : De motivering van de keuze voor een onderhandelingsprocedure moet in overeenstemming zijn met de ter zake dienend artikel in de richtlijn : leveringen, artikel 6, Richtlijn 93/36/EEG. IV Onderhandelingsprocedure met voorafgaande publicatie van een aankondiging : a) Onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen in het kader van een niet-openbare procedure. IV Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging : e) Geen of geen passende inschrijvingen werden ontvangen in het kader van een niet-openbare procedure. Annexe IV.1.1. Justification du choix de la procédure négociée : Le motif du choix de la procédure négociée doit être conforme aux dispositions des directives applicables en la matière : fournitures, article 6 de la Directive 93/36/CEE. IV Procédure négociée avec publication préalable : a) Soumissions irrégulières ou inacceptables en réponse à une procédure restreinte. IV Procédure négociée sans publication préalable d un avis de marché : e) Aucune offre ou aucune offre appropriée n a été reçue en réponse à une procédure restreinte. N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-C/S, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie CIS, ondersectie Diensten, t.a.v. de heer Danny Vandenbogaerde, Everestraat 1, 1140 Evere, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening (in geval van een overheidsopdracht voor dienstverlening) : Diensten categorie : 7. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : onderhoud van de firewalls van ACOS-IS. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : afsluiten van een meerjarig dienstencontract, van onbepaalde duur, voor het onderhoud van de firewalls, ten voordele van ACOS-IS. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV Classificatie (Common procurement vocabulary) : Hoofdopdracht : Hoofdcategoriën : II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : twaalf maanden. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : het bedrag van de borgtocht is bepaald op 5 % van het bedrag van de opdracht zonder BTW. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : een maandelijkse factuur, die de prestaties herneemt van de betreffende maand, zal op het einde van elke maand ingediend worden. N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP- C/S, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section CIS, sous-section Services, à l attention de Danny Vandenbogaerde, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.3. Type de marché de services : Catégorie de services : 7. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : maintenance des firewalls d ACOS-IS. II.1.6. Description/objet du marché : conclusion d un contrat pluriannuel de services, d une durée indéterminée, pour la maintenance des firewalls, au profit d ACOS-IS. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : douze mois à compter de l attribution du marché. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : le montant du cautionnement est fixé à5 % du montant initial du marché. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : une facture mensuelle, reprenant les prestations effectuées pendant le mois concerné, sera présentée àéchéance.

14 7718 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : de kandidaat inschrijver moet over een firmaveiligheidsmachtiging (Facility Security Clearance), met veiligheidsgraad NATO Secret beschikken om te kunnen deelnemen aan deze opdracht, RSZ Attest (artikel 69, 5 van het Koninklijk Besluit). III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : nr. DEF/MPCS_4CSI06_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 25 augustus IV.3.3. Uiterste termijn voor onvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 25 augustus IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : negentig dagen vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes. IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : de opening van de offertes gebeurt met afkondiging der prijzen en in openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 25 augustus 2004, te 14 uur, aanbestedingslokaal, kwartier Koningin Elisabeth, Toegang C, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancieerd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : deze publicatie kan geraadpleegd worden op de website VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 1 juli III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : le candidat soumissionnaire devra disposer d une habitation de sécurité (Facility Security Clearance) portant le degré de sécurité OTAN Secret, afin de pouvoir participer à ce marché. Attestation O.N.S.S. (article 69, 5 de l arrêté royal). III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : non. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : n DEF/MPCS_4CSI06_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : le 25 août IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : le 25 août IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : nonante jours à compter de la date limite de réception des offres. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : l ouverture des offres se fait avec communication des prix et en séance publique. IV Date, heure et lieu : le 25 août 2004, à 14 heures, au local des Adjudications, quartier Reine Elisabeth, Entrée C, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : cette publication peut être consultée sur le site web VI.5. Date d envoi du présent avis : le 1 er juillet N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : 1 RCI 1 ste Regionale Directie der Bouwwerken, t.a.v. de heer Serge Deville, Eversestraat 1, Evere (1140 Brussel), tel , fax N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : I CRI, 1 er Centre régional d Infrastructure, à l attention de M. Serge Deville, rue d Evere 1, Evere (1140 Bruxelles). tél , fax

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7719 I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening (in geval van een overheidsopdracht voor dienstverlening) : Dienstencategorie : 1. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : Neder- Over-Hembeek : uitbating en totale waarborg der technische inrichtingen. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Neder-Over- Heembeek : uitbating en totale waarborg der technische inrichtingen. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Neder-Over-Heembeek : kwartier Koningin Astrid. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV Classificatie (Common procurement vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategoriën : II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : ja. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : vanaf 1 december 2004 tot 31 mei Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek. III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben : zie bestek. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : III Juridische situatie, -verlangde bewijsstukken : zie bestek of bijgevoegd document, te raadplegen op III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : zie bestek of bijgevoegd document, te raadplegen op jepp.jepp.be. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : zie bestek of bijgevoegd document, te raadplegen op III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalilficaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.3. Type de marché de services : Catégorie de services : 1 (services d entretien et de réparation). II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Neder-Over-Hembeek : exploitation et garantie totale des installations techniques. II.1.6. Description/objet du marché : Neder-Over-Hembeek : exploitation et garantie totale des installations techniques. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Neder-Over-Hembeek : quartier Reine Astrid. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : oui. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : du 1 er décembre 2004 jusqu au 31 mai Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : voir cahier spécial des charges. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : voir cahier spécial des charges. III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : voir cahier spécial des charges. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : III Situation juridique, références requises : voir cahier spécial des charges ou document annexé; consultable sur III Capacité économique et financière, références requises : voir cahier spécial des charges ou document annexé; consultable sur III Capacité technique, références requises : voir cahier spécial des charges ou document annexé; consultable sur III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui.

16 7720 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.2. de in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : nr. DEF/1KDR_41p008_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 7 september Prijs : 100 EUR. Voorwaarden en wijze van betaling : bij storting op de rekening nr of zie verkoopkantoor. IV.3.3. Uiterste termijn voor onvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 7 september IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : honderd twintig dagen vanaf de uiterste datum van ontvangst van de offertes. IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 7 september 2004, te 11 uur, aanbestedingslokaal, kwartier Koningin Elisabeth, Toegang C, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Zo ja, aangeven welk project/programma, alsmede elke nuttige referentie. VI.4. Overige inlichtingen : Een verplicht bezoek ter plaatse is voorzien op 4 augustus 2004, te 11 uur. Niet deelnemen aan het geleide bezoek kan de onregelmatigheid van de offerte met zich meebrengen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 1 juli Bijlage A I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel (61, 62, 63, 64), fax Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement le plus avantageuse appréciée en fonction : B.2. des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : n DEF/1KDR_41p008_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : le 7 septembre Prix : 100 EUR. Conditions et mode de paiement : par versement au compte n ou voir Bureau des Ventes. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : le 7 septembre IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent vingt jours à compter de la date limite de réception des offres. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : séance publique. IV Date, heure et lieu : le 7 septembre 2004, à 11 heures, au local des Adjudications, quartier Reine Elisabeth, Entrée C, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : visite obligatoire le 4 août 2004, à 10 heures. La non-participation à la visite guidée peut entraîner l irrégularité de l offre. VI.5. Date d envoi du présent avis : le 1 er juillet Annexe A I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél (61, 62, 63, 64), fax N Aankondiging van geplaatste opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-C/S, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie CIS, Ondersectie Diensten, t.a.v. de heer Danny Vandenbogaerde, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. N Avis d attribution de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP-C/S, Direction générale Materiel Resources, Division Marchés publics, Section CIS, Sous-section Services, à l attention de M. Danny Vandenbogaerde, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7721 Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Aard van de opdracht : diensten. Als de opdracht valt in de dienstencategorieën 17 tot en met 27, stemt u in met de publicatie van deze aankondiging : neen. II.2. Betreft het een raamcontract : neen. II.3. Nomenclatuur : II.3.1. CPV-classificatie : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : technische ondersteuning van de Microsoftproducten. II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht : afsluiten van een meerjarig contract voor de technische ondersteuning van de Microsoftproducten. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Rechtvaardiging voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie : zie bijlage. IV.2. Gunningscriteria : laagste prijs. Afdeling V. Gunning van de opdracht V.1. Gunning en waarde van de opdracht : Opdracht nr. 3CS120. V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund : Unisys Belgium, Bourgetlaan 20, 1130 Brussel, tel V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen (prijs exclusief BTW) : ,97 EUR. V.2. Onderaanneming : V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPCS_3CS120_0A. VI.3. Datum van gunning van de opdracht : 9 juni VI.4. Aantal ontvangen offertes : 3. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : ja. VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.8. Verzendingsdatum van deze aankondiging : 1 juli Bijlage IV.1.1. Rechtvaardiging van de keuze voor een onderhandelingsprocedure : De motivering van de keuze voor een onderhandelingsprocedure moet in overeenstemming zijn met de ter zake dienende artikelen in de richtlijnen diensten, artikel 11, Richtlijn 92/50/EEG. IV Onderhandelingsprocedure met voorafgaande publicatie van een aankondiging : a) Onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen in het kader van een niet-openbare procedure. IV Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging : e) Geen of geen passende inschrijvingen werden ontvangen in het kader van een niet-openbare procedure. Section II. Objet du marché II.1. Type de marché : services. Si le marché relève des catégories de services 17 à 27, acceptezvous la publication du présent avis : non. II.2. S agit-il d un accord-cadre : non. II.3. Nomenclature : II.3.1. Classification CPV : Objet principal : descripteur principal II.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : support technique des produits Microsoft. II.5. Description succincte : conclure un contrat pluriannuel pour le support technique des produits Microsoft. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Justification du recours à la procèdure négociée sans publication préalable d un avis de marché : voir annexe. IV.2. Critères d attribution : prix le plus bas. Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché : Marché n 3CS120. V.1.1. Nom et adresse du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué : Unisys Belgium, Bourgetlaan 20, 1130 Bruxelles, tél V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée etl offre la plus basse prises en considération (montant hors T.V.A.) : ,97 EUR. V.2. Sous-traitance : V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.2. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPCS_3CS120_0A. VI.3. Date de l attribution du marché : 9 juni VI.4. Nombre d offres reçues : 3. VI.5. Ce marché a-t-il fait l objet d un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes : oui. VI.6. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.8. Date d envoi du présent avis : le 1 er juillet Annexe IV.1.1. Justification du choix de la procédure négociée : Le motif du choix de la procédure négociée doit être conforme aux dispositions des directives applicables en la matière services, article 11 de la Directive 92/50/CEE. IV Procédure négociée avec publication préalable : a) Soumissions irrégulières ou inacceptables en réponse à une procédure restreinte. IV Procédure négociée sans publication préable d un avis de marché : e) Aucune offre ou aucune offre appropriée n a été réçue en réponse à une procédure restreinte.

18 7722 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS N N Aankondiging van opdracht Werken Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : 1 RCI, 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, t.a.v. Mevr. Ann Appeltants, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : uitvoering. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : modernisering van de bedienings- en beveiligingsapparatuur van 3 hogedrukpompstations. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : modernisering van de bedienings- en beveiligingsapparatuur van 3 hogedrukpompstations. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Antwerpen (Schoten) en Liège (Glons). II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving : II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : tweehonderd vijftig dagen (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : niet-openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.4. Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving : aantal : 50. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. Avis de marché Travaux Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : 1 CRI, 1 er Centre régional d Infrastructure, à l attention Mme Ann Appeltants, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Type de marché de travaux : exécution. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : modernisation de l appareillage de commande et de protection de 3 stations de pompage à haute pression. II.1.6. Description/objet du marché : modernisation de l appareillage de commande et de protection de 3 stations de pompage à haute pression. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Antwerpen (Schoten) et Liège (Glons). II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.3. Durée dumarché ou délai d exécution : deux cent cinquante jours (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : restreinte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.4. Nombre des entreprises que le pouvoir adjudicateur envisage d inviter à présenter une offre : nombre : 50. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7723 IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/1KDR_41L704_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 30 augustus IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 30 augustus 2004, te 16 uur. IV.3.4. Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden : voorziene datum : 1 december IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands en Frans. IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 30 augustus 2004, te 16 uur, kwartier Koningin Elisabeth, blok 6D, lokaal 1.18, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Erkenning : ondercategorie P.2 of S.2, klasse 5. Opdracht voor rekening van de NAVO (ICB-procedure). De kandidaturen moeten op 1 RCI binnen zijn ten laatste op 30 augustus De opening der offertes is voorzien voor februari 2005 (bestek beschikbaar vanaf 12 december 2004). VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 2 juli IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/1KDR_41L704_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 30 août IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 30 août 2004, à 16 heures. IV.3.4. Envoi des invitations à présenter une offre aux canddiats sélectionnés : date prévue : 1 er décembre IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : 30 août 2004, à 16 heures, quartier Reine Elisabeth, bloc 6D, local 1.18, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : Agréation : sous-catégorie P.2 ou S.2, classe 5. Marché pour compte de l OTAN (procédure ICB). Les candidatures doivent être rentrés au 1 CRI au plus tard le 30 août Ouverture des offres prévue en février 2005 (cahier de charge disponible à partir du 12 décembre 2004). VI.5. Date d envoi du présent avis : 2 juillet N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : 1 RCI, 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, t.a.v. de heer Serge Deville, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : diensten en categorie : 1, onderhouds- en reparatiediensten. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : uitbating en totale waarborg der technische installaties. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : uitbating en totale waarborg der technische installaties. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Evere, kwartier Koningin Elisabeth. N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : 1 CRI, 1 er Centre régional d Infrastructure, à l attention de M. Serge Deville, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.3. Type de marché de services : type de marché de services : 1, services d entretien et de réparation. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : exploitation et garantie totale des installations techniques. II.1.6. Description/objet du marché : exploitation et garantie totale des installations techniques. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Evere, quartier Reine Elisabeth.

20 7724 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving : II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : vanaf 1 december 2004 en/of tot 31 mei Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.2 De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/1KDR_41P013_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 7 september Prijs : 100,00 EUR. Voorwaarden en wijze van betaling : zie Verkoopkantoor. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 7 september 2004, te 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 7 september 2004, te 11 uur, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere). II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : à compter du 1 er décembre 2004 et/ou jusqu au 31 mai Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : voir cahier spécial des charges. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : III Situation juridique, références requises : voir cahier spécial des charges. III Capacité économique et financière, références requises : voir cahier spécial des charges. III Capacité technique, références requises : voir cahier spécial des charges. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avatageuse appréciée en fonction. B.2 Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/1KDR_41P013_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention 7 septembre 2004, à 11 heures. Prix : 100,00 EUR. Conditions et mode de paiement : voir Bureau de vente. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 7 septembre 2004, à 11 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : séance publique. IV Date, heure et lieu : 7 septembre 2004, à 11 heures, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, à 1140 Brussel (Evere).

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 16 82e ANNEE VRIJDAG 16 APRIL 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 30 82e ANNEE VRIJDAG 23 JULI 2004 VENDREDI 23 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 2 82e ANNEE VRIJDAG 9 JANUARI 2004 VENDREDI 9 JANVIER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 37 81e JAARGANG VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 51 82e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 26 82e ANNEE VRIJDAG 25 JUNI 2004 VENDREDI 25 JUIN

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 4 83e JAARGANG VENDREDI 28 JANVIER 2005 VRIJDAG 28

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 14 81e JAARGANG VENDREDI 4 AVRIL 2003 VRIJDAG 4 APRIL

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 52 82e ANNEE VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 37 82e ANNEE VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 46 81e JAARGANG VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 17 81e JAARGANG VENDREDI 25 AVRIL 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 27 81e JAARGANG VENDREDI 4 JUILLET 2003 VRIJDAG 4

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 34 82e ANNEE VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 8 82e ANNEE VRIJDAG 20 FEBRUARI 2004 VENDREDI 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 32 83e JAARGANG VENDREDI 12 AOUT 2005 VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 5 82e ANNEE VRIJDAG 30 JANUARI 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 15 83e JAARGANG VENDREDI 15 AVRIL 2005 VRIJDAG 15

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 7 83e JAARGANG VENDREDI 18 FEVRIER 2005 VRIJDAG 18

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 22 82e ANNEE VRIJDAG 28 MEI 2004 VENDREDI 28 MAI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 84e JAARGANG N. 4 84e ANNEE VRIJDAG 27 JANUARI 2006 VENDREDI 27

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 13 82e ANNEE VRIJDAG 26 MAART 2004 VENDREDI 26

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 11 82e ANNEE VRIJDAG 12 MAART 2004 VENDREDI 12

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 9 82e ANNEE VRIJDAG 27 FEBRUARI 2004 VENDREDI 27

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 3 82e ANNEE VRIJDAG 16 JANUARI 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 9 83e JAARGANG VENDREDI 4 MARS 2005 VRIJDAG 4 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 30 83e JAARGANG VENDREDI 29 JUILLET 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 15 81e JAARGANG VENDREDI 11 AVRIL 2003 VRIJDAG 11

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 51 83e JAARGANG VENDREDI 23 DECEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 27 82e ANNEE VRIJDAG 2 JULI 2004 VENDREDI 2 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 49 81e JAARGANG VENDREDI 5 DECEMBRE 2003 VRIJDAG 5

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 23 81e JAARGANG VENDREDI 6 JUIN 2003 VRIJDAG 6 JUNI

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 33 81e JAARGANG JEUDI 14 AOUT 2003 DONDERDAG 14 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 39 83e JAARGANG VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 5 81e JAARGANG VENDREDI 31 JANVIER 2003 VRIJDAG 31

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 18 82e ANNEE VRIJDAG 30 APRIL 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 11 83e JAARGANG VENDREDI 18 MARS 2005 VRIJDAG 18 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 41 81e JAARGANG VENDREDI 10 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 10

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 30 81e JAARGANG VENDREDI 25 JUILLET 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 35 83e JAARGANG VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 24 81e JAARGANG VENDREDI 13 JUIN 2003 VRIJDAG 13 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 49 82e ANNEE VRIJDAG 3 DECEMBER 2004 VENDREDI 3

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 43 81e JAARGANG VENDREDI 24 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 24

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Document NL

Document NL pagina 1 van 5 Document 2004-145738-NL 31/08/2004 S169 Europese Gemeenschappen Diensten Openbare procedure I. II. III. IV. VI. NL-Roermond: Ophalen van huisvuil 2004/S 169-145738 AANKONDIGING VAN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 22 81e JAARGANG VENDREDI 30 MAI 2003 VRIJDAG 30 MEI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 8 81e JAARGANG VENDREDI 21 FEVRIER 2003 VRIJDAG 21

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 1 83e JAARGANG VENDREDI 7 JANVIER 2005 VRIJDAG 7 JANUARI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie