BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België : S 72,15; buitenland : S 147,35. Belgique : S 72,15; étranger : S 147,35. Prijs per nummer : S 4,24. Prix par numéro : S 4,24. Voor abonnementen en voor verkoop per nummer kan U terecht bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. Telefoon Pour les abonnements et la vente au numéro, prière de s adresser à la Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. Téléphone e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2002 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2002 MEDEDELING AVIS (Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 30 april 2002) (Extrait du Moniteur belge du 30 avril 2002) Overheidsopdrachten en opdrachten van het klassieke stelsel en van de speciale sectoren - Nieuwe modellen van aankondiging die vanaf 1 mei 2002 moeten worden gebruikt De richtlijn 2001/78/EG legt het gebruik van standaardformulieren op voor de opdrachten die op Europees niveau moeten worden bekendgemaakt vanaf 1 mei Het koninklijk besluit van 22 april 2002 regelt meer bepaald de omzetting van deze richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de hierna volgende regels dienen te worden toegepast op de overheidsopdrachten en de opdrachten waarop de koninklijke besluiten van 8 en 10 januari 1996 en 18 juni 1996 van toepassing zijn : 1. Verplicht gebruik van de standaardformulieren. De bij het besluit van 22 april 2002 gevoegde nieuwe standaardformulieren dienen te worden gebruikt voor de aankondigingen van de opdrachten die de Europese drempels bereiken (zie omtrent de drempels de drie ministeriële besluiten van 4 december 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001) en in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, alsook in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd. In een overgangsfase zullen de organen belast met de publicatie echter een zekere tolerantie aan de dag leggen ten opzichte van de aanbestedende overheden en aanbestedende diensten die zouden vergeten zijn hun aankondigingen op te stellen volgens de nieuwe standaardformulieren. De aankondigingen dienen te worden overgemaakt : a) wat de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen betreft, aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : per brief, aan het volgende adres : EUROP Unité 2 Marchés publics, 2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg; of per telefax, via de volgende nummers : ; ; ; of per naar Marchés publics et marchés du régime classique et des secteurs spéciaux - Nouveaux modèles d avis de marchés à utiliser à partir du 1 er mai 2002 La directive 2001/78/CE impose l utilisation de formulaires standard pour les marchés à publier au niveau européen à partir du 1 er mai L arrêté royal du 22 avril 2002 assure notamment la transposition de cette directive. Il en résulte que pour les marchés publics et les marchés soumis à l application des arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, les modalités suivantes s appliquent : 1. Utilisation obligatoire des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard annexés à l arrêté du 22 avril 2002 doivent être utilisés pour les avis des marchés atteignant les seuils européens (voir à propos des seuils les trois arrêtés ministériels du 4 décembre 2001, publiés au Moniteur belge du 19 décembre 2001) et qui sont à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications. Dans une phase transitoire, les organes chargés de la publication feront cependant preuve d une certaine tolérance à l égard des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui oublieraient d établir leurs avis selon ces nouveaux formulaires standard. Les avis sont à adresser : a) pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l Office des publications officielles des Communautés européennes : par lettre à l adresse EUROP Unité 2 - Marchés publics, 2 rue Mercier, L Luxembourg; ou par télécopie aux numéros : ; ; ; ou par courrier électronique à l adresse Katern 1/3

2 7464 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) wat de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen betreft : per brief, gestuurd naar of afgeleverd bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel; of per telefax, via het nummer In het begin zal het onmogelijk zijn het systeem te gebruiken of de op de website beschikbare formulieren in te vullen met het oog op de verzending van aankondigingen naar het Bulletin der Aanbestedingen. De standaardformulieren zullen beschikbaar zijn en zullen kunnen worden gedownload via de site van het Ministerie van Justitie De datum waarop die functies beschikbaar zijn, zal later worden medegedeeld. Belangrijke opmerking : De nummering in bepaalde standaardformulieren is niet opeenvolgend. Het gaat dus niet over een fout bij het drukken van de bijlagen van het koninklijk besluit. 2. Facultatief maar aanbevolen gebruik van de standaardformulieren. De op Europees niveau opgestelde nieuwe standaardformulieren kunnen ook worden gebruikt voor de opdrachten die enkel in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd (zie bovengenoemd adres). De aanbestedende overheid heeft dus de keuze : ofwel stelt ze een niet-gestructureerde aankondiging op, waarin ze tenminste de gegevens bedoeld in de relevante artikelen van de reglementering vermeldt (artikelen 12, 14, 38, 40, 64 en 66 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikelen 11, 13, 33, 35, 54 en 56 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996); ofwel gebruikt ze de standaardformulieren waarin ze tenminste de gegevens vermeldt, zoals vereist in bovengenoemde artikelen. Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad beveelt de aanbestedende overheden en diensten ten zeerste aan de standaardformulieren te gebruiken, zelfs wanneer dit niet verplicht is. Hierdoor wordt de behandeling van de aankondigingen immers vereenvoudigd. Op termijn dient het gebruik van de standaardformulieren te worden veralgemeend. 3. Herinnering aan de instructies voor de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor alle bij het Bulletin der Aanbestedingen ingediende aankondigingen gelden volgende instructies. Alle publicatieaanvragen voor het Bulletin der Aanbestedingen dienen minstens zeven dagen, waarvan vijf werkdagen, vóór de gevraagde publicatiedatum afgeleverd te worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dus dat de teksten ten laatste op vrijdag bij het Belgisch Staatsblad moeten toekomen voor een publicatie in de eerstvolgende editie van de volgende vrijdag, op voorwaarde dat er vijf werkdagen zijn tussen die twee vrijdagen. Alle teksten die na vrijdag toekomen bij het Belgisch Staatsblad, behalve die waarvoor de procedure bij hoogdringendheid wordt vereist, zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor een publicatie op de eerstvolgende vrijdag. De aankondigingen die ingediend worden via de procedure bij hoogdringendheid dienen ten laatste om 11 uur op de dinsdag voorafgaand aan de publicatiedatum op het Belgisch Staatsblad toe te komen. In dat geval moet in de publicatieaanvraag worden vermeld dat het gaat om een procedure bij hoogdringendheid. Alle teksten kunnen afgegeven worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, te 1000 Brussel, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Zij kunnen tevens per post verzonden worden aan bovenstaand adres of per fax naar het nummer Alle publicatieaanvragen dienen naam en telefoonnummer te vermelden van de persoon die in verband met de aankondiging kan worden geraadpleegd. Indieners dienen zich te beperken tot één wijze van indiening. Bij dubbele verzending (bv. per brief en per fax) en dus mogelijke dubbele publicatie zijn de kosten voor beide publicaties integraal ten laste van de indiener van de publicatieaanvraag. Het volstaat éénmalig te publiceren. Het Belgisch Staatsblad zal dus per publicatieaanvraag slechts éénmaal over gaan tot publicatie op de eerstvolgende gevraagde publicatiedatum. Tenslotte moeten vragen tot wijziging van een ingediende tekst of tot annulatie van een publicatieaanvraag schriftelijk gebeuren ten laatste om 11 uur van de dinsdag voorafgaand aan de publicatie. b) pour la publication au Bulletin des Adjudications : par lettre envoyée ou déposée à l adresse de la Direction du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles; ou par télécopie au numéro Dans un premier temps, il ne sera pas possible, pour les envois d avis de marchés au Bulletin des Adjudications, d utiliser le courrier électronique ou de remplir un formulaire disponible sur le site web. Les formulaires standard seront disponibles et pourront être téléchargés via le site du Ministère de la Justice La date de mise à disposition de telles fonctions sera annoncée ultérieurement. Remarque importante : La numérotation dans certains formulaires standard n est pas continue. Il ne s agit donc pas d une erreur lors de l impression des annexes de l arrêté royal. 2. Utilisation facultative mais recommandée des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard établis au niveau européen pourront également être utilisés pour les marchés devant être uniquement publiés dans le Bulletin des Adjudications (voir adresse ci-dessus) Le pouvoir adjudicateur a donc ici le choix : soit d établir un avis non structuré mentionnant au moins les indications prévues aux articles pertinents de la réglementation (articles 12, 14, 38, 40, 64 et 66 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, articles 11, 13, 33, 35, 54 et 56 de l arrêté royal du 10 janvier 1996); soit d utiliser les formulaires standard en y mentionnant au moins les indications requises par les articles précités. La Direction du Moniteur belge recommande vivement aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d utiliser les formulaires standard même lorsque cela n est pas obligatoire. Le traitement des avis s en trouve en effet facilité et à terme l utilisation des formulaires standard devrait être généralisée. 3. Rappel des intructions pour la publication au Bulletin des Adjudications. Pour tous les avis à publier au Bulletin des Adjudications, les instructions qui suivent sont en vigueur. Toutes les demandes de publication dans le Bulletin des Adjudications doivent être déposées aux services du Moniteur belge au moins sept jours, dont cinq jours ouvrables, avant la date de publication souhaitée. Concrètement, cela signifie que les textes doivent parvenir au Moniteur belge au plus tard le vendredi pour une publication dans l édition du vendredi suivant, si cinq jours ouvrables séparent ces deux vendredis. Les textes qui parviendront au Moniteur belge après le vendredi, hormis ceux pour lesquels la procédure d urgence est requise, ne seront plus pris en considération pour une publication le vendredi suivant. Les avis introduits par le biais de la procédure d urgence doivent être rentrés au Moniteur belge au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la date de publication. La demande de publication doit dans ce cas mentionner qu il s agit d une procédure d urgence. Les textes peuvent être déposés aux services du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, à 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures. Ils peuvent également être envoyés par courrier postal à l adresse mentionnée ci-dessus ou par télécopie au numéro Le nom et le numéro de téléphone de la personne susceptible d être consultée à propos de l avis doivent figurer sur toutes les demandes de publication. Les auteurs des demandes de publication doivent se limiter à un seul mode d introduction. En cas de double envoi (par ex. par lettre et par télécopie) et donc de double publication éventuelle, les coûts des deux publications sont intégralement à charge de l auteur de la demande de publication. Une seule publication suffit. Pour chaque demande de publication, le Moniteur belge ne procédera qu à une seule publication à la prochaine date de publication souhaitée. Enfin, les demandes de modification d un texte introduit ou d annulation d une demande de publication doivent être formulées par écrit au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la publication.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7465 Verkoopkantoor Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , fax Postrekening : Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden : 1. bij afhaling aan het loket : - met Bancontact/Mister Cash - met Proton - met de kredietkaarten Visa en Eurocard - in speciën 2. Bij verzending per post : - door betaling op afstand met de kredietkaarten Visa en Eurocard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Bureau de vente Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.D.), tél , , , , fax n Compte chèque postaux : Le B.V.C.D. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels : des cahiers généraux des charges, des cahiers spéciaux des charges et des cahiers types ainsi que d autres documents émis par les autorités féderales et régionales. Le B.V.C.D., rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Le paiement des documents fournis par le B.V.C.D. peut se faire : 1. Lors du retrait au guichet : - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Eurocard - en espèces 2. En cas d envoi postal : - par paiement à distance avec les cartes Visa et Eurocard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Dans ce cas, les documents demandés ne sont envoyés qu après réception du paiement par le B.V.C.D. Indienen publicatieaanvragen Demandes de publication De berichten voor de volgende publicatiedata dienen vervroegd toe te komen op de diensten van het Belgisch Staatsblad : Les avis d insertion pour les dates suivantes doivent parvenir anticipativement aux services du Moniteur belge : Publicatiedata Uiterste ontvangstdata Dates de publication Dates limites de réception 8 november oktober 2002 (i.p.v. 1 november 2002) 8 novembre octobre 2002 (au lieu du 1 er novembre 2002) 15 november november 2002 (i.p.v. 8 november 2002) 15 novembre novembre 2002 (au lieu du 8 novembre 2002) 22 november november 2002 (i.p.v. 15 november 2002) 22 novembre novembre 2002 (au lieu du 15 novembre 2002) 27 december december 2002 (i.p.v. 20 december 2002) 27 décembre décembre 2002 (au lieu du 20 décembre 2002) 3 januari december 2002 (i.p.v. 27 december 2002) 3 janvier décembre 2002 (au lieu du 27 décembre 2002)

4 7466 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7467 DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE N Aankondiging van gegunde opdrachten Nutssectoren Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : BELNET, t.a.v. Céline Milcent, Wetenschapstraat 4, 5 e verdieping, 1000 Brussel, tel , fax , internet : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Aard van de opdracht : diensten. II.3. Nomenclatuur : II.3.2. Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : CPC-levering van consultancy diensten voor het nieuwe GigaNet netwerk. II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht : opdracht voor de levering van consultancy diensten voor het nieuwe GigaNet netwerk. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, volgens volgende criteria : De «Project Manager» voorgesteld door de dienstverlener dient aan volgende technische voorwaarden te voldoen : Minimum vier jaar werkervaring als ingenieur. Ervaring in het aanleggen van netwerken : glasvezel, SDH, enz. Ervaring met overheidsopdrachten : schrijven van lastenboeken, kennis van de interne werking van overheidsinstellingen, analyse en evaluatie van offertes, enz. Ervaring in het onderhandelingen met telecommunicatie operatoren. Kennis in de uitbouw van nationale en/of internationale glasvezelnetwerken. Ervaring in het werken met aannemers. Kennis van de in België aanwezige telecommunicatie operatoren. Ervaring met onderzoeksnetwerken. De «Project Manager» voorgesteld door de dienstverlener dient aan volgende niet-technische voorwaarden te voldoen : Perfect drietalig, zowel mondeling als schriftelijk (N, F, E). Communicatief. Goede kennis in het voorbereiden en het leiden van vergaderingen. Kennis en ervaring in het onderhandelen met leveranciers en klanten. Ervaring in het coördineren van een team van netwerk ingenieurs. Ervaring in het werken met grote budgetten; Afdeling V. Gunning van de opdracht V.1. Gunning en waarde van de opdracht : V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund : Opdracht nr Altran Europe, Tervurenlaan , 1000 Brussel. N Avis d attribution de marchés Secteurs spéciaux Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : BELNET, à l attention de Céline Milcent, rue de la Science 4, 5 e étage, 1000 Bruxelles, tél , fax , internet : Section II. Objet du marché II.1. Type de marché : services. II.3. Nomenclature : II.3.2. Autre nomenclature pertinente (CPA/ NACE/CPC) : CPC fourniture de services de consultance pour le développement et l implémentation du nouveau réseau GigaNet. II.5. Description succincte : marché concernant le fourniture de services de consultance dans le cadre du projet GigaNet. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.2. Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse, compte tenu du fait que le prestataire doit répondre aux critères suivants : Minimum quatre ans d expérience en tant qu ingénieur. Expérience dans l installation de réseaux : fibre optique, SDH, etc. Expérience de marchés publics : rédaction de cahiers de charge, connaissance de l organisation interne des institutions publiques, analyse et évaluation des offres, etc. Expérience dans la négociation avec les opérateurs de télécommunication. Connaissance du développement de réseaux national et/ou international de fibres optiques. Expérience de travail avec des entrepreneurs. Connaissance des opérateurs de télécommunications présents en Belgique. Expérience dans les réseaux de recherche. Parfait trilingue, aussi bien oral qu écrit (N, F, E). Communicatif. Bonne connaissance dans l organisation et la conduite de réunions. Connaissance et expérience de négociation avec les fournisseurs et les clients. Expérience dans la coordination d une équipe d ingénieurs réseau. Expérience de travail à gros budget. Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché : V.1.1. Nom et adresse du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué : Marché n Altran Europe, avenue de Tervuren , 1150 Bruxelles.

6 7468 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS V.2. Onderaanneming : Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Datum van gunning van de opdracht : 29 augustus VI.4. Aantal ontvangen offertes : zes. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : neen. VI.6. Soort van oproep tot mededinging : aankondiging. VI.7. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.9. Datum van verzending van de aankondiging : 5 september V.2. Sous-traitance : Le marché est-il susceptible d être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Date de l attribution du marché : 29 août VI.4. Nombre d offres reçues : six. VI.5. Ce marché a-t-il fait l objet d un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes : non. VI.6. Type de mise en concurrence : avis de marché. VI.7. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.9. Date d envoi du présent avis : 5 septembre MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Erratum nr Aanbestedende overheid : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, B2, lokaal 65, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Contactpersoon : Cdt. M. Verbrugge. BDA nr. 27 van 5 juli 2002, blz. 4674, nr (Publicatieblad van de Europese Unie nr. S132/2002 van 10 juli 2002). 2. Onderwerp : CPV Opdracht MRMP-R/A betreffende de aankoop in een schijf van 88 Auxiliary Power Units (APU), voor Hotwitzer M109 en VBCL, met toebehoren, aanverwant materiaal, documentatie en dienstprestaties. 3. Erratum nr. 1 aan bestek MRMP-R/A Dit erratum nr. 1 ter beschikking bij MRMP-R/A1. N Erratum n 1 1. Pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, quartier Reine Elisabeth, bloc 4, B2, local 65, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tel , fax Personne à contacter : Cdt. M. Verbrugge. BDA n 27 du 5 juillet 2002, page 4674, n (Supplément au Journal officiel des Communautés européennes n S132/2002 du 10 juillet 2002). 2. Objet: CPV Marché MRMP-R/A concernant l achat d une tranche de 88 Auxiliary Power Units (APU), pour Hotwitzer M109 et VBCL, avec accessoires, documentation et prestations de service. 3. Erratum n 1 au cahier spécial des charges MRMP-R/A Cet erratum n 1 est à votre disposition au MRMP-R/A1. N Aanbestedende overheid : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, B2, lokaal 65, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Contactpersoon : Cdt. M. Verbrugge. BDA nr. 28 van 12 juli 2002, nr (Publicatieblad van de Europese Unie nr. S132/ van 10 juli 2002). 2. Onderwerp : CPV Opdracht MRMP-R/A betreffende de aankoop van een schijf van 64 Semi-automatic loader (SAL), 64 Metric Hydraulic Systems (MHS), voor Howitzer M109, met toebehoren, aanverwant materiaal, documentatie en dienstprestaties. 3. Erratum nr. 1 aan bestek MRMP-R/A Dit erratum nr. 1 ter beschikking bij MRMP-R/A1. N Pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, quartier Reine Elisabeth, bloc 4, B2, local 65, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Personne à contacter : Cdt. M. Verbrugge. BDA n 28 du 12 juillet 2002, n (Supplément au Journal officiel des Communautés européennes n S132/ du 10 juillet 2002). 2. Objet : CPV Marché MRMP-R/A concernant l achat d une tranche de 64 Semi-automatic loader (SAL), 64 Metric Hydraulic Systems (MHS) pour Howitzer M109, avec accessoires, documentation et prestations de service. 3. Erratum n 1 au cahier spécial des charges MRMP-R/A1. Cet erratum n 1 est à votre disposition au MRMP-R/A1.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7469 N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, Divisie Overheidsopdrachten, Steun van Materieel en Producten, Ondersectie Programma s, t.a.v. de heer Saman, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : MRMP II.1.2. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : tenten voor logement en tenten voor diensten. Erratum nr. 1 : een monster van de voorgestelde kleur is te leveren bij de offerte overeenkomstig het bestek, bijlage C, blz. 7/15, 4.a(3)(h). III. Datum van verzending van de aankondiging : 16 september N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, Division Marchés publics, Matériel et Produits de Support, Soussection Programmes, à l attention de M. Saman, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MRMP II.1.2. Description/objet du marché : tentes logement et tentes services. Erratum n 1 : un échantillon de la couleur proposée est à fournir avec l offre conformément le cahier spécial des charges, annexe C, page 7/15, 4.a(3)(h). III. Date d envoi du présent avis : 16 septembre N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steun Materieel en Producten M-AC, t.a.v. Pha Kapt. Mathieu, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : M-AC/2MC270. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Lot 1 : vier tandheelkundige behandelingsposten + onderhoudscontract gedurende vier jaar na garantieperiode. Lot 2 : twee krachtcentrales voor tandheelkundige praktijk. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Hospitaal Centrum van de basis Koningin Astrid (Neder-over-Heembeek). II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, Division Marchés publics, Matériel et Produits de Support M-AC, à l attention de Pha Kapt. Mathieu, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : M-AC/2MC270. II.1.6. Description/objet du marché : Lot 1 : quatre units dentaires + contrat d entretien pendant quatre ans après la période de garantie. Lot 2 : deux centrales de puissances. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services : Hôpital central de la base Reine Astrid (Neder-over-Heembeek). II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal

8 7470 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : II.1.9. Verdeling in percelen : ja. Offertes kunnen worden ingediend voor : een perceel, meerdere percelen, alle percelen tezamen. II Worden varianten in aanmerking genomen : ja. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : Lot 1 : vier tandheelkundige behandelingsposten + onderhoudscontract gedurende vier jaar na garantieperiode. Lot 2 : twee krachtcentrales voor tandheelkundige praktijk. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % borgtocht van de opdracht, BTW niet inbegrepen. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : artikel 43, punt 5; artikel 43, punt 1/2; artikel 43, punt 6 van het koninklijk besluit van 8 januari III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : artikel 45, punt 1. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.1. Onderstaande criteria : 1 Prijs : 60 %. 2 Technische waarde : 40 %. In afnemende volgorde van voorkeur : ja. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : M-AC/2MC270. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 12 november IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 13 november 2002, te 10 u. 30 m. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : negentig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 13 november 2002, te 10 u. 30 m., blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere). Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankondigingen zullen worden bekendgemaakt : niet van toepassing. II Autre nomenclature pertinente (CPA/ NACE/CPC) : II.1.9. Division en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour : un lot, plusieurs lots, l ensemble des lots. II Des variantes seront-elles prises en considération : oui. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : Lot 1 : quatre units dentaires + contrat d entretien pendant quatre ans après la période de garantie. Lot 2 : deux centrales de puissances. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : cautionnement de 5 % du marché, T.V.A. non comprise. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : article 43, point 5; article 43, point 1/2, article 43, point 6 de l arrêté royal du 8 janvier III Situation juridique, références requises : voir cahier spécial des charges. III Capacité économique et financière, références requises : voir cahier spécial des charges. III Capacité technique, références requises : article 45, point 1. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.1. Des critères énoncés ci-dessous : 1 Prix : 60 %. 2 Valeur technique : 40 %. Par ordre de priorité décroissante : oui IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : dossier M-AC/2MC270. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 12 novembre IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 13 novembre 2002, à 10 h 30 m. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : nonante jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : 13 novembre 2002, à 10 h 30 m, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere). Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.2. Indiquer, le cas écheant, si le présent marché à un caractère périodique et spécifier le calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : pas d application.

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7471 VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 17 september Bijlage B Perceel Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Korte beschrijving : Lot 1 : vier tandheelkundige behandelingsposten + onderhoudscontract. 3. Omvang of hoeveelheid : vier. Perceel Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Korte beschrijving : Lot 2 : twee krachtcentrales voor tandheelkundige praktijk. 3. Omvang of hoeveelheid : twee. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 17 septembre Annexe B Lot Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Description succincte : Lot 1 : quatre units dentaires + contrat d entretien pendant quatre ans après la période de garantie. 3. Etendue ou quantité : quatre. Lot Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Description succincte : Lot 2 : deux centrales de puissances. 3. Etendue ou quantité : deux. N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Ondersectie Verwerving, klas 1, kwartier Koningin Elisabeth blok 4-B, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Gekozen gunningswijze : openbare aanbesteding. M/AC2 nr. 2MC Datum van de gunning van de opdracht : 14 augustus Criteria voor de gunning van de opdracht : de laagste regelmatig prijs. 5. Aantal ontvangen offertes : drie. 6. Nam en adres van de leverancier(s) : Omega Pharma N.V., Venecoweg 26, 9810 Nazareth. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde goederen : keelzuigtabletten op basis van chloorhexidine HCL. 8. Prijs : S ,40 (BTW inbegrepen). 9. Waarde en gedeelte dat aan derden in onderaanneming kan worden gegeven : nihil. 10. Andere eventuele inlichtingen : nihil. 11. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in : het Bulletin der Aanbestedingen : 28 juni Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : nihil. 12. Datum van verzending van deze aankondiging : 17 september N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Direction générale, Material Resources, Division Marchés publics, Soussection Acquisition, classe 1, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation choisi : adjudication publique. M/AC2 n 2MC Date d attribution du marché : 14 août Critères d attribution du marché : le prix régulier le plus bas. 5. Nombre d offres reçues : trois. 6. Nom et adresse du (des) fournisseurs : Omega Pharma N.V., Venecoweg 26, 9810 Nazareth. 7. Nature et quantité des produits fournis : comprimés à sucer pour la gorge à base de chloorhexidine HCL. 8. Prix : S ,40 (T.V.A. incluse). 9. Valeur et part du contrat susceptibles d être sous-traité à des tiers : néant. 10. Autres renseignements : néant. 11. Date de publication de l avis de marché au : Bulletin des Adjudications : 28 juin Journal officiel des Communautés européennes : néant. 12. Date d envoi du présent avis : 17 septembre B Erratum nr Aanbestedende overheid : Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4B, 2 e verdieping, lokaal 33, Eversestraat 1, te 1140 Brussel, tel , fax Contactpersoon : 1 e Lt Mathieu. N Erratum n 1 1. Pouvoir adjudicateur : Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section d Achats de Matériel roulant, quartier Reine Elisabeth, bloc 4B, 2 e étage, local 33, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Personne à contacter : 1 er Lt S. Mathieu.

10 7472 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2. Erratum nr. 1 : aan bestek 2RP307 betreffende de aankoop van vijftig aanhangwagens container-dragers voor containers ISO 20 voet (1 C of 1 CC) in twee schijven van vijfentwintig aanhangwagens (waarvan één vaste en één voorwaardelijke) met toebehoren, aanverwant materieel en prestaties. Gelieve volgende verbeteringen aan te brengen aan het Nederlandstalig bestek : 2.6. Lezen : «Facultatieve varianten : het huidige bestek stelt geen enkele facultatieve variante voor.» In plaats van : «Facultatieve varianten : het huidige bestek stelt geen enkele verplichte variante voor.» Schrappen : «het hoger duizendtal frank of». 2. Erratum n 1 : au cahier spécial des charges 2RP307 concernant l acquisition de cinquante remorques porte-conteneur pour conteneurs ISO 20 pieds (1 C ou 1 CC) en deux tranches de vingt-cinq remorques (dont une ferme et une conditionelle) avec accessoires, matériels et prestations connexes. Veuillez apporter les corrections suivantes au cahier spécial des charges francophone : Cahier spécial des charges, page annexe C, appendice 2-1/1 : Lire dernière ligne : «En tout cas, ces contrôles supplémentaires (le cas échéant ces traitements) seront à charge de l adjudicataire.» Au lieu de : «En tout cas, ces contrôles supplémentaires (le cas échéant ces traitements) seront à charge de l adjudicateur.» N Aankondiging van geplaatste opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensiestaf, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Vliegend Materiaal, Ondersectie diensten, t.a.v. Majoor van het Vliegwezen Bancu, militair administrateur, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , I.2. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Aard van de opdracht : diensten. Categorie van diensten A1. II.2. Betreft het een raamcontract : neen. II.3. Nomenclatuur : II.3.1. CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : II.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : contract MRMP-V/S n met betrekking tot de installatie van een lange-afstands communicatiesysteem (SATCOM/ACARS) op de Belgische C-130 toestellen. II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht : installatie van SATCOM/ACARS op C-130 toestellen. II.6. Geraamde totale waarde (exclusief BTW) : euro. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging. IV.1.1. Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure : onderhandelingscprocedure zonder bekendmaking op basis van artikel 17, 2, 2, a, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor diensten die als aanvullende prestaties tijdens een groot geprogrammeerd onderhoud van de A-310 vliegtuigen slechts aan één bepaalde aannemer kunnen toevertrouwd worden, namelijk de firma die het groot onderhoud van de betrokken toestellen uitvoert. IV.2. Gunningscriteria : niet van toepassing. Afdeling V. Gunning van de opdracht V.1. Gunning en waarde van de opdracht : V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund : Opdracht nr. MRMP-V/S Sabena Technics, S.A., t.a.v. de heer Peter De Swert, E. Mounierlaan 2, 1200 Brussel, tel , fax N Avis d attribution de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Etat-major de la Défense, Directorat général Ressources matérielles, Division Marchés publics, Section Matériel volant, Sous-section Services, à l attention du Major d Aviation Bancu, administrateur militaire, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , I.2. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Type de marché : services. Catégorie de services A1. II.2. S agit-il d un accord-cadre : non. II.3. Nomenclature : II.3.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : II.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : contrat MRMP-V/S n relatif à l installation d un système de communication de longue distance (SATCOM/ACARS) sur les C-130 belges. II.5. Description succincte : installation de SATCOM/ACARS sur les avions C-130. II.6. Valeur totale estimée (hors T.V.A.) : euros. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : négociée sans publication préalable d un avis de marché. IV.1.1. Justification du recours à la procédure négociée sans publication préalable d un avis de marché : procédure négociée sans publication sur base de l article 17, 2, 2, a de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics pour des services qui, en tant que prestations complémentaires lors d un grand entretien programme des avions C-130, ne pourront être confiées qu à un seul soumissionnaire, plus particulièrement la firme qui assure le grand entretien des avions concernés. IV.2. Critères d attribution : pas d application. Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché : V.1.1. Nom et adresse du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué : Marché n MRMP-V/S Sabena Technics, S.A., à l attention de M. Peter De Swert, avenue E. Mounier 2, 1200 Bruxelles, tél , fax

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7473 V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen (prijs exclusief BTW) : niet van toepassing. V.2. Onderaanneming : V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming : ja. Waarde (exclusief BTW) : ,00 euro. Valuta : USD of percentage. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : ja. VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-V/S VI.3. Datum van gunning van de opdracht : 10 september VI.4. Aantal ontvangen offertes : 1. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : neen. VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.8. Datum van verzending van de aankondiging : 13 september Bijlage Er worden aanvullende diensten besteld, in omstandigheden die in alle opzichten overeenstemmen met die welke zijn opgesomd in de richtlijnen. V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée et l offre la plus basse prises en considération (montant hors T.V.A.) : pas d application. V.2. Sous-traitance : V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité : oui. Valeur (hors T.V.A.) : ,00 euros. Monnaie : USD ou part. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : oui. VI.2. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-V/S VI.3. Date de l attribution du marché : 10 septembre VI.4. Nombre d offres reçues : 1. VI.5. Ce marché a-t-il fait l objet d un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes : non. VI.6. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.8. Date d envoi du présent avis : 13 septembre Annexe Des services complémentaires sont commandés dans des conditions rigoureusement conformes à celles énoncées dans les directives. N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Vliegend Materieel, Ondersectie Verwerving (MRMP-V/A), t.a.v. Kapt. v/h Vlw. M. Renquin, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : dossier 2VA302. Oefenbommen BDU-33D/B met «Suspension Lug» en «Firing Pin» en «Safety Block, Spring Loaded». II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : levering van één vaste schijf van EA oefenbommen BDU-33D/B met «Suspension Lug» en «Firing Pin» en 500 EA «Safety Block, Spring Loaded» en één optionele schijf van EA oefenbommen BDU-33D/B met «Suspension Lug» en «Firing Pin». II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Spec Smd Mun Det Bertrix, Aérodrome de Bertrix, 6880 Bertrix (Jehonville). N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel Volant, Sous-section Acquisition (MRMP-V/A), à l attention du Capt. d Avi. M. Renquin, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : dossier 2VA302. Bombes d entraînement BDU-33D/B avec «Suspension Lug» et «Firing Pin» et «Safety Block, Spring Loaded». II.1.6. Description/objet du marché : livraison d une tranche fixe de bombes d entraînement BDU-33D/B avec «Suspension Lug» et «Firing Pin» et de 500 «Safety Block, Spring Loaded», ainsi que d une tranche optionnelle de bombes d entraînement BDU-33D/B avec «Suspension Lug» et «Firing Pin». II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services : Esc Spec Mun Det Bertrix, Aérodrome de Bertrix, 6880 Bertrix (Jehonville).

12 7474 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Bijkomende opdrachten : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : ja. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : EA oefenbommen BDU-33D/B met «Suspension Lug» en «Firing Pin» en 500 EA «Safety Block, Spring Loaded». II.2.2. Opties : EA oefenbommen BDU-33D/B met «Suspension Lug» en «Firing Pin». II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : tot 30 november Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : de borgtocht is vastgesteld op 5 % van het totale bedrag van de opdracht. Zie ook bestek artikel 11. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek artikel 16. III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben : niet opgelegd. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : elke offerte dient vergezeld te zijn van de bewijsstukken geïdentificeerd in de hierna volgende punten III tot en met III III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : In toepassing van artikel 42 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 zal de aanbestedende overheid, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van de hierna vermelde documenten en inlichtingen : a) De Belgische inschrijver dient zich te houden aan de voorschriften van het artikel 43bis, 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de aflevering van een attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van bijdragen voor de sociale zekerheid. b) De inschrijver van vreemde nationaliteit dient zich te houden aan de voorschriften van het artikel 43bis 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de aflevering van : 1 een attest uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 2 een attest overeenkomstig 1 van het artikel 43bis van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders. Indien een dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : nihil. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : in toepassing van artikel 45, 4 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 zal de inschrijver een gedetailleerde beschrijving bijvoegen (plan, foto s, enz.) met de volledige specificaties van het te leveren product, om de conformiteit te kunnen oordelen met het gevraagde materieel. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Objets supplémentaires : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : oui. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : EA bombes d entraînement BDU-33D/B avec «Suspension Lug» et «Firing Pin» et de 500 EA «Safety Block, Spring Loaded». II.2.2. Options : bombes d entraînement BDU-33D/B avec «Suspension Lug» et «Firing Pin». II.3. Durée du marché ou délai d exécution : jusqu au 30 novembre Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : le cautionnement s élève à 5% du montant total du marché. Voir aussi cahier spécial des charges article 11. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : voir cahier spécial des charges article 16. III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : pas spécifiée. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : chaque offre sera accompagnée des pièces justificatives identifiées dans les points II jusque et y compris III ci-dessous. III Situation juridique, références requises : En application de l article 42 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, le pouvoir adjudicateur procédera à une sélection qualitative des soumissionnaires préalable à l attribution sur base des documents et des renseignements nécessaires suivants : a) Le soumissionnaire belge est tenu de se conformer aux prescriptions de l article 43bis 1 er de l arrêté royal du 8 janvier 1996 concernant la production d une attestation de l O.N.S.S. certifiant qu il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale. b) Le soumissionnaire étranger est tenu de se conformer aux prescriptions de l article 43bis, 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 concernant la production : 1 d une attestation délivrée par l autorité compétente certifiant qu il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi; 2 d une attestation conformément au 1 er de l article 43bis de l arrêté royal du 8 janvier 1996 s il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Lorsqu un tel document ou certificat n est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine ou de provenance. III Capacité économique et financière, références requises : nihil. III Capacité technique, références requises : en vertu de l article 45, 4del arrêté royal du 8 janvier 1996, le soumissionnaire fournira une description détaillée (plan, photos, etc.) avec les spécifications complètes du produit à fournir, afin de pouvoir juger de sa conformité avec le matériel demandé.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7475 Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.2. Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure : niet van toepassing. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2VA302. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 13 november Prijs : gratis. Voorwaarden en wijze van betaling : niet van toepassing. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 20 november 2002, te 13 u. 30 m. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tot 31 december IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 20 november 2002, te 13 u. 30 m., lokaal der aanbestedingen, blok 27, parking ingang C, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 19 september Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.2. Justification du choix de la procédure accélérée : pas d application. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2VA302. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 13 novembre Prix : gratuit. Conditions et mode de paiement : pas d application. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 20 novembre 2002, à 13 h 30 m. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : jusqu au 31 décembre IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : séance publique. IV Date, heure et lieu : 20 novembre 2002, à 13 h 30 m, local des adjudications, bâtiment 27, parking entrée C, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 19 septembre N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Vliegend Materieel, Ondersectie Verwerving (MRMP-V/A), t.a.v. Kapt. v/h Vlw. M. Renquin, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : dossier 2VA304. Signal Distress Day & Night. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : levering van 2454 EA Signal Distress Day & Night NR1 MK4. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel Volant, Sous-section Acquisition (MRMP-V/A), à l attention de Capt. d Avi M. Renquin, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : dossier 2VA304. Signal Distress Day & Night. II.1.6. Description/objet du marché : livraison de 2454 EA Signal Distress Day & Night NR1 MK4.

14 7476 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Spec Smd Mun Det Bertrix, Aérodrome de Bertrix, 6880 Bertrix (Jehonville). II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : 2454 Signal Distress Day & Night NR1 MK4. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : tot 30 november Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : de borgtocht is vastgesteld op 5 % van het totale bedrag van de opdracht. Zie ook bestek artikel 11. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek artikel 16. III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben : niet opgelegd. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : elke offerte dient vergezeld te zijn van de bewijsstukken geïdentificeerd in de hierna volgende punten III tot en met III III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : In toepassing van artikel 42 van het koninklijk besluit nr. 1 zal de aanbestedende overheid, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van de hierna vermelde documenten en inlichtingen : a) De Belgische inschrijver dient zich te houden aan de voorschriften van het artikel 43bis, 1 van het koninklijk besluit nr. 1 betreffende de aflevering van een attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van bijdragen voor de sociale zekerheid. b) De inschrijver van vreemde nationaliteit dient zich te houden aan de voorschriften van het artikel 43bis 2 van het koninklijk besluit nr. 1 betreffende de aflevering van : 1 een attest uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 2 een attest overeenkomstig 1 van het artikel 43bis van het koninklijk besluit nr. 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders. Indien een dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : nihil. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : in toepassing van artikel 45, 4 van het koninklijk besluit nr. 1 zal de inschrijver een gedetailleerde beschrijving bijvoegen (plan, foto s, enz.) met de volledige specificaties van het te leveren product, om de conformiteit te kunnen oordelen met het gevraagde materieel. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services : Esc Epec Mun Det Bertrix, Aérodrome de Bertrix, 6880 Bertrix (Jehonville). II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : 2454 EA Signal Distress Day & Night NR1 MK4. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : jusqu au 30 novembre Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : le cautionnement s élève à5% dumontant total du marché. Voir aussi cahier spécial des charges article 11. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : voir cahier spécial des charges article 16. III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : pas spécifiée. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : chaque offre sera accompagnée des pièces justificatives identifiées dans les points II jusque et y compris III ci-dessus. III Situation juridique, références requises : En application de l article 42 de l arrêté royal n 1, le pouvoir adjudicateur procédera à une sélection qualitative des soumissionnaires préalable à l attribution sur base des documents et des renseignements nécessaires suivants : a) Le soumissionnaire belge est tenu de se conformer aux prescriptions de l article 43bis, 1 er de l arrêté royal n 1 concernant la production d une attestation de l O.N.S.S. certifiant qu il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale. b) Le soumissionnaire étranger est tenu de se conformer aux prescriptions de l article 43bis, 2del arrêté royal n 1 concernant la production : 1 d une attestation délivrée par l autorité compétente certifiant qu il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi; 2 d une attestation conformément au 1 er de l article 43bis de l arrêté royal n 1 s il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Lorsqu un tel document ou certificat n est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine ou de provenance. III Capacité économique et financière, références requises : néant. III Capacité technique, références requises : en vertu de l article 45, 4del arrêté royal n 1, le soumissionnaire fournira une description détaillée (plan, photos, etc.) avec les spécifications complètes du produit à fournir, afin de pouvoir juger de sa conformité avec le matériel demande.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7477 Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.2. Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure : niet van toepassing. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2VA304. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 13 november Prijs : gratis. Voorwaarden en wijze van betaling : niet van toepassing. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 20 november 2002, te 15 u. 30 m. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tot 31 december IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 20 november 2002, te 15 u. 30 m., lokaal der aanbestedingen, blok 27, parking ingang C, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 19 september Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.2. Justification du choix de la procédure accélérée : pas d application. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2VA304. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 13 novembre Prix : gratuit. Conditions et mode de paiement : pas d application. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 20 novembre 2002, à 15 h 30 m. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : jusqu au 31 décembre IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : séance publique. IV Date, heure et lieu : 20 novembre 2002, à 15 h 30 m, local des adjudications, bâtiment 27, parking entrée C, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 19 septembre N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Vliegend Materieel, Ondersectie Verwerving (MRMP-V/A), t.a.v. Kapt. v/h Vlw. M. Renquin, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : dossier 2VA303. Oefenbommen MK 82 en ophangingshaken MS3314. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : levering van 240 EA oefenbommen van het type model MK 82 Mod 1, 500-Lb, Inert Filled en 480 EA ophangingshaken van het type MS3314. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel Volant, Sous-section Acquisition (MRMP-V/A), à l attention de Capt. d Avi M. Renquin, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : dossier 2VA303. Bombes d entraînement MK 82 et anneaux de suspension MS3314. II.1.6. Description/objet du marché : livraison de 240 EA bombes d entraînement de type MK 82 Mod 1, 500-Lbs, Inert Filled et de 480 EA anneaux de suspension de type MS3314.

16 7478 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Spec Smd Mun Det Bertrix, Aérodrome de Bertrix, 6880 Bertrix (Jehonville). II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Bijkomende opdrachten : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : 240 oefenbommen MK 82 en 480 ophangingshaken MS3314. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : tot 30 november Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : de borgtocht is vastgesteld op 5 % van het totale bedrag van de opdracht. Zie bestek artikel 11. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek artikel 16. III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben : niet opgelegd. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : elke offerte dient vergezeld te zijn van de bewijsstukken geïdentificeerd in de hierna volgende punten III tot en met III III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : In toepassing van artikel 42 van het koninklijk besluit nr. 1 zal de aanbestedende overheid, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van de hierna vermelde documenten en inlichtingen : a) De Belgische inschrijver dient zich te houden aan de voorschriften van het artikel 43bis, 1 van het koninklijk besluit nr. 1 betreffende de aflevering van een attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van bijdragen voor de sociale zekerheid. b) De inschrijver van vreemde nationaliteit dient zich te houden aan de voorschriften van het artikel 43bis 2 van het koninklijk besluit nr. 1 betreffende de aflevering van : 1 een attest uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 2 een attest overeenkomstig 1 van het artikel 43bis van het koninklijk besluit nr. 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders. Indien een dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : nihil. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : in toepassing van artikel 45, 4 van het koninklijk besluit nr. 1 zal de inschrijver een gedetailleerde beschrijving bijvoegen (plan, foto s, enz.) met de volledige specificaties van het te leveren product, om de conformiteit te kunnen oordelen met het gevraagde materieel. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services : Esc Epec Mun Det Bertrix, Aérodrome de Bertrix, 6880 Bertrix (Jehonville). II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Objet supplémentaire : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : 240 EA bombes d entraînement MK 82 et 480 EA anneaux de suspension MS3314. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : jusqu au 30 novembre Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : le cautionnement s élève à5% dumontant total du marché. Voir aussi cahier spécial des charges article 11. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : voir cahier spécial des charges article 16. III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : pas spécifiée. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : chaque offre sera accompagnée des pièces justificatives identifiées dans les points III jusque et y compris III ci-dessous. III Situation juridique, références requises : En application de l article 42 de l arrêté royal n 1, le pouvoir adjudicateur procédera à une sélection qualitative des soumissionnaires préalable à l attribution sur base des documents et des renseignements nécessaires suivants : a) Le soumissionnaire belge est tenu de se conformer aux prescriptions de l article 43bis 1 er de l arrêté royal n 1 concernant la production d une attestation de l O.N.S.S. certifiant qu il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale. b) Le soumissionnaire étranger est tenu de se conformer aux prescriptions de l article 43bis, 2del arrêté royal n 1 concernant la production : 1 d une attestation délivrée par l autorité compétente certifiant qu il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi; 2 d une attestation conformément au 1 er de l article 43bis de l arrêté royal n 1 s il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Lorsqu un tel document ou certificat n est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine ou de provenance. III Capacité économique et financière, références requises : nihil. III Capacité technique, références requises : en vertu de l article 45, 4del arrêté royal n 1, le soumissionnaire fournira une description détaillée (plan, photos, etc.) avec les spécifications complètes du produit à fournir, afin de pouvoir juger de sa conformité avec le matériel demandé.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7479 Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.2. Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure : niet van toepassing. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2VA303. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 13 november Prijs : gratis. Voorwaarden en wijze van betaling : niet van toepassing. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 20 november 2002, te 14 u. 30 m. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tot 31 december IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 20 november 2002, te 14 u. 30 m., lokaal der aanbestedingen, blok 27, parking ingang C, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 19 september Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.2. Justification du choix de la procédure accélérée : pas d application. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2VA303. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 13 novembre Prix : gratuit. Conditions et mode de paiement : pas d application. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 20 novembre 2002, à 14 h 30 m. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : jusqu au 31 décembre IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : séance publique. IV Date, heure et lieu : 20 novembre 2002, à 14 h 30 m, local des adjudications, bâtiment 27, parking entrée C, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 19 septembre N Aanbestedende overheid : 3 e Regionale Directie der Bouwwerken, rue Saint-Laurent 79, 4000 Liège, tel , fax Contactpersoon : Mevr. Ackx. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : provincies Liège en Luxemburg, verscheidene kwartieren 3 KDR. Onderhoudswerken, omvorming en aanpassing van elektromechanische installaties (3 loten). 4. Kwalitatieve selectieregels : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; N Pouvoir adjudicateur : 3 e Direction régionale des Constructions, rue Saint-Laurent 79, tél , fax Personne de contact : Mme Ackx. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : provinces de Liège et de Luxembourg, divers quartiers relevant de la 3 KDR. Travaux d entretien, de transformation et d adaptation des installations électromécaniques (3 lots). 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996;

18 7480 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten, waarvan sprake is in 4 hierboven, mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid. Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met de ondercategorie P.1, klasse 1; ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere E.E.G.-lidstaat, evenals de eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 2/3/V116 (Franse tekst). Prijs : BEF 18,00 EUR. 6. Uitvoeringstermijn : meerjarig contract van drie jaren. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 29 oktober 2002, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 3 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 4000 Liège, rue Saint-Laurent d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique et technique. Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation dans la sous-catégorie P.1, classe 1; soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation, mentionnées ci-dessus. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 2/3/V116 (texte français). Prix : BEF 18,00 EUR. 6. Délai d exécution : marché pluriannuel de trois ans. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 29 octobre 2002, à 11 heures, par-devant le chef de la 3 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 4000 Liège, rue Saint-Laurent 79. N Aanbestedende overheid : 8 e Regionale Directie der Bouwwerken, kwartier Belgrade, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tel , fax Contactpersoon : Mevr. Van Laer, Mevr. Herbots, Mevr. Huet of de heer Ostyn. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van de levering, 8 KDR, verscheidene kwartieren. Aankoop van verven. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De leverancier moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten, waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 42bis, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten, waarvan sprake is in 4 hierboven, mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten, voorzien in 1 tot en met 4, voor elkeen van de verenigden geleverd worden. N Pouvoir adjudicateur : 8 e Direction régionale des Constructions, quartier Belgrade, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tél , fax Personne de contact : Mme Van Laer, Mme Herbots, Mme Huet ou M. Ostyn. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques des fournitures, 8 KDR, divers quartiers. Achat de peintures. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. Le fournisseur doir fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 43 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents, dont question au 1 et 2 ci-dessus, peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 42bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents, dont question au 4 ci-dessus, peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents, prévus au 1 à 4 ci-dessus, seront fournis pour chacun des associés.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7481 b) Technische, financiële en economische bekwaamheid : Artikel 45, 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de leverancier die de uitvoering bewijst van minimaal één gelijkaardig contract van dezelfde omvang als het offertebedrag in de loop van de laatste drie jaren. In het geval van leveringen aan openbare overheden dienen de leveringen bewezen te worden door uitgereikte certificaten of dienen zij van een visum voorzien te zijn door de bevoegde overheid. In het geval van leveringen aan privé-personen zijn de certificaten uitgereikt door de klant, uitgereikte certificaten, bij gebrek eraan is een eenvoudige verklaring van de leverancier toegelaten. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de selectiecriteria opgenomen in het Bulletin der Aanbestedingen en deze opgenomen in het lastenboek, primeren deze opgenomen in het Bulletin der Aanbestedingen. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 2/8/P024 (Franse tekst). Prijs : 18,00 EUR. 6. Uitvoeringstermijn : zestig kalenderdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 31 oktober 2002, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 8 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 5001 Namur (Belgrade), plaine de Belgrade. b) Capacités financière, économique ou technique : Article 45, 1 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : Est admis à participer au présent marché le fournisseur qui fournit la preuve d exécution de minimum 1 contrat similaire (même ampleur que le montant d offre) dans les trois dernières années. S il s agit de fournitures à des autorités publique, les livraisons sont prouvées par des certificats établis ou visés par l autorité compétente. S il s agit de fournitures à des personnes privées, les certificats sont établis par le client, à défaut une simple déclaration du fournisseur est admise. En cas de contradiction entre les critères de sélection repris dans le Bulletin des Adjudications et ceux repris dans le cahier spécial des charges, ce sont les critères du Bulletin des Adjudications qui priment. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 2/8/P024 (texte français). Prix : 18,00 EUR. 6. Délai d exécution : soixante jours calendrier. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 31 octobre 2002, à 11 heures, par-devant le chef de la 8 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 5001 Namur (Belgrade), plaine de Belgrade. N Aanbestedende overheid : 3 e Regionale Directie der Bouwwerken, rue Saint-Laurent 79, 4000 Liège, tel , fax Contactpersoon : Mevr. Ackx. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Elsensborn, kamp Elsenborn, blok A11 (Museum). Opfrissen van blok (burgerlijke bouwkunde). 4. Kwalitatieve selectieregels : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten, waarvan sprake is in 4 hierboven, mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. N Pouvoir adjudicateur : 3 e Direction régionale des Constructions, rue Saint-Laurent 79, tél , fax Personne de contact : Mme Ackx. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Elsenborn, place et camp d Elsenborn, bloc A11 (Musée). Rafraîchissement du bloc (génie civil). 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 ci-dessus seront fournis pour chacun des associés.

20 7482 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) Technische, financiële en economische bekwaamheid. Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met de categorie D, klasse 1; ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere E.E.G.-lidstaat, evenals de eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 2/3/A123 (Franse tekst). Prijs : BEF 34 EUR. 6. Uitvoeringstermijn : zestig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 29 oktober 2002, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 3 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 4000 Liège, rue Saint-Laurent 79. b) Capacités financière, économique et technique. Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation dans la catégorie D, classe 1; soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation, mentionnées ci-dessus. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 2/3/A123 (texte français). Prix : BEF 34 EUR. 6. Délai d exécution : soixante jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 29 octobre 2002, à 11 heures, par-devant le chef de la 3 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 4000 Liège, rue Saint-Laurent 79. N Aanbestedende overheid : 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel of , fax Contactpersonen : Mevr. Appeltants, A., de heer De Smedt, P. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van de dienstprestaties : Coördinatie (ontwerp en/of verwezenlijking) inzake veiligheid en gezondheid voor diverse projecten in verband met POL-installaties. Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nationaal (3 gewesten). Perceel 1 : verschillende locaties in het Vlaams Gewest. Perceel 2 : verschillende locaties in het Waals Gewest. Perceel 3 : verschillende locaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest + Nationaal (3 gewesten). 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 69bis, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. N Pouvoir adjudicateur : 1 re Direction régionale des Constructions, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél ou , fax Personnes de contact : Mme Appeltants, M. De Smedt. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques des services : La coordination concernant la sécurité et santé pour plusieurs projets en rapport avec les stations POL. La Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et Nationale (3 régions). Lot 1 : plusieurs localités dans la Régions flamande. Lot 2 : plusieurs localités dans la Régions wallonne. Lot 3 : plusieurs localités dans les Régions de Bruxelles-Capitale et Nationale. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 69 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 69bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 seront fournis pour chacun des associés.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 37 81e JAARGANG VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 16 82e ANNEE VRIJDAG 16 APRIL 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 30 82e ANNEE VRIJDAG 23 JULI 2004 VENDREDI 23 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 14 81e JAARGANG VENDREDI 4 AVRIL 2003 VRIJDAG 4 APRIL

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 27 81e JAARGANG VENDREDI 4 JUILLET 2003 VRIJDAG 4

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 17 81e JAARGANG VENDREDI 25 AVRIL 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 2 82e ANNEE VRIJDAG 9 JANUARI 2004 VENDREDI 9 JANVIER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 46 81e JAARGANG VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 52 82e ANNEE VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 51 82e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 26 82e ANNEE VRIJDAG 25 JUNI 2004 VENDREDI 25 JUIN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 8 82e ANNEE VRIJDAG 20 FEBRUARI 2004 VENDREDI 20

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 37 82e ANNEE VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 13 82e ANNEE VRIJDAG 26 MAART 2004 VENDREDI 26

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 32 83e JAARGANG VENDREDI 12 AOUT 2005 VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 4 83e JAARGANG VENDREDI 28 JANVIER 2005 VRIJDAG 28

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 34 82e ANNEE VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 5 82e ANNEE VRIJDAG 30 JANUARI 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 5 81e JAARGANG VENDREDI 31 JANVIER 2003 VRIJDAG 31

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 15 81e JAARGANG VENDREDI 11 AVRIL 2003 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 30 81e JAARGANG VENDREDI 25 JUILLET 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 27 82e ANNEE VRIJDAG 2 JULI 2004 VENDREDI 2 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 22 82e ANNEE VRIJDAG 28 MEI 2004 VENDREDI 28 MAI

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 18 82e ANNEE VRIJDAG 30 APRIL 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 15 83e JAARGANG VENDREDI 15 AVRIL 2005 VRIJDAG 15

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 39 83e JAARGANG VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 3 82e ANNEE VRIJDAG 16 JANUARI 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 49 81e JAARGANG VENDREDI 5 DECEMBRE 2003 VRIJDAG 5

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 8 81e JAARGANG VENDREDI 21 FEVRIER 2003 VRIJDAG 21

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 11 82e ANNEE VRIJDAG 12 MAART 2004 VENDREDI 12

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 33 81e JAARGANG JEUDI 14 AOUT 2003 DONDERDAG 14 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 23 81e JAARGANG VENDREDI 6 JUIN 2003 VRIJDAG 6 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 30 83e JAARGANG VENDREDI 29 JUILLET 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 24 81e JAARGANG VENDREDI 13 JUIN 2003 VRIJDAG 13 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 51 83e JAARGANG VENDREDI 23 DECEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 84e JAARGANG N. 4 84e ANNEE VRIJDAG 27 JANUARI 2006 VENDREDI 27

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 11 83e JAARGANG VENDREDI 18 MARS 2005 VRIJDAG 18 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 7 83e JAARGANG VENDREDI 18 FEVRIER 2005 VRIJDAG 18

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 9 83e JAARGANG VENDREDI 4 MARS 2005 VRIJDAG 4 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 21.07.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5093 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 1 81e JAARGANG VENDREDI 3 JANVIER 2003 VRIJDAG 3 JANUARI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 17 83e JAARGANG VENDREDI 29 AVRIL 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 43 81e JAARGANG VENDREDI 24 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 24

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 9 82e ANNEE VRIJDAG 27 FEBRUARI 2004 VENDREDI 27

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 16 81e JAARGANG VENDREDI 18 AVRIL 2003 VRIJDAG 18

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie