BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België : S 72,15; buitenland : S 147,35. Belgique : S 72,15; étranger : S 147,35. Prijs per nummer : S 4,24. Prix par numéro : S 4,24. Voor abonnementen en voor verkoop per nummer kan U terecht bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. Telefoon Pour les abonnements et la vente au numéro, prière de s adresser à la Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. Téléphone e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 12 JULI 2002 VENDREDI 12 JUILLET 2002 MEDEDELING AVIS (Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 30 april 2002) (Extrait du Moniteur belge du 30 avril 2002) Overheidsopdrachten en opdrachten van het klassieke stelsel en van de speciale sectoren - Nieuwe modellen van aankondiging die vanaf 1 mei 2002 moeten worden gebruikt De richtlijn 2001/78/EG legt het gebruik van standaardformulieren op voor de opdrachten die op Europees niveau moeten worden bekendgemaakt vanaf 1 mei Het koninklijk besluit van 22 april 2002 regelt meer bepaald de omzetting van deze richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de hierna volgende regels dienen te worden toegepast op de overheidsopdrachten en de opdrachten waarop de koninklijke besluiten van 8 en 10 januari 1996 en 18 juni 1996 van toepassing zijn : 1. Verplicht gebruik van de standaardformulieren. De bij het besluit van 22 april 2002 gevoegde nieuwe standaardformulieren dienen te worden gebruikt voor de aankondigingen van de opdrachten die de Europese drempels bereiken (zie omtrent de drempels de drie ministeriële besluiten van 4 december 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001) en in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, alsook in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd. In een overgangsfase zullen de organen belast met de publicatie echter een zekere tolerantie aan de dag leggen ten opzichte van de aanbestedende overheden en aanbestedende diensten die zouden vergeten zijn hun aankondigingen op te stellen volgens de nieuwe standaardformulieren. De aankondigingen dienen te worden overgemaakt : a) wat de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen betreft, aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : per brief, aan het volgende adres : EUROP Unité 2 Marchés publics, 2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg; of per telefax, via de volgende nummers : ; ; ; of per naar Marchés publics et marchés du régime classique et des secteurs spéciaux - Nouveaux modèles d avis de marchés à utiliser à partir du 1 er mai 2002 La directive 2001/78/CE impose l utilisation de formulaires standard pour les marchés à publier au niveau européen à partir du 1 er mai L arrêté royal du 22 avril 2002 assure notamment la transposition de cette directive. Il en résulte que pour les marchés publics et les marchés soumis à l application des arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, les modalités suivantes s appliquent : 1. Utilisation obligatoire des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard annexés à l arrêté du 22 avril 2002 doivent être utilisés pour les avis des marchés atteignant les seuils européens (voir à propos des seuils les trois arrêtés ministériels du 4 décembre 2001, publiés au Moniteur belge du 19 décembre 2001) et qui sont à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications. Dans une phase transitoire, les organes chargés de la publication feront cependant preuve d une certaine tolérance à l égard des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui oublieraient d établir leurs avis selon ces nouveaux formulaires standard. Les avis sont à adresser : a) pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l Office des publications officielles des Communautés européennes : par lettre à l adresse EUROP Unité 2 - Marchés publics, 2 rue Mercier, L Luxembourg; ou par télécopie aux numéros : ; ; ; ou par courrier électronique à l adresse Katern 1/2

2 4878 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) wat de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen betreft : per brief, gestuurd naar of afgeleverd bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel; of per telefax, via het nummer In het begin zal het onmogelijk zijn het systeem te gebruiken of de op de website beschikbare formulieren in te vullen met het oog op de verzending van aankondigingen naar het Bulletin der Aanbestedingen. De standaardformulieren zullen beschikbaar zijn en zullen kunnen worden gedownload via de site van het Ministerie van Justitie De datum waarop die functies beschikbaar zijn, zal later worden medegedeeld. Belangrijke opmerking : De nummering in bepaalde standaardformulieren is niet opeenvolgend. Het gaat dus niet over een fout bij het drukken van de bijlagen van het koninklijk besluit. 2. Facultatief maar aanbevolen gebruik van de standaardformulieren. De op Europees niveau opgestelde nieuwe standaardformulieren kunnen ook worden gebruikt voor de opdrachten die enkel in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd (zie bovengenoemd adres). De aanbestedende overheid heeft dus de keuze : ofwel stelt ze een niet-gestructureerde aankondiging op, waarin ze tenminste de gegevens bedoeld in de relevante artikelen van de reglementering vermeldt (artikelen 12, 14, 38, 40, 64 en 66 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikelen 11, 13, 33, 35, 54 en 56 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996); ofwel gebruikt ze de standaardformulieren waarin ze tenminste de gegevens vermeldt, zoals vereist in bovengenoemde artikelen. Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad beveelt de aanbestedende overheden en diensten ten zeerste aan de standaardformulieren te gebruiken, zelfs wanneer dit niet verplicht is. Hierdoor wordt de behandeling van de aankondigingen immers vereenvoudigd. Op termijn dient het gebruik van de standaardformulieren te worden veralgemeend. 3. Herinnering aan de instructies voor de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor alle bij het Bulletin der Aanbestedingen ingediende aankondigingen gelden volgende instructies. Alle publicatieaanvragen voor het Bulletin der Aanbestedingen dienen minstens zeven dagen, waarvan vijf werkdagen, vóór de gevraagde publicatiedatum afgeleverd te worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dus dat de teksten ten laatste op vrijdag bij het Belgisch Staatsblad moeten toekomen voor een publicatie in de eerstvolgende editie van de volgende vrijdag, op voorwaarde dat er vijf werkdagen zijn tussen die twee vrijdagen. Alle teksten die na vrijdag toekomen bij het Belgisch Staatsblad, behalve die waarvoor de procedure bij hoogdringendheid wordt vereist, zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor een publicatie op de eerstvolgende vrijdag. De aankondigingen die ingediend worden via de procedure bij hoogdringendheid dienen ten laatste om 11 uur op de dinsdag voorafgaand aan de publicatiedatum op het Belgisch Staatsblad toe te komen. In dat geval moet in de publicatieaanvraag worden vermeld dat het gaat om een procedure bij hoogdringendheid. Alle teksten kunnen afgegeven worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, te 1000 Brussel, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Zij kunnen tevens per post verzonden worden aan bovenstaand adres of per fax naar het nummer Alle publicatieaanvragen dienen naam en telefoonnummer te vermelden van de persoon die in verband met de aankondiging kan worden geraadpleegd. Indieners dienen zich te beperken tot één wijze van indiening. Bij dubbele verzending (bv. per brief en per fax) en dus mogelijke dubbele publicatie zijn de kosten voor beide publicaties integraal ten laste van de indiener van de publicatieaanvraag. Het volstaat éénmalig te publiceren. Het Belgisch Staatsblad zal dus per publicatieaanvraag slechts éénmaal over gaan tot publicatie op de eerstvolgende gevraagde publicatiedatum. Tenslotte moeten vragen tot wijziging van een ingediende tekst of tot annulatie van een publicatieaanvraag schriftelijk gebeuren ten laatste om 11 uur van de dinsdag voorafgaand aan de publicatie. b) pour la publication au Bulletin des Adjudications : par lettre envoyée ou déposée à l adresse de la Direction du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles; ou par télécopie au numéro Dans un premier temps, il ne sera pas possible, pour les envois d avis de marchés au Bulletin des Adjudications, d utiliser le courrier électronique ou de remplir un formulaire disponible sur le site web. Les formulaires standard seront disponibles et pourront être téléchargés via le site du Ministère de la Justice La date de mise à disposition de telles fonctions sera annoncée ultérieurement. Remarque importante : La numérotation dans certains formulaires standard n est pas continue. Il ne s agit donc pas d une erreur lors de l impression des annexes de l arrêté royal. 2. Utilisation facultative mais recommandée des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard établis au niveau européen pourront également être utilisés pour les marchés devant être uniquement publiés dans le Bulletin des Adjudications (voir adresse ci-dessus) Le pouvoir adjudicateur a donc ici le choix : soit d établir un avis non structuré mentionnant au moins les indications prévues aux articles pertinents de la réglementation (articles 12, 14, 38, 40, 64 et 66 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, articles 11, 13, 33, 35, 54 et 56 de l arrêté royal du 10 janvier 1996); soit d utiliser les formulaires standard en y mentionnant au moins les indications requises par les articles précités. La Direction du Moniteur belge recommande vivement aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d utiliser les formulaires standard même lorsque cela n est pas obligatoire. Le traitement des avis s en trouve en effet facilité et à terme l utilisation des formulaires standard devrait être généralisée. 3. Rappel des intructions pour la publication au Bulletin des Adjudications. Pour tous les avis à publier au Bulletin des Adjudications, les instructions qui suivent sont en vigueur. Toutes les demandes de publication dans le Bulletin des Adjudications doivent être déposées aux services du Moniteur belge au moins sept jours, dont cinq jours ouvrables, avant la date de publication souhaitée. Concrètement, cela signifie que les textes doivent parvenir au Moniteur belge au plus tard le vendredi pour une publication dans l édition du vendredi suivant, si cinq jours ouvrables séparent ces deux vendredis. Les textes qui parviendront au Moniteur belge après le vendredi, hormis ceux pour lesquels la procédure d urgence est requise, ne seront plus pris en considération pour une publication le vendredi suivant. Les avis introduits par le biais de la procédure d urgence doivent être rentrés au Moniteur belge au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la date de publication. La demande de publication doit dans ce cas mentionner qu il s agit d une procédure d urgence. Les textes peuvent être déposés aux services du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, à 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures. Ils peuvent également être envoyés par courrier postal à l adresse mentionnée ci-dessus ou par télécopie au numéro Le nom et le numéro de téléphone de la personne susceptible d être consultée à propos de l avis doivent figurer sur toutes les demandes de publication. Les auteurs des demandes de publication doivent se limiter à un seul mode d introduction. En cas de double envoi (par ex. par lettre et par télécopie) et donc de double publication éventuelle, les coûts des deux publications sont intégralement à charge de l auteur de la demande de publication. Une seule publication suffit. Pour chaque demande de publication, le Moniteur belge ne procédera qu à une seule publication à la prochaine date de publication souhaitée. Enfin, les demandes de modification d un texte introduit ou d annulation d une demande de publication doivent être formulées par écrit au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la publication.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4879 Verkoopkantoor Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , fax Postrekening : Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2002 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op : Vrijdag 16 augustus De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden : 1. bij afhaling aan het loket : - met Bancontact/Mister Cash - met Proton - met de kredietkaarten Visa en Eurocard - in speciën 2. Bij verzending per post : - door betaling op afstand met de kredietkaarten Visa en Eurocard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Bureau de vente Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.D.), tél , , , , fax n Compte chèque postaux : Le B.V.C.D. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels : des cahiers généraux des charges, des cahiers spéciaux des charges et des cahiers types ainsi que d autres documents émis par les autorités féderales et régionales. Le B.V.C.D., rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Durant l année 2002 le Bureau de vente sera aussi fermé : Vendredi 16 août Le paiement des documents fournis par le B.V.C.D. peut se faire : 1. Lors du retrait au guichet : - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Eurocard - en espèces 2. En cas d envoi postal : - par paiement à distance avec les cartes Visa et Eurocard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Dans ce cas, les documents demandés ne sont envoyés qu après réception du paiement par le B.V.C.D. Indienen publicatieaanvragen Demandes de publication De berichten voor de volgende publicatiedata dienen vervroegd toe te komen op de diensten van het Belgisch Staatsblad : Les avis d insertion pour les dates suivantes doivent parvenir anticipativement aux services du Moniteur belge : Publicatiedata Uiterste ontvangstdata Dates de publication Dates limites de réception 23 augustus augustus 2002 (i.p.v. 16 augustus 2002) 23 août août 2002 (au lieu du 16 août 2002) 8 november oktober 2002 (i.p.v. 1 november 2002) 8 novembre octobre 2002 (au lieu du 1 er novembre 2002) 15 november november 2002 (i.p.v. 8 november 2002) 15 novembre novembre 2002 (au lieu du 8 novembre 2002) 22 november november 2002 (i.p.v. 15 november 2002) 22 novembre novembre 2002 (au lieu du 15 novembre 2002) 27 december december 2002 (i.p.v. 20 december 2002) 27 décembre décembre 2002 (au lieu du 20 décembre 2002) 3 januari december 2002 (i.p.v. 27 december 2002) 3 janvier décembre 2002 (au lieu du 27 décembre 2002)

4 4880 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4881 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES N Aankondiging van opdracht : leveringen. Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst : I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Quaestuur van de Kamer van volksvertegenwoordigers, t.a.v. de heer E. Morreel, bestuursdirecteur, Paleis der Natie, 1008 Brussel, België, tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. voor aanvraag per post. Voor afhaling bestek ter plaatse, zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. voor indiening per post. Voor afgifte ter plaatse, zie bijlage A. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht : II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : huur. II.1.4. Betreft het een raamcontract : ja. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : levering, installatie en onderhoud van een continulijn met on-line afwerking. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : levering, installatie en onderhoud van een continulijn met on-line afwerking voor de centrale drukkerij van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : centrale drukkerij van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel. Nuts code : BE1. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden vrije varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : levering van één volledige continulijn. II.2.2. Opties : de inschrijver mag prijs opgeven voor een optionele driesnijder. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : zestig maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Vanaf 1 april 2003 of 20 mei De juiste datum zal worden meegedeeld bij de kennisgeving van de gunning. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie : III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van de aannemingssom voor het geheel en voor de vijf jaar (huur + onderhoud). III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : N Avis de marché : fournitures. Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur : I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Questure de la Chambre des Représentants, à l attention de M. E. Morreel, directeur d administration, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, Belgique, tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : voir l annexe A. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. en cas de demande par poste. En cas de retrait sur place : voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. en cas d envoi par poste. En cas de dépôt sur place : voir l annexe A. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché : II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : location. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : livraison, installation et maintenance d une ligne continue à finition «on-line». II.1.6. Description/objet du marché : livraison, installation et maintenance d une ligne continue à finition «on-line» pour l imprimerie centrale de la Chambre des Représentants. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services : imprimerie centrale de la Chambre des Représentants, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles. Code Nuts : BE1. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes libres seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : livraison d une ligne continue complète. II.2.2. Options : en option, le soumissionnaire peut remettre prix pour une coupeuse à trois côtés. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : soixante mois (à compter de l attribution du marché). A compter du 1 er avril 2003 ou du 20 mai La date exacte sera communiquée dans la notification de l attribution. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique : III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 5% du montant initial du marché en entier pour cinq années (location + entretien). III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise :

6 4882 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS De inschrijver die zich bevindt in één van de toestanden bedoeld in artikel 43, eerste lid van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, zal van deelneming van de opdracht worden uitgesloten (zie rubriek 4.8 van het bestek). Daartoe moeten de hieronder vermelde documenten bij de offerte worden gevoegd. III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : 1 Een verklaring van de rechtbank van koophandel of een andere gerechtelijke of overheidsinstantie waaruit blijkt dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de gevallen bedoeld in voornoemd artikel 43, 1 of 2 ). 2 Een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Voor de inschrijver die onderworpen is aan de Belgische wetgeving betreft het meer bepaald een recent attest van de administratie der directe belastingen (model 276 C2) en een kopie van het laatste rekeninguittreksel of een certificaat van het bevoegde BTW-ontvangstkantoor. 3 Voor de Belgische of buitenlandse leverancier die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de R.S.Z.-wet : een origineel getuigschrift van de R.S.Z. met betrekking tot het eerste kalenderkwartaal 2002 waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorschriften inzake bijdragen aan de sociale zekerheid. 4 Voor de buitenlandse leverancier : een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : De inschrijver dient zijn financiële en economische draagkracht te bewijzen door het overleggen van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in leveringen van gelijkaardige systemen over de laatste drie boekjaren. Indien de leverancier om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referentie over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. De redenen hiervoor moeten worden gepreciseerd in de offerte. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : 1 Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, het voorwerp, het bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. 2 Een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici en een beschrijving van de organisatie van de technische dienst. Hieruit moet blijken dat de inschrijver zijn engagementen inzake onderhoud en herstelling (onder meer wat de interventietermijnen betreft), kan waarmaken. 3 Technische beschrijvingen en foto s van de te leveren systemen. Afdeling IV. Procedure : IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 02ICD15. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 10 september Prijs : 25 euro, ter plaatse te betalen in speciën of na ontvangst van het bestek. Valuta : S Voorwaarden en wijze van betaling : het bestek KVV/02ICD15 kan vanaf 15 juli 2002 ingekeken en gekocht worden bij de Dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Hertogstraat 61, 3 e verdieping, lokaal 3280, 1000 Brussel, elke werkdag van 9 u. 30 m. tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Le soumissionnaire qui se trouve dans une des situation visées à l article 43, 1 er alinéa, de l arrêté royal du 8 janvier 1996, sera exclu de la participation au marché (voir rubrique 4.8 du cahier spécial des charges). A cet effet les documents mentionnées ci-dessous doivent être joints à l offre. III Situation juridique, références requises : 1 Une déclaration du tribunal de commerce ou d une autre autorité judiciaire ou administrative dont il ressort que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas visés à l article 43 précité, 1 ou 2. 2 Un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné dont il résulte qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi. Pour le soumissionnaire assujetti à la législation belge, il s agit d une attestation récente de l administration des contributions directes (modèle 276 C2) et d une copie du dernier extrait de compte ou d un certificat délivré par le bureau compétent des recettes de la T.V.A. 3 En ce qui concerne le fournisseur belge ou étranger employant du personnel assujetti à la loi O.N.S.S. : une attestation originale de l O.N.S.S. portant sur le premier trimestre civil 2002 et dont il résulte qu il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale. 4 En ce quiconcerne le fournisseur étranger : une attestation délivrée par l autorité compétente certifiant qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. III Capacité économique et financière, références requises : Le soumissionnaire doit prouver ses capacités financière et économique en fournissant une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires relatif aux fournitures de systèmes similaires au cours des trois derniers exercices. Si pour une raison justifiée, le fournisseur n est pas en mesure de fournir la référence demandée, il est admis à prouver ses capacités économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. La raison doit être spécifiée dans la soumission. III Capacité technique, références requises : 1 Une liste des principales livraisons similaires effectuées pendant les trois dernières années, leur objet, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés. 2 L indication des techniciens intégrés ou non, à l entreprise et une description de l organisation du service technique dont il ressort que le soumissionnaire est en mesure de faire honneur à ses engagements en ce qui concerne l entretien et les réparations (entre autre quant aux délais d intervention). 3 Des descriptions techniques et des photos des produits à fournir. Section IV. Procédure : IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 02ICD15. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 10 septembre Prix : 25 euros, à payer sur place en espèces ou après la réception du cahier spécial des charges. Monnaie : S Conditions et mode de paiement : le cahier spécial des charges CR/02ICD15 peut être consulté et acheté à partir du 15 juillet 2002 auprès de la Chambre des Représentants, Service des Affaires générales, Finances et Economat, rue Ducale 61, 3 e étage, local 3280, 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de9h30mà12heures et de 14 à 16 heures.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4883 Het bestek kan ook per brief, per fa of worden aangevraagd waarna het per aangetekende zending zal worden opgestuurd naar het opgegeven adres. Het bestek wordt niet per verstuurd. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 20 september 2002, te 15 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tweehonderd dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst van de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbare zitting zonder afkondiging van de prijzen. IV Datum, tijdstip en plaats : 20 september 2002, te 15 uur, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Huis van de parlementsleden, Leuvenseweg 21, zaal 10, 3 e verdieping, 1000 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen : VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : De inschrijvers moeten een geleid plaatsbezoek in de centrale drukkerij van de Kamer van Volksvertegenwoordigers afleggen tussen 15 juli 2002 en 10 september De inschrijver dient alle voorgestelde combinaties te demonstreren (zie bestek voor meer informatie). VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 5 juli Bijlage A 1.2. Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen : Quaestuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur, Paleis der Natie, 1008 Brussel, België, tel , fax , Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen : Kamer van Volksvertegenwoordigers, Hertogstraat 61, 3 e verdieping, lokaal 3280, 1000 Brussel, België, tel , fax , Adres voor indiening van offertes, aanvragen tot deelneming : Kamer van Volksvertegenwoordigers, Hertogstraat 61, 3 e verdieping, lokaal 3280, 1000 Brussel, België, tel , fax , Sur simple demande par courrier, fax ou courriel, il sera envoyé par envoi recommandé à l adresse demandée. Le cahier spécial des charges ne sera pas envoyé par . IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 20 septembre 2002, à 15 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : deux cents jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : séance publique sans proclamation des prix. IV Date, heure et lieu : 20 septembre 2002, à 15 heures, Chambre des Représentants, Maison des Parlementaires, rue de Louvain 21, salle 10, 3 e étage, 1000 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires : VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autre informations : Une visite guidée à l imprimerie centrale de la Chambre des Représentants est obligatoire et peut se faire entre le 15 juillet 2002 et 10 septembre Le soumissionnaire doit organiser une démonstration de toutes les combinaisons proposées dans l offre (voir cahier spécial des charges pour de plus amples informations). VI.5. Date d envoi du présent avis : 5 juillet Annexe A 1.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Questure de la Chambre des Représentants, Service des Affaires générales, Finances et Economat, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, Belgique, tél , fax , Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Chambre des Représentants, rue Ducale 61, 3 e étage, bureau 3280, 1000 Bruxelles, tél , fax , Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : Chambre des Représentants, rue Ducale 61, 3 e étage, bureau 3280, 1000 Bruxelles, tél , fax , VLAAMS PARLEMENT N Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. Contactpersoon : Inge Janssens, tel , fax , 2. a) Gunningswijze : algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking. b) Vorm van de opdracht : levering. 3. a) Plaats van levering : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. b) De opdracht bestaat uit de levering, configuratie en onderhoud van een digitaal geluidsopnamesysteem. Classificatienummer : CPA en Leveringstermijn : de kortst mogelijke levertermijn dient te worden opgegeven. 5. a) Het bestek kan worden aangevraagd bij : Vlaams Parlement, Dienst Infrastructuur & Aankoop, 1011 Brussel, fax Inlichtingen te verkrijgen bij : zie contactpersoon onder punt 1. b) De uiterste datum tot aanvraag van dit bestek : 9 augustus c) Het bestek kost 50 euro en is te verkrijgen door storting ervan op rek van het Vlaams Parlement, met vermelding van het besteknummer INA/01/I109 digitaal geluidsopnamesysteem of door afhaling bij de dienst Infrastructuur en Aankoop, Hertogstraat 83, 1000 Brussel, met het vermelde bedrag in cash, gepast geld. 6. a) Uiterste datum voor ontvangst van de offertes : door afgifte tegen ontvangstbewijs tot en met vrijdag 20 september 2002, te 10 uur, adres zie punt 5, c;

8 4884 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS op de dag van de opening zelf, vóór de opening van de vergadering : zie punt 7, b. b) Adres waar de offertes naar gestuurd moeten worden : zie punt 5, a. c) Taal : Nederlands. 7. a) De opening heeft plaats in openbare zitting. b) De opening van de offertes heeft plaats op vrijdag 20 september 2002, te 11 uur, in het Vlaams Parlement, ingang Leuvenseweg 27, Masereelzaal, 1000 Brussel. 8. Borgsom : zie bestek. 9. Betalingswijze : zie bestek. 10. Niet van toepassing. 11. Formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden op financieel, economisch en technisch vlak : Financiële en economische draagkracht : De inschrijver bevindt zich niet in één van de gevallen voor uitsluiting, opgesomd in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en zal bijgevolg een bewijs van niet-faling voorleggen. De inschrijver zal, overeenkomstig artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, zijn financiële en economische draagkracht aantonen door voorlegging van een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren. Technische bekwaamheid : De inschrijver zal, overeenkomstig artikel 45, 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, zijn technische bekwaamheid aantonen door voorlegging van een lijst van de voornaamste leveringen die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, omvang, data en de publieke of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. 12. De inschrijvers moeten hun offerte gedurende honderd tachtig kalenderdagen gestand doen, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de opening van de inschrijving. 13. Gunningscriterium/criteria : zie bestek. 14. Er zijn vrije varianten toegestaan. 15. Niet van toepassing. 16. Opdracht zonder enuntiatieve aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. 17. Verzendingsdatum van de aankondiging : 3 juli Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen (door dit bureau te vermelden) : DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE N N Aanbesteder : Diensten van de Eerste Minister, Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2, te 1000 Brussel, tel fax Bijkomende inlichtingen : Mevr. C. Delhovren, Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2, te 1000 Brussel, tel Procedure : beperkte offerteaanvraag. 4. Aard : verhuis van archieven van Ruisbroekstraat 2-12, te 1000 Brussel naar Hopstraat 28, te 1000 Brussel. 5. Vereiste documenten voor kandidatuurstelling : Koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikel 43; artikel 44, 1 en 2 en artikel 45, 1 en 3. Passende bankverklaringen, voorlegging van balasen, R.S.Z.- attest. Lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar verricht werden. Attest van niet-faling en niet-faillissement. 6. Deelnemingsaanvragen met vereiste documenten dienen overgemaakt te worden aan het Algemeen Rijksarchief, Boekhouding, Ruisbroekstraat 2-12, te 1000 Brussel, voor vrijdag 2 augustus 2002, te 11 uur ten laatste. 7. Verzending van het lastencohier : 5 augustus Adjudicateur : Services du Premier Ministre, Archives générales du Royaume, rue de Ruysbroeck 2, à 1000 Bruxelles, tél , fax Renseignements supplémentaires : Mme. C. Delhovren, Archives générales du Royaume, rue de Ruysbroeck 2, à 1000 Bruxelles, tél Procédure : appel d offres restreint. 4. Objet : déménagement d archives du bâtiment central des Archives générales du Royaume, rue de Ruysbroeck 2, à 1000 Bruxelles, vers le bâtiment des Archives, rue du Houblon 28, à 1000 Bruxelles. 5. Documents requis pour candidature : Arrêté royal du 8 janvier 1996, article 43; article 44, 1 et 2 et article 45, 1 et 3. Déclarations bancaires probantes montrant que les moyens économiques et financiers sont suffisants; balances; attestation O.N.S.S. de l avant-dernier trimestre calendrier. Listes des activités dans ce domaine durant les trois dernières années; listes de références. Attestation prouvant que la firme n est pas en état de faillite ou de liquidation ou une situation similaire. 6. La demande de participation accompagnée des documents précités, doit parvenir aux Archives générales du Royaume, Comptabilité, rue de Ruysbroeck 2, à 1000 Bruxelles, pour le vendredi 2 août 2002, à 11 heures au plus tard. 7. Envoi du cahier des charges : le 5 août 2002.

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4885 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van opdracht : leveringen. Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst : I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Algemene Directie Material Ressources, Divisie Overheidsopdrachten, sectie Rollend Personeel, t.a.v. commandant M. Verbruggen, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, blok 4 B, 2 e verdieping, lokaal 61, 1140 Brussel (België), tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht : II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : banden voor militaire voertuigen. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : afsluiten van een meerjarige overeenkomst in schijven voor drie jaar voor de aankoop van diverse banden voor militaire voertuigen. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Sint-Niklaas. II.1.8. Nomenclatuur. II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : hoofdopdracht II Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. II.1.9. Verdeling in percelen : ja. Offertes kunnen worden ingediend voor : één perceel, meerdere percelen, alle percelen tezamen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : twintig percelen banden voor militaire voertuigen. II.2.2. Opties, tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend : nihil. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie : III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het bedrag van de opdracht. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : de betaling van de leveringen gebeurt volgens artikel 15, 2 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers, leveranciers, dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : koninklijk besluit van 8 januari 1996 en zijn errata, artikel 43, 5 : attest R.S.Z. III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : nihil. N Avis de marché : fournitures. Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur : I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Direction Générale Material Resources, Division Marchés publics, Section d Achats de Matériel roulant, à l attention du commandant M. Verbrugge, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, bloc 4 B, 2 e étage, local 61, 1140 Bruxelles (Belgique), tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché : II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : pneus pour véhicules militaires. II.1.6. Description/objet du marché : conclusion d un marché pluriannuel en tranches d une durée de trois ans pour l acquisition de divers pneus pour les véhicules militaires. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Sint-Niklaas. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal II Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. II.1.9. Division en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour : un lot; plusieurs lots; l ensemble des lots. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : vingt lots de pneus pour véhicules militaires. II.2.2. Options. Description et indication du moment où elles peuvent être exercées : néant. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique : III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant du marché. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : le paiement des fournitures est effectué selon l article 15, 2 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur, du fournisseur, du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : arrêté royal du 8 janvier 1996 et ses errata, article 43, 5 : attestation O.N.S.S. III Situation juridique, références requises : néant.

10 4886 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : nihil. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : koninklijk besluit van 8 januari 1996 en zijn errata, artikel 45, 4 : leveren van beschrijvingen, afbeeldingen, foto s van de voorgestelde banden. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen. Afdeling IV. Procedure : IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.3. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht : nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB : 2002/S van 5 april IV.2. Gunningscriteria : laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2RA200. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : verkrijgbaar tot 10 september IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 11 september IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : Nederlands/Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : honderd twintig dagen. IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : de opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 11 september 2002, te 10 u. 30 m., kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen : VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de Europese Gemeenschappen wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 1 juli Bijlage B. Inlichtingen betreffende percelen Perceel 1 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type voor aanhangwagen 1 T. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 0. Perceel 2 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 11.00R X 20 (1) voor aanhangwagen 10 T. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 20. Perceel 3 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 12.5 R20 voor PANDUR. III Capacité économique et financière, références requises : néant. III Capacité technique, références requises : arrêté royal du 8 janvier 1996 et ses errata, article 45, 4 : fourniture de descriptions, images, photos des pneus offerts. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : non. Section IV. Procédure : IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.3. Publications antérieures relatives au même marché : IV Publication enuntiative au même marché : numéro d avis au sommaire du Journal officiel : 2002/S du 5 avril IV.2. Critères d attribution : prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2RA200. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : date limite d obtention 10 septembre IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 11 septembre IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français, néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent vingt jours. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : l ouverture des offres s effectue en séance publique. IV Date, heure et lieu : 11 septembre 2002, à 10 h 30 m, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires : VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme finance par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 1 er juillet Annexe B. Renseignements relatifs aux lots Lot 1 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type pour remorque 1 T. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 0. Lot 2 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 11.00R X 20 (1) pour remorque 10 T. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 20. Lot 3 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 12.5 R20 pour PANDUR.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 60. Perceel 4 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 600 R 16 voor aanhangwagen 1/4 T. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 250. Perceel 5 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 295/80 R22,5 voor DAF vooras. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 0. Perceel 6 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type R20 (1) voor VOLVO. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : Perceel 7 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 235/75R 17,5 voor aanhangwagen 22 T. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 80. Perceel 8 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 12.5 R20 voor UNIMOG 1,9 T. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 400. Perceel 9 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 295/80 R22,5 voor DAF achteras. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 0. Perceel 10 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 9.00 R20 (1) voor MAN. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 0. Perceel 11 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 12.5 R20 voor UNIMOG. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 60. Lot 4 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 600 R16 pour remorque 1/4 T. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 250. Lot 5 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 295/80 R22,5 pour axe avant DAF 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 0. Lot 6 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type R20 (1) pour VOLVO. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : Lot 7 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 235/75R 17,5 pour remorque 22 T. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 80. Lot 8 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 12.5 R20 pour UNIMOG 1,9 T. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 400. Lot 9 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 295/80 R22,5 pour axe arrière DAF. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 0. Lot 10 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 9.00 R20 (1) pour MAN. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 0. Lot 11 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 12.5 R20 pour UNIMOG. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 25.

12 4888 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Perceel 12 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 8.25 R15 voor aanhangwagen CLIMAX. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 25. Perceel 13 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 6.50 R16 voor ILTIS. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 0. Perceel 14 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 265/70 R19,5 voor aanhangwagen LOHR. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 10. Perceel 15 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 7.50 R16 voor 12,5 KVA. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 200. Perceel 16 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 315/80 R22,5 voor SCANIA. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 10. Perceel 17 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type R24 (1) voor VOLVO Kipper. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 500. Perceel 18 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 395/85 R20 voor CLIMAX. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 60. Perceel 19 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Lot 12 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 8.25 R15 pour remorque CLIMAX. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 25. Lot 13 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 6.50 R16 pour ILTIS. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 0. Lot 14 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 265/70 R19,5 pour remorque LOHR. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 10. Lot 15 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 7.50 R16 pour 12,5 KVA. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 200. Lot 16 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 315/80 R22,5 pour SCANIA. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 10. Lot 17 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type R24 (1) pour VOLVO Kipper. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 500. Lot 18 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 395/85 R20 pour CLIMAX. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 60. Lot 19 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2.Kortebeschrijving :aankoopbandtype11.00 R22,5vooraanhangwagen VAN HOOL. 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 200. Perceel 20 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : hoofdopdracht Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : aankoop band type 20.5 R25 voor VOLVO BM Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type R22,5 pour remorque VAN HOOL. 3. Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 200. Lot 20 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : objet principal Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : acquisition pneu type 20.5 R25 pour VOLVO BM Etendue ou quantité : tranche ferme (2002) : 20. N Aankondiging van opdracht : leveringen. Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst : I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, t.a.v. Pedergnana, J.-P., kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, te 1140 Brussel, België, tel of 32 44, fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht : II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : oliën en aanverwante producten. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : aanschaffing in 2002 van vier percelen oliën en aanverwante producten. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : 930 Cie KI III, Dep Zeebrugge, kwartier Knapen, Veerbootstraat 20, 8380 Brugge-5. II.1.9. Verdeling in percelen : ja. Offertes kunnen worden ingediend voor : één perceel; meerdere percelen; alle percelen tezamen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : Perceel 1. H-542 : liter in bussen van 1 l. Perceel 2. HM-32 : liter in vaten van 25 l. Perceel 3. HM-46 : liter in bussen van 5 l. Perceel 4. S-759 : liter in vaten van 60 l. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : tot 31 december Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie : III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : borgstelling vastgesteld op 5 % van het totale bedrag van de opdracht, BTW niet inbegrepen. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : de betaling gebeurt binnen de vijftig kalenderdagen vanaf het ogenblik dat het betalingsorganisme in het bezit is van de regelmatig opgemaakte facturen, alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden. De modaliteiten zullen in de eventuele bestelbrief vermeld worden. N Avis de marché : fournitures. Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur : I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, à l attention de Pedergnana, J.-P., quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, Belgique, tél ou 32 44, fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché : II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : huiles et produits dérivés. II.1.6. Description/objet du marché : acquisition en 2002 de quatre lots d huiles et produits dérivés. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 930 Cie KI III, Dep Zeebrugge, kwartier Knapen, Veerbootstraat 20, 8380 Brugge-5. II.1.9. Division en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour : un lot; plusieurs lots; l ensemble des lots. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : Lot 1. H-542 : litres en bidons de 1 l. Lot 2. HM-32 : litres en fûts de 25 l. Lot 3. HM-46 : litres en bidons de 5 l. Lot 4. S-759 : litres en fûts de 60 l. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : jusqu au 31 décembre Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique : III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : cautionnement fixé à 5 % du montant total du marché, T.V.A. non comprise. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : le paiement sera effectué dans les cinquante jours calendrier à compter du moment ou l organisme de paiement est en possession des factures régulièrement établies, ainsi que des autres documents eventuellement exigés. Les modalités seront explicitées dans la lettre de commande eventuelle.

14 4890 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : R.S.Z.-attest. Afdeling IV. Procedure : IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-M/AM1-2MM020. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 6 september IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 6 september 2002, te 10 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : negentig dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden toegelaten : IV Datum, tijdstip en plaats : 6 september 2002, te 10 uur, lokaal der aanbestedingen, blok 27, kwartier Koningin Elisabeth, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen : VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 28 juni III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/ du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : attestation O.N.S.S. Section IV. Procédure : IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-M/AM1-2MM020. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 6 septembre IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 6 septembre 2002, à 10 heures. IV.3.5. Langues pouvant être utilisées dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : nonante jours à compter de la date limite de réception des offres. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : 6 septembre 2002, à 10 heures, local des adjudications, bloc 27, quartier Reine Elisabeth, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires : VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 28 juin N Aankondiging van opdracht : leveringen. Valt de opdracht onder de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst : I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, t.a.v. kapt. Ph. De Vos, kwartier Koning Elisabeth, blok 4 B, 2 e verdieping, lokaal 65, Eversestraat 1, 1140 Brussel, België, tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van de aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid Afdeling II. Voorwerp van de opdracht : II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : MLU M109. Semi-automatic loader (SAL), Metric Hydraulic System (MHS). II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : aankoop in één schijf van 64 Semi-Automatic Loader (SAL), 64 Metric Hydraulic Systems (MHS) foor Howitzer M109, met toebehoren, aanverwant materiaal, documentatie en dienstprestaties. N Avis de marché : fournitures. Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés Publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur : I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel Roulant, à l attention du capitaine Devos Ph., quartier Reine Elisabeth, bloc 4B, 2 e étage, local 65, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, Belgique, tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché : II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MLU M109. Semi-automatic loader (SAL), 64 Metric Hydraulic Systems (MHS). II.1.6. Description/objet du marché : achat d une tranche de 64 Semi-automatic Loader (SAL), 64 Metric Hydraulic Systems (MHS) pour Howitzer M109, avec accessoires, documentation et prestations de service.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4891 II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Voor het geheel SAL, MHS, TMS en BAD : Competentiecentrum Rollend Materieel en Bewapen, kwartier majoor Dufour, rue Fr. Lefebvre 50, 4000 Liège (Rocourt), tel , fax Voor de wisselstukken, documentatie, didaktisch materiaal, support- en testequipment : Distributiecentrum Wisselstukken, kwartier Olt Baron Van Zuylen Van Nyevelt, Welvaartstraat 38, 2590 Berlaar, tel , fax II.1.8. Nomenclatuur. II CPV, classificatie (Common Procurement Vocabulary) : II Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. II.1.9. Verdeling in percelen : neen. Offertes kunnen worden ingediend voor : één perceel. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : een schijf van 64 Semi- Automatic Loader (SAL) 64 Metric Hydraulic Systems (HHS) voor Howitzer M109, met toebehoren, aanverwant materiaal, documentatie en dienstprestaties. II.2.2. Opties. Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend : nihil. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : Ofwel : termijn in vierentwintig maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Ofwel : vanaf 31 december 2002 tot 31 december Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie : III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het bedrag van de opdracht. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : de betaling van de leveringen gebeurt volgens artikel 15, 2 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : koninklijk besluit van 8 januari 1996 en zijn errata. Artikel 43, 5 : attest R.S.Z. III Juridische situatie - verlangde bewijsstukken : koninklijk besluit van 8 januari 1996 en zijn errata. Artikel 43, 1 : failissement. Artikel 43, 2 : aangifte failissement. Artikel 43, 3 : geen veroordeling. Artikel 43, 4 : ernstige beroepsfout. III Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken : koninklijk besluit van 8 januari 1996 en zijn errata. Artikel 44, 1 : bankverklaring. III Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken : koninklijk besluit van 8 januari 1996 en zijn errata. Artikel 45, 4 : leveren van beschrijvingen, afbeeldingen, foto s van de voorgestelde leveringen. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen. Afdeling IV. Procedure : IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.2. Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure : nihil. IV.1.3. Eerdere aankondiging betreffende dezelfde opdracht : nihil. IV Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht : nihil. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services : Pour la partie SAL, MHS, TMS, BAD : Centre de Compétition, Matériel roulant et armement, quartier major Dufour, rue Lefebvre 50, 4000 Liège (Rocourt), tél , fax Pour les pièces de rechange, documentation, support, equipment de test : Centre de distrubition Pièces de rechange, kwartier Olt Bron Van Nyevelt, Welvaartstraat 38, 2590 Berlaar, tél , fax II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) : II Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. II.1.9. Division en lots : non. Possibilité de présenter une offre pour : un lot. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : une tranche de 64 Semiautomatic loader (SAL) 64 Metric hydraulic Systems (MHS) pour Howitzer M109, accessoires, documentation et prestations de service. II.2.2. Options. Description et indication du moment où elles peuvent être exercées : néant. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : Soit : durée de vingt-quatre mois (à compter de l atribution du marché). Soit : à compter du 31 décembre 2002 jusqu au 31 décembre Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique : III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant du marché. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : le payement des livraisons se fera suivant l article 15, 2 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique et technique minimale requise : arrêté royal du 8 janvier 1996 et errata. Article 43, 5 : attestation O.N.S.S. III Situation juridique - références requises : arrêté royal du 8 janvier 1996 et errata. Article 43, 1 : faillissement. Article 43, 2 : déclaration de faillissement. Article 43, 3 : pas de condamnation. Article 43, 4 : faute professionelle grave. III Capacité économique et financière - références requises : arrêté royal du 8 janvier 1996 et errata. Article 44, 1 : attestation bancaire. III Capacité technique - références requises : arrêté royal du 8 janvier 1996 et errata. Article 45, 4 : fourniture de descriptions, images, foto s des livraisons demandées. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : non. Section IV. Procédure : IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.2. Justification du choix de la procédure accélérée : néant. IV.1.3. Publications antérieures relatives au même marché : néant. IV Avis de pré-information relatif au même marché : néant.

16 4892 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.1. Onderstaande criteria : 1 Prijs : 60 %. 2 Techniek : 40 %. In afnemende volgorde van voorkeur : ja. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-R/A1, nr IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 9 oktober Prijs : gratis. Voorwaarden en wijze van betaling : nihil. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van aanvragen tot deelneming : 9 oktober Tijdstip : 12 uur. IV.3.4. Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden : P.M. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : Nederlands en Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tot 28 februari IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : de opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 9 oktober 2002, te 12 uur, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen : VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de Europese Unie wordt gefinancierd : neen. VI.5. Verzendingsdatum van de aankondiging : 1 juli Bijlage B. Perceel nr Nomenclatuur : 1.1. CPV, classificatie (Common Procurement Classification) : Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Korte beschrijving : 64 Semi-Automatic Loader (SAL), 64 Metric Hydraulic Systems (MHS) voor Howitzers M109, met toebehoren, aanverwant materiaal, documentatie en dienstprestaties. 3. Omvang of hoeveelheid : één schijf. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.1. Des critères énoncés ci-dessous : 1 Prix : 60 %. 2 Technique : 40 %. Par ordre de priorité décroissante : oui. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-R/A IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 9 octobre Prix : gratuit. Conditions et mode de paiement : néant. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 9 octobre Heure : 12 heures. IV.3.4. Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés : P.M. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : néerlandais et français. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : jusqu au 28 février IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : les ouvertures auront lieu en séance publique. IV Date, heure et lieu : 9 octobre 2002, à 12 heures, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires : VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 1 er juillet Annexe B Lot n Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) : Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. 2. Description succincte : 64 Semi-automatic Loader (SAL), 64 Metric Hydraulic Systems (MHS) pour Howitzers M109, accessoires, documentation et prestations de service. 3. Etendue ou quantité : une tranche. N Aankondiging van opdracht : diensten. Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst : I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, Algemene Directie Material Ressources, Sectie «Steun Materieel en Producten», Ondersectie diensten (MRMP-M/S), t.a.v. luitenand-kolonel S. Hertogs, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, blok 4 B, lokaal 87, 1140 Brussel, België, tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. N Avis de marché : services. Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur : I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Section d Achats de Matériel et Produits de Support, Sous-section service (MRMP-M/S), à l attention du lieutenant-colonel S. Hertogs, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, bloc 4 B, 2 e étage, local 87, 1140 Bruxelles, Belgique, tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4893 I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht : II.1. Beschrijving : II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : MRMP-M/S - 2MS110. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : vernietiging van vervallen geneesmiddelen, reactieve producten en hospitaalafval. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Lot 1 : Hospitaal Centrum Basis Koningin Astrid, Bruynstraat, 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek). Lot 2 : Défense, Elements techniques médicaux d Intervention, quartier commandant aviateur Dony, chaussée de Namur 42, Nivelles. II.1.8. Nomenclatuur. II Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : II.1.9. Verdeling in percelen : ja. Offertes kunnen worden ingediend voor : één perceel; alle percelen tesamen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : vanaf 15 oktober 2002 tot 31 december Afdeling III. juridische, economische, financiële en technische informatie : III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : het bedrag van de borgstelling is jaarlijks bepaald op 5 % van het geschatte bedrag van de opdracht (BTW niet inbegrepen). III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : de betaling gebeurt binnen de vijftig kalenderdagen vanaf het ogenblik dat het betalingsorganisme in het bezit is van de regelmatig opgemaakte facturen en de documenten van oplevering. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : bankverklaring (artikel 70, 1 ). III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : 1 Het bewijs dat de inschrijver of zijn onderaannemer door de respectievelijke gemeenschappen erkend zijn om een activiteit uit te voeren van ophaling van de betrokken types afval (artikel 71, 1 ). 2 Het bewijs dat de inschrijver zelf of zijn onderaannemers erkend zijn door de respectievelijke gemeenschappen voor de verwerking van de betrokken types afval (artikel 71, 1 ). De plaats(en) van afvalwerking zal (zullen) worden opgegeven. 3 De identificatiegegevens van de eventuele onderaannemers zullen vermeld worden : naam, maatschappelijke zetel (artikel 71, 8 ). 4 Elk ander bewijs dat op het ogenblik van de offerte volgens de vigerende wetgeving op de afvalophaling en -verwerking van toepassing is (artikel 71, 1 ). 5 Lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren in het domein van medisch afvalophaling, met vermelding van het volume of het tonnage (artikel 71, 2 ). III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : ja. Zie III Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché : II.1. Description : II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MRMP-M/S - 2MS110. II.1.6. Description/objet du marché : destruction de médicaments périmés, de produits réactifs et de déchets hospitaliers. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Lot 1 : Hôpital centre de la Base Reine Astrid, rue Bruyn, 1120 Bruxelles (Neder-over-Heembeek). Lot 2 : Défense, Elements techniques médicaux d Intervention, quartier commandant aviateur Dony, chaussée de Namur 42, 1400 Nivelles. II.1.8. Nomenclature : II Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : II.1.9. Division en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour : un lot; l ensemble des lots. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : à compter du 15 octobre 2002 jusqu au 31 décembre Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique : III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : le montant du cautionnement est annuellement fixé à 5 % de l estimation du prix du marché de l année concernée (T.V.A. non comprise). III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : le paiement des services sera effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la réception de la facture régulièrement établie et accompagnée des documents de réception. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur, du fournisseur, du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : III Capacité économique et financière, références requises : attestation bancaire (article 70, 1 ). III Capacité technique, références requises : la preuve que le soumissionnaire ou ses sous-traitants soient reconnus par les régions respectives, pour exercer une activité d enlèvement des différents types de déchets concernés (article 71, 1 ). 2 La preuve que le soumissionnaire ou ses sous-traitants soient reconnus par les régions respectives pour le traitement des différents types de déchets concernés (article 71, 1 ). Le(s) lieu(x) de traitement des déchets sera (seront) indiqué(s). 3 Les données d identification éventuelles des sous-traitants seront indiquées : nom, siège social (article 71, 8 ). 4 Tout autre preuve, qui au moment de l offre, suivant la législation en vigeur concernant l enlévement et le traitement des déchets, serait d application (article 71, 1 ). 5 La liste des principaux services exécutés au cours de ces trois dernières années, dans le domaine de l enlévement de déchets médicaux, avec mention du volume ou du tonnage (article 71, 2 ). III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : oui. Voir III

18 4894 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen. Afdeling IV. Procedure : IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-M/S - 2MS110. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : verkrijgbaar tot 17 september Prijs : gratis. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 18 september Tijdstip : 13 u. 30 m. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : Nederlands/Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : negentig dagen vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes. IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 18 september 2002, te 13 u. 30 m., aanbestedingslokaal, kwartier Koningin Elisabeth, toegang C, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen : VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de Europese Gemeenschappen wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 3 juli Bijlage B. Inlichtingen betreffende percelen Perceel 1 : 1. Nomenclatuur : 1.2. Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : Korte beschrijving : geneesmiddelen en grondstoffen; baxters en perfusievloeistoffen; organische oplosmiddelen (gechloreerde en niet gechloreerde); scheikundige reagentia (minerale en organische); hospitaalafval; matrassen, textiel en bedtoebehoren. 3. Omvang of hoeveelheid : 43,5 ton (jaarlijkse geschatte hoeveelheden). Perceel 2 : 1. Nomenclatuur : 1.2. Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : Korte beschrijving : bezoedelde hospitaalafval (naalden, verband, anatomisch afval, afval van laboratoria van biologische analyse, bloed, enz.). 3. Omvang of hoeveelheid vaste schijf (2002) : 250 ton (jaarlijks geschatte hoeveelheden). III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : non. Section IV. Procédure : IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-M/S - 2MS110. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : date limite d obtention 17 septembre Prix : gratuit. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 18 septembre Heure : 13 h 30 m. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français/néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : nonante jours à compter de la date limite de réception des offres. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : 18 septembre 2002, à 13 h 30 m, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires : VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 3 juillet Annexe B. Renseignements relatifs aux lots Lot 1 : 1. Nomenclature : 1.2. Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : Description succincte : médicaments et matières premières; baxters et solutions perfusionnelles; solvants organiques (chlores et non-chlores); réactifs chimiques (minéraux et organiques); déchets hospitaliers; matelas, literie et déchets type domestiques. 3. Etendue ou quantité : 43,5 tonnes (estimation annuelle). Lot 2 : 1. Nomenclature : 1.2. Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : Description succincte : déchets biologiques souillés (aiguilles, pansements, déchets anatomiques, déchets de laboratoire d analyse biologique, sang, etc.). 3. Etendue ou quantité : 250 tonnes (estimation annuelle). N Aanbestedende overheid : 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel of , fax Contactpersonen : Mevr. Appeltants en de heer Desmedt, P. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Bevekom, kwartier C. Roman. ILS : inzaaiing + omheining in ongelijksoortige materialen. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : N Pouvoir adjudicateur : 1 re Direction régionale des Constructions, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél ou , fax Personnes de contact : Mme Appeltants et M. Desmedt, P. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Beauvechain, quartier C. Roman. ILS : ensemencement + cloture en matériaux composites. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production :

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. Deze verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven, mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid. Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met de ondercategorie C.3, klasse 1; ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere E.E.G.-lidstaat, evenals de eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek. Bestek 2/1/U200 (Franse tekst). Prijs : 13 EUR. 6. Uitvoeringstermijn : zestig kalenderdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 5 september 2002, te 14 uur, ten overstaan van de chef van de 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, Basis van Bevekom, sectie 1 KDR, place de la Bruyère 20, 1320 Beauvechain. 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique ou technique. Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation en sous-catégorie C.3, classe 1; soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officiëlle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation mentionnées ci-dessus. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 2/1/U200 (texte français). Prix : 13 EUR. 6. Délai d exécution : soixante jours calendrier. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 5 septembre 2002, à 14 heures, par-devant le chef de la 1 re Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, Base de Beauvechain, section 1 KDR, place de la Bruyère 20, 1320 Beauvechain. N Wijzigingsbericht nr. 1 Bulletin der Aanbestedingen nr. 26 van 28 juni 2002, blz. 4490, bericht Naam en adres van de aanbestedende dienst : Ministerie van Defensie, Divisie Infrastructuur, 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, Koningin Louisa-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tel , fax a) Plaats van uitvoering : Peer, vliegveld Kleine-Brogel. b) Gunningswijze : openbare aanbesteding. c) Aard van de prestaties : US-site. Aanleg softbalveld en Finse looppiste. Bestek 2/4/Y003/2. 3. Opening der offertes : de aanbestedingsdatum voorzien voor 20 augustus 2002 wordt uitgesteld naar een latere te bepalen datum. N Avis rectificatif n 1 Bulletin des Adjudications n 26 du 28 juin 2002, page 4490, avis Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Division infrastructure, 4 e Direction régionale des Constructions, Reine Louisa-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tél , fax a) Lieu d exécution : Peer, vliegveld Kleine-Brogel. b) Mode de passation : adjudication publique. c) Nature des prestations : US-site. Construction d un terrain de softball et d une piste finlandaise. Cahier spécial des charges 2/4/Y003/2. 3. Ouverture des offres : la date d adjudication prévue le 20 août 2002 est renvoyé à une date ultérieure.

20 4896 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES N Aankondiging van opdracht : diensten. Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst : I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Ministerie van Economische Zaken, t.a.v. de heer R. Massant, wnd. directeur generaal, De Meeûssquare 23, 1000 Brussel, België, tel , fax , en internet : I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.4. Adres voor aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht : II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : 84 computers en aanverwante diensten. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 2002/E1/LOG/E2/EAP_SOFT. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : De opdracht behelst de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke softwareversie van de energieadviesprocedure (EAP). De EAP wordt gebruikt voor de energetische evaluatie van een bestaande woning en bestaat uit drie fasen : het verzamelen en de invoer van gegevens, de berekeningen en het afdrukken en toelichten van het advies aan de gebruikers. Deze drie aspecten moeten ook in de softwareversie aan bod komen : een gebruiksvriendelijke, overzichtelijke en geautomatiseerde gegevensinvoer; modulaire rekenprocedures die verlopen volgens vastgestelde formules; een duidelijke, aantrekkelijke en uniforme presentatie van de relevante informatie aan de consument. Daarenboven moet de softwareversie, alsook de handleiding, beschikbaar worden gesteld in het Frans en in het Nederlands. Daarnaast zal het advies dat bekomen wordt na de energetische evaluatie van de woning in het Nederlands en het Frans beschikbaar moeten zijn. De mogelijkheid dat dit advies ook in het Duits beschikbaar is, wordt tevens overwogen. De mogelijkheid bestaat dat de opdrachtnemer, na de ontwikkeling van de software, gedurende één jaar zowel technische als functionele ondersteuning moet verlenen aan de gebruikers. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : keuze van de dienstverlener. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie ; subcategorie N Avis de marché : services. Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur : I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Ministère des Affaires économiques, à l attention de M. Regis Massant, directeur-général ff., square de Meeûs 23, 1000 Bruxelles, Belgique, tél , fax , internet : I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : voir l annexe A. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demande de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché : II.1. Description : II.1.3. Type de marché de services : 84 computer et services apparentés. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2002/E1/LOG/E2/EAP_SOFT. II.1.6. Description/objet du marché : Le marché comprend le développement d un logiciel convivial de la procédure d avis énergétique (PAE). La PAE est utilisé pour l évaluation énergétique d habitations existantes et se compose de trois phases : la collecte et l introduction des données, les calculs et l impression et l explication de l avis aux utilisateurs. Les trois aspects suivants devront également être présents dans le logiciel : une interface de saisie de données conviviale, claire et automatisée; procédures de calculs modulaires s effectuant suivant des formules prédéfinies; une présentation claire, attrayante et uniforme de l information pertinente pour le consommateur final. Par ailleurs, le logiciel, comme le manuel de l utilisateur, sera rendu disponible en version française et en version néerlandaise. De mêmes, l avis obtenu au terme de l évaluation énergétique d une habitation devra être rendu en français ou en néerlandais. La possibilité que cet avis doive également être remis en allemand est envisageable. Après le développement du logiciel, il se peut que le prestataire de services soit chargé du suivi technique et fonctionnel à destination des utilisateurs pendant un an. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : au choix du prestataire. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : Descripteur supplémentaire :

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 37 81e JAARGANG VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 16 82e ANNEE VRIJDAG 16 APRIL 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 46 81e JAARGANG VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 14 81e JAARGANG VENDREDI 4 AVRIL 2003 VRIJDAG 4 APRIL

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 17 81e JAARGANG VENDREDI 25 AVRIL 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 27 81e JAARGANG VENDREDI 4 JUILLET 2003 VRIJDAG 4

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 30 82e ANNEE VRIJDAG 23 JULI 2004 VENDREDI 23 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 52 82e ANNEE VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 16 81e JAARGANG VENDREDI 18 AVRIL 2003 VRIJDAG 18

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 32 83e JAARGANG VENDREDI 12 AOUT 2005 VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 8 82e ANNEE VRIJDAG 20 FEBRUARI 2004 VENDREDI 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 13 82e ANNEE VRIJDAG 26 MAART 2004 VENDREDI 26

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 11 82e ANNEE VRIJDAG 12 MAART 2004 VENDREDI 12

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 2 82e ANNEE VRIJDAG 9 JANUARI 2004 VENDREDI 9 JANVIER

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 22 82e ANNEE VRIJDAG 28 MEI 2004 VENDREDI 28 MAI

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 37 82e ANNEE VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 26 82e ANNEE VRIJDAG 25 JUNI 2004 VENDREDI 25 JUIN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 34 82e ANNEE VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 30 81e JAARGANG VENDREDI 25 JUILLET 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 33 81e JAARGANG JEUDI 14 AOUT 2003 DONDERDAG 14 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 30 83e JAARGANG VENDREDI 29 JUILLET 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 23 81e JAARGANG VENDREDI 6 JUIN 2003 VRIJDAG 6 JUNI

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 3 82e ANNEE VRIJDAG 16 JANUARI 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 27 82e ANNEE VRIJDAG 2 JULI 2004 VENDREDI 2 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 51 82e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 39 83e JAARGANG VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 15 81e JAARGANG VENDREDI 11 AVRIL 2003 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 14 82e ANNEE VRIJDAG 2 APRIL 2004 VENDREDI 2 AVRIL

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 9 82e ANNEE VRIJDAG 27 FEBRUARI 2004 VENDREDI 27

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 18 82e ANNEE VRIJDAG 30 APRIL 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 11 83e JAARGANG VENDREDI 18 MARS 2005 VRIJDAG 18 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 49 81e JAARGANG VENDREDI 5 DECEMBRE 2003 VRIJDAG 5

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 13 83e JAARGANG VENDREDI 1 er AVRIL 2005 VRIJDAG 1

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 15 83e JAARGANG VENDREDI 15 AVRIL 2005 VRIJDAG 15

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 20 82e ANNEE VRIJDAG 14 MEI 2004 VENDREDI 14 MAI

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3691 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 17 83e JAARGANG VENDREDI 29 AVRIL 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 21.07.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5093 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 8 81e JAARGANG VENDREDI 21 FEVRIER 2003 VRIJDAG 21

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 51 83e JAARGANG VENDREDI 23 DECEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 40 82e ANNEE VRIJDAG 1 OKTOBER 2004 VENDREDI 1

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 41 81e JAARGANG VENDREDI 10 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 10

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 5 81e JAARGANG VENDREDI 31 JANVIER 2003 VRIJDAG 31

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Document NL

Document NL pagina 1 van 5 Document 2004-145738-NL 31/08/2004 S169 Europese Gemeenschappen Diensten Openbare procedure I. II. III. IV. VI. NL-Roermond: Ophalen van huisvuil 2004/S 169-145738 AANKONDIGING VAN OPDRACHT

Nadere informatie