BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 26 MAART 2004 VENDREDI 26 MARS 2004 MEDEDELING AVIS (Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 30 april 2002) (Extrait du Moniteur belge du 30 avril 2002) Overheidsopdrachten en opdrachten van het klassieke stelsel en van de speciale sectoren - Nieuwe modellen van aankondiging die vanaf 1 mei 2002 moeten worden gebruikt De richtlijn 2001/78/EG legt het gebruik van standaardformulieren op voor de opdrachten die op Europees niveau moeten worden bekendgemaakt vanaf 1 mei Het koninklijk besluit van 22 april 2002 regelt meer bepaald de omzetting van deze richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de hierna volgende regels dienen te worden toegepast op de overheidsopdrachten en de opdrachten waarop de koninklijke besluiten van 8 en 10 januari 1996 en 18 juni 1996 van toepassing zijn : 1. Verplicht gebruik van de standaardformulieren. De bij het besluit van 22 april 2002 gevoegde nieuwe standaardformulieren dienen te worden gebruikt voor de aankondigingen van de opdrachten die de Europese drempels bereiken (zie omtrent de drempels de drie ministeriële besluiten van 4 december 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001) en in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, alsook in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd. In een overgangsfase zullen de organen belast met de publicatie echter een zekere tolerantie aan de dag leggen ten opzichte van de aanbestedende overheden en aanbestedende diensten die zouden vergeten zijn hun aankondigingen op te stellen volgens de nieuwe standaardformulieren. De aankondigingen dienen te worden overgemaakt : a) wat de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen betreft, aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : per brief, aan het volgende adres : EUROP Unité 2 Marchés publics, 2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg; of per telefax, via de volgende nummers : ; ; ; of per naar Marchés publics et marchés du régime classique et des secteurs spéciaux - Nouveaux modèles d avis de marchés à utiliser à partir du 1 er mai 2002 La directive 2001/78/CE impose l utilisation de formulaires standard pour les marchés à publier au niveau européen à partir du 1 er mai L arrêté royal du 22 avril 2002 assure notamment la transposition de cette directive. Il en résulte que pour les marchés publics et les marchés soumis à l application des arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, les modalités suivantes s appliquent : 1. Utilisation obligatoire des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard annexés à l arrêté du 22 avril 2002 doivent être utilisés pour les avis des marchés atteignant les seuils européens (voir à propos des seuils les trois arrêtés ministériels du 4 décembre 2001, publiés au Moniteur belge du 19 décembre 2001) et qui sont à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications. Dans une phase transitoire, les organes chargés de la publication feront cependant preuve d une certaine tolérance à l égard des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui oublieraient d établir leurs avis selon ces nouveaux formulaires standard. Les avis sont à adresser : a) pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l Office des publications officielles des Communautés européennes : par lettre à l adresse EUROP Unité 2 - Marchés publics, 2 rue Mercier, L Luxembourg; ou par télécopie aux numéros : ; ; ; ou par courrier électronique à l adresse

2 3194 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) wat de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen betreft : per brief, gestuurd naar of afgeleverd bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel; of per telefax, via het nummer In het begin zal het onmogelijk zijn het systeem te gebruiken of de op de website beschikbare formulieren in te vullen met het oog op de verzending van aankondigingen naar het Bulletin der Aanbestedingen. De standaardformulieren zullen beschikbaar zijn en zullen kunnen worden gedownload via de site van het Ministerie van Justitie De datum waarop die functies beschikbaar zijn, zal later worden medegedeeld. Belangrijke opmerking : De nummering in bepaalde standaardformulieren is niet opeenvolgend. Het gaat dus niet over een fout bij het drukken van de bijlagen van het koninklijk besluit. 2. Facultatief maar aanbevolen gebruik van de standaardformulieren. De op Europees niveau opgestelde nieuwe standaardformulieren kunnen ook worden gebruikt voor de opdrachten die enkel in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd (zie bovengenoemd adres). De aanbestedende overheid heeft dus de keuze : ofwel stelt ze een niet-gestructureerde aankondiging op, waarin ze tenminste de gegevens bedoeld in de relevante artikelen van de reglementering vermeldt (artikelen 12, 14, 38, 40, 64 en 66 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikelen 11, 13, 33, 35, 54 en 56 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996); ofwel gebruikt ze de standaardformulieren waarin ze tenminste de gegevens vermeldt, zoals vereist in bovengenoemde artikelen. Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad beveelt de aanbestedende overheden en diensten ten zeerste aan de standaardformulieren te gebruiken, zelfs wanneer dit niet verplicht is. Hierdoor wordt de behandeling van de aankondigingen immers vereenvoudigd. Op termijn dient het gebruik van de standaardformulieren te worden veralgemeend. 3. Herinnering aan de instructies voor de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor alle bij het Bulletin der Aanbestedingen ingediende aankondigingen gelden volgende instructies. Alle publicatieaanvragen voor het Bulletin der Aanbestedingen dienen minstens zeven dagen, waarvan vijf werkdagen, vóór de gevraagde publicatiedatum afgeleverd te worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dus dat de teksten ten laatste op vrijdag bij het Belgisch Staatsblad moeten toekomen voor een publicatie in de eerstvolgende editie van de volgende vrijdag, op voorwaarde dat er vijf werkdagen zijn tussen die twee vrijdagen. Alle teksten die na vrijdag toekomen bij het Belgisch Staatsblad, behalve die waarvoor de procedure bij hoogdringendheid wordt vereist, zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor een publicatie op de eerstvolgende vrijdag. De aankondigingen die ingediend worden via de procedure bij hoogdringendheid dienen ten laatste om 11 uur op de dinsdag voorafgaand aan de publicatiedatum op het Belgisch Staatsblad toe te komen. In dat geval moet in de publicatieaanvraag worden vermeld dat het gaat om een procedure bij hoogdringendheid. Alle teksten kunnen afgegeven worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, te 1000 Brussel, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Zij kunnen tevens per post verzonden worden aan bovenstaand adres of per fax naar het nummer Alle publicatieaanvragen dienen naam en telefoonnummer te vermelden van de persoon die in verband met de aankondiging kan worden geraadpleegd. Indieners dienen zich te beperken tot één wijze van indiening. Bij dubbele verzending (bv. per brief en per fax) en dus mogelijke dubbele publicatie zijn de kosten voor beide publicaties integraal ten laste van de indiener van de publicatieaanvraag. Het volstaat éénmalig te publiceren. Het Belgisch Staatsblad zal dus per publicatieaanvraag slechts éénmaal over gaan tot publicatie op de eerstvolgende gevraagde publicatiedatum. Tenslotte moeten vragen tot wijziging van een ingediende tekst of tot annulatie van een publicatieaanvraag schriftelijk gebeuren ten laatste om 11 uur van de dinsdag voorafgaand aan de publicatie. b) pour la publication au Bulletin des Adjudications : par lettre envoyée ou déposée à l adresse de la Direction du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles; ou par télécopie au numéro Dans un premier temps, il ne sera pas possible, pour les envois d avis de marchés au Bulletin des Adjudications, d utiliser le courrier électronique ou de remplir un formulaire disponible sur le site web. Les formulaires standard seront disponibles et pourront être téléchargésvia le site du Ministère de la Justice La date de mise à disposition de telles fonctions sera annoncée ultérieurement. Remarque importante : La numérotation dans certains formulaires standard n est pas continue.il ne s agit donc pas d une erreur lors de l impression des annexes de l arrêté royal. 2. Utilisation facultative mais recommandée des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard établis au niveau européen pourront également être utilisés pour les marchés devant être uniquement publiés dans le Bulletin des Adjudications (voir adresse ci-dessus) Le pouvoir adjudicateur a donc ici le choix : soit d établir un avis non structuré mentionnant au moins les indications prévues aux articles pertinents de la réglementation (articles 12, 14, 38, 40, 64 et 66 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, articles 11, 13, 33, 35, 54 et 56 de l arrêté royal du 10 janvier 1996); soit d utiliser les formulaires standard en y mentionnant au moins les indications requises par les articles précités. La Direction du Moniteur belge recommande vivement aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d utiliser les formulaires standard même lorsque cela n est pas obligatoire. Le traitement des avis s en trouve en effet facilité et à terme l utilisation des formulaires standard devrait être généralisée. 3. Rappel des intructions pour la publication au Bulletin des Adjudications. Pour tous les avis à publier au Bulletin des Adjudications, les instructions qui suivent sont en vigueur. Toutes les demandes de publication dans le Bulletin des Adjudications doivent être déposées aux services du Moniteur belge au moins sept jours, dont cinq jours ouvrables, avant la date de publication souhaitée. Concrètement, cela signifie que les textes doivent parvenir au Moniteur belge au plus tard le vendredi pour une publication dans l édition du vendredi suivant, si cinq jours ouvrables séparent ces deux vendredis. Les textes qui parviendront au Moniteur belge après le vendredi, hormis ceux pour lesquels la procédure d urgence est requise, ne seront plus pris en considération pour une publication le vendredi suivant. Les avis introduits par le biais de la procédure d urgence doivent être rentrés au Moniteur belge au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la date de publication. La demande de publication doit dans ce cas mentionner qu il s agit d une procédure d urgence. Les textes peuvent être déposés aux services du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, à 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures.ils peuvent également être envoyés par courrier postal à l adresse mentionnée ci-dessus ou par télécopie au numéro Le nom et le numéro de téléphone de la personne susceptible d être consultée à propos de l avis doivent figurer sur toutes les demandes de publication. Les auteurs des demandes de publication doivent se limiter à un seul mode d introduction. En cas de double envoi (par ex. par lettre et par télécopie) et donc de double publication éventuelle, les coûts des deux publications sont intégralement à charge de l auteur de la demande de publication. Une seule publication suffit. Pour chaque demande de publication, le Moniteur belge ne procédera qu à une seule publication à la prochaine date de publication souhaitée. Enfin, les demandes de modification d un texte introduit ou d annulation d une demande de publication doivent être formulées par écrit au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la publication.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3195 Verkoopkantoor Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , en , fax Postrekening : Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., gevestigd Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2004 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op : vrijdag 21 mei vrijdag 12 november vrijdag 24 december (namiddag) De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden : 1. bij afhaling aan het loket : -metbancontact/mister Cash -metproton - met de kredietkaarten Visa en Mastercard - in speciën 2. Bij verzending per post : - door betaling op afstand of Mailorder met de kredietkaarten Visa en Mastercard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr Bank van de Post, Koloniënstraat, 1000 Brussel. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Bureau de vente Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.C.), tél , , , , et , fax Compte chèque postal : Le B.V.C.C. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels que : les cahiers généraux des charges, les cahiers spéciaux des charges, les cahiers type ainsi que d autres documents émis par les autorités fédérales et régionales. Le B.V.C.C., sis bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, boîte 7, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Durant l année 2004 le Bureau de vente sera également fermé : vendredi 21 mai vendredi 12 novembre vendredi 24 décembre (aprés-midi) Le paiement des documents fournis par le B.V.C.C. peut s effectuer : 1. Lors du retrait au guichet : - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Mastercard -enespèces 2. En cas d envoi postal : - par paiement à distance ou Mailorder au moyen des cartes Visa et Mastercard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Banque de la Poste, rue des Colonies, 1000 Bruxelles. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. Dans ce cas, les documents demandés sont envoyés uniquement après réception de l avis de crédit transmis au B.V.C.C. Indienen publicatieaanvragen De berichten voor de volgende publicatiedata dienen vervroegd toe te komen op de diensten van het Belgisch Staatsblad : Demandes de publication Les avis d insertion pour les dates suivantes doivent parvenir anticipativement aux services du Moniteur belge : Publicatiedata Uiterste ontvangstdata Dates de publication Dates limites de réception 16 april april 2004 (i.p.v. 9 april 2004) 16 avril avril 2004 (au lieu du 9 avril 2004) 21 mei mei 2004 (i.p.v. 14 mei 2004) 21 mai mai 2004 (au lieu du 14 mai 2004) 4 juni mei 2004 (i.p.v. 28 mei 2004) 4 juin mai 2004 (au lieu du 28 mai 2004) 23 juli juli 2004 (i.p.v. 16 juli 2004) 23 juillet juillet 2004 (au lieu du 16 juillet 2004) 5 november oktober 2004 (i.p.v. 29 oktober 2004) 5 novembre octobre 2004 (au lieu du 29 octobre 2004) 12 november november 2004 (i.p.v. 5 november 2004) 12 novembre novembre 2004 (au lieu du 5 novembre 2004) 19 november november 2004 (i.p.v. 12 november 2004) 19 novembre novembre 2004 (au lieu du 12 novembre 2004) 24 december december 2004 (i.p.v. 17 december 2004) 24 décembre décembre 2004 (au lieu du 17 décembre 2004) 31 december december 2004 (i.p.v. 24 december 2004) 31 décembre décembre 2004 (au lieu du 24 décembre 2004) 7 januari december 2004 (i.p.v. 31 december 2004) 7 janvier décembre 2004 (au lieu du 31 décembre 2004)

4 3196 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3197 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N Wijzigingsbericht Bulletin der Aanbestedingen nr. 7 van 13 februari 2004, bericht 1995, blz Werken : Opdracht met referte A/136 voor bouw- en verbouwingswerken voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad te Brussel, Lombardstraat 57 en 69 en Eikstraat 12 tot 22 : verlenging van de indieningstermijn en opsplitsing in twee percelen. Afdeling I Aanbestedende dienst : Brusselse Hoofdstedelijke Raad, Eikstraat 22, te 1005 Brussel, tel , fax , inlichtingen bij de dienst, de heer Yves Tricot, tel Adres waar bescheiden (bestek en addenda met betrekking tot de wijzigingen) verkrijgbaar zijn : architectenbureau Art & Build, Waterloosesteenweg 255, te 1060 Brussel, tel Wijzigingen : Afdeling II II.1.6. De addenda bij het bijzonder bestek bepalen behoudens enkele correcties een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen met betrekking tot de administratieve bepalingen (afwijkende regels ten opzichte van artikel 42 van de algemene uitvoeringsregels; de mogelijkheid om indien nodig nieuwe gelijkaardige werken te kunnen bestellen bij onderhandelingsprocedure en de mogelijkheid die de bouwheer zich voorbehoud (om werken niet te bestellen of te laten uitvoeren) en technische bepalingen (voornamelijk met betrekking tot de technische uitrusting en de beveiligingsuitrusting) waarbij de procedure wordt opgesplitst in twee percelen : Perceel 1 : algemene bouwwerken behalve de levering en plaatsing van de beveiligingsapparatuur. Perceel 2 : de levering en plaatsing van de beveiligingsapparatuur. II.1.9. Verdeling in percelen : opsplitsing in twee percelen, afzonderlijk te gunnen (perceel 1 algemene bouwwerken, perceel 2 beveiligingsuitrusting). II Varianten : Voor perceel 2 en als vrije variant van de levering van materieel verenigbaar met het ter plaatse bestaande veiligheidssysteem, kunnen de inschrijvers een offerte indienen om het bestaande materieel te vervangen. II.3. Geraamde duur van de uitvoering : voor de voornaamste werken (ongewijzigd) : tweehonderd zestig werkdagen, verdeeld in verschillende fasen ingaand onmiddellijk na de gunning doch, voor een minder belangrijk deel negentig dagen ingaand zodra de oppervlakte kan ontruimd worden (eventueel pas in 2006). Afdeling IV IV.2. Gunningscriteria : per perceel (m.b.t. de gevraagde referenties voor perceel 2 wordt elke met huidige opdracht vergelijkbaar realisatie aanvaard zonder minimum bedrag). Voor perceel 2, zullen de volgende specifieke criteria eveneens van toepassing zijn : de verkregen veiligheid en het gemak van beheer en programmatie. N Avis rectificatif Bulletin des Adjudications n 7du13février 2004, avis 1995, page 1490 Travaux : Marché portant la référence A/136 pour des travaux de construction et de transformation pour le Conseil de la Région de Bruxelles- Capitale à Bruxelles, rue du Lombard 57 et 69 ainsi que rue du Chêne 12 à 22 : prolongation du délai de remise des offres et division en deux lots. Section I Pouvoir adjudicateur : Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, rueduchêne 22, à 1005 Bruxelles, tél , fax , informations auprès du service M. Yves Tricot, tél Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être acquis (cahier des charges et addendums ayant trait aux modifications) : bureau d architecture Art & Build, chaussée de Waterloo 255, à 1060 Bruxelles, tél Modifications : Section II II.1.6. Les addendums au cahier spécial des charges prévoient, à part quelques corrections, un nombre limité de modifications du contenu ayant trait aux dispositions administratives (dispositions dérogatoires par rapport à l article 42 des règles d exécution générales; la possibilité de pouvoir commander si nécessaire de nouveau travaux identiques par procédure négociée et la possibilité que se réserve le maîtredel ouvrage (de ne pas commander ni de faire exécuter des parties) et les dispositions techniques (principalement en ce qui concerne les équipements techniques et les équipements de sécurité). La procédure est divisée en deux lots : Lot 1 : travaux de construction générale à l exception de la livraison et du placement des équipements de sécurité. Lot 2 : la livraison et le placement des équipements de sécurité. II.1.9. Division en lots : division en deux lots, à attribuer séparément (lot 1 travaux de construction générale, lot 2 équipements de sécurité). II Variantes : Pour le lot 2 et en variante libre de la fourniture de matériel compatible avec les systèmes de sécurité existant sur place, les soumissionnaires peuvent introduire une offre pour remplacer le matériel existant. II.3. Durée estimée del exécution : pour la majeure partie des travaux (inchangée) : deux cent soixante jours ouvrables, répartis en différentes phases qui débutent immédiatement après l attribution, pour une partie moins importante nonante jours qui débutent dès que la superficie peut être évacuée (éventuellement en 2006 seulement). Section IV IV.2. Critères d attribution : par lot (en ce qui concerne les références demandées pour le lot 2, chaque réalisation comparable avec la mission actuelle est acceptée sans montant minimum). Pour le lot 2, les critères spécifiques suivants seront également d application : la sécurité obtenue et la facilité de gestion et de programmation.

6 3198 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Voor beide percelen, wordt een puntensysteem in het bestek voorzien. IV.3.3. Verlenging van de indieningstermijn met twee weken : uiterlijke datum voor indiening van de offertes : op 14 april 2004, te 10 uur (plaats : Eikstraat 22, te Brussel, 1 e verdieping, zaal 121). Afdeling VI VI.5. Datum van verzending van dit bericht voor publicatie aan het Bulletin der Aanbestedingen : 19 maart Pour les deux lots, un système de cotation est prévu dans le cahier des charges. IV.3.3. Prolongation du délai de remise des offres de deux semaines : date ultime de remise des offres : le 14 avril 2004, à 10 heures, rue du Chêne 22, à Bruxelles, 1 er étage, salle 121. Section VI VI.5. Date d envoi du présent avis pour publication au Bulletin des Adjudications : le 19 mars N Aankondiging van opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : POD Wetenschapsbeleid, t.a.v. Dr. Ph. Mettens, voorzitter, Wetenschapsstraat 8, 1000 Brussel, tel , fax Internet : I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : ja. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : overheidsopdracht bij openbare aanbesteding voor het leveren van software Microsoft. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : opdracht voor het leveren van software Microsoft binnen een Academic Select Agreement 6.0, voor de drie «license pool» : application, servers en systems. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : de Diensten en de Federale Wetenschappelijke Instellingen die behoren tot het Wetenschapsbeleid. II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : elke dienst of FWI maakt zijn eigen bestellingen en betaalt ze afzonderlijk. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : Attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (origineel) van het voorlaatste kalenderkwartaal of een evenwaardig document voor de buitenlandse inschrijvers. Recent attest, afgeleverd door de directe belastingen (model 276 C2), dat de firma in orde is met de betalingen van belastingen of een evenwaardig document voor de buitenlandse inschrijvers. Recent attest dat de firma zich niet in staat van faillissement of vereffening of in een gelijkaardige toestand bevindt. N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : SPP Politique scientifique, à l attention du Dr Ph. Mettens, président, rue de la Science 8, 2000 Bruxelles, tél , fax Internet : I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : oui. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : marché public par adjudication publique pour la fourniture de software Microsoft. II.1.6. Description/objet du marché : marché pour la fourniture de logiciel Microsoft dans le cadre d un contrat Academic Select Agreement 6.0, pour les trois «license pool» : applications, servers and systems. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : les services ou établissements scientifiques qui relèvent de la Politique scientifique fédérale. II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : chaque service ou ESF établit ses propres commandes et les paie séparément. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : III Capacité économique et financière, références requises : Une attestation de l Office national de la Sécurité sociale (original) pour l avant-dernier trimestre civil ou un document équivalent pour les soumissionnaires étrangers. Une attestation récente délivrée par les contributions directes (modèlé 276 C2) attestant que la firme est en ordre avec ses paiements d impôts ou un document équivalent pour les soumissionnaires étrangers. Une attestation récente établissant que la firme n est pas en faillite ou mise en liquidation ou ne se trouve pas dans une situation similaire.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3199 Recent attest van goed gedrag en zeden van de zaakvoerder of mandataris afgeleverd ten behoeve van een openbaar bestuur of een evenwaardig document van een andere staat. Passende bankverklaringen om de economische en financiële draagkracht aan te tonen. Voor de rechtspersonen, de statuten van de rechtspersoon, alsook elke wijziging van de inlichtingen betreffende haar bestuurders of zaakvoerders. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : de inschrijver dient het bewijs van zijn technische en commerciële bekwaamheid te leveren aan de hand van de volgende referenties : «Microsoft large account reseller» voor «Select» type contracten. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : ja. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2004/1. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 19 april IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 26 april IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : zestig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 27 april 2004, te 10 uur, Wetenschapsstraat 8, zaal B, 1000 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 19 maart Une attestation de bonne conduite, vie et mœurs du gérant d entreprise ou de son mandataire, délivrée pour les besoins d une administration publique ou un document équivalent d un autre état. Des déclarations bancaires adéquates prouvant que la firme dispose de ressources économiques et financières suffisantes. Pour les personnes morales, les statuts de la personne morale ainsi que toute autre modification des renseignements concernant ses administrateurs ou gérants d entreprise. III Capacité technique, références requises : le soumissionnaire doit fournir la preuve de ses capacités techniques et commerciales sur base des références suivantes : «Microsoft large account reseller» pour les types de contrat «Select». III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : oui. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2004/1. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 19 avril IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 26 avril IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : soixante jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : 27 avril 2004, à 10 heures, rue de la Science 8, salle B, 1000 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 19 mars N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Belnet, t.a.v. Colienne de Walque, Wetenschapsstraat 4, 1000 Brussel, tel , fax Internetadres : I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Belnet, à l attention de Colienne de Walque, rue de la Science 4, 1000 Bruxelles, tél , fax Adresse Internet : I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1.

8 3200 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : categorie van diensten II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : levering van faciliteiten in een datacenter voor het plaatsen van FedMAN apparatuur. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : levering van faciliteiten in een datacenter voor het plaatsen van FedMAN apparatuur. II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : ja. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : dertig dagen (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : zie bestek. III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : zie bestek. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.3. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht : Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 2004/S van 19 februari IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 29 april 2004, te 10 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans of Engels. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : zestig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : een vertegenwoordiger van elke inschrijver. IV Datum, tijdstip en plaats : 29 april 2004, te 10 uur, adres vermeld in punt I.1. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : ja. VI.4. Overige inlichtingen : een informatievergadering zal plaatsvinden op 16 april 2004, te 10 uur, op het adres vermeld in punt I.1. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 19 maart I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.3. Type de marché de services : catégorie de services II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : fourniture de facilités dans un datacenter pour l installation de matériel FedMAN. II.1.6. Description/objet du marché : fourniture de facilités dans un datacenter pour l installation de matériel FedMAN. II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : oui. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : trente jours (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : voir cahier des charges. III Situation juridique, références requises : voir cahier des charges. III Capacité économique et financière, références requises : voir cahier des charges. III Capacité technique, références requises : voir cahier des charges. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.3. Publications antérieures relatives au même marché : IV Avis de pré-information relatif au même marché : Numéro d avis au sommaire du Journal officiel des Communautés européennes : 2004/S du 19 février IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 29 avril 2004, à 10 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais ou anglais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : soixante jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : un représentant pour chaque soumissionnaire. IV Date, heure et lieu : 29 avril 2004, à 10 heures, adresse mentionnée au point I.1. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : oui. VI.4. Autres informations : une séance d information aura lieu le 16 avril 2004, à 10 heures, à l adresse mentionnée au point I.1. VI.5. Date d envoi du présent avis : 19 mars 2004.

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3201 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-N/S, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Varend Materieel, Ondersectie Diensten, t.a.v. de heer Philippe Manderlier, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : diensten categorie 1. Onderhouds- en reparatiediensten. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : onderhoud van de alternatoren gebruikt aan boord van de CMT. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : meerjarige open overeenkomst betreffende het onderhoud van alternatoren gebruikt aan boord van de «Tripartite» Mijnenjagers van de marinecomponent (periode ). II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : in de installaties van de aannemer. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : open overeenkomst. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : tot 31 december Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het initieel bedrag van de opdracht op jaarbasis. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : geen enkel voorschot of betaling in mindering zal worden genomen. N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP-N/S, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel navigant, Sous-section Services, à l attention de M. Philippe Manderlier, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.3. Type de marché de services : type de marché de services 1. Services d entretien et de réparation. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : entretien des alternateurs utilisés à bord des CMT. II.1.6. Description/objet du marché : marché pluriannuel ouvert relatif à l entretien des alternateurs utilisés à bord des Chasseurs de Mines «Tripartite» de la composante maritime (période ). II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : dans les installations de l adjudicataire. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : marché ouvert. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : jusqu au 31 décembre Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : cautionnement 5 % du montant initial du marché sur base annuelle. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : aucune avance ni acompte ne sera accordé.

10 3202 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : Artikel 69, 5 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : attest in verband met de sociale zekerheid. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPNS_4ZS002_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 19 april IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 19 april 2004, te 10 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tot 31 december IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 19 april 2004, te 10 uur, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere). Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Registratiecategorie 28. Diverse werkzaamheden. Informatievergadering op 10 maart 2004, in Zeebrugge gepland. Verplichte inschrijvingsformulier in bijlage U aan het bestek. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 16 maart III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : III Situation juridique, références requises : Article 69, 5 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : déclaration relative à la sécurité sociale. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B. Offreéconomiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPNS_4ZS002_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention 19 avril IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 19 avril 2004, à 10 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : jusqu au 31 décembre IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : 19 avril 2004, à 10 heures, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, bloc 27, 1140 Bruxelles (Evere). Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : Catégorie d enregistrement 28. Autres activités. Réunion d information planifiée le 10 mars 2004, à Zeebrugge. Formulaire d inscription obligatoire en annexe U au cahier spécial des charges. VI.5. Date d envoi du présent avis : 16 mars N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-C/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie CIS, Ondersectie Verwerving, t.a.v. de heer Patrick Leunkens, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP-C/A, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section CIS, Sous-section Acquisition, à l attention de M. Patrick Leunkens, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3203 I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : TFT schermen 15. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : aankoop van burotica materieel. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : 1800 Vilvoorde. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdbeschrijving II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : 533. II.2.2. Opties. Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend : er worden geen verplichte opties gevraagd. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het totaal bedrag van de opdracht zonder BTW. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPCA_4CA226_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 5 mei IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 5 mei 2004, te 10 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tot 15 februari IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 5 mei 2004, te 10 uur, 1140 Brussel (Evere). I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : écrans TFT 15. II.1.6. Description/objet du marché : achat de matériel bureautique. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 1800 Vilvoorde. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : 533. II.2.2. Options. Description et indication du moment où elles peuvent être exercées:iln y a pas d options obligatoires demandées. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant total du marché hors T.V.A. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPCA_4CA226_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 5 mai IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 5 mai 2004, à 10 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : jusqu au 15 février IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : III Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : séance publique. IV Date, heure et lieu : 5 mai 2004, à 10 heures, 1140 Bruxelles (Evere).

12 3204 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Registratiecategorie : categorie 00. Overgangscategorie. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 16 maart Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : Catégorie d enregistrement : catégorie 00. Catégorie transitoire. VI.5. Date d envoi du présent avis : 16 mars N Enuntiatieve aankondiging Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-N/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Varend Materieel, Ondersectie Verwerving, t.a.v. de heer Gael Cambier, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst : verwerving door de Belgische Defensie van 52 overgangsboten. II.2. Nomenclatuur : II.2.1. CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Bijkomende opdrachten : hoofdcategorieën , , II.3. Aard en hoeveelheid of waarde van de goederen of diensten voor elk van de categorieën diensten : 52 overgangsboten, 104 buitenboord motoren, 17 aanhangwagens. II.5. Overige inlichtingen : Alle informaties zullen beschikbaar zijn vanaf de publicatie op de webside : Afdeling IV : Administratieve informatie IV.1. Door de aanbestedende dienst aan het dossier gegeven referentienummer : DEF/MPNA_4ZA005P_0P. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.I. Betreft het een vrijwillige publicatie : ja. VI.2. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.3. Datum van verzending van deze aankondiging : 17 maart N Avis de pré-information Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP-N/A, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section CIS, Sous-section Acquisition, à l attention de M. Gael Cambier, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : acquisition par la Défense belge de 52 bateaux de franchissement. II.2. Nomenclature : II.2.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Objets supplémentaires : descripteurs principaux , , II.3. Nature et quantité ou valeur des fournitures ou des services pour chacune des catégories de services : 52 bateaux de franchissement, 104 moteurs hors-bord, 17 remorques. II.5. Autres informations : Toutes les informations seront disponibles des publication sur le website : Section IV. Renseignements d ordre administratif IV.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPNA_4ZA005P_0P. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : oui. VI.2. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.3. Date d envoi du présent avis : 17 mars N Aankondiging van geplaatste opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, Algememe directie «Material Resources», Divisie overheidsopdrachten, Sectie steun materieel en -producten, Ondersectie diensten (MRMP-M/S 2), ter attentie van kapitein van het vliegwezen Fabrice Saint Guillain, Kwartier Koningin Elisabeth, Everestraat 1, blok 4, tweede verdieping, lokaal 112, 1140 Brussel (België), tel ,fax N Avis d attribution de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale «Material Resources», Division marchés publics, Section matériel et produits de support, Sous-section services (MRMP-M/S 2), à l attention du capitaine d aviation Fabrice Saint Guillain, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, bloc 4, deuxième étage, local 112, 1140 Bruxelles (Belgique), tél ,fax

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Internet adres (URL) : I.2. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Aard van de opdracht : diensten, categorie van diensten 19. Als de opdracht valt in de dientencategoriën 17 tot en met 27, stemt u in met de publicatie van deze aankondiging : ja. II.2. Betreft het een raamcontract : neen. II.3. Nomenclatuur : II.3.1. CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II.3.2. Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : CPC 72. II.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : MRMP-M/S 4MS702. II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht : verhuring van een maritieme transportcapaciteit (heen alleen) voor het transport van militaire middelen van Antwerpen naar Matadi. II.6. Geraamde totale waarde (exclusief BTW) : ,00 EUR. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging. IV.1.1. Rechtvaardiging voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging : zie bijlage. IV.2. Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : 1 Prijs 60 %. 2 Techniek 40 %. Afdeling V. Gunning van de opdracht V.1. Gunning en waarde van de opdracht : Opdracht nr. 1. V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund : Worldwide Shipping & Forwarding, N.V., Plantinkaai 27, 2000 Antwerpen (België), tel , fax V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen (prijs exclusief BTW) : ,00 EUR. V.2. Onderaanneming : V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-M/S 4MS702. VI.3. Datum van gunning van de opdracht : 12 maart VI.4. Aantal ontvangen offertes : 5. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : neen. VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.8. Datum van verzending van de aankondiging : 17 maart Adresse internet (URL) : I.2. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Type de marché : services, catégorie de services 19. Si le marché relève des catégories de services 17 à 27, acceptezvous la publication du présent avis : oui. II.2. S agit-il d un accord-cadre : non. II.3. Nomenclature : II.3.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.3.2. Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : CPC 72. II.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MRMP-M/S 4MS702. II.5. Description succincte : location d une capacité de transport maritime (aller simple) pour le transfert de matériel militaire d Anvers vers Matadi. II.6. Valeur totale estimée (hors T.V.A.) : ,00 EUR. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : négociée sans publication préalable d un avis de marché. IV.1.1. Justification du recours à la procédure négociée sans publication préalable d un avis de marché : voir annexe. IV.2. Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 Prix 60 %. 2 Technique 40 %. Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché : Marché n 1. V.1.1. Nom et adresse du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué : Worldwide Shipping & Forwarding, N.V., Plantinkaai 27, 2000 Antwerpen (Belgique), tél , fax V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée etl offre la plus basse prises en considération (montant hors T.V.A.) : ,00 EUR. V.2. Sous-traitance : V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.2. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-M/S 4MS702. VI.3. Date de l attribution du marché : 12 mars VI.4. Nombre d offres reçues : 5. VI.5. Ce marché a-t-il fait l objet d un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes : non. VI.6. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.8. Date d envoi du présent avis : 17 mars 2004.

14 3206 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Bijlage Diensten IV.1.1. Rechtvaardiging van de keuze voor een onderhandelingsprocedure : De motivering van de keuze voor een onderhandelingsprocedure moet in overeenstemming zijn met de ter zake dienende artikel in de richtlijn : Diensten : artikel 11 van richtlijn 92/50/EEG. IV Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging : g) De opdracht (diensten) kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van technische aard. Annexe Services IV.1.1. Justification du choix de la procédure négociée : Le motif du choix de la procédure négociée doit être conforme aux dispositions des directives applicables en la matière : Services : article 11 de la directive 92/50/CEE. IV Procédure négociée sans application préalable d un avis de marché : g) Le marché (services) ne peut être exécuté que par un soumissionnaire déterminé pour des raisons techniques. N Aanbestedende overheid : Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13, 1000 Brussel, tel , fax De aanbestedende overheid wordt vertegenwoordigd door de Mevr. I. Vanden Berghe, administrateur-generaal. 2. Deze dienst behoort tot klasse A, categorie 7 CPC 84. Deze opdracht wordt door een algemene offerteaanvraag met bekendmaking gegund. Deze opdracht is een opdracht van diensten. Aankoop van een beveiligd systeem voor gegevensopslag. Conform artikel 17, 2, 2, b) van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten, behoudt de administratie zich het recht voor later (binnen de drie jaar) tot een uitbreiding van deze opdracht over te gaan. 3. Plaats van verrichting : Nationaal Geografisch Instituut, Centrum voor Informatieverwerking, Abdij ter Kameren 13, 1000 Brussel. 4. a) b) c) 5. De dienstverleners mogen geen offerte indienen voor een gedeelte van de offerte. 6. Vrije varianten toegelaten. 7. Uiterste uitvoeringstermijn van de dienst : tien weken. 8. a) Het lastenboek en bijkomende inlichtingen kunnen op het volgende adres bekomen worden : Bijzonder bestek : CIV Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13, 1000 Brussel, alle werkdagen van 9 uur tot 16 u. 30 m. hetzij per fax of per tel of (juridische dienst) of op tel , (Centrum voor Informatieverwerking). b) 11 mei c) 9. a) Publiek. b) Uiterste datum voor ontvangst van de offertes op de opening der offertes : dinsdag 18 mei 2004, te 14 u. 30 m. op het Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13, te 1000 Brussel, in de zaal C Bij toewijzing borgtocht van 5 % Selectiecriteria : Wordt uitgesloten van deelneming aan de opdracht, de dienstverlener : a) die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; N Pouvoir adjudicateur : Institut géographique national, Abbaye de la Cambre 13, 1000 Bruxelles, tél , fax Le pouvoir adjudicateur est réglementé par Mme I. Vanden Berghe, administrateur général. 2. Marché de services, appartenant à la catégorie A 7 CPC 84. Ce marché sera accordé par un appel d offres général après publication. Ce marché est un marché de services. Acquisition d un système sécurisé de stockage de données. Conformément à l article 17, 2, 2, b) de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, l administration se réserve le droit de procéder ultérieurement (dans un délai de trois ans) à une extension du présent marché. 3. Lieu de prestation : Institut géographique national, Centre de Traitement de l Information, Abbaye de la Cambre 13, 1000 Bruxelles. 4. a) b) c) 5. Le soumissionnaire est obligé, sous peine d exclusion, de faire une offre pour les deux lots. 6. Des variantes libres sont admises. 7. Date limite d exécution du service : dix semaines. 8. a) Nom et adresse d obtention du cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges : CTI Institut géographique national, Abbaye de la Cambre 13, 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de 9 heures à 16 h 30 m soit par fax ou par tél ou (service juridique) ou au , par (Centre de Traitement de l Information). b) 11 mai c) 9. a) Publique. b) Date, heure et lieu de l ouverture : l ouverture des offres aura lieu le mardi 18 mai 2004, à 14h30mà l Institut géographique national, Abbaye de la Cambre 13, à 1000 Bruxelles dans la salle C A l attribution un cautionnement de 5 % Critèresdesélection : Est exclu de la participation au marché le prestataire de services : a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3207 b) die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijke akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; c) die niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van het besluit van 8 januari 1996, 3 indien hij Belg is, en 4 indien hij buitenlander is; d) die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Het bewijs dat de dienstverlener zich niet in één van de gevallen hierboven vermeld bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van volgende stukken : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechelijk of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. De financiële en economische draagkracht van de dienstverlener dient aangetoond te worden door voorlegging van passende bankverklaringen of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico s. De technische bekwaamheid dient aangetoond te worden door volgende referenties : a) Door studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de inschrijver en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor uitvoering van de diensten. Meer in het bijzonder, indien de inschrijver niet de samensteller/constructeur is van de bestanddelen van de opdracht, dient hij een certificatiedocument voor te leggen, uitgereikt door de samensteller/ constructeur. b) Door de lijst van de voornaamste equivalente diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. 1 Indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd. 2 Indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener. c) Door opgave van de al dan niet tot de onderneming van de dienstverlener behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole. d) Door een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor uitvoering van de diensten. Meer in het bijzonder dient de inschrijver het bestaan aan te tonen, in het kader van zijn standaarddienstverlening van reparatietijden (d.w.z. de systemen terug operationeel en in werking) van de systemen van maximum 4 uur, zeven dagen op zeven en dit 24 uur op 24 uur. Hij dient eveneens een bewijs te leveren dat hij over de infrastructuur beschikt die deze dienstverlening kan verzekeren. e) Door een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek. Ter bevestiging hiervan, dient de inschrijver statistieken voor te leggen, gesteund op installatiebasis. Deze statistieken moeten de beschikbaarheidsgraad van elk van de voorgestelde systemen weergeven. Bij gebrek aan statistieken, dient een theoretische berekening van de beschikbaarheidsgraad voorgelegd te worden. Deze statistieken of berekeningen dienen een beschikbaarheid in de tijd van minimum 99,995 % aan te tonen. b) qui fait l aveu de sa faillite ou fait l objet d une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; c) qui n est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l article 90 de l arrêté du 8 janvier 1996, 3s il est Belge, 4s il est étranger; d) qui n est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi. La preuve que le prestataire de services ne se trouve pas dans un des cas cités ci-dessus peut être apportée par la production des pièces suivantes : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences ont été remplies. Les capacités financière et économique du prestataire de services doivent être justifiées par des déclarations bancaires appropriées ou la preuve d une assurance des risques professionnels. La capacité technique du prestataire de services doit être justifiée par les références suivantes : a) Par des titres d études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l entreprise et, en particulier, du ou des responsables de l exécution des services. Si le soumissionnaire n est pas le constructeur/assemblier des éléments du marché, il doit présenter un document de certification délivré par le constructeur/assemblier. b) Par la liste des principaux services équivalents exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés: 1 s il s agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l autorité compétente; 2 s il s agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services. c) Par une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques, qu ils soient ou non intégrés à l entreprise du prestataire de services, en particulier ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité. d) Par une déclaration mentionnant l outillage, le matériel et l équipement technique dont le prestataire de services disposera pour l exécution des services. En particulier, le soumissionnaire doit prouver que, dans le cadre de ses prestations standard, le temps de réparation des systèmes (c.à.d. le temps nécessaire pour que les systèmes soient à nouveau opérationnels et fonctionnent bien) est de maximum quatre heures, sept jours sur sept jours et 24 heures sur 24 heures. Il doit également prouver qu il dispose de l infrastructure nécessaire pour assurer ce service. e) Par une description des mesures prises par le prestataire de services pour garantir la qualité, ainsi que des moyens d étude et de recherche de son entreprise. Pour confirmer ceci, le soumissionnaire doit fournir des statistiques fondées sur une base installée. Ces statistiques doivent montrer le degré de disponibilité de chacun des systèmes proposés. A défaut de statistiques, un calcul théorique du degré de disponibilité doit être fourni. Ces statistiques ou calculs doivent donner la preuve d une disponibilité dans le temps de minimum 99,995 %.

16 3208 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS f) Wanneer de te verlenen diensten van complexe aard zijn of in uitzonderlijke gevallen voor een bijzonder doel bestemd zijn, door middel van controle door de aanbestedende overheid of, namens deze laatste, door een bevoegd officieel orgaan van het land waar de dienstverlener is gevestigd, onder voorbehoud van de instemming van het orgaan; deze controle heeft betrekking op de technische bekwaamheid van de dienstverlener en, indien nodig, de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek, alsmede de door hem getroffen maatregelen inzake kwaliteitscontrole. Meer in het bijzonder moeten equivalente installaties werkend in België of omliggende landen kunnen bezocht worden, mits toestemming van de respectievelijke verantwoordelijken. 14. Handhaving van offerte : honderd twintig kalenderdagen. 15. Gunningscriteria : De offertes die aan de administratieve criteria voldoen, zullen beoordeeld worden op grond van de hiernavolgende criteria opgesomd in volgorde van afnemend belang : 1 de technische kwaliteit van de offerte overeenkomstig de vereisten zoals bepaald in hoofdstuk III, contractuele technische bepalingen van het bijzonder lastenboek; 2 de prijs Verzendingsdatum van de aankondiging : 18 maart f) Si les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire est établi, sous réserve de l accord de cet organisme; ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire et, si nécessaire, sur les moyens d étude et de recherche dont il dispose, ainsi que sur les mesures qu il utilise pour contrôler la qualité. En particulier, il doit être possible de visiter des installations équivalentes en Belgique ou dans les pays limitrophes, avec l accord des responsables respectifs. 14. Maintien de l offre : cent vingt jours. 15. Critères d attribution : Les offres répondant aux critères administratifs seront évaluées selon les critères suivants et par ordre d importance décroissante : 1 la conformité technique de l offre conformément aux exigences stipulées au chapitre III, clauses techniques contractuelles du cahier spécial des charges; 2 le prix Date de l envoi de l avis : 18 mars N Aankondiging van opdracht Werken Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : 8 RCI, 8 e Regionaal Centrum voor Infrastructuur, t.a.v. Ginette Van Laer, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : uitvoering. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : plaatsen van optische vezels voor de backbone van Marche-en-Famenne. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Marche-en- Famenne. Plaatsen van optische vezels voor de backbone van Marche-en-Famenne. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Marche-en-Famenne. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Bijkomende opdracht : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. N Avis de marché Travaux Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : 8 CRI, 8 e Centre régional d Infrastructure, à l attention de Ginette Van Laer, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Type de marché de travaux : exécution. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : pose de fibres optiques pour le backbone de Marche-en-Famenne. II.1.6. Description/objet du marché : Marche-en-Famenne. Pose de fibres optiques pour le backbone de Marche-en-Famenne. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Marche-en-Famenne. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Objet supplémentaire : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3209 II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : negentig dagen (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/8KDR_38V017_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 26 april Prijs : 39,00 EUR. Voorwaarden en wijze van betaling : zie Verkoopkantoor. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 26 april 2004, te 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : honderd twintig dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 26 april 2004, te 11 uur, 8 CRI, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade). Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Erkenning : ondercategorie S.1, klasse 3. De aannemer moet geregistreerd zijn. De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in werkdagen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 19 maart Bijlage A 1.3. Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel (61, 62, 63, 64), fax II.3. Durée du marché ou délai d exécution : nonante jours (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : voir cahier spécial des charges. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : III Situation juridique, références requises : voir cahier spécial des charges. III Capacité économique et financière, références requises : voir cahier spécial des charges. III Capacité technique, références requises : voir cahier spécial des charges. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/8KDR_38V017_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 26 avril Prix : 39,00 EUR. Conditions et mode de paiement : voir Bureau de vente. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 26 avril 2004, à 11 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent vingt jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : séance publique. IV Date, heure et lieu : 26 avril 2004, à 11 heures, 8 CRI, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade). Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : Agréation : sous-catégorie S.1, classe 3. L entrepreneur doit être enregistré. Le délai d exécution est exprimé en jours ouvrables. VI.5. Date d envoi du présent avis : 19 mars Annexe A 1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél (61, 62, 63, 64), fax

18 3210 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-M/AM, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steunmaterieel en -producten, Ondersectie Verwerving Prod/Mun, t.a.v. de heer Jean-Pierre Pedergnana, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : vliegtuigbenzine. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : open overeenkomst 2004 betreffende de aanschaffing van vliegtuigbenzine 100/130 AVGAS F-18. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Beauvechain, Bierset, Brasschaat. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : Geschatte hoeveelheid : liter. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : tot 31 december Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het geschatte bedrag van de opdracht. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : betaling binnen de vijftig kalenderdagen. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : R.S.Z.-attest. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP-M/AM, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel et Produits support, Sous-section Acquisition Prod/Mun, à l attention de M. Jean-Pierre Pedergnana, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : essence aviation. II.1.6. Description/objet du marché : marché ouvert 2004 pour l acquisition d essence aviation 100/130 AVGAS F-18. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Beauvechain, Brasschaat, Bierset. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : Quantité estimée : litres. II.3. Durée dumarché ou délai d exécution : jusqu au 31 décembre Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant (année 2004) hors T.V.A. du marché. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : paiement dans les cinquante jours calendrier. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : attestation O.N.S.S. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3211 Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.3. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV Andere voorafgaande aankondigingen : Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 2004/S van 10 februari IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPMAM_4mm10_1M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 26 maart Voorwaarden en wijze van betaling : gratis verkrijgbaar op website IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 26 maart IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : negentig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 26 maart 2004, te 10 uur, te Evere. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Erratum 1 aan het bestek 4mm160, 10.dd en17.b. De bladzijden 10/15, 14/15 en 15/15 van dit bestek moeten vervangen worden. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 19 maart Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.3. Publications antérieures relatives au même marché : IV Autres publications antérieures : Numéro d avis au sommaire du Journal officiel des Communautés européennes : 2004/S du 10 février IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPMAM_4mm160_1M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 26 mars Conditions et mode de paiement : le cahier des charges est disponible gratuitement via internet à l adresse IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 26 mars IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : nonante jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : 26 mars 2004, à 10 heures, à Evere. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : Erratum 1 au cahier spécial des charges 4mm160, 10.d et 17.b. Les pages 10/15, 14/15 et 15/15 du cahier spécial des charges doivent être remplacées. VI.5. Date d envoi du présent avis : 19 mars N Aanbestedende overheid : Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter kameren 13, 1000 Brussel, tel , fax De aanbestedende overheid wordt vertegenwoordigd door Mevr. I. Vanden Berghe, administrateur-generaal. 2. Deze dienst behoort tot klasse A, categorie 7, CPC 84. Deze opdracht wordt door een algemene offerteaanvraag met bekendmaking gegund. Deze opdracht is een opdracht van diensten. Aankoop van de actieve elementen van een Gigabit Ethernet netwerk. Conform artikel 17, 2, 2, b van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten, behoudt de administratie zich het recht voor later (binnen de drie jaar) tot een uitbreiding van deze opdracht over te gaan. 3. Plaats van verrichting : Nationaal Geografisch Instituut, Centrum voor Informatieverwerking, Abdij ter Kameren 13, te 1000 Brussel. 4. a) b) c) 5. De dienstverleners mogen geen offerte indienen voor een gedeelte van de offerte. N Pouvoir adjudicateur : Institut géographique national, abbaye de la Cambre 13, 1000 Bruxelles, tél , fax Le pouvoir adjudicateur est réglementé par Mme I. Vanden Berghe, administrateur général. 2. Marché de services, appartenant à la catégorie A 7, CPC 84. Ce marché sera accordé par un appel d offres général après publication. Ce marché est un marché de services. Acquisition des éléments actifs d un réseau Ethernet Gigabit. Conformément à l article 17, 2, 2, b de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, l administration se réserve le droit de procéder ultérieurement (dans un délai de trois ans) à une extension du présent marché. 3. Lieu de prestation : Institut géographique national, Centre de Traitement de l Information, abbaye de la Cambre 13, 1000 Bruxelles. 4. a) b) c) 5. Le soumissionnaire ne peut pas répondre sur une partie de l offre.

20 3212 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6. Vrije varianten toegelaten. 7. Uiterste uitvoeringstermijn van de dienst : zes weken. 8. a) Het lastenboek en bijkomende inlichtingen kunnen op het volgende adres bekomen worden : bijzonder bestek : CIV-04-05, Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13, 1000 Brussel, alle werkdagen van 9 uur tot 16 u. 30 m., hetzij per fax of per telefoon : of , per (juridische dienst) of op het nummer , per (centrum voor informatieverwerking). b) 4 mei c) 9. a) Publiek. b) Uiterste datum voor ontvangst van de offertes op de opening der offertes : dinsdag 11 mei 2004, te 14 u. 30 m., in het Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13, te 1000 Brussel, in de zaal C Bij toewijzing borgtocht van 5 % Selectiecriteria : a) Wordt uitgesloten van deelneming aan de opdracht de dienstverlener : (a) die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; (b) die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgvingen en reglementeringen; (c) die niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van het besluit van 8 januari 1996, 3, indien hij Belg is en 4, indien hij buitenlander is; (d) die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Het bewijs dat de dienstverlener zich niet in één van de gevallen hierboven vermeld bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van volgende stukken : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijk of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. De financiële en economische draagkracht van de dienstverlener dient aangetoond te worden door voorlegging van passende bankverklaringen of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico s. De technische bekwaamheid dient aangetoond te worden door volgende referenties : (a) door studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor uitvoering van de diensten. Meer in het bijzonder, indien de inschrijver niet de samensteller/constructeur is van de bestanddelen van de opdracht, dient hij een certificatiedocument voor te leggen, uitgereikt door de samensteller/constructeur; (b) door de lijst van de voornaamste equivalente diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren : (1) indien het diensten aan overheden betreft, worden de dienstenn aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd; (2) indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener; (c) door opgave van de al dan niet tot de onderneming van de dienstverlener behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole; 6. Des variantes libres sont admises. 7. Date limite d exécution du service : six semaines. 8. a) Nom et adresse d obtention du cahier spécial des charges : cahier spécial des charges : CTI-04-05, Institut géographique national, abbaye de la Cambre 13, 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de 9 heures à 16 h 30 m, soit par fax ou par tél ou , par (service juridique) ou au ou par (Centre de Traitement de l Information). b) 4 mai c) 9. a) Publique. b) Date, heure et lieu de l ouverture : l ouverture des offres aura lieu le mardi 11 mai 2004, à 14h30m,à l Institut géographique national, abbaye de la Cambre 13, à 1000 Bruxelles, dans la salle C A l attribution un cautionnement de 5 % Critèresdesélection : a) Est exclu de la participation au marché le prestataire de services : (a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; (b) qui fait l aveu de sa faillite ou fait l objet d une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; (c) qui n est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l article 90 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, 3, s il est Belge, 4 s il est étranger; (d) qui n est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi. La preuve que le prestataire de services ne se trouve pas dans un des cas cités ci-dessus peut être apportée par la production des pièces suivantes : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences ont été remplies. La capacité financière et économique du prestataire de services doit être justifiée par des déclarations bancaires appropriées ou la preuve d une assurance des risques professionnels. La capacité technique du prestataire de services doit être justifiée par les références suivantes : (a) par des titres d études et professionnels du prestataire de services ou/et des cadres de l entreprise et, en particulier, du ou des responsables de l exécution des services. Si le soumissionnaire n est pas le constructeur/assemblier des éléments du marché, il doit présenter un document de certification délivré par le constructeur/assemblier; (b) par la liste des principaux services équivalents exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés: (1) s il s agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l autorité compétente; (2) s il s agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services; (c) par une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques, qu ils soient ou non intégrés à l entreprise du prestataire de services, en particulier ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 16 82e ANNEE VRIJDAG 16 APRIL 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 37 81e JAARGANG VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 46 81e JAARGANG VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 14 81e JAARGANG VENDREDI 4 AVRIL 2003 VRIJDAG 4 APRIL

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 52 82e ANNEE VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 17 81e JAARGANG VENDREDI 25 AVRIL 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 30 82e ANNEE VRIJDAG 23 JULI 2004 VENDREDI 23 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 8 82e ANNEE VRIJDAG 20 FEBRUARI 2004 VENDREDI 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 37 82e ANNEE VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 26 82e ANNEE VRIJDAG 25 JUNI 2004 VENDREDI 25 JUIN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 34 82e ANNEE VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 27 81e JAARGANG VENDREDI 4 JUILLET 2003 VRIJDAG 4

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 32 83e JAARGANG VENDREDI 12 AOUT 2005 VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 2 82e ANNEE VRIJDAG 9 JANUARI 2004 VENDREDI 9 JANVIER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 22 82e ANNEE VRIJDAG 28 MEI 2004 VENDREDI 28 MAI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 51 82e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 30 83e JAARGANG VENDREDI 29 JUILLET 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 3 82e ANNEE VRIJDAG 16 JANUARI 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 11 82e ANNEE VRIJDAG 12 MAART 2004 VENDREDI 12

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 15 81e JAARGANG VENDREDI 11 AVRIL 2003 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 9 82e ANNEE VRIJDAG 27 FEBRUARI 2004 VENDREDI 27

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 15 83e JAARGANG VENDREDI 15 AVRIL 2005 VRIJDAG 15

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 27 82e ANNEE VRIJDAG 2 JULI 2004 VENDREDI 2 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 18 82e ANNEE VRIJDAG 30 APRIL 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 39 83e JAARGANG VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 23 81e JAARGANG VENDREDI 6 JUIN 2003 VRIJDAG 6 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 49 81e JAARGANG VENDREDI 5 DECEMBRE 2003 VRIJDAG 5

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 30 81e JAARGANG VENDREDI 25 JUILLET 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 5 82e ANNEE VRIJDAG 30 JANUARI 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 33 81e JAARGANG JEUDI 14 AOUT 2003 DONDERDAG 14 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 51 83e JAARGANG VENDREDI 23 DECEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 17 83e JAARGANG VENDREDI 29 AVRIL 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 7 81e JAARGANG VENDREDI 14 FEVRIER 2003 VRIJDAG 14

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 4 83e JAARGANG VENDREDI 28 JANVIER 2005 VRIJDAG 28

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 41 81e JAARGANG VENDREDI 10 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 10

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 24 81e JAARGANG VENDREDI 13 JUIN 2003 VRIJDAG 13 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 8 81e JAARGANG VENDREDI 21 FEVRIER 2003 VRIJDAG 21

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 1 83e JAARGANG VENDREDI 7 JANVIER 2005 VRIJDAG 7 JANUARI

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 21 81e JAARGANG VENDREDI 23 MAI 2003 VRIJDAG 23 MEI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 43 81e JAARGANG VENDREDI 24 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 24

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 7 83e JAARGANG VENDREDI 18 FEVRIER 2005 VRIJDAG 18

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie