BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2004 MEDEDELING Nieuwe wetgeving AVIS Nouvelle législation Overheidsopdrachten en opdrachten van het klassieke stelsel en van de speciale sectoren - Nieuwe modellen van aankondiging die vanaf 1 mei 2002 moeten worden gebruikt De richtlijn 2001/78/EG legt het gebruik van standaardformulieren op voor de opdrachten die op Europees niveau moeten worden bekendgemaakt vanaf 1 mei Het koninklijk besluit van 22 april 2002 regelt meer bepaald de omzetting van deze richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de hierna volgende regels dienen te worden toegepast op de overheidsopdrachten en de opdrachten waarop de koninklijke besluiten van 8 en 10 januari 1996 en 18 juni 1996 van toepassing zijn 1. Verplicht gebruik van de standaardformulieren. De bij het besluit van 22 april 2002 gevoegde nieuwe standaardformulieren dienen te worden gebruikt voor de aankondigingen van de opdrachten die de Europese drempels bereiken (zie omtrent de drempels de drie ministeriële besluiten van 4 december 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001) en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, alsook in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd. In een overgangsfase zullen de organen belast met de publicatie echter een zekere tolerantie aan de dag leggen ten opzichte van de aanbestedende overheden en aanbestedende diensten die zouden vergeten zijn hun aankondigingen op te stellen volgens de nieuwe standaardformulieren. De aankondigingen dienen te worden overgemaakt a) wat de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen betreft, aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen per brief, aan het volgende adres EUROP Unité 2 Marchés publics, 2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg; of per telefax, via de volgende nummers ; ; ; of per naar Marchés publics et marchés du régime classique et des secteurs spéciaux - Nouveaux modèles d avis de marchés à utiliser à partir du 1 er mai 2002 La directive 2001/78/CE impose l utilisation de formulaires standard pour les marchés à publier au niveau européen à partir du 1 er mai L arrêté royal du 22 avril 2002 assure notamment la transposition de cette directive. Il en résulte que pour les marchés publics et les marchés soumis à l application des arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, les modalités suivantes s appliquent 1. Utilisation obligatoire des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard annexés à l arrêté du 22 avril 2002 doivent être utilisés pour les avis des marchés atteignant les seuils européens (voir à propos des seuils les trois arrêtés ministériels du 4 décembre 2001, publiés au Moniteur belge du 19 décembre 2001) et qui sont à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications. Dans une phase transitoire, les organes chargés de la publication feront cependant preuve d une certaine tolérance à l égard des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui oublieraient d établir leurs avis selon ces nouveaux formulaires standard. Les avis sont à adresser a) pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l Office des Publications officielles des Communautés européennes par lettre à l adresse EUROP Unité 2 - Marchés publics, 2 rue Mercier, L Luxembourg; ou par télécopie aux numéros ; ; ; ou par courrier électronique à l adresse

2 10406 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) wat de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen betreft Met ingang van 1 september 2004 wordt de nieuwe wetgeving van kracht wat betreft de Belgische standaardformulieren voor het Bulletin der Aanbestedingen (KB 29 februari BS 8 maart 2004). Vanaf deze datum zullen alle formulieren, niet-conform met deze wetgeving, geweigerd worden. Voor al de aanbestedingen die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking, dient men gebruik te maken van deze Belgische standaardformulieren. Men kan deze formulieren downloaden via de website of verkrijgen door een te sturen naar In dit laatste geval zullen de diensten van het Belgisch Staatsblad de nodige Word-documenten bezorgen via . De aanbestedingsberichten kunnen bezorgd worden ofwel - Per post verstuurd naar het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. - Per - Per fax 02/ Vanaf september 2004 kan men eveneens gebruik maken van het online-invulformulier. Met dit formulier kan men de publicaties die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking (volgens de wettelijk verplichte modellen) aanmaken en versturen naar het Bulletin der Aanbestedingen. Dit systeem helpt enerzijds om de verplichte velden (CPV code e.d.) te zoeken en in te vullen en anderzijds kan men een automatische controle uitvoeren om alle onregelmatigheden te ontdekken. Het gebruik van dit formulier is volledig gratis. Er zijn dus geen bijkomende kosten; de geldende tarieven voor publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen blijven ongewijzigd. Voor bijkomende informatie kan men tijdens de kantooruren steeds terecht op de tel. nrs. 02/ / Herinnering aan de instructies voor de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor alle bij het Bulletin der Aanbestedingen ingediende aankondigingen gelden volgende instructies. Alle publicatieaanvragen voor het Bulletin der Aanbestedingen dienen minstens zeven dagen, waarvan vijf werkdagen, vóór de gevraagde publicatiedatum afgeleverd te worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dus dat de teksten ten laatste op vrijdag bij het Belgisch Staatsblad moeten toekomen voor een publicatie in de eerstvolgende editie van de volgende vrijdag, op voorwaarde dat er vijf werkdagen zijn tussen die twee vrijdagen. Alle teksten die na vrijdag toekomen bij het Belgisch Staatsblad, behalve die waarvoor de procedure bij hoogdringendheid wordt vereist, zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor een publicatie op de eerstvolgende vrijdag. De aankondigingen die ingediend worden via de procedure bij hoogdringendheid dienen ten laatste om 11 uur op de dinsdag voorafgaand aan de publicatiedatum op het Belgisch Staatsblad toe te komen. In dat geval moet in de publicatieaanvraag worden vermeld dat het gaat om een procedure bij hoogdringendheid. Alle publicatieaanvragen dienen naam en telefoonnummer te vermelden van de persoon die in verband met de aankondiging kan worden geraadpleegd. Indieners dienen zich te beperken tot één wijze van indiening. Bij dubbele verzending (bv. per brief en per fax) en dus mogelijke dubbele publicatie zijn de kosten voor beide publicaties integraal ten laste van de indiener van de publicatieaanvraag. Het volstaat éénmalig te publiceren. Het Belgisch Staatsblad zal dus per publicatieaanvraag slechts éénmaal over gaan tot publicatie op de eerstvolgende gevraagde publicatiedatum. Tenslotte moeten vragen tot wijziging van een ingediende tekst of tot annulatie van een publicatieaanvraag schriftelijk gebeuren ten laatste om 11 uur van de dinsdag voorafgaand aan de publicatie. b) pour la publication au Bulletin des Adjudications A dater du 1er septembre 2004, la nouvelle législation entre en vigueur pour ce qui concerne les formulaires standard belges pour le Bulletin des Adjudications (ARdu29février MB du 8 mars 2004). A partir de cette date tous les formulaires non conformes à cette législation seront refusés. Veuillez donc, à partir du 1er septembre 2004, pour tous vos avis de marché non soumis à la publicité européenne, n utiliser que ces formulaires standard belges. Vous pouvez télécharger ces formulaires de le site « ou les obtenir en envoyant un à Dans ce dernier cas, nos services vous feront immédiatement parvenir les documents Word par . Les avis d adjudication peuvent nous être transmis soit - Par voie postale à l adresse suivante Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain, 40-42, à 1000 Bruxelles. - Par - Par fax 02/ A partir de septembre 2004, vous pouvez également remplir ce formulaire on-line. Ce formulaire vous permet de compléter vos publications non soumises à la publicité européenne (suivant les modèles obligatoires) et de les envoyer au Bulletin des Adjudications. Ce système vous aide non seulement à rechercher et compléter les champs obligatoires (code CPV etc.) mais de plus il vous permet d effectuer un contrôle automatique afin de repérer toute irrégularité. L utilisation de ce formulaire est gratuite. Il n y a pas de coût supplémentaire; les tarifs en vigueur pour la publication au Bulletin des Adjudications restent inchangés. Toute information complémentaire peut être obtenue, par téléphone pendant les heures de service, aux nos 02/ et 02/ Rappel des intructions pour la publication au Bulletin des Adjudications. Pour tous les avis à publier au Bulletin des Adjudications, les instructions qui suivent sont en vigueur. Toutes les demandes de publication dans le Bulletin des Adjudications doivent être déposées aux services du Moniteur belge au moins sept jours, dont cinq jours ouvrables, avant la date de publication souhaitée. Concrètement, cela signifie que les textes doivent parvenir au Moniteur belge au plus tard le vendredi pour une publication dans l édition du vendredi suivant, si cinq jours ouvrables séparent ces deux vendredis. Les textes qui parviendront au Moniteur belge après le vendredi, hormis ceux pour lesquels la procédure d urgence est requise, ne seront plus pris en considération pour une publication le vendredi suivant. Les avis introduits par le biais de la procédure d urgence doivent être rentrés au Moniteur belge au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la date de publication. La demande de publication doit dans ce cas mentionner qu il s agit d une procédure d urgence. Le nom et le numéro de téléphone de la personne susceptible d être consultée à propos de l avis doivent figurer sur toutes les demandes de publication. Les auteurs des demandes de publication doivent se limiter à un seul mode d introduction. En cas de double envoi (par ex. par lettre et par télécopie) et donc de double publication éventuelle, les coûts des deux publications sont intégralement à charge de l auteur de la demande de publication. Une seule publication suffit. Pour chaque demande de publication, le Moniteur belge ne procédera qu à une seule publication à la prochaine date de publication souhaitée. Enfin, les demandes de modification d un texte introduit ou d annulation d une demande de publication doivent être formulées par écrit au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la publication.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Verkoopkantoor Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , en , fax Postrekening Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., gevestigd Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2004 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op vrijdag 12 november vrijdag 24 december (namiddag) De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden 1. bij afhaling aan het loket -metbancontact/mister Cash -metproton - met de kredietkaarten Visa en Mastercard - in speciën 2. Bij verzending per post - door betaling op afstand of Mailorder met de kredietkaarten Visa en Mastercard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr Bank van de Post, Koloniënstraat, 1000 Brussel. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Bureau de vente Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.C.), tél , , , , et , fax Compte chèque postal Le B.V.C.C. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels que les cahiers généraux des charges, les cahiers spéciaux des charges, les cahiers type ainsi que d autres documents émis par les autorités fédérales et régionales. Le B.V.C.C., sis bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, boîte 7, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Durant l année 2004 le Bureau de vente sera également fermé vendredi 12 novembre vendredi 24 décembre (aprés-midi) Le paiement des documents fournis par le B.V.C.C. peut s effectuer 1. Lors du retrait au guichet - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Mastercard -enespèces 2. En cas d envoi postal - par paiement à distance ou Mailorder au moyen des cartes Visa et Mastercard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Banque de la Poste, rue des Colonies, 1000 Bruxelles. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. Dans ce cas, les documents demandés sont envoyés uniquement après réception de l avis de crédit transmis au B.V.C.C. Indienen publicatieaanvragen De berichten voor de volgende publicatiedata dienen vervroegd toe te komen op de diensten van het Belgisch Staatsblad Demandes de publication Les avis d insertion pour les dates suivantes doivent parvenir anticipativement aux services du Moniteur belge Publicatiedata Uiterste ontvangstdata Dates de publication Dates limites de réception 5 november oktober 2004 (i.p.v. 29 oktober 2004) 5 novembre octobre 2004 (au lieu du 29 octobre 2004) 12 november november 2004 (i.p.v. 5 november 2004) 12 novembre novembre 2004 (au lieu du 5 novembre 2004) 19 november november 2004 (i.p.v. 12 november 2004) 19 novembre novembre 2004 (au lieu du 12 novembre 2004) 24 december december 2004 (i.p.v. 17 december 2004) 24 décembre décembre 2004 (au lieu du 17 décembre 2004) 31 december december 2004 (i.p.v. 24 december 2004) 31 décembre décembre 2004 (au lieu du 24 décembre 2004) 7 januari december 2004 (i.p.v. 31 december 2004) 7 janvier décembre 2004 (au lieu du 31 décembre 2004)

4 10408 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N N Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP-C/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie CIS, Ondersectie Verwerving, t.a.v. de heer Patrick Leunkens, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. II.1. Beschrijving II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming elektrische componenten. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht meerjarige open overeenkomst ( ) voor de aankoop van elektrische componenten voor fabricages en herstellingen. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten 1800 Vilvoorde. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie Hoofdopdracht hoofdbeschrijving II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang zie appendix 1 aan bijlage A van het bestek. II.2.2. Opties; tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend het indienen van vrije opties is niet toegelaten. III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van het totaal bedrag zonder BTW van de opdracht voor de leveringen III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP-C/A, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section CIS, Sous-section Acquisition, à l attention de M. Patrick Leunkens, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéesla même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.2. Type de marché de fournitures achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur composantes électriques. II.1.6. Description/objet du marché marché pluriannuel ouvert ( ) relatif à l achat de composants électriques pour la fabrication et la réparation. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services 1800 Vilvoorde. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.2. Quantité ou étendue du marché II.2.1. Quantité ou étendue globale voir appendice 1 à l annexe A du cahier spécial des charges. II.2.2. Options; description et indication du moment où elles peuvent être exercéesle dépôt d options libres est autorisé. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés 5% dumontant total hors T.V.A. pour les fournitures III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui.

6 10410 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.1.3. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV Andere voorafgaande aankondigingen Nummers van de aankondigingen in de inhoudsopgave van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 2004/S van 4 maart 2004; 2004/S van 4 september IV.2. Gunningscriteria A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPCA_4CA102_2M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 29 oktober Prijs gratis. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 29 oktober 2004, te 14 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen tot 15 februari IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats 29 oktober 2004, te 14 uur, 1140 Brussel (Evere). Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen nieuw bestek. Nieuwe opdracht ten gevolge van de niet gunning van het initieel dossier. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 7 september Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.1.3. Publications antérieures relatives au même marché IV Autres publications antérieures Numéros d avis au sommaire du Journal officiel des Communautés européennes 2004/S du 4 mars 2004; 2004/S du 4 septembre IV.2. Critères d attribution A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPCA_4CA102_2M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 29 octobre Prix gratuit. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 29 octobre 2004, à 14 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre jusqu au 15 février IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres séance publique. IV Date, heure et lieu 29 octobre 2004, 14 heures, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autres informations nouveau cahier spécial des charges. Nouveau marché suite à la non attribution du dossier initial. VI.5. Date d envoi du présent avis 7 septembre N Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP-C/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie CIS, Ondersectie Verwerving, t.a.v. de heer Marnix Geirnaert, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP-C/A, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section CIS, Sous-section Acquisition, à l attention de M. Marnix Geirnaert, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéesla même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1. Beschrijving II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming laser-printers. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht opdracht betreffende de aankoop in 2 percelen en het onderhoud van individuele en netwerk laser-printers. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten 1800 Vilvoorde. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie Hoofdopdracht hoofdbeschrijving II.1.9. Verdeling in percelen ja. Offertes kunnen worden ingediend voor één perceel. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang zie bestek. II.2.2. Opties het indienen van vrije opties is niet toegelaten. III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van het totaal bedrag van de opdracht zonder BTW (per perceel). III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPCA_4CA206_2M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 29 september Prijs gratis. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 29 september 2004, te 10 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen tot 15 februari IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats 29 september 2004, te 10 uur, 1140 Brussel (Evere). Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.2. Type de marché de fournitures achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur imprimantes laser. II.1.6. Description/objet du marché marché relatif à l achat en 2 lots et l entretien d imprimantes laser individuelles et réseaux. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services 1800 Vilvoorde. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots oui. Possibilité de présenter une offre pour un lot. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.2. Quantité ou étendue du marché II.2.1. Quantité ou étendue globale voir cahier spécial des charges. II.2.2. Options le dépôt d option libre n est pas autorisé. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés 5% dumarché (par lot), hors T.V.A. III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPCA_4CA206_2M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 29 septembre Prix gratuit. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 29 septembre 2004, à 10 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre jusqu au 15 février IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres séance publique. IV Date, heure et lieu 29 septembre 2004, à 10 heures, 1140 Bruxelles (Evere).

8 10412 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen Erratum perceel 1, minimum dpi. Perceel 2, minimum 16 ppm (voor zwart/wit en kleur). Perceel 1 en perceel 2, twee jaar garantie on site i.p.v. één jaar. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 7 september Bijlage B Perceel 1 1. Nomenclatuur 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) Hoofdopdracht hoofdbeschrijving Korte beschrijving individuele laser-printer Z/W A4, inclusief verbindingskabel. 3. Omvang of hoeveelheid 250. Perceel 2 1. Nomenclatuur 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) Hoofdopdracht hoofdbeschrijving Korte beschrijving color laser-printer A4. 3. Omvang of hoeveelheid 31. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autres informations Erratum lot 1, minimum dpi. Lot 2, 16 ppm (en mode noir/blanc et couleur). Lot 1 et 2, deux ans de garantie on site au lieu d un an. VI.5. Date d envoi du présent avis 7 septembre Annexe B Lot 1 1. Nomenclature 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal Description succincte imprimantes individuelles laser N/B A4, inclus câbles USB. 3. Etendue ou quantité 250. Lot 2 1. Nomenclature 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal Description succincte imprimantes couleurs laser A4. 3. Etendue ou quantité 31. N Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP- M/AM, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, sectie Steunmaterieel en -Producten, Ondersectie Verwerving Prod/Mun, t.a.v. de heer Robin Van Camp, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. II.1. Beschrijving II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming aankoop en levering van poederbrandblussers BENOR V voor de wielvoertuigen van Defensie. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht aankoop en levering van poederbrandblussers BENOR V voor de wielvoertuigen van Defensie volgens een meerjarige overeenkomst ( ) tegen prijslijst. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten distributiecentrum Wisselstukken, kwartier Olt Baron Van Zuylen Van Nyevelt, Welvaartstraat 38, 2590 Berlaar. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP- M/AM, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, section Matériel et Produits Support, Sous-section Acquisition Prod/Mun, à l attention de M. Robin Van Camp, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.2. Type de marché de fournitures achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur l acquisition et la fourniture des extincteurs à poudre BENOR V pour les véhicules de la Défense. II.1.6. Description/objet du marché l aquisition et la fourniture des extincteurs à poudre BENOR V pour les véhicules de la Défense selon un marché pluriannuel ( ) à bordereau de prix. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services distributiecentrum Wisselstukken, kwartier Olt Baron Van Zuylen Van Nyevelt, Welvaartstraat 38, 2590 Berlaar.

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang één lot. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht vanaf 8 november 2004 tot 31 december III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van het geschatte bedrag van de opdracht van 2004, BTW niet inbegrepen. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande binnen de vijftig kalenderdagen. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPMAM_4MM700_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 8 november Prijs gratis. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 8 november 2004, te 10 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen negentig dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Datum, tijdstip en plaats 8 november 2004, te 10 uur, lokaal der aanbestedingen, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen Erkenning klasse 3, EUR. Registratie categorie 00, overgangscategorie. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 7 september II.1.8. Nomenclature II Classification CPV Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.2. Quantité ou étendue du marché II.2.1. Quantité ou étendue globale un lot. II.3. Durée du marché ou délai d exécution à compter du 8 novembre 2004 jusqu au 31 décembre Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés 5 % du montant estimé du marché de 2004, T.V.A. non comprise. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables dans les cinquante jours calendrier. III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPMAM_4MM700_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 8 novembre Prix gratuit. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 8 novembre 2004, à 10 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre nonante jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Date, heure et lieu 8 novembre 2004, à 10 heures, local des adjudications, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autres informations Agréation classe 3, EUR. Enregistrement catégorie 00, catégorie transitoire. VI.5. Date d envoi du présent avis 7 septembre 2004.

10 10414 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS N Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP- M/AT, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, sectie Steunmaterieel en -Producten, ondersectie Verwerving Textiel, t.a.v. de heer Michel Matsaert, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. II.1. Beschrijving II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst aankoop van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht meerjarige overeenkomst (2004, 2005, 2006) tegen prijslijst betreffende de levering van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Ieper. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie Hoofdopdracht hoofdbeschrijving II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht zesendertig maanden (vanaf de gunning van de opdracht). III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van het initieel geraamd jaarlijks bedrag, BTW niet inbegrepen. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande P.M. III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben P.M. III.2. Voorwaarden voor deelneming III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken artikel 43, 5 en 43bis, 1 en 2 van het koninklijk besluit. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken artikel 45, 5 van het koninklijk besluit. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP- M/AT, Direction générale Material Resources, division Marchés publics, section Matériel et Produits Support, sous-section Acquisition textiles, à l attention de M. Michel Matsaert, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.2. Type de marché de fournitures achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur achat de l equipement de Protection Individuelle (EPI). II.1.6. Description/objet du marché marché pluriannuel ( ) à bordereaux de prix relatif à la livraison de l equipements de Protection Individuelle (EPI). II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services Ieper. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.3. Durée dumarché ou délai d exécution trente-six mois (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés 5 % du montant initial du marché. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables P.M. III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché P.M. III.2. Conditions de participation III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise article 43 de l arrêté royal du 8 janvier III Situation juridique, références requises articles 43, 5 et 43bis, 1et2del arrêté royal. III Capacité technique, références requises article 45, 5 de l arrêté royal. III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op B. 1. Onderstaande criteria 1 Prijs 40 %. 2 Techn. 60 %. In afnemende volgorde van voorkeur neen. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPMAT_4MV150_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 3 november Prijs gratis. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 3 november 2004, te 9 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen honderd twintig dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Datum, tijdstip en plaats 3 november 2004, te 10 uur, blok 27, aanbestedingslokaal, Eversestraat 1, 1140 Evere. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen Registratie categorie 00, overgangscategorie. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 7 september Bijlage A 1.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn Internetadres Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction B.1. Des critères énoncés ci-dessous 1 Prix 40 %. 2 Techn. 60 %. Par ordre de priorité décroissante non. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPMAT_4MV150_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 3 novembre Prix gratuit. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 3 novembre 2004, à 9 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre cent vingt jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Date, heure et lieu 3 novembre 2004, à 10 heures, bloc 27, local des adjudications, rue d Evere 1, 1140 Evere. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autres informations Enregistrement catégorie 00, catégorie transitoire. VI.5. Date d envoi du présent avis 7 septembre Annexe A 1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus Adresse internet N Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP- V/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Vliegend Materieel, Ondersectie Verwerving, ter attentie van de heer Yvan Galmart, Eversestraat 1, 1140 Evere (België), tel , fax Elektronische post ( ) I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP- V/A, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel volant, Sous-section Acquisition, à l attention de M. Yvan Galmart, rue d Evere 1, 1140 Evere (Belgique), tél , fax Courrier électronique ( ) I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus la même qu au point I.1.

12 10416 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. II.1. Beschrijving II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Levering van elektronische hulpinstrumenten (Electronic Standby Instruments) en installatiekits voor C-130H. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht Levering van elektronische hulpinstrumenten (Electronic Standby Instruments) en installatiekits voor C-130H. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten 15 e Wing Transport aérien, chaussée de Haacht 138, Melsbroek. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdbeschrijving II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang 14 Electronic Standby instruments, 11 installatiekits en aanverwante documentatie. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht tien maanden vanaf de gunning van de opdracht. III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van waarde van het contract, BTW exclusief. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op In afnemende volgorde van voorkeur neen. B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPVA_4VA211_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 27 oktober IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 3 november I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.2. Type de marché de fournitures achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Fourniture d instruments électroniques de secours (Electronic Standby Instruments) et kits de montage pour C-130H. II.1.6. Description/objet du marché Fourniture d instruments électroniques de secours (Electronic Standby Instruments) et kits de montage pour C-130H. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services 15 e Wing Transport aérien, chaussée de Haacht 138, Melsbroek. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.2. Quantité ou étendue du marché II.2.1. Quantité ou étendue globale 14 «Electronic Standby Instruments» et 11 kits de montage, plus documentation technique associée. II.3. Durée dumarché ou délai d exécution dix mois à compter de l attribution du marché. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés 5 % du montant hors T.V.A. III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière oui. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction Par ordre de priorité décroissante non. B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPVA_4VA211_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 27 octobre IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 3 novembre 2004.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen honderd twintig dagen vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes. IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Datum, tijdstip en plaats Op 3 november 2004, te 11 uur, Kwartier Koningin Elisabeth, ingang C, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Evere. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen Erkenningsklasse EUR. Registratiecategorie 00. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 8 september IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre cent vingt jours à compter de la date limite de réception des offres. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Date, heure et lieu Le 3 novembre 2004, à 11 henres, Quartier Reine Elisabeth, entrée C, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Evere. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autres informations Classe d agréation EUR. Catégorie d enregistrement 00. VI.5. Date d envoi du présent avis 8 septembre N Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP- R/P, Algemene Directie Material Resources, divisie Overheidsopdrachten, sectie Rollend Materieel, ondersectie Programma s, t.a.v. de heer Serge Mathieu, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. II.1. Beschrijving II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming de aankoop van elf jeeps 4x4 lang chassis met een maintenancecontract voor de duur van zes jaar. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht de aankoop van elf jeeps 4x4 lang chassis met een maintenancecontract voor de duur van zes jaar. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten distributiecentrum Attritie, Leutsestraat 34, 3690 Zutendaal. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP- R/P, Direction générale Material Resources, division Marchés publics, section Matériel Roulant, sous-section Programmes, à l attention de M. Serge Mathieu, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéesla même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.2. Type de marché de fournitures achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur l acquisition de onze jeeps 4X4 long châssis avec un contrat de maintenance d une durée de six ans. II.1.6. Description/objet du marché l acquisition de onze jeeps 4X4 long châssis avec un contrat de maintenance d une durée desix ans. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services centre de distribution, Leutsestraat 34, 3690 Zutendaal. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération non.

14 10418 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang de aankoop van elf jeeps 4X4 lang chassis met een maintenancecontract voor de duur van zes jaar. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht vijf maanden (vanaf de gunning van de opdracht). III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen Borgtocht 5 % van het bedrag van de opdracht. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande de betaling van de levering gebeurt volgens artikel 15, 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben P.M. III.2. Voorwaarden voor deelneming III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit artikel 43, 5 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 R.S.Z.-attest (enkel voor firma s waarvan de maatschappelijke zetel buiten België is gesitueerd). III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken Artikel 45, 1 een lijst van de voornaamste leveringen van een gelijkaardig materieel tijdens de laatste drie jaar, met een minimum van honderd jeeps 4X4. Artikel 45, 3 het bestaan van een dealersnet in België, met minimum één concessiehouder per provincie. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPRP_4RP306_0M. IV.3.2 Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 27 oktober Prijs gratis. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 10 november IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen vier maanden of honderd twintig dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Datum, tijdstip en plaats 10 november 2004, te 10 uur, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. II.2. Quantité ou étendue du marché II.2.1. Quantité ou étendue globale l acquisition de onze jeeps 4X4 long châssis avec un contrat de maintenance d une durée desix ans. II.3. Durée dumarché ou délai d exécution cinq mois (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés Cautionnement 5 % du montant du marché. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables le paiement des fournitures se fera suivant l article 15, 2del annexe à l arrêté royal du 26 septembre III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché P.M. III.2. Conditions de participation III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise article 43, 5 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 attestation de l O.N.S.S. (seulement les firmes qui n ont pas leur siège social en Belgique). III Capacité technique, références requises Article 45, 1 une liste des principales livraisons d un matériel similaire pendant les trois dernières années, avec un minimum de cent jeeps 4X4. Article 45, 3 l existence d un réseau de dealers en Belgique, avec au minimum un concessionnaire par province. III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres de personnel chargé de l exécution du marché oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPRP_4RP306_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 27 octobre Prix gratuit. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 10 novembre IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre quatre mois ou cent vingt jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Date, heure et lieu 10 novembre 2004, à 10 heures, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen artikel III.3.2 is niet van toepassing. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 8 september Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autres informations article III.3.2. n est pas d application. VI.5. Date d envoi du présent avis 8 septembre N Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst 5 RCI, 5 e Regionaal Centrum voor Infrastructuur, t.a.v. Marie-Claire Couwet, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. II.1. Beschrijving II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening diensten categorie 16, riolering en vuilophaaldiensten, afvalverwerking en aanverwante diensten. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Diverse kwartieren van Defensie. Beheer van vloeibare afvalstoffen. 3 percelen. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht provincies Westen Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Diverse kwartieren van Defensie. Beheer van vloeibare afvalstoffen. Meerjarig contract van drie jaar. 3 percelen. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten provincies West- en Oost- Vlaanderen en Antwerpen. Diverse kwartieren van Defensie. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie Hoofdopdracht hoofdbeschrijving II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht vanaf 1 januari 2005 en/of tot 31 december III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen zie bestek. N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur 5 CRI, 5 e Centre régional d Infrastructure, à l attention de Marie-Claire Couwet, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.3. Type de marché de services type de marché de services 16, services de voirie et d enlèvement des ordures, services d assainissement et services analogues. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur provinces West- et Oost-Vlaanderen et Antwerpen. Divers quartiers de la Défense. Gestion de déchets liquides. 3 lots. II.1.6. Description/objet du marché provinces West- et Oost- Vlaanderen et Antwerpen. Divers quartiers de la Défense. Gestion de déchets liquides. 3 lots. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services provinces West- et Oost-Vlaanderen et Antwerpen. Divers quartiers de la Défense. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution à compter du 1 er janvier 2005 et/ou jusqu au 31 décembre Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés voir cahier spécial des charges.

16 10420 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2. Voorwaarden voor deelneming III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken zie bestek of bijbehorend document, te raadplegen op III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken zie bestek of bijbehorend document, te raadplegen op III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken zie bestek of bijbehorend document, te raadplegen op III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/5KDR_55B020_2M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 11 oktober Prijs 20,00 EUR. Voorwaarden en wijze van betaling zie Verkoopkantoor. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 11 oktober 2004, te 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen negentig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats 11 oktober 2004, te 11 uur, 5 RCI, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen Aanvullende inlichtingen er is een addendum nr. 2 beschikbaar in het Verkoopkantoor en bij 5RCI, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge. Dit addentum kan eveneens geraadpleegd worden op (zie bestek). VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 9 september III.2. Conditions de participation III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise III Situation juridique, références requises voir cahier spécial des charges ou document annexé, consultable sur III Capacité économique et financière, références requises voir cahier spécial des charges ou document annexé, consultable sur III Capacité technique, références requises voir cahier spécial des charges ou document annexé, consultable sur III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/5KDR_55B020_2M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 11 octobre Prix 20,00 EUR. Conditions et mode de paiement voir Bureau de vente. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 11 octobre 2004, à 11 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre nonante jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres séance publique. IV Date, heure et lieu 11 octobre 2004, à 11 heures, 5 CRI, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autres informations Indications complémentaires un addendum n 2 est disponible au Bureau de vente et au 5 CRI, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge. Cet addendum peut également être consulté sur (voir cahier spécial des charges). VI.5. Date d envoi du présent avis 9 septembre 2004.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Bijlage A 1.3. Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel (61, 62, 63, 64), fax Internet adres Annexe A 1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél (61, 62, 63, 64), fax Adresse internet N Werken Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst 4 RCI, 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, t.a.v. de heer Walter Vanhees, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. II.1. Beschrijving II.1.1. Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken uitvoering. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Sint-Truiden-Leopoldsburg, Saffraanberg en kamp afbraakwerken. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht Sint-Truiden- Leopoldsburg, Saffraanberg en kamp afbraakwerken. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Sint-Truiden, Saffraanberg en Leopoldsburg, kamp. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht vijftig dagen (vanaf de gunning van de opdracht). III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen zie bestek. III.2. Voorwaarden voor deelneming III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken zie bestek. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken zie bestek. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken zie bestek. N Avis de marché Travaux Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur 4 CRI, 4 e Centre régional d Infrastructure, à l attention de M. Walter Vanhees, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.1. Type de marché de travaux exécution. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Sint-Truiden-Leopoldsburg, Saffraanberg et camp travaux de démolition. II.1.6. Description/objet du marché Sint-Truiden-Leopoldsburg, Saffraanberg + camp travaux de démolition. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services Sint-Truiden, Saffraanberg et Leopoldsburg, camp. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.3. Durée dumarché ou délai d exécution cinquante jours (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés voir cahier spécial des charges. III.2. Conditions de participation III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise III Situation juridique, références requises voir cahier spécial des charges. III Capacité économique et financière, références requises voir cahier spécial des charges. III Capacité technique, références requises voir cahier spécial des charges.

18 10422 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/4KDR_44A036_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 19 oktober Prijs 17,00. Valuta EUR. Voorwaarden en wijze van betaling zie Verkoopkantoor, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 19 oktober 2004, te 10 u. 30 m. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen negentig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats 19 oktober 2004, te 10 u. 30 m., 4 RCI, Merckemlaan, 3970 Leopoldsburg. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen Erkenning in categorie G of ondercategorie G.5, klasse 1. De aannemer moet geregistreerd zijn. De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in werkdagen. Bezoekdag op dinsdag 5 oktober 2004, te 9 uur, te Sint-Truiden en te 14 uur in Leopoldsburg. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 9 september Bijlage A 1.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn in het Verkoopkantoor, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel , fax III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/4KDR_44A036_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 19 octobre Prix 17,00. Monnaie EUR. Conditions et mode de paiement voir Bureau de vente, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 19 octobre 2004, à 10 h 30 m. IV.3.5. Langue pouvant être utilisée dans l offre ou la demande de participation néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre nonante jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres séance publique. IV Date, heure et lieu 19 octobre 2004, à 10h30m,4CRI, Merckemlaan, 3970 Leopoldsburg. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autre informations Agréation catégorie G ou sous-catégorie G.5, classe 1. L entrepreneur doit être enregistré. Le délai d exécution est exprimé en jours ouvrables. Visite des lieu le mardi 5 octobre 2004, à 9 heures, à Sint-Truiden, à 14 heures, à Leopoldsburg. VI.5. Date d envoi du présent avis 9 septembre Annexe A 1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus au Bureau de vente, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél , fax N Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP-C/P, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdracht, Sectie CIS, Ondersectie Programma s, t.a.v. de heer Luc De Coster, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP-C/P, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section CIS, Sous-section Programmes, à l attention de M. Luc De Coster, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. II.1. Beschrijving II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming aankoop van nieuwe telefooncentrales voor 19 kwartieren van Defensie. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht aankoop van nieuwe telefooncentrales voor 19 kwartieren van Defensie. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten verschillende kwartieren in België. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie Hoofdopdracht hoofdbeschrijving II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang Eerste vaste schijf 3 kwartieren. Tweede vaste schijf 16 kwartieren. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht tweehonderd veertig dagen (vanaf de gunning van de opdracht). III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen het bedrag van de borgtocht is bepaald op 5 % van het bedrag van de opdracht (BTW niet inbegrepen). III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande de betaling zal gebeuren binnen de vijftig kalenderdagen vanaf het ogenblik dat het organisme dat de betalingsdossiers behandelt in het bezit is van de regelmatig opgemaakte facturen (alsmede de andere vereiste bescheiden). III.2. Voorwaarden voor deelneming III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit kan uitgesloten worden de leverancier die niet voldaan heeft aan de verplichtingen inzake R.S.Z. (artikel 43, 5 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken bankverklaring (artikel 44, 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken de leverancier dient een lijst in te dienen van de voornaamste gelijkaardige leveringen die hij gedurende de laatste drie jaar heeft verricht. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.2. Type de marché de fournitures achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur achat de nouveaux centraux téléphoniques dans 19 quartiers de la Défense. II.1.6. Description/objet du marché achat de nouveaux centraux téléphoniques dans 19 quartiers de la Défense. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services divers quartiers en Belgique. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.2. Quantité ou étendue du marché II.2.1. Quantité ou étendue globale Première tranche ferme 3 quartiers. Deuxième tranche ferme 16 quartiers. II.3. Durée dumarché ou délai d exécution deux cent quarante jours (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés le montant du cautionnement est fixé à5 % du prix du montant du marché (T.V.A. non comprise). III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables le paiement sera effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle l organisme en charge du dossier de paiement est en possession des factures régulièrement établies (ainsi que des autres documents éventuellement exigés). III.2. Conditions de participation III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise peut être exclu le fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations en matière d O.N.S.S. (article 43, 5 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). III Capacité économique et financière, références requises attestation bancaire (article 44, 1 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). III Capacité technique, références requises le fournisseur remettra une liste des principales livraisons similaires effectuées au cours des trois dernières années. III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui.

20 10424 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op In afnemende volgorde van voorkeur neen. B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPCP_4CP104_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 3 november Prijs gratis. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 3 november IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen honderd tachtig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten de opening van de offertes gebeurt zonder afkondiging van de prijzen en in openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats 3 november 2004, te 14 uur, aanbestedingszaal, kwartier Koningin Elisabeth, toegang C, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere). Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen deze publicatie met het bestek en de bijlagen kan geraadpleegd en gedownload worden op de website VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 10 september Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction Par ordre de priorité décroissante non. B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPCP_4CP104_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 3 novembre Prix gratuit. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 3 novembre IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre cent quatre-vingts jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres l ouverture des offres se fait sans publication des prix et en séance publique. IV Date, heure et lieu 3 novembre 2004, à 14 heures, local d adjudication, quartier Reine Elisabeth, accès C, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere). Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autres informations cette publication avec le cahier spécial des charges et les annexes peuvent être consultés et chargés sur le website VI.5. Date d envoi du présent avis 10 septembre N Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP-C/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie CIS, Ondersectie Verwerving, t.a.v. de heer Patrick Leunckens, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP-C/A, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section CIS, Sous-section Acquisition, à l attention de M. Patrick Leunckens, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéesla même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 14 81e JAARGANG VENDREDI 4 AVRIL 2003 VRIJDAG 4 APRIL

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 32 83e JAARGANG VENDREDI 12 AOUT 2005 VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 51 82e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 16 82e ANNEE VRIJDAG 16 APRIL 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 7 83e JAARGANG VENDREDI 18 FEVRIER 2005 VRIJDAG 18

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 37 81e JAARGANG VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 37 82e ANNEE VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 2 82e ANNEE VRIJDAG 9 JANUARI 2004 VENDREDI 9 JANVIER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 46 81e JAARGANG VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 30 82e ANNEE VRIJDAG 23 JULI 2004 VENDREDI 23 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

Document NL

Document NL pagina 1 van 5 Document 2004-145738-NL 31/08/2004 S169 Europese Gemeenschappen Diensten Openbare procedure I. II. III. IV. VI. NL-Roermond: Ophalen van huisvuil 2004/S 169-145738 AANKONDIGING VAN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 52 82e ANNEE VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 26 82e ANNEE VRIJDAG 25 JUNI 2004 VENDREDI 25 JUIN

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 17 81e JAARGANG VENDREDI 25 AVRIL 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 34 82e ANNEE VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 8 82e ANNEE VRIJDAG 20 FEBRUARI 2004 VENDREDI 20

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 27 81e JAARGANG VENDREDI 4 JUILLET 2003 VRIJDAG 4

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 22 82e ANNEE VRIJDAG 28 MEI 2004 VENDREDI 28 MAI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 13 83e JAARGANG VENDREDI 1 er AVRIL 2005 VRIJDAG 1

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 15 83e JAARGANG VENDREDI 15 AVRIL 2005 VRIJDAG 15

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 30 83e JAARGANG VENDREDI 29 JUILLET 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 11 82e ANNEE VRIJDAG 12 MAART 2004 VENDREDI 12

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 4 83e JAARGANG VENDREDI 28 JANVIER 2005 VRIJDAG 28

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 13 82e ANNEE VRIJDAG 26 MAART 2004 VENDREDI 26

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 3 82e ANNEE VRIJDAG 16 JANUARI 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 27 82e ANNEE VRIJDAG 2 JULI 2004 VENDREDI 2 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 49 81e JAARGANG VENDREDI 5 DECEMBRE 2003 VRIJDAG 5

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 101 INHOUD SOMMAIRE. 710 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 101 INHOUD SOMMAIRE. 710 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 16 81e JAARGANG VENDREDI 18 AVRIL 2003 VRIJDAG 18

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 23 81e JAARGANG VENDREDI 6 JUIN 2003 VRIJDAG 6 JUNI

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 39 83e JAARGANG VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 15 81e JAARGANG VENDREDI 11 AVRIL 2003 VRIJDAG 11

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 33 81e JAARGANG JEUDI 14 AOUT 2003 DONDERDAG 14 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 18 82e ANNEE VRIJDAG 30 APRIL 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 35 83e JAARGANG VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie