BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België : S 72,15; buitenland : S 147,35. Belgique : S 72,15; étranger : S 147,35. Prijs per nummer : S 4,24. Prix par numéro : S 4,24. Voor abonnementen en voor verkoop per nummer kan U terecht bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. Telefoon Pour les abonnements et la vente au numéro, prière de s adresser à la Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. Téléphone e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 5 JULI 2002 VENDREDI 5 JUILLET 2002 MEDEDELING AVIS (Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 30 april 2002) (Extrait du Moniteur belge du 30 avril 2002) Overheidsopdrachten en opdrachten van het klassieke stelsel en van de speciale sectoren - Nieuwe modellen van aankondiging die vanaf 1 mei 2002 moeten worden gebruikt De richtlijn 2001/78/EG legt het gebruik van standaardformulieren op voor de opdrachten die op Europees niveau moeten worden bekendgemaakt vanaf 1 mei Het koninklijk besluit van 22 april 2002 regelt meer bepaald de omzetting van deze richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de hierna volgende regels dienen te worden toegepast op de overheidsopdrachten en de opdrachten waarop de koninklijke besluiten van 8 en 10 januari 1996 en 18 juni 1996 van toepassing zijn : 1. Verplicht gebruik van de standaardformulieren. De bij het besluit van 22 april 2002 gevoegde nieuwe standaardformulieren dienen te worden gebruikt voor de aankondigingen van de opdrachten die de Europese drempels bereiken (zie omtrent de drempels de drie ministeriële besluiten van 4 december 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001) en in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, alsook in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd. In een overgangsfase zullen de organen belast met de publicatie echter een zekere tolerantie aan de dag leggen ten opzichte van de aanbestedende overheden en aanbestedende diensten die zouden vergeten zijn hun aankondigingen op te stellen volgens de nieuwe standaardformulieren. De aankondigingen dienen te worden overgemaakt : a) wat de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen betreft, aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : per brief, aan het volgende adres : EUROP Unité 2 Marchés publics, 2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg; of per telefax, via de volgende nummers : ; ; ; of per naar Marchés publics et marchés du régime classique et des secteurs spéciaux - Nouveaux modèles d avis de marchés à utiliser à partir du 1 er mai 2002 La directive 2001/78/CE impose l utilisation de formulaires standard pour les marchés à publier au niveau européen à partir du 1 er mai L arrêté royal du 22 avril 2002 assure notamment la transposition de cette directive. Il en résulte que pour les marchés publics et les marchés soumis à l application des arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, les modalités suivantes s appliquent : 1. Utilisation obligatoire des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard annexés à l arrêté du 22 avril 2002 doivent être utilisés pour les avis des marchés atteignant les seuils européens (voir à propos des seuils les trois arrêtés ministériels du 4 décembre 2001, publiés au Moniteur belge du 19 décembre 2001) et qui sont à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications. Dans une phase transitoire, les organes chargés de la publication feront cependant preuve d une certaine tolérance à l égard des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui oublieraient d établir leurs avis selon ces nouveaux formulaires standard. Les avis sont à adresser : a) pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l Office des publications officielles des Communautés européennes : par lettre à l adresse EUROP Unité 2 - Marchés publics, 2 rue Mercier, L Luxembourg; ou par télécopie aux numéros : ; ; ; ou par courrier électronique à l adresse Katern 1/2

2 4670 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) wat de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen betreft : per brief, gestuurd naar of afgeleverd bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel; of per telefax, via het nummer In het begin zal het onmogelijk zijn het systeem te gebruiken of de op de website beschikbare formulieren in te vullen met het oog op de verzending van aankondigingen naar het Bulletin der Aanbestedingen. De standaardformulieren zullen beschikbaar zijn en zullen kunnen worden gedownload via de site van het Ministerie van Justitie De datum waarop die functies beschikbaar zijn, zal later worden medegedeeld. Belangrijke opmerking : De nummering in bepaalde standaardformulieren is niet opeenvolgend. Het gaat dus niet over een fout bij het drukken van de bijlagen van het koninklijk besluit. 2. Facultatief maar aanbevolen gebruik van de standaardformulieren. De op Europees niveau opgestelde nieuwe standaardformulieren kunnen ook worden gebruikt voor de opdrachten die enkel in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd (zie bovengenoemd adres). De aanbestedende overheid heeft dus de keuze : ofwel stelt ze een niet-gestructureerde aankondiging op, waarin ze tenminste de gegevens bedoeld in de relevante artikelen van de reglementering vermeldt (artikelen 12, 14, 38, 40, 64 en 66 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikelen 11, 13, 33, 35, 54 en 56 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996); ofwel gebruikt ze de standaardformulieren waarin ze tenminste de gegevens vermeldt, zoals vereist in bovengenoemde artikelen. Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad beveelt de aanbestedende overheden en diensten ten zeerste aan de standaardformulieren te gebruiken, zelfs wanneer dit niet verplicht is. Hierdoor wordt de behandeling van de aankondigingen immers vereenvoudigd. Op termijn dient het gebruik van de standaardformulieren te worden veralgemeend. 3. Herinnering aan de instructies voor de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor alle bij het Bulletin der Aanbestedingen ingediende aankondigingen gelden volgende instructies. Alle publicatieaanvragen voor het Bulletin der Aanbestedingen dienen minstens zeven dagen, waarvan vijf werkdagen, vóór de gevraagde publicatiedatum afgeleverd te worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dus dat de teksten ten laatste op vrijdag bij het Belgisch Staatsblad moeten toekomen voor een publicatie in de eerstvolgende editie van de volgende vrijdag, op voorwaarde dat er vijf werkdagen zijn tussen die twee vrijdagen. Alle teksten die na vrijdag toekomen bij het Belgisch Staatsblad, behalve die waarvoor de procedure bij hoogdringendheid wordt vereist, zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor een publicatie op de eerstvolgende vrijdag. De aankondigingen die ingediend worden via de procedure bij hoogdringendheid dienen ten laatste om 11 uur op de dinsdag voorafgaand aan de publicatiedatum op het Belgisch Staatsblad toe te komen. In dat geval moet in de publicatieaanvraag worden vermeld dat het gaat om een procedure bij hoogdringendheid. Alle teksten kunnen afgegeven worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, te 1000 Brussel, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Zij kunnen tevens per post verzonden worden aan bovenstaand adres of per fax naar het nummer Alle publicatieaanvragen dienen naam en telefoonnummer te vermelden van de persoon die in verband met de aankondiging kan worden geraadpleegd. Indieners dienen zich te beperken tot één wijze van indiening. Bij dubbele verzending (bv. per brief en per fax) en dus mogelijke dubbele publicatie zijn de kosten voor beide publicaties integraal ten laste van de indiener van de publicatieaanvraag. Het volstaat éénmalig te publiceren. Het Belgisch Staatsblad zal dus per publicatieaanvraag slechts éénmaal over gaan tot publicatie op de eerstvolgende gevraagde publicatiedatum. Tenslotte moeten vragen tot wijziging van een ingediende tekst of tot annulatie van een publicatieaanvraag schriftelijk gebeuren ten laatste om 11 uur van de dinsdag voorafgaand aan de publicatie. b) pour la publication au Bulletin des Adjudications : par lettre envoyée ou déposée à l adresse de la Direction du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles; ou par télécopie au numéro Dans un premier temps, il ne sera pas possible, pour les envois d avis de marchés au Bulletin des Adjudications, d utiliser le courrier électronique ou de remplir un formulaire disponible sur le site web. Les formulaires standard seront disponibles et pourront être téléchargés via le site du Ministère de la Justice La date de mise à disposition de telles fonctions sera annoncée ultérieurement. Remarque importante : La numérotation dans certains formulaires standard n est pas continue. Il ne s agit donc pas d une erreur lors de l impression des annexes de l arrêté royal. 2. Utilisation facultative mais recommandée des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard établis au niveau européen pourront également être utilisés pour les marchés devant être uniquement publiés dans le Bulletin des Adjudications (voir adresse ci-dessus) Le pouvoir adjudicateur a donc ici le choix : soit d établir un avis non structuré mentionnant au moins les indications prévues aux articles pertinents de la réglementation (articles 12, 14, 38, 40, 64 et 66 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, articles 11, 13, 33, 35, 54 et 56 de l arrêté royal du 10 janvier 1996); soit d utiliser les formulaires standard en y mentionnant au moins les indications requises par les articles précités. La Direction du Moniteur belge recommande vivement aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d utiliser les formulaires standard même lorsque cela n est pas obligatoire. Le traitement des avis s en trouve en effet facilité et à terme l utilisation des formulaires standard devrait être généralisée. 3. Rappel des intructions pour la publication au Bulletin des Adjudications. Pour tous les avis à publier au Bulletin des Adjudications, les instructions qui suivent sont en vigueur. Toutes les demandes de publication dans le Bulletin des Adjudications doivent être déposées aux services du Moniteur belge au moins sept jours, dont cinq jours ouvrables, avant la date de publication souhaitée. Concrètement, cela signifie que les textes doivent parvenir au Moniteur belge au plus tard le vendredi pour une publication dans l édition du vendredi suivant, si cinq jours ouvrables séparent ces deux vendredis. Les textes qui parviendront au Moniteur belge après le vendredi, hormis ceux pour lesquels la procédure d urgence est requise, ne seront plus pris en considération pour une publication le vendredi suivant. Les avis introduits par le biais de la procédure d urgence doivent être rentrés au Moniteur belge au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la date de publication. La demande de publication doit dans ce cas mentionner qu il s agit d une procédure d urgence. Les textes peuvent être déposés aux services du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, à 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures. Ils peuvent également être envoyés par courrier postal à l adresse mentionnée ci-dessus ou par télécopie au numéro Le nom et le numéro de téléphone de la personne susceptible d être consultée à propos de l avis doivent figurer sur toutes les demandes de publication. Les auteurs des demandes de publication doivent se limiter à un seul mode d introduction. En cas de double envoi (par ex. par lettre et par télécopie) et donc de double publication éventuelle, les coûts des deux publications sont intégralement à charge de l auteur de la demande de publication. Une seule publication suffit. Pour chaque demande de publication, le Moniteur belge ne procédera qu à une seule publication à la prochaine date de publication souhaitée. Enfin, les demandes de modification d un texte introduit ou d annulation d une demande de publication doivent être formulées par écrit au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la publication.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4671 Verkoopkantoor Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , fax Postrekening : Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2002 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op : Vrijdag 16 augustus De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden : 1. bij afhaling aan het loket : - met Bancontact/Mister Cash - met Proton - met de kredietkaarten Visa en Eurocard - in speciën 2. Bij verzending per post : - door betaling op afstand met de kredietkaarten Visa en Eurocard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Bureau de vente Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.D.), tél , , , , fax n Compte chèque postaux : Le B.V.C.D. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels : des cahiers généraux des charges, des cahiers spéciaux des charges et des cahiers types ainsi que d autres documents émis par les autorités féderales et régionales. Le B.V.C.D., rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Durant l année 2002 le Bureau de vente sera aussi fermé : Vendredi 16 août Le paiement des documents fournis par le B.V.C.D. peut se faire : 1. Lors du retrait au guichet : - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Eurocard - en espèces 2. En cas d envoi postal : - par paiement à distance avec les cartes Visa et Eurocard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Dans ce cas, les documents demandés ne sont envoyés qu après réception du paiement par le B.V.C.D. Indienen publicatieaanvragen Demandes de publication De berichten voor de volgende publicatiedata dienen vervroegd toe te komen op de diensten van het Belgisch Staatsblad : Les avis d insertion pour les dates suivantes doivent parvenir anticipativement aux services du Moniteur belge : Publicatiedata Uiterste ontvangstdata Dates de publication Dates limites de réception 23 augustus augustus 2002 (i.p.v. 16 augustus 2002) 23 août août 2002 (au lieu du 16 août 2002) 8 november oktober 2002 (i.p.v. 1 november 2002) 8 novembre octobre 2002 (au lieu du 1 er novembre 2002) 15 november november 2002 (i.p.v. 8 november 2002) 15 novembre novembre 2002 (au lieu du 8 novembre 2002) 22 november november 2002 (i.p.v. 15 november 2002) 22 novembre novembre 2002 (au lieu du 15 novembre 2002) 27 december december 2002 (i.p.v. 20 december 2002) 27 décembre décembre 2002 (au lieu du 20 décembre 2002) 3 januari december 2002 (i.p.v. 27 december 2002) 3 janvier décembre 2002 (au lieu du 27 décembre 2002)

4 4672 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4673 VLAAMS PARLEMENT N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Het Vlaams Parlement, vertegenwoordigd door zijn Bureau, 1011 Brussel. 2. Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking. 3. De opdracht is een aanneming van diensten en bestaat uit het leveren van facilitaire diensten in volgende domeinen : schoonmaak, afvalbeheer, ongediertebestrijding, tuinonderhoud, binnenbeplanting, schilder- en behangwerken, beheer en levering verbruiksmiddelen, diversen (o.m. matten, gordijnen, schoonmaak kunstwerken, uniformen, vlaggen, goten, regenafvoerpunten), extra opdrachten zoals brand- en waterschadesanering, anti graffiti, verdrijven van duiven, herstelling van glasschade, staalname en -analyse. Categorie A, CPC-klasse, hoofdzakelijk Datum van de gunning : 24 juni Gunningscriteria van de opdracht : 1 Prijs. 2 Inhoud aangeboden diensten. 3 Wijze van selectie van de service-coördinator. 4 Organisatie van het project en rol van alle betrokkenen. 5 Beschrijving methodes, technieken, werkwijze, resultaten, aangeboden capaciteiten. 6. Het aantal ontvangen offertes : vijf. 7. Naam en adres van de uitvoerder van de opdracht : Aronia, N.V., 2600 Berchem. 8. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 22 maart Verzendingsdatum van deze aankondiging van gegunde opdracht : 24 juni Datum van ontvangst van deze aankondiging door het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (te vermelden door dit bureau) : MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aanbestedende overheid : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Sectie Communications and Informations Systems, Ondersectie Acquisition, Bureel Network, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, vleugel B/C, 2 e verdieping, lokaal 4, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel of , fax , telex BE PHQ to SGA (SAIB). of 2. a) Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag (AOA) nr. MRMP-C/A/N 2CA111. b) Vorm van de opdracht die het voorwerp uitmaakt van de aankondiging : leveringen. 3. a) Plaats van levering : Competentiecentrum CIS, Departement C2, Commandant Exploitatie Groepering Taktiek CIS, kwartier Majoor Housiau, Martelarenstraat 181, 1801 Vilvoorde (Peutie). b) Aard en hoeveelheid van de te leveren producten : het bestuur wenst een eenmalige overeenkomst betreffende de aankoop van een experimentatie Private Key Infrastructure met toebehoren, aanverwant materieel en dienstprestaties. c) Algemeenheden in verband met de inschrijvingen : de inschrijver moet een offerte indienen voor de totaliteit van het voorwerp van de opdracht. N Pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Section Communications and Informations Systems, Sous-section Acquisition, Bureau Network, quartier Reine Elisabeth, bloc 4, aile B/C, 2 e étage, local 4, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél ou , fax , télex BE PHQ to SGA (SAIB). of mil.be. 2. a) Mode de passation choisi : appel d offres général (AOG) MRMP-C/A/N 2CA111. b) Forme du marché faisant l objet de l avis : fournitures. 3. a) Lieu de livraison : Centre de Compétence CIS, Département C2, Commandant Exploitation Tactique CIS, quartier Major Housiau, Martelarenstraat 181, 1801 Vilvorde (Peutie). b) Nature et quantité des produits à fournir : l administration désire conclure un marché unique relatif à l achat d une expérimentation Private Key Infrastructure avec accessoires, équipement apparenté et prestations supplémentaires. c) Généralités relatives aux soumissions : les soumissionnaires doivent faire offre pour la totalité de l objet du marché.

6 4674 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4. Leveringstermijn : de leveringstermijn moet door de inschrijver voorgesteld worden en zal in de inschrijving uitdrukkelijk vermeld worden. Gewenste leveringstermijn : zo kort mogelijk. 5. a) Het bestek MRMP-C/A/N 2CA111 betreffende deze opdracht kan geraadpleegd worden in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , rek b) Uiterste datum voor aanvraag van het bestek : 19 september c) Het bestek MRMP-C/A/N 2CA111 betreffende deze opdracht kan gratis verkregen worden op het adres van de aanbestedende overheid, cfr a) Uiterste ontvangstdatum van de offertes : 20 september 2002, te 11 uur. b) Adres waar ze moeten naar gestuurd worden : cfr. punt 1, aanbestedende overheid. c) De taal of talen waarin ze moeten opgesteld worden : Nederlands of Frans. 7. a) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : openbare zitting. b) Datum, uur en plaats van die opening : 20 september 2002, te 11 uur stipt, lokaal der aanbestedingen, kwartier Koningin Elisabeth, ingang C, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 8. Borgtocht : de borgtocht wordt vastgesteld op 5 % van het totale bedrag (zonder BTW) van de opdracht. 9. Betalingen : zie bestek MRMP-C/A/N 2CA Geen speciale vereisten voor de rechtsvorm waaraan de leverancier moet voldoen. 11. Selectiecriteria : a) In orde zijn met de bijdragen aan de sociale zekerheid (zie artikel 43, 5, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). b) In orde zijn met de betaling van BTW en belastingen (zie artikel 43, 6, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). 12. De inschrijver blijft door zijn inschrijving gebonden tot 15 februari Gunningscriteria van de opdracht : De keuze van de aannemer zal gebeuren op basis van volgende criteria : de totale kostprijs van de voorgestelde oplossingen (de totale kostprijs is per definitie gelijk aan de aankoopprijs); de technische waarde van de voorgestelde oplossingen. 14. Vrije varianten : de inschrijvers mogen één vrije variante voorstellen die zij voordelig achten, voor zover zij het voorwerp van de opdracht niet wijzigen. 15. Eventuele andere inlichtingen : zie bestek MRMP-C/A/N 2CA Niet van toepassing. 17. Verzendingsdatum van de aankondiging : 25 juni Datum van ontvangst van de aankondiging : 4. Délai de livraison : le délai de livraison doit être proposé par le soumissionnaire et sera explicitement indiqué dans la soumission. Délai souhaité : le plus court possible. 5. a) Le cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA111 relatif à ce marché peut être consulté au Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , compte n b) Date limite pour l obtention du cahier spécial des charges : 19 septembre c) Le cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA111 relatif à ce marché peut être obtenu gratuitement à l adresse du pouvoir adjudicateur : voir 1 er. 6. a) Date limite de réception des offres : 20 septembre 2002, à 11 heures. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises : cfr. point 1, pouvoir adjudicateur. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : français ou néerlandais. 7. a) Personnes admises à assister à l ouverture des offres : séance publique. b) Date, heure et lieu de l ouverture : le 20 septembre 2002, à 11 heures précises, au local des adjudications, quartier Reine Elisabeth, entrée C, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 8. Cautionnement : le cautionnement est fixé à 5 % du montant total (hors T.V.A.) du marché. 9. Paiements : voir cahier spécial charges MRMP-C/A/N 2CA Le fournisseur auquel le marché sera attribué ne devra revêtir aucune forme juridique particulière. 11. Critères de sélection : a) Etre en règle avec ses obligations relatives aux cotisations de sécurité sociale (voir article 43, 5, de l arrêté royal du 8 janvier 1996). b) Etre en ordre avec le paiement de la T.V.A. et des contributions (voir article 43,, de l arrêté royal du 8 janvier 1996). 12. Le soumissionnaire restera engagé par sa soumission jusqu au 15 février Critères d attribution du marché : Le choix de l adjudicataire se fera sur base des critères définis ci-dessous : le coût complet des solutions présentées (le coût complet est par définition la somme du prix d achat); la valeur technique des solutions présentées. 14. Variantes libres : les soumissionnaires peuvent compléter leur soumission par une variante libre qu ils estiment intéressante, pour autant que celle-ci ne modifie pas l objet du marché. 15. Autres renseignements éventuels : voir cahier spécial des charges MRMP-C/A/N 2CA Pas d application. 17. Date d envoi de l avis : 25 juin Date de réception de l avis : N Aankondiging van opdracht : leveringen. Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst : I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, t.a.v. Kapt. Ph. Devos, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, blok 4B, 2 e verdieping, lokaal 65, 1140 Brussel, België, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. N Avis de marché : fournitures. Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur : I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel Roulant, à l attention du capitaine Devos, Ph., quartier Reine Elisabeth, bloc 4B, 2 e étage, local 65, 1140 Bruxelles, Belgique, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4675 I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht : II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Howitzer M109, Auxiliary Power units (APU). II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : aankoop in één schijf van achtentachtig Auxiliary Power Units (APU) voor Howitzer M109 en VBCL, («Véhicule blindé de commandement et de liaison»), met toebehoren, aanverwant materiaal, documentatie en dienstprestaties. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Voor het geheel APU : Competentiecentrum Rollend Materieel en Bewapening, kwartier Majoor Dufour, rue Fr. Lefebvre 50, 4000 Liège (Rocourt), tel , fax Voor de wisselstukken, documentatie, didactisch materiaal, support- en testequiment : Distributiecentrum Wisselstukken, kwartier Olt Baron Van Zuylen Van Nyevelt, Welvaartstraat 38, 2590 Berlaar, tel , fax II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdcategorieën; hoofdopdracht : II Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. II.1.9. Verdeling in percelen : neen. Offertes kunnen worden ingediend voor : één perceel. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2 Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : een schijf van achtentachtig Auxiliary Power Units voor Howitzer M109 en VBCL, met toebehoren, aanverwant materiaal, documentatie en dienstprestaties. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : ofwel zesendertig maanden; ofwel vanaf 31 december 2002 tot 31 december Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie : III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het bedrag van de opdracht. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : de betaling van de leveringen gebeurt volgens artikel 15, 2 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : koninklijk besluit van 8 januari 1996 en zijn errata, artikel 43, 5 : attest R.S.Z. III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : koninklijk besluit van 8 januari 1996 en zijn errata : artikel 43, 1 faillissement, artikel 43, 2 aangifte faillissement, artikel 43, 3 geen veroordeling, artikel 43, 4 ernstige beroepsfout. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : koninklijk besluit van 8 januari 1996 en zijn errata, artikel 44, 1 bankverklaring. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché : II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MLU M109, Auxiliary Power Units (APU). II.1.6. Description/objet du marché : achat d une tranche de quatre-vingt huit Auxiliary Power Units (APU) pour Howitzer M109 et VBCL, (Véhicule blindé de commandement et de liaison) avec accessoires, documentation et prestations de service. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Pour la partie APU : Centre de Compétition, Matériel roulant et armement, quartier Major Dufour, rue Fr. Lefebvre 50, 4000 Liège (Rocourt), tél , fax Pour les pièces de rechange, documentation, support, équipment de test : Centre de distribution pièces de rechange, kwartier Olt Bron Van Nyevelt, Welvaartstraat 38, 2590 Berlaar, tél , fax II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés publics) : Descripteur principal; objet principal : II Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. II.1.9. Division en lots : non. Livraison en une tranche. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : une tranche de quatre-vingt huit Auxiliary Power Units (APU) pour Howitzer M109 et VBCL, accessoires, documentation et prestations de service. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : Soit : trente six jours, à compter de l attribution du marché; soit : à compter du 31 décembre 2002 jusqu au 31 décembre Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique : III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant du marché. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : le payement des livraisons se fera suivant l article 15, 2del annexe à l arrêté royal du 26 septembre III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : arrêté royal du 8 janvier 1996 et errata, article 43, 5 attestation O.N.S.S. III Situation juridique, références requises : arrêté royal du 8 janvier 1996 et errata : article 43, 1 faillissement; article 43, 2 déclaration de faillissement; article 43, 3 pas de condamnation. III Capacité économique et financière, références requises : arrêté royal du 8 janvier 1996 et errata : article 44, 1 attestation bancaire.

8 4676 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : koninklijk besluit van 8 januari 1996 en zijn errata : artikel 45, 4 leveren van beschrijvingen, afbeeldingen, foto s van de voorgestelde leveringen. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen. Afdeling IV. Procedure : IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.2. Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure : nihil. IV.1.3. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : 1. Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht : ja. Bulletin der Aanbestedingen nr. 30 van 23 juli 1999, bericht IV.2. Gunningscriteria : B. 1. Onderstaande criteria : 1 Prijs : 60 %. 2 Techniek : 40 %. In afnemende volgorde van voorkeur : ja. IV.3. Administratieve inlichtingen. IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-R/A1 nr IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : verkrijgbaar tot 9 oktober Prijs : gratis. Voorwaarden en wijze van betaling : nihil. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 9 oktober 2002, te 10 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tot 28 februari IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend. IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : de opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 9 oktober 2002, te 10 uur, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen : VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 26 juni Bijlage A 1.2. Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, t.a.v. Kapt. Devos, Ph., kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel, België, tel , fax , Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, t.a.v. Kapt Devos, Ph., kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel, België, tel , fax , III Capacité technique, références requises : arrêté royal du 8 janvier 1996 et errata : article 45, 4 fourniture de déscriptions, images, foto s des livraisons demandées. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : non. Section IV. Procédure : IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.2. Justification du choix de la procédure accélérée : nihil. IV.1.3. Publications d avance relatives au même marché : 1. Publications antérieures relatives au même marché : oui. Bulletin des Adjudications n 30, du 23 juillet 1999, avis IV.2. Critères d attribution : B. 1. Des critères énoncés ci-dessous : Prix : 60 %. Technique : 40 %. Par ordre de priorité décroissante : oui. IV.3. Renseignements d ordre administratif. IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-R/A IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : date limite d obtention : 9 octobre Monnaie : nihil. Conditions et mode de paiement : nihil. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 9 octobre 2002, à 10 heures. IV.3.5. Langues pouvant être utilisées dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : jusqu au 28 février IV.3.7. Modalités d ouverture des offres. IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : les ouvertures auront lieu en séance publique. IV Date, heure et lieu : 9 octobre 2002, à 10 heures, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires : VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 26 juin Annexe A 1.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel roulant, à l attention du capitaine Devos, Ph., quartier Reine Elisabeth, rue d Evere, 1140 Bruxelles, Belgique, tél , fax , Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel roulant, à l attention du capitaine Devos, Ph., quartier Reine Elisabeth, rue d Evere, 1140 Bruxelles, Belgique, tél , fax ,

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, t.a.v. Kapt Devos, Ph., kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel, België, tel , fax , Bijlage B : inlichtingen betreffende percelen. Perceel nr Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdcategorieën; hoofdopdracht : Korte beschrijving : achtentachtig Auxiliary Power Units voor Howitzers M109 en VBCL, met toebehoren, aanverwant Mat, documentatie en dienstprestaties. 3. Omvang of hoeveelheid : een schijf Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel roulant, à l attention du capitaine Devos, Ph., quartier Reine Elisabeth, rue d Evere, 1140 Bruxelles, Belgique, tél , fax , Annexe B : renseignements relatifs aux lots. Lot Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés publics) : Descripteur principal; objet principal : Description succinte : quatre-vingt-huit Auxiliary Power Units pour Howitzers M109 et VBCL, avec accessoires, documentation et prestations de service. 3. Etendue ou quantité : une tranche. N Aankondiging van opdracht : leveringen. Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst : I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, t.a.v. Commandant M. Verbrugge, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, blok 4B,2 e verdieping, lokaal 61, 1140 Brussel, België, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht : II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : deuren voor voertuigen ILTIS. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : aankoop van zevenhonderd deuren voor de voertuigen ILTIS. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Berlaar. II.1.8. Nomenclatuur. II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdcategorieën; hoofdopdracht : II Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : zevenhonderd deuren voor voertuigen ILTIS. II.2.2. Opties, tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend : nihil. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie : III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het bedrag van de opdracht. N Avis de marché : fournitures. Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur : I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Direction générale Matérial Resources, Division Marchés publics, Section d Achats de Materiel roulant, à l attention du commandant M. Verbrugge, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, bloc 4B, 2 e étage, local 61, 1140 Bruxelles, Belgique, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché : II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : portes pour véhicules ILTIS. II.1.6. Description/objet du marché : achat de sept cent portes pour les véhicules ILTIS. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Berlaar. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés publics : Descripteur principal; objet principal : II Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché. II.2.1. Quantité ou étendue globale : sept cent portes pour véhicules ILTIS. II.2.2. Options, description et indication du moment où elles peuvent être exercicées : néant. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique : III.1. Conditions relatives au marché. III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant du marché.

10 4678 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : de betaling van de leveringen gebeurt volgens artikel 15, 2 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : koninkijk besluit van 8 januari 1996 en zijn errata, artikel 43, 5 : attest R.S.Z. III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : nihil. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : nihil. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : Een lijst van de voornaamste leveringen van gelijkaardige onderdelen verricht gedurende de afgelopen drie jaar, met vermelding van zijn cliënt (artikel 45, 1 ). Een beschrijving van de technische uitrusting van de fabrikant (artikel 45, 2 ). III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen. Afdeling IV. Procedure : IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2RA202. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : verkrijgbaar tot 10 september IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 11 september IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : honderd twintig dagen. IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend. IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : de opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 11 september 2002, te 11 uur, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen : VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 24 juni III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : le paiement des fournitures est effectué selon l article 15, 2 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : arrêté royal du 8 janvier 1996 et ses errata, article 43, 5 : attestation O.N.S.S. III Situation juridique, références requises : néant. III Capacité économique et financière, références requises : néant. III Capacité technique, références requises : Une liste des principales livraisons des pièces équivalents exécutées les trois dernières années en ajoutant le client (article 45, 1 ). Une description de l équipement technique du fabricant (article 45, 2 ). III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : non. Section IV. Procédure : IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif. IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2RA202. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels : date limite d obtention : 10 septembre IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 11 septembre IV.3.5. Langues pouvant être utilisées dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent vingt jours à compter de la date limite de réception des offres. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres. IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : l ouverture des offres s effectue en séance publique. IV Date, heure et lieu : 11 septembre 2002, à 11 heures, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires : VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les Fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 24 juin N Aankondiging van opdracht : leveringen. Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst : I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, t.a.v. Pedergnana, J.P., kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel, België, tel en 32 44, fax N Avis de marché : fournitures. Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur : I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, à l attention de Pedergnana, J.P., quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, Belgique, tél et 32.44, fax

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4679 I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht : II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : oliën en aanverwante producten. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : aanschaffing in 2002 van vier percelen oliën en aanverwante producten. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : 930 Cie KI III - Dep Zeebrugge, kwartier Knapen, Veerbootstraat 20, 8380 Brugge-5. II.1.9. Verdeling in percelen : ja. Offertes kunnen worden ingediend voor : één perceel, meerdere percelen, alle percelen tezamen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2 Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : Perceel 1. H-542 : liter in bussen van 1 liter. Perceel 2. HM-32 : liter in vaten van 25 liter. Perceel 3. HM-46 : liter in bussen van 5 liter. Perceel 4. S-759 : liter in vaten van 60 liter. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : tot 31 december Afdeling III : juridische, economische, financiële en technische informatie : III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : borgstelling vastgesteld op 5 % van het totale bedrag van de opdracht, BTW niet inbegrepen. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : de betaling gebeurt binnen de vijftig kalenderdagen vanaf het ogenblik dat het betalingsorganisme in het bezit is van de regelmatig opgemaakte facturen, alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden, de modaliteiten zullen in de eventuele bestelbrief vermeld worden. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : R.S.Z.-attest. Afdeling IV. Procedure : IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen. IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-M/AM1-2MM020. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : verkrijgbaar tot 6 september IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 6 september 2002, te 10 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : negentig dagen vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes. IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend. IV Datum, tijdstip en plaats : 6 september 2002, te 10 uur, lokaal der aanbestedingen, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, 1140 Brussel. I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché : II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : huiles et produits dérivés. II.1.6. Description/objet du marché : acquisition en 2002 de quatre lots d huiles et produits dérivés. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 930 Cie KII III - Dep Zeebrugge, kwartier Knapen, Veerbootstraat 20, 8380 Brugge-5. II.1.9. Division en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un lot, plusieurs lots, l ensemble des lots. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : Lot 1. H-542 : litres en bidons d un litre. Lot 2. HM-32 : litres en fûts de 25 litres. Lot 3. HM-46 : litres en bidons de 5 litres. Lot 4. S-759 : litres en fûts de 60 litres. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : jusqu au 31 décembre Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique : III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : cautionnement fixé à 5 % du montant total du marché, T.V.A. non comprise. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : le payement sera effectué dans les cinquante jours calendrier à compter du moment ou l organisme de paiement est en possession des factures régulièrement établies, ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Les modalités seront explicitées dans la lettre de commande éventuelle. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : attestation O.N.S.S. Section IV. Procédure : IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif. IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-M/AM1-2MM020. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : date limite d obtention : 6 septembre IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 6 septembre 2002, à 10 heures. IV.3.5. Langues pouvant être utilisées dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : nonante jours à compter de la date limite de réception des offres. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres. IV Date, heure et lieu : 6 septembre 2002, à 10 heures, local des adjudications, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, 1140 Bruxelles.

12 4680 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen : VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 28 juni Section VI. Renseignements complémentaires : VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme finance par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 28 juin N N Aanbestedende overheid : 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Contactpersonen : de heer Deville. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van de dienstprestaties : Brussel, kwartier Koningin Elisabeth + kwartier Koning Albert 1. Onderhoud van de rolluiken. Overeenkomst gedurende drie jaar ( ). 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 69bis, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid. De inschrijver dient het bewijs voor te leggen van de uitvoering van minstens 1 gelijkaardige opdracht van minstens dezelfde omvang als huidige opdracht tijdens de afgelopen drie jaar. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek. Bestek 2/1/A013 (Nederlandse en Franse tekst). Prijs : 10,00 EUR. 6. Uitvoeringstermijn : honderd twintig kalenderdagen (2002); driehonderd vijfenzestig kalenderdagen (2003 en 2004). 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 13 augustus 2002, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, kwartier Koningin Elisabeth, aanbestedingsgebouw, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 1. Pouvoir adjudicateur : 1 re Direction régionale des Constructions, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Personnes de contact : M. Deville. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques des services : Bruxelles, quartier Reine Elisabeth + quartier Roi Albert 1. Entretien des portes sectionales. Contrat de trois ans ( ). 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 69 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 69bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique ou technique. Le soumissionnaire doit fournir la preuve de l exécution d au moins 1 contrat similaire de la même importance que le contrat actuel au cours des trois dernières années. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 2/1/A013 (texte néerlandais et français). Prix : 10,00 EUR. 6. Délai d exécution : cent vingt jours de calendrier (2002); trois cent soixante-cinq jour de celendrier (2003 etn 2004). 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 13 août 2002, à 11 heures, par-devant le chef de la 1 re Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, quartier Reine Elisabeth, batiment d adjudication, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4681 N Wijzigingsbericht nr. 1 Bulletin der Aanbestedingen nr. 25 van 21 juni 2002, blz. 4257, bericht Naam en adres van de aanbestedende dienst : Ministerie van Defensie, Divisie Infrastructuur, 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax a) Plaats van uitvoering : Evere-Zuid, kwartier Koningin Elisabeth. b) Gunningswijze : openbare aanbesteding. c) Aard van de prestaties : dragende structuur antenne Helios II. Bestek 2/1/A Lezen : Het addendum nr. 1 kan gratis bekomen worden bij de 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, Eversestraat 1, blok 6D, lokaal 1.18, 1140 Brussel, tel , fax , of in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax Opening der offertes : de datum van de opening der offertes blijft ongewijzigd. N Avis rectificatif n 1 Bulletin des Adjudications n 25 du 21 juin 2002, page 4257, avis Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Division Infrastructure, 1 re Direction régionale des Constructions, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax a) Lieu d exécution : Evere-Sud, quartier Reine Elisabeth. b) Mode de passation : adjudication publique. c) Nature des prestations : structure support antenne Helios II. Cahier spécial des charges 2/1/A Lire : L addendum n 1 peut être obtenu gratuitement à la 1 re Direction régionale des Constructions, rue d Evere 1, bloc 6D, local 1.18, 1140 Bruxelles, tél , fax , ou au Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax Ouverture des offres : la date d ouverture des offres reste inchangée. N Aankondiging van niet geplaatste opdracht : leveringen. Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst : I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, t.a.v. commandant M. Verbrugge, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4B,2 e verdieping, lokaal 61, Eversestraat 1, 1140 Brussel, België, tel , fax I.2. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht : II.1. Aard van de opdracht : leveringen. II.2. Betreft het een raamcontract : neen. II.3. Nomenclatuur : II.3.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdcategorieën : , , , II.3.2. Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : P.M. II.5. Korte beschrijving, voorwerp van de opdracht : aankoop van veertien oppervlakteploegen voor ontmijning, veertien magnetische duplicatoren met hun toebehoren, aanverwant materieel, veertien laadplatvormen, de te leveren diensten en de modificatie van achtentwintig rupsvoertuigen M113. II.6. Geraamde totale waarde exclusief BTW : euro. Afdeling IV. Procedure : IV.1. Aard van aanbestedingsprocedure : openbaar. Prijs : 40 % van de punten. Kwaliteit : 60 % van de punten. Afdeling V. Gunning van de opdracht : V.1. Gunning en waarde van de opdracht : V.1.1. Opdracht : de opdracht werd niet gegund. V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen (prijs exclusief BTW) : P.M. V.2. Onderaanneming. V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming : neen. N Avis de marché non-attribué : fournitures. Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur : I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel roulant, à l attention du commandant M. Verbrugge, quartier Reine Elisabeth, bloc 4B, 2 e étage, local 61, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, Belgique, tél , fax I.2. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché : II.1. Type de marché : fournitures. II.2. S agit-il d un accord-cadre : non. II.3. Nomenclature : II.3.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Descripteur principal : , , , II.3.2. Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : P.M. II.5. Description succincte : achat de quatorze charrues de surface de déminage, quatorze duplicateurs magnétiques avec les accessoires, les matériels associés, quatorze plates-formes de transport, les services à fournir et la modification de vingt-huit véhicules chenillés M113. II.6. Valeur totale estimée (hors T.V.A.) : euros. Section IV. Procédure : IV.1. Type de procédure : ouverte. Prix : 40 % des points. Qualité : 60 % des points. Section V. Attribution du marché : V.1. Attribution et valeur du marché. V.1.1. Marché : le marché n a pas été attribué. V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée et l offre la plus basse prises en considération (montants hors T.V.A.) : P.M. V.2. Sous-traitance. V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité : non.

14 4682 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen : VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : SAMA VI.3. De opdracht werd niet gegund. VI.4. Aantal ontvangen offertes : 3. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : ja, onder nr. 2001/S van 12 september VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.8. Verzendingsdatum van deze aankondiging : 26 juni Section VI. Renseignements complémentaires : VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.2. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SAMA VI.3. Le marché n a pas été attribué. VI.4. Nombre d offres recues : trois. VI. Ce marché a-t-il l objet d un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes : oui, sous n 2001/S du 12 septembre VI.6 Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme finance par les fonds communautaires : non. VI.8. Date d envoi du présent avis : 26 juin N Niet-gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Communications and Informations Systems, Acquisition Applications (CAI), kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, BC, 2 e verdieping, lokaal 8, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax to CAI. Correspondent : Kapitein H. Sennesael Gunningswijze : algemene offerteaanvraag nr. SAIB Datum van de gunning : niet gegund. 4. Gunningscriteria : a) De prijs : 50 %. b) De technische waarde : 45 %. c) De leveringstermijn : 5 %. 5. Aantal ontvangen offertes : zes. 6. Naam en adres van de aannemers : 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde produkten : aankoop en onderhoud van software en diensten m.b.t. Data Warehouse. 8. Betaalde prijs (BTW niet inbegrepen) : 9. Waarde van de hoogste offerte (BTW niet inbegrepen) : Waarde van de laagste offerte (BTW niet inbegrepen) : 10. Waarde en deel van de opdracht die vatbaar zijn voor onderaanneming : P.M. 11. Andere inlichtingen : P.M. 12. Datum van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 9 oktober Verzendingsdatum van deze aankondiging : 27 juni Datum van ontvangst van deze aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : N Marché non-attribué 1. Pouvoir adjudicateur : Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Communications and Informations Systems, Acquisition Applications (CAI), quartier Reine Elisabeth, bloc 4, BC, 2 e étage, local 8, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax to CAI. Correspondant : Capitaine H. Sennesael Mode de passation : appel d offres général n SAIB Date d attribution : non attribué. 4. Critères d attribution : a) Le prix : 50 %. b) La valeur technique : 45 %. c) Le délai de livraison : 5 %. 5. Nombre d offres reçues : six. 6. Nom et adresse du ou des fournisseurs : 7. Nature et quantité des produits fournis : l achat et l entretien de software et services concernant Data Warehouse. 8. Prix payé (T.V.A. non comprise) : 9. Valeur de l offre la plus élevée (T.V.A. non comprise) : Valeur de l offre la moins élevée (T.V.A. non comprise) : 10. Valeur et part du marché susceptible d être sous-traités : P.M. 11. Autres renseignements : P.M. 12. Date de publication de l avis de marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : 9 octobre Date d envoi du présent avis : 27 juin Date de réception du présent avis par l Office des Publications officielles des Communautés européennes : MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES N Aankondiging van opdracht : leveringen. Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst : I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Ministerie van Economische Zaken, t.a.v. de heer R. Massant, wnd. directeur generaal, De Meeûssquare 23, 1000 Brussel, België, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. N Avis de marché : fournitures. Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur : I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Ministère des Affaires économiques, à l attention de M. R. Massant, directeur-général ff., square de Meeûs 23, 1000 Bruxelles, Belgique, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : voir l annexe A.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4683 I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht : II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : computer to plate laserbelichter. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : de aankoop van een nieuwe plaatbelichter voor de drukkerij. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : ja. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie : III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht, volgens artikel 5 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : volgens artikelen 44 en 45 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : conform attest van de Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes. De buitenlandse leverancier moet bij zijn offerte een attest voegen dat werd opgemaakt door de bevoegde overheid waar bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : volgens artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : volgens artikel 45 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen. Afdeling IV. Procedure : IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B. 1. Onderstaande criteria : de technische kwaliteiten van de voorgestelde oplossingen; de kostprijs; de dienst na verkoop en de technische bijstand (garantie, onderhoud). In afnemende volgorde van voorkeur : neen. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demande de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché : II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : insolation laser Computer to plate. II.1.6. Description/objet du marché : l achat d une nouvelle insolation de plaques pour l imprimerie. II.1.7. Lieu d exécution de livraison des fournitures ou de prestation des services : boulevard Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : oui. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique : III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant initial du marché conformément aux dispositions de l article 5 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre 1996 susmentionné établissant les règles générales d exécution des marchés publics. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/ du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : conformément l articles 44 et 45 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. III Situation juridique, références requises : une attestation conforme de l Office national belge de Sécurité sociale pour l avantdernier trimestre précédant la date de l ouverture des offres. Le fournisseur étranger doit joindre à son offre une attestation délivrée par l autorité compétente certifiant qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon dispositions légales du pays où il est établi. III Capacité économique et financière, références requises : conformément l article 44 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. III Capacité technique, références requises : conformément l article 45 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : non. Section IV. Procédure : IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.1. Des critères énoncés ci-dessous : les qualités techniques des solutions proposées; le prix d achat; le service après-vente et l assistance technique (garantie, entretien). Par ordre de priorité décroissante : non.

16 4684 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2002/E1/LOG/CTP. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 19 augustus IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 27 augustus 2002, vóór de opening van de zitting te 10 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : negentig dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 27 augustus 2002, te 10 uur, De Meeûssquare 23, 1000 Brussel (vergaderzaal, 7 e verdieping). Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen : VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 24 juni Bijlage A 1.2. Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen : Ministerie van Economische Zaken, Afdeling Logistiek - Drukkerij, t.a.v. de heer Yvan Struyven, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, België, tel , fax Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen : Ministerie van Economische Zaken, Afdeling Logistiek - Overheidsopdrachten, t.a.v. de heer Mons, Dirk, De Meeûssquare 23, 1000 Brussel, België, tel , fax , IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2002/E1/LOG/CTP. IV.3.2. Documents contractuels et document additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 19 août IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 27 août 2002, avant l ouverture de la séance à 10 heures. IV.3.5. Langues pouvant être utilisées dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : nonante jours à compter de la date limite de réception des offres. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : publique. IV Date, heure et lieu : 27 août 2002, à 10 heures, square de Meeûs 23, 1000 Bruxelles (salle de réunion, 7 e étage). Section VI. Renseignements complémentaires : VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 24 juin Annexe A 1.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Ministère des Affaires économiques, Imprimerie, à l attention de M. Yvan Struyven, boulevard Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles, Belgique, tél , fax Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ministère des Affaires économiques, Division Logistique - Marchés publics, à l attention de M. Mons, Dirk, square de Meeûs 23, 1000 Bruxelles, Belgique, tél , fax , MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE N Oproep tot kandidaten Aankondiging van opdracht voor een beperkte offerteaanvraag. Levering van abonnementen op kranten voor het hoofdbestuur en de diplomatieke posten. 1. Reglementaire bepalingen. Artikel 1. Onderhavige opdracht wordt gegund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Dienst Communicatie, A63, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel. Leidend ambtenaar : Marie-Christine Carnier, tel , fax Contactpersoon : Marie-France Vandamme, tel Artikel 2. De koop waarop onderhavig bijzonder bestek betrekking heeft, wordt gesloten via een beperkte offerteaanvraag, overeenkomstig de bepalingen van artikels 13 en 14 van de wet van 24 december 1993 en artikels 37 tot 48 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van 8 januari N Appel aux candidats Avis de marché pour un appel d offres restreint. Fourniture d abonnements aux journaux pour l administration centrale et les postes diplomatiques. 1. Dispositions réglementaires. Article 1 er. Le présent marché est adjugé par le Ministère des Affaires étrangères, Service Communications, A63, rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles. Fonctionnaire dirigeant : Marie-Christine Carnier, tél , fax Fonctionnaire de contact : Marie-France Vandamme, tél Article 2. L entreprise faisant l objet du présent cahier spécial des charges a lieu par appel d offres restreint conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 24 décembre 1993 et des articles 37 à 48 de l arrêté royal d exécution du 8 janvier 1996.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4685 Dit gebeurt na mededinging van alleen die leveranciers die de Federale Overheid heeft geselecteerd. Alleen de geselecteerde en geraadpleegde leveranciers wordt vergund in te schrijven. Zo is het voor elke onderaannemer verboden onderhavige opdracht uit te voeren. Artikel 3. De kranten zullen worden geleverd op de verschillende adressen in België, opgegeven door het bestuur. De leverancier moet de gevraagde oplage leveren binnen de door het bestuur vastgestelde termijn. Het laden, lossen en leveren van de kranten gebeurt door een bezorger, leveringsfirma of leverancier, op eigen kosten. Hij blijft verantwoordelijk voor de distributie, ongeacht de gekozen verzendingswijze. Artikel 4. De opdracht omvat de coördinatie en verantwoordelijkheid voor de bestelling en de levering van de kranten die de overheid opgeeft voor het jaar De opdracht bestaat uit één lot kranten te leveren aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bestemd voor het hoofdbestuur en de diplomatieke posten. Artikel 5. De opdracht wordt toegekend voor De opdracht vangt aan op het ogenblik dat de aanbestedende overheid bekendmaakt dat zij de offerte van de door haar gekozen leverancier heeft aangenomen. De opdracht kan eenzijdig door een beide partijen worden opgezegd wanneer deze beslissing wordt meegedeeld per aangetekende brief, uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum. Artikel 6. Samenstelling van een kandidatenlijst (artikel 39, 2 e sectie) voor de indiening van effectieve offertes. Onderhavige opdracht slaat op de aanneming van leveringen en houdt in dat ze wordt nagekomen. De leverancier aan wie de opdracht wordt gegund, moet deze uitvoeren overeenkomstig de bepalingen en modaliteiten van het bijzonder bestek en ze tot een goed einde brengen. Onderhavige opdracht is onderhevig aan een tarief. Ze wordt uitgevoerd op basis van bestellingen uitgaande van het aanbestedend bestuur. Artikel 7. Uiterste ontvangsdatum van de aanvragen tot deelneming 10 augustus De antwoordtermijnen kunnen worden ingekort. Mocht dat nodig blijken, dan wordt dat gemotiveerd. De aanvraag wordt opgesteld in het Nederlands of in het Frans. Bij de aanvraag behoort er een sociale-zekerheidsattest te zitten overeenkomstig de bepalingen van artikel 17bis van 8 januari Bij de aanvraag behoort er een lijst te zitten van de belangrijkste diensten verstrekt tijdens de voorbije vijf jaar in deze sector, die het bedrag, de datum en de openbare zitting of particuliere opdrachtgevers noemt en getuigt dat deze diensten naar wens zijn volbracht en binnen de contractuele termijn. De opdrachtgever is het Ministerie van Buitenlandse Zaken en behoudt zich het recht voor de koop af te gelasten of de procedure anderzins over te doen (artikel 18 van de wet van 24 januari 1993). Adres : zie punt 1. De aanvraag wordt aangetekend verzonden. Cela entend un appel à la concurrence limité aux seuls fournisseurs que l Autorité fédérale a sélectionné. Seuls les fournisseurs sélectionnés et consultés sont autorisés à remettre offre. Ainsi, il est interdit de confier à tout sous-traitant l exécution du présent marché. Article 3. Les journaux seront livrés aux différentes adresses, en Belgique, indiquées par l administration. Le fournisseur doit livrer le nombre d exemplaires demandés dans les délais fixés par l administration. Le chargement, déchargement, et la livraison des journaux sont effectués par porteur, par entreprise de livraison ou par le fournisseur à ses frais. Il reste responsable de la distribution, quelle que soit la méthode d expédition qu il choisisse. Article 4. L objet du marché consiste dans la coordination et la responsabilité pour la commande et la livraison de journaux indiqués par l administration pour l année Le marché est constitué d un lot : journaux à livrer au Ministère des Affaires étrangères et destinés à l administration centrale et aux postes diplomatiques. Article 5. Le marché est attribué pour Le marché débute à partir de la notification de l acceptation de l offre du fournisseur choisi par le pouvoir adjudicateur. Le marché peut être résilié unilatéralement par une des deux parties si cette décision est communiquée par pli recommandé au plus tard deux mois avant la date échéance. Article 6. Constitution d une liste de candidats (article 39, 2 e section) pour la soumission d offres effectives. Le présent marché concerne une soumission pour des fournitures et contient une obligation de résultat. Le fournisseur à qui le marché est attribué doit exécuter celui-ci conformément aux dispositions et aux modalités du cahier spécial des charges et le mener à bonne fin. Le présent marché est un marché soumis à un tarif. Il est exécuté sur base de commandes données par l administration adjudicataire. Article 7. Date limite de réception des demandes de participation : 10 août Les délais de réponse peuvent être réduits. Si cette situation s avérait nécessaire, elle serait motivée. La demande est rédigée en français ou en néerlandais. La demande doit être accompagnée d une attestation de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l article 17bis de l arrêté royal du 8 janvier La demande doit être accompagnée d une liste des principaux services exécutés au cours des cinq dernières années dans ce domaine, indiquant le montant, la date et les destinataires publics ou privés et indiquant que ces services ont été menés à bonne fin dans les délais contractuels. Le maître de l ouvrage est le Ministère des Affaires étrangères et se réserve le droit de ne pas attribuer le marché ou de refaire la procédure selon un autre mode (article 18 de la loi du 24 janvier 1993). Adresse : voir au point 1. La demande est envoyée par recommandé.

18 4686 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS N Oproep tot kandidaten Aankondiging van opdracht voor een beperkte offerteaanvraag. Levering van abonnementen op kranten voor de diplomatieke posten, speciale zendingen. 1. Reglementaire bepalingen. Artikel 1. Onderhavige opdracht wordt gegund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Dienst Communicatie, A63, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel. Leidend ambtenaar : Marie-Christine Carnier, tel , fax Contactpersoon : Marie-France Vandamme, tel Artikel 2. De koop waarop onderhavig bijzonder bestek betrekking heeft, wordt gesloten via een beperkte offerteaanvraag, overeenkomstig de bepalingen van artikels 13 en 14 van de wet van 24 december 1993 en artikels 37 tot 48 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van 8 januari Dit gebeurt na mededinging van alleen die leveranciers die de Federale Overheid heeft geselecteerd. Alleen de geselecteerde en geraadpleegde leveranciers wordt vergund in te schrijven. Zo is het voor elke onderaannemer verboden onderhavige opdracht uit te voeren. Artikel 3. De kranten zullen worden gestuurd naar of geleverd op de verschillende adressen, in België als in het buitenland, opgegeven door het bestuur. De kranten zullen worden verstuurd of geleverd op de door het bestuur gevraagde wijze. Het versturen en leveren van de kranten gebeurt door de post, bezorger, leveringsfirma of leverancier, op eigen kosten. Hij blijft verantwoordelijk voor de distributie, ongeacht de gekozen verzendingswijze. Artikel 4. De opdracht omvat de coördinatie en verantwoordelijkheid voor de bestelling en de levering van de kranten die de overheid opgeeft voor het jaar De opdracht bestaat uit één lot : kranten via de post te leveren aan of het versturen naar het buitenland en bestemd voor bepaalde diplomatieke posten. Artikel 5. De opdracht wordt toegekend voor De opdracht vangt aan op het ogenblik dat de aanbestedende overheid bekendmaakt dat zij de offerte van de door haar gekozen leverancier heeft aangenomen. De opdracht kan eenzijdig door een van beide partijen worden opgezegd wanneer deze beslissing wordt meegedeeld per aangetekende brief, uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum. Artikel 6. Samenstelling van een kandidatenlijst (artikel 39, 2 e sectie) voor de indiening van effectieve offertes. Onderhavige opdracht slaat op de aanneming van leveringen en houdt in dat ze wordt nagekomen. De leverancier aan wie de opdracht wordt gegund, moet deze uitvoeren overeenkomstig de bepalingen en modaliteiten van het bijzonder bestek en ze tot een goed einde brengen. Onderhavige opdracht is onderhevig aan een tarief. Ze wordt uitgevoerd op basis van bestellingen uitgaande van het aanbestedend bestuur. Artikel 7. Uiterste ontvangsdatum van de aanvragen tot deelneming 10 augustus De antwoordtermijnen kunnen worden ingekort. Mocht dat nodig blijken, dan wordt dat gemotiveerd. De aanvraag wordt opgesteld in het Nederlands of in het Frans. Bij de aanvraag behoort er een sociale-zekerheidsattest te zitten overeenkomstig de bepalingen van artikel 17bis van 8 januari N Appel aux candidatures Avis de marché pour un appel d offres restreint. Fourniture d abonnements aux journaux pour les postes diplomatiques, envois spéciaux. 1. Dispositions réglementaires. Article 1 er. Le présent marché est adjugé par le Ministère des Affaires étrangères, Service Communications, A63, rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles. Fonctionnaire dirigeant : Marie-Christine Carnier, tél , fax Fonctionnaire de contact : Marie-France Vandamme, tél Article 2. L entreprise faisant l objet du présent cahier spécial des charges a lieu par appel d offres restreint conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 24 décembre 1993 et des articles 37 à 48 de l arrêté royal d exécution du 8 janvier Cela entend un appel à la concurrence limité aux seuls fournisseurs que l Autorité fédérale a sélectionné. Seuls les fournisseurs sélectionnés et consultés sont autorisés à remettre offre. Ainsi, il est interdit de confier à tout sous-traitant l exécution du présent marché. Article 3. Les journaux seront livrés aux différentes adresses, en Belgique et à l étranger, indiquées par l administration. Les journaux seront envoyés ou livrés selon le mode demandé par l administration. L envoi et la livraison des journaux sont effectués par la poste, par porteur, par entreprise de livraison ou par le fournisseur à ses frais. Il reste responsable de la distribution, quelle que soit la méthode d expédition qu il choisisse. Article 4. L objet du marché consiste dans la coordination et la responsabilité pour la commande et la livraison de journaux indiqués par l administration pour l année Le marché est constitué d un lot : journaux à livrer ou à envoyer par voie postale à l étranger et destinés à certains postes diplomatiques. Article 5. Le marché est attribué pour Le marché débute à partir de la notification de l acceptation de l offre du fournisseur choisi par le pouvoir adjudicateur. Le marché peut-être résilié unilatéralement par une des deux parties si cette décision est communiquée par pli recommandé au plus tard deux mois avant la date échéance. Article 6. Constitution d une liste de candidats (article 39, 2 e section) pour la soumission d offres effectives. Le présent marché concerne une soumission pour des fournitures et contient une obligation de résultat. Le fournisseur à qui le marché est attribué doit exécuter celui-ci conformément aux dispositions et aux modalités du cahier spécial des charges et le mener à bonne fin. Le présent marché est un marché soumis à un tarif. Il est exécuté sur base de commandes données par l administration adjudicataire. Article 7. Date limite de réception des demandes de participation : 10 août Les délais de réponse peuvent être réduits. Si cette situation s avérait nécessaire, elle serait motivée. La demande est rédigée en français ou en néerlandais. La demande doit être accompagnée d une attestation de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l article 17bis de l arrêté royal du 8 janvier 1996.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4687 Bij de aanvraag behoort er een lijst te zitten van de belangrijkste diensten verstrekt tijdens de voorbije vijf jaar in deze sector, die het bedrag, de datum en de openbare zitting of particuliere opdrachtgevers noemt en getuigt dat deze diensten naar wens zijn volbracht en binnen de contractuele termijn. De opdrachtgever is het Ministerie van Buitenlandse Zaken en behoudt zich het recht voor de koop af te gelasten of de procedure anderzins over te doen (artikel 18 van de wet van 24 januari 1993). Adres : zie punt 1. De aanvraag wordt aangetekend verzonden. La demande doit être accompagnée d une liste des principaux services exécutés au cours des cinq dernières années dans ce domaine, indiquant le montant, la date et les destinataires publics ou privés et indiquant que ces services ont été menés à bonne fin dans les délais contractuels. Le maître de l ouvrage est le Ministère des Affaires étrangères et se réserve le droit de ne pas attribuer le marché ou de refaire la procédure selon un autre mode (article 18 de la loi du 24 janvier 1993). Adresse : voir au point 1. La demande est envoyée par recommandé. N Aankondiging van opdracht voor een beperkte offerteaanvraag. Levering van abonnementen op tijdschriften voor het hoofdbestuur en de diplomatieke posten. 1. Reglementaire bepalingen. Artikel 1. Onderhavige opdracht wordt gegund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Dienst Communicatie, A63, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel. Leidend ambtenaar : Marie-Christine Carnier, tel , fax Contactpersoon : Marie-France Vandamme, tel Artikel 2. De koop waarop onderhavig bijzonder bestek betrekking heeft, wordt gesloten via een beperkte offerteaanvraag, overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 en 14 van de wet van 24 december 1993 en artikel 37 tot 48 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van 8 januari Dit gebeurt na mededinging van alleen die leveranciers die de Federale Overheid heeft geselecteerd. Alleen de geselecteerde en geraadpleegde leveranciers wordt vergund in te schrijven. Zo is het voor elke onderaannemer verboden onderhavige opdracht uit te voeren. Artikel 3. De tijdschriften zullen worden gestuurd en geleverd op de verschillende adressen in België, opgegeven door het bestuur. De leverancier moet de gevraagde oplage leveren en versturen binnen de door het bestuur vastgestelde termijn. Het laden, lossen, versturen en leveren van de tijdschriften gebeurt door een bezorger, leveringsfirma of leverancier, op eigen kosten. Hij blijft verantwoordelijk voor de distributie, ongeacht de gekozen verzendingswijze. Artikel 4. De opdracht omvat de coördinatie en verantwoordelijkheid voor de bestelling en de levering van de tijdschriften die de overheid opgeeft voor het jaar De opdracht bestaat uit één lot tijdschriften te vesturen naar en leveren op het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het buitenland en bestemd voor het hoofdbestuur en de diplomatieke posten. Artikel 5. De opdracht wordt toegekend voor De opdracht vangt aan op het ogenblik dat de aanbestedende overheid bekendmaakt dat zij de offerte van de door haar gekozen leverancier heeft aangenomen. De opdracht kan eenzijdig door een beide partijen worden opgezegd wanneer deze beslissing wordt meegedeeld per aangetekende brief, uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum. Artikel 6. Samenstelling van een kandidatenlijst (artikel 39, 2 e sectie) voor de indiening van effectieve offertes. N Avis de marché pour un appel d offres restreint. Fournitures d abonnements des revues pour l administration centrale et les postes diplomatiques. 1. Dispositions réglementaires. Article 1 er. Le présent marché est adjugé par le Ministère des Affaires étrangères, Services Communications, A63, rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles. Fonctionnaire dirigeant : Marie-Christine Carnier, tél , fax Fonctionnaire de contact : Marie-France Vandamme, tél Article 2. L entreprise faisant l objet du cahier spécial des charges a lieu par appel d offres restreint conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 24 décembre 1993 et des articles 37 à 48 de l arrêté royal d exécution du 8 janvier Cela entend un appel à la concurrence limité aux seuls fournisseurs que l Autorité Fédérale a sélectionné. Seuls les fournisseurs sélectionnés et consultés sont autorisés à remettre offre. Ainsi, il est interdit de confier à tout sous-traitant l exécution du présent marché. Article 3. Les revues seront livrées et envoyées aux différentes adresses, en Belgique et à l étranger, indiquées par l administration. Le fournisseur doit livrer et envoyer le nombre d exemplaires demandés dans les délais fixés par l administration. Le chargement, déchargement, l envoi et la livraison des revues sont effectués par porteur, par entreprise de livraison ou par le fournisseur à ses frais. Il reste responsable de la distribution, quelle que soit la méthode d expédition qu il choisisse. Article 4. L objet du marché consiste dans la coordination et la responsabilité pour la commande et la livraison de revues indiquées par l administration pour l année Le marché est constitué d un lot : revues à envoyer et à livrer au Ministère des Affaires étrangères et à l étranger et destinées à l administration centrale et aux postes diplomatiques. Article 5. Le marché est attribué pour Le marché débute à partir de la notification de l acceptation de l offre du fournisseur choisi par le pouvoir adjudicateur. Le marché peut être résilié unilatéralement par une des deux parties si cette décision est communiquée par pli recommandé au plus tard deux mois avant la date échéance. Article 6. Constitution d une liste de candidats (article 39, 2 e section) pour la soumission d offres effectives.

20 4688 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Onderhavige opdracht slaat op de aanneming van leveringen en houdt in dat ze wordt nagekomen. De leverancier aan wie de opdracht wordt gegund, moet deze uitvoeren overeenkomstig de bepalingen en modaliteiten van het bijzonder bestek en ze tot een goed einde brengen. Onderhavige opdracht is onderhevig aan een tarief. Ze wordt uitgevoerd op basis van bestellingen uitgaande van het aanbestedend bestuur. Artikel 7. Uiterste ontvangsdatum van de aanvragen tot deelneming 10 augustus De antwoordtermijnen kunnen worden ingekort. Mocht dat nodig blijken, dan wordt dat gemotiveerd. De aanvraag wordt opgesteld in het Nederlands of het Frans. Bij de aanvraag behoort er een sociale-zekerheidsattest te zitten overeenkomstig de bepalingen van artikel 17bis van 8 januari Bij de aanvraag behoort er een lijst te zitten van de belangrijkste diensten verstrekt tijdens de voorbije vijf jaar in deze sector, die het bedrag, de datum en de openbare of particuliere opdrachtgevers noemt en getuigt dat deze diensten naar wens zijn volbracht en binnen de contractuele termijn. De opdrachtgever is het Ministerie van Buitenlandse Zaken en behoudt zich het recht voor de koop af te gelasten of de procedure anderzins over te doen (artikel 18 van de wet van 24 januari 1993). Adres : zie punt 1. De aanvraag wordt aangetekend verzonden. Le présent marché concerne une soumission pour des fournitures et contient une obligation de résultat. Le fournisseur à qui le marché est attribué doit exécuter celui-ci conformément aux dispositions et aux modalités du cahier spécial des charges et le mener à bonne fin. Le présent marché est un marché soumis à un tarif. Il est exécuté sur base de commandes données par l administration adjudicatrice. Article 7. Date limite de réception des demandes de participation : 10 août Les délais de réponse peuvent être réduits. Si cette situation s avérait nécessaire, elle serait motivée. La demande est rédigée en français ou néerlandais. La demande doit être accompagnée d une attestation de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l article 17bis de l arrêté royal du 8 janvier La demande doit être accompagnée d une liste des principaux services exécutés au cours des cinq dernières années dans ce domaine, indiquant le montant, la date et les destinataires publics ou privés et indiquant que ces services ont été menés à bonne fin dans les délais contractuels. Le maître de l ouvrage est le Ministère des Affaires étrangères et se réserve le droit de ne pas attribuer le marché ou de refaire la procédure selon un autre mode (articlel 18 de la loi du 24 janvier 1993). Adresse : voir au point 1. La demande est envoyée par recommandé. MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L INFRASTRUCTURE N Aanbestedende dienst : De Post, Purchasing, Personeelsuitrusting, Muntcentrum, 1000 Brussel (België), tel , fax a) Wijze van aanbesteding : algemene offerteaanvraag. b) Vorm van de opdracht : aankoop. 3. a) Plaats van levering : zal bepaald worden in het bijzonder bestek. b) Aard en algemene karakteristieken van de te leveren producten : het bestek omvat een perceel, regenvest; regenbroek; schoenbeschermers; regenblouson en winddichte fleece. c) Mogelijkheid tot inschrijving op gedeelten en/of het geheel van de levering : de levering omvat één lot. 4. Eventueel voorgeschreven leveringstermijn : 5. a) Verkrijging van de ter zake dienende stukken : b) Uiterste datum voor deze aanvraag : 2 augustus c) Bedrag voor het verkrijgen van dit bestek : dit bestek is te koop bij De Post, Onthaaldienst, Bisschopsstraat 26, te 1000 Brussel, tegen 20 euro. Dit bedrag kan overgemaakt worden door middel van overschrijving op rek van De Post, Economaat, Muntcentrum, 1000 Brussel «Aankoop van het bijzonder bestek nr. 4121/PU- EP/01 van naam en juist adres van de firma». De Post zal het bestek aangetekend versturen na ontvangst van het bewijs van storting. 6. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen : de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen is vastgesteld op 20 augustus 2002, ten laatste om 10 uur. b) Adres waar deze moeten worden ingediend : De Post, Purchasing, Afdeling Personeelsuitrusting, Muntcentrum, 1000 Brussel, België. N Pouvoir adjudicateur : La Poste, Purchasing, Equipement du personnel, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles (Belgique), tél , fax a) Mode de passation choisi : appel d offres général. b) Forme du marché : achat. 3. a) Lieu de livraison : sera précisé dans le cahier spécial des charges. b) Nature et quantités des produits à fournir : le cahier des charges comprend un lot, veste de pluie; pantalon de pluie; protègechaussures; blouson de pluie et fleece coupe-vent. c) Possibilité de soumissionner pour des parties et/ou pour l ensemble des fournitures : la fourniture comprend un lot. 4. Délai de livraison éventuellement imposé : 5. a) Obtention des documents pertinents : b) Date limite de la demande : 2 août c) Montant et modalités d obtention : le document est en vente à La Poste au rez-de-chaussée, accueil, rue de l Evêque, 1000 Bruxelles, au prix de 20 euros. En cas de virement au compte de La Poste, Economat, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles il conviendra d apporter la mention «Achat du cahier spécial des charges n 4121/PU-EP/01 de 2002 ainsi que le nom et l adresse exacte de la firme». La Poste transmettra le cahier spécial des charges, par recommandé, dès réception du versement. 6. a) Date limite de réception des offres : la date limite de réception des offres a été fixée au 20 août 2002, au plus tard, à 10 heures. b) Adresse où elles doivent être transmises : La Poste, Purchasing, Division Equipement du Personnel, Centre Monnaie, à 1000 Bruxelles, Belgique.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 21.07.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5093 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 16 82e ANNEE VRIJDAG 16 APRIL 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 14 81e JAARGANG VENDREDI 4 AVRIL 2003 VRIJDAG 4 APRIL

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 37 81e JAARGANG VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 46 81e JAARGANG VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 17 81e JAARGANG VENDREDI 25 AVRIL 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 27 81e JAARGANG VENDREDI 4 JUILLET 2003 VRIJDAG 4

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 32 83e JAARGANG VENDREDI 12 AOUT 2005 VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 8 82e ANNEE VRIJDAG 20 FEBRUARI 2004 VENDREDI 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 30 82e ANNEE VRIJDAG 23 JULI 2004 VENDREDI 23 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 2 82e ANNEE VRIJDAG 9 JANUARI 2004 VENDREDI 9 JANVIER

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 13 82e ANNEE VRIJDAG 26 MAART 2004 VENDREDI 26

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 23 81e JAARGANG VENDREDI 6 JUIN 2003 VRIJDAG 6 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 34 82e ANNEE VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 26 82e ANNEE VRIJDAG 25 JUNI 2004 VENDREDI 25 JUIN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 37 82e ANNEE VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3691 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 52 82e ANNEE VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 22 82e ANNEE VRIJDAG 28 MEI 2004 VENDREDI 28 MAI

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 30 81e JAARGANG VENDREDI 25 JUILLET 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 15 81e JAARGANG VENDREDI 11 AVRIL 2003 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 30 83e JAARGANG VENDREDI 29 JUILLET 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 11 82e ANNEE VRIJDAG 12 MAART 2004 VENDREDI 12

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 33 81e JAARGANG JEUDI 14 AOUT 2003 DONDERDAG 14 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 27 82e ANNEE VRIJDAG 2 JULI 2004 VENDREDI 2 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 3 82e ANNEE VRIJDAG 16 JANUARI 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 51 82e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 49 81e JAARGANG VENDREDI 5 DECEMBRE 2003 VRIJDAG 5

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 39 83e JAARGANG VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4059 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 15 83e JAARGANG VENDREDI 15 AVRIL 2005 VRIJDAG 15

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 18 82e ANNEE VRIJDAG 30 APRIL 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 9 82e ANNEE VRIJDAG 27 FEBRUARI 2004 VENDREDI 27

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 8 81e JAARGANG VENDREDI 21 FEVRIER 2003 VRIJDAG 21

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 24 81e JAARGANG VENDREDI 13 JUIN 2003 VRIJDAG 13 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 41 81e JAARGANG VENDREDI 10 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 10

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4423 VLAAMS PARLEMENT N. 7745 Het Kinderrechtencommissariaat Kandidaatstelling onderhandelingsprocedure Oproep tot gegadigden voor

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Document NL

Document NL pagina 1 van 5 Document 2004-145738-NL 31/08/2004 S169 Europese Gemeenschappen Diensten Openbare procedure I. II. III. IV. VI. NL-Roermond: Ophalen van huisvuil 2004/S 169-145738 AANKONDIGING VAN OPDRACHT

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 51 83e JAARGANG VENDREDI 23 DECEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 5 82e ANNEE VRIJDAG 30 JANUARI 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2417 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 5 81e JAARGANG VENDREDI 31 JANVIER 2003 VRIJDAG 31

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 4 83e JAARGANG VENDREDI 28 JANVIER 2005 VRIJDAG 28

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 17 83e JAARGANG VENDREDI 29 AVRIL 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 04.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2913 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 21 81e JAARGANG VENDREDI 23 MAI 2003 VRIJDAG 23 MEI

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 31.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6211 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 10449 N. 10449 Adjudication

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 22 81e JAARGANG VENDREDI 30 MAI 2003 VRIJDAG 30 MEI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 84e JAARGANG N. 4 84e ANNEE VRIJDAG 27 JANUARI 2006 VENDREDI 27

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie