BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 VENDREDI 24 DECEMBRE 2004 MEDEDELING Nieuwe wetgeving AVIS Nouvelle législation Overheidsopdrachten en opdrachten van het klassieke stelsel en van de speciale sectoren - Nieuwe modellen van aankondiging die vanaf 1 mei 2002 moeten worden gebruikt De richtlijn 2001/78/EG legt het gebruik van standaardformulieren op voor de opdrachten die op Europees niveau moeten worden bekendgemaakt vanaf 1 mei Het koninklijk besluit van 22 april 2002 regelt meer bepaald de omzetting van deze richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de hierna volgende regels dienen te worden toegepast op de overheidsopdrachten en de opdrachten waarop de koninklijke besluiten van 8 en 10 januari 1996 en 18 juni 1996 van toepassing zijn 1. Verplicht gebruik van de standaardformulieren. De bij het besluit van 22 april 2002 gevoegde nieuwe standaardformulieren dienen te worden gebruikt voor de aankondigingen van de opdrachten die de Europese drempels bereiken (zie omtrent de drempels de drie ministeriële besluiten van 4 december 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001) en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, alsook in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd. In een overgangsfase zullen de organen belast met de publicatie echter een zekere tolerantie aan de dag leggen ten opzichte van de aanbestedende overheden en aanbestedende diensten die zouden vergeten zijn hun aankondigingen op te stellen volgens de nieuwe standaardformulieren. De aankondigingen dienen te worden overgemaakt a) wat de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen betreft, aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen per brief, aan het volgende adres EUROP Unité 2 Marchés publics, 2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg; of per telefax, via de volgende nummers ; ; ; of per naar Marchés publics et marchés du régime classique et des secteurs spéciaux - Nouveaux modèles d avis de marchés à utiliser à partir du 1 er mai 2002 La directive 2001/78/CE impose l utilisation de formulaires standard pour les marchés à publier au niveau européen à partir du 1 er mai L arrêté royal du 22 avril 2002 assure notamment la transposition de cette directive. Il en résulte que pour les marchés publics et les marchés soumis à l application des arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, les modalités suivantes s appliquent 1. Utilisation obligatoire des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard annexés à l arrêté du 22 avril 2002 doivent être utilisés pour les avis des marchés atteignant les seuils européens (voir à propos des seuils les trois arrêtés ministériels du 4 décembre 2001, publiés au Moniteur belge du 19 décembre 2001) et qui sont à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications. Dans une phase transitoire, les organes chargés de la publication feront cependant preuve d une certaine tolérance à l égard des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui oublieraient d établir leurs avis selon ces nouveaux formulaires standard. Les avis sont à adresser a) pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l Office des Publications officielles des Communautés européennes par lettre à l adresse EUROP Unité 2 - Marchés publics, 2 rue Mercier, L Luxembourg; ou par télécopie aux numéros ; ; ; ou par courrier électronique à l adresse

2 16188 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) wat de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen betreft Met ingang van 1 september 2004 wordt de nieuwe wetgeving van kracht wat betreft de Belgische standaardformulieren voor het Bulletin der Aanbestedingen (KB 29 februari BS 8 maart 2004). Vanaf deze datum zullen alle formulieren, niet-conform met deze wetgeving, geweigerd worden. Voor al de aanbestedingen die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking, dient men gebruik te maken van deze Belgische standaardformulieren. Men kan deze formulieren downloaden via de website of verkrijgen door een te sturen naar In dit laatste geval zullen de diensten van het Belgisch Staatsblad de nodige Word-documenten bezorgen via . De aanbestedingsberichten kunnen bezorgd worden ofwel - Per post verstuurd naar het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. - Per - Per fax 02/ Voor bijkomende informatie kan men tijdens de kantooruren steeds terecht op de tel. nrs. 02/ De diensten van het Belgisch Staatsblad aanvaarden ook berichten die opgemaakt en verstuurd worden d.m.v. online toepassingen die aangeboden worden via zowel websites van overheden als van private ondernemingen. De diensten van het Belgisch Staatsblad wijzen echter elke verantwoordelijkheid bij het gebruik van dergelijke toepassingen af. De modaliteiten voor gebruik van dergelijke toepassingen moeten overeengekomen worden tussen de dienstverlener en de gebruiker en binden op geen enkele wijze de diensten van het Belgisch Staatsblad. Aan aanbieders van dergelijke diensten wordt gevraagd om voorafgaandelijk contact op te nemen met de diensten van het Belgisch Staatsblad om de praktische modaliteiten voor de verzending van de berichten naar de diensten van het Belgisch Staatsblad overeen te komen. De publicatietarieven blijven ongewijzigd ongeacht de wijze van verzending van de berichten. 2. Herinnering aan de instructies voor de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor alle bij het Bulletin der Aanbestedingen ingediende aankondigingen gelden volgende instructies. Alle publicatieaanvragen voor het Bulletin der Aanbestedingen dienen minstens zeven dagen, waarvan vijf werkdagen, vóór de gevraagde publicatiedatum afgeleverd te worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dus dat de teksten ten laatste op vrijdag bij het Belgisch Staatsblad moeten toekomen voor een publicatie in de eerstvolgende editie van de volgende vrijdag, op voorwaarde dat er vijf werkdagen zijn tussen die twee vrijdagen. Alle teksten die na vrijdag toekomen bij het Belgisch Staatsblad, behalve die waarvoor de procedure bij hoogdringendheid wordt vereist, zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor een publicatie op de eerstvolgende vrijdag. De aankondigingen die ingediend worden via de procedure bij hoogdringendheid dienen ten laatste om 11 uur op de dinsdag voorafgaand aan de publicatiedatum op het Belgisch Staatsblad toe te komen. In dat geval moet in de publicatieaanvraag worden vermeld dat het gaat om een procedure bij hoogdringendheid. Alle publicatieaanvragen dienen naam en telefoonnummer te vermelden van de persoon die in verband met de aankondiging kan worden geraadpleegd. Indieners dienen zich te beperken tot één wijze van indiening. Bij dubbele verzending (bv. per brief en per fax) en dus mogelijke dubbele publicatie zijn de kosten voor beide publicaties integraal ten laste van de indiener van de publicatieaanvraag. Het volstaat éénmalig te publiceren. Het Belgisch Staatsblad zal dus per publicatieaanvraag slechts éénmaal over gaan tot publicatie op de eerstvolgende gevraagde publicatiedatum. Tenslotte moeten vragen tot wijziging van een ingediende tekst of tot annulatie van een publicatieaanvraag schriftelijk gebeuren ten laatste om 11 uur van de dinsdag voorafgaand aan de publicatie. b) pour la publication au Bulletin des Adjudications A dater du 1 er septembre 2004, la nouvelle législation entre en vigueur pour ce qui concerne les formulaires standard belges pour le Bulletin des Adjudications (ARdu29février MB du 8 mars 2004). A partir de cette date tous les formulaires non conformes à cette législation seront refusés. Veuillez donc, à partir du 1 er septembre 2004, pour tous vos avis de marché non soumis à la publicité européenne, n utiliser que ces formulaires standard belges. Vous pouvez télécharger ces formulaires de le site « ou les obtenir en envoyant un à Dans ce dernier cas, nos services vous feront immédiatement parvenir les documents Word par . Les avis d adjudication peuvent nous être transmis soit - Par voie postale à l adresse suivante Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain, 40-42, à 1000 Bruxelles. - Par - Par fax 02/ Toute information complémentaire peut être obtenue, par téléphone pendant les heures de service, aux n os 02/ Les services du Moniteur belge acceptent aussi des avis préparés et envoyés au moyen d application online proposés aussi bien par des sites web des autorités que par ceux des entreprises privées. Cependant, les services du Moniteur belge déclinent toute responsabilité quant à l emploi de telles applications. Les modalités pour l emploi de telles applications doivent être convenues entre les prestataires de services et l usager et ne sont en aucune façon lieés aux services du Moniteur belge. Il est demandé aux prestataires de services de prendre contact au préalable avec les services du Moniteur belge pour convenir des modalités pratiques d envoi des avis. Les tarifs de publications demeuent inchangés quel que soit le mode de transmission des avis. 2. Rappel des intructions pour la publication au Bulletin des Adjudications. Pour tous les avis à publier au Bulletin des Adjudications, les instructions qui suivent sont en vigueur. Toutes les demandes de publication dans le Bulletin des Adjudications doivent être déposées aux services du Moniteur belge au moins sept jours, dont cinq jours ouvrables, avant la date de publication souhaitée. Concrètement, cela signifie que les textes doivent parvenir au Moniteur belge au plus tard le vendredi pour une publication dans l édition du vendredi suivant, si cinq jours ouvrables séparent ces deux vendredis. Les textes qui parviendront au Moniteur belge après le vendredi, hormis ceux pour lesquels la procédure d urgence est requise, ne seront plus pris en considération pour une publication le vendredi suivant. Les avis introduits par le biais de la procédure d urgence doivent être rentrés au Moniteur belge au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la date de publication. La demande de publication doit dans ce cas mentionner qu il s agit d une procédure d urgence. Le nom et le numéro de téléphone de la personne susceptible d être consultée à propos de l avis doivent figurer sur toutes les demandes de publication. Les auteurs des demandes de publication doivent se limiter à un seul mode d introduction. En cas de double envoi (par ex. par lettre et par télécopie) et donc de double publication éventuelle, les coûts des deux publications sont intégralement à charge de l auteur de la demande de publication. Une seule publication suffit. Pour chaque demande de publication, le Moniteur belge ne procédera qu à une seule publication à la prochaine date de publication souhaitée. Enfin, les demandes de modification d un texte introduit ou d annulation d une demande de publication doivent être formulées par écrit au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la publication.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Verkoopkantoor Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , en , fax Postrekening Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., gevestigd Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2004 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op vrijdag 12 november vrijdag 24 december (namiddag) De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden 1. bij afhaling aan het loket -metbancontact/mister Cash -metproton - met de kredietkaarten Visa en Mastercard - in speciën 2. Bij verzending per post - door betaling op afstand of Mailorder met de kredietkaarten Visa en Mastercard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr Bank van de Post, Koloniënstraat, 1000 Brussel. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Bureau de vente Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.C.), tél , , , , et , fax Compte chèque postal Le B.V.C.C. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels que les cahiers généraux des charges, les cahiers spéciaux des charges, les cahiers type ainsi que d autres documents émis par les autorités fédérales et régionales. Le B.V.C.C., sis bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, boîte 7, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Durant l année 2004 le Bureau de vente sera également fermé vendredi 12 novembre vendredi 24 décembre (aprés-midi) Le paiement des documents fournis par le B.V.C.C. peut s effectuer 1. Lors du retrait au guichet - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Mastercard -enespèces 2. En cas d envoi postal - par paiement à distance ou Mailorder au moyen des cartes Visa et Mastercard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Banque de la Poste, rue des Colonies, 1000 Bruxelles. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. Dans ce cas, les documents demandés sont envoyés uniquement après réception de l avis de crédit transmis au B.V.C.C. Indienen publicatieaanvragen De berichten voor de volgende publicatiedata dienen vervroegd toe te komen op de diensten van het Belgisch Staatsblad Demandes de publication Les avis d insertion pour les dates suivantes doivent parvenir anticipativement aux services du Moniteur belge Publicatiedata Uiterste ontvangstdata Dates de publication Dates limites de réception 24 december december 2004 (i.p.v. 17 december 2004) 24 décembre décembre 2004 (au lieu du 17 décembre 2004) 31 december december 2004 (i.p.v. 24 december 2004) 31 décembre décembre 2004 (au lieu du 24 décembre 2004) 7 januari december 2004 (i.p.v. 31 december 2004) 7 janvier décembre 2004 (au lieu du 31 décembre 2004)

4 16190 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst 3 RCI, 3 e Regionale Directie der Bouwwerken, t.a.v. Mevr. Ginette Ackx, rue Saint-Laurent 79-81, 4000 Liège, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening Categorie van diensten 1. Onderhouds- en reparatiediensten. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming uitbating en totale waarborg der technische installaties. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht Bastogne, Bertrix en Saint-Hubert. Uitbating en totale waarborg der technische installaties, meerjarige opdracht. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Bastogne, Bertrix en Saint- Hubert. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie Hoofdopdracht hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht vanaf 1 juni 2005 tot 31 mei Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen zie bestek. III.2. Voorwaarden voor deelneming III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken zie bestek. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken zie bestek. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken zie bestek. N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur 3 CRI, 3 e Centre régional d Infrastructure, à l attention de Mme Ginette Ackx, rue Saint-Laurent 79-81, 4000 Liège, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.3. Type de marché de services Catégorie de services 1. Services d entretien et de réparation. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur exploitation et garantie totale des installations techniques. II.1.6. Description/objet du marché Bastogne, Bertrix et Saint- Hubert. Exploitation et garantie totale des installations techniques, marché pluriannuel. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services Bastogne, Bertrix et Saint-Hubert. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution à compter du 1 er juin 2005 jusqu au 31 mai Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés voir cahier spécial des charges. III.2. Conditions de participation III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des capacités économique, financière et technique minimales requises III Situation juridique, références requises voir cahier spécial des charges. III Capacité économique et financière, références requises voir cahier spécial des charges. III Capacité technique, références requises voir cahier spécial des charges.

6 16192 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/3KDR_43P079_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 7 februari Prijs 126,00 EUR. Voorwaarden en wijze van betaling zie Verkoopkantoor. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 7 februari 2005, te 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen tweehonderd dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats 7 februari 2005, te 11 uur, 3 RCI, rue Saint-Laurent 79, 4000 Liège. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen Registratie categorie 25. Deelname aan één der geleide bezoeken op 18 en 21 januari 2005, te Bastogne, en op 13 en 20 januari 2005, te Bertrix en Saint-Hubert, is verplicht op straffe van nietigheid van de offerte. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 15 december Bijlage A 1.3. Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel (61, 62, 63, 64), fax III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/3KDR_43P079_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 7 février Prix 126,00 EUR. Conditions et mode de paiement voir Bureau de vente. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 7 février 2005, à 11 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre deux cents jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres séance publique. IV Date, heure et lieu 7 février 2005, à 11 heures, 3 CRI, rue Saint-Laurent 79, 4000 Liège. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autres informations Enregistrement catégorie 25. La participation à une des visites guidées, prévues les 18 et 21 janvier 2005, à Bastogne, et les 13 et 20 janvier 2005, à Bertrix et Saint-Hubert, est obligatoire sous peine de nullité de l offre. VI.5. Date d envoi du présent avis 15 décembre Annexe A 1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél (61, 62, 63, 64), fax N Aankondiging van opdracht Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is Werken Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid 8 RCI, 8 e Regionaal Centrum voor Infrastructuur, t.a.v. Ginette Van Laer, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tel , fax N Avis de marché Marché soumis uniquement à la publicité belge Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur 8 CRI, 8 e Centre régional d Infrastructure, à l attention de Ginette Van Laer, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tél , fax

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1.1. Aard van de opdracht van werken uitvoering. II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming inrichting van de hoofdingang (Berlin Gate, fase II). II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht Mons, Masière Shape. Inrichting van de hoofdingang (Berlin Gate, fase II). II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Mons, Maisière Shape. II.1.7. Nomenclatuur CPV-classificatie Hoofdopdracht hoofdcategorie Bijkomende opdracht hoofdcategorie II.2. Verdeling in percelen neen. II.3. Uitvoeringstermijn driehonderd veertig dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie Voorwaarden voor deelneming Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken zie bestek. III.2. Sociale zekerheid Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan EUR, zonder BTW ja. De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen. III.3. Economische en financiële draagkracht, vereiste bewijsstukken zie bestek. III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken zie bestek. Afdeling IV. Procedure IV.1.1. Type van procedure openbare aanbesteding. IV.2. Administratieve inlichtingen IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid DEF/8KDR_48A022_1M. IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 20 januari Prijs 118,00 EUR. Voorwaarden voor verkrijging zie Verkoopkantoor. IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 20 januari 2005, te 11 uur. IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de aanvraag of het verzoek tot deelneming Frans. IV.2.5. Opening van de offertes Datum, tijdstip en plaats 20 januari 2005, te 11 uur, 8 RCI, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade). I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.1. Type de marché de travaux exécution. II.1.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur aménagement de l entrée principale (Berlin Gate, phase II). II.1.5. Description/objet du marché Mons, Maisière Shape. Aménagement de l entrée principale (Berlin Gate, phase II). II.1.6. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services Mons, Maisière Shape. II.1.7. Nomenclature Classification CPV Objet principal descripteur principal Objet supplémentaire descripteur principal II.2. Division en lots non. II.3. Délai d exécution trois cent quarante jours Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique Conditions de participation Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des capacités économique, financière et technique minimales requises III.1. Situation juridique, références requises voir cahier spécial des charges. III.2. Sécurité sociale Le montant estimé du marché excède EUR, hors T.V.A. oui. Le candidat ou le soumissionnaire doit fournir la preuve du respect de ses obligations. III.3. Capacités économique et financière, références requises voir cahier spécial des charges. III.4. Capacité technique, références requises voir cahier spécial des charges. Section IV. Procédure IV.1.1. Type de procédure adjudication publique. IV.2. Renseignements d ordre administratif IV.2.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/8KDR_48A022_1M. IV.2.2. Cahier spécial des charges et documents complémentaires, conditions d obtention Date limite d obtention 20 janvier Prix 118,00 EUR. Conditions d obtention voir Bureau de vente. IV.2.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 20 janvier 2005, à 11 heures. IV.2.4. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français. IV.2.5. Ouverture des offres Date, heure et lieu 20 janvier 2005, à 11 heures, 8 CRI, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade).

8 16194 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling V. Aanvullende inlichtingen V.3. Overige inlichtingen Aanvullende inlichtingen er is een addendum nr. 1 beschikbaar in het Verkoopkantoor of op 8 RCI. De aanbestedingsdatum blijft behouden op 20 januari V.4. Datum van verzending van de aankondiging 15 december Bijlage A 1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging verkrijgbaar zijn Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel (61, 62, 63, 64), fax Section V. Renseignements complémentaires V.3. Autres informations Indications complémentaires il y un addendum n 1 disponible au Bureau de vente et au 8 CRI. La date d ouverture reste fixé au 20 janvier V.4. Date d envoi du présent avis 15 décembre Annexe A 1.3. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél (61, 62, 63, 64), fax N Aankondiging van geplaatste opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP-R/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, Ondersectie Verwerving, t.a.v. de heer Rik Van Looy, Raketstraat 70, 1130 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Aard van de opdracht leveringen. II.2. Betreft het een raamcontract neen. II.3. Nomenclatuur II.3.1. CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdcategorie II.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming opdracht 4RA104 voor stockagebakken voor M113. II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht stockagebakken voor M113. II.6. Geraamde totale waarde (exclusief BTW) ,80 EUR. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Rechtvaardiging voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging zie bijlage. IV.2. Gunningscriteria laagste prijs. Afdeling V. Gunning van de opdracht V.1. Gunning en waarde van de opdracht Opdracht nr. 4RA104. V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund Vanthuyne, N.V., t.a.v. Peter Vanthuyne, Houtboeistraat 13, 8620 Nieuwpoort, tel , fax V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen (prijs exclusief BTW) ,80 EUR. V.2. Onderaanneming V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming neen. N Avis d attribution de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP-R/A, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel roulant, Sous-section Acquisition, à l attention de M. Rik Van Looy, rue de la Fusée 70, 1130 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Type de marché fournitures. II.2. S agit-il d un accord-cadre non. II.3. Nomenclature II.3.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal II.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur marché 4RA104 pour bacs de stockage pour M113. II.5. Description succincte bacs de stockage pour M113. II.6. Valeur totale estimée (hors T.V.A.) ,80 EUR. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Justification du recours à la procédure négociée sans publication préalable d un avis de marché voir annexe. IV.2. Critères d attribution prix le plus bas. Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché Marché n 4RA104. V.1.1. Nom et adresse du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué Vanthuyne, N.V., à l attention de Peter Vanthuyne, Houtboeistraat 13, 8620 Nieuwpoort, tél , fax V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée etl offre la plus basse prises en considération (montant hors T.V.A.) ,80 EUR. V.2. Sous-traitance V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité non.

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPRA_4RA104_0A. VI.3. Datum van gunning van de opdracht 13 september VI.4. Aantal ontvangen offertes 7. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen neen. VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.8. Verzendingsdatum van deze aankondiging 16 december Bijlage IV.1.1. Rechtvaardiging van de keuze voor een onderhandelingsprocedure De motivering van de keuze voor een onderhandelingsprocedure moet in overeenstemming zijn met de ter zake dienende artikelen in de richtlijnen van leveringen van artikel 6 Richtlijn 93/36/EEG. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.2. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPRA_4RA104_0A. VI.3. Date de l attribution du marché 13 septembre VI.4. Nombre d offres reçues 7. VI.5. Ce marché a-t-il fait l objet d un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes non. VI.6. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.8. Date d envoi du présent avis 16 décembre Annexe IV.1.1. Justification du choix de la procédure négociée Le motif du choix de la procédure négociée doit être conforme aux dispositions des directives applicables en la matière de fourniture, article 6 de la Directive 93/36/CEE. N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst 1 RCI, 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, t.a.v. de heer Serge Deville, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening Categorie van diensten 14. Diensten voor het schoonmaken van gebouwen en het beheer van onroerende goederen. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming huishoudelijke schoonmaak van militaire gebouwen en infrastructuur. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht Brussel, Club Prins Albert + Residentie Avenue Louise. Huishoudelijke schoonmaak van militaire gebouwen en infrastructuur. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Brussel, Club Prins Albert + Residentie Avenue Louise. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie Hoofdopdracht hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht vierenveertig maanden (vanaf de gunning van de opdracht). N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur 1 CRI, 1 er Centre régional d Infrastructure, à l attention de M. Serge Deville, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.3. Type de marché de services Catégorie de services 14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur nettoyage domestique de bâtiments et d infrastructures militaires. II.1.6. Description/objet du marché Bruxelles, Club Prince Albert + Résidence Avenue Louise. Nettoyage domestique de bâtiments et d infrastructures militaires. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services Bruxelles, Club Prince Albert + Résidence Avenue Louise. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution quarante-quatre mois (à compter de l attribution du marché).

10 16196 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen zie bestek. III.2. Voorwaarden voor deelneming III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken zie bestek. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken zie bestek. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken zie bestek. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/1KDR_51F130_1M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 25 januari Prijs 70,00 EUR. Voorwaarden en wijze van betaling zie Verkoopkantoor. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 25 januari 2005, te 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen honderd tachtig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats 25 januari 2005, te 11 uur, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen Aanvullende inlichtingen het addendum nr. 1 kan gratis bekomen worden in het Verkoopkantoor of op 1 RCI. De aanbestedingsdatum blijft ongewijzigd. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 16 december Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés voir cahier spécial des charges. III.2. Conditions de participation III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des capacités économique, financière et technique minimales requises III Situation juridique, références requises voir cahier spécial des charges. III Capacité économique et financière, références requises voir cahier spécial des charges. III Capacité technique, références requises voir cahier spécial des charges. III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/1KDR_51F130_1M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 25 janvier Prix 70,00 EUR. Conditions et mode de paiement voir Bureau de vente. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 25 janvier 2005, à 11 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre cent quatre-vingts jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres séance publique. IV Date, heure et lieu 25 janvier 2005, à 11 heures, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autres informations Indications complémentaires l addenda n 1 peut être obtenu gratuitement au Bureau de vente ou au 1 CRI. La date d ouverture des offres reste inchangée. VI.5. Date d envoi du présent avis 16 décembre 2004.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Bijlage A 1.3. Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel (61, 62, 63, 64), fax Annexe A 1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél (61, 62, 63, 64), fax FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst Federale Overheidsdienst Justitie, stafdienst ICT, Eversstraat 2-8, 1000 Brussel, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming algemene offerteaanvraag voor de terbeschikkingstelling van externe technische bijstand ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie. Bestek 2/CIV/MIME/BIJSTAND/01/augustus/2004. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht de opdracht bestaat uit twee onderdelen. Elk onderdeel bestaat in de terbeschikkingstelling, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden in dit bestek, van externe technische bijstand aan het opdrachtgevend bestuur, zulks in overeenstemming met de bepalingen van dit bestek. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten de prestaties moeten worden verricht in de diensten van de FOD Justitie verspreid over het gehele land, op de adressen vermeld in de bestelbrief of bestelbrieven. II.1.9. Verdeling in percelen ja. Offertes kunnen worden ingediend voor één perceel; meerdere percelen; alle percelen tezamen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht Elk aanvankelijk contract wordt gesloten voor een duur van twaalf maanden. Gedurende een periode van twee jaar na die periode verbindt de opdrachtnemer er zich toe de contracten te verlengen voor zover het opdrachtgevend bestuur hem dit minstens een maand voor het einde van de overeenkomst per aangetekende brief laat weten. De eventuele contractverlenging geldt voor twaalf maanden en kan slechts tweemaal gebeuren. N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur Service public fédéral Justice, Service d Encadrement TIC, rue Evers 2-8, 1000 Bruxelles, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur appel d offres général pour la mise à disposition d une assistance technique extérieure pour les besoins du Service public fédéral Justice. Cahier spécial des charges 2/CTI/MIME/ Assistance/01/août/2004. II.1.6. Description/objet du marché le marché est composé de deux lots. Chaque lot consiste en la mise à la disposition de l Administration, conformément aux termes et conditions du cahier des charges, d une assistance technique externe conformément aux conditions reprises dans le cahier des charges. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services les prestations seront exécutées aux Service public Fédéral Justice répartis sur tout le pays aux adresses indiquées dans la (les) lettre(s) de commande(s). II.1.9. Division en lots oui. Possibilité de présenter une offre pour un lot; plusieurs lots; l ensemble des lots. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution Chaque contrat initial sera conclu pour une durée de douze mois. Pour une durée de deux années au-delà de cette période, l adjudicataire s engage à reconduire les contrats si le pouvoir adjudicateur le lui signifie par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant la date d expiration du contrat. La reconduction éventuelle du contrat est de douze mois et seule deux reconductions sont prévues.

12 16198 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Gedurende die periode heeft enkel het opdrachtgevende bestuur de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen met een vooropzeg van drie maanden. Pendant cette période, le pouvoir adjudicateur, et lui seul, a la faculté de résilitation avec préavis de trois mois. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen De opdrachtnemer verbindt zich ertoe een borgsom te storten ten bedrage van 5 % van iedere bestelling, voor een bedrag van EUR of meer (exclusief BTW). Het opdrachtgevend bestuur kan de onmiddellijke vervanging eisen van één of meer technici indien het oordeelt dat hun beroepsbekwaamheid of prestaties de goede uitvoering van de opdracht belemmeren. De technici moeten binnen tien werkdagen na het verzoek van het opdrachtgevend bestuur kosteloos worden vervangen; de periode van opleiding en de daaraan verbonden kosten komen geheel ten laste van de opdrachtnemer. III.2. Voorwaarden voor deelneming III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken De bewijzen of verklaringen onder eed bedoeld in artikel 43, 5 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (bewijs dat de inschrijver in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid). De bewijzen of verklaringen onder eed bedoeld in artikel 43, 6 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (bewijs dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is). Indien een gevolmachtigde de inschrijving indient, het document of de inlichting bedoeld in artikel 94 van het koninklijk besluit van 8 januari III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken De verklaring bedoeld in artikel 44, 3 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (Algemene omzet en omzet betreffende de prestaties die het onderwerp van deze opdracht vormen gedurende de laatste drie boekjaren). III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken Overeenkomstig artikel 45, 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, een lijst van de voornaamste opdrachten verricht gedurende de laatste drie jaren, bedrag en datum ervan, alsook de openbare instanties of de particulier voor wie de opdracht is uitgevoerd wanneer het gaat om diensten ten behoeve van een openbare instantie, worden de leveringen bewezen door middel van getuigschriften opgesteld door de bevoegde instantie; wanneer het gaat om diensten ten behoeve van particulieren, worden zij door deze laatste bevestigd, zoniet aan de hand van een verklaring door de dienstverlener. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés L adjudicataire s emploie à déposer un cautionnement d un montant de 5 % de la valeur de toute commande dont le montant est égal ou supérieur à EUR hors T.V.A. L administration pourra réclamer le remplacement immédiat d un ou de plusieurs techniciens si elle juge que leurs qualifications ou leurs prestations entravent la bonne exécution du marché. Le changement de technicien devra intervenir endéans les dix jours ouvrables de la demande de l administration, et ce sans frais; la période de mise au courant et les frais y relatifs seront entièrement à charge de l adjudicataire. III.2. Conditions de participation III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des capacités économique, financière et technique minimales requises III Situation juridique, références requises Les preuves ou déclarations sous serment visées à l article 43, 5 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 (preuve que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale). Les preuves ou déclarations sous serment, visées à l article 43, 6 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 (preuve que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi). Si un mandataire introduit la soumission, le document ou l information visée à l article 94 de l arrêté royal du 8 janvier III Capacités économique et financière, références requises La déclaration visée à l article 44, 3 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 (le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices). III Capacité technique, références requises Conformément à l article 45, 1 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, la liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés s il s agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l autorité compétente; s il s agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services. III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst zie punt II.1.5. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 11 februari IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 14 februari 2005, te 13 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen zes maanden (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Datum, tijdstip en plaats 14 februari 2005, te 14 uur, Federale Overheidsdienst Justitie, Eversstraat 2-8, te 1000 Brussel, zaal 216, 2 e verdieping van het gebouw Bordet D. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 15 december Bijlage A 1.2. Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen Federale Overheidsdienst Justitie, stafdienst ICT, Eversstraat 2-8, 1000 Brussel, tel , , , fax Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen Federale Overheidsdienst Justitie, stafdienst ICT, Eversstraat 2-8, 1000 Brussel, tel , fax Adres voor indiening van offertes, aanvragen tot deelneming Federale Overheidsdienst Justitie, stafdienst ICT, Eversstraat 2-8, 1000 Brussel, tel , fax Bijlage B - Inlichtingen betreffende percelen Perceel Korte beschrijving levering van een externe technische bijstand zoals beschreven in deel 3 «profiel van het ter beschikking gestelde personeel» van het bestek. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur voir II.1.5. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 11 février IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 14 février 2005, à 14 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre six mois (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Date, heure et lieu 14 février 2005, à 14 heures, Service public Fédéral Justice, rue Evers 2-8, 1000 Bruxelles, salle 216, 2 e étage du bâtiment bordet D. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.5. Date d envoi du présent avis 15 décembre Annexe A 1.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues Service public Fédéral Justice, Service d Encadrement TIC, rue Evers 2-8, 1000 Bruxelles, tél , , , fax Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus Service public Fédéral Justice, Service d Encadrement TIC, rue Evers 2-8, 1000 Bruxelles, tél , fax Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées Service public Fédéral Justice, Service d Encadrement TIC, rue Evers 2-8, 1000 Bruxelles, tél , fax Annexe B - Renseignements relatifs aux lots Lot Description succincte fourniture d une assistance technique externe comme décrit à la troisième partie du cahier spécial des charges «profil du personnel mis à disposition».

14 16200 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, t.a.v. de heer Jean- Pierre Closon, Résidence Palace, 10 e verdieping, 1040 Brussel, tel , fax Internet I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening categorie van diensten 8. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht studie over actuele aanbevelingen voor een kwaliteitsvolle diabeteszorg en de organisatie ervan, rekening houdende met de ernst en met geassocieerde co-morbiditeit literatuurstudie, overzicht van internationale richtlijnen en beschrijvende studie van de organisatie van diabeteszorg in andere landen. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg. Nuts code BE1. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdcategorie II Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) CPC II.1.9. Verdeling in percelen neen. Offertes kunnen worden ingediend voor één perceel. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang de geraamde begroting is EUR wat overeenstemt met ongeveer honderd vijfentachtig werkdagen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht zes maanden. Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur Centre fédéral d expertise des soins de santé, à l attention de Jean-Pierre Closon, Résidence Palace, 10 e étage, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles, tél , fax Adresse internet I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.3. Type de marché de services catégorie de services 8. II.1.6. Description/objet du marché étude relative aux recommandations actuelles pour la qualité et l organisation des soins du diabète, tenant compte de la gravité de la pathologie et des co-morbidités associées étude de littérature, revue des guides de pratique internationaux et description de l organisation des soins aux patients diabétiques dans d autres pays. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services Centre fédéral d expertise des soins de santé. Code nuts BE1. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal II Autre nomenclature pertinente (CPA/ NACE/CPC) CPC II.1.9. Division en lots non. Possibilité de présenter une offre pour un lot. II.2. Quantité ou étendue du marché II.2.1. Quantité ou étendue globale le budget estimatif est de EUR représentant cent quatre-vingts cinq jours de travail. II.3. Durée du marché ou délai d exécution six mois.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen conform aan de Belgische wetgeving inzake overheidsopdrachten. III.2. Voorwaarden voor deelneming III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken Een rechtspersoon zijn met als doelstelling onderzoek of in verband met de gezondheidszorg. Of een tijdelijke organisatie van rechtspersonen zoals hieronder beschreven. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken Zich niet in één van de opgesomde gevallen bevinden uit artikel 60 van het koninklijk besluit van 10 januari Het zakencijfer van het onderzoeksterrein doorgeven van de laatste drie jaar. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken Erkende competenties hebben op het domein van de studieopdracht. Een lijst van publicaties ter beschikking stellen die verband houden met het studieonderwerp. Een lijst van de onderzoekers, met hun ervaring en hun kwalificaties, ter beschikking stellen. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure versnelde onderhandelingsprocedure. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.1.2. Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure het resultaat wordt dringend verwacht door de regering. IV.1.4. Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving minimum één; maximum drie. IV.2. Gunningscriteria B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op B. 2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst /GCP. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 14 januari IV.3.4. Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden Voorziene datum 28 januari IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming Frans of Nederlands. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés conforme à la loi belge sur les marchés publics. III.2. Conditions de participation III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des capacités économique, financière et technique minimales requises III Situation juridique, références requises Etre une personne morale dont l objet social est la recherche ou le conseil ou est lié aux soins de santé. Ou une association momentanée de personnes morales telles que décrites ci dessus. III Capacités économique et financière, références requises Ne pas se trouver dans un des cas énumérés à l article 60 de l arrêté royal du 10 janvier 1996 sur les marchés publics. Communiquer le chiffre d affaires dans le domaine de recherche pour les trois dernières années. III Capacité technique, références requises Avoir des compétences reconnues dans le domaine d étude envisagé. Communiquer une liste des publications en rapport avec le sujet d études. Communiquer la liste des chercheurs, leurs qualifications et leur expérience. III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure négociée accélérée. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.1.2.Justification du choix de la procédure accélérée le résultat des études est attendu de façon urgente par le Gouvernement. IV.1.4. Nombre des entreprises que le pouvoir adjudicateur envisage d inviter à présenter une offre minimum un; maximum trois. IV.2. Critères d attribution B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur /GCP. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 14 janvier IV.3.4. Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés Date prévue 28 janvier IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais.

16 16202 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.2. In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankondigingen zullen worden bekendgemaakt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zal regelmatig overheidsopdrachten voor studies lanceren. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.2. Indiquer, le cas écheant, si le présent marché àun caractère périodique et spécifier le calendrier prévisionnel de publication des prochains avis le Centre d expertise lance régulièrement des marchés d étude. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. N Aankondiging van opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst Rijksdienst voor Pensioenen, ter attentie van Gabriel Perl, Zuidertoren, 1060 Brussel, tel , fax Internetadres I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zie bijlage A. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zie bijlage A. I.5. Type van aanbestedende dienst publiekrechtelijke instelling. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening categorie van diensten 07. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming documentenreproduktie. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht analyse van het bestaande park en herziening van kopieer-, print-, fax- en digitalisatiebehoeften. Dit ten einde een evenwichtspunt tussen een eventuele besparing en een grotere productiviteit te bepalen. Rekeninghoudend met nieuwe technologieën. Optimaliseren van het bestaande park, rekeninghoudend met de bestaande situatie, het potentieel en de waarde van de systemen op de werkplekken. Het documentenbeheer optimaliseren kan tot gevolg hebben dat de werkorganisatie moet worden aangepast. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdcategorie Bijkomende opdrachten hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen ja. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht tot 28 februari N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur Office national des Pensions, à l attention de Gabriel Perl, administrateur général, Tour du Midi, 1060 Bruxelles, tél , fax Adresse internet I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues voir l annexe A. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées voir l annexe A. I.5. Type de pouvoir adjudicateur organisme de droit public. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.3. Type de marché de services catégorie de services 07. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur reproduction de documents. II.1.6. Description/objet du marché analyse du parc existant et révision des besoins en imprimantes, copieuses, télécopieuses et appareils de numérisation pour définir un point d équilibre entre une éventuelle économie et une plus grande productivité. Tenir compte des nouvelles technologies. Optimaliser le parc existant, compte tenu de la situation actuelle, du potentiel et de la valeur des systèmes sur les lieux de travail. L optimalisation de la gestion des documents peut donner lieu à une adaptation de l organisation du travail. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services Office national des Pensions, Tour du Midi, 1060 Bruxelles. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV (Common Procurement Vocabulary ) Objet principal descripteur principal Objets supplémentaires descripteur principal II.1.9. Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération oui. II.3. Durée dumarché ou délai d exécution jusqu au 28 février 2005.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.2. Voorwaarden voor deelneming III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken De kandidaat moet bewijzen aan de hand van een attest afgeleverd door de bevoegde autoriteit dat hij in regel is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid voor het voorlaatste trimester. En dat hij heeft voldaan aan zijn verplichtingen betreffende de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, dit door middel van een recent attest van de directe belastingen plus BTW. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken voorlegging van balansen en rekeningen van de drie laatste boekjaren; verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken een beschrijving van twee reeds gerealiseerde analoge cases; een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft gedurende de drie laatste jaren. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst RVP/S300/23/2004. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 10 januari IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 17 januari IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen zestig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Datum, tijdstip en plaats 17 januari 2005, te 11 uur, Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 12 e verdieping, 1060 Brussel. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.2. Conditions de participation III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise III Situation juridique, références requises Le candidat doit prouver à l aide d une attestation délivrée par l autorité compétente, qu il est en règle de cotisations de sécurité sociale pour l avant-dernier trimestre. Et qu il a rempli ses obligations concernant le paiement de ses contributions conformément à la législation belge ou celles du pays où il est établi, ceci, au moyen d une attestation récente des contributions directes plus T.V.A. III Capacité économique et financière, références requises présentation de bilans et de comptes des trois derniers exercices; déclaration concernant le chiffre d affaires total et le chiffre d affaires relatif aux services sur lesquels porte la mission, pour les trois derniers exercices. III Capacité technique, références requises une description de deux cas analogues déjà réalisés; une déclaration qui reproduit l effectif annuel moyen du personnel du prestataire de service et l importance du cadre durant les trois dernières années. III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur RVP/S300/23/2004. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 10 janvier IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 17 janvier IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre cent vingt jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Date, heure et lieu 17 janvier 2005, à 11 heures, Office national des Pensions, Tour du Midi, 12 e étage, 1060 Bruxelles.

18 16204 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 15 december Bijlage A 1.2. Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen Rijksdienst voor Pensioenen, ter attentie van Marc Leunens, Peter Demeersman en Jacqui Lenoir, Zuidertoren, 12 e verdieping, 1060 Brussel, tel , , , fax @onp.fgov.be Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen Rijksdienst voor Pensioenen, ter attentie van Marc Leunens, Peter Demeersman en Jacqui Lenoir, Zuidertoren, 12 e verdieping, 1060 Brussel, tel , , , fax @onp.fgov.be Adres voor indiening van offertes, aanvragen tot deelneming Rijksdienst voor Pensioenen, ter attentie van Marc Leunens, Zuidertoren, 12e verdieping, 1060 Brussel, tel , fax Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.5. Date d envoi du présent avis 15 décembre Annexe A 1.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues Office national des Pensions, à l attention de Marc Leunens, Peter De Meersman et Jacquy Lenoir, Tour du Midi, 12 e étage, 1060 Bruxelles, tél , , , fax @onp.fgov.be Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus Office national des Pensions, à l attention de Marc Leunens, Peter De Meersman et Jacquy Lenoir, Tour du Midi, 12 e étage, 1060 Bruxelles, tél , , , fax @onp.fgov.be Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées Office national des Pensions, à l attention de Marc Leunens, conseiller, Tour du Midi, 12 e étage, 1060 Bruxelles, tél , fax FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Avis relatif à l établissement d une liste de candidats sélectionnés Marché soumis uniquement à la publicité au niveau belge Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur Société nationale des Chemins de fer belges, Direction Patrimoine, Gares et Biens immobiliers, à l attention de M. Croquet, ir ppl, chef de division, quai de Flandres 2, 6000 Charleroi, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les demandes de participation doivent être envoyées lamême qu au point I.1. Section II. Objet du marché II.1. Travaux II.1.1. Type de marché de travaux exécution. II.1.2. Nature et étendue des prestations aménagement du bâtiment des voyageurs, travaux d extension du bloc 27. Ils comprennent, en ordre principal démontage de la pyramide; création d un sas étanche dans les locaux du bloc 27; agrandissement de la baie du bloc 27 et remplacement du châssis; remplacement du châssis du couloir du 1 er étage;

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS réalisation de la passerelle d accès entre le nouveau châssis et le palier existant; pose de l ossature de support des containers sur les poutres-croissillons en béton; pose de la construction modulaire; réalisation du sas reliant le bloc 27 à son extension; réalisation du sas reliant le couloir de l étage à l extension des locaux de la gare; réalisation de l installation d éclairage et de force motrice; réalisation de l installation de chauffage et climatisation. II.1.3. Nomenclature Classification CPV (Vocabulaire commun des Marchés publics) Objet principal descripteur principal II.4. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services gare de Mons, bâtiment des voyageurs, block 27. Code NUTS BE 323. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique Conditions de participation Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des capacités économique, financière et technique minimales requises III.1. Situation juridique, références requises entrepreneur seul ou société momentanée d entrepreneurs. III.2. Sécurité sociale Le montant estimé du marché excède EUR, hors T.V.A. oui. Le candidat ou le soumissionnaire doit fournir la preuve du respect de ses obligations. III.4. Capacité technique, références requises Le candidat doit fournir une liste de réalisation de travaux de pose de construction modulaire constituant des extensions à des bâtiments existants. Une attestation du maître d ouvrage prouvant la satisfaction du travail sera fournie pour chaque chantier. III.5. Marché de travaux, agréation des entrepreneurs Catégorie D, classe 2 ou supérieure (estimation hors T.V.A.). Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure procédure négociée. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 58/13/5/04/09. IV.3.2. Date limite de réception des demandes de participation 19 janvier 2005, à 11 heures. IV.3.3. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français. V.2. Date d envoi du présent avis 13 décembre Section V. Renseignements complémentaires N N Aankondiging van geplaatste opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst Nationale Loterij, N.V. van publiek recht, t.a.v. Gert Van den Dries, Operations-Aankoop & Contractmanagement, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, tel , fax Internet I.2. Type van aanbestedende dienst publiekrechtelijke instelling. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Aard van de opdracht leveringen. II.2. Betreft het een raamcontract neen. II.3. Nomenclatuur II.3.1. CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdcategorie Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur Loterie Nationale, S.A. de droit public, à l attention de Gert Van den Dries, Operations-Achat & Gestion des contrats, rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, tél , fax Internet I.2. Type de pouvoir adjudicateur organisme de droit public. Section II. Objet du marché II.1. Type de marché fournitures. II.2. S agit-il d un accord-cadre non. II.3. Nomenclature II.3.1. Classification CPV (Common Procurement Vacabulary) Objet principal descripteur principal

20 16206 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming opmaken en drukken van fluoaffiches. II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht in het kader van haar activiteiten als loterijoperator geeft de Nationale Loterij regelmatig affiches uit, bestemd voor de aankondiging van overdrachten en/of speelpotten in haar verkooppunten. De fluokleur dient om de aandacht van het grote publiek te trekken en is daarom een belangrijke parameter. II.6. Geraamde totale waarde (exclusief BTW) ± EUR per jaar. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Rechtvaardiging voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging zie bijlage. IV.2. Gunningscriteria Laagste prijs. Afdeling V. Gunning van de opdracht V.1. Gunning en waarde van de opdracht V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund Drukkerij Van Hyfte, B.V.B.A., Lindenlaan 32, 9940 Ertvelde, tel , fax V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen (prijs exclusief BTW) 1 overdracht formaat 29,7 x 42 cm (drukkleur zwart). Prijs per 1000 stuks 83,00 EUR. Totale prijs voor stuks 1.469,10 EUR. 2 overdracht formaat 29,7 x 42 cm (drukkleur zwart). Prijs per stuks 115,51 EUR. Prijs voor stuks 268,00 EUR. Formaat 36 x 52 cm (drukkleur zwart + gevouwen). Prijs per stuks 150,00 EUR. Prijs voor stuks 2.310,00 EUR. Speelpot formaat 29,7 x 42 cm (twee drukkleuren). Prijs per stuks 115,51 EUR. Prijs voor stuks 268,00 EUR. Formaat 36 x 52 cm (twee drukkleuren + gevouwen). Prijs per stuks 150,00 EUR. Prijs voor stuks 2.310,00 EUR. Meerdere speelpotten formaat 60 x 80 cm (twee drukkleuren). Prijs per stuks 364,00 EUR. Prijs voor stuks 2.898,00 EUR. Formaat 29,7 x 42 cm (twee drukkleuren). Prijs per stuks 297,21 EUR. Prijs voor stuks 587,00 EUR. V.2. Onderaanneming V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst OPERATIONS/RVDL/AH/2004/15. VI.3. Datum van gunning van de opdracht 3 december VI.4. Aantal ontvangen offertes drie. II.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur réalisation et impression d affiches fluo. II.5. Description succincte dans le cadre de ses activités d opérateur de loterie, la Loterie Nationale distribué régulièrement des affiches dans ses points de vente pour annoncer les reports et/ou les cagnottes. La couleur fluo attire l attention du grand public et constitue dès lors un paramètre important. II.6. Valeur totale estimée (hors T.V.A.) ± EUR par an. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Justification du recours à la procédure négociée sans publication préalable d un avis de marché voir annexe. IV.2. Critères d attribution Prix le plus bas. Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché V.1.1. Nom et adresse du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué Imprimerie Van Hyfte, S.P.R.L., Lindenlaan 32, 9940 Ertvelde, tél , fax V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée etl offre la plus basse prises en considération (montant hors T.V.A.) 1 er report format 29,7 x 42 cm (couleur d impression noir). Prix par pièces 83,00 EUR. Prix total pour pièces 1.469,10 EUR. 2 e report format 29,7 x 42 cm (couleur d impression noir). Prix par pièces 115,51 EUR. Prix pour pièces 268,00 EUR. Format 36 x52 cm (couleur d impression noir + pliable). Prix par pièces 150,00 EUR. Prix pour pièces 2.310,00 EUR. Une cagnotte format 29,7 x 42 cm (deux couleurs d impression). Prix par pièces 115,51 EUR. Prix pour pièces 268,00 EUR. Format 36 x 52 cm (deux couleurs d impression + pliable). Prix par pièces 150,00 EUR. Prix pour pièces 2.310,00 EUR. Plusieurs cagnottes format 60 x 80 cm (deux couleurs d impression). Prix par pièces 364,00 EUR. Prix par pièces 2.898,00 EUR. Format 29,7 x 42 cm (deux couleurs d impression). Prix par pièces 297,21 EUR. Prix pour pièces 587,00 EUR. V.2. Sous-traitance V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.2. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur OPERATIONS/RVDL/AH/2004/15. VI.3. Date de l attribution du marché 3décembre VI.4. Nombre d offres reçues trois.

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 16 82e ANNEE VRIJDAG 16 APRIL 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 51 82e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 37 81e JAARGANG VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 46 81e JAARGANG VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 30 82e ANNEE VRIJDAG 23 JULI 2004 VENDREDI 23 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 4 83e JAARGANG VENDREDI 28 JANVIER 2005 VRIJDAG 28

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 26 82e ANNEE VRIJDAG 25 JUNI 2004 VENDREDI 25 JUIN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 37 82e ANNEE VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 27 81e JAARGANG VENDREDI 4 JUILLET 2003 VRIJDAG 4

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 14 81e JAARGANG VENDREDI 4 AVRIL 2003 VRIJDAG 4 APRIL

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 32 83e JAARGANG VENDREDI 12 AOUT 2005 VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 2 82e ANNEE VRIJDAG 9 JANUARI 2004 VENDREDI 9 JANVIER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 17 81e JAARGANG VENDREDI 25 AVRIL 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 15 83e JAARGANG VENDREDI 15 AVRIL 2005 VRIJDAG 15

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 22 82e ANNEE VRIJDAG 28 MEI 2004 VENDREDI 28 MAI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 7 83e JAARGANG VENDREDI 18 FEVRIER 2005 VRIJDAG 18

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 8 82e ANNEE VRIJDAG 20 FEBRUARI 2004 VENDREDI 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 34 82e ANNEE VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 13 82e ANNEE VRIJDAG 26 MAART 2004 VENDREDI 26

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 3 82e ANNEE VRIJDAG 16 JANUARI 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 30 83e JAARGANG VENDREDI 29 JUILLET 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 11 82e ANNEE VRIJDAG 12 MAART 2004 VENDREDI 12

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 5 82e ANNEE VRIJDAG 30 JANUARI 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 39 83e JAARGANG VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 9 82e ANNEE VRIJDAG 27 FEBRUARI 2004 VENDREDI 27

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 15 81e JAARGANG VENDREDI 11 AVRIL 2003 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 5 81e JAARGANG VENDREDI 31 JANVIER 2003 VRIJDAG 31

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 30 81e JAARGANG VENDREDI 25 JUILLET 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 9 83e JAARGANG VENDREDI 4 MARS 2005 VRIJDAG 4 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 84e JAARGANG N. 4 84e ANNEE VRIJDAG 27 JANUARI 2006 VENDREDI 27

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 49 81e JAARGANG VENDREDI 5 DECEMBRE 2003 VRIJDAG 5

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 18 82e ANNEE VRIJDAG 30 APRIL 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 23 81e JAARGANG VENDREDI 6 JUIN 2003 VRIJDAG 6 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 51 83e JAARGANG VENDREDI 23 DECEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 27 82e ANNEE VRIJDAG 2 JULI 2004 VENDREDI 2 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 33 81e JAARGANG JEUDI 14 AOUT 2003 DONDERDAG 14 AUGUSTUS

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 11 83e JAARGANG VENDREDI 18 MARS 2005 VRIJDAG 18 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 8 81e JAARGANG VENDREDI 21 FEVRIER 2003 VRIJDAG 21

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 17 83e JAARGANG VENDREDI 29 AVRIL 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 1 83e JAARGANG VENDREDI 7 JANVIER 2005 VRIJDAG 7 JANUARI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 24 81e JAARGANG VENDREDI 13 JUIN 2003 VRIJDAG 13 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 33 83e JAARGANG VENDREDI 19 AOUT 2005 VRIJDAG 19 AUGUSTUS

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 40 82e ANNEE VRIJDAG 1 OKTOBER 2004 VENDREDI 1

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 49 82e ANNEE VRIJDAG 3 DECEMBER 2004 VENDREDI 3

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie