BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI 17 DECEMBRE 2004 MEDEDELING Nieuwe wetgeving AVIS Nouvelle législation Overheidsopdrachten en opdrachten van het klassieke stelsel en van de speciale sectoren - Nieuwe modellen van aankondiging die vanaf 1 mei 2002 moeten worden gebruikt De richtlijn 2001/78/EG legt het gebruik van standaardformulieren op voor de opdrachten die op Europees niveau moeten worden bekendgemaakt vanaf 1 mei Het koninklijk besluit van 22 april 2002 regelt meer bepaald de omzetting van deze richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de hierna volgende regels dienen te worden toegepast op de overheidsopdrachten en de opdrachten waarop de koninklijke besluiten van 8 en 10 januari 1996 en 18 juni 1996 van toepassing zijn 1. Verplicht gebruik van de standaardformulieren. De bij het besluit van 22 april 2002 gevoegde nieuwe standaardformulieren dienen te worden gebruikt voor de aankondigingen van de opdrachten die de Europese drempels bereiken (zie omtrent de drempels de drie ministeriële besluiten van 4 december 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001) en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, alsook in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd. In een overgangsfase zullen de organen belast met de publicatie echter een zekere tolerantie aan de dag leggen ten opzichte van de aanbestedende overheden en aanbestedende diensten die zouden vergeten zijn hun aankondigingen op te stellen volgens de nieuwe standaardformulieren. De aankondigingen dienen te worden overgemaakt a) wat de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen betreft, aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen per brief, aan het volgende adres EUROP Unité 2 Marchés publics, 2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg; of per telefax, via de volgende nummers ; ; ; of per naar Marchés publics et marchés du régime classique et des secteurs spéciaux - Nouveaux modèles d avis de marchés à utiliser à partir du 1 er mai 2002 La directive 2001/78/CE impose l utilisation de formulaires standard pour les marchés à publier au niveau européen à partir du 1 er mai L arrêté royal du 22 avril 2002 assure notamment la transposition de cette directive. Il en résulte que pour les marchés publics et les marchés soumis à l application des arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, les modalités suivantes s appliquent 1. Utilisation obligatoire des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard annexés à l arrêté du 22 avril 2002 doivent être utilisés pour les avis des marchés atteignant les seuils européens (voir à propos des seuils les trois arrêtés ministériels du 4 décembre 2001, publiés au Moniteur belge du 19 décembre 2001) et qui sont à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications. Dans une phase transitoire, les organes chargés de la publication feront cependant preuve d une certaine tolérance à l égard des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui oublieraient d établir leurs avis selon ces nouveaux formulaires standard. Les avis sont à adresser a) pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l Office des Publications officielles des Communautés européennes par lettre à l adresse EUROP Unité 2 - Marchés publics, 2 rue Mercier, L Luxembourg; ou par télécopie aux numéros ; ; ; ou par courrier électronique à l adresse

2 15974 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) wat de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen betreft Met ingang van 1 september 2004 wordt de nieuwe wetgeving van kracht wat betreft de Belgische standaardformulieren voor het Bulletin der Aanbestedingen (KB 29 februari BS 8 maart 2004). Vanaf deze datum zullen alle formulieren, niet-conform met deze wetgeving, geweigerd worden. Voor al de aanbestedingen die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking, dient men gebruik te maken van deze Belgische standaardformulieren. Men kan deze formulieren downloaden via de website of verkrijgen door een te sturen naar In dit laatste geval zullen de diensten van het Belgisch Staatsblad de nodige Word-documenten bezorgen via . De aanbestedingsberichten kunnen bezorgd worden ofwel - Per post verstuurd naar het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. - Per - Per fax 02/ Voor bijkomende informatie kan men tijdens de kantooruren steeds terecht op de tel. nrs. 02/ De diensten van het Belgisch Staatsblad aanvaarden ook berichten die opgemaakt en verstuurd worden d.m.v. online toepassingen die aangeboden worden via zowel websites van overheden als van private ondernemingen. De diensten van het Belgisch Staatsblad wijzen echter elke verantwoordelijkheid bij het gebruik van dergelijke toepassingen af. De modaliteiten voor gebruik van dergelijke toepassingen moeten overeengekomen worden tussen de dienstverlener en de gebruiker en binden op geen enkele wijze de diensten van het Belgisch Staatsblad. Aan aanbieders van dergelijke diensten wordt gevraagd om voorafgaandelijk contact op te nemen met de diensten van het Belgisch Staatsblad om de praktische modaliteiten voor de verzending van de berichten naar de diensten van het Belgisch Staatsblad overeen te komen. De publicatietarieven blijven ongewijzigd ongeacht de wijze van verzending van de berichten. 2. Herinnering aan de instructies voor de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor alle bij het Bulletin der Aanbestedingen ingediende aankondigingen gelden volgende instructies. Alle publicatieaanvragen voor het Bulletin der Aanbestedingen dienen minstens zeven dagen, waarvan vijf werkdagen, vóór de gevraagde publicatiedatum afgeleverd te worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dus dat de teksten ten laatste op vrijdag bij het Belgisch Staatsblad moeten toekomen voor een publicatie in de eerstvolgende editie van de volgende vrijdag, op voorwaarde dat er vijf werkdagen zijn tussen die twee vrijdagen. Alle teksten die na vrijdag toekomen bij het Belgisch Staatsblad, behalve die waarvoor de procedure bij hoogdringendheid wordt vereist, zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor een publicatie op de eerstvolgende vrijdag. De aankondigingen die ingediend worden via de procedure bij hoogdringendheid dienen ten laatste om 11 uur op de dinsdag voorafgaand aan de publicatiedatum op het Belgisch Staatsblad toe te komen. In dat geval moet in de publicatieaanvraag worden vermeld dat het gaat om een procedure bij hoogdringendheid. Alle publicatieaanvragen dienen naam en telefoonnummer te vermelden van de persoon die in verband met de aankondiging kan worden geraadpleegd. Indieners dienen zich te beperken tot één wijze van indiening. Bij dubbele verzending (bv. per brief en per fax) en dus mogelijke dubbele publicatie zijn de kosten voor beide publicaties integraal ten laste van de indiener van de publicatieaanvraag. Het volstaat éénmalig te publiceren. Het Belgisch Staatsblad zal dus per publicatieaanvraag slechts éénmaal over gaan tot publicatie op de eerstvolgende gevraagde publicatiedatum. Tenslotte moeten vragen tot wijziging van een ingediende tekst of tot annulatie van een publicatieaanvraag schriftelijk gebeuren ten laatste om 11 uur van de dinsdag voorafgaand aan de publicatie. b) pour la publication au Bulletin des Adjudications A dater du 1 er septembre 2004, la nouvelle législation entre en vigueur pour ce qui concerne les formulaires standard belges pour le Bulletin des Adjudications (ARdu29février MB du 8 mars 2004). A partir de cette date tous les formulaires non conformes à cette législation seront refusés. Veuillez donc, à partir du 1 er septembre 2004, pour tous vos avis de marché non soumis à la publicité européenne, n utiliser que ces formulaires standard belges. Vous pouvez télécharger ces formulaires de le site « ou les obtenir en envoyant un à Dans ce dernier cas, nos services vous feront immédiatement parvenir les documents Word par . Les avis d adjudication peuvent nous être transmis soit - Par voie postale à l adresse suivante Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain, 40-42, à 1000 Bruxelles. - Par - Par fax 02/ Toute information complémentaire peut être obtenue, par téléphone pendant les heures de service, aux n os 02/ Les services du Moniteur belge acceptent aussi des avis préparés et envoyés au moyen d application online proposés aussi bien par des sites web des autorités que par ceux des entreprises privées. Cependant, les services du Moniteur belge déclinent toute responsabilité quant à l emploi de telles applications. Les modalités pour l emploi de telles applications doivent être convenues entre les prestataires de services et l usager et ne sont en aucune façon lieés aux services du Moniteur belge. Il est demandé aux prestataires de services de prendre contact au préalable avec les services du Moniteur belge pour convenir des modalités pratiques d envoi des avis. Les tarifs de publications demeuent inchangés quel que soit le mode de transmission des avis. 2. Rappel des intructions pour la publication au Bulletin des Adjudications. Pour tous les avis à publier au Bulletin des Adjudications, les instructions qui suivent sont en vigueur. Toutes les demandes de publication dans le Bulletin des Adjudications doivent être déposées aux services du Moniteur belge au moins sept jours, dont cinq jours ouvrables, avant la date de publication souhaitée. Concrètement, cela signifie que les textes doivent parvenir au Moniteur belge au plus tard le vendredi pour une publication dans l édition du vendredi suivant, si cinq jours ouvrables séparent ces deux vendredis. Les textes qui parviendront au Moniteur belge après le vendredi, hormis ceux pour lesquels la procédure d urgence est requise, ne seront plus pris en considération pour une publication le vendredi suivant. Les avis introduits par le biais de la procédure d urgence doivent être rentrés au Moniteur belge au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la date de publication. La demande de publication doit dans ce cas mentionner qu il s agit d une procédure d urgence. Le nom et le numéro de téléphone de la personne susceptible d être consultée à propos de l avis doivent figurer sur toutes les demandes de publication. Les auteurs des demandes de publication doivent se limiter à un seul mode d introduction. En cas de double envoi (par ex. par lettre et par télécopie) et donc de double publication éventuelle, les coûts des deux publications sont intégralement à charge de l auteur de la demande de publication. Une seule publication suffit. Pour chaque demande de publication, le Moniteur belge ne procédera qu à une seule publication à la prochaine date de publication souhaitée. Enfin, les demandes de modification d un texte introduit ou d annulation d une demande de publication doivent être formulées par écrit au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la publication.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Verkoopkantoor Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , en , fax Postrekening Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., gevestigd Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2004 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op vrijdag 12 november vrijdag 24 december (namiddag) De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden 1. bij afhaling aan het loket -metbancontact/mister Cash -metproton - met de kredietkaarten Visa en Mastercard - in speciën 2. Bij verzending per post - door betaling op afstand of Mailorder met de kredietkaarten Visa en Mastercard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr Bank van de Post, Koloniënstraat, 1000 Brussel. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Bureau de vente Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.C.), tél , , , , et , fax Compte chèque postal Le B.V.C.C. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels que les cahiers généraux des charges, les cahiers spéciaux des charges, les cahiers type ainsi que d autres documents émis par les autorités fédérales et régionales. Le B.V.C.C., sis bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, boîte 7, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Durant l année 2004 le Bureau de vente sera également fermé vendredi 12 novembre vendredi 24 décembre (aprés-midi) Le paiement des documents fournis par le B.V.C.C. peut s effectuer 1. Lors du retrait au guichet - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Mastercard -enespèces 2. En cas d envoi postal - par paiement à distance ou Mailorder au moyen des cartes Visa et Mastercard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Banque de la Poste, rue des Colonies, 1000 Bruxelles. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. Dans ce cas, les documents demandés sont envoyés uniquement après réception de l avis de crédit transmis au B.V.C.C. Indienen publicatieaanvragen De berichten voor de volgende publicatiedata dienen vervroegd toe te komen op de diensten van het Belgisch Staatsblad Demandes de publication Les avis d insertion pour les dates suivantes doivent parvenir anticipativement aux services du Moniteur belge Publicatiedata Uiterste ontvangstdata Dates de publication Dates limites de réception 24 december december 2004 (i.p.v. 17 december 2004) 24 décembre décembre 2004 (au lieu du 17 décembre 2004) 31 december december 2004 (i.p.v. 24 december 2004) 31 décembre décembre 2004 (au lieu du 24 décembre 2004) 7 januari december 2004 (i.p.v. 31 december 2004) 7 janvier décembre 2004 (au lieu du 31 décembre 2004)

4 15976 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van opdracht Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is Werken Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid 1 RCI, 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, t.a.v. de heer Serge Deville, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1.1. Aard van de opdracht van werken uitvoering. II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming onderhoud van sectionaalpoorten. II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht Brussel, kwartieren Koningin Elisabeth en Koning Albert I onderhoud van sectionaalpoorten, meerjarige opdracht. II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Brussel, kwartieren Koningin Elisabeth en Koning Albert I. II.1.7. Nomenclatuur CPV-classificatie Hoofdopdracht hoofdcategorie II.2. Verdeling in percelen neen. II.3. Uitvoeringstermijn vanaf 1 januari 2005 en/of tot 31 december Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie Voorwaarden voor deelneming Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken zie bestek. III.3. Economische en financiële draagkracht, vereiste bewijsstukken zie bestek. III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken zie bestek. Afdeling IV. Procedure IV.1.1. Type van procedure openbare aanbesteding. IV.2. Administratieve inlichtingen IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid DEF/1KDR_51A013_0M. IV.2.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor vrkrijging ervan Verkrijgbaar tot 11 januari Prijs 10,00 EUR. N Avis de marché Marché soumis uniquement à la publicité belge Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur 1 CRI, 1 er Centre régional d Infrastructure, à l attention de M. Serge Deville, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslemême qu au point I.1. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.1. Type de marché de travaux exécution. II.1.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur entretien des portes sectionnelles. II.1.5. Description/objet du marché Bruxelles, quartiers Reine Elisabeth et Roi Albert I entretien des portes sectionnelles, marché pluriannuel. II.1.6. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services Bruxelles, quartiers Reine Elisabeth et Roi Albert I. II.1.7. Nomenclature Classification CPV Objet principal descripteur principal II.2. Division en lots non. II.3. Délai d exécution à compter du 1 er janvier 2005 et/ou jusqu au 31 décembre Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique Conditions de participation Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des capacités économique, financière et technique minimales requises III.1. Situation juridique, références requises voir cahier spécial des charges. III.3. Capacités économique et financière, références requises voir cahier spécial des charges. III.4. Capacité technique, références requises voir cahier spécial des charges. Section IV. Procédure IV.1.1. Type de procédure adjudication publique. IV.2. Renseignements d ordre administratif IV.2.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/1KDR_51A013_0M. IV.2.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 11 janvier Prix 10,00 EUR.

6 15978 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Voorwaarden voor verkrijging zie verkoopkantoor. IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 11 januari 2005, te 11 uur. IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de aanvraag of het verzoek tot deelneming Nederlands of Frans. IV.2.5. Opening van de offertes Datum, tijdstip en plaats 11 januari 2004, te 11 uur, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat, 1140 Brussel. Afdeling V. Aanvullende inlichtingen V.3. Overige inlichtingen registratiecategorie 20 of 23. V.4. Datum van verzending van de aankondiging 4 december Bijlage A 1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging verkrijgbaar zijn in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel (61, 62, 63, 64), fax Conditions d obtention voir bureau de vente. IV.2.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 11 janvier 2005, à 11 heures. IV.2.4. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.2.5. Ouverture des offres Date, heure et lieu 11 janvier 2005, à 11 heures, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere, 1140 Bruxelles. Section V. Renseignements complémentaires V.3. Autres informations catégorie d enregistrement 20 ou 23. V.4. Date d envoi du présent avis 4 décembre Annexe A 1.3. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus au Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél (61, 62, 63, 64), fax N Aankondiging van geplaatste opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP-C/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie CIS, Ondersectie Verwerving, t.a.v. de heer Patrick Leunckens, Raketstraat 70, 1130 Brussel, tel , fax I.2. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Aard van de opdracht leveringen. II.2. Betreft het een raamcontract neen. II.3. Nomenclatuur II.3.1. CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdcategorie II.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming actieve netwerkcomponenten. II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht meerjarige opdracht met één vaste en één voorwaardelijke schijf van leveringen betreffende de uitbreiding van actieve netwerkcomponenten. II.6. Geraamde totale waarde (exclusief BTW) EUR. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Rechtvaardiging voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging zie bijlage. IV.2. Gunningscriteria laagste prijs. Afdeling V. Gunning van de opdracht V.1. Gunning en waarde van de opdracht Opdracht nr. 4CA111. V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund COMMswitch, N.V., t.a.v. Erwin Dirckx, Drevendaal 30, 2860 Sint-Katelijne-Waver, tel , fax N Avis d attribution de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP- C/A, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section CIS, Sous-section Acquisition, à l attention de M. Patrick Leunckens, rue de la Fusée 70, 1130 Bruxelles, tél , fax I.2. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Type de marché fournitures. II.2. S agit-il d un accord-cadre non. II.3. Nomenclature II.3.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal II.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur composants de réseaux actifs. II.5. Description succincte marché pluriannuel avec une tranche fixe et une tranche conditionnelle de fournitures relatif à l extension de composants de réseaux actifs. II.6. Valeur totale estimée (hors T.V.A.) EUR. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Justification du recours à la procèdure négociée sans publication préalable d un avis de marché voir annexe. IV.2. Critères d attribution prix le plus bas. Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché Marché n 4CA111 V.1.1. Nom et adresse du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué COMM switch, N.V., à l attention de Erwin Dirckx, Drevendaal 30, 2860 Sint-Katelijne-Waver, tél , fax

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen (prijs exclusief BTW) ,96 EUR. V.2. Onderaanneming V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPCA_4CA111_0A. VI.3. Datum van gunning van de opdracht 8 december VI.4. Aantal ontvangen offertes 3. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen neen. VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.8. Verzendingsdatum van deze aankondiging 9 december Bijlage IV.1.1. Rechtvaardiging van de keuze voor een onderhandelingsprocedure De motivering van de keuze voor een onderhandelingsprocedure moet in overeenstemming zijn met de ter zake dienende artikelen in de richtlijnen van leveringen van artikel 6 Richtlijn 93/36/EEG. V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée et l offre la plus basse prises en considération (montant hors T.V.A.) ,96 EUR. V.2. Sous-traitance V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.2. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPCA_4CA111_0A. VI.3. Date de l attribution du marché 8 décembre VI.4. Nombre d offres reçues trois. VI.5. Ce marché a-t-il fait l objet d un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes non. VI.6. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.8. Date d envoi du présent avis 9 décembre Annexe IV.1.1. Justification du choix de la procédure négociée Le motif du choix de la procédure négociée doit être conforme aux dispositions des directives applicables en la matière fourniture, article 6 de la Directive 93/36/CEE. N Aankondiging van geplaatste opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP- N/A, Algemene directie Material Resources, divisie Overheidsopdrachten, sectie Varend Materieel, ondersectie Verwerving, ter attentie van Mevr. Ilja van Hespen, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax Internet I.2. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Aard van de opdracht leveringen. II.2. Betreft het een raamcontract neen. II.3. Nomenclatuur II.3.1. CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdcategorie Bijkomende opdrachten hoofdcategorie II.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Verwerving (installatie inbegrepen) van zenders-ontvangers HF ten behoeve van de Belgische Marinecomponent. II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht Verwerving (installatie inbegrepen) van zenders-ontvangers HF teneinde de HF-uitrustingen aan boord van de tripartite mijnenjagers (CMT) van de Marinecomponent van de Belgische Defensie te vervangen. II.6. Geraamde totale waarde (exclusief BTW) EUR. N Avis d attribution de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP- N/A, Direction générale Material Ressources, division Marchés publics, section Matériel Navigant, sous-section Acquisition, à l attention de Mme Ilja Van Hespen, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél , fax Internet http// I.2. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Type de marché fournitures. II.2. S agit-il d un accord-cadre non. II.3. Nomenclature II.3.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal Objets supplémentaires descripteur principal II.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Acquisition (installation comprise) d émetteurs-récepteurs HF au profit de la Composante maritime de la Défense belge. II.5. Description succincte Acquisition (installation comprise) d émetteurs-récepteurs HF afin de remplacer les équipements HF à bord des chasseurs de mines tripartites (CMT) de la Composante maritime de la Défense belge. II.6. Valeur totale estimée (hors T.V.A.) EUR.

8 15980 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.2. Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op Prijs 60 %. Technisch-logistieke waarde 40 %. Afdeling V. Gunning van de opdracht V.1. Gunning en waarde van de opdracht Opdracht nr. DEF/MPNA_4ZA003. V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund Siemens, N.V., ter attentie van de heer Michaël Dardenne, Charleroisesteenweg 116, 1060 Brussel, tel , fax Internet adres V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen (prijs exclusief BTW) EUR. V.2. Onderaanneming V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPNA_4ZA003. VI.3. Datum van gunning van de opdracht 28 oktober VI.4. Aantal ontvangen offertes 3. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen ja, onder nr. 2004/S van 19 mei VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.8. Verzendingsdatum van deze aankondiging 10 december Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.2. Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction Prix 60 %. Valeur technico-logistique 40 %. Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché Marché n DEF/MPNA_4ZA003. V.1.1. Nom et adresse du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué Siemens, N.V., à l attention de M. Michaël Dardenne, chaussée de Charleroi 116, 1060 Bruxelles, tél , fax Adresse intenent V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée etl offre la plus basse prises en considération (montant hors T.V.A.) EUR. V.2. Sous-traitance V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.2. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPNA_4ZA003. VI.3. Date de l attribution du marché 28 octobre VI.4. Nombre d offres reçues 3. VI.5. Ce marché a-t-il fait l objet d un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes oui, sous le n 2004/S du 19 mai VI.6. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.8. Date d envoi du présent avis 10 décembre N Aankondiging van geplaatste opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP-N/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Varend Materieel, Ondersectie Verwerving, t.a.v. de heer Ilja Van Hespen, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax I.2. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Aard van de opdracht leveringen II.2. Betreft het een raamcontract neen. II.3. Nomenclatuur II.3.1. CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdcategorie Bijkomende opdrachten hoofdcategorieën , , , , N Avis d attribution de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP-N/A, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel navigant, Sous-section Aquisition, à l attention de M. Ilja Van Hespen, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax I.2. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Type de marché fournitures. II.2. S agit-il d un accord-cadre non. II.3. Nomenclature II.3.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal Objets supplémentaires descripteurs principaux , , , ,

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming verwerving van brandbestrijdingsmiddelen voor de mijnenjagers van de Belgische marinecomponent. II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht aankoop in twee schijven ter vervanging van 6 brandblussystemen. II.6. Geraamde totale waarde (exclusief BTW) EUR. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Rechtvaardiging voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging zie bijlage. IV.2. Gunningscriteria economisch meest voordelige aanbieding. Afdeling V. Gunning van de opdracht V.1. Gunning en waarde van de opdracht Opdracht nr. 4ZA006. V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund Somati, N.V., Industrielaan 19, 9320 Erembodegem, tel , fax Internet V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen (prijs exclusief BTW) EUR. V.2. Onderaanneming V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPNA_4ZA006_0A. VI.3. Datum van gunning van de opdracht 22 november VI.4. Aantal ontvangen offertes 2. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen ja, onder nr. 2004/S van 18 juni VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.8. Verzendingsdatum van deze aankondiging 10 december Bijlage IV.1.1. Rechtvaardiging van de keuze voor een onderhandelingsprocedure De motivering van de keuze voor een onderhandelingsprocedure moet in overeenstemming zijn met de ter zake dienende artikelen in de richtlijnen van leveringen van artikel 6 Richtlijn 93/36/EEG. II.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur acquisition de systèmes de lutte anti-incendie pour les chasseurs de mines de la composante maritime belge. II.5. Description succincte achat en deux tranches en vue du remplacement de 6 systèmes de lutte anti-incendie. II.6. Valeur totale estimée (hors T.V.A.) EUR. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Justification du recours à la procédure négociée sans publication préalable d un avis de marché voir annexe. IV.2. Critères d attribution offre économiquement la plus avantageuse appréciée. Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché Marché n 4ZA006. V.1.1. Nom et adresse du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué Somati, N.V., Industrielaan 19, 9320 Erembodegem, tél , fax Internet V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée etl offre la plus basse prises en considération (montant hors T.V.A.) EUR. V.2. Sous-traitance V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.2. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPNA_4ZA006_0A. VI.3. Date de l attribution du marché 22 novembre VI.4. Nombre d offres reçues 2. VI.5. Ce marché a-t-il fait l objet d un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes oui, sous le n 2004/S du 18 juin VI.6. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.8. Date d envoi du présent avis 10 décembre Annexe IV.1.1. Justification du choix de la procédure négociée Le motif du choix de la procédure négociée doit être conforme aux dispositions des directives applicables en la matière fourniture, article 6 de la Directive 93/36/CEE. N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst 3 RCI, 3 e Regionale Directie der Bouwwerken, t.a.v. Mevr. Ginette Ackx, rue Saint-Laurent 79-81, 4000 Luik, tel , fax N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur 3 CRI, 3 e Centre régional d Infrastructure, à l attention de Mme Ginette Ackx, rue Saint-Laurent 79-81, 4000 Liège, tél , fax

10 15982 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening diensten categorie 1. Onderhouds- en reparatiediensten. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst uitbating en totale waarborg der technische installaties. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht Bierset uitbating en totale waarborg der technische installaties meerjarige opdracht. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Bierset. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht vanaf 1 juni 2005 en/of tot 31 mei Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen zie bestek. III.2. Voorwaarden voor deelneming III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken zie bestek. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken zie bestek. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken zie bestek. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op In afnemende volgorde van voorkeur neen. B.2 De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/3KDR_43P068_0M. I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.3. Type de marché de services type de marché de services 1. Services d entretien et de réparation. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur exploitation et garantie totale des installations techniques. II.1.6. Description/objet du marché Bierset exploitation et garantie totale des installations techniques marché pluriannuel. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services Bierset. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution à compter du 1 er juillet 2005 et/ou jusqu au 31 mai Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés voir cahier spécial des charges. III.2. Conditions de participation III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise III Situation juridique, références requises voir cahier spécial des charges. III Capacité économique et financière, références requises voir cahier spécial des charges. III Capacité technique, références requises voir cahier spécial des charges. III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction Par ordre de priorité décroissante non. B.2 Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/3KDR_43P068_0M.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 31 januari Prijs 130,00 EUR. Voorwaarden en wijze van betaling zie Verkoopkantoor, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 31 januari 2005, te 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen tweehonderd dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats 31 januari 2005, te 11 uur, 3RCI, rue Saint-Laurent 79, 4000 Liège. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen Registratie categorie 25. Deelname aan één der geleide bezoeken, voorzien op 6 en 11 januari 2005, is verplicht op straffe van nietigheid van de offerte. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 10 december Bijlage A 1.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel (61, 62, 63, 64), fax IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 31 janvier Prix 130,00 EUR. Conditions et mode de paiement voir Bureau de vente, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 31 janvier 2005, à 11 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre deux cents jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres séance publique. IV Date, heure et lieu 31 janvier 2005, à 11 heures, 3 RCI, rue Saint-Laurent 79, 4000 Liège. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autres informations Catégorie d enregistrement 25. La participation à une des visites guidées, prévues les 6 et 11 janvier 2005, est obligatoire sous peine de nullité de l offre. VI.5. Date d envoi du présent avis 10 décembre Annexe A 1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél (61, 62, 63, 64), fax N Aankondiging van opdracht Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Naam en adres van de aanbestedende dienst 4 RCI, 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, t.a.v. Mevr. Patricia Huyghebaert, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1.2. Aard van de opdracht van diensten aankoop. II.1.4. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst Leopoldsburg 4RCI. Levering van phytoproducten voor onderhoud spoorwegbermen. Meerjarige overeenkomst van drie jaar ( ). II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht Leopoldsburg 4RCI. Levering van phytoproducten voor onderhoud spoorwegbermen. Meerjarige overeenkomst van drie jaar ( ). N Avis de marché Marché soumis uniquement à la publicité belge Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur 4 CRI, 4 e Centre régional d Infrastructure, à l attention de Mme Patricia Huyghebaert, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslemême qu au point I.1. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.2. Type de marché de fournitures achat. II.1.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Leopoldsburg 4CRI. Fourniture de produits phyto pour l entretien des accotements de chemin de fer. Marché pluriannuel de trois ans ( ). II.1.5. Description/objet du marché Leopoldsburg 4CRI. Fourniture de produits phyto pour l entretien des accotements de chemin de fer. Marché pluriannuel de trois ans ( ).

12 15984 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Leopoldsburg. II.1.7. Nomenclatuur II CPV-classificatie Hoofdopdracht hoofdcategorie II.2. Verdeling in percelen neen. II.3. Uitvoeringstermijn vanaf 1 januari 2005 en/of tot 31 december Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie Voorwaarden voor deelneming Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken zie bestek. III.3. Economische en financiële draagkracht, vereiste bewijsstukken zie bestek. III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken zie bestek. Afdeling IV. Procedure IV.1.1. Type van procedure openbare aanbesteding. IV.2. Administratieve inlichtingen IV.2.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/4KDR_54I001_0M. IV.2.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 1 februari Prijs 10,00 EUR. Voorwaarden voor verkrijging zie verkoopkantoor. IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 1 februari 2005, te 10 u. 30 m. IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming Nederlands. IV.2.5. Opening van de offertes Datum, tijdstip en plaats 1 februari 2005, te 10 u. 30 m., 4RCI, Merckemlaan, 3970 Leopoldsburg. Afdeling V. Aanvullende inlichtingen V.3. Overige inlichtingen de leveringstermijn is bepaald op twintig kalenderdagen per dienstjaar. Worden aanvaard leveringen die de uitvoering kunnen aantonen van één gelijkaardige opdracht die qua financiële belangrijkheid ten minste gelijk is aan onderhavige. V.4. Datum van verzending van de aankondiging 10 december Bijlage A 1.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel (61, 62, 63, 64), fax II.1.6. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services Leopoldsburg. II.1.7. Nomenclature II Classification CPV Objet principal descripteur principal II.2. Division en lots non. II.3. Délai d exécution à compter du 1 er janvier 2005 et/ou jusqu au 31 décembre Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique Conditions de participation Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise III.1. Situation juridique, références requises voir cahier spécial des charges. III.3. Capacité économique et financière, références requises voir cahier spécial des charges. III.4. Capacité technique, références requises voir cahier spécial des charges. Section IV. Procédure IV.1.1. Type de procédure adjudication publique. IV.2. Renseignements d ordre administratif IV.2.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/4KDR_54I001_0M. IV.2.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 1 er février Prix 10,00 EUR. Conditions d obtention voir bureau de vente. IV.2.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 1 er février 2005, à 10h30m. IV.2.4. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation néerlandais. IV.2.5. Ouverture des offres Date, heure et lieu 1 er janvier 2005, à 10 h 30 m, 4 CRI, Merckemlaan, 3970 Leopoldsburg. Section V. Renseignements complémentaires V.3. Autres informations le délai de fourniture est de vingts jours de calendrier par année de service. Sont acceptés les fournisseurs qui peuvent prouver l exécution de un marché similaire d une importance financière au moins égale au présent marché. V.4. Date d envoi du présent avis 10 décembre Annexe A 1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus au Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél (61, 62, 63, 64), fax N Aankondiging van geplaatste opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst Defensie, Algemene Directie «Material Resources», Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steun Materieel en Producten, Ondersectie Diensten (MRMP-M/S2), t.a.v. Kapitein van het Vliegwezen Fabrice Saint Guillain, Kwartier Koningin Elisabeth, Everestraat 70, 1140 Brussel, tel , fax N Avis d attribution de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur Défense, Direction générale «Material Resources», Division Marchés publics, Section Matériel et Produits de Support, sous-section Services (MRMP-M/S2), à l attention de Capitaine d Aviation Fabrice Saint Guillain, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 70, 1140 Bruxelles, tél , fax

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Internet I.2. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Aard van de opdracht diensten. Categorie van diensten 19. Als de opdracht valt in de dienstencategorieën 17 tot en met 27, stemt u in met de publicatie van deze aankondiging ja. II.2. Betreft het een raamcontract neen. II.3. Nomenclatuur II.3.1. CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdcategorie II.3.2. Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) 72. II.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming MRMP-M/S nr. 4MS708. II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht verhuring van een maritieme transportcapaciteit voor het transport heen en terug van militaire middelen tussen Zeebrugge en Hull. II.6. Geraamde totale waarde (exclusief BTW) ,18 EUR. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging. IV.1.1. Rechtvaardiging voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging zie bijlage. IV.2. Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op Prijs 60 %. Techniek 40 %. Afdeling V. Gunning van de opdracht V.1. Gunning en waarde van de opdracht Opdracht nr. 4MS708. V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund P&O Ferries (Belgium) N.V., t.a.v. Geert Willem, Leopold II Dam 13, 8380 Zeebrugge, tel , fax V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen (prijs exclusief BTW) ,18 EUR. V.2. Onderaanneming V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-M/S nr. 4MS708. VI.3. Datum van gunning van de opdracht 27 oktober VI.4. Aantal ontvangen offertes één. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen neen. VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.8. Verzendingsdatum van deze aankondiging 10 december Internet I.2. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Type de marché services. Catégorie de services 19. Si le marché relève des catégories de services 17 à 27, acceptezvous la publication du présent avis oui. II.2. S agit-il d un accord-cadre non. II.3. Nomenclature II.3.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal II.3.2. Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) 72. II.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur MRMP-M/S n 4MS708. II.5. Description succincte location d une capacité de transport maritime pour le transfert aller et retour de matériel militaire de Zeebrugge à Hull. II.6. Valeur totale estimée (hors T.V.A.) ,18 EUR. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure négociée sans publication préalable d un avis de marché. IV.1.1. Justification du recours à la procédure négociée sans publication préalable d un avis de marché voir annexe. IV.2. Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction Prix 60 %. Technique 40 %. Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché Marché n 4MS708. V.1.1. Nom et adresse du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué P&O Ferries (Belgium) N.V., à l attention de Geert Willem, Leopold II Dam 13, 8380 Zeebrugge, tél , fax V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée etl offre la plus basse prises en considération (montant hors T.V.A.) ,18 EUR. V.2. Sous-traitance V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.2. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-M/S n 4MS708. VI.3. Date de l attribution du marché 27 octobre VI.4. Nombre d offres reçues une. VI.5. Ce marché a-t-il fait l objet d un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes non. VI.6. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.8. Date d envoi du présent avis 10 décembre 2004.

14 15986 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Bijlage IV.1.1. Rechtvaardiging van de keuze voor een onderhandelingsprocedure De motivering van de keuze voor een onderhandelingsprocedure moet in overeenstemming zijn met de ter zake dienende artikelen in de richtlijnen van diensten van artikel 11 Richtlijn 92/50/EEG. IV Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging g) De opdracht (werken/leveringen/diensten) kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van technische aard. Annexe IV.1.1. Justification du choix de la procédure négociée Le motif du choix de la procédure négociée doit être conforme aux dispositions des directives applicables en la matière de services, article 11 de la Directive 92/50/CEE. IV Procédure négociée sans publication préalable d un avis de marché g) Le marché (travaux/fournitures/services) ne peut être exécuté que par un soumissionnaire déterminé pour des raisons techniques. N Aankondiging van geplaatste opdracht Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP-C/P, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie CIS, Ondersectie Programma s, t.a.v. de heer Dominique Cornez, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax I.2. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1. Categorie van diensten leveringen. Als de opdracht valt in de dienstencategorieën 17 tot en met 27, stemt u in met de publicatie van deze aankondiging neen. II.2. Betreft het een raamcontract neen. II.3. Nomenclatuur II.3.1. CPV-classificatie Hoofdopdracht hoofdbeschrijving II.4. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst aankoop van naakte kabels en het fabriceren van kabelharnassen BAMS. II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht aankoop van naakte kabels en het fabriceren van kabelharnassen BAMS. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van procedure openbaar. IV.2. Gunningscriteria laagste prijs. N Avis d attribution de marché Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP-C/P, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section CIS, Sous-section Programmes, à l attention de M. Dominique Cornez, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax I.2. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1. Type de marché fournitures. Si le marché relève des catégories de services 17 à 27, acceptezvous la publication du présent avis non. II.2. S agit-il d un accord-cadre non. II.3. Nomenclature II.3.1. Classification CPV Objet principal descripteur principal II.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur acquisition de câbles nus et confection de harnais BAMS. II.5. Description succincte acquisition de câbles nus et confection de harnais BAMS. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.2. Critères d attribution prix le plus bas. Afdeling V. Gunning van de opdracht V.1. Gunning en waarde van de opdracht V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund Opdracht nr. 4CP113. Delta Logistics, S.P.R.L., rue du Bois 210, 4040 Herstal, tel V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen prijs EUR. V.2. Onderaanneming V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming neen. Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché V.1.1. Nom et adresse du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué Marché n 4CP113. Delta Logistics, S.P.R.L., rue en Bois 210, 4040 Herstal, tél V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée etl offre la plus basse prises en considération Montant EUR. V.2. Sous-traitance V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité non.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPCP_4CP113_0A. VI.3. Datum van gunning van de opdracht 18 november VI.4. Aantal ontvangen offertes drie. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen ja, onder nr. 2004/S vanaf 23 juli VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.8. Verzendingsdatum van deze aankondiging 11 december Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.2. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPCP_4CP113_0A. VI.3. Date de l attribution du marché 18 novembre VI.4. Nombre d offres reçues trois. VI.5. Ce marché a-t-il fait l objet d un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes oui, sous le n 2004/S du 23 juillet VI.6. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.8. Date d envoi du présent avis 11 décembre N Aankondiging van geplaatste opdracht Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP-M/AD, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steunmaterieel en -Producten, Ondersectie Verwerving Diversen, t.a.v. Mevr. Ann De Vuyst, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax I.2. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1. Categorie van diensten leveringen. Als de opdracht valt in de dienstencategorieën 17 tot en met 27, stemt u in met de publicatie van deze aankondiging? neen. II.2. Betreft het een raamcontract neen. II.3. Nomenclatuur II.3.1. CPV-classificatie Hoofdopdracht hoofdbeschrijving II.4. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst aankoop van testapparatuur (4MD770). II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht levering van testapparatuur. II.6. Geraamde totale waarde (zonder BTW) ,15 EUR. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van procedure openbaar. IV.2. Gunningscriteria laagste prijs. N Avis d attribution de marché Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP-M/AD, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel et Produits Support, Section Matériel et Produits Support, Sous-section Acquisition Divers, à l attention de Mme Ann De Vuyst, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax I.2. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1. Type de marché fournitures. Si le marché relève des catégories de services 17 à 27, acceptezvous la publication du présent avis? non. II.2. S agit-il d un accord-cadre non. II.3. Nomenclature II.3.1. Classification CPV Objet principal descripteur principal II.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur achat d équipement de test (4MD770). II.5. Description succincte fourniture d équipement de test. II.6. Valeur totale estimée (hors T.V.A.) ,15 EUR. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.2. Critères d attribution prix le plus bas. Afdeling V. Gunning van de opdracht V.1. Gunning en waarde van de opdracht V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund Opdracht nr. 4MD771. BFI Optilas, Chr. Huygensweg 17, 2408 AJ Alphen a/d Rijn, tel , fax Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché V.1.1. Nom et adresse du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué Marché n 4MD771. BFI Optilas, Chr. Huygensweg 17, 2408 AJ Alphen a/d Rijn, tél , fax

16 15988 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen Prijs EUR. V.2. Onderaanneming V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming neen. Opdracht nr. 4MD772. Rohde & Schwarz Belgium, Excelsiorlaan 31, 1930 Zaventem, tel , fax Internet V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen Prijs EUR. V.2. Onderaanneming V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming neen. Opdracht nr. 4MD773. C.N. Rood, Research Park Zellik, Pontbeek 45, 1731 Zellik, tel , fax Internet V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen Prijs 7.630,15 EUR. V.2. Onderaanneming V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming neen. Opdracht nr. 4MD774. Sartorius Technologies, Luchthavenlaan 1-3, 1800 Vilvoorde, tel , fax Internet V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen Prijs EUR. V.2. Onderaanneming V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming neen. V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée etl offre la plus basse prises en considération Montant EUR. V.2. Sous-traitance V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité non. Marché n 4MD772. Rohde & Schwarz Belgium, Excelsiorlaan 31, 1930 Zaventem, tél , fax Internet V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée etl offre la plus basse prises en considération Montant EUR. V.2. Sous-traitance V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité non. Marché n 4MD773. C.N. Rood, Research Park Zellik, Pontbeek 45, 1731 Zellik, tél , fax Internet V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée etl offre la plus basse prises en considération Montant 7.630,15 EUR. V.2. Sous-traitance V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité non. Marché n 4MD774. Sartorius Technologies, Luchthavenlaan 1-3, 1800 Vilvoorde, tél , fax Internet V.1.2. Informations sur le montant du marché ou sur l offre la plus élevée etl offre la plus basse prises en considération Montant EUR. V.2. Sous-traitance V.2.1. Le marché est-il susceptible d être sous-traité non. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPMAD_4MD770_0A. VI.3. Datum van gunning van de opdracht 22 november VI.4. Aantal ontvangen offertes zes. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen ja, onder nr. 2004/S vanaf 18 augustus VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.8. Verzendingsdatum van deze aankondiging 11 december VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.2. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPMAD_4MD770_0A. VI.3. Date de l attribution du marché 22 novembre VI.4. Nombre d offres reçues six. VI.5. Ce marché a-t-il fait l objet d un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes oui, sous le n 2004/S du 18 août VI.6. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.8. Date d envoi du présent avis 11 décembre 2004.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE N Aankondiging van opdracht Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is Werken Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid FOD Justitie, t.a.v. Ch. Hex, adviseur, Berkendaelstraat 42-44, 1190 Brussel, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1.1. Aard van de opdracht van werken uitvoering. II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming metallisatie van metaalelementen. II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht Deze opdracht beoogt het metalliseren van metalen veiligheidselementen. De betrokken elementen zijn op te halen en terug ter beschikking te stellen van de productieateliers van de Regie van de gevangenisarbeid. Het transport heen en terug van de stukken maakt deel uit van huidige opdracht. II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten In de werkhuizen van de inschrijver de fabricagewerkhuizen bevinden zich in de inrichting van Marneffe, Lantin, Merksplas en Brugge. NUTS code zie http //simap.eu.int II.1.7. Nomenclatuur CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) Hoofdopdracht hoofdcategorie II.2. Verdeling in percelen ja. II.3. Uitvoeringstermijn veld niet noodzakelijk voor bekendmaking. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie Voorwaarden voor deelneming Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit De aanbestedende overheid selecteert de inschrijvers overeenkomstig de artikelen 16 tot 20 van het koninklijk besluit van 8 januari Hij zal voornamelijk nakijken 1. staat van faillissement; 2. procedure van vereffening; 3. vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan. N Avis de marché Marché soumis uniquement à la publicité belge Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur Organisme SPF Justice, à l attention de Ch. Hex, conseilier, rue Berkendael 42-44, 1190 Bruxelles, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.1. Type de marché de travaux exécution. II.1.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur métallisation d éléments métalliques. II.1.5. Description/objet du marché Ce marché a pour objet la métallisation d élélements de sécurité métalliques. Les éléments visés sont à prendre en charge et à remettre à disposition dans les ateliers de fabrication de la Régie du travail pénitentiaire. Le transport aller-retour des pièces fait partie de la présente entreprise. II.1.6. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services Dans les ateliers du soumissionnaire, les ateliers de fabrication se situent dans les établissements de Marneffe, Lantin, Merksplas et Brugge. Code NUTS voir http //simap.eu.int II.1.7. Nomenclature Classification CPV (Vocabulaire commun des Marchés publics) Objet principal descripteur principal II.2. Division en lots oui. II.3. Délai d exécution champ non indispensable à la publication. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique Conditions de participation Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des capacités économique, financière et technique minimales requises Le pouvoir adjudicateur sélectionne les soumissionnaires conformément aux articles 16 à 20 de l arrêté royal du 8 janvier Il entend plus particulièrement vérifier parmi les causes d exclusion si le soumissionnaire ne se trouve pas dans une des situations prévues à l article situation de faillite; 2....procédure de liquidation; 3....condamnation coulée en force de chose jugée del arrêté royal précité.

18 15990 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS De inschrijver zal een uittreksel uit zijn strafregister of een gelijksoortig document afgeleverd door een rechterlijke of administratieve instantie van zijn land van afkomst of herkomst, verplicht bij zijn offerte voegen. Dit document of uittreksel dient ten vroegste gedateerd van de maand vóór opening van de offertes of de inschrijver in orde is met zijn bijdrage aan de sociale zekerheid (koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikel 17bis); of de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen en taksen overeenkomstig de wetgeving waaraan hij onderworpen is, en dit overeenkomstig 6 van bovenvermeld artikel 17. De buitenlandse inschrijver zal de door de bevoegde instantie afgeleverde attesten bijvoegen betreffende de aangiften van het voorbije begrotingsjaar. Voor de Belgische inschrijver zal dit onderzoek plaatsvinden via de website UME van FEDICT; de offerte dient aldus verplicht de identificatie van de inschrijver op deze website te vermelden. Indien de inschrijver geen loontrekkend personeel tewerkstelt maar zelf zelfstandig werknemer is, dient hij zelf het bewijs te leveren dat hij voldaan heeft aan zijn wettelijke verplichtingen betreffende de sociale verzekeringen van zelfstandigen of andere gelijksoortige verplichtingen voorzien in een wetgeving van een andere Lid-staat van de Europese Gemeenschap. III.2. Sociale zekerheid Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan EUR, zonder BTW ja. De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen. Voor de Belgische inschrijver zal dit onderzoek plaatsvinden via de website UME van FEDICT; de offerte dient aldus verplicht de identificatie van de inschrijver op deze website te vermelden. III.3. Economische en financiële draagkracht, vereiste bewijsstukken De inschrijver voegt ook bij zijn inschrijving de attesten en de verklaringen zoals voorzien in artikel 19, 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; een lijst van de voornaamste gelijksoortige leveringen of leveringen van dezelfde aard die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren; een verklaring met vermelding van het jaarlijks effectief tewerkgesteld personeel en hun belangrijkheid gedurende de drie laatste jaren; de vermelding betreffende zijn inschrijving op de lijst van in België erkende aannemers van categorie F, subcategorie 3 of op een officiële lijst in een andere Lid-staat van de Europese Gemeenschap. III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers Categorie F, of subcategorie 3. Afdeling IV. Procedure IV.1.1. Type van procedure algemene offerteaanvraag. IV.1.3. Gunningscriterium De toewijzingscriteria zijn De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend met inachtneming van hierna vermelde criteria 1 het bedrag van de offerte voor de metallisatie van de 1 m 2 [60 punten de punten worden proportioneel toegekend, het aantal punten wordt vastgesteld door de verhouding tussen goedkoopste offerte en elke andere]; 2 de termijn, uitgedrukt in werkdagen, voor het metalliseren van verschillende elementen waarvan de totale afmetingen 75 m 2 bedragen, met inbegrip van het ophalen en het terugbrengen hetzij in de productiewerkplaats, hetzij op de plaats van bestemming [20 punten de ideale termijn vastgesteld door de aanbestedende overheid bedraagt vijf werkdagen. Elke werkdag boven deze vijf dagen heeft 3 punten minder tot gevolg]; Le soumissionnaire veillera obligatoirement à joindre à son offre un extrait de son casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance, le dit extrait ou document émis au plus tôt dans le mois précédant la date d ouverture des offres. Le pouvoir adjudicateur vérifiera en outre si le soumissionnaire est en règle vis-à-vis du versement des ses cotisations sociales à l O.N.S.S. (arrêté royal du 8 janvier 1996, article 17bis); s il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et et taxes selon la législation à laquelle il doit se soumettre, et ce, conformément au 6 de l article 17 précité. Le soumissionnaire non assujetti en Belgique fournira les attestations délivrées par l autorité compétente et concernant les déclarations relatives à l exercice budgétaire antérieur. Si le soumissionnaire n occupe pas de travailleurs salariés, mais s il est lui-même travailleur indépendant, il est tenu, en vue de sa sélection, de fournir la preuve selon laquelle il est en règle par rapport à ses obligations légales en matière d assurances sociales des travailleurs indépendants ou à toutes autres obligations équivalentes prévues par la législation d un autre Etat membre de la Communauté européenne. III.2. Sécurité sociale Le montant estimé du marché excède EUR, hors T.V.A. oui. Le candidat ou le soumissionnaire doit fournir la preuve du respect de ses obligations. En ce qui concerne le soumissionnaire assujetti à la législation belge, ces vérifications seront réalisées via le website UME de FEDICT; il convient dès lors que la soumission mentionne obligatoirement le moyen d identification de son auteur sur le website précité. III.3. Capacités économique et financière, références requises Le soumissionnaire joindra également à sa soumission les attestations et déclarations prévues à l article 19, 2, du même arrêté royal, à savoir la liste des principales livraisons similaires ou de même nature effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés; une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l entreprise et l importance de ses cadres pendant les trois dernières années; la mention relative à son inscription sur la liste des entrepreneurs agréés en Belgique catégorie F, sous-catégorie 3 ou sur une liste officielle dans un autre Etat menbre de la Communauté européenne. III.5. Marché de travaux, agréation des entrepreneurs Catégorie F, ou subcatégorie 3. Section IV. Procédure IV.1.1. Type de procédure appel d offres général. IV.1.3. Critères d attribution Les critères d attribution du marché sont les suivants Le marché est attribué au soumissionnaire dont l offre retenue a été jugée la plus avantageuse selon les critères suivants 1 le montant de l offre pour la métallissation de 1 m 2 [60 points les points seront attribués demanière proportionnelle, le nombre de points étant déterminé par le rapport entre l offre la moins chère et chacune des autres]; 2 le délai exprimé en jours ouvrables, pour la métallisation de plusieurs éléments mesurant un total de 75 m 2, y compris la prise en charge et la remise soit à l atelier de fabrication soit à l endroit de destination [20 points] le délai idéal fixé par le pouvoir adjudicateur est de cinq jours ouvrables. Chaque jour ouvrable supérieur aux cinq jours coûte 3 points;

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS de termijn in geval van hoogdringendheid, in voorkomend geval zal het vervoer van kleinere onderdelen door onze diensten verzorgd worden [(15 punten) min twee punten per halve dag verschil met de kortste termijn]; 4 de duidelijkheid van de offerte [5 punten]. IV.2. Administratieve inlichtingen IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid 4T/CAD /DL. IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 21 januari Prijs 20 EUR. Voorwaarden voor verkrijging Te storten bij de Bank van De Post op rek van de Regie van de gevangenisarbeid, met de melding «D. Lotiquet, Bestek Metallisatie van metaalelementen». IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 28 januari 2005, te 11 uur. IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de aanvraag of het verzoek tot deelneming Nederlands of Frans. IV.2.5. Opening van de offertes Datum, tijdstip en plaats 28 januari 2005, te 11 uur, Berkendaelstraat 42-44, 1190 Brussel. Afdeling V. Aanvullende inlichtingen V.1. Uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht opgelegd als bedoeld in artikel 18bis, 1, van de wet neen. V.2. Voorbehoud van de opdracht aan beschutte werkplaatsen of aan sociale inschakelingsondernemingen als bedoeld in artikel 18bis, 2, van de wet neen. V.3. Overige inlichtingen neen. V.4. Datum van verzending van de aankondiging 9 december Bijlage B Perceel 1 1. Nomenclatuur CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) Hoofdopdracht hoofdcategorie Korte beschrijving van het Penitententiair Complex te Brugge afkomstige elementen. Perceel 2 1. Nomenclatuur CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) Hoofdopdracht hoofdcategorie Korte beschrijving van de Strafinrichting te Lantin afkomstige elementen. Perceel 3 1. Nomenclatuur CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) Hoofdopdracht hoofdcategorie Korte beschrijving van het Penitentiair Schoolcentrum van Marneffe afkomstige elementen. la durée dudélai d urgence, le transport d éléments de faible importance étant dans ce cas exécuté par nos soins [(15 points) moins deux points par demi-journée d écart par rapport au délai le plus bref]; la clarté de l offre [5 points]. IV.2. Renseignements d ordre administratif IV.2.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 4T/SCT DL. IV.2.2. Cahier spécial des charges et documents complémentaires, conditions d obtention Date limite d obtention 21 janvier Prix 20 EUR. Conditions d obtention A verser sur le compte de la Régie du travail pénitentiaire n ouvert auprès de la banque de La Poste avec pour l indication «D. Lotiquet, cahier spécial des charges métallisation d éléments de sécurité métalliques». IV.2.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 28 janvier 2005, à 11 heures. IV.2.4. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.2.5. Ouverture des offres Date, heure et lieu 28 janvier 2005, à 11 heures, rue Berkendael 42-44, 1190 Bruxelles. Section V. Renseignements complémentaires V.1. Conditions d exécution du marché imposées en vertu de l article 18bis, 1 er, de la loi non. V.2. Réservation du marché àdes entreprises de travail adapté ou à des entreprises d économie sociale d insertion en vertu de l article 18bis, 2, de la loi non. V.3. Autres informations non. V.4. Date d envoi du présent avis 9 décembre Annexe B Renseignements concernant les lots Lot 1 1. Nomenclature 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun des Marchés publics) Objet principal descripteur principal Description succincte éléments provenant du Complexe Pénitentiaire de Bruges. Lot 2 1. Nomenclature 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun des Marchés publics) Objet principal descripteur principal Description succincte éléments provenant de l Etablissement Pénitentiaire de Lantin. Lot 3 1. Nomenclature 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun des Marchés publics) Objet principal descripteur principal Description succincte éléments provenant du Centre Pénitentiaire Ecole de Marneffe.

20 15992 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Perceel 4 1. Nomenclatuur CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) Hoofdopdracht hoofdcategorie Korte beschrijving van de Strafinrichting van Merksplas afkomstige elementen. Lot 4 1. Nomenclature 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun des Marchés publics) Objet principal descripteur principal Description succincte éléments provenant de l Etablissement Pénitentiaire de Merksplas. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N Aankondiging van opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst Rijksdienst voor Pensioenen, t.a.v. Marc Leunens, adviseur-generaal, Zuidertoren, 12 e verdieping, 1060 Brussel, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst publiekrechtelijke instelling. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming levering van een omslagvulmachine voor omslagen C4. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht levering van een omslagvulmachine voor omslagen C4. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Zuidertoren, 1060 Brussel. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht vanaf 1 mei Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen zie lastenboek. III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben er worden geen tijdelijke verenigingen toegelaten. N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur Office national des Pensions, à l attention de Marc Leunens, conseiller général, Tour du midi, 12 e étage, 1060 Bruxelles, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur organisme de droit public. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.2. Type de marché de fournitures achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur livraison d une inséreuse pour enveloppes C4. II.1.6. Description/objet du marché livraison d une inséreuse pour enveloppes C4. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services Tour du midi, 1060 Bruxelles. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.3. Durée dumarché ou délai d exécution 1 er mai Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés. III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché aucune association momentanée ne sera autorisée.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 14 81e JAARGANG VENDREDI 4 AVRIL 2003 VRIJDAG 4 APRIL

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 32 83e JAARGANG VENDREDI 12 AOUT 2005 VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 7 83e JAARGANG VENDREDI 18 FEVRIER 2005 VRIJDAG 18

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 16 82e ANNEE VRIJDAG 16 APRIL 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 52 82e ANNEE VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 30 82e ANNEE VRIJDAG 23 JULI 2004 VENDREDI 23 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 4 83e JAARGANG VENDREDI 28 JANVIER 2005 VRIJDAG 28

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 37 81e JAARGANG VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 37 82e ANNEE VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 26 82e ANNEE VRIJDAG 25 JUNI 2004 VENDREDI 25 JUIN

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 15 83e JAARGANG VENDREDI 15 AVRIL 2005 VRIJDAG 15

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 46 81e JAARGANG VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 2 82e ANNEE VRIJDAG 9 JANUARI 2004 VENDREDI 9 JANVIER

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 13 83e JAARGANG VENDREDI 1 er AVRIL 2005 VRIJDAG 1

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 8 82e ANNEE VRIJDAG 20 FEBRUARI 2004 VENDREDI 20

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 27 81e JAARGANG VENDREDI 4 JUILLET 2003 VRIJDAG 4

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Computer-aided design (CAD) software package

Computer-aided design (CAD) software package Computer-aided design (CAD) software package Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/34753885.aspx Ekstern udbuds ID 95187-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 22 82e ANNEE VRIJDAG 28 MEI 2004 VENDREDI 28 MAI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 17 81e JAARGANG VENDREDI 25 AVRIL 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 34 82e ANNEE VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 13 82e ANNEE VRIJDAG 26 MAART 2004 VENDREDI 26

Nadere informatie

Document NL

Document NL pagina 1 van 5 Document 2004-145738-NL 31/08/2004 S169 Europese Gemeenschappen Diensten Openbare procedure I. II. III. IV. VI. NL-Roermond: Ophalen van huisvuil 2004/S 169-145738 AANKONDIGING VAN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 9 83e JAARGANG VENDREDI 4 MARS 2005 VRIJDAG 4 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 5 82e ANNEE VRIJDAG 30 JANUARI 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 16 81e JAARGANG VENDREDI 18 AVRIL 2003 VRIJDAG 18

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 30 83e JAARGANG VENDREDI 29 JUILLET 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 11 82e ANNEE VRIJDAG 12 MAART 2004 VENDREDI 12

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 3 82e ANNEE VRIJDAG 16 JANUARI 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 51 83e JAARGANG VENDREDI 23 DECEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 5 81e JAARGANG VENDREDI 31 JANVIER 2003 VRIJDAG 31

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 11 83e JAARGANG VENDREDI 18 MARS 2005 VRIJDAG 18 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 84e JAARGANG N. 4 84e ANNEE VRIJDAG 27 JANUARI 2006 VENDREDI 27

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 39 83e JAARGANG VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 18 82e ANNEE VRIJDAG 30 APRIL 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 27 82e ANNEE VRIJDAG 2 JULI 2004 VENDREDI 2 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 15 81e JAARGANG VENDREDI 11 AVRIL 2003 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 30 81e JAARGANG VENDREDI 25 JUILLET 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 9 82e ANNEE VRIJDAG 27 FEBRUARI 2004 VENDREDI 27

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie