BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4423 VLAAMS PARLEMENT N Het Kinderrechtencommissariaat Kandidaatstelling onderhandelingsprocedure Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur voor het uitvoeren van een opdracht van diensten. De opdracht zal toegekend worden via een onderhandelingsprocedure onderworpen aan nationale bekendmaking bij de aanvang van de procedure in de zin van artikel 17, 3, 2 van de wet van 24 december Aanbestedende overheid : Het Kinderrechtencommissariaat, 1011 Brussel. Contactpersoon : Inhoud opdracht : Peter Minten, tel , fax , Procedure : Peter De Decker, tel , fax , 2. Categorie te verlenen diensten : a) Categorie : B.27. Andere diensten. CPC indeling. b) Beschrijving : de opdracht bestaat uit de creatie van een «collage»-theatervoorstelling die gebruik maakt van theateringrediënten, literatuur, muziek en eventueel andere. De voorstelling moet zich laten inspireren door het thema «rechten van kinderen», meer bepaald «participatierechten van kinderen in hun gezin», is vijfenveertig tot zestig minuten lang, moet gemaakt worden met een mix van professionele acteurs en kinderen en is bedoeld voor een breed publiek : kinderen van acht tot twaalf jaar en hun ouders. De opdrachtgever heeft de intentie om rond de voorstelling een educatief/ervaringskader aan te bieden aan de toeschouwers. De opdracht houdt in : het creatief uitwerken, het coördineren, promoten, organiseren en opvoeren van de voorstelling. De intentie van de aanbestedende overheid is twintig tot dertig voorstellingen te kunnen laten plaatsvinden. 3. Plaats van verrichting : diverse Culturele Centra in Vlaanderen, keuze in overleg met de aanbestedende overheid. 4. Niet van toepassing. 5. Offertes voor een gedeelte van de betrokken diensten zijn niet toegestaan. 6. Er zullen drie dienstverleners uitgenodigd worden om in te schrijven, in de mate dat die beschikbaar zijn. 7. Niet van toepassing. 8. Duur van de opdracht : deze opdracht kadert in een campagne voor het najaar De voorstelling dient op papier te zijn uitgewerkt tegen december 2001, zodat het als dossier kan worden voorgesteld aan en gepromoot naar de Culturele Centra in Vlaanderen. Tot augustus 2002 kunnen de praktische uitwerking en de repetities plaatsvinden. De voorstellingstournee begint in september 2002 en loopt tot en met december Niet van toepassing. 10. a) Niet van toepassing. b) Uiterste ontvangstdatum van de aanvragen tot deelname : vrijdag 6 juli c) Adres waar ze naartoe moeten worden gestuurd : Postadres : Vlaams Parlement, Infrastructuur & Aankoop, t.a.v. ir. Peter De Decker, 1011 Brussel. Afgifteadres : Vlaams Parlement, Infrastructuur & Aankoop, t.a.v. ir. Peter De Decker, Hertogstraat 83, 1000 Brussel. d) Taal : Nederlands. 11. Borgsom : de borgsom bedraagt 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom. 12. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Toestand van niet-uitrusting (artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996) : De inschrijver dient bij zijn aanvraag tot deelneming volgende stukken te voegen : de inschrijving in het beroeps- en of handelsregister en het getuigschrift van de R.S.Z. b) Financiële en economische draagkracht (artikel 70 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996) : De inschrijver dient bij zijn aanvraag tot deelneming een passende bankverklaring te voegen, waarbij de bankier de financiële gezondheid van de inschrijver bevestigt, rekening houdend met de omvang en complexiteit van de opdracht. c) Geschiktheid (artikel 71 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : De geschiktheid wordt beoordeeld aan de hand van zijn ervaring in : het maken van ervaringsgerichte theatervoorstellingen voor kinderen; het kunnen werken met een mix van professionele acteurs en kinderen; het volledig kunnen uitwerken en coördineren van de voorstelling; het kunnen opmaken van een voorstellingsdossier en het kunnen aanbieden van dit dossier aan de Vlaamse Culturele Centra; het kunnen organiseren van een tournee in die Vlaamse Culturele Centra. De geschiktheid zal worden onderzocht aan de hand van volgende documenten : Een referentie, speellijst van de laatste drie jaren met vermelding van : de plaatsen waar werd gespeeld : culturele centra in meerdere Vlaamse provincies; een korte beschrijving van die voorstellingen : wat, waarover, voor wie (doelgroep). Bewijs van eigen theaterzaal. Een samenvatting van persknipsels uit de Vlaamse, lokale en nationale media betreffende het theatergezelschap en haar voorstellingen. 13. Al geselecteerde dienstverleners : niet van toepassing. 14. Bijkomende inlichtingen : de inschrijver stuurt zijn kandidaatstelling in drie exemplaren (twee kopieën en een origineel).

2 4424 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 15. Verzendingsdatum van de aankondiging : 22 juni Datum van ontvangst aan de aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : niet van toepassing. 17. Vorige data van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : niet van toepassing. 18. Niet van toepassing. SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : BELNET (Réseau télématique belge de la recherche), Service d Etat à gestion séparée créé au sein des SSTC, rue de la Science 4, 1000 Bruxelles, tél , fax , 2. Procédure de passation choisi : appel d offres général. 3. Date de passation du marché : 22 mai Critères d attribution du marché : prix et qualité du service proposé, expériences antérieurs pour la fourniture du service demandé, SLA, délai de livraison. 5. Nombre d offres reçues : neuf. 6. Nom et adresse des fournisseurs : les lots 1, 2 et 3 sont attribués à Colt, rue du Planeur 10, 1130 Bruxelles (Evere); les lots 4 et 5 n ont pas été attribués; lot 6 a été attribué à Interxion, Breguetlaan 32/38, 1438 BC Oude Meer, Pays-Bas; lot 7 a été attribué à Telindus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee. 7. Nature et quantité des produits fournis : Lot 1 : circuit de télécommunication pour le transport de paquets IP d une bande passante d au moins 45 Mbit/s entre Bruxelles et Amsterdam (AMS-IX). Lot 2 : circuit de télécommunication pour le transport de paquets IP d une bande passante d au moins 45 Mbit/s entre Bruxelles et Paris (SFINX). Lot 3 : circuit de télécommunication pour le transport de paquets IP d une bande passante d au moins 45 Mbit/s entre Bruxelles et Londres (LINX). Lot 6 : facilités de «housing» pour l hébergement d équipement de réseau à Londres (LINX). Lot 7 : un ou plusieurs routeurs IP de type Cisco 72XX + interfaces de réseaux (ou équivalent), avec contrat de maintenance et installation à Amsterdam (AMS-IX), Paris (SFINX) et Londres (LINX). 8. Date de publication de l avis de marché au Journal officiel des Communautés européennes : 17 février Date d envoi du présent avis : 19 juin Date de réception : 19 juin N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende dienst : BELNET (Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk), Staatsdienst met afzonderlijk beheer opgericht binnen de DWTC, Wetenschapsstraat 4, 1000 Brussel, tel , fax , 2. Gevolgde procedure : algemene offerteaanvraag. 3. Datum gunning van de opdracht : 22 mei Criteria voor de gunning van de opdracht : prijs en kwaliteit van de voorgestelde service, vroegere ervaring met de levering van soortgelijke diensten, SLA, leveringstermijn. 5. Aantal ontvangen offertes : negen. 6. Naam en adres leverancier : percelen 1, 2 en 3 werden toegekend aan Colt, Zweefvliegtuigstraat 10, 1130 Brussel (Evere); percelen 4 en 5 werden niet toegekend; perceel 6 werd toegekend aan Interxion, Breguetlaan 32/38, 1438 BC Oude Meer, Nederland; perceel 7 werd toegekend aan Telindus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde goederen : Perceel 1 : telecommunicatieverbinding voor het transport van IP paketten met een bandbreedte van minimum 45 Mbit/s tussen Brussel en Amsterdam (AMS-IX). Perceel 2 : telecommunicatieverbinding voor het transport van IP paketten met een bandbreedte van minimum 45 Mbit/s tussen Brussel en Parijs (SFINX). Perceel 3 : telecommunicatieverbinding voor het transport van IP paketten met een bandbreedte van minimum 45 Mbit/s tussen Brussel en Londen (LINX). Perceel 6 : Housingfaciliteiten voor het herbergen van netwerkapparatuur in Londen (LINX). Perceel 7 : één of meerdere IP routers van het type Cisco 72xx series + netwerk interfaces (of equivalent), met onderhoudscontract en installatie te Amsterdam (AMS-IX), Parijs (SFINX) en Londen (LINX). 8. Datum van bekendmaking van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 17 februari Datum van verzending : 19 juni Datum van ontvangst : 19 juni 2001.

3 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4425 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten van de Generale Staf Service général des Achats En cas d adjudication publique ou d appel d offres général, l ouverture des soumissions a lieu dans le local, situé quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, à 1140 Bruxelles. Sauf indications contraires aux avis ci-après, les documents nécessaires aux soumissionnaires peuvent être consultés : Dans les bureaux des services ou sections d achat concernés pendant les heures de visite indiquées ci-dessous. Au Bureau des adjudications, rue J. de Lalaing 10, à 1040 Bruxelles. (Seulement dans les cas où un prix de vente est indiqué à l avis d adjudication.) Algemene Dienst Aankopen In geval van openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag heeft de opening van de inschrijvingen plaats in het lokaal gelegen in het kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, ingang C, Eversestraat 1, te 1140 Brussel. Behoudens andersluidende beschikkingen in de berichten hierna, kunnen de voor de inschrijvers nodige bescheiden geraadpleegd worden : In de burelen van de betrokken aankoopdiensten of -secties tijdens de hieronder aangegeven bezoekuren. In het Kantoor voor aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel. (Wanneer een verkoopprijs in het aanbestedingsbericht aangegeven is.) Section 1. Annonces Sectie 1. Aankondigingen N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Service général des Achats, Sous-section des Achats du Matériel automobile, quartier Reine Elisabeth, bloc 4B, 2 e étage, local 43, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Dossier traité par Cdt Carette. 2. Mode de passation : appel d offres général. 3. Objet du marché : cahier spécial des charges SAMA relatif à l achat de dix lavabos médicaux mobiles. 4. Critères de sélection : Article 45, 1 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : fourniture d une liste des principales livraisons similaires effectuées les trois dernières années (seuil de sélection : au moins une installation identique). Article 45, 4 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : fourniture des descriptions et/ou photographies des produits à fournir, c.à.d. documentation commerciale (folders) permettant d identifier le matériel. 5. Consultation des documents : a) Le cahier spécial des charges est en consultation au Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax b) Le cahier spécial des charges est mis gratuitement à votre disposition chez le pouvoir adjudicateur, après rendez-vous (voir adresse au 1 er ) ou après une demande écrite (fax) pour le recevoir par la poste. N Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen Automaterieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4B, 2 e verdieping, lokaal 43, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Dossier behandeld door Cdt. Carette. 2. Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. 3. Voorwerp van de opdracht : bestek SAMA betreffende de aankoop van tien mobiele handwasinstallaties. 4. Selectiecriteria : Artikel 45, 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : leveren van een lijst met de voornaamste gelijkaardige leveringen van de laatste drie jaar (selectiedrempel : ten minste één gelijkaardige installatie). Artikel 45, 4 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : leveren van beschrijvingen en/of foto s van het te leveren materieel, d.w.z. commerciële documentatie (folders) die toelaten het materieel te identificeren. 5. Inzage van de documentatie : a) Het bestek ligt ter inzage in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax b) Het bestek wordt kosteloos ter beschikking gesteld bij de aanbestedende overheid na afspraak voor afhaling (adres zie 1) of na schriftelijke vraag (fax) voor toezending.

4 4426 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6. Délai d exécution : P.M. 7. Lieu, date et heure de l ouverture des offres : quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, le 7 septembre 2001, à9h30m. 6. Uitvoeringstermijn : P.M. 7. Plaats, datum en uur van de opening van de offertes : kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel, op 7 september 2001, te 9 u. 30 m. N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Services de l Etat-Major général, Service général des Achats, Sous-section des Achats des Equipements, Cuirs et Textiles, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , télex BE PHQ to SGA (SAE). Personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues : Commandant M. Matsaert, officier acheteur SAE a) Mode de passation choisi : appel d offres général. b) Forme du marché faisant l objet de l avis : contrat d achat pour fournitures (marché ouvert pluriannuel). Dossier SAE n a) Lieu de livraison : un dépôt situé en Belgique. b) Nature des produits à fournir en vue d un achat et numéro de classification C.P.A. : stringshirts. Classification C.P.A. : c) Quantité des produits à fournir : d) Possibilité de remettre offre pour une partie des fournitures : possibilité de remettre offre pour une, plusieurs ou toutes les parties des fournitures. 4. Date de fin d exécution des fournitures : quatre mois à dater du lendemain de la notification. 5. a) Nom et adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés : le cahier spécial des charges peut être obtenu gratuitement sur demande écrite ou par fax auprès du pouvoir adjudicateur (voir paragraphe 1 er ). Un exemplaire du cahier spécial des charges peut être consulté à l adresse suivante : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax b) P.M. c) P.M. 6. a) Date limite de réception des offres : 12 septembre 2001, à 9 heures. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises : voir paragraphe 1 er. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : français ou néerlandais. 7. a) P.M. b) Date, heure et lieu de l ouverture : le 12 septembre 2001, à 10 h 30 m, voir paragraphe 1 er, bâtiment des adjudications, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 8. Cautionnement et autres garanties demandés : 5 % du montant initial du marché. 9. Modalités essentielles de financement et de paiement de la prestation et/ou références aux textes légaux qui les réglementent : article 15 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre P.M. 11. Renseignements sur la situation propre du fournisseur et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des conditions minimales de caractères financier, économique et technique : 1 En application de l article 42 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, le pouvoir adjudicateur procédera, préalablement à l attribution, à la sélection qualitative des soumissionnaires sur base des renseignements et des documents nécessaires à l évaluation des conditions minimales de caractères financier, économique et technique, requis en vertu de l article 43 de l arrêté royal du 8 janvier N Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Diensten van de Generale Staf, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen Uitrustingen, Leder- en Textielwaren, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , telex BE PHQ to SGA (SAE). Persoon waarbij bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen : Commandant M. Matsaert, aankoopofficier SAE a) Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag. b) Vorm van de opdracht die het voorwerp uitmaakt van de aankondiging : koopovereenkomst voor leveringen (open meerjarige overeenkomst). Dossier SAE nr a) Plaats van levering : één depot in België gelegen. b) Aard van de te leveren producten en het classificatienummer bij de CPA : stringshirts. Classificatienummer C.P.A. : c) Hoeveelheid van de te leveren producten : d) Mogelijkheid een offerte in te dienen voor een gedeelte van de leveringen : mogelijkheid tot een offerte in te dienen voor één, meer of alle partijen. 4. Einddatum voor de uitvoering van de leveringen : vier maanden ingaand daags na de dag van de kennisgeving. 5. a) Naam en adres van de dienst waar het bestek en de bijkomende documenten kunnen gevraagd worden : het bestek is gratis te verkrijgen op schriftelijke aanvraag of per fax aan de aanbestedende overheid (zie paragraaf 1). Een exemplaar van het bestek is ter inzage in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax b) P.M. c) P.M. 6. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de offertes : 12 september 2001, te 9 uur. b) Adres waar deze moeten worden ingediend : zie paragraaf 1. c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld : Nederlands of Frans. 7. a) P.M. b) Dag, uur en plaats van de opening : 12 september 2001, te 10 u. 30 m., zie paragraaf 1, aanbestedingsgebouw, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, ingang C, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 8. Borgsom en andere gevraagde waarborgen : 5 % van de oorspronkelijk waarde van de opdracht. 9. Voornaamste financierings- en betalingswijzen van de verrichting en/of de verwijzingen naar de teksten die ze regelen : artikel 15 van de bijlage aan koninklijk besluit van 26 september P.M. 11. Inlichtingen over de eigen toestand van de leverancier en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden op financieel, economisch en technisch vlak : 1 In toepassing van artikel 42 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, zal de aanbestedende overheid, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van inlichtingen en documenten die nodig zijn voor de beoordeling van de financiële, economische en technische minimumeisen overeenkomstig artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.

5 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Peuvent être exclus de la participation au marché, les soumissionnaires qui ne répondent pas aux prescriptions de l article 43, 1, 2, 5 et 6, de l arrêté royal du 8 janvier Les soumissionnaires joindront les documents suivants à leur offre : La preuve qu il n a pas fait aveu de faillite ni de demande de concordat judiciaire et qu il ne se trouve pas en état de faillite, de liquidation ou de cessation d activité (article 43, 1 et 2 ). Le certificat délivré par l autorité compétente, selon lequel le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi (article 43, 5 ). Le certificat délivré par l autorité compétente, selon lequel le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et T.V.A. selon les dispositions légales du pays où il est établi (article 43, 6 ). 12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 15 janvier Critères d attribution du marché : le rapport prix/qualité avec une répartition 60/ Les variantes libres sont autorisées. 15. P.M. 16. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l avis indicatif ou mention de sa non publication : non publication. 17. Date d envoi de l avis : le 19 juin Date de réception de l avis par l O.P.O.C.E. : 19. Marché non couvert par l Accord du GATT. 2 Kunnen bijgevolg uitgesloten worden van de deelneming van de opdracht, de inschrijver die niet voldoet aan de bepalingen van artikel 43, 1, 2, 5 en 6, van het koninklijk besluit van 8 januari Te dien einde dient de inschrijver de volgende documenten aan zijn offerte toe te voegen : Het bewijs dat hij het faillissement niet heeft aangevraagd, noch in staat van gerechtelijk akkoord, faillissement of liquidatie verkeert of zijn werkzaamheden heeft gestaakt (artikel 43, 1 en 2 ). Door de bevoegde instantie afgegeven certificaat waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van zijn sociale premies volgens de wettelijke bepalingen van het land van oorsprong of herkomst (artikel 43, 5 ). Door de bevoegde instantie afgegeven certificaat waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van BTW en belastingen volgens de wettelijke bepalingen van het land van oorsprong of herkomst (artikel 43, 6 ). 12. Termijn waarbinnen de inschrijver zijn offerte moet handhaven : 15 januari Gunningscriteria van de opdracht : de verhouding prijs/kwaliteit met een ratio van 60/ Vrije varianten zijn toegestaan. 15. P.M. 16. Datum van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de periodieke enuntiatieve aankondiging of de vermelding van de niet-bekendmaking ervan : niet-bekendmaking. 17. Datum van verzending van deze aankondiging : op 19 juni Datum van ontvangst van de aankondiging door het B.O.P.E.G. : 19. De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst. N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Services de l Etat-Major général, Service général des Achats, Sous-section des Achats des Equipements, Cuirs et Textiles, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , télex BE PHQ to SGA (SAE). Personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues : Commandant M. Matsaert, officier acheteur SAE a) Mode de passation choisi : adjudication publique. b) Forme du marché faisant l objet de l avis : contrat d achat pour fournitures (marché ouvert pluriannuel). Dossier SAE n a) Lieu de livraison : dépôts situés en Belgique. b) Nature des produits à fournir en vue d un achat et numéro de classification C.P.A. : contrat pluriannuel ouvert (de 2001 à 2003) pour la livraison de gants de ville en cuir. Classification C.P.A. : c) Quantité des produits à fournir : ± pour les trois années. d) Possibilité de remettre offre pour une partie des fournitures : possibilité de remettre offre pour une, plusieurs ou toutes les parties des fournitures. 4. Date de fin d exécution des fournitures : six mois à dater du lendemain de la notification. 5. a) Nom et adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés : le cahier spécial des charges peut être obtenu gratuitement sur demande écrite ou par fax auprès du pouvoir adjudicateur (voir paragraphe 1 er ). Un exemplaire du cahier spécial des charges peut être consulté à l adresse suivante : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax b) P.M. c) P.M. N Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Diensten van de Generale Staf, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen Uitrustingen, Leder- en Textielwaren, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , telex BE PHQ to SGA (SAE). Persoon waarbij bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen : Commandant M. Matsaert, aankoopofficier SAE a) Gekozen gunningswijze : openbare aanbesteding. b) Vorm van de opdracht die het voorwerp uitmaakt van de aankondiging : koopovereenkomst voor leveringen (open meerjarige overeenkomst). Dossier SAE nr a) Plaats van levering : depots in België gelegen. b) Aard van de te leveren producten en het classificatienummer bij de CPA : meerjarige open opdracht (2001 t.e.m. 2003) voor de levering van lederen stadshandschoenen. Classificatienummer C.P.A. : c) Hoeveelheid van de te leveren producten : ± voor drie jaren. d) Mogelijkheid een offerte in te dienen voor een gedeelte van de leveringen : mogelijkheid tot een offerte in te dienen voor één, meer of alle partijen. 4. Einddatum voor de uitvoering van de levering : zes maanden ingaand daags na de dag van de kennisgeving. 5. a) Naam en adres van de dienst waar het bestek en de bijkomende documenten kunnen gevraagd worden : het bestek is gratis te verkrijgen op schriftelijke aanvraag of, het per fax aan de aanbestedende overheid (zie paragraaf 1). Een exemplaar van het bestek is ter inzage in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax b) P.M. c) P.M.

6 4428 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6. a) Date limite de réception des offres : 12 septembre 2001, à 9 heures. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises : voir paragraphe 1 er. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : français ou néerlandais. 7. a) P.M. b) Date, heure et lieu de l ouverture : le 12 septembre 2001, à 10 heures, voir paragraphe 1 er, bâtiment des adjudications, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 6. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de offertes : 12 september 2001, te 9 uur. b) Adres waar deze moeten worden ingediend : zie paragraaf 1. c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld : Nederlands of Frans. 7. a) P.M. b) Dag, uur en plaats van de opening : 12 september 2001, te 10 uur, zie paragraaf 1, aanbestedingsgebouw, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, ingang C, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 8. Cautionnement et autres garanties demandés : 5 % du montant initial du marché. 9. Modalités essentielles de financement et de paiement de la prestation et/ou références aux textes légaux qui les réglementent : article 15 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre P.M. 11. Renseignements sur la situation propre du fournisseur et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des conditions minimales de caractères financier, économique et technique : 1 En application de l article 42 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, le pouvoir adjudicateur procédera, préalablement à l attribution, à la sélection qualitative des soumissionnaires sur base des renseignements et des documents nécessaires à l évaluation des conditions minimales de caractères financier, économique et technique, requis en vertu de l article 43 de l arrêté royal du 8 janvier Peuvent être exclus de la participation au marché, les soumissionnaires qui ne répondent pas aux prescriptions de l article 43, 1, 2, 5 et 6, de l arrêté royal du 8 janvier Les soumissionnaires joindront les documents suivants à leur offre : La preuve qu il n a pas fait aveu de faillite ni de demande de concordat judiciaire et qu il ne se trouve pas en état de faillite, de liquidation ou de cessation d activité (article 43, 1 et 2 ). Le certificat délivré par l autorité compétente, selon lequel le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi (article 43, 5 ). Le certificat délivré par l autorité compétente, selon lequel le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et T.V.A. selon les dispositions légales du pays où il est établi (article 43, 6 ). 12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 15 janvier Critères d attribution du marché : le prix le plus bas. 14. Les variantes libres ne sont pas autorisées. 15. P.M. 16. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l avis indicatif ou mention de sa non publication : non publication. 17. Date d envoi de l avis : le 19 juin Date de réception de l avis par l O.P.O.C.E. : 19. Marché non couvert par l Accord du GATT. 8. Borgsom en andere gevraagde waarborgen : 5 % van de oorspronkelijk waarde van de opdracht. 9. Voornaamste financierings- en betalingswijzen van de verrichting en/of de verwijzingen naar de teksten die ze regelen : artikel 15 van de bijlage aan koninklijk besluit van 26 september P.M. 11. Inlichtingen over de eigen toestand van de leverancier en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden op financieel, economisch en technisch vlak : 1 In toepassing van artikel 42 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, zal de aanbestedende overheid, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van inlichtingen en documenten die nodig zijn voor de beoordeling van de financiële, economische en technische minimumeisen overeenkomstig artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari Kunnen bijgevolg uitgesloten worden van de deelneming van de opdracht, de inschrijver die niet voldoet aan de bepalingen van artikel 43, 1, 2, 5 en 6, van het koninklijk besluit van 8 januari Te dien einde dient de inschrijver de volgende documenten aan zijn offerte toe te voegen : Het bewijs dat hij het faillissement niet heeft aangevraagd, noch in staat van gerechtelijk akkoord, faillissement of liquidatie verkeert of zijn werkzaamheden heeft gestaakt (artikel 43, 1 en 2 ). Door de bevoegde instantie afgegeven certificaat waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van zijn sociale premies volgens de wettelijke bepalingen van het land van oorsprong of herkomst (artikel 43, 5 ). Door de bevoegde instantie afgegeven certificaat waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van BTW en belastingen volgens de wettelijke bepalingen van het land van oorsprong of herkomst (artikel 43, 6 ). Goede referenties van de voornaamste leveringen die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft. 12. Termijn waarbinnen de inschrijver zijn offerte moet handhaven : 15 januari Gunningscriteria van de opdracht : de laagste prijs. 14. Vrije varianten zijn niet toegestaan. 15. P.M. 16. Datum van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de periodieke enuntiatieve aankondiging of de vermelding van de niet-bekendmaking ervan : niet-bekendmaking. 17. Datum van verzending van deze aankondiging : op 19 juni Datum van ontvangst van de aankondiging door het B.O.P.E.G. : 19. De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst.

7 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4429 N Erratum Bulletin des Adjudications n 23 du 8 juin 2001, page 3906, avis 6820 Ministère de la Défense nationale, Service général des Achats, Sous-section des Achats de Produits et Projets spéciaux (SAPR2), quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, 3 e étage, local 92, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél (35 40), fax , telex BE PHQ pour SGA (SAPR2), Dossier SAPR Marché de service pour organiser la réunion informelle des Ministres de la Défense de l Union européenne au Parc du Cinquantenaire de Bruxelles, les 11 et 12 octobre a) Date limite de réception des offres : 23 juillet 2001, jusque 9 heures (au lieu de : 20 juillet 2001, jusque 16 heures). N Erratum Bulletin der Aanbestedingen nr. 23 van 8 juni 2001, blz. 3906, bericht 6820 Ministerie van Landsverdediging, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen Producten en Bijzondere Projecten (SAPR2), kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, 3 e verdieping, lokaal 92, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel (35 40), fax , telex BE PHQ t.a.v. SGA (SAPR2), Dossier SAPR Dienstenopdracht om de informele vergadering van de Ministers van Landsverdediging van de Europese Unie te organiseren in het Jubelpark te Brussel, op 11 en 12 oktober a). Uiterste ontvangstdatum van de offertes : 23 juli 2001, tot 9 uur (in plaats van : 20 juli 2001, tot 16 uur). N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Services de l Etat-Major général, Service général des Achats, Sous-section des Achats des Equipements, Cuirs et Textiles, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , télex BE PHQ to SGA (SAE). Personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues : Commandant M. Matsaert, officier acheteur SAE a) Mode de passation choisi : appel d offres général. b) Forme du marché faisant l objet de l avis : contrat d achat pour fournitures (marché ouvert pluriannuel). Dossier SAE n a) Lieu de livraison : un dépôt situé en Belgique. b) Nature des produits à fournir en vue d un achat et numéro de classification C.P.A. : stringshirts. Classification C.P.A. : c) Quantité des produits à fournir : d) Possibilité de remettre offre pour une partie des fournitures : possibilité de remettre offre pour une, plusieurs ou toutes les parties des fournitures. 4. Date de fin d exécution des fournitures : quatre mois à dater du lendemain de la notification. 5. a) Nom et adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés : le cahier spécial des charges peut être obtenu gratuitement sur demande écrite ou par fax auprès du pouvoir adjudicateur (voir paragraphe 1 er ). Un exemplaire du cahier spécial des charges peut être consulté à l adresse suivante : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax b) P.M. c) P.M. 6. a) Date limite de réception des offres : 12 septembre 2001, à 9 heures. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises : voir paragraphe 1 er. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : français ou néerlandais. 7. a) P.M. b) Date, heure et lieu de l ouverture : le 12 septembre 2001, à 10 h 30 m, voir paragraphe 1 er, bâtiment des adjudications, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 8. Cautionnement et autres garanties demandés : 5 % du montant initial du marché. 9. Modalités essentielles de financement et de paiement de la prestation et/ou références aux textes légaux qui les réglementent : article 15 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre P.M. N Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Diensten van de Generale Staf, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen Uitrustingen, Leder- en Textielwaren, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , telex BE PHQ to SGA (SAE). Persoon waarbij bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen : Commandant M. Matsaert, aankoopofficier SAE a) Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag. b) Vorm van de opdracht die het voorwerp uitmaakt van de aankondiging : koopovereenkomst voor leveringen (open meerjarige overeenkomst). Dossier SAE nr a) Plaats van levering : één depot in België gelegen. b) Aard van de te leveren producten en het classificatienummer bij de CPA : stringshirts. Classificatienummer C.P.A. : c) Hoeveelheid van de te leveren producten : d) Mogelijkheid een offerte in te dienen voor een gedeelte van de leveringen : mogelijkheid tot een offerte in te dienen voor één, meer of alle partijen. 4. Einddatum voor de uitvoering van de leveringen : vier maanden ingaand daags na de dag van de kennisgeving. 5. a) Naam en adres van de dienst waar het bestek en de bijkomende documenten kunnen gevraagd worden : het bestek is gratis te verkrijgen op schriftelijke aanvraag of per fax aan de aanbestedende overheid (zie paragraaf 1). Een exemplaar van het bestek is ter inzage in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax b) P.M. c) P.M. 6. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de offertes : 12 september 2001, te 9 uur. b) Adres waar deze moeten worden ingediend : zie paragraaf 1. c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld : Nederlands of Frans. 7. a) P.M. b) Dag, uur en plaats van de opening : 12 september 2001, te 10 u. 30 m., zie paragraaf 1, aanbestedingsgebouw, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, ingang C, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 8. Borgsom en andere gevraagde waarborgen : 5 % van de oorspronkelijk waarde van de opdracht. 9. Voornaamste financierings- en betalingswijzen van de verrichting en/of de verwijzingen naar de teksten die ze regelen : artikel 15 van de bijlage aan koninklijk besluit van 26 september P.M.

8 4430 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 11. Renseignements sur la situation propre du fournisseur et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des conditions minimales de caractères financier, économique et technique : 1 En application de l article 42 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, le pouvoir adjudicateur procédera, préalablement à l attribution, à la sélection qualitative des soumissionnaires sur base des renseignements et des documents nécessaires à l évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique, requis en vertu de l article 43 de l arrêté royal du 8 janvier Peuvent être exclus de la participation au marché, les soumissionnaires qui ne répondent pas aux prescriptions de l article 43, 1, 2, 5 et 6, de l arrêté royal du 8 janvier Les soumissionnaires joindront les documents suivants à leur offre : La preuve qu il n a pas fait aveu de faillite ni de demande de concordat judiciaire et qu il ne se trouve pas en état de faillite, de liquidation ou de cessation d activité (article 43, 1 et 2 ). Le certificat délivré par l autorité compétente, selon lequel le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi (article 43, 5 ). Le certificat délivré par l autorité compétente, selon lequel le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et T.V.A. selon les dispositions légales du pays où il est établi (article 43, 6 ). 12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 15 janvier Critères d attribution du marché : le rapport prix/qualité avec une répartition 60/ Les variantes libres sont autorisées. 15. P.M. 16. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l avis indicatif ou mention de sa non publication : non publication. 17. Date d envoi de l avis : le 19 juin Date de réception de l avis par l O.P.O.C.E. : 19. Marché non couvert par l Accord du GATT. 11. Inlichtingen over de eigen toestand van de leverancier en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden op financieel, economisch en technisch vlak : 1 In toepassing van artikel 42 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, zal de aanbestedende overheid, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van inlichtingen en documenten die nodig zijn voor de beoordeling van de financiële, economische en technische minimumeisen overeenkomstig artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari Kunnen bijgevolg uitgesloten worden van de deelneming van de opdracht, de inschrijver die niet voldoet aan de bepalingen van artikel 43, 1, 2, 5 en 6, van het koninklijk besluit van 8 januari Te dien einde dient de inschrijver de volgende documenten aan zijn offerte toe te voegen : Het bewijs dat hij het faillissement niet heeft aangevraagd, noch in staat van gerechtelijk akkoord, faillissement of liquidatie verkeert of zijn werkzaamheden heeft gestaakt (artikel 43, 1 en 2 ). Door de bevoegde instantie afgegeven certificaat waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van zijn sociale premies volgens de wettelijke bepalingen van het land van oorsprong of herkomst (artikel 43, 5 ). Door de bevoegde instantie afgegeven certificaat waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van BTW en belastingen volgens de wettelijke bepalingen van het land van oorsprong of herkomst (artikel 43, 6 ). 12. Termijn waarbinnen de inschrijver zijn offerte moet handhaven : 15 januari Gunningscriteria van de opdracht : de verhouding prijs/kwaliteit met een ratio van 60/ Vrije varianten zijn toegestaan. 15. P.M. 16. Datum van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de periodieke enuntiatieve aankondiging of de vermelding van de niet-bekendmaking ervan : niet-bekendmaking. 17. Datum van verzending van deze aankondiging : op 19 juni Datum van ontvangst van de aankondiging door het B.O.P.E.G. : 19. De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst. N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Service général des Achats, Sous-section des Achats de l Armement, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, rue d Evere 1, 1140 Brussel, tel , fax Personne à contacter : Commandant E. Van Hout. 2. a) Mode de passation : appel d offres général. b) Forme du marché : marché de fournitures (1 tranche ferme). 3. a) Lieu de livraison : 4000 Rocourt et 2590 Berlaar. b) Objet du marché : cahier spécial des charges SAA relatif àl achat de pièces de rechange et accessoires pour la transformation de armes Mi.50 M2 HB en Mi.50 M2 HB QCB (Quick Change Barrel). c) Sans objet. 4. Délai de livraison : le plus tôt possible. 5. a) Demande du cahier spécial des charges et documents complémentaires : pouvoir adjudicateur : voir 1 er ci-avant. b) Sans objet. c) Paiement : gratuit. 6. a) Date limite de réception des offres : le 14 septembre 2001, à 13h30m. b) Adresse : Envoi par la poste : voir 1 er. N Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen Bewapening, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Contactpersoon : Commandant E. Van Hout. 2. a) Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. b) Vorm van de opdracht : opdracht van leveringen (1 vaste schijf). 3. a) Plaats van levering : 4000 Rocourt en 2590 Berlaar. b) Voorwerp van de opdracht : bestek SAA betreffende de levering van wisselstukken en toebehoren voor de omvorming van wapens Mi.50 M2 HB in Mi.50 M2 HB QCB (Quick change Barrel). c) Zonder voorwerp. 4. Leveringstermijn : zo vlug mogelijk. 5. a) Aanvraag van het bestek en de bijkomende documenten : aanbestedende overheid : zie 1 hiervoor. b) Zonder voorwerp. c) Bedrag en betalingsvoorwaarden : gratis. 6. a) Uiterste ontvangstdatum van de offertes : 14 september 2001, te 13 u. 30 m. b) Adres : Opsturen per post : zie 1.

9 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4431 Remise des offres : voir 7, b. c) Langue : français ou néerlandais. 7. a) Personnes admises à l ouverture des offres : l ouverture des offres se fera sans communication des prix et en séance publique. b) Lieu, date et heure de l ouverture : quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, le 14 septembre 2001, à 13h30m. 8. Cautionnement : 5 % du montant du marché. 9. Modalités de financement et de paiement : le paiement des fournitures se fera suivant l article 15, 2del annexe à l arrêté royal du 26 septembre Sans objet. 11. Critères de sélection : en application de l article 42 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, le pouvoir adjudicateur procédera à une sélection qualitative des soumissionnaires préalable à l attribution sur base des documents et des renseignements nécessaires suivants : a) Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de prononcer l exclusion de tout soumissionnaire qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier (article 43, 4 de l arrêté royal). b) Les pièces à produire sans lesquelles le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de prononcer l exclusion (article 43 de l arrêté royal) : Joindre à l offre, avant la date limite de réception des offres, un certificat, relatif à l avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour de l ouverture des offres, délivré par l autorité compétente du pays concerné dont il résulte que le fournisseur est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l article 90 de l arrêté royal, 3, s il est Belge, 4, s il est étranger (article 43, 5 ). Lorsque ces documents ou certificats ne sont pas délivrés dans le pays concerné, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine ou de provenance. c) Les pièces à produire prouvant la capacité technique (article 45 de l arrêté royal) : Article 45, 5 : par des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité de produits bien identifiés par des références à certaines spécifications ou normes : une déclaration d une armée OTAN attestant que la munition leur a été fournie pendant les trois dernières années pour l utilisation dans le même matériel que celui en service dans les Forces armées belges (Mi.50 M2 HB). d) Ces documents seront joints à l offre. Ces documents restent valables pour l année en cours. Le soumissionnaire qui les aurait remis dans le cadre d un autre contrat avec le Service général des Achats est prié de le mentionner dans son offre. Les soumissionnaires sont tenus de fournir dans leur offre les documents énumérés ci-avant sous peine de ne pas être sélectionnés. 12. Délai d engagement du soumissionnaire : le soumissionnaire reste engagé par son offre jusqu au 15 janvier Critères d attribution : voir cahier spécial des charges. 14. En application de l article 103 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, chacun des soumissionnaires ne peut remettre qu une offre par marché. 15. Renseignements éventuels : sans objet. 16. Sans objet. 17. Date d envoi de l avis : 20 juin Date de réception de l avis : 25 juin Afgifte van de offertes : zie 7, b. c) Taal : Nederlands of Frans. 7. a) Personen die toegelaten worden bij de opening : de opening der offertes gebeurt zonder afkondiging der prijzen en in openbare zitting. b) Plaats, datum en uur van de opening : kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel, op 14 september 2001, te 13 u. 30 m. 8. Borgtocht : 5 % van het bedrag van de opdracht. 9. Voorschriften voor financiering en betaling : de betaling van de leveringen gebeurt volgens artikel 15, 2 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september Zonder voorwerp. 11. Selectiecriteria : in toepassing van artikel 42 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, zal de aanbestedende overheid, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van de hierna vermelde elementen. a) De aanbestedende overheid behoudt zich het recht elke inschrijver uit te sluiten die een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken (artikel 43, 4 van het koninklijk besluit). b) Documenten beroepsuitoefening te leveren zonder dewelke de inschrijver uitgesloten kan worden van deelneming aan de opdracht (artikel 43 van het koninklijk besluit) : Bijvoegen aan de offerte, voor de uiterste datum van ontvangst van de offertes, een getuigschrift, betreffende het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes, uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land en waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van het koninklijk besluit, 3, indien hij Belg is, en 4, indien hij buitenlander is (artikel 43, 5 ). Wanneer een dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. c) Documenten te leveren die de technische draagkracht van de leverancier aantonen (artikel 45 van het koninklijk besluit) : Artikel 45, 5 : door middel van certificaten die zijn opgesteld door de als bevoegd erkende officiële instituten of diensten voor kwaliteitscontrole, waarin de conformiteit van duidelijk door referenties geïdentificeerde producten met bepaalde specificaties of normen wordt bevestigd : een verklaring van een NAVO-leger waarmee bevestigd wordt dat het materieel hen in de afgelopen drie jaar werd geleverd met het doel gebruikt te worden voor hetzelfde materieel als dit van de Belgische Strijdkrachten (Mi.50 M2 HB). d) Deze documenten zullen bij de offerte gevoegd worden. Deze documenten blijven geldig voor het lopend jaar. Indien de inschrijver deze documenten heeft geleverd in het kader van een andere opdracht voor de Algemene Dienst Aankopen, zal hij dit in zijn offerte vermelden. De inschrijvers zijn gehouden de hiervoor vermelde bewijzen te leveren bij de offerte, zoniet lopen zij het risico niet geselecteerd te worden. 12. Termijn waarbinnen de inschrijver zijn offerte moet handhaven : de inschrijver blijft door zijn offerte gebonden tot 15 januari Gunningscriteria : zie bestek. 14. Bij toepassing van artikel 103 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 mag iedere inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. 15. Eventuele inlichtingen : zonder voorwerp. 16. Zonder voorwerp. 17. Verzendingsdatum van de aankondiging : 20 juni Datum van ontvangst van de aankondiging : 25 juni 2001.

10 4432 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Division Infrastructure A. Consultation des cahiers spéciaux des charges et des documents y annexés : Tous les jours ouvrables, sauf le samedi : 1. Entre 14 et 17 heures, dans les bureaux du directeur qui procédera à l adjudication. 2. Entre 10 et 16 heures, au Bureau de vente et de consultation des cahiers spéciaux des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, à 1040 Bruxelles. B. Acquisition des cahiers spéciaux des charges et des documents y annexés : 1. Uniquement au Bureau de vente et de consultation des cahiers spéciaux des charges et autres documents concernant les adjudications publiques lorsqu un prix de vente est indiqué à l avis d adjudication. 2. Uniquement et sans frais, sur simple demande adressée au directeur chargé de procéder à l adjudication, lorsqu aucun prix de vente n est mentionné à l avis. Divisie Infrastructuur A. Raadpleging der bestekken en bijgaande bescheiden : Iedere werkdag, uitgezonderd de zaterdag : 1. Tussen 14 en 17 uur, in het kantoor van de directeur die zal overgaan tot de aanbesteding. 2. Tussen 10 en 16 uur, op het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, te 1040 Brussel. B. De bestekken en bijgaande bescheiden kunnen bekomen worden : 1. Alleen op het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, wanneer een verkoopprijs vermeld wordt in het bericht. 2. Alleen en gans kosteloos, op eenvoudige aanvraag aan de directeur gelast met de aanbesteding, wanneer geen verkoopprijs vermeld wordt. N Marché passé 1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense nationale, Etat-Major général, Division Infrastructure, Direction des Télécommunications, rue Bruyn, 1120 Bruxelles, tél , fax Mode de passation choisi : appel d offres général, marché de fournitures. Cahier spécial des charges : 0T311L. 3. Date d attribution du marché : 21 mai Critère d attribution : repris dans le cahier spécial des charges. 5. Nombre d offres reçues : quatre. 6. Nom et adresse du fournisseur : Essec Telecom Systems, Schoebroekstraat 48, 3538 Beringen (Paal). 7. Prix payé : BEF (T.V.A. comprise). 8. Nature et quantité des produits fournis : suivant l inventaire. 9. Néant. 10. Autres renseignements éventuels : voir cahier spécial des charges 0T311L Date de publication de l avis du marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : 8 novembre 2000 et 7 décembre Date d envoi de la publication : 22 juin Date de réception de l avis : 22 juin Néant. N Gegunde opdracht 1. Naam en adres van de aanbestedende dienst : Ministerie van Landsverdediging, Generale Staf, Divisie Infrastructuur, Directie der Telecommunicaties, Bruynstraat, 1120 Brussel, tel , fax Wijze van aanbesteding : algemene offerteaanvraag, opdracht van leveringen. Bestek : 0T311L. 3. Datum van de gunning van de opdracht : 21 mei Gunningscriterium : opgenomen in het bestek. 5. Aantal ontvangen offertes : vier. 6. Naam en adres van de begunstigde : Essec Telecom Systems, Schoonbroekstraat 48, 3583 Beringen (Paal). 7. Betaalde prijs BEF (inclusief BTW). 8. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten : volgens inventaris. 9. Nihil. 10. Andere eventuele inlichtingen : zie bestek 0T311L Datum van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 8 november 2000 en 7 december Datum van verzending van deze aankondiging : 22 juni Datum van ontvangst van de aankondiging : 22 juni Nihil. Institut géographique national Nationaal Geografisch Instituut N Pouvoir adjudicateur : Institut géographique national, Abbaye de la Cambre 13, 1000 Bruxelles, tél , fax Le pouvoir adjudicateur est réglementé par M. Bernard Jouret, administrateur général adjoint. 2. a) Mode de passation : adjudication publique. b) Forme du marché : marché de travaux. 3. a) Lieu d exécution : Institut géographique national, blocs A-B et M, Abbaye de la Cambre 13, 1000 Bruxelles. b) Nature et étendue des prestations : Renouvellement de la corniche du bloc B. Réparation et recherche des toitures des blocs A et B. N Aanbestedende overheid : Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13, 1000 Brussel, tel , fax De aanbestedende overheid wordt vertegenwoordigd door de heer Bernard Jouret, adjunkt-administrateur-generaal. 2. a) Gunningswijze : openbare aanbesteding. b) Vorm van de opdracht : aanneming van werken. 3. a) Plaats van uitvoering : Nationaal Geografisch Instituut, blokken A-B en M, Abdij ter Kameren 13, 1000 Brussel. b) Aard en omvang van de verrichtingen : Vernieuwing van de kroonlijst van blok B. Herstelling «en recherche» van het dak van blokken A en B.

11 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4433 Réparation de la toiture du bloc M à l IGN. c) d) 4. Délai d exécution : dans le courant du mois d octobre Durée du chantier : quarante jours. 5. a) Nom et adresse d obtention du cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges SG/ Institut géographique national, Abbaye de la Cambre 13, 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de 9 heures à 16 h 30 m, soit par fax : , ou par tél ou (service juridique), ou au (service technique). b) 6. a) Date limite de réception des offres : le 3 septembre 2001, à 14 heures. b) Adresse de transmission : Institut géographique national, Abbaye de la Cambre 13, local C 23, 1000 Bruxelles. c) 7. a) Personnes admises à l ouverture de la soumission : seuls les soumissionnaires ou leurs délégués. b) Date, heure et lieu d ouverture : le 3 septembre 2001, à 14 heures, Institut géographique national, Abbaye de la Cambre 13, local C 23, 1000 Bruxelles Critères de sélection : Sans préjudice des dispositions relatives à l agréation d entrepreneurs de travaux, peut être exclu de la participation au marché l entrepreneur : 1 qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d une procéduredemême nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 2 qui a fait l aveu de sa faillite ou fait l objet d une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 3 qui a fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 4 qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier; 5 qui n est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l article 90 du présent arrêté, 3, s il est Belge, 4, s il est étranger; 6 qui n est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi; 7 qui est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre; la preuve que l entrepreneur ne se trouve pas dans un des cas cités aux ou 6 peut être apportée par la production des pièces suivantes : a) pour le 1, 2 ou 3 : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites; b) pour le 5 ou 6 : un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné. Lorsqu un tel document ou certificat n est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine ou de provenance. Sans préjudice des dispositions relatives à l agréation d entrepreneurs de travaux, la capacité financièreetéconomique de l entrepreneur peut, en règle générale, être justifiée par l une ou plusieurs des références suivantes : 1 par des déclarations bancaires appropriées; Herstelling van het dak van blok M van het NGI. c) d) 4. Uitvoeringstermijn : in de loop van de maand oktober Duurtijd van de werf : veertig dagen. 5. a) Naam en adres voor het bekomen van het bijzonder bestek : Bijzonder bestek : SG Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13, 1000 Brussel, iedere werkdag van 9 uur tot 16 u. 30 m., of per fax , of per tel of (juridische dienst), of (technische dienst). b) 6. a) Uiterste ontvangsdatum van de offertes : 3 september 2001, om 14 uur. b) Verzendingsadres : Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13, lokaal C 23, 1000 Brussel. c) 7. a) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : alleen de inschrijvers of hun gemandateerde vertegenwoordigers. b) Datum, uur en plaats van de opening : 3 september 2001, te 14 uur, Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13, lokaal C 23, 1000 Brussel Selectiecriteria : Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van de aamemers van werken, kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht de aannemer : 1 die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2 die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3 die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4 die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5 die niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van dit besluit, 3, indien hij Belg is, en 4, indien hij buitenlander is; 6 die niet in orde is met de bepaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 7 die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk. Het bewijs dat de aannemner zich niet in één van de gevallen vermeld in 1, 2, 3, 5 of 6 bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van de volgende stukken : a) voor 1, 2 of 3, een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; b) voor 5 of 6 : een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land. Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, kan de financiële en economische draagkracht van de aannemer, over het algemeen, aangetoond worden door één of meer van de volgende referenties : 1 door passende banverklaringen;

12 4434 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2 par la présentation des bilans, d extraits de bilans ou de comptes annuels de l entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l entrepreneur est établi; 3 par une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires en travaux de l entreprise au cours des trois derniers exercices. Sans préjudice des dispositions relatives à l agréation d entrepreneurs de travaux, la capacité technique de l entrepreneur peut être justifiée par l une ou plusieurs des références suivantes : Par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l époque et le lieu d exécution des travaux et préciseront s ils ont été effectués selon les règles de l art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement au pouvoir adjudicateur par l autorité compétente. 12. Maintenance du prix des offres : cent vingt jours door voorlegging van de balansen, uittreksels uit balansen of jaarrekeningen van de ondermeming, indien de wetgeving van het land waar de aannemer is gevestigd de bekendmaking van balansen voorschrijft; 3 door een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in werken van de onderneming over de laatste drie boekjaren. Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, kan de technische bekwaamheid van de aannemer aangetoond worden door één of meer van de volgende referenties : door de lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften. van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatig wijze tot een goed einde werden gebracht. In voorkomend geval zullen deze getuigschriften door de bevoegde overheid rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden worden. 12. Handhavingstermijn van de prijs der offertes : honderd twintig dagen N Pouvoir adjudicateur : Institut géographique national, Abbaye de la Cambre 13, 1000 Bruxelles, tél , fax Le pouvoir adjudicateur est réglementé par M. Bernard Jouret, administrateur général adjoint. 2. a) Mode de passation : adjudication publique. b) Forme du marché : marché de travaux. 3. a) Lieu d exécution : Institut géographique national, travaux à exécuter au bloc A et à l atelier d électricité, Abbaye de la Cambre 13, 1000 Bruxelles. b) Nature et étendue des prestations : Remplacement des châssis au 1 er étage du bloc A et de l atelier d électricité. c) d) 4. Délai d exécution : dans le courant du mois d octobre Durée du chantier : quarante jours. 5. a) Nom et adresse d obtention du cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges : SG Institut géographique national, Abbaye de la Cambre 13, 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de 9à16h30m,soit par fax : , ou par tél ou (service juridique), ou au (service technique). b) 6. a) Date limite de réception des offres : le 4 septembre 2001, à 14 heures. b) Adresse de transmission : Institut géographique national, Abbaye de la Cambre 13, local C 23, 1000 Bruxelles. c) 7. a) Personnes admises à l ouverture de la soumission : seuls les soumissionnaires ou leurs délégués. b) Date, heure et lieu d ouverture : le 4 septembre 2001, à 14 heures, Institut géographique national, Abbaye de la Cambre 13, local C 23, 1000 Bruxelles. N Aanbestedende overheid : Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13, 1000 Brussel, tel , fax De aanbestedende overheid wordt vertegenwoordigd door de heer Bernard Jouret, adjunkt-administrateur-generaal. 2. a) Gunningswijze : openbare aanbesteding. b) Vorm van de opdracht : aanneming van werken. 3. a) Plaats van uitvoering : Nationaal Geografisch Instituut, blok A (1 e verdieping) en werkplaats van de elektriciens, Abdij ter Kameren 13, 1000 Brussel. b) Aard en omvang van de verrichtingen : Vervanging van de ramen op de 1 e verdieping van blok A en in de werkplaats van de elektriciens. c) d) 4. Uitvoeringstermijn : in de loop van de maand oktober Duurtijd van de werf : veertig dagen. 5. a) Naam en adres voor het bekomen van het bijzonder bestek : Bijzonder bestek : SG Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13, 1000 Brussel, iedere werkdag tussen 9 en 16 u. 30 m., of per fax , of per tel of (juridische dienst), of (technische dienst). b) 6. a) Uiterste ontvangsdatum van de offertes : 4 september 2001, om 14 uur. b) Verzendingsadres : Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13, lokaal C 23, 1000 Brussel. c) 7. a) Personen die opening van de offertes mogen bijwonen : alleen de inschrijvers of hun gemandateerde vertegenwoordigers. b) Datum, uur en plaats van de opening : 4 september 2001, te 14 uur, Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13, lokaal C 23, 1000 Brussel.

13 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Critères de sélection : Sans préjudice des dispositions relatives à l agrégation d entrepreneurs de travaux, peut être exclu de la participation au marché l entrepreneur : 1 qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d une procéduredemême nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 2 qui a fait l aveu de sa faillite ou fait l objet d une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 3 qui a fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 4 qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier; 5 qui n est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l article 90 du présent arrêté, 3, s il est belge, 4, s il est étranger; 6 qui n est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi; 7 qui est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre; la preuve que l entrepreneur ne se trouve pas dans un des cas cités aux ou 6 peut être apportée par la production des pièces suivantes : a) pour le 1, 2 ou 3 : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites; b) pour le 5 ou 6 : un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné. Lorsqu un tel document ou certificat n est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine ou de provenance. Sans préjudice des dispositions relatives à l agrégation d entrepreneurs de travaux, la capacité financièreetéconomique de l entrepreneur peut, en règle générale, être justifiée par l une ou plusieurs des références suivantes : 1 par des déclarations bancaires appropriées; 2 par la présentation des bilans, d extraits de bilans ou de comptes annuels de l entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l entrepreneur est établi; 3 par une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires en travaux de l entreprise au cours des trois derniers exercices. Sans préjudice des dispositions relatives à l agrégation d entrepreneurs de travaux, la capacité technique de l entrepreneur peut être justifiée par l une ou plusieurs des références suivantes : Par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l époque et le lieu d exécution des travaux et préciseront s ils ont été effectués selon les règles de l art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement au pouvoir adjudicateur par l autorité compétente Selectiecriteria : Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van de aannemers van werken, kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht de aannemer : 1 die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2 die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3 die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4 die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5 die niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van dit besluit, 3, indien hij Belg is, en 4, indien hij buitenlander is; 6 die niet in orde is met de bepaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 7 die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk. Het bewijs dat de aannemer zich niet in één van de gevallen vermeld in 1, 2, 3, 5 of 6 bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van de volgende stukken : a) voor 1, 2 of 3 : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; b) voor 5 of 6 : een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land. Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, kan de financiële en economische draagkracht van de aannemer, over het algemeen, aangetoond worden door één of meer van de volgende referenties : 1 door passende bankverklaringen; 2 door voorlegging van de balansen, uittreksels uit balansen of jaarrekeningen van de ondermeming, indien de wetgeving van het land waar de aannemer is gevestigd de bekendmaking van balansen voorschrijft; 3 door een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in werken van de onderneming over de laatste drie boekjaren. Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, kan de technische bekwaamheid van de aannemer aangetoond worden door één of meer van de volgende referenties : Door de lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatig wijze tot een goed einde werden gebracht. In voorkomend geval zullen deze getuigschriften door de bevoegde overheid rechtstrecks aan de aanbestedende overheid toegezonden worden.

14 4436 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 12. Maintenance du prix des offres : cent vingt jours Handhavingstermijn van de prijs der offertes : honderd twintig dagen MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L INFRASTRUCTURE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR La Poste De Post N Avis rectificatif Bulletin des Adjudications n 23 du 8 juin 2001, page 3913, avis Pouvoir adjudicatif : La Poste, Retail Operations, General Projects Development, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles. 2. Donnée du marché : contrat cadre travaux divers d électricité. Cahier spécial des charges RO/GPD/OT/ Délai d exécution : trois cent soixante-cinq jours calendrier. 3. L ouverture des offres en séance publique prévue le 29 juin 2001, à 11 heures, à La Poste, Bureau régional de Charleroi, square des Martyrs du 18 Août, 6000 Charleroi, est reportée au vendredi 3 août 2001, à 11 heures, même adresse. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES Les cahiers spéciaux des charges et les plans concernant les travaux annoncés peuvent être consultés au : Bureau des renseignements concernant les adjudications de la S.N.C.B., rue de France 89, à 1070 Bruxelles; service chargé de procéder à l adjudication. Pour la vente de ces documents, il convient de suivre les indications de chaque annonce. Les bureaux de la S.N.C.B. sont ouverts, tous les jours ouvrables, de9à12heures et de 14 à 16 heures, sauf le samedi. NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN De bestekken en plans betreffende de aangekondigde werken kunnen geraadpleegd worden op : het Kantoor voor inlichtingen over de aanbestedingen van de N.M.B.S., Frankrijkstraat 89, te 1070 Brussel; op de dienst belast met de aanbesteding. Voor de verkoop van deze documenten raadplege men de aanduiding van iedere aankondiging. De kantoren van de N.M.B.S. zijn open, alle werkdagen, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, behalve s zaterdags. N Bulletin der Anbestedingen nr. 20 van 18 mei 2001, blz. 3299, bericht 5591 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.), Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel. Rechtzetting HSL-infrastructuur en kunstwerken km km Betreft punt 10. b (Nederlandse tekst) : het postnummer moet 2018 zijn, in plaats van 2000.

15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4437 N Centre d Activités Patrimoine, Gares et Biens immobiliers Zone Liège Pouvoir adjudicateur : S.N.C.B., Centre d Activités Patrimoine, Gares et Biens immobiliers, Zone Liège, rue du Plan Incliné 145/005, 4000 Liège. Procédure : adjudication publique. Le 9 août 2001, à 14 heures, par-devant M. G. Bemelmans, ingénieur principal, dirigeant du Centre d Activités Patrimoine, zone Liège, dans la salle des conférences, située au 3 e étage du bâtiment S.N.C.B., rue du Plan Incliné 145, 4000 Liège, adjudication publique pour l entreprise des travaux de : Ligne 162 : Namur-Sterpenich, gare de Jemelle. Prolongement du couloir sous-voies située au km et aménagement d un parking. Agréation : catégorie C ou E, classe 4 ou supérieure. Délai d exécution : cent trente jours ouvrables. Cahier spécial des charges 43/04/4/00/01A (texte français). Prix : BEF BEF 84 (T.V.A.) = BEF (EUR 36,79). Neuf plans : BEF BEF 44 (T.V.A.) = BEF 756 (EUR 18,74). Total : BEF (EUR 52,36) + BEF 128 (EUR 3,17) (T.V.A.) = BEF (EUR 55,53). Fonctionnaire dirigeant : M. G. Gustin, ingénieur civil, S.N.C.B., Centre d Activités Patrimoine, zone Liège, rue du Plan Incliné 145/005, 4000 Liège, tél , GSM , fax Consultation et vente des documents au Centre d Acitivités Patrimoine zone Liège, bâtiment (5 e étage), rue du Plan Incliné 145, 4000 Liège, à partir du 25 juin Versement au compte «S.N.C.B., Unités centrale de Coordination des Finances, zone Liège», avec indication du numéro de T.V.A. et en mentionnant «Cahier spécial des charges 43/04/4/00/01A». Les documents d adjudication peuvent être consultés au bureau de la S.N.C.B., rue de France 89, 1070 Bruxelles. Ce bureau est ouvert tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9à12heures. N Centre d Activités Patrimoine, Gares et Biens immobiliers Zone Liège Aanbestedende overheid : S.N.C.B., Centre d Activités Patrimoine, Gares et Biens immobiliers, Zone Liège, rue du Plan Incliné 145/005, 4000 Liège. Procedure : openbare aanbesteding. Op 9 augustus 2001, te 14 uur, wordt voor de heer G. Bemelmans, eerste ingenieur, dienstleider van Centre d Activités Patrimoine, zone Liège, in de conferentiezaal (3 e verdieping) van het N.M.B.S.- gebouw, rue du Plan Incliné 145, 4000 Liège, een openbare aanbesteding gehouden voor de aanneming van volgende werken : Lijn 162 : Namur-Sterpenich, station Jemelle. Verlengen van de onderdoorgang aan km en inrichten van een parking. Erkenning : categorie E of C, klasse 4 of hogere. Uitvoeringstermijn : honderd dertig werkdagen. Bestek 43/04/4/00/01A (Franse tekst). Prijs : BEF BEF 84 (BTW) = BEF (EUR 36,79). Negen plannen : BEF BEF 44 (BTW) = BEF 756 (EUR 18,74). Totaal : BEF (EUR 52,36) + BEF 128 (EUR 3,17) (BTW) = BEF (EUR 55,53). Technische ambtenaar : de heer G. Gustin, burgerlijk ingenieur, S.N.C.B., Centre d Activités Patrimoine, zone Liège, rue du Plan Incliné 145/005, 4000 Liège, tel , GSM , fax Raadpleging en verkoop der bescheiden bij de Centre d Activités Patrimoine, zone Liège, gebouw (5 e verdieping), rue du Plan Incliné 145, 4000 Liège, vanaf 25 juni Storting op rek. nr «S.N.C.B., Unités centrale de Coordination des Finances, zone Liège», met aanduiding van het BTW-nummer en de vermelding : «Cahier spécial des charges 43/04/4/00/01A». De aanbestedingsbescheiden kunnen geraadpleegd worden op het kantoor van de N.M.B.S., Frankrijkstraat 89, 1070 Brussel, alle dagen open, behalve op zaterdag, van 9 tot 12 uur. N Onderhandelingsprocedure met bekendmaking N.M.B.S., Facility Management, M. Hendrikaplein 2, 9000 Gent, tel , fax Categorie van de diensten : 94. C.P.C Ophalen van bedrijfsafval in de regio Gent Sint-Pieters, dat omwille van de aard en de samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval en het selectief ophalen van papier, karton en glas. Bestek 22/00/3/01/01. De dienstverleners die een aanvraag tot deelneming indienen moeten in het bezit zijn van een registratie als vervoerder en/of een erkenning als ophaler, voor de bedoelde afvalstoffen. De bewijzen daarvan moeten bij de kandidatuurstelling gevoegd worden. Verder is artikel 60 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 (gewijzigd door ondermeer het koninklijk besluit van 25 maart 1999; Belgisch Staatsblad van 28 april 1999) van toepassing. Uiterste datum van ontvangst van de aanvragen : 17 juli Adres waar de aanvragen moeten ingediend worden : N.M.B.S. Facility Management, e/ing. M. Algoet, branchemanager, M. Hendrikaplein 2, 9000 Gent. N Onderhandelingsprocedure met bekendmaking N.M.B.S., Facility Management, M. Hendrikaplein 2, 9000 Gent, tel , fax Categorie van de diensten : 94. C.P.C Ophalen van bedrijfsafval in de regio Denderleeuw, dat omwille van de aard en de samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval en het selectief ophalen van papier, karton en glas. Bestek 22/00/3/01/02.

16 4438 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN De dienstverleners die een aanvraag tot deelneming indienen moeten in het bezit zijn van een registratie als vervoerder en/of een erkenning als ophaler, voor de bedoelde afvalstoffen. De bewijzen daarvan moeten bij de kandidatuurstelling gevoegd worden. Verder is artikel 60 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 (gewijzigd door ondermeer het koninklijk besluit van 25 maart 1999; Belgisch Staatsblad van 28 april 1999) van toepassing. Uiterste datum van ontvangst van de aanvragen : 17 juli Adres waar de aanvragen moeten ingediend worden : N.M.B.S. Facility Management, e/ing. M. Algoet, branchemanager, M. Hendrikaplein 2, 9000 Gent. N Onderhandelingsprocedure met bekendmaking N.M.B.S., Facility Management, M. Hendrikaplein 2, 9000 Gent, tel , fax Categorie van de diensten : 94. C.P.C Ophalen van bedrijfsafval in de regio Gent Rail, dat omwille van de aard en de samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval en het selectief ophalen van papier, karton en glas. Bestek 22/00/3/01/03. De dienstverleners die een aanvraag tot deelneming indienen moeten in het bezit zijn van een registratie als vervoerder en/of een erkenning als ophaler, voor de bedoelde afvalstoffen. De bewijzen daarvan moeten bij de kandidatuurstelling gevoegd worden. Verder is artikel 60 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 (gewijzigd door ondermeer het koninklijk besluit van 25 maart 1999; Belgisch Staatsblad van 28 april 1999) van toepassing. Uiterste datum van ontvangst van de aanvragen : 17 juli Adres waar de aanvragen moeten ingediend worden : N.M.B.S. Facility Management, e/ing. M. Algoet, branchemanager, M. Hendrikaplein 2, 9000 Gent. N Onderhandelingsprocedure met bekendmaking N.M.B.S., Facility Management, M. Hendrikaplein 2, 9000 Gent, tel , fax Categorie van de diensten : 94. C.P.C Ophalen van bedrijfsafval in de regio Dendermonde, dat omwille van de aard en de samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval en het selectief ophalen van papier, karton en glas. Bestek 22/00/3/01/04. De dienstverleners die een aanvraag tot deelneming indienen moeten in het bezit zijn van een registratie als vervoerder en/of een erkenning als ophaler, voor de bedoelde afvalstoffen. De bewijzen daarvan moeten bij de kandidatuurstelling gevoegd worden. Verder is artikel 60 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 (gewijzigd door ondermeer het koninklijk besluit van 25 maart 1999; Belgisch Staatsblad van 28 april 1999) van toepassing. Uiterste datum van ontvangst van de aanvragen : 17 juli Adres waar de aanvragen moeten ingediend worden : N.M.B.S. Facility Management, e/ing. M. Algoet, branchemanager, M. Hendrikaplein 2, 9000 Gent. N Onderhandelingsprocedure met bekendmaking N.M.B.S., Facility Management, M. Hendrikaplein 2, 9000 Gent, tel , fax Categorie van de diensten : 94. C.P.C Ophalen van bedrijfsafval in de regio Kortrijk, dat omwille van de aard en de samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval en het selectief ophalen van papier, karton en glas. Bestek 22/00/3/01/05. De dienstverleners die een aanvraag tot deelneming indienen moeten in het bezit zijn van een registratie als vervoerder en/of een erkenning als ophaler, voor de bedoelde afvalstoffen. De bewijzen daarvan moeten bij de kandidatuurstelling gevoegd worden. Verder is artikel 60 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 (gewijzigd door ondermeer het koninklijk besluit van 25 maart 1999; Belgisch Staatsblad van 28 april 1999) van toepassing. Uiterste datum van ontvangst van de aanvragen : 17 juli Adres waar de aanvragen moeten ingediend worden : N.M.B.S. Facility Management, e/ing. M. Algoet, branchemanager, M. Hendrikaplein 2, 9000 Gent.

17 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4439 N Onderhandelingsprocedure met bekendmaking N.M.B.S., Facility Management, M. Hendrikaplein 2, 9000 Gent, tel , fax Categorie van de diensten : 94. C.P.C Ophalen van bedrijfsafval in de regio Brugge, dat omwille van de aard en de samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval en het selectief ophalen van papier, karton en glas. Bestek 22/00/3/01/06. De dienstverleners die een aanvraag tot deelneming indienen moeten in het bezit zijn van een registratie als vervoerder en/of een erkenning als ophaler, voor de bedoelde afvalstoffen. De bewijzen daarvan moeten bij de kandidatuurstelling gevoegd worden. Verder is artikel 60 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 (gewijzigd door ondermeer het koninklijk besluit van 25 maart 1999; Belgisch Staatsblad van 28 april 1999) van toepassing. Uiterste datum van ontvangst van de aanvragen : 17 juli Adres waar de aanvragen moeten ingediend worden : N.M.B.S. Facility Management, e/ing. M. Algoet, branchemanager, M. Hendrikaplein 2, 9000 Gent. N Instandhouding Infrastructuur - Zone Antwerpen Le mardi 14 août 2001, à 11 heures, dans les bureaux de M. De Groof, ingénieur principal du service Instandhouding Infrastructuur, gare d Antwerpen-Centraal (2 e étage), adjudication publique pour l entreprise des travaux, lignes 13, 15, 16, 27, 27B, 27B1, 29, 53, 53A, 54 et 207, Vilvoorde-Mechelen-Haacht-Lier- Herentals et environs : Utilisation d un ou de plusieurs : tracteurs simples, équipés d une faucheuse à fléaux montée à l arrière du tracteur, ou montée sur un bras de grue hydraulique, d une portée de ± 7 mètres; tracteurs rail-route équipés d une faucheuse à fléaux montée sur un bras de grue hydraulique d une portée de 7 mètres avec conducteur pour le fauchage des bermes et talus. Agréation : non exigée. Délai d exécution : trois cent soixante-cinq jours calendrier. Cahier spécial des charges 51/52/2/01/04 (texte néerlandais). Prix (plans incl.) : BEF 310 ou EUR 7,68 + BEF 19 ou EUR 0,47 (T.V.A.) = BEF 329 ou EUR 8,15. Consultation et achat des documents à l adresse précitée. Versement au compte «N.M.B.S., District Noordoost, Ontvangsten te Antwerpen», avec indication du numéro de T.V.A. et en mentionnant : «Bestek 51/52/2/01/04». Les documents d adjudication peuvent également être consultés au bureau des renseignements relatifs aux adjudications de la S.N.C.B., rue de France 89, à 1070 Bruxelles. N Instandhouding Infrastructuur - Zone Antwerpen Op dinsdag 14 augustus 2001, te 11 uur, in de kantoren van de heer De Groof, eerste ingenieur bij de Dienst Instandhouding Infrastructuur, station Antwerpen-Centraal (2 e verdieping), openbare aanbesteding voor de werken lijnen 13, 15, 16, 27, 27B, 27B1, 29, 53, 53A, 54, 207, Vilvoorde-Mechelen-Haacht-Lier-Herentals en omgeving : Gebruik van één of meerdere : gewone tractor, uitgerust met klepelmaaier gemonteerd achteraan de tractor, of gemonteerd op een hydraulische kraanarm met een reikwijdte van ± 7 meter; weg-spoortractor uitgerust met hydraulische kraanarm met klepelmaaier met een reikwijdte van 7 meter met bestuurder voor het maaien van bermen en taluds. Erkenning : geen. Uitvoeringstermijn : driehonderd vijfenzestig kalenderdagen. Bestek 51/52/2/01/04 (Nederlandse tekst). Prijs (incl. plans) : BEF 310 of EUR 7,68 + BEF 19 of EUR 0,47 (BTW) = BEF 329 of EUR 8,15. Raadpleging en verkoop der bescheiden op bovenstaand adres. Storting op rek «N.M.B.S., District Noordoost, Ontvangsten te Antwerpen», met aanduiding van het BTW-nummer en de vermelding : «Bestek 51/52/2/01/04». De aanbestedingsdocumenten kunnen eveneens geraadpleegd worden in het kantoor voor inlichtingen over de aanbestedingen van de N.M.B.S., Frankrijkstraat 89, 1070 Brussel. Services généraux Achats Algemene Diensten Aankopen N Le nom, l adresse télégraphique, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur : S.N.C.B., Centre de Services Achats, Bureau AC 207 section 72, rue de France 85, 1060 Bruxelles, tél , fax La nature du marché : fourniture mobilier de bureau, accordcadre. Réf. dossier : Le lieu de livraison, d exécution ou de prestation : sur le territoire belge. 4. Pour les fournitures et les travaux : fourniture de mobilier de bureau, en un lot, sur le réseau, pour une période de quatre ans. N Naam, het adres, het telegramadres, het telefoon-, het telex- en faxnummer van de aanbestedende overheid : N.M.B.S., service eenheid, aankopen, bureau AK 207, sectie 72, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel, tel , fax De aard van de opdracht : levering van kantoormeubilair, raamovereenkomst. Ref. dossier : De plaats van levering : gans België. 4. Voor leveringen en werken : de aard en de hoeveelheid van de te leveren producten levering van kantoormeubilair, in één lot, voor het ganse net, over een periode van vier jaar.

18 4440 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5. L autorisation de présenter ou non des variantes libres : oui. 6. Le délai de livraison ou d exécution ou la durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date du début : just in time à partir de mai a) La date limite de réception des demandes de participation : 27 août b) L adresse à laquelle elles doivent être transmises : idem point 1. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : néerlandais ou français. 8. Le cas échéant, le cautionnement et les garanties demandés : un cautionnement de 5 % de la valeur annuelle de la commande sera exigé. 9. Les renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services et les conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci : a) Description de l entreprise : nombre de personnes employées par catégorie lors des trois dernières années; moyens techniques mis à disposition et équipement (photo ou vidéo à joindre); possibilités de distribution sur le territoire belge (description de la division logistique). Pour les éléments qui ne font pas partie de la production même, les moyens techniques de même que les équipements des soustraitants devront être communiqués. b) Chiffre d affaires moyen par an + bénéfice/perte (les trois dernières années). c) Liste de référence des installations semblables réalisées les trois dernières années + aperçu de la gamme des produits livrés; d) une attestation délivrée par l organisme de sécurité sociale auquel le soumissionnaire est affilié certifiant que celui-ci est en règle au point de vue du versement de ses cotisations selon les dispositions légales du pays où il est établi. La sélection des candidats sera effectuée sur base des données reçues et éventuellement une visite d audit. 10. La date d envoi de l avis par le pouvoir adjudicateur : 21 juin La date de réception de l avis par l Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office) : 5. Of vrije varianten al dan niet toegelaten zijn : ja. 6. De leverings- of de uitvoeringstermijn, of de duur van de overheidsopdracht voor aanneming van diensten en zo mogelijk de aanvangsdatum : just in time vanaf mei a) De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag tot deelneming : 27 augustus b) Het adres waar ze moeten ingediend worden : idem punt 1. c) De taal of talen waarin ze moeten opgesteld worden : Nederlands of Frans. 8. Desgevallend, de gevraagde borgtocht en waarborgen : een borgtocht van 5 % op de jaarlijkse bestelde waarde zal geëist worden bij de bestelling. 9. De inlichtingen betreffende de eigen toestand van de leverancier, aannemer of dienstverlener en de door deze te vervullen minimumvoorwaarden van economische en technisch aard waarvan deze moet voldoen : a) Beschrijving van het bedrijf : aantal tewerkgestelde personen per categorie van de laatste drie jaar; beschikbare werkmiddelen en technische uitrusting (foto en video bijvoegen); distributie mogelijkheden op Belgisch grondgebied (omschrijving van de logistieke afdeling). Voor de onderdelen die zij zelf niet in productie hebben zullen zij eveneens de beschikbare werkmiddelen en teechnische uitrusting meedelen van de toeleveranciers. b) Gemiddelde omzet per jaar + winst/verlies (laatste drie jaar). c) Referentielijst (van de drie laatste jaar) van dergelijke leveringen + overzicht van gamma geleverde producten. d) een geldig attest afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is en waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bedragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. De selectie van de kandidaten zal geschieden op basis van de ontvangen inlichtingen en eventueel een audit ter plaatse. 10. De verzendingsdatum van de aankondiging door de aanbestedende overheid : 21 juni De ontvangstdatum van de aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen (door dit bureau te vermelden) : N Marché passé 1. Le nom et l adresse du pouvoir adjudicateur : S.N.C.B., Centre de Service, Achats, Bureau AC 203, section 71, rue de France 85, 1060 Bruxelles, tél , fax La nature du marché : fournitures. 3. La nature des fournitures : fourniture d installations de service de carburant pour locomotives diesel, accord-cadre. 4. a) La forme de la mise en concurrence : avis de marché. b) La référence de la publication de l avis au Journal officiel des Communautés européennes : 2000/S du 27 octobre La procédure de passation du marché : procédure négociée avec publicité. 6. Le nombre d offres reçues : deux. 7. La date de passation du marché : 31 mai Le nom et adresse de l adjudicataire : Pump Service Automatic, N.V., Bisschoppenhoflaan , 2100 Deurne. N Gegunde opdracht 1. De naam en het adres van de aanbestedende overheid : N.M.B.S., service eenheid aankopen, bureau AK 203, sectie 71, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel, tel , fax De aard van de opdracht : leveringen. 3. Aard van de leveringen : levering van betankingsinstallaties voor diesellocomotieven, raamovereenkomst. 4. a) De vorm van de oproep tot mededinging : aankondiging van opdracht. b) De verwijzing naar de bekendmaking van de aankondiging in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 2000/S van 27 oktober De gunningsprocedure van de opdracht : onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 6. Het aantal ontvangen offertes : twee. 7. De gunningsdatum van de opdracht : 31 mei De naam en het adres van de aannemer : Pump Service Automatic, N.V., Bisschoppenhoflaan , 2100 Deurne.

19 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4441 N N Marché passé 1. Le nom et l adresse du pouvoir adjudicateur : S.N.C.B., Centre de Service Achats, Bureau AC 203, section 71, rue de France 85, 1060 Bruxelles, tél , fax La nature du marché : fournitures. 3. La nature des fournitures : fourniture d une installation de chauffage au gaz. 4. a) La forme de la mise en concurrence : avis de marché. 5. La procédure de passation du marché : procédure négociée avec publicité. 6. Le nombre d offres reçues : quatre. 7. La date de passation du marché : 9 mai Le nom et adresse de l adjudicataire : Asea Brown Boveri, N.V., Building Systems Benelux, Anzegemseweg 28, 8790 Waregem. Gegunde opdracht 1. De naam en het adres van de aanbestedende overheid : N.M.B.S., service eenheid aankopen, bureau AK 203, sectie 71, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel, tel , fax De aard van de opdracht : leveringen. 3. Aard van de leveringen : levering van een volledig gasgestookte verwarmingsinstallatie. 4. De vorm van de oproep tot mededinging : aankondiging van opdracht. 5. De gunningsprocedure van de opdracht : onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 6. Het aantal ontvangen offertes : vier. 7. De gunningsdatum van de opdracht : 9 mei De naam en het adres van de aannemer : Asea Brown Boveri, N.V., Building Systems Benelux, Anzegemseweg 28, 8790 Waregem. N Marché passé 1. Nom et adresse de l entité adjudicatrice : Société nationale des Chemins de fer belges, centre de services achats, division AC 03, section 73, rue de France 85, 1060 Bruxelles, tél , fax Nature du marché : Réf. dossier : Fournitures. 3. Au moins un résumé sur la nature des fournitures, des travaux ou des services fournis : marché pour la fourniture de deux cent cinquante wagons Shimmns. 4. a) Forme de la mise en concurrence : avis de marché. b) Référence de la publication de l avis au Journal officiel des Communautés européennes : 2000/S du 26 septembre c) Dans le cas de marchés passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable lors du lancement de la procédure, l indication de la disposition concernée de l article 59, 2 de la loi : néant. 5. Procédure de passation du marché : procédure négociée. 6. Nombre d offres reçues : huit offres. 7. Date de passation du marché : 5 juin Prix payé pour les achats d opportunité réalisés en vertu de l article 59, 2, 3 c) de la loi : néant. 9. Nom et adresse du ou des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services à qui le marché est attribué : Wagonmarket spol, S.R.O., ul. Rovná 594/5, P.O. Box 25 Posta 2, Poprad, Slovakia. 10. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d être sous-traité : néant. N Gegunde opdracht 1. Naam, adres van de aanbestedende dienst : Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, service eenheid aankopen, afdeling AK 03, sectie 73, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel, tel , fax Aard van de opdracht : Ref. dossier : Levering. 3. Ten minste een beknopte beschrijving van de aard van de leveringen, van de werken of van de verleende diensten : opdracht voor de levering van twee honderd vijftig wagens Shimmns. 4. a) Vorm van de oproep tot mededinging : aankondiging van de opdracht. b) Verwijzing naar de bekendmaking van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 2000/S van 26 september c) In het geval van opdrachten gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke raadpleging van de mededinging bij de aanvang van de procedure, de vermelding van de desbetreffende bepaling in artikel 59, 2, van de wet : nihil. 5. Procedure voor het gunnen van de opdracht : onderhandelingsprocedure. 6. Aantal ontvangen offertes : acht offertes. 7. Gunningsdatum van de opdracht : 5 juni Prijs betaald voor de opportuniteitsaankopen gedaan overeenkomstig artikel 59, 2, 3 c) van de wet : nihil. 9. Naam en adres van de leverancier(s), aannemer(s) of dienstverlener(s) aan wie de opdracht is gegund : Wagonmarket spol, S.R.O., ul. Rovná 594/5, P.O. Box 25 Posta 2, Poprad, Slovakia. 10. Desgevallend, de vermelding dat de opdracht vatbaar was of is voor onderaanneming : nihil.

20 4442 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 11. Prix payé ou prix de l offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans la passation du marché : EUR Informations facultatives : valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d être sous-traitée; le ou les critères d attribution du marché. Offre le plus favorable tenant compte des critères d attribution du cahier spécial des charges n Betaalde prijs, of de prijs van de hoogste en de laagste offerte waarmee rekening is gehouden bij de gunning van de opdracht : EUR Facultatieve gegevens : de waarde en het gedeelte van de opdracht dat aan onderaanneming is of kan worden uitbesteed, en waarde daarvan; gunningscriterium of gunningscriteria van de opdracht. Voordeligste offerte rekening houdend met de gunningscriteria van het bestek nr N Marché passé 1. Nom et adresse de l entité adjudicatrice : Société nationale des Chemins de fer belges, Centre de services Achats, Division AC 03, section 73, rue de France 85, 1060 Bruxelles, tél , fax Nature du marché Réf. dossier : Fournitures. 3. Au moins un résumé sur la nature des fournitures, des travaux ou des services fournis : marché pour la fourniture de 3 wagons enrouleurs-dérouleurs de fils de contact caténaire. 4. a) Forme de la mise en concurrence : avis de marché. b) Référence de la publication de l avis au Journal officiel des Communautés européennes : 2000/S du 18 janvier c) Dans le cas de marchés passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable lors du lancement de la procédure, l indication de la disposition concernée de l article 39, 2, de la loi : néant. 5. Procédure de passation du marché : procédure négociée. 6. Nombre d offres reçues : 4 offres. 7. Date de passation du marché : 1 er juin Prix payé pour les achats d opportunité réalisés en vertu de l article 39, 2, 3, c, de la loi : néant. 9. Nom et adresse du ou des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services à qui le marché est attribué : L. Geismar, rue d Altkirch 5, F Colmar. 10. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d être sous-traité : néant. 11. Prix payé ou prix de l offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans la passation du marché : EUR Informations facultatives : valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d être sous-traitée; le ou les critères d attribution du marché. Offre la plus favorable tenant compte des critères d attribution du cahier spécial des charges n N Gegunde opdracht 1. Naam, adres, van de aanbestedende dienst : Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Service Eenheid Aankopen, Afdeling AK 03, sectie 73, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel, tel , fax Aard van de opdracht : Ref. dossier : Leveringen. 3. Ten minste een beknopte beschrijving van de aard van de leveringen, van de werken of van de verleende diensten : opdracht voor de levering van 3 platte wagens met uitrustingen om de rijdraden van de bovenleiding te vernieuwen. 4. a) Vorm van de oproep tot mededinging : aankondiging van de opdracht. b) Verwijzing naar de bekendmaking van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 2000 S van 18 januari c) In het geval van opdrachten gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijk raadpleging van de mededinging bij de aanvang van de procedure, de vermelding van de desbetreffende bepaling in artikel 39, 2, 3, c van de wet : nihil. 5. Procedure voor het gunnen van de opdracht : onderhandelingsprocedure. 6. Aantal ontvangen offertes : 4 offertes. 7. Gunningsdatum van de opdracht : 1 juni Prijs betaald voor de opportuniteitsaankopen gedaan overeenkomstig artikel 39, 2, 3, c van de wet : nihil. 9. Naam en adres van de leverancier(s) aannemer(s) of dienstverlener(s) aan wie de opdracht is gegund : L. Geismar, rue d Altkirch 5, F Colmar. 10. Desgevallend, de vermelding dat de opdracht vatbaar was of is voor onderaanneming : nihil. 11. Betaalde prijs, of de prijs van de hoogste en de laagste offerte waarmee rekening is gehouden bij de gunning van de opdracht : EUR Facultatieve gegevens : de waarde en het gedeelte van de opdracht dat aan onderaanneming is of kan worden uitbesteed, en waarde daarvan; gunningscriterium of gunningscriteria van de opdracht. Voordeligste offerte rekening houdend met de gunningscriteria van het bestek nr

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2417 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 21.07.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5093 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6763 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER N. 11550 Institut royal météorologique de Belgique 1. Nom, adresse,

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 22.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4261 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3691 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4059 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7019 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 04.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2913 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8797 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1842

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1842 977 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1842 1. Pouvoir adjudicateur : Chambre des Représentants, Collège des questeurs, place de la Nation

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 879 VLAAMS PARLEMENT N. 1734 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. 2. Gekozen

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 31.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6211 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 10449 N. 10449 Adjudication

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5615 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Service fédéral d Information Federale Voorlichtingsdienst N. 9698

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.01.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 169 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 344 Niet-gegunde

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1847 VLAAMS PARLEMENT N. 3364 Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur voor het uitvoeren

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4621 VLAAMS PARLEMENT N. 8086 Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur tot deelneming

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 11.08.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5589 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 10024 1.

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 9807

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 9807 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5853 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 689 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.03.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1379 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES Kamer van Volksvertegenwoordigers Chambre des Représentants N. 2685 1. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 05.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 4792

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 4792 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2727 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 4792 1. Pouvoir adjudicateur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 22.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1049 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1493 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 05.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 3672

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 05.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 3672 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 05.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2147 Verbeteringsbericht In de uitgave van 29 maart 2002, van blz. 1955 tot blz. 2028, gelieve de datum te lezen als volgt : 29.03.2002,

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ;

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ; Version coordonnée Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Gecoördineerde versie Koninklijk besluit van 07 februari 2014 - BS 21/02/2014 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8573 VLAAMS PARLEMENT N. 14617 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Het Vlaams Parlement, vertegenwoordigd door zijn bureau,

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 10269 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 14.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9935 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 16921 N. 16921 1. Pouvoir

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7649 VLAAMS PARLEMENT N. 12931 Oproep tot gegadigden voor het deelnemen aan een onderhandelingsprocedure voor het leveren van informaticamateriaal

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9775 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5481

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5481 3267 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 5481 Procédure négociée avec publicité préalable pour un marché public de services pour l outtasking

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3045 SERVICES DU PREMIER MINISTRE Archives générales du Royaume et Archives de l Etat dans les Provinces DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

Nadere informatie