Paper beschrijft het probleem (de wens) en motiveert de keuze hiervoor, zij het enigszins schetsmatig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paper beschrijft het probleem (de wens) en motiveert de keuze hiervoor, zij het enigszins schetsmatig."

Transcriptie

1 Paper 1 Ontwerpplan Criterium Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Excellent Probleembeschrijving Paper maakt niet duidelijk welk probleem (welke wens) centraal staat en om welke reden. Paper beschrijft het probleem (de wens) en motiveert de keuze hiervoor, zij het enigszins schetsmatig. Paper beschrijft het probleem (de wens) en motiveert de keuze hiervoor op heldere wijze. Probleemanalyse Verkenning en keuze van oplossingen Het probleem wordt niet onderbouwd. (wens) is niet concreet en specifiek of is niet op te lossen door een ontwerp. De paper analyseert mogelijke oorzaken van het probleem op (te) simplistische wijze. Er is niet of nauwelijks onderbouwing vanuit de literatuur. De analyse berust niet op enigszins systematisch verzamelde data. De paper problematiseert niet; gemaakte keuzes gaan voorbij aan zaken als praktische haalbaarheid, efficiëntie, effectiviteit. De gekozen aanpak voor het ontwerp berust niet of nauwelijks op relevante, specifieke literatuur. De onderbouwing van het probleem berust op algemene beweringen. (wens) is een ontwerpprobleem en enigszins concreet en specifiek. De analyse van mogelijke oorzaken berust deels op relevante, specifieke literatuur, en op enigszins systematisch verzamelde data. Er is oog voor (maar geen greep op) de complexiteit van het probleem en de verwevenheid van verschillende oorzaken. De paper bespreekt enkele oplossingen voor het probleem. Er is oog voor praktische haalbaarheid. De gekozen interventie draagt een oplossing aan die enigszins door specifieke en relevante literatuur wordt ondersteund. De onderbouwing van het probleem is plausibel en berust op concrete en specifieke beschrijvingen. (wens) is een ontwerpprobleem en voldoende concreet en specifiek. De paper onderscheidt aan de hand van relevante, specifieke literatuur mogelijke oorzaken van het probleem, met oog voor complexiteit en verwevenheid van die oorzaken en factoren. Verzamelde data zorgen voor ondersteuning hiervan. De paper verkent aan de hand van specifieke, relevante literatuur welke keuzes er in de interventie te maken zijn. De gekozen interventie wordt voor een groot deel onderbouwd met plausibele (theoretische en praktische) argumenten. Paper beschrijft het probleem (de wens) helder en op een wijze die vertrouwdheid met de literatuur op dat vlak demonstreert. De onderbouwing van het probleem is plausibel en berust op concrete en specifieke beschrijvingen, met rekenschap van de beperkingen ervan. (wens) is een ontwerpprobleem en zeer concreet en specifiek. De paper brengt mogelijke oorzaken van het probleem helder in kaart, met veel oog voor complexiteit, verwevenheid en context, op een wijze die volledige greep op de materie aantoont. Verkenning literatuur en verzamelde data leveren ondersteuning en verificatie. De paper verkent aan de hand van specifieke, relevante literatuur welke keuzes er in de interventie te maken zijn. De gekozen interventie wordt volledig onderbouwd met plausibele (theoretische en praktische) argumenten, en is efficiënt en effectief.

2 Ontwerphypothese en ontwerpregels Vakinhoudelijke kwaliteit Evaluatie- en tijdsplan Er is geen ontwerphypothese, of deze hangt niet voldoende samen met de probleemanalyse en is slechts In algemene termen geformuleerd. Er zijn geen ontwerpregels geformuleerd, of deze vloeien niet logisch voort uit probleemanalyse en verkende oplossingen; ze geven nauwelijks houvast voor de uitwerking van de lessen. In de analyse van het probleem en in de keuze van de interventie is niet of nauwelijks oog voor vakspecifieke zaken. Er zijn voornemens voor een planning, maar deze zijn niet operationeel gemaakt. Het plan voor de evaluatie van het ontwerp is te schetsmatig uitgewerkt. Paper ontbeert structuur; informatie is niet logisch geordend; gemaakte stappen zijn niet navolgbaar; verwijzingen en referenties ontbreken of zijn niet correct (= APA-stijl). De ontwerphypothese hangt samen met probleemanalyse en verkende oplossingen, en is min of meer concreet en specifiek geformuleerd. De ontwerpregels vloeien min of meer voort uit probleemanalyse en verkende oplossingen; ze geven enig houvast voor de uitwerking van de lessen. De analyse van het probleem en de keuze van de interventie is herkenbaar vakspecifiek. Er is een tijdsplan. De haalbaarheid van de planning is een punt van zorg. Het plan voor de evaluatie van het ontwerp is enigszins uitgewerkt. Paper kent enige structuur en opbouw, maar kan nog beter gestroomlijnd; gemaakte stappen zijn enigszins navolgbaar; verwijzingen en referenties behoeven enige zorg (= APA-stijl) De ontwerphypothese is duidelijk te herleiden tot probleemanalyse en verkende oplossingen, en is concreet en specifiek geformuleerd. De ontwerpregels vloeien duidelijk voort uit probleemanalyse en verkende oplossingen; ze geven goed houvast voor de uitwerking van de lessen. De analyse van het probleem en de keuze van de interventie getuigen van vakspecifieke inzichten. Er is een duidelijk tijdsplan, met een reële planning. Het plan voor de evaluatie van het ontwerp is voldoende uitgewerkt en sluit aan bij ontwerphypothese klare taal; gemaakte stappen zijn navolgbaar; verwijzingen naar bijlagen, tabellen en literatuur zijn navolgbaar, referenties nagenoeg in APAstijl. De ontwerphypothese vloeit op natuurlijke wijze uit probleemanalyse en verkende oplossingen, en is scherp en helder geformuleerd. De ontwerpregels sluiten uitstekend aan bij probleemanalyse en verkende oplossingen; ze geven optimaal houvast voor de uitwerking van de lessen. De analyse van het probleem en de keuze van de interventie getuigen van uitstekende beheersing van vakinhoud en vakdidactiek. Er is een glashelder tijdsplan en een goed doordachte planning. Het plan voor de evaluatie is helder, volledig en sluit naadloos aan bij ontwerphypothese schrijfstijl en verwijzingen. Alle gemaakte stappen zijn helder en navolgbaar. Referentielijst volledig in

3 Paper 2 Ontwerp Criterium Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Excellent Vakinhoudelijke kwaliteit Vakinhoudelijk matig. Vakinhoudelijk adequaat. Vakinhoudelijk overtuigend. Vakinhoudelijk onberispelijk en op onderdelen origineel. Didactische kwaliteit van de lesplannen Leeractiviteiten sluiten aan bij leerdoelen en ontwerpdoel. Eigen keuzes in materiaal Onderbouwing keuzes (toelichting lesplannen) Volledigheid, overdraagbaarheid Weinig tot geen relatie tussen leeractiviteiten, lesdoelen en ontwerpdoel. Lesplannen zijn niet volledig en/of voldoen niet of nauwelijks aan de ontwerpregels uit het ontwerpplan. Geen eigen materiaal gebruikt; bestaand materiaal zonder aanpassingen; herkomst materiaal wordt niet verantwoord. keuzes in de lesplannen worden niet expliciet gemaakt. De keuzes worden met onjuiste gronden onderbouwd, en/of met te weinig relevante literatuur. Leerlingmateriaal, lesplannen en/of docentenhandleiding ontbreken; het ontwerp is niet overdraagbaar. paper 1 is niet navolgbaar; informatie is niet logisch geordend; gemaakte stappen zijn niet navolgbaar; verwijzingen ontbreken of zijn niet correct (APA-stijl) Leeractiviteiten sluiten min of meer aan bij lesdoelen en ontwerpdoel. Lesplannen voldoen gedeeltelijk aan de ontwerpregels uit het ontwerpplan. Eigen materiaal gebruikt; bestaand materiaal enigszins aan eigen context; herkomst materiaal merendeels verantwoord. keuzes worden deels geëxpliciteerd en onderbouwd, deels met relevante literatuur. Bevat leerlingmateriaal, lesplannen en (rudimentaire) docentenhandleiding; met de nodige uitleg is het ontwerp overdraagbaar. Paper kent enige structuur en opbouw, maar kan beter gestroomlijnd; samenvatting van paper 1 is navolgbaar; gemaakte stappen zijn enigszins navolgbaar; verwijzingen zijn incompleet, deels incorrect (APA-stijl). Lesplannen voldoen aan de ontwerpregels uit het ontwerpplan. Eigen materiaal gebruikt; bestaand materiaal goed aan eigen context aangepast; herkomst materiaal duidelijk verantwoord. keuzes in de lesplannen worden geëxpliciteerd en zorgvuldig onderbouwd, met voldoende en relevante literatuur. Bevat al het relevante leerlingmateriaal, uitgewerkte lesplannen en docentenhandleiding: het ontwerp is zonder veel uitleg overdraagbaar. naar bijlagen, tabellen en literatuur (nagenoeg in APA-stijl). Samenvatting paper 1 is helder. Gemaakte stappen zijn navolgbaar. Leeractiviteiten sluiten uitstekend aan bij lesdoelen en ontwerpdoel. Lesplannen vormen effectieve, efficiënte en originele uitwerking van de ontwerpregels uit het ontwerpplan. Optimale mix van eigen materiaal en zorgvuldig aangepast bestaand materiaal, creatief, origineel. Herkomst materiaal volledig verantwoord. keuzes in lesplannen worden geëxpliciteerd en gedegen en overtuigend onderbouwd, met ruim voldoende, zeer relevante (probleemspecifieke) literatuur. Bevat alle leerlingmateriaal, uitstekend uitgewerkte lesplannen en een glasheldere docentenhandleiding: het ontwerp is zonder meer overdraagbaar. schrijfstijl en verwijzingen (APA-stijl). Samenvatting paper 1 is helder en terzake. Gemaakte stappen zijn helder en navolgbaar.

4 Paper 3 Onderzoeksinstrumenten criterium Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Excellent Opzet evaluatieonderzoek Keuze en onderbouwing van onderzoeksinstrumenten Uitwerking van de onderzoeksinstrumenten wordt niet of onnavolgbaar worden niet beschreven en toegelicht. De instrumenten zijn niet of nauwelijks geschikt om de gewenste opbrengsten (leergedrag, leerresultaten) te meten. De keuze wordt niet onderbouwd of niet aannemelijk gemaakt; ontwerphypothese en ontwerpregels spelen er nauwelijks een rol in. Instrument(en) is/zijn niet deugdelijk uitgewerkt en/of niet als bijlage opgenomen. De uitwerking is niet of nauwelijks te herleiden tot ontwerphypothese De validiteit van de instrumenten is daardoor twijfelachtig. van paper 1 is niet navolgbaar; informatie is niet logisch geordend. De onderzoeksmethode is niet of niet helder beschreven, het is niet navolgbaar welke stappen worden gezet. Verwijzingen ontbreken of zijn niet in wordt navolgbaar worden De instrumenten zijn redelijk geschikt om de gewenste opbrengsten (leergedrag, leerresultaten) te meten. De keuze voor de instrumenten wordt enigszins onderbouwd, met oog voor de ontwerphypothese Instrument(en) is/zijn redelijk, maar niet op alle punten deugdelijk uitgewerkt. Ze zijn als bijlagen opgenomen. De uitwerking is in zekere mate te herleiden tot ontwerphypothese De instrumenten zijn daardoor deels valide. Paper kent enige structuur en opbouw, maar kan nog beter gestroomlijnd. Samenvatting van paper 1 is navolgbaar. De onderzoeksmethode is over het algemeen, maar niet op alle punten, helder beschreven en navolgbaar. Verwijzingen en referenties behoeven enige zorg (= APA-stijl) wordt navolgbaar worden per onderzoeksvraag De instrumenten zijn geschikt om de gewenste opbrengsten (leergedrag, leerresultaten) te meten. De keuze voor de instrumenten wordt afdoende onderbouwd en sluit aan bij ontwerphypothese Instrument(en) is/zijn deugdelijk uitgewerkt en opgenomen als bijlagen. De uitwerking is te herleiden tot de ontwerphypothese De validiteit van de instrumenten is daardoor voldoende gewaarborgd. naar bijlagen, tabellen en literatuur. Samenvatting van paper 1 is helder. De onderzoeksmethode is helder beschreven en navolgbaar. Referenties zijn nagenoeg in wordt glashelder worden per onderzoeksvraag beschreven en toegelicht. De instrumenten zijn geschikt om de gewenste opbrengsten (leergedrag, leerresultaten) te meten. De keuze voor de instrumenten wordt overtuigend onderbouwd, sluit uitstekend aan bij ontwerphypothese en ontwerpregels, en getuigt van originaliteit. Er is aandacht voor de beperkingen van de instrumenten. Instrument(en) is/zijn deugdelijk uitgewerkt en opgenomen als bijlagen. De uitwerking is volledig te herleiden tot ontwerphypothese en ontwerpregels. De instrumenten zijn daardoor zonder meer valide. schrijfstijl en verwijzingen. Samenvatting van peper 1 is helder en terzake. De onderzoeksmethode is glashelder beschreven en navolgbaar. Referenties volledig in APAstijl.

5 Paper 4 Analyse Uitvoering Criterium Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Excellent Beschrijving uitvoering ontwerp Analyse uitvoering ontwerp Evaluatie uitvoering ontwerp Uitvoering dataverzameling Analyse & Evaluatie dataverzameling Onvoldoende duidelijk of en hoe de lessen zijn uitgevoerd: de lezer krijgt volstrekt geen beeld van het geheel. Niet/nauwelijks oog voor discrepanties tussen lesplannen en lessen. Geen aanzet tot verbeteringen in lesopzet en/of theorie. Onvoldoende duidelijk of en hoe de beoogde data zijn verzameld. Analyse ontbreekt. paper 1 is niet navolgbaar; informatie is niet logisch geordend; gemaakte stappen zijn niet navolgbaar; indien verwijzingen: ontbreken of zijn niet correct (APAstijl). Schetsmatig verslag van uitvoering lessen: de lezer krijgt een zeker beeld van de lessen, maar moet nog zelf veel invullen. Voldoende oog voor discrepanties tussen lesplannen en lessen, en mogelijke gevolgen hiervan voor de uitkomsten. Enige aanzet tot mogelijk betere opzet en/of theorie. Schetsmatig verslag van de wijze waarop de beoogde data zijn verzameld. met aanzet tot discussie over gevolgen hiervan voor de evaluatie. Paper kent enige structuur en opbouw, maar kan nog beter gestroomlijnd; samenvatting paper 1 is navolgbaar; gemaakte stappen zijn enigszins navolgbaar; indien verwijzingen: behoeven nog enige zorg (APA-stijl). Overwegend helder verslag van verloop van de lessen: lezer krijgt goed zicht op de lessen. Overwegend helder inzicht discrepanties tussen lesplannen en lessen, en mogelijke gevolgen hiervan voor de uitkomsten. Weegt een of meer alternatieven in de lesopzet af, draagt bij aan theorievorming mbt leergedrag/leerresultaat. Overwegend helder verslag van de wijze waarop de beoogde data zijn verzameld, soms met oog voor relevante details met oog voor de invloed hiervan op de evaluatie. naar bijlagen, tabellen en literatuur. Samenvatting paper 1 is helder. Gemaakte stappen zijn navolgbaar. Indien referenties: nagenoeg in Helder en enthousiasmerend verslag van uitvoering lessen: de lezer krijgt een overtuigend beeld van het lesverloop. Grondige analyse van mogelijke effecten van discrepanties tussen lesplannen en lessen. Grondige analyse van een of enkele alternatieven, draagt overtuigend bij aan theorievorming mbt leergedrag/leer- Resultaat. Helder verslag van de wijze waarop de beoogde data zijn verzameld. met deugdelijke analyse van de invloed hiervan op de evaluatie. schrijfstijl en verwijzingen. Samenvatting paper 1 is helder en terzake. Gemaakte stappen zijn helder en navolgbaar. Indien referenties volledig in

6 Paper 5 Evaluatie Criterium Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Goed Bewerking van data De bewerking van de data is grondig en helder. Presentatie en analyse van resultaten Conclusies en discussie Suggesties voor herontwerp (van ontwerp én onderzoek!) De bewerking van data is oppervlakkig en onnavolgbaar: geen zicht op hoe gegevens zijn verwerkt. De resultaten worden niet systematisch gepresenteerd. Er is geen of nauwelijks onderscheid tussen de beschrijving van resultaten en de interpretatie ervan. Conclusies zijn onvoldoende navolgbaar en/of onvoldoende te herleiden tot de resultaten. Onvoldoende terugkoppeling naar ontwerphypothese Geen aanzet tot discussie. Suggesties voor herontwerp van ontwerp en onderzoek ontbreken, of zijn alleen in algemene termen geformuleerd. De suggesties hangen nauwelijks samen met de conclusies en worden niet of nauwelijks onderbouwd. Levert geen bijdrage aan vakdidactische theorie. paper 1 is niet navolgbaar; informatie is niet logisch geordend; gemaakte stappen zijn niet navolgbaar; verwijzingen ontbreken of zijn niet in De bewerking van de data is overwegend inzichtelijk en begrijpelijk. De resultaten worden overwegend systematisch gepresenteerd. Veelal is er onderscheid tussen de beschrijving van resultaten en de interpretatie ervan. Conclusies zijn navolgbaar en te herleiden tot de resultaten. Er is enige terugkoppeling naar ontwerphypothese Er is enige aanzet tot discussie. Suggesties voor herontwerp van ontwerp en onderzoek zijn deels algemeen, deels concreet geformuleerd. De suggesties hangen enigszins samen met de conclusies en worden enigszins onderbouwd. Levert nauwelijks bijdrage aan vakdidactische theorie. Paper kent enige structuur en opbouw, maar kan nog beter gestroomlijnd; samenvatting paper 1 is navolgbaar; gemaakte stappen zijn enigszins navolgbaar; verwijzingen behoeven nog enige zorg (APA-stijl). Nog onvoldoende geschikt voor publicatie in vaktijdschrift. De resultaten worden systematisch gepresenteerd aan de hand van de onderzoeksvragen. Er is steeds goed onderscheid tussen de beschrijving van resultaten en de interpretatie ervan. Conclusies zijn helder en vloeien logisch voort uit resultaten. De terugkoppeling naar ontwerphypothese en ontwerpregels is helder en plausibel. Voldoende aanzet tot discussie. Concrete suggesties voor herontwerp van ontwerp en onderzoek zijn aanwezig. De suggesties hangen samen met de conclusies en worden op deugdelijke wijze onderbouwd. Levert bescheiden bijdrage aan vakdidactische theorie. naar bijlagen, tabellen en literatuur. Samenvatting paper 1 is helder. Gemaakte stappen zijn navolgbaar. Referenties nagenoeg in Heeft potentie voor publicatie in vaktijdschrift. De bewerking van de data is uitermate gedegen en navolgbaar. Er is aandacht voor de beperkingen van de analyses. De resultaten worden systematisch gepresenteerd aan de hand van de onderzoeksvragen. Er is goed onderscheid tussen de beschrijving van resultaten en de interpretatie ervan. De interpretatie is rijk, en blijft bij de data Conclusies zijn helder en worden zorgvuldig onderbouwd met resultaten. Zeer grondige en zorgvuldige terugkoppeling naar ontwerphypothese Grondige en relevante aanzet tot discussie. Concrete suggesties voor herontwerp van ontwerp en onderzoek. Suggesties hangen nauw samen met conclusies en zijn uitstekend onderbouwd. Aandacht voor transfer (van thema s en/of activiteiten) naar andere leerjaren/niveaus/domeinen. Levert volwaardige bijdrage aan vakdidactische theorie. schrijfstijl en verwijzingen. Samenvatting paper 1 is helder en terzake. Gemaakte stappen zijn helder en navolgbaar. Referenties volledig in Publicabel in vaktijdschrift.

7

Leren & Instructie 3 ONTWERPOPDRACHT: HERONTWERPEN

Leren & Instructie 3 ONTWERPOPDRACHT: HERONTWERPEN Leren & Instructie 3 ONTWERPOPDRACHT: HERONTWERPEN Context In L&I 1 en 2 heb je je bekwaamd in het model didactische analyse voor je lesvoorbereidingen; in de praktijk heb je flink wat ervaring opgedaan

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Overzicht van de beoordelingsmatrixen

Overzicht van de beoordelingsmatrixen Overzicht van de beoordelingsmatrixen In de start van het werkpakket 4, peer feedback van splannen werd al snel duidelijk dat er grote verschillen bestonden in de opleidingspraktijk van de 9 lerarenopleidingen.

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

Beoordeling van het PWS

Beoordeling van het PWS Weging tussen de drie fasen: 25% projectvoorstel, 50% eindverslag, 25% presentatie (indien de presentatie het belangrijkste onderdeel is (toneelstuk, balletuitvoering, muziekuitvoering), dan telt de presentatie

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier:

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier: Bijlage bij Andriessen, D. en Van der Marel, I. (2015) Beoordelingsmodel voor eindwerkstukken voor een Faculteit Economie & Manage-ment in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Jaargang 33, Nr. 2,

Nadere informatie

Taken Leren en Instructie - 1 -

Taken Leren en Instructie - 1 - Taken Leren en Instructie - 1 - Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3 Het hele eerste semester staat in het teken van het leren ontwerpen van lessen. Als kapstok gebruiken we het Model Didactische Analyse

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is.

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is. Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een is. Plan van aanpak 1.aanleiding (10 punten) Er is geen duidelijk omschreven aanleiding

Nadere informatie

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen;

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen; Henk MassinkRubrics Ontwerpen 2012-2013 Master Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam Beoordeeld door Hanneke Koopmans en Freddy Veltman-van Vugt. Cijfer: 5.8 Uit je uitwerking blijkt dat je je zeker

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Beoordelingsformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree

De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree voor het bepalen van het eindniveau van associate-,bachelor- en masteronderzoek binnen de School of Education Erica de Bruïne Marjon Bruggink Eduard Groen

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

Rubrics ten behoeve van de afstudeerrapportage specifiek voor een onderzoeksscriptie, kritische reflectie

Rubrics ten behoeve van de afstudeerrapportage specifiek voor een onderzoeksscriptie, kritische reflectie Rubrics ten behoeve van de afstudeerrapportage specifiek voor een onderzoeksscriptie, kritische reflectie 2015-2016 Beoordeling afstudeerrapportage, kritische reflectie CE 2015-2016 (door elke examinator

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Rubrics onderzoeksopzet

Rubrics onderzoeksopzet Eindbeoordeling LA51 Praktijkgericht onderzoek 2012-2013 Naam: J. Rietjens Cijfer: 7.3 De beoordeling van de verschillende onderdelen zijn geel gemarkeerd. Door Eline Ossevoort en Hanneke Koopmans Feedback

Nadere informatie

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen Algemene gegevens Docent Evah den Boer School Helen Parkhurst Titel lessenserie Recensie schrijven CKV/NETL Klas (en niveau) 4 vwo Aantal leerlingen

Nadere informatie

Formulier Beoordeling Critical Appraisal of a Topic (CAT)

Formulier Beoordeling Critical Appraisal of a Topic (CAT) Formulier Beoordeling Critical Appraisal of a Topic (CAT) Datum: Co-schap Beschouwend Co-schap Snijdend Co-schap Moeder & Kind Co-schap Neurowetenschappen Co-schap HAG & Sociale Geneeskunde GEZP Keuzeonderwijs.

Nadere informatie

RUBRIC VERKLAREN. Toelichting

RUBRIC VERKLAREN. Toelichting RUBRIC VERKLAREN Toelichting Deze rubric is ontwikkeld in het kader van het project Bevorderen van genrespecifieke teksten schrijven in de Mens- & Maatschappijvakken 1. Er zijn rubrics ontwikkeld voor

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Beoordelingsformulier 3.1.2 Verslag Vakprofilering Geschiedenis 2015-2016 Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Studentnaam: Klas: Beoordelaar Studentnummer: Datum: KERN- EN DEELTAKEN DIE HOREN BIJ DEZE TOETS: 2.1,

Nadere informatie

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Helmond, 16 juni 2016 Puck Lamers Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen drs. Monique van der Heijden dr. Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Paper 3: Onderzoeksinstrumenten Aantal woorden (exclusief bijlage, literatuur en samenvatting): 581 Jeffrey de Jonker Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Jeffrey de Jonker Biologie Differentiëren

Nadere informatie

Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017

Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017 Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017 Voorwaarden voor het nakijken van het projectplan: De omvang van het plan is maximaal 4000 woorden. (excl. tabellen, figuren, bijlagen, literatuurlijst).

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Literatuur, leeservaring, dialogisch leren, kwestie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Literatuur, leeservaring, dialogisch leren, kwestie Iris Hoogendoorn 5617596 Schoolvak Nederlands Ontwerponderzoek paper 3: onderzoeksopzet Ontwerprapport Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Bibliografische referentie

Nadere informatie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie Interventie: Families First Deelcommissie: 1 Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier Datum vergadering: 11 april 2014 Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie De commissie

Nadere informatie

Contextgerichte aanpak bij het onderwerp rechtsvormen. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Contextgerichte aanpak bij het onderwerp rechtsvormen. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam ONTWERPRAPPORT Naam auteur(s) Ronald Kuijper Vakgebied M&O Titel Rechtsvormen in context. Onderwerp Contextgerichte aanpak bij het onderwerp rechtsvormen. Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen,

Nadere informatie

Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3

Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3 Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3 Het hele eerste semester staat in het teken van het leren ontwerpen van lessen. Als kapstok gebruiken we het Model Didactische Analyse (MDA). De bouwstenen van dit

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder. Student(e) Klas Stageschool Plaats

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder. Student(e) Klas Stageschool Plaats Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Mentor Datum Groep Aantal lln Vak- vormingsgebied: beeldende

Nadere informatie

RUBRICS LA 2 UITDAGEND ONTWERPEN

RUBRICS LA 2 UITDAGEND ONTWERPEN RUBRICS LA 2 UITDAGEND ONTWERPEN Criterium 1: De principes die ten grondslag liggen aan onderwijskundige ontwerpmodellen en aan de toepassing er van kunnen verantwoorden (30 1.1 laat zien dat hij/zij de

Nadere informatie

op zoek naar good practices

op zoek naar good practices Werken met psychische klachten op zoek naar good practices Presentatie Congres Mensenwerk 9 februari 2015 Philip de Jong en Femke Reijenga Agenda 1. Het onderzoek 2. De bevindingen 3. De betekenis 4. Discussie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen Master Innovation & Leadership in Education Leerdoelen Aan het eind van deze lesdag heb je: Kennis van de dataverzamelingsmethodes vragenlijstonderzoek,

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 6 Feedbackformulier voor onderzoeksplan. A. De inleiding. Van: Voor:

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 6 Feedbackformulier voor onderzoeksplan. A. De inleiding. Van: Voor: Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 6 Feedbackformulier voor onderzoeksplan Van: Voor: A. De inleiding Wordt de aanleiding van het onderzoek duidelijk beschreven? Wordt er een beschrijving gemaakt

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht.

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht. Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Schrijven, herschrijven, schrijfonderwijs, feedback geven, feedback ontvangen

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Schrijven, herschrijven, schrijfonderwijs, feedback geven, feedback ontvangen Naam auteur Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Inge van de Wiel Nederlands Peerfeedback in het schrijfproces Schrijfonderwijs Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Doelgroep Gymnasium

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening.

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening. amenvatting Elk jaar krijgen in Nederland zo n 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Ongeveer 60% van hen keert na opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Evalueren van de kwaliteit van onderzoek

Evalueren van de kwaliteit van onderzoek Evalueren van de kwaliteit van onderzoek Een aanpak voor zelfevaluatie van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit door vwo-leerlingen bij onderzoek in de bètavakken Promotieonderzoek in kader van

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

Ontwerponderzoek: Paper 3

Ontwerponderzoek: Paper 3 Ontwerponderzoek: Paper 3 Naam auteur(s) Karoline Heidrich Vakgebied Duits Titel Duits + Film = plezier? Onderwerp Verhoging van motivatie voor het leren van Duits door middel van leeractiviteiten rondom

Nadere informatie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie Interventie: Taallijn Deelcommissie: 3 Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier Datum vergadering: 8 oktober 2015 / 2 juni 2016 Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Fase 1. Analyse van onderwijs In kaart brengen behoeftes. Kennis over de praktijk

Fase 1. Analyse van onderwijs In kaart brengen behoeftes. Kennis over de praktijk Fase 1 1 Analyse van onderwijs In kaart brengen behoeftes Kennis over de praktijk De school heeft een wens of behoefte en deze is gebaseerd op gezamenlijke data-analyse, op schoolontwikkeling of op visie-aspecten.

Nadere informatie

De criteria dragen bij aan de ontwikkeling van de volgende competenties en indicatoren:

De criteria dragen bij aan de ontwikkeling van de volgende competenties en indicatoren: Toetsing KERNGEBIED ONTWERPEN 2012-2013 Voorwaarden De uitwerking van de opdracht moet aan de hieronder geformuleerde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor beoordeling. De beoordelaars behouden

Nadere informatie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Bijeenkomst afstudeerbegeleiders 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Doel deel II bijeenkomst vandaag Afstudeerbegeleiders zijn geinformeerd over inhoud Medmec jaar vier (scriptievaardigheden) Afstudeerbegeleiders

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Beoordeling: Parkinson

Beoordeling: Parkinson Projectgroep 1 Debby Aloserij 500618648 Hogeschool van Amsterdam Leon Borst 500643824 Januari 2014 Hellen Brakkee 500653051 HB- erpleegkunde Carolien Büdgen 500617279 Docent: Josanne Kers Joyce Stuijt

Nadere informatie

Opdrachtgever en begeleider: Dhr. J. Schilder, sectievoorzitter economie & M&O op het Baken Park Lyceum te Almere

Opdrachtgever en begeleider: Dhr. J. Schilder, sectievoorzitter economie & M&O op het Baken Park Lyceum te Almere Paper 1 Opdrachtgever en begeleider: Dhr. J. Schilder, sectievoorzitter economie & M&O op het Baken Park Lyceum te Almere Plan van aanpak profielproduct Inleiding Leerlingen die het vak M&O hebben gekozen

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie

opbrengstgericht werken in en door de sectie Doelen stellen en succescriteria formuleren voor leerlingen Informatie over doelen en succescriteria

opbrengstgericht werken in en door de sectie Doelen stellen en succescriteria formuleren voor leerlingen Informatie over doelen en succescriteria opbrengstgericht werken in en door de sectie Doelen stellen en succescriteria formuleren voor leerlingen Informatie over doelen en succescriteria APS en KPC-groep Colofon Deze uitgave maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

RUBRIC ARGUMENTEREN. Toelichting

RUBRIC ARGUMENTEREN. Toelichting RUBRIC ARGUMENTEREN Toelichting Deze rubric is ontwikkeld in het kader van het project Bevorderen van genrespecifieke teksten schrijven in de Mens- & Maatschappijvakken 1. Er zijn rubrics ontwikkeld voor

Nadere informatie

Motivatie verhogen door activerende leertaken en het vergroten van de leerlingbetrokkenheid

Motivatie verhogen door activerende leertaken en het vergroten van de leerlingbetrokkenheid Motivatie verhogen door activerende leertaken en het vergroten van de leerlingbetrokkenheid Sleuteltermen: Motivatie, activerend, betrokkenheid, Ontwerponderzoek Paper 1+2+3 24 maart 2015 Vakgebied Natuurkunde

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Handleiding Praktijkgericht onderzoek

Handleiding Praktijkgericht onderzoek Handleiding Praktijkgericht onderzoek 1. Inleiding Wat is praktijkgericht onderzoek? Het doel van deze cursus is om je bekend te maken met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek (PGO) dat zinvol is

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Lesson Study: Een effectieve en bruikbare professionaliseringsbenadering in de Nederlandse context?

Lesson Study: Een effectieve en bruikbare professionaliseringsbenadering in de Nederlandse context? Lesson Study: Een effectieve en bruikbare professionaliseringsbenadering in de Nederlandse context? NRO-project 405-15-726 Siebrich de Vries, Gerrit Roorda, Klaas van Veen Maart 2017 Inhoud presentatie

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

Beoordelingslijst: Beoordelingsmoment I Week 27

Beoordelingslijst: Beoordelingsmoment I Week 27 Beoordelgslijst: Beoordelgsmoment I Week 27 Naam leerlg: Omcirkel per aspect het getal de kolom onder de categorie van uw oordeel Beoordelgsaspecten 1. Heeft het onderwerp/ontwerp en de daarbij behorende

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst)

2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst) 2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst) Sluit aan bij actuele ontwikkelingen/vernieuwingen Het doel van het betoog is duidelijk geformuleerd Goede theoretische onderbouwing

Nadere informatie

Het einde kroont het werk? Nut en noodzaak van nabespreken bij klaslokaalexperimenten. Paper 3.

Het einde kroont het werk? Nut en noodzaak van nabespreken bij klaslokaalexperimenten. Paper 3. ONTWERPRAPPORT Naam auteur(s) Erwin Udo MSc. Vakgebied Economie Titel Het einde kroont het werk? Nut en noodzaak van nabespreken bij klaslokaalexperimenten. Paper 3. Onderwerp Experimenten Opleiding Interfacultaire

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Ontwerponderzoek Naam auteur Mariëlle Kruithof Vakgebied Wiskunde Titel Onderwerp Opleiding Het toewijzingsprobleem, een kijkje in de wiskunde buiten de middelbare school. Het behandelen van de Hongaarse

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8

Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8 Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8 Student(en): Debby Aloserij 500618648 Patty Beenakker 500620935 Martine de Bruin 500618063 Sabine Giesen 500544626 Amy Groot 500622407 Adinda de Jong

Nadere informatie

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag. Onderzoek Naam leerling:. Onderzoeksplan Er is een onderzoeksplan, maar de hoofdvraag is onduidelijk. Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BONTE TOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BONTE TOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BONTE TOL School : Basisschool De Bonte Tol Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 27JX Onderzoeksnummer : 112746 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

Een Artikel Schrijven. Prof. dr. Paul A. Kirschner Coördinator Onderzoek

Een Artikel Schrijven. Prof. dr. Paul A. Kirschner Coördinator Onderzoek Een Artikel Schrijven Prof. dr. Paul A. Kirschner Coördinator Onderzoek Met dank aan 1. Writing Scientific Manuscripts (Journal of Young Investigators) 2. S. Downes: How to publish a scientific paper 3.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN DE REGENBOOG/DE WINGERD

RAPPORT VAN BEVINDINGEN DE REGENBOOG/DE WINGERD RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE REGENBOOG/DE WINGERD Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 05HS Onderzoeksnummer: 117281 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 29 juni 2009

Nadere informatie

Zelfbeoordeling bij schrijfvaardigheid Duits

Zelfbeoordeling bij schrijfvaardigheid Duits Naam auteur Michael Huig Vakgebied Duits Titel Zelfbeoordeling bij schrijfvaardigheid Duits Onderwerp Zelfbeoordeling bij schrijfvaardigheid Duits Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 't Wildveld PRO Plaats : Venlo BRIN nummer : 17UX C1 BRIN nummer : 17UX 00 PRO Onderzoeksnummer : 283430 Datum onderzoek : 4 juni 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO School : Basisschool 't Loo Plaats : 't Loo BRIN-nummer : 09CR Onderzoeksnummer : 94545 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum vaststelling : 17 september

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Unieke Herculescode:... Titel Hercules Investeringsproject:... Promotor-coördinator: Onthaalinstelling: Hercules 1 Hercules 2

Unieke Herculescode:... Titel Hercules Investeringsproject:... Promotor-coördinator: Onthaalinstelling: Hercules 1 Hercules 2 Unieke Herculescode:... Titel Hercules Investeringsproject:... Promotor-coördinator: Onthaalinstelling: Hercules 1 Hercules 2.... Criteria vermeld in Associatie Onderzoeksreglement: 1. Het internationaal

Nadere informatie