Onderzoek Afvalscheiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Afvalscheiding"

Transcriptie

1 Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus AR Utrecht telefoon: website:

2 INHOUDSOPGAVE 1 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN ONDERZOEK ONDERZOEKOPZET RESULTATEN Houding ten aanzien van het scheiden van afval Afvalscheiding door inwoners Tevredenheid inwoners over gescheiden inzameling van afval Gebruik en tevredenheid afvalbrengstation Gebruik en tevredenheid grof vuil aan huis laten ophalen Klein chemisch afval Mogelijke aanpassingen afvalinzameling - laagbouw Mogelijke aanpassingen afvalinzameling - hoogbouw Informatie over het scheiden van afval SAMENVATTING BELANGRIJKSTE RESULTATEN BIJLAGE Introductie en vragenlijst Resultaten per plaats Resultaten naar type huishouden Resultaten naar hoogbouw/laagbouw Open antwoorden en toelichtingen Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 2

3 1 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN ONDERZOEK Het centrale thema van het onderzoek is de afvalscheiding. De gemeente Velsen wil onder meer graag weten hoe tevreden inwoners zijn over de huidige wijze van afvalscheiding en hoe de afvalscheiding volgens hen verbeterd kan worden. De gemeente heeft zelf ook ideeën hoe de afvalscheiding kan worden verbeterd. In het onderzoek komen een aantal nieuwe ideeën aan de orde. Het onderzoek kent de volgende doelstellingen: 1. Inzicht krijgen in de houding van inwoners ten aanzien van het scheiden van afval. 2. Inzicht krijgen in de mate waarin afvalstromen door inwoners worden gescheiden. 3. Inzicht krijgen in waarom bepaalde afvalstromen door inwoners niet worden gescheiden. 4. Inzicht krijgen in de tevredenheid van de inwoners over de gescheiden afvalinzameling. 5. Inzicht krijgen in het de omgang van inwoners met grof vuil. 6. Inzicht krijgen in het de omgang van inwoners met klein chemisch afval. 7. Inzicht krijgen in de voorkeur van de inwoners met betrekking tot mogelijke maatregelen ter verbetering van de afvalinzameling. 8. Inzicht krijgen in de mate waarin inwoners informatie over het scheiden van afval belangrijk vinden. Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 3

4 2 ONDERZOEKOPZET Doelgroep en respons Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête. Tot de onderzoekspopulatie behoren alle inwoners die lid zijn van het Burgerpanel van de gemeente Velsen 1. Daarnaast is ook aan inwoners uit de gemeente Velsen die geen lid zijn van het Burgerpanel de mogelijkheid geboden te participeren. Deze laatste groep heeft via een (algemene) link die op website van de gemeente Velsen is geplaatst de mogelijkheid gekregen de vragenlijst in te vullen. De inwoners die lid zijn van het Burgerpanel zijn per benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. In de is benadrukt dat de deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig en anoniem is. Het online veldwerk onder de leden van het Burgerpanel verliep als volgt: 1. De inwoners ontvingen een waarmee ze zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het online onderzoek. Deze bevatte een link waarmee men direct in de online vragenlijst terecht kwam; 2. De vragenlijst kon via de browser worden bekeken en ingevuld; 3. Na enige tijd is er per een herinnering gestuurd naar de inwoners die nog niet aan het onderzoek hadden meegewerkt. Elke inwoner kon slechts één keer de vragenlijst invullen. De technische realisatie van het online-veldwerk van het onderzoek is door DUO Market Research in eigen beheer uitgevoerd en gemanaged. Van 14 februari 2014 tot en met 7 maart 2014 hebben de inwoners de mogelijkheid gekregen de vragenlijst in te vullen. In totaal hebben inwoners de vragenlijst ingevuld. Respons - totaal Aantal 1. Via het Burgerpanel (zie onderstaande tabel) Via de website van de gemeente Velsen (algemene link) 37 Aantal inwoners uit de gemeente Velsen dat medewerking heeft verleend Respons - Burgerpanel Aantal Uitgenodigd (leden van het Burgerpanel) Geen medewerking/geen reactie 782 Aantal inwoners/burgerpanelleden dat medewerking heeft verleend Responspercentage 65% 1 Het burgerpanel is samengesteld uit inwoners van 18 jaar of ouder uit de gemeente Velsen. Deze inwoners hebben zich na een schriftelijke uitnodiging via de website aangemeld. Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 4

5 We hebben geanalyseerd of de gerealiseerde respons een afspiegeling van de gemeente Velsen als geheel vormt. Uit de analyse blijkt dat jongeren en vrouwen in iets mindere mate zijn vertegenwoordigd in de respons. Om deze lichte ondervertegenwoordiging te corrigeren, is een herweging van de onderzoeksresultaten toegepast op leeftijd en geslacht. Dit houdt in dat de antwoorden van de ondervertegenwoordigde groepen zwaarder meetellen. De resultaten van het onderzoek zijn op deze manier representatief voor de gemeente Velsen als geheel. Opzet vragenlijst De vragenlijst is in nauw overleg door de gemeente Velsen en DUO Market Research opgesteld. Voor de vragenlijst wordt verwezen naar de bijlage van dit rapport (zie paragraaf 5.1). Opzet rapportage De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in grafieken. In de grafieken worden de resultaten van de gemeente Velsen als geheel weergegeven. In de bijlage zijn de resultaten per plaats (zie paragraaf 5.2), naar type huishouden (zie paragraaf 5.3) en naar hoogbouw en laagbouw (zie paragraaf 5.4) opgenomen. Afsluitende toelichtingen van inwoners en de antwoordoptie anders, namelijk zijn eveneens opgenomen in de bijlage (zie paragraaf 5.5). De antwoorden van de antwoordoptie anders, namelijk zijn zoveel mogelijk gehercodeerd (in een antwoordcategorie ingedeeld). De resterende antwoorden in de categorie anders, namelijk zijn te divers om nog in een antwoordcategorie in te delen. Conform de reglementen en gedragscodes van het College bescherming persoonsgegevens zijn alle antwoorden van de respondenten anoniem verwerkt. Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 5

6 3 RESULTATEN 3.1 Houding ten aanzien van het scheiden van afval We hebben inwoners als eerste gevraagd hoe belangrijk ze het scheiden van afval vinden. De inwoners hebben antwoord kunnen geven op een schaal van 1 (zeer onbelangrijk) tot en met 5 (zeer belangrijk). Ruim tweederde (71%) van de inwoners vindt afvalscheiding (zeer) belangrijk. Iets minder dan een tiende (8%) vindt afvalscheiding (zeer) onbelangrijk. Hoe belangrijk vindt u het scheiden van afval? 5 afvalscheiding vind ik zeer belangrijk 34% 4 37% 3 20% 2 5% 1 afvalscheiding vind ik zeer onbelangrijk 3% Weet niet/geen mening 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 6

7 Inwoners die afvalscheiding (zeer) belangrijk vinden (n=1.094) hebben we gevraagd waarom ze afvalscheiding belangrijk vinden. Het milieuaspect speelt de belangrijkste rol: 86% geeft aan dat ze afvalscheiding belangrijk vinden omdat het beter is voor het milieu. Kunt u aangeven waarom u afvalscheiding belangrijk vindt? Meerdere antwoorden mogelijk - gesteld aan inwoners die afvalscheiding (zeer) belangrijk vinden Beter voor het milieu 86% (Morele) plicht 42% Is een gewoonte geworden 32% Groente, fruit en tuinafval levert goede en goedkope compost voor het verrijken van de tuingrond 29% Bak restafval is anders te klein 12% Anders 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De antwoorden van de optie anders zijn in de bijlage opgenomen (zie paragraaf 5.5). Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 7

8 We hebben alle inwoners zes stellingen voorgelegd. Een ruime meerderheid (91%) is het eens met de stelling dat het scheiden van afval goed is voor het milieu. Driekwart (74%) is het eens met de stelling dat het beter scheiden van afval voor inwoners financieel aantrekkelijker gemaakt zou moeten worden. Verder is 64% het eens met de stelling dat wie meer afval veroorzaakt ook meer moet betalen. Iets meer dan de helft (54%) vindt dat grotere huishoudens een hogere afvalstoffenheffing zou moeten betalen dan kleinere huishoudens. Meer dan de helft (56%) is het oneens met de stelling dat iedereen dezelfde afvalstoffenheffing zou moeten betalen. We hebben inwoners ook de stelling voorgelegd of ze meer afvalstoffenheffing willen betalen als dat ook echt een bijdrage levert aan een beter milieu. Een kwart van de inwoners is hiertoe bereid. Aan de andere kant is 46% hiertoe niet bereid. Het scheiden van afval is goed voor het milieu 57% 34% 5% Het beter scheiden van afval moet voor inwoners financieel aantrekkelijker gemaakt worden 41% 33% 13% 6% 4% Diegene die meer afval veroorzaakt, moet ook meer betalen 30% 34% 17% 13% 3% Grotere huishoudens moeten een hogere afvalafstoffenheffing betalen dan kleinere huishoudens 22% 32% 18% 21% 5% Iedereen zou hetzelfde moeten betalen voor de afvalstoffenheffing 8% 16% 18% 43% 13% 3% Ik ben bereid iets meer afvalstoffenheffing te betalen als dat ook echt een bijdrage levert aan een beter milieu. 4% 21% 26% 31% 15% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens Weet niet Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 8

9 Op dit moment betaalt ieder huishouden een gelijk bedrag voor de afvalstoffenheffing. Het is ook mogelijk de hoogte van de afvalstoffenheffing af te laten hangen van de grootte van het huishouden of de feitelijke hoeveelheid afval van een huishouden. We hebben inwoners gevraagd naar welk systeem hun voorkeur uitgaat. Ruim een kwart (27%) geeft de voorkeur aan het huidige systeem. Vier op de tien inwoners geeft de voorkeur aan een systeem waarbij de hoogte afhankelijk is van de grootte van het huishouden. Ruim een kwart (27%) geeft de voorkeur aan een systeem waarbij de hoogte afhankelijk is van het aantal kilo s afval. Kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat? Eén antwoord mogelijk Het huidige systeem: ieder huishouden betaalt een vast bedrag, ongeacht de hoeveelheid afval die een huishouden aanbiedt 27% Een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van de grootte van het huishouden (kleinere huishoudens betalen minder dan grotere huishoudens) 40% Een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van het aantal kilo s afval dat een huishouden in de restafvalcontainer gooit 27% Een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van het aantal keer dat een huishouden afval in 3% Weet niet/geen mening 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 9

10 3.2 Afvalscheiding door inwoners We hebben een aantal vragen gesteld over de mate waarin inwoners afval scheiden. Als eerste hebben we inwoners gevraagd voor zichzelf een inschatting te maken over hoe goed ze aan afvalscheiding doen (in de vorm van een rapportcijfer). Ruim een zesde (17%) geeft zichzelf een 9 of 10. Iets meer dan de helft (54%) geeft een 7 of een 8. Bijna een vijfde (18%) geeft zichzelf een 5 of lager. Het gemiddelde cijfer komt uit op een 7,0. Hoe goed vindt u dat u zelf aan afvalscheiding doet? Welk rapportcijfer zou u uzelf geven voor de mate waarin u aan afvalscheiding doet? 10 = ik doe zeer goed aan afvalscheiding 6% 9 11% 8 28% 7 26% 6 10% 5 6% 4 4% 3 3% 2 2% 1 = ik doe helemaal niet aan afvalscheiding 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 10

11 We hebben voor vijf afvalsoorten (oud papier/karton, groente/fruit/tuinafval, glas, plastic en textiel) gevraagd in welke mate inwoners dit afval gescheiden aanbieden. Oud papier en karton wordt het meest gescheiden: 80% van de inwoners geeft aan dit (bijna) altijd gescheiden aan te bieden. Plastic wordt het minst gescheiden aangeboden door de inwoners. Ruim een derde (37%) geeft aan dit gescheiden aan te bieden. Afvalscheiding: mate waarin afval gescheiden wordt aangeboden Oud papier en karton 80% 9% 4% 5% Glas 73% 10% 8% 3% 6% Textiel 50% 22% 13% 6% 9% Groente, fruit en tuinafval (GFT) 43% 17% 13% 6% 22% Plastic 37% 12% 13% 15% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Bijna) Altijd Vaak Soms Zelden Nooit Vervolgens hebben we aan de inwoners per afvalstroom die ze soms, zelden of nooit gescheiden aanbieden, gevraagd wat de redenen zijn om deze afvalstroom niet (altijd) gescheiden aan te bieden (zie pagina 12 tot en met 16). Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 11

12 De belangrijkste redenen om oud papier en karton niet (altijd) gescheiden aan te bieden is de beperkte ruimte in/om huis. Dit wordt door 38% van de inwoners (n=600) die oud papier en karton soms, zelden of nooit gescheiden aanbieden als reden genoemd. Een derde geeft ook aan dat ze te weinig papier en karton als afval hebben. Kunt u aangeven waarom u oud papier en karton niet altijd gescheiden aanbiedt? Meerdere antwoorden mogelijk - gesteld aan inwoners die oud papier en karton soms, zelden of nooit gescheiden aanbieden - Te weinig ruimte in/om huis 38% Te weinig oud papier en karton als afval Zelf wegbrengen is te ver 33% 31% Het scheiden is te veel moeite/te veel werk 21% Ik zie het nut er niet van in/het scheiden 10% Ik weet niet waar ik het moet inleveren 6% De bak is te klein De bak wordt niet vaak genoeg geleegd 2% 2% Anders 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De antwoorden van de optie anders zijn in de bijlage opgenomen (zie paragraaf 5.5). Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 12

13 We hebben ook gevraagd naar de reden om groente, fruit en tuinafval niet (altijd) gescheiden aan te bieden. Met name het feit dat inwoners in hoogbouw wonen, is een reden. Ook noemt 29% van de inwoners de stankoverlast als reden. Kunt u aangeven waarom u groente, fruit en tuinafval niet altijd gescheiden aanbiedt? Meerdere antwoorden mogelijk - gesteld aan inwoners die groente, fruit en tuinafval soms, zelden of nooit gescheiden aanbieden - Ik woon in hoogbouw (flat, appartement) 43% Stankoverlast/vies Te weinig GFT als afval 26% 29% Ik weet niet waar ik het moet inleveren Te weinig ruimte in/om huis Het scheiden is te veel moeite/te veel werk 12% 15% 15% Zelf wegbrengen is te ver Ik zie het nut er niet van in/het scheiden De bak wordt niet vaak genoeg geleegd Geen GFT bak De bak is te klein Ik heb een composthoop 7% 7% 6% 4% 2% 1% Anders 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De antwoorden van de optie anders zijn in de bijlage opgenomen (zie paragraaf 5.5). Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 13

14 De belangrijkste redenen om glas niet (altijd) gescheiden aan te bieden is de beperkte hoeveelheid glas die inwoners als afval hebben. Dit wordt door 53% van de inwoners die glas soms, zelden of nooit gescheiden aanbieden als reden genoemd. Kunt u aangeven waarom u glas niet altijd gescheiden aanbiedt? Meerdere antwoorden mogelijk - gesteld aan inwoners die glas soms, zelden of nooit gescheiden aanbieden - Te weinig glas als afval 53% Zelf wegbrengen is te ver 26% Te weinig ruimte in/om huis 23% Het scheiden is te veel moeite/te veel werk 16% Ik zie het nut er niet van in/het scheiden 7% Ik weet niet waar ik het moet inleveren 3% Anders 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De antwoorden van de optie anders zijn in de bijlage opgenomen (zie paragraaf 5.5). Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 14

15 De afstand om het plastic zelf weg te brengen is de voornaamste reden om plastic niet (altijd) gescheiden aan te bieden. Ook geeft een kwart aan dat er te weinig ruimte in/om het huis is om het plastic (tijdelijk) te bewaren. Ook vindt bijna een zelfde percentage (24%) dat het scheiden van plastic te veel moeite voor ze is. Kunt u aangeven waarom u plastic niet altijd gescheiden aanbiedt? Meerdere antwoorden mogelijk - gesteld aan inwoners die plastic soms, zelden of nooit gescheiden aanbieden - Zelf wegbrengen is te ver 36% Te weinig ruimte in/om huis Het scheiden is te veel moeite/te veel werk Te weinig plastic als afval Ik weet niet waar ik het moet inleveren 25% 24% 22% 19% Ik zie het nut er niet van in/het scheiden Stankoverlast/vies Geen plastic bak De bak wordt niet vaak genoeg geleegd Anders 8% 7% 5% 4% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De antwoorden van de optie anders zijn in de bijlage opgenomen (zie paragraaf 5.5). Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 15

16 Van de inwoners die textiel niet (altijd) gescheiden aanbieden, geeft 70% aan te weinig textiel als afval te hebben. Kunt u aangeven waarom u textiel niet altijd gescheiden aanbiedt? Meerdere antwoorden mogelijk - gesteld aan inwoners die textiel soms, zelden of nooit gescheiden aanbieden - Te weinig textiel als afval 70% Ik weet niet waar ik het moet inleveren 17% Zelf wegbrengen is te ver 13% Het scheiden is te veel moeite/te veel werk 6% Gaat naar kringloop/goed doel 6% Ik zie het nut er niet van in/het scheiden Het textiel wordt niet vaak genoeg opgehaal Anders 5% 4% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De antwoorden van de optie anders zijn in de bijlage opgenomen (zie paragraaf 5.5). Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 16

17 3.3 Tevredenheid inwoners over gescheiden inzameling van afval We hebben voor vijf afvalsoorten (oud papier/karton, groente/fruit/tuinafval, glas, plastic en textiel) gevraagd hoe tevreden de inwoners zijn over de inzameling. De inwoners hebben alleen een oordeel gegeven over de inzameling van die afvalsoorten die ze gescheiden aanbieden. Voor elk van de vijf afvalsoorten geldt dat meer dan de helft (zeer) tevreden is over de inzameling. Het meest tevreden zijn de inwoners over de inzameling van het oud papier en karton: 84% is (zeer) tevreden. Relatief het minst tevreden zijn de inwoners over de inzameling van plastic: iets meer dan de helft (53%) is hierover tevreden; 20% is (zeer) ontevreden. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de gescheiden inzameling van de verschillende soorten afval? - gesteld aan inwoners die de betreffende afvalstroom gescheiden aanbieden - Oud papier en karton 39% 45% 7% 5% 3% Groente, fruit en tuinafval (GFT) 35% 44% 8% 6% 2% 5% Glas 29% 47% 12% 7% 4% Textiel 19% 45% 17% 6% 1% 12% Plastic 19% 34% 17% 16% 4% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Inwoners die ontevreden zijn over de inzameling van een afvalsoort hebben een toelichting kunnen geven. Deze toelichtingen zijn opgenomen in de bijlage (zie paragraaf 5.5). Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 17

18 3.4 Gebruik en tevredenheid afvalbrengstation De gemeente heeft een afvalbrengstation (ABS) aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid. De inwoners van de gemeente Velsen kunnen hier zelf hun afval brengen. De meerderheid van de inwoners maakt een paar keer per jaar gebruik van het afvalbrengstation. De gebruikers (n=1.332) zijn tevreden over het afvalbrengstation: 82% geeft aan (zeer) tevreden te zijn. Hoe vaak maakt u (gemiddeld) gebruik van het afvalbrengstation (ABS) van de gemeente Velsen? Wekelijks of vaker Maandelijks 0% 1% Paar keer per jaar 55% Een keer per jaar Minder dan een keer per jaar Nooit 13% 10% 20% Anders 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over het afvalbrengstation? -gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van het afvalbrengstation - 26% 56% 9% 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 18

19 Inwoners die niet tevreden zijn (n=52), zijn met name ontevreden over de klantvriendelijkheid van de medewerkers en vanwege het feit dat er betaald moet worden als er meer dan 500 kilo wordt weggebracht. Kunt u aangeven waarom u niet tevreden bent over het afvalbrengstation? Meerdere antwoorden mogelijk - gesteld aan inwoners die ontevreden zijn over het afvalbrengstation - Medewerkers zijn niet klantvriendelijk 48% Omdat er betaald moet worden als er meer dan 500 kilo wordt weggebracht 44% Te ver weg 25% Te beperkte openingstijden 21% Anders 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De antwoorden van de optie anders zijn in de bijlage opgenomen (zie paragraaf 5.5). Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 19

20 3.5 Gebruik en tevredenheid grof vuil aan huis laten ophalen De gemeente biedt de inwoners de mogelijkheid om 3 keer per jaar het grof vuil gratis aan huis te laten ophalen. Van de inwoners heeft 41% nooit gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Een kwart van de inwoners maakt een keer per jaar of vaker gebruik van deze mogelijkheid. Van de gebruikers is 70% (zeer) tevreden over het gratis aan huis afhalen van het grof vuil. De gemeente biedt de inwoners de mogelijkheid om 3 keer per jaar het grof vuil gratis aan huis te laten ophalen. Hoe vaak maakt u (gemiddeld) gebruik van deze mogelijkheid? Drie keer per jaar 2% Twee keer per jaar 9% Een keer per jaar 14% Minder dan een keer per jaar 34% Nooit 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over het gratis aan huis afhalen van het grof vuil?- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van het gratis aan huis afhalen van het grof vuil - 25% 45% 10% 8% 1% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet De toelichtingen van de inwoners die ontevreden zijn over het gratis aan huis afhalen van het grof vuil zijn opgenomen in de bijlage (zie paragraaf 5.5). Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 20

21 Op dit moment is het aan huis afhalen van grofvuil gratis (3 keer per jaar). Deze dienst kost de inwoners van de gemeente veel geld omdat het grofvuil achteraf tegen hoge kosten alsnog gescheiden moet worden. We hebben alle inwoners de volgende vraag voorgelegd: In hoeverre zou u het acceptabel vinden als de gemeente in de toekomst alleen aan de inwoners die gebruik maken van de dienst (het aan huis ophalen van grofvuil) geld zou vragen om het grofvuil aan huis op te halen? U kunt antwoorden op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor helemaal niet acceptabel en 5 staat voor helemaal wel acceptabel. De resultaten op deze vraag laten een verdeeld beeld zien. Zo vindt 39% de maatregel wel acceptabel (antwoordoptie 4 of 5). Aan de andere kant vindt 37% de maatregel niet acceptabel (antwoordoptie 1 of 2). In hoeverre zou u het acceptabel vinden als de gemeente in de toekomst alleen aan de inwoners die gebruik maken van het aan huis ophalen van grofvuil geld zou vragen om het grofvuil aan huis op te halen? 19% 20% 21% 14% 23% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5- Helemaal wel acceptabel Helemaal niet acceptabel Weet niet Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 21

22 3.6 Klein chemisch afval Onder Klein Chemisch Afval (KCA) worden de producten verstaan die voorzien zijn van het KCA- logo, zoals batterijen, accu's, verf, schoonmaakmiddelen en olieproducten. Ruim vier op de tien inwoners (42%) leveren dit afval in bij het afvalbrengstation. Bijna een derde (32%) levert het in bij een winkel of supermarkt. Een klein gedeelte (5%) levert dit afval in bij de chemokar van de HVC Inzameling. Deze inwoners (n=72) hebben we gevraagd hoe tevreden ze zijn over de chemokar van de HVC Inzameling. De meerderheid (60%) is (zeer) tevreden. Een zesde (16%) is ontevreden. Waar levert u dit Klein Chemisch Afval (KCA) meestal in? Bij het afvalbrengstation 42% Bij de winkelier/supermarkt 32% Ik lever het niet in, ik doe het bij het restafval 13% Bij de chemokar van de HVC Inzameling (die twee keer per jaar rijdt in Velsen) Ik heb geen Klein Chemisch Afval 5% 4% Anders 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de chemokar van de HVC Inzameling?-gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de chemokar van de HVC Inzameling - 8% 52% 21% 15% 1%1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet De toelichtingen van de inwoners die ontevreden zijn over de chemokar van de HVC Inzameling zijn opgenomen in de bijlage (zie paragraaf 5.5). Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 22

23 3.7 Mogelijke aanpassingen afvalinzameling - laagbouw De gemeente Velsen wil mogelijk een aantal maatregelen/aanpassingen ter verbetering van de afvalinzameling doorvoeren. De mogelijke maatregelen die we in deze paragraaf bespreken, zijn alleen gesteld aan inwoners die in laagbouw wonen. We hebben de inwoners zeven mogelijke maatregelen voorgelegd en gevraagd hoe ze hier tegenover staan. Over twee van de voorgelegde maatregelen is meer dan de helft van de inwoners positief. Het meest positief zijn inwoners over het creëren van meer verzamelplaatsen in de wijk en het beschikbaar stellen van stickers (ter voorkoming van ongeadresseerd reclamedrukwerk). Houding ten aanzien van mogelijke maatregelen/aanpassingen Meer verzamelplaatsen/milieuparkjes in de wijk met containers voor glas, plastic en papier 59% 25% 13% 2% Beschikbaar stellen van stickers aan inwoners ter voorkoming van ongeadresseerd reclamedrukwerk 58% 27% 10% 5% Meer voorlichting van de gemeente ter voorkoming van huishoudelijk afval en betere scheiding van afval 45% 38% 12% 4% Beschikbaar stellen van een rolcontainer voor het aan huis ophalen van plastic afval 39% 16% 44% 2% Alle inwoners verplichten een rolcontainer aan huis voor oud papier en karton te laten gebruiken 35% 20% 42% 2% De gemeente geeft via social media (Twitter, Facebook) per wijk inzicht in de hoeveelheid afval die wordt ingezameld 31% 34% 25% 11% Het vaker aan huis ophalen van GFT en papier 25% 45% 26% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positief Neutraal Negatief Weet niet Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 23

24 We hebben inwoners vier (toekomst)scenario s voorgelegd over het scheiden van afval. We hebben het betreffende scenario kort uitgelegd en vervolgens gevraagd hoe ze hier tegenover staan. We hebben de volgende scenario s (één voor één) aan de inwoners voorgelegd. Ook deze vragen zijn alleen voorgelegd aan inwoners die in laagbouw wonen. Scenario 1 Bij het eerste scenario wordt het huidige systeem gehandhaafd. Dit betekent dat er niets verandert ten opzichte van de huidige situatie. De gemeente leegt drie containers: restafval, groente- fruit en tuinafval en oud papier/karton (indien aangevraagd door de inwoners). De verwachting is dat de kosten bij het handhaven van de huidige werkwijze zullen stijgen en dat daardoor de afvalstoffenheffing ook zal stijgen. Scenario 2 Bij het tweede scenario wordt het huidige systeem uitgebreid. U krijgt grotere (240 liter) containers voor restafval, groente- fruit en tuinafval en oud papier/karton en aanvullend een container voor het inzamelen van plastic. Degenen die nu geen papier/kartoncontainer hebben, krijgen verplicht een papier/kartoncontainer. De gemeente leegt de vier containers: restafval, groente- fruit en tuinafval, oud papier/karton en plastic. De verwachting is dat er zo meer gescheiden wordt aangeboden en ten opzichte van de huidige werkwijze kosten worden bespaard, daardoor zal de afvalstoffenheffing mogelijk dalen. Scenario 3 Bij het derde scenario wordt het huidige systeem grotendeels gehandhaafd, maar wel verbeterd. De verbetering ten opzichte van het huidige systeem is dat het per huishouden mogelijk is te besparen op de afvalkosten. De invoering van DIFTAR (een verschillend afvaltarief per huishouden) zou dit mogelijk maken. U kunt minder restafval overhouden door afvalsoorten (zoals papier, glas, plastic en GFT) beter en meer te scheiden. De gemeente meet in dit scenario hoeveel restafval uw huishouden heeft en bepaalt op basis van de hoeveelheid afval het tarief dat u betaalt. Als u minder restafval in de container gooit dan zijn de kosten die u betaalt lager. Scenario 4 Bij het vierde scenario worden de volgende zaken gewijzigd: 1. Alle inwoners dienen gebruik te maken van drie containers aan huis voor: groente, fruit- en tuinafval, papier/karton en plastic. Deze containers worden vaker geleegd dan nu het geval is. 2. Er is geen container aan huis meer voor restafval. Het restafval wordt alleen nog ingezameld via een container op een verzamelplaats (niet bij u aan de deur dus). Uitgangspunt is dat u niet te ver hoeft te lopen naar de container voor restafval. De ondergrondse containers staan op looproutes en de maximale afstand van uw huis is ongeveer 250 meter. Als u alle afvalstoffen consequent aan huis scheidt (in de drie containers) dan heeft u minder restafval dan nu het geval is. Naar verwachting zijn de kosten op termijn lager dan nu het geval is. Dit zou betekenen dat de afvalstoffenheffing die u betaalt waarschijnlijk omlaag zou kunnen gaan. Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 24

25 Het meest positief zijn de inwoners over het derde scenario. Bijna de helft (44%) is over dit scenario positief. Het minst positief zijn de inwoners over het eerste scenario (13% is positief en 37% is negatief). We hebben ook gevraagd naar welk scenario de voorkeur uitgaat, hierbij is er ook een (lichte) voorkeur voor scenario 3. Houding ten aanzien van vier scenario's Scenario 3 44% 20% 33% 3% Scenario 2 38% 18% 41% 2% Scenario 4 34% 20% 44% 2% Scenario 1 13% 44% 37% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Positief Neutraal Negatief Weet niet Kunt u aangeven naar welk scenario uw voorkeur uitgaat? Scenario 3 29% Scenario 2 26% Scenario 4 25% Scenario 1 12% Geen voorkeur/weet niet 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De toelichtingen van de inwoners zijn opgenomen in de bijlage (zie paragraaf 5.5). Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 25

26 3.8 Mogelijke aanpassingen afvalinzameling - hoogbouw De gemeente Velsen wil mogelijk een aantal maatregelen/aanpassingen ter verbetering van de afvalinzameling doorvoeren. De mogelijke maatregelen die we in deze paragraaf bespreken, zijn alleen gesteld aan inwoners die in hoogbouw wonen. We hebben de inwoners vier mogelijke maatregelen voorgelegd en gevraagd hoe ze hier tegenover staan. Over twee maatregelen is de minimaal tweederde van de inwoners positief. Het meest positief zijn inwoners over het creëren van meer verzamelplaatsen/milieuparkjes in de wijk (72% is positief). Het minst positief zijn inwoners over het via social media beschikbaar stellen van de hoeveelheid afval die per wijk wordt ingezameld (18% is positief). Houding ten aanzien van mogelijke maatregelen/aanpassingen Meer verzamelplaatsen/milieuparkjes in de wijk met containers voor glas, plastic en papier 72% 18% 4% 5% Beschikbaar stellen van stickers aan inwoners ter voorkoming van ongeadresseerd reclamedrukwerk 67% 22% 3% 8% Meer voorlichting van de gemeente ter voorkoming van huishoudelijk afval en betere scheiding van afval 42% 39% 15% 4% De gemeente geeft via social media (Twitter, Facebook) per wijk inzicht in de hoeveelheid afval die wordt ingezameld 18% 38% 33% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positief Neutraal Negatief Weet niet Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 26

27 We hebben inwoners drie (toekomst)scenario s voorgelegd over het scheiden van afval. We hebben het betreffende scenario kort uitgelegd en vervolgens gevraagd hoe ze hier tegenover staan. We hebben de volgende scenario s (één voor één) aan de inwoners voorgelegd. Ook deze vragen zijn alleen voorgelegd aan inwoners die in hoogbouw wonen. Scenario 1 Bij het eerste scenario wordt het huidige systeem gehandhaafd. Dit betekent dat er niets verandert ten opzichte van de huidige situatie. Het restafval zamelt u in bij uw woning en glas, plastic en oud papier/karton brengt u naar de inzamelcontainers op de verzamelplaats in de wijk. GFT wordt niet apart verzameld en kan bij het restafval. De verwachting is dat de kosten bij het handhaven van de huidige werkwijze zullen stijgen en de reële mogelijkheid bestaat dat daardoor de afvalstoffenheffing zal stijgen. Scenario 2 Bij het tweede scenario wordt het huidige systeem grotendeels gehandhaafd, maar wel verbeterd. De verbetering ten opzichte van het huidige systeem is dat het per huishouden mogelijk is te besparen op de afvalkosten. De invoering van DIFTAR (een verschillend afvaltarief per huishouden) zou dit mogelijk maken. Als u minder restafval in de ondergrondse container op de verzamelplaats gooit dan zijn de afvalkosten die u betaalt lager. U kunt minder restafval overhouden door afvalsoorten beter en meer te scheiden. De gemeente meet in dit scenario hoeveel restafval uw huishouden heeft en bepaalt op basis van de hoeveelheid afval het tarief dat u betaalt. Scenario 3 Bij het derde scenario brengt u het glas, plastic en oud papier/karton voortaan naar de verzamelplaats met inzamelcontainers vlak bij uw woning. GFT wordt niet apart verzameld en kan bij het restafval. Het restafval kunt u niet meer vlak bij uw woning kwijt maar wordt op aparte plaatsen ingezameld. De loopafstand naar de plaats waar u het restafval kunt deponeren wordt groter ten opzichte van de huidige situatie. De ondergrondse restafvalcontainers staan op looproutes en de maximale afstand van uw huis is ongeveer 250 meter. Naar verwachting zijn de kosten voor de gemeente bij dit systeem van afvalinzameling op termijn lager dan nu het geval is. Dit zou betekenen dat de afvalstoffenheffing die u betaalt omlaag zou kunnen gaan. Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 27

28 Het meest positief zijn de inwoners over het tweede scenario. Bijna de helft (46%) is over dit scenario positief. Het minst positief zijn de inwoners over het eerste scenario (8% is positief en 38% is negatief). We hebben ook gevraagd naar welk scenario de voorkeur uitgaat, hierbij is er ook een (duidelijke) voorkeur voor scenario 2. Houding ten aanzien van drie scenario's Scenario 2 46% 30% 20% 3% Scenario 3 30% 26% 40% 4% Scenario 1 8% 49% 38% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Positief Neutraal Negatief Weet niet Kunt u aangeven naar welk scenario uw voorkeur uitgaat? Scenario 2 51% Scenario 3 26% Scenario 1 12% Geen voorkeur/weet niet 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 28

29 3.9 Informatie over het scheiden van afval We hebben aan alle inwoners een aantal vragen gesteld over informatie over het scheiden van afval. Als eerste hebben we gevraagd hoe belangrijk ze het vinden om informatie te ontvangen over het scheiden van afval. Iets meer dan de helft (55%) van de inwoners vindt het (zeer) belangrijk om informatie te ontvangen over het scheiden van afval. Bijna een zesde (15%) vindt het (zeer) onbelangrijk om informatie over afvalscheiding te ontvangen. Hoe belangrijk vindt u het om informatie te ontvangen over het scheiden van afval? 5 informatie over afvalscheiding vind ik zeer belangrijk 21% 4 34% 3 27% 2 10% 1 informatie over afvalscheiding vind ik zeer onbelangrijk 5% Weet niet/geen mening 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 29

30 Bijna tweederde (64%) van de inwoners leest wel eens informatie over afvalscheiding. Deze inwoners lezen/zien met name de HVC nieuwsbrief (61%) en landelijke spotjes (58%). Leest of ziet u wel eens informatie over afvalscheiding? 64% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Kunt u aangeven welke informatie over afvalscheiding u wel eens leest of ziet? Meerdere antwoorden mogelijk - gesteld aan inwoners wel een informatie over afvalscheiding lezen of inzien - HVC nieuwsbrief 61% Landelijke spotjes 58% HVC website 20% De website van de gemeente Velsen 14% Anders 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 30

31 We hebben voor elke informatiebron die inwoners wel eens lezen of zien gevraagd in welke mate dit een bijdrage geeft om beter afval te gaan scheiden. We zien dat alle informatie(bronnen) in grote of enige mate bijdragen aan het beter scheiden van afval. De informatie van de HVC geeft de hoogste bijdrage om afval beter te scheiden. Kunt u aangeven in welke mate de informatie er aan bijdraagt dat u afval beter gaat scheiden? - gesteld voor de informatiebronnen die worden gelezen of gezien - HVC website 22% 61% 13% 5% HVC nieuwsbrief 25% 53% 17% 5% Website gemeente 18% 59% 15% 8% Landelijke spotjes 21% 53% 21% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grote bijdrage Enige bijdrage Niet of nauwelijks Weet niet Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 31

32 4 SAMENVATTING BELANGRIJKSTE RESULTATEN Algemeen Het centrale thema van het onderzoek is de afvalscheiding. De gemeente Velsen wil onder meer graag weten hoe tevreden inwoners zijn over de huidige wijze van afvalscheiding en hoe de afvalscheiding volgens hen verbeterd kan worden. De gemeente heeft zelf ook ideeën hoe de afvalscheiding kan worden verbeterd. In het onderzoek zijn ook een aantal nieuwe ideeën aan de orde gekomen. Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête onder alle leden van het Burgerpanel van de gemeente Velsen. Daarnaast is ook aan inwoners uit de gemeente Velsen die geen lid zijn van het Burgerpanel de mogelijkheid geboden te participeren. Deze laatste groep heeft via een (algemene) link die op website van de gemeente Velsen is geplaatst de mogelijkheid gekregen de vragenlijst in te vullen. In totaal hebben inwoners de vragenlijst ingevuld. Houding ten aanzien van het scheiden van afval Ruim tweederde (71%) van de inwoners vindt afvalscheiding (zeer) belangrijk. Het milieuaspect speelt de belangrijkste rol voor deze inwoners: 86% geeft aan dat ze afvalscheiding belangrijk vinden omdat het beter is voor het milieu. Iets minder dan een tiende (8%) van de inwoners vindt afvalscheiding (zeer) onbelangrijk. Op dit moment betaalt ieder huishouden een gelijk bedrag voor de afvalstoffenheffing. Ruim een kwart (27%) geeft de voorkeur aan het huidige systeem van afvalscheiding. Vier op de tien inwoners geeft de voorkeur aan een systeem waarbij de hoogte afhankelijk is van de grootte van het huishouden. Ruim een kwart (27%) geeft de voorkeur aan een systeem waarbij de hoogte afhankelijk is van het aantal kilo s afval. Afvalscheiding door inwoners We hebben inwoners gevraagd voor zichzelf een inschatting te maken over hoe goed ze aan afvalscheiding doen (in de vorm van een rapportcijfer). Het gemiddelde cijfer komt uit op een 7,0. We hebben voor vijf afvalsoorten (oud papier/karton, groente/fruit/tuinafval, glas, plastic en textiel) gevraagd in welke mate inwoners dit afval gescheiden aanbieden. Oud papier en karton wordt het meest gescheiden: 80% van de inwoners geeft aan dit (bijna) altijd gescheiden aan te bieden. Plastic wordt het minst gescheiden aangeboden door de inwoners. Ruim een derde (37%) geeft aan dit gescheiden aan te bieden. Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 32

33 Voor elk van de vijf afvalsoorten geldt dat meer dan de helft (zeer) tevreden is over de inzameling. Het meest tevreden zijn de inwoners over de inzameling van het oud papier en karton. Relatief het minst tevreden zijn de inwoners over de inzameling van plastic: iets meer dan de helft (53%) is hierover tevreden. Afvalbrengstation De meerderheid van de inwoners maakt een paar keer per jaar gebruik van het afvalbrengstation. De gebruikers zijn tevreden over het afvalbrengstation: 82% geeft aan (zeer) tevreden te zijn. Inwoners die niet tevreden zijn, zijn met name ontevreden over de klantvriendelijkheid van de medewerkers en vanwege het feit dat er betaald moet worden als er meer dan 500 kilo wordt weggebracht. Van de inwoners heeft 41% nooit gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het grof vuil gratis aan huis te laten ophalen. Een kwart van de inwoners maak een keer per jaar of vaker gebruik van deze mogelijkheid. Van de gebruikers is 70% (zeer) tevreden over het gratis aan huis afhalen van het grof vuil. Van de inwoners vindt 39% het acceptabel om in de toekomst geld te vragen voor het aan huis laten ophalen van grof vuil. Aan de andere kant vindt 37% de maatregel niet acceptabel. Klein Chemisch Afval Ruim vier op de tien inwoners levert het Klein Chemisch Afval in bij het afvalbrengstation. Bijna een derde (32%) levert het in bij een winkel of supermarkt. Een klein gedeelte (5%) van de inwoners levert het Klein Chemisch Afval in bij de chemokar van de HVC Inzameling. De meerderheid (60%) van de gebruikers van de chemokar van de HVC Inzameling is hierover (zeer) tevreden. Een zesde (16%) is ontevreden. Mogelijke aanpassingen afvalinzameling - laagbouw We hebben de inwoners die in laagbouw wonen zeven mogelijke aanpassingen van de afvalinzameling voorgelegd en gevraagd hoe ze hier tegenover staan. Over twee van de voorgelegde aanpassingen is meer dan de helft van de inwoners die in laagbouw wonen positief. Het meest positief zijn inwoners over het beschikbaar stellen van stickers (ter voorkoming van ongeadresseerd reclamedrukwerk) en het creëren van meer verzamelplaatsen in de wijk. Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 33

34 We hebben inwoners die in laagbouw wonen ook vier (toekomst)scenario s voorgelegd over het scheiden van afval. Het meest positief zijn de inwoners over het derde scenario: Bij het derde scenario wordt het huidige systeem grotendeels gehandhaafd, maar wel verbeterd. De verbetering ten opzichte van het huidige systeem is dat het per huishouden mogelijk is te besparen op de afvalkosten. De invoering van DIFTAR (een verschillend afvaltarief per huishouden) zou dit mogelijk maken. U kunt minder restafval overhouden door afvalsoorten (zoals papier, glas, plastic en GFT) beter en meer te scheiden. De gemeente meet in dit scenario hoeveel restafval uw huishouden heeft en bepaalt op basis van de hoeveelheid afval het tarief dat u betaalt. Als u minder restafval in de container gooit dan zijn de kosten die u betaalt lager. Bijna de helft (44%) is over dit scenario positief. Mogelijke aanpassingen afvalinzameling - hoogbouw We hebben de inwoners die in hoogbouw wonen vier mogelijke aanpassingen van de afvalinzameling voorgelegd en gevraagd hoe ze hier tegenover staan. Het meest positief zijn inwoners over het creëren van meer verzamelplaatsen/ milieuparkjes in de wijk (72% is positief). Het minst positief zijn inwoners over het via social media beschikbaar stellen van de hoeveelheid afval die per wijk wordt ingezameld (18% is positief). We hebben inwoners die in hoogbouw wonen ook drie (toekomst)scenario s voorgelegd over het scheiden van afval. Het meest positief zijn de inwoners over het tweede scenario: Bij het tweede scenario wordt het huidige systeem grotendeels gehandhaafd, maar wel verbeterd. De verbetering ten opzichte van het huidige systeem is dat het per huishouden mogelijk is te besparen op de afvalkosten. De invoering van DIFTAR (een verschillend afvaltarief per huishouden) zou dit mogelijk maken. Als u minder restafval in de ondergrondse container op de verzamelplaats gooit dan zijn de afvalkosten die u betaalt lager. U kunt minder restafval overhouden door afvalsoorten beter en meer te scheiden. De gemeente meet in dit scenario hoeveel restafval uw huishouden heeft en bepaalt op basis van de hoeveelheid afval het tarief dat u betaalt. Bijna de helft (46%) is over dit scenario positief. Informatie over het scheiden van afval Iets meer dan de helft (55%) van de inwoners vindt het (zeer) belangrijk om informatie te ontvangen over het scheiden van afval. Bijna een zesde (15%) vindt het (zeer) onbelangrijk om informatie over afvalscheiding te ontvangen. Bijna tweederde (64%) van de inwoners leest wel eens informatie over afvalscheiding. Deze inwoners lezen met name de HVC nieuwsbrief (61%) en lezen/zien landelijke spotjes (58%). De informatie van de HVC geeft de hoogste bijdrage om afval beter te scheiden. Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 34

35 5 BIJLAGE 5.1 Introductie en vragenlijst Introductie Geacht panellid, Hierbij ontvangt u de uitnodiging om deel te nemen aan het nieuwe onderzoek van het Burgerpanel van de gemeente Velsen. Het onderzoek gaat over de afvalscheiding in Velsen. De gemeente wil onder meer graag weten hoe tevreden u bent over de huidige wijze van afvalscheiding en hoe de afvalscheiding volgens u verbeterd kan worden. De gemeente heeft zelf ook ideeën hoe de afvalscheiding kan worden verbeterd en eventueel goedkoper gemaakt kan worden. In het onderzoek komen een aantal nieuwe ideeën aan de orde. We willen graag weten hoe u denkt over de nieuwe ideeën van de gemeente. Hiervoor is uw mening van groot belang. De vragenlijst is iets langer dan u van ons gewend bent. Het invullen van de vragenlijst zal circa 12 minuten duren. Vanzelfsprekend is de deelname geheel vrijwillig en worden uw antwoorden anoniem verwerkt. U kunt met het onderzoek starten door op de onderstaande link te klikken: [!LINK!] Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. Dit kan via de of telefonisch ( ). Mede namens de gemeente Velsen wil ik u hartelijk danken voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, Onderzoeksbureau DUO Market Research Aart van Grootheest Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 35

36 Vragenlijst I. Algemeen: Vraag 1 Is uw woning laagbouw of hoogbouw? 1. Laagbouw (rijtjeswoning, twee onder 1 kap, vrijstaande woning, etc.) 2. Hoogbouw (flat, appartement, etc.) Vraag 2 Uit hoeveel personen (inclusief uzelf en eventuele kinderen) bestaat uw huishouden? 1. 1 persoon 2. 2 personen 3. 3 personen 4. 4 personen 5. 5 personen 6. 6 personen 7. Anders, namelijk:. Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 36

37 II. Houding ten aanzien van het scheiden van afval Vraag 3 Hoe belangrijk vindt u het scheiden van afval? Kunt u dit aangeven op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5 staat voor zeer belangrijk afvalscheiding vind ik zeer onbelangrijk afvalscheiding vind ik zeer belangrijk 6. Weet niet Vraag 4 gesteld aan inwoners die afvalscheiding belangrijk vinden (optie 4 en 5 van vraag 3) Kunt u aangeven waarom u afvalscheiding belangrijk vindt? Meerdere antwoorden mogelijk 1. Beter voor het milieu 2. Is een gewoonte geworden 3. (Morele) plicht 4. Bak restafval is anders te klein 5. Groente, fruit en tuinafval levert goede en goedkope compost voor het verrijken van de tuingrond. 6. Anders, namelijk: Vraag 5-10 Kunt u aangeven in hoeverre u het met de onderstaande stellingen over afvalscheiding eens bent. U kunt antwoorden met helemaal mee oneens, oneens, niet mee eens, niet oneens, eens, helemaal mee eens. Als u geen antwoord kunt geven dan kunt u antwoorden Weet niet. In een aantal vragen is er sprake van de term afvalstoffenheffing. Voor het ophalen en verwerken van afval vraagt de gemeente aan inwoners een vergoeding, dit wordt afvalstoffenheffing genoemd. Ieder huishouden in de gemeente Velsen betaalt hiervoor op dit moment een gelijk bedrag. 5. Het scheiden van afval is goed voor het milieu Helemaal mee oneens Oneens Niet mee eens, niet mee oneens Eens Helemaal mee eens Weet niet/ geen mening O O O O O O Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 37

38 6. Het beter scheiden van afval moet voor inwoners financieel aantrekkelijker gemaakt worden (bijvoorbeeld door een lagere afvalstoffenheffing als inwoners hun afval beter scheiden) 7. Diegene die meer afval veroorzaakt, moet ook meer betalen (bijvoorbeeld door een hogere afvalstoffenheffing) 8. Grotere huishoudens moeten een hogere afvalstoffenheffing betalen dan kleinere huishoudens 9. Iedereen zou hetzelfde moeten betalen voor de afvalstoffenheffing 10. Ik ben bereid iets meer afvalstoffenheffing te betalen als dat ook echt een bijdrage levert aan een beter milieu. Helemaal Oneens Niet mee Eens Helemaal Weet niet/ mee oneens eens, niet mee eens geen mening mee oneens O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Vraag 11 De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten die het ophalen van het huisvuil en het verwerken ervan met zich meebrengt. Op dit moment betaalt ieder huishouden hiervoor een gelijk bedrag. Het is ook mogelijk de hoogte van de afvalstoffenheffing af te laten hangen van de grootte van het huishouden of de feitelijke hoeveelheid afval van een huishouden. Kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat? (kies één antwoord) 1. Het huidige systeem: ieder huishouden betaalt een vast bedrag, ongeacht de hoeveelheid afval die een huishouden aanbiedt 2. Een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van de grootte van het huishouden (kleinere huishoudens betalen minder dan grotere huishoudens) 3. Een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van het aantal keer dat een huishouden afval in de restafvalcontainer gooit. 4. Een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van het aantal kilo s afval dat een huishouden in de restafvalcontainer gooit. 5. Weet niet Rapportage Onderzoek Afvalscheiding Gemeente Velsen maart DUO Market Research 38

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Brielle Monique van Leeuwen en Albert Boomgaardt Utrecht, mei 2015 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Onderzoek Seaport RTV

Onderzoek Seaport RTV Rapportage Onderzoek Seaport RTV In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Edwin van t Hart Utrecht, juni 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus 681 3500 AR Utrecht

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid Rapportage Onderzoek Dienstverlening, Participatie en In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, juni 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie Rapportage Onderzoek Centrum voor Jeugd en Gezin en Wijkregie In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, mei 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008 Vragenlijst, steekproef en respons Het onderzoek Milieu en Afval 2008 is gehouden in december 2008. Het onderzoek is gehouden onder leden van het LelyStadsPanel. Op het moment van het onderzoek bestond

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

Bewonerspanel Groente- en fruitafval

Bewonerspanel Groente- en fruitafval Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Groente- en fruitafval Zeven op de tien panelleden met een eengezinswoning scheidt groenteen

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen.

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen. Bewonerspanel Utrecht peiling millenniumdoelen, mei 2011 Van 23 mei t/m 5 juni 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over beoordeling

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Onderzoek Verkeer. Rapportage Onderzoek Verkeer. Marjolein Magdelyns, Kommer Sneeuw en Edwin van t Hart. Utrecht, januari 2014

Onderzoek Verkeer. Rapportage Onderzoek Verkeer. Marjolein Magdelyns, Kommer Sneeuw en Edwin van t Hart. Utrecht, januari 2014 Rapportage Onderzoek Verkeer In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Marjolein Magdelyns, Kommer Sneeuw en Edwin van t Hart Utrecht, januari 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart!

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart! Weet wat je weggooit Er zit meer in dan je denkt Ontdek de waarde van afval Een folder om te bewaren. Hou m apart! In deze folder ontdekt u de waarde van afval. Er zit namelijk meer in dan u denkt. Waardevolle

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Afvalinzameling 0 In Lelystad gooien de bewoners met elkaar per jaar meer dan 40 miljoen kilo huisvuil weg. Om de stad netjes te houden moet al dat afval

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Enschedepanel over afvalinzameling

Enschedepanel over afvalinzameling Het ophalen van klein chemisch afval (KCA) en grof (huis)vuil en grof tuinafval is een verantwoordelijkheid van Twente Milieu. Sinds 2005 is er een wijziging aangebracht in het ophaalsysteem van KCA en

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek HVCinzameling 2009/2010 Afdeling Communicatie Wendy Kamminga 4 februari 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 3 2.1 Methode 3 2.2 Respondenten 3 2.3

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Introductie Hierbij ontvang u, op uw verzoek, een papieren versie van de vragenlijst die op dit moment via internet aangeboden wordt. U kunt de ingevulde vragenlijst

Nadere informatie

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE Gemeente Zeewolde Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 333 0670 Rapportnummer 2016 / 53 Datum Mei 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015 Het gaat beginnen! Per 1 januari 2016 gaat u betalen per keer dat u gebruik maakt van de brengcontainer. Dit is een ondergrondse of bovengrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist 2015 2018 De keuze van Zeist uit het INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 GFT / Groenafval 4 Papier laagbouw 5 Verbeteringen hoogbouw 5 Pilot omgekeerd inzamelen 6 Grof afval

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën:

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: Veel gestelde vragen Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: 0-Afvalscheiding 1-Project Meer Waarde Uit Afval 2-U krijgt 4 afvalbakken aan huis 3-Restafval

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten eerste peiling van het Leusdenpanel December 2009 Inleiding In november 2009 is de eerste peiling van het Leusdenpanel gehouden. Het digitale burgerpanel

Nadere informatie