Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie"

Transcriptie

1 Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel diftar - bij het inzamelen van afval. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de DSOB ter voorbereiding op een raadsbesluit over de invoering van gedifferentieerde tarieven voor het aanbieden van huishoudelijk- en restafval. De peiling heeft online gestaan in de eerste week van januari In totaal hebben 667 leden van het Enschedepanel deelgenomen. Er zijn panelleden aangeschreven. De respons komt hierdoor uit op 57 procent. Deze nieuwsbrief behandelt met name de gesloten vragen die in de peiling aan de orde kwamen. De antwoorden op de open vragen in de peiling zijn gepubliceerd in een afzonderlijke bijlage bij deze nieuwsbrief. Deze samenvatting beschrijft in het kort de belangrijkste resultaten: vrijwel alle panelleden doen op de één of andere manier wel aan afvalscheiding. Met name glas, oud papier en karton, klein chemisch afval en groente- en tuinafval worden gescheiden. Men scheidt vooral afval omdat het goed is voor het milieu. Andere genoemde redenen om afval te scheiden zijn uit gewoonte en omdat het een kleine moeite is. er wordt een keur van mogelijke maatregelen genoemd om afvalscheiding te bevorderen: variërend van betere informatievoorziening tot het tegengaan van illegaal dumpen en het plaatsen van meer afvalbakken; van de mogelijke maatregelen acht het panel vooral financiële prikkels en het verbeteren van de voorzieningen voor de inzameling van afval kansrijk. Een minderheid denkt dat meer voorlichting over afvalinzameling kansrijk is; het vervuiler betaalt principe krijgt steun van het Enschedepanel: de meeste panelleden vinden het rechtvaardig, begrijpelijk en acceptabel dat mensen die meer afval produceren ook meer betalen. Het solidariteitsprincipe kan op minder weerklank van het Enschedepanel rekenen: een minderheid vindt het acceptabel dat financieel minder daadkrachtigen minder betalen voor het aanbieden van afval; over de mogelijke effecten van de invoering van diftar zijn de panelleden verdeeld. Bijna tweevijfde denkt dat diftar zonder meer zal leiden tot meer afvalscheiding, een kwart als er aan bepaalde voorwaarden wordt gedaan en bijna drie op de tien denkt dat diftar geen effect op het scheiden van afval zal hebben Zeven van de tien panelleden verwachten dat invoering van diftar leidt tot illegale dump. Eenderde is van mening dat mensen milieubewuster worden door de invoering van diftar; bijna de helft (45 procent) vindt invoering van diftar aanbevelenswaardig, ruim een kwart (28 procent) is van mening dat invoering geen goed idee is en 27 procent weet het niet. De panelleden vinden tariefdifferentiatie op basis van gewicht en het aantal personen per huishouden de beste vormen van diftar. Echter geen enkele vorm springt er duidelijk uit. 1

2 Afvalinzameling Bij de meeste panelleden thuis wordt het afval via de groene en de grijze container (otto) ingezameld (82 procent), één op de acht panelleden is aanwezen op een blokcontainer (12 procent). Genoemde andere inzamelmogelijkheden (door 3 procent genoemd) zijn een (collectieve) rolcontainer en containers in flatgebouwen. Figuur 1 Op welke wijze wordt bij u thuis op dit moment het restafval en groente, fruit en tuinafval (GFT) ingezameld (n=667).? ondergrondse afvalcontainer 3% anders 3% blokcontainer 12% grijze en groene minicontainer 82% Afvalscheiding De panelleden is gevraagd welk afval door hen wordt gescheiden. Het vaakst noemt men oud papier en karton (90 procent), glas (85 procent) en klein chemisch afval (77 procent). Ook GFT, textiel en afgedankte elektrische apparaten worden door veel panelleden gescheiden aangeboden. Een minderheid scheidt grof tuinafval (39 procent) en plastic (9 procent). Slechts 2 procent van de panelleden geeft aan helemaal geen afval te scheiden (figuur 2). Andere afvalsoorten die ook worden gescheiden zijn onder meer batterijen, metaal en textiel. 2

3 Figuur 2 Welk soort afval scheidt u op dit moment (n=667)? oud papier en karton glas 85% 90% KCA (klein chemisch afval) GFT (groente- fruit- en tuinafval) 73% 7 textiel afgedankte elektrische apparaten 64% 62% grof tuinafval 39% plastic 9% luiers geen anders 1% 2% 3% Overigens zegt desgevraagd bijna drievijfde van de panelleden (59 procent) dat er in zijn of haar huishouden best meer afval kan worden gescheiden dan op dit moment het geval is. Iets meer dan eenvijfde (21 procent) is het oneens met de stelling. Figuur 3 In mijn huishouden kan (nog) meer afval gescheiden worden dan op dit moment gebeurd (n=664). mee oneens 21% weet niet 2% neutraal 18% mee eens 59% 3

4 Motieven voor afvalscheiding De meeste panelleden scheiden hun afval omdat dit goed is voor het milieu (77 procent). De helft vindt afvalscheiding een kleine moeite. Drie op de tien panelleden noemt afvalscheiding een kleine moeite. Dit lijkt een laag percentage, omdat afvalscheiding een van de uitgangspunten van diftar is. Een zeer klein deel van het panel (1 procent) noemt afvalscheiding financieel voordelig. Een relatief vaak genoemde andere reden is dat de grijze container anders zo snel vol raakt. Figuur 4 Wat zijn voor u de twee belangrijkste redenen om afval te scheiden (n=667)? het is goed voor het milieu 7 het is een kleine moeite 50% het is een gewoonte 30% de inzamelpunten zijn goed bereikbaar 8% het is financieel voordelig anders 1% 3% 4

5 Belemmeringen voor afvalscheiding De panelleden is gevraagd wat zij als de twee belangrijkste belemmeringen ervaren om hun afval nog beter te scheiden dan ze nu al doen. Het gaat in de meeste gevallen om praktische redenen: zo heeft 35 procent te weinig mogelijkheden om afval te scheiden en is er in 33 procent van de gevallen te weinig opslagruimte in huis aanwezig. Bijna een kwart (22 procent) vindt dat de inzamelpunten te ver van huis liggen. Andere redenen (21 procent) die worden genoemd zijn onder meer dat het scheiden van afval teveel tijd kost, te duur is of soms moeilijk kan. Figuur 5 Wat zijn de twee belangrijkste belemmeringen om uw afval nog beter te scheiden dan u nu al doet (n=667)? ik heb niet voldoende mogelijkheden om afval te scheiden ik heb te weinig opslagruimte bij mijn huis 35% 33% de inzamelpunten zijn te ver weg van mijn woning. het scheiden van afval zorgt voor stankoverlast ik weet niet wat er met het gescheiden afval gebeurt 16% 14% 22% afvalscheiding trekt ongedierte aan ik ben vanwege fysieke beperkingen niet in staat om het afval te scheiden 1% 6% anders 21% 5

6 Informatievoorziening over afvalscheiding Als men informatie over bijvoorbeeld de inzameldagen van afval nodig heeft dan raadpleegt de helft van de panelleden de Afvalwijzer die jaarlijks uitkomt. Ook de website van inzamelaar TwenteMilieu (45 procent) en van de gemeente Enschede (40 procent) worden vaak als informatiebron genoemd. Andere papieren informatiebronnen zoals de gemeentegids en de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad worden door een minderheid van het panel gebruikt, net als telefonische informatiebronnen (figuur 6). Figuur 6 Als u iets wilt weten over afvalinzameling of -scheiding, waar zoekt u dit dan op (n=667)? Afvalwijzer website Twente Milieu website Gemeente Enschede 40% 45% 50% gemeentelijk informatiepagina huis-aan-huiskrant gemeentegids telefonische informatie Twente Milieu telefonische informatielijn gemeente Enschede anders 12% 10% 2% Maatregelen om afvalscheiding te bevorderen Desgevraagd noemen de panelleden tal van maatregelen die de gemeente kan nemen om het scheiden van afval te bevorderen. Veel panelleden noemen communicatieve maatregelen zoals voorlichting en informatie (bijvoorbeeld over welke vormen van afval kunnen worden gescheiden) en meer bewustwording van mensen. Ook veelgenoemd zijn maatregelen om het scheiden gemakkelijker te maken zoals het plaatsen van meer containers en afvalbakken (onder andere voor kunststof en oud papier), het financieel aantrekkelijk maken van afvalscheiding (bijvoorbeeld door het brengen van afval naar één van de inzamelpunten gratis te maken) en ook het vaker ophalen van diverse soorten afval. 6

7 De panelleden is gevraagd in hoeverre zij een drietal algemene instrumenten om het scheiden van afval te bevorderen kansrijk achten. Relatief weinig panelleden achten het geven van meer voorlichting kansrijk (17 procent). Op zich opvallend, omdat bij de voorgaande open vraag een relatief groot deel ook meer voorlichting en informatie als afvalscheidingbevorderende maatregel noemt. Men ziet meer in financiële prikkels zodat afvalscheiding voordeliger wordt en betere voorzieningen zodat het scheiden makkelijker wordt. Beide maatregelen worden door drievijfde (58 procent) als (zeer) kansrijk geacht (figuur 7). Figuur 7 Hoe kansrijk acht u de volgende maatregelen (n=648 tot n=656)? betere voorzieningen, zodat het scheiden van afval makkelijker wordt 58% 36% 4% financiële prikkels zodat afvalscheiding voordeliger wordt 58% 31% 8% meer voorlichting over afvalscheiding, zodat de mogelijkheden bekender worden 1 54% 26% 4% zeer kansrijk enigszins kansrijk niet kansrijk weet niet Meer beleidsaandacht voor welke afvalproblemen? In een open vraag konden panelleden aangeven voor welke afvalproblemen de gemeente Enschede volgens hen meer aandacht zou moeten hebben. Het illegaal dumpen van afval wordt relatief vaak genoemd, net als grof vuil op straat, met name bij blokcontainers. Daarnaast worden specifieke soorten afval genoemd zoals zwerfvuil, blik, papier en karton en klein chemisch afval. Veel panelleden willen ook dat afval vaker wordt opgehaald of dat het ophalen van grof vuil weer gratis wordt. De verdeling van inzamelingskosten sten Iedere inwoner van Enschede betaalt een afvalstoffenheffing, waarmee de kosten van het ophalen van afval worden gedekt. De gemeente vindt het belangrijk dat deze heffing niet sneller stijgt dan de inflatie. De panelleden zijn verdeeld over de juiste hoogte van de heffing: meer dan tweevijfde (42 procent) vindt de huidige heffing te hoog, terwijl ruim eenderde (37 procent) de hoogte van de heffing als goed beoordeelt. Eenvijfde heeft moeite om een oordeel over de hoogte van de afvalstoffenheffing te geven (figuur 8). 7

8 Men kon de gegeven antwoorden toelichten. Panelleden die de heffing te hoog vinden, noemen vaak algemene redenen zoals alles is al zo duur, of er zijn al zoveel belastingen. Anderen vinden dat ze in verhouding weinig afval produceren en dat de vervuiler moet betalen. Sommigen vinden de prijsverhouding tussen één- en meerpersoonshuishoudens niet kloppen. Figuur 8 Wat vindt u van de prijs die u op dit moment voor de inzameling van afval betaalt (n=665)? weet niet 20% te laag 1% te hoog 42% goed 3 Draagvlak voor het principe de vervuiler betaalt Uit de stellingen die het panel is voorgelegd over het dekken van de kosten voor het inzamelen van afval blijkt dat men het principe de vervuiler betaald huldigt. Zo vindt bijna zeven op de tien panelleden het rechtvaardig, acceptabel en begrijpelijk dat een huishouden dat meer afval aanbiedt ook meer betaald. Drie op de tien panelleden of minder vindt het echter acceptabel dat financieel minder draagkrachtigen minder hoeven te betalen voor het aanbieden van afval (figuur 9). Figuur 9 Stellingen over de kosten van het inzamelen van afval (n=647 tot n=659). het is begrijpelijk dat een huishouden dat meer afval aanbiedt ook meer betaalt 69% 16% 14% het is acceptabel dat een huishouden dat meer afval aanbiedt ook meer betaalt 6 18% 14% het is rechtvaardig dat een huishouden dat meer afval aanbiedt ook meer betaalt 65% 19% 16% het is begrijpelijk dat financieel minder draagkrachtigen minder voor het aanbieden van afval hoeven te betalen 31% 23% 44% het is acceptabel dat financieel minder draagkrachtigen minder voor het aanbieden van afval hoeven te betalen 2 22% 48% het is rechtvaardig dat financieel minder draagkrachtigen minder voor het aanbieden van afval hoeven te betalen 24% 21% 53% mee eens neutraal mee oneens weet niet 8

9 Verwachte effecten van diftar In Nederland wordt bij circa 30 á 40 procent van de gemeenten gewerkt met een tariefdifferentiatie op basis van het principe de vervuiler betaalt. Men betaalt dan geen vastgestelde afvalstoffenheffing, maar een tarief dat berekent wordt naar de hoeveelheid afval (volume of gewicht) dat aangeboden wordt. Tariefdifferentiatie kan op diverse manieren worden vormgegeven. Veel Enschedeërs hebben een uitgesproken mening over het mogelijke effect van diftar op de afvalscheiding door Enschedese huishoudens. De panelleden zijn echter sterk verdeeld over de vraag of dit effect zich zal voordoen (figuur 10). Bijna tweevijfde (38 procent) denkt dat diftar leidt tot een betere afvalscheiding. Volgens een kwart (23 procent) doet dit effect zich alleen voor onder bepaalde voorwaarden, zoals financiële prikkels, of beperkte invoering van diftar (alleen voor restafval), de beprijzing en de aanwezigheid van voorzieningen om afvalscheiding te vergemakkelijken. Ruim een kwart (28 procent) verwacht niet dat diftar tot betere afvalscheiding zal leiden. Eén op de tien panelleden (11 procent) weet niet of diftar tot betere afvalscheiding leidt. Figuur 10 Denkt u dat de invoering van diftar er toe zal leiden dat inwoners van Enschede hun afval beter gaan scheiden (n=666)? weet niet 11% nee 28% ja 38% alleen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan 23% Ook is een aantal stellingen over diftar aan het panel voorgelegd (figuur 11). Het meest uitgesproken is het panel in de steun voor het principe de vervuiler betaald en de verwachting dat diftar tot een toename van illegale afvaldump leiden. Het panel is verdeeld over de vraag of diftar tot meer milieubewust gedrag van mensen zal leiden, zoals het zelf composteren en het bewuster aankopen van producten. Ook is het panel verdeeld over de stelling dat diftar zal leiden tot kostenbesparingen voor veel huishoudens. 9

10 Figuur 11 Stellingen over afvalinzameling en diftar (n=654 tot n=658). het principe de vervuiler betaalt is eerlijk 81% 12% 2% diftar leidt tot meer illegaal dumpen 71% 15% 5% 9% door Diftar worden mensen milieubewuster 33% 31% 29% diftar is kostenbesparend voor veel huishoudens 22% 36% 26% 16% door Diftar zullen mensen bewuster omgaan met het aankopen van producten 22% 28% 42% diftar zal leiden tot een toename van zelfcomposteren 15% 33% 39% 13% mee eens neutraal mee oneens weet niet De invoering van diftar Aan de panelleden is gevraagd of zij van mening zijn dat het aanbeveling verdient om in Enschede een vorm van diftar in te gaan voeren (figuur 12). Over dit plan is het Enschedepanel verdeeld, al is de grootste groep wel voor invoering van diftar. Bijna de helft (45 procent) is voor invoering van diftar. Meer dan een kwart (28 procent) vindt diftar juist geen goed idee en bijna eenzelfde percentage (27 procent) weet het niet. De panelleden motiveren hun standpunten als volgt: degenen die wel een invoering van diftar willen, noemen wederom dat het principe de vervuiler betaalt het meest rechtvaardig is. Anderen vinden invoering van diftar het proberen waard. Ook zou diftar helpen om mensen meer bewust te maken van het afval dat ze produceren; panelleden die tegen invoering van diftar zijn, spreken in veel gevallen nogmaals de vrees uit dat invoering van diftar tot illegale dump en ontduiking zal leiden. Velen zijn bang dat het systeem zelf veel extra kosten met zich mee zal brengen waardoor de winst door meer afvalscheiding als nog verloren gaat en burgers er uiteindelijk toch niet voordeliger mee uit zijn; de groep panelleden die weet niet aangaven, twijfelen onder andere aan het nut en de noodzaak van de invoering van diftar en vrezen in een aantal gevallen ook voor illegale dump. Figuur 12 Verdient het volgens u aanbeveling om in Enschede een vorm van diftar in te voeren (n=667)? weet niet 2 ja 45% nee 28% 10

11 Hoe denken verschillende groepen panelleden over de invoering van diftar? naar geslacht zijn er geen grote verschillen zichtbaar. Mannen denken iets vaker negatief over de invoering van diftar (31 procent) dan vrouwen (25 procent); panelleden in de leeftijd van 18 tot 29 jaar zijn vaker positief over de invoering van diftar dan alle panelleden (59 procent om 45 procent). Opvallend genoeg is de groep panelleden tussen de 30 en de 39 juist vaak negatief over de invoering van diftar: minder dan eenderde (31 procent) vindt de invoering van diftar aanbevelenswaardig. De percentages voor panelleden tussen de 40 en 54 jaar en ouder dan 55 jaar verschillen nauwelijks van het totaal; kijken we naar het scheidingsgedrag van panelleden (welke soorten afval scheidt u), dan valt op dat panelleden die grof tuinafval scheiden minder vaak positief (in 40 procent van de gevallen) zijn over de invoering van diftar. Panelleden die plastic scheiden, zijn juist vaker positief (53 procent); panelleden die het eens zijn met de stelling in mijn huishouden kan (nog) meer afval worden gescheiden dan op dit moment gebeurt, zijn positiever over de invoer van diftar (51 procent) dan panelleden die het oneens zijn met de stelling (in 33 procent van de gevallen positief); ook panelleden die het eens zijn met de stellingen over de verwachte effecten die een invoer van diftar heeft, zijn vaker positief over de invoering van diftar. Een uitzondering hierop vormen panelleden die verwachten dat diftar tot meer illegale dump van afval leidt. Voor deze groep is het verband juist omgekeerd. Aan het panel is ten slotte nog een aantal mogelijke vormen van diftar voorgelegd met de vraag welke variant het meest aanspreekt. Er is geen eenduidige voorkeur waarneembaar. Differentiatie op gewicht spreekt de meeste panelleden aan (23 procent), gevolgd door differentiatie op het aantal personen per huishouden (20 procent). Ruwweg eenderde (31 procent) is voor één van de varianten gebaseerd op volume en frequentie. Een kleine minderheid ziet wat in het principe van de dure (koop)zak. Figuur 13 Welke vorm van gedifferentieerde tarieven spreekt u het meest aan (n=666)? gewicht aantal personen per huishouden gewicht en frequentie volume gecombineerd met frequentie 23% 20% 18% 15% volume frequentie 9% dure zak/koopzak 2% weet niet 0% 10% 20% 30% 40% 50% Uit de toelichtingen blijkt dat panelleden de door hen gekozen variant vaak het meest eerlijk of rechtvaardig vinden (meer personen in een huishouden betekent meer vervuiling), of door differentiatie op gewicht wordt (afval) scheiden echt aantrekkelijk. 11

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Enschedepanel over afvalinzameling

Enschedepanel over afvalinzameling Het ophalen van klein chemisch afval (KCA) en grof (huis)vuil en grof tuinafval is een verantwoordelijkheid van Twente Milieu. Sinds 2005 is er een wijziging aangebracht in het ophaalsysteem van KCA en

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding 1. Waarom een nieuw beleid voor afval scheiden? De Rijksoverheid heeft vastgelegd dat gemeenten hun percentage afvalscheiding moeten verhogen.

Nadere informatie

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen.

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen. Bewonerspanel Utrecht peiling millenniumdoelen, mei 2011 Van 23 mei t/m 5 juni 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over beoordeling

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Vergadering: 14 december 2010 Agendanummer: 12 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Agenda 2e bijeenkomst Afvalpanel Afvalpanel Horst aan de Maas Tweede bijeenkomst 25 maart 2013 WELKOM! Terugkoppeling keukenafvalemmers» Afvalpanel: kleine 1. Welkom / mededelingen 2. Toelichting op kosten

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Afvalinzameling in Enschede. Afvalinzameling. Resultaten peiling EnschedePanel. Over dit onderzoek. 7 april 2010

Afvalinzameling in Enschede. Afvalinzameling. Resultaten peiling EnschedePanel. Over dit onderzoek. 7 april 2010 Afvalinzameling in Enschede Resultaten peiling EnschedePanel 7 april 2010 Over dit onderzoek In opdracht van de gemeente Enschede zijn in het EnschedePanel vragen gesteld over de tevredenheid van Enschedeërs

Nadere informatie

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Resultaten peiling EnschedePanel Mei 2013 1. Inleiding De gemeente wil inwoners stimuleren zoveel mogelijk afval te scheiden voor recycling en hergebruik.

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof 28 september 2016 raadscommissie

Van Afval Naar Grondstof 28 september 2016 raadscommissie Van Afval Naar Grondstof 28 september 2016 raadscommissie Agenda Aanleiding Landelijke ontwikkelingen Inzameling in Papendrecht nu Landelijke doelen en trends geven aanleiding tot wijzigingen Wat zou er

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, (t.a.v. A. Das)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, (t.a.v. A. Das) Vergadering: 11 januari 2010 Agendanummer: 18 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek HVCinzameling 2009/2010 Afdeling Communicatie Wendy Kamminga 4 februari 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 3 2.1 Methode 3 2.2 Respondenten 3 2.3

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten eerste peiling van het Leusdenpanel December 2009 Inleiding In november 2009 is de eerste peiling van het Leusdenpanel gehouden. Het digitale burgerpanel

Nadere informatie

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk:

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk: Ruimte hm Gemeente Delft Advies De Torenhove Martinus Nijhofñaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delfi.nl Telefoon 1401 5 Retouradres : Advies, Postbus

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Afvalinzameling 0 In Lelystad gooien de bewoners met elkaar per jaar meer dan 40 miljoen kilo huisvuil weg. Om de stad netjes te houden moet al dat afval

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Gemeenteblad.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid Groen (GroenLinks) van 7 december 2015, getiteld:

Nadere informatie

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE Gemeente Zeewolde Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 333 0670 Rapportnummer 2016 / 53 Datum Mei 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r Wijkschouw Transburg Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Kwartaal 1 & 2 2012 / 30 augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Grondstofstromen en restafval 4 2.1 Totaaloverzicht 4 2.2 Huishoudelijk restafval 5 2.3 GFT (huis-aan-huis

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, juni 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, juni 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, Van 14 tot 27 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over Afvalinzameling

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies 2014 Aha! Marktonderzoek en marketingadvies Resultaten 2014 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek over de afvalinzameling in de Gemeente Assen. Projectleiders

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

Enschede zonder afval

Enschede zonder afval Enschede zonder afval Factsheets eerste kwartaal Diftar 2017 Aanbiedgedrag Restafval Aantal ledigingen/stortingen per inzamelmiddel 140 liter 240 liter 30 liter verzamelcontainer Tarief 4,03 - totaal 8,06

Nadere informatie

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008 Vragenlijst, steekproef en respons Het onderzoek Milieu en Afval 2008 is gehouden in december 2008. Het onderzoek is gehouden onder leden van het LelyStadsPanel. Op het moment van het onderzoek bestond

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist 2015 2018 De keuze van Zeist uit het INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 GFT / Groenafval 4 Papier laagbouw 5 Verbeteringen hoogbouw 5 Pilot omgekeerd inzamelen 6 Grof afval

Nadere informatie