Onderzoek huishoudelijk afval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek huishoudelijk afval"

Transcriptie

1 Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het huidige systeem van afvalinzameling in Amersfoort en over de bereidheid om (meer) aan afvalscheiding te doen. Papier en glas worden het meeste gescheiden aangeboden, ook als men zelf niet over een papiercontainer beschikt. Wat betreft plastic lijkt het wel uit te maken of men een eigen container heeft. Een derde van de panelleden scheidt het plastic (meestal) niet wanneer zij geen eigen plastic container hebben. Als reden om niet te scheiden noemt men vooral dat het te veel moeite kost of dat men geen ruimte heeft om het apart te bewaren. Voor GFT en plastic vindt men het vaak te vies om het apart te houden. Bijna 90% van de huishoudens met eigen container(s) en 70% van de huishoudens die zijn aangewezen op verzamelcontainers is tevreden over het huidige systeem van inzamelen. Het plaatsen van een extra container voor plastic bij eengezinswoningen ziet de helft van de panelleden als een verbetering, terwijl een kwart het niet (zo) ziet zitten. Het inruilen van de container voor restafval voor een container voor plastic vindt veel minder bijval. Slechts 10% ondersteunt dit idee, terwijl driekwart het als een verslechtering beschouwt. Ongeveer de helft van het Panel heeft behoefte aan aanvullende informatie. Daarbij gaat het vooral om inzicht in kosten en opbrengsten van afvalscheiding en over wat er met het aangeboden afval gebeurt. Aanleiding De gemeente Amersfoort streeft naar een zo goed mogelijke scheiding van huishoudelijk afval en naar het verkleinen van de hoeveelheid restafval. Om hiervoor weloverwogen keuzes te kunnen maken, wil de gemeenteraad dat een dialoog met de inwoners van de stad wordt aangegaan. Onderzoek naar de mening van inwoners vormt een onderdeel van deze dialoog. De gemeente wil graag weten of en hoe inwoners nu hun huishoudelijk afval scheiden en hoe zij aankijken tegen verschillende vormen van afvalscheiding. De raad heeft ook gevraagd om meer inzicht te geven in de ervaringen met afvalscheiding voor bewoners van de binnenstad en huishoudens in Nieuwland die beschikken over een container voor plastic afval. 1

2 Opzet Om dit te onderzoeken, heeft Onderzoek & Statistiek in maart 2014 het AmersfoortPanel per een digitale vragenlijst toegestuurd. Van de circa leden van het panel heeft 65% (2460 personen) de vragenlijst volledig ingevuld. De deelnemers vormen geen getrouwe afspiegeling van de bevolking. Vooral 40-plussers, hoger opgeleiden en bewoners van eengezinswoningen zijn oververtegenwoordigd. Hoger opgeleiden zijn over het algemeen meer milieubewust, dus de uitkomsten van het onderzoek kunnen hierdoor beïnvloed zijn. Uit dit onderzoek blijkt echter niet dat hoger opgeleiden een afwijkende mening hebben over afvalscheiding. Verwacht mag worden dat de uitkomsten van dit onderzoek een redelijk getrouw beeld geven van het gedrag en de meningen over afvalscheiding in Amersfoort. In de vragenlijst is rekening gehouden met de huidige situatie van de respondenten: er is onderscheid gemaakt naar huishoudens in eengezinswoningen die doorgaans over drie containers beschikken, huishoudens die zijn aangewezen op verzamelcontainers in de buurt (meestal flat- en binnenstadbewoners) en inwoners van Nieuwland, waarvan sommigen over een extra container voor plastic beschikken. Van de Nieuwlanders met een eigen plastic container hebben er 31 deelgenomen aan dit onderzoek. Gezien dit kleine aantal, kan er met dit onderzoek slechts een indicatie gegeven worden over het gebruik van deze plastic container en de ervaringen die men hiermee heeft. Resultaten Soorten containers in Amersfoort De meeste bewoners van eengezinswoningen beschikken over drie containers: een groene container voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT), een blauwe voor papier en karton en een grijze voor het restafval. Meer dan 90% van de bewoners van een eengezinswoning met tuin beschikken over een grijze en groene container en 80% beschikt ook over een papiercontainer (zie figuur 1). Voor bewoners van flats en appartementen is de situatie eerder omgekeerd: zo n 80% is voor het huishoudelijk afval geheel aangewezen op verzamelcontainers in de buurt (onder- of bovengronds), iets minder dan een vijfde heeft een grijze of blauwe container en ongeveer 6% heeft een GFTcontainer. Van de bewoners van Nieuwland beschikt een kleine 10% (473 huishoudens) sinds september 2010 ook over een container voor plastic afval, naast de drie bestaande containers. De bestaande container voor restafval (240 liter) is ingeruild voor een kleinere container (140 liter). Het gaat hier om een proef, die, indien succesvol, mogelijk ook bij andere eengezinswoningen wordt ingevoerd. Van de huishoudens in de binnenstad (190 panelleden) is volgens het onderzoek ongeveer driekwart geheel aangewezen op verzamelcontainers in de buurt. Een kwart heeft wel de beschikking over een of meer afvalcontainers. 2

3 Figuur 1: verdeling afvalcontainers rest GFT papier plastic geen eigen container 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% eengezinswoning met tuin flat of appartement Papier en glas wordt meest gescheiden, plastic het minst Van de huishoudens die over een GFT-container beschikken, scheidt bijna driekwart (vrijwel) altijd het GFT-afval (zie figuur 2). Heeft men zelf geen GFT-container, dan scheidt men het afval slechts bij uitzondering, bijvoorbeeld als bewoners over een eigen composthoop beschikken. Dat men weinig GFT scheidt, ligt voor de hand. Er zijn in Amersfoort immers geen verzamelcontainters voor GFT. Het glas en oud-papier wordt doorgaans veel beter gescheiden: bijna alle inwoners die over een eigen papiercontainer beschikken scheiden hun oud-papier en karton. Maar ook zo n 80% van de huishoudens zonder eigen papiercontainer houdt het papier (bijna) altijd apart van het andere afval. Glas wordt door bijna 85% van de inwoners vrijwel altijd gescheiden. Van de huishoudens zonder een container voor plastic afval, scheidt ongeveer de helft het plastic (bijna) altijd en zo n 10% doet dit meestal. 1 Inwoners die wel over een container voor plastic beschikken (31 personen uit het onderzoek) houden het plastic afval vrijwel altijd gescheiden. Mensen die in het geheel zijn aangewezen op verzamelcontainers, zoals flatbewoners en bewoners van de binnenstad, scheiden hun plastic afval minder dan inwoners die minimaal over één eigen container beschikken: de helft van hen scheidt het afval meestal wel of (bijna) altijd, tegenover 65% van de inwoners die over minimaal één eigen container beschikken. Het lijkt dus niet zo te zijn dat mensen die toch al naar een verzamelcontainer moeten voor hun restafval, ook meteen het plastic afval meenemen. In dit onderzoek blijken hoger opgeleiden niet beter hun afval te scheiden dan lager opgeleiden. 1 Dit is inclusief huishoudens die voor al het afval zijn aangewezen op verzamelcontainers 3

4 Figuur 2: in hoeverre scheiden inwoners hun afval? gft (mensen met gft-container) gft (mensen zonder gft-container) papier (mensen met papiercontainer) papier (mensen zonder papiercontainer) plastic (mensen met plastic-container) plastic (mensen zonder plastic-container) glas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (bijna) altijd meestal wel soms wel, soms niet meestal niet nooit Redenen om niet te scheiden: teveel moeite, geen ruimte en te vies In tabel 1 zijn de redenen te zien waarom inwoners hun afval niet (altijd) scheiden van het restafval. De meest genoemde redenen zijn dat het (soms) teveel moeite kost, dat men geen ruimte in huis heeft om het afval tijdelijk te bewaren en dat het afval (soms) te vies is om apart te houden. Vooral voor plastic afval is het hebben van weinig ruimte in huis een veelgenoemde reden: deze reden wordt door bijna de helft (45%) genoemd. Verder vinden inwoners die een papiercontainer bezitten deze vaak te klein (41%). Vooral bewoners van flats en van de binnenstad geven als verklaring dat men in huis te weinig ruimte heeft om het afval vooraf te scheiden. Daarnaast geven binnenstadsbewoners vaak aan dat men niet weet waar bij hen de verzamelcontainer voor plastic of papier in hun buurt staat. Tabel 1: redenen om het afval niet (altijd) te scheiden van het restafval plastic GFT 2 papier glas daar zie ik het nut niet van in 6% 3% 6% 5% dat kost mij (soms) teveel moeite 29% 31% 29% 33% ik heb geen ruimte in mijn huis om het plastic/gft/papier/glas tijdelijk te bewaren 45% 23% 29% 25% het afval is (soms) te vies om apart te houden 33% 53% x 25% ik wist niet dat dat kon 5% x x x ik weet niet waar in mijn buurt een verzamelcontainer voor plastic/papier/glas staat 19% x 17% 6% de verzamelcontainer staat te ver weg 20% x 21% 21% de verzamelcontainer staat niet op een logische plek voor mij 11% x 12% 10% het is niet de moeite, ik heb te weinig plastic/gft/papier/glas afval 9% 14% 16% 26% de container voor papier is soms te klein x x 41% x het glas is te zwaar voor mij x x x 3% andere reden 10% 15% 14% 7% Op deze vraag mocht men meerdere antwoorden aankruisen. De percentages tellen daarom op tot meer dan 100%. x = deze antwoordcategorie is niet gegeven voor dit soort afval. Bron: O&S 2 Deze vraag is niet aan flatbewoners van de binnenstad gesteld, omdat in het verleden is gebleken dat verzamelcontainers voor GFT hier op veel problemen stuitten. 4

5 Scheiden GFT- afval door flatbewoners? Van de flatbewoners zou 46% het GFT-afval wel willen scheiden als dit mogelijk was en 39% zou dit misschien willen doen. 2 Als mogelijkheid wordt een afgesloten ondergrondse verzamelcontainer genoemd om het GFT-afval in te deponeren. Men maakt zich wel zorgen dat dit voor stankoverlast en ongedierte zal zorgen. Sommigen merken daarom op dat deze container wel tijdig geleegd en gereinigd moet worden. Ook zou volgens hen dan met een pasjessysteem gewerkt moeten worden, om het storten van afval door onbevoegden te voorkomen. Verder is er volgens sommige flatbewoners te weinig plaats voor een extra container. Er stonden in het verleden twee verschillende ondergrondse containers: één voor GFT-afval en één voor restafval. Helaas werden de containers niet vaak genoeg geleegd en niet gereinigd. Gevolg was dat er veel stankoverlast was. Meeste Amersfoorters tevreden over de huidige afvalinzameling Figuur 3 laat zien hoe tevreden inwoners zijn over het huidige systeem van afvalinzameling in Amersfoort. De meerderheid is tevreden over dit systeem, waarbij inwoners die over minimaal één eigen container beschikken (meestal bewoners van eengezinswoningen) vaker tevreden zijn (87%) dan inwoners zonder eigen container (71%). Gezien het huidige ambitieniveau van Amersfoort (minimaal 75% is tevreden) is bij de laatste groep enige verbetering wenselijk. Als mogelijke verbeterpunten noemt men het vaker legen van de (verzamel)containers in verband met stankoverlast en het plaatsen van meer verzamelcontainers verspreid over de buurt, zodat deze minder snel vol zitten en in de buurt staan. Ook vinden sommige bewoners de containers te veel plaats in beslag nemen. Zij geven de voorkeur aan kleinere containers die vaker opgehaald worden of aan meer ondergrondse verzamelcontainers op loopafstand (in plaats van eigen containers). Sommige inwoners zien de bovengrondse verzamelcontainers liever verdwijnen in verband met stankoverlast. Figuur 3: mate van tevredenheid met het huidige afvalinzamelingsysteem tevreden niet (zo) tevreden weet niet / geen mening 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% bewoners zonder eigen container bewoners met minimaal 1 container Bijna driekwart wil wel meer afval scheiden Op de vraag of de gemeente Amersfoort van inwoners mag vragen om nog meer afval te scheiden, antwoordt bijna de helft (48%) dat zij dit een goede zaak vinden en dat men hiervoor zelf wel wat moeite wil doen (tabel 2). Een kwart vindt het ook een goede zaak, maar vindt dat het niet te veel 5

6 moeite moet kosten. Nog eens 15% kan pas een mening hierover vormen als de geboden oplossingen bekend zijn. Een beloning zou slechts 4% van de inwoners extra over de streep halen om meer afval te scheiden. Bewoners die nu volledig zijn aangewezen op verzamelcontainers denken er nauwelijks anders over dan bewoners met minimaal één container. Wel geeft eerstgenoemde groep iets vaker aan dat hun mening afhangt van de geboden oplossingen. Tabel 2: mag de gemeente Amersfoort van inwoners vragen om nog meer afval te scheiden? Ja, dat vind ik een goede zaak en daar wil ik als bewoner wel wat moeite voor doen 48% Ja, dat vind ik een goede zaak, maar het moet mij niet te veel moeite kosten 25% Daar kan ik niets over zeggen. Dat hangt af van de geboden oplossingen. 15% Nee, ik vind dat er al genoeg van bewoners gevraagd wordt 8% Ja, dat mag, maar alleen als ik daarvoor beloond word 3% Weet niet / geen mening 1% totaal 100% Vertrouwen in gescheiden afvalverwerking belangrijkste motivatie voor afvalscheiding Als inwoners zeker zouden weten dat het afval ook gescheiden wordt verwerkt, dan is 42% gemotiveerd om het afval (nog) meer te scheiden (tabel 3). Inwoners zijn hier soms sceptisch over en zijn bang dat het afval na inzameling weer op één hoop wordt gegooid. Een derde zou meer plastic scheiden als zij hier een extra container voor zouden hebben (meestal bewoners van eengezinswoningen) en ruim een kwart is gebaat bij verzamelcontainers dichter bij huis. Andere maatregelen, zoals een beloning of het informeren over de voordelen voor het milieu, zouden sommigen ook nog helpen om het afval meer te scheiden. Verder vindt ongeveer een kwart dat zij het afval nu al zo goed mogelijk scheiden. Er zijn maar weinig mensen die niets (meer) willen doen aan afvalscheiding (3%). Tabel 3: wat zou u helpen om het afval (nog) meer te scheiden? als ik zeker weet dat het afval ook gescheiden wordt verwerkt 42% als er een container voor plastic en kunststof bij mij thuis zou staan 33% als de verzamelcontainers, bijvoorbeeld voor glas en plastic, dichter bij mijn huis zouden staan 26% niets, ik scheid het afval al zo goed mogelijk 24% als ik beloond word voor het beter scheiden van afval 17% als de effecten voor het milieu voor mij duidelijker zouden zijn 15% als er ook andere soorten afval, zoals blik en luiers, apart zouden worden ingezameld 12% als ik beter weet hoe ik de verschillende soorten afval moet scheiden 11% niets, ik wil niet (méér) doen aan afvalscheiding 3% Op deze vraag mocht men meerdere antwoorden aankruisen. De percentages tellen daarom op tot meer dan 100%. Helft van de huishoudens heeft behoefte aan meer informatie Zowel uit tabel 3 als figuur 4 blijkt dat veel mensen behoefte hebben aan (meer) informatie over afvalscheiding. Het meest is men geïnteresseerd in de kosten en opbrengsten van afvalscheiding. Ook willen veel inwoners weten wat er met de verschillende afvalstromen gebeurt die men aanbiedt. Verder is men benieuwd naar de milieueffecten of wil men beter weten hoe het afval moet worden gescheiden. 6

7 Figuur 4: behoefte aan informatie over afvalscheiding ik heb geen behoefte aan meer informatie over de kosten en opbrengsten van afvalscheiding over wat er gebeurt met het GFT/plastic/glas/papier dat ik gescheiden aanbied over wat er gebeurt met het restafval over de effecten van afvalscheiding voor het milieu over hoe ik de verschillende soorten afval moet scheiden anders Op deze vraag mocht men meerdere antwoorden aankruisen. De percentages tellen daarom op tot meer dan 100%. Ruim twee op de vijf vindt een extra container voor plastic een goed idee, een kwart twijfelt Aan bewoners van een eengezinswoning, die over minimaal één eigen container beschikken, is gevraagd wat zij vinden van een extra container voor plastic afval (tabel 4). Veel van hen vinden een extra container voor plastic afval een (redelijk) goed idee (47%) en een kwart vindt dat het ervan afhangt hoe dit systeem wordt uitgevoerd. Ongeveer een kwart ziet zo n systeem niet zitten. Tabel 4: wat vindt men van een extra container voor plastic afval? een goed idee 41% het heeft meer voordelen dan nadelen 6% dat hangt ervan af hoe dat wordt uitgevoerd 25% het heeft meer nadelen dan voordelen 8% een slecht idee 16% weet niet / geen mening 4% Geen ruimte voor extra container De vraag wat men vindt van het idee om een extra container te plaatsen voor plastic afval kon men toelichten. Dit leverde ruim 1100 antwoorden op. De mensen die dit geen goed idee vinden geven vooral aan dat zij geen ruimte hebben voor een extra container. De mensen die het wel een goed idee vinden, scheiden nu al meestal hun plastic en beschouwen een extra container als een stimulans om beter te scheiden. Met een aparte container voor plastic valt het me nu op hoeveel plastic afval ik heb. De container voor restafval is meestal maar voor de helft gevuld. Prima systeem! 7 Er staan bij mij twee plastic verzamelcontainers op loopafstand. Ik heb liever een gezamenlijke plastic container dan nog een vierde container in mijn tuin Van de respondenten die over een eigen container voor plastic afval beschikken (Nieuwland), vindt 92% dit een goed of redelijk goed systeem. Het valt hen vooral op hoeveel plastic zij hebben en hoe weinig restafval, al vinden sommigen het ruimtebeslag wel een nadeel.

8 Bewonersonderzoek ROVA naar pilot Nieuwland In september 2010 is bij 473 huishoudens een extra container voor kunststof afval geplaatst. De container voor restafval is ingeruild voor een kleiner exemplaar (140 i.p.v. 240 liter). Dit resulteerde volgens de ROVA in een opbrengst van gemiddeld 56 kg. kunststof afval in 2011 tegen gemiddeld 8 kg in heel Amersfoort. Een half jaar na de invoering heeft ROVA een enquête onder de bewoners uitgezet om de ervaringen te evalueren. Circa 70% van de bewoners bleek tevreden over de proef met de extra container. 59% was tevreden over de kleinere container voor restafval; 32% vond deze te klein. Driekwart is geen voorstander van inruilen container restafval voor container plastic afval Aan de bewoners van eengezinswoningen is de vraag voorgelegd, wat men vindt van een systeem, waarbij de container voor restafval vervangen wordt door een container voor plastic afval. Mensen zouden bij dit systeem hun restafval dan naar een verzamelcontainer in de buurt moeten brengen. Deze containers zouden dan op meer plekken in de buurt geplaatst worden. Driekwart van de leden van het AmersfoortPanel vindt dit een slecht idee of ziet meer nadelen dan voordelen. Slechts tien procent vindt dit een goed idee of ziet meer voordelen van zo n aanpak. Restafval wegbrengen? Zakken zijn te vies, te zwaar en te kwetsbaar De vraag of men bereid is de huidige grijze container voor restafval in te ruilen voor een container voor plastic afval leverde bijna 1600 toelichtende reacties op. Vooral de negatieve reacties over deze aanpak zijn soms zeer uitgesproken: de zakken zijn te vies en te zwaar is het meest genoemde argument. Maar ook Voordat je het naar de verzamelcontainers brengt, zul je het tijdelijk in huis moeten opslaan en daarvoor is het te vies en de zakken kunnen gemakkelijk openscheuren door scherpe voorwerpen. Tabel 5: wat vindt men van inruilen container restafval voor container plastic afval? een goed idee 7% het heeft meer voordelen dan nadelen 3% dat hangt ervan af hoe dat wordt uitgevoerd 14% het heeft meer nadelen dan voordelen 15% een slecht idee 59% weet niet / geen mening 2% 8

9 Bijlage 1. Onderzoek huishoudelijk afval: vragenlijst met scores Geslacht [N=2461] 55% man 45% vrouw Leeftijd [N=2461] 22% % % % In welke wijk woont u? [N=2461] 8% Nieuwland 8% binnenstad 84% in een andere wijk in Amersfoort 2. In wat voor type woning woont u? [N=2461] 18% flat of appartement 79% eengezinswoning met tuin 3% andere woning zonder tuin 3. Hoe is uw huishouden samengesteld? [N=2461] 14% alleen wonend 39% paar of echtpaar 45% huishouden met kind(eren) 2% anders 4. Over welke container(s) beschikt u op dit moment? (meerdere antwoorden mogelijk) [N=2461] 80% Een grijze container voor restafval 77% Een groene container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) 68% Een blauwe papiercontainer 1% Een container voor plastic (alleen in Nieuwland) 20% Geen van deze. Ik breng alles naar ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainers 5. In hoeverre scheidt u op dit moment uw plastic van het andere afval? [N=2460] 51% (bijna) altijd 10% meestal wel 8% soms wel, soms niet 10% meestal niet 21% nooit 9

10 6. Wat is de reden dat u plastic niet (altijd) scheidt van de rest? (meerdere antwoorden mogelijk) [N=1186] 6% Daar zie ik het nut niet van in 29% Dat kost mij (soms) te veel moeite 45% Ik heb geen ruimte in mijn huis om het plastic tijdelijk te bewaren 33% Het afval is (soms) te vies om apart te houden 5% Ik wist niet dat dat kon 19% Ik weet niet waar in mijn buurt een verzamelcontainer voor plastic staat (niet voorgelegd aan bewoners van Nieuwland) 20% De verzamelcontainer staat te ver weg (niet voorgelegd aan bewoners van Nieuwland) 11% De verzamelcontainer staat niet op een logische plek voor mij (niet voorgelegd aan bewoners van Nieuwland) 9% Het is niet de moeite, ik heb te weinig plastic afval 10% Anders, namelijk 7. In hoeverre scheidt u op dit moment uw groente-, fruit- en tuinafval (gft) van uw andere afval? [N=2460] 56% (bijna) altijd 12% meestal wel 7% soms wel, soms niet 5% meestal niet 20% nooit 8. Wat is de reden dat u het gft-afval niet (altijd) scheidt? (meerdere antwoorden mogelijk) [N=557] 3% Daar zie ik het nut niet van in 31% Dat kost mij (soms) te veel moeite 53% Het afval stinkt (soms) of het trekt ongedierte/vliegjes aan 23% Ik heb geen ruimte in mijn huis om het gft-afval tijdelijk te bewaren 14% Het is niet de moeite, ik heb te weinig gft-afval 15% Anders, namelijk 9. U heeft als flatbewoner nu niet de mogelijkheid om het groente-, fruit- en tuinafval (gft) apart aan te bieden. Als daar een mogelijkheid voor was, zou u dit afval dan scheiden van het overige afval? [N=340] 46% ja 39% misschien, dat hangt ervan af 15% nee 10. Welke mogelijkheden ziet u bij uw flat om het gft-afval te scheiden? _ 11. In hoeverre scheidt u op dit moment uw papier van uw andere afval? [N=2460] 90% (bijna) altijd 4% meestal wel 2% soms wel, soms niet 1% meestal niet 3% nooit 10

11 12. Wat is de reden dat u het papier niet (altijd) scheidt? (meerdere antwoorden mogelijk) [N=239] 5% Daar zie ik het nut niet van in 28% Dat kost mij (soms) te veel moeite 12% De container voor papier is (soms) te klein (voorgelegd aan bewoners met container) 29% Ik heb geen ruimte in mijn huis om het papier tijdelijk te bewaren 16% Het is niet de moeite, ik heb te weinig papierafval 17% Ik weet niet waar er een verzamelcontainer voor papier in mijn wijk staat (alleen voorgelegd aan bewoners zonder eigen papiercontainer) 21% De verzamelcontainer voor papier staat te ver weg (alleen voorgelegd aan bewoners zonder eigen papiercontainer) 12% De verzamelcontainer voor papier staat niet op een logische plek voor mij (alleen voorgelegd aan bewoners zonder eigen papiercontainer) 14% Anders, namelijk 13. In hoeverre scheidt u op dit moment uw glasafval van uw andere afval? [N=2461] 84% (bijna) altijd 6% meestal wel 3% soms wel, soms niet 3% meestal niet 4% nooit 14. Wat is de reden dat u het glasafval niet (altijd) scheidt? (meerdere antwoorden mogelijk) [N=384] 5% Daar zie ik het nut niet van in 33% Dat kost mij (soms) te veel moeite 3% Het glas is te zwaar voor mij 25% Het glasafval is (soms) te vies om apart te houden 6% Ik weet niet waar in mijn buurt een verzamelcontainer voor glas staat 21% De verzamelcontainer voor glas staat te ver weg 10% De verzamelcontainer voor glas staat niet op een logische plek voor mij 25% Ik heb geen ruimte in mijn huis om het glas tijdelijk te bewaren 26% Het is niet de moeite, ik heb te weinig glasafval 7% Anders, namelijk 15. De meeste bewoners van eengezinswoningen beschikken nu over drie containers: een voor gft, een voor papier en een voor restafval. Wat vindt u in het algemeen van dit systeem van afvalinzameling in Amersfoort? [N=1881] 87% Daar ben ik wel tevreden over 12% Ik ben daar niet (zo) tevreden over 1% Weet niet / geen mening 16. Bewoners van flats zijn voor hun afval doorgaans aangewezen op verzamelcontainers in de buurt. Wat zijn in het algemeen uw ervaringen met deze verzamelcontainers? [N=343] 71% Daar ben ik wel tevreden over 24% Ik ben daar niet (zo) tevreden over 5% Weet niet / geen mening 17. Wilt u uw antwoord toelichten? _ 11

12 18. Op dit moment wordt ongeveer de helft van het huishoudelijk afval in Amersfoort door bewoners gescheiden. Het gescheiden afval wordt hergebruikt. Vindt u dat de gemeente Amersfoort van inwoners mag vragen om nog meer afval te gaan scheiden? [N=2460] 48% Ja, dat vind ik een goede zaak en daar wil ik als bewoner wel wat moeite voor doen 25% Ja, dat vind ik een goede zaak, maar het moet mij niet te veel moeite kosten 3% Ja, dat mag, maar alleen als ik daarvoor beloond word 8% Nee, ik vind dat er al genoeg van bewoners gevraagd wordt 15% Daar kan ik niets over zeggen. Dat hangt af van de geboden oplossingen. 1% Weet niet / geen mening 19. Wat zou u helpen om het afval (nog) meer te scheiden? (meerdere antwoorden mogelijk) [N=2455] 11% Als ik beter weet hoe ik de verschillende soorten afval moet scheiden 42% Als ik zeker weet dat het afval ook gescheiden wordt verwerkt 15% Als de effecten voor het milieu voor mij duidelijker zouden zijn 17% Als ik beloond word voor het beter scheiden van afval 26% Als de verzamelcontainers, bijvoorbeeld voor glas en plastic, dichter bij mijn huis zouden staan 33% Als er een container voor plastic en kunststof bij mij thuis zou staan 12% Als er ook andere soorten afval, zoals blik en luiers, apart zouden worden ingezameld 24% Niets, ik scheid het afval al zo goed mogelijk 3% Niets, ik wil niet (méér) doen aan afvalscheiding 20. Over welke onderwerpen op het gebied van afvalscheiding zou u meer informatie willen ontvangen? (meerdere antwoorden mogelijk) [N=2422] 47% Ik heb geen behoefte aan meer informatie 12% Over hoe ik de verschillende soorten afval moet scheiden 23% Over wat er gebeurt met het restafval 26% Over wat er gebeurt met het andere afval dat ik gescheiden aanbied 21% Over de effecten van afvalscheiding voor het milieu 31% Over de kosten en opbrengsten van afvalscheiding 3% Anders, namelijk 21. Om meer plastic uit het restafval te krijgen, zou er bij iedereen een extra container voor plastic verpakkingen geplaatst kunnen worden. Dit gebeurt nu al in Nieuwland. Wat vindt u van zo n systeem van inzameling? [N=1843] 42% Een goed idee 6% Het heeft meer voordelen dan nadelen 24% Dat hangt ervan af hoe dat wordt uitgevoerd (niet voorgelegd aan bewoners van Nieuwland) 8% Het heeft meer nadelen dan voordelen 16% Een slecht idee 4% Weet niet / geen mening 22. Wilt u uw antwoord toelichten? _ 12

13 23. Een andere mogelijkheid is dat uw grijze container voor restafval wordt ingeruild voor een container voor plastic afval. De containers voor gft en papier blijven. Bewoners moeten dan het restafval wegbrengen naar verzamelcontainers in de buurt. Bij deze aanpak zullen op meer plekken in de wijk verzamelcontainers worden geplaatst. Wat vindt u van deze aanpak? 7% Een goed idee 3% Het heeft meer voordelen dan nadelen 14% Dat hangt ervan af hoe dat wordt uitgevoerd 15% Het heeft meer nadelen dan voordelen 60% Een slecht idee 2% Weet niet / geen mening 24. Wilt u uw antwoord toelichten? _ 25. Heeft u zelf nog ideeën om het huishoudelijk afval nog beter te scheiden? _ 13

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE Gemeente Zeewolde Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 333 0670 Rapportnummer 2016 / 53 Datum Mei 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bewonerspanel Groente- en fruitafval

Bewonerspanel Groente- en fruitafval Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Groente- en fruitafval Zeven op de tien panelleden met een eengezinswoning scheidt groenteen

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Ervaringen, beleving en tevredenheid over afvalinzameling Inhoudsopgave 1. Algemene kenmerken van de bewoners in de binnenstad... 2 2.

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart!

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart! Weet wat je weggooit Er zit meer in dan je denkt Ontdek de waarde van afval Een folder om te bewaren. Hou m apart! In deze folder ontdekt u de waarde van afval. Er zit namelijk meer in dan u denkt. Waardevolle

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013 Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek 23 april 2013 1 Inhoud Bewonersonderzoek Opzet bewonersonderzoek Resultaten nulmeting fase 2-4 Tevredenheid Afvalscheidingsgedrag Informatievoorziening Resultaten

Nadere informatie

Pilot ondergrondse containers plastic afval

Pilot ondergrondse containers plastic afval BestuursBestuurs- en Concerndienst Concerndienst Pilot ondergrondse containers plastic afval Telefonische enquête onder inwoners van Langerak rapportage van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Resultaten peiling EnschedePanel Mei 2013 1. Inleiding De gemeente wil inwoners stimuleren zoveel mogelijk afval te scheiden voor recycling en hergebruik.

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Introductie Hierbij ontvang u, op uw verzoek, een papieren versie van de vragenlijst die op dit moment via internet aangeboden wordt. U kunt de ingevulde vragenlijst

Nadere informatie

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën:

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: Veel gestelde vragen Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: 0-Afvalscheiding 1-Project Meer Waarde Uit Afval 2-U krijgt 4 afvalbakken aan huis 3-Restafval

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist 2015 2018 De keuze van Zeist uit het INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 GFT / Groenafval 4 Papier laagbouw 5 Verbeteringen hoogbouw 5 Pilot omgekeerd inzamelen 6 Grof afval

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw 4 gemeenten 108.000 huishoudens 190 medewerkers 70 vrijwilligers Restore 35 flexkrachten ACV 60 leerwerknemers

Nadere informatie

marintel Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel marktonderzoek& advies

marintel Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel marktonderzoek& advies marintel marktonderzoek& advies Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel Copyright 2010 Marintel BV

Nadere informatie

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling)

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) N ec ke r Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling Gemeenteraad Kaag en Braassem Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) Aanleiding onderzoek Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar afvalinzameling.

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Definitieve versie

Vragen en antwoorden Definitieve versie Strategisch Plan Afvalscheiding Vragen en antwoorden Definitieve versie 1. Waarom een nieuw beleid voor afval scheiden? De Rijksoverheid heeft vastgelegd dat gemeenten hun percentage afvalscheiding moeten

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Vraag en antwoord het nieuwe afval scheiden in Filmwijk en Sieradenbuurt

Vraag en antwoord het nieuwe afval scheiden in Filmwijk en Sieradenbuurt Vraag en antwoord het nieuwe afval scheiden in Filmwijk en Sieradenbuurt De brief die wij onlangs stuurden over het nieuwe afval scheiden heeft veel vragen opgeroepen bij bewoners. Met dit overzicht geven

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00200* GR16.00200 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 21 december 2016 Agendanummer 10 Datum Raad 11 januari 2017 Agendanummer 9 Opsteller

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

daal - De grondstoffenbus van Saver staat op deze 3 zaterdagen in de proefwijk. Men kan daar extra informatie krijgen over de proef.

daal - De grondstoffenbus van Saver staat op deze 3 zaterdagen in de proefwijk. Men kan daar extra informatie krijgen over de proef. (D (D (D Roosen Gemeente daal Raadsmededeling Datum Van: Aan: Kopie aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Onderwerpr Om gekeerd inzamelen Bijlage: Plattegrond proefgebied + huis-aan-huis

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie