AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012"

Transcriptie

1 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd :29

2 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

3 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert Verplanke Paul Posthumus Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Henk-Jaap Batelaan Monique van Diest Publicatiedatum: november 2012 Verkrijgbaar bij: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Purmersteenweg 42 Telefoon Digitaal rapport: Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 2 Gemeente Purmerend

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Samenvatting, hoofdconclusie en aanbeveling Inleiding: vraagstelling en verantwoording Hoe belangrijk is afvalscheiding? Afval scheiden: willen en doen Gemak belangrijker dan afval scheiden? Milieustraat Textiel laten ophalen Afval meer scheiden? Extra gft container Behoefte aan meer informatie over afvalscheiding Opmerkingen en suggesties Conclusies...21 Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 3 Gemeente Purmerend

5 Samenvatting, hoofdconclusie, aanbeveling Inleiding Dit onderzoek gaat over huishoudelijk afval van inwoners van Purmerend. In Purmerend worden de rolcontainers voor restafval (de grijze containers) wekelijks geleegd. De containers voor groente-, fruiten tuinafval (gft, de groene containers) en oud papier worden om de week geleegd. De gft-container is op aanvraag voor inwoners beschikbaar, deze is niet aan iedereen verstrekt. De bewoners van appartementengebouwen kunnen hun afval kwijt in ondergrondse containers op straat (lage flats) of in inpandige containers (hoge flats). Ook zij hebben de mogelijkheid om papier apart te scheiden van hun restafval. Daarnaast zijn er in heel Purmerend op centrale locaties glascontainers te vinden en textielcontainers op negen locaties, vooral in winkelcentra. Aanleiding In het Landelijk Afvalplan (LAP) hebben het Rijk en de gemeenten afgesproken dat het percentage afval dat gescheiden van het restafval wordt aangeboden, in 2015 op 65% ligt. In Purmerend ligt dit percentage op 42%. Hiermee voldoet de afvalinzameling wel aan de doelstellingen van de gemeenteraad, maar (nog) niet aan de landelijke ambities. Wanneer de gemeente voortgaat op de huidige voet, dan is niet te verwachten dat de afvalscheiding in 2015 op een hoger niveau ligt. Purmerend heeft zich daarom ten doel gesteld om een trendbreuk in het afvalscheidingsgedrag te bewerkstelligen. Vraagstelling Een onderzoek onder de inwoners van Purmerend kan helpen om in kaart te brengen in hoeverre draagvlak bestaat voor de gemeentelijke ambitie om inwoners hun afval meer te laten scheiden. Conclusie: inwoners zijn bereid om afval meer te gaan scheiden dan nu Uit het onderzoek blijkt dat twee derde deel van het internetpanel (68%) het eens is met de ambitie van het gemeentebestuur om een groter deel van het huishoudelijk afval te gaan scheiden dan nu het geval is. Slechts 8 procent is niet eens met dit voornemen. Daarnaast blijkt dat een nog grotere meerderheid van het panel daadwerkelijk bereid is om diverse vormen van huishoudelijk afval meer te scheiden. Zo zijn respectievelijk 78% en 82% van de leden van het panel bereid om klein chemisch afval en plastic te scheiden van hun restafval. In het geval van gftafval, glas, oud papier, textiel en kleine huishoudelijke apparaten is nagenoeg iedereen (96% tot 99%) bereid om dit afval van het restafval te scheiden. Aanbeveling: maak het mensen gemakkelijk om gft-afval en plastic te scheiden Uit het rapport blijkt ook dat Purmerenders een iets positievere houding hebben ten opzichte van afvalscheiding dan gemiddeld in Nederland. Tegelijkertijd blijkt dat een groot deel van de mensen het eigen gemak even belangrijk vindt als moeite te doen om afval te scheiden. Uit de opmerkingen die mensen maken aan het eind van de enquête, blijkt dat ze bijvoorbeeld niet te veel minicontainers in gebruik willen hebben. Daarnaast is duidelijk dat het gft-afval en plastic op dit moment het minst gescheiden wordt, terwijl een meerderheid van de mensen zegt hiertoe wel bereid te zijn. De trendbreuk die de gemeente wil bewerkstelligen wordt dan ook het meest bevorderd wanneer het de inwoners gemakkelijk wordt gemaakt om gft-afval en plastic apart te houden. Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 4 Gemeente Purmerend

6 1 Inleiding: vraagstelling en verantwoording Doel van dit onderzoek Afvalinzameling in Purmerend: situatie 2012 Dit onderzoek gaat over huishoudelijk afval van inwoners van Purmerend. In Purmerend worden de rolcontainers voor restafval (de grijze containers) wekelijks geleegd. De containers voor groente-, fruiten tuinafval (gft, de groene containers) en oud papier worden om de week geleegd. De gft-container is op aanvraag voor inwoners beschikbaar, deze is niet aan iedereen verstrekt. De bewoners van appartementengebouwen kunnen hun afval kwijt in ondergrondse containers op straat (lage flats) of in inpandige containers (hoge flats). Ook zij hebben de mogelijkheid om papier apart te scheiden van hun restafval. Daarnaast zijn er in heel Purmerend op centrale locaties glascontainers te vinden en staan er in sommige winkelcentra textielcontainers. Nieuw inzamelsysteem sinds 2009 In Purmerend is vanaf september 2009 fasegewijs een nieuw inzamelsysteem ingevoerd. De belangrijkste wijziging was het op aanvraag verstrekken van minicontainers in de laagbouw voor gft- en restafval. De 'groene-bak-op-aanvraag' komt in plaats van de duobak waarin het gft-afval van het restafval kon worden gescheiden. Ruim van de (33%) huishoudens in de laagbouw hebben een minicontainer voor gft-afval aangevraagd. Dit betekent dat zo'n huishoudens geen gft-afval meer kunnen scheiden. Anderzijds hebben de huishoudens met een nieuwe groene bak, de mogelijkheid om veel meer gft-afval te scheiden dan voorheen. Landelijke en gemeentelijke afspraken en ambities In het Landelijk Afvalplan (LAP) hebben het Rijk en de gemeenten afgesproken dat het percentage afval dat gescheiden van het restafval wordt aangeboden, in 2015 op 65% ligt. In Purmerend ligt dit percentage op 42%. Door 'na-scheiding' scoort Purmerend 45%. Hiermee voldoet de afvalinzameling wel aan de doelstellingen van de gemeenteraad, maar (nog) niet aan de landelijke ambities. Uit de afvalmonitor 2011, waarin sorteeranalyses zijn gemaakt van het in Purmerend ingezamelde huishoudelijk afval, blijkt dat sinds het nieuwe inzamelsysteem is ingevoerd, minder gft-afval wordt gescheiden en dat het aandeel restafval is toegenomen. 1 Kortom: wanneer de gemeente voortgaat op de huidige voet, dan is niet te verwachten dat de afvalscheiding in 2015 op een (veel) hoger niveau ligt. Purmerend heeft zich daarom ten doel gesteld om een trendbreuk in het afvalscheidingsgedrag te bewerkstelligen. Een belangrijk middel om dit doel te bereiken is communicatie. Er is hiervoor inmiddels een communicatieplan opgesteld. Daarnaast kan onderzoek helpen om in kaart te brengen in hoeverre draagvlak bestaat voor de gemeentelijke ambitie een trendbreuk te bewerkstellingen op het gebied van afvalscheiding. Dit rapport doet verslag van een onderzoek dat in september 2012 is gehouden onder het Internetpanel van de gemeente Purmerend. 1 Afvalmonitor / effectmeting Purmerend 2011, Tilburg: Bureau Milieu & Werk BV (juni 2011) Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 5 Gemeente Purmerend

7 Doelstelling van het onderzoek In kaart brengen van de houding van inwoners van Purmerend ten opzichte van afvalscheiding en peilen in hoeverre zij bereid zijn om 'meer' afval te scheiden dan op dit moment gebeurt. Vraagstelling Het onderzoek onder het Internetpanel geeft antwoord op de volgende hoofdvraag en deelvragen: Hoofdvraag Is er in Purmerend draagvlak voor de gemeentelijke ambitie om een groter mate van afvalscheiding te bewerkstelligen? Deelvragen In welke mate scheiden Purmerenders hun afval? Wat is de houding van Purmerenders tegenover afvalscheiding? In hoeverre weten inwoners van Purmerend wat er met het gescheiden afval gebeurt? In hoeverre zijn inwoners van Purmerend bereid om meer afval te scheiden dan op dit moment het geval is? Wat vinden de inwoners van de ambitie om een hoger afvalscheidingspercentage te bereiken? Aanpak, verantwoording en normenkader Voor dit onderzoek is een vragenlijst opgesteld die is voorgelegd aan het Internetpanel van de gemeente. Hierin zitten ongeveer mensen. De respons op dit onderzoek bedraagt personen. Dit betekent dat 63% van het panel de vragenlijst heeft ingevuld. Deze ruim invullers vormen een betrouwbare afspiegeling van het internetpanel. Voor zover mogelijk vergelijken we de Purmerendse opvattingen over afvalscheiding met opvattingen van Nederlanders in het algemeen. We gebruiken hiervoor het onderzoek van Peil.nl in opdracht van de NVRD, een vereniging van Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven. Normenkader afvalscheiding Het normenkader geeft aan wanneer de uitkomsten relevant zijn voor besluitvorming van het College over maatregelen ter bevordering van afvalscheiding door de inwoners van Purmerend. Anders gezegd: het normenkader maakt duidelijk wanneer er voldoende draagvalk is voor verdergaande maatregelen om het afval in Purmerend meer te gaan scheiden. Norm 1: Minimaal de helft van het panel vindt afval scheiden belangrijk of zeer belangrijk. Uitwerking: minstens 50% antwoordt (zeer) belangrijk én dit aandeel van het panel is minimaal 20% groter dan het percentage mensen die afvalscheiding (zeer) onbelangrijk vinden. Norm 2: Minimaal de helft van het panel is bereid afval meer te scheiden dan zij op dit moment doen. Uitwerking: minstens 50% antwoordt zonder meer bereid te zijn om afval meer te gaan scheiden of hiertoe bereid te zijn afhankelijk van de mogelijkheden. Bovendien is dit deel van het panel minimaal 20% groter dan het percentage mensen die (absoluut) niet bereid zijn tot een grotere inspanning op het gebied van afvalscheiding. Norm 3: Minimaal de helft van het panel is bereid tot het apart houden en weggooien van diverse vormen van afval (zoals plastic, glas, papier, gft-afval of klein chemisch afval), of doet dit al. Uitwerking: minimaal de helft (51%) is bereid diverse vormen van afval te scheiden, of doet dit al. Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 6 Gemeente Purmerend

8 Norm 4: Minimaal de helft van het panel is het eens met de ambitie van de gemeente Purmerend om de inwoners te stimuleren het huishoudelijk afval meer gaan scheiden. Uitwerking: minimaal de helft van het panel is het (zeer) eens met de ambitie van het gemeentebestuur. Bovendien is dit aandeel van het panel minimaal 20% groter dan het percentage mensen dat het niet eens is met deze ambitie van het gemeentebestuur. Leeswijzer In de volgende hoofdstukken presenteren we de bevindingen van de enquête onder het Internetpanel. We maken hierbij soms een onderscheid tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen of bewoners van een eengezinswoning, lage flat (portiekflat) of hoge (galerij-)flat. Dit doen we alleen als er een verschil is tussen deze groepen. Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 7 Gemeente Purmerend

9 2 Hoe belangrijk is afvalscheiding? Driekwart vindt afval scheiden belangrijk Een ruime meerderheid van de Purmerenders (75%) vindt het belangrijk dat mensen afval scheiden. Slechts 5% vindt dit onbelangrijk. Er is geen verschil tussen mensen die in een eengezinswoning wonen (en een rolcontainer op straat zetten) en mensen die in een flat wonen (en gebruik maken van een inpandige container of een ondergrondse container op straat). Het maakt evenmin uit hoe oud mensen zijn en of ze man of vrouw zijn. Tabel 2.1: Hoe belangrijk vindt u het dat mensen afval scheiden? % % per hoofdgroep dat vind ik zeer belangrijk 24% belangrijk dat vind ik belangrijk 51% 75% neutraal neutraal 20% 20% dat vind ik onbelangrijk 4% onbelangrijk dat vind ik zeer onbelangrijk 0% 5% totaal 100% 100% Meerderheid bereid tot meer afval scheiden Er is ook een meerderheid bereid om afval meer te gaan scheiden dan hij/zij nu gewend is. Slechts een klein deel (5%) is hier absoluut niet toe bereid. Vrouwen zijn vaker dan mannen zeer bereid om dit te doen, mannen zeggen vaker dat dit afhangt van de mogelijkheden die hiervoor worden geboden. Tabel 2.2: Bent u zelf bereid uw afval meer te scheiden dan u op dit moment gewend bent? man vrouw totaal Ik ben er (zeer) toe bereid 22% 34% 29% dat hangt af van de mogelijkheden 73% 59% 66% ik ben er (absoluut) niet toe bereid 4% 5% 5% weet niet 2% 1% 1% totaal 100% 100% 100% Purmerenders iets positiever over afscheiding dan gemiddeld Zijn Purmerenders in hun houding en opvattingen over het scheiden van afval vergelijkbaar zijn met de gemiddelde Nederlander? In de onderstaande tabel worden de antwoorden op vier uitspraken over afvalscheidingshouding van Purmerenders vergeleken met de uitkomsten van een landelijk onderzoek. Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 8 Gemeente Purmerend

10 Tabel 2.3: Vier uitspraken over afvalscheidingsgedrag eens oneens geen mening totaal landelijk % eens* Ik probeer zoveel mogelijk afval te scheiden 79% 16% 5% 100% 72% Het heeft weinig zin afval te scheiden, want na het ophalen komt het toch weer bij elkaar Ik hoef geen afval te scheiden, want mijn huisvuil wordt toch nog na-gescheiden Ik wil graag via afvalscheiding een bijdrage leveren aan een leefbaardere wereld 32% 38% 30% 100% 34% 11% 55% 35% 100% 16% 82% 8% 11% 100% 74% * Bron onderzoek Peil.nl, 2012 Het volgende kan uit de tabel worden geconcludeerd: Acht op de tien Purmerenders (79%) zegt afval zoveel mogelijk te scheiden. Dit is een iets hoger aandeel dan gemiddeld in Nederland (72%). Net zoals landelijk het geval is, denkt circa een derde deel dat het scheiden van afval geen zin heeft omdat het toch weer bij elkaar komt. Met de uitspraak 'Ik hoef geen afval te scheiden, want mijn huisvuil wordt toch nog na-gescheiden' is slechts 16% het eens, net als landelijk. Hier antwoordt ruim een derde 'weet niet'. Iets meer dan acht van de tien Purmerenders (82%) is het eens met de uitspraak ''Ik wil graag via afvalscheiding een bijdrage leveren aan een leefbaardere wereld". Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde (74%). Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 9 Gemeente Purmerend

11 3 Afval scheiden: willen en doen We hebben van zeven verschillende soorten huishoudelijk afval gevraagd of mensen die daadwerkelijk apart houden van het restafval of dat zij bereid zijn dat te doen. Meerderheid bereid om verschillende soorten afval te scheiden Uit tabel 3.1 blijkt dat bij alle zeven componenten de meerderheid van de Purmerenders bereid is om deze apart te houden of dit al te doen. Het gescheiden inzamelen van papier is het meest ingeburgerd (96% doet dit), gevolgd door glas (91%) en klein chemisch afval (kca, 90%). Bij het apart inzamelen van gft-afval en plastic is de meerderheid die dit apart houdt, of apart wil houden, minder groot. Bijna een kwart (22%) is niet bereid om gft-afval te scheiden van de rest. Dit geldt in iets mindere mate ook voor het scheiden van plastic: 18% is niet bereid dit te doen. Tabel 3.1: Doet u het volgende of bent u bereid dat te doen? het apart houden en weggooien van: doe het al doe het nog niet, maar ben bereid dat te doen ben niet bereid om het te doen totaal plastic 5% 77% 18% 100% glas 91% 6% 3% 100% papier 96% 3% 1% 100% groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) 41% 37% 22% 100% klein chemisch afval (kca, zoals batterijen en verfresten) 90% 8% 2% 100% textiel (oude kleding) 89% 8% 4% 100% kleine elektrische apparaten 80% 16% 3% 100% Bij de mate waarin mensen afval gescheiden inzamelen of bereid zijn dat te doen, bekijken we of het verschil maakt of iemand in een hoge of lage flat woont, of in een eengezinswoning (laagbouw). Dit doen we omdat het afval bij deze verschillende woningen anders wordt ingezameld (zie hoofdstuk 1, inleiding). Bij gft-afval maakt het bijvoorbeeld uit of je beschikt over een tuin. De indeling in woningtypen en wijze van afvalinzameling is hieronder samengevat: Woningtype Tabel 3.2: Woningtype en afvalinzameling woningtype afvalinzameling aantal respondenten laagbouw ik/wij zetten onze eigen (mini-)container(s) op straat en deze worden geleegd 874 lage flat ik/wij brengen het huishoudelijk afval naar een ondergrondse container op straat 85 hoge flat ik/wij brengen het huishoudelijk afval naar een container in ons woongebouw 82 totaal In de volgende tabel zijn kleine verschillen in afvalscheidingsgedrag zichtbaar tussen de inwoners van Purmerend al naar gelang hun woonsituatie. De groene cellen in de onderstaande tabel markeren deze verschillen. Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 10 Gemeente Purmerend

12 Tabel 3.3: Het apart houden van diverse vormen van afval of de bereidheid hiertoe Het apart houden en laagbouw lage flats hoge flats weggooien van: doe het al ben bereid ben niet bereid totaal doe het al ben bereid ben niet bereid totaal doe het al ben bereid ben niet bereid totaal Plastic 5% 78% 18% 100% 5% 72% 23% 100% 15% 74% 10% 100% Glas 91% 6% 3% 100% 86% 12% 2% 100% 95% 5% 0% 100% Papier 97% 2% 1% 100% 88% 10% 2% 100% 92% 7% 1% 100% Groente-, fruit- en tuinafval 46% 32% 22% 100% 14% 62% 24% 100% 13% 68% 20% 100% De tabel laat het volgende zien: Plastic: bewoners van hoge flats zijn meer bereid (slechts 10% is niet bereid hiertoe) om plastic apart in te zamelen en doen het al vaker (15%) dan bewoners van lage flats of eengezinswoningen (laagbouw). Glas: bewoners van hoge flats houden glas vaker apart dan bewoners van laagbouw en lage flats. Papier: In de eengezinswoningen houden vrijwel alle bewoners (97%) papier apart. Bewoners van lage en hoge flats doen dit in ongeveer 90% van de gevallen. Gft: Bijna de helft van de laagbouwbewoners (46%) houdt gft-apart. Gebruik papiercontainer laagbouw en hoge flats Vrijwel alle bewoners die een opslagmogelijkheid voor oud papier bij hun woning hebben, maken hier gebruik van. De bewoners van hoge flats hebben in hun woongebouw een inpandige papiercontainer waar 91% altijd en 3% soms gebruik van maakt. De bewoners van de laagbouw hebben een minicontainer voor papier waar 96% altijd en 1% soms gebruik van maakt. Gebruik inpandige papiercontainer door bewoners hoge flats Gebruik minicontainer papier door bewoners laagbouw 3% 6% 1% 3% ja, altijd ja, soms nee, nooit ja, altijd ja, soms nee, nooit 91% 96% Vergelijking met de Afvalmonitor 2011 Uit de enquête blijkt dat een groot deel van de mensen op dit moment hun afval al scheiden (zie tabel 3.1). Dit lijkt in tegenspraak met de Afvalmonitor (zie hoofdstuk 1), waarin geconcludeerd werd dat het aandeel gft-afval sinds 2009 is afgenomen en het aandeel overig restafval is toegenomen. De vergelijking kan echter niet 'één-op-één' worden gemaakt: Deze enquête stelt vragen aan personen, de afvalmonitor analyseert de inhoud van minicontainers (van huishoudens); De afvalmonitor bepaalt het volume van diverse vormen van afval, in de enquête vraagt óf mensen hun afval scheiden. We weten niet hoeveel (volume) zij scheiden. Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 11 Gemeente Purmerend

13 4 Gemak belangrijker dan afval scheiden? Wat vinden mensen belangrijker, hun eigen gemak (geen afval scheiden) of zoveel mogelijk afval scheiden? Deze vraag is gesteld om in te kunnen schatten hoeveel moeite mensen willen doen om afval te scheiden. Gemak speelt een rol, maar afval scheiden is toch belangrijker In de eerste grafiek is te zien hoe de vraag is beantwoord. Bijna de helft van de mensen vindt beide even belangrijk. De groep die afval scheiden belangrijker vindt dan het eigen gemak, is daarentegen twee keer zo groot als de groep die het eigen gemak belangrijker vindt. Er is verschil naar leeftijdsklasse en naar woningtype. Grafiek 4.1: Wat is belangrijker, 'het gemak' of 'zoveel mogelijk afval scheiden', naar leeftijd en geslacht mijn eigen gemak totaal 65 jaar en ouder 55 t/m 64 jaar 45 t/m 54 jaar 35 t/m 44 jaar 17 t/m 34 jaar hoge flat lage flat laagbouw Welk van onderstaande dingen vindt u het belangrijkst? zoveel mogelijk afval scheiden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% eigen gemak allerbelangrijkst eigen gemak belangrijk beide even belangrijk afvalscheiden belangrijk afvalscheiden allerbelangrijkst In de tweede grafiek (op de volgende pagina) is wederom het verschil te zien tussen eigen gemak en afval scheiden, maar is de categorie die beide even belangrijk vindt, buiten beschouwing gelaten. Hieruit blijkt het volgende: Onder bewoners van hoge flats is de groep die afval scheiden belangrijker vindt, veel groter dan de groep die het eigen gemak belangrijker vindt. In de laagbouw en de lage flats is dit beeld minder sterk. Maar ook hier is de groep die afval scheiden belangrijker vindt groter dan de groep die 'gaat voor het eigen gemak'. Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 12 Gemeente Purmerend

14 Grafiek 4.2: Wat is belangrijker, 'het gemak' of 'zoveel mogelijk afval scheiden' Gemak of afvalscheiden belangrijkst? Naar woningtype en leeftijdsklasse totaal 65 jaar en ouder 55 t/m 64 jaar 45 t/m 54 jaar 35 t/m 44 jaar 17 t/m 34 jaar hoge flat lage flat laagbouw 35% 17% 40% 7% 35% 12% 41% 13% 29% 29% 29% 22% 42% 7% 35% 22% 35% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% afval scheiden belangrijker gemak belangrijker Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 13 Gemeente Purmerend

15 5 Milieustraat 88% komt wel eens of vaak bij de Milieustraat Bijna negen op van de tien Purmerenders gaat wel eens naar de Milieustraat. Er zijn verschillen tussen mensen die in een eengezinswoning (laagbouw) wonen of bewoners van flats. Bewoners van eengezinswoningen bezoeken de Milieustraat het vaakst (91%). Bewoners van lage flats gaan minder vaak (76%) en bewoners van hoge flats nog minder vaak (68%). Mannen gaan iets vaker naar de Milieustraat dan vrouwen. Kijken we naar leeftijd, dan zijn de 17 t/m 34-jarigen degenen die het minst een bezoek brengen aan de Milieustraat. Mensen ouder dan 45 jaar zijn vaker frequente bezoekers van de Milieustraat (ca. 25% gaat vaak): Tabel 5.1: Hoe vaak bezoeken mensen de Milieustraat Gaat u wel eens naar de Milieustraat van de gemeente? Naar woningtype, geslacht en leeftijd laagbouw lage flat hoge flat man vrouw 17 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder ja, vaak 22% 16% 17% 22% 19% 11% 15% 26% 25% 27% 21% ja, wel eens 69% 60% 51% 67% 67% 71% 75% 63% 64% 61% 67% nee, (bijna) nooit 9% 24% 32% 10% 13% 18% 10% 11% 11% 12% 12% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% totaal Redenen geen bezoek van de Milieustraat: het loont niet de moeite Een klein deel van de Purmerenders (12%, 124 respondenten) bezoekt de Milieustraat bijna nooit. De belangrijkste reden om de Milieustraat niet te bezoeken is dat deze mensen bijna nooit afval hebben voor de Milieustraat (59%). Ruim een derde geeft als reden dat zij het afval kunnen laten ophalen door de gemeente. Ten slotte zegt een kwart niet te beschikken over eigen vervoer. Het niet bezoeken van de Milieustraat komt niet voort uit een tekort aan informatie of te weinig openingstijden. Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 14 Gemeente Purmerend

16 Grafiek 5.2: Reden om de Milieustraat niet te bezoeken* Waarom gaat u (bijna) niet naar de Milieustraat? 59% ik heb (bijna) nooit afval voor de Milieustraat, het loont niet de moeite 25% ik heb geen eigen vervoer 3% ze zijn altijd dicht als ik er naar toe kan 0% ik vind dat ik te lang moet wachten bij de poort 1% ik ken de openingstijden niet 4% ik weet niet wat de Milieustraat is 5% ik weet niet waar de Milieustraat is 5% ik weet niet welk afval ik daar naar toe kan brengen 36% ik kan afval op laten halen door de gemeente 5% anders 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Omdat men op deze vraag meer antwoorden mocht geven, is de som van de percentages niet gelijk aan 100%. Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 15 Gemeente Purmerend

17 6 Textiel laten ophalen 72% laat Bim Bam kleding ophalen De stichting Bim Bam ( haalt oude kleding op in Purmerend. Daarnaast legen de vrijwilligers van deze stichting elke dag de kledingcontainers in de diverse winkelcentra. Circa zeven van de tien Purmerenders (72%) maakt gebruik van de mogelijkheid om oude kleding op te laten halen door Bim Bam. Hierin is geen verschil tussen mensen in flats of in eengezinswoningen. De ouderen, 65-plussers en in iets mindere mate de 55 t/m 64-jarigen, maken vaker gebruik van Bim Bam dan degenen die jonger zijn dan 55 jaar. Tabel 6.1: Textiel scheiden door laten ophalen door Bim Bam Maakt u gebruik van de mogelijkheid om uw textiel (oude kleding) op te laten halen door BimBam? 17 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder totaal ja, vaak 24% 28% 34% 47% 57% 38% ja, wel eens 42% 38% 32% 31% 26% 34% nee, (bijna) nooit 34% 34% 34% 21% 18% 28% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Reden geen gebruik ophaalservice Bim Bam: mensen gebruiken de containers van Bim Bam Ruim een kwart van de mensen (28%, 295 respondenten) maakt geen gebruik van de ophaalservice van Bim Bam. In de grafiek hieronder is te zien welke redenen zij hiervoor hebben: Grafiek 6.2: Reden om textiel niet te laten ophalen door Bim Bam Waarom maakt u (bijna) nooit gebruik van de mogelijkheid textiel op te laten halen door Bim Bam? ik heb nooit textiel over, het loont niet de moeite 10% ik heb er nooit aan gedacht 3% ze komen altijd op het moment dat ik geen textiel over heb 9% ik w eet niet w anneer ze komen 5% ik ken BimBam niet 1% ik verkoop de kleding of ik geef het w eg 29% ik doe het in een textielcontainer in een w inkelcentrum 43% ik doe het bij het restafval 11% anders 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Omdat op deze vraag meer antwoorden mochten worden gegeven, is de som van de percentages niet gelijk aan 100%. De belangrijkste reden om geen gebruik te maken van de ophaalservice van Bim Bam is dat het oude textiel wordt ingeleverd in een container in een winkelcentrum. En deze worden door Bim Bam geleegd. Bijna een derde verkoopt het oude textiel of geeft het weg. Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 16 Gemeente Purmerend

18 7 Afval meer scheiden? De respondenten kregen deze inleidende tekst te lezen: De gemeenten in Nederland hebben afgesproken dat in 2015 de inwoners minimaal 65% van het huishoudelijk afval scheiden. De inwoners van de gemeente Purmerend scheiden 42% van het huishoudelijk afval. Op dit moment voldoet Purmerend nog niet aan de landelijke afspraak. Om te zorgen voor meer afvalscheiding, moet de gemeente nieuwe maatregelen nemen. De gemeente Purmerend wil graag dat inwoners het huishoudelijk afval meer gaan scheiden. In hoeverre bent u het hiermee eens? niet mee eens/niet mee oneens; 25% mee oneens; 7% mee eens; 49% zeer mee oneens; 1% zeer mee eens; 19% Daarna werd hun de volgende vraag gesteld: De gemeente Purmerend wil graag dat inwoners het huishoudelijk afval meer gaan scheiden. In hoeverre bent u het hiermee eens? 68% eens met de gemeentelijke ambitie Een ruime meerderheid is het hiermee eens (bijna de helft) of zeer mee eens. Opgeteld betekent dit dat twee derde deel (68%) het eens met de gemeentelijke ambitie. Slechts 8% van de Purmerenders is het hier niet mee eens. Er zijn wat dit betreft geen verschillen tussen mensen in eengezinswoningen of flats, noch tussen mannen of vrouwen of tussen ouderen of jongeren. Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 17 Gemeente Purmerend

19 8 Extra gft-container 70% gaat een extra gft-container gebruiken als deze beschikbaar wordt gesteld Uit tabel 2.1 hebben we geleerd dat 41% van de Purmerenders de gft-container gebruikt en dat 37% bereid is om deze te gebruiken. We weten ook dat de groene gft-container alleen op aanvraag wordt verstrekt. We veronderstellen dat mensen in eengezinswoningen, die doorgaans beschikken over een tuin, mogelijk bereid zijn om gft-afval apart te houden. Daarom hebben we aan de bewoners van de eengezinswoningen (laagbouw) gevraagd of zij een extra container voor gft-afval zouden gaan gebruiken. Uit tabel 8.1 blijkt dat 70% van de mensen in eengezinswoningen 'zeker' of 'waarschijnlijk' gebruik gaat maken van deze mogelijkheid. Ruim een kwart (28%) zegt deze container (waarschijnlijk) niet te gaan gebruiken. Tabel 8.1: Bereidheid bewoners eengezinswoningen tot gebruik van extra gft-container? als u een extra container krijgt voor uw groente, fruiten tuinafval (gft-afval), gaat u deze dan gebruiken? Wilt u s.v.p. de vraag ook beantwoorden als u al een gft-container heeft? aantal percentage ja, zeker % ja, waarschijnlijk wel % nee, waarschijnlijk niet % nee, zeker niet 98 11% weet ik niet 24 3% totaal % Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 18 Gemeente Purmerend

20 9 Behoefte aan meer informatie over afvalscheiding Ruim een kwart van de respondenten (27%, 276 mensen) heeft behoefte aan meer informatie over wat er met de gescheiden afvalstromen gebeurt. De informatiebehoefte kan als volgt worden samengevat: Tabel 9.1: welke informatie willen mensen hebben* antwoord aantal keren genoemd Duidelijke informatie: wordt het toch weer op één hoop gegooid? 77 Wat gebeurt er na de inzameling? 42 Hoe gebeurt de verwerking van gft-afval? 26 Tips over de manier waarop informatie kan worden gegeven (media, rondleiding etc.) 23 Hoe gebeurt de verwerking van plastic? 16 Informatie over de kosten van afvalinzameling en -scheiding 14 Informatie geven om inwoners te motiveren 11 Duidelijkheid: het beleid verandert te vaak 11 * Sommige mensen noemen meer dan één aspect; daarnaast valt een groot aantal antwoorden in de categorie 'overige antwoorden'. De kolom telt daarom niet op tot 276. Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 19 Gemeente Purmerend

21 10 Opmerkingen en suggesties Tot slot is gevraagd of mensen nog opmerkingen of suggesties hebben over afvalscheiding in Purmerend. Ruim een derde deel (36%, 373 mensen) van de respondenten heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt: Tabel 10.1: Opmerkingen en suggesties* antwoord aantal keren genoemd Plastic scheiden mogelijk maken 108 Te weinig ruimte voor al die bakken 68 Gft-bakken worden vies, verspreiden stank, moeten worden schoongemaakt 22 Containers plaatsen voor blikjes, klein chemisch afval en/of electrische apparaten 19 Gft-bakken vaker legen 15 Het beleid verandert te vaak 14 Gescheiden afval 'komt toch weer op één hoop 12 Meer gezamenlijke ondergrondse containers 11 Maak afval scheiden makkelijk 11 Geef goede voorlichting 10 *Sommige mensen noemen meer dan één aspect; daarnaast valt een groot aantal antwoorden in de categorie 'overige antwoorden'. De kolom telt daarom niet op tot 373. Opvallend is het grote aantal opmerkingen dat gaat over het feit dat in Purmerend nog geen plastic apart wordt ingezameld. Daarnaast een behoorlijk aantal opmerkingen dat er niet te veel verschillende minicontainers in gebruik moeten worden genomen. Niet iedereen heeft die ruimte in de tuin en ook de openbare ruimte laat niet altijd toe dat er minicontainers staan. Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 20 Gemeente Purmerend

22 11 Conclusies In dit hoofdstuk beantwoorden we eerst de hoofdvraag van dit onderzoek, dan de deelvragen en vervolgens zetten we de antwoorden af tegen het vooraf opgestelde normenkader (zie hoofdstuk 1). Hoofdvraag Bestaat er draagvlak voor de gemeentelijke ambitie om te bewerkstelligen dat de inwoners van Purmerend hun afval meer gaan scheiden dan nu het geval is? Het antwoord op deze vraag is bevestigend: twee derde deel van de inwoners van Purmerend (68%) is het eens is met deze ambitie van het gemeentebestuur. Slechts 8 procent is het hiermee oneens. Deelvragen In welke mate scheiden Purmerenders hun afval? De (overgrote) meerderheid (tussen 80% en 96%) van de Purmerenders scheidt papier, klein chemisch afval, glas, textiel en kleine elektrische apparaten van het restafval. Het gft-afval wordt door een kleine minderheid gescheiden (41%). In hoeverre weten inwoners van Purmerend wat er met het gescheiden afval gebeurt? Een derde deel van de Purmerenders meent dat gescheiden afval na het ophalen weer bij elkaar komt (32%) of juist dat het geen zin heeft om zelf afval te scheiden omdat het na-gescheiden wordt door de gemeente (11%). Iets meer dan een kwart van de Purmerenders heeft behoefte aan duidelijke informatie over dit onderwerp (26%). Het idee bestaat dat afval niet gescheiden wordt verwerkt. Wat is de houding van Purmerenders tegenover afvalscheiding? Purmerenders hebben een iets positievere houding tegenover afscheiding dan gemiddeld in Nederland. Met de uitspraken "ik probeer zo veel mogelijk afval te scheiden en "ik wil graag via afvalscheiding een bijdrage leveren aan een leefbaardere wereld" zijn respectievelijk 79% en 82% van de Purmerenders het eens, tegenover respectievelijk 72% en 74% van de Nederlanders. Wanneer we de Purmerenders voorleggen of ze enige moeite willen doen om afval te scheiden, dan blijkt dat het grootste deel (48%) 'het eigen gemak' even belangrijk vindt als het zo veel mogelijk scheiden van afval. Daar staat tegenover dat de groep die het scheiden van afval belangrijker vindt dan het eigen gemak (35%), (veel) groter is dan de groep die het eigen gemak vooropstelt (17%). In hoeverre zijn inwoners van Purmerend bereid om meer afval te scheiden dan op dit moment het geval is? Een grote meerderheid van het panel is bereid om diverse vormen van huishoudelijk afval meer te scheiden dan nu het geval is. Zo is bijna iedereen bereid om textiel, glas, gft-afval en kleine apparaten apart te houden. Bij plastic en klein chemisch afval zijn iets kleinere meerderheden te bewegen tot een beter scheidingsgedrag, maar kan nog altijd gesproken worden van een ruime meerderheid voor 'meer scheiding' (respectievelijk 82% en 78%). Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 21 Gemeente Purmerend

23 Uit de vraag of mensen nog suggesties hebben over afvalinzameling blijkt dat de mogelijkheid om plastic te scheiden het vaakst wordt genoemd. Verder waarschuwen velen voor een te groot aantal bakken. Zijn de bevindingen relevant voor bestuurlijke besluitvorming? In tabel 11.1 zetten we deze conclusie af ten opzichte van de vooraf opgestelde normen. Tabel 11.1: Vragen, antwoorden, normen en conclusie vraag antwoord normenkader conclusie Hoe belangrijk vindt u het dat belangrijk onbelangrijk minstens 50% belangrijk en 20% De meerderheid van de Purmerenders vindt het belangrijk dat mensen afval scheiden. mensen afval scheiden? verschil met de mensen die onbelangrijk antwoorden Bent u zelf bereid afval meer te scheiden dan u op dit moment gewend bent? 75% 5% bereid niet bereid Meerderheid bereid: Minstens 50% Bijna alle Purmerenders zijn in principe bereid meer afval te scheiden dan nu het geval is. 94% 5% antwoordt hiertoe zonder meer bereid te zijn of hiertoe bereid te zijn afhankelijk van de mogelijkheden en minimaal 20% verschil met de mensen die hiertoe (absoluut) niet bereid zijn. Het apart houden en bereid niet bereid weggooien van diverse vormen van afval plastic 82% 18% Meerderheid bereid wil zeggen: Een ruime meerderheid van de Purmerenders is bereid plastic te scheiden. glas 97% 3% minimaal 50% van het panel is het Bijna alle Purmerenders zijn bereid glas te scheiden. gft 99% 1% hiermee eens en minimaal 20% Bijna alle Purmerenders zijn bereid gft te scheiden. verschil met de mensen die het kca 78% 22% Een ruime meerderheid van de Purmerenders is bereid klein chemisch afval te scheiden te hiermee oneens zijn. textiel 98% 2% scheiden. Bijna alle Purmerenders zijn bereid textiel te scheiden. kleine elektrische apparaten 96% 4% Bijna alle Purmerenders zijn bereid kleine elektrische apparaten gescheiden in te leveren. De gemeente Purmerend wil graag dat inwoners het huishoudelijk afval meer gaan scheiden. eens oneens Meerderheid eens wil zeggen: 67% 8% minimaal 50% van het panel is het hiermee eens en minimaal 20% verschil met de mensen die het hiermee oneens zijn. Een ruime meerderheid van de Purmerenders is het eens met de gemeentelijke doelstelling om inwoners het huishoudelijk afval meer te laten scheiden. De bevindingen zijn robuust; zij voldoen allemaal aan de vooraf opgestelde normen voor eventuele bestuurlijke besluitvorming. Uit de tabel blijkt dat er een (groot) draagvlak is voor het scheiden van afval. De panelleden vinden afvalscheiding een belangrijk item en zijn bereid het afval meer te scheiden dan zij op dit moment doen. Onderzoek afvalscheiding 2012 Internetpanel 22 Gemeente Purmerend

24 omslag afvalscheiding in purmerend.indd :29

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein

Gemeente IJsselstein Gemeente IJsselstein Verantwoording In het kader van het nieuwe regionale afvalbeleidsplan 2014-2018 is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente IJsselstein. Deze heeft plaatsgevonden van woensdag

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel. augustus 2018

Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel. augustus 2018 Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel augustus 2018 Inwonerpeiling afvalinzameling Inwonerpeiling Eind 2016 is er een aantal wijzigingen in de afvalinzameling doorgevoerd. De gemeente

Nadere informatie

Onderzoek Afval. Rapportage Onderzoek Afval. Utrecht, mei DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick

Onderzoek Afval. Rapportage Onderzoek Afval. Utrecht, mei DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Rapportage In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Montfoort Rosita Driessen Utrecht, mei 2017 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Afval en milieu

Hoofdstuk 17. Afval en milieu Hoofdstuk 17. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan verder toegenomen, het gebruik is vergelijkbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht

KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Inzamelen, Markten

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

EVALUATIE BEWONERSONDERZOEK AFVALINZAMELING. Gemeente Delfzijl

EVALUATIE BEWONERSONDERZOEK AFVALINZAMELING. Gemeente Delfzijl EVALUATIE BEWONERSONDERZOEK AFVALINZAMELING Gemeente Delfzijl EVALUATIE BEWONERSONDERZOEK AFVALINZAMELING Gemeente Delfzijl JMA, 10-12-2018 Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030 699 15 99 - info@jma.nl

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Verkenning afvalinzameling. Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens

Verkenning afvalinzameling. Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens Verkenning afvalinzameling Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens Verkenning afvalinzameling Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 1. Resultaten

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en 36% heeft de winkel het afgelopen jaar bezocht. Na een stijging in de jaren 2001

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek HVCinzameling 2009/2010 Afdeling Communicatie Wendy Kamminga 4 februari 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 3 2.1 Methode 3 2.2 Respondenten 3 2.3

Nadere informatie

Tussenrapportage pilots Dragonder doet meer met afval

Tussenrapportage pilots Dragonder doet meer met afval Tussenrapportage pilots Dragonder doet meer met afval In opdracht van gemeente Veenendaal 2013 Marintel BV Inhoudsopgave 1. Verantwoording 2. Resultaten Tussenrapportage pilots Dragonder doet meer met

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Bewonerspanel Groente- en fruitafval

Bewonerspanel Groente- en fruitafval Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Groente- en fruitafval Zeven op de tien panelleden met een eengezinswoning scheidt groenteen

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

RESULTATEN PEILING HENGELOPANEL

RESULTATEN PEILING HENGELOPANEL RESULTATEN PEILING HENGELOPANEL 2018 Van 29 oktober tot en met 11 november 2018 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.070 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.251 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling)

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) N ec ke r Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling Gemeenteraad Kaag en Braassem Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) Aanleiding onderzoek Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar afvalinzameling.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Restafvalsysteem in 2020

Veelgestelde vragen Restafvalsysteem in 2020 Veelgestelde vragen Restafvalsysteem in 2020 Vanaf 1 januari 2020 gaan we over op een andere manier van het inzamelen van ons restafval. Al het herbruikbare afval (grondstoffen noemen we dat) blijft de

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem . Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem. . Titel: Kunststofafval 2010, de mening van de bevolking over

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK?

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? Hoi, ik ben Maarten Milieu. Ik werk voor Cyclus en haal bij jou thuis het afval op. De ene dag leeg ik groene minicontainers met een zijlader. De andere dag zie je me zakken

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Introductie Hierbij ontvang u, op uw verzoek, een papieren versie van de vragenlijst die op dit moment via internet aangeboden wordt. U kunt de ingevulde vragenlijst

Nadere informatie

Mening internetpanel over nieuw afval inzamelsysteem

Mening internetpanel over nieuw afval inzamelsysteem Mening internetpanel over nieuw afval inzamelsysteem 2 Mening internetpanel over nieuw afval inzamelsysteem 3 In opdracht van: Wethouder J.Krieger Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Pilot ondergrondse containers plastic afval

Pilot ondergrondse containers plastic afval BestuursBestuurs- en Concerndienst Concerndienst Pilot ondergrondse containers plastic afval Telefonische enquête onder inwoners van Langerak rapportage van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Resultaten peiling EnschedePanel Mei 2013 1. Inleiding De gemeente wil inwoners stimuleren zoveel mogelijk afval te scheiden voor recycling en hergebruik.

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Rapporttitel. Tussenevaluatie bewonersonderzoek. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies

Rapporttitel. Tussenevaluatie bewonersonderzoek. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies Rapporttitel Tussenevaluatie bewonersonderzoek Gemeente De Bilt De Jonge Milieu Advies Concept Versie 0.1 Zeist, maart 2012 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Ervaringen, beleving en tevredenheid over afvalinzameling Inhoudsopgave 1. Algemene kenmerken van de bewoners in de binnenstad... 2 2.

Nadere informatie

Keukenafval uit het restafval? Het kan! Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Keukenafval uit het restafval? Het kan! Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Keukenafval uit het restafval? Het kan! Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Samenwerking 6 gemeenten (stedelijkheidsklasse D) Inzameling van huishoudelijk

Nadere informatie

november 2018 Flitspeiling afvalscheiding Roosendaal

november 2018 Flitspeiling afvalscheiding Roosendaal november 2018 Flitspeiling afvalscheiding Roosendaal Digipanel + Facebookadvertentie: 2.479 respondenten Dataverzameling: via Digipanel (1.484 respondenten) en facebook (1.286 respondenten. Bereik op Facebook:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Proef inzameling van plastic, blik en drinkpakken Beverwijk

Veelgestelde vragen Proef inzameling van plastic, blik en drinkpakken Beverwijk Veelgestelde vragen Proef inzameling van plastic, blik en drinkpakken Beverwijk Wijk aan Zee en Zwaansmeer versie: 26 april 2018 Veelgestelde vragen Proef inzameling van plastic, blik en drinkpakken Beverwijk

Nadere informatie

Resultaat gescheiden afvalinzameling 2018 In vergelijking tot gemeente Drimmelen

Resultaat gescheiden afvalinzameling 2018 In vergelijking tot gemeente Drimmelen Resultaat gescheiden afvalinzameling 2018 In vergelijking tot 2017 gemeente Doss. no. 18AA507 Tilburg, 19 februari 2018 De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 1011 5000 JH Tilburg Tel: 085-771995

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

De schillenboer komt terug

De schillenboer komt terug De schillenboer komt terug In Waalre loopt een afvalproef. Er is een fiets met een aanhangbak ontworpen waarmee we in een proefwijk afval inzamelen. Twee keer in de week haalt Roel het keukenafval (voedselresten),

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie