Afvalinzameling in Ten Boer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afvalinzameling in Ten Boer"

Transcriptie

1 Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik

2 Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding Aanleiding van het onderzoek Doel van het onderzoek Opzet van het onderzoek 3 2. Resultaten Enquête Restafval en het scheiden van afval Groente-, fruit- en tuinafval (gft) Grofvuil Diftar en Omgekeerde inzameling Toekomstscenario s Informatievoorziening 14 Colofon 16 1

3 Samenvatting De gemeente wil onderzoeken of meer afval gescheiden en hergebruikt kan worden en hoe dat kan. Hiervoor heeft Onderzoek en Statistiek Groningen een online enquête opgesteld. De enquête is volledig ingevuld door 483 inwoners van de gemeente. In de enquête hebben we gevraagd of de inwoners op dit moment afval scheiden, hoe ze dat doen, en wat zij van de afvalinzameling vinden. Ook hebben we een aantal toekomstscenario s voorgelegd aan de respondenten. Er zijn enkele open vragen gesteld en er is hier en daar ruitme gegeven voor toelichting. De antwoorden op de open vragen en de toelichting bij de vragen zijn in een apart bestand aan de opdrachtgever verstrekt. We hebben gekeken naar de verschillen in de antwoorden van bewoners van verschillende gebieden binnen de gemeente. We hebben onderzocht in hoeverre bewoners verschillende afvalstromen scheiden van hun restafval. Meer dan 80 procent scheidt glas en papier. Textiel wordt het minst gescheiden. De verschillen tussen de onderscheiden gebieden in de gemeente, het dorp ten Boer, Ten Post en omgeving en Thesinge-Garmerwolde en omgeving zijn niet groot. We hebben ook gevraagd hoe bewoners staan tegenover Driftar. Diftar is een principe waarbij bewoners met veel restafval meer betalen voor afvalverwijdering dan bewoners met minder restafval. Ook hebben we het principe van omgekeerde inzameling voorgelegd. Omgekeerde inzameling is een andere manier om het scheiden van afval te stimuleren. Dit door de waardevolle soorten afval aan huis in te zamelen en het restafval door alle bewoners naar ondergrondse containers in de buurt te laten brengen. Over deze twee nieuwe vormen van afvalinzameling zijn veel respondenten niet enthousiast. Het meest gehoorde bezwaar van Diftar is volgens hen het gevaar dat het leidt tot ongewenst gedrag, bijvoorbeeld het illegaal dumpen van afval. We hebben een aantal toekomstscenario s geschetst over de inzameling van huishoudelijk afval. In het eerste scenario blijft de inzameling zoals die nu is. We noemen dit scenario Geen verandering. De respondenten waarderen dit scenario met gemiddeld een 6,7. In het tweede scenario komen er meer voorzieningen waar het waardevolle afval, zoals papier, glas en textiel naar toe gebracht kan worden. We noemen dit scenario Meer voorzieningen. Ook hier is men met gemiddeld een 6,3 redelijk enthousiast over. Veel minder te spreken zijn de bewoners over de invoering van Diftar (gemiddeld een 4) en omgekeerde inzameling (een 4,2). Meer dan de helft van de respondenten geeft voor deze laatste twee scenario s een 4 of lager. Tot slot hebben we gevraagd wat men vindt van de informatievoorziening van de gemeente over afval. De respondenten geven gemiddeld een 6 voor de informatievoorziening. Er worden zowel hele lage als hele hoge beoordelingen gegeven. 16 Procent geeft een 3 of lager en 13 procent een 9 of hoger. 2

4 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van het onderzoek Afvalscheiding is belangrijk omdat er nog veel opnieuw te gebruiken stoffen (zoals papier, glas en textiel) in het afval terechtkomen. Eenmaal in het res t- afval worden ze verbrand. Dat is jammer, want aan veel grondstoffen is een tekort. In 2015 was de landelijke doelstelling dat 65 procent van het afval zou worden gescheiden, en voor 2020 is met 75 procent het doel nog hoger. 1.2 Doel van het onderzoek De gemeente wil onderzoeken of en hoe meer afval gescheiden en hergebruikt kan worden in de gemeente. Onderzoek en Statistiek Groningen is gevraagd om een enquête over afvalinzameling voor te leggen aan de inwoners van de gemeente. Voor dit onderzoek is door Onderzoek en Statistiek Groningen een steekproef getrokken op adresniveau bestaande uit: 868 adressen in kerndorp en alle adressen in de omliggende dorpen, dit zijn er In totaal komen we dan op adressen. Aan het einde van de enquête zijn de respondenten ook gevraagd of zij lid willen worden van het -panel. Hiermee wil Onderzoek en Statistiek de gemeente in staat stellen in de toekomst de inwoners van de gemeente snel en gemakkelijk naar hun mening te vragen. 1.3 Opzet van het onderzoek We hebben alle inwoners uit de steekproef eind maart uitgenodigd om de enquête in te vullen. Ook via de pers is aandacht besteedt aan dit onderzoek. Op deze manier hebben we zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Ten Boer, die zijn benaderd via de steekproef, de mogelijkheid geboden de enquête in te vullen. We hebben gevraagd of inwoners op dit moment hun afval scheiden, hoe ze dat doen en wat zij hiervan vinden. Daarnaast hebben we hen een aantal toekomstscenario s voorgelegd. Tenslotte hebben we gevraagd wat de inwoners vinden van de gemeentelijke informatievoorziening over afval. 3

5 2. Resultaten 2.1 Enquête 506 Inwoners van de gemeente hebben aan de enquete meegedaan. Daarvan hebben 483 de enquête volledig ingevuld. In de enquête zijn naast gesloten vragen een aantal open vragen gesteld. Ook zijn er veel mogelijkheden gegeven om een gegeven antwoord toe te lichten in een open veld. Al deze antwoorden op de open vragen en de gegeven toelichtingen zijn in een apart bestand aan de opdrachtgever verstrekt. De respondenten wonen verspreid over de gemeente. Ongeveer de helft, 50 procent van de respondenten, is man. Bijna twee derde van de respondenten valt in de leeftijdscategorie 35 tot en met 64 jaar (61 procent). Ongeveer een derde (28 procent) van de respondenten heeft een HBO- of universitaire opleiding afgerond en een kwart procent een MBO-opleiding. Daarnaast hebben we respondenten gevraagd naar de omvang van hun huishouden. Bijna 20 procent van de huishoudens bestaat uit één persoon en bijna 30 procent van de huishoudens bestaat uit drie tot vijf personen. Ongeveer de helft van de huishoudens (47 procent) bestaat uit twee personen. De inwoners van de gemeente wonen verspreid over verschillende dorpen, namelijk, Garmerwolde, Thesinge, Sint-Annen, Ten Post, Lellens, Winneweer, Wittewierum en Woltersum. Deze plaatsen zijn voor dit onderzoek onderverdeeld in drie verschillende gebieden, namelijk, Thesinge-Garmerwolde en omgeving en Ten Post en omgeving. In de rest van de rapportage wordt deze verdeling aangehouden. Verder is er een groep respondenten waarvan we niet weten uit welke dorp ze komen. Deze groep is wel meegenomen in het totaal beeld van de gemeente, maar niet afzonderlijk in het onderscheid tussen de gebieden. Tabel 1 De respons naar dorp Dorp Aantal Percentage Gebied % Garmerwolde 60 12% Garmerwolde/Thesinge Thesinge 58 11% Garmerwolde/Thesinge Sint Annen 18 4% Garmerwolde/Thesinge Ten Post 86 17% Winneweer 11 2% Lellens 10 2% Woltersum 30 6% dorp onbekend/niet afgemaakt 46 9% Totaal % Figuur 2.1: de indeling in de gemeente 4

6 2.2 Restafval en het scheiden van afval In de huidige paragraaf bespreken we een aantal vragen over het inleveren van restafval. We hebben allereerst gevraagd hoe respondenten hun restafval inleveren. Bijna alle respondenten geven aan dat ze hun restafval inleveren via een mini container (97 procent). Een kleine groep van drie procent, 17 respondenten, maakt gebruik van een ondergrondse container of een verzamelcontainer. In de gemeente als totaal gebruiken op 100 huishoudes na alle huishoudens mini containers. Tabel 2.2 In hoeverre scheiden respondenten hun afval van het restafval altijd vaak soms nooit weetniet/geen antwoord Glas 81% 11% 4% 4% 0% Elektrische apparaten 69% 17% 8% 4% 2% Klein chemisch afval 69% 14% 9% 6% 2% Grof tuinafval 76% 14% 6% 3% 2% Textiel 54% 23% 12% 9% 2% Papier 89% 8% 1% 2% 0% Tabel 2.1 Verdeling wijze van inleveren restafval Hoe levert u uw restafval in? Aantal Percentage Via een grijze minicontainer % Via een ondergrondse 11 2% Via een verzamelcontainer 6 1% Totaal % Vervolgens hebben we aan de respondenten gevraagd in hoeverre ze verschillende soorten afval scheiden. Tabel 2.2 geeft het resultaat van de hele gemeente weer. Figuur 2.2 geeft weer in hoeverre respondenten uit de drie gebieden, verschillende soorten afval scheiden. Het scheiden van gft-afval en grofvuil wordt besproken in paragraaf 2.3 en 2.4. Glas en papier worden het vaakst gescheiden. Textiel wordt het minst gescheiden. Ruim 50 procent geeft aan textiel altijd te scheiden. De verschillen tussen de inwoners van de drie gebieden zijn klein. Ruim 90 procent van de inwoners in en Thesinge en omgeving scheidt het glas altijd of vaak. In Ten Post en omgeving doet men dit iets minder (bijna 90%). 90 Procent van alle respondenten uit en Thesinge en omgeving scheidt elektrische apparaten van hun afval. In Ten Post is dit met ongeveer 85 procent iets minder. Klein chemisch afval wordt door respondenten uit alle drie de gebieden minder gescheiden; 80 tot 85 procent scheidt dit afval altijd of vaak. De respondenten uit Ten Post en omgeving scheiden vergeleken met de twee andere gebieden ook minder klein chemisch afval. Enkele keren merkt men op dat plastic niet gescheiden kan worden. Inwoners van scheiden met 65 procent vaker textiel dan inwoners van de andere gebieden,. Tot slot scheidt ruim 90 procent van de inwoners uit en Thesinge en omgeving hun papier altijd. Dit tegenover ruim 80 procent van de respondenten uit Ten Post en omgeving. 5

7 Figuur 2.2 In hoeverre scheiden respondenten hun afval? altijd vaak soms nooit We hebben de respondenten een aantal stellingen over afvalscheiding voorgelegd. Zie tabel 2.3 voor de resultaten. Figuur 2.3 toont de resultaten per gebied. Tabel 2.3 Reacties op stellingen over het scheiden van afval Stelling (helemaal) mee eens (helemaal) niet mee eens weetniet/geen antwoord Afval scheiden kost weinig moeite. 90% 9% 1% Ik weet niet hoe/waar ik afval moet scheiden. 9% 87% 3% Ik heb onvoldoende ruimte om afval te scheiden. Afval scheiden heeft geen zin. Het wordt toch nagescheiden in de fabriek. Ik ben er fysiek niet toe in staat afval te scheiden. 25% 71% 2% 11% 66% 4% 3% 94% 3% Afval scheiden is goed voor het milieu. 93% 4% 1% Afval scheiden bespaart ruimte in de minicontainer of vuilniszak. 90% 6% 2% Afval scheiden bespaart kosten. 56% 13% 4% Er zijn goede voorzieningen om afval te scheiden. 69% 26% 2% Tussen de 80 en 100 procent van de respondenten geeft aan dat afval scheiden weinig moeite kost, dat het goed is voor het milieu, dat het ruimte bespaart in de vuilniszak of container en dat ze weten hoe en waar ze afval moeten scheiden. Ook zegt bijna iedereen er fysiek toe in staat te zijn afval te scheiden. Ruim 80 procent van de respondenten geeft aan dat afval scheiden kosten bespaart. Ongeveer 10 procent is van mening dat afval scheiden geen zin heeft, omdat het toch wordt nagescheiden in de fabriek. 6

8 Figuur 2.3 Reacties op stellingen over het scheiden van afval helemaal mee eens mee eens niet mee eens helemaal niet mee eens Afval scheiden kost weinig Ik weet niet hoe/waar ik afval moet scheiden Ik heb onvoldoende ruimte om afval te scheiden Afval scheiden heeft geen zin Ik ben er fysiek niet toe in staat afval te scheiden Afval scheiden is goed voor het milieu Afval scheiden bespaart ruimte Afval scheiden bespaart kosten Er zijn goede voorzieningen om afval te scheiden Niet iedereen heeft voldoende ruimte om afval te scheiden. Ruim een kwart van de inwoners uit en Ten Post en omgeving geeft aan dat ze onvoldoende ruimte hebben om afval te scheiden. Inwoners uit Thesinge en omgeving geven dit iets minder vaak aan. Hier meldt ongeveer 20 procent dat ze onvoldoende ruimte hebben. Ongeveer 75 procent van de inwoners uit en Thesinge en omgeving geeft aan dat er goede voorzieningen zijn om afval te scheiden. Ruim 60 procent van de inwoners uit Ten Post en omgeving deelt deze mening. De inwoners van Ten Post en omgeving zijn over het algemeen minder tevreden over de voorzieningen die ze hebben. 7

9 2.3 Groente-, fruit- en tuinafval (gft) We hebben aan alle respondenten een aantal vragen gesteld over het scheiden van groente-, fruit en tuinafval. Deze bewoners hebben een groene container tot hun beschikking om dit afval gescheiden aan te bieden. De respondenten die hun afval via een ondergrondse- of verzamelcontainer aanbieden hebben deze vraag niet gekregen. Tabel 2.4 Scheiden van gft-afval Aantal Percentage Altijd % Vaak % Soms 47 10% Nooit 22 5% Totaal % Uit tabel 2.4 blijkt dat ongeveer de helft van de inwoners van de gemeente gft-afval altijd scheidt en 35 procent scheidt het vaak. Verder geeft 15 procent aan gft-afval soms of nooit te scheiden. Tabel 2.5 geeft per gebied weer in welke mate gft-afval wordt gescheiden. De respondenten uit Thesinge en omgeving scheiden met 61 procent het vaakst altijd hun gft-afval, tegenover 47 procent uit en eveneens 47 procent uit Ten Post en omgeving. Tabel 2.5 Scheiden van gft-afval per gebied Altijd 47% 61% 47% Vaak 38% 26% 37% Soms 11% 8% 12% Nooit 5% 4% 3% We hebben de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over het scheiden van gft-afval. Zie de resultaten in tabel 2.6 en figuur 2.4. Tabel 2.6 Reacties op stellingen over het scheiden van afval stelling (helemaal) mee eens (helemaal) niet mee eens weetniet/geen antwoord Gft-afval scheiden kost weinig moeite. 89% 9% 1% Mijn container is in sommige periodes te klein. 57% 40% 4% Gft-afval scheiden heeft geen zin. 9% 59% 32% Gft-afval scheiden is goed voor het milieu. 86% 4% 10% Gft-afval scheiden bespaart ruimte in de minicontainer. Er zijn goede voorzieningen om gft-afval te scheiden. 84% 9% 8% 85% 9% 6% 8

10 De meeste respondenten zijn positief over het scheiden van gft-afval (zie tabel 2.6). Ongeveer 90 procent van de respondenten vindt dat het scheiden van gft-afval weinig moeite kost, dat er goede voorzieningen zijn om gftafval te scheiden en dat dat het scheiden ruimte bespaart in de minicontainer. Bijna 95 procent vindt het scheiden van gft-afval goed voor het milieu. Wanneer we kijken naar de afzonderlijke gebieden, dan is te zien dat de respondenten uit Thesinge en omgeving vaker reageren met helemaal mee eens op de stellingen die hiervoor zijn genoemd. Het enige minpunt is de ruimte in de container voor het gft-afval; tussen de 50 en 60 procent vindt de container voor gft-afval in sommige periodes te klein. Thuiscomposteren Tabel 2.7 Hoe staat u tegenover Thuiscomposteren? stelling totaal Thesinge- Garmerwolde e.o. Ten Post e.o. Ik composteer mijn GFT al thuis 23% 15% 37% 20% Ik zou dit wel willen gaan doen 21% 19% 22% 23% Ik zie hier geen mogelijkheid toe 21% 28% 15% 19% Ik ben hier niet toe bereid 27% 31% 21% 26% Geen antwoord 8% 7% 5% 12% Thuiscomposteren van GFT afval wordt al gedaan door 23 procent van de respondenten, vooral in het gebied Thesinge/Garmerwolde. De bereidheid om dit te gaan doen is er bij 21 procent. Respondenten die niet bereid zijn tot thuiscomposteren of er geen mogelijkheden toe zien, vinden we in meer dan in de overige gebieden. Figuur 2.4 Reacties op stellingen over het scheiden van gft-afval helemaal mee eens mee eens niet mee eens helemaal niet mee eens Gft-afval scheiden kost weinig Mijn container is in sommige periodes te klein Gft-afval scheiden heeft geen zin Gft-afval scheiden is goed voor het milieu Gft-afval scheiden bespaart ruimte in de minicontainer Er zijn goede voorzieningen om gft-afval te scheiden 9

11 2.4 Grofvuil Figuur 2.6 Grofvuil wegbrengen per gebied In deze paragraaf behandelen we de vragen die zijn gesteld over grofvuil. Brengt u uw grofvuil wel eens naar het afvalbrengstation?, is de eerste vraag die we hebben gesteld. In figuur 2.5 zijn de reacties op deze vraag voor alle inwoners van de gemeente weergegeven en in figuur 2.6 de reacties uit de verschillende gebieden (, Thesinge-Garmerwolde en Ten Post e.o.). Figuur 2.5 Grofvuil wegbrengen Tabel 2.8 redenen om het grofvuil niet naar een afvalbrengstation te brengen Reden Percentage Ik heb praktisch nooit grofvuil. 39% Ik breng mijn grofvuil naar een kringloopwinkel. 12% Het afvalbrengstation is te ver weg. 12% Ik heb geen vervoersmogelijkheid om het grofvuil weg te brengen. 24% Weet niet/ geen antwoord 5% Anders: 9% Uit bovenstaande figuur blijkt dat 51 procent van alle inwoners grofvuil altijd of vaak naar het afval brengstation brengt en 47 procent van de inwoners brengen hun grofvuil soms of nooit naar het afval brengstation. In figuur 2.6 is weergegeven in welke mate inwoners van een bepaald gebied binnen de gemeente hun grofvuil wegbrengen. Redenen om het grofvuil niet naar het afval brengstation te brengen zien we weergegeven in tabel 2.8. Ongeveer 40 procent van de respondenten die het afval soms of nooit naar het afvalbrengstation brengen geeft aan dat ze praktisch nooit grofvuil hebben. Daarnaast geeft ongeveer een kwart aan dat ze geen auto of ander vervoer hebben om het grofvuil weg te brengen. 10

12 2.5 Diftar en Omgekeerde inzameling Diftar Een manier om het scheiden van afval te stimuleren is om bewoners met veel restafval meer te laten betalen voor afvalverwijdering dan bewoners met minder restafval. Dit wordt Diftar genoemd en gaat uit van het principe de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart. Diftar is in veel Nederlandse gemeenten ingevoerd. In de huidige paragraaf behandelen we een aantal vragen die we in de enquête hebben gesteld over Diftar. Allereerst hebben we gevraagd in hoeverre de respondenten het eens zijn met de stelling Ik vind Diftar een goed principe. Tabel 2.9 Reactie op de stelling: Ik vindt Diftar een goed principe. Percentage Helemaal mee eens 16% Mee eens 22% Neutraal 20% Niet mee eens 19% Helemaal niet mee eens 19% Weet niet/geen antwoord 4% Totaal (N=487) 100% Tabel 2.10 Waarom bent u het eens met het principe van Diftar? Reden percentage Afvalverwijdering wordt goedkoper voor mij. 16% Dit is een eerlijker verdeling van kosten, want de vervuiler betaalt. 22% Bewoners gaan minder restafval produceren. 20% Er worden meer waardevolle soorten afval gescheiden. 19% Weet niet 19% Anders 4% Totaal (N=188) 100% Tabel Waarom staat u neutraal tegenover het principe van Diftar? Reden percentage Het hangt af van wat het mij gaat kosten. 20% Het idee is goed, maar ik twijfel of het te realiseren is. 14% Ik weet nu te weinig af van Diftar om een mening te hebben. 53% Weet niet/geen antwoord 3% Anders, namelijk: 10% Totaal (N=96) 100% In totaal is 38 procent het eens met de genoemde stelling. 20 Procent staat neutraal tegenover deze stelling. Daarnaast is ook 38 procent het niet mee eens met de stelling ik vind Diftar een goed principe. De verschillen tussen de dorpen zijn klein. Vervolgens hebben we aan de respondenten die Diftar een goed principe vinden, gevraagd waarom ze het eens zijn met het principe van Diftar. Ook de respondenten die er neutraal tegenover staan en zij die het oneens zijn met de stelling hebben we naar hun argumenten gevraagd. Zie de tabellen 2.10 tot en met Tabel 2.12 Waarom bent u het oneens met het principe van Diftar? reden percentage Afvalverwijdering wordt duurder voor mij. 5% Afval scheiden moet je op een andere manier stimuleren. 11% Het leidt tot ongewenst gedrag (bijv. illegaal dumpen van afval langs wegen of in openbare afvalbakken). 78% Weet niet/geen antwoord 1% Anders, namelijk: 5% Totaal (N=185) 100% 11

13 Omgekeerde inzameling We hebben ook gevraagd naar de meningen over omgekeerde inzameling. Omgekeerde inzameling is een andere manier om het scheiden van afval te stimuleren door de waardevolle soorten afval aan huis in te zamelen en het res t- afval door alle bewoners naar ondergrondse containers in de buurt te laten brengen. Omgekeerde inzameling wordt door steeds meer Nederlandse g e- meenten ingevoerd. We hebben respondenten gevraagd wat ze vinden van het principe van omg e- keerde inzameling. Respondenten konden een score geven van 1 (heel erg negatief) tot 10 (heel erg positief). We zien dat het principe van omgekeerde inzameling op weinig steun kan rekenen van de inwoners van de gemeente. Meer dan de helft geeft een beoordeling van 4 of minder tegen 18 procent een 8 of meer. Het verschil tussen de gebieden is klein. Alleen Ten Post en omgeving laat een iets afwijkend beeld zien, minder extreme cijfers en meer cijfers in de middengroepen. Figuur 2.7 Beoordeling omgekeerde inzameling totaal Thesinge- Garmerwolde eo Ten Post eo 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

14 2.6 Toekomstscenario s We hebben vervolgens vier scenario`s over de inzameling van huishoudelijk afval geschetst. We hebben respondenten gevraagd wat ze vinden van de verschillende scenario`s wat betreft de inzameling van huishoudelijk afval voor de komende jaren. De volgende scenario s zijn voorgelegd: Binnen de gemeente zijn de verschillen tussen de gebieden klein. Zie tabel Figuur 2.8 Oordeel over de verschillende toekomstscenario s 1. Geen verandering Het blijft zoals het nu is, want de inzameling is prima geregeld. 2. Meer voorzieningen Het blijft in grote lijnen zoals het nu is. Wel komen er meer voorzieningen dichtbij huis waar ik mijn waardevol afval (bijv. papier, glas, textiel) naartoe kan brengen. 3. Invoering Diftar De inzameling blijft zoals het nu is. Diftar wordt ingevoerd waardoor het duurder is om veel waardevol afval in de mini container/ondergrondse container te gooien en goedkoper is om waardevol afval te scheiden. 4. Invoering omgekeerde inzameling Omgekeerde inzameling wordt ingevoerd waarbij de waardevolle soorten afval aan huis ingezameld worden en het restafval door alle bewoners naar ondergrondse containers in de wijk wordt gebracht. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Geen verandering Meer voorzieningen Invoering Diftar Omgekeerde inzameling De beoordelingen in cijfers staan in figuur 2.8. De bewoners willen het liefst geen verandering of meer voorzieningen. Geen verandering krijgt een gemiddelde beoordeling van 6,7, bijna 60 procent geeft een 7 of hoger, 27 procent geeft zelfs een 10 hiervoor. Meer voorzieningen krijgt een 6,3, hiervoor geeft 53 procent een 7 of hoger. Veel minder te spreken zijn de bewoners over de invoering van Diftar (gemiddeld een 4) en omgekeerde inzameling (een 4,2). Meer dan de helft van de respondenten geeft voor deze scenario s een 4 of lager. En een kwart een 7 of hoger voor beide toekomstscenario s. Tabel 2.13 Gemiddelde beoordeling over de verschillende toekomstvisies per gebied Scenario totaal Geen verandering 6,7 6,8 6,5 6,9 Meer voorzieningen 6.3 6,0 6,3 6,8 Invoering Diftar 4,0 3,9 4,2 4,0 Omgekeerde inzameling 4,2 4,1 4,6 4,2 13

15 2.7 Informatievoorziening We hebben gevraagd wat de respondenten vinden van de gemeentelijke informatievoorziening over de afvalinzameling. Eerst hebben we een algemene beoordeling gevraagd, daarna hebben we de respondenten een aantal stellingen voorgelegd. Figuur 2.9 geeft de waardering weer. De meningen over de stellingen vindt u in tabel In figuur 2.10 zijn deze resultaten uitgesplitst naar gebied. Figuur 2.9 waardering over de informatievoorziening Tabel 2.14 Reacties op stellingen over het de informatievoorziening over afval Stelling Wanneer ik informatie zoek over afvalinzameling kan ik deze informatie vinden. Ik weet hoe en waar ik afval kan inleveren in het dorp. Mist informatie over: (helemaal) mee eens (helemaal) niet mee eens weetniet/geen antwoord 85% 10% 6% 82% 13% 4% Het scheiden van afval. 23% 69% 8% 25% 20% totaal Thesinge- Garmerwolde eo Ten Post eo De locaties waar voorzieningen zoals glasbakken staan. 16% 76% 8% Wat er met het ingezamelde afval gebeurt. 58% 27% 15% Hoeveel afval er wordt ingezameld. 49% 29% 22% De kosten van afvalinzameling. 57% 25% 18% 15% 10% 5% 0% De respondenten geven gemiddeld een 6 voor de informatievoorziening. De inwoners van het dorp geven in vergelijking met de andere gebieden een iets lagere beoordeling. Men geeft hier zowel hele lage als hele hoge beoordelingen. 16 Procent geeft een 3 of lager en 13 procent een 9 of hoger. In totaal kan 85 procent van de respondenten informatie vinden als ze die zoeken. Dit geldt voor de hele gemeente. 82 Procent weet hoe en waar het afval in te leveren. 18 Procent weet dit niet. De verschillen per gebied zijn klein, zie figuur Het missen van informatie. De inwoners van missen vooral informatie over hoeveel afval er wordt ingezameld, wat er met het ingezamelde afval gebeurt en over de kosten van de afvalinzameling. De inwoners van missen de informatie het minst. Opvallend is dat bij deze drie stellingen relatief veel mensen het niet weten of geen antwoord hebben aangegeven. Over het scheiden van afval en de locaties waar voorzieningen als de glasbakken staan missen weinig mensen informatie. 14

16 Figuur 2.10 de meningen over de stellingen over informatie per gebied. Thesinge-Garmerwolde eo Ten Post eo Thesinge-Garmerwolde eo Ten Post eo Informatie over afvalinzameling kan ik vinden Ik weet hoe en waar ik afval kan inleveren in het dorp Ik mis informatie over: Thesinge-Garmerwolde eo Ten Post eo Thesinge-Garmerwolde eo Ten Post eo Thesinge-Garmerwolde eo Ten Post eo Thesinge-Garmerwolde eo Ten Post eo Thesinge-Garmerwolde eo Ten Post eo Het scheiden van afval De locaties waar voorzieningen zoals glasbakken staan Wat er met het ingezamelde afval gebeurt Hoeveel afval er wordt ingezameld De kosten van afvalinzameling 15

17 Colofon Auteurs: Age Stinissen Kubra Ozisik Opdrachtgever: Stadsbeheer, Gemeente Groningen Uitgave: Onderzoek en Statistiek Groningen 16

18

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN "/ Discussienota VfnriinffPn Onderwerp Op weg naar een afvalloze Stad ^hi^ ^ O Steller M.P.Hall J De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 0652052246 Bljlage(n) 2 Ons l

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013 Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek 23 april 2013 1 Inhoud Bewonersonderzoek Opzet bewonersonderzoek Resultaten nulmeting fase 2-4 Tevredenheid Afvalscheidingsgedrag Informatievoorziening Resultaten

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel Resultaten opiniepeiling Understanding today. Improving tomorrow. Resultaten opiniepeiling Auteur(s) Carolien van Balen-Peeters Mark van den Kieboom Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den IJssel Raadhuisplein

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015 Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2015 Cuijk, oktober 2015 Colofon Opdrachtgever : Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Project : Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Een Stadspanelonderzoek

Een Stadspanelonderzoek Een Stadspanelonderzoek Laura de Jong September 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Bekend met De Nacht...

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK?

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? Hoi, ik ben Maarten Milieu. Ik werk voor Cyclus en haal bij jou thuis het afval op. De ene dag leeg ik groene minicontainers met een zijlader. De andere dag zie je me zakken

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies 2014 Aha! Marktonderzoek en marketingadvies Resultaten 2014 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek over de afvalinzameling in de Gemeente Assen. Projectleiders

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING Gemeente Westvoorne Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/ 091 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Kwartaal 1 & 2 2012 / 30 augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Grondstofstromen en restafval 4 2.1 Totaaloverzicht 4 2.2 Huishoudelijk restafval 5 2.3 GFT (huis-aan-huis

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist 2015 2018 De keuze van Zeist uit het INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 GFT / Groenafval 4 Papier laagbouw 5 Verbeteringen hoogbouw 5 Pilot omgekeerd inzamelen 6 Grof afval

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, juni 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, juni 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, Van 14 tot 27 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over Afvalinzameling

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten eerste peiling van het Leusdenpanel December 2009 Inleiding In november 2009 is de eerste peiling van het Leusdenpanel gehouden. Het digitale burgerpanel

Nadere informatie

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij?

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Waarom is er urgentie om het afvalbeleid aan te passen? Weg met onze wegwerpmentaliteit Interview met staatssecretaris Sharon Dijksma, Volkskrant 14 september

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding 1. Waarom een nieuw beleid voor afval scheiden? De Rijksoverheid heeft vastgelegd dat gemeenten hun percentage afvalscheiding moeten verhogen.

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE Gemeente Zeewolde Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 333 0670 Rapportnummer 2016 / 53 Datum Mei 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren

Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren Kübra Ozisik November 2016 Erik van der Werff www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding Al langere tijd krijgt de gemeente Groningen meldingen over parkeeroverlast

Nadere informatie

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Brielle Monique van Leeuwen en Albert Boomgaardt Utrecht, mei 2015 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick

Nadere informatie

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw 4 gemeenten 108.000 huishoudens 190 medewerkers 70 vrijwilligers Restore 35 flexkrachten ACV 60 leerwerknemers

Nadere informatie