Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies"

Transcriptie

1 Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

2 Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT voor de gemeente Harlingen. Projectleider AHA!: Ronald Peeks Onderwerpen Achtergrondkenmerken respondenten Kennis Houding Gedrag Projectbegeleiding vanuit gemeente Harlingen: Majel Kremer & Peter van der Veen Datum: mei 2017 AHA! marktonderzoek en marketingadvies A-Kerkhof 43-b 9712 BC GRONINGEN Tel.:

3 Conclusies en aanbevelingen Kennis over afvalscheiding groot Het merendeel van de inwoners van Harlingen weet dat papier, tuinafval, glas, klein chemisch afval, kleine elektrische apparaten, keukenafval en textiel niet bij het restafval horen. De afvalsoorten die door nascheiding uit het restafval worden gehaald zijn duidelijk minder genoemd. Toch denkt meer dan een derde van de inwoners dat plastic thuis gescheiden moet worden. Een kwart denkt dat dit (ook) geldt voor drankenkartons en blik. Ook weten de inwoners wat wel en niet bij het GFT-afval hoort. Bijna alle inwoners weten dat tuinafval, groente- en fruitafval en etensresten bij het GFT-afval horen. Biologisch afbreekbare plastic zakjes horen volgens slechts drie op de tien inwoners bij het GFT-afval. Lage bekendheid nascheiding 4 op de 10 inwoners weet dat er nascheiding plaatsvindt in hun gemeente. De meerderheid van de inwoners die wel bekend zijn met nascheiding weet dat blik en plastic bij het restafval hoort. Slechts een derde weet dat ook drankenkartons door nascheiding uit het restafval wordt gehaald. Daarnaast noemt een deel van de inwoners afvalsoorten die niet bij het restafval horen; vier op de tien inwoners die bekend zijn met nascheiding denken dat verpakkingsglas ook bij het restafval hoort. Een mogelijke verklaring voor dit misverstand is dat glas zoals drinkglazen en ovenschalen wel bij het restafval horen maar verpakkingsglas zoals potten en flessen apart ingeleverd moet worden. De gemeente zou meer bekendheid moeten geven aan nascheiding. Daarnaast kan via voorlichting het verschil tussen de glassoorten benadrukt worden en kan er aandacht worden besteed aan de nascheiding van drankenkartons. 3

4 Conclusies en aanbevelingen Omrin Afvalapp gebruikt als afvalkalender Ongeveer de helft van de inwoners is bekend met de Omrin Afvalapp. Twee derde van deze inwoners gebruikt ook daadwerkelijk de app en dan vooral om te weten wanneer welke container wordt geleegd. Meerderheid voor een betere GFT-afval scheiding Twee derde van de inwoners vindt dat GFT-afval beter gescheiden moet worden. Inwoners vinden betere scheiding belangrijk voor het milieu, dat het zorgt voor minder restafval en dat het hergebruik bevorderd. Dit zijn elementen die de gemeente in haar communicatie naar de inwoners kan gebruiken. Het kostenaspect wordt minder vaak genoemd. Iets minder dan de helft is ook daadwerkelijk bereid beter te scheiden maar dan wel als de gemeente hen hierin ondersteunt. Inwoners zijn bewust van afvalscheiding De inwoners zijn zich ervan bewust dat GFT-afvalstoffen voor een deel grondstoffen kunnen worden. Ook weten zij dat een goede gescheiden inzameling en verwerking van economisch belang is. Draagvlak voor diftar Twee derde van de inwoners vindt dat iemand die beter GFT-afval scheidt minder afvalstoffenheffing hoeft te betalen dan iemand die minder goed scheidt. Dit vinden de inwoners vooral eerlijker omdat bij dit systeem de vervuiler betaalt. Inwoners die tegen dit systeem zijn vrezen een toename van zwerfvuil en afvalshoppen. Ook denken zij dat het hoeveelheid restafval moeilijk te controleren is. 4

5 Conclusies en aanbevelingen Meerderheid wil ondersteuning vanuit de gemeente 7 op de 10 inwoners noemen ondersteuningsmogelijkheden vanuit de gemeente om GFT-afval nog beter te scheiden. De gemeente zou zich kunnen richten op de volgende mogelijkheden. Inwoners met een minicontainer noemen dat de container voor GFTafval vaker geleegd kan worden en het aanbieden van een apart afvalemmertje. Inwoners die hun afval brengen naar een verzamelcontainer willen meer GFT-zuilen, een apart afvalemmertje voor organisch keukenafval en biologisch afbreekbare plastic zakjes. Inwoners met minicontainers scheiden beter De helft van de inwoners met minicontainers zijn naar eigen zeggen dagelijks bezig met het scheiden van GFTafval. Dit geldt voor één derde van de inwoners die hun afval naar een verzamelcontainer brengen. Tips verbeteren GFT-afvalscheiding De inwoners geven de gemeente de volgende tips om GFTafval beter te scheiden: Vaker containers legen, meer afvalsoorten ophalen, meer inzamelplekken en een betere communicatie. Krappe meerderheid verzamelcontainers binnenstad Een krappe meerderheid van de inwoners uit de binnenstad van Harlingen wil voor zowel rest- als GFT-afval gebruik maken van verzamelcontainers. Ze vinden dat er een netter straatbeeld ontstaat. Indien de gemeente kiest voor verzamelcontainers is een duidelijke onderbouwing van deze keuze van belang. 5

6 Opzet onderzoek Inleiding Op Europees niveau wordt steeds meer gewerkt aan het efficiënt omgaan met grondstoffen. Dit beleid is in Nederland vertaald naar het programma Van Afvalstof Naar Grondstof (VANG). In het VANG werd de ambitie van 60-65% afvalscheiding van het huishoudelijk afval voor Voor 2020 is deze 75%. Dit vertaalt zich naar circa 100 kg restafval per huishouden. Nu zit het landelijk gemiddelde op circa 230 kg. Om de hoeveelheid restafval te verminderen zal er meer gescheiden moeten worden. Doelstelling De doelstelling van het onderzoek is inzicht te krijgen in de kennis, de houding en het gedrag van de inwoners met betrekking tot het scheiden van afval, en dan met name GFT. Het onderzoek moet inzicht geven in hoeverre de inwoners zich ervan bewust zijn dat er meer afval gescheiden moet worden en welke afvalscheidingsmethoden de voorkeur hebben. Onderzoeksmethodiek Dit onderzoek is een vorm van burgerparticipatie en burgerparticipatie wil de gemeente gebruiken bij het ontwikkelen van nieuw afvalbeleid. Ook wilde de gemeente maximale exposure hebben met betrekking tot de bekendheid van de inwoners over dit onderzoek. Daarom is er gekozen voor een online onderzoek waarbij ieder huishouden in de gemeente Harlingen de gelegenheid heeft gekregen aan het onderzoek mee te weken. Het veldwerk heeft plaatsgevonden in week 15 tot en met 18 van Van alle 7305 aangeschreven huishoudens hebben er 958 meegewerkt. De respons is daarmee 13%. Opbouw De uitkomsten van het onderzoek worden themagewijs besproken. Bijna alle vragen zijn geholpen vragen. Als het gaat om spontane vragen dan wordt dit aangegeven. 6

7 Achtergrondkenmerken Huishoudens per postcode Geslacht Tuin Leeftijd Type woning 7

8 Verdeling huishoudens Verdeling huishoudens Basis: Alle respondenten (N=958). In de binnenstad, dus binnen de singels of in het Havenkwartier 22% 23% De steekproef is representatief. Een andere wijk in de stad Harlingen 70% 70% Midlum of Wijnaldum 8% 7% Steekproef CBS

9 Omvang huishoudens Hoeveel personen wonen er bij u in huis, inclusief uzelf? Basis: Alle respondenten (N=958). een 22% twee 50% drie of meer 28% 9

10 Soort afvalvoorziening en tuin Wat voor afvalvoorziening gebruikt u nu? Basis: Alle respondenten (N=958). En hebt u een tuin? Basis: Alle respondenten (N=958). ik heb een grijze container voor rest- en groene container voor GFT-afval 87% 15% ik breng mijn restafval naar een verzamelcontainer 6% Ja Nee naast de verzamelcontainer voor restafval, staat een GFT-zuil (waar ik mijn GFT-afval in kwijt kan) 7% 85% 10

11 Leeftijd en geslacht Wat is uw leeftijd? Basis: Alle respondenten (N=958). Geslacht Basis: Alle respondenten (N=958). 18 tot 35 jaar 9% 51% 35 tot 50 jaar 22% 50 tot 65 jaar 38% 49% 65 jaar of ouder 31% 11

12 Kennis Scheiden afvalsoorten Nascheiding Afvalsoorten nascheiding Afvalsoorten GFT-afval Omrin afval app 12

13 Kennis scheiden afvalsoorten Welke afvalsoorten horen volgens u bij u thuis gescheiden te worden? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Alle respondenten (N=958). Papier en karton Tuinafval Glas (verpakkingsglas) Klein chemisch afval Kleine elektrische apparaten Keukenafval Textiel Plastic afval Drankenkartons Blik Overig Weet ik niet 2% 2% 25% 29% 37% 72% 78% 77% 85% 92% 91% 89% De meest genoemde afvalsoorten die volgens de respondenten niet bij het restafval horen zijn: papier en karton, tuinafval, glas, klein chemisch afval, kleine elektrische apparaten, keukenafval en textiel. 13

14 Kennis nascheiding Bij nascheiden worden na het afval te hebben ingezameld bij alle huishoudens bepaalde afvalsoorten achteraf uit het restafval gehaald om zo weer gerecycled te kunnen worden. Weet u dat de gemeente Harlingen aan nascheiding doet? Basis: Alle respondenten (N=958). Ja Nee 57% 43% Meer dan de helft van de respondenten weet niet dat er in de gemeente Harlingen gedaan wordt aan nascheiding. 14

15 Kennis afvalsoorten nascheiding En van welke afvalsoorten weet u dat deze achteraf uit het restafval worden gehaald door de gemeente (nascheiden)? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Alle respondenten die weten dat de gemeente Harlingen aan nascheiding doet (N=416). Blik 67% Plastic afval 65% Glas (verpakkingsglas) 39% Drankenkartons 32% Kleine elektrische apparaten Textiel Papier en karton Klein chemisch afval Tuinafval 16% 32% 27% 25% 24% Van de respondenten die weten dat er nascheiding plaatsvindt zegt twee derde dat blik en plastic afval uit het restafval wordt gehaald. Daarnaast denkt vier op de tien respondenten dit ook geldt voor glas. Keukenafval 13% Overig 1% Weet ik niet 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15

16 Kennis afvalsoorten GFT-afval De volgende vragen gaan over GFT-afval. Welke van deze afvalsoorten horen volgens u bij GFT-afval? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Alle respondenten (N=958). Tuinafval Groente- en fruitafval 95% 95% Droge etensresten Natte etensresten 85% 85% Koffiepads en theezakjes 77% Over datum etenswaren 68% Biologisch afbreekbare plastic zakjes Oliën en vetten, zoals frituurvet Overig Weet ik niet 1% 2% 5% 31% Bijna alle respondenten weten dat tuinafval en groente- en fruitafval bij GFT-afval horen. Droge en natte etensresten zijn ook veel genoemd. Drie kwart denkt dat koffiepads en theezakjes bij het GFT-afval horen. Over datum etenswaren is door twee derde genoemd. Biologische afbreekbare plastic zakjes is genoemd door drie op de tien respondenten. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 16

17 Omrin Afvalapp Bent u bekend met de Omrin Afvalapp? Basis: Alle respondenten (N=958). Maakt u gebruik van de Omrin Afvalapp? Basis: Alle respondenten die de Omrin afvalapp kennen (N=446). Iets minder dan de helft van de respondenten is bekend met de Omrin Afvalapp. Twee derde van deze groep respondenten gebruikt de app. 34% Ja Nee 53% 47% Ja Nee 66% Respondenten die gebruik maken van een verzamelcontainer zijn minder goed bekend met de app en gebruiken deze ook minder vaak dan respondenten met een minicontainer 17

18 Gebruik Omrin Afvalapp Waar heeft u de Omrin Afvalapp tot nu toe voor gebruikt? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Alle respondenten die de Omrin afvalapp kennen (N=294). Weten wanneer welke containers worden geleegd 97% Aanmelden van grofvuil 31% Bijna alle gebruikers van de app doen dat om te weten wanneer welke containers worden geleegd. Drie op de tien gebruikers meldt grofvuil aan via de app. Weten waar de dichtstbijzijnde container voor textiel, glas of papier is 7% 0% 50% 100% 18

19 Houding Houding scheiding GFTafval Bewustzijn afvalscheiding Ondersteunde rol gemeente Verbetering GFTafvalscheiding Voorkeuren inwoners binnenstad Voorkeur afvalstoffenheffing Verbetering GFTafvalsoorten 19

20 Houding scheiding GFT-afval Met welke stelling bent u het meeste eens? Basis: Alle respondenten (N=958). GFT-afval moet beter gescheiden worden 33% Twee derde van de respondenten vindt dat GFT-afval beter gescheiden moet worden. GFT-afval hoeft niet beter gescheiden te worden 67% 20

21 Toelichting betere scheiding GFT-afval Waarom vindt u dat GFT-afval wel beter gescheiden moet worden? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Alle respondenten die vinden dat GFT-afval wel beter gescheiden moet worden (N=641). GFT-afval scheiden is beter voor het milieu Door GFT-afvalscheiding blijft minder restafval over GFT-afvalscheiding maakt hergebruik / recycling gemakkelijker 73% 69% 66% Beter voor het milieu, minder restafval en hergebruik zijn de belangrijkste redenen om GFT afval beter te scheiden. Het kostenaspect is veel minder belangrijk. Door GFT-afvalscheiding kunnen de kosten van inzameling omlaag / hoeven inwoners minder te betalen 41% Geen mening 2% 21

22 Toelichting betere scheiding GFT-afval En zijn er dan misschien redenen waardoor u niet beter kunt scheiden? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Alle respondenten die vinden dat GFT-afval wel beter gescheiden moet worden (N=641). We doen al genoeg 44% Ruimtegebrek voor meerdere containers 31% Iets minder dan de helft van de respondenten die voor betere scheiding van GFT-afval zijn zeggen niet beter te kunnen scheiden omdat ze al genoeg doen. Voor drie op de tien is ruimtegebruik voor meerdere containers een reden om niet beter te kunnen scheiden. Het is te veel gedoe / kost te veel tijd 13% Geen mening 18% 22

23 Toelichting geen betere scheiding GFT-afval Waarom vindt u dat GFT-afval niet beter gescheiden hoeft te worden? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Alle respondenten die vinden dat GFT-afval niet beter gescheiden hoeft te worden (N=317). We doen al genoeg 49% GFT-nascheiding is een veel betere methode Ruimtegebrek voor meerdere containers Het heeft geen zin, omdat al het afval uiteindelijk toch weer op één hoop terecht komt 18% 30% 28% De helft van de respondenten die niet voor een betere scheiding van GFT-afval zijn zeggen dat zij al genoeg doen. Volgens drie op de tien is nascheiding een betere methode en voor een even grote groep is ruimtegebrek voor meerdere containers een reden. Het is te veel gedoe / kost te veel tijd 12% 23

24 Verbetering GFT-afvalscheiding Wat zou u zelf willen doen aan uw GFT-afvalscheiding, zodat u minder restafval overhoudt? Basis: Alle respondenten (N=958). Niets, ik vind dat ik genoeg mijn best doe 52% Niets, verbeteren van GFT-afvalscheiding is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik wil het GFT-afval best beter scheiden maar dan moet de gemeente me wel ondersteunen met voorzieningen 1% 35% Iets minder dan de helft wil beter scheiden maar dan vooral als zij hierbij ondersteund worden door de gemeente. En iets meer dan helft wil niet beter scheiden vooral omdat zij al genoeg doen. Ik wil meer GFT-afval scheiden en dat kan met de huidige voorzieningen. 12% 24

25 Verbetering scheiding GFT-afvalsoorten Welke GFT-afvalsoort(-en) wilt u / kunt u beter scheiden? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Alle respondenten (N=958). Groente- en fruitafval 32% Natte etensresten Droge etensresten Koffiepads en theezakjes Tuinafval Over datum etenswaren 29% 27% 25% 24% 23% Eén derde wil groente- en fruitafval beter scheiden. Natte en droge etensresten is genoemd door meer dan een kwart. Vier op de tien respondenten hebben geen afvalsoorten genoemd die zij beter willen of kunnen scheiden. Oliën en vetten, zoals frituurvet Biologisch afbreekbare plastic zakjes Overig 3% 19% 14% Respondenten met een verzamelcontainer noemen vaker beter te kunnen scheiden dan respondenten met een minicontainer. Geen enkele van deze afvalsoorten 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25

26 Bewustzijn afvalscheiding In hoeverre bent u zich ervan bewust dat GFTafvalstoffen voor een groot deel weer grondstoffen kunnen worden? Basis: Alle respondenten (N=958). En in hoeverre bent u zich ervan bewust dat een goede gescheiden inzameling en verwerking dus van groot (economisch) belang is? Basis: Alle respondenten (N=958). Heel bewust Bewust 37% 48% Heel bewust 39% 85% 87% Bewust 48% Neutraal Niet bewust 2% 13% De overgrote meerderheid weet dat GFT-afvalstoffen voor een groot deel weer grondstoffen kunnen worden. Neutraal Niet bewust 1% 12% De overgrote meerderheid is zich er ook van bewust dat een goede afvalscheiding van economisch belang is. Helemaal niet bewust 0% Helemaal niet bewust 0% 26

27 Voorkeur afvalstoffenheffing Welke van de onderstaande stellingen heeft uw voorkeur? Basis: Alle respondenten (N=958). Als ik GFT-afval beter scheid en daardoor minder restafval aanbied, betaal ik minder afvalstoffenheffing dan iemand die meer aanbiedt en dus minder goed scheidt. 61% Zes op de tien respondenten vinden dat iemand die beter GFT-afval scheidt minder afvalstoffenheffing hoeft te betalen. Of ik mijn afval nu wel of niet goed scheid, iedereen betaalt gewoon evenveel afvalstoffenheffing 39% 27

28 Toelichting voorkeur diftar Toelichting voorkeur diftar (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Alle respondenten die diftar prefereren boven vastrecht (N=587). Het is een eerlijk systeem waarbij de vervuiler betaalt 73% Driekwart vindt het systeem waarbij iemand beter GFT-afval scheidt eerlijker, omdat de vervuiler betaalt. Meer dan de helft vindt dit systeem motiverend om afval beter te scheiden. Inwoners worden gemotiveerd om het afval beter te scheiden 56% 28

29 Toelichting voorkeur vastrecht Toelichting voorkeur vastrecht (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Alle respondenten die vastrecht prefereren boven diftar (N=371). Angst voor dumpen in de openbare ruimte / toename zwerfvuil Het is moeilijk te controleren hoeveel restafval men aanbiedt Angst voor afvalshoppen, bijvoorbeeld door het afval bij de buren in de container te doen Naar verbruik betalen is oneerlijk voor grote huishoudens, ouderen of mensen die luiers en / of incontinentiemateriaal hebben 50% 49% 47% 42% De helft van de respondenten die de voorkeur geven aan vastrecht vreest anders een toename van zwerfvuil. Ongeveer evenveel respondenten zeggen dat het controleren van de hoeveelheid restafval moeilijk is en zijn bang voor afvalshoppen. Ieder mens is gelijk / ook andere diensten van de gemeente zijn voor iedereen gelijk, onafhankelijk van hoe vaak je er gebruik van maakt Beter is het om mensen die het afval goed scheiden te belonen, en niet mensen die veel restafval hebben te straffen 27% 31% 29

30 Ondersteunde rol gemeente Wat kan de gemeente doen om u te ondersteunen om het GFT-afval (nog) beter te scheiden? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Alle respondenten met een minicontainer (N=835). Vaker GFT ophalen dan nu het geval is Aanbieden van een apart afvalemmertje voor organisch keukenafval Aanbieden van biologisch afbreekbare zakjes voor organisch keukenafval Het plaatsen van bladkorven Compostvat Schillenboer 9% 33% 27% 20% 20% 17% 7 op de 10 respondenten met een minicontainer noemen één of meerdere mogelijkheden waarmee de gemeente hen kan ondersteunen om meer GFT in te zamelen. Het vaakst wordt genoemd dat het GFT-afval vaker opgehaald moet worden en het aanbieden van een apart emmertje. Overig 8% Niets, ik vind het wel prima zo 30% 30

31 Ondersteunde rol gemeente Wat kan de gemeente doen om u te ondersteunen om het GFT-afval (nog) beter te scheiden? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Alle respondenten met een verzamelcontainer (N=123). Aanbieden van biologisch afbreekbare zakjes voor organisch keukenafval Meer GFT-zuilen voor keukenafval (niet geschikt voor tuinafval) Aanbieden van een apart afvalemmertje voor organisch keukenafval Een eigen groene container Schillenboer 15% 12% 25% 25% 22% 7 op de 10 respondenten met een verzamelcontainer noemen één of meer manieren waarmee de gemeente hen kan ondersteunen meer GFT in te zamelen. Het aanbieden van biologisch afbreekbare zakjes, meer GFT-zuilen voor keukenafval en een apart afvalemmertje voor keukenafval wordt dan het vaakst genoemd. Overig 11% Niets, ik vind het wel prima zo 33% 31

32 Straatbeeld binnenstad zonder containers Bewoners in de binnenstad hebben nu twee containers, één voor restafval en één voor GFT. In hoeverre bent u het er mee eens dat er een netter straatbeeld in de binnenstad is zonder deze containers? Basis: Alle respondenten die in de binnenstad van Harlingen wonen (N=205). Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens en niet mee oneens 20% 22% 38% 58% 6 op de 10 respondenten uit de binnenstad van Harlingen zijn het er (helemaal) mee eens dat er een netter straatbeeld ontstaat zonder de containers voor rest- en GFT-afval. 2 op de 10 antwoorden neutraal en eveneens 2 op de 10 zijn het hier niet mee eens. Mee oneens Helemaal mee oneens 8% 12% 20% 32

33 Voorkeur binnenstad voorziening restafval Als u moest kiezen voor een voorziening voor uw restafval, waaraan geeft u dan de voorkeur? Basis: Alle respondenten die in de binnenstad van Harlingen wonen (N=205). Een verzamelcontainer (per zak wegbrengen wanneer het u uitkomt) 55% Iets meer dan de helft van de respondenten uit de binnenstad van Harlingen geeft de voorkeur aan een verzamelcontainer voor hun restafval. Een eigen container (die op vaste tijden wordt geleegd) 45% Respondenten die nu al een verzamelcontainer gebruiken kiezen minder vaak voor een eigen container. 33

34 Voorkeur binnenstad voorziening GFT-afval En als u moest kiezen voor een voorziening voor uw GFT-afval, waaraan geeft u dan de voorkeur? Basis: Alle respondenten die in de binnenstad van Harlingen wonen (N=205). Een GFT-zuil in de buurt (per zakje/emmertje wegbrengen wanneer het u uitkomt, (maar niet geschikt voor tuinafval)) 54% Iets meer dan de helft van de respondenten uit de binnenstad van Harlingen geeft de voorkeur aan een GFT-zuil in de buurt voor hun GFT-afval. Een eigen container (die op vaste tijden wordt geleegd) 46% Respondenten die nu al een verzamelcontainer gebruiken kiezen minder vaak voor een eigen container. 34

35 Voorkeur afstand tot verzamelcontainer Hoe ver zou een verzamelcontainer van uw woning af mogen liggen? Hoe ver wilt u maximaal met uw afval lopen? Basis: Alle respondenten die in de binnenstad van Harlingen wonen (N=205). 250 meter of meer 100 tot 250 meter 50 tot 100 meter 10% 9% 31% 33% 22% 23% De afstanden die men bereid is te lopen naar een verzamelcontainer voor restafval en GFT-afval is ongeveer gelijk. Tweederde van de respondenten uit de binnenstad van Harlingen wil meer dan 50 meter lopen naar een verzamelcontainer. 10 tot 50 meter Minder dan 10 meter 20% 19% 17% 16% Restafval GFT-afval 35

36 Gedrag Scheiding GFT-afval Behoefte extra voorzieningen Tips ter verbetering afvalscheiding Hoeveelheid afval Milieustraat Kennis regelingen en feiten 36

37 Afvalscheiding GFT-afval Hoe houdt u uw GFT-afval apart? Basis: Alle respondenten (N=958). Ik scheid het GFT-afval (meestal) niet. 10% 33% Respondenten met een verzamelcontainer scheiden hun GFT-afval minder goed dan respondenten met een minicontainer. Meer dan de helft van de laatste groep is dagelijks bezig met het scheiden van GFT-afval. Ik scheid het GFT-afval wel, maar het is gewoon te veel gedoe en dan verdwijnt er ook weleens wat in de prullenbak of (ondergrondse) container voor restafval. 36% 33% Ik scheid het GFT-afval heel goed, ik ben er dagelijks mee bezig. 34% 54% Respondenten met een minicontainer Respondenten met een verzamelcontainer 0% 50% 100% 37

38 Hoeveelheid afval minicontainer Hoeveel volle containers met afval heeft u ongeveer? Basis: Alle respondenten met een minicontainer (N=835). Iedere inzamelronde is mijn container meer dan driekwart vol Iedere inzamelronde is mijn container ongeveer half vol Iedere inzamelronde is mijn container minder dan de helft gevuld 11% 37% 26% 31% 22% 61% 6 op de 10 respondenten heeft iedere inzamelronde een driekwart gevulde container voor restafval. De containers voor GFT-afval zijn minder vol. Ik maak geen gebruik van mijn container 1% 8% Ik weet het niet 1% 2% Restafval GFT-afval 38

39 Hoeveelheid restafval verzamelcontainer Hoeveel volle grote vuilniszakken heeft u gemiddeld per maand? (Spontaan, berekend op basis van aangegeven aantallen grote (35-60 liter) en kleine (25-35) afvalzakken) Basis: Alle respondenten met een verzamelcontainer (N=123). 2 of minder 15% 3 of 4 5 of 6 19% 20% Eén derde van de respondenten die hun afval brengt naar een verzamelcontainer heeft 4 of minder grote zakken met afval per maand en de rest heeft er 5 of meer. 7 of 8 9% meer dan 8 22% Geen mening 15% 39

40 Tips ter verbetering GFT-afvalscheiding Welke tips voor het verbeteren van de GFT-afvalscheiding heeft u verder voor de gemeente? (Spontaan, antwoorden achteraf gerubriceerd, meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Alle respondenten met tips (N=452). Vaker containers legen Meer afvalsoorten ophalen 18% 28% Iets minder dan de helft van de respondenten heeft een tip voor de gemeente. Het meest genoemd is het vaker legen van containers. Meer inzamelplekken voor afval 14% Betere of meer communicatie 11% Overig 30% 40

41 AHA! marktonderzoek en marketingadvies A-Kerkhof 43-b 9712 BC GRONINGEN Tel.:

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies 2014 Aha! Marktonderzoek en marketingadvies Resultaten 2014 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek over de afvalinzameling in de Gemeente Assen. Projectleiders

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

Draagvlakmeting inzamelstructuur afval

Draagvlakmeting inzamelstructuur afval Draagvlakmeting inzamelstructuur afval Een representatief onderzoek onder 599 inwoners van Lisse Onderzoeksrapport met onderzoeksresultaten, conclusies en advies 2015 Mira Onderzoek Draagvlakmeting inzamelstructuur

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën:

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: Veel gestelde vragen Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: 0-Afvalscheiding 1-Project Meer Waarde Uit Afval 2-U krijgt 4 afvalbakken aan huis 3-Restafval

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Verhuisfolder. Afval is grondstof! Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt.

Verhuisfolder. Afval is grondstof! Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt. Verhuisfolder Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt. Afval is grondstof! In de gemeente Veenendaal vinden we afval scheiden heel

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Introductie Hierbij ontvang u, op uw verzoek, een papieren versie van de vragenlijst die op dit moment via internet aangeboden wordt. U kunt de ingevulde vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart!

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Dit ziet er prima uit! goed bezig! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij jezelf! Het gaat bijna beginnen;

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00200* GR16.00200 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 21 december 2016 Agendanummer 10 Datum Raad 11 januari 2017 Agendanummer 9 Opsteller

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval?

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval? Aan de Bak 27 september 2017 Opbrengst thematafels Thematafel A: betalen voor restafval? Stelling A1: Het is eerlijk dat mensen die meer restafval hebben, ook meer betalen -grote gezinnen zijn de klos

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? In uw gemeente haalt Avri het huishoudelijk afval op. Liever noemen wij uw afval grondstof, omdat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Tenminste, als u

Nadere informatie

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015 Het gaat beginnen! Per 1 januari 2016 gaat u betalen per keer dat u gebruik maakt van de brengcontainer. Dit is een ondergrondse of bovengrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart!

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart! Weet wat je weggooit Er zit meer in dan je denkt Ontdek de waarde van afval Een folder om te bewaren. Hou m apart! In deze folder ontdekt u de waarde van afval. Er zit namelijk meer in dan u denkt. Waardevolle

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Definitieve versie

Vragen en antwoorden Definitieve versie Strategisch Plan Afvalscheiding Vragen en antwoorden Definitieve versie 1. Waarom een nieuw beleid voor afval scheiden? De Rijksoverheid heeft vastgelegd dat gemeenten hun percentage afvalscheiding moeten

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding 1. Waarom een nieuw beleid voor afval scheiden? De Rijksoverheid heeft vastgelegd dat gemeenten hun percentage afvalscheiding moeten verhogen.

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING Gemeente Westvoorne Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/ 091 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Van Afval Naar Grondstof Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval Van afval naar grondstof Overheden en bedrijven zetten gezamenlijk stappen naar een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten eerste peiling van het Leusdenpanel December 2009 Inleiding In november 2009 is de eerste peiling van het Leusdenpanel gehouden. Het digitale burgerpanel

Nadere informatie