Wat vinden de ouders/ vertegenwoordigers van de dagbesteding?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat vinden de ouders/ vertegenwoordigers van de dagbesteding?"

Transcriptie

1 Wat vinden de ouders/ van de dagbesteding? -onderzoek naar ervaringen met Gehandicaptenzorg L.G. Bosman M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen - De Kroon drs. D.C. Strikwerda drs. A.C.M. Winters - Van der Meer Utrecht, augustus '11

2 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal informeren, adviseren en ondersteunen en daarmee bijdragen aan een goede sturing en kwaliteit van de zorg. Uitgangspunten zijn: objectiviteit, gedegenheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. wortelt in de basis en heeft een sterke verbinding met de top van de zorg. Door die unieke sleutelpositie zijn wij bij uitstek in staat om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het landelijke beleid en ontwikkelingen in het veld. Wij ondersteunen onze klanten in hun streven de doeltreffendheid, doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren., Utrecht, augustus '11. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de. Uitgever Ptolemaeuslaan 900, 3528 BV Utrecht Postbus 85200, 3508 AE Utrecht Telefoon Fax Publicatie van cijfers en/of tekst uit dit werk als toelichting of ondersteuning bij wetenschappelijke artikelen, boeken of scripties, is toegestaan mits daarbij geen sprake is van commerciële doeleinden en voor zover de bron duidelijk wordt vermeld. is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding CQ-Index Gehandicaptenzorg Onderzoeksmethode Aanleveren gegevens aan de Centrale Database Verantwoorde Zorg Opbouw van de rapportage Leeswijzer 7 2. Samenvatting indicatoren Gemiddelde score Significante afwijkingen, sterrentabel Persoonsgegevens Persoonsgegevens van de cliënten Persoonsgegevens ouders/ Hoe ervaren de ouders/ de zorg- en dienstverlening? Dagcentrum Gezondheid Afspraken dagbesteding Informatievoorziening De begeleiders Samenhang in de zorg Rapportcijfer en aanbevelen Extra vragen Opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten 33 Bijlage 1 Indicatoren Verantwoorde Zorg 35 Bijlage 2 Vragenlijst Extra Vragen cliënten 37 3

4 4

5 1. Inleiding 1.1 CQ-Index Gehandicaptenzorg In 2011 heeft voor uw organisatie een cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd. Het cliëntwaarderingsonderzoek is uitgevoerd met de CQ-Index Gehandicaptenzorg. CQ-Index staat voor Consumer Quality Index. Het instrument meet de ervaringen van verstandelijk beperkte cliënten ten aanzien van de zorgverlening. De CQ-Index Gehandicaptenzorg bestaat uit verschillende vragenlijsten voor het meten van cliëntervaringen met de Gehandicaptenzorg. Om te waarborgen dat de CQI Gehandicaptenzorg de juiste informatie oplevert voor deze prestatie-indicatoren hebben van de projectgroep Gehandicaptenzorg 1 van Zichtbare Zorg als begeleidingscommissie gefungeerd tijdens het ontwikkeltraject van de vragenlijst. Bij de CQ-Index Gehandicaptenzorg wordt onderscheid gemaakt in vijf verschillende doelgroepen. Voor elke doelgroep is een vragenlijst ontwikkeld. In dit onderzoek zijn de ervaringen van de ouders/ van cliënten die dagbesteding ontvangen gemeten. Dit onderdeel is een schriftelijke vragenlijst waarin ouders en verwanten kunnen aangeven wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de activiteiten(begeleiding) op de dagbestedingvoorzieningen van de instelling. De CQ Indexen bestaat uit 69 items. Deze items meten samen de kwaliteit van de zorg, begeleiding en voorzieningen die geleverd worden door de Gehandicaptenzorgorganisatie. Aan het instrument zijn CQuitvoeringsprotocollen verbonden. voert het onderzoek uit volgens deze CQprotocollen. De zorgorganisaties binnen de gehandicaptenzorg zijn verplicht in de periode één of meerdere (cliënten)raadpleging(en) uit te voeren waarbij uiteindelijk een representatief aantal cliënten is bevraagd. De vragenlijst is in beheer bij het Centrum Klantervaring Zorg 2. Deze organisatie moet ervoor zorgen dat de ervaringen van de consument met de gezondheidszorg de komende jaren systematisch in kaart worden gebracht, op een betrouwbare wijze worden gemeten en openbaar worden gemaakt. Openbaarmaking van de resultaten gebeurt onder meer via de website KiesBeter.nl. Deze site is opgezet om consumenten te helpen om een keuze te maken uit verschillende zorgaanbieders. 1 In de projectgroep Zichtbare Zorg Kraamzorg zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: IGZ, VWS, Actiz, BTN, KNOV, NBvK, SPOT, Sting, Consumentenbond en Zorgverzekeraars Nederland. Aan de begeleidingscommissie CQI namen daarnaast Stichting Miletus en Centrum Klantervaring Zorg deel

6 1.2 Onderzoeksmethode De CQI Gehandicaptenzorg voor ervaringen van ouders/ met de Dagbesteding bevat vragen over verschillende thema s. Met deze vragenlijst kunnen de onderstaande cliëntgebonden prestatie-indicatoren worden gemeten (bron: ZichtbareZorg). De scores van de prestatie-indicatoren worden in hoofdstuk 2 weergegeven. Prestatie-indicatoren : psychisch welbevinden belangen persoonlijke ontwikkeling zorgafspraken zelfbepaling kwaliteit van medewerkers samenhang in de zorg In onderstaande overzicht is vermeld welke vragen uit de vragenlijst bij de bovengenoemde indicatoren behoren. Indicator Bijbehorende vragen psychisch welbevinden 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 belangen 33, 34, 35, 36, 38 persoonlijke ontwikkeling 17, 19 zorgafspraken 29, 30, 31, 32 zelfbepaling 12, 15, 18 kwaliteit van medewerkers 47, 48, 49 samenhang in de zorg 51 De ouders/ hebben per post een uitnodiging ontvangen en de vragenlijst ingevuld. Het gaat daarbij om ouders/ van cliënten die zorg voor dagbesteding ontvangen van de Gehandicaptenzorginstelling. Deze cliënten zijn geselecteerd door middel van een aselecte en representatieve steekproef, van (indien mogelijk) maximaal 150 cliënten. Niet alle instellingen halen deze steekproefgrootte. In dat geval krijgen alle ouders/ de uitnodiging toegestuurd. Voorafgaand aan het onderzoek is bepaald welke cliënten benaderbaar zijn volgens landelijk vastgestelde in- en exclusiecriteria. Inclusiecriteria: cliënt is 18 jaar of ouder. cliënt ontvangt zorg voor dagbesteding Exclusiecriteria: cliënten waarvan de ouders/ bezwaar hebben gemaakt tegen deelname aan het onderzoek. Het toepassen van de landelijk vastgestelde richtlijnen garandeert dat cliënten altijd op dezelfde wijze en criteria worden geselecteerd en dat de CQ-index Gehandicaptenzorg (Dagbesteding) altijd op dezelfde wijze wordt uitgevoerd. Het toepassen van de landelijke 6

7 richtlijnen garandeert de betrouwbaarheid van het onderzoek, bovendien kunnen de resultaten van de verschillende locaties/organisaties beter vergeleken worden. In dit rapport zijn alle respondenten opgenomen die binnen de gestelde responstijd de vragenlijst hebben ingevuld. Respondenten die buiten de responstijd de vragenlijst in hebben gevuld, zijn niet meegenomen in deze rapportage, tenzij anders is afgesproken met de opdrachtgever. De gegevens van deze respondenten zullen wel worden verstuurd naar de Centrale Database Verantwoorde Zorg. Op deze manier is gewaarborgd dat alle respondenten van de betreffende instelling in de Centrale Database Verantwoorde Zorg terechtkomen. Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van In het onderzoek zijn 118 ouders/ aangeschreven om deel te nemen. Hiervan hebben 68 ouders/ de vragenlijst ingevuld; dat is een respons van 57%. Dit een voldoende aantal respondenten om betrouwbare analyses mee uit te voeren. 1.3 Aanleveren gegevens aan de Centrale Database Verantwoorde Zorg zorgt voor de aanlevering van uw gegevens/data aan de Centrale Database Verantwoorde Zorg van ZichtbareZorg. Ze kunnen daardoor gebruikt kunnen worden voor het opstellen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en geplaatst kunnen worden op de website KiesBeter.nl. Voordat dit gebeurt analyseert ZichtbareZorg de data, waarbij een zogenaamde casemix correctie wordt toegepast. Het is daardoor mogelijk dat enig verschil bestaat tussen de informatie in dit rapport en de informatie die op KiesBeter.nl wordt geplaatst. 1.4 Opbouw van de rapportage Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten op indicatorniveau volgens het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg 3. Hoofdstuk 3 beschrijft de persoonskenmerken van de cliënten. In hoofdstuk 4 volgen de resultaten van de vragenlijst per vraag. In hoofdstuk 5 worden opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten genoemd. Deze bevindingen kunnen als input dienen voor verbetervoorstellen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen uw instelling te verhogen. De verbetervoorstellen zijn geen onderdeel van de CQ-richtlijnen, zoals opgesteld door Centrum Klantervaring Zorg en vallen derhalve niet onder de CQ-accreditatie. 1.5 Leeswijzer Deze rapportage beschrijft de resultaten van het onderzoek. De resultaten van uw instelling zijn vergeleken met de resultaten van alle andere Gehandicaptenzorginstellingen die vanaf oktober 2010 het onderzoek bij lieten uitvoeren, de zogenaamde spiegelinformatie. De spiegelinformatie bevat gegevens van ongeveer zes Gehandicaptenzorginstellingen (± 600 cliënten). De spiegelinformatie biedt u de mogelijkheid om uw eigen resultaten in perspectief te plaatsen. 3 Stuurgroep Verantwoorde Zorg (Cliëntenorganisatie LOC, NVVA, V&VN, Sting, ActiZ, IGZ, Zorgverzekeraars Nederland en VWS), Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg; Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis, oktober

8 Hieronder staan twee voorbeelden van de wijze waarop de resultaten worden weergegeven. Vraag 14. Krijgt de cliënt op het dagcentrum voldoende ondersteuning bij zijn/haar activiteiten? Deze vraag is door 100 van de 113 respondenten beantwoord In de onderste balk ziet u uw eigen instelling. In de bovenste balk zijn de resultaten weergegeven van alle door gemeten instellingen, de zogenaamde spiegelgroep. In bovenstaand voorbeeld geeft 56% van respondenten van uw instelling aan dat de cliënt voldoende ondersteuning ontvangt bij zijn/haar activiteiten. 32% geeft aan meestal en 13% geeft aan soms/nooit voldoende ondersteuning te ontvangen bij zijn/haar activiteiten. De grafieken die in dit rapport zijn opgenomen, geven de antwoorden op de gestelde vragen schematisch weer. De antwoorden worden in percentages weergegeven. Bij de figuren is weergegeven hoeveel ouders/ de vraag hebben beantwoord. Indien van toepassing, is weergegeven hoeveel ouders/ een vraag met niet van toepassing, niet nodig of weet niet hebben beantwoord. De antwoorden van deze respondenten zijn niet meeberekend in de percentages in de grafiek. 8

9 2. Samenvatting indicatoren Onderstaande figuur geeft per indicator aan wat het percentage cliënten is dat een positief antwoord gaf en het percentage cliënten dat een negatief antwoord gaf. Uw percentages zijn vergeleken met de percentages van de spiegelgroep (het gemiddelde resultaat van alle door gemeten organisaties). Figuur 2.1 Samenvattende gegevens per indicator Psychisch w elbevinden Belangen Persoonlijke ontwikkeling Zorgafspraken Zelfbepaling Kw aliteit van medew erkers Samenhang in de zorg Samenvattende gegevens % positieve antwoorden spiegelinformatie % positieve antwoorden uw instelling % negatieve antwoorden spiegelinformatie % negatieve antwoorden uw instelling Voor indicatoren die uit drie of meer vragen bestaan, geldt dat wanneer cliënten twee of meer vragen van de betreffende indicator niet hebben beantwoord, deze antwoorden niet worden meegenomen bij de berekening van de indicator. 9

10 2.1 Gemiddelde score In de onderstaande spinnenwebfiguur en tabel wordt per indicator weergegeven wat de gemiddelde score is van uw organisatie. De blauwe lijn geeft de resultaten weer van uw eigen organisatie, de roze lijn die van de resultaten weer van de spiegelgroep. De score varieert van 1 tot 3. Hiervoor geldt: een score richting 1 is negatiever en een score richting 3 is positiever. Dus hoe dichter de lijn bij de buitenkant van het spinnenweb ligt, hoe hoger (positiever) de gemiddelde score is. Figuur 2.2 Spinnenweb: indicatoren Indicatoren 1. Psychisch welbevinden 3,35 3,41 2. Belangen 2,65 3,04 3. Persoonlijke ontwikkeling 2,77 2,54 4. Zorgafspraken 3,09 3,19 5. Zelfbepaling 1,99 1,84 6. Kwaliteit van medewerkers 2,78 2,84 7. Samenhang in de zorg 3,89 3,74 10

11 2.2 Significante afwijkingen, sterrentabel In tabel 2.1 staat per indicator weergegeven of uw resultaten significant afwijken of gelijk zijn aan de bij deelnemende organisaties. Een afwijking is significant wanneer de kans zeer klein is (<5%) dat dit aan toeval toe te schrijven is. Tabel 2.1 Sterrentabel Indicatoren Lager Gelijk Hoger Psychisch welbevinden ** Belangen * Persoonlijke ontwikkeling ** Zorgafspraken ** Zelfbepaling ** Kwaliteit van medewerkers ** Samenhang in de zorg *** Samenhang sterrentabel en KiesBeter.nl Het aantal sterren dat in tabel 2.1 is weergegeven komt mogelijk niet overeen met hetgeen op KiesBeter.nl staat. Dit heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste redenen noemen we hier. Allereerst is de spiegelgroep (de door gemeten organisaties) in deze rapportage niet gelijk aan de groep waarmee u vergeleken wordt op Kiesbeter.nl (alle organisaties in Nederland die een CQ-meting hebben laten uitvoeren). Daarnaast wordt op KiesBeter.nl gebruik gemaakt van één tot vijf sterren om verschillen tussen organisaties weer te geven. Wij gebruiken maximaal drie sterren. Tenslotte worden de gegevens op KiesBeter.nl nog gecorrigeerd voor kenmerken van de cliëntenpopulatie, de eerder genoemde 'case-mix correctie'. Die correctie passen wij niet toe. 11

12 12

13 3. Persoonsgegevens Hieronder vindt u een overzicht van de persoonskenmerken van de cliënten die hebben deelgenomen aan het onderzoek. 3.1 Persoonsgegevens van de cliënten Geslacht, leeftijd, opleiding en geboorteland In onderstaande tabellen zijn enkele achtergrondkenmerken van de cliënten weergegeven. In de vragenlijst is gevraagd naar het geslacht, de leeftijd, de hoogst afgeronde opleiding en het geboorteland van de cliënt en het geboorteland van zowel de vader als de moeder van de cliënt. Tabel 3.1 Geslacht (het percentage mannen en vrouwen) Man 53% 52% Vrouw 47% 48% Tabel 3.2 Leeftijd (percentage cliënten per leeftijdsgroep) jonger dan 18 jaar 0% 1% 18 t/m 24 jaar 17% 12% 25 t/m 34 jaar 16% 19% 35 t/m 44 jaar 16% 22% 45 t/m 54 jaar 17% 22% 55 t/m 64 jaar 22% 15% 65 t/m 74 jaar 10% 6% 75 jaar of ouder 2% 3% Ernst van de handicap en andere aandoeningen. In de vragenlijst is gevraagd wat de ernst van de handicap van de cliënt is en of deze naast de verstandelijke beperking nog een andere aandoening of beperking heeft. Tabel 3.3 Ernst van de verstandelijke beperking Zwakbegaafd/moeilijk lerend 6% 7% Lichte verstandelijke beperking 19% 15% Matige verstandelijke beperking 28% 29% Ernstige verstandelijke beperking 26% 36% Zeer ernstige (diepe) verstandelijke beperking 13% 11% Weet ik niet 8% 2% 13

14 Tabel 3.4 Aandoeningen Nee, geen (andere) aandoening of beperking 21% 22% Autisme verwante stoornis 18% 20% ADHD/ADD 1% 1% Ernstige gedragsproblemen 7% 5% Lichamelijke handicap 16% 24% Epilepsie 15% 23% Diabetes/suikerziekte 7% 5% Chronische ziekte 6% 8% Slechthorendheid/doofheid 13% 13% Slechtziendheid/blindheid 6% 14% Dementie 0% 3% Anders 7% 7% Weet ik niet 0% 0% Tabel 3.5 Zit de cliënt in een rolstoel? Nooit 79% 67% Soms 9% 18% Meestal 5% 6% Altijd 7% 8% Weet ik niet 0% 0% Woonsituatie Er is in de vragenlijst een vraag gesteld over de woonsituatie van de cliënt. Deze wordt in de volgende tabel beschreven. Tabel 3.6 Woonsituatie van de cliënt Cliënt woont zelfstandig 15% 5% Cliënt woont met partner 0% 0% Cliënt woont met ouder(s) of familie 13% 15% Cliënt woont met anderen mensen met een verstandelijke beperking in een woning 31% 29% Cliënt woont met anderen mensen met een verstandelijke beperking in een instelling 33% 47% Anders 7% 4% Weet ik niet 0% 0% 14

15 Bezigheden Aan de ouder(s)/vertegenwoordiger(s) is gevraagd welke bezigheden de cliënt overdag heeft. Deze staan in onderstaande tabel. Tabel 3.7 Bezigheden van de cliënt (meerdere antwoorden mogelijk) Cliënt gaat naar de dagbesteding 75% 93% Cliënt gaat naar de sociale werkvoorziening 9% 4% Cliënt volgt een opleiding of scholing 1% 0% Cliënt doet betaald werk 1% 1% Cliënt doet vrijwilligerswerk 1% 2% Cliënt krijgt therapie 3% 6% Anders 0% 2% Weet ik niet 0% 1% 3.2 Persoonsgegevens ouders/ Het gaat in de vragenlijst om de ervaring van de ouder(s)/cliënt van de cliënt. Dus naast achtergrondgegevens van de cliënt zelf zijn er ook vragen voorgelegd over de achtergrond van degene die de vragenlijst heeft ingevuld. In onderstaande tabellen worden deze gegevens gepresenteerd. Tabel 3.8 Relatie tot de cliënt De vader/moeder van de cliënt 44% 58% Een familielid van de cliënt 29% 37% Een vriend/kennis van de cliënt 0% 0% Curator/bewindvoerder 21% 39% Anders 9% 2% Tabel 3.9 Geslacht Man 29% 33% Vrouw 71% 67% 15

16 Tabel 3.10 Leeftijd 18 t/m 24 jaar 4% 0% 25 t/m 34 jaar 2% 0% 35 t/m 44 jaar 5% 4% 45 t/m 54 jaar 23% 21% 55 t/m 64 jaar 32% 37% 65 t/m 74 jaar 23% 26% 75 jaar of ouder 11% 11% Tabel 3.11 Opleidingsniveau Geen opleiding 4% 1% Lager onderwijs 4% 4% Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 18% 23% Middelbaar onderwijs 20% 24% Middelbaar beroepsonderwijs 23% 17% Hoger onderwijs 7% 8% Hoger beroepsonderwijs 20% 15% Wetenschappelijk onderwijs 5% 6% Anders 0% 2% Tabel 3.12 Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Uitstekend 16% 12% Zeer goed 20% 18% Goed 45% 55% Matig 16% 14% Slecht 2% 2% Tabel 3.13 Geboorteland van uzelf Nederland 96% 98% Indonesië 0% 2% Suriname 0% 0% Marokko 0% 0% Turkije 0% 0% Duitsland 0% 0% Nederlands Antillen 0% 0% Aruba 0% 0% Anders 4% 0% 16

17 Tabel 3.14 Geboorteland vader Nederland 95% 98% Indonesië 0% 1% Suriname 0% 0% Marokko 0% 0% Turkije 4% 1% Duitsland 2% 0% Nederlands Antillen 0% 0% Aruba 0% 0% Anders 0% 0% Tabel 3.15 Geboorteland moeder Nederland 93% 96% Indonesië 2% 2% Suriname 0% 0% Marokko 0% 0% Turkije 4% 1% Duitsland 0% 1% Nederlands Antillen 0% 0% Aruba 0% 0% Anders 2% 0% Tabel 3.16 In welke taal praat u thuis het meeste? Nederlands 94% 88% Fries 0% 0% Nederlands dialect 4% 12% Indonesisch 0% 0% Sranan 0% 0% Marokkaans-Arabisch 0% 0% Turks 0% 0% Duits 0% 0% Papiaments 0% 0% Anders 2% 0% Hulp bij het invullen Aan degene die de vragenlijst voor de cliënt heeft ingevuld is gevraagd of zij nog hulp hebben gehad bij het invullen van de vragenlijst. In onderstaande tabellen staat weergegeven hoeveel mensen hulp hebben gehad en op welke manier. 17

18 Tabel 3.17 Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? Nee 91% 91% Ja 9% 9% Tabel 3.18 Hoe heeft die persoon u geholpen? Hij/zij heeft de vragen voorgelezen 40% 28% Hij/zij heeft mijn antwoorden opgeschreven 60% 33% Hij/zij heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 0% 20% Hij/zij heeft de vragen in mijn taal vertaald 0% 0% Anders 60% 28% 18

19 4. Hoe ervaren de ouders/ de zorg- en dienstverlening? In dit hoofdstuk worden de resultaten van de ervaren kwaliteit van cliënten (CQ-Index) per vraag weergegeven. Ouders/ is gevraagd naar hun ervaringen met de dagbesteding. 4.1 Dagcentrum Vraag 10. Naar wat voor dagcentrum gaat de cliënt? Dagactiviteitencentrum 66% 81% Werkvoorziening 16% 11% Zorgboerderij 13% 9% Anders 1% 2% Weet ik niet 0% 0% Vraag 11. Hoe vaak gaat de cliënt naar het dagcentrum van? Minder dan één ochtend/middag per week 0% 0% Eén ochtend/middag per week 0% 2% 1 dag per week 2% 3% 2-3 dagen per week 21% 14% 4-5 dagen per week 76% 79% Weet ik niet 2% 2% Vraag 12. Heeft de cliënt zelf kunnen bepalen op welke dagen hij/zij naar het dagcentrum gaat? Deze vraag is door 55 van de 68 respondenten beantwoord Nee/Een beetje Grotendeels Ja, helemaal 19

20 Vraag 13. Wat voor activiteiten doet de cliënt op het dagcentrum? Creatieve activiteiten 31% 37% Werken 34% 43% Sport en ontspanning 12% 28% Scholing/training 1% 3% Weet ik niet 9% 8% Vraag 14. Krijgt de cliënt op het dagcentrum voldoende ondersteuning bij zijn/haar activiteiten? Deze vraag is door 49 van de 68 respondenten beantwoord Vraag 15. Mag de cliënt zelf bepalen wat hij/zij doet op het dagcentrum? Deze vraag is door 46 van de 68 respondenten beantwoord Vraag 16. Zorgen de begeleiders ervoor dat de cliënt genoeg te doen heeft op het dagcentrum? Deze vraag is door 52 van de 68 respondenten beantwoord

21 Vraag 17. Leert de cliënt nieuwe dingen op het dagcentrum? Bijvoorbeeld koken, textiel, bewerken, tuinieren of met de computer omgaan. Deze vraag is door 39 van de 68 respondenten beantwoord, voor 8 respondenten was deze vraag niet van toepassing Vraag 18. Bepaalt de cliënt zelf welke nieuwe activiteiten hij/zij wilt leren? Deze vraag is door 37 van de 68 respondenten beantwoord, voor 8 respondenten was deze vraag niet van toepassing Vraag 19. Helpen de begeleiders de cliënt bij het leren van nieuwe dingen? Deze vraag is door 41 van de 68 respondenten beantwoord, voor 8 respondenten was deze vraag niet van toepassing Vraag 20. Voelt de cliënt zich op zijn/haar gemak op het dagcentrum? Deze vraag is door 54 van de 68 respondenten beantwoord

22 Vraag 21. Is de cliënt bang voor een andere cliënt op het dagcentrum? Deze vraag is door 46 van de 68 respondenten beantwoord Vraag 22. Besteden de begeleiders op het dagcentrum aandacht aan het tegengaan van ongewenst gedrag? Bijvoorbeeld pesten, slaan, bedreigingen of lastig vallen. Deze vraag is door 43 van de 68 respondenten beantwoord Gezondheid Vraag 23. Helpen de begeleiders op het dagcentrum de cliënt voldoende bij de persoonlijke verzorging? Bijvoorbeeld bij het aandoen van de jas, eten en drinken en naar de WC gaan. Deze vraag is door 32 van de 68 respondenten beantwoord, voor 21 respondenten was deze vraag niet van toepassing

23 Vraag 24. Gebruikt de cliënt een hulpmiddel? Bijvoorbeeld een bril, gehoorapparaat, korset, aangepaste schoenen of speciaal bestek. Nee 43% 44% Ja 57% 56% Weet ik niet 0% 0% Vraag 25. Helpen de begeleiders de cliënt bij het gebruiken van het hulpmiddel? Deze vraag is door 18 van de 68 respondenten beantwoord, voor 39 respondenten was deze vraag niet van toepassing Vraag 26. Is de cliënt het afgelopen jaar ziek geweest op het dagcentrum? Nee 71% 61% Ja 23% 29% Weet ik niet 5% 10% Vraag 27. Helpen de begeleiders de cliënt als hij/zij ziek is? Deze vraag is door 18 van de 68 respondenten beantwoord, voor 45 respondenten was deze vraag niet van toepassing

24 4.3 Afspraken dagbesteding Vraag 28. Heeft de cliënt een ondersteuningsplan? Deze vraag is door 42 van de 68 respondenten beantwoord Nee Ja Vraag 29. Worden dit plan en de afspraken over de dagbesteding besproken met de cliënt? Deze vraag is door 32 van de 68 respondenten beantwoord, voor 23 respondenten was deze vraag niet van toepassing Vraag 30. Worden het ondersteuningsplan en de afspraken over de dagbesteding met u besproken? Deze vraag is door 43 van de 68 respondenten beantwoord, voor 19 respondenten was deze vraag niet van toepassing

25 Vraag 31. Wordt de hulp op het dagcentrum daadwerkelijk volgens afspraak/plan geboden? Deze vraag is door 33 van de 68 respondenten beantwoord, voor 19 respondenten was deze vraag niet van toepassing Vraag 32. Sluit de dagbesteding vanuit het dagcentrum aan bij de wensen en behoeften van de cliënt? Deze vraag is door 47 van de 68 respondenten beantwoord Informatievoorziening Vraag 33. Zijn er afspraken gemaakt over hoe en wanneer u geïnformeerd wordt over de cliënt? Deze vraag is door 55 van de 68 respondenten beantwoord Nee Ja 25

26 Vraag 34. Vindt u dat u voldoende geïnformeerd wordt over hoe het met de cliënt gaat op het dagcentrum? Deze vraag is door 57 van de 68 respondenten beantwoord Vraag 35. Wordt u geïnformeerd over veranderingen op het dagcentrum? Bijvoorbeeld dat er een nieuwe begeleider komt of dat er nieuwe regels zijn. Deze vraag is door 56 van de 68 respondenten beantwoord Vraag 36. Weet u hoe u een klacht moet indienen als u niet tevreden bent? Deze vraag is door 58 van de 68 respondenten beantwoord Nee Ja Vraag 37. Heeft de organisatie een cliëntenraad? Deze vraag is door 29 van de 68 respondenten beantwoord Nee Ja 26

27 Vraag 38. Krijgt u informatie over de cliëntenraad? Deze vraag is door 34 van de 68 respondenten beantwoord, voor 28 respondenten was deze vraag niet van toepassing De begeleiders Vraag 39. Nemen de begeleiders de cliënt serieus? Deze vraag is door 53 van de 68 respondenten beantwoord Vraag 40. Zijn de begeleiders beleefd tegen de cliënt? Deze vraag is door 52 van de 68 respondenten beantwoord Vraag 41. Luisteren de begeleiders op het dagcentrum aandachtig naar de cliënt? Deze vraag is door 48 van de 68 respondenten beantwoord

28 Vraag 42. Hebben de begeleiders genoeg tijd voor de cliënt? Deze vraag is door 46 van de 68 respondenten beantwoord Vraag 43. Houden de begeleiders rekening met de wensen en behoeften van de cliënt? Deze vraag is door 47 van de 68 respondenten beantwoord Vraag 44. Houden de begeleiders op het dagcentrum zich aan de afspraken? Deze vraag is door 45 van de 68 respondenten beantwoord Vraag 45. Leggen de begeleiders de cliënt dingen op een begrijpelijke manier uit? Deze vraag is door 46 van de 68 respondenten beantwoord

29 Vraag 46. Is de cliënt bang voor een begeleider op het dagcentrum? Deze vraag is door 41 van de 68 respondenten beantwoord Vraag 47. Hebben de begeleiders genoeg tijd voor u? Deze vraag is door 53 van de 68 respondenten beantwoord Vraag 48. Vindt u de begeleiders op het dagcentrum deskundig in hun werk? Deze vraag is door 46 van de 68 respondenten beantwoord Vraag 49. Gaan de begeleiders gehaast te werk? Deze vraag is door 38 van de 68 respondenten beantwoord

30 4.6 Samenhang in de zorg Vraag 50. Heeft u een vaste contactpersoon op het dagcentrum? Deze vraag is door 52 van de 68 respondenten beantwoord Nee Ja Vraag 51. Kunt u met uw vragen of opmerkingen over de cliënt bij deze contactpersoon terecht? Deze vraag is door 36 van de 68 respondenten beantwoord, voor 20 respondenten was deze vraag niet van toepassing Vraag 52. Krijgt de cliënt ook hulp van andere personen/afdelingen binnen Stichting Prisma? Deze vraag is door 43 van de 68 respondenten beantwoord Nee Ja 30

31 Vraag 53. Is de ondersteuning van de verschillende personen/afdelingen op elkaar afgestemd? Deze vraag is door 25 van de 68 respondenten beantwoord, voor 24 respondent was deze vraag niet van toepassing Vraag 54. Als de cliënt naar een andere afdeling, organisatie of specialist wordt verwezen, wordt u dan hierover geïnformeerd? Deze vraag is door 30 van de 68 respondenten beantwoord Rapportcijfer en aanbevelen De respondenten hebben de zorginstelling en de hulp die de cliënt krijgt vanuit de woonvorm beoordeeld door middel van een rapportcijfer. De cijfers lopen van 0 tot en met 10. Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. De gemiddelde rapportcijfers van de spiegelinformatie zijn ook weergegeven. Vraag 55 gaat over de beoordeling van de hulp en vraag 56 gaat over de beoordeling van de zorginstelling. rapportcijfer rapportcijfer Vraag 57. Zou u bij anderen aanbevelen? Beslist niet 2% 1% Waarschijnlijk niet 14% 7% Waarschijnlijk wel 55% 49% Beslist wel 29% 43% 31

32 4.8 Extra vragen Op verzoek van zijn er vier extra vragen toegevoegd aan de bestaande CQ vragenlijst. Deze maken geen onderdeel uit van de CQ-index. De extra vragen zijn door 23 cliënten beantwoord. Hieronder worden de resultaten van de extra vragen weergegeven. Is de reistijd van thuis naar het dagcentrum een probleem? Nooit 2.3% Soms 4.5% Meestal 22.7% Altijd 70.5% Kunt u toelichten waarom de reistijd van thuis naar het dagcentrum wel of geen probleem is? 's Ochtends is de reistijd lang, omdat er veel personen opgehaald moeten worden. 's Middags valt het mee met de reistijd, maar dan wordt mijn dochter al om uur opgehaald terwijl haar werktijd tot uur is. Als de bus rechtstreeks rijdt dan is het acceptabel, maar anders duurt het te lang. Bij slecht weer is het niet acceptabel, bij goed weer wel. De afstand is redelijk. De afstand naar het dagcentrum is te fietsen in de zomer. De cliënt kan te voet naar de dagbesteding De dagbesteding is bij de woonvoorziening. Meestal halen/brengen we onze zoon zelf om problemen met taxivervoer te voorkomen. We weten dat taxivervoer héél vaak slecht geregeld is. Te voet met begeleiding duurt de reis tussen de 8 en 10 minuten. Met het busje is de reistijd tussen de 10 en 15 minuten wat zeker acceptabel is. Wachttijd taxi. Zijn de werktijden op het dagcentrum passend voor de cliënt? Nooit 0.0% Soms 7.0% Meestal 23.3% Altijd 67.4% Is de duur van de werktijden prettig voor de cliënt? Nooit 0.0% Soms 9.5% Meestal 31.0% Altijd 57.1% 32

33 5. Opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten In dit hoofdstuk beschrijven wij opvallende zaken en geven wij mogelijke verbeterpunten aan. Deze bevindingen kunnen als input dienen voor verbetervoorstellen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen uw instelling te verhogen. De verbetervoorstellen zijn geen onderdeel van de CQ-richtlijnen zoals opgesteld door Centrum Klantervaring Zorg en vallen derhalve niet onder de CQ-accreditatie. De samenvattende tabel (figuur 2.1, bladzijde 11) laat zien dat op vier van zeven indicatoren iets negatiever wordt gescoord in vergelijking met de spiegelgroep. Eén indicator is vrijwel gelijk aan de spiegelgroep en twee indicatoren (Persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling) scoren licht positiever. Hoewel zelfbepaling positief is t.o.v. de spiegelgroep, heeft deze indicator samen met de indicatoren belangen en persoonlijke ontwikkeling een hoog percentage negatieve antwoorden. Respectievelijk 72%, 49% en 47%. De sterrentabel (paragraaf 2.2) laat zien dat de indicator belangen een significant negatievere score heeft behaald ten opzichte van de spiegelgroep. De indicator samenhang in de zorg heeft een significant positievere score behaald. De score op deze indicatoren wordt hieronder toegelicht. Op de overige indicatoren zijn geen significante afwijkingen vastgesteld. Belangen De ouders/ oordelen minder positief over de belangen in vergelijking met de spiegelgroep. Zo geeft 35% van de respondenten aan dat er geen afspraken zijn gemaakt over hoe en wanneer zij geïnformeerd worden over de cliënt (vraag 33). Verder vindt 44% dat zij onvoldoende geïnformeerd worden over hoe het met de cliënt gaat op het dagcentrum (vraag 34). Ook geeft ruim de helft van de ouders/ aan dat zij onvoldoende geïnformeerd worden over veranderingen op het dagcentrum (vraag 35). Verder weet 40% van de respondenten niet hoe zij u een klacht moeten indienen als zij niet tevreden zijn (vraag 36). Tot slot geeft 53% geeft aan dat zij onvoldoende informatie hebben ontvangen over de cliëntenraad (vraag 38). Samenhang in de zorg + Deze indicator bestaat uit slechts een vraag. Positief is dat 92% van de respondenten aangeeft altijd met vragen of opmerkingen over de cliënt bij hun contactpersoon terecht te kunnen. Nadere beschouwing van de onderliggende vragen per indicator geeft inzicht in mogelijke verbeterpunten. Hieronder worden de meest opvallende punten uit hoofdstuk 4 genoemd. Hierbij is als grens gesteld dat 25% of meer ouders/ een negatief antwoord heeft gegeven op de onderliggende vraag. Afspraken dagbesteding Worden dit plan en de afspraken over de dagbesteding besproken met de cliënt (vraag 29)? 38% geeft aan dat de afspraken soms/nooit worden besproken. Begeleiders Hebben de begeleiders genoeg tijd voor de cliënt? 28% geeft aan dat de begeleiders onvoldoende tijd hebben voor de cliënt (vraag 42). Samenhang in de zorg Heeft u een vaste contactpersoon op het dagcentrum (vraag 50)? 31% geeft aan geen vast contactpersoon te hebben op het dagcentrum. 33

34 Krijgt de cliënt ook hulp van andere personen/afdelingen binnen (vraag 52)? 33% geeft aan soms/nooit hulp te krijgen. Bovengenoemde punten kunnen u aangrijpingspunten bieden voor mogelijke verbeteracties. Mogelijk bent u zelf niet tevreden bent met een bepaalde score. De resultaten in hoofdstuk 4 bieden u meer informatie over mogelijke aangrijpingspunten. Wij willen benadrukken dat de spiegelinformatie geen norm is voor voldoende kwaliteit, dan wel een norm voor tevredenheid van de cliënten en hun ouders/. 34

35 Bijlage 1 Indicatoren Verantwoorde Zorg Het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg is verdeeld in indicatoren. In deze bijlage wordt aangegeven welke onderliggende vragen uit de CQ-Index Ervaringen van Ervaringen van ouders/ Dagbesteding tot de indicatoren behoren en wat de scores zijn van de onderliggende vragen. Psychisch welbevinden Vraag 39 13% 17% 70% Vraag 40 8% 29% 63% Vraag 41 10% 46% 44% Vraag 42 28% 46% 26% Vraag 43 17% 60% 23% Vraag 44 7% 51% 42% Vraag 45 11% 37% 52% Belangen Nee Ja Vraag 33 35% 65% Vraag 36 40% 60% Vraag 34 44% 26% 30% Vraag 35 54% 23% 23% Vraag 38 53% 21% 26% Persoonlijke ontwikkeling Vraag 17 82% 15% 3% Vraag 19 15% 15% 71% 35

36 Zorgafspraken Vraag 29 38% 16% 47% Vraag 30 26% 23% 51% Vraag 31 15% 33% 52% Vraag 32 11% 53% 36% Zelfbepaling Nee/Een beetje Grotendeels Ja, helemaal Vraag 12 65% 20% 15% Vraag 15 70% 22% 9% Vraag 18 84% 14% 3% Kwaliteit van medewerkers Vraag 47 23% 34% 43% Vraag 48 7% 46% 48% Vraag 49 92% 8% 0% Samenhang in de zorg Vraag 51 3% 6% 92% 36

37 Bijlage 2 Vragenlijst Extra Vragen cliënten 1. Is de reistijd van thuis naar het dagcentrum acceptabel voor de cliënt? nooit soms meestal Altijd 2. Kunt u toelichten waarom de reistijd van thuis naar het dagcentrum al dan niet acceptabel is? 3. Zijn de werktijden op het dagcentrum passend voor de cliënt? nooit soms meestal altijd 4. Is de duur van de werktijden prettig voor de cliënt? nooit soms meestal altijd 37

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding?

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? -onderzoek naar ervaringen met Gehandicaptenzorg L.G. Bosman M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van het wonen bij Osira Amstelring?

Wat vinden uw cliënten van het wonen bij Osira Amstelring? Wat vinden uw cliënten van het wonen bij? -onderzoek naar ervaringen met lichamelijke gehandicaptenzorg Utrecht, december '11 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg?

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? -onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juni '13 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BZW Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord BW totaal Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BW Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Verslavingszorg Noord Nederland Totaal (N=900) Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, februari

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? HVO-Querido totaal Opvang Ambulant Kiwa Carity onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, juni 2014 Kiwa Carity

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg L.G. Bosman drs. J.J.M. Geraets D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen - de Kroon drs. A.C.M. Winters Van der Meer drs. D.C.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, december 2011 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juli 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Curadomi onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? GGZ Noord-Holland-Noord Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, december 2014 is

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Steekproefrapport Klinisch Verslavingszorg Noord Nederland Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant Lievegoed Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga VGA01 Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten Werkinstructies voor de CQI voor verstandelijk gehandicapten In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI maakt geen deel uit van een

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Zorggroep Tangenborgh; locatie Oldersheem Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) Utrecht, juli 2012 Kiwa Prismant is hét

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Wonen - Cliëntvertegenwoordigers De Driestroom. 2011 L. Keur C.M.S. Huijben

Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Wonen - Cliëntvertegenwoordigers De Driestroom. 2011 L. Keur C.M.S. Huijben Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Wonen - Cliëntvertegenwoordigers De Driestroom 2011 L. Keur C.M.S. Huijben 2011 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Begeleid Werken Driestroom

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Begeleid Werken Driestroom Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Begeleid Werken Driestroom 2012 C.M.S. Huijben J. Weistra Van Loveren & Par tners 2012 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid dat a zorg onderwijs zekerheid t enschap rg welzijn obilit eit n beleids- Het ITSmaakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave CE

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 3.2 Utrecht, september 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg De Drechtstromen juni - maart 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Vreugdehof, Verpleeghuis- en Revalidatiecentrum Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verpleeghuis) Utrecht, januari 2012 Kiwa Prismant

Nadere informatie

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen Legenda Bij de overzichten van de resultaten van de ervaringsvragen en thema s worden onderstaande standaardkleuren gebruikt: Totale Populatie ZA-2 ZA-3 ZA-4 De legenda staat altijd weergegeven rechts

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

CQI clientenonderzoek Sjaloom Zorg Cliënten Ambulant

CQI clientenonderzoek Sjaloom Zorg Cliënten Ambulant CQI clientenonderzoek Sjaloom Zorg Cliënten Ambulant Meting mei 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. Onderzoeksopzet.... Responsoverzicht...0. Resultaten op de vragen... 4. Resultaten per kwaliteitsdimensie...5

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Dagbesteding-Interviews met cliënten De Driestroom Arnhem. 2011 C.M.S. Huijben J.

Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Dagbesteding-Interviews met cliënten De Driestroom Arnhem. 2011 C.M.S. Huijben J. Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Dagbesteding-Interviews met cliënten De Driestroom Arnhem 2011 C.M.S. Huijben J. Weistra 2011 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Dagbesteding-Interviews met cliënten De Driestroom Nijmegen. 2011 C.M.S. Huijben J.

Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Dagbesteding-Interviews met cliënten De Driestroom Nijmegen. 2011 C.M.S. Huijben J. Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Dagbesteding-Interviews met cliënten De Driestroom Nijmegen 2011 C.M.S. Huijben J. Weistra 2011 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Cliëntervaringen in beeld

Cliëntervaringen in beeld Cliëntervaringen in beeld Jaarrapportage contactpersonen de Herbergier 2011 dr. C.P. van Linschoten drs. M. Cardol drs. W. Betten februari 2012 ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Sint Annaklooster mei juli 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I... 5 1 Verantwoorde

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour) Utrecht, december 2013 Geschreven door: drs. Emiel Dekker Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Ervaringen met hulp bij het huishouden

Ervaringen met hulp bij het huishouden Ervaringen met hulp bij het huishouden Onderzoek via een enquête door ZorgDNA naar ervaringen van cliënten van u als aanbieder van hulp bij het huishouden IVT Thuiszorg Andere gemeenten Versie 1.0 drs.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum?

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum? Net als bij de CQ-index Revalidatiecentra Volwassenen is met de begeleidingscommissie besproken welke items worden verwijderd of worden aangepast. De items waarvan besloten is om deze te verwijderen zijn

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Verstandelijke Gehandicaptenzorg

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Verstandelijke Gehandicaptenzorg SOVAK september oktober 211 Raadpleging onder cliënten

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie