Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg?"

Transcriptie

1 Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? -onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juni '13

2 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal informeren, adviseren en ondersteunen en daarmee bijdragen aan een goede sturing en kwaliteit van de zorg. Uitgangspunten zijn: objectiviteit, gedegenheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. wortelt in de basis en heeft een sterke verbinding met de top van de zorg. Door die unieke sleutelpositie zijn wij bij uitstek in staat om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het landelijke beleid en ontwikkelingen in het veld. Wij ondersteunen onze klanten in hun streven de doeltreffendheid, doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren., Utrecht, juni '13. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Carity. Uitgever Ptolemaeuslaan 900, 3528 BV Utrecht Postbus 85200, 3508 AE Utrecht Telefoon Fax Publicatie van cijfers en/of tekst uit dit werk als toelichting of ondersteuning bij wetenschappelijke artikelen, boeken of scripties, is toegestaan mits daarbij geen sprake is van commerciële doeleinden en voor zover de bron duidelijk wordt vermeld. is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding CQ-Index kraamzorg Onderzoeksmethode Aanleveren van de gegevens aan landelijke database Opbouw van de rapportage Leeswijzer 7 2. Samenvatting en aanbevelingen Gemiddelde score Significante afwijkingen, sterrentabel Persoonsgegevens van de cliënten Persoonsgegevens van de cliënten Hoe ervaren uw cliënten de zorg- en dienstverlening? De intake Zorg van kraamverzorgende tijdens de bevalling Zorg van kraamverzorgende tijdens de kraamperiode Samenwerking en afstemming zorg Algemeen oordeel Opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten 33 Bijlage 1 De vragenlijst 35 Bijlage 2 Indicatoren Verantwoorde Zorg 45

4 4

5 1. Inleiding 1.1 CQ-Index kraamzorg In 2013 heeft voor uw organisatie een cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd. Het cliëntwaarderingsonderzoek is uitgevoerd met de CQ-Index. CQ-Index staat voor Consumer Quality Index. Het instrument meet de ervaringen die cliënten hebben gehad met de zorgverlening. De CQ-Index is een vragenlijst voor het meten van cliëntervaringen met de kraamzorg. Om te waarborgen dat de CQI de juiste informatie oplevert voor deze prestatie-indicatoren hebben vertegenwoordigers van de projectgroep 1 van Zichtbare Zorg als begeleidingscommissie gefungeerd tijdens het ontwikkeltraject van de vragenlijst. Er kunnen 8 van de 21 prestatieindicatoren gemeten worden met behulp van de CQI. De CQI bestaat uit 71 items. Deze items meten de ervaringen van vrouwen die kraamzorg hebben ontvangen met de kwaliteit van de zorg geleverd door één of meer kraamverzorgenden van een kraamzorgorganisatie. Aan het instrument zijn CQuitvoeringsprotocollen verbonden. voert het onderzoek uit volgens deze CQprotocollen. De vragenlijst is in beheer bij het Centrum Klantervaring Zorg 2. Deze organisatie moet er voor zorgen dat de ervaringen van de consument met de gezondheidszorg de komende jaren systematisch in kaart worden gebracht, op een betrouwbare wijze worden gemeten en openbaar worden gemaakt. 1 In de projectgroep Zichtbare Zorg zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: IGZ, VWS, Actiz, BTN, KNOV, NBvK, SPOT, Sting, Consumentenbond en Zorgverzekeraars Nederland. Aan de begeleidingscommissie CQI namen daarnaast Stichting Miletus en Centrum Klantervaring Zorg deel

6 1.2 Onderzoeksmethode De vragenlijst CQ-Index Ervaringen met de bevat 71 vragen. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende zeven onderdelen: Introductie De Intake Zorg van kraamverzorgende tijdens de bevalling Zorg van kraamverzorgende tijdens de kraamperiode Samenwerking en afstemming zorg Algemeen oordeel Over uzelf Met de CQI kunnen de onderstaande acht cliëntgebonden prestatie-indicatoren worden gemeten. De scores van de prestatie-indicatoren worden in hoofdstuk 2 en bijlage 2 weergegeven. Prestatie-indicatoren kraamzorg: 1) Ervaren continuïteit van zorg (10) 2) Ervaren bejegening (11) 3) Ervaren informatie en communicatie (12) 4) Cliëntgerichtheid (13) 5) Ervaren hygiëne (14) 6) Ervaren effect van (15) 7) Ervaren organisatie van zorg (16) 8) Bekendheid met veilig slapen (17) De cliënten hebben per post of per een uitnodiging ontvangen en de internetvragenlijst ingevuld (zie bijlage 1). Het gaat daarbij om cliënten die de afgelopen drie maanden kraamzorg hebben ontvangen. Deze cliënten zijn geselecteerd door middel van een aselecte en representatieve steekproef, van (indien mogelijk) maximaal 500 cliënten. Niet alle instellingen halen deze steekproefgrootte. In dat geval krijgen alle cliënten de uitnodiging toegestuurd. Voorafgaand aan het onderzoek is bepaald welke cliënten benaderbaar zijn volgens landelijk vastgestelde exclusiecriteria. De volgende cliënten zijn uitgesloten van het onderzoek: cliënten die langer dan drie maanden geleden kraamzorg hebben ontvangen; cliënten die jonger zijn dan 18; ernstige problematiek moeder; ernstige problematiek kind/overlijden kind; Doordat de respondenten op deze vastgestelde manier geselecteerd worden, wordt de kans op vertekening van de resultaten geminimaliseerd. In dit rapport zijn alle respondenten opgenomen die binnen de gestelde responstijd de internetvragenlijst hebben ingevuld. Respondenten die buiten de responstijd de vragenlijst in hebben gevuld zijn niet meegenomen in deze rapportage, tenzij anders is afgesproken met de opdrachtgever. 6

7 Het onderzoek is uitgevoerd in mei juni In het onderzoek zijn 500 cliënten aangeschreven om deel te nemen. Hiervan hebben 199 cliënten de vragenlijst volledig ingevuld, dat is een respons van 39,8%. 1.3 Aanleveren van de gegevens aan landelijke database Het doel van de landelijke meting met de CQI 2013 is om de prestaties van verschillende kraamzorg-aanbieders in Nederland vergelijkbaar te maken. Hiertoe wordt een landelijke database ingericht. Voor 2013 is echter nog niet bekend welke partij de rol van TTP zal gaan vervullen en wanneer gegevens kunnen worden aangeleverd. Als hierover meer informatie bekend is, dan zullen wij u hierover informeren. zorgt t.z.t. voor de aanlevering van uw gegevens aan deze landelijke database, zodanig dat deze gebruikt kunnen worden voor externe verantwoording. De gegevens worden hiervoor geanalyseerd, waarbij een zogenaamde casemix correctie wordt toegepast. Het is daardoor mogelijk dat enige discrepantie bestaat tussen de informatie in dit rapport en de informatie die door deze partij openbaar gemaakt wordt. 1.4 Opbouw van de rapportage Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten op indicatorniveau volgens het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg 3. Hoofdstuk 3 beschrijft de persoonskenmerken van de cliënten. In hoofdstuk 4 volgen de resultaten van de vragenlijst per vraag. In hoofdstuk 5 worden opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten genoemd. Deze bevindingen kunnen als input dienen voor verbetervoorstellen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen uw instelling te verhogen. Dit onderdeel vormt echter geen onderdeel van de CQ-richtlijnen, zoals opgesteld door Centrum Klantervaring Zorg en valt derhalve niet onder het CQ-accreditaat. 1.5 Leeswijzer Deze rapportage beschrijft de resultaten van het onderzoek. De resultaten van uw instelling zijn vergeleken met de resultaten van alle andere kraamzorginstellingen die vanaf oktober 2010 het onderzoek bij lieten uitvoeren, de zogenaamde spiegelinformatie. De spiegelinformatie bevat gegevens van ongeveer 15 kraamzorginstellingen (± cliënten). De spiegelinformatie biedt u de mogelijkheid om uw eigen resultaten in perspectief te plaatsen. 3 Stuurgroep Verantwoorde Zorg (Cliëntenorganisatie LOC, NVVA, V&VN, Sting, ActiZ, IGZ, Zorgverzekeraars Nederland en VWS), Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg; Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis, oktober

8 Hieronder staat een voorbeeld van de wijze waarop de resultaten worden weergegeven. Vraag 29. Was de kraamverzorgende beleefd tegen u? Deze vraag is door 40 van de 40 respondenten beantwoord In de bovenste balk zijn de resultaten weergegeven van alle door gemeten instellingen, de zogenaamde spiegelgroep. In de onderste balk ziet u uw eigen resultaten. In bovenstaand voorbeeld geeft 77% van respondenten van de instelling aan dat de kraamverzorgende altijd beleefd was; 15% antwoordt dat de kraamverzorgende meestal beleefd was; en 8% antwoordt met soms/nooit. De grafieken die in dit rapport zijn opgenomen, tonen de antwoorden op de gestelde vragen. De antwoorden worden in percentages weergegeven. Boven de tabel is weergegeven door hoeveel cliënten de vraag beantwoord is, en indien van toepassing hoeveel cliënten een vraag met niet van toepassing, niet nodig of weet niet hebben beantwoord. De antwoorden van deze respondenten zijn niet meeberekend in de percentages in de grafiek. De percentages in sommige tabellen komen opgeteld uit op 99% of 101%. Dit heeft te maken met de afronding van decimalen. 8

9 2. Samenvatting en aanbevelingen Onderstaande figuur geeft per indicator aan wat het percentage cliënten is dat een positief antwoord gaf en het percentage cliënten dat een negatief antwoord gaf. Uw percentages zijn vergeleken met de percentages van de spiegelinformatie. Figuur 2.1 Samenvattende gegevens per indicator Samenvattende gegevens -29 Continuïteit van zorg Bejegening Informatie en communicatie Cliëntgerichtheid Hygiëne Effect van kraamzorg Organisatie van zorg Bekendheid met veilig slapen % negatieve antwoorden uw instelling % negatieve antwoorden spiegelinformatie % positieve antwoorden uw instelling % positieve antwoorden spiegelinformatie Voor indicatoren die uit drie of meer vragen bestaan, geldt dat wanneer cliënten twee of meer vragen van de betreffende indicator niet hebben beantwoord, deze antwoorden niet worden meegenomen bij de berekening van de indicator. 9

10 2.1 Gemiddelde score In de onderstaande spinnenwebfiguur wordt per indicator weergegeven wat de gemiddelde score is van uw organisatie. De blauwe lijn geeft de resultaten weer van uw eigen organisatie. De roze lijn geeft de resultaten weer van de spiegelgroep. De score varieert van 1 tot 4. Hiervoor geldt: een score richting 1 is negatiever en een score richting 4 is positiever. Dus hoe dichter de lijn bij de buitenkant van het spinnenweb ligt, hoe hoger (positiever) de gemiddelde score is. Figuur 2.2 Spinnenweb: indicatoren Veilig slapen Continuïteit van zorg 4 3 Bejegening Organisatie van zorg 2 1 Informatie en communicatie Effect van kraamzorg Cliëntgerichtheid Hygiëne Indicatoren 10. Ervaren continuïteit van zorg 11. Ervaren bejegening 12. Ervaren informatie en communicatie 13. Ervaren cliëntgerichtheid 14. Ervaren hygiëne 15. Ervaren effect van kraamzorg 16. Ervaren organisatie van zorg 17. Ervaren bekendheid met veilig slapen 10

11 2.2 Significante afwijkingen, sterrentabel In tabel 2.1 staat per indicator weergegeven of uw resultaten significant afwijken of gelijk zijn aan de bij deelnemende organisaties. Een resultaat is significant afwijkend wanneer de kans zeer klein is (<5%) dat dit aan toeval toe te schrijven is. Tabel 2.1 Sterrentabel Schalen Lager Gelijk Hoger Continuïteit van zorg ** Bejegening ** Informatie en communicatie ** Cliëntgerichtheid ** Hygiëne ** Effect van kraamzorg ** Organisatie van zorg ** Veilig slapen ** 11

12 12

13 3. Persoonsgegevens van de cliënten Hieronder vindt u een overzicht van de persoonskenmerken van de cliënten die hebben deelgenomen aan het onderzoek. 3.1 Persoonsgegevens van de cliënten Leeftijd en opleidingsniveau De leeftijd van de cliënten staat weergegeven in de onderstaande tabel. Tabel 3.1 Leeftijd jonger dan 18 jaar 0% 0% 18 t/m 24 jaar 26% 12% 25 t/m 34 jaar 61% 68% 35 t/m 44 jaar 14% 20% 45 jaar en ouder 0% 0% Van alle cliënten heeft 0% alleen de lagere school afgemaakt en heeft 5% lager beroepsonderwijs als hoogste opleidingsniveau. 0% van de cliënten heeft geen opleiding gehad of niet afgemaakt. Tabel 3.2 Opleidingsniveau Geen opleiding 0% 0% Lager onderwijs 0% 0% Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 5% 3% Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 9% 7% Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 41% 32% Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 6% 6% Hoger beroepsonderwijs 32% 38% Wetenschappelijk onderwijs 7% 14% Anders 1% 0% 13

14 Geboorteland en taal In de vragenlijst is gevraagd naar zowel het geboorteland van de cliënt zelf als van de ouders van de cliënt. Ook is gevraagd naar de taal die thuis het meeste gesproken word. Tabel 3.3 Geboorteland cliënt Nederland 100% 94% Indonesië 0% 0% Suriname 0% 0% Marokko 0% 1% Turkije 0% 0% Duitsland 0% 1% Nederlandse Antillen 0% 0% Aruba 0% 0% Anders 0% 3% Tabel 3.4 Geboorteland vader Nederland 100% 91% Indonesië 0% 1% Suriname 0% 0% Marokko 0% 1% Turkije 0% 1% Duitsland 0% 1% Nederlandse Antillen 0% 0% Aruba 0% 0% Anders 0% 4% Tabel 3.5 Geboorteland moeder Nederland 99% 92% Indonesië 1% 1% Suriname 0% 1% Marokko 0% 1% Turkije 0% 1% Duitsland 0% 1% Nederlandse Antillen 0% 0% Aruba 0% 0% Anders 1% 4% 14

15 Tabel 3.6 Taal die thuis het meest gesproken word Nederlands 94% 81% Fries 0% 0% Nederlands dialect 5% 15% Indonesisch 0% 0% Sranan 0% 0% Marokkaans-Arabisch 0% 0% Turks 0% 0% Duits 0% 0% Papiaments 0% 0% Anders 1% 4% Ervaren gezondheid Van alle cliënten geeft 5% aan dat zij een matige gezondheid hebben en 2% geeft aan een slechte gezondheid te hebben. Ook naar de gezondheid van de baby en naar de geestelijke gezondheid van de cliënt is gevraagd. Tabel 3.7 Algemene gezondheid Uitstekend 17% 23% Zeer goed 38% 36% Goed 40% 36% Matig 5% 3% Slecht 2% 3% Tabel 3.8 Algemene gezondheid baby Uitstekend 29% 34% Zeer goed 39% 39% Goed 29% 25% Matig 3% 1% Slecht 1% 0% Tabel 3.9 Geestelijke gezondheid Uitstekend 21% 31% Zeer goed 31% 32% Goed 45% 32% Matig 3% 3% Slecht 1% 1% 15

16 voor geboorte eerste kind? Tabel 3.10 Kreeg u deze kraamzorg voor de geboorte van u eerste kind? Nee 57% 45% Ja 43% 55% Hulp bij invullen? De vragenlijst is door 99% van de cliënten zelf ingevuld en 1% geeft aan dat dit met behulp van anderen is gedaan. Tabel 3.11 Hulp bij invullen, ja of nee Nee 99% 99% Ja 1% 1% Tabel 3.12 Indien hulp bij invullen, hoe Heeft de vragen voorgelezen 0% 25% Heeft mijn antwoorden opgeschreven 0% 0% Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 0% 25% Heeft de vragen in mijn taal vertaald 0% 50% Heeft op een andere manier geholpen

17 4. Hoe ervaren uw cliënten de zorg- en dienstverlening? In dit hoofdstuk worden de resultaten van de CQ-Index per vraag weergegeven. Cliënten is gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot de kraamzorg. Wanneer in deze vragenlijst wordt gesproken over kraamzorgaanbieder, wordt ook verstaan kraamzorgorganisatie, kraamcentrum, kraamhotel, kraamzorgbureau, zelfstandig werkende kraamverzorgende e.d. 4.1 De intake De vragen in deze vragenlijst gaan over de ervaringen met de kraamzorg. Deze paragraaf bevat de resultaten van de vragen 3 t/m 9 en gaan specifiek over het voorbereidend gesprek (intake) voor de bevalling. Vraag 3. Heeft u vóór de bevalling een voorbereidend gesprek gehad met iemand van de kraamzorgaanbieder over de kraamzorg? Nee 0% 1% Ja, er is iemand bij mij thuis geweest 47% 73% Ja, tijdens een groepsbijeenkomst 0% 0% Ja, er is telefonisch contact geweest 54% 28% Vraag 4. Bent u geïnformeerd over wat u in huis moest hebben voor de bevalling en daarna? Deze vraag is door 198 van de 199 respondenten beantwoord Nee Ja Vraag 5. Kreeg u informatie van de kraamzorgaanbieder over de dingen die wel of juist niet bij de taken van de kraamverzorgende horen? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Nee Ja 17

18 Vraag 6. Kreeg u informatie over de bereikbaarheid van de kraamzorgaanbieder? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Nee Ja Vraag 7. Is met u besproken hoeveel uren kraamzorg u zou krijgen? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Nee Ja Vraag 8. Wat is er met u afgesproken tijdens het gesprek over het aantal uren kraamzorg dat u na de bevalling zou krijgen? Deze vraag is door 173 van de 199 respondenten beantwoord, voor 5 respondenten was deze vraag niet van toepassing. 20 respondenten hebben 'weet ik niet' geantwoord. Anders, namelijk Minder dan 49 uur 7% 13% 49 uur 64% 58% Meer dan 49 uur 29% 28% Vraag 9. Zijn er met u schriftelijke afspraken gemaakt over de kraamzorg die u van de kraamzorgaanbieder zou krijgen? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Nee Ja 18

19 4.2 Zorg van kraamverzorgende tijdens de bevalling In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen over ervaringen met de kraamverzorgende tijdens de bevalling. Vraag 10. Waar bent u bevallen? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord. Thuis 38% 27% Ziekenhuis 61% 71% Kraamhotel/geboortecentrum 1% 1% Anders 0% 1% Vraag 11. Is er een kraamverzorgende opgeroepen om bij de bevalling te assisteren? Deze vraag is door 77 van de 199 respondenten beantwoord, voor 122 respondenten was deze vraag niet van toepassing Nee Ja Vraag 12. Was de kraamverzorgende op tijd aanwezig om te helpen bij de bevalling? Deze vraag is door 71 van de 199 respondenten beantwoord, voor 128 respondenten was deze vraag niet van toepassing Nee Ja 19

20 Vraag 13. Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet op tijd was om te helpen bij de bevalling? Deze vraag is door 20 van de 199 respondenten beantwoord, voor 181 respondenten was deze vraag niet van toepassing Groot probleem Klein probleem Geen probleem Vraag 14. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende voor de zorg tijdens de bevalling? Rapportcijfer 8,8 8,9 4.3 Zorg van kraamverzorgende tijdens de kraamperiode De volgende vragen gaan over de ervaringen met de kraamverzorgende tijdens kraamperiode. Indien cliënten thuis zijn bevallen, zijn de vragen 15 t/m 17 niet van toepassing en overgeslagen. Vraag 15. Was de kraamverzorgende snel aanwezig nadat u thuis kwam? Deze vraag is door 147 van de 199 respondenten beantwoord, voor 82 respondenten was deze vraag niet van toepassing Nee Ja 20

21 Vraag 16. Waarom was de kraamverzorgende niet snel aanwezig? Deze vraag is door 4 respondenten beantwoord. Voor 143 respondenten was deze vraag niet van toepassing. de bevalling was buiten de werktijd van de kraamverzorgende 1% 1% er was geen kraamverzorgende beschikbaar 0% 0% de kraamzorgaanbieder wist niet dat ik thuiskwam 0% 0% er was geen kraamzorg afgesproken 0% 0% er was afgesproken dat de kraamverzorgende later zou komen 1% 2% anders 1% 3% Vraag 17. Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet snel aanwezig was nadat u thuis kwam? Deze vraag is door 4 respondenten beantwoord. Voor 143 respondenten was deze vraag niet van toepassing Groot probleem Klein probleem Geen probleem Vraag 18. Heeft u het aantal uren kraamzorg gekregen dat vooraf met u was besproken? Deze vraag is door 194 van de 199 respondenten beantwoord, voor 5 respondenten was deze vraag niet van toepassing. nee, minder 10% 15% nee, meer 34% 29% ja, zoals afgesproken 56% 56% Vraag 19. Hoeveel uren kraamzorg heeft u gekregen? Aantal uren

22 Vraag 20. Wat was de reden dat u meer of minder uren kraamzorg heeft gehad? Deze vraag is door 85 van de 199 respondenten beantwoord, voor 114 respondenten was deze vraag niet van toepassing. verblijf in het ziekenhuis na de bevalling 35% 40% meerling 4% 1% conditie baby 13% 10% conditie moeder 55% 35% problemen met voeding 29% 24% kosten 0% 0% eigen verzoek 5% 8% tekort aan kraamverzorgenden 0% 2% anders 18% 26% Vraag 21. Wat vindt u van het uiteindelijk aantal uren kraamzorg dat u heeft gehad? Deze vraag is door 195 van de 199 respondenten beantwoord. te weinig 2% 4% net voldoende 10% 11% voldoende 65% 57% ruim voldoende 23% 27% te veel 1% 2% Vraag 22. Had u tijdens de hele kraamperiode overdag dezelfde kraamverzorgende? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Nee Ja Vraag 23. Was het een probleem dat u tijdens de kraamperiode twee of meer verschillende kraamverzorgenden had? Deze vraag is door 58 van de 199 respondenten beantwoord, voor 141 respondenten was deze vraag niet van toepassing Groot probleem Klein probleem Geen probleem 22

23 Vraag 24. Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende bij het geven van borstvoeding? Deze vraag is door 174 van de 199 respondenten beantwoord, voor 25 respondenten was deze vraag niet van toepassing Nee Ja Vraag 25. Was de begeleiding bij het geven van borstvoeding voldoende? Deze vraag is door 159 van de 199 respondenten beantwoord, voor 37 respondenten was deze vraag niet van toepassing Nee Ja Vraag 26. Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende gekregen bij het geven van flesvoeding? Deze vraag is door 75 van de 199 respondenten beantwoord, voor 124 respondenten was deze vraag niet van toepassing Nee Ja Vraag 27. Was de begeleiding bij het geven van flesvoeding voldoende? Deze vraag is door 46 van de 199 respondenten beantwoord, voor 152 respondenten was deze vraag niet van toepassing Nee Ja 23

24 Vraag 28. Gaf de kraamverzorgende op een begrijpelijke manier uitleg? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 29. Was de kraamverzorgende beleefd tegen u? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 30. Luisterde de kraamverzorgende aandachtig naar u? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 31. Nam de kraamverzorgende u serieus? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord

25 Vraag 32. Had de kraamverzorgende genoeg tijd voor u? Deze vraag is door 198 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 33. Had de kraamverzorgende genoeg tijd voor uw baby? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 34. Vond u de kraamverzorgende deskundig? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 35. Ging de kraamverzorgende zelfstandig te werk? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord

26 Vraag 36. Was de kraamverzorgende oplettend bij eventuele problemen? Deze vraag is door 198 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 37. Lette de kraamverzorgende erop dat u voldoende rust kreeg? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 38. Begeleidde de kraamverzorgende u in de omgang met uw baby? Deze vraag is door 197 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 39. Betrok de kraamverzorgende uw partner bij de kraamzorg? Deze vraag is door 196 van de 199 respondenten beantwoord, voor 3 respondenten was deze vraag niet van toepassing

27 Vraag 40. Zorgde de kraamverzorgende voor uw persoonlijke hygiëne? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 41. Zorgde de kraamverzorgende voor de hygiëne van uw baby? Deze vraag is door 197 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 42. Zorgde de kraamverzorgende voor een schone omgeving? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 43. Zorgde de kraamverzorgende dat u zelfvertrouwen kreeg in de omgang met uw baby? Deze vraag is door 198 van de 199 respondenten beantwoord

28 Vraag 44. Voelde u zich op uw gemak bij de kraamverzorgende? Vraag 45. Gaf de kraamverzorgende advies over bijvoorbeeld hygiëne? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 46. Gaf de kraamverzorgende informatie over veilig slapen? Deze vraag is door 197 van de 199 respondenten beantwoord Nee Ja Vraag 47. Gaf de kraamverzorgende u tegenstrijdige informatie? Deze vraag is door 198 van de 199 respondenten beantwoord

29 Vraag 48. Had de kraamverzorgende aandacht voor uw persoonlijke en culturele achtergrond? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Nee Ja Vraag 49. Kon u meebeslissen over wat het beste is voor u en uw kind? Deze vraag is door 198 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 50. Werkte de kraamverzorgende op uw manier? Deze vraag is door 198 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 51. Hield de kraamverzorgende rekening met wat u zelf wel en niet kon? Deze vraag is door 198 van de 199 respondenten beantwoord

30 Vraag 52. Wist u bij wie u terecht kon met vragen over de geleverde zorg? Deze vraag is door 197 van de 199 respondenten beantwoord Vraag 53. Was het een probleem om de kraamzorgaanbieder telefonisch te bereiken? Deze vraag is door 145 van de 199 respondenten beantwoord, voor 53 respondenten was deze vraag niet van toepassing groot probleem klein probleem geen probleem 4.4 Samenwerking en afstemming zorg Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de ervaringen over de samenwerking tussen kraamverzorgende en verloskundige. Vraag 54. Werkte de kraamverzorgende en de verloskundige met elkaar samen? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord

31 Vraag 55. Verwees de kraamverzorgende u naar de verloskundige wanneer u dat nodig vond? Deze vraag is door 199 van de 199 respondenten beantwoord Algemeen oordeel Deze paragraaf geeft de resultaten weer van het algemene oordeel over de kraamverzorgende en de kraamzorgaanbieder, uitgedrukt in een cijfer. Tevens wordt weergegeven of de cliënt de kraamverzorgende of kraamzorgaanbieder zou aanbevelen bij vrienden en familie. Vraag 56. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende voor de zorg tijdens de kraamperiode? Cijfer 9,0 8,8 Vraag 57. Zou u deze kraamverzorgende bij vrienden en familie aanbevelen? Beslist niet 2% 3% Waarschijnlijk niet 10% 7% Waarschijnlijk wel 16% 21% Beslist wel 72% 69% Vraag 58. Welk cijfer geeft u de kraamzorgaanbieder? Cijfer 8,8 8,6 31

32 Vraag 59. Zou u deze kraamzorgaanbieder bij vrienden en familie aanbevelen? Beslist niet 1% 1% Waarschijnlijk niet 0% 2% Waarschijnlijk wel 19% 27% Beslist wel 80% 71% 32

33 5. Opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten In dit hoofdstuk beschrijven wij opvallende zaken en geven wij mogelijke verbeterpunten aan. Deze bevindingen kunnen als input dienen voor verbetervoorstellen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen uw instelling te verhogen. Dit onderdeel is echter geen onderdeel van de CQ-richtlijnen zoals opgesteld door Centrum Klantervaring Zorg en valt derhalve niet onder het CQ-accreditaat. Het gemiddelde oordeel over kraamverzorgende is een 9,0. Het gemiddelde oordeel van de spiegelinformatie is een 8,8. 88% van de cliënten zou de kraamverzorgende beslist/ waarschijnlijk aanbevelen bij vrienden en kennissen. De kraamzorgaanbieder kreeg een gemiddeld oordeel van 8,8. Het gemiddelde oordeel over de kraamzorgaanbieder van de spiegelinformatie is een 8,6. 99% van de cliënten zou de beslist/ waarschijnlijk aanbevelen bij vrienden en kennissen. De sterrentabel (paragraaf 2.2) laat zien dat op geen van de indicatoren een significant afwijkende score heeft behaald ten opzichte van de spiegelgroep. Hoewel er geen significant afwijkende scores zijn behaald, geeft nadere beschouwing van de onderliggende vragen per indicator inzicht in mogelijke verbeterpunten. Hieronder worden de meest opvallende punten uit hoofdstuk 4 genoemd. Hierbij is als grens gesteld dat 25% of meer van de cliënten een negatief antwoord heeft gegeven op de onderliggende vraag. 10. Ervaren continuïteit van zorg Had u tijdens de hele kraamperiode overdag dezelfde kraamverzorgende? (vraag 22) 29% antwoordt met nee. 16. Ervaren organisatie van zorg Zijn er met u schriftelijke afspraken gemaakt over de kraamzorg die u van de kraamzorgaanbieder zou krijgen (vraag 9)? 30% antwoordt met nee. De onderstaande vragen vallen niet onder een indicator. Was de kraamverzorgende op tijd aanwezig om te helpen bij de bevalling (vraag 12)? 28% van de 71 cliënten op wie deze vraag van toepassing was, geeft aan dat de kraamverzorgende niet op tijd aanwezig was. Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende gekregen bij het geven van flesvoeding (vraag 26)? 37% van de 75 vrouwen op wie deze vraag van toepassing was heeft met nee geantwoord. Afhankelijk van de strategische keuzes en het ambitieniveau van is het voorstelbaar dat u zelf niet tevreden bent met een bepaalde score. De onderliggende vragen in hoofdstuk 4 geven u meer informatie over mogelijke aangrijpingspunten. Wij willen echter wel benadrukken dat de spiegelinformatie geen norm is voor voldoende kwaliteit, dan wel een norm voor tevredenheid van de cliënten. 33

34 34

35 Bijlage 1 De vragenlijst Vragenlijst Ervaringen met de Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd op de internationale gebruikte CAHPH vragenlijsten. De vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL. Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. 35

36 INTRODUCTIE Deze vragenlijst gaat over uw ervaring met de kraamzorg. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer minuten. De vragenlijst wordt anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand weet welke antwoorden u heeft gegeven. Ook worden uw gegevens niet met anderen gedeeld. Verder ziet u een nummer op de vragenlijst staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt om te kijken of de vragenlijst al is teruggestuurd. U krijgt dan géén herinnering meer gestuurd. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het wel of niet meedoen aan dit onderzoek heeft géén gevolgen voor de zorg die u krijgt. Heeft u vragen dan kunt u bellen met XXXXX, telefoonnummer XXXXX. Of u kunt een sturen naar: XXXXX. INVULINSTRUCTIES Wanneer in deze vragenlijst wordt gesproken over kraamzorgaanbieder, wordt ook verstaan kraamzorgorganisatie, kraamcentrum, kraamhotel, kraamzorgbureau, zelfstandig werkende kraamverzorgende e.d. Het is belangrijk dat de vragen alleen worden ingevuld door de persoon die in de begeleidende brief staat. Het is niet de bedoeling om de vragenlijst aan iemand anders door te geven. De meeste vragen kunt u beantwoorden door de vakjes aan te klikken. Bij sommige vragen kunt u zelf een tekst typen. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij deze vragen staat aangegeven dat u meerdere vakjes kunt aanklikken. Wanneer u een situatie niet heeft meegemaakt, dan kunt u de vraag beantwoorden met niet van toepassing. U kunt een antwoord veranderen door een ander vakje aan te klikken. Met de knop vorige kunt u terug naar een eerdere vraag om het antwoord aan te passen. Als u de vragenlijst heeft verzonden (als u aan het eind op de knop verzenden heeft geklikt) kunt u geen antwoorden meer veranderen. Bent u nog niet klaar met het invullen van de vragenlijst, maar heeft u geen tijd meer om de vragenlijst verder in te vullen? Dan kunt u gewoon de pagina sluiten. Alle ingevulde antwoorden worden bewaard. Als u later opnieuw met uw code inlogt hoeft u dus NIET alle vragen opnieuw te beantwoorden. Heeft u zorg ontvangen van twee of meer kraamverzorgenden, beantwoordt de vragen dan voor de kraamverzorgende met wie u het meeste contact heeft gehad. 36

37 INTRODUCTIE 1 Heeft u in de periode. -.. kraamzorg gekregen? (invullen periode van de afgelopen 6 maanden, reken vanaf verzenddatum vragenlijst) Ja Nee Deze vragenlijst is niet op u van toepassing. NAAR EINDE VRAGENLIJST 2 Op welke datum bent u bevallen? (open invulvelden) (dag) (maand) 20 (jaar) DE INTAKE De vragen in deze vragenlijst gaan over uw ervaringen met de kraamzorg. De vragen 3 t/m 9 gaan specifiek over het voorbereidend gesprek (intake) voor de bevalling. 3 Heeft u vóór de bevalling een voorbereidend gesprek gehad met iemand van de kraamzorgaanbieder over de kraamzorg? meerdere antwoorden mogelijk Nee ga door naar vraag 9 Ja, er is iemand bij mij thuis geweest Ja, tijdens een groepsbijeenkomst/ groepsintake Ja, er is telefonisch contact geweest 4 Bent u geïnformeerd over wat u in huis moest hebben voor de bevalling en daarna? Nee Ja 5 Kreeg u informatie van de kraamzorgaanbieder over de dingen die wel of juist niet bij de taken van de kraamverzorgende horen? Nee Ja 6 Kreeg u informatie over de bereikbaarheid van de kraamzorgaanbieder? Nee Ja 7 Is met u besproken hoeveel uren kraamzorg u zou krijgen? Nee ga door naar vraag 9 Ja 8 Wat is er met u afgesproken tijdens het gesprek over het aantal uren kraamzorg dat u na de bevalling zou krijgen? Minder dan 49 uur, namelijk 49 uur (open invulveld) Meer dan 49 uur, namelijk Weet ik niet 9 Zijn er met u schriftelijke afspraken gemaakt over de kraamzorg die u van de kraamzorgaanbieder zou krijgen? Nee, geen afspraken Nee, alleen mondelinge afspraken Ja ZORG VAN KRAAMVERZORGENDE TIJ- DENS DE BEVALLING De vragen 10 t/m 16 gaan over uw ervaringen met de kraamverzorgende tijdens de bevalling. 10 Waar bent u bevallen? Thuis Ziekenhuis ga door naar vraag 15 Kraamhotel/geboortecentrum Anders, namelijk: (open invulveld) 11 Is er een kraamverzorgende opgeroepen om bij de bevalling te assisteren? Nee ga door naar vraag 18 Ja 12 Was de kraamverzorgende op tijd aanwezig om te helpen bij de bevalling? meerdere antwoorden mogelijk Nee, de bevalling ging te snel Nee, de kraamverzorgende was te laat opgeroepen Nee, de kraamverzorgende kwam te laat Ja ga door naar vraag 14 37

38 13 Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet op tijd was om te helpen bij de bevalling? Groot probleem ga door naar vraag 15 Klein probleem ga door naar vraag 15 Geen probleem ga door naar vraag Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende voor de zorg tijdens de bevalling? Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend. 0 heel erg slechte zorg door 1 kraamverzorgende uitstekende zorg door kraamverzorgende ZORG VAN KRAAMVERZORGENDE TIJ- DENS DE KRAAMPERIODE Indien u thuis bent bevallen zijn de vragen 15 t/m 17 niet op u van toepassing. Wij vragen u om door te gaan met vraag Was de kraamverzorgende snel aanwezig nadat u thuis kwam? Nee Ja ga door naar vraag Waarom was de kraamverzorgende niet snel aanwezig nadat u thuis kwam? meerdere antwoorden mogelijk Het tijdstip van thuiskomst viel buiten de werktijd van de kraamverzorgende Er was op dat moment geen kraamverzorgende beschikbaar De kraamzorgaanbieder wist niet dat ik thuiskwam Er was geen kraamzorg afgesproken Er was afgesproken dat de kraamverzorgende later zou komen Anders, namelijk: (open invulveld) 17 Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet snel aanwezig was nadat u thuis kwam? Groot probleem Klein probleem Geen probleem 18 Heeft u het aantal uren kraamzorg gekregen dat vooraf met u was besproken? Nee, minder Nee, meer Ja precies zoals afgesproken ga door naar vraag 21 Niet van toepassing, er was niets afgesproken ga door naar vraag Hoeveel uren kraamzorg heeft u gekregen? (de hulp tijdens de bevalling niet meerekenen) Uur (open invulveld) 20 Wat was de reden dat u meer of minder uren kraamzorg heeft gehad? meerdere antwoorden mogelijk Verblijf in het ziekenhuis na de bevalling Meerling Conditie baby Conditie moeder Problemen met voeding Kosten Eigen verzoek Tekort aan kraamverzorgenden Anders, namelijk: (open invulveld) 21 Wat vindt u van het uiteindelijke aantal uren kraamzorg dat u heeft gehad? Te weinig Net voldoende Voldoende Ruim voldoende Te veel 22 Had u tijdens de hele kraamperiode overdag dezelfde kraamverzorgende? (de hulp tijdens de bevalling niet meerekenen) Nee, 2 verschillende kraamverzorgenden Nee, meer dan 2 verschillende kraamverzorgenden Ja ga door naar vraag 24 38

39 23 Was het een probleem dat u tijdens de kraamperiode twee of meer verschillende kraamverzorgenden had? Groot probleem Klein probleem Geen probleem 30 Luisterde(n) de kraamverzorgende(n) aandachtig naar u? 24 Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van borstvoeding? Nee ga door naar vraag 26 Ja Niet van toepassing ga door naar vraag Was de begeleiding bij het geven van borstvoeding voldoende? Nee Ja 26 Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van flesvoeding? Nee ga door naar vraag 28 Ja Niet van toepassing ga door naar vraag Was de begeleiding bij het geven van flesvoeding voldoende? Nee Ja 28 Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) op een begrijpelijke manier uitleg? 29 Was (waren) de kraamverzorgende(n) beleefd tegen u? 31 Nam(en) de kraamverzorgende(n) u serieus? 32 Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor u? 33 Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor uw baby? 34 Vond u de kraamverzorgende(n) deskundig? 35 Ging(en) de kraamverzorgende(n) zelfstandig te werk? 36 Was (waren) de kraamverzorgende(n) oplettend bij eventuele problemen? 39

40 37 Lette(n) de kraamverzorgende(n) erop dat u voldoende rust kreeg? 38 Begeleidde(n) de kraamverzorgende(n) u in de omgang met uw baby? 39 Betrok(ken) de kraamverzorgende(n) uw partner bij de kraamzorg? Niet van toepassing 40 Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor uw persoonlijke hygiëne? (comfortabel, schoon) 41 Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor de hygiëne van uw baby? (comfortabel, schoon) 42 Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor een schone omgeving (toilet, slaapkamer) 43 Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) dat u zelfvertrouwen kreeg in de omgang met uw baby? Voelde u zich op uw gemak bij de kraamverzorgende(n)? 45 Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) advies/ voorlichting over bijvoorbeeld hygiene, baby verzorging, voeding? 46 Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) informatie over veilig slapen? Nee Ja 47 Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) u tegenstrijdige informatie? 47 Had(den) de kraamverzorgende(n) aandacht voor uw persoonlijke en culturele achtergrond? Nee Ja 49 Kon u meebeslissen over wat het beste is voor u en uw kind? 50 Werkte(n) de kraamverzorgende(n) op uw manier? (zoals u graag wilt dat dingen gedaan worden) 51 Hield(en) de kraamverzorgende(n) rekening met wat u zelf wel en niet kon?

41 52 Wist u bij wie u terecht kon met vragen, problemen en eventuele klachten over de geleverde kraamzorg? 53 Was het een probleem om de kraamzorgaanbieder telefonisch te bereiken? Groot probleem Klein probleem Geen probleem Niet van toepassing SAMENWERKING EN AFSTEMMING ZORG 54 Werkten de kraamverzorgende(n) en de verloskundige met elkaar samen? 55 Verwees de kraamverzorgende u naar de verloskundige wanneer u dat nodig vond? ALGEMEEN OORDEEL 56 Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende(n) voor de zorg tijdens de kraamperiode? Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend. 0 heel erg slechte kraamverzorgende(n) uitstekende kraamverzorgende(n) 57 Zou u deze kraamverzorgende(n) bij vrienden en familie aanbevelen? Beslist niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel 58 Welk cijfer geeft u de kraamzorgaanbieder/ het kraambureau? Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend. 0 heel erg slechte kraamzorgaanbieder uitstekende kraamzorgaanbieder 59 Zou u deze kraamzorgaanbieder/ dit kraambureau bij vrienden en familie aanbevelen? Beslist niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel OVER UZELF 60 Kreeg u deze kraamzorg voor de geboorte van u eerste kind? Nee Ja 61 Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Uitstekend Zeer goed Goed Matig Slecht 41

42 62 Hoe zou u over het algemeen de gezondheid van uw baby noemen? Uitstekend Zeer goed Goed Matig Slecht 63 Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke gezondheid noemen? Uitstekend Zeer goed Goed Matig Slecht 64 Wat is uw leeftijd? Jonger dan 18 jaar 18 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 jaar en ouder 65 Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift) Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt) Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) Anders, namelijk: (open invulveld) 66 Wat is het geboorteland van uzelf? Nederland Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland (voormalig) Nederlandse Antillen Aruba Anders, namelijk: (open invulveld) 67 Wat is het geboorteland van uw vader? Nederland Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland (voormalig) Nederlandse Antillen Aruba Anders, namelijk: (open invulveld) 68 Wat is het geboorteland van uw moeder? Nederland Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland (voormalig) Nederlandse Antillen Aruba Anders, namelijk: (open invulveld) 69 In welke taal praat u thuis het meeste? Nederlands Fries Nederlands dialect Indonesisch Sranan (Surinaams) Marokkaans-Arabisch Turks Duits Papiaments (Nederlandse Antillen) Anders, namelijk: (open invulveld) 42

43 70 Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? Nee U bent klaar met invullen Ja 71 Hoe heeft die persoon u geholpen? meerdere antwoorden mogelijk Heeft de vragen voorgelezen Heeft mijn antwoorden opgeschreven Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord Heeft de vragen in mijn taal vertaald Heeft op een andere manier geholpen, namelijk: (open invulveld) Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst. 43

44 44

45 Bijlage 2 Indicatoren Verantwoorde Zorg Het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg is verdeeld in thema s. Deze thema s zijn weer onderverdeeld in indicatoren. In deze bijlage wordt aangegeven welke onderliggende vragen uit de CQ-Index Ervaringen met de kraamzorg tot de thema s en indicatoren behoren. 10. Ervaren continuïteit van zorg Nee Ja Vraag 22 29% 71% 11. Ervaren bejegening Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 30 3% 12% 85% Vraag 31 2% 8% 90% Vraag 32 2% 8% 90% Vraag 33 1% 6% 93% 12. Ervaren informatie en communicatie Nee Ja Vraag 5 9% 91% 13. Cliëntgerichtheid Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 49 3% 17% 80% Vraag 50 8% 35% 57% Vraag 51 3% 14% 84% 14. Ervaren hygiëne Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 38 7% 15% 79% Vraag 40 2% 8% 90% Vraag 41 2% 4% 94% Vraag 42 4% 8% 88% Vraag 43 4% 11% 85% Vraag 44 4% 14% 82% Vraag 45 4% 15% 82% 45

46 15. Ervaren effect van kraamzorg Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 34 6% 19% 75% Vraag 35 3% 9% 88% Vraag 36 4% 17% 79% Vraag 37 6% 14% 80% 16. Ervaren organisatie van zorg Nee Ja Vraag 9 30% 70% 17. Bekendheid met veilig slapen Nee Ja Vraag 46 8% 92% 46

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? van alle ambulante teams Opvang onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ)

Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ) Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ) t.b.v. aanlevering technische databaseversie 1.2 30-1-2014 Harmen van Oene Inhoud Inhoud... 2 1 Documenthistorie... 3 2 Inleiding... 4 2.1

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? HVO-Querido totaal Opvang Ambulant Kiwa Carity onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, juni 2014 Kiwa Carity

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Verslavingszorg Noord Nederland Totaal (N=900) Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, februari

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? rapport van 10 voorzieningen onderzoek naar ervaringen van cliënten met de niet-ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BZW Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding?

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? -onderzoek naar ervaringen met Gehandicaptenzorg L.G. Bosman M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3.

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3. Vragenlijst Ervaringen met eerstelijns fysiotherapie Bestemd voor personen van 8 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie CQ-index fysiotherapie Versie. Deze specifieke vragenlijst

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg De Drechtstromen juni - maart 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

CQ-index Astma en COPD

CQ-index Astma en COPD CQ-index Astma en COPD Ervaringen met de zorg voor astma en/of COPD Vragenlijst voor mensen van 16 jaar en ouder Verkorte versie 2.0 November 2013 Deze vragenlijst gaat over ervaringen met de zorg voor

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Vragenlijst Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die onderzoek en/ of een behandeling voor een borstafwijking hebben gehad CQ-index Mammacare (G) Versie

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie Geachte lezer, Introductie Uw logopedie praktijk heeft u uitgenodigd voor deelname aan een patiëntervaring onderzoek. De vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ontvangen logopedische zorg en heeft

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord BW totaal Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wat vinden de ouders/ vertegenwoordigers van de dagbesteding?

Wat vinden de ouders/ vertegenwoordigers van de dagbesteding? Wat vinden de ouders/ van de dagbesteding? -onderzoek naar ervaringen met Gehandicaptenzorg L.G. Bosman M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren 9319521594 Vragenlijst Ervaringen met dialyseren Bestemd voor personen van 18 ar en ouder die hemodialyseren in het dialysecentrum %cen_nm% CQindex Dialyse (Dialysecentrum) versie 2.0 Deze vragenlijst

Nadere informatie

Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening

Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening Ervaringen met de zorg voor chronische huidaandoeningen Herziene versie 1 mei 2013 Bestemd voor volwassenen die zijn/worden behandeld voor een chronische huidaandoening

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien Vragenlijst Ervaringen met een audicien Bestemd voor mensen die voor een hoortoestel naar een audicien zijn gegaan CQ-index Audiciens Versie 2.1 Deze vragenlijst is ontwikkeld door het Centrum Klantervaring

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BW Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien Vragenlijst Ervaringen met een audicien Bestemd voor mensen die voor een hoortoestel naar een audicien zijn gegaan CQ-index Audiciens Versie 2.1 Deze vragenlijst is ontwikkeld door het Centrum Klantervaring

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Kraam & Co Kraamzorg Versie 3.0.0 april 2014 Drs. J.J. Laninga CQ-KR3.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Steekproefrapport Klinisch Verslavingszorg Noord Nederland Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren 6547470249 Vragenlijst Ervaringen met dialyseren Bestemd voor thuisdialyserende peritoneale en hemodialyse personen van 18 ar en ouder %cen_nm% CQindex Dialyse (Dialysecentrum) versie 2.0 Deze vragenlijst

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Aafje, Drechtsteden-BAR Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar Ervaren

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Vragenlijst Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die onderzoek en/ of een behandeling voor een borstafwijking hebben gehad CQ-index Mammacare (K) Versie

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Meriant, Zorg thuis Heerenveen onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, oktober 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie oktober 2016 Deze vragenlijst

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Mienskipssintrum Leppehiem -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Onderzoek naar ervaringen van cliënten met de dagverzorging/- behandeling somatiek K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen De Kroon

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar)

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) CQ-index Ziekte van Parkinson Versie 1.0 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Voor u ligt een vragenlijst waarin uw ervaringen met de zorg rondom de ziekte van Parkinson centraal

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg.

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Antoniushof. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en

Nadere informatie

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning CQ-index Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Organisatie: Onderdeel: Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Copyright 2006 NIVEL 1 310-158_ambulant.indd 1 17-10-2006 22:13:36 Korte uitleg bij

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, februari 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Verpleeghuis Bergweide, Verpleeghuis Bergweide. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2014 Kiwa

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, juli 2015 is hét kennis-

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? GGZ Noord-Holland-Noord Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, december 2014 is

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Rehoboth. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Mariposa. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Cedrah, Zorgcentrum Eben Haezer. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Schutse Zorg Tholen St. Annaland Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016 Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek De Schutse Zorg Tholen St. Annaland Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde scores

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling?

Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling? Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling? Onderzoek naar ervaringen met de dagverzorging/-behandeling drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs.

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Zorggroep Tangenborgh; locatie Oldersheem Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) Utrecht, juli 2012 Kiwa Prismant is hét

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, februari '12 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 3.2 Utrecht, september 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index)

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) versie 3.0 juni 2008 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ambulante geestelijke

Nadere informatie