Rapportage CQI-meting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage CQI-meting"

Transcriptie

1 Rapportage CQI-meting Kraamzorg Kraam & Co Kraamzorg Versie april 2014 Drs. J.J. Laninga CQ-KR3.1

2 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage bevat de resultaten van de cliëntervaringsmeting op basis van de CQ-index Kraamzorg v3.1. Het uitvoeren van deze CQI meting is onderdeel van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Deze systematiek is gebaseerd op een mix van de Amerikaanse CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems)-systematiek en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE (Quality Of care Through the patient s Eyes) vragenlijsten. Beiden zijn wetenschappelijk gefundeerde instrumenten. De resultaten van deze CQI meting bieden inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorgen dienstverlening. Met die reden worden de resultaten van de eigen instelling vergeleken met resultaten van andere zorginstellingen (spiegelinformatie). De meetresultaten zullen na controle en opschoning worden aangeleverd bij een derde partij, de Trusted Third Party (TTP), ten behoeve van de landelijke benchmark. De meting is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) door onafhankelijk onderzoeksbureau TRIQS Onderzoek in opdracht van Kraam & Co Kraamzorg. TRIQS is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliëntervarings- en tevredenheidsmetingen bij zorginstellingen en voert vanaf het ontstaan van de CQ-index (2007) deze metingen uit. De succesvolle uitvoering van deze CQI meting is voor een belangrijk deel afhankelijk geweest van de samenwerking met Kraam & Co Kraamzorg. Op deze plaats bedankt TRIQS Onderzoek mevrouw Bison voor de plezierige samenwerking gedurende de meting. Tevens bedanken wij de cliëntenraad, de medewerkers en de cliënten van Kraam & Co Kraamzorg voor hun medewerking aan de meting. Bij deze CQI meting is gebruik gemaakt van een standaard landelijk gebruikte - CQI vragenlijst. In deze vragenlijst wordt bij vraag 12 gevraagd of de kraamverzorgende op tijd aanwezig was om te helpen bij de bevalling. Eén van de antwoordcategorieën bij deze vraag is nee, de bevalling ging te snel. In deze vraagstelling wordt geen rekening gehouden met het moment dat de verloskundige de kraamzorginstelling inschakelt om de assistentie te verlenen. De resultaten op deze vraag hebben derhalve geen directe relatie met de door de verzekeraar gestelde aanrijtijden. Zwolle, april 2014 Drs. J.J. Laninga TRIQS Onderzoek Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

3 rapportage CQI meting INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 2 INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 4 DEEL 1 OFFICIËLE RAPPORTAGE LEESWIJZER METHODE RESPONSANALYSE UITKOMSTEN METING DEEL 2 VERBETERSCORES METHODE VERBETERSCORES VERBETERKWADRANTEN SAMENVATTING BIJLAGE 1 KWALITEITSDIMENSIES BIJLAGE 2 VRAGENLIJST KRAAMZORG BIJLAGE 3 OVERZICHTSTABEL VERBETERSCORES BIJLAGE 4 NPS PLUS VRAGEN

4 INLEIDING Aanleiding voor de meting Deze meting is uitgevoerd in navolging van de Kwaliteitswet, waarin staat vermeld dat alle aanbieders van kraamzorg verplicht zijn zich te verantwoorden over de kwaliteit van de geleverde zorg. CQI meting De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd, maar afhankelijk van het type meting kan er ook worden gewerkt met online vragenlijsten of met interviews. Op deze manier kan - op een voor de respondent geschikte manier - worden achterhaald wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Bij deze meting is gebruik gemaakt van een online vragenlijst. Rapportage Deze rapportage dient een tweeledig doel. Enerzijds kan de rapportage worden gebruikt voor de externe verantwoording. Immers, er wordt een nauwkeurig en onafhankelijk beeld geschetst van de cliëntervaringen van de instelling. Anderzijds dient het als een opstap richting kwaliteitsverbeterplannen voor de organisatie. Met behulp van verbeterscores wordt een prioritering aangebracht om zodoende te bepalen welke onderwerpen in het jaarplan opgenomen dienen te worden. Omdat de meting is uitgevoerd volgens het protocol van Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) kan aan deze rapportage het keurmerk CQI worden verbonden. Deze rapportage is opgesplitst in een aantal verschillende onderdelen, waarvan deel I het officiële gedeelte vormt. Dit gedeelte van de rapportage bevat een weergave van de uitkomsten zonder enige vorm van interpretatie, en valt derhalve onder de strikte CQI-richtlijnen. In de overige delen worden interpretaties, aanbevelingen en conclusies vermeld en daarom vallen deze niet onder de CQI-richtlijnen. Bijzonderheden meting Deze meting is uitgevoerd in de periode januari t/m december 2013 en conform planning uitgevoerd. Er zijn geen bijzondere zaken opgetreden. Aan de uitvoering van deze meting en het schrijven van de rapportage hebben de volgende personen gewerkt: Projectleider: Dhr. H. van Oene Dataverzameling: Mevr. H. E. Visser Rapportage: Dhr. H. van Oene Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

5 rapportage CQI meting DEEL 1 OFFICIËLE RAPPORTAGE 5

6 01 LEESWIJZER Vraagtypen In de gebruikte vragenlijst komen verschillende typen vragen voor namelijk ervaringsvragen, screenervragen en overige vragen. Ervaringsvragen bevragen de ervaringen van cliënten met het desbetreffende onderdeel van de zorgverlening. Een voorbeeld van een ervaringsvraag is: komt de zorginstelling de afspraken over de zorg na? Een screenervraag stelt vast of een bepaald onderdeel van de zorgverlening van toepassing is op de situatie van de cliënt. Een voorbeeld van een screenervraag is: Is er een kraamverzorgende opgeroepen om bij de bevalling te assisteren? Indien de cliënt een screenervraag met nee beantwoord, zijn de ervaringsvragen die volgen op een screenervraag niet van toepassing op de situatie van de cliënt en hoeft hij/zij deze vragen niet te beantwoorden. De overige vragen zijn vragen naar persoonskenmerken van de cliënt en haar zorgvraag (duur, frequentie, etc.). Staafdiagram De resultaten van de meting worden weergegeven door middel van honderd procent gestapelde staafdiagrammen. Links van dit staafdiagram staat vermeld op hoeveel respondenten de resultaten zijn gebaseerd (n=...). De gekleurde staven bevatten de scores van de respondenten op de verschillende antwoordmogelijkheden. Onderin het staafdiagram staat een legenda met de betekenis van de gebruikte kleuren. Tevens wordt een tabel met het aantal gegeven antwoorden per antwoordcategorie weergegeven. De antwoordcategorieën niet van toepassing en weet ik niet zijn niet meegenomen in het staafdiagram, maar wel vermeld in de tabel. De ervaringsvragen uit de gebruikte vragenlijst kennen verschillende antwoordcategorieën. Voor de meeste vragen zijn dit de categorieën nooit, soms, meestal en altijd. In het staafdiagram worden de categorieën nooit en soms samengevoegd omdat deze categorieën (en met name de categorie nooit ) weinig aangevinkt worden door cliënten. Het kleurgebruik in deze staafdiagrammen is voorgeschreven door Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) en is als volgt: paars ( nooit/soms ), wit ( meestal ) en groen ( altijd ). Als een vraag negatief geformuleerd is zodat het antwoord altijd een negatieve ervaring weergeeft en het antwoord nooit voor een positieve ervaring staat, dan worden de categorieën altijd en meestal bij elkaar gevoegd en krijgen deze categorieën de kleur paars. Het antwoord soms wordt dan weergegeven met de kleur wit en het antwoord nooit met de kleur groen. Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

7 rapportage CQI meting De negatieve ervaringen (kleur paars) staan altijd links in het staafdiagram. Hieronder vindt u een voorbeeld. 38. Begeleidde(n) de kraamverzorgende(n) u in de omgang met uw baby? (n=145) nooit/soms meestal altijd Ook zijn er ervaringsvragen met de antwoordmogelijkheden ja en nee. Hierbij is nee paars en ja groen, waarbij de negatieve score ( nee ) wederom links in het staafdiagram wordt getoond (zie voorbeeld hieronder). 46. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) informatie over veilig slapen? (n=145) nee ja De antwoordcategorieën voor een screenervraag zijn eveneens nee en ja. Echter in het geval van een screenervraag krijgt het antwoord nee de kleur lichtblauw en het antwoord ja de kleur donkerblauw (zie voorbeeld hieronder). 7. Is met u besproken hoeveel uren kraamzorg u zou krijgen? (n=139) nee ja De weergave van de overige vragen verschilt doordat de antwoordcategorieën per vraag verschillend zijn. Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijk staafdiagram. 3. Heeft u vóór de bevalling een voorbereidend gesprek gehad met iemand van de kraamzorgaanbieder over de kraamzorg? (n=147) nee, ik heb geen voorbereidend gesprek gehad ja, tijdens een groepsbijeenkomst/groepsintake ja, er is iemand bij mij thuis geweest ja, er is telefonisch contact geweest 7

8 Tabel Onder elk staafdiagram wordt een tabel getoond waarin per antwoordcategorie is af te lezen hoeveel respondenten dit antwoord gegeven hebben en welk percentage daar bij hoort. Indien er meerdere vragen in één staafdiagram worden getoond, worden er ook meerdere vragen in één tabel getoond. Niet altijd hebben alle vragen ook exact dezelfde antwoordcategorieën. Zo kan de antwoordcategorie niet van toepassing bij de ene vraag wel voorkomen en bij een andere vraag niet. In dat geval geeft een - aan of een antwoordcategorie wel of niet van toepassing is op een vraag. Ook geldt dat voor antwoordcategorieën als weet niet en niet van toepassing geen percentage wordt getoond omdat deze niet zijn opgenomen in het staafdiagram. Een voorbeeld van een tabel ziet u hieronder. nooit % soms % meestal % altijd % n.v.t./niet nodig v22 0 0% 0 0% 3 25% 9 75% - v23 2 9,1% 4 18,2% 9 40,9% 7 31,8% 6 v24 2 9,1% 5 22,7% 7 31,8% 8 36,4% 6 Aanknopingspunten voor verbetering Bovenstaande staafdiagrammen kunnen op verschillende manieren worden bekeken om er verbeterpunten voor de zorg uit te halen. Wanneer de paarse kleur in het staafdiagram overheerst, zijn de antwoorden van de respondenten overwegend negatief geweest; deze vragen kunnen onderwerp van verbetering zijn. Het kan ook voorkomen dat de meningen van de respondenten sterk uiteenlopen, dit kan ook een punt van aandacht zijn. Door de mate van tevredenheid te verbinden aan het belang dat de cliënt hecht aan het betreffende onderwerp kan een matrix van verbeterscores worden samengesteld. Hoe hoger de verbeterscore, des te hoger de prioriteit om het desbetreffende onderdeel te verbeteren. Een overzicht van deze scores inclusief een grafische weergave vindt u in een apart gedeelte van deze rapportage. Opbouw rapportage In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt de methode van onderzoek beschreven. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 een analyse van de respons. Tevens wordt in dit hoofdstuk besproken in hoeverre de benaderde populatie en de responsgroep een representatieve afspiegeling vormen van de totale populatie. De uitkomsten van de meting worden weergegeven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 en 6 tonen vervolgens, zowel grafisch als in een tabel, de berekende verbeterscores. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 een samenvatting gegeven van de hoofdstukken 4 t/m 6. Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

9 rapportage CQI meting 02 METHODE Vragenlijst Voor de cliënttevredenheidsmeting is gebruik gemaakt van de CQI Kraamzorg, vragenlijst voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg, versie 3.1. Deze vragenlijst bestaat uit 71 vragen en is bedoeld voor online afname. De vragenlijst begint met de vraag of de cliënt in de afgelopen 3 maanden kraamzorg heeft ontvangen van de betreffende kraamzorginstelling. Vervolgens komen verschillende thema s aan bod zoals: de intake, de zorg van de kraamverzorgende tijdens de bevalling, de zorg van de kraamverzorgende tijdens de kraamperiode, en de samenwerking en afstemming over de zorg. Tevens wordt gevraagd naar het algehele oordeel, onder andere in de vorm van een rapportcijfer. De vragenlijst eindigt met enkele vragen naar persoonsgegevens. Een exemplaar van de gehanteerde vragenlijst is opgenomen in bijlage 2. Voorbereiding cliëntenraadpleging Een aantal weken voor de start van de meting heeft er overleg plaatsgevonden met Kraam & Co Kraamzorg over de organisatie en uitvoering van de CQI meting. De gemaakte afspraken alsmede de daadwerkelijke planning zijn opgenomen in het onderzoeksplan dat TRIQS ter goedkeuring aan Kraam & Co Kraamzorg heeft verstuurd. Onderstaand een overzicht van de getroffen voorbereidingen: Kraam & Co Kraamzorg Per kwartaal populatiebestand opstellen; Toepassen in- en exclusiecriteria; Verzenden vooraankondiging naar cliënten (indien van toepassing); Aanleveren cliëntgegevens aan TRIQS via TRIQS Koppelen cliënten aan unieke code; Cliënten per mail of per brief uitnodigen voor deelname Inclusie- en exclusiecriteria De richtlijnen schrijven voor dat de cliënten welke voor deelname aan de meting in aanmerking komen moeten voldoen aan een aantal criteria, de inclusiecriteria. Voor de CQI Kraamzorg is er één criterium: De cliënt heeft in de afgelopen 3 maanden kraamzorg ontvangen. Bepaalde cliënten dienen uitgesloten te worden van deelname aan de meting. Het betreft cliënten die voldoen aan de zogenaamde exclusiecriteria. Deze zijn: De cliënt heeft vooraf aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek. De cliënt is jonger dan 18 jaar. Er is sprake van ernstige problematiek bij de cliënt. Er is sprake van ernstige problematiek bij het kind of het kind is overleden. De cliënt is in de voorgaande 12 maanden al aangeschreven voor een CQI meting. Dataverzameling 9

10 Cliënten zijn per uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Middels een link in deze werden de cliënten doorgestuurd naar de website met daarop de online vragenlijst. In de stond tevens wat het doel van de meting was, waar de vragenlijst over ging, hoe men zich af kon melden voor de meting en waar men terecht kon met vragen. In de weken na het verzenden van de eerste volgden nog enkele herinneringen. Daarbij is onderstaand schema gehanteerd. Verzendschema: Week 1: Week 2: Week 3: Week 4: Middels benaderen van alle geselecteerde cliënten met uitnodiging voor deelname aan de meting. Herinnering aan alle non-respondenten. Herinnering aan alle non-respondenten. Herinnering aan alle non-respondenten. Conform het protocol voor het werken met de CQ-Index hebben de verzendingen in bovenstaand schema op de vrijdag plaatsgevonden. Dataverwerking Doordat de meting online is uitgevoerd, zijn ingevulde vragenlijsten direct opgeslagen in de database. Databewerking Op de data uit deze database is vervolgens (met behulp van SPSS) een aantal statistische bewerkingen uitgevoerd, alvorens deze in de rapportage te kunnen presenteren. Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

11 rapportage CQI meting 03 RESPONSANALYSE Kenmerken populatie Conform de richtlijnen CQI dient er een steekproef getrokken te worden uit de totale populatie. Echter de totale populatie bestaat uit minder dan 500 cliënten waardoor alle cliënten benaderd zijn voor deelname aan de meting. Hieronder vindt u de gemiddelde leeftijd en bijbehorende standaarddeviatie van de populatie. totale populatie standaarddeviatie gemiddelde leeftijd 32,92 jaar 4,40 11

12 Responsanalyse Hieronder volgt een analyse van de respons. Daarbij zijn een aantal, door het CKZ voorgeschreven, stappen gevolgd. Allereerst is bepaald hoeveel van de benaderde cliënten onterecht benaderd zijn omdat zij overleden zijn, omdat de vragenlijst onbestelbaar retour is gekomen of omdat de cliënt niet tot de onderzoekspopulatie behoort. Indien deze cliënten toch een vragenlijst hebben ingevuld, zijn zij verwijderd uit de database. Vervolgens is bepaald hoe groot de non-respons is. Onder non-respons wordt verstaan cliënten die een lege vragenlijsten hebben teruggestuurd, cliënten die niet mee wilden doen en cliënten die niets van zich hebben laten horen. Tot slot is gekeken of de vragenlijsten in de database voldoende en op een juiste manier zijn ingevuld. Vragenlijsten die dit niet waren zijn verwijderd uit het databestand. Onderstaande tabel geeft de beschreven stappen overzichtelijk weer. (1) aantal cliënten benaderd 252 (2) cliënten die onterecht zijn aangeschreven omdat: de cliënt in de afgelopen drie maanden geen kraamzorg heeft ontvangen 0 de cliënt of de baby van de cliënt is overleden 0 de cliënt jonger is dan 18 jaar 0 de vragenlijst onbestelbaar retour is gekomen 2 2 -/- (3) aantal cliënten terecht aangeschreven (3=1-2) 250 (4) non-respons aantal lege vragenlijsten (minder dan 5 vragen ingevuld) 0 aantal cliënten dat niet mee wilde doen 4 aantal cliënten dat niet heeft gereageerd /- (5) bruto respons (5=3-4) 141 (6) aantal vragenlijsten verwijderd omdat ze onvoldoende of niet juist zijn ingevuld: de cliënt heeft de vragen niet zelf beantwoord (of het is onduidelijk welke hulp de cliënt ontvangen heeft bij het 0 invullen) de cliënt heeft minder dan 50% van de sleutelvragen* ingevuld 0 1 of meer casemix** variabelen zijn onbekend 0 0 -/- (7) netto respons (7=5-6) 141 (8) bruto responspercentage (8=5/3) 56,4% (9) netto responspercentage (9=7/3) 56,4% * de CQI Kraamzorg bevat de volgende sleutelvragen: 1 t/m 3, 9, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 26, 28 t/m 59, 61, 64 t/m 69. ** casemix variabelen zijn de vragen naar bevaldatum, leeftijd, opleiding, ervaren gezondheid en pariteit. In deze rapportage zijn de gegevens gebaseerd op de netto respons. Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

13 rapportage CQI meting 04 UITKOMSTEN METING 1 INLEIDING In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk in 1 grafiek getoond (afhankelijk van het aantal antwoordcategorieën van een vraag). In de gehanteerde vragenlijst zijn de volgende thema s te onderscheiden: Vraag vooraf (vraag 1 en 2) (NB vraag 2 bevraagd de bevaldatum; de antwoorden op deze vraag worden niet getoond) De intake (vraag 3 t/m 9) Zorg van de kraamverzorgende tijdens de bevalling (vraag 10 t/m 14) Zorg van de kraamverzorgende tijdens de kraamperiode (vraag 15 t/m 53) Samenwerking en afstemming zorg (vraag 54 en 55) Algemeen oordeel (vraag 56 t/m 59) Over uzelf (vraag 60 t/m 71) 2 VRAAG VOORAF 1. Heeft u in de afgelopen drie maanden kraamzorg gekregen? (n=141) nee --> deze vragenlijst is niet op u van toepassing ja ja % nee --> deze vragenlijst is niet op u van toepassing % v % 0 0% 13

14 3 DE INTAKE 3. Heeft u vóór de bevalling een voorbereidend gesprek gehad met iemand van de kraamzorgaanbieder over de kraamzorg? (n=142) nee, ik heb geen voorbereidend gesprek gehad --> ga door naar vraag 9 ja, er is iemand bij mij thuis geweest ja, tijdens een groepsbijeenkomst/groepsintake ja, er is telefonisch contact geweest v03 % nee, ik heb geen voorbereidend gesprek gehad --> ga door naar vraag 9 1 0,7% ja, er is iemand bij mij thuis geweest 75 52,8% ja, tijdens een groepsbijeenkomst/groepsintake 1 0,7% ja, er is telefonisch contact geweest 65 45,8% 4. Bent u geïnformeerd over wat u in huis moest hebben voor de bevalling en daarna? (n=140) 5. Kreeg u informatie van de kraamzorgaanbieder over de dingen die wel of juist niet bij de taken van de kraamverzorgende horen? (n=140) 6. Kreeg u informatie over de bereikbaarheid van de kraamzorgaanbieder? (n=140) nee ja nee % ja % v04 1 0,7% ,3% v05 5 3,6% ,4% v06 6 4,3% ,7% 7. Is met u besproken hoeveel uren kraamzorg u zou krijgen? (n=140) nee --> ga door naar vraag 9 ja nee --> ga door naar vraag 9 % ja % v ,9% ,1% Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

15 rapportage CQI meting 8. Wat is er met u afgesproken tijdens het gesprek over het aantal uren kraamzorg dat u na de bevalling zou krijgen? (n=94) minder dan 49 uur, namelijk uur 49 uur meer dan 49 uur, namelijk uur minder dan 49 uur % 49 uur % meer dan 49 uur % weet ik niet v08 8 8,5% 82 87,2% 4 4,3% Zijn er met u schriftelijke afspraken gemaakt over de kraamzorg die u van de kraamzorgaanbieder zou krijgen? (n=141) nee, geen afspraken nee, alleen mondelinge afspraken ja nee, geen afspraken % nee, alleen mondelinge afspraken % ja % v ,5% 20 14,2% ,3% 4 ZORG VAN DE KRAAMVERZORGENDE TIJDENS DE BEVALLING 10. Waar bent u bevallen? (n=141) thuis ziekenhuis --> ga door naar vraag 15 kraamhotel/geboortecentrum anders, namelijk thuis % ziekenhuis --> ga door naar vraag 15 % kraamhotel/ geboortecentrum % anders, namelijk % v % ,3% 1 0,7% 0 0% 11. Is er een kraamverzorgende opgeroepen om bij de bevalling te assisteren? (n=32) nee --> ga door naar vraag 18 ja nee --> ga door naar vraag 18 % ja % v11 0 0% % 15

16 12. Was de kraamverzorgende op tijd aanwezig om te helpen bij de bevalling? (n=32) nee, de bevalling ging te snel nee, de kraamverzorgende was te laat opgeroepen nee, de kraamverzorgende kwam te laat ja --> ga door naar vraag 14 v12 % nee, de bevalling ging te snel 7 21,9% nee, de kraamverzorgende was te laat opgeroepen 0 0% nee, de kraamverzorgende kwam te laat 0 0% ja, de kraamverzorgende was op tijd aanwezig --> ga door naar vraag ,1% 13. Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet op tijd was om te helpen bij de bevalling? (n=7) groot probleem --> ga door naar vraag 15 klein probleem --> ga door naar vraag 15 geen probleem --> ga door naar vraag 15 groot probleem --> ga door % klein probleem --> ga door % geen probleem --> ga door % naar vraag 15 naar vraag 15 naar vraag 15 v13 0 0% 2 28,6% 5 71,4% 14. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende voor de zorg tijdens de bevalling? (n=25) cijfers 0 t/m 5 cijfers 6 t/m 8 cijfers 9 en 10 v14 % 0 heel erg slechte zorg door kraamverzorgende 0 0% 1 0 0% 2 0 0% 3 0 0% 4 0 0% 5 0 0% 6 2 8% % % % 10 Uitstekende zorg door kraamverzorgende 4 16% Gemiddeld cijfer 8,3 Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

17 rapportage CQI meting 5 ZORG VAN DE KRAAMVERZORGENDE TIJDENS DE KRAAMPERIODE 15. Was de kraamverzorgende snel aanwezig nadat u thuis kwam? (n=105) nee ja --> ga door naar vraag 18 nee % ja --> ga door naar vraag 18 % v ,1% 86 81,9% 16. Waarom was de kraamverzorgende niet snel aanwezig nadat u thuis kwam? (n=20) het tijdstip van thuiskomst viel buiten de werktijd van de kraamverzorgende er was op dat moment geen kraamverzorgende beschikbaar de kraamzorgaanbieder wist niet dat ik thuiskwam er was geen kraamzorg afgesproken er was afgesproken dat de kraamverzorgende later zou komen anders, namelijk... v16 % het tijdstip van thuiskomst viel buiten de werktijd van de kraamverzorgende 13 65% er was op dat moment geen kraamverzorgende beschikbaar 2 10% de kraamzorgaanbieder wist niet dat ik thuiskwam 0 0% er was geen kraamzorg afgesproken 0 0% er was afgesproken dat de kraamverzorgende later zou komen 3 15% anders, namelijk % Bij bovenstaande vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Daarom is de n in bovenstaande grafiek niet gebaseerd op het aantal respondenten dat de vraag beantwoord heeft maar op het aantal waarnemingen. 17. Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet snel aanwezig was nadat u thuis kwam? (n=19) groot probleem klein probleem geen probleem groot probleem % klein probleem % geen probleem % v ,8% 7 36,8% 9 47,4% 17

18 18. Heeft u het aantal uren kraamzorg gekregen dat vooraf met u was besproken? (n=126) nee, minder nee, meer ja, precies zoals afgesproken --> ga door naar vraag 21 nee, minder % nee, meer % ja, precies zoals afgesproken --> ga door naar vraag 21 % niet van toepassing, er was niets afgesproken --> ga door naar vraag 21 v ,6% 28 22,2% 67 53,2% Wat was de reden dat u meer of minder uren kraamzorg heeft gehad? (n=79) verblijf in het ziekenhuis na de bevalling meerling conditie baby conditie moeder problemen met voeding kosten eigen verzoek tekort aan kraamverzorgenden anders, namelijk... v20 % verblijf in het ziekenhuis na de bevalling 20 25,3% meerling 0 0% conditie baby 5 6,3% conditie moeder 16 20,3% problemen met voeding 15 19% kosten 0 0% eigen verzoek 9 11,4% tekort aan kraamverzorgenden 2 2,5% anders, namelijk ,2% Bij bovenstaande vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Daarom is de n in bovenstaande grafiek niet gebaseerd op het aantal respondenten dat de vraag beantwoord heeft maar op het aantal waarnemingen. 21. Wat vindt u van het uiteindelijke aantal uren kraamzorg dat u heeft gehad? (n=141) te weinig net voldoende voldoende ruim voldoende te veel Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

19 rapportage CQI meting te weinig % net voldoende % voldoende % ruim voldoende % te veel % v21 4 2,8% 8 5,7% 75 53,2% 52 36,9% 2 1,4% 22. Had u tijdens de hele kraamperiode overdag dezelfde kraamverzorgende? (n=141) nee, 2 verschillende kraamverzorgenden nee, meer dan 2 verschillende kraamverzorgenden ja --> ga door naar vraag 24 nee, 2 verschillende % nee, meer dan 2 verschillende % ja --> ga door naar vraag % kraamverzorgenden kraamverzorgenden 24 v ,5% 2 1,4% ,1% 23. Was het een probleem dat u tijdens de kraamperiode twee of meer verschillende kraamverzorgenden had? (n=21) groot probleem klein probleem geen probleem groot probleem % klein probleem % geen probleem % v23 1 4,8% 2 9,5% 18 85,7% 24. Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van borstvoeding? (n=124) nee --> ga door naar vraag 26 ja nee --> ga door naar vraag 26 % ja % niet van toepassing --> ga door naar vraag 26 v24 2 1,6% ,4% Was de begeleiding bij het geven van borstvoeding voldoende? (n=122) nee ja nee % ja % v ,7% ,3% 19

20 26. Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van flesvoeding? (n=66) nee --> ga door naar vraag 28 ja nee --> ga door naar vraag 28 % ja % niet van toepassing --> ga door naar vraag 28 v ,2% 56 84,8% Was de begeleiding bij het geven van flesvoeding voldoende? (n=56) nee ja nee % ja % v27 2 3,6% 54 96,4% Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

21 rapportage CQI meting 28. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) op een begrijpelijke manier uitleg? (n=141) 29. Was (waren) de kraamverzorgende(n) beleefd tegen u? (n=141) 30. Luisterde(n) de kraamverzorgende(n) aandachtig naar u? (n=141) 31. Nam(en) de kraamverzorgende(n) u serieus? (n=141) 32. Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor u? (n=141) 33. Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor uw baby? (n=141) 34. Vond u de kraamverzorgende(n) deskundig? (n=141) 35. Ging(en) de kraamverzorgende(n) zelfstandig te werk? (n=141) 36. Was (waren) de kraamverzorgende(n) oplettend bij eventuele problemen? (n=141) nooit/soms meestal altijd nooit % soms % meestal % altijd % v28 0 0% 3 2,1% 14 9,9% ,9% v29 1 0,7% 0 0% 5 3,5% ,7% v30 0 0% 1 0,7% 16 11,3% ,9% v31 0 0% 1 0,7% 12 8,5% ,8% v32 0 0% 3 2,1% 8 5,7% ,2% v33 0 0% 0 0% 8 5,7% ,3% v34 0 0% 7 5% 37 26,2% 97 68,8% v35 1 0,7% 4 2,8% 21 14,9% ,6% v36 1 0,7% 3 2,1% 26 18,4% ,7% 21

22 37. Lette(n) de kraamverzorgende(n) erop dat u voldoende rust kreeg? (n=141) 38. Begeleidde(n) de kraamverzorgende(n) u in de omgang met uw baby? (n=141) 39. Betrok(ken) de kraamverzorgende(n) uw partner bij de kraamzorg? (n=139) 40. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor uw persoonlijke hygiëne? (comfortabel, schoon) (n=141) 41. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor de hygiëne van uw baby? (comfortabel, schoon) (n=141) 42. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor een schone omgeving (toilet, slaapkamer) (n=141) 43. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) dat u zelfvertrouwen kreeg in de omgang met uw baby? (n=141) 44. Voelde u zich op uw gemak bij de kraamverzorgende(n)? (n=141) 45. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) advies/ voorlichting over bijvoorbeeld hygiëne, baby verzorging, voeding? (n=141) nooit/soms meestal altijd nooit % soms % meestal % altijd % niet van toepassing v37 1 0,7% 7 5% 31 22% ,3% - v38 2 1,4% 9 6,4% 27 19,1% % - v39 0 0% 18 12,9% 41 29,5% 80 57,6% 2 v40 4 2,8% 4 2,8% 13 9,2% ,1% - v41 0 0% 5 3,5% 13 9,2% ,2% - v42 0 0% 5 3,5% 16 11,3% ,1% - v43 0 0% 4 2,8% 24 17% ,1% - v44 0 0% 4 2,8% 34 24,1% % - v45 0 0% 4 2,8% 28 19,9% ,3% - Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

23 rapportage CQI meting 46. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) informatie over veilig slapen? (n=141) 48. Had(den) de kraamverzorgende(n) aandacht voor uw persoonlijke en culturele achtergrond? (n=141) nee ja nee % ja % v46 5 3,5% ,5% v48 5 3,5% ,5% 47. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) u tegenstrijdige informatie? (n=141) altijd/meestal soms nooit altijd % meestal % soms % nooit % v47 1 0,7% 1 0,7% 18 12,8% ,8% Voor vraag 47 geldt dat het antwoord altijd negatief is. Daarom staat deze links in het staafdiagram en wordt deze gecombineerd met meestal. 49. Kon u meebeslissen over wat het beste is voor u en uw kind? (n=141) 50. Werkte(n) de kraamverzorgende(n) op uw manier? (n=141) 51. Hield(en) de kraamverzorgende(n) rekening met wat u zelf wel en niet kon? (n=141) 52. Wist u bij wie u terecht kon met vragen, problemen en eventuele klachten over de geleverde kraamzorg? (n=141) nooit/soms meestal altijd nooit % soms % meestal % altijd % v49 0 0% 2 1,4% 16 11,3% ,2% v50 0 0% 11 7,8% 64 45,4% 66 46,8% v51 0 0% 1 0,7% 22 15,6% ,7% v52 1 0,7% 5 3,5% 17 12,1% ,7% 23

24 53. Was het een probleem om de kraamzorgaanbieder telefonisch te bereiken? (n=94) groot probleem klein probleem geen probleem groot probleem % klein probleem % geen probleem % niet van toepassing v53 1 1,1% 4 4,3% 89 94,7% 47 6 SAMENWERKING EN AFSTEMMING ZORG 54. Werkten de kraamverzorgende(n) en de verloskundige met elkaar samen? (n=141) 55. Verwees de kraamverzorgende u naar de verloskundige wanneer u dat nodig vond? (n=141) nooit/soms meestal altijd nooit % soms % meestal % altijd % v54 7 5% 16 11,3% 33 23,4% 85 60,3% v55 4 2,8% 11 7,8% 24 17% ,3% Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

25 rapportage CQI meting 7 ALGEMEEN OORDEEL 56. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende(n) voor de zorg tijdens de kraamperiode? (n=141) 58. Welk cijfer geeft u de kraamzorgaanbieder/ het kraambureau? (n=141) cijfers 0 t/m 5 cijfers 6 t/m 8 cijfers 9 en 10 v56 % v58 % 0 heel erg slechte zorg door kraamverzorgende 0 0% 0 0% 1 0 0% 0 0% 2 0 0% 0 0% 3 1 0,7% 0 0% 4 0 0% 0 0% 5 3 2,1% 2 1,4% 6 5 3,5% 3 2,1% ,2% 11 7,8% ,6% 42 29,8% ,7% 39 27,7% 10 Uitstekende zorg door kraamverzorgende 65 46,1% 44 31,2% Gemiddeld cijfer 8,9 8,7 57. Zou u deze kraamverzorgende(n) bij vrienden en familie aanbevelen? (n=141) 59. Zou u deze kraamzorgaanbieder/ dit kraambureau bij vrienden en familie aanbevelen? (n=141) beslist niet waarschijnlijk niet waarschijnlijk wel beslist wel beslist niet % waarschijnlijk niet % waarschijnlijk wel % beslist wel % v57 1 0,7% 10 7,1% 21 14,9% ,3% v59 0 0% 4 2,8% 20 14,2% % 25

26 8 OVER UZELF 60. Kreeg u deze kraamzorg voor de geboorte van uw eerste kind? (n=141) nee ja nee % ja % v ,4% 77 54,6% 61. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? (n=141) 62. Hoe zou u over het algemeen de gezondheid van uw baby noemen? (n=141) 63. Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke gezondheid noemen? (n=141) uitstekend zeer goed goed matig slecht uitstekend % zeer goed % goed % matig % slecht % v ,3% 47 33,3% 36 25,5% 4 2,8% 0 0% v % 40 28,4% 22 15,6% 0 0% 0 0% v ,1% 45 31,9% 31 22% 0 0% 0 0% 64. Wat is uw leeftijd? (n=141) jonger dan 18 jaar 18 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 jaar en ouder v64 % jonger dan 18 jaar 0 0% 18 t/m 24 jaar 2 1,4% 25 t/m 34 jaar 90 63,8% 35 t/m 44 jaar 49 34,8% 45 jaar en ouder 0 0% Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

27 rapportage CQI meting 65. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift) (n=141) geen opleiding lager of voorbereidend beroepsonderwijs middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs hoger beroepsonderwijs lager onderwijs middelbaar algemeen voortgezet onderwijs hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs wetenschappelijk onderwijs anders, namelijk v65 % geen opleiding 0 0% lager onderwijs 0 0% lager of voorbereidend beroepsonderwijs 2 1,4% middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 0 0% middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 22 15,6% hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 3 2,1% hoger beroepsonderwijs 52 36,9% wetenschappelijk onderwijs 62 44% anders, namelijk 0 0% 66. Wat is het geboorteland van uzelf? (n=141) 67. Wat is het geboorteland van uw vader? (n=141) 68. Wat is het geboorteland van uw moeder? (n=141) Nederland Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders, namelijk v66 % v67 % v68 % Nederland ,4% ,4% ,6% Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 0 0% 3 2,1% 2 1,4% Suriname 2 1,4% 3 2,1% 5 3,5% Marokko 1 0,7% 1 0,7% 1 0,7% Turkije 0 0% 2 1,4% 2 1,4% Duitsland 0 0% 0 0% 0 0% Nederlandse Antillen 1 0,7% 1 0,7% 0 0% Aruba 0 0% 0 0% 0 0% anders, namelijk 11 7,8% 19 13,5% 16 11,3% 27

28 69. In welke taal praat u thuis het meeste? (n=141) Nederlands Fries Nederlands dialect Indonesisch Sranan (Surinaams) Marokaans-arabisch Turks Duits Papiaments (Nederlands antillen) Anders, namelijk v69 % Nederlands ,7% Fries 0 0% Nederlands dialect 0 0% Indonesisch 0 0% Sranan (Surinaams) 0 0% Marokkaans-Arabisch 0 0% Turks 0 0% Duits 0 0% Papiaments (Nederlands Antillen) 1 0,7% anders, namelijk 5 3,5% 70. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? (n=141) nee --> einde vragenlijst ja nee --> einde vragenlijst % ja % v ,3% 1 0,7% Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

29 rapportage CQI meting 71. Hoe heeft die persoon u geholpen? (n=1) heeft de vragen voorgelezen heeft de vragen in mijn plaats beantwoord heeft op een andere manier geholpen, namelijk heeft mijn antwoorden opgeschreven heeft de vragen in mijn taal vertaald v71 % heeft de vragen voorgelezen 0 0% heeft mijn antwoorden opgeschreven 0 0% heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 0 0% heeft de vragen in mijn taal vertaald 0 0% heeft op een andere manier geholpen, namelijk 1 100% Bij bovenstaande vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Daarom is de n in bovenstaande grafiek niet gebaseerd op het aantal respondenten dat de vraag beantwoord heeft maar op het aantal waarnemingen. * Cliënten die aangegeven hebben dat iemand anders de vragen in hun plaats beantwoord heeft, worden verwijderd uit de database. Daarom staat deze optie in deze tabel altijd op 0. In de responsanalyse (hoofdstuk 3) kunt u terugvinden in hoeveel gevallen iemand anders dan de cliënt de vragen beantwoord heeft. 29

30 DEEL 2 VERBETERSCORES In deel 2 van deze rapportage worden de verbeterscores ten behoeve van interne kwaliteitsverbetering gepresenteerd. Dit gedeelte van de rapportage valt niet onder de door CKZ gestelde CQI-richtlijnen. Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

31 rapportage CQI meting 05 METHODE VERBETERSCORES Om inzichtelijk te maken welke aspecten van de zorgverlening verbeterd kunnen worden, zijn verbeterscores berekend. Deze verbeterscores zijn berekend op basis van de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst en de zogenaamde belangscores. Tijdens de ontwikkeling van het sectorspecifieke CQI meetinstrument is er tevens een belangenvragenlijst ontwikkeld en afgenomen bij de pilotgroep. Deze belangenvragenlijst meet hoe belangrijk de respondent een bepaalde vraag uit de vragenlijst vindt. Bijvoorbeeld: Vraag uit de CQI vragenlijst: kreeg u informatie over de bereikbaarheid van de kraamzorgaanbieder? Vraag uit de belangenvragenlijst CQI: Vindt u het belangrijk dat u informatie kreeg over de bereikbaarheid van de kraamzorgaanbieder? De antwoordmogelijkheden voor de belangenvragenlijst zijn: niet belangrijk, eigenlijk wel belangrijk, belangrijk, heel erg belangrijk. Door aan elk van deze antwoorden een score te koppelen (niet belangrijk=1, eigenlijk wel belangrijk=2, belangrijk=3, heel erg belangrijk=4) kan een belangscore worden berekend. Deze belangscore is dan het gemiddelde van de antwoorden van alle cliënten (uit de pilot) samen, en ligt dus tussen de 1 en 4. Hoe hoger de belangscore, hoe belangrijker de vraag is voor de cliënten. Anders gezegd: hoe hoger de belangscore, hoe belangrijker het betreffende aspect van de zorgverlening is. Om tot de verbeterscore te komen wordt de belangscore vermenigvuldigd met het percentage negatieve antwoorden dat gegeven is op de corresponderende vraag uit de CQI vragenlijst (ter illustratie: de paarse staaf in het staafdiagrammen uit deel 1 van deze rapportage). Voor vraag 1, 2, 8 t/m 11, 13, 14, 16 t/m 21, 23, 25, 27, 34, 46, 47, 53, 54 en 56 t/m 71 is er geen belangscore bekend (niet uitgevraagd) waardoor voor deze vragen ook geen verbeterscore berekend kon worden. 31

32 Als de belangscore afgezet wordt tegen het percentage negatieve ervaringen ontstaat de volgende figuur waarin 4 verschillende kwadranten te onderscheiden zijn. De vier kwadranten van een verbeterkwadrant hebben elk een eigen betekenis. Deze is als volgt: I Hoewel het belang van de vragen in dit kwadrant hoog is, is er weinig tot geen verbetering nodig omdat relatief weinig cliënten een negatief antwoord hebben gegeven. Het zijn de pluspunten van de zorginstelling en het advies is om deze op peil te houden. II Dit zijn de verbeterpunten met een hoge prioriteit. Er valt veel winst te behalen door met de vragen in dit kwadrant aan de slag te gaan. Ze kennen een hoog belang en relatief veel cliënten hebben een negatieve ervaring. III Vanwege een laag belang van deze vragen en een laag percentage negatieve antwoorden is weinig verbetering nodig. IV Een laag belang en relatief veel negatieve antwoorden; Verbetering is mogelijk maar de prioriteit van deze verbeterpunten is laag. De indeling van de kwadranten is gemaakt aan de hand van de gemiddelde belangscore en de gemiddelde score van de negatieve ervaringen. Dit gemiddelde is berekend door alle scores bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal vragen in de belangenvragenlijst. De uitkomst hiervan bepaalt waar de assen in het diagram worden geplaatst. De gemiddelde belangscore wordt op de verticale as weergegeven, het gemiddelde van de negatieve ervaringen is te zien op de horizontale as. 06 VERBETERKWADRANTEN Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

33 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting Hieronder wordt per thema uit de vragenlijst een verbeterkwadrant getoond. 1 DE INTAKE Het bereik van de x-as en y-as is aangepast om de leesbaarheid te vergroten. Hiermee dient u rekening te houden bij het interpreteren van de kwadranten 4 hoog belang 3,5 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 3 hoog % negatieve ervaringen v03 v04 v05 v06 v07 2,5 laag belang vraag belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 3. Heeft u vóór de bevalling een voorbereidend gesprek gehad met iemand van de 3,2 0,7% 0,02 kraamzorgaanbieder over de kraamzorg? (n=142) 4. Bent u geïnformeerd over wat u in huis moest hebben voor de bevalling en daarna? 3,2 0,7% 0,02 (n=140) 5. Kreeg u informatie van de kraamzorgaanbieder over de dingen die wel of juist niet bij 3,2 3,6% 0,11 de taken van de kraamverzorgende horen? (n=140) 6. Kreeg u informatie over de bereikbaarheid van de kraamzorgaanbieder? (n=140) 3,3 4,3% 0,14 7. Is met u besproken hoeveel uren kraamzorg u zou krijgen? (n=140) 3,3 7,9% 0,26 33

34 laag % negatieve ervaringen 2 ZORG VAN DE KRAAMVERZORGENDE TIJDENS DE BEVALLING 4 hoog belang 3,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v12 1 laag belang vraag belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 12. Was de kraamverzorgende op tijd aanwezig om te helpen bij de bevalling? (n=32) 3,4 21,9% 0,74 Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

35 laag % negatieve ervaringen laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 3 ZORG VAN DE KRAAMVERZORGENDE TIJDENS DE KRAAMPERIODE NB In verband met de leesbaarheid zijn de vragen behorende tot dit thema opgesplitst in twee aparte verbeterkwadranten. Tevens is het bereik van de x-as en y-as aangepast om de leesbaarheid te vergroten. Hiermee dient u rekening te houden bij het interpreteren van de kwadranten. De bijbehorende tabel vindt u op de volgende pagina. 4 hoog belang v15 v22 3,5 0% 5% 10% 15% 20% 3 2,5 laag belang hoog % negatieve ervaringen v24 v26 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v35 v36 v37 4 hoog belang v38 v39 3,5 0% 5% 10% 15% 20% 3 2,5 hoog % negatieve ervaringen v40 v41 v42 v43 v44 v45 v48 v49 v50 v51 laag belang v52 35

36 vraag belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen 15. Was de kraamverzorgende snel aanwezig nadat u thuis kwam? (n=105) 3,5 18,1% 0, Had u tijdens de hele kraamperiode overdag dezelfde kraamverzorgende? (n=141) 3,5 14,9% 0, Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van 3,5 1,6% 0,06 borstvoeding? (n=124) 26. Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van 3,2 15,2% 0,48 flesvoeding? (n=66) 28. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) op een begrijpelijke manier uitleg? (n=141) 3,6 2,1% 0, Was (waren) de kraamverzorgende(n) beleefd tegen u? (n=141) 3,4 0,7% 0, Luisterde(n) de kraamverzorgende(n) aandachtig naar u? (n=141) 3,5 0,7% 0, Nam(en) de kraamverzorgende(n) u serieus? (n=141) 3,6 0,7% 0, Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor u? (n=141) 3,5 2,1% 0, Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor uw baby? (n=141) 3,8 0,0% 0, Ging(en) de kraamverzorgende(n) zelfstandig te werk? (n=141) 3,4 3,5% 0, Was (waren) de kraamverzorgende(n) oplettend bij eventuele problemen? (n=141) 3,7 2,8% 0, Lette(n) de kraamverzorgende(n) erop dat u voldoende rust kreeg? (n=141) 3,3 5,7% 0, Begeleidde(n) de kraamverzorgende(n) u in de omgang met uw baby? (n=141) 3,5 7,8% 0, Betrok(ken) de kraamverzorgende(n) uw partner bij de kraamzorg? (n=139) 3,4 12,9% 0, Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor uw persoonlijke hygiëne? (comfortabel, 3,5 5,7% 0,20 schoon) (n=141) 41. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor de hygiëne van uw baby? (comfortabel, 3,7 3,5% 0,13 schoon) (n=141) 42. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor een schone omgeving (toilet, slaapkamer) 3,5 3,5% 0,12 (n=141) 43. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) dat u zelfvertrouwen kreeg in de omgang met 3,5 2,8% 0,10 uw baby? (n=141) 44. Voelde u zich op uw gemak bij de kraamverzorgende(n)? (n=141) 3,6 2,8% 0, Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) advies/ voorlichting over bijvoorbeeld 3,5 2,8% 0,10 hygiëne, baby verzorging, voeding? (n=141) 48. Had(den) de kraamverzorgende(n) aandacht voor uw persoonlijke en culturele 2,6 3,5% 0,09 achtergrond? (n=141) 49. Kon u meebeslissen over wat het beste is voor u en uw kind? (n=141) 3,5 1,4% 0, Werkte(n) de kraamverzorgende(n) op uw manier? (n=141) 3,1 7,8% 0, Hield(en) de kraamverzorgende(n) rekening met wat u zelf wel en niet kon? 3,4 0,7% 0,02 (n=141) 52. Wist u bij wie u terecht kon met vragen, problemen en eventuele klachten over de geleverde kraamzorg? (n=141) 3,1 4,3% 0,13 Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

37 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 4 SAMENWERKING EN AFSTEMMING ZORG 4 hoog belang 3,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen 55 1 laag belang vraag belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 55. Verwees de kraamverzorgende u naar de verloskundige wanneer u dat nodig vond? (n=141) 3,4 10,6% 0,36 37

38 07 SAMENVATTING Respons Van de 250 cliënten die terecht benaderd zijn voor deelname aan de meting zijn uiteindelijk 141 valide vragenlijsten teruggekomen. Het netto responspercentage is 56,4%. Opvallende scores In positieve zin vallen vraag 3 (heeft u vóór de bevalling een voorbereidend gesprek gehad met iemand van de kraamzorgaanbieder over de kraamzorg? n=142) en vraag 4 (bent u geïnformeerd over wat u in huis moest hebben voor de bevalling en daarna? n=140) op. Het percentage positieve antwoorden voor deze vragen is 99,3%. Een eerste vraag die opvalt in negatieve zin, is vraag 9 (zijn er met u schriftelijke afspraken gemaakt over de kraamzorg die u van de kraamzorgaanbieder zou krijgen? n=141). Het percentage negatieve antwoorden voor deze vraag is 27,7%. Ook vraag 12 (was de kraamverzorgende op tijd aanwezig om te helpen bij de bevalling? n=32) valt op in negatieve zin omdat 21,9% van de respondenten deze vraag negatief heeft beantwoord. Algeheel oordeel Van de respondenten zou 83% Kraam & Co Kraamzorg beslist wel aanbevelen bij anderen, en 0% zou Kraam & Co Kraamzorg beslist niet aanbevelen bij anderen. Het rapportcijfer voor Kraam & Co Kraamzorg is gemiddeld een 8,7. Verbeterscores De laagste verbeterscore wordt behaald voor vraag 33 (had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor uw baby? n=141), namelijk een verbeterscore van 0,00. Vraag 12 (was de kraamverzorgende op tijd aanwezig om te helpen bij de bevalling? n=32) heeft de hoogste verbeterscore, namelijk een score van 0,74. In bijlage 3 vindt u een overzicht van de verbeterscores van hoog naar laag. Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

39 rapportage CQI meting BIJLAGE 1 KWALITEITSDIMENSIES Op basis van de vragen uit de vragenlijst kunnen kwaliteitsdimensies opgesteld worden. Een kwaliteitsdimensie voegt een aantal vragen uit de vragenlijst samen waarvan (statistisch) vastgesteld is dat ze hetzelfde aspect van de zorgverlening meten, bijvoorbeeld het aspect bejegening. Op basis van de vragenlijst Kraamzorg kunnen 8 kwaliteitsdimensies berekend worden. Onderstaande tabel laat zien welke kwaliteitsdimensies gevormd kunnen worden en uit welke vragen deze kwaliteitsdimensies bestaan. 1. Ervaren continuïteit van zorg v22 Had u tijdens de hele kraamperiode overdag dezelfde kraamverzorgende? (de hulp tijdens de bevalling niet meerekenen) v30 Luisterde(n) de kraamverzorgende(n) aandachtig naar u? v31 Nam(en) de kraamverzorgende(n) u serieus? 2. Ervaren bejegening v32 Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor u? v33 Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor uw baby? v05 Kreeg u informatie van de kraamzorgaanbieder over de dingen die wel of juist niet bij 3. Ervaren informatie en communicatie de taken van de kraamverzorgende horen? v49 Kon u meebeslissen over wat het beste is voor u en uw kind? v50 Werkte(n) de kraamverzorgende(n) op uw manier? (zoals u graag wilt dat dingen 4. Cliëntgerichtheid gedaan worden) v51 Hield(en) de kraamverzorgende(n) rekening met wat u zelf wel en niet kon? v38 Begeleidde(n) de kraamverzorgende(n) u in de omgang met uw baby? v40 Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor uw persoonlijke hygiëne? (comfortabel, schoon) v41 Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor de hygiëne van uw baby? (comfortabel, schoon) 5. Ervaren hygiëne v42 Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor een schone omgeving (toilet, slaapkamer)? v43 Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) dat u zelfvertrouwen kreeg in de omgang met uw baby? v44 Voelde u zich op uw gemak bij de kraamverzorgende(n)? v45 Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) advies/voorlichting over bijvoorbeeld hygiëne, baby verzorging, voeding? v34 Vond u de kraamverzorgende(n) deskundig? v35 Ging(en) de kraamverzorgende(n) zelfstandig te werk? 6. Ervaren effect van kraamzorg v36 Was (waren) de kraamverzorgende(n) oplettend bij eventuele problemen? v37 Lette(n) de kraamverzorgende(n) erop dat u voldoende rust kreeg? v09 Zijn er met u schriftelijke afspraken gemaakt over de kraamzorg die u van de 7. Ervaren organisatie van zorg kraamzorgaanbieder zou krijgen? 8. Bekendheid met veilig slapen v46 Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) informatie over veilig slapen? Voor elke kwaliteitsdimensie is een gemiddelde verdeling berekend en een gemiddelde score. De gemiddelde verdeling laat zien hoe de antwoorden van respondenten op alle vragen behorende tot de betreffende kwaliteitsdimensie, verdeeld zijn over de antwoordcategorieën. De verschillende vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie zijn samengevat in één grafiek (staafdiagram). Bij het berekenen van de gemiddelde 39

40 verdeling zijn alleen respondenten meegenomen die meer dan de helft van de vragen per kwaliteitsdimensie beantwoord hebben. De gemiddelde score laat zien hoe er gemiddeld genomen gescoord wordt op de vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie. Om de gemiddelde score te berekenen zijn er aan de antwoordopties punten toegekend (zie tabel op de volgende pagina). Vervolgens is per respondent berekend hoe hij/zij gemiddeld scoort op de vragen behorende tot de kwaliteitsdimensies. Het gemiddelde van deze respondentscores is het gemiddelde voor een kwaliteitsdimensie. Op een 4-puntsschaal is de maximaal haalbare score 4 punten en bij een 2-puntsschaal is de maximale score 2 punten. De minimale score is altijd 1 punt. Bij het berekenen van de gemiddelde score zijn alleen respondenten meegenomen die de helft of meer van de vragen per dimensie beantwoord hadden. Score Antwoordopties 1 Nooit Nee 2 Soms Ja 3 Meestal 4 Altijd Om de gemiddelde scores per dimensie onderling te kunnen vergelijken, zijn de scores omgerekend naar percentages. De maximale score is gelijk aan 100%. Kraam & Co Kraamzorg CQI KRAAMZORG

41 rapportage CQI meting 1 GEMIDDELDE VERDELING Kraam & Co Kraamzorg (n=141) 1. Ervaren continuïteit van zorg spiegelinformatie TRIQS (n=8225) Kraam & Co Kraamzorg (n=140) 3. Ervaren informatie en communicatie spiegelinformatie TRIQS (n=8031) Kraam & Co Kraamzorg (n=141) 7. Ervaren organisatie van zorg spiegelinformatie TRIQS (n=8225) Kraam & Co Kraamzorg (n=141) 8. Bekendheid met veilig slapen spiegelinformatie TRIQS (n=8225) nee ja Kraam & Co Kraamzorg (n=141) 2. Ervaren bejegening spiegelinformatie TRIQS (n=8225) Kraam & Co Kraamzorg (n=141) 4. Cliëntgerichtheid spiegelinformatie TRIQS (n=8225) Kraam & Co Kraamzorg (n=141) 5. Ervaren hygiëne spiegelinformatie TRIQS (n=8225) Kraam & Co Kraamzorg (n=141) 6. Ervaren effect van kraamzorg spiegelinformatie TRIQS (n=8225) nooit/soms meestal altijd 2 GEMIDDELDE SCORE 41

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Twente (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Zwolle Ambulant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Dordrecht (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Achterhoek / Nijmegen. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Achterhoek / Nijmegen. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Prison Gate Office Veenhuizen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Woonbegeleiding Valleiregio (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Goodwillburgh Amsterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Slaaphuis de Fronten (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Maart 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Meerpaal Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Versie 1.0.0 November 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee.

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee. Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 September 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Herstart. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Herstart. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2016 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leven & Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leven & Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 September 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Totaal

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Totaal Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Maastricht (Boschkwartier) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis King Arthur Groep Dagbesteding Utrecht Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga November 2015 CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juni 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital Versie 1.0.0 Augustus 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T

Rapportage CQI-meting VV&T Rapportage CQI-meting VV&T Versie 1.0.0. april 2017 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage bevat

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) DuoZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) DuoZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Versie 1.0.0 Augustus 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Goodwillcentra Amsterdam

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Goodwillcentra Amsterdam Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils. Klinische GGZ en VZ. juli

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils. Klinische GGZ en VZ. juli Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Ambulant Apeldoorn. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Ambulant Apeldoorn. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Officieus

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Officieus Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Officieus Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga Juni 2016 SOM4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek)

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) CQI Beschermd wonen (GGZ)

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Woonzorgcentrum Heemzicht

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Woonzorgcentrum Heemzicht Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ De Hoop GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl rapportage CQI meting 1 VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Beter Thuis Wonen Thuiszorg BV Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ Leven & Zorg Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie