Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker"

Transcriptie

1 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Kenmerken respondenten Afspraken over de thuiszorg Communicatie met de zorginstelling De bereikbaarheid van de thuiszorgorganisatie Professionaliteit van de zorgverleners Verzorging en gezondheid Zelfstandigheid en activiteiten Aanbeveling en waardering in cijfers Opmerkingen Samenvatting alle verbetervoorstellen Gemiddelde scores prestatie-indicatoren VV&T Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau De Bok. Bureau De Bok, 2012

3 3 Cliëntervaringsonderzoek Zorg Thuis Centraalzorg 1. Inleiding Algemeen: vragenlijst en benadering In opdracht van Centraalzorg Vallei en Heuvelrug zijn door Bureau De Bok de cliëntervaringen onderzocht onder de cliënten Zorg Thuis. De meting is gestart op 24 april De sluitingsdatum voor het inzenden van vragenlijsten was 19 juni De cliënten zijn maximaal vier keer benaderd voor medewerking. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de CQ-Index Ervaringen met de zorg thuis: vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen (versie 4.1). Deze lijst is door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) gevalideerd. De uitkomsten van dit onderzoek worden ter beschikking gesteld ten behoeve van de landelijke benchmark VV&T. Volgens de richtlijnen van het CKZ zijn cliënten die enkelvoudige huishoudelijke hulp en/of enkelvoudige ondersteunende begeleiding krijgen, uitgesloten voor landelijk onderzoek. De richtlijnen van het CKZ geven aan dat cliënten van de zorg thuis volgens een schriftelijke procedure (via toezending van vragenlijsten) worden bevraagd. Deze cliënten mochten hierbij hulp van anderen krijgen (niet van zorgverleners). De vragen mochten niet worden beantwoord door een ander. Er bleven na het toepassen van door het CKZ opgestelde exclusiecriteria minder dan 110 cliënten over. Voor dit onderzoek hoefde daarom geen steekproef getrokken te worden. Er zijn 56 cliënten benaderd. Volgens landelijke richtlijnen gelden onbestelbaar retour, niet in staat en niet van toepassing als niet benaderd voor het onderzoek. In totaal zijn er daarmee 55 cliënten benaderd (zie overzicht hieronder). Er zijn 34 geldige vragenlijsten terug gekomen. De respons is hiermee 62 %. In onderstaand overzicht zijn alle redenen voor non-respons te vinden: Reden non-respons Aantal Onbestelbaar retour Overleden Geestelijk/ fysiek niet in staat tot het invullen van de 1 vragenlijst Niet van toepassing op geadresseerde* Weigeringen i.v.m. geen interesse/geen tijd/geen zin 1 Afgemeld d.m.v. terugsturen antwoordkaart/vragenlijst 7 (reden afmelding onbekend) Te weinig ingevuld 1 Vragen niet zelf beantwoord 1 Onbekend (geen reactie) 11 * Cliënten die zelf bij de eerste vraag van de vragenlijst aangaven dat de vragenlijst niet op hen van toepassing was

4 4 Vergelijking met vorig onderzoek In deze rapportage wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van het onderzoek in De uitkomsten van 2012 worden in de grafiek weergegeven. Opzet van deze rapportage De opzet van deze rapportage is als volgt: begonnen wordt met een aantal kenmerken van de cliënten. Vervolgens wordt per hoofdstuk (onderwerp uit de vragenlijst) de uitkomst gegeven. De uitkomsten worden op vraagniveau gegeven. Boven de tabel is de betreffende vraag te vinden (als er meerdere antwoordcategorieën mogelijk waren, wordt dit vermeld). In de tabel worden achtereenvolgens gegeven: De frequentie van het antwoord (het aantal) Het percentage Het valide percentage Het cumulatieve percentage (de percentages opgeteld). Het valide percentage is gelijk aan het percentage, behalve als er missende waarden zijn. Dit is het geval als een respondent een vraag niet heeft ingevuld. Dan is het valide percentage het percentage van het aantal valide (dus ingevulde) antwoorden. Aan het eind van de rapportage wordt een overzicht gegeven van de indicatorscores volgens het Kwaliteitsdocument 2013 Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (LOC Zeggenschap in zorg, Zorgverzekeraars Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, augustus 2013) en de betreffende werkinstructies bij de gebruikte vragenlijsten van het Centrum Klantervaring Zorg (te vinden op de website van het CKZ). Verdere uitleg over de berekening van deze scores wordt gegeven in het betreffende hoofdstuk.

5 5 2. Kenmerken respondenten De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 80 jaar. De cliënten krijgen zorg thuis sinds: Hoe lang krijgt u al thuiszorg van deze instelling? Frequentie Valide Percentage Percentage Cumulatieve Percentage Valide 6 maanden tot minder dan ,8 11,8 11,8 jaar 1 tot 2 jaar 9 26,5 26,5 38,2 2 tot 5 jaar 15 44,1 44,1 82,4 meer dan 5 jaar 6 17,6 17,6 100,0 Totaal ,0 100,0 De verdeling van de respondenten naar (hoogst voltooide) opleiding is: Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met een diploma of voldoende getuigschrift) Frequentie Valide Percentage Percentage Cumulatieve Percentage Valide geen opleiding (lager 1 2,9 2,9 2,9 onderwijs: niet afgemaakt) lager onderwijs (basisschool, 3 8,8 8,8 11,8 speciaal basisonderwijs) lager of voorbereidend 9 26,5 26,5 38,2 beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) middelbaar algemeen 9 26,5 26,5 64,7 voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) middelbaar beroepsonderwijs 2 5,9 5,9 70,6 en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) hoger algemeen en 3 8,8 8,8 79,4 voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) hoger beroepsonderwijs 2 5,9 5,9 85,3 (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) wetenschappelijk onderwijs 5 14,7 14,7 100,0 (universiteit) Totaal ,0 100,0

6 6 Het oordeel over de eigen gezondheid is: Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Frequentie Percentage Valide Percentage Cumulatieve Percentage Valide slecht 4 11,8 11,8 11,8 matig 27 79,4 79,4 91,2 goed 2 5,9 5,9 97,1 Uitstekend 1 2,9 2,9 100,0 Totaal ,0 100,0

7 7 3. Afspraken over de thuiszorg 3. Kunt u meebeslissen over de inhoud van de thuiszorg die u krijgt? (over de soort taken en werkzaamheden) Centraalzorg 2014 (N=34) 5,9% 8,8% 23,5% 61,8% 2,6 13,2 31,6 52,6 nooit soms meestal altijd 4. Kunt u meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop u thuiszorg krijgt? Centraalzorg 2014 (N=34) 14,7% 50,0% 35,3% 8,1 16,2 29,7 45,9 nooit soms meestal altijd 5. Kunt u meebeslissen over van wie u thuiszorg krijgt? (welke zorgverlener) Centraalzorg 2014 (N=32) 18,8% 18,8% 37,5% 25,0% 26,3 18,4 26,3 28,9 nooit soms meestal altijd

8 8 6. Komt de zorginstelling de afspraken over de zorg goed na? Centraalzorg 2014 (N=32) 28,1% 71,9% 31,6 68,4 nooit soms meestal altijd

9 9 4. Communicatie met de zorginstelling 7. Weet u bij wie u met uw vragen en problemen terecht kunt bij de zorginstelling? Centraalzorg 2014 (N=34) 2,9% 5,9% 23,5% 67,7% 8,1 2,7 16,2 73,0 nooit soms meestal altijd 8. Staat de zorginstelling voldoende open voor uw wensen? Centraalzorg 2014 (N=32) 28,1% 68,8% 3,1% 5,3 28,9 65,8 nooit soms meestal altijd niet van toepassing/weet ik niet

10 10 9. Vindt u dat de zorginstelling (de leidinggevende of directie) goed reageert op uw vragen en suggesties? Centraalzorg 2014 (N=34) 2,9% 14,7% 67,7% 14,7% 10,5 26,3 60,5 2,6 nooit soms meestal altijd niet van toepassing/weet ik niet 10. Hoort u het op tijd als een zorgverlener op een ander moment komt of uitvalt wegens ziekte of vakantie? Centraalzorg 2014 (N=33) 15,2% 30,3% 51,5% 3,0% 5,4 43,2 48,6 2,7 nooit soms meestal altijd weet ik niet

11 11 5. De bereikbaarheid van de thuiszorgorganisatie 11. Kunt u de zorginstelling overdag telefonisch goed bereiken? (van 9 tot 17 uur) Centraalzorg 2014 (N=34) 2,9% 11,8% 85,3% 15,8 78,9 5,3 nooit soms meestal altijd weet ik niet/geen ervaring mee 12. Weet u hoe en wanneer uw contactpersoon bij de zorginstelling telefonisch bereikbaar is? Centraalzorg 2014 (N=33) 15,2% 72,7% 12,1% 16,2 64,9 18,9 nee ja niet van toepassing, geen contactpersoon

12 12 6. Professionaliteit van de zorgverleners 11. Kunt u de zorginstelling overdag telefonisch goed bereiken? (van 9 tot 17 uur) Centraalzorg 2014 (N=34) 2,9% 11,8% 85,3% 15,8 78,9 5,3 nooit soms meestal altijd weet ik niet/geen ervaring mee 12. Weet u hoe en wanneer uw contactpersoon bij de zorginstelling telefonisch bereikbaar is? Centraalzorg 2014 (N=33) 15,2% 72,7% 12,1% 16,2 64,9 18,9 nee ja niet van toepassing, geen contactpersoon

13 13 7. Verzorging en gezondheid 20. Krijgt u uw verzorging op de manier zoals u dat wilt? Centraalzorg 2014 (N=33) 18,2% 75,8% 6,1% 2,6 36,8 60,5 nooit soms meestal altijd niet van toepassing/niet nodig 21. Krijgt u uw persoonlijke verzorging op de momenten waarop u dat wilt? (bijvoorbeeld hulp bij douchen/wassen, aankleden, haren kammen, enzovoorts) Centraalzorg 2014 (N=32) 3,1% 18,8% 68,8% 9,4% 5,4 27,0 62,2 5,4 nooit soms meestal altijd niet van toepassing/niet nodig

14 14 8. Zelfstandigheid en activiteiten 22. Kunt u de dingen doen die u belangrijk vindt? Centraalzorg 2014 (N=31) 3,2% 32,3% 45,2% 19,4% 2,8 30,6 38,9 27,8 nooit soms meestal altijd 23. Kunt u zich met thuiszorg goed redden in het dagelijks leven? Centraalzorg 2014 (N=31) 12,9% 54,8% 32,3% 8,1 43,2 48,6 nooit soms meestal altijd

15 15 9. Aanbeveling en waardering in cijfers Onderstaande tabel laat zien of men de organisatie aan zou bevelen: 24. Zou u Centraalzorg bij uw vrienden en familie aanbevelen? 0 = zeer waarschijnlijk niet, 10 = zeer waarschijnlijk wel. Frequentie Valide Percentage Percentage Cumulatieve Percentage Valide 6 1 2,9 3,3 3, ,9 3,3 6, ,7 16,7 23, ,8 10,0 33, ,8 66,7 100,0 Totaal 30 88,2 100,0 Missend 4 11,8 Totaal ,0 Het gemiddelde aanbevelingscijfer is: 9,3. 1 In 2012: 9,0. Gemiddelde cijfers en Net Promotor Score De scores voor aanbeveling kunnen berekend worden tot de Net Promotor Score (NPS). Op basis van het gegeven cijfer worden mensen in drie categorieën ingedeeld: 1. Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben 2. Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben 3. Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben De NPS wordt vervolgens berekend door het percentage criticasters (cijfer = 0-6) af te trekken van het percentage promotors (cijfer= 9-10). De NPS wordt vervolgens uitgedrukt als een score tussen de -100% (helemaal geen promotors) en + 100% (alleen maar promotors). De Net Promotor Score is: Net Promotor Score + 73,4 33. Welk cijfer geeft u de zorginstelling? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. Cumulatieve Frequentie Percentage Valide Percentage Percentage Valide 5 1 2,9 3,1 3, ,9 3,1 6, ,8 9,4 15, ,6 21,9 37, ,4 31,3 68, ,4 31,3 100,0 Totaal 32 94,1 100,0 Missend 2 5,9 Totaal ,0 Het totaaloordeel over Centraalzorg als thuiszorgorganisatie is gemiddeld: 8,7 2 In 2012: 8,4. 1 De vragen naar cijfers voor de zorginstelling (vraag 33) en voor de zorgverleners (vraag 34) zijn niet meer opgenomen in de landelijke CQ-index (daarin wordt alleen naar het aanbevelingscijfer gevraagd, vraag 24). De vragen 33 en 34 zijn in overleg met de organisatie toegevoegd. Zij zijn niet aangeleverd t.b.v. de landelijke benchmark. 2 De vragen naar cijfers voor de zorginstelling (vraag 33) en voor de zorgverleners (vraag 34) zijn niet meer opgenomen in de landelijke CQ-index (daarin wordt alleen naar het aanbevelingscijfer gevraagd, vraag 24). De vragen 33 en 34 zijn in overleg met de organisatie toegevoegd. Zij zijn niet aangeleverd t.b.v. de landelijke benchmark.

16 Welk cijfer geeft u de zorgverleners? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. Cumulatieve Frequentie Percentage Valide Percentage Percentage Valide 6 1 2,9 3,2 3, ,9 6,5 9, ,5 25,8 35, ,3 38,7 74, ,5 25,8 100,0 Totaal 31 91,2 100,0 Missend 3 8,8 Totaal ,0 Het totaaloordeel over de verzorgenden en de verpleegkundigen is gemiddeld: 8,8. In 2012: 8,8.

17 Opmerkingen Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu thuis krijgt? Er is door 13 respondenten gebruik gemaakt van de vrije ruimte. Alle reacties worden hier weergegeven. 1. Alles goed naar mijn zin. 2. Ben zeer tevreden over Centraalzorg. Hebben al jaren contact met ze, eerst voor m'n schoonouders (inmiddels overleden). Zij hebben mede dankzij Centraalzorg tot het laatste moment thuis kunnen wonen. Ook bij het sterven hebben zij een liefdevolle rol gehad. 3. De tijden wanneer ze komen kloppen wel eens niet met die in de map staan, maar dat kan gebeuren. Ze zijn druk bezig denk ik. 4. Geen commentaar. 5. Iets meer tijd? 6. Ik was blij met het tijdschema dat ik na een paar weken kreeg. Dan weet je beter waar je aan toe bent. 7. Meer betrokkenheid ook naar mantelzorger. Frequentere evaluatie momenten bij chronisch zieken. Betere observatie bij zorgmomenten en daar de tijd voor nemen. Doorgeven hoe laat en wie er bij verhindering komt en bij een later tijdstip zorgmoment. 8. Nee ze zijn attent. 9. Niet van toepassing. 10. Planning van naar "hulp" elke dag juiste pers. geen veranderingen/tijden. 11. Vast tijdstip en niet een keer om 7.30 en dan om Warme maaltijd wordt op erg verschillende tijden geserveerd. 13. Zorg was voor mij ok. Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu thuis krijgt? Er is door 21 respondenten gebruik gemaakt van de vrije ruimte. Alle reacties worden hier weergegeven. 1. Ik had er zoveel vertrouwen in dat ik na verhuizing naar een andere plaats weer met hen verder wilde gaan. 2. De hulp gebeurt in een prettige sfeer, ben zeer tevreden. 3. De humor en de liefde die ze uitstralen. 4. De kleinschaligheid en de meer pragmatische dan formele instelling, bijv. de eerste dag eerst hulp, de dag daarna pas intake. Door de kleinschaligheid heb je vaak dezelfde hulp. 5. De vriendelijkheid van de zorgverleners en het geduld. 6. Huishoudelijke hulp en de vaste persoonlijke hulp. 7. Ik ben erg tevreden over de hulp. Er komen verschillende dames, maar medewerkers allemaal even kundig. En zijn ook allemaal gezellig. 8. Ja. 9. Klein vast team. Vaste tijden. Korte lijnen. 10. Over alles, huishouden en zorg al 4 1/2 jaar. Ik wil graag zeggen ga zo door. 11. Over alles. 12. Over de gang van zaken. 13. Over de problemen die ik heb kunnen praten. 14. Over het meelevend en begripvol functioneren van de dames zorgverleners! 15. Vakwerk. 16. Vriendelijk. Attent. Toen patiënt flauwviel onmiddellijk gereageerd via mantelzorger. 112 reanimatie was nodig, patiënt het leven gered. 17. Vriendelijke mensen allemaal. Manier waarop ze me helpen. 18. Ze luisteren. 19. Zeer tevreden voor de goede zorgen die ik van allen krijg. Dankbaar en blij dat ik thuis kan zijn. 20. Zeer tevreden. 21. Zorg is perfect.

18 Gemiddelde scores prestatie-indicatoren VV&T In dit hoofdstuk worden de ongecorrigeerde gemiddelde scores van de indicatoren (schalen) gegeven volgens het Kwaliteitsdocument 2013 Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (LOC Zeggenschap in zorg, Zorgverzekeraars Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, augustus 2013) en de betreffende werkinstructies bij de gebruikte vragenlijsten van het Centrum Klantervaring Zorg (te vinden op de website van het CKZ). Volgens de werkinstructies van het CKZ moeten respondenten minstens de helft van de vragen uit de schaal beantwoord hebben om in aanmerking te komen voor analyse. Antwoordcategorieën als weet niet en niet van toepassing mogen bij het berekenen van deze scores niet meegeteld worden (zij worden als missende waarden beschouwd). Voor landelijke analyse geldt dat een indicatorscore niet berekend wordt bij minder dan 10 cliënten. Bureau De Bok levert de data van dit onderzoek ten behoeve van landelijke vergelijking. De uitkomsten van deze landelijke vergelijking kunnen anders zijn dan in dit rapport en kunnen voor de organisatie aanleiding zijn andere conclusies te trekken. Bij landelijke analyse wordt gebruik gemaakt van landelijke gegevens van alle instellingen die voor de betreffende verslagjaren gemeten hebben met de CQ-index. Bovendien worden landelijke statistische correcties toegepast. Beide factoren kunnen leiden tot andere scores op de prestatie-indicatoren. Bij elke indicator worden de vraagnummers genoemd. Bij elke indicator is de maximaal te behalen score 4. Zo kan de organisatie een beeld krijgen hoe ver de behaalde gemiddelde score verwijderd is van de maximaal te behalen score. Indicatoren ervaringen van cliënten Zorg Thuis Centraalzorg Indicator (schaal) Vragen uit CQ-index Gemiddelde N (aantal) score 4.3 Respect voor mensen: ervaren bejegening 17 t/m 19 3, Ervaringen met (lichamelijke) verzorging 20 t/m 23 3, Ervaren kwaliteit personeel 13 t/m 16 3, Ervaren inspraak 3 t/m 6, 8 3, Ervaren informatie 7, 9 t/m 12 3,30 34

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2018 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 3.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken cliënten...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2017 Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek De Schutse Zorg Tholen St. Annaland Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde scores

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Cederhof Kapelle. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Cederhof Kapelle. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Cederhof Kapelle Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Schutse Zorg Tholen St. Annaland Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Schutse Zorg Tholen St. Annaland Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016 Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. t Gerack Thuiszorg Noord Uithuizermeeden. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. t Gerack Thuiszorg Noord Uithuizermeeden. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek t Gerack Thuiszorg Noord Uithuizermeeden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering

Nadere informatie

Bewoners intramuraal, PG-vertegenwoordigers & Zorg Thuis Verslagjaar 2014

Bewoners intramuraal, PG-vertegenwoordigers & Zorg Thuis Verslagjaar 2014 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zierikzee Bewoners intramuraal, PG-vertegenwoordigers & Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek Mienskipssintrum Leppehiem Akkrum Wijkverpleegkundige Zorg Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek Mienskipssintrum Leppehiem Akkrum Wijkverpleegkundige Zorg Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Mienskipssintrum Leppehiem Akkrum Wijkverpleegkundige Zorg Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bewoners Intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2017

Bewoners Intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2017 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Bewoners Intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. t Gerack De Mieden Uithuizermeeden. Bewoners intramuraal & Zorg Thuis Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. t Gerack De Mieden Uithuizermeeden. Bewoners intramuraal & Zorg Thuis Verslagjaar 2014 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek t Gerack De Mieden Uithuizermeeden Bewoners intramuraal & Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Respons

Nadere informatie

Bewoners intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2015

Bewoners intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2015 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Grou Bewoners intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. t Gerack Hunsingoheerd Uithuizen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. t Gerack Hunsingoheerd Uithuizen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek t Gerack Hunsingoheerd Uithuizen Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Westerholm Seniorenzorg in de Wijk. Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Westerholm Seniorenzorg in de Wijk. Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Westerholm Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Aafje, Drechtsteden-BAR Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorg Dichtbij Totaal + Senior Assist Care. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorg Dichtbij Totaal + Senior Assist Care. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorg Dichtbij Totaal + Senior Assist Care Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bewoners intramuraal, PG-vertegenwoordigers en Zorg Thuis 2014

Bewoners intramuraal, PG-vertegenwoordigers en Zorg Thuis 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Westerholm Haren Bewoners intramuraal, PG-vertegenwoordigers en Zorg Thuis 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Bewoners intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2016

Bewoners intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2016 Rapport Cliëntervaringsonderzoek St. Annaland Bewoners intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bewoners intramuraal, PG-vertegenwoordigers & Zorg Thuis Verslagjaar 2014

Bewoners intramuraal, PG-vertegenwoordigers & Zorg Thuis Verslagjaar 2014 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek St. Annaland Bewoners intramuraal, PG-vertegenwoordigers & Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom Gemeten met de CQI index Februari 2016 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van cliënten die thuiszorg ontvangen van Zorg&Co

Ervaringen met zorg van cliënten die thuiszorg ontvangen van Zorg&Co Ervaringen met zorg van cliënten die thuiszorg ontvangen van Zorg&Co Gemeten met de CQI index Versie: December Alle rechten voorbehouden Zorg&Co Parallelweg 42 6221 BD Maastricht Tel. 088-0405900 info@zorgenco.nl

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% %

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% % 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Mienskipssintrum Leppehiem Akkrum. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Mienskipssintrum Leppehiem Akkrum. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Mienskipssintrum Leppehiem Akkrum Bewoners intramuraal Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding)

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding) Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding) SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Mienskipssintrum Leppehiem Akkrum. Sociaal Domein Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Mienskipssintrum Leppehiem Akkrum. Sociaal Domein Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Akkrum Sociaal Domein Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Mienskipssintrum Leppehiem Akkrum. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Mienskipssintrum Leppehiem Akkrum. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Mienskipssintrum Leppehiem Akkrum PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Cederhof Thuiszorg. Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Cederhof Thuiszorg. Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Cederhof Verslagjaar 2018 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 4 Resultaten Cederhof... 5 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen

Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten HVP Zorg Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Rapportage. CQI-meting Thuiszorg. Zorg Intens

Rapportage. CQI-meting Thuiszorg. Zorg Intens Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg Intens December 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding voor de meting... 2 1.2 Aanpak onderzoek... 2 1.3 Responsanalyse... 4 1.4 Rapportage... 4 2 Resultaten...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Open Waard Alerimus Oud-Beijerland

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Open Waard Alerimus Oud-Beijerland Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Open Waard Alerimus Oud-Beijerland Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Thuiszorg Utrecht West Versie 2.0 drs.

Nadere informatie

Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen

Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten HVP Zorg Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Cliënten Dagverzorging Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Cliënten Dagverzorging Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Schutse Zorg Tholen St. Annaland Cliënten Dagverzorging Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Informatie... 4 3.

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V t Derkshoes Westerbork

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V t Derkshoes Westerbork Ervaringen thuiszorgcliënten V&V t Derkshoes Westerbork Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Zorg Thuis. Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T Zorg Thuis. Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorg Thuis Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten 2017 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten AYA Thuiszorg Amsterdam Versie 1. drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ja 100 % Nee 0 % Weet u voldoende over de organisatie van uw huisartspraktijk (spreekuurtijden, spoed-telefoonnummers, weekenddienstregeling enz.)?

Ja 100 % Nee 0 % Weet u voldoende over de organisatie van uw huisartspraktijk (spreekuurtijden, spoed-telefoonnummers, weekenddienstregeling enz.)? De huisartspraktijk Klopt het dat u ingeschreven bent bij de huisartspraktijk die op het voorblad staat vermeld? Ja 100 % Nee 0 % Weet u voldoende over de organisatie van uw huisartspraktijk (spreekuurtijden,

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Aafje, totaal Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. H.G.

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Zorgbruggen Thuiszorg Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg thuis vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen maart 2007

Nadere informatie

Vragenlijst Evaluatie van uw reumazorg. Versie 6.0

Vragenlijst Evaluatie van uw reumazorg. Versie 6.0 Vragenlijst Evaluatie van uw reumazorg Versie 6.0 Introductie Deze vragenlijst is bedoeld om de kwaliteit van uw reumazorg zichtbaar te maken. Daarbij zijn uw ervaringen met de reumazorg leidend. Door

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten AYA Thuiszorg Tilburg Versie 1. drs. J.J.A.

Nadere informatie

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning CQ-index Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Organisatie: Onderdeel: Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Copyright 2006 NIVEL 1 310-158_ambulant.indd 1 17-10-2006 22:13:36 Korte uitleg bij

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Maassluis Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Mosae Zorggroep, totaal Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant Moveoo Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker januari 2012 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Cederhof Kapelle. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Cederhof Kapelle. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Cederhof Kapelle PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO Inhoudsopgave 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Naaldwijk/Honselersdijk Versie 1.0 drs.

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Brielle/Westvoorne Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Oefentherapie versie 1.0 Ervaren kwaliteit van de oefentherapie. December 2017

Vragenlijst. PREM Oefentherapie versie 1.0 Ervaren kwaliteit van de oefentherapie. December 2017 Vragenlijst PREM Oefentherapie versie 1.0 Ervaren kwaliteit van de oefentherapie December 2017 Deze vragenlijst is bedoeld voor online afname bij oefentherapie patiënten van 16 jaar en ouder die in de

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Hellevoetsluis Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Middin Rubroek

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Middin Rubroek Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Middin Rubroek augustus/september 2017 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk werkend

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Delft en Omstreken Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten AxionContinu, Mariënstein Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Oktober 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Rozenburg Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Totaal aantal afgeronde vragenlijsten 44. Ja 100 % Nee 0 %

Totaal aantal afgeronde vragenlijsten 44. Ja 100 % Nee 0 % De huisartspraktijk Totaal aantal afgeronde vragenlijsten 44 Klopt het dat u ingeschreven bent bij de huisartspraktijk die op het voorblad staat vermeld? Ja 100 % Nee 0 % Weet u voldoende over de organisatie

Nadere informatie

Overzicht aantal ingevulde vragenlijsten van De Schutse Zorg Tholen Aantal ingevulde vragenlijsten Sociaal Domein 84. Resultaten

Overzicht aantal ingevulde vragenlijsten van De Schutse Zorg Tholen Aantal ingevulde vragenlijsten Sociaal Domein 84. Resultaten Schutse Zorg Tholen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De Schutse Zorg Tholen Doelgroep: Sociaal Domein verslagjaar 2018 -

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Utrecht Overvecht Zuid Versie 1.0 drs.

Nadere informatie