Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013"

Transcriptie

1 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

2

3 Inhoudsopgave Inleiding Kwaliteitsindicatoren Kraamzorg Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren Kwaliteitsindicatoren CQ-index CQ-index Kraamzorg bij Kraam Inzicht Achtergrond De vragen De antwoorden Rapportage Opbouw rapportage Staafdiagrammen Vergelijkingen Cliëntenraadpleging onder kraamvrouwen Doelgroep Informatievoorziening Dataverzameling Uitkomsten van de cliëntenraadpleging Kraamzorg Respons Uitkomsten cliëntenraadpleging Indicatorscores Bijlage 1: Vragen CQ-index Kraamzorg gerubriceerd naar indicator Bijlage 2 Aanvullende opmerkingen in mails... 55

4

5 Inleiding Voor u ligt de rapportage van de resultaten van de cliëntenraadpleging die bij Kraam Inzicht met de CQ-index Kraamzorg is gehouden. De vragenlijst is door de respondenten via internet ingevuld. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de kwaliteitsindicatoren voor de kraamzorg en de achtergrond van de cliëntenraadpleging met de CQ-index. Hoofdstuk 2 beschrijft de gang van zaken rondom de CQ-index Kraamzorg bij Kraam Inzicht. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe de steekproeftrekking, informatievoorziening en dataverzameling is verlopen. De kwantitatieve resultaten van de cliëntenraadpleging, gerapporteerd in staafdiagrammen, staan in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de indicatorscores: het gemiddelde van de scores op de vragen die samen een indicator vormen in het Kwaliteitskader Verantwoorde Kraamzorg. Facit, Velsen-Noord Marja Heida februari 2013

6

7 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 1 Kwaliteitsindicatoren Kraamzorg 1.1 Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren Het project Zichtbare Zorg Kraamzorg is gestart met als doel te omschrijven wat verantwoorde kraamzorg is en om inzicht te krijgen in de geleverde kwaliteit. Het project Zichtbare Zorg Kraamzorg wordt ondersteund door het programma Zichtbare Zorg. Het programma ondersteunt het transparant maken van de kwaliteit van zorg in alle zorgsectoren. De partijen die deelnemen aan Zichtbare Zorg Kraamzorg zijn: Actiz, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK), Landelijke beroepsvereniging verzorging en zorgprojecten (Sting), Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg (SPOT), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Consumentenbond, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Ministerie van VWS. In 2008 is begonnen met het opstellen van een Visie verantwoorde kraamzorg. Deze visie is de basis geweest voor het ontwikkelen van de kwaliteitsindicatoren. 1.2 Kwaliteitsindicatoren In totaal zijn er 18 kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren zijn verdeeld naar de verschillende procesonderdelen waaruit de kraamzorg bestaat: intake, bevalling en kraambed. De ketenzorg is apart onderscheiden. Daarnaast is een onderscheid gemaakt tussen structuur- indicatoren (een voorziening in de organisatie), proces-indicatoren (resultaat van inspanningen) en uitkomst-indicatoren (effect van handelen). De indicatoren vanuit het perspectief van de cliënt worden gemeten middels de CQ-index Kraamzorg. Met de CQ-index worden 8 van de 18 indicatoren gemeten. De overige 11 indicatoren zijn vanuit het perspectief van de kraamzorgaanbieder opgesteld en dienen door de aanbieder zelf gemeten te worden. Vanaf verslagjaar is het aanleveren van kwaliteitsindicatoren verplicht voor alle kraamzorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn verplicht om de CQ-index Kraamzorg eens per twee jaar te laten uitvoeren door een geaccrediteerd meetbureau. 1.3 CQ-index De CQ-index is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De systematiek is ontwikkeld door het NIVEL (het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. Opdrachtgevers waren Agis, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw. De CQ-index is gebaseerd op de Amerikaanse CAHPS-systematiek en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE vragenlijsten. CAHPS staat voor Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems. QUOTE betekent Quality Of care Through the patient s Eyes. CAHPS- en QUOTE-instrumenten zijn beide wetenschappelijk gefundeerd en meten ervaringen van consumenten van zorg. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van veel andere vragenlijsten, waarin naar tevredenheid van patiënten/consumenten wordt gevraagd. Vragen naar concrete ervaringen van zorggebruikers leveren meer bruikbare informatie op voor kwaliteitswaarborging en kwaliteitsverbetering dan meer subjectieve vragen naar tevredenheid. Daarnaast geldt dat beide families van meetinstrumenten zich globaal richten op dezelfde domeinen van kwaliteit van zorg, dat het fundament bestaat uit een mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en dat in het ontwikkelingsproces een belangrijke rol is weggelegd voor de gebruikers van zorgvoorzieningen. concept 7 van 55

8 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit concept 8 van 55

9 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 2 CQ-index Kraamzorg bij Kraam Inzicht 2.1 Achtergrond In dit onderzoek naar de ervaringen van cliënten van Kraam Inzicht is gebruik gemaakt van de vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg (versie 2.0, online). Deze vragenlijst bestaat uit 71, vooral gesloten, vragen. De vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met Zichtbare Zorg. De projectgroep Zichtbare Zorg bestond uit vertegenwoordigers van Zichtbare Zorg, Zorgverzekeraars Nederland (via Stichting Miletus), het Centrum Klantervaring Zorg, patiëntenorganisaties (NPCF) en zorgaanbieders (kraamverzorgenden, vertegenwoordigers van Kraamzorgorganisaties). De vragenlijst meet de ervaringen van kraamvrouwen met de kwaliteit van zorg, geleverd door één of meer kraamverzorgenden van een kraamzorgorganisatie. 2.2 De vragen Achtereenvolgens komen in de vragenlijst de volgende thema s aan de orde: de intake zorg van kraamverzorgende tijdens de bevalling zorg van kraamverzorgende tijdens de kraamperiode samenwerking en afstemming zorg algemeen oordeel Daarnaast wordt een aantal vragen over de cliënt gesteld. 2.3 De antwoorden Respondenten werd verzocht om het antwoord te kiezen dat het meest op hun ervaringen van toepassing was. De antwoordmogelijkheid niet van toepassing (n.v.t.) geldt wanneer een cliënt een situatie niet heeft meegemaakt en hier dus niet over kan oordelen, of als de cliënt bepaalde hulp niet nodig heeft of niet wil ontvangen. Indien van toepassing wordt boven de grafieken aangegeven hoeveel cliënten dit antwoord hebben gekozen. 2.4 Rapportage Opbouw rapportage In deze rapportage worden in hoofdstuk 4 alle vragen en antwoorden gepresenteerd. De resultaten zijn weergegeven in de vorm van staafdiagrammen. Deze wijze van presenteren heeft als voordeel dat bij iedere vraag in één oogopslag kan worden gezien wat de belangrijkste uitkomsten zijn. concept 9 van 55

10 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit Staafdiagrammen Er wordt in deze rapportage gebruik gemaakt van twee soorten staafdiagrammen, namelijk gegroepeerde en gestapelde staafdiagrammen. Het gegroepeerde staafdiagram ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 64. Wat is uw leeftijd? 45 jaar en ouder t/m 44 jaar 29% 25 t/m 34 jaar 69% 18 t/m 24 jaar 3% Jonger dan 18 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Boven de grafiek staat de gestelde vraag (met CQI vraagnummer). Bij de naam van de organisatie eronder staat aangegeven hoeveel respondenten in totaal deze vraag hebben beantwoord. Naast de staven staan de percentages respondenten die het betreffende antwoord hebben gekozen. Wanneer het percentage kleiner is dan 0,5% wordt deze niet afgebeeld. Dit dient ervoor de visuele weergave van de grafiek zo helder mogelijk te houden. Het zogenaamde gestapelde staafdiagram ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 34. Vond u de kraamverzorgende(n) deskundig? 5% 27% 67% 183 Nooit Soms Meestal Altijd Ook in dit staafdiagram kan de procentuele verdeling van de respondenten over de verschillende antwoordcategorieën worden bekeken. Bovendien kan worden afgelezen hoe de percentages over de antwoordcategorieën optellen. Rechts van het staafdiagram staat de legenda van de gebruikte antwoordcategorieën. In de staaf staan de percentages van de respondenten die een bepaald antwoord hebben gekozen. In deze grafiek geldt dat wanneer het percentage kleiner is dan 3,5% deze niet wordt afgebeeld Vergelijkingen Op verzoek van Kraam Inzicht zijn in deze rapportage, naast de uitkomsten van de cliëntenraadpleging van, ook de uitkomsten gepresenteerd van de raadpleging die in heeft plaatsgevonden en de uitkomsten van alle andere door Facit geraadpleegde organisaties in Dit is geen officiële vergelijking volgens de CQI-richtlijnen. Omdat er bij deze weergave geen casemix correctie is toegepast, kunnen er verschillen met de vergelijkingsinformatie in het prestatieoverzicht optreden. Verder geldt dat zichtbare verschillen pas na nadere statistische analyse als significant verschil kunnen worden benoemd. concept 10 van 55

11 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 3 Cliëntenraadpleging onder kraamvrouwen 3.1 Doelgroep De doelgroep voor de cliëntenraadpleging onder kraamvrouwen van Kraam Inzicht werd gevormd door cliënten die in de afgelopen 3 maanden van deze organisatie kraamzorg ontvingen. Van deze cliënten zijn door medewerkers van Kraam Inzicht geen cliënten uitgesloten van deelname aan het onderzoek. Het aantal cliënten dat uitgenodigd kon worden voor deelname bedroeg 361. De gemiddelde leeftijd van deze cliënten was 36,6jaar. 3.2 Informatievoorziening De vragenlijst is gedigitaliseerd en is door de respondenten via internet ingevuld. Cliënten zijn middels een mail benaderd voor deelname aan de raadpleging, cliënten waarvan geen mailadres bekend was, hebben een uitnodigingsbrief thuisgestuurd gekregen. In de mail en brief was een inlogcode vermeld, waarmee de cliënten toegang konden krijgen tot de online vragenlijst. In de mail en brief werden o.a. het doel van het onderzoek, alsmede de vertrouwelijkheid en de anonimiteit van het onderzoek toegelicht. Ook is aangegeven dat cliënten voor vragen en/of opmerkingen over het onderzoek en de vragenlijst telefonisch of via contact konden opnemen met Facit. 3.3 Dataverzameling De verzendingen zijn door Facit verzorgd conform werkinstructies voor de CQI Kraamzorg en de landelijke richtlijnen in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 03 (januari ). Op donderdag 20 december is de eerste uitnodiging verzonden. Na een week is een bedankje/reminder gestuurd. Na 4 weken ontvingen de non-respondenten nogmaals een extra uitnodiging/reminder. concept 11 van 55

12 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit concept 12 van 55

13 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 4 Uitkomsten van de cliëntenraadpleging Kraamzorg 4.1 Respons In totaal hebben 191 van de 348 cliënten de vragenlijst ingevuld. De (netto) respons voor de raadpleging bij Kraam Inzicht bedraagt daarmee 55%. 4.2 Uitkomsten cliëntenraadpleging INTRODUCTIE 1. Heeft u in de periode 1 augustus t/m 31 oktober kraamzorg gekregen? Vraag 1 is een screenervraag in de online vragenlijst waarmee cliënten worden geselecteerd die kraamzorg hebben gekregen. Alleen van de groep cliënten die deze vraag met Ja heeft beantwoord, worden de ervaringen met de kraamzorg van Kraam Inzicht gerapporteerd. 2. Op welke datum bent u bevallen? Van de bevaldatum worden in deze rapportage geen statistieken gepresenteerd. DE INTAKE De vragen 3 t/m 9 gaan over het voorbereidend gesprek (intake) voor de bevalling. 3. Heeft u vóór de bevalling een voorbereidend gesprek gehad met iemand van de kraamzorgaanbieder over de kraamzorg? (meerdere antwoorden mogelijk) Ja, er is iemand bij mij thuis geweest 97% 98% Ja, er is telefonisch contact geweest 5% 4% Ja, tijdens een groepsbijeenkomst/ groepsintake Nee 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, er is iemand bij mij thuis geweest 65% 3105 Ja, er is telefonisch contact geweest 36% Nee Ja, tijdens een groepsbijeenkomst/ groepsintake 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 13 van 55

14 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 4. Bent u geïnformeerd over wat u in huis moest hebben voor de bevalling en daarna? 97% % 4% 96% 3067 Nee Ja 5. Kreeg u informatie van de kraamzorgaanbieder over de dingen die wel of juist niet bij de taken van de kraamverzorgende horen? 7% 93% % 9 10% 90% 3056 Nee Ja 6. Kreeg u informatie over de bereikbaarheid van de kraamzorgaanbieder? 98% % 5% 95% 3050 Nee Ja concept 14 van 55

15 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 7. Is met u besproken hoeveel uren kraamzorg u zou krijgen? 99% % 98% 3071 Nee Ja 8. Wat is er met u afgesproken tijdens het gesprek over het aantal uren kraamzorg dat u na de bevalling zou krijgen? Minder dan 49 uur 8% 10% uur 59% 7 Meer dan 49 uur 3% 2% Weet ik niet 18% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Minder dan 49 uur 17% uur 55% Meer dan 49 uur 8% Weet ik niet 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% concept 15 van 55

16 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 9. Zijn er met u schriftelijke afspraken gemaakt over de kraamzorg die u van de kraamzorgaanbieder zou krijgen? 7% % 20% 66% % 19% 68% 3052 Nee, geen afspraken Nee, alleen mondelinge afspraken Ja ZORG VAN KRAAMVERZORGENDE TIJDENS DE BEVALLING De vragen 10 t/m 16 gaan over de ervaringen van de cliënten met de kraamverzorgende tijdens de bevalling. 10. Waar bent u bevallen? Thuis 16% 16% Ziekenhuis 78% 8 Kraamhotel/ geboortecentrum 6% Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Thuis 22% 3105 Ziekenhuis Kraamhotel/ geboortecentrum 77% Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% concept 16 van 55

17 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 11. Is er een kraamverzorgende opgeroepen om bij de bevalling te assisteren? Ja 76% 85% 42 Nee 15% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12. Was de kraamverzorgende op tijd aanwezig om te helpen bij de bevalling? (meerdere antwoorden mogelijk) Ja 72% 75% Nee, de bevalling ging te snel 22% 25% Nee, de kraamverzorgende kwam te laat 7% Nee, de kraamverzorgende was te laat opgeroepen 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja 72% 645 Nee, de bevalling ging te snel 25% Nee, de kraamverzorgende kwam te laat 3% Nee, de kraamverzorgende was te laat opgeroepen 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 17 van 55

18 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 13. Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet op tijd was om te helpen bij de bevalling? 46% 54% 13 15% 83% 181 Groot probleem Klein probleem Geen probleem concept 18 van 55

19 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 14. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende voor de zorg tijdens de bevalling? Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend % 25% 25% 33% % 4 8,7 8, % 8% 8% 8% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% % 8 27% gemiddeld 8,6 7 12% 6 4% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% concept 19 van 55

20 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit ZORG VAN KRAAMVERZORGENDE TIJDENS DE KRAAMPERIODE Indien de cliënt thuis is bevallen zijn de vragen 15 t/m 17 niet van toepassing. 15. Was de kraamverzorgende snel aanwezig nadat u thuis kwam? 8% 93% % 90% 7% 93% 2408 Nee Ja 16. Waarom was de kraamverzorgende niet snel aanwezig nadat u thuis kwam? (meerdere antwoorden mogelijk) Er was afgesproken dat de kraamverzorgende later zou komen 35% 36% Anders 18% 50% Het tijdstip van thuiskomst viel buiten de werktijd van de kraamverzorgende 7% 47% Er was op dat moment geen kraamverzorgende beschikbaar 14% 29% De kraamzorgaanbieder wist niet dat ik thuiskwam 7% Er was geen kraamzorg afgesproken 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anders 35% 172 Het tijdstip van thuiskomst viel buiten de werktijd van de kraamverzorgende Er was op dat moment geen kraamverzorgende beschikbaar Er was afgesproken dat de kraamverzorgende later zou komen De kraamzorgaanbieder wist niet dat ik thuiskwam 3% 27% 26% 16% Er was geen kraamzorg afgesproken 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 20 van 55

21 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 17. Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet snel aanwezig was nadat u thuis kwam? 6% 35% 59% 17 20% 80% 15 6% 36% 58% 171 Groot probleem Klein probleem Geen probleem 18. Heeft u het aantal uren kraamzorg gekregen dat vooraf met u was besproken? Nee, minder 2 24% Nee, meer 23% 30% Ja precies zoals afgesproken 44% 52% Niet van toepassing, er was niets afgesproken 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nee, minder 20% 3105 Nee, meer 22% Ja precies zoals afgesproken 56% Niet van toepassing, er was niets afgesproken 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 19. Hoeveel uren kraamzorg heeft u gekregen? (de hulp tijdens de bevalling niet meerekenen) gemiddeld concept 21 van 55

22 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 20. Wat was de reden dat u meer of minder uren kraamzorg heeft gehad? (meerdere antwoorden mogelijk) Verblijf in het ziekenhuis na de bevalling 43% 39% Conditie moeder 32% 3 Problemen met voeding 27% 28% Anders 2 26% Conditie baby 15% 1 Eigen verzoek 7% 1 Tekort aan kraamverzorgenden 2% Meerling 2% Kosten 0% 20% 40% 60% 80% 100% Verblijf in het ziekenhuis na de bevalling 42% 1288 Conditie moeder Problemen met voeding 3 22% Anders 2 Conditie baby 10% Eigen verzoek 9% Tekort aan kraamverzorgenden 5% Meerling Kosten 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 22 van 55

23 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 21. Wat vindt u van het uiteindelijke aantal uren kraamzorg dat u heeft gehad? Te veel 2% 3% Ruim voldoende 2 3 Voldoende 53% 60% Net voldoende 10% 10% Te weinig 4% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Te veel 3% 3094 Ruim voldoende 27% Voldoende 55% Net voldoende 9% Te weinig 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 22. Had u tijdens de hele kraamperiode overdag dezelfde kraamverzorgende? (de hulp tijdens de bevalling niet meerekenen) Ja 92% 89% Nee, meer dan 2 verschillende kraamverzorgenden Nee, 2 verschillende kraamverzorgenden 8% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja 79% 3105 Nee, meer dan 2 verschillende kraamverzorgenden 2% Nee, 2 verschillende kraamverzorgenden 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 23 van 55

24 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 23. Was het een probleem dat u tijdens de kraamperiode twee of meer verschillende kraamverzorgenden had? 22% 78% 23 5% 37% 58% 19 5% 30% 65% 640 Groot probleem Klein probleem Geen probleem 24. Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van borstvoeding? 97% % % Nee Ja Niet van toepassing 25. Was de begeleiding bij het geven van borstvoeding voldoende? 8% 92% % 7% 93% 2297 Nee Ja concept 24 van 55

25 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 26. Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van flesvoeding? 35% 65% % 74% % 76% Nee Ja Niet van toepassing 27. Was de begeleiding bij het geven van flesvoeding voldoende? 99% % 98% 1208 Nee Ja 28. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) op een begrijpelijke manier uitleg? 10% 87% % 83% % 85% 3093 Nooit Soms Meestal Altijd concept 25 van 55

26 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 29. Was (waren) de kraamverzorgende(n) beleefd tegen u? 96% % 184 5% 94% 3098 Nooit Soms Meestal Altijd 30. Luisterde(n) de kraamverzorgende(n) aandachtig naar u? 1 85% % 84% % 84% 3099 Nooit Soms Meestal Altijd 31. Nam(en) de kraamverzorgende(n) u serieus? 7% 93% 291 7% % Nooit Soms Meestal Altijd concept 26 van 55

27 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 32. Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor u? 9% 88% % 82% % 87% 3101 Nooit Soms Meestal Altijd 33. Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor uw baby? 5% 93% 290 6% 93% 184 6% 92% 3097 Nooit Soms Meestal Altijd 34. Vond u de kraamverzorgende(n) deskundig? 22% 75% 290 5% 27% 67% 183 4% 20% 75% 3089 Nooit Soms Meestal Altijd concept 27 van 55

28 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 35. Ging(en) de kraamverzorgende(n) zelfstandig te werk? 14% 84% 291 7% 13% % Nooit Soms Meestal Altijd 36. Was (waren) de kraamverzorgende(n) oplettend bij eventuele problemen? 20% 78% % 76% 180 4% 16% 79% 3082 Nooit Soms Meestal Altijd 37. Lette(n) de kraamverzorgende(n) erop dat u voldoende rust kreeg? 6% 26% 67% 291 7% 26% 67% 182 6% 2 72% 3095 Nooit Soms Meestal Altijd concept 28 van 55

29 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 38. Begeleidde(n) de kraamverzorgende(n) u in de omgang met uw baby? 4% 19% 76% 290 5% 23% % 19% 75% 3090 Nooit Soms Meestal Altijd 39. Betrok(ken) de kraamverzorgende(n) uw partner bij de kraamzorg? 5% 23% 73% % 30% 62% % 23% 68% Nooit Soms Meestal Altijd Niet van toepassing 40. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor uw persoonlijke hygiëne? (comfortabel, schoon) 13% 82% 291 4% 15% 82% 179 4% 13% Nooit Soms Meestal Altijd concept 29 van 55

30 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 41. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor de hygiëne van uw baby? (comfortabel, schoon) 5% 94% 290 8% % Nooit Soms Meestal Altijd 42. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor een schone omgeving? (toilet, slaapkamer) 18% 79% 291 5% 13% % 13% Nooit Soms Meestal Altijd 43. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) dat u zelfvertrouwen kreeg in de omgang met uw baby? 1 85% 289 4% 1 85% % 83% 3077 Nooit Soms Meestal Altijd concept 30 van 55

31 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 44. Voelde u zich op uw gemak bij de kraamverzorgende(n)? 4% 16% 78% 291 4% 2 73% 179 5% 18% 76% 3096 Nooit Soms Meestal Altijd 45. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) advies/ voorlichting over bijvoorbeeld hygiëne, baby verzorging, voeding? 13% 84% % 80% 179 5% 16% 78% 3100 Nooit Soms Meestal Altijd 46. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) informatie over veilig slapen? 7% 93% % 94% 7% 93% 3091 Nee Ja concept 31 van 55

32 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 47. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) u tegenstrijdige informatie? 87% 13% % 16% % 16% 3062 Nooit Soms Meestal Altijd 48. Had(den) de kraamverzorgende(n) aandacht voor uw persoonlijke en culturele achtergrond? 4% 96% % 4% 96% 3031 Nee Ja 49. Kon u meebeslissen over wat het beste is voor u en uw kind? 13% 83% % 83% % 83% 3094 Nooit Soms Meestal Altijd concept 32 van 55

33 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 50. Werkte(n) de kraamverzorgende(n) op uw manier? (zoals u graag wilt dat dingen gedaan worden) 7% 39% 52% 291 7% 36% 55% 178 7% 36% 55% 3095 Nooit Soms Meestal Altijd 51. Hield(en) de kraamverzorgende(n) rekening met wat u zelf wel en niet kon? 4% 14% % % 14% 82% 3093 Nooit Soms Meestal Altijd 52. Wist u bij wie u terecht kon met vragen, problemen en eventuele klachten over de geleverde kraamzorg? 4%4% 19% 73% 288 6% 17% 75% % Nooit Soms Meestal Altijd concept 33 van 55

34 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 53. Was het een probleem om de kraamzorgaanbieder telefonisch te bereiken? 98% % % 95% Groot probleem Klein probleem Geen probleem Niet van toepassing SAMENWERKING EN AFSTEMMING ZORG 54. Werkten de kraamverzorgende(n) en de verloskundige met elkaar samen? 7% 14% 3 48% 285 7% 1 38% 45% 175 6% 13% 24% 58% 3014 Nooit Soms Meestal Altijd 55. Verwees de kraamverzorgende u naar de verloskundige wanneer u dat nodig vond? 4% 6% 18% 72% 275 5% 17% 75% 167 4% 7% 16% 74% 2942 Nooit Soms Meestal Altijd concept 34 van 55

35 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit ALGEMEEN OORDEEL 56. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende(n) voor de zorg tijdens de kraamperiode? (Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend.) % 27% 36% % 2 8,9 8,6 7 7% 10% 6 3% 3% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 10 43% gemiddeld 8,8 7 9% 6 4% % % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% concept 35 van 55

36 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 57. Zou u deze kraamverzorgende(n) bij vrienden en familie aanbevelen? 6% 15% 76% 289 8% 22% 67% 178 6% 18% 73% 3060 Beslist niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel concept 36 van 55

37 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 58. Welk cijfer geeft u de kraamzorgaanbieder/ het kraambureau? (Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend.) % 26% 25% 25% % 4 8,6 8,4 7 10% 12% 6 2% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 10 23% % 8 36% gemiddeld 8,4 7 15% 6 3% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% concept 37 van 55

38 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 59. Zou u deze kraamzorgaanbieder/ dit kraambureau bij vrienden en familie aanbevelen? 13% 84% % % Beslist niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel OVER UZELF 60. Kreeg u deze kraamzorg voor de geboorte van u eerste kind? Ja 56% 67% Nee 33% 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja 58% 3093 Nee 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 38 van 55

39 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 61. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Slecht Matig 2% 2% Goed 29% 34% Zeer goed 42% 42% Uitstekend 22% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Slecht 3094 Matig 4% Goed 40% Zeer goed 34% Uitstekend 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% concept 39 van 55

40 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 62. Hoe zou u over het algemeen de gezondheid van uw baby noemen? Slecht Matig Goed 25% 24% Zeer goed 40% 43% Uitstekend 32% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Slecht 3090 Matig Goed 26% Zeer goed 39% Uitstekend 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% concept 40 van 55

41 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 63. Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke gezondheid noemen? Slecht Matig 2% 3% Goed 24% 28% Zeer goed 32% 4 Uitstekend 33% 36% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Slecht 3084 Matig 4% Goed 3 Zeer goed 33% Uitstekend 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% concept 41 van 55

42 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 64. Wat is uw leeftijd? 45 jaar en ouder t/m 44 jaar 29% 29% 25 t/m 34 jaar 70% 69% 18 t/m 24 jaar 3% Jonger dan 18 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 45 jaar en ouder t/m 44 jaar 22% 25 t/m 34 jaar 73% 18 t/m 24 jaar 6% Jonger dan 18 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% concept 42 van 55

43 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 65. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift) Geen opleiding Lager onderwijs Lager of voorbereidend beroepsonderwijs Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 2% 2% Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 7% 10% Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2% Hoger beroepsonderwijs Wetenschappelijk onderwijs 32% 4 46% 52% Anders 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Geen opleiding 3034 Lager onderwijs Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 3% Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 6% 7% 28% Hoger beroepsonderwijs 38% Wetenschappelijk onderwijs 17% Anders 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% concept 43 van 55

44 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 66. Wat is het geboorteland van uzelf? Nederland 92% 94% Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko 2% Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nederland Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 44 van 55

45 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 67. Wat is het geboorteland van uw vader? Nederland 85% 92% Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 3% Suriname Marokko 3% Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nederland 88% 3071 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 45 van 55

46 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 68. Wat is het geboorteland van uw moeder? Nederland 87% 94% Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 3% 2% Suriname Marokko 3% Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 5% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nederland 89% 3071 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 46 van 55

47 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 69. In welke taal praat u thuis het meeste? Nederlands 94% 98% Fries Nederlands dialect Indonesisch Sranan (Surinaams) Marokkaans-Arabisch Turks Duits Papiaments (Nederlandse Antillen) Anders 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nederlands 86% 3088 Fries Nederlands dialect Indonesisch Sranan (Surinaams) Marokkaans-Arabisch 2% 7% Turks Duits Papiaments (Nederlandse Antillen) Anders 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 47 van 55

48 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 70. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? Ja 2% 178 Nee 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja 2% 3094 Nee 0% 20% 40% 60% 80% 100% 98% 71. Hoe heeft die persoon u geholpen? (meerdere antwoorden mogelijk) Heeft op een andere manier geholpen Heeft de vragen in mijn taal vertaald Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord Heeft mijn antwoorden opgeschreven Heeft de vragen voorgelezen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Heeft de vragen voorgelezen 39% 61 Heeft de vragen in mijn taal vertaald Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 3 3 Heeft mijn antwoorden opgeschreven 13% Heeft op een andere manier geholpen 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 48 van 55

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting SHDH De Rijp september november Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Praktijk Jonker & Koetsier Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 0 NIVEL: C.G. Donselaar D. de Boer L. van der Hoek M.W. Krol J. Rademakers Centrum Klantervaring Zorg:

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl O.C. Damman M. Hendriks D.M.J. Delnoij P. Spreeuwenberg ISBN-10: 90-6905-823-5 ISBN-13: 978-90-6905-823-8

Nadere informatie

Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek

Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research 712UDSSRUW 3*-*' Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek Divisie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Kennissynthese Kraamzorg

Kennissynthese Kraamzorg TNO-rapport TNO/CH 2013 R11093 Kennissynthese Kraamzorg Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek Praktijk voor Osteopathie INHOUD

Patiënttevredenheidsonderzoek Praktijk voor Osteopathie INHOUD INHOUD Competenties...5 Samenvatting...6 Osteopathie...7 De onderneming...9 1. Patiënttevredenheid...10 1.1 Waarom meten...10 2. Het patiënttevredenheidsonderzoek...12 2.1 Kwalitatief of kwantitatief...13

Nadere informatie

Keuzehulp ziekenhuiszorg Indicatorclustering en reductie. Dr. Marjan Faber Linda de Gouw, MSc Dr. Mirjam Harmsen

Keuzehulp ziekenhuiszorg Indicatorclustering en reductie. Dr. Marjan Faber Linda de Gouw, MSc Dr. Mirjam Harmsen Keuzehulp ziekenhuiszorg Indicatorclustering en reductie Dr. Marjan Faber Linda de Gouw, MSc Dr. Mirjam Harmsen Den Haag/Nijmegen, 31 mei 2012 Keuzehulp ziekenhuiszorg Indicatorclustering en reductie

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville 2013 Onderzoeksrapport De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville Auteur: K. Grondsma, Hogeschool Schoevers Amsterdam Opleiding: Officemanagement Plaats: Bergen NH Datum: 17 juni 2013 Organisatie:

Nadere informatie

Ervaringenlijst Diabetes

Ervaringenlijst Diabetes Ervaringenlijst Diabetes Onderzoek naar het discriminerend vermogen Afdeling Sociale Geneeskunde, AMCUvA Dr. I. Rupp Drs. A. Smulders Prof.dr..S. Klazinga IVEL Dr. D. Delnoij Drs. P. Spreeuwenberg ISB0:

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Hoe meet je dit? Een afstudeeropdracht van: Hanneke Reijrink Voor de opleiding Management in de Zorg Avans Hogeschool Februari 2009 In opdracht van: Annevillegroep

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Gewikt en gewogen Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Dr. Eric Hermans Drs. Rianne Gijzen Postbus 8228, 3503 RE

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Kwaliteitsmonitor MPS Medische Psychologie UMC St Radboud Ontwikkeling en implementatie

Kwaliteitsmonitor MPS Medische Psychologie UMC St Radboud Ontwikkeling en implementatie Kwaliteitsmonitor MPS Medische Psychologie UMC St Radboud Ontwikkeling en implementatie mei 2008 Jacob Wijnia, bedrijfsvoerder Medische Psychologie Dore Broekhuis, onderzoeker Judith Prins, afdelingshoofd

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Kwaliteitsdocument onvoldoende gebruikt Den Haag, september 2010 Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden september 2010

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie