Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013"

Transcriptie

1 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

2

3 Inhoudsopgave Inleiding Kwaliteitsindicatoren Kraamzorg Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren Kwaliteitsindicatoren CQ-index CQ-index Kraamzorg bij Kraam Inzicht Achtergrond De vragen De antwoorden Rapportage Opbouw rapportage Staafdiagrammen Vergelijkingen Cliëntenraadpleging onder kraamvrouwen Doelgroep Informatievoorziening Dataverzameling Uitkomsten van de cliëntenraadpleging Kraamzorg Respons Uitkomsten cliëntenraadpleging Indicatorscores Bijlage 1: Vragen CQ-index Kraamzorg gerubriceerd naar indicator Bijlage 2 Aanvullende opmerkingen in mails... 55

4

5 Inleiding Voor u ligt de rapportage van de resultaten van de cliëntenraadpleging die bij Kraam Inzicht met de CQ-index Kraamzorg is gehouden. De vragenlijst is door de respondenten via internet ingevuld. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de kwaliteitsindicatoren voor de kraamzorg en de achtergrond van de cliëntenraadpleging met de CQ-index. Hoofdstuk 2 beschrijft de gang van zaken rondom de CQ-index Kraamzorg bij Kraam Inzicht. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe de steekproeftrekking, informatievoorziening en dataverzameling is verlopen. De kwantitatieve resultaten van de cliëntenraadpleging, gerapporteerd in staafdiagrammen, staan in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de indicatorscores: het gemiddelde van de scores op de vragen die samen een indicator vormen in het Kwaliteitskader Verantwoorde Kraamzorg. Facit, Velsen-Noord Marja Heida februari 2013

6

7 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 1 Kwaliteitsindicatoren Kraamzorg 1.1 Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren Het project Zichtbare Zorg Kraamzorg is gestart met als doel te omschrijven wat verantwoorde kraamzorg is en om inzicht te krijgen in de geleverde kwaliteit. Het project Zichtbare Zorg Kraamzorg wordt ondersteund door het programma Zichtbare Zorg. Het programma ondersteunt het transparant maken van de kwaliteit van zorg in alle zorgsectoren. De partijen die deelnemen aan Zichtbare Zorg Kraamzorg zijn: Actiz, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK), Landelijke beroepsvereniging verzorging en zorgprojecten (Sting), Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg (SPOT), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Consumentenbond, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Ministerie van VWS. In 2008 is begonnen met het opstellen van een Visie verantwoorde kraamzorg. Deze visie is de basis geweest voor het ontwikkelen van de kwaliteitsindicatoren. 1.2 Kwaliteitsindicatoren In totaal zijn er 18 kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren zijn verdeeld naar de verschillende procesonderdelen waaruit de kraamzorg bestaat: intake, bevalling en kraambed. De ketenzorg is apart onderscheiden. Daarnaast is een onderscheid gemaakt tussen structuur- indicatoren (een voorziening in de organisatie), proces-indicatoren (resultaat van inspanningen) en uitkomst-indicatoren (effect van handelen). De indicatoren vanuit het perspectief van de cliënt worden gemeten middels de CQ-index Kraamzorg. Met de CQ-index worden 8 van de 18 indicatoren gemeten. De overige 11 indicatoren zijn vanuit het perspectief van de kraamzorgaanbieder opgesteld en dienen door de aanbieder zelf gemeten te worden. Vanaf verslagjaar is het aanleveren van kwaliteitsindicatoren verplicht voor alle kraamzorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn verplicht om de CQ-index Kraamzorg eens per twee jaar te laten uitvoeren door een geaccrediteerd meetbureau. 1.3 CQ-index De CQ-index is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De systematiek is ontwikkeld door het NIVEL (het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. Opdrachtgevers waren Agis, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw. De CQ-index is gebaseerd op de Amerikaanse CAHPS-systematiek en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE vragenlijsten. CAHPS staat voor Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems. QUOTE betekent Quality Of care Through the patient s Eyes. CAHPS- en QUOTE-instrumenten zijn beide wetenschappelijk gefundeerd en meten ervaringen van consumenten van zorg. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van veel andere vragenlijsten, waarin naar tevredenheid van patiënten/consumenten wordt gevraagd. Vragen naar concrete ervaringen van zorggebruikers leveren meer bruikbare informatie op voor kwaliteitswaarborging en kwaliteitsverbetering dan meer subjectieve vragen naar tevredenheid. Daarnaast geldt dat beide families van meetinstrumenten zich globaal richten op dezelfde domeinen van kwaliteit van zorg, dat het fundament bestaat uit een mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en dat in het ontwikkelingsproces een belangrijke rol is weggelegd voor de gebruikers van zorgvoorzieningen. concept 7 van 55

8 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit concept 8 van 55

9 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 2 CQ-index Kraamzorg bij Kraam Inzicht 2.1 Achtergrond In dit onderzoek naar de ervaringen van cliënten van Kraam Inzicht is gebruik gemaakt van de vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg (versie 2.0, online). Deze vragenlijst bestaat uit 71, vooral gesloten, vragen. De vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met Zichtbare Zorg. De projectgroep Zichtbare Zorg bestond uit vertegenwoordigers van Zichtbare Zorg, Zorgverzekeraars Nederland (via Stichting Miletus), het Centrum Klantervaring Zorg, patiëntenorganisaties (NPCF) en zorgaanbieders (kraamverzorgenden, vertegenwoordigers van Kraamzorgorganisaties). De vragenlijst meet de ervaringen van kraamvrouwen met de kwaliteit van zorg, geleverd door één of meer kraamverzorgenden van een kraamzorgorganisatie. 2.2 De vragen Achtereenvolgens komen in de vragenlijst de volgende thema s aan de orde: de intake zorg van kraamverzorgende tijdens de bevalling zorg van kraamverzorgende tijdens de kraamperiode samenwerking en afstemming zorg algemeen oordeel Daarnaast wordt een aantal vragen over de cliënt gesteld. 2.3 De antwoorden Respondenten werd verzocht om het antwoord te kiezen dat het meest op hun ervaringen van toepassing was. De antwoordmogelijkheid niet van toepassing (n.v.t.) geldt wanneer een cliënt een situatie niet heeft meegemaakt en hier dus niet over kan oordelen, of als de cliënt bepaalde hulp niet nodig heeft of niet wil ontvangen. Indien van toepassing wordt boven de grafieken aangegeven hoeveel cliënten dit antwoord hebben gekozen. 2.4 Rapportage Opbouw rapportage In deze rapportage worden in hoofdstuk 4 alle vragen en antwoorden gepresenteerd. De resultaten zijn weergegeven in de vorm van staafdiagrammen. Deze wijze van presenteren heeft als voordeel dat bij iedere vraag in één oogopslag kan worden gezien wat de belangrijkste uitkomsten zijn. concept 9 van 55

10 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit Staafdiagrammen Er wordt in deze rapportage gebruik gemaakt van twee soorten staafdiagrammen, namelijk gegroepeerde en gestapelde staafdiagrammen. Het gegroepeerde staafdiagram ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 64. Wat is uw leeftijd? 45 jaar en ouder t/m 44 jaar 29% 25 t/m 34 jaar 69% 18 t/m 24 jaar 3% Jonger dan 18 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Boven de grafiek staat de gestelde vraag (met CQI vraagnummer). Bij de naam van de organisatie eronder staat aangegeven hoeveel respondenten in totaal deze vraag hebben beantwoord. Naast de staven staan de percentages respondenten die het betreffende antwoord hebben gekozen. Wanneer het percentage kleiner is dan 0,5% wordt deze niet afgebeeld. Dit dient ervoor de visuele weergave van de grafiek zo helder mogelijk te houden. Het zogenaamde gestapelde staafdiagram ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 34. Vond u de kraamverzorgende(n) deskundig? 5% 27% 67% 183 Nooit Soms Meestal Altijd Ook in dit staafdiagram kan de procentuele verdeling van de respondenten over de verschillende antwoordcategorieën worden bekeken. Bovendien kan worden afgelezen hoe de percentages over de antwoordcategorieën optellen. Rechts van het staafdiagram staat de legenda van de gebruikte antwoordcategorieën. In de staaf staan de percentages van de respondenten die een bepaald antwoord hebben gekozen. In deze grafiek geldt dat wanneer het percentage kleiner is dan 3,5% deze niet wordt afgebeeld Vergelijkingen Op verzoek van Kraam Inzicht zijn in deze rapportage, naast de uitkomsten van de cliëntenraadpleging van, ook de uitkomsten gepresenteerd van de raadpleging die in heeft plaatsgevonden en de uitkomsten van alle andere door Facit geraadpleegde organisaties in Dit is geen officiële vergelijking volgens de CQI-richtlijnen. Omdat er bij deze weergave geen casemix correctie is toegepast, kunnen er verschillen met de vergelijkingsinformatie in het prestatieoverzicht optreden. Verder geldt dat zichtbare verschillen pas na nadere statistische analyse als significant verschil kunnen worden benoemd. concept 10 van 55

11 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 3 Cliëntenraadpleging onder kraamvrouwen 3.1 Doelgroep De doelgroep voor de cliëntenraadpleging onder kraamvrouwen van Kraam Inzicht werd gevormd door cliënten die in de afgelopen 3 maanden van deze organisatie kraamzorg ontvingen. Van deze cliënten zijn door medewerkers van Kraam Inzicht geen cliënten uitgesloten van deelname aan het onderzoek. Het aantal cliënten dat uitgenodigd kon worden voor deelname bedroeg 361. De gemiddelde leeftijd van deze cliënten was 36,6jaar. 3.2 Informatievoorziening De vragenlijst is gedigitaliseerd en is door de respondenten via internet ingevuld. Cliënten zijn middels een mail benaderd voor deelname aan de raadpleging, cliënten waarvan geen mailadres bekend was, hebben een uitnodigingsbrief thuisgestuurd gekregen. In de mail en brief was een inlogcode vermeld, waarmee de cliënten toegang konden krijgen tot de online vragenlijst. In de mail en brief werden o.a. het doel van het onderzoek, alsmede de vertrouwelijkheid en de anonimiteit van het onderzoek toegelicht. Ook is aangegeven dat cliënten voor vragen en/of opmerkingen over het onderzoek en de vragenlijst telefonisch of via contact konden opnemen met Facit. 3.3 Dataverzameling De verzendingen zijn door Facit verzorgd conform werkinstructies voor de CQI Kraamzorg en de landelijke richtlijnen in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 03 (januari ). Op donderdag 20 december is de eerste uitnodiging verzonden. Na een week is een bedankje/reminder gestuurd. Na 4 weken ontvingen de non-respondenten nogmaals een extra uitnodiging/reminder. concept 11 van 55

12 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit concept 12 van 55

13 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 4 Uitkomsten van de cliëntenraadpleging Kraamzorg 4.1 Respons In totaal hebben 191 van de 348 cliënten de vragenlijst ingevuld. De (netto) respons voor de raadpleging bij Kraam Inzicht bedraagt daarmee 55%. 4.2 Uitkomsten cliëntenraadpleging INTRODUCTIE 1. Heeft u in de periode 1 augustus t/m 31 oktober kraamzorg gekregen? Vraag 1 is een screenervraag in de online vragenlijst waarmee cliënten worden geselecteerd die kraamzorg hebben gekregen. Alleen van de groep cliënten die deze vraag met Ja heeft beantwoord, worden de ervaringen met de kraamzorg van Kraam Inzicht gerapporteerd. 2. Op welke datum bent u bevallen? Van de bevaldatum worden in deze rapportage geen statistieken gepresenteerd. DE INTAKE De vragen 3 t/m 9 gaan over het voorbereidend gesprek (intake) voor de bevalling. 3. Heeft u vóór de bevalling een voorbereidend gesprek gehad met iemand van de kraamzorgaanbieder over de kraamzorg? (meerdere antwoorden mogelijk) Ja, er is iemand bij mij thuis geweest 97% 98% Ja, er is telefonisch contact geweest 5% 4% Ja, tijdens een groepsbijeenkomst/ groepsintake Nee 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, er is iemand bij mij thuis geweest 65% 3105 Ja, er is telefonisch contact geweest 36% Nee Ja, tijdens een groepsbijeenkomst/ groepsintake 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 13 van 55

14 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 4. Bent u geïnformeerd over wat u in huis moest hebben voor de bevalling en daarna? 97% % 4% 96% 3067 Nee Ja 5. Kreeg u informatie van de kraamzorgaanbieder over de dingen die wel of juist niet bij de taken van de kraamverzorgende horen? 7% 93% % 9 10% 90% 3056 Nee Ja 6. Kreeg u informatie over de bereikbaarheid van de kraamzorgaanbieder? 98% % 5% 95% 3050 Nee Ja concept 14 van 55

15 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 7. Is met u besproken hoeveel uren kraamzorg u zou krijgen? 99% % 98% 3071 Nee Ja 8. Wat is er met u afgesproken tijdens het gesprek over het aantal uren kraamzorg dat u na de bevalling zou krijgen? Minder dan 49 uur 8% 10% uur 59% 7 Meer dan 49 uur 3% 2% Weet ik niet 18% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Minder dan 49 uur 17% uur 55% Meer dan 49 uur 8% Weet ik niet 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% concept 15 van 55

16 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 9. Zijn er met u schriftelijke afspraken gemaakt over de kraamzorg die u van de kraamzorgaanbieder zou krijgen? 7% % 20% 66% % 19% 68% 3052 Nee, geen afspraken Nee, alleen mondelinge afspraken Ja ZORG VAN KRAAMVERZORGENDE TIJDENS DE BEVALLING De vragen 10 t/m 16 gaan over de ervaringen van de cliënten met de kraamverzorgende tijdens de bevalling. 10. Waar bent u bevallen? Thuis 16% 16% Ziekenhuis 78% 8 Kraamhotel/ geboortecentrum 6% Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Thuis 22% 3105 Ziekenhuis Kraamhotel/ geboortecentrum 77% Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% concept 16 van 55

17 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 11. Is er een kraamverzorgende opgeroepen om bij de bevalling te assisteren? Ja 76% 85% 42 Nee 15% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12. Was de kraamverzorgende op tijd aanwezig om te helpen bij de bevalling? (meerdere antwoorden mogelijk) Ja 72% 75% Nee, de bevalling ging te snel 22% 25% Nee, de kraamverzorgende kwam te laat 7% Nee, de kraamverzorgende was te laat opgeroepen 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja 72% 645 Nee, de bevalling ging te snel 25% Nee, de kraamverzorgende kwam te laat 3% Nee, de kraamverzorgende was te laat opgeroepen 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 17 van 55

18 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 13. Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet op tijd was om te helpen bij de bevalling? 46% 54% 13 15% 83% 181 Groot probleem Klein probleem Geen probleem concept 18 van 55

19 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 14. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende voor de zorg tijdens de bevalling? Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend % 25% 25% 33% % 4 8,7 8, % 8% 8% 8% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% % 8 27% gemiddeld 8,6 7 12% 6 4% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% concept 19 van 55

20 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit ZORG VAN KRAAMVERZORGENDE TIJDENS DE KRAAMPERIODE Indien de cliënt thuis is bevallen zijn de vragen 15 t/m 17 niet van toepassing. 15. Was de kraamverzorgende snel aanwezig nadat u thuis kwam? 8% 93% % 90% 7% 93% 2408 Nee Ja 16. Waarom was de kraamverzorgende niet snel aanwezig nadat u thuis kwam? (meerdere antwoorden mogelijk) Er was afgesproken dat de kraamverzorgende later zou komen 35% 36% Anders 18% 50% Het tijdstip van thuiskomst viel buiten de werktijd van de kraamverzorgende 7% 47% Er was op dat moment geen kraamverzorgende beschikbaar 14% 29% De kraamzorgaanbieder wist niet dat ik thuiskwam 7% Er was geen kraamzorg afgesproken 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anders 35% 172 Het tijdstip van thuiskomst viel buiten de werktijd van de kraamverzorgende Er was op dat moment geen kraamverzorgende beschikbaar Er was afgesproken dat de kraamverzorgende later zou komen De kraamzorgaanbieder wist niet dat ik thuiskwam 3% 27% 26% 16% Er was geen kraamzorg afgesproken 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 20 van 55

21 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 17. Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet snel aanwezig was nadat u thuis kwam? 6% 35% 59% 17 20% 80% 15 6% 36% 58% 171 Groot probleem Klein probleem Geen probleem 18. Heeft u het aantal uren kraamzorg gekregen dat vooraf met u was besproken? Nee, minder 2 24% Nee, meer 23% 30% Ja precies zoals afgesproken 44% 52% Niet van toepassing, er was niets afgesproken 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nee, minder 20% 3105 Nee, meer 22% Ja precies zoals afgesproken 56% Niet van toepassing, er was niets afgesproken 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 19. Hoeveel uren kraamzorg heeft u gekregen? (de hulp tijdens de bevalling niet meerekenen) gemiddeld concept 21 van 55

22 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 20. Wat was de reden dat u meer of minder uren kraamzorg heeft gehad? (meerdere antwoorden mogelijk) Verblijf in het ziekenhuis na de bevalling 43% 39% Conditie moeder 32% 3 Problemen met voeding 27% 28% Anders 2 26% Conditie baby 15% 1 Eigen verzoek 7% 1 Tekort aan kraamverzorgenden 2% Meerling 2% Kosten 0% 20% 40% 60% 80% 100% Verblijf in het ziekenhuis na de bevalling 42% 1288 Conditie moeder Problemen met voeding 3 22% Anders 2 Conditie baby 10% Eigen verzoek 9% Tekort aan kraamverzorgenden 5% Meerling Kosten 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 22 van 55

23 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 21. Wat vindt u van het uiteindelijke aantal uren kraamzorg dat u heeft gehad? Te veel 2% 3% Ruim voldoende 2 3 Voldoende 53% 60% Net voldoende 10% 10% Te weinig 4% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Te veel 3% 3094 Ruim voldoende 27% Voldoende 55% Net voldoende 9% Te weinig 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 22. Had u tijdens de hele kraamperiode overdag dezelfde kraamverzorgende? (de hulp tijdens de bevalling niet meerekenen) Ja 92% 89% Nee, meer dan 2 verschillende kraamverzorgenden Nee, 2 verschillende kraamverzorgenden 8% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja 79% 3105 Nee, meer dan 2 verschillende kraamverzorgenden 2% Nee, 2 verschillende kraamverzorgenden 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 23 van 55

24 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 23. Was het een probleem dat u tijdens de kraamperiode twee of meer verschillende kraamverzorgenden had? 22% 78% 23 5% 37% 58% 19 5% 30% 65% 640 Groot probleem Klein probleem Geen probleem 24. Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van borstvoeding? 97% % % Nee Ja Niet van toepassing 25. Was de begeleiding bij het geven van borstvoeding voldoende? 8% 92% % 7% 93% 2297 Nee Ja concept 24 van 55

25 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 26. Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van flesvoeding? 35% 65% % 74% % 76% Nee Ja Niet van toepassing 27. Was de begeleiding bij het geven van flesvoeding voldoende? 99% % 98% 1208 Nee Ja 28. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) op een begrijpelijke manier uitleg? 10% 87% % 83% % 85% 3093 Nooit Soms Meestal Altijd concept 25 van 55

26 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 29. Was (waren) de kraamverzorgende(n) beleefd tegen u? 96% % 184 5% 94% 3098 Nooit Soms Meestal Altijd 30. Luisterde(n) de kraamverzorgende(n) aandachtig naar u? 1 85% % 84% % 84% 3099 Nooit Soms Meestal Altijd 31. Nam(en) de kraamverzorgende(n) u serieus? 7% 93% 291 7% % Nooit Soms Meestal Altijd concept 26 van 55

27 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 32. Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor u? 9% 88% % 82% % 87% 3101 Nooit Soms Meestal Altijd 33. Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor uw baby? 5% 93% 290 6% 93% 184 6% 92% 3097 Nooit Soms Meestal Altijd 34. Vond u de kraamverzorgende(n) deskundig? 22% 75% 290 5% 27% 67% 183 4% 20% 75% 3089 Nooit Soms Meestal Altijd concept 27 van 55

28 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 35. Ging(en) de kraamverzorgende(n) zelfstandig te werk? 14% 84% 291 7% 13% % Nooit Soms Meestal Altijd 36. Was (waren) de kraamverzorgende(n) oplettend bij eventuele problemen? 20% 78% % 76% 180 4% 16% 79% 3082 Nooit Soms Meestal Altijd 37. Lette(n) de kraamverzorgende(n) erop dat u voldoende rust kreeg? 6% 26% 67% 291 7% 26% 67% 182 6% 2 72% 3095 Nooit Soms Meestal Altijd concept 28 van 55

29 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 38. Begeleidde(n) de kraamverzorgende(n) u in de omgang met uw baby? 4% 19% 76% 290 5% 23% % 19% 75% 3090 Nooit Soms Meestal Altijd 39. Betrok(ken) de kraamverzorgende(n) uw partner bij de kraamzorg? 5% 23% 73% % 30% 62% % 23% 68% Nooit Soms Meestal Altijd Niet van toepassing 40. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor uw persoonlijke hygiëne? (comfortabel, schoon) 13% 82% 291 4% 15% 82% 179 4% 13% Nooit Soms Meestal Altijd concept 29 van 55

30 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 41. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor de hygiëne van uw baby? (comfortabel, schoon) 5% 94% 290 8% % Nooit Soms Meestal Altijd 42. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor een schone omgeving? (toilet, slaapkamer) 18% 79% 291 5% 13% % 13% Nooit Soms Meestal Altijd 43. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) dat u zelfvertrouwen kreeg in de omgang met uw baby? 1 85% 289 4% 1 85% % 83% 3077 Nooit Soms Meestal Altijd concept 30 van 55

31 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 44. Voelde u zich op uw gemak bij de kraamverzorgende(n)? 4% 16% 78% 291 4% 2 73% 179 5% 18% 76% 3096 Nooit Soms Meestal Altijd 45. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) advies/ voorlichting over bijvoorbeeld hygiëne, baby verzorging, voeding? 13% 84% % 80% 179 5% 16% 78% 3100 Nooit Soms Meestal Altijd 46. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) informatie over veilig slapen? 7% 93% % 94% 7% 93% 3091 Nee Ja concept 31 van 55

32 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 47. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) u tegenstrijdige informatie? 87% 13% % 16% % 16% 3062 Nooit Soms Meestal Altijd 48. Had(den) de kraamverzorgende(n) aandacht voor uw persoonlijke en culturele achtergrond? 4% 96% % 4% 96% 3031 Nee Ja 49. Kon u meebeslissen over wat het beste is voor u en uw kind? 13% 83% % 83% % 83% 3094 Nooit Soms Meestal Altijd concept 32 van 55

33 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 50. Werkte(n) de kraamverzorgende(n) op uw manier? (zoals u graag wilt dat dingen gedaan worden) 7% 39% 52% 291 7% 36% 55% 178 7% 36% 55% 3095 Nooit Soms Meestal Altijd 51. Hield(en) de kraamverzorgende(n) rekening met wat u zelf wel en niet kon? 4% 14% % % 14% 82% 3093 Nooit Soms Meestal Altijd 52. Wist u bij wie u terecht kon met vragen, problemen en eventuele klachten over de geleverde kraamzorg? 4%4% 19% 73% 288 6% 17% 75% % Nooit Soms Meestal Altijd concept 33 van 55

34 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 53. Was het een probleem om de kraamzorgaanbieder telefonisch te bereiken? 98% % % 95% Groot probleem Klein probleem Geen probleem Niet van toepassing SAMENWERKING EN AFSTEMMING ZORG 54. Werkten de kraamverzorgende(n) en de verloskundige met elkaar samen? 7% 14% 3 48% 285 7% 1 38% 45% 175 6% 13% 24% 58% 3014 Nooit Soms Meestal Altijd 55. Verwees de kraamverzorgende u naar de verloskundige wanneer u dat nodig vond? 4% 6% 18% 72% 275 5% 17% 75% 167 4% 7% 16% 74% 2942 Nooit Soms Meestal Altijd concept 34 van 55

35 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit ALGEMEEN OORDEEL 56. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende(n) voor de zorg tijdens de kraamperiode? (Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend.) % 27% 36% % 2 8,9 8,6 7 7% 10% 6 3% 3% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 10 43% gemiddeld 8,8 7 9% 6 4% % % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% concept 35 van 55

36 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 57. Zou u deze kraamverzorgende(n) bij vrienden en familie aanbevelen? 6% 15% 76% 289 8% 22% 67% 178 6% 18% 73% 3060 Beslist niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel concept 36 van 55

37 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 58. Welk cijfer geeft u de kraamzorgaanbieder/ het kraambureau? (Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend.) % 26% 25% 25% % 4 8,6 8,4 7 10% 12% 6 2% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 10 23% % 8 36% gemiddeld 8,4 7 15% 6 3% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% concept 37 van 55

38 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 59. Zou u deze kraamzorgaanbieder/ dit kraambureau bij vrienden en familie aanbevelen? 13% 84% % % Beslist niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel OVER UZELF 60. Kreeg u deze kraamzorg voor de geboorte van u eerste kind? Ja 56% 67% Nee 33% 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja 58% 3093 Nee 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 38 van 55

39 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 61. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Slecht Matig 2% 2% Goed 29% 34% Zeer goed 42% 42% Uitstekend 22% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Slecht 3094 Matig 4% Goed 40% Zeer goed 34% Uitstekend 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% concept 39 van 55

40 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 62. Hoe zou u over het algemeen de gezondheid van uw baby noemen? Slecht Matig Goed 25% 24% Zeer goed 40% 43% Uitstekend 32% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Slecht 3090 Matig Goed 26% Zeer goed 39% Uitstekend 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% concept 40 van 55

41 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 63. Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke gezondheid noemen? Slecht Matig 2% 3% Goed 24% 28% Zeer goed 32% 4 Uitstekend 33% 36% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Slecht 3084 Matig 4% Goed 3 Zeer goed 33% Uitstekend 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% concept 41 van 55

42 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 64. Wat is uw leeftijd? 45 jaar en ouder t/m 44 jaar 29% 29% 25 t/m 34 jaar 70% 69% 18 t/m 24 jaar 3% Jonger dan 18 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 45 jaar en ouder t/m 44 jaar 22% 25 t/m 34 jaar 73% 18 t/m 24 jaar 6% Jonger dan 18 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% concept 42 van 55

43 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 65. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift) Geen opleiding Lager onderwijs Lager of voorbereidend beroepsonderwijs Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 2% 2% Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 7% 10% Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2% Hoger beroepsonderwijs Wetenschappelijk onderwijs 32% 4 46% 52% Anders 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Geen opleiding 3034 Lager onderwijs Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 3% Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 6% 7% 28% Hoger beroepsonderwijs 38% Wetenschappelijk onderwijs 17% Anders 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% concept 43 van 55

44 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 66. Wat is het geboorteland van uzelf? Nederland 92% 94% Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko 2% Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nederland Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 44 van 55

45 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 67. Wat is het geboorteland van uw vader? Nederland 85% 92% Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 3% Suriname Marokko 3% Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nederland 88% 3071 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 45 van 55

46 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 68. Wat is het geboorteland van uw moeder? Nederland 87% 94% Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 3% 2% Suriname Marokko 3% Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 5% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nederland 89% 3071 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 46 van 55

47 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 69. In welke taal praat u thuis het meeste? Nederlands 94% 98% Fries Nederlands dialect Indonesisch Sranan (Surinaams) Marokkaans-Arabisch Turks Duits Papiaments (Nederlandse Antillen) Anders 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nederlands 86% 3088 Fries Nederlands dialect Indonesisch Sranan (Surinaams) Marokkaans-Arabisch 2% 7% Turks Duits Papiaments (Nederlandse Antillen) Anders 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 47 van 55

48 CQ-index Kraamzorg uitkomsten Kraam Inzicht Facit 70. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? Ja 2% 178 Nee 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja 2% 3094 Nee 0% 20% 40% 60% 80% 100% 98% 71. Hoe heeft die persoon u geholpen? (meerdere antwoorden mogelijk) Heeft op een andere manier geholpen Heeft de vragen in mijn taal vertaald Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord Heeft mijn antwoorden opgeschreven Heeft de vragen voorgelezen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Heeft de vragen voorgelezen 39% 61 Heeft de vragen in mijn taal vertaald Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 3 3 Heeft mijn antwoorden opgeschreven 13% Heeft op een andere manier geholpen 0% 20% 40% 60% 80% 100% concept 48 van 55

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg De Drechtstromen juni - maart 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg?

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? -onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juni '13 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Kraam & Co Kraamzorg Versie 3.0.0 april 2014 Drs. J.J. Laninga CQ-KR3.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ)

Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ) Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ) t.b.v. aanlevering technische databaseversie 1.2 30-1-2014 Harmen van Oene Inhoud Inhoud... 2 1 Documenthistorie... 3 2 Inleiding... 4 2.1

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Land van Horne,, en april juni 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Verantwoorde

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Zorggroep De Vechtstreek April - mei Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T augustus - september 21 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De Normen voor Verantwoorde

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Sint Annaklooster mei juli 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I... 5 1 Verantwoorde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Joris Zorg Hulp bij het Huishouden oktober-december Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg

Uitkomsten CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg CrisisCare december - nuari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo januari - maart 2014 CQ-index VV&T interviews met bewoners 2014 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3.

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3. Vragenlijst Ervaringen met eerstelijns fysiotherapie Bestemd voor personen van 8 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie CQ-index fysiotherapie Versie. Deze specifieke vragenlijst

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Actie Zorg september - november 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I... 5 1

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Uitkomsten raadpleging onder Patiënten met de CQ-index Palliatieve Zorg

Uitkomsten raadpleging onder Patiënten met de CQ-index Palliatieve Zorg Uitkomsten raadpleging onder Patiënten met de CQ-index Palliatieve Zorg Sint Annaklooster Hospice Hospice In Via Hospice Valkenhaeghe januari - mei 214 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Oude en Nieuwe Land Regio Steenwijkerland september - november Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Kerspelhof september Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Deel 1 Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ

Deel 1 Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Deel 1 Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Psychiatrisch Centrum Poortugaal augustus september 29

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Zonnewiede juni Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep De Vechtstreek De Vechtstreek Zorg Thuis oktober december Publicatie van (delen van) deze

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek september - november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Vragenlijst Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die onderzoek en/ of een behandeling voor een borstafwijking hebben gehad CQ-index Mammacare (G) Versie

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting SHDH De Blinkert september november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Het Mennistenerf/ Wijksteunpunt Dirk Prins maart - mei 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ CONCEPT. CrisisCare Trubendorffer Amsterdam. Oktober december 2011

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ CONCEPT. CrisisCare Trubendorffer Amsterdam. Oktober december 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Trubendorffer Amsterdam Oktober december 211 CONCEPT Inhoudsopgave

Nadere informatie

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum?

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum? Net als bij de CQ-index Revalidatiecentra Volwassenen is met de begeleidingscommissie besproken welke items worden verwijderd of worden aangepast. De items waarvan besloten is om deze te verwijderen zijn

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg

Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg Arkin, Novarum november nuari 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I...

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BZW Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de

Nadere informatie

CQ-index Astma en COPD

CQ-index Astma en COPD CQ-index Astma en COPD Ervaringen met de zorg voor astma en/of COPD Vragenlijst voor mensen van 16 jaar en ouder Verkorte versie 2.0 November 2013 Deze vragenlijst gaat over ervaringen met de zorg voor

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Thuiszorg Weert april - juni Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel oktober 05 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Twente (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Zwolle Ambulant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis. Vierstroom. oktober december 2013. Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis. Vierstroom. oktober december 2013. Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Vierstroom oktober december 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Mariënburght april - juni Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De kraamzorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten Wat is kraamzorg? Wat zijn feiten rondom kraamzorg? Definitie > Feiten > Hoe wordt kraamzorg gefinancierd? Wat kost kraamzorg en wat levert het

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis De Woonmensen maart april Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien Vragenlijst Ervaringen met een audicien Bestemd voor mensen die voor een hoortoestel naar een audicien zijn gegaan CQ-index Audiciens Versie 2.1 Deze vragenlijst is ontwikkeld door het Centrum Klantervaring

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Borchleen december 2013 januari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Ananz september - oktober Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien Vragenlijst Ervaringen met een audicien Bestemd voor mensen die voor een hoortoestel naar een audicien zijn gegaan CQ-index Audiciens Versie 2.1 Deze vragenlijst is ontwikkeld door het Centrum Klantervaring

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Dordrecht (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land KSW Nieuw Clarenberg en juni - juli Publicatie

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van hartfalenzorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met chronisch hartfalen. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie