Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg"

Transcriptie

1 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg De Drechtstromen juni - maart 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I Kwaliteitsindicatoren Kraamzorg Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren Kwaliteitsindicatoren CQ-index CQ-index Kraamzorg bij De Drechtstromen Achtergrond De vragen De antwoorden Rapportage Opbouw rapportage Staafdiagrammen Vergelijkingen Cliëntenraadpleging onder kraamvrouwen Steekproeftrekking Informatievoorziening Dataverzameling Uitkomsten van de cliëntenraadpleging Kraamzorg Respons Uitkomsten cliëntenraadpleging Indicatorscores DEEL II Conclusies Aanbevelingen Bijlage: Vragen CQ-index Kraamzorg gerubriceerd naar indicator... 63

4

5 Inleiding DEEL I Voor u ligt de rapportage van de resultaten van de cliëntenraadpleging die bij De Drechtstromen met de CQ-index Kraamzorg is gehouden. De vragenlijst is door de respondenten via internet ingevuld. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de kwaliteitsindicatoren voor de kraamzorg en de achtergrond van de cliëntenraadpleging met de CQ-index. Hoofdstuk 2 beschrijft de gang van zaken rondom de CQ-index Kraamzorg bij De Drechtstromen. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe de steekproeftrekking, informatievoorziening en dataverzameling is verlopen. De kwantitatieve resultaten van de cliëntenraadpleging, gerapporteerd in staafdiagrammen, staan in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de indicatorscores: het gemiddelde van de scores op de vragen die samen een indicator vormen in het Kwaliteitskader Verantwoorde Kraamzorg. In Deel II worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. Facit, Velsen-Noord Brigitte Peeters april 2014

6

7 1 Kwaliteitsindicatoren Kraamzorg 1.1 Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren Het project Zichtbare Zorg Kraamzorg is gestart met als doel te omschrijven wat verantwoorde kraamzorg is en om inzicht te krijgen in de geleverde kwaliteit. Het project Zichtbare Zorg Kraamzorg wordt ondersteund door het programma Zichtbare Zorg. Het programma ondersteunt het transparant maken van de kwaliteit van zorg in alle zorgsectoren. De partijen die deelnemen aan Zichtbare Zorg Kraamzorg zijn: Actiz, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK), Landelijke beroepsvereniging verzorging en zorgprojecten (Sting), Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg (SPOT), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Consumentenbond, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Ministerie van VWS. In 2008 is begonnen met het opstellen van een Visie verantwoorde kraamzorg. Deze visie is de basis geweest voor het ontwikkelen van de kwaliteitsindicatoren. 1.2 Kwaliteitsindicatoren In totaal zijn er 18 kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren zijn verdeeld naar de verschillende procesonderdelen waaruit de kraamzorg bestaat: intake, bevalling en kraambed. De ketenzorg is apart onderscheiden. Daarnaast is een onderscheid gemaakt tussen structuurindicatoren (een voorziening in de organisatie), proces-indicatoren (resultaat van inspanningen) en uitkomst-indicatoren (effect van handelen). De indicatoren vanuit het perspectief van de cliënt worden gemeten middels de CQ-index Kraamzorg. Met de CQ-index worden 8 van de 18 indicatoren gemeten. De overige 11 indicatoren zijn vanuit het perspectief van de kraamzorgaanbieder opgesteld en dienen door de aanbieder zelf gemeten te worden. Vanaf verslagjaar is het aanleveren van kwaliteitsindicatoren verplicht voor alle kraamzorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn verplicht om de CQ-index Kraamzorg eens per twee jaar te laten uitvoeren door een geaccrediteerd meetbureau. 1.3 CQ-index De CQ-index is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De systematiek is ontwikkeld door het NIVEL (het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. Opdrachtgevers waren Agis, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw. De CQ-index is gebaseerd op de Amerikaanse CAHPS-systematiek en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE vragenlijsten. CAHPS staat voor Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems. QUOTE betekent Quality Of care Through the patients Eyes. CAHPS- en QUOTE-instrumenten zijn beide wetenschappelijk gefundeerd en meten ervaringen van consumenten van zorg. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van veel andere vragenlijsten, waarin naar tevredenheid van patiënten/consumenten wordt gevraagd. Vragen naar concrete ervaringen van zorggebruikers leveren meer bruikbare informatie op voor kwaliteitswaarborging en kwaliteitsverbetering dan meer subjectieve vragen naar tevredenheid. Daarnaast geldt dat beide families van meetinstrumenten zich globaal richten op dezelfde domeinen van kwaliteit van zorg, dat het fundament bestaat uit een mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en dat in het ontwikkelingsproces een belangrijke rol is weggelegd voor de gebruikers van zorgvoorzieningen. DEEL I concept pagina 7 van 63

8 DEEL I concept pagina 8 van 63

9 2 CQ-index Kraamzorg bij De Drechtstromen 2.1 Achtergrond In dit onderzoek naar de ervaringen van cliënten van De Drechtstromen is gebruik gemaakt van de vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg (versie 2.0, online). Deze vragenlijst bestaat uit 71, vooral gesloten, vragen. De vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met Zichtbare Zorg. De projectgroep Zichtbare Zorg bestond uit vertegenwoordigers van Zichtbare Zorg, Zorgverzekeraars Nederland (via Stichting Miletus), het Centrum Klantervaring Zorg, patiëntenorganisaties (NPCF) en zorgaanbieders (kraamverzorgenden, vertegenwoordigers van Kraamzorgorganisaties). De vragenlijst meet de ervaringen van kraamvrouwen met de kwaliteit van zorg, geleverd door één of meer kraamverzorgenden van een kraamzorgorganisatie. 2.2 De vragen Achtereenvolgens komen in de vragenlijst de volgende thema s aan de orde: de intake zorg van kraamverzorgende tijdens de bevalling zorg van kraamverzorgende tijdens de kraamperiode samenwerking en afstemming zorg algemeen oordeel Daarnaast wordt een aantal vragen over de cliënt gesteld. 2.3 De antwoorden Respondenten werd verzocht om het antwoord te kiezen dat het meest op hun ervaringen van toepassing was. De antwoordmogelijkheid niet van toepassing (n.v.t.) geldt wanneer een cliënt een situatie niet heeft meegemaakt en hier dus niet over kan oordelen, of als de cliënt bepaalde hulp niet nodig heeft of niet wil ontvangen. Indien van toepassing wordt boven de grafieken aangegeven hoeveel cliënten dit antwoord hebben gekozen. DEEL I concept pagina 9 van 63

10 2.4 Rapportage Opbouw rapportage In deze rapportage worden in hoofdstuk 4 alle vragen en antwoorden gepresenteerd. De resultaten zijn weergegeven in de vorm van staafdiagrammen. Deze wijze van presenteren heeft als voordeel dat bij iedere vraag in één oogopslag kan worden gezien wat de belangrijkste uitkomsten zijn Staafdiagrammen Er wordt in deze rapportage gebruik gemaakt van twee soorten staafdiagrammen, namelijk gegroepeerde en gestapelde staafdiagrammen. Het gegroepeerde staafdiagram ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 64. Wat is uw leeftijd? 45 jaar en ouder t/m 44 jaar 2 25 t/m 34 jaar 73% 18 t/m 24 jaar 6% Jonger dan 18 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 70% 80% Boven de grafiek staat de gestelde vraag (met CQI vraagnummer). Bij de naam van de organisatie eronder staat aangegeven hoeveel respondenten in totaal deze vraag hebben beantwoord. Naast de staven staan de percentages respondenten die het betreffende antwoord hebben gekozen. Wanneer het percentage kleiner is dan 0,5% wordt deze niet afgebeeld. Dit dient ervoor de visuele weergave van de grafiek zo helder mogelijk te houden. Het zogenaamde gestapelde staafdiagram ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 34. Vond u de kraamverzorgende(n) deskundig? 4% 20% 75% Nooit Soms Meestal Altijd Ook in dit staafdiagram kan de procentuele verdeling van de respondenten over de verschillende antwoordcategorieën worden bekeken. Bovendien kan worden afgelezen hoe de percentages over de antwoordcategorieën optellen. Rechts van het staafdiagram staat de legenda van de gebruikte antwoordcategorieën. In de staaf staan de percentages van de respondenten die een bepaald antwoord hebben gekozen. In deze grafiek geldt dat wanneer het percentage kleiner is dan 3,5% deze niet wordt afgebeeld. DEEL I concept pagina 10 van 63

11 2.4.3 Vergelijkingen Op verzoek van De Drechtstromen zijn in deze rapportage, naast de uitkomsten van de cliëntenraadpleging van voor De Drechtstromen, ook de uitkomsten gepresenteerd van de raadpleging die in heeft plaatsgevonden en de uitkomsten van alle andere door Facit geraadpleegde organisaties. Dit is geen officiële vergelijking volgens de CQI-richtlijnen. Omdat er bij deze weergave geen casemix correctie is toegepast, kunnen er verschillen met de vergelijkingsinformatie in het prestatieoverzicht optreden. Verder geldt dat zichtbare verschillen pas na nadere statistische analyse als significant verschillend kunnen worden benoemd. DEEL I concept pagina 11 van 63

12 DEEL I concept pagina 12 van 63

13 3 Cliëntenraadpleging onder kraamvrouwen 3.1 Steekproeftrekking De doelgroep voor de cliëntenraadpleging onder kraamvrouwen van De Drechtstromen werd steeds gevormd door cliënten die in de 3 maanden voor de meting van deze organisatie kraamzorg ontvingen. Om een zo groot mogelijk aantal cliënten te kunnen aanschrijven heeft De Drechtstromen ervoor gekozen om vier keer te meten; de eerste meting is gehouden onder cliënten die van 30 maart tot en met 22 juni kraamzorg ontvingen. De tweede meting is gehouden onder cliënten die van 23 juni tot en met 14 september kraamzorg ontvingen, de derde meting onder cliënten die van 15 september tot en met 7 december kraamzorg ontvingen en de vierde en laatste meting is gehouden onder cliënten die in de periode 8 december tot en met 2 maart 2014 kraamzorg ontvingen. Van deze cliënten zijn door medewerkers van De Drechtstromen geen cliënten uitgesloten van deelname aan het onderzoek. Het aantal cliënten dat uitgenodigd kon worden voor deelname bedroeg aldus 218. De gemiddelde leeftijd van deze cliënten was 25,6 jaar. 3.2 Informatievoorziening De vragenlijst is gedigitaliseerd en is door de respondenten via internet ingevuld. Cliënten zijn middels een benaderd voor deelname aan de raadpleging. In de was een link vermeld, waarmee de cliënten toegang konden krijgen tot de online vragenlijst. In de werden o.a. het doel van het onderzoek, alsmede de vertrouwelijkheid en de anonimiteit van het onderzoek toegelicht. Ook is aangegeven dat cliënten voor vragen en/of opmerkingen over het onderzoek en de vragenlijst telefonisch of via contact konden opnemen met Facit. 3.3 Dataverzameling De s zijn door Facit verzonden conform werkinstructies voor de CQI Kraamzorg en de landelijke richtlijnen in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 03 (januari 2012). Op 27 juni, 26 september, 12 december en 6 maart 2014 zijn de eerste e- mails verzonden. In week 2, 3 en 4 na de eerste verzenddatum is aan non-respondenten een herinneringsmail gestuurd. DEEL I concept pagina 13 van 63

14 DEEL I concept pagina 14 van 63

15 4 Uitkomsten van de cliëntenraadpleging Kraamzorg 4.1 Respons In totaal zijn er 218 cliënten uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Bij 34 cliënten was er sprake van een harde bouncer (de uitnodigings kon niet afgeleverd worden op het e- mailadres). In totaal hebben 73 van de 184 cliënten die een mail hebben ontvangen de vragenlijst ingevuld. De (netto) respons voor de raadpleging bij De Drechtstromen bedraagt daarmee Uitkomsten cliëntenraadpleging INTRODUCTIE 1. Heeft u in de periode. -. kraamzorg gekregen? Vraag 1 is een screenervraag in de online vragenlijst waarmee cliënten worden geselecteerd die kraamzorg hebben gekregen binnen de onderzoeksperiode. Alleen van deze groep cliënten worden de ervaringen met de kraamzorg van De Drechtstromen gerapporteerd. 2. Op welke datum bent u bevallen? Van de bevaldatum worden in deze rapportage geen statistieken gepresenteerd. DEEL I concept pagina 15 van 63

16 DE INTAKE De vragen 3 t/m 9 gaan over het voorbereidend gesprek (intake) voor de bevalling. 3. Heeft u vóór de bevalling een voorbereidend gesprek gehad met iemand van de kraamzorgaanbieder over de kraamzorg? (meerdere antwoorden mogelijk) Ja, er is iemand bij mij thuis geweest 95% 96% 73 Ja, er is telefonisch contact geweest 5% 10% Nee 2% Ja, tijdens een groepsbijeenkomst/ groepsintake 0% 20% 40% % 80% 100% Ja, er is iemand bij mij thuis geweest 65% 3105 Ja, er is telefonisch contact geweest 36% Nee Ja, tijdens een groepsbijeenkomst/ groepsintake 0% 20% 40% % 80% 100% 4. Bent u geïnformeerd over wat u in huis moest hebben voor de bevalling en daarna? 98% % 4% 96% 3067 Nee Ja DEEL I concept pagina 16 van 63

17 5. Kreeg u informatie van de kraamzorgaanbieder over de dingen die wel of juist niet bij de taken van de kraamverzorgende horen? 7% 93% % 95% 10% 90% 3056 Nee Ja 6. Kreeg u informatie over de bereikbaarheid van de kraamzorgaanbieder? 9% % 96% 5% 95% 3050 Nee Ja DEEL I concept pagina 17 van 63

18 7. Is met u besproken hoeveel uren kraamzorg u zou krijgen? 100% % 98% 3071 Nee Ja 8. Wat is er met u afgesproken tijdens het gesprek over het aantal uren kraamzorg dat u na de bevalling zou krijgen? Minder dan 49 uur 20% uur 59% 62% Meer dan 49 uur 2% 3% Weet ik niet 8% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 70% Minder dan 49 uur 17% uur 55% Meer dan 49 uur 8% Weet ik niet 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % DEEL I concept pagina 18 van 63

19 9. Zijn er met u schriftelijke afspraken gemaakt over de kraamzorg die u van de kraamzorgaanbieder zou krijgen? 9% 23% 68% 56 20% 14% 66% 71 13% 19% 68% 3052 Nee, geen afspraken Nee, alleen mondelinge afspraken Ja ZORG VAN KRAAMVERZORGENDE TIJDENS DE BEVALLING De vragen 10 t/m 16 gaan over de ervaringen van de cliënten met de kraamverzorgende tijdens de bevalling. 10. Waar bent u bevallen? Thuis 15% 22% 72 Ziekenhuis 78% 83% Kraamhotel/ geboortecentrum Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 70% 80% 90% Thuis 22% 3105 Ziekenhuis Kraamhotel/ geboortecentrum 77% Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 70% 80% 90% DEEL I concept pagina 19 van 63

20 11. Is er een kraamverzorgende opgeroepen om bij de bevalling te assisteren? Ja 83% 100% 12 Nee 17% 0% 20% 40% % 80% 100% Ja Nee 9% 0% 20% 40% % 80% 100% 12. Was de kraamverzorgende op tijd aanwezig om te helpen bij de bevalling? (meerdere antwoorden mogelijk) Ja 92% 90% Nee, de bevalling ging te snel 8% 10% Nee, de kraamverzorgende kwam te laat Nee, de kraamverzorgende was te laat opgeroepen 0% 20% 40% % 80% 100% Ja 72% 645 Nee, de bevalling ging te snel 25% Nee, de kraamverzorgende kwam te laat 3% Nee, de kraamverzorgende was te laat opgeroepen 2% 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 20 van 63

21 13. Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet op tijd was om te helpen bij de bevalling? 15% 83% 181 Groot probleem Klein probleem Geen probleem DEEL I concept pagina 21 van 63

22 14. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende voor de zorg tijdens de bevalling? Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend % % 8,6 8,4 7 15% % 10% 20% 30% 40% 50% % 8 27% gemiddeld 8,6 7 12% 6 4% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% DEEL I concept pagina 22 van 63

23 ZORG VAN KRAAMVERZORGENDE TIJDENS DE KRAAMPERIODE Indien de cliënt thuis is bevallen zijn de vragen 15 t/m 17 niet van toepassing. 15. Was de kraamverzorgende snel aanwezig nadat u thuis kwam? 6% 94% % 7% 93% 2408 Nee Ja 16. Waarom was de kraamverzorgende niet snel aanwezig nadat u thuis kwam? (meerdere antwoorden mogelijk) Anders Er was afgesproken dat de kraamverzorgende later zou komen Er was geen kraamzorg afgesproken De kraamzorgaanbieder wist niet dat ik thuiskwam Er was op dat moment geen kraamverzorgende beschikbaar Het tijdstip van thuiskomst viel buiten de werktijd van de kraamverzorgende 0% 20% 40% % 80% 100% Anders 35% 172 Het tijdstip van thuiskomst viel buiten de werktijd van de kraamverzorgende Er was op dat moment geen kraamverzorgende beschikbaar Er was afgesproken dat de kraamverzorgende later zou komen De kraamzorgaanbieder wist niet dat ik thuiskwam 3% 27% 26% 16% Er was geen kraamzorg afgesproken 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 23 van 63

24 17. Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet snel aanwezig was nadat u thuis kwam? 6% 36% 58% 171 Groot probleem Klein probleem Geen probleem 18. Heeft u het aantal uren kraamzorg gekregen dat vooraf met u was besproken? Nee, minder 22% 17% 70 Nee, meer 27% 26% Ja precies zoals afgesproken 52% 54% Niet van toepassing, er was niets afgesproken 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % Nee, minder 20% 3105 Nee, meer 22% Ja precies zoals afgesproken 56% Niet van toepassing, er was niets afgesproken 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % DEEL I concept pagina 24 van 63

25 19. Hoeveel uren kraamzorg heeft u gekregen? (de hulp tijdens de bevalling niet meerekenen) gemiddeld DEEL I concept pagina 25 van 63

26 20. Wat was de reden dat u meer of minder uren kraamzorg heeft gehad? (meerdere antwoorden mogelijk) Verblijf in het ziekenhuis na de bevalling 36% 43% Conditie moeder 2 36% Anders 7% 36% Problemen met voeding Eigen verzoek Conditie baby Tekort aan kraamverzorgenden 25% 18% 14% 1 7% 14% 4% Meerling 4% Kosten 0% 20% 40% % 80% 100% Verblijf in het ziekenhuis na de bevalling 42% 1288 Conditie moeder Problemen met voeding 3 22% Anders 2 Conditie baby 10% Eigen verzoek 9% Tekort aan kraamverzorgenden 5% Meerling Kosten 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 26 van 63

27 21. Wat vindt u van het uiteindelijke aantal uren kraamzorg dat u heeft gehad? Te veel 7% 6% 68 Ruim voldoende 28% 33% Voldoende 38% 49% Net voldoende 12% 15% Te weinig 7% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % Te veel 3% 3094 Ruim voldoende 27% Voldoende 55% Net voldoende 9% Te weinig 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 22. Had u tijdens de hele kraamperiode overdag dezelfde kraamverzorgende? (de hulp tijdens de bevalling niet meerekenen) Ja 92% 94% 69 Nee, meer dan 2 verschillende kraamverzorgenden Nee, 2 verschillende kraamverzorgenden 8% 6% 0% 20% 40% % 80% 100% Ja 79% 3105 Nee, meer dan 2 verschillende kraamverzorgenden 2% Nee, 2 verschillende kraamverzorgenden 19% 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 27 van 63

28 23. Was het een probleem dat u tijdens de kraamperiode twee of meer verschillende kraamverzorgenden had? 5% 30% 65% 640 Groot probleem Klein probleem Geen probleem 24. Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van borstvoeding? 6% 94% % 96% % Nee Ja Niet van toepassing 25. Was de begeleiding bij het geven van borstvoeding voldoende? 20% 80% % 95% 7% 93% 2297 Nee Ja DEEL I concept pagina 28 van 63

29 26. Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van flesvoeding? 23% 77% % 90% % 76% Nee Ja Niet van toepassing 27. Was de begeleiding bij het geven van flesvoeding voldoende? 4% 96% % 98% 1208 Nee Ja 28. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) op een begrijpelijke manier uitleg? 5% 14% % 13% 82% 68 12% 85% 3093 Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 29 van 63

30 29. Was (waren) de kraamverzorgende(n) beleefd tegen u? 95% 6% 94% 68 5% 94% 3098 Nooit Soms Meestal Altijd 30. Luisterde(n) de kraamverzorgende(n) aandachtig naar u? 15% 82% 12% 87% 67 13% 84% 3099 Nooit Soms Meestal Altijd 31. Nam(en) de kraamverzorgende(n) u serieus? 13% 87% 9% 88% 68 8% Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 30 van 63

31 32. Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor u? 7% 90% 15% 82% 68 10% 87% 3101 Nooit Soms Meestal Altijd 33. Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor uw baby? 10% 90% 10% 90% 68 6% 92% 3097 Nooit Soms Meestal Altijd 34. Vond u de kraamverzorgende(n) deskundig? 12% 22% 66% 59 6% 24% % 20% 75% 3089 Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 31 van 63

32 35. Ging(en) de kraamverzorgende(n) zelfstandig te werk? 5% 12% 82% 4% 12% 82% 68 14% Nooit Soms Meestal Altijd 36. Was (waren) de kraamverzorgende(n) oplettend bij eventuele problemen? 8% 18% 73% 6% 15% 78% 68 4% 16% 79% 3082 Nooit Soms Meestal Altijd 37. Lette(n) de kraamverzorgende(n) erop dat u voldoende rust kreeg? 10% 24% 66% 59 4% 29% 65% 68 6% 2 72% 3095 Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 32 van 63

33 38. Begeleidde(n) de kraamverzorgende(n) u in de omgang met uw baby? 22% % 68 5% 19% 75% 3090 Nooit Soms Meestal Altijd 39. Betrok(ken) de kraamverzorgende(n) uw partner bij de kraamzorg? 12% 30% 55% 37% % 23% 68% Nooit Soms Meestal Altijd Niet van toepassing 40. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor uw persoonlijke hygiëne? (comfortabel, schoon) 7% 17% 75% 15% % 13% Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 33 van 63

34 41. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor de hygiëne van uw baby? (comfortabel, schoon) 8% 90% 4% 94% 68 7% Nooit Soms Meestal Altijd 42. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor een schone omgeving? (toilet, slaapkamer) 10% 83% 9% 10% % 13% Nooit Soms Meestal Altijd 43. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) dat u zelfvertrouwen kreeg in de omgang met uw baby? 15% 78% 59 7% 90% 68 13% 83% 3077 Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 34 van 63

35 44. Voelde u zich op uw gemak bij de kraamverzorgende(n)? 7% 15% 75% 4% 13% % 18% 76% 3096 Nooit Soms Meestal Altijd 45. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) advies/ voorlichting over bijvoorbeeld hygiëne, baby verzorging, voeding? 13% 17% 70% 4% 18% 76% 68 5% 16% 78% 3100 Nooit Soms Meestal Altijd 46. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) informatie over veilig slapen? 15% 85% % 9 7% 93% 3091 Nee Ja DEEL I concept pagina 35 van 63

36 47. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) u tegenstrijdige informatie? 79% 17% 58 88% 7% 4% 67 80% 16% 3062 Nooit Soms Meestal Altijd 48. Had(den) de kraamverzorgende(n) aandacht voor uw persoonlijke en culturele achtergrond? 4% 96% % 4% 96% 3031 Nee Ja 49. Kon u meebeslissen over wat het beste is voor u en uw kind? 22% 75% 59 6% % 83% 3094 Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 36 van 63

37 50. Werkte(n) de kraamverzorgende(n) op uw manier? (zoals u graag wilt dat dingen gedaan worden) 12% 27% 59% 59 9% 25% 66% 65 7% 36% 55% 3095 Nooit Soms Meestal Altijd 51. Hield(en) de kraamverzorgende(n) rekening met wat u zelf wel en niet kon? 12% 83% 12% 85% 67 4% 14% 82% 3093 Nooit Soms Meestal Altijd 52. Wist u bij wie u terecht kon met vragen, problemen en eventuele klachten over de geleverde kraamzorg? 9% 9% 7% 76% 58 15% 80% 65 13% Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 37 van 63

38 53. Was het een probleem om de kraamzorgaanbieder telefonisch te bereiken? 98% % 4% 92% % 95% Groot probleem Klein probleem Geen probleem Niet van toepassing SAMENWERKING EN AFSTEMMING ZORG 54. Werkten de kraamverzorgende(n) en de verloskundige met elkaar samen? 20% 29% 49% 59 17% 14% 67% 66 6% 13% 24% 58% 3014 Nooit Soms Meestal Altijd 55. Verwees de kraamverzorgende u naar de verloskundige wanneer u dat nodig vond? 12% 2 65% 57 8% 13% 76% 63 4% 7% 16% 74% 2942 Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 38 van 63

39 ALGEMEEN OORDEEL 56. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende(n) voor de zorg tijdens de kraamperiode? (Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend.) % 19% 37% 46% % 20% 8,5 8,8 7 10% 12% % 3% 7% % 10% 20% 30% 40% 50% 10 43% gemiddeld 8,8 7 9% 6 4% % % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% DEEL I concept pagina 39 van 63

40 57. Zou u deze kraamverzorgende(n) bij vrienden en familie aanbevelen? 5% 12% 15% 68% 59 5% 5% 16% 75% 64 6% 18% 73% 30 Beslist niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel DEEL I concept pagina 40 van 63

41 58. Welk cijfer geeft u de kraamzorgaanbieder/ het kraambureau? (Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend.) % 25% 30% 32% % 33% 8,7 8,6 7 7% 14% 6 5 2% 2% 2% 3% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 10 23% % 8 36% gemiddeld 8,4 7 15% 6 3% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% DEEL I concept pagina 41 van 63

42 59. Zou u deze kraamzorgaanbieder/ dit kraambureau bij vrienden en familie aanbevelen? 5% 22% 73% 59 5% 2 74% 66 25% Beslist niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel OVER UZELF. Kreeg u deze kraamzorg voor de geboorte van u eerste kind? Ja 46% 50% 67 Nee 50% 54% 0% 20% 40% % 80% 100% Ja 58% 3093 Nee 42% 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 42 van 63

43 61. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Slecht 65 Matig 2% 7% Goed 35% 48% Zeer goed 3 38% Uitstekend 20% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % Slecht 3094 Matig 4% Goed 40% Zeer goed 34% Uitstekend 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% DEEL I concept pagina 43 van 63

44 62. Hoe zou u over het algemeen de gezondheid van uw baby noemen? Slecht 66 Matig 2% Goed 27% 30% Zeer goed 43% 45% Uitstekend 27% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Slecht 3090 Matig Goed 26% Zeer goed 39% Uitstekend 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% DEEL I concept pagina 44 van 63

45 63. Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke gezondheid noemen? Slecht 64 Matig 3% 10% Goed Zeer goed 32% 33% 30% 30% Uitstekend 28% 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Slecht 3084 Matig 4% Goed 3 Zeer goed 33% Uitstekend 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% DEEL I concept pagina 45 van 63

46 64. Wat is uw leeftijd? 45 jaar en ouder t/m 44 jaar 22% 2 25 t/m 34 jaar 68% 73% 18 t/m 24 jaar 6% 10% Jonger dan 18 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 70% 80% 45 jaar en ouder t/m 44 jaar 22% 25 t/m 34 jaar 73% 18 t/m 24 jaar 6% Jonger dan 18 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 70% 80% DEEL I concept pagina 46 van 63

47 65. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift) Geen opleiding Lager onderwijs Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 3% Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 7% 9% Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 40% 42% Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 5% 5% Hoger beroepsonderwijs 25% 36% Wetenschappelijk onderwijs 7% 17% Anders 2% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Geen opleiding 3034 Lager onderwijs Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 3% Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 6% 7% 28% Hoger beroepsonderwijs 38% Wetenschappelijk onderwijs 17% Anders 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% DEEL I concept pagina 47 van 63

48 66. Wat is het geboorteland van uzelf? Nederland 88% 93% 67 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname 2% Marokko 2% Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 3% 12% 0% 20% 40% % 80% 100% Nederland Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 48 van 63

49 67. Wat is het geboorteland van uw vader? Nederland 84% 88% 67 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 2% Suriname 5% Marokko 2% Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 3% 12% 0% 20% 40% % 80% 100% Nederland 88% 3071 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 49 van 63

50 68. Wat is het geboorteland van uw moeder? Nederland 82% 87% 67 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 2% Suriname 5% Marokko 2% Turkije Duitsland 2% Nederlandse Antillen Aruba Anders 3% 15% 0% 20% 40% % 80% 100% Nederland 89% 3071 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 50 van 63

51 69. In welke taal praat u thuis het meeste? Nederlands 93% 97% 67 Fries Nederlands dialect Indonesisch Sranan (Surinaams) Marokkaans-Arabisch 2% Turks Duits Papiaments (Nederlandse Antillen) Anders 2% 6% 0% 20% 40% % 80% 100% 120% Nederlands 86% 3088 Fries Nederlands dialect Indonesisch Sranan (Surinaams) Marokkaans-Arabisch 2% 7% Turks Duits Papiaments (Nederlandse Antillen) Anders 4% 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 51 van 63

52 70. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? Ja 5% 3% Nee 95% 97% 67 0% 20% 40% % 80% 100% Ja 2% 3094 Nee 0% 20% 40% % 80% 100% 98% 71. Hoe heeft die persoon u geholpen? (meerdere antwoorden mogelijk) Heeft op een andere manier geholpen Heeft de vragen in mijn taal vertaald Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord Heeft mijn antwoorden opgeschreven Heeft de vragen voorgelezen 0% 20% 40% % 80% 100% Heeft de vragen voorgelezen 39% 61 Heeft de vragen in mijn taal vertaald Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 3 3 Heeft mijn antwoorden opgeschreven 13% Heeft op een andere manier geholpen 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 52 van 63

53 5 Indicatorscores In onderstaande grafiek wordt de gemiddelde score per indicator weergegeven, met daarbij het aantal respondenten waarop deze scores zijn gebaseerd. Indicatorscore in Verschil met Verschil met 3,80 Ervaren continuiteit van zorg (N=) +0,1-0,1 3,87 Ervaren bejegening (N=) +0,0 +0,0 3,80 Ervaren informatie en communicatie (N=) +0,0 +0,0 3,77 Clientgerichtheid (Autonomie) (N=) +0,1 +0,1 3,80 Ervaren hygiene (en begeleiding) (N=) +0,1 +0,1 * 3,70 Ervaren effect van Kraamzorg (Deskundigheid) (N=) +0,0 +0,1 3,00 Ervaren organisatie van zorg (N=) +0,0 +0,0 3,70 Bekendheid met veilig slapen (N=) +0,0 +0,4 * Indicatorscore op 4-puntsschaal -0,2 0,0 0,2 ( * significant verschil) -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 ( * significant verschil) DEEL II concept pagina 53 van 63

54 Een indicatorscore is het gemiddelde van de scores op de vragen die samen een indicator vormen. Voor de beantwoording van deze vragen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van een 4-punts beoordelingsschaal, waarbij de scores 1, 2, 3 en 4 staan voor respectievelijk nooit, soms, meestal en altijd. Vragen die een andere schaal hebben worden omgezet naar een 4-puntsschaal. Randvoorwaarden bij de berekening van de scores zijn: Een respondent heeft meer dan de helft van de vragen, die samen een indicator vormen, beantwoord; 10 of meer respondenten hebben de vragen beantwoord. Is dit niet het geval, dan leidt dit in de rapportage van de indicatorgemiddelden tot lege vakjes. DEEL I concept pagina 54 van 63

55 DEEL II Conclusies Aanbevelingen

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg?

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? -onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juni '13 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ)

Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ) Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ) t.b.v. aanlevering technische databaseversie 1.2 30-1-2014 Harmen van Oene Inhoud Inhoud... 2 1 Documenthistorie... 3 2 Inleiding... 4 2.1

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Kraam & Co Kraamzorg Versie 3.0.0 april 2014 Drs. J.J. Laninga CQ-KR3.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Land van Horne,, en april juni 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Verantwoorde

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Zorggroep De Vechtstreek April - mei Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T augustus - september 21 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De Normen voor Verantwoorde

Nadere informatie

Uitkomsten raadpleging onder Patiënten met de CQ-index Palliatieve Zorg

Uitkomsten raadpleging onder Patiënten met de CQ-index Palliatieve Zorg Uitkomsten raadpleging onder Patiënten met de CQ-index Palliatieve Zorg Sint Annaklooster Hospice Hospice In Via Hospice Valkenhaeghe januari - mei 214 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Sint Annaklooster mei juli 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I... 5 1 Verantwoorde

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg

Uitkomsten CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg CrisisCare december - nuari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Kwaliteits indicatoren

Kwaliteits indicatoren Kwaliteits indicatoren KRAAMZORG Verslagjaar 2012 7 november 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gebruikershandleiding 5 3. Samenvatting indicatoren 6 4. Kwaliteitsindicatoren 8 1 Tijdige intake 8 2

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3.

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3. Vragenlijst Ervaringen met eerstelijns fysiotherapie Bestemd voor personen van 8 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie CQ-index fysiotherapie Versie. Deze specifieke vragenlijst

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Joris Zorg Hulp bij het Huishouden oktober-december Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo januari - maart 2014 CQ-index VV&T interviews met bewoners 2014 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Actie Zorg september - november 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I... 5 1

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Het Mennistenerf/ Wijksteunpunt Dirk Prins maart - mei 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek september - november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep De Vechtstreek De Vechtstreek Zorg Thuis oktober december Publicatie van (delen van) deze

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch januari - maart 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Uitkomsten raadpleging onder ouders van cliënten van de cluster Jeugd en Gezin

Uitkomsten raadpleging onder ouders van cliënten van de cluster Jeugd en Gezin Uitkomsten raadpleging onder ouders van cliënten van de cluster Jeugd en Gezin januari 214 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Deel I... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ CONCEPT. CrisisCare Trubendorffer Amsterdam. Oktober december 2011

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ CONCEPT. CrisisCare Trubendorffer Amsterdam. Oktober december 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Trubendorffer Amsterdam Oktober december 211 CONCEPT Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting SHDH De Blinkert september november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Kerspelhof september Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Deel 1 Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ

Deel 1 Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Deel 1 Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Psychiatrisch Centrum Poortugaal augustus september 29

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Oude en Nieuwe Land Regio Steenwijkerland september - november Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum?

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum? Net als bij de CQ-index Revalidatiecentra Volwassenen is met de begeleidingscommissie besproken welke items worden verwijderd of worden aangepast. De items waarvan besloten is om deze te verwijderen zijn

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden CarePool B.V. Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Borchleen december 2013 januari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg

Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg Arkin, Novarum november nuari 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I...

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BZW Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Zonnewiede juni Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Mariënburght april - juni Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Ananz september - oktober Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis. Vierstroom. oktober december 2013. Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis. Vierstroom. oktober december 2013. Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Vierstroom oktober december 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel oktober 05 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Thuiszorg Weert april - juni Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

CQ-index Astma en COPD

CQ-index Astma en COPD CQ-index Astma en COPD Ervaringen met de zorg voor astma en/of COPD Vragenlijst voor mensen van 16 jaar en ouder Verkorte versie 2.0 November 2013 Deze vragenlijst gaat over ervaringen met de zorg voor

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Vragenlijst Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die onderzoek en/ of een behandeling voor een borstafwijking hebben gehad CQ-index Mammacare (G) Versie

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Lindescote december 2013 januari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners oktober november 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis De Woonmensen maart april Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis mei juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Ananz Nicasius september Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof oktober - november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Savant Zorg stichtingsbreed

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Savant Zorg stichtingsbreed Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Savant Zorg stichtingsbreed juni - augustus 205 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie