Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg"

Transcriptie

1 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg De Drechtstromen juni - maart 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I Kwaliteitsindicatoren Kraamzorg Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren Kwaliteitsindicatoren CQ-index CQ-index Kraamzorg bij De Drechtstromen Achtergrond De vragen De antwoorden Rapportage Opbouw rapportage Staafdiagrammen Vergelijkingen Cliëntenraadpleging onder kraamvrouwen Steekproeftrekking Informatievoorziening Dataverzameling Uitkomsten van de cliëntenraadpleging Kraamzorg Respons Uitkomsten cliëntenraadpleging Indicatorscores DEEL II Conclusies Aanbevelingen Bijlage: Vragen CQ-index Kraamzorg gerubriceerd naar indicator... 63

4

5 Inleiding DEEL I Voor u ligt de rapportage van de resultaten van de cliëntenraadpleging die bij De Drechtstromen met de CQ-index Kraamzorg is gehouden. De vragenlijst is door de respondenten via internet ingevuld. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de kwaliteitsindicatoren voor de kraamzorg en de achtergrond van de cliëntenraadpleging met de CQ-index. Hoofdstuk 2 beschrijft de gang van zaken rondom de CQ-index Kraamzorg bij De Drechtstromen. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe de steekproeftrekking, informatievoorziening en dataverzameling is verlopen. De kwantitatieve resultaten van de cliëntenraadpleging, gerapporteerd in staafdiagrammen, staan in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de indicatorscores: het gemiddelde van de scores op de vragen die samen een indicator vormen in het Kwaliteitskader Verantwoorde Kraamzorg. In Deel II worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. Facit, Velsen-Noord Brigitte Peeters april 2014

6

7 1 Kwaliteitsindicatoren Kraamzorg 1.1 Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren Het project Zichtbare Zorg Kraamzorg is gestart met als doel te omschrijven wat verantwoorde kraamzorg is en om inzicht te krijgen in de geleverde kwaliteit. Het project Zichtbare Zorg Kraamzorg wordt ondersteund door het programma Zichtbare Zorg. Het programma ondersteunt het transparant maken van de kwaliteit van zorg in alle zorgsectoren. De partijen die deelnemen aan Zichtbare Zorg Kraamzorg zijn: Actiz, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK), Landelijke beroepsvereniging verzorging en zorgprojecten (Sting), Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg (SPOT), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Consumentenbond, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Ministerie van VWS. In 2008 is begonnen met het opstellen van een Visie verantwoorde kraamzorg. Deze visie is de basis geweest voor het ontwikkelen van de kwaliteitsindicatoren. 1.2 Kwaliteitsindicatoren In totaal zijn er 18 kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren zijn verdeeld naar de verschillende procesonderdelen waaruit de kraamzorg bestaat: intake, bevalling en kraambed. De ketenzorg is apart onderscheiden. Daarnaast is een onderscheid gemaakt tussen structuurindicatoren (een voorziening in de organisatie), proces-indicatoren (resultaat van inspanningen) en uitkomst-indicatoren (effect van handelen). De indicatoren vanuit het perspectief van de cliënt worden gemeten middels de CQ-index Kraamzorg. Met de CQ-index worden 8 van de 18 indicatoren gemeten. De overige 11 indicatoren zijn vanuit het perspectief van de kraamzorgaanbieder opgesteld en dienen door de aanbieder zelf gemeten te worden. Vanaf verslagjaar is het aanleveren van kwaliteitsindicatoren verplicht voor alle kraamzorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn verplicht om de CQ-index Kraamzorg eens per twee jaar te laten uitvoeren door een geaccrediteerd meetbureau. 1.3 CQ-index De CQ-index is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De systematiek is ontwikkeld door het NIVEL (het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. Opdrachtgevers waren Agis, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw. De CQ-index is gebaseerd op de Amerikaanse CAHPS-systematiek en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE vragenlijsten. CAHPS staat voor Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems. QUOTE betekent Quality Of care Through the patients Eyes. CAHPS- en QUOTE-instrumenten zijn beide wetenschappelijk gefundeerd en meten ervaringen van consumenten van zorg. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van veel andere vragenlijsten, waarin naar tevredenheid van patiënten/consumenten wordt gevraagd. Vragen naar concrete ervaringen van zorggebruikers leveren meer bruikbare informatie op voor kwaliteitswaarborging en kwaliteitsverbetering dan meer subjectieve vragen naar tevredenheid. Daarnaast geldt dat beide families van meetinstrumenten zich globaal richten op dezelfde domeinen van kwaliteit van zorg, dat het fundament bestaat uit een mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en dat in het ontwikkelingsproces een belangrijke rol is weggelegd voor de gebruikers van zorgvoorzieningen. DEEL I concept pagina 7 van 63

8 DEEL I concept pagina 8 van 63

9 2 CQ-index Kraamzorg bij De Drechtstromen 2.1 Achtergrond In dit onderzoek naar de ervaringen van cliënten van De Drechtstromen is gebruik gemaakt van de vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg (versie 2.0, online). Deze vragenlijst bestaat uit 71, vooral gesloten, vragen. De vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met Zichtbare Zorg. De projectgroep Zichtbare Zorg bestond uit vertegenwoordigers van Zichtbare Zorg, Zorgverzekeraars Nederland (via Stichting Miletus), het Centrum Klantervaring Zorg, patiëntenorganisaties (NPCF) en zorgaanbieders (kraamverzorgenden, vertegenwoordigers van Kraamzorgorganisaties). De vragenlijst meet de ervaringen van kraamvrouwen met de kwaliteit van zorg, geleverd door één of meer kraamverzorgenden van een kraamzorgorganisatie. 2.2 De vragen Achtereenvolgens komen in de vragenlijst de volgende thema s aan de orde: de intake zorg van kraamverzorgende tijdens de bevalling zorg van kraamverzorgende tijdens de kraamperiode samenwerking en afstemming zorg algemeen oordeel Daarnaast wordt een aantal vragen over de cliënt gesteld. 2.3 De antwoorden Respondenten werd verzocht om het antwoord te kiezen dat het meest op hun ervaringen van toepassing was. De antwoordmogelijkheid niet van toepassing (n.v.t.) geldt wanneer een cliënt een situatie niet heeft meegemaakt en hier dus niet over kan oordelen, of als de cliënt bepaalde hulp niet nodig heeft of niet wil ontvangen. Indien van toepassing wordt boven de grafieken aangegeven hoeveel cliënten dit antwoord hebben gekozen. DEEL I concept pagina 9 van 63

10 2.4 Rapportage Opbouw rapportage In deze rapportage worden in hoofdstuk 4 alle vragen en antwoorden gepresenteerd. De resultaten zijn weergegeven in de vorm van staafdiagrammen. Deze wijze van presenteren heeft als voordeel dat bij iedere vraag in één oogopslag kan worden gezien wat de belangrijkste uitkomsten zijn Staafdiagrammen Er wordt in deze rapportage gebruik gemaakt van twee soorten staafdiagrammen, namelijk gegroepeerde en gestapelde staafdiagrammen. Het gegroepeerde staafdiagram ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 64. Wat is uw leeftijd? 45 jaar en ouder t/m 44 jaar 2 25 t/m 34 jaar 73% 18 t/m 24 jaar 6% Jonger dan 18 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 70% 80% Boven de grafiek staat de gestelde vraag (met CQI vraagnummer). Bij de naam van de organisatie eronder staat aangegeven hoeveel respondenten in totaal deze vraag hebben beantwoord. Naast de staven staan de percentages respondenten die het betreffende antwoord hebben gekozen. Wanneer het percentage kleiner is dan 0,5% wordt deze niet afgebeeld. Dit dient ervoor de visuele weergave van de grafiek zo helder mogelijk te houden. Het zogenaamde gestapelde staafdiagram ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 34. Vond u de kraamverzorgende(n) deskundig? 4% 20% 75% Nooit Soms Meestal Altijd Ook in dit staafdiagram kan de procentuele verdeling van de respondenten over de verschillende antwoordcategorieën worden bekeken. Bovendien kan worden afgelezen hoe de percentages over de antwoordcategorieën optellen. Rechts van het staafdiagram staat de legenda van de gebruikte antwoordcategorieën. In de staaf staan de percentages van de respondenten die een bepaald antwoord hebben gekozen. In deze grafiek geldt dat wanneer het percentage kleiner is dan 3,5% deze niet wordt afgebeeld. DEEL I concept pagina 10 van 63

11 2.4.3 Vergelijkingen Op verzoek van De Drechtstromen zijn in deze rapportage, naast de uitkomsten van de cliëntenraadpleging van voor De Drechtstromen, ook de uitkomsten gepresenteerd van de raadpleging die in heeft plaatsgevonden en de uitkomsten van alle andere door Facit geraadpleegde organisaties. Dit is geen officiële vergelijking volgens de CQI-richtlijnen. Omdat er bij deze weergave geen casemix correctie is toegepast, kunnen er verschillen met de vergelijkingsinformatie in het prestatieoverzicht optreden. Verder geldt dat zichtbare verschillen pas na nadere statistische analyse als significant verschillend kunnen worden benoemd. DEEL I concept pagina 11 van 63

12 DEEL I concept pagina 12 van 63

13 3 Cliëntenraadpleging onder kraamvrouwen 3.1 Steekproeftrekking De doelgroep voor de cliëntenraadpleging onder kraamvrouwen van De Drechtstromen werd steeds gevormd door cliënten die in de 3 maanden voor de meting van deze organisatie kraamzorg ontvingen. Om een zo groot mogelijk aantal cliënten te kunnen aanschrijven heeft De Drechtstromen ervoor gekozen om vier keer te meten; de eerste meting is gehouden onder cliënten die van 30 maart tot en met 22 juni kraamzorg ontvingen. De tweede meting is gehouden onder cliënten die van 23 juni tot en met 14 september kraamzorg ontvingen, de derde meting onder cliënten die van 15 september tot en met 7 december kraamzorg ontvingen en de vierde en laatste meting is gehouden onder cliënten die in de periode 8 december tot en met 2 maart 2014 kraamzorg ontvingen. Van deze cliënten zijn door medewerkers van De Drechtstromen geen cliënten uitgesloten van deelname aan het onderzoek. Het aantal cliënten dat uitgenodigd kon worden voor deelname bedroeg aldus 218. De gemiddelde leeftijd van deze cliënten was 25,6 jaar. 3.2 Informatievoorziening De vragenlijst is gedigitaliseerd en is door de respondenten via internet ingevuld. Cliënten zijn middels een benaderd voor deelname aan de raadpleging. In de was een link vermeld, waarmee de cliënten toegang konden krijgen tot de online vragenlijst. In de werden o.a. het doel van het onderzoek, alsmede de vertrouwelijkheid en de anonimiteit van het onderzoek toegelicht. Ook is aangegeven dat cliënten voor vragen en/of opmerkingen over het onderzoek en de vragenlijst telefonisch of via contact konden opnemen met Facit. 3.3 Dataverzameling De s zijn door Facit verzonden conform werkinstructies voor de CQI Kraamzorg en de landelijke richtlijnen in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 03 (januari 2012). Op 27 juni, 26 september, 12 december en 6 maart 2014 zijn de eerste e- mails verzonden. In week 2, 3 en 4 na de eerste verzenddatum is aan non-respondenten een herinneringsmail gestuurd. DEEL I concept pagina 13 van 63

14 DEEL I concept pagina 14 van 63

15 4 Uitkomsten van de cliëntenraadpleging Kraamzorg 4.1 Respons In totaal zijn er 218 cliënten uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Bij 34 cliënten was er sprake van een harde bouncer (de uitnodigings kon niet afgeleverd worden op het e- mailadres). In totaal hebben 73 van de 184 cliënten die een mail hebben ontvangen de vragenlijst ingevuld. De (netto) respons voor de raadpleging bij De Drechtstromen bedraagt daarmee Uitkomsten cliëntenraadpleging INTRODUCTIE 1. Heeft u in de periode. -. kraamzorg gekregen? Vraag 1 is een screenervraag in de online vragenlijst waarmee cliënten worden geselecteerd die kraamzorg hebben gekregen binnen de onderzoeksperiode. Alleen van deze groep cliënten worden de ervaringen met de kraamzorg van De Drechtstromen gerapporteerd. 2. Op welke datum bent u bevallen? Van de bevaldatum worden in deze rapportage geen statistieken gepresenteerd. DEEL I concept pagina 15 van 63

16 DE INTAKE De vragen 3 t/m 9 gaan over het voorbereidend gesprek (intake) voor de bevalling. 3. Heeft u vóór de bevalling een voorbereidend gesprek gehad met iemand van de kraamzorgaanbieder over de kraamzorg? (meerdere antwoorden mogelijk) Ja, er is iemand bij mij thuis geweest 95% 96% 73 Ja, er is telefonisch contact geweest 5% 10% Nee 2% Ja, tijdens een groepsbijeenkomst/ groepsintake 0% 20% 40% % 80% 100% Ja, er is iemand bij mij thuis geweest 65% 3105 Ja, er is telefonisch contact geweest 36% Nee Ja, tijdens een groepsbijeenkomst/ groepsintake 0% 20% 40% % 80% 100% 4. Bent u geïnformeerd over wat u in huis moest hebben voor de bevalling en daarna? 98% % 4% 96% 3067 Nee Ja DEEL I concept pagina 16 van 63

17 5. Kreeg u informatie van de kraamzorgaanbieder over de dingen die wel of juist niet bij de taken van de kraamverzorgende horen? 7% 93% % 95% 10% 90% 3056 Nee Ja 6. Kreeg u informatie over de bereikbaarheid van de kraamzorgaanbieder? 9% % 96% 5% 95% 3050 Nee Ja DEEL I concept pagina 17 van 63

18 7. Is met u besproken hoeveel uren kraamzorg u zou krijgen? 100% % 98% 3071 Nee Ja 8. Wat is er met u afgesproken tijdens het gesprek over het aantal uren kraamzorg dat u na de bevalling zou krijgen? Minder dan 49 uur 20% uur 59% 62% Meer dan 49 uur 2% 3% Weet ik niet 8% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 70% Minder dan 49 uur 17% uur 55% Meer dan 49 uur 8% Weet ik niet 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % DEEL I concept pagina 18 van 63

19 9. Zijn er met u schriftelijke afspraken gemaakt over de kraamzorg die u van de kraamzorgaanbieder zou krijgen? 9% 23% 68% 56 20% 14% 66% 71 13% 19% 68% 3052 Nee, geen afspraken Nee, alleen mondelinge afspraken Ja ZORG VAN KRAAMVERZORGENDE TIJDENS DE BEVALLING De vragen 10 t/m 16 gaan over de ervaringen van de cliënten met de kraamverzorgende tijdens de bevalling. 10. Waar bent u bevallen? Thuis 15% 22% 72 Ziekenhuis 78% 83% Kraamhotel/ geboortecentrum Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 70% 80% 90% Thuis 22% 3105 Ziekenhuis Kraamhotel/ geboortecentrum 77% Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 70% 80% 90% DEEL I concept pagina 19 van 63

20 11. Is er een kraamverzorgende opgeroepen om bij de bevalling te assisteren? Ja 83% 100% 12 Nee 17% 0% 20% 40% % 80% 100% Ja Nee 9% 0% 20% 40% % 80% 100% 12. Was de kraamverzorgende op tijd aanwezig om te helpen bij de bevalling? (meerdere antwoorden mogelijk) Ja 92% 90% Nee, de bevalling ging te snel 8% 10% Nee, de kraamverzorgende kwam te laat Nee, de kraamverzorgende was te laat opgeroepen 0% 20% 40% % 80% 100% Ja 72% 645 Nee, de bevalling ging te snel 25% Nee, de kraamverzorgende kwam te laat 3% Nee, de kraamverzorgende was te laat opgeroepen 2% 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 20 van 63

21 13. Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet op tijd was om te helpen bij de bevalling? 15% 83% 181 Groot probleem Klein probleem Geen probleem DEEL I concept pagina 21 van 63

22 14. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende voor de zorg tijdens de bevalling? Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend % % 8,6 8,4 7 15% % 10% 20% 30% 40% 50% % 8 27% gemiddeld 8,6 7 12% 6 4% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% DEEL I concept pagina 22 van 63

23 ZORG VAN KRAAMVERZORGENDE TIJDENS DE KRAAMPERIODE Indien de cliënt thuis is bevallen zijn de vragen 15 t/m 17 niet van toepassing. 15. Was de kraamverzorgende snel aanwezig nadat u thuis kwam? 6% 94% % 7% 93% 2408 Nee Ja 16. Waarom was de kraamverzorgende niet snel aanwezig nadat u thuis kwam? (meerdere antwoorden mogelijk) Anders Er was afgesproken dat de kraamverzorgende later zou komen Er was geen kraamzorg afgesproken De kraamzorgaanbieder wist niet dat ik thuiskwam Er was op dat moment geen kraamverzorgende beschikbaar Het tijdstip van thuiskomst viel buiten de werktijd van de kraamverzorgende 0% 20% 40% % 80% 100% Anders 35% 172 Het tijdstip van thuiskomst viel buiten de werktijd van de kraamverzorgende Er was op dat moment geen kraamverzorgende beschikbaar Er was afgesproken dat de kraamverzorgende later zou komen De kraamzorgaanbieder wist niet dat ik thuiskwam 3% 27% 26% 16% Er was geen kraamzorg afgesproken 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 23 van 63

24 17. Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet snel aanwezig was nadat u thuis kwam? 6% 36% 58% 171 Groot probleem Klein probleem Geen probleem 18. Heeft u het aantal uren kraamzorg gekregen dat vooraf met u was besproken? Nee, minder 22% 17% 70 Nee, meer 27% 26% Ja precies zoals afgesproken 52% 54% Niet van toepassing, er was niets afgesproken 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % Nee, minder 20% 3105 Nee, meer 22% Ja precies zoals afgesproken 56% Niet van toepassing, er was niets afgesproken 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % DEEL I concept pagina 24 van 63

25 19. Hoeveel uren kraamzorg heeft u gekregen? (de hulp tijdens de bevalling niet meerekenen) gemiddeld DEEL I concept pagina 25 van 63

26 20. Wat was de reden dat u meer of minder uren kraamzorg heeft gehad? (meerdere antwoorden mogelijk) Verblijf in het ziekenhuis na de bevalling 36% 43% Conditie moeder 2 36% Anders 7% 36% Problemen met voeding Eigen verzoek Conditie baby Tekort aan kraamverzorgenden 25% 18% 14% 1 7% 14% 4% Meerling 4% Kosten 0% 20% 40% % 80% 100% Verblijf in het ziekenhuis na de bevalling 42% 1288 Conditie moeder Problemen met voeding 3 22% Anders 2 Conditie baby 10% Eigen verzoek 9% Tekort aan kraamverzorgenden 5% Meerling Kosten 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 26 van 63

27 21. Wat vindt u van het uiteindelijke aantal uren kraamzorg dat u heeft gehad? Te veel 7% 6% 68 Ruim voldoende 28% 33% Voldoende 38% 49% Net voldoende 12% 15% Te weinig 7% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % Te veel 3% 3094 Ruim voldoende 27% Voldoende 55% Net voldoende 9% Te weinig 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 22. Had u tijdens de hele kraamperiode overdag dezelfde kraamverzorgende? (de hulp tijdens de bevalling niet meerekenen) Ja 92% 94% 69 Nee, meer dan 2 verschillende kraamverzorgenden Nee, 2 verschillende kraamverzorgenden 8% 6% 0% 20% 40% % 80% 100% Ja 79% 3105 Nee, meer dan 2 verschillende kraamverzorgenden 2% Nee, 2 verschillende kraamverzorgenden 19% 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 27 van 63

28 23. Was het een probleem dat u tijdens de kraamperiode twee of meer verschillende kraamverzorgenden had? 5% 30% 65% 640 Groot probleem Klein probleem Geen probleem 24. Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van borstvoeding? 6% 94% % 96% % Nee Ja Niet van toepassing 25. Was de begeleiding bij het geven van borstvoeding voldoende? 20% 80% % 95% 7% 93% 2297 Nee Ja DEEL I concept pagina 28 van 63

29 26. Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van flesvoeding? 23% 77% % 90% % 76% Nee Ja Niet van toepassing 27. Was de begeleiding bij het geven van flesvoeding voldoende? 4% 96% % 98% 1208 Nee Ja 28. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) op een begrijpelijke manier uitleg? 5% 14% % 13% 82% 68 12% 85% 3093 Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 29 van 63

30 29. Was (waren) de kraamverzorgende(n) beleefd tegen u? 95% 6% 94% 68 5% 94% 3098 Nooit Soms Meestal Altijd 30. Luisterde(n) de kraamverzorgende(n) aandachtig naar u? 15% 82% 12% 87% 67 13% 84% 3099 Nooit Soms Meestal Altijd 31. Nam(en) de kraamverzorgende(n) u serieus? 13% 87% 9% 88% 68 8% Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 30 van 63

31 32. Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor u? 7% 90% 15% 82% 68 10% 87% 3101 Nooit Soms Meestal Altijd 33. Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor uw baby? 10% 90% 10% 90% 68 6% 92% 3097 Nooit Soms Meestal Altijd 34. Vond u de kraamverzorgende(n) deskundig? 12% 22% 66% 59 6% 24% % 20% 75% 3089 Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 31 van 63

32 35. Ging(en) de kraamverzorgende(n) zelfstandig te werk? 5% 12% 82% 4% 12% 82% 68 14% Nooit Soms Meestal Altijd 36. Was (waren) de kraamverzorgende(n) oplettend bij eventuele problemen? 8% 18% 73% 6% 15% 78% 68 4% 16% 79% 3082 Nooit Soms Meestal Altijd 37. Lette(n) de kraamverzorgende(n) erop dat u voldoende rust kreeg? 10% 24% 66% 59 4% 29% 65% 68 6% 2 72% 3095 Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 32 van 63

33 38. Begeleidde(n) de kraamverzorgende(n) u in de omgang met uw baby? 22% % 68 5% 19% 75% 3090 Nooit Soms Meestal Altijd 39. Betrok(ken) de kraamverzorgende(n) uw partner bij de kraamzorg? 12% 30% 55% 37% % 23% 68% Nooit Soms Meestal Altijd Niet van toepassing 40. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor uw persoonlijke hygiëne? (comfortabel, schoon) 7% 17% 75% 15% % 13% Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 33 van 63

34 41. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor de hygiëne van uw baby? (comfortabel, schoon) 8% 90% 4% 94% 68 7% Nooit Soms Meestal Altijd 42. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor een schone omgeving? (toilet, slaapkamer) 10% 83% 9% 10% % 13% Nooit Soms Meestal Altijd 43. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) dat u zelfvertrouwen kreeg in de omgang met uw baby? 15% 78% 59 7% 90% 68 13% 83% 3077 Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 34 van 63

35 44. Voelde u zich op uw gemak bij de kraamverzorgende(n)? 7% 15% 75% 4% 13% % 18% 76% 3096 Nooit Soms Meestal Altijd 45. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) advies/ voorlichting over bijvoorbeeld hygiëne, baby verzorging, voeding? 13% 17% 70% 4% 18% 76% 68 5% 16% 78% 3100 Nooit Soms Meestal Altijd 46. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) informatie over veilig slapen? 15% 85% % 9 7% 93% 3091 Nee Ja DEEL I concept pagina 35 van 63

36 47. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) u tegenstrijdige informatie? 79% 17% 58 88% 7% 4% 67 80% 16% 3062 Nooit Soms Meestal Altijd 48. Had(den) de kraamverzorgende(n) aandacht voor uw persoonlijke en culturele achtergrond? 4% 96% % 4% 96% 3031 Nee Ja 49. Kon u meebeslissen over wat het beste is voor u en uw kind? 22% 75% 59 6% % 83% 3094 Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 36 van 63

37 50. Werkte(n) de kraamverzorgende(n) op uw manier? (zoals u graag wilt dat dingen gedaan worden) 12% 27% 59% 59 9% 25% 66% 65 7% 36% 55% 3095 Nooit Soms Meestal Altijd 51. Hield(en) de kraamverzorgende(n) rekening met wat u zelf wel en niet kon? 12% 83% 12% 85% 67 4% 14% 82% 3093 Nooit Soms Meestal Altijd 52. Wist u bij wie u terecht kon met vragen, problemen en eventuele klachten over de geleverde kraamzorg? 9% 9% 7% 76% 58 15% 80% 65 13% Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 37 van 63

38 53. Was het een probleem om de kraamzorgaanbieder telefonisch te bereiken? 98% % 4% 92% % 95% Groot probleem Klein probleem Geen probleem Niet van toepassing SAMENWERKING EN AFSTEMMING ZORG 54. Werkten de kraamverzorgende(n) en de verloskundige met elkaar samen? 20% 29% 49% 59 17% 14% 67% 66 6% 13% 24% 58% 3014 Nooit Soms Meestal Altijd 55. Verwees de kraamverzorgende u naar de verloskundige wanneer u dat nodig vond? 12% 2 65% 57 8% 13% 76% 63 4% 7% 16% 74% 2942 Nooit Soms Meestal Altijd DEEL I concept pagina 38 van 63

39 ALGEMEEN OORDEEL 56. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende(n) voor de zorg tijdens de kraamperiode? (Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend.) % 19% 37% 46% % 20% 8,5 8,8 7 10% 12% % 3% 7% % 10% 20% 30% 40% 50% 10 43% gemiddeld 8,8 7 9% 6 4% % % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% DEEL I concept pagina 39 van 63

40 57. Zou u deze kraamverzorgende(n) bij vrienden en familie aanbevelen? 5% 12% 15% 68% 59 5% 5% 16% 75% 64 6% 18% 73% 30 Beslist niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel DEEL I concept pagina 40 van 63

41 58. Welk cijfer geeft u de kraamzorgaanbieder/ het kraambureau? (Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend.) % 25% 30% 32% % 33% 8,7 8,6 7 7% 14% 6 5 2% 2% 2% 3% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 10 23% % 8 36% gemiddeld 8,4 7 15% 6 3% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% DEEL I concept pagina 41 van 63

42 59. Zou u deze kraamzorgaanbieder/ dit kraambureau bij vrienden en familie aanbevelen? 5% 22% 73% 59 5% 2 74% 66 25% Beslist niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel OVER UZELF. Kreeg u deze kraamzorg voor de geboorte van u eerste kind? Ja 46% 50% 67 Nee 50% 54% 0% 20% 40% % 80% 100% Ja 58% 3093 Nee 42% 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 42 van 63

43 61. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Slecht 65 Matig 2% 7% Goed 35% 48% Zeer goed 3 38% Uitstekend 20% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % Slecht 3094 Matig 4% Goed 40% Zeer goed 34% Uitstekend 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% DEEL I concept pagina 43 van 63

44 62. Hoe zou u over het algemeen de gezondheid van uw baby noemen? Slecht 66 Matig 2% Goed 27% 30% Zeer goed 43% 45% Uitstekend 27% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Slecht 3090 Matig Goed 26% Zeer goed 39% Uitstekend 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% DEEL I concept pagina 44 van 63

45 63. Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke gezondheid noemen? Slecht 64 Matig 3% 10% Goed Zeer goed 32% 33% 30% 30% Uitstekend 28% 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Slecht 3084 Matig 4% Goed 3 Zeer goed 33% Uitstekend 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% DEEL I concept pagina 45 van 63

46 64. Wat is uw leeftijd? 45 jaar en ouder t/m 44 jaar 22% 2 25 t/m 34 jaar 68% 73% 18 t/m 24 jaar 6% 10% Jonger dan 18 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 70% 80% 45 jaar en ouder t/m 44 jaar 22% 25 t/m 34 jaar 73% 18 t/m 24 jaar 6% Jonger dan 18 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 70% 80% DEEL I concept pagina 46 van 63

47 65. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift) Geen opleiding Lager onderwijs Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 3% Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 7% 9% Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 40% 42% Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 5% 5% Hoger beroepsonderwijs 25% 36% Wetenschappelijk onderwijs 7% 17% Anders 2% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Geen opleiding 3034 Lager onderwijs Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 3% Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 6% 7% 28% Hoger beroepsonderwijs 38% Wetenschappelijk onderwijs 17% Anders 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% DEEL I concept pagina 47 van 63

48 66. Wat is het geboorteland van uzelf? Nederland 88% 93% 67 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname 2% Marokko 2% Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 3% 12% 0% 20% 40% % 80% 100% Nederland Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 48 van 63

49 67. Wat is het geboorteland van uw vader? Nederland 84% 88% 67 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 2% Suriname 5% Marokko 2% Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 3% 12% 0% 20% 40% % 80% 100% Nederland 88% 3071 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 49 van 63

50 68. Wat is het geboorteland van uw moeder? Nederland 82% 87% 67 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 2% Suriname 5% Marokko 2% Turkije Duitsland 2% Nederlandse Antillen Aruba Anders 3% 15% 0% 20% 40% % 80% 100% Nederland 89% 3071 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland Nederlandse Antillen Aruba Anders 6% 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 50 van 63

51 69. In welke taal praat u thuis het meeste? Nederlands 93% 97% 67 Fries Nederlands dialect Indonesisch Sranan (Surinaams) Marokkaans-Arabisch 2% Turks Duits Papiaments (Nederlandse Antillen) Anders 2% 6% 0% 20% 40% % 80% 100% 120% Nederlands 86% 3088 Fries Nederlands dialect Indonesisch Sranan (Surinaams) Marokkaans-Arabisch 2% 7% Turks Duits Papiaments (Nederlandse Antillen) Anders 4% 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 51 van 63

52 70. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? Ja 5% 3% Nee 95% 97% 67 0% 20% 40% % 80% 100% Ja 2% 3094 Nee 0% 20% 40% % 80% 100% 98% 71. Hoe heeft die persoon u geholpen? (meerdere antwoorden mogelijk) Heeft op een andere manier geholpen Heeft de vragen in mijn taal vertaald Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord Heeft mijn antwoorden opgeschreven Heeft de vragen voorgelezen 0% 20% 40% % 80% 100% Heeft de vragen voorgelezen 39% 61 Heeft de vragen in mijn taal vertaald Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 3 3 Heeft mijn antwoorden opgeschreven 13% Heeft op een andere manier geholpen 0% 20% 40% % 80% 100% DEEL I concept pagina 52 van 63

53 5 Indicatorscores In onderstaande grafiek wordt de gemiddelde score per indicator weergegeven, met daarbij het aantal respondenten waarop deze scores zijn gebaseerd. Indicatorscore in Verschil met Verschil met 3,80 Ervaren continuiteit van zorg (N=) +0,1-0,1 3,87 Ervaren bejegening (N=) +0,0 +0,0 3,80 Ervaren informatie en communicatie (N=) +0,0 +0,0 3,77 Clientgerichtheid (Autonomie) (N=) +0,1 +0,1 3,80 Ervaren hygiene (en begeleiding) (N=) +0,1 +0,1 * 3,70 Ervaren effect van Kraamzorg (Deskundigheid) (N=) +0,0 +0,1 3,00 Ervaren organisatie van zorg (N=) +0,0 +0,0 3,70 Bekendheid met veilig slapen (N=) +0,0 +0,4 * Indicatorscore op 4-puntsschaal -0,2 0,0 0,2 ( * significant verschil) -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 ( * significant verschil) DEEL II concept pagina 53 van 63

54 Een indicatorscore is het gemiddelde van de scores op de vragen die samen een indicator vormen. Voor de beantwoording van deze vragen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van een 4-punts beoordelingsschaal, waarbij de scores 1, 2, 3 en 4 staan voor respectievelijk nooit, soms, meestal en altijd. Vragen die een andere schaal hebben worden omgezet naar een 4-puntsschaal. Randvoorwaarden bij de berekening van de scores zijn: Een respondent heeft meer dan de helft van de vragen, die samen een indicator vormen, beantwoord; 10 of meer respondenten hebben de vragen beantwoord. Is dit niet het geval, dan leidt dit in de rapportage van de indicatorgemiddelden tot lege vakjes. DEEL I concept pagina 54 van 63

55 DEEL II Conclusies Aanbevelingen

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting SHDH De Rijp september november Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Kwaliteits indicatoren

Kwaliteits indicatoren Kwaliteits indicatoren KRAAMZORG Verslagjaar 2012 7 november 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gebruikershandleiding 5 3. Samenvatting indicatoren 6 4. Kwaliteitsindicatoren 8 1 Tijdige intake 8 2

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek

Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research 712UDSSRUW 3*-*' Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek Divisie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Praktijk Jonker & Koetsier Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 0 NIVEL: C.G. Donselaar D. de Boer L. van der Hoek M.W. Krol J. Rademakers Centrum Klantervaring Zorg:

Nadere informatie

Kraamzorg in ontwikkeling. Weinig risico s in de kraamzorg, veel risico s in de keten

Kraamzorg in ontwikkeling. Weinig risico s in de kraamzorg, veel risico s in de keten Kraamzorg in ontwikkeling Weinig risico s in de kraamzorg, veel risico s in de keten Den Haag, april 2009 Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Kennissynthese Kraamzorg

Kennissynthese Kraamzorg TNO-rapport TNO/CH 2013 R11093 Kennissynthese Kraamzorg Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl O.C. Damman M. Hendriks D.M.J. Delnoij P. Spreeuwenberg ISBN-10: 90-6905-823-5 ISBN-13: 978-90-6905-823-8

Nadere informatie

DEFINITIEF CONCEPT. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Definitief concept. Maaike Veenvliet Linda Nijeboer INDICATIESTELLING KRAAMZORG

DEFINITIEF CONCEPT. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Definitief concept. Maaike Veenvliet Linda Nijeboer INDICATIESTELLING KRAAMZORG INDICATIESTELLING KRAAMZORG Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg Definitief concept COMPLIANCE CONSULT, 20 JUNI 2005 Maaike Veenvliet Linda Nijeboer SAMENVATTING Inleiding en vraagstelling Er is op

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

SAMENVAT TING MONIT OR KRAAMZORG. De werking van het landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg in de praktijk

SAMENVAT TING MONIT OR KRAAMZORG. De werking van het landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg in de praktijk 1 INLEIDING SAMENVAT TING MONIT OR KRAAMZORG De werking van het landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg in de praktijk behorend bij nieuwsbrief 9, november 2007 Het rapport Monitor Kraamzorg geeft de resultaten

Nadere informatie

Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg. Utrecht, juni 2014

Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg. Utrecht, juni 2014 Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg Utrecht, juni 2014 Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg

Nadere informatie

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Hoe meet je dit? Een afstudeeropdracht van: Hanneke Reijrink Voor de opleiding Management in de Zorg Avans Hogeschool Februari 2009 In opdracht van: Annevillegroep

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE. Datum 24 maart 2015 Betreft Buitenhof oproep advies kraamzorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE. Datum 24 maart 2015 Betreft Buitenhof oproep advies kraamzorg > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2015006196 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus

Nadere informatie

Zorginhoudelijke Indicatoren Zichtbare Zorg Eerstelijnsverloskunde Verslagjaar 2011. Mei 2012

Zorginhoudelijke Indicatoren Zichtbare Zorg Eerstelijnsverloskunde Verslagjaar 2011. Mei 2012 Zorginhoudelijke Indicatoren Zichtbare Zorg Eerstelijnsverloskunde Verslagjaar 2011 Mei 2012 Colofon Internet: www.zichtbarezorg.nl/verloskunde E-mail: info@zichtbarezorg.nl In het project Zichtbare Zorg

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding ( Lamkaddem, M, Wiegers, T. Monitoring kraamzorg, NIVEL 2004) worden gebruikt. Het rapport is te bestellen via receptie@nivel.nl.

Nadere informatie

Consultatiedocument Kraamzorg

Consultatiedocument Kraamzorg Consultatiedocument Kraamzorg Een analyse van de mogelijkheden voor vrije prijsvorming februari 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Doelstelling 14 1.3 Consultatieprocedure

Nadere informatie

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Kwaliteitsdocument onvoldoende gebruikt Den Haag, september 2010 Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden september 2010

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Gewikt en gewogen Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Dr. Eric Hermans Drs. Rianne Gijzen Postbus 8228, 3503 RE

Nadere informatie