Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat vinden uw bewoners van de zorg?"

Transcriptie

1 Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Antoniushof. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014

2 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal informeren, adviseren en ondersteunen en daarmee bijdragen aan een goede sturing en kwaliteit van de zorg. Uitgangspunten zijn: objectiviteit, gedegenheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. wortelt in de basis en heeft een sterke verbinding met de top van de zorg. Door die unieke sleutelpositie zijn wij bij uitstek in staat om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het landelijke beleid en ontwikkelingen in het veld. Wij ondersteunen onze klanten in hun streven de doeltreffendheid, doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren., Utrecht, april 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van. Uitgever Ptolemaeuslaan 900, 3528 BV Utrecht Postbus 85200, 3508 AE Utrecht Telefoon Fax Publicatie van cijfers en/of tekst uit dit werk als toelichting of ondersteuning bij wetenschappelijke artikelen, boeken of scripties, is toegestaan mits daarbij geen sprake is van commerciële doeleinden en voor zover de bron duidelijk wordt vermeld. is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Onderzoeksmethode Aanleveren gegevens aan de Centrale Database Verantwoorde Zorg Opbouw van de rapportage Samenstelling spiegelgroep(en) Leeswijzer Steekproeftrekking Respons 8 2. Resultaten op de indicatoren Aantal respondenten per indicator Positieve en negatieve antwoorden Gemiddelde score Significante afwijkingen Trendanalyse Prioriteitenmatrix en verbeterpotentieel Persoonskenmerken van de bewoners Hoe ervaren uw bewoners de zorg- en dienstverlening? Deskundigheid zorgverleners Afspraken en overleg Communicatie en informatie Woon- en leefomstandigheden Overige vragen Tot slot Extra vragen Samenvatting 27 Bijlage 1 Vragenlijst 29 Bijlage 2 Indicatoren Verantwoorde Zorg 37 Bijlage 3 Wensen van bewoners 39 Bijlage 4 Waar zijn uw bewoners tevreden over? 41

4 4

5 1. Inleiding 1.1 CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg In 2014 heeft in uw instelling een cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd onder cliënten die van uw instelling verpleging en/of verzorging ontvangen. Het betreffende cliëntwaarderingsonderzoek is uitgevoerd met de CQ-Index. De CQ-Index Verpleging Verzorging & Thuiszorg (VV&T) bestaat uit drie vragenlijsten, elk voor een andere doelgroep: 1) CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis; vragenlijst voor interviews met bewoners; deze lijst is gericht op cliënten die langer dan één maand in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven en met wie een interview kan worden gehouden. De lijst is niet bedoeld voor reactivering- of revalidatiecliënten. 2) CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis; vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners; deze lijst is gericht op vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten die langer dan één maand in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven. De lijst is niet bedoeld voor cliënten met kortdurend verblijf, respijtzorg e.d. 3) CQ-Index Ervaringen met de zorg thuis; vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen; deze lijst is gericht op thuiswonende cliënten van 18 jaar en ouder, die thuis (eventueel in een aanleunwoning) gedurende een periode van minimaal zes maanden Persoonlijke verzorging en/of Verpleging ontvangen van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen. Deze lijst is niet bedoeld voor cliënten met enkelvoudige Huishoudelijke Verzorging of enkelvoudige Begeleiding Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek waarvoor de CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis; vragenlijst voor interviews met bewoners is gebruikt. De afkorting CQ-Index staat voor Consumer Quality Index. Het instrument meet de ervaringen die bewoners hebben gehad met de zorgverlening. De CQ-vragenlijsten voor de VV&T sector zijn ontwikkeld in overleg met de partijen die ook betrokken zijn bij het opstellen van de Normen Verantwoorde Zorg en het daarvan afgeleide toetsingskader. Zorgorganisaties in de VV&T sector zijn verplicht om eens per twee jaar een cliëntenraadpleging uit te voeren met de CQ-Index. De vragenlijsten zijn in beheer bij het Centrum Klantervaring Zorg Onderzoeksmethode De vragenlijst CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis bevat 29 vragen. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende thema s: Over uzelf; Deskundigheid zorgverleners; Afspraken en overleg; Communicatie en informatie; Woon- en leefomstandigheden; Overige vragen; Tot slot. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van versie 4.1 van de vragenlijst

6 Naast de indeling in thema s, zijn de vragen ook onderverdeeld in zogeheten kwaliteitsindicatoren. In onderstaand overzicht is te zien welke vragen bij welke indicatoren horen. Indicatoren Vragen 4.3 Ervaren bejegening 16, 17, Omgang met elkaar Zinvolle dag A Ervaringen met maaltijden B Ervaringen met maaltijden Ervaringen met schoonmaken Ervaringen met inrichting Ervaren privacy Beschikbaarheid personeel Ervaren kwaliteit personeel 6, 8, 9, Ervaren veiligheid Ervaren inspraak 11, 12, Ervaren informatie 14, Aanbevelingsvraag 27 De vragenlijst is op 20 februari 2014 afgenomen door interviewers in face-to-face interviews bij bewoners van uw instelling. Voorafgaand aan het onderzoek is bepaald welke bewoners benaderbaar zijn voor een interview en welke volgens landelijk vastgestelde exclusiecriteria niet kunnen meewerken aan het onderzoek. Zo zijn bijvoorbeeld bewoners die nog te kort in uw instelling verbleven om op alle vragen een antwoord te kunnen geven, uitgesloten van het onderzoek. Indien er meer dan 33 bewoners benaderbaar waren, zijn er vervolgens 33 bewoners geselecteerd door middel van een aselecte steekproef, geheel volgens de CQ-richtlijnen. Doordat de respondenten op deze vastgestelde manier geselecteerd worden, wordt de kans op vertekening van de resultaten geminimaliseerd en zijn de resultaten van uw organisatie vergelijkbaar met de resultaten van andere organisaties. 1.3 Aanleveren gegevens aan de Centrale Database Verantwoorde Zorg Eén van de doelen van de landelijke meting met de CQ-index VV&T is om de prestaties van verschillende zorgaanbieders in Nederland vergelijkbaar te maken. Wij zullen hiertoe uw gegevens aanleveren aan de landelijke database van LOC Zeggenschap in zorg en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 1.4 Opbouw van de rapportage Het rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten op indicatorniveau volgens de werkinstructies het Centrum Klantervaringen Zorg 2. Hoofdstuk 3 beschrijft de persoonskenmerken van de geïnterviewde bewoners. In hoofdstuk 4 volgen de resultaten van de interviews per vraag. In hoofdstuk 5 worden opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten genoemd. Deze bevindingen kunnen als input dienen voor verbeteringsvoorstellen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen uw instelling te verhogen. Dit hoofdstuk vormt echter geen onderdeel van de CQ-richtlijnen, zoals opgesteld door Centrum Klantervaring Zorg en valt derhalve niet onder het CQ-accreditaat. 2 CQI Werkinstructies VVT Bewoners landelijke meting versie 4.1 april

7 1.5 Samenstelling spiegelgroep(en) De resultaten van uw instelling zijn vergeleken met de resultaten van andere verpleeg- en verzorgingshuizen die vanaf januari 2013 het onderzoek bij lieten uitvoeren, de zogenaamde landelijke spiegelinformatie. De landelijke spiegelinformatie bevat gegevens van 196 organisatorische eenheden (5306 cliënten). Deze spiegelinformatie biedt u de mogelijkheid om uw eigen resultaten in perspectief te plaatsen. 1.6 Leeswijzer In hoofdstuk 4 staan alle vragen uit de vragenlijst in een grafiek weergegeven. Hieronder staat een voorbeeld van de wijze waarop de resultaten worden weergegeven. Vraag 6. Werken de zorgverleners vakkundig? In de bovenste balk ziet u uw eigen resultaten. In de tweede balk zijn de resultaten weergegeven van alle door gemeten instellingen, de zogenaamde spiegelgroep. In de derde balk staan de resultaten van de vorige meting. In bovenstaand voorbeeld geeft 0% van de respondenten van uw instelling aan dat de zorgverleners soms tot nooit vakkundig zijn; 71% antwoordt met 'meestal'; en volgens 29% zijn de zorgverleners altijd vakkundig. De grafieken die in dit rapport zijn opgenomen, tonen de antwoorden op de gestelde vragen. De antwoorden worden in percentages weergegeven. Als de bewoners een vraag met niet van toepassing, niet nodig of weet niet hebben beantwoord, is dit boven de tabel weergegeven. De antwoorden van deze respondenten zijn niet in de tabel weergegeven. De percentages in sommige tabellen komen opgeteld uit op 99% of 101%. Dit heeft te maken met de afronding van decimalen. Waar in dit rapport n.i. staat, betekent dit dat de vraag door geen van de respondenten is ingevuld. De percentages van de vorige meting in het huidige rapport kunnen afwijken van de resultaten in het rapport van de vorige meting. Dit heeft te maken met aanpassingen in de analyse van de antwoorden op de gestelde vragen. 7

8 1.7 Steekproeftrekking De doelgroep voor dit onderzoek werd gevormd door alle cliënten van Zorgcentrum De Antoniushof. Van deze cliënten zijn na toepassing van de CQI-exclusiecriteria 1 cliënt uitgesloten van deelname aan het onderzoek. In onderstaande tabel staat weergegeven hoe veel cliënten om welke reden zijn uitgesloten van deelname. Tabel 1.1 Exclusiecriteria Exclusiecriteria Aantal Verblijft korter dan één maand in de instelling 0 Revalidatie of reactivering 0 Kortdurend verblijf 0 Ernstig ziek 0 Terminale zorg en/of verblijf op palliatieve zorg unit 0 Ernstige psychiatrische problematiek 0 Dementie 1 Indicatie psychogeriatrie 0 In de voorgaande 12 maanden al eerder aangeschreven voor een CQ-meting 0 Andere zwaarwegende redenen Respons Van alle cliënten in de steekproef en op de reservelijst zijn 10 cliënten benaderd voor deelname aan het onderzoek. In totaal zijn er 10 interviews gestart. 0 cliënten zijn niet geïnterviewd, omdat de cliënt was overleden of geen medewerking wilde verlenen. Van de vragenlijsten die ingevuld retour gekomen zijn, zijn de volgende vragenlijsten uitgesloten van analyse: respondenten die als verblijfsreden revalidatie hebben aangekruist, respondenten van wie het interview is afgebroken, respondenten die onvoldoende vragen hebben beantwoord, dubbel ingevulde vragenlijsten. Zo zijn geen vragenlijsten uitgesloten van analyse. Het aantal vragenlijsten dat wel meegenomen is in de analyse, komt hiermee op 10. Het bijbehorende respons percentage is 100%. Tabel 1.2 Respons Omschrijving Aantal Totaal benaderd 10 Cliënt overleden 0 Geen medewerking 0 Totaal geïnterviewd 10 Revalidatie 0 Interview afgebroken 0 Onvoldoende vragen 0 Dubbel ingevulde vragenlijsten 0 Aantal vragenlijsten in analyse 10 Respons percentage 100.0% Totaal benaderd: alle cliënten met wie een interview gestart is. Aantal vragenlijsten in analyse: totaal geïnterviewd minus revalidatie, interview afgebroken, onvoldoende vragen, dubbel ingevulde vragenlijsten. Respons percentage: percentage vragenlijsten in analyse van totaal geïnterviewd 8

9 2. Resultaten op de indicatoren Dit hoofdstuk toont de resultaten van het onderzoek op het niveau van de veertien indicatoren. Het overzicht van de indicatoren en de bijbehorende vragen vindt u in Hoofdstuk 1. De score op een indicator wordt voor een respondent alleen berekend, wanneer minimaal de helft van de vragen van de indicator zijn beantwoord. Als dat niet het geval is, wordt de respondent niet meegenomen in de berekening van de indicator. De benchmarkvergelijking die uitvoert valt buiten de CQI-richtlijnen en betreft een vergelijking met eigen data. biedt u een benchmarkvergelijking zonder casemix correctie van de data. 2.1 Aantal respondenten per indicator Doordat een respondent alleen meegenomen wordt bij de berekening van een indicator wanneer hij/zij minimaal de helft van de vragen heeft beantwoord, kan het aantal respondenten per indicator verschillen. In onderstaande tabel staat weergegeven op hoeveel respondenten de indicatoren berekend zijn. Dit aantal heeft betrekking op alle tabellen en grafieken in dit hoofdstuk. Tabel 2.1 Aantal respondenten per indicator Indicatoren Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting 4.3 Ervaren bejegening Omgang met elkaar Zinvolle dag A Ervaringen met maaltijden B Ervaringen met maaltijden Ervaringen met schoonmaken Ervaringen met inrichting Ervaren privacy Beschikbaarheid personeel Ervaren kwaliteit personeel Ervaren veiligheid Ervaren inspraak Ervaren informatie Aanbevelingsvraag

10 2.2 Positieve en negatieve antwoorden Onderstaande figuur geeft per kwaliteitsindicator aan wat het percentage cliënten is dat een positief (groen) antwoord of een negatief (paars) antwoord gaf. Hierbij is per vraag bepaald of een antwoord positief of negatief is. Uw percentages zijn vergeleken met de percentages van de spiegelinformatie. Figuur 2.1 Positieve en negatieve antwoorden 10

11 2.3 Gemiddelde score In onderstaande figuur en tabel wordt per indicator weergegeven wat de gemiddelde score is van uw organisatie en de spiegelgroep(en). Een overzicht van de onderliggende vragen per indicator vindt u in Bijlage 2. De gemiddelde score varieert van 1 tot 4. Hiervoor geldt: een score richting 4 is positiever en een score richting 1 is negatiever. Dus hoe dichter de lijn bij de buitenkant van het web ligt, hoe hoger (positiever) de gemiddelde score is. Figuur 2.2 Spinnenweb De indicator Aanbevelingsvraag is niet opgenomen in bovenstaand figuur omdat hier sprake is van een andere schaalverdeling, namelijk 1 tot en met 10. De indicator heeft een gemiddelde score van Hoe dichter de gemiddelde score bij de 10 ligt des te zekerder de respondenten zijn om de instelling aan te bevelen bij familie en vrienden. 11

12 Tabel 2.2 Scores op de indicatoren Indicatoren Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting 4.3 Ervaren bejegening Omgang met elkaar Zinvolle dag A Ervaringen met maaltijden B Ervaringen met maaltijden Ervaringen met schoonmaken Ervaringen met inrichting Ervaren privacy Beschikbaarheid personeel Ervaren kwaliteit personeel Ervaren veiligheid Ervaren inspraak Ervaren informatie Aanbevelingsvraag

13 2.4 Significante afwijkingen In de onderstaande tabel staat per indicator weergegeven of uw resultaten significant afwijken van de spiegelgroep(en). Een resultaat is significant afwijkend wanneer de kans zeer klein is (<5%) dat dit aan toeval toe te schrijven is. Een score van één ster, wil zeggen dat uw organisatie op de betreffende indicator significant lager scoort ten opzichte van de spiegelgroep. Twee sterren geven aan dat er geen significant verschil is gevonden en drie sterren laten zien dat uw organisatie significant hoger scoort. Tabel 2.3 Sterrentabel Indicatoren Landelijke spiegel Vorige meting 4.3 Ervaren bejegening = Omgang met elkaar - = 3.1 Zinvolle dag = - 1.1A Ervaringen met maaltijden = - 1.1B Ervaringen met maaltijden Ervaringen met schoonmaken = = 2.3 Ervaringen met inrichting = = 2.4 Ervaren privacy = = 5.1 Beschikbaarheid personeel = = 5.4 Ervaren kwaliteit personeel = Ervaren veiligheid = = 6.1 Ervaren inspraak = = 6.2 Ervaren informatie = = 6.3 Aanbevelingsvraag Samenhang sterrentabel en KiesBeter.nl Het aantal sterren dat in tabel 2.3 is weergegeven komt niet overeen met hetgeen op KiesBeter.nl staat. Dit heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste redenen noemen we hier. Allereerst is de spiegelgroep (de door gemeten instellingen) in deze rapportage niet gelijk aan de groep waarmee u vergeleken wordt op KiesBeter.nl (alle instellingen in Nederland die een CQ-meting hebben laten uitvoeren). Daarnaast is de weergave van de sterren anders in deze rapportage dan op KiesBeter.nl. In dit rapport wordt berekend of de score van uw instelling significant afwijkt van onze spiegelgroep(en). Bij KiesBeter.nl worden de scores van alle instellingen afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Voor uw instelling wordt dan berekend hoeveel de resultaten afwijken van het gemiddelde. Dit betreft dus een indeling in categorieën op basis van hoeveel een instelling afwijkt van het landelijke gemiddelde en niet een significante afwijking. Tenslotte worden de gegevens op KiesBeter.nl nog gecorrigeerd voor kenmerken van de cliëntenpopulatie. Die correctie passen wij niet toe. 13

14 2.5 Trendanalyse In onderstaande grafiek is de trendanalyse weergegeven. Per indicator wordt weergegeven in welke mate de meting van 2012 afwijkt van de meting in De groene en paarse balken geven de scores van Zorgcentrum De Antoniushof in 2014 aan. In het groen is aangegeven dat in 2014 positiever wordt gescoord dan in en in het paars is aangegeven dat in 2014 negatiever wordt gescoord dan in De afwijking is weergegeven in percentages. Een groene balk van 10% betekent dat deze indicator een 10% positievere score heeft in 2014 ten opzichte van Een sterretje bij de indicatornaam geeft aan dat er een significant verschil is vastgesteld. Figuur 2.3 Trendanalyse 14

15 2.6 Prioriteitenmatrix en verbeterpotentieel Vanuit het gezichtspunt van de vertegenwoordiger en de cliënt wordt gesproken van goede kwaliteit van zorg wanneer de ervaringen volledig overeenkomen met hetgeen men verwachtte. Niet aan elk aspect van zorg wordt door cliënten echter evenveel belang gehecht. In de ontwikkelingsfase van de CQ-vragenlijsten voor de VV&T sector is daarom aan een grote groep cliënten gevraagd hoe belangrijk zij bepaalde aspecten van zorg vinden 3. De mate van belangrijkheid wordt uitgedrukt in zogenaamde belangscores: welke aspecten van kwaliteit van zorg vinden cliënten daadwerkelijk belangrijk. In onderstaande figuur zijn de belangscores per indicator gekoppeld aan de ervaringsscore van de cliënten van Vivium Zorggroep. Figuur 2.4 Prioriteitenmatrix Verbetergebied (A): Actie eerste prioriteit bevat de items welke belangrijk zijn en laag scoren op de kwaliteit. Het is de hoogste prioriteit om deze items te verbeteren. Pluimgebied (B): Bewaken bevat de items waar zowel de ervaring als het belang als hoog worden aangemerkt. De items in dit kwadrant mogen niet verslechteren in kwaliteit. Risico gebied (C): Actie tweede prioriteit bevat de items welke niet hoog scoren op de kwaliteitsperceptie, maar ook niet echt belangrijk zijn in de ogen van de cliënten. Het is goed om de kwaliteit te verhogen, maar hebben op dit moment nog niet de hoogste prioriteit. Veilig gebied (D): Handhaven bevat de items welke minder belangrijk zijn en waarvan de kwaliteitsperceptie van cliënten hoog is. Belangrijk is het om er zorg voor te dragen dat dit kwadrant niet verslechtert, maar er hoeft minder aandacht aan besteed te worden. 3 Wiegers, T.A., Stubbe, J.H., Triemstra, M. (2007). Ontwikkeling van een CQ-Index voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg: kwaliteit van zorg volgens bewoners, vertegenwoordigers en cliënten. Utrecht: NIVEL. 15

16 Onderstaand figuur geeft aan hoeveel verbeterpotentieel elke indicator heeft wanneer rekening wordt gehouden met de behaalde score ten opzichte van de maximumscore en het belang dat cliënten over het algemeen aan de betreffende indicator hechten. Figuur 2.5 Verbeterpotentieel 16

17 3. Persoonskenmerken van de bewoners Hieronder vindt u een overzicht van de persoonskenmerken van de bewoners die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Leeftijd en opleidingsniveau De gemiddelde leeftijd van de cliënten is 91 jaar.. Tabel 3.1 Leeftijd Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting Leeftijd (n=10) (n=5306) (n=46) Gemiddelde leeftijd (jaar) Van de cliënten heeft 0% geen onderwijs gehad of de opleiding niet afgemaakt. 50% heeft alleen de lagere school afgemaakt. 50% heeft VMBO, MAVO of MBO of voortgezet onderwijs. 0% heeft HBO of WO als hoogst voltooide opleidingsniveau. Tabel 3.2 Opleidingsniveau Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting Opleidingsniveau (n=10) (n=5306) (n=46) Geen onderwijs 0% 3% 0% Lagere school 50% 50% 52% VMBO 0% 23% 22% MAVO 0% 11% 9% MBO 20% 5% 0% Voortgezet onderwijs 30% 3% 9% HBO 0% 3% 9% WO 0% 1% 0% Anders 0% 2% 0%. 17

18 Lengte van verblijf Tabel 3.3 geeft weer hoe lang de geïnterviewde bewoners in uw instelling verblijven. 50% van de bewoners verblijft meer dan vijf jaar in uw instelling. 40% twee tot vijf jaar, 0% één tot twee jaar, 10% zes maanden tot een jaar en 0% verblijft minder dan zes maanden in uw instelling. Tabel 3.3 Verblijfsduur Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting Lengte van verblijf (n=10) (n=5306) (n=46) Minder dan een half jaar 0% 9% 0% 6 tot 12 maanden 10% 13% 13% 1 tot 2 jaar 0% 21% 9% 2 tot 5 jaar 40% 34% 39% Meer dan 5 jaar 50% 23% 39% Reden van verblijf Onderstaande tabel geeft de redenen van verblijf in uw instelling weer. Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk. Tabel 3.4 Reden van verblijf Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting Reden van verblijf (n=10) (n=5306) (n=23) Niet meer zelfstandig wonen 30% 75% 165% Lichamelijke beperkingen 50% 52% 52% Chronische ziekten 20% 16% 17% Na ziekenhuisopname 20% 16% 26% Na ongeval 0% 2% 0% Herstel of revalidatie 0% 1% 0% Zintuiglijke handicaps 10% 3% 17% Verstandelijke handicaps 0% 0% 0% Psychosociale problemen 20% 5% 0% Terminale fase 0% 0% 0% Opname partner in verpleeghuis 40% 10% 17% Anders 0% 7% 0% 18

19 Gezondheid Van de respondenten geeft 0% dat zijn/haar gezondheid uitstekend of zeer goed is. 80% vindt de gezondheid goed of matig en 20% geeft aan dat zijn/haar gezondheid slecht is. Tabel 3.5 Gezondheid Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting Gezondheid (n=10) (n=5306) (n=46) Uitstekend 0% 1% 4% Zeer goed 0% 5% 13% Goed 30% 39% 43% Matig 50% 46% 35% Slecht 20% 10% 4% 19

20 20

21 4. Hoe ervaren uw bewoners de zorg- en dienstverlening? In dit hoofdstuk worden de resultaten van de CQ-Index per vraag weergegeven. De bewoners zijn in een interview gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot de zorg die zij hebben ontvangen in de instelling in de afgelopen 12 maanden. Daarbij gaat het over diverse onderwerpen en kwaliteitsaspecten die aan de orde komen in het Toetsingskader voor verantwoorde zorg in verpleegen verzorgingshuizen. 4.1 Deskundigheid zorgverleners Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de vragen die gaan over de deskundigheid en beschikbaarheid van zorgverleners in dit huis in de afgelopen 12 maanden. Met zorgverleners wordt hier bedoeld verzorgenden en verpleegkundigen. 6. Werken de zorgverleners vakkundig? Deze vraag is door 7 van de 10 respondenten beantwoord, 3 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 7. Is er genoeg personeel in huis? Deze vraag is door 4 van de 10 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 8. Zijn uw zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen? Deze vraag is door 8 van de 10 respondenten beantwoord, 2 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 21

22 9. Houden de verzorgenden en verpleegkundigen rekening met wat u zelf wel en niet kunt? Deze vraag is door 5 van de 10 respondenten beantwoord, 5 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 10. Nemen de zorgverleners uw gezondheidsklachten serieus? Deze vraag is door 8 van de 10 respondenten beantwoord, 2 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 4.2 Afspraken en overleg In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen die gaan over de afspraken en het overleg met de zorginstelling over de zorg, bij opname van de bewoner of in de afgelopen 12 maanden. 11. Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp u krijgt? Deze vraag is door 5 van de 10 respondenten beantwoord, 5 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 12. Kunt u meebeslissen over wanneer u zorg of hulp krijgt? Deze vraag is door 4 van de 10 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 22

23 13. Komt het huis de afspraken over uw verzorging en behandeling goed na? Deze vraag is door 9 van de 10 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 4.3 Communicatie en informatie In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen over de communicatie en informatie in de afgelopen 12 maanden. De eerst twee vragen gaan over de informatie die de bewoner van de zorginstelling heeft ontvangen, de overige vragen gaan over de manier waarop zorgverleners met de bewoner omgaan. 14. Geeft het huis u genoeg informatie over wat zij voor u kan doen? (over de mogelijkheden van het wonen, de zorg, de activiteiten, enz.) Deze vraag is door 9 van de 10 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'weet niet' geantwoord. 15. Geeft de zorginstelling u genoeg informatie over uw rechten? (bijv. dat u mag meebeslissen over de zorg en behandelingen, en dat u kunt klagen) Deze vraag is door 7 van de 10 respondenten beantwoord, 3 respondenten hebben 'weet niet' geantwoord. 16. Luisteren zorgverleners aandachtig naar u? Deze vraag is door 10 van de 10 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'n.v.t./niet nodig' geantwoord.. 23

24 17. Geven de zorgverleners goed antwoord op uw vragen? Deze vraag is door 9 van de 10 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 18. Hebben de verzorgenden en verpleegkundigen voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? Deze vraag is door 6 van de 10 respondenten beantwoord, 4 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 4.4 Woon- en leefomstandigheden Deze paragraaf gaat over de ervaringen van de bewoner met het wonen in de afgelopen 12 maanden. 19. Wordt uw woonruimte goed schoon gehouden? (uw woon-/slaapkamer, toilet en douche/badkamer) Deze vraag is door 10 van de 10 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 20. Gaan de bewoners prettig met elkaar om? Deze vraag is door 6 van de 10 respondenten beantwoord, 4 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 24

25 21. Kunt u zich met bezoek op een rustige plek terugtrekken? Deze vraag is door 10 van de 10 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 22. Voelt u zich veilig in huis? Deze vraag is door 10 van de 10 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 23. Kunt u zelf bepalen hoe u de kamer of woonruimte inricht? (met eigen spullen, enzovoorts) Deze vraag is door 10 van de 10 respondenten beantwoord. 4.5 Overige vragen 24. Organiseert het huis genoeg activiteiten? Deze vraag is door 6 van de 10 respondenten beantwoord, 4 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 25

26 25. Zijn de maaltijden lekker? Deze vraag is door 10 van de 10 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 26. Is de sfeer tijdens het eten goed? Deze vraag is door 7 van de 10 respondenten beantwoord, 3 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 4.6 Tot slot De respondenten is gevraagd om, op een schaal van 0-10, aan te geven in hoeverre zij de instelling zouden aanbevelen bij vrienden en familie. In onderstaande tabel staan de resultaten voor deze vraag weergegeven. Een 0 betekent: zeer waarschijnlijk niet. Een 10 betekent: zeer waarschijnlijk wel. De gemiddelden van de spiegelinformatie zijn ook weergegeven. Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting Gemiddeld aanbevelingscijfer (n=8) (n=5142) (n=0) 27. Zou u de instelling bij uw vrienden en familie aanbevelen? n.i. 4.7 Extra vragen Deze paragraaf toont de resultaten van de extra vragen die eventueel zijn gesteld aan de cliënten/vertegenwoordigers. Deze extra vragen zijn door de instelling zelf geformuleerd. Ze zijn geen onderdeel van de CQ-Index en vallen derhalve ook niet onder het CQ-accreditaat. Bij dit onderzoek zijn geen extra vragen gesteld. 26

27 5. Samenvatting In dit hoofdstuk beschrijven wij opvallende zaken en geven wij mogelijke verbeterpunten aan. U kunt deze bevindingen gebruiken als input voor verbetervoorstellen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen uw instelling te verhogen. Dit onderdeel van de rapportage is echter geen onderdeel van de CQ-richtlijnen, zoals opgesteld door Centrum Klantervaring Zorg en valt niet onder het CQ-accreditaat). Bij de interpretatie van de resultaten moet de kanttekening gemaakt worden dat de resultaten gebaseerd zijn op de antwoorden van slechts 10 respondenten. Hierdoor zijn de resultaten van dit onderzoek indicatief en kunnen er in mindere mate betrouwbare uitspraken over gedaan worden; bij een klein aantal respondenten kunnen er namelijk sneller extreme waarden gevonden worden. Desondanks geven de resultaten een indicatie van de sterke punten en verbeterpunten van uw instelling. De sterrentabel (paragraaf 2.4) toont dat Zorgcentrum De Antoniushof op 3 van de 14 indicatoren significant negatiever scoort dan de landelijke spiegelgroep. Het betreft de volgende indicatoren: 2.1 Omgang met elkaar 1.1B Ervaringen met maaltijden 6.3 Aanbevelingsvraag De score op deze indicatoren wordt hieronder toegelicht. Op de overige indicatoren zijn geen significant afwijkende scores vastgesteld. 2.1 Omgang met elkaar - De indicator Omgang met elkaar wordt gevormd door slechts één vraag (vraag 20). Van de respondenten geeft 17% aan dat de bewoners nooit of soms prettig met elkaar om gaan. Dat is een significant lager percentage in vergelijking met de landelijke spiegelgroep. 1.1B Ervaringen met maaltijden - Van de respondenten geeft 43% aan dat de sfeer tijdens het eten nooit/soms goed is (vraag 26). 6.3 Aanbevelingsvraag - De indicator 9. Aanbevelingsvraag bestaat uit slechts 1 vraag. Zorgcentrum De Antoniushof heeft een significant lagere score behaald op deze vraag ten opzichte van de landelijke spiegelgroep. De gemiddelde score op de vraag of men de instelling aan zou bevelen bij familie en vrienden is een 7.0. Hoewel op de overige indicatoren geen significant afwijkende scores zijn behaald, geeft nadere beschouwing van de onderliggende vragen per indicator inzicht in mogelijke verbeterpunten. Er zijn voor de overige indicatoren echter geen vragen die door 30% of meer van de respondenten negatief antwoord zijn. 4.3 Ervaren bejegening Hebben de zorgverleners genoeg aandacht voor hoe het met u gaat (vraag 18)? 50% geeft aan dat dit nooit/soms zo is. 1.1A Ervaringen met maaltijden Zijn de maaltijden lekker (vraag 25)? Volgens 40% zijn de maaltijden nooit/soms lekker. 5.1 Beschikbaarheid personeel Is er genoeg personeel in huis (vraag 7)? Van de respondenten geeft 50% aan dat er nooit/soms genoeg personeel is. 27

28 5.4 Ervaren kwaliteit personeel Houden de zorgverleners rekening met wat u zelf wel en niet kunt (vraag 9)? Volgens 40% wordt hier nooit/soms rekening mee gehouden. 6.1 Ervaren inspraak Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp de bewoner krijgt (vraag 12)? 50% geeft aan hierover nooit/soms mee te kunnen beslissen. Hoewel op de overige indicatoren geen significant afwijkende scores zijn behaald, geeft nadere beschouwing van de onderliggende vragen per indicator inzicht in mogelijke verbeterpunten. Hieronder worden de meest opvallende punten uit hoofdstuk 4 genoemd. Hierbij is als grens gesteld dat 30% of meer bewoners een negatief antwoord heeft gegeven op de onderliggende vraag. Dit is voor Vivium zorggroep niet het geval. Voor Zorgcentrum De Antoniushof geldt dat de indicator Beschikbaarheid personeel het meeste verbeterpotentieel heeft (rekening houdend met de maximum te behalen score en het belang dat cliënten over het algemeen aan de verschillende indicatoren hechten). Op de volgende indicatoren heeft Zorgcentrum De Antoniushof significant slechtere resultaten gehaald ten opzichte van de vorige meting: 1.1A Ervaringen met maaltijden 1.1B Ervaringen met maaltijden 3.1 Zinvolle dag 4.3 Ervaren bejegening 5.4 Ervaren kwaliteit personeel Op indicatorniveau blijkt dat Zorgcentrum De Antoniushof op 3 indicatoren significant lager scoort dan de landelijke spiegelgroep. De onderliggende vragen in hoofdstuk 4 geven u meer informatie over mogelijke aangrijpingspunten voor verbeteracties. Wij willen echter benadrukken dat de spiegelinformatie geen norm is voor voldoende kwaliteit, of cliënttevredenheid. Het is aan Zorgcentrum De Antoniushof om eigen normen vast te stellen; deze normen kunnen per indicator en zelfs per vraag verschillen. 28

29 Bijlage 1 Vragenlijst 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 Bijlage 2 Indicatoren Verantwoorde Zorg In deze bijlage wordt aangegeven welke onderliggende vragen uit de CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis tot de indicatoren behoren. 4.3 Ervaren bejegening Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 16 0% 30% 70% Vraag 17 22% 67% 11% Vraag 18 50% 0% 50% 2.1 Omgang met elkaar Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 20 17% 83% 0% 3.1 Zinvolle dag Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 24 0% 67% 33% 1.1A Ervaringen met maaltijden Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 25 40% 50% 10% 1.1B Ervaringen met maaltijden Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 26 43% 57% 0% 2.2 Ervaringen met schoonmaken Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 19 0% 70% 30% 2.3 Ervaringen met inrichting Nee Ja Vraag 23 0% 100% 2.4 Ervaren privacy Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 21 0% 0% 100% 37

38 5.1 Beschikbaarheid personeel Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 7 50% 25% 25%. 5.4 Ervaren kwaliteit personeel Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 6 0% 71% 29% Vraag 8 25% 25% 50% Vraag 9 40% 0% 60% Vraag 10 0% 50% 50% 7.5 Ervaren veiligheid Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 22 0% 10% 90% 6.1 Ervaren inspraak Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 11 20% 80% 0% Vraag 12 50% 50% 0% Vraag 13 0% 100% 0% 6.2 Ervaren informatie Nee Ja Vraag 14 0% 100% Vraag 15 29% 71% 38

39 Bijlage 3 Wensen van bewoners Als afsluitende vraag is de bewoners gevraagd wat deze zou willen veranderen aan de zorg. Bijvoorbeeld: Wat kan beter, zijn er dingen die u mist, wat kan het huis veranderen, of moeten de medewerkers anders werken? De antwoorden van de respondenten zijn in het onderstaande overzicht weergegeven. Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu thuis krijgt? Bewoner vindt dat er personeel bij moet. Bewoner vindt dat er te veel verschil is tussen ervaren en jong personeel. Af en toe is er wat teveel betutteling. Bewoner vindt het jammer dat het aantal activiteiten afgenomen is, er moet ook meer voor worden betaald. In de nacht is er te weinig personeel. Bewoner zou graag wat meer aandacht willen, tijd voor een praatje. Zeker als je ziek bent. 39

40 40

41 Bijlage 4 Waar zijn uw bewoners tevreden over? Als afsluitende vraag is de bewoners gevraagd waar zij (zeer) tevreden over zijn als het gaat om de zorg die zij nu krijgen. De antwoorden van de respondenten zijn in het onderstaande overzicht weergegeven. Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg/hulp? Bewoner is over het geheel genomen tevreden. Bewoner is tevreden over de inzet van het personeel. Bewoner is verder tevreden. Bewoner is zeer tevreden over het personeel. 41

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Johanneshove. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Vivium Zorggroep, Woonzorgcentrum De Bolder. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vredewold, Vredewold. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum Oversingel. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum Torenhof. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Woonzorgcentrum De Gooise Waranda. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis-

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Rehoboth. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Mariposa. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Cedrah, Zorgcentrum Eben Haezer. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Verpleeghuis Bergweide, Verpleeghuis Bergweide. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2014 Kiwa

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, februari 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. Prismant-onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Nieuwegein, juli 2017 Prismant is hét

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Verzorgingshuis Marienstein onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden uw vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden uw vertegenwoordigers van de zorg? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Mienskipssintrum Leppehiem -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Meriant, Zorg thuis Heerenveen onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, oktober 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Vivium Zorggroep, Verpleeghuis de Stichtse Hof -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Vivium Zorggroep, Woonzorgcentrum De Bolder -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Woonzorg Unie Veluwe -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Antoniushof -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken cliënten...

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Stichting Sensire, Sensire Wijkzorg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? van alle ambulante teams Opvang onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? rapport van 10 voorzieningen onderzoek naar ervaringen van cliënten met de niet-ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, juli 2013 ZorgDNA Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies en begeleiding

Nadere informatie

Ervaringen bewoners SWZ Willibrord Wassenaar

Ervaringen bewoners SWZ Willibrord Wassenaar Ervaringen bewoners SWZ Willibrord Wassenaar Meting 2016 Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting

Ervaringen met de zorg: samenvatting Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA SHDH Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, februari 2015 ZorgDNA SHDH Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, december 2011 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel Voorjaar 0 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk werkend

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Zorggroep Tangenborgh; locatie Oldersheem Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) Utrecht, juli 2012 Kiwa Prismant is hét

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting

Ervaringen met de zorg: samenvatting Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Sevagram Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, december 2014 ZorgDNA Sevagram Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek,

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? De Klinker Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) Utrecht, januari 2012 Kiwa Prismant is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth Roosendaal

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth Roosendaal Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth Roosendaal Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: september 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, juli 2015 is hét kennis-

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Aafje, totaal Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. H.G.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Onderzoek naar ervaringen van cliënten met de dagverzorging/- behandeling somatiek K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen De Kroon

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, mei 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo januari - maart 2014 CQ-index VV&T interviews met bewoners 2014 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Curadomi onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling?

Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling? Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling? Onderzoek naar ervaringen met de dagverzorging/-behandeling Utrecht, december 14 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juli 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Livio Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. H.G. van der Roest Utrecht, juli 2017 ZorgDNA Livio Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Vreugdehof, Verpleeghuis- en Revalidatiecentrum Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verpleeghuis) Utrecht, januari 2012 Kiwa Prismant

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Zorgcentrum 't Dijkhuis Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Agenda. Uitkomsten cliëntenraadpleging Consumer Doel: Quality Index Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek. Steenstraat

Agenda. Uitkomsten cliëntenraadpleging Consumer Doel: Quality Index Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek. Steenstraat Agenda Uitkomsten cliëntenraadpleging Consumer Doel: Quality Index Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Alrijne Dialoog Zorggroep, over sterke- en Oever verbeterpunten en Steenstraat 22 Opbouw

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom Gemeten met de CQI index Februari 2016 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman drs. J.J.M. Geraets D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen De Kroon drs. D.C. Strikwerda

Nadere informatie

Consumer Quality Index

Consumer Quality Index Consumer Quality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Alrijne Zorggroep, locatie Oudshoorn 22 september 206 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQ-Index

Ervaringen contactpersonen van cliënten van St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQ-Index Ervaringen contactpersonen van cliënten van St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQ-Index December 2012 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, De Vloot Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Duinoord

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Duinoord Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Duinoord januari maart 2014 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners De Rijnhoven, Parkhof Versie 3. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners TSN Thuiszorg, locatie Mercator Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van De Buitensluis-verpleegafdeling Numansdorp Alerimus

Ervaringen contactpersonen van cliënten van De Buitensluis-verpleegafdeling Numansdorp Alerimus Ervaringen contactpersonen van cliënten van De Buitensluis-verpleegafdeling Numansdorp Alerimus Gemeten met de CQ-Index April 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, De Rozenhoek Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 3.2 Utrecht, september 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Herman Gorterhof Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Grootenhoek Versie. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2018 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 3.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, De Warande Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Rosendael Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners TSN Woonzorg, Voor Anker Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners TSN Thuiszorg, locatie Voor Anker Versie 1. drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Zorgcirkel

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Zorgcirkel Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Voorjaar 08 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk werkend bureau

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Felixoord Stichting ICARE. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Felixoord Stichting ICARE. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Felixoord Stichting ICARE Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Sevagram, Oosterbeemd Afdeling 1 Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Tuindorp Oost Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.?

Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.? Wat vinden uw cliënten van het Rotterdam e.o.? onderzoek naar ervaringen met de zorg binnen het Rotterdam e.o. Opdrachtgever: De Zellingen K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda drs.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, De Plantage Versie. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? HVO-Querido totaal onderzoek naar ervaringen van cliënten met de niet-ambulante opvang Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners TSN Woonzorg, Ebbingepoort Versie. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie