Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?"

Transcriptie

1 Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? GGZ Noord-Holland-Noord Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, december 2014

2 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal informeren, adviseren en ondersteunen en daarmee bijdragen aan een goede sturing en kwaliteit van de zorg. Uitgangspunten zijn: objectiviteit, gedegenheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. wortelt in de basis en heeft een sterke verbinding met de top van de zorg. Door die unieke sleutelpositie zijn wij bij uitstek in staat om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het landelijke beleid en ontwikkelingen in het veld. Wij ondersteunen onze klanten in hun streven de doeltreffendheid, doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren., Utrecht, december Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kiwa Carity. Uitgever Ptolemaeuslaan 900, 3528 BV Utrecht Postbus 85200, 3508 AE Utrecht Telefoon Fax Publicatie van cijfers en/of tekst uit dit werk als toelichting of ondersteuning bij wetenschappelijke artikelen, boeken of scripties, is toegestaan mits daarbij geen sprake is van commerciële doeleinden en voor zover de bron duidelijk wordt vermeld. is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding CQ-Index Aanleveren gegevens aan de Centrale Database Verantwoorde Zorg Opbouw van de rapportage Leeswijzer 7 2. Samenvatting resultaten Gemiddelde score Significante afwijkingen, sterrentabel Trendanalyse Persoonskenmerken van de respondenten Hoe ervaren uw cliënten de behandeling en dienstverlening? Bereikbaarheid van verpleegkundigen en de behandelaar Informatievoorziening door uw behandelaar Inspraak en keuzevrijheid Omgang met uw verpleegkundige Deskundigheid van uw behandelaar Deskundigheid van uw verpleegkundige Veranderingen in klachten en functioneren De afdeling Aanbod van activiteiten Informatie-uitwisseling in het behandelteam Nazorg Algemene mening over de instelling Opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten 33 Bijlage 1 Vragenlijst 35 Bijlage 2 Schaalscores 45 Bijlage 3 Prestatie-Indicatoren uit de CQ-index 49

4 4

5 1. Inleiding 1.1 CQ-Index Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt hard gewerkt om kwaliteit inzichtelijk te maken. Om dit zichtbaar te maken is voor de geestelijke gezondheidszorg een basisset van prestatie-indicatoren ontwikkeld. Een belangrijk doel van de basisset van prestatie-indicatoren is het beschikbaar stellen van vergelijkbare gegevens. De basisset bestaat uit 28 prestatie-indicatoren. Elf van deze indicatoren zijn gericht op effectiviteit, zes op veiligheid en elf op cliëntgerichtheid. De stuurgroep Zichtbare Zorg GGZ/VZ 1 heeft de CQ-Index 2 als standaardinstrument benoemd voor het meten van de prestatie-indicatoren met betrekking tot cliëntgerichtheid. De afkorting CQ- Index staat voor Consumer Quality Index. De CQ-Index meet de ervaringen die cliënten hebben gehad met de behandeling of zorg door een instelling. In 2014 heeft voor uw instelling een cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd met de CQ-Index versie 2.3 voor de klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg, hierna aangeduid als CQI. Deze CQ-Index bestaat uit een vragenlijst met 61 vragen en is gericht op klinische GGZ cliënten van 18 jaar en ouder die verblijven in een klinische- of deeltijdafdeling van een geïntegreerde ggz-instelling, APZ of categorale ggz-instelling. De CQ vragenlijst voor de klinische GGZ sector is ontwikkeld door het Trimbos instituut. Organisaties in de GGZ sector zijn verplicht om jaarlijks een cliëntenraadpleging uit te voeren met de CQ-Index. De vragenlijsten zijn in beheer bij het Kwaliteitsinstituut 3. Het Kwaliteitsinstituut heeft als doel de kwaliteit van de in Nederland geleverde zorg te helpen verbeteren. 1 In de projectgroep Zichtbare Zorg GGZ/VZ zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: IGZ, VWS, GGZ Nederland, brancheorganisaties NVP, NVvP, NIP en V&VN, cliëntenorganisatie LPggz en Zorgverzekeraars Nederland. Aan de begeleidingscommissie CQI namen daarnaast Stichting Miletus en Centrum Klantervaring Zorg deel. 2 Consumer-Quality Index, een beoordeling van geleverde kwaliteit door cliënten in de vorm van in te vullen vragenlijsten

6 Onderzoeksmethode De vragen van de CQ Index Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg zijn onderverdeeld in zeven thema s, waaruit de volgende elf schalen zijn afgeleid: Schalen Itemnummers Bejegening Bereikbaarheid behandelaars Deskundigheid behandelaars Informatie over klachtenprocedure Informatie over de aanpak van de behandeling Informatie over cliëntenrechten Informed consent Veiligheid in de groep Kwaliteit opnameafdeling Ervaren functioneren Nazorg Daarnaast bevat de vragenlijst ook vragen over de hulpvraag van de cliënt, zijn/haar gezondheid, geslacht, leeftijd, opleiding, baan, geboorteland van zichzelf, de vader en moeder en de taal die thuis meestal wordt gesproken. Tenslotte is er ook een vraag of en zo ja hoe de cliënt is geholpen met het beantwoorden van de vragen. De vragenlijst is in de periode november-december 2014 voorgelegd aan klinische cliënten van uw instelling en de ex-cliënten die tot maximaal 3 maanden voor het onderzoek reeds ontslagen waren uit de klinieken. Voorafgaand aan het onderzoek is bepaald welke cliënten benaderd moesten voor het invullen van de vragenlijst volgens landelijk vastgestelde exclusiecriteria. Zo zijn bijvoorbeeld cliënten die ernstig psychotisch, angstig of verward zijn om op alle vragen een antwoord te kunnen geven, uitgesloten van het onderzoek. De vragenlijsten zijn vervolgens door medewerkers van GGZ Noord-Holland-Noord uitgedeeld aan de geselecteerde cliënten in de klinieken. Daarnaast zijn er vragenlijsten opgestuurd naar de geselecteerde cliënten die reeds ontslagen waren uit de klinieken. Van de 312 aangeschreven cliënten hebben 77 cliënten een vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Dit is een respons van 25%. Bij de vorige meting waren er 64 respondenten (24%). 1.2 Aanleveren gegevens aan de Centrale Database Verantwoorde Zorg zorgt voor de aanlevering van uw gegevens (ruwe data) aan de Centrale Database. Zodanig dat deze gebruikt kunnen worden voor het opstellen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De gegevens worden geanalyseerd, waarbij een zogenaamde casemix correctie wordt toegepast. Het is daardoor mogelijk dat er enig verschil is tussen informatie in dit rapport en de informatie die beschikbaar komt voor externe verantwoording en/of publicatie. 6

7 1.3 Opbouw van de rapportage Het rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten op schaalniveau. Hoofdstuk 3 beschrijft persoonskenmerken van de cliënten die een vragenlijst hebben ingevuld. In hoofdstuk 4 volgen de resultaten van de antwoorden per vraag naar thema. In hoofdstuk 5 worden opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten genoemd. Deze bevindingen kunnen als input dienen voor verbetervoorstellen om de kwaliteit van behandeling en dienstverlening door uw instelling te verhogen. Dit onderdeel vormt echter geen onderdeel van de CQ-richtlijnen, zoals opgesteld door het Kwaliteitsinstituut en valt derhalve niet onder het CQ-accreditaat. Tot slot bevat het rapport ook drie bijlagen: (1) de vragenlijst; (2) de getallen per vraag, geordend per schaal; (3) de getallen per vraag, geordend per prestatie-indicator. 1.4 Leeswijzer Deze rapportage beschrijft de resultaten van beantwoording van de vragen van de vragenlijst door de aangeschreven (ex-)cliënten. In dit rapport hanteren we de term cliënt. De resultaten van uw instelling worden vergeleken met de resultaten van andere instellingen die het onderzoek bij lieten uitvoeren, de zogenaamde spiegelinformatie. In dit rapport is ook een landelijke spiegel weergegeven. De spiegelgroep bevat inmiddels gegevens van ongeveer 300 cliënten van verschillende GGZ instellingen en verslavingszorginstellingen in Nederland. Deze spiegelinformatie biedt u de mogelijkheid om uw eigen resultaten in perspectief te plaatsen. De benchmarkvergelijking die Kiwa Carity uitvoert valt buiten de CQI-richtlijnen en betreft een vergelijking met eigen data. biedt u een benchmarkvergelijking zonder casemix correctie van de data. Hier volgend staat een voorbeeld van de wijze waarop de resultaten worden weergegeven. Vraag 30. Neemt uw verpleegkundige u serieus? nooit/soms meestal altijd In de bovenste balk zijn de resultaten weergegeven van alle door gemeten instellingen, de zogenaamde spiegelgroep. In de middelste balk ziet u uw eigen resultaten van de vorige meting. In de onderste balk ziet u uw eigen resultaten. In bovenstaand voorbeeld geeft 8% van de respondenten van uw instelling aan dat de behandelaar hen soms tot nooit serieus neemt; 44% antwoordt met meestal ; en volgens 48% neemt de behandelaar hen altijd serieus. De tabellen die in dit rapport zijn opgenomen, tonen de antwoorden op de gestelde vragen. De antwoorden worden in percentages weergegeven. Boven de grafieken staat aangegeven hoeveel cliënten antwoord hebben gegeven op deze vraag. Wanneer dit aantal lager is dan het totaal responsaantal, is mogelijk de vraag niet van toepassing en/of heeft de cliënt deze vraag niet ingevuld. De percentages in sommige tabellen komen opgeteld uit op 99% of 101%. Dit heeft te maken met de afronding van decimalen. De percentages van de vorige meting in het huidige rapport kunnen afwijken van de resultaten in het rapport van de vorige meting. Dit heeft te maken met aanpassingen in de analyse van de antwoorden op de gestelde vragen. 7

8 2. Samenvatting resultaten Onderstaande figuur geeft per schaal aan wat het percentage cliënten is dat een positief antwoord gaf en een negatief antwoord gaf. In de figuur wordt ook de spiegelgroep weergegeven. Figuur 2.1 Samenvattende gegevens 8

9 2.1 Gemiddelde score In onderstaande spinnenwebfiguur wordt per schaal weergegeven wat de gemiddelde score is van uw instelling. De roze lijn geeft de resultaten weer van de spiegelgroep. De antwoordschalen variëren per schaal, maar zijn voor deze figuur omgezet tot een schaal van 1 tot 4. Hiervoor geldt: een score richting 1 is negatiever en een score richting 4 is positiever. Figuur 2.2 Spinnenweb Tabel 2.1 Schaalscores Indicatoren Uw instelling 1. Bejegening 3,28 3,34 2. Bereikbaarheid behandelaars 3,26 3,38 3. Deskundigheid behandelaars 2,91 3,11 4. Informatie over klachtenprocedure 2,05 2,61 5. Informatie over de behandeling 3,05 3,17 6. Informatie over cliëntrechten 1,25 1,33 7. Informed consent 2,89 3,05 8. Veiligheid in de groep 3,13 3,25 9. Kwaliteit opnameafdeling 3,23 3, Ervaren functioneren 2,72 3, Nazorg 2,93 2,76 9

10 Naast de 11 schalen is het ook mogelijk om met de vragenlijst CQI een deel van de GGZ prestatie-indicatoren te meten. Deze zijn in de volgende tabel weergegeven. Tabel 2.2 Prestatie-indicatoren Indicatoren Uw instelling 1.2 Ervaren functioneren 2,72 3, Informatie over bijwerkingen 2,77 3, Veiligheid in de groep 3,13 3, Informed consent 3,68 3, Keuzevrijheid 3,53 3, Vervulling zorgwensen 2,79 2, Evaluatie behandelplan 1,49 1, Continuïteit van zorg 3,23 3, Kwaliteit opnameafdeling 3,23 3, Bejegening 3,28 3, Informatie over behandeling 3,05 3, Significante afwijkingen, sterrentabel In tabel 2.3 staat per prestatie-indicatoren weergegeven of uw resultaten significant afwijken of gelijk zijn aan de bij deelnemende instellingen. Een resultaat is significant wanneer de kans zeer klein is (<5%) dat dit aan toeval toe te schrijven is. Tabel 2.3 Sterrentabel Indicatoren 1. Bejegening ** 2. Bereikbaarheid behandelaars ** 3. Deskundigheid behandelaars * 4. Informatie over klachtenprocedure * 5. Informatie over de behandeling ** 6. Informatie over cliëntrechten ** 7. Informed consent ** 8. Veiligheid in de groep ** 9. Kwaliteit opnameafdeling ** 10. Ervaren functioneren * 11. Nazorg ** In de kolom is een vergelijking gemaakt met de spiegelgroep. 1 ster betekent significant negatiever dan de spiegelgroep, 2 sterren betekent gelijk aan de spiegelgroep en 3 sterren betekent significant positiever dan de spiegelgroep. 10

11 2.2.1 Samenhang sterren en landelijke rapportage Het aantal sterren dat in tabel 2.1 is weergegeven komt mogelijk niet overeen met landelijke rapportage. Dit heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste redenen noemen we hier. Allereerst is de spiegelgroep (de door gemeten instellingen) in deze rapportage niet gelijk aan de groep waarmee u vergeleken wordt (alle instellingen in Nederland die een CQ-meting hebben laten uitvoeren). Daarnaast wordt in de landelijke rapportage gebruik gemaakt van verschillende schalen, terwijl wij in deze rapportage de indicatoren voor de vergelijkbaarheid onderling (spinnenweb) hebben omgezet naar een 4-puntsschaal. Tenslotte worden de gegevens in de landelijke rapportage gecorrigeerd voor kenmerken van de cliëntenpopulatie. Een dergelijke correctie passen wij niet toe. 2.3 Trendanalyse In onderstaande grafiek is de trendanalyse weergegeven. Per indicator wordt weergegeven in welke mate de meting van 2014 afwijkt van de meting in De groene en rode balken geven de scores van GGZ Noord-Holland-Noord in 2014 aan. In het groen is aangegeven dat in 2014 positiever wordt gescoord dan in 2013 en in het rood is aangegeven dat in 2014 negatiever wordt gescoord dan in De afwijking is weergegeven in percentages. Een groen streepje van 10% betekent dat deze indicator een 10% positievere score heeft in 2014 ten opzichte van Een sterretje vermeld bij de indicator betekent dat er een significant verschil is vastgesteld. Figuur 2.3 Trendanalyse Gemiddelde afwijking ervaringscore 2013 t.o.v Gemiddelde afwijking ervaringsscore 2014 t.o.v Bejegening 2. Bereikbaarheid behandelaars 3. Deskundigheid behandelaars 4. Informatie over klachtenprocedure 5. Informatie over de aanpak van de behandeling 6. Informatie over clientenrechten 7. Informed consent 8. Veiligheid in de groep 9. Kwaliteit opnameafdeling 10. Ervaren functioneren 11. Nazorg -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 11

12 12

13 3. Persoonskenmerken van de respondenten Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van de respondenten. Geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, baan Van de cliënten is 57% vrouw en 43% man. Bij de instellingen waarmee is vergeleken (spiegel) is 52% vrouw en 48% man. De leeftijd van de respondenten en het opleidingsniveau zijn als volgt verdeeld, zie tabellen 3.1 en 3.2. Tabel 3.1 Leeftijdsverdeling respondent Wat is uw leeftijd 18 t/m 24 jaar 8% 9% 25 t/m 34 jaar 17% 8% 35 t/m 44 jaar 18% 19% 45 t/m 54 jaar 21% 18% 55 t/m 64 jaar 17% 19% 65 t/m 74 jaar 18% 19% 75 jaar of ouder 2% 6% Tabel 3.2 Opleidingsniveau respondent Wat is uw hoogst voltooide opleiding Geen onderwijs 5% 1% Lagere school 11% 8% VMBO 24% 24% MAVO 11% 17% MBO 26% 31% Voorgezet onderwijs 13% 4% HBO 5% 12% WO 3% 1% Anders 2% 1% Van de cliënten heeft 29% een baan. Bij de spiegelgroep is dat 22%. 13

14 Geboorteland cliënt en ouders en de taal die thuis wordt gesproken De volgende drie tabellen, 3.3 t/m 3.5, geven het geboorteland van de respondent en die van de vader en moeder weer. Tabel 3.6 laat zien welke taal door de respondent meestal thuis wordt gesproken. Tabel 3.3 Geboorteland respondent Wat is uw geboorteland Nederland 95% 92% Indonesië 2% 0% Suriname 0% 0% Marokko 0% 1% Turkije 0% 1% Duitsland 2% 0% Nederlandse Antillen 0% 0% Aruba 0% 0% Anders 2% 5% Tabel 3.4 Geboorteland vader Wat is uw vaders geboorteland Nederland 95% 93% Indonesië 2% 1% Suriname 0% 0% Marokko 2% 1% Turkije 0% 1% Duitsland 0% 0% Nederlandse Antillen 0% 0% Aruba 0% 0% Anders 2% 3% Tabel 3.5 Geboorteland moeder Wat is uw moeders geboorteland Nederland 94% 87% Indonesië 2% 4% Suriname 2% 0% Marokko 0% 1% Turkije 0% 1% Duitsland 2% 1% Nederlandse Antillen 0% 0% Aruba 0% 0% Anders 2% 4% 14

15 Tabel 3.6 Taal die respondent thuis het meest spreekt In welke taal praat u thuis Nederlands 97% 93% Fries 2% 0% Nederlands dialect 0% 1% Indonesisch 0% 0% Sranan 0% 0% Marokkaans-Arabisch 0% 1% Turks 0% 1% Duits 0% 0% Papiaments 0% 0% Anders 2% 3% Huidige gezondheid Tabellen 3.7 en 3.8 geven weer hoe de (ex-)cliënten die de vragenlijst hebben ingevuld hun algehele en hun psychische gezondheid beoordelen. Tabel 3.7 Zelfoordeel over algehele gezondheid Hoe is uw gezondheid Uitstekend 2% 8% Zeer goed 8% 4% Goed 50% 45% Matig 36% 35% Slecht 5% 8% Tabel 3.8 Zelfoordeel over psychische gezondheid Hoe is uw psychische gezondheid Uitstekend 3% 4% Zeer goed 9% 6% Goed 34% 38% Matig 41% 34% Slecht 13% 18% 15

16 Wachttijd In tabel 3.9 is weergegeven hoe lang de respondent op de wachtlijst heeft gestaan voor de behandeling die hij/zij nu heeft. Tabel 3.9 Wachttijd Hoe lang heeft u op de wachtlijst gestaan? Niet van toepassing, ik zit op een gesloten opname afdeling 31% 24% Niet 83% 81% Twee weken tot een maand 6% 5% Een tot drie maanden 4% 13% Drie tot vier maanden 2% 0% Vier tot acht maanden 0% 0% Acht maanden tot een jaar 2% 2% Een tot twee jaar 2% 0% Langer dan twee jaar 0% 0% Hulp bij het invullen van de vragenlijst Van de respondenten van uw instelling heeft 13% hulp gekregen bij het invullen van de vragenlijst. Bij de spiegelgroep is dat 9%, Bij degenen die hulp bij het invullen hebben ontvangen bestond die hulp uit het volgende, zie tabel [N.B. Er kan per respondent meer dan één vorm van hulp bij het invullen zijn ontvangen.] Tabel 3.10 Hoe bij het invullen is geholpen. Hoe is er geholpen Heeft de vragen voorgelezen 83% 67% Heeft mijn antwoorden opgeschreven 50% 56% Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 17% 0% Heeft de vragen in mijn taal vertaald 0% 33% Heeft op een andere manier geholpen 0% 0% 16

17 4. Hoe ervaren uw cliënten de behandeling en dienstverlening? In dit hoofdstuk worden de resultaten van de CQ-Index per vraag weergegeven. De aangeschreven (ex-)cliënten zijn gevraagd een vragenlijst in te vullen betreffende hun ervaringen met de zorg en behandeling die zij hebben gekregen via uw instelling in de afgelopen 12 maanden. Het gaat daarbij over diverse onderwerpen en kwaliteitsaspecten. 4.1 Bereikbaarheid van verpleegkundigen en de behandelaar In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen die gaan over de bereikbaarheid van de verpleegkundige en de behandelaar. 2. Is het een probleem voor u om overdag een verpleegkundige te spreken te krijgen? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord groot probleem klein probleem geen probleem 3. Is het een probleem voor u om s avonds of in het weekend een verpleegkundige te spreken te krijgen? Deze vraag is door 71 van de 77 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'niet van toepassing, ik ben in deeltijdbehandeling' geantwoord groot probleem klein probleem geen probleem 4. Is het een probleem voor u om uw behandelaar te spreken te krijgen? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord groot probleem klein probleem geen probleem 17

18 4.2 Informatievoorziening door uw behandelaar Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de vragen die gaan over de ervaringen van de cliënten in de afgelopen 12 maanden met de informatievoorziening vanuit de behandelaar en de instelling waar deze voor werkt. 6. Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling? Deze vraag is door 76 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 7. Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? Deze vraag is door 74 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 8. Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de behandeling kunt verwachten? Deze vraag is door 76 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 9. Heeft u in de afgelopen 12 maanden medicijnen gebruikt voor uw psychische klachten? Heeft u in de afgelopen 12 maanden medicijnen gebruikt Nee 3% 4% Ja 97% 96% 18

19 10. Heeft u informatie gekregen over de werking van de medicijnen die u gebruikt? Deze vraag is door 70 van de 77 respondenten beantwoord. 3 respondenten hoefden deze vraag niet te beantwoorden o.b.v. screenervraag nee ja 11. Heeft u in de afgelopen 12 maanden medicijnen gebruikt voor uw psychische klacht Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? Deze vraag is door 71 van de 77 respondenten beantwoord. 3 respondenten hoefden deze vraag niet te beantwoorden o.b.v. screenervraag nee ja 12. Heeft u informatie gekregen over behandelmogelijkheden elders? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 13. Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 19

20 14. Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de mogelijkheid tot een second opinion? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 15. Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 16. Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? Deze vraag is door 76 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 17. Heeft u informatie gekregen over de patiëntvertrouwenspersoon (PVP)? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 18. Legt uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uit? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 20

21 4.3 Inspraak en keuzevrijheid In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen over inspraak en keuzevrijheid. De vragen hebben betrekking op de situatie van de cliënt van de afgelopen 12 maanden. 19. Hebt u de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende soorten behandelingen op uw afdeling? Deze vraag is door 75 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 20. Hebt u de mogelijkheid om voor een andere behandelaar te kiezen? Deze vraag is door 75 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 21. Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de behandeling? Deze vraag is door 76 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 22. Kunt u medicijnen weigeren zonder dat het gevolgen heeft ( straf, dwangmedicatie)? Deze vraag is door 65 van de 77 respondenten beantwoord, 8 respondenten hebben 'niet van toepassing, ik heb dwangmedicatie / niet van toepassing, ik gebruik geen medicijnen' geantwoord nee ja 21

22 23. Heeft u een behandelplan? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 24. Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw behandelplan? Deze vraag is door 57 van de 77 respondenten beantwoord. 18 respondenten hoefden deze vraag niet te beantwoorden o.b.v. screenervraag nee ja 25. Heeft u ingestemd met uw behandelplan? Deze vraag is door 57 van de 77 respondenten beantwoord. 18 respondenten hoefden deze vraag niet te beantwoorden o.b.v. screenervraag nee ja 26. Is het behandelplan in overleg met u bijgesteld? Deze vraag is door 55 van de 77 respondenten beantwoord. 18 respondenten hoefden deze vraag niet te beantwoorden o.b.v. screenervraag nee ja, maar langer geleden ja, onlangs 22

23 4.4 Omgang met uw verpleegkundige Deze paragraaf gaat over hoe de verpleegkundige omging met de cliënt in de afgelopen 12 maanden. 27. Heeft uw verpleegkundige genoeg tijd voor u? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 28. Luistert uw verpleegkundige aandachtig naar u? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 29. Is uw verpleegkundige beleefd tegen u? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 30. Neemt uw verpleegkundige u serieus? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 23

24 31. Houdt uw verpleegkundige zich aan afspraken met u? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 4.5 Deskundigheid van uw behandelaar Deze paragraaf beschrijft de kennis en kunde van de behandelaar met wie in de afgelopen 12 maanden het meeste contact is geweest. 32. Begrijpt uw behandelaar wat uw klachten zijn? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 33. Heeft uw behandelaar aandacht voor uw lichamelijke gezondheid? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 34. Is de behandeling die u krijgt naar u mening de juiste aanpak voor uw klachten? Deze vraag is door 77 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 24

25 35. Wordt het behandelplan naar uw wens uitgevoerd? Deze vraag is door 67 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 4.6 Deskundigheid van uw verpleegkundige Deze paragraaf gaat over de kennis en kunde van de verpleegkundige. 36. Zorgt uw verpleegkundige voor een veilige sfeer in de groep? Deze vraag is door 75 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 37. Gaat uw verpleegkundige goed om met ruzie in de groep? Deze vraag is door 71 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 38. Is er genoeg verpleging op de groep aanwezig? Deze vraag is door 74 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 25

26 39. Geven uw verpleegkundige en andere hulpverleners u tegenstrijdige informatie? Deze vraag is door 74 van de 77 respondenten beantwoord altijd/meestal soms nooit 4.7 Veranderingen in klachten en functioneren In deze paragraaf zijn de resultaten weergegeven van de vragen die gaan over hoe het nu met de cliënt gaat. 40. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functioneert? Deze vraag is door 76 van de 77 respondenten beantwoord minder goed hetzelfde beter 41. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? Het gaat nu Deze vraag is door 69 van de 77 respondenten beantwoord, 7 respondenten hebben 'ik heb geen klachten' geantwoord minder goed hetzelfde beter 42. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? Deze vraag is door 71 van de 77 respondenten beantwoord, 4 respondenten hebben 'ik heb geen klachten' geantwoord minder goed hetzelfde beter 26

27 4.8 De afdeling In deze paragraaf gaan de vragen over de afdeling waar de cliënt verblijft en dan vooral over de zaken waar men zelf minder of geen invloed op heeft 43. Is de kwaliteit van uw afdeling een probleem voor u? (denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door dunne muren) Deze vraag is door 71 van de 77 respondenten beantwoord groot probleem klein probleem geen probleem 44. Is de staat van onderhoud van uw afdeling een probleem voor u? (denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk, kapotte dingen) Deze vraag is door 72 van de 77 respondenten beantwoord groot probleem klein probleem geen probleem 45. Is de mate waarin uw afdeling wordt schoon gehouden een probleem voor u? Deze vraag is door 72 van de 77 respondenten beantwoord groot probleem klein probleem geen probleem 46. Is de kwaliteit van het eten op uw afdeling een probleem voor u? Deze vraag is door 72 van de 77 respondenten beantwoord groot probleem klein probleem geen probleem 27

28 47. Besteed de verpleging aandacht aan de brandveiligheid op uw afdeling? Deze vraag is door 67 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 48. Wordt u beschermd tegen diefstal op uw afdeling? Deze vraag is door 69 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 49. Voelt u zich veilig op de afdeling? Deze vraag is door 72 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 4.9 Aanbod van activiteiten In deze paragraaf zijn de resultaten weergegeven van de vragen die gaan over de ervaringen van cliënten met het aanbod van activiteiten waaraan men kan deelnemen (zowel binnen als buiten de instelling) 50. Doet u mee aan dagactiviteiten? Doet u mee aan dagactiviteiten Nee 30% 26% Ja 70% 74% 51. Spoort uw verpleegkundige u aan om dagactiviteiten te ondernemen? Deze vraag is door 70 van de 77 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 28

29 52. Kunt u bij de instelling een cursus volgen om aan uw herstel te werken? Deze vraag is door 64 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 4.10 Informatie-uitwisseling in het behandelteam Deze paragraaf bevat de vragen over de samenwerking binnen het behandelteam in de laatste 12 maanden. 53. Merkt u dat leden van het behandelteam niet weten wat er met u speelt? Deze vraag is door 75 van de 77 respondenten beantwoord altijd/meestal soms nooit 54. Zijn de leden van het behandelteam het met elkaar eens als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? Deze vraag is door 70 van de 77 respondenten beantwoord, 4 respondenten hebben 'weet ik niet' geantwoord nooit/soms meestal altijd 55. Moet u (bijna) alles opnieuw vertellen wanneer de behandeling overgenomen wordt door een ander? Deze vraag is door 73 van de 77 respondenten beantwoord altijd/meestal soms nooit 29

30 4.11 Nazorg In deze paragraaf volgen vragen over de wijze waarop nazorg is georganiseerd. 56. Gaat u binnenkort met ontslag Gaat u binnenkort met ontslag Nee 30% 23% Ja 70% 77% 57. Is de nazorg geregeld? (bijvoorbeeld regelmatig contact met een hulpverlener of een wachtlijstgroep) Deze vraag is door 43 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 58. Zijn er met u afspraken gemaakt over wat u moet doen als uw klachten terugkomen of verergeren? Deze vraag is door 43 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 59. Zijn er met u afspraken gemaakt over het kunnen terugkeren naar dezelfde behandeling/afdeling als dat nodig is? Deze vraag is door 43 van de 77 respondenten beantwoord nee ja 30

31 4.12 Algemene mening over de instelling In deze laatste paragraaf wordt een rapportcijfer gegeven en naar een aanbeveling gevraagd. 60. Welk cijfer geeft u aan de instelling? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend Rapportcijfer 6,9 7,0 7,4 De respondenten hebben de behandeling door uw instelling gemiddeld het cijfer 7 gegeven. Bij de spiegelgroep was het gemiddelde cijfer een 7, Zou u deze instelling aan andere mensen aanbevelen? Zou u deze instelling aanbevelen Beslist niet 8% 8% Waarschijnlijk niet 14% 20% Waarschijnlijk wel 50% 38% Beslist wel 28% 34% 31

32 32

33 5. Opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten In dit hoofdstuk beschrijven wij opvallende zaken en geven wij mogelijke verbeterpunten aan. Deze bevindingen kunnen als input dienen voor verbetervoorstellen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen uw instelling te verhogen. Dit onderdeel is echter geen onderdeel van de CQ-richtlijnen, zoals opgesteld door het Kwaliteitsinstituut en valt derhalve niet onder het CQaccreditaat. De cliënten van GGZ Noord-Holland-Noord geven de instelling gemiddeld een 7,0 (op een schaal van 0-10). Op de vraag of de cliënt uw instelling zou aanbevelen aan andere mensen, antwoordt 38% waarschijnlijk wel en 34% beslist wel. 28% gaat GGZ Noord-Holland-Noord (waarschijnlijk) niet aanbevelen. De sterrentabel (paragraaf 2.2) laat zien dat GGZ Noord-Holland-Noord op drie van de elf schalen een significant negatievere score behaalt vergeleken met de spiegelgroep. Het betreft de schalen: Deskundigheid behandelaars Informatie over klachtenprocedure Ervaren functioneren De scores op deze schalen wordt hieronder toegelicht. Deskundigheid behandelaars - De respondenten zijn opvallend minder tevreden over de deskundigheid van de behandelaars dan de cliënten in de spiegelgroep. 41% van de respondenten geeft aan dat zij meestal of altijd (bijna) alles opnieuw moeten vertellen wanneer de behandeling overgenomen wordt door een ander (vraag 55). Dit is daarmee het minst scorende item binnen de schaal. 39% van de respondenten is van mening dat hij/zij niet de juiste behandeling krijgt (vraag 34). Volgens 28% van de respondenten weten de leden van het behandelteam soms/nooit wat er met de cliënt speelt (vraag 53) en 25% geeft aan dat de behandelaar soms/nooit aandacht heeft voor de lichamelijke gezondheid van de cliënt (vraag 33). Volgens 23% van de respondenten begrijpt de behandelaar soms of nooit wat de klachten van de respondent zijn (vraag 32). Informatie over klachtenprocedure - Bij dit thema horen de onderliggende vragen die gaan over de ervaringen van de cliënten in de afgelopen 12 maanden met de informatievoorziening vanuit de behandelaar en in de instelling waar deze voor werkt. 68% van de respondenten geeft aan geen informatie gekregen te hebben over de klachtenprocedure (vraag 15). Daarnaast geeft 78% aan geen informatie gekregen te hebben over de cliëntenraad (vraag 16) en 51% heeft geen informatie gekregen over de patiëntvertrouwenspersoon (PVP) (vraag 17). Ervaren functioneren - Bij dit thema horen de onderliggende vragen die gaan over hoe het nu met de cliënt gaat. 28% van de respondenten geeft aan dat het nu minder goed gaat met de cliënt vergeleken met 12 maanden geleden (vraag 40). 30% geeft aan hun klachten (ziektebeeld) minder goed te beoordelen vergeleken met 12 maanden geleden (vraag 41). Ten slotte geeft 21% van de respondenten aan dat de cliënt nu minder goed omgaat met de klachten vergeleken met 12 maanden geleden, tegen 6% uit de spiegelgroep (vraag 42). Hoewel op de overige schalen geen significant afwijkende scores zijn behaald, geeft nadere beschouwing van de onderliggende vragen per schaal inzicht in mogelijke verbeterpunten. Hieronder worden de meest opvallende punten uit hoofdstuk 4 genoemd. Hierbij is als grens gesteld dat 30% of meer cliënten een negatief antwoord heeft gegeven op de onderliggende vraag. Alleen de vragen die behoren tot een van de schalen zijn hierin opgenomen. 33

34 Informatie over de aanpak van de behandeling Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? (vraag 7). Hierop antwoordt 34% van de respondenten met nee. Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de behandeling kunt verwachten? (vraag 8). 37% geeft aan geen informatie over het resultaat te hebben ontvangen. Informatie over cliëntenrechten Heeft u informatie gekregen over behandelmogelijkheden elders? (vraag 12). 81% van de respondenten antwoordt dat zij hierover geen informatie hebben gekregen. Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? (vraag 13). 61% antwoordt nee. Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de mogelijkheid tot een second opinion? (vraag 14). 83% antwoordt met nee. Informed consent Is het behandelplan in overleg met u bijgesteld? (vraag 26). 44% van de respondenten geeft aan dat het niet in overleg met hen is bijgesteld. Nazorg Zijn er met u afspraken gemaakt over wat u moet doen als uw klachten terugkomen of verergeren? (vraag 58). 35% van de respondenten geeft aan dat hier geen afspraken over gemaakt zijn. Zijn er met u afspraken gemaakt over het kunnen terugkeren naar dezelfde behandeling/afdeling als dat nodig is? (vraag 59). 63% van de respondenten geeft aan dat hier geen afspraken over gemaakt zijn. De volgende vraag behoort niet tot een schaal, maar wel tot een prestatie-indicator en is door meer dan 30% van de bevraagden negatief beantwoord: Heeft u in de afgelopen 12 maanden medicijnen gebruikt voor uw psychische klacht Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? (vraag 11). 41% antwoordt met nee. In vergelijking met de vorige meting, zijn de scores op 8 schalen achteruit gegaan en op 3 schalen vooruit. Er is echter geen sprake van een significante achteruit- of vooruitgang. In deze samenvatting duiden wij de meest opvallende resultaten. Deze uitkomsten kunnen u aangrijpingspunten bieden voor mogelijke verbeteracties, wanneer u zelf niet tevreden bent met een bepaalde score. Het is aan GGZ Noord-Holland-Noord om te prioriteren en een mogelijke verbeteractie vast te stellen. De analyses in dit rapport en vooral de resultaten op vraagniveau in hoofdstuk 4 bieden u meer inzicht en detailinformatie. 34

35 Bijlage 1 Vragenlijst Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index en VZ Versie 2.3 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd op de internationaal gebruikte CAHPS vragenlijsten. De vragenlijst is ontwikkeld door het Trimbos instituut. Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. 35

36 INTRODUCTIE Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de geestelijke gezondheidszorg (ggz) of verslavingszorg (vz) in de afgelopen 12 maanden. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. De vragenlijst wordt anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand weet welke antwoorden u heeft gegeven. Ook worden uw gegevens niet met anderen gedeeld. Verder ziet u een nummer op de voorkant van deze vragenlijst staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt om te kijken of de vragenlijst al is teruggestuurd. U krijgt dan géén herinnering meer thuis gestuurd. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het wel of niet meedoen aan dit onderzoek heeft géén gevolgen voor de zorg die u krijgt. Als u niet wilt meedoen aan dit onderzoek, zet dan een kruisje in dit vakje. Stuur daarna deze bladzijde terug in de antwoordenvelop. Heeft u vragen, dan kunt u bellen met de helpdesk, telefoonnummer (bereikbaar op werkdagen, tussen en uur). Of u kunt een sturen naar: Gebruikte woorden In de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg worden behandelaars en begeleiders vaak verschillend genoemd. In deze lijst gebruiken we het woord verpleegkundige voor degene met wie u op uw afdeling het meest te maken heeft bij uw dagelijkse begeleiding. Dit is meestal een verpleegkundige, maar het kan bijvoorbeeld ook een maatschappelijk werker zijn. Met het woord behandelaar bedoelen we de psychiater, arts-assistent of psycholoog die voor uw behandeling verantwoordelijk is. Als u te maken heeft met meerdere behandelaars, dan gaan de vragen over de behandelaar met wie u het meeste contact heeft. Met het woord behandeling bedoelen we ook hulp, hulpverlening, ondersteuning, therapie en dergelijke. Behandelplan: U kunt dit ook lezen als behandelovereenkomst of behandelafspraken. Met klachten bedoelen we de (psychische) klachten en problemen waarvoor u hulp ontvangt of heeft ontvangen. Hem of haar: In deze vragenlijst spreken we over hem. U kunt dit lezen als hem/haar. 36

37 INVULINSTRUCTIE Het is belangrijk dat de vragen alleen worden ingevuld door de persoon die in de begeleidende brief staat. Het is niet de bedoeling om de vragenlijst aan iemand anders door te geven. De meeste vragen hebben betrekking op de afgelopen 12 maanden. Het kan zijn dat uw huidige behandeling korter dan 12 maanden duurt. U kunt de vraag dan beantwoorden voor deze periode. De meeste vragen kunt u beantwoorden door een kruisje te zetten in het vakje van uw keuze. Kruisjes die buiten de vakjes staan worden door de computer niet gezien. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij deze vragen is aangegeven dat u meerdere vakjes kunt aankruisen. Bij sommige vragen kunt u zelf een antwoord opschrijven. Wilt u dit met blokletters doen in het aangewezen vakje. Soms wordt u gevraagd om enkele vragen in deze vragenlijst over te slaan. U ziet dan een pijltje met een opmerking. Deze opmerking geeft aan welke vraag u daarna moet beantwoorden. Dit ziet er als volgt uit: Nee Ga door naar vraag 3 Ja Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat later veranderen? Zet het verkeerd ingevulde hokje dan tussen haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier: Nee ( )Ja 37

38 VRAAG VOORAF 1. Bent u in de afgelopen 12 maanden opgenomen geweest of bent u in dagbehandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg? Zo nee, dan is deze vragenlijst niet voor u bedoeld. Zou u in dit geval deze vraag met nee willen beantwoorden. Wanneer een onderzoeker aanwezig is, kunt u de vragenlijst aan hem of haar teruggeven. Anders kunt u de vragenlijst terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop. Dank u wel! BEREIKBAARHEID VAN VERPLEEG- KUNDIGEN EN DE BEHANDELAAR De volgende vragen gaan over de bereikbaarheid van de verpleegkundige en de behandelaar. 2. Is het een probleem voor u om overdag een verpleegkundige te spreken te krijgen? Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem 3. Is het een probleem voor u om s avonds of in het weekend een verpleegkundige te spreken te krijgen? Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem Niet van toepassing, ik ben in deeltijdbehandeling 4. Is het een probleem voor u om uw behandelaar te spreken te krijgen? Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem 5. Hoe lang heeft u op de wachtlijst gestaan voor de behandeling die u nu heeft? Niet van toepassing, ik zit op een gesloten opname afdeling Ik heb niet op de wachtlijst gestaan Twee weken tot één maand Eén tot drie maanden Drie tot vier maanden Vier tot acht maanden Acht maanden tot één jaar Eén tot twee jaar Langer dan twee jaar INFORMATIEVOORZIENING DOOR UW BEHANDELAAR De volgende vragen gaan over de informatie die u krijgt van uw behandelaar. De vragen gaan over de afgelopen 12 maanden. 6. Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling? 7. Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? 8. Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de behandeling kunt verwachten? 9. Heeft u in de afgelopen 12 maanden medicijnen gebruikt voor uw psychische klachten? ga verder met vraag Heeft u informatie gekregen over de werking van de medicijnen die u gebruikt? 11. Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? 38

39 12. Heeft u informatie gekregen over behandelmogelijkheden elders? 13. Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? 14. Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de mogelijkheid tot een second opinion? 15. Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? 16. Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? 17. Heeft u informatie gekregen over de patiëntvertrouwenspersoon (PVP)? 18. Legt uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uit? Nooit Soms Meestal Altijd INSPRAAK EN KEUZEVRIJHEID De volgende vragen gaan over de mogelijkheden om zelf invloed uit te oefenen op de behandeling. Neem hierbij de afgelopen 12 maanden in gedachten. 19. Hebt u de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende soorten behandelingen op uw afdeling? 20. Hebt u de mogelijkheid om voor een andere behandelaar te kiezen? 21. Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de behandeling? 22. Kunt u medicijnen weigeren zonder dat het gevolgen heeft ('straf', dwangmedicatie)? Niet van toepassing, ik heb dwangmedicatie Niet van toepassing, ik gebruik geen medicijnen 23. Heeft u een behandelplan? ga verder met vraag Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw behandelplan? 25. Heeft u ingestemd met uw behandelplan? 26. Is het behandelplan in overleg met u bijgesteld?, korter dan een jaar geleden, langer dan een jaar geleden OMGANG MET UW VERPLEEGKUNDIGE De volgende vragen gaan over hoe uw verpleegkundige met u omging in de afgelopen 12 maanden. 27. Heeft uw verpleegkundige genoeg tijd voor u? Nooit Soms Meestal Altijd 39

40 28. Luistert uw verpleegkundige aandachtig naar u? Nooit Soms Meestal Altijd 29. Is uw verpleegkundige beleefd tegen u? Nooit Soms Meestal Altijd 30. Neemt uw verpleegkundige u serieus? Nooit Soms Meestal Altijd 31. Houdt uw verpleegkundige zich aan afspraken met u? Nooit Soms Meestal Altijd DESKUNDIGHEID VAN UW BEHAN- DELAAR In de volgende vragen gaan over de kennis en kunde van uw behandelaar. Het gaat over de behandelaar met wie u de afgelopen 12 maanden het meeste contact heeft gehad. 32. Begrijpt uw behandelaar wat uw klachten zijn? Nooit Soms Meestal Altijd 33. Heeft uw behandelaar aandacht voor uw lichamelijke gezondheid? Nooit Soms Meestal Altijd 34. Is de behandeling die u krijgt naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? Nooit Soms Meestal Altijd 35. Wordt het behandelplan naar uw wens uitgevoerd? DESKUNDIGHEID VAN UW VERPLEEG- KUNDIGE In de volgende vragen gaan over de kennis en kunde van uw verpleegkundige. Het gaat over de verpleegkundige met wie u in de afgelopen 12 maanden het meeste contact heeft gehad. 36. Zorgt uw verpleegkundige voor een veilige sfeer in de groep? Nooit Soms Meestal Altijd 37. Gaat uw verpleegkundige goed om met ruzie in de groep? Nooit Soms Meestal Altijd 38. Is er genoeg verpleging op de groep aanwezig? Nooit Soms Meestal Altijd 39. Geven uw verpleegkundige en andere hulpverleners u tegenstrijdige informatie? Nooit Soms Meestal Altijd 40

41 VERANDERINGEN IN KLACHTEN EN FUNCTIONEREN De volgende vragen gaan over hoe het nu met u gaat in vergelijking met 12 maanden geleden. 40. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functioneert? Veel minder goed Iets minder goed Ongeveer hetzelfde Een beetje beter Veel beter 41. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? Het gaat nu: Veel minder goed Iets minder goed Ongeveer hetzelfde Een beetje beter Veel beter Ik heb geen klachten 42. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? Veel minder goed Iets minder goed Ongeveer hetzelfde Een beetje beter Veel beter Ik heb geen klachten DE AFDELING De volgende vragen gaan over de afdeling waar u verblijft en dan vooral over de zaken waar u zelf minder of geen invloed op heeft. 43. Is de kwaliteit van uw afdeling een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door dunne muren) Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem 44. Is de staat van onderhoud van uw afdeling een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk, kapotte dingen) Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem 45. Is de mate waarin uw afdeling wordt schoon gehouden een probleem voor u? Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem 46. Is de kwaliteit van het eten op uw afdeling een probleem voor u? Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem 47. Besteed de verpleging aandacht aan de brandveiligheid op uw afdeling? Nooit Soms Meestal Altijd 48. Wordt u beschermd tegen diefstal op uw afdeling? Nooit Soms Meestal Altijd 49. Voelt u zich veilig op de afdeling? Nooit Soms Meestal Altijd AANBOD VAN ACTIVITEITEN De volgende vragen gaan over de activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Het gaat over activiteiten al dan niet binnen de instelling. 50. Doet u mee aan dagactiviteiten? 41

42 51. Spoort uw verpleegkundige u aan om dagactiviteiten te ondernemen? Nooit Soms Meestal Altijd 52. Kunt u bij de instelling een cursus volgen om aan uw herstel te werken? INFORMATIE-UITWISSELING IN HET BE- HANDELTEAM De volgende vragen gaan over de samenwerking binnen het behandelteam. De vragen gaan over de laatste 12 maanden. 53. Merkt u dat leden van het behandelteam niet weten wat er bij u speelt? Nooit Soms Meestal Altijd 54. Zijn de leden van het behandelteam het met elkaar eens als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? Nooit Soms Meestal Altijd Weet ik niet 55. Moet u (bijna) alles opnieuw vertellen wanneer de behandeling overgenomen wordt door een ander? Nooit Soms Meestal Altijd NAZORG De volgende vragen gaan over de wijze waarop nazorg is georganiseerd. 56. Gaat u binnenkort met ontslag? ga verder met vraag Is de nazorg geregeld (bijvoorbeeld regelmatig contact met een hulpverlener of een wachtlijstgroep)? 58. Zijn er met u afspraken gemaakt over wat u moet doen als uw klachten terugkomen of verergeren? 59. Zijn er met u afspraken gemaakt over het kunnen terugkeren naar dezelfde behandelaar/afdeling als dat nodig is? ALGEMENE MENING OVER DE INSTEL- LING De volgende vragen gaan over de instelling waarvan u behandeling en begeleiding ontvangt. 60. Welk cijfer geeft u aan de instelling waar u onder behandeling bent? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend heel erg slechte instelling 9 10 uitstekende instelling 61. Zou u deze instelling aan andere mensen aanbevelen? Beslist niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel 42

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BZW Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BW Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Steekproefrapport Klinisch Verslavingszorg Noord Nederland Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord BW totaal Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg.

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder klinische cliënten. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? van alle ambulante teams Opvang onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Verslavingszorg Noord Nederland Totaal (N=900) Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, februari

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? rapport van 10 voorzieningen onderzoek naar ervaringen van cliënten met de niet-ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, februari '12 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? HVO-Querido totaal Opvang Ambulant Kiwa Carity onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, juni 2014 Kiwa Carity

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index)

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) versie 3.0 juni 2008 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ambulante geestelijke

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg?

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? -onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juni '13 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek 2012

Cliënttevredenheidsonderzoek 2012 Cliënttevredenheidsonderzoek 212 Analyse van de resultaten En advies besluitvorming Doel: Een analyse van de resultaten van het CTO 212 Doelgroep: Raad van Bestuur, directie, management en cliëntenraad

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Meriant, Zorg thuis Heerenveen onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, oktober 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3.

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3. Vragenlijst Ervaringen met eerstelijns fysiotherapie Bestemd voor personen van 8 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie CQ-index fysiotherapie Versie. Deze specifieke vragenlijst

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding?

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? -onderzoek naar ervaringen met Gehandicaptenzorg L.G. Bosman M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal augustus september 2009 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Conclusies...7

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Mienskipssintrum Leppehiem -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, juli 2015 is hét kennis-

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Verpleeghuis Bergweide, Verpleeghuis Bergweide. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2014 Kiwa

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Antoniushof. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Rehoboth. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Mariposa. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg

Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg Arkin, Novarum november nuari 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I...

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Cedrah, Zorgcentrum Eben Haezer. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, februari 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening

Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening Ervaringen met de zorg voor chronische huidaandoeningen Herziene versie 1 mei 2013 Bestemd voor volwassenen die zijn/worden behandeld voor een chronische huidaandoening

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils. Klinische GGZ en VZ. juli

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils. Klinische GGZ en VZ. juli Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Woon- en Werktraining de Wending Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar)

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) CQ-index Ziekte van Parkinson Versie 1.0 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Voor u ligt een vragenlijst waarin uw ervaringen met de zorg rondom de ziekte van Parkinson centraal

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota De Wending Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Onderzoek naar ervaringen van cliënten met de dagverzorging/- behandeling somatiek K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen De Kroon

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl rapportage CQI meting 1 VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

CQ-index Astma en COPD

CQ-index Astma en COPD CQ-index Astma en COPD Ervaringen met de zorg voor astma en/of COPD Vragenlijst voor mensen van 16 jaar en ouder Verkorte versie 2.0 November 2013 Deze vragenlijst gaat over ervaringen met de zorg voor

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting (Officieus)

Rapportage CQI-meting (Officieus) Rapportage CQI-meting (Officieus) Klinische GGZ en VZ GGNet - VSPK01, Urtica De Vijfsprong kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ De Hoop GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Wat vinden de ouders/ vertegenwoordigers van de dagbesteding?

Wat vinden de ouders/ vertegenwoordigers van de dagbesteding? Wat vinden de ouders/ van de dagbesteding? -onderzoek naar ervaringen met Gehandicaptenzorg L.G. Bosman M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ SolutionS Center Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) CQI Beschermd wonen (GGZ)

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juli 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Curadomi onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum Oversingel. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren 9319521594 Vragenlijst Ervaringen met dialyseren Bestemd voor personen van 18 ar en ouder die hemodialyseren in het dialysecentrum %cen_nm% CQindex Dialyse (Dialysecentrum) versie 2.0 Deze vragenlijst

Nadere informatie