Wat vinden uw cliënten van de behandeling?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat vinden uw cliënten van de behandeling?"

Transcriptie

1 Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Verslavingszorg Noord Nederland Totaal (N=900) Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, februari 2014

2 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal informeren, adviseren en ondersteunen en daarmee bijdragen aan een goede sturing en kwaliteit van de zorg. Uitgangspunten zijn: objectiviteit, gedegenheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. wortelt in de basis en heeft een sterke verbinding met de top van de zorg. Door die unieke sleutelpositie zijn wij bij uitstek in staat om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het landelijke beleid en ontwikkelingen in het veld. Wij ondersteunen onze klanten in hun streven de doeltreffendheid, doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren., Utrecht, februari Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kiwa Carity. Uitgever Ptolemaeuslaan 900, 3528 BV Utrecht Postbus 85200, 3508 AE Utrecht Telefoon Fax Publicatie van cijfers en/of tekst uit dit werk als toelichting of ondersteuning bij wetenschappelijke artikelen, boeken of scripties, is toegestaan mits daarbij geen sprake is van commerciële doeleinden en voor zover de bron duidelijk wordt vermeld. is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding CQ-Index kortdurend ambulante GGZ & VZ Onderzoeksmethode Aanleveren gegevens aan de Centrale Database GGZ Opbouw van de rapportage Leeswijzer 7 2. Samenvatting resultaten Gemiddelde score Significante afwijkingen, sterrentabel Persoonskenmerken van de respondenten Hoe ervaren uw cliënten de behandeling en dienstverlening? Bejegening door de behandelaar Vervulling hulpwensen Bereikbaarheid van de behandelaar (hulpverlener) Informatievoorziening Keuzemogelijkheden Evaluatie Beoordeling Opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten 21 Bijlage 1 Vragenlijst 23 Bijlage 2 Schaalscores 29

4 4

5 1. Inleiding 1.1 CQ-Index kortdurend ambulante GGZ & VZ De CQ-index (of CQI oe Consumer Quality index) Kortdurende ambulante GGZ & VZ is bedoeld om de kwaliteit van de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) te meten vanuit het perspectief van de cliënt. Er bestaan twee versies van de CQI Kortdurende ambulante GGZ & VZ, de basisvragenlijst die uit 63 items bestaat en een verkorte vragenlijst die uit 21 items bestaat. Beide vragenlijsten kunnen worden gebruikt worden om binnen een GGZ-aanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast zijn de vragenlijsten bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders die kortdurende ambulante GGZ & VZ bieden. De CQ basisvragenlijst voor de kortdurend ambulante GGZ sector is ontwikkeld door het Trimbos instituut. SiRM heeft de ingekorte versie van de CQ Kortdurende ambulante GGZ & VZ opgesteld. Verantwoording van de inkorting staat beschreven in het verantwoordingsdocument Online afnemen van cliëntervaringen binnen de ROM-Cyclus. De CQ-index (versie 1.0 verkort) is opgenomen in de kernset prestatie indicatoren 2013 ten behoeve van de verantwoording JMV in het kader van de landelijke meting. Volgens de stuurgroep GGZ zijn GGZ-aanbieders zijn voor de landelijke meting verplicht om jaarlijks een cliëntenraadpleging uit te voeren met de CQ-index GGZ & VZ (versie 1.0 verkort) GGZ-aanbieders hebben de keuze uit twee mogelijkheden voor de uitvraag van de CQ-index: 1. De GGZ-aanbieder programmeert de vragenlijst binnen het eigen ROM systeem 2. De meting wordt verzorgd door een geaccrediteerd meetbureau Dit rapport betreft de resultaten van de CQ-index waarbij de organisatie en de uitvraag volledig is verzorgd door een extern geaccrediteerd meetbureau. In 2013 heeft voor uw instelling een cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd met de CQ-Index versie 1.0 voor de kortdurend ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg, hierna aangeduid als CQI Kortdurend ambulante GGZ. Deze CQ-Index bestaat uit een vragenlijst met 21 vragen en is gericht op kortdurend ambulante GGZ & VZ cliënten van 18 jaar en ouder die een behandeling hebben ontvangen of op moment van invullen van de vragenlijst nog worden behandeld door behandelaars van uw instelling. 1.2 Onderzoeksmethode De vragenlijst bestaat uit 21 items en is schriftelijk of online (mixed mode) afgenomen onder cliënten die een kortdurend ambulante behandeling ontvangen of recent hebben gehad. Hiervoor is een aselecte steekproef getrokken van tenminste 300 cliënten. De geselecteerde cliënten zijn uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Na een week hebben de aangeschreven cliënten een bedankkaartje/herinnering ontvangen. Aan de nonrespondenten is opnieuw een vragenlijst toegezonden met het verzoek deze alsnog in te vullen. Cliënten die bezwaar hebben gemaakt tegen deelname aan het onderzoek zijn niet benaderd. De cliënten kunnen zonder tussenkomst van de GGZ-aanbieder de schriftelijke ingevulde vragenlijst terugzenden in een retourenvelop. verwerkt de vragenlijsten tot dit anoniem rapport. 5

6 De vragen van de CQ Index Ervaringen met de kortdurend ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg zijn onderverdeeld in vier thema s, waaruit de volgende vijf schalen zijn afgeleid: Schalen Itemnummers Bereikbaarheid van de behandelaar 6-7 Informatie over de behandeling Keuzemogelijkheden Bejegening door de behandelaar 1-2 Vervulling hulpwensen Daarnaast bevat de vragenlijst ook vragen over hoe de behandeling tot nu toe is verlopen en wat de cliënt de instelling/behandeling vindt. De vragenlijst sluit af met enkele vragen over de cliënt zelf: leeftijd, geslacht, de ervaren gezondheid en de opleiding van de cliënt. De vragenlijst is in december 2013 toegestuurd naar ambulante (ex-)cliënten van uw instelling. Van de 900 aangeschreven cliënten hebben 344 cliënten een ingevulde vragenlijst teruggestuurd. Dit is een respons van 38%. Er zijn ook aparte deelrapporten per regio Drenthe, Friesland en Groningen. Dit is het totaalrapport. Voorafgaand aan het onderzoek is bepaald welke cliënten benaderd moesten worden voor het invullen van de vragenlijst volgens landelijk vastgestelde exclusiecriteria. Zo zijn bijvoorbeeld cliënten die nog te kort in behandeling zijn om op alle vragen een antwoord te kunnen geven, uitgesloten van het onderzoek. Vervolgens zijn cliënten volgens de CQ-richtlijnen door middel van een aselecte steekproef geselecteerd. Doordat de respondenten op deze vastgestelde manier geselecteerd worden, wordt de kans op vertekening van de resultaten zo klein mogelijk gemaakt. 1.3 Aanleveren gegevens aan de Centrale Database GGZ Voor de landelijke meting dienen de resultaten van metingen met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ & VZ te worden verzameld in een centrale database om met case-mix correctie de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders vergelijkbaar te maken. Vanaf 2013 zal Stichting Benchmark GGZ (SBG) een landelijke database gaan beheren voor de gegevens die verzameld zijn met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ & VZ (versie 1.0 verkort) levert eenmalig uw CQ steekproef meetgegevens aan over verslagjaar 2013 aan de LPGGZ. 6

7 1.4 Opbouw van de rapportage Het rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten op schaalniveau. Hoofdstuk 3 beschrijft persoonskenmerken van de cliënten die een vragenlijst hebben ingevuld. In hoofdstuk 4 volgen de resultaten van de antwoorden per vraag naar thema. In hoofdstuk 5 worden opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten genoemd. Deze bevindingen kunnen als input dienen voor verbetervoorstellen om de kwaliteit van behandeling en dienstverlening door uw instelling te verhogen. Dit onderdeel vormt echter geen onderdeel van de CQ-richtlijnen, zoals opgesteld door Centrum Klantervaring Zorg en valt derhalve niet onder het CQ-accreditaat. Tot slot bevat het rapport ook drie bijlagen: (1) de vragenlijst; (2) de getallen per vraag, geordend per schaal; (3) de getallen per vraag, geordend per prestatie-indicator. 1.5 Leeswijzer Deze rapportage beschrijft de resultaten van beantwoording van de vragen van de vragenlijst door de aangeschreven (ex-)cliënten. In dit rapport hanteren we de term cliënt. De resultaten van uw instelling worden vergeleken met de resultaten van andere instellingen die het onderzoek bij lieten uitvoeren, de zogenaamde spiegelinformatie. De spiegelinformatie biedt u de mogelijkheid om uw eigen resultaten in perspectief te plaatsen. De benchmarkvergelijking die uitvoert valt buiten de CQI-richtlijnen en betreft een vergelijking met eigen data. biedt u een benchmarkvergelijking zonder casemix correctie van de data. Hier volgend staat een voorbeeld van de wijze waarop de resultaten worden weergegeven. Vraag 1. Neemt de behandelaar u serieus? nooit/soms meestal altijd In de bovenste balk zijn de resultaten weergegeven van alle door gemeten instellingen, de zogenaamde spiegelgroep. In de onderste balk ziet u uw eigen resultaten. In bovenstaand voorbeeld geeft 3% van de respondenten van uw instelling aan dat de behandelaar hen soms tot nooit serieus neemt; 20% antwoordt met meestal ; en volgens 77% neemt de behandelaar hen altijd serieus. De tabellen die in dit rapport zijn opgenomen, tonen de antwoorden op de gestelde vragen. De antwoorden worden in percentages weergegeven. Boven de grafieken staat aangegeven hoeveel cliënten antwoord hebben gegeven op deze vraag. Wanneer dit aantal lager is dan het totaal responsaantal, is mogelijk de vraag niet van toepassing en/of heeft de cliënt deze vraag niet ingevuld. De percentages in sommige tabellen komen opgeteld uit op 99% of 101%. Dit heeft te maken met de afronding van decimalen. 7

8 8

9 2. Samenvatting resultaten Onderstaande figuur geeft per schaal aan wat het percentage cliënten is dat een positief antwoord gaf en een negatief antwoord gaf. In de figuur wordt ook de spiegelgroep weergegeven. Figuur 2.1 Samenvattende gegevens Samenvattende gegevens -22 Bereikbaarheid van de behandelaar Informatie over de behandeling Keuzemogelijkheden Bejegening door de behandelaar Vervulling hulpwensen % negatieve antwoorden uw instelling % negatieve antwoorden spiegelgroep % positieve antwoorden uw instelling % positieve antwoorden spiegelgroep 9

10 2.1 Gemiddelde score In onderstaande spinnenwebfiguur wordt per schaal weergegeven wat de gemiddelde score is van uw instelling. De roze lijn geeft de resultaten weer van de spiegelgroep. De antwoordschalen variëren per schaal, maar zijn voor deze figuur omgezet tot een schaal van 1 tot 4. Hiervoor geldt: een score richting 1 is negatiever en een score richting 4 is positiever. Figuur 2.2 Spinnenweb informatie Tabel 2.1 Schaalscores Schalen informatie 1. Bereikbaarheid van de behandelaar 3,62 3,51 2. Informatie over de behandeling 3,28 3,05 3. Keuzemogelijkheden 2,88 2,45 4. Bejegening door de behandelaar 3,69 3,70 5. Vervulling hulpwensen 3,71 3,67 10

11 2.2 Significante afwijkingen, sterrentabel In tabel 2.3 staat per prestatie-indicatoren weergegeven of uw resultaten significant afwijken of gelijk zijn aan de bij deelnemende instellingen. Een resultaat is significant wanneer de kans zeer klein is (<5%) dat dit aan toeval toe te schrijven is. In de kolom is een vergelijking gemaakt met de spiegelgroep. 1 ster betekent significant negatiever dan de spiegelgroep, 2 sterren betekent gelijk aan de spiegelgroep en 3 sterren betekent significant positiever dan de spiegelgroep. Tabel 2.3 Sterrentabel Schalen Lager Gelijk Hoger 1. Bereikbaarheid van de behandelaar ** 2. Informatie over de behandeling *** 3. Keuzemogelijkheden *** 4. Bejegening door de behandelaar ** 5. Vervulling hulpwensen ** Samenhang sterren en KiesBeter.nl De benchmark van wordt gedaan op schaalniveau op basis van een vergelijking met de ruwe data van andere vergelijkbare instellingen, de zogeheten spiegelgroep. De sterrentabel laat al dan niet een significante afwijking zien van uw uitkomsten ten opzicht van de spiegelgroep. Dit is echter indicatief en niet hetzelfde als de sterrentoekenning bij een eventuele berekening van prestatie-indicatoren. De berekening van de prestatie-indicatoren wordt gedaan door een centrale database op basis van alle landelijke meetgegevens over dat jaar. Over de uitkomst van de prestatie-indicatoren doen wij in dit rapport geen uitspraken omdat er verschillen kunnen optreden door; a. De casemix correctie b. De samenstelling van de (landelijke) spiegelgroep Over verslagjaar 2012 heeft de LPGGZ een rapport uitgebracht met de prestatie-indicatoren. Voor een indeling van de prestatie-indicatoren verwijzen wij u naar bijlage 3 van dit rapport. 11

12 12

13 3. Persoonskenmerken van de respondenten Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van de respondenten. Geslacht, leeftijd en opleidingsniveau Van de cliënten is 27% vrouw en 73% man. Bij de instellingen waarmee is vergeleken (spiegel) is 48% vrouw en 52% man. De leeftijd van de respondenten en het opleidingsniveau zijn als volgt verdeeld, zie tabellen 3.1 en 3.2. Tabel 3.1 Leeftijdsverdeling respondent Wat is uw leeftijd 18 t/m 24 jaar 13% 14% 25 t/m 34 jaar 19% 19% 35 t/m 44 jaar 17% 18% 45 t/m 54 jaar 24% 23% 55 t/m 64 jaar 21% 17% 65 t/m 74 jaar 5% 6% 75 jaar of ouder 0% 3% Tabel 3.2 Opleidingsniveau respondent Wat is uw hoogst voltooide opleiding Geen onderwijs 2% 2% Lagere school 4% 4% VMBO 19% 15% MAVO 19% 17% MBO 20% 24% Voorgezet onderwijs 13% 11% HBO 15% 19% WO 5% 6% Anders 1% 2% 13

14 Huidige gezondheid Tabel 3.3 geeft weer hoe de (ex-)cliënten die de vragenlijst hebben ingevuld hun algehele gezondheid beoordelen. Tabel 3.3 Zelfoordeel over algehele gezondheid Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen Slecht 3% 5% Matig 23% 30% Goed 60% 51% Zeer goed 12% 10% Uitstekend 2% 3% 14

15 4. Hoe ervaren uw cliënten de behandeling en dienstverlening? In dit hoofdstuk worden de resultaten van de CQ-Index per vraag weergegeven. De aangeschreven (ex- )cliënten zijn gevraagd een vragenlijst in te vullen betreffende hun ervaringen met de zorg en behandeling die zij hebben gekregen via uw instelling. Het gaat daarbij over diverse onderwerpen en kwaliteitsaspecten. 4.1 Bejegening door de behandelaar Deze paragraaf gaat over bejegening van uw cliënten door de behandelaar. Onder bejegening valt bijvoorbeeld de persoonlijke aandacht en interesse van behandelaars voor cliënten, het maken van een praatje, de aandacht voor privacy en emotionele ondersteuning. Ook in begrijpelijke taal praten is daarbij belangrijk. 1. Neemt de behandelaar u serieus? Deze vraag is door 344 van de 344 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 2. Legt uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uit? Deze vraag is door 343 van de 344 respondenten beantwoord nooit/soms meestal altijd 3. Begrijpt uw behandelaar in voldoende mate wat uw klachten zijn? Deze vraag is door 341 van de 344 respondenten beantwoord nee ja 15

16 4.2 Vervulling hulpwensen Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de vragen die gaan over of de wensen van de cliënten tijdens de behandeling zijn meegenomen. 4. Is /was de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? Deze vraag is door 339 van de 344 respondenten beantwoord nee ja 5. Wordt /werd het behandelplan naar uw wens uitgevoerd? Deze vraag is door 333 van de 344 respondenten beantwoord nee ja 4.3 Bereikbaarheid van de behandelaar (hulpverlener) In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen die gaan over de bereikbaarheid van de behandelaar(s) in de afgelopen 12 maanden zoals de cliënt dat heeft ervaren. 6. Is het een probleem om een afspraak met uw behandelaar snel te laten plaatsvinden? Deze vraag is door 324 van de 344 respondenten beantwoord groot probleem klein probleem geen probleem 16

17 7. Is het een probleem om uw behandelaar overdag tussen 9.00 en uur telefonisch te bereiken? Deze vraag is door 335 van de 344 respondenten beantwoord groot probleem klein probleem geen probleem 4.4 Informatievoorziening Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de vragen die gaan over de ervaringen van de cliënten met de informatievoorziening vanuit de behandelaar en de instelling waar deze voor werkt. 8. Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn? Deze vraag is door 341 van de 344 respondenten beantwoord nee, helemaal niet een beetje grotendeels ja, helemaal 9. Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? Deze vraag is door 344 van de 344 respondenten beantwoord nee, helemaal niet een beetje grotendeels ja, helemaal 10. Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de behandeling kunt verwachten? Deze vraag is door 344 van de 344 respondenten beantwoord nee, helemaal niet een beetje grotendeels ja, helemaal 17

18 4.5 Keuzemogelijkheden Deze paragraaf beschrijft de mogelijkheden van de cliënt binnen de behandeling. 11. Heeft u informatie gekregen over andere vormen van behandeling of ondersteuning zoals zelfhulpprogramma s, cliëntondersteuning, patiëntenverenigingen, E-hulp en alternatieve geneeswijzen? Deze vraag is door 337 van de 344 respondenten beantwoord nee, helemaal niet een beetje grotendeels ja, helemaal 12. Kunt u uw voorkeuren aangeven voor een bepaalde vorm van behandeling? Deze vraag is door 338 van de 344 respondenten beantwoord nee, helemaal niet een beetje grotendeels ja, helemaal 13. Kunt u kiezen uit verschillende soorten behandelingen? Deze vraag is door 334 van de 344 respondenten beantwoord nee, helemaal niet een beetje grotendeels ja, helemaal 18

19 4.6 Evaluatie Deze paragraaf geeft aan hoe de behandeling tot nu toe is verlopen. 14. Zijn er samen met u doelen voor de behandeling geformuleerd? Deze vraag is door 336 van de 344 respondenten beantwoord nee ja 15. Heeft u uw doelen dankzij de behandeling bereikt? Deze vraag is door 320 van de 344 respondenten beantwoord nee ja 4.7 Beoordeling In deze afsluitende paragraaf zijn de resultaten weergegeven van de vragen die gaan over de beoordeling van de instelling en de behandeling door de cliënten. 50. Hoe waarschijnlijk is het dat u deze instelling bij anderen, met dezelfde problematiek, aanbeveelt? Rapportcijfer 7,9 7,9 51. Welk cijfer geeft u aan de behandeling? Een 0 betekent: heel slecht. Een 10 betekent: uitstekend Rapportcijfer 7,9 8,0 19

20 20

21 5. Opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten In dit hoofdstuk beschrijven wij opvallende zaken en geven wij mogelijke verbeterpunten aan. Deze bevindingen kunnen als input dienen voor verbetervoorstellen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen uw instelling te verhogen. Dit onderdeel is echter geen onderdeel van de CQ-richtlijnen, zoals opgesteld door Centrum Klantervaring Zorg en valt derhalve niet onder het CQ-accreditaat. De respondenten geven de behandeling van Verslavingszorg Noord Nederland een 7,9. Op de vraag hoe waarschijnlijk de respondent VNN bij anderen met dezelfde problematiek aanbeveelt is gemiddeld een 7,9 op een schaal van 0 tot 10. De sterrentabel (figuur 2.2) laat zien dat Verslavingszorg Noord Nederland totaal op twee van de vijf schalen een significant positievere score behaalt vergeleken met de spiegelgroep. Het betreft de indicatoren informatie over de behandeling en keuzemogelijkheden, met respectievelijk 85% en 69% positieve antwoorden. De score op deze indicatoren wordt hieronder toegelicht. Informatie over de behandeling + In vergelijking met de spiegelgroep wordt er op de onderliggende vragen van deze schaal een hogere score behaald. Van de respondenten geeft 88% aan dat zij grotendeels of helemaal informatie hebben gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor zijn/haar klachten zijn (vraag 8). Verder geeft 86% aan grotendeels of helemaal informatie gekregen over hoe zij met hun klachten om kunnen gaan (vraag 9). Tot slot geeft 80% van de respondenten aan dat zij grotendeels of helemaal informatie hebben gekregen over het resultaat dat zij van de behandeling kunnen verwachten (vraag 10). Keuzemogelijkheden + Met betrekking tot de keuzemogelijkheden, geeft 64% van de respondenten aan dat zij helemaal of grotendeels informatie hebben gekregen over andere vormen van behandeling of ondersteuning, 17% ervaart dit helemaal niet (vraag 11). Verder antwoordt 44% dat zij grotendeels hun voorkeuren kunnen aangeven voor een bepaalde vorm van behandeling (vraag 12), volgens 35% kan dit ja helemaal. Tot slot geeft 63% aan dat zij helemaal of grotendeels de mogelijkheid hebben gehad om te kiezen uit verschillende soorten behandelingen (vraag 13). Dit zijn hogere scores dan de spiegelgroep. Hoewel op de overige indicatoren geen significant afwijkende scores zijn behaald, geeft nadere beschouwing van de onderliggende vragen per indicator inzicht in mogelijke verbeterpunten. Wij verwijzen naar de uitkomsten in hoofdstuk 4. Mogelijk bent u zelf niet tevreden met een bepaalde score en kunnen de resultaten voor u aanleiding zijn voor verbetering. 21

22 22

23 Vragenlijst Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Versie 1.0 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd op de internationaal gebruikte CAHPS vragenlijsten. De vragenlijst is doorontwikkeld door SiRM, in samenwerking met Stichting Miletus en de Stuurgroep GGZ/VZ. De vragenlijst is gebaseerd op de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ versie 4.1 die ontwikkeld is door het Trimbos instituut. Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. 23

24 INTRODUCTIE We willen u verzoeken enkele vragen te beantwoorden over de begeleiding of behandeling die u ontvangen heeft bij onze instelling. Uw ervaring is voor ons van groot belang om in de toekomst de kwaliteit van onze zorg te kunnen behouden of verbeteren. In totaal stellen we u 21 vragen. U kunt steeds antwoord geven door het gewenste hokje aan te klikken. U kunt de vragen beantwoorden voor de periode waarbinnen uw behandeling heeft plaatsgevonden. Beantwoordt de lijst vraag voor vraag. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is belangrijk dat u uw eigen ervaringen weergeeft. Neem bij vragen over uw behandelaar of hulpverlener de behandelaar/hulpverlener in gedachten met wie u het meeste contact heeft of heeft gehad. Beantwoordt de vragen voor deze persoon. Alle gegevens zullen vertrouwelijk worden verwerkt. Gebruikte woorden In de GGZ worden uiteenlopende omschrijvingen gebruikt. Om de vragenlijst overzichtelijk te houden, is ervoor gekozen een beperkt aantal omschrijvingen te gebruiken. Behandelaar: Hiermee wordt ook bedoeld hulpverlener, therapeut, maatschappelijk werker, psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er) of psycholoog. Als u behandeld wordt door een team van behandelaars dan heeft de term betrekking op de behandelaar met wie u het meest contact heeft. Behandeling: Hieronder wordt ook hulp, hulpverlening, ondersteuning en begeleiding verstaan. Klachten: Hiermee worden de (psychische) klachten en problemen bedoeld waarvoor u hulp zoekt/ heeft gezocht. 24

25 BEJEGENING De volgende vragen gaan over hoe de behandelaar met u omging tijdens de behandeling en over de mogelijkheden die u heeft gehad om zelf invloed uit te oefenen op de behandeling. 1. Neemt de behandelaar u serieus? Nooit Soms Meestal Altijd 2. Legt uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uit? Nooit Soms Meestal Altijd 3. Begrijpt uw behandelaar in voldoende mate wat uw klachten zijn? Nee Ja Vervulling hulpwensen De volgende vragen gaan over of uw wensen tijdens de behandeling zijn meegenomen. 4. Is/was de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? Nee Ja 5. Wordt/werd het behandelplan naar uw wens uitgevoerd? Nee Ja BEREIKBAARHEID VAN DE BEHAN- DELAAR (HULPVERLENER) De volgende vragen gaan over de bereikbaarheid van de behandelaar(s). 6. Is het een probleem om een afspraak met uw behandelaar snel te laten plaatsvinden? Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem 7. Is het een probleem om uw behandelaar overdag tussen 9.00 en uur telefonisch te bereiken? Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem INFORMATIEVOORZIENING De volgende vragen gaan over de informatie die u van uw behandelaar/hulpverlener ontvangen hebt over uw behandeling. 8. Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn? Nee, helemaal niet Een beetje Grotendeels Ja, helemaal 9. Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? Nee, helemaal niet Een beetje Grotendeels Ja, helemaal 10. Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de behandeling kunt verwachten? Nee, helemaal niet Een beetje Grotendeels Ja, helemaal KEUZEMOGELIJKHEDEN 25

26 De volgende vragen gaan over uw keuzemogelijkheden binnen de behandeling. 11. Heeft u informatie gekregen over andere vormen van behandeling of ondersteuning zoals zelfhulpprogramma s, cliëntondersteuning, patiëntenverenigingen, E-hulp en alternatieve geneeswijzen? Nee, helemaal niet Een beetje Grotendeels Ja, helemaal 12. Kunt u uw voorkeuren aangeven voor een bepaalde vorm van een behandeling? Nee, helemaal niet Een beetje Grotendeels Ja, helemaal 13. Kunt u kiezen uit verschillende soorten behandelingen? Nee, helemaal niet Een beetje Grotendeels Ja, helemaal Evaluatie De volgende vragen gaan over hoe de behandeling tot nu toe is verlopen. 14. Zijn er samen met u doelen voor de behandeling geformuleerd? Nee Ja 15. Heeft u uw doelen dankzij de behandeling bereikt? Nee Ja 16. Hoe waarschijnlijk is het dat u deze instelling bij anderen, met dezelfde problematiek, aanbeveelt? 0 Zeer onwaarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 17. Welk cijfer geeft u aan de behandeling? Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend. 0 Heel erg slechte behandeling Uitstekende behandeling Over uzelf Tot slot nog een tweetal vragen over uzelf. 18. Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw BEOORDELING Deze vragen gaan over wat u in het algemeen van de instelling/behandeling vindt. 26

27 19. Wat is uw leeftijd? 18 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar 65 t/m 74 jaar 75 jaar of ouder Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) Anders, namelijk: (a.u.b. in blokletters) 20. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Slecht Matig Goed Zeer goed Uitstekend Wilt u verder nog iets opmerken over uw behandeling/instelling? Dan kunt u dit hieronder kwijt. 21. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met een diploma of getuigschrift) Geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt) Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) HARTELIJK BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST 27

28 28

29 Bijlage 1 Schaalscores De CQI Kortdurend ambulante GGZ bevat 5 schalen / kwaliteitsdimensies. Bereikbaarheid van de behandelaar Groot probleem Klein probleem Geen probleem Vraag 6 3% 21% 76% Vraag 7 3% 18% 79% Informatie over de behandeling Nee, helemaal Een beetje Grotendeels Ja, helemaal niet Vraag 8 2% 11% 36% 52% Vraag 9 2% 12% 35% 51% Vraag 10 6% 13% 43% 37% Keuzemogelijkheden Nee, helemaal Een beetje Grotendeels Ja, helemaal niet Vraag 11 17% 19% 34% 30% Vraag 12 8% 13% 44% 35% Vraag 13 12% 24% 35% 28% Bejegening door de behandelaar Nooit/soms Meestal Altijd Vraag 1 3% 20% 77% Vraag 2 3% 29% 68% Vervulling helpwensen Nee Ja Vraag 3 5% 95% Vraag 4 13% 87% Vraag 5 11% 89% 29

30 30

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BZW Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? van alle ambulante teams Opvang onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg We willen u verzoeken enkele vragen te beantwoorden over de begeleiding of behandeling die u ontvangen

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BW Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? rapport van 10 voorzieningen onderzoek naar ervaringen van cliënten met de niet-ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? HVO-Querido totaal Opvang Ambulant Kiwa Carity onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, juni 2014 Kiwa Carity

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord BW totaal Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Steekproefrapport Klinisch Verslavingszorg Noord Nederland Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? GGZ Noord-Holland-Noord Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, december 2014 is

Nadere informatie

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index)

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) versie 3.0 juni 2008 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ambulante geestelijke

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Aafje, Drechtsteden-BAR Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek De Schutse Zorg Tholen St. Annaland Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde scores

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar Ervaren

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg.

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie oktober 2016 Deze vragenlijst

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Meriant, Zorg thuis Heerenveen onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, oktober 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Antoniushof. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, februari 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Verpleeghuis Bergweide, Verpleeghuis Bergweide. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2014 Kiwa

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg?

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? -onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juni '13 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Schutse Zorg Tholen St. Annaland Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016 Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Mienskipssintrum Leppehiem -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Rehoboth. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Mariposa. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Vragenlijst Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die onderzoek en/ of een behandeling voor een borstafwijking hebben gehad CQ-index Mammacare (G) Versie

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Cedrah, Zorgcentrum Eben Haezer. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding?

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? -onderzoek naar ervaringen met Gehandicaptenzorg L.G. Bosman M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda

Nadere informatie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie Geachte lezer, Introductie Uw logopedie praktijk heeft u uitgenodigd voor deelname aan een patiëntervaring onderzoek. De vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ontvangen logopedische zorg en heeft

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Vragenlijst Diabetes

Vragenlijst Diabetes Vragenlijst Diabetes Deze vragenlijst gaat over de uw ervaringen met de zorg rondom diabetes. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Onderzoek naar ervaringen van cliënten met de dagverzorging/- behandeling somatiek K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen De Kroon

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding)

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding) Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding) SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

CQ-index Astma en COPD

CQ-index Astma en COPD CQ-index Astma en COPD Ervaringen met de zorg voor astma en/of COPD Vragenlijst voor mensen van 16 jaar en ouder Verkorte versie 2.0 November 2013 Deze vragenlijst gaat over ervaringen met de zorg voor

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3.

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3. Vragenlijst Ervaringen met eerstelijns fysiotherapie Bestemd voor personen van 8 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie CQ-index fysiotherapie Versie. Deze specifieke vragenlijst

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, februari '12 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage Voorbeeld uitnodigingsbrief met bijlagen voor deelnemers aan een groepsbijeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van een CQI meetinstrument

Bijlage Voorbeeld uitnodigingsbrief met bijlagen voor deelnemers aan een groepsbijeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van een CQI meetinstrument Bijlage Voorbeeld uitnodigingsbrief met bijlagen voor deelnemers aan een groepsbijeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van een CQI meetinstrument Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: BIJ 01.02 Eigenaar:

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Zorggroep Tangenborgh; locatie Oldersheem Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) Utrecht, juli 2012 Kiwa Prismant is hét

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 3.2 Utrecht, september 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten

Nadere informatie

Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau

Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau Analyse ZorgDNA Amstelland Zorg Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. H.G. van der Roest dr. D.H.M. Frijters Utrecht, december 2012 ZorgDNA

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Vragenlijst Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die onderzoek en/ of een behandeling voor een borstafwijking hebben gehad CQ-index Mammacare (K) Versie

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum Oversingel. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort)

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) Uitkomsten voor Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Cederhof Kapelle. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Cederhof Kapelle. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Cederhof Kapelle Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Aafje, totaal Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. H.G.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, juli 2013 ZorgDNA Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies en begeleiding

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Stichting Sensire, Sensire Wijkzorg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Schutse Zorg Tholen St. Annaland Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal augustus september 2009 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Conclusies...7

Nadere informatie