Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?"

Transcriptie

1 Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. de Kroon M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. A.C.M. Winters Van der Meer Utrecht, juni 10

2 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal informeren, adviseren en ondersteunen en daarmee bijdragen aan een goede sturing en kwaliteit van de zorg. Uitgangspunten zijn: objectiviteit, gedegenheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. wortelt in de basis en heeft een sterke verbinding met de top van de zorg. Door die unieke sleutelpositie zijn wij bij uitstek in staat om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het landelijke beleid en ontwikkelingen in het veld. Wij ondersteunen onze klanten in hun streven de doeltreffendheid, doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren., Utrecht, juni 10. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de. Uitgever Papendorpseweg 65, 3528 BJ Utrecht Postbus 85200, 3508 AE Utrecht Telefoon Fax Publicatie van cijfers en/of tekst uit dit werk als toelichting of ondersteuning bij wetenschappelijke artikelen, boeken of scripties, is toegestaan mits daarbij geen sprake is van commerciële doeleinden en voor zover de bron duidelijk wordt vermeld. is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk. P:\CWO\Klanten\ Rapport

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding CQ-Index Verpleging, Verzorging en Onderzoeksmethode Aanleveren gegevens aan de Centrale Database Verantwoorde Zorg Opbouw van de rapportage Leeswijzer 7 2. Samenvatting en aanbevelingen Gemiddelde score Significante afwijkingen, sterrentabel Persoonsgegevens van de cliënten Persoonsgegevens van de cliënten Soort thuiszorg Hoe ervaren uw cliënten de zorg- en dienstverlening? Zorgplan, afspraken en overleg Informatie en communicatie Telefonische bereikbaarheid Aantal zorgverleners en vervanging Professionaliteit van de zorgverlening Uw verzorging en gezondheid Uw veiligheid Uw privacy Uw zelfstandigheid en activiteiten Hoe gaat het verder met u? Uw beoordeling van de thuiszorg Opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten 39 Bijlage 1 De vragenlijst 43 Bijlage 2 Indicatoren Verantwoorde Zorg 55 Bijlage 3 Wensen van cliënten 59

4 4

5 1. Inleiding 1.1 CQ-Index Verpleging, Verzorging en In 2010 heeft Prismant voor uw organisatie een cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd. Het cliëntwaarderingsonderzoek is uitgevoerd met de CQ-Index. De CQ-Index Verpleging Verzorging & (VV&T) bestaat uit drie vragenlijsten, elk voor een andere doelgroep: 1) CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis; vragenlijst voor interviews met bewoners; deze lijst is gericht op cliënten die langer dan één maand in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven en met wie een interview kan worden gehouden. De lijst is niet bedoeld voor reactivering- of revalidatiecliënten. 2) CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis; vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners; deze lijst is gericht op vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten die langer dan één maand in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven. De lijst is niet bedoeld voor cliënten met kortdurend verblijf, respijtzorg e.d. 3) CQ-Index Ervaringen met de zorg thuis; vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen; deze lijst is gericht op thuiswonende cliënten van 18 jaar en ouder, die thuis (eventueel in een aanleunwoning) gedurende een periode van minimaal zes maanden Persoonlijke verzorging en/of verpleging ontvangen van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen. Deze lijst is niet bedoeld voor cliënten met enkelvoudige Huishoudelijke Verzorging of enkelvoudige Begeleiding. CQ-Index staat voor Consumer Quality Index. Het instrument meet de ervaringen die cliënten hebben gehad met de zorgverlening. De CQ-vragenlijsten voor de VV&T sector zijn ontwikkeld door het NIVEL in overleg met de partijen die ook betrokken zijn bij het opstellen van de Normen Verantwoorde Zorg en het daarvan afgeleide toetsingskader. Zorgorganisaties in de VV&T sector zijn verplicht om eens per twee jaar een cliëntenraadpleging uit te voeren met de CQ-Index. De vragenlijsten zijn in beheer bij het Centrum Klantervaring Zorg 1. Deze organisatie moet er voor zorgen dat de ervaringen van de consument met de gezondheidszorg de komende jaren systematisch in kaart worden gebracht, op een betrouwbare wijze worden gemeten en openbaar worden gemaakt. Openbaarmaking van de resultaten gebeurt onder meer via de website KiesBeter.nl. Deze site is opgezet om consumenten te helpen om een keuze te maken uit verschillende zorgaanbieders

6 1.2 Onderzoeksmethode De vragenlijst CQ-Index Ervaringen met de zorg thuis bevat 67 vragen. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende elf onderdelen: Afspraken over uw thuiszorg; Informatie over de zorg die u krijgt; De bereikbaarheid van uw thuiszorg organisatie; Uw zorgverleners en vervanging; Professionaliteit van uw zorgverleners; Uw verzorging en gezondheid; Uw veiligheid; Uw privacy; Uw zelfstandigheid en activiteiten; Hoe gaat het verder met u?; Uw beoordeling van de thuiszorg. De cliënten hebben een vragenlijst toegestuurd gekregen (zie bijlage 1). Het gaat daarbij om cliënten met persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige zorg (PV/VP). Deze cliënten zijn geselecteerd door middel van een aselecte en representatieve steekproef, van 110 cliënten (indien mogelijk). Niet alle instellingen halen deze steekproefgrootte. In dat geval krijgen alle cliënten de vragenlijst thuisgestuurd. Voorafgaand aan het onderzoek is bepaald welke cliënten benaderbaar zijn volgens landelijk vastgestelde exclusiecriteria. Zo zijn bijvoorbeeld cliënten die nog kort in zorg zijn, uitgesloten van het onderzoek. Doordat de respondenten op deze vastgestelde manier geselecteerd worden, wordt de kans op vertekening van de resultaten geminimaliseerd. In dit rapport zijn alle respondenten opgenomen die binnen de gestelde responstijd de ingevulde vragenlijst retour hebben gezonden. Respondenten die buiten de responstijd de vragenlijst hebben ingestuurd zijn niet meegenomen in deze rapportage, tenzij anders is afgesproken met de opdrachtgever. De gegevens van deze respondenten zullen wel worden verstuurd naar de Centrale Database Verantwoorde Zorg. Zodoende wordt gewaarborgd dat alle respondenten van de betreffende instelling in de Centrale Database Verantwoorde Zorg terecht komen. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode april en mei In het onderzoek zijn 110 cliënten aangeschreven om deel te nemen. Hiervan hebben 62 cliënten een vragenlijst ingevuld en geretourneerd, dat is een respons van 56%. 6

7 1.3 Aanleveren gegevens aan de Centrale Database Verantwoorde Zorg Prismant zorgt voor de aanlevering van uw gegevens aan de Centrale Database Verantwoorde Zorg, zodanig dat deze gebruikt kunnen worden voor het opstellen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en geplaatst kunnen worden op de website KiesBeter.nl. De gegevens worden geanalyseerd, waarbij een zogenaamde casemix correctie wordt toegepast. Het is daardoor mogelijk dat enige discrepantie bestaat tussen informatie in dit rapport en de informatie die op KiesBeter.nl wordt geplaatst. 1.4 Opbouw van de rapportage Het rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten op indicatorniveau volgens het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg 2. Hoofdstuk 3 beschrijft de persoonskenmerken van de cliënten. In hoofdstuk 4 volgen de resultaten van de vragenlijst per vraag. In hoofdstuk 5 worden opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten genoemd. Deze bevindingen kunnen als input dienen voor verbetervoorstellen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen uw instelling te verhogen. Dit onderdeel vormt echter geen onderdeel van de CQ-richtlijnen, zoals opgesteld door Centrum Klantervaring Zorg en valt derhalve niet onder het CQ-accreditaat. 1.5 Leeswijzer Deze rapportage beschrijft de resultaten van het onderzoek. De resultaten van uw instelling zijn vergeleken met de resultaten van andere instellingen die vanaf april 2008 het onderzoek bij Prismant lieten uitvoeren, de zogenaamde spiegelinformatie. De spiegelinformatie bevat inmiddels gegevens van ongeveer 250 organisatorische eenheden (± cliënten). De spiegelinformatie biedt u de mogelijkheid om uw eigen resultaten in perspectief te plaatsen. 2 Stuurgroep Verantwoorde Zorg (Cliëntenorganisatie LOC, NVVA, V&VN, Sting, ActiZ, IGZ, Zorgverzekeraars Nederland en VWS), Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg; Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis, oktober

8 1 Hieronder staat een voorbeeld van de wijze waarop de resultaten worden weergegeven. Vraag. Maakt u zich zorgen over diefstal? meestal/altijd soms nooit In de bovenste balk zijn de resultaten weergegeven van alle door Prismant gemeten instellingen, de zogenaamde spiegelgroep. In de onderste balk ziet u uw eigen resultaten. In bovenstaand voorbeeld geeft 32% van respondenten van de instelling aan zich meestal/altijd zorgen te maken over diefstal; 16% antwoordt zich soms zorgen te maken; en 52% maakt zich nooit zorgen. De tabellen die in dit rapport zijn opgenomen, tonen de antwoorden op de gestelde vragen. De antwoorden worden in percentages weergegeven. Als de cliënten een vraag met niet van toepassing, niet nodig of weet niet hebben beantwoord, is dit boven de tabel weergegeven. De antwoorden van deze respondenten zijn niet in de tabel weergegeven. De percentages in sommige tabellen komen opgeteld uit op 99% of 101%. Dit heeft te maken met de afronding van decimalen. 8

9 2. Samenvatting en aanbevelingen Onderstaande figuur geeft per indicator aan wat het percentage cliënten is dat een positief antwoord gaf en een negatief antwoord gaf. Uw percentages zijn vergeleken met de percentages van de spiegelinformatie. Figuur 2.1 Samenvattende gegevens per indicator Zorg(behandel)- /leefplan Inspraak en overleg Bejegening Informatie Telef o nische bereikb aarheid Lichamelijke verzorging Professionaliteit en veiligheid Dagbesteding en participatie Zelfstandigheid en autonomie M entaal welbevinden Veilgheid woonomgeving Betrouwbaarheid zorgverleners Beschikbaarheid personeel Samenhang in de zorg Samenvattende gegevens % positieve antwoorden spiegelinformatie % positieve antw oorden uw instelling % negatieve antw oorden spiegelinformatie % negatieve antw oorden uw instelling 9

10 2.1 Gemiddelde score In de onderstaande spinnenwebfiguur wordt per indicator weergegeven wat de gemiddelde score is van uw organisatie. De blauwe lijn geeft de resultaten weer van uw eigen organisatie. De roze lijn geeft de resultaten weer van de spiegelgroep. De score varieert van 1 tot 4. Hiervoor geldt: een score richting 1 is negatiever en een score richting 4 is positiever. Dus hoe dichter de lijn bij de buitenkant van het spinnenweb ligt, hoe hoger (positiever) de gemiddelde score is. Figuur 2.2 Spinnenweb: indicatoren Indicatoren 1.1 Zorg (behandel)- / leefplan 1.2 Inspraak en overleg 2.1 Bejegening Informatie 2.3 Telefonische bereikbaarheid Lichamelijke verzorging 4.12 Professionaliteit en veiligheid zorgverlening Dagbesteding en participatie 6.2 Zelfstandigheid en autonomie Mentaal welbevinden 8.1 Veiligheid woon- leefomgeving 8.2 Betrouwbaarheid zorgverleners Beschikbaarheid personeel 10.1 samenhang

11 2.2 Significante afwijkingen, sterrentabel In de tabel 2.1 staat per indicator weergegeven of uw resultaten significant afwijken of gelijk zijn aan de bij Prismant deelnemende organisaties. Een resultaat is significant wanneer de kans zeer klein is (<5%) dat dit aan toeval toe te schrijven is. De indicator 1.1 (zorgplan) bestaat uit meerdere onderliggende vragen; de significantie van deze indicator wordt echter berekend op slechts één vraag (vraag 11) 3. Tabel 2.1 Sterrentabel Indicatoren Lager Gelijk Hoger 1.1 Zorg (behandel)- / leefplan *** 1.2 Inspraak en overleg ** 2.1 Bejegening *** 2.2 Informatie *** 2.3 Telefonische bereikbaarheid *** 3.1 Lichamelijke verzorging *** 4.12 Professionaliteit en veiligheid zorgverlening *** 6.1 Dagbesteding en participatie ** 6.2 Zelfstandigheid en autonomie ** 7.1 Mentaal welbevinden *** 8.1 Veiligheid woon- leefomgeving ** 8.2 Betrouwbaarheid zorgverleners ** 9.1 Beschikbaarheid personeel ** 10.1 Samenhang in de zorg ** Samenhang sterrentabel en KiesBeter.nl Het aantal sterren dat in tabel 2.1 is weergegeven komt mogelijk niet overeen met hetgeen op KiesBeter.nl staat. Dit heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste redenen noemen we hier. Allereerst is de spiegelgroep (de door Prismant gemeten organisaties) in deze rapportage niet gelijk aan de groep waarmee u vergeleken wordt op Kiesbeter.nl (alle organisaties in Nederland die een CQ-meting hebben laten uitvoeren). Daarnaast wordt op KiesBeter.nl gebruik gemaakt van één tot vijf sterren om verschillen tussen organisaties weer te geven. Wij gebruiken maximaal drie sterren. Tenslotte worden de gegevens op KiesBeter.nl nog gecorrigeerd voor kenmerken van de cliëntenpopulatie. Die correctie passen wij niet toe. 3 Boer, D. de, Damman, O.C., Delnoij, D.M.J. Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T. Utrecht: Centrum Klantervaring Zorg,

12 12

13 3. Persoonsgegevens van de cliënten Hieronder vindt u een overzicht van de persoonskenmerken van de cliënten die hebben deelgenomen aan het onderzoek. 3.1 Persoonsgegevens van de cliënten Geslacht, leeftijd en opleidingsniveau De persoonskenmerken van de cliënten staan in onderstaande tabel. Van de cliënten is 68% vrouw en 32% man. De gemiddelde leeftijd van de cliënten is 79,4 jaar. In de spiegelinformatie is de gemiddelde leeftijd 79,6 jaar. Van de cliënten heeft 40% alleen de lagere school afgemaakt en heeft 23% lager beroepsonderwijs als hoogste opleidingsniveau. 16% van de cliënten heeft geen opleiding gehad of niet afgemaakt. Tabel 3.1 Opleidingsniveau cliënten Opleidingsniveau Geen onderwijs 16% 11% Lagere school 40% 34% VMBO 23% 19% MAVO 9% 15% MBO 2% 5% Voorgezet onderwijs 2% 4% HBO 2% 4% WO 0% 2% Anders 7% 5% Woonsituatie 57% van de cliënten woont alleen en van de cliënten geeft 43% aan dat zij samen met één of meerdere personen samenwonen. Ervaren gezondheid Van de cliënten geeft 60% aan dat zij een matige gezondheid hebben en 13% geeft aan een slechte gezondheid te hebben. 27% geeft aan in goede, zeer goede of uitstekende gezondheid te verkeren. 13

14 Hulp bij invullen? De vragenlijst is door 21% van de cliënten zelf ingevuld en 79% geeft aan dat dit met behulp van anderen is gedaan, figuur 3.1. Wanneer er hulp bij invullen is geweest, gebeurt dit vaak door een familielid, partner of een zorgverlener, figuur 3.2. De hulp bestaat meestal uit voorlezen, aankruisen en soms uit beantwoorden, figuur 3.3. Figuur 3.1 Hulp bij invullen, ja of nee 100% Heeft iemand u geholpen met het invullen van de vragenlijst? 80% 60% 40% 79% 62% ja nee 20% 21% 38% 0% Figuur 3.2 Indien hulp bij invullen, wie 100% 80% 60% 40% 20% Door wie is men geholpen met het invullen van de vragenlijst nee; 21% nee; 38% nee anders 20% andere hulpverlener 10% 12% zorgverlener 10% partner familie/gezinslid 36% 34% 0% 14

15 Figuur 3.3 Indien hulp bij invullen, hoe 100% 80% 60% 40% 20% Hoe heeft men geholpen met het invullen van de vragenlijst? nee; 21% nee; 38% 19% 9% 25% 23% 27% 25% nee anders vertaald beantwoord aangekruist voorgelezen 0% Hoe lang krijgt of kreeg u al thuiszorg van de instelling waar u nu thuiszorg van heeft? Onderstaande figuur geeft weer hoe lang cliënten al gebruik maken van thuiszorg. Figuur 3.4 Gebruiksduur thuiszorg 60% Hoe lang thuiszorg? 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 6% 10% 11% < half jaar 6 tot 12 maanden 49% 34% 26% 23% 26% 13% 1 tot 2 jaar 2 tot 5 jaar > 5 jaar uw instelling spiegelinformatie 15

16 De voornaamste redenen waarom cliënten gebruik maken van thuiszorg zijn vanwege lichamelijke beperkingen (66%) en om zelfstandig te kunnen blijven wonen (65%). Tabel 3.2 Reden van thuiszorg Reden van thuiszorg zelfstandig wonen 65% 55% lich. beperkingen 66% 54% chronische ziekten 26% 26% na ziekenhuisopname 5% 15% ontslag verpleeghuis 0% 5% na ongeval 0% 3% zintuigelijke handicaps 13% 6% verstand. handicaps 5% 3% psychosoc. problemen 5% 6% terminale fase 3% 2% uitstel van opname 10% 4% anders 5% 5% 3.2 Soort thuiszorg Aan de cliënten is gevraagd welke vormen van thuiszorg zij ontvangen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen huishoudelijke verzorging (hulp bij schoonmaken, de was, boodschappen, et cetera), persoonlijke verzorging (hulp bij douchen/wassen, aankleden, et cetera), verpleegkundige hulp (wondverzorging, injecties, et cetera) en ondersteunende of activerende begeleiding. Daarbij hebben cliënten aangegeven hoeveel uren hulp zij krijgen per week. Tabel 3.3 Aantal uur huishoudelijke verzorging per week Huishoudelijke zorg geen 50% 27% ja, minder dan een uur 0% 1% ja, 1 tot 1,9 uur 2% 4% ja, 2 tot 3,9 uur 22% 42% ja, 4 tot 6,9 uur 19% 22% ja, 7 tot 9,9 uur 2% 3% ja, 10 tot 19,9 uur 5% 1% ja, 20 uur of meer 0,0 0,0 16

17 Tabel 3.4 Aantal uur persoonlijke verzorging per week Persoonlijke zorg geen 3% 22% ja, minder dan een uur 19% 17% ja, 1 tot 1,9 uur 15% 18% ja, 2 tot 3,9 uur 12% 17% ja, 4 tot 6,9 uur 24% 13% ja, 7 tot 9,9 uur 14% 7% ja, 10 tot 19,9 uur 12% 5% ja, 20 uur of meer 2% 1% Tabel 3.5 Aantal uur verpleegkundige zorg per week Verpleegkundige zorg geen 61% 64% ja, minder dan een uur 14% 16% ja, 1 tot 1,9 uur 10% 9% ja, 2 tot 3,9 uur 8% 6% ja, 4 tot 6,9 uur 2% 3% ja, 7 tot 9,9 uur 3% 1% ja, 10 tot 19,9 uur 2% 1% ja, 20 uur of meer 0% 0% Tabel 3.6 Aantal uur ondersteunende of activerende begeleiding per week Ondersteunende begeleiding geen 83% 77% ja, minder dan een uur 3% 4% ja, 1 tot 1,9 uur 5% 5% ja, 2 tot 3,9 uur 2% 5% ja, 4 tot 6,9 uur 3% 3% ja, 7 tot 9,9 uur 0% 1% ja, 10 tot 19,9 uur 3% 3% ja, 20 uur of meer 0% 1% 17

18 18

19 4. Hoe ervaren uw cliënten de zorg- en dienstverlening? In dit hoofdstuk worden de resultaten van de CQ-Index per vraag weergegeven. Cliënten is gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot de zorg thuis in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om persoonlijke verzorging (hulp bij douchen/wassen, aankleden enz.) of verpleegkundige zorg (wondverzorging, medicijntoediening, injecties enz.). 4.1 Zorgplan, afspraken en overleg Het zorgplan beschrijft de zorg die aan de cliënt geleverd wordt. Het zorgplan wordt regelmatig besproken en aangepast als het noodzakelijk is. De cliënten dienen toestemming te geven over de inhoud van deze zorg en de wijzigingen die daarin plaatsvinden. Deze paragraaf bevat de resultaten van de vragen die gaan over de afspraken en het overleg met de zorginstelling over het zorgplan/behandelplan in de afgelopen 12 maanden. Vraag 8. Heeft u een zorgplan van de zorginstelling met daarin schriftelijke afspraken over uw zorg? (welke zorg, per wanneer, van wie, hoe vaak, op welke dagen/tijden, enz.) Deze vraag is door 57 van de 62 respondenten beantwoord nee alleen mondeling ja Vraag 9. Komt de zorginstelling de afspraken over de zorg goed na? Deze vraag is door 55 van de 62 respondenten beantwoord

20 Vraag 10. Kunt u meebeslissen over de inhoud van de thuiszorg die u krijgt? (over de soort taken en werkzaamheden) Deze vraag is door 60 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 11. Kunt u meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop u thuiszorg krijgt? Deze vraag is door 59 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 12. Kunt u meebeslissen over van wie u thuiszorg krijgt? (welke zorgverlener) Deze vraag is door 59 van de 62 respondenten beantwoord

21 4.2 Informatie en communicatie In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen over informatie, communicatie en de manier waarop de zorgverleners met de cliënten omgaan. Informatie is essentieel voor cliënten. Wat kan een organisatie bieden aan zorg en begeleiding? Is er een cliëntenraad en wat doet deze eigenlijk? Het gaat om informatie die de cliënten bij aanvang van de thuiszorg of in de afgelopen 12 maanden ontvangen hebben. Communicatie richting de cliënt is ook een belangrijk onderwerp. Hierbij kan gedacht worden aan de wijze van reageren op vragen, suggesties en klachten van de cliënt; regelmatig overleg; en de bereidheid te praten over zaken die niet goed zijn gegaan. De volgende vragen gaan over de informatie die u van de zorginstelling heeft ontvangen, bij start van de thuiszorg of in de afgelopen 12 maanden. Vraag 13. Geeft de zorginstelling u voldoende informatie over wat zij voor u kunnen doen? (de mogelijkheden voor zorg thuis, het dienstenpakket, enz.) Deze vraag is door 62 van de 62 respondenten beantwoord nee ja Vraag 14. Geeft de zorginstelling u voldoende informatie over uw rechten? (bijvoorbeeld uw recht om mee te beslissen over de zorg en uw recht om te klagen) Deze vraag is door 61 van de 62 respondenten beantwoord nee ja 21

22 Vraag 15. Geeft de zorginstelling u voldoende informatie over wat er van ú wordt verwacht?(het materiaal dat u in huis moet hebben, uw eigen bijdrage, enz.) Deze vraag is door 61 van de 62 respondenten beantwoord nee ja Vraag 16. Is er een cliëntenraad? Deze vraag is door 17 van de 62 respondenten beantwoord, 45 respondenten hebben 'weet ik niet' geantwoord nee ja Vraag 17. Begrijpt u de brieven en brochures of folders van de zorginstelling? Deze vraag is door 61 van de 62 respondenten beantwoord

23 De volgende vragen gaan over de communicatie met de zorginstelling in de afgelopen 12 maanden. Vraag 18. Weet u bij wie u met uw vragen, problemen en eventuele klachten terecht kunt bij de zorginstelling? Deze vraag is door 60 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 19. Staat de zorginstelling voldoende open voor uw wensen? Deze vraag is door 56 van de 62 respondenten beantwoord, 5 respondenten hebben 'niet van toepassing/weet ik niet' geantwoord Vraag 20. Vindt u dat de zorginstelling (de leidinggevende of directie) goed reageert op uw vragen, suggesties of klachten? Deze vraag is door 50 van de 62 respondenten beantwoord, 11 respondenten hebben 'niet van toepassing/weet ik niet' geantwoord

24 De volgende vragen gaan over de communicatie met de verzorgenden en/of verpleegkundigen in de afgelopen 12 maanden. Vraag 21. Vragen uw zorgverleners of u tevreden bent over de zorg? Deze vraag is door 61 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 22. Kunt u met uw zorgverleners praten als iets niet goed is gegaan? Deze vraag is door 58 van de 62 respondenten beantwoord, 3 respondenten hebben 'niet van toepassing/weet ik niet' geantwoord Vraag 23. Geven uw zorgverleners goed antwoord op uw vragen? Deze vraag is door 59 van de 62 respondenten beantwoord

25 4.3 Telefonische bereikbaarheid In deze paragraaf worden de resultaten beschreven van de vragen over de telefonische bereikbaarheid van de zorginstelling in de afgelopen 12 maanden. Vraag 24. Kunt u de zorginstelling overdag telefonisch goed bereiken? (van 9 tot 17 uur) Deze vraag is door 55 van de 62 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'weet ik niet/geen ervaring mee' geantwoord Vraag 25. Kunt u de zorginstelling buiten kantooruren goed bereiken? ( s avonds, s nachts, in het weekeinde) Deze vraag is door 31 van de 62 respondenten beantwoord, 29 respondenten hebben 'weet ik niet/geen ervaring mee' geantwoord Vraag 26. Weet u hoe en wanneer uw contactpersoon bij de zorginstelling telefonisch bereikbaar is? Deze vraag is door 52 van de 62 respondenten beantwoord, 8 respondenten hebben 'weet ik niet/geen ervaring mee' geantwoord nee ja 25

26 Vraag 27. Als u een bericht achterlaat bij de zorginstelling, wordt u dan binnen één werkdag teruggebeld? Deze vraag is door 38 van de 62 respondenten beantwoord, 21 respondenten hebben 'weet ik niet/geen ervaring mee' geantwoord Aantal zorgverleners en vervanging Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de vragen over het aantal verschillende zorgverleners en de vervanging in de afgelopen 12 maanden. Vraag 28. Wat vindt u van het aantal verschillende zorgverleners dat bij u langskomt? Deze vraag is door 58 van de 62 respondenten beantwoord te veel veel, maar acceptabel precies goed te weinig Vraag 29. Hoort u het op tijd als een zorgverlener op een ander moment komt of uitvalt wegens ziekte of vakantie? Deze vraag is door 53 van de 62 respondenten beantwoord, 7 respondenten hebben 'weet ik niet' geantwoord

27 Vraag 30. Wordt vervanging goed geregeld als een zorgverlener ziek of vrij is? Deze vraag is door 56 van de 62 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'weet ik niet' geantwoord Vraag 31. Zijn de vervangende zorgverleners goed op de hoogte van hun taken en werkzaamheden? Deze vraag is door 56 van de 62 respondenten beantwoord, 5 respondenten hebben 'niet van toepassing (geen vervanging)' geantwoord Professionaliteit van de zorgverlening Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de vragen over de professionaliteit van de zorgverlening in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om vakkundigheid en bejegening. Respect en beleefdheid vormen belangrijke uitgangspunten. Van hulpverleners wordt verwacht dat zij tijd nemen voor cliënten en deze zo vakkundig mogelijk helpen. De deskundigheid van de zorgverlening is een vereiste om kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen. Hierbij gaat het niet alleen om de handelingen die uitgevoerd worden maar ook om de afstemming van zorg met andere zorgverleners en de veiligheid van de zorg. Vraag 32. Werken de zorgverleners vakkundig? Deze vraag is door 61 van de 62 respondenten beantwoord

28 Vraag 33. Nemen de zorgverleners u serieus? Deze vraag is door 61 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 34. Zijn de zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen? Deze vraag is door 61 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 35. Werken de zorgverleners goed samen met andere hulpverleners? Denk hierbij aan de huisarts, een specialist, fysiotherapeut, of diëtiste. Deze vraag is door 54 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 36. Zijn de zorgverleners beleefd tegen u? Deze vraag is door 62 van de 62 respondenten beantwoord

29 Vraag 37. Hebben de zorgverleners genoeg tijd voor u? Deze vraag is door 61 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 38. Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u? Deze vraag is door 60 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 39. Houden de zorgverleners zich goed aan de afgesproken werkzaamheden? (komt het werk af) Deze vraag is door 61 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 40. Gaan de zorgverleners zorgvuldig om met uw spullen (meubels, servies, kleding, enz.)? Deze vraag is door 58 van de 62 respondenten beantwoord

30 Vraag 41. Vertrouwt u de zorgverleners? Deze vraag is door 61 van de 62 respondenten beantwoord Uw verzorging en gezondheid In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen over de verzorging van de cliënt en de zorg voor de gezondheid van de cliënt in de afgelopen 12 maanden. Hieronder wordt de verzorging van de cliënt verstaan, zoals het douchen, uiterlijke verzorging en de afstemming met de cliënt. Vraag 42. Krijgt u uw persoonlijke verzorging op de momenten waarop u dat wilt? (zoals hulp bij douchen/wassen, aankleden, haren kammen, enz.) Deze vraag is door 57 van de 62 respondenten beantwoord, 5 respondenten hebben 'niet van toepassing/niet nodig' geantwoord Vraag 43. Krijgt u uw verzorging op de manier zoals u dat wilt? Deze vraag is door 59 van de 62 respondenten beantwoord, 3 respondenten hebben 'niet van toepassing/niet nodig' geantwoord

31 Vraag 44. Houden uw zorgverleners voldoende rekening met wat u zelf wel en niet kunt? Deze vraag is door 62 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 45. Letten of wijzen uw zorgverleners op veranderingen in uw gezondheid? Deze vraag is door 54 van de 62 respondenten beantwoord, 7 respondenten hebben 'niet van toepassing/niet nodig' geantwoord Vraag 46. Letten uw zorgverleners erop dat u uw medicijnen goed inneemt? (dat u voorgeschreven medicijnen op de juiste tijd en manier inneemt) Deze vraag is door 28 van de 62 respondenten beantwoord, 33 respondenten hebben 'niet van toepassing/niet nodig' geantwoord Vraag 47. Nemen de zorgverleners uw gezondheidsklachten serieus? Deze vraag is door 58 van de 62 respondenten beantwoord

32 4.7 Uw veiligheid Deze paragraaf beschrijft de resultaten van de vragen over de manier waarop zorgverleners bijdragen aan de veiligheid van de cliënt. Vraag 48. Hebben uw zorgverleners voldoende aandacht voor uw veiligheid en het voorkomen van ongelukken in en om het huis? (bijvoorbeeld door te letten op losliggende matjes/kleedjes) Deze vraag is door 38 van de 62 respondenten beantwoord, 23 respondenten hebben 'niet van toepassing/niet nodig' geantwoord Vraag 49. Vertellen uw zorgverleners u over mogelijkheden voor woningaanpassingen of hulpmiddelen? Deze vraag is door 32 van de 62 respondenten beantwoord, 28 respondenten hebben 'niet van toepassing/niet nodig' geantwoord nee ja Vraag 50. Letten uw zorgverleners op de houdbaarheid van eten en drinken? (om ziekte te voorkomen) Deze vraag is door 19 van de 62 respondenten beantwoord, 42 respondenten hebben 'niet van toepassing/niet nodig' geantwoord nee ja 32

33 Vraag 51. Heeft de zorginstelling met u afgesproken wat u in geval van nood moet doen? (welk telefoonnummer u kunt bellen, wanneer en hoe u de alarmering gebruikt, enz.) Deze vraag is door 37 van de 62 respondenten beantwoord, 24 respondenten hebben 'niet van toepassing/niet nodig' geantwoord nee ja 4.8 Uw privacy In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen die gaan over de persoonlijke levenssfeer en de privacy van de cliënt. Vraag 52. Voelt u zich thuis in uw eigen woning? Deze vraag is door 61 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 53. Voelt u zich veilig en op uw gemak in aanwezigheid van de zorgverlener(s)? Deze vraag is door 60 van de 62 respondenten beantwoord

34 4.9 Uw zelfstandigheid en activiteiten Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de vragen over de zelfstandigheid van de cliënt en de dagelijkse bezigheden. Vraag 54. Kunt u zich met thuiszorg goed redden in het dagelijks leven? Deze vraag is door 60 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 55. Kunt u zelf bepalen hoe uw dag eruit ziet? Deze vraag is door 61 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 56. Schikken de tijdstippen en dagen waarop u thuiszorg krijgt? Deze vraag is door 62 van de 62 respondenten beantwoord

35 Vraag 57. Kunt u de thuiszorg gemakkelijk op een ander tijdstip of een andere dag krijgen? Deze vraag is door 37 van de 62 respondenten beantwoord, 23 respondenten hebben 'niet van toepassing/niet nodig' geantwoord nee ja Vraag 58. Kunt u de dingen doen die ú belangrijk vindt? Deze vraag is door 60 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 59. Kunt u komen waar u wilt in huis? Deze vraag is door 59 van de 62 respondenten beantwoord Vraag 60. Is er hulp van zorgverleners, vrijwilligers of naasten als u ergens naar toe wilt? (naar buiten, bezoek aan anderen, uitstapjes, activiteiten, enz.) Deze vraag is door 46 van de 62 respondenten beantwoord, 15 respondenten hebben 'niet van toepassing/niet nodig' geantwoord

36 Vraag 61. Helpt uw zorgverlener voldoende bij het vinden van mogelijkheden voor dagbesteding, sociale contacten en activiteiten? Deze vraag is door 21 van de 62 respondenten beantwoord, 40 respondenten hebben 'niet van toepassing/niet nodig' geantwoord Vraag 62. Helpt uw zorgverlener u voldoende bij regelzaken? (telefoneren, formulieren invullen, regelen van hulp(middelen) of financiële zaken, enz.) Deze vraag is door 30 van de 62 respondenten beantwoord, 32 respondenten hebben 'niet van toepassing/niet nodig' geantwoord Hoe gaat het verder met u? Deze paragraaf beschrijft de resultaten van de vragen over het geestelijk welbevinden en de ondersteuning die de cliënt hierbij in de afgelopen 12 maanden heeft gekregen. Vraag 63. Voelt u zich eenzaam? Deze vraag is door 62 van de 62 respondenten beantwoord altijd/meestal soms nooit 36

37 Vraag 64. Heeft uw zorgverlener voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? Deze vraag is door 59 van de 62 respondenten beantwoord, 2 respondenten hebben 'niet van toepassing/niet nodig' geantwoord Vraag 65. Biedt uw zorgverlener voldoende emotionele ondersteuning als gesprekspartner of luisterend oor? Deze vraag is door 53 van de 62 respondenten beantwoord, 8 respondenten hebben 'niet van toepassing/niet nodig' geantwoord Uw beoordeling van de thuiszorg De cliënten hebben de thuiszorginstelling en de verzorgenden en verpleegkundigen beoordeeld aan de hand van een rapportcijfer. Vraag 66. Welk cijfer geeft u de zorginstelling. Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. Instelling Cijfer 8,5 8,1 Vraag 67. Welk cijfer geeft u de zorgverleners. Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. Instelling Cijfer 8,6 8,4 37

38 38

39 5. Opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten In dit hoofdstuk beschrijven wij opvallende zaken en geven wij mogelijke verbeterpunten aan. Deze bevindingen kunnen als input dienen voor verbetervoorstellen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen uw instelling te verhogen. Dit onderdeel is echter geen onderdeel van de CQ-richtlijnen, zoals opgesteld door Centrum Klantervaring Zorg en valt derhalve niet onder het CQ-accreditaat. Het gemiddelde oordeel over ; thuiszorg is een 8,5. Het gemiddelde oordeel van de spiegelinformatie is een 8,1. De verzorgenden en verpleegkundigen van ; thuiszorg kregen een gemiddeld oordeel van 8,6. Het gemiddelde oordeel over de verzorgenden en verpleegkundigen van de spiegelinformatie is een 8,4. De sterrentabel (paragraaf 2.2) laat een zeer positieve score zien voor ; thuiszorg. Op zeven van de veertien indicatoren wordt een significant positievere score behaald ten opzichte van de spiegelgroep. Het betreft de indicatoren zorg(behandel)- /leefplan, ervaren bejegening, ervaren informatie, ervaringen met lichamelijke verzorging, ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening en ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden. Op de overige indicatoren zijn geen significant afwijkende scores vastgesteld. Hieronder worden de meest opvallende punten uit de genoemde indicatoren beschreven. 1.1 Zorg(behandel)-/leefplan De indicator zorg(behandel)-/leefplan wordt gevormd door slecht één vraag, namelijk vraag 8. Van alle respondenten geeft 96% aan dat zij een zorgplan van ; thuiszorg hebben, met daarin schriftelijke afspraken over de ontvangen zorg (welke zorg, per wanneer, van wie, hoe vaak, op welke dagen/tijden, enz.). 2.1 Ervaren bejegening De cliënten van ; thuiszorg ervaren een goede bejegening ten opzichte van de spiegelgroep. Van alle respondenten geeft 74% aan altijd met de zorgverleners te kunnen praten als er iets niet goed is gegaan (vraag 22). De zorgverleners geven altijd goed antwoord op de vragen volgens 68% van de cliënten (vraag 23). 95% van de cliënten van ; thuiszorg geeft aan dat de zorgverleners altijd beleefd tegen hen zijn (vraag 36). 2.2 Ervaren informatie In vergelijking met de spiegelgroep zijn de cliënten van ; thuiszorg beter geïnformeerd. Volgens 92% van de cliënten geeft de zorginstelling voldoende informatie over wat zij voor hen kunnen doen (vraag 13). Eveneens 92% geeft dat zij voldoende informatie ontvangen over hun rechten (vraag 14) en 84% van de cliënten zegt voldoende geïnformeerd te zijn over wat er van hen wordt verwacht (vraag 15). Volgens 65% van de cliënten is er een cliëntenraad (vraag 16). De brochures en folders die de cliënten van RST Zorgverleners; thuiszorg ontvangen, worden door 87% van de cliënten begrepen (vraag 17). Ten slotte geeft 70% aan te weten bij wie zij terecht kunnen bij de zorginstelling met vragen, problemen en eventuele klachten (vraag 18). 39

40 2.3 Ervaren telefonische bereikbaarheid (en communicatie) Door de cliënten wordt een goede telefonische bereikbaarheid en communicatie ervaren. ; thuiszorg is overdag altijd goed telefonisch bereikbaar volgens 73% van de cliënten (vraag 24). Volgens 77% is de zorginstelling buiten kantooruren ook altijd goed bereikbaar (vraag 25). 71% van de cliënten weet hoe en wanneer zijn/haar contactpersoon bij de zorginstelling telefonisch bereikbaar is (vraag 26). Als de cliënt een bericht achterlaat bij ; thuiszorg, wordt hij/zij volgens 71% binnen één werkdag teruggebeld (vraag 27). 3.1 Ervaringen met lichamelijke verzorging Van alle respondenten geeft 63% aan dat hij/zij de persoonlijke verzorging op de momenten krijgt waarop hij/zij dat wilt (vraag 42). Volgens 80% gebeurt de verzorging altijd op de manier waarop de cliënt het wilt Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening Cliënten van ; thuiszorg ervaren een goede professionaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Zo geeft 72% van de bewoners aan dat de zorgverleners goed op de hoogte zijn van hun ziekte(n) of gezondheidsproblemen (vraag 34). 89% van de cliënten vindt dat de zorgverleners voldoende rekening houden met wat zij zelf wel en niet kunnen (vraag 44). Volgens 72% van de cliënten letten of wijzen de zorgverleners op veranderingen in de gezondheid van de cliënt (vraag 45) en volgens 83% nemen de zorgverleners de gezondheidsklachten van de cliënten serieus (vraag 47). 7.1 Ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden Van alle respondenten voelt 93% zicht thuis in zijn/haar eigen woning (vraag 52). Volgens 71% heeft de zorgverlener voldoende aandacht voor hoe het met de cliënt gaat (vraag 64). Ten slotte biedt de zorgverlener volgens 53% van de cliënten voldoende emotionele ondersteuning als gesprekspartner of luisterend oor (vraag 65). Op indicatorniveau lijkt er geen directe aanleiding om structurele verbeteringen door te voeren. U kunt natuurlijk zelf de ambitie hebben om op thema s of onderwerpen uit te gaan blinken, zoals dat past binnen de visie van ; thuiszorg in het bijzonder. Bovengenoemde punten en de onderliggende vragen in hoofdstuk 4 bieden u meer informatie over mogelijke aangrijpingspunten. Hoewel op de overige indicatoren geen significant afwijkende scores zijn behaald, geeft nadere beschouwing van de onderliggende vragen per indicator inzicht in mogelijke verbeterpunten. Hieronder worden de meest opvallende punten uit hoofdstuk 4 genoemd. Hierbij is als grens gesteld dat 30% of meer vertegenwoordigers een negatief antwoord heeft gegeven op de onderliggende vraag. 1.2 Ervaren inspraak en overleg Kunt u meebeslissen over van wie u thuiszorg krijgt (vraag 12)? (welke zorgverlener) 51% geeft aan nooit/soms mee te kunnen beslissen. Vragen uw zorgverleners of u tevreden bent over de zorg (vraag 21)? Volgens 30% van de respondenten wordt dit nooit/soms gevraagd. 40

41 6.1 Ervaringen met dagbesteding en participatie Helpt uw zorgverlener voldoende bij het vinden van mogelijkheden voor dagbesteding, sociale contacten en activiteiten (vraag 61)? 33% geeft aan dat dit nooit/soms voldoende is. Helpt uw zorgverlener u voldoende bij regelzaken? (telefoneren, formulieren invullen, regelen van hulp(middelen) of financiële zaken, enz.) (vraag 62) Volgens 47% helpt de zorgverlener niet voldoende bij regelzaken. 8.1 Ervaren veiligheid woon- leefomgeving Vertellen uw zorgverleners u over mogelijkheden voor woningaanpassingen of hulpmiddelen (vraag 49)? 31% geeft aan dat dit niet verteld wordt. Letten uw zorgverleners op de houdbaarheid van eten en drinken? (om ziekte te voorkomen) (vraag 50), volgens 53% van de respondenten wordt hier niet voldoende op gelet. 9.1 Ervaren beschikbaarheid personeel Kunt u de thuiszorg gemakkelijk op een ander tijdstip of een andere dag krijgen (vraag 57)? 32% van de respondenten geeft aan dat dit niet gemakkelijk kan. Bovengenoemde punten kunnen u aangrijpingspunten bieden voor mogelijke verbeteracties. Mogelijk bent u zelf niet tevreden met een bepaalde score. De resultaten in hoofdstuk 4 bieden u meer informatie over mogelijke aangrijpingspunten. De spiegelinformatie is echter geen norm voor voldoende kwaliteit, dan wel een norm voor tevredenheid van de cliënten. Deze norm dient ; thuiszorg zelf vast te stellen, afhankelijk van de ambitie en de visie van uw organisatie. 41

42 42

43 Bijlage 1 De vragenlijst CODE CQ-index Ervaringen met de zorg thuis vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen januari 2010 (versie 3.1) Cliëntenraadpleging

44 Toelichting op de vragenlijst Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden die zorg ontvangen van een thuiszorgorganisatie of andere zorginstelling (bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis). De vragenlijst gaat over uw ervaringen met de zorg thuis in de afgelopen 12 maanden. Het kan hierbij gaan om persoonlijke verzorging (hulp bij douchen/wassen, aankleden enz.) of verpleegkundige zorg (wondverzorging, medicijntoediening, injecties enz.). Deze zorg wordt in deze vragenlijst kortweg omschreven als thuiszorg. In deze vragenlijst wordt vaak gesproken over de zorginstelling en de zorgverleners. De thuiszorgorganisatie of het verpleeg- of verzorgingshuis van wie u thuis zorg ontvangt, wordt kortweg aangeduid met de zorginstelling. De verzorgenden of verpleegkundigen die zorg aan u verlenen worden kortweg zorgverleners genoemd. Beantwoord alle vragen door een kruisje te zetten in het vakje links van uw antwoord. Bij de meeste vragen is één antwoord mogelijk. Kiest u hierbij het antwoord dat het meest op uw ervaringen van toepassing is. Als er meerdere antwoorden mogelijk zijn, staat dat bij de vraag aangegeven. Vragen kunnen niet van toepassing zijn als u een situatie niet heeft meegemaakt of als u bepaalde zorg niet nodig heeft. Als u een antwoord echt niet weet, kunt u het antwoord weet ik niet aankruisen of de vraag overslaan. Aan het einde van de vragenlijst wordt u de mogelijkheid geboden om aan te geven wat u zou willen veranderen aan de zorg thuis. Wilt u daarbij alstublieft duidelijk, liefst in blokletters, schrijven? Al uw antwoorden en gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. U ziet een nummer op de voorpagina van deze vragenlijst staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt om te weten of u uw vragenlijst heeft teruggestuurd. U kunt ervoor kiezen om deze vragenlijst in te vullen of niet. Als u de lijst niet wilt invullen, zet u dan in dit vakje een kruisje en stuurt u deze bladzijde terug in de antwoordenvelop. Uw keuze heeft geen gevolgen voor de zorg die u ontvangt. Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst kunt u contact opnemen met [naam contactpersoon], tel. [telefoonnummer] (bereikbaar op [dagen], tussen. en. uur). Wilt u de ingevulde vragenlijst binnen 4 weken in de bijgevoegde antwoordenvelop terugsturen? (Antwoordnummer..) Een postzegel is niet nodig. Hartelijk dank voor uw medewerking! Verzenddatum (dd/mm/jjjj) 44

45 Deze vragen gaan over de zorg die u in de afgelopen 12 maanden thuis kreeg en mogelijk nog steeds ontvangt van de organisatie die in de brief wordt genoemd. Als u nu geen thuiszorg meer ontvangt maar in de afgelopen 12 maanden wel zorg kreeg, vragen wij u de vragenlijst in te vullen voor de zorg die u in het afgelopen jaar ontving. 1. Kreeg u in de afgelopen 12 maanden thuiszorg van de in de brief vermelde zorginstelling? nee Indien nee: deze vragenlijst is niet op u van toepassing. Wilt u zo vriendelijk zijn de lijst terug te sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop? (postzegel niet nodig) ja 2. Hoe lang krijgt u al thuiszorg van deze instelling? minder dan een half jaar 6 maanden tot minder dan 1 jaar 1 tot 2 jaar 2 tot 5 jaar meer dan 5 jaar De volgende vragen gaan over de soort en hoeveelheid zorg thuis die u krijgt, of in het afgelopen jaar heeft gekregen. Kijk hiervoor eventueel in uw zorgplan, zorgcontract of het indicatiebesluit. 3. Krijgt u hulp bij het huishouden (hulp bij schoonmaken, de was, boodschappen enz.)? En zo ja, hoeveel uren per week? Nee, ik krijg geen hulp bij het huishouden minder dan 1 uur 1-1,9 uur 2-3,9 uur 4-6,9 uur 7-9,9 uur 10-19,9 uur 20 - uur of meer weet ik niet 4. Krijgt u persoonlijke verzorging (hulp bij douchen/wassen, aankleden enz.)? En zo ja, hoeveel uren per week? Nee, ik krijg geen persoonlijke verzorging minder dan 1 uur 1-1,9 uur 2-3,9 uur 4-6,9 uur 7-9,9 uur 10-19,9 uur 20 - uur of meer weet ik niet 5. Krijgt u verpleegkundige zorg (wondverzorging, injecties, enz.)? En zo ja, hoeveel uren per week? Nee, ik krijg geen verpleegkundige zorg minder dan 1 uur 1-1,9 uur 2-3,9 uur 4-6,9 uur 7-9,9 uur 10-19,9 uur 20 - uur of meer weet ik niet 6. Krijgt u ondersteunende of activerende begeleiding? En zo ja, hoeveel uren per week? Nee, ik krijg geen activerende begeleiding minder dan 1 uur 1-1,9 uur 2-3,9 uur 4-6,9 uur 7-9,9 uur 10-19,9 uur 20 - uur of meer weet ik niet 45 ; thuiszorg

46 7. Waarom krijgt u thuiszorg? (meerdere antwoorden mogelijk) om zelfstandig te kunnen blijven wonen vanwege lichamelijke beperkingen of handicap(s) vanwege chronische ziekte(n) na een ziekenhuisopname of operatie na ontslag uit een verpleeghuis of revalidatiekliniek na een ongeval vanwege zintuiglijke handicap(s) (bijv. slechthorendheid, slechtziendheid) vanwege verstandelijke beperkingen of handicap(s) vanwege psychosociale problemen (bijv. vereenzaming, depressie, angst) vanwege een terminale fase van een ziekte of aandoening uitstel van opname in een verpleeghuis, verzorgingshuis of instelling anders 10. Kunt u meebeslissen over de inhoud van de thuiszorg die u krijgt? (over de soort taken en werkzaamheden) 11. Kunt u meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop u thuiszorg krijgt? 12. Kunt u meebeslissen over van wie u thuiszorg krijgt? (welke zorgverlener) Afspraken over uw thuiszorg Informatie over de zorg die u krijgt De volgende vragen gaan over de afspraken en het overleg met de zorginstelling, in de afgelopen 12 maanden. De volgende vragen gaan over de informatie die u van de zorginstelling heeft ontvangen, bij start van de thuiszorg of in de afgelopen 12 maanden. 8. Heeft u een zorgplan van de zorginstelling met daarin schriftelijke afspraken over uw zorg? (welke zorg, per wanneer, van wie, hoe vaak, op welke dagen/tijden, enz.) nee, alleen mondelinge afspraken nee, geen afspraken Indien geen afspraken: ga naar vraag 10 ja 9. Komt de zorginstelling de afspraken over de zorg goed na? 13. Geeft de zorginstelling u voldoende informatie over wat zij voor u kunnen doen? (de mogelijkheden voor zorg thuis, het dienstenpakket, enz.) nee ja 14. Geeft de zorginstelling u voldoende informatie over uw rechten? (bijv. dat u mag meebeslissen over uw zorg en dat u kunt klagen) nee ja 46 ; thuiszorg

47 15. Geeft de zorginstelling u voldoende informatie over wat er van ú wordt verwacht? (wat u in huis moet hebben, uw eigen bijdrage, enz.) nee ja 16. Is er een cliëntenraad? nee ja weet ik niet 17. Begrijpt u de brieven en brochures of folders van de zorginstelling? De volgende vragen gaan over de communicatie met de verzorgenden en/of verpleegkundigen in de afgelopen 12 maanden. 21. Vragen uw zorgverleners of u tevreden bent over de zorg? 22. Kunt u met uw zorgverleners praten als iets niet goed is gegaan? niet van toepassing/weet ik niet De volgende vragen gaan over de communicatie met de zorginstelling in de afgelopen 12 maanden. 18. Weet u bij wie u met uw vragen en problemen terecht kunt bij de zorginstelling? 19. Staat de zorginstelling voldoende open voor uw wensen? niet van toepassing/weet ik niet 20. Vindt u dat de zorginstelling (de leidinggevende of directie) goed reageert op uw vragen en suggesties? niet van toepassing/weet ik niet 23. Geven uw zorgverleners goed antwoord op uw vragen? De bereikbaarheid van uw thuiszorg organisatie De volgende vragen gaan over de telefonische bereikbaarheid van de zorginstelling in de afgelopen 12 maanden. 24. Kunt u de zorginstelling overdag telefonisch goed bereiken? (van 9 tot 17 uur) weet ik niet/geen ervaring mee 47 ; thuiszorg

48 25. Kunt u de zorginstelling buiten kantooruren goed bereiken? ( s avonds, s nachts, in het weekeinde) weet ik niet/geen ervaring mee 26. Weet u hoe en wanneer uw contactpersoon bij de zorginstelling telefonisch bereikbaar is? nee ja niet van toepassing, geen contactpersoon 27. Als u een bericht achterlaat bij de zorginstelling, wordt u dan binnen één werkdag teruggebeld? weet ik niet/geen ervaring mee Uw zorgverleners en vervanging De volgende vragen gaan over het aantal verschillende zorgverleners en de vervanging in de afgelopen 12 maanden. 28. Wat vindt u van het aantal verschillende zorgverleners dat bij u langskomt? te weinig precies goed veel, maar acceptabel te veel 29. Hoort u het op tijd als een zorgverlener op een ander moment komt of uitvalt wegens ziekte of vakantie? weet ik niet 30. Wordt vervanging goed geregeld als een zorgverlener ziek of vrij is? weet ik niet 31. Zijn de vervangende zorgverleners goed op de hoogte van hun taken en werkzaamheden? niet van toepassing (geen vervanging) Professionaliteit van uw zorgverleners De volgende vragen gaan over uw ervaringen met de verzorgenden of verpleegkundigen in de afgelopen 12 maanden. 32. Werken de zorgverleners vakkundig? 33. Nemen de zorgverleners u serieus? 34. Zijn de zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen? 48 ; thuiszorg

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Curadomi onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juli 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg L.G. Bosman drs. J.J.M. Geraets D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen - de Kroon drs. A.C.M. Winters Van der Meer drs. D.C.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, mei 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Verzorgingshuis Marienstein onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg thuis vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen maart 2007

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Mienskipssintrum Leppehiem -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, december 2011 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Meriant, Zorg thuis Heerenveen onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, oktober 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. ROZA Zorg (zonder exclusie) September 2010

Rapport CQI-meting. ROZA Zorg (zonder exclusie) September 2010 Rapport CQI-meting ROZA Zorg (zonder exclusie) Versie 1.0.0 September 2010 Dhr. K.Y.J Volkers ZT02 Voorwoord Voor u ligt het rapport van het cliënttevredenheidsonderzoek voor ROZA Zorg. Het onderzoek brengt

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vredewold, Vredewold. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Aafje, Drechtsteden-BAR Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen

Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen Onderzoeksleider: Meetorganisatie: Datum rapportage: John Bastiaansen Kleemans 17 januari 2011 Inhoudsopgave Onderwerp Paginanr.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Antoniushof. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, februari 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Johanneshove. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. Prismant-onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Nieuwegein, juli 2017 Prismant is hét

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.M. Kleefstra drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A.

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Vivium Zorggroep, Woonzorgcentrum De Bolder. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Verpleeghuis Bergweide, Verpleeghuis Bergweide. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2014 Kiwa

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Stichting Sensire, Sensire Wijkzorg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Cedrah, Zorgcentrum Eben Haezer. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Mariposa. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth Roosendaal

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth Roosendaal Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth Roosendaal Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: september 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Rehoboth. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Wat vinden uw vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden uw vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden uw vertegenwoordigers van de zorg? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom Gemeten met de CQI index Februari 2016 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.?

Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.? Wat vinden uw cliënten van het Rotterdam e.o.? onderzoek naar ervaringen met de zorg binnen het Rotterdam e.o. Opdrachtgever: De Zellingen K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda drs.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? van alle ambulante teams Opvang onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten 34 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Datum 2013 7-2-2013 11-2-2013 11-2-2013 7-2-2013 14-2-2013 12-2-2013 12-2-2013 11-2-2013 2-2-2013 6-2-2013 6-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 11-2-2013 5-2- De

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van cliënten die thuiszorg ontvangen van Zorg&Co

Ervaringen met zorg van cliënten die thuiszorg ontvangen van Zorg&Co Ervaringen met zorg van cliënten die thuiszorg ontvangen van Zorg&Co Gemeten met de CQI index Versie: December Alle rechten voorbehouden Zorg&Co Parallelweg 42 6221 BD Maastricht Tel. 088-0405900 info@zorgenco.nl

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling?

Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling? Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling? Onderzoek naar ervaringen met de dagverzorging/-behandeling Utrecht, december 14 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Onderzoek naar ervaringen van cliënten met de dagverzorging/- behandeling somatiek K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen De Kroon

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling?

Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling? Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling? Onderzoek naar ervaringen met de dagverzorging/-behandeling drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs.

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Zorggroep Tangenborgh; locatie Oldersheem Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) Utrecht, juli 2012 Kiwa Prismant is hét

Nadere informatie

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners maart 2007 (versie

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? rapport van 10 voorzieningen onderzoek naar ervaringen van cliënten met de niet-ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding?

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? -onderzoek naar ervaringen met Gehandicaptenzorg L.G. Bosman M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum Torenhof. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Sint Joris Vestakker oktober - december 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Conclusies... 7 1 Lichamelijk welbevinden en gezondheid...

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Open Waard Alerimus Oud-Beijerland

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Open Waard Alerimus Oud-Beijerland Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Open Waard Alerimus Oud-Beijerland Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum Oversingel. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Woonzorg Unie Veluwe -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? De Klinker Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) Utrecht, januari 2012 Kiwa Prismant is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Woonzorgcentrum De Gooise Waranda. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis-

Nadere informatie

Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen

Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten HVP Zorg Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, juli 2015 is hét kennis-

Nadere informatie

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 3.2 Utrecht, september 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% %

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% % 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Vreugdehof, Verpleeghuis- en Revalidatiecentrum Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verpleeghuis) Utrecht, januari 2012 Kiwa Prismant

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 1 Opbouw

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman drs. J.J.M. Geraets D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen De Kroon drs. D.C. Strikwerda

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken

Nadere informatie

Wat vinden de ouders/ vertegenwoordigers van de dagbesteding?

Wat vinden de ouders/ vertegenwoordigers van de dagbesteding? Wat vinden de ouders/ van de dagbesteding? -onderzoek naar ervaringen met Gehandicaptenzorg L.G. Bosman M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken cliënten...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten Volckaert-Oosterhout

Ervaringen thuiszorgcliënten Volckaert-Oosterhout Ervaringen thuiszorgcliënten Volckaert-Oosterhout Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen

Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten HVP Zorg Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Thuiszorg Cliënten. Ervaringen thuiszorgcliënten Van Ommerenpark. Meting Gemeten met de CQI index

Thuiszorg Cliënten. Ervaringen thuiszorgcliënten Van Ommerenpark. Meting Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten Van Ommerenpark Meting 2017 Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V t Derkshoes Westerbork

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V t Derkshoes Westerbork Ervaringen thuiszorgcliënten V&V t Derkshoes Westerbork Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Mosae Zorggroep, totaal Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Zorgbruggen Thuiszorg Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Onderzoek door naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Utrecht, mei 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen

Nadere informatie

Rapportage. CQI-meting Thuiszorg. Zorg Intens

Rapportage. CQI-meting Thuiszorg. Zorg Intens Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg Intens December 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding voor de meting... 2 1.2 Aanpak onderzoek... 2 1.3 Responsanalyse... 4 1.4 Rapportage... 4 2 Resultaten...

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten AYA Thuiszorg Amsterdam Versie 1. drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Naaldwijk/Honselersdijk Versie 1.0 drs.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Maassluis Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten AYA Thuiszorg Tilburg Versie 1. drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Thuiszorgorganisatie De Buurtzuster Versie 1.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, juli 2013 ZorgDNA Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies en begeleiding

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Stichting SHDH, Schoterhof Versie 1. drs. J.J.A.

Nadere informatie