Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.?"

Transcriptie

1 Wat vinden uw cliënten van het Rotterdam e.o.? onderzoek naar ervaringen met de zorg binnen het Rotterdam e.o. Opdrachtgever: De Zellingen K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda drs. A.C.M. Winters van der Meer Utrecht, mei 11

2 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal informeren, adviseren en ondersteunen en daarmee bijdragen aan een goede sturing en kwaliteit van de zorg. Uitgangspunten zijn: objectiviteit, gedegenheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. wortelt in de basis en heeft een sterke verbinding met de top van de zorg. Door die unieke sleutelpositie zijn wij bij uitstek in staat om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het landelijke beleid en ontwikkelingen in het veld. Wij ondersteunen onze klanten in hun streven de doeltreffendheid, doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren., Utrecht, juni 11. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Prismant. Uitgever Ptolemaeuslaan 9, 3528 BV Utrecht Postbus 85, 358 AE Utrecht Telefoon Fax Publicatie van cijfers en/of tekst uit dit werk als toelichting of ondersteuning bij wetenschappelijke artikelen, boeken of scripties, is toegestaan mits daarbij geen sprake is van commerciële doeleinden en voor zover de bron duidelijk wordt vermeld. is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Onderzoeksmethode Opbouw van de rapportage Leeswijzer 5 2. Samenvatting en aanbevelingen Opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten 8 3. Persoonsgegevens van de cliënten Persoonsgegevens van de cliënten 9 4. Hoe ervaren uw cliënten de activiteiten? Afspraken en overleg Informatie en communicatie Lichamelijke verzorging en behandeling Professionaliteit van de zorgverlening Verblijf- en leefomstandigheden Activiteiten en dagbesteding Maaltijden Uw beoordeling van het 34 Bijlage 1 Antwoorden open vraag 37 3

4 4

5 1. Inleiding 1.1 Onderzoeksmethode In 11 heeft bij het een cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd. Het cliëntwaarderingsonderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst. De vragenlijst is verstuurd naar de cliënten die zorg ontvangen deelnemen aan activiteiten van het Rotterdam e.o. De voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van het cliëntwaarderingsonderzoek. De gebruikte vragenlijst is een afgeleide van de CQ-vragenlijsten. Met nadruk dient gesteld te worden dat deze vragenlijst niet gevalideerd is. Desalniettemin levert een dit onderzoek informatie op voor verbetering van de zorgverlening en activiteiten van het. In totaal zijn 1 cliënten aangeschreven. Cliënten die de vragenlijst na twee weken nog niet hadden geretourneerd, hebben een herinnering ontvangen. Om dit proces te monitoren heeft Prismant een helpdesk opgericht waar cliënten met vragen en opmerkingen terecht kunnen. De vragenlijsten zijn door verwerkt en gescand, waarna vervolgens de analyse uitgevoerd. Dit levert de onderstaande rapportage op. 1.2 Opbouw van de rapportage Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van de resultaten van de thema s die bevraagd zijn. Daarnaast staan in dit hoofdstuk eventuele suggesties voor verbetering. Hoofdstuk 3 beschrijft de persoonskenmerken van de respondenten. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van de ervaringen met de zorg van de respondenten. 1.3 Leeswijzer De tabellen die in dit rapport zijn opgenomen, tonen de antwoorden op de gestelde vragen. De antwoorden worden in percentages weergegeven. 5

6 6

7 2. Samenvatting en aanbevelingen In totaal zijn 1 vragenlijsten verstuurd en 96 vragenlijsten retour gekomen. De respons op de vragenlijst is daarmee 8%. De volgende thema s komen in de vragenlijst voor: Afspraken en overleg Informatie en communicatie Lichamelijke verzorging en behandeling Professionaliteit van de zorgverlening Verblijf- en leefomstandigheden Activiteiten en dagbesteding Maaltijden Onderstaande figuur geeft per thema aan wat het percentage cliënten is dat een positief antwoord gaf en een negatief antwoord gaf. Hierbij is per vraag bepaald of een antwoord positief of negatief is. Samenvattende gegevens Afspraken en overleg 92% 8% Informatie en communicatie 93% 7% Lichamelijke verzorging en behandeling 93% 7% Professionaliteit van de zorgverlening 96% 4% Verblijf- en leefomstandigheden 96% 4% Activiteiten en dagbesteding 92% 8% Maaltijden 98% 2% % 1% % 3% % 5% 6% 7% 8% 9% 1% % positieve antw oorden % negatieve antw oorden Bovenstaande figuur geeft aan dat op alle thema s de positieve score groter is dan de negatieve score. 7

8 2.1 Opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten Het gemiddelde oordeel over het, waarbij de de slechts mogelijke zorginstelling is en 1 de best mogelijke zorginstelling, is een 8,5. De hulpverleners kregen een gemiddeld oordeel van eveneens een 8,6. Hieronder worden de meest opvallende resultaten beschreven. Op alle thema s wordt door meer dan 9% van de respondenten positief gescoord. Er is gekeken naar onderliggende vragen en op welke vragen door % of meer een negatief antwoord is gegeven. Deze vragen kunnen aanleiding zijn voor verbetering. Thema afspraken en overleg Meebeslissen over tijdstippen en dagen. % geeft aan soms of nooit mee te kunnen beslissen. Thema informatie en communicatie Informatie over de cliëntenraad. 28% geeft aan geen informatie hierover te hebben ontvangen. Afhankelijk van de strategische keuzes en het ambitieniveau van het is het voorstelbaar dat u zelf niet tevreden bent met bepaalde scores. Bovengenoemde aspecten en de onderliggende vragen in hoofdstuk 4 geven u meer informatie over mogelijke aangrijpingspunten. 8

9 3. Persoonsgegevens van de cliënten Hieronder vindt u een overzicht van de persoonskenmerken van de cliënten die hebben deelgenomen aan het onderzoek. 3.1 Persoonsgegevens van de cliënten Geslacht, leeftijd en opleidingsniveau Van de cliënten is 45% vrouw en 55% man. De gemiddelde leeftijd van de cliënten is 61 jaar. Wat is de leeftijd van de clienten? 75 t/m 84 jaar 65 t/m 74 jaar 55 t/m 64 jaar 45 t/m 54 jaar 35 t/m 44 jaar 25 t/m 34 jaar % 1% % 3% % 5% Onderstaande figuur geeft het opleidingsniveau weer van de cliënten Wat is de hoogst voltooide opleiding? anders Wo Hbo Havo Mbo Mavo lager/voorbereidend beroepsonderw ijs lager onderw ijs geen opleiding % 1% % 3% % 5% 9

10 Reden om naar te gaan Hieronder wordt weergegeven wat de reden is voor de cliënt om naar het te gaan. De respondenten konden meerdere antwoorden geven op de vraag. Hieruit is op te maken dat training van de communicatie veruit de belangrijkste reden is om naar het te gaan. Andere belangrijke redenen zijn; ondersteuning in dagbesteding, herstel of revalidatie, vanwege lichamelijke beperkingen of handicap(s) en vanwege ernstige geheugenverlies. Wat is de reden om naar het te gaan? anders vanw ege een terminale fase voor ondersteuning dagbesteding vanw ege psychosociale problemen vanw ege verstandelijke beperkingen of handicap(s) voor training van de communicatie vanw ege zintuiglijke handicap(s) voor herstel of revalidatie na een ongeval na een ziekenhuisopname of operatie vanw ege chronische ziekte(n) vanw ege lichamelijke beperkingen of handicap(s) vanw ege gedragsproblemen vanw ege ernstige geheugenproblemen % 1% % 3% % 5% 6% 7% 8% Bezoeken van het De meeste cliënten bezoeken het langer dan 1 jaar. Hoe lang bezoekt u het? meer dan 5 jaar 2 tot 5 jaar 1 tot 2 jaar 6 maanden tot minder dan 1 jaar minder dan een half jaar % 1% % 3% % 5% 1

11 4. Hoe ervaren uw cliënten de activiteiten? 4.1 Afspraken en overleg In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen die gaan over de afspraken en het overleg met het in de afgelopen 12 maanden. 1. Zijn er schriftelijke afspraken met u gemaakt over welke zorg en activiteiten u ontvangt (hoe vaak, op welke dagen/tijden, enz.) 95 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Zijn er schriftelijke afspraken met u gemaakt over welke zorg en activiteiten u ontvangt? ja nee, alleen mondelinge afspraken nee, geen afspraken 11. Komt het de afspraken over de zorg en activiteiten goed na? 92 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Komt het de afspraken over de zorg en activiteiten goed na? altijd meestal soms 11

12 12. Hoe vaak beslist u mee over de over activiteiten of hulp? 92 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Hoe vaak beslist u mee over de activiteiten of hulp? altijd meestal soms nooit 13. Hoe vaak beslist u mee over de tijdstippen en dagen? 94 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Hoe vaak beslist u mee over de tijdstippen en dagen? altijd meestal soms nooit 12

13 14. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een evaluatiegesprek gehad met iemand van de instelling over hoe de activiteiten verlopen? 95 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een evaluatiegesprek gehad met iemand van de instelling over hoe de activiteiten verlopen? ja, minstens 2 evaluatiegesprekken in het afgelopen jaar ja, 1 evaluatiegesprek in het afgelopen jaar nee, geen evaluatiegesprek niet van toepassing 4.2 Informatie en communicatie Deze paragraaf beschrijft de resultaten van de vragen over informatie en communicatie. Het gaat om informatie en communicatie die de cliënt van het heeft ontvangen. Het gaat hierbij onder andere over de rechten van cliënten, informatie over wat de instelling kan bieden, het beleid, de folders en brochures, de communicatie met hulpverleners, et cetera. 15. Heeft u voldoende informatie gekregen over wat het kan bieden? (de mogelijkheden voor zorg en behandeling, de activiteiten, enz.) Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Heeft u voldoende informatie gekregen over wat het kan bieden? ja nee 13

14 16. Heeft u voldoende informatie gekregen over uw rechten in het? (het recht om mee te beslissen over de zorg, recht op inzage in zorg-/behandelplan, recht om te klagen, enz.) Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. 1 Heeft u voldoende informatie gekregen over uw rechten in het? 8 6 ja nee Heeft u voldoende informatie gekregen over wat er van ú wordt verwacht? (kosten/ bijdragen, enz.) 94 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Heeft u voldoende informatie gekregen over wat er van ú wordt verwacht? 8 6 ja nee 14

15 1 18. Heeft u van de zorginstelling voldoende informatie gekregen over de cliëntenraad? (functie, werkzaamheden, bereikbaarheid, enz.) 91 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Heeft u van de zorginstelling voldoende informatie gekregen over de cliëntenraad? 8 6 ja nee 19. Weet u bij wie u met vragen, problemen en eventuele klachten terecht kan in het? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Weet u bij wie u met vragen, problemen en eventuele klachten terecht kunt in het afasiecentrum? altijd meestal soms nooit 15

16 1. Heeft u een vaste contactpersoon (hulpverlener of leidinggevende) als aanspreekpunt in het? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Heeft u een vaste contactpersoon als aanspreekpunt in het? 8 6 ja nee 21. Is de leidinggevende of uw contactpersoon van het telefonisch goed te bereiken? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Is de leidinggevende of uw contactpersoon van het telefonisch goed te bereiken? altijd meestal soms nooit w eet ik niet 16

17 22. Staat het open voor uw wensen? 95 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Staat het open voor uw wensen? altijd meestal soms nvt/w eet ik niet Hoe vaak reageert de zorgcoördinator of manager van het naar uw mening goed op uw vragen, suggesties of klachten? 95 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Hoe vaak reageert de zorgcoordinator of manager van het naar uw mening goed op uw vragen, suggesties of klachten? 8 6 altijd meestal soms nvt/w eet ik niet 17

18 24. Heeft u goed contact met de hulpverleners en vrijwilligers in het? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Heeft u goed contact met de hulpverleners en vrijwilligers in het? altijd meestal soms nooit 25. Zijn hulpverleners bereid met u te praten over zaken die naar uw mening niet goed zijn gegaan in het? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Zijn hulpverleners bereid met u te praten over zaken die naar uw mening niet goed zijn gegaan in het? altijd meestal soms nvt/w eet ik niet 18

19 26. Geven de hulpverleners van het goed antwoord op uw vragen? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. 1 Geven de hulpverleners van het goed antwoord op uw vragen? 8 6 altijd meestal soms nvt/w eet ik niet 27. Overleggen de hulpverleners met u over wat er moet gebeuren in het? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Overleggen de hulpverleners met u over w at er moet gebeuren in het? altijd meestal soms nooit 19

20 28. Behandelen de hulpverleners u beleefd? 95 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Behandelen de hulpverleners u beleefd? altijd meestal soms nooit 29. Besteden de hulpverleners voldoende tijd aan u? 95 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Besteden de hulpverleners voldoende tijd aan u? altijd meestal soms nooit w eet ik niet

21 3. Hebben de hulpverleners voldoende aandacht hoe het met u gaat? 94 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Hebben de hulpverleners voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? altijd meestal soms nooit w eet ik niet 4.3 Lichamelijke verzorging en behandeling Deze paragraaf geeft de resultaten van de vragen over de lichamelijke verzorging en behandeling in het in de afgelopen 12 maanden. 31. Gebeurt de behandeling in het op de juiste momenten en zo vaak als nodig is? 82 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Gebeurt de behandeling in het op de juiste momenten en zo vaak als nodig is? altijd meestal soms nooit w eet ik niet 21

22 32. Gebeurt de behandeling in het op een manier die bij u past? 81 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Gebeurt de behandeling in het op een manier die bij u past? altijd meestal soms nooit w eet ik niet 33. Wordt u tijdig geholpen wanneer u naar het toilet moet? 85 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Wordt u tijdig geholpen w anneer u naar het toilet moet? altijd meestal nooit nvt, geen hulp nodig w eet ik niet 34. Gaan de hulpverleners zorgvuldig om met uw persoonlijke eigendommen? (bril, sieraden, kleding, gehoorapparaat, kunstgebit, enz.) 86 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Gaan de hulpverleners zorgvuldig met uw persoonlijke eigendommen om? altijd meestal nooit nvt w eet ik niet 22

23 4.4 Professionaliteit van de zorgverlening Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de vragen over de professionaliteit van de zorgverlening en activiteiten: de ervaringen met de hulpverleners in de afgelopen 12 maanden. Bejegening krijgt in de zorg steeds meer aandacht en staat steeds meer centraal. Respect en beleefdheid vormen belangrijke uitgangspunten. Van hulpverleners wordt verwacht dat zij tijd goed op de hoogte zijn van de gezondheidsproblemen van de cliënt en zo vakkundig mogelijk helpen. 35. Werken de hulpverleners op het vakkundig? 95 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Werken de hulpverleners in het vakkundig? 8 6 altijd meestal soms w eet ik niet 36. Stemmen de verschillende hulpverleners de zorg voor u goed op elkaar af? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Stemmen de verschillende hulpverleners de zorg voor u goed op elkaar af? altijd meestal soms nooit w eet ik niet 23

24 37. Is er voldoende personeel? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Is er voldoende personeel? altijd meestal soms 38. Kunnen de hulpverleners goed omgaan met u? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Kunnen de hulpverleners goed omgaan met u? altijd meestal soms w eet ik niet 24

25 39. Zijn de hulpverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen? 95 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Zijn de hulpverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen? altijd meestal soms nooit w eet ik niet 1. Houden de hulpverleners voldoende rekening met wat u zelf wel en niet kan? 95 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Houden de hulpverleners voldoende rekening met wat u zelf wel en niet kan? 8 6 altijd meestal soms nooit w eet ik niet 25

26 41. Worden uw gezondheidsklachten serieus genomen door de hulpverleners? 95 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Worden uw gezondheidsklachten serieus genomen door de hulpverleners? altijd meestal w eet ik niet 42. Krijgt u in het snel hulp bij pijn of ziekte? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Krijgt u in het snel hulp bij pijn of ziekte? altijd meestal nvt/w eet ik niet 26

27 4.5 Verblijf- en leefomstandigheden Deze paragraaf geeft de resultaten van de vragen over het verblijf en de leefomstandigheden in het in de afgelopen 12 maanden. 43. Is de temperatuur in het centrum aangenaam? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Is de temperatuur in het aangenaam? 6 altijd meestal soms nooit 44. Worden de ruimtes goed schoongehouden? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Worden de ruimtes goed schoongehouden? 8 6 altijd meestal 27

28 1 45. Zijn de algemene ruimten, zoals huiskamer, gang en hal aangenaam om in te verblijven? (comfortabel, schoon, prettige geur) Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Zijn de algemene ruimten, zoals huiskamer, gang en hal, aangenaam om in te verblijven? 8 6 altijd meestal 46. Is er voldoende toezicht (personeel dat alert is op eventuele onveilige situaties)? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Is er voldoende toezicht? altijd meestal nooit w eet ik niet 28

29 1 47. Gaan u en overige cliënten in het prettig met elkaar om? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Gaan u en overige clienten in het prettig met elkaar om? 8 6 altijd meestal soms Heeft u voldoende ruimte in het? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Heeft u voldoende ruimte in het? 8 6 ja nee 29

30 49. Kan u zich in het, op een rustige plek terugtrekken? 91 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Kan u zich in het op een rustige plek terugtrekken? altijd meestal soms nooit 4.6 Activiteiten en dagbesteding Deze paragraaf geeft de resultaten van de vragen over de activiteiten en dagelijkse bezigheden in het n Praatatelier in de afgelopen 12 maanden Heeft u voldoende mogelijkheden voor activiteiten en dagelijkse bezigheden in het of Praatatelier? 94 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Heeft u voldoende mogelijkheden voor activiteiten en dagelijkse bezigheden in het of praatatelier? 8 6 altijd meestal soms nooit w eet ik niet 3

31 1 51. Worden er genoeg activiteiten in het of Praatatelier georganiseerd? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Worden er genoeg activiteiten in het of Praatatelier georganiseerd? 8 6 altijd meestal soms w eet ik niet Sluiten de georganiseerde activiteiten aan op wat u leuk vindt? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Sluiten de georganiseerde activiteiten aan op wat u leuk vindt? 8 6 altijd meestal soms w eet ik niet 31

32 1 53. Biedt het voldoende gezelligheid en mogelijkheden voor contact met anderen? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Biedt het voldoende gezelligheid en mogelijkheden voor contact met anderen? 8 6 altijd meestal soms w eet ik niet Is er in het hulp voor u om naar buiten te gaan of uitstapjes te maken? (hulp van zorgverleners, vrijwilligers en naasten) Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Is er in het hulp voor u om naar buiten te gaan of uitstapjes te maken? 8 6 altijd meestal soms nooit nvt 32

33 4.7 Maaltijden In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen over de maaltijden in het in de afgelopen 12 maanden. 55. Zien de maaltijden er verzorgd uit? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Zien de maaltijden er verzorgd uit? altijd meestal nooit w eet ik niet 56. Is er voldoende hulp bij het eten? 92 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Is er voldoende hulp bij het eten? 8 6 altijd meestal nooit w eet ik niet 33

34 57. Is er voldoende tijd om te eten? 94 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Is er voldoende tijd om te eten? altijd meestal nooit w eet ik niet 4.8 Uw beoordeling van het De cliënten hebben het en de hulpverleners beoordeeld aan de hand van een rapportcijfer. 58. Vraag 58. Geef hieronder uw totale oordeel over het, waarbij de de slechts mogelijke dagactiviteit en 1 de best mogelijke dagactiviteit is. 94 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Cijfer totale oordeel over het. 6' 7' 8' 9' 1' 34

35 59. Vraag 59. Geef hieronder uw totale oordeel over de hulpverleners, waarbij de slechtst mogelijke en 1 de best mogelijke hulpverleners zijn. 95 van de 96 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Cijfer totale oordeel over de hulpverleners ' 7' 8' 9' 1' 35

36 36

37 Bijlage 1 Antwoorden open vraag Wat zou u willen veranderen aan de zorgverlening en activiteiten van het? De cliënt heeft behoefte aan meer huiselijke sfeer door bijvoorbeeld planten. De cliënt zou vaker willen klaverjassen. De cliënt wenst meer dagjes erop uit. De cliënt wenst twee keer per week een half uur één op één logopedie. De cliënt zou graag meer met de computer willen leren omgaan. De partner van de cliënt wenst betere begeleiding voor mensen die helemaal niet meer kunnen praten. Bijvoorbeeld bij grote wijzigingen een schriftelijke brief voor partner opstellen. Zodat ze thuis duidelijk kunnen maken wat er verandert. Dit gebeurt nu te vaak niet. Hierdoor is er onnodig veel stress voor cliënt en partner. Dit is iets wat geschoolde begeleiders zouden moeten weten. De cliënt wenst meer logopedie, met nadruk op het maken van zinnen en het houden van een gesprek. Ik zou graag meer willen doen, maar ik weet niet of dit gaat. Ik vind het er goed en ik heb het naar mijn zin. Voor mij is alles naar wens. Ik vind het er goed. De hulpverleners zijn allemaal heel aardig. De hulpverleners doen altijd goed werk en zijn gezellig. Ik vind het altijd leuk om naar het afasiecentrum toe te gaan. De maaltijden zijn te eenzijdig, veel kaas, misschien 1 keer per week op vrijdag een kroket, slaatje of wat worstsoorten. De cliënt zou graag duidelijker willen weten wat het verschil is tussen het afasiecentrum en het praatatelier. De hulpverleners zijn goed. Graag nog meer aandacht voor muziek. Donderdagmiddag is het soms wat rommelig. Er zou misschien wat aandacht besteedt kunnen worden aan de verschillende hulpmiddelen om lezen makkelijker te maken, zoals de Spica voor de computer, het loket aangepast lezen, de Daisy-speler, Orion webbox etc. Vaak weten mensen niet eens dat het bestaat. Alles is perfect. Het afasiecentrum zou meer invloed moeten uitoefenen op te laat komende taxi s. Thuis wachten en te laat op het afasiecentrum waardoor een deel van de logopedie wordt misgelopen. Dit is niet de bedoeling, toch? Ik kom er altijd graag. Het is een fijne groep en begeleiders. Ik kom voor de bijzondere dingen zoals zingen, toneel en uitstapjes. Het is prima zo. 37

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Onderzoek naar ervaringen van cliënten met de dagverzorging/- behandeling somatiek K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen De Kroon

Nadere informatie

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners maart 2007 (versie

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? van alle ambulante teams Opvang onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? rapport van 10 voorzieningen onderzoek naar ervaringen van cliënten met de niet-ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling?

Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling? Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling? Onderzoek naar ervaringen met de dagverzorging/-behandeling drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs.

Nadere informatie

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Hierbij gaat de rapportage van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat in het dagcentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten 34 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Datum 2013 7-2-2013 11-2-2013 11-2-2013 7-2-2013 14-2-2013 12-2-2013 12-2-2013 11-2-2013 2-2-2013 6-2-2013 6-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 11-2-2013 5-2- De

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek S.M.N. Thuiszorg november 2012 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I...

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Verpleeghuis Bergweide, Verpleeghuis Bergweide. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2014 Kiwa

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/-behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/-behandeling? Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/-behandeling? Onderzoek naar ervaringen van cliënten met de dagverzorging/-behandeling somatiek K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen - de Kroon

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Mienskipssintrum Leppehiem -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding

Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding 1 Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland 1.Inleiding In opdracht van de Raad van Bestuur van de De Schutse te Sint Annaland is door Bureau De Bok de cliënttevredenheid onderzocht

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, februari 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 3.2 Utrecht, september 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Rehoboth. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Mariposa. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis vragenlijst voor interviews met bewoners maart 2007 (versie 2.0)

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Aafje, Drechtsteden-BAR Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Curadomi onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 1 Opbouw

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg L.G. Bosman drs. J.J.M. Geraets D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen - de Kroon drs. A.C.M. Winters Van der Meer drs. D.C.

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Antoniushof. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juli 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van het wonen bij Osira Amstelring?

Wat vinden uw cliënten van het wonen bij Osira Amstelring? Wat vinden uw cliënten van het wonen bij? -onderzoek naar ervaringen met lichamelijke gehandicaptenzorg Utrecht, december '11 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? HVO-Querido totaal Opvang Ambulant Kiwa Carity onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, juni 2014 Kiwa Carity

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Cedrah, Zorgcentrum Eben Haezer. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Vreugdehof, Verpleeghuis- en Revalidatiecentrum Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verpleeghuis) Utrecht, januari 2012 Kiwa Prismant

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2015 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Meriant, Zorg thuis Heerenveen onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, oktober 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2014 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage meting VV&T (PG)

Rapportage meting VV&T (PG) Rapportage meting VV&T (PG) Leger Des Heils Midden Nederland - De Blinkert Versie 1.0.0 Mei 2012 Drs. A. Weynschenk Officieus www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Utrecht, november 2013 Geschreven door: Rinskje Dijkstra Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Zorggroep Tangenborgh; locatie Oldersheem Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) Utrecht, juli 2012 Kiwa Prismant is hét

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding?

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? -onderzoek naar ervaringen met Gehandicaptenzorg L.G. Bosman M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger Des Heils ZW Nederland - De Linde Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Sint Joris Vestakker oktober - december 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Conclusies... 7 1 Lichamelijk welbevinden en gezondheid...

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg thuis vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen maart 2007

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, december 2011 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting.

Nadere informatie

Rapportage Cliëntervaringen Dagbehandeling Oranjehof Norschoten. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben

Rapportage Cliëntervaringen Dagbehandeling Oranjehof Norschoten. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Rapportage Cliëntervaringen Dagbehandeling Oranjehof Norschoten Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, juli 2013 ZorgDNA Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies en begeleiding

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BZW Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de

Nadere informatie

Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten

Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten Inzetten van vrijwilligers levert de organisatie opbrengsten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht voor de cliënt, grotere kwaliteit van zorg,

Nadere informatie

Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau

Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau Analyse ZorgDNA Amstelland Zorg Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. H.G. van der Roest dr. D.H.M. Frijters Utrecht, december 2012 ZorgDNA

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? De Klinker Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) Utrecht, januari 2012 Kiwa Prismant is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting

Ervaringen met de zorg: samenvatting Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA SHDH Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, februari 2015 ZorgDNA SHDH Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging AC Rijnlaan. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging AC Rijnlaan. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap Cliëntenraadpleging AC Rijnlaan 1 Utrecht, 8 augustus 2013 Geschreven door: Emiel Dekker Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl Copyright LSR,

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Augustus 2013 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman drs. J.J.M. Geraets D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen De Kroon drs. D.C. Strikwerda

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Stichting Sensire, Sensire Wijkzorg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Oktober 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen

Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen Onderzoeksleider: Meetorganisatie: Datum rapportage: John Bastiaansen Kleemans 17 januari 2011 Inhoudsopgave Onderwerp Paginanr.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Ervaringen cliënten somatiek De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen cliënten somatiek De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen cliënten somatiek De Buitensluis Alerimus Numansdorp Meting 2015 Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Wat vinden de ouders/ vertegenwoordigers van de dagbesteding?

Wat vinden de ouders/ vertegenwoordigers van de dagbesteding? Wat vinden de ouders/ van de dagbesteding? -onderzoek naar ervaringen met Gehandicaptenzorg L.G. Bosman M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord BW totaal Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van activiteitencentrum Knooppunt (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van activiteitencentrum Knooppunt (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van activiteitencentrum Knooppunt (InteraktContour) Utrecht, december 2013 Geschreven door: Ellen Dupont en Drs. Dominique

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum Oversingel. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour) Utrecht, december 2013 Geschreven door: drs. Emiel Dekker Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Woonzorgcentrum De Gooise Waranda. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis-

Nadere informatie