Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Wonen. Leger des Heils

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Wonen. Leger des Heils"

Transcriptie

1 Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Wonen Leger des Heils Versie Juli 2012 Drs. A. Weynschenk VGW01

2 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage bevat de uitkomsten van de cliëntervaringsmeting op basis van de VG (wonen) versie 2.0. Het uitvoeren van deze CQI meting is onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De afkorting CQI of staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Deze systematiek is gebaseerd op een mix van de Amerikaanse CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems)-systematiek en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE (Quality Of care Through the patient s Eyes) vragenlijsten. Beiden zijn wetenschappelijk gefundeerde instrumenten. De resultaten van deze CQI meting bieden inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorg- en dienstverlening. De meetresultaten zullen na controle en opschoning worden aangeleverd bij een derde partij, de Trusted Third Party (TTP), ten behoeve van de landelijke benchmark (indien aanwezig). De meting is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) door onafhankelijk onderzoeksbureau TRIQS Onderzoek in opdracht van Leger des Heils. TRIQS is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliëntervarings- en tevredenheidsmetingen bij zorginstellingen en voert vanaf het ontstaan van de CQindex (2007) deze metingen uit. De succesvolle uitvoering van deze CQI meting is voor een belangrijk deel afhankelijk geweest van de samenwerking met Leger des Heils. Op deze plaats bedankt TRIQS Onderzoek mevr. A. de Putter voor de plezierige samenwerking gedurende de meting. Tevens bedanken wij de cliëntenraad, de medewerkers en de cliënten van Leger des Heils voor hun medewerking aan de meting. Zwolle, juli 2012 Drs. A. Weynschenk TRIQS Onderzoek Pagina 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Leeswijzer Onderzoeksmethode Responsanalyse Oefenvragen Resultaten per vraag Evaluatievragen Kwaliteitsdimensies Kwaliteitsdimensie: Psychisch welbevinden Kwaliteitsdimensie: Belangen Kwaliteitsdimensie: Persoonlijke ontwikkeling Samenvatting Pagina 3

4 1. Inleiding Aanleiding voor de meting Gehandicaptenzorginstellingen dienen een cliënttevredenheidsmeting uit te voeren. De CQI is één van de mogelijke meetinstrumenten die hiervoor gebruikt kan worden. Leger des Heils heeft de CQI VG (wonen) versie 2.0 gebruikt om de tevredenheid van hun cliënten te meten. CQI meting De afkorting CQI of staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd, maar afhankelijk van het type meting kan er ook worden gewerkt met online vragenlijsten of met interviews. Op deze manier kan - op een voor de respondent geschikte manier - worden achterhaald wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Bij deze meting is gebruik gemaakt van een vragenlijst welke middels een interview is afgenomen. Rapportage Deze rapportage dient een tweeledig doel. Enerzijds dient het als een opstap richting kwaliteitsverbeterplannen voor de organisatie. Met behulp van verbeterscores wordt een prioritering aangebracht om zodoende te bepalen welke onderwerpen in het jaarplan opgenomen dienen te worden. Anderzijds kan de rapportage worden gebruikt voor de externe verantwoording. Immers, er wordt een nauwkeurig en onafhankelijk beeld geschetst van de cliëntervaringen van de instelling. Omdat de meting is uitgevoerd volgens het protocol van Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) kan aan deze rapportage het keurmerk CQI worden verbonden. Bijzonderheden meting Deze meting is uitgevoerd in de periode mei en juni 2012 en conform planning uitgevoerd. Er zijn geen bijzondere zaken opgetreden. Pagina 4

5 1.1 Leeswijzer Vraagtypen In de gebruikte vragenlijst komen verschillende typen vragen voor namelijk ervaringsvragen, screenervragen en overige vragen. Ervaringsvragen bevragen de ervaringen van cliënten met het desbetreffende onderdeel van de zorg- en dienstverlening. Een voorbeeld van een ervaringsvraag is: komt de zorginstelling de afspraken over de zorg na? Een screenervraag stelt vast of een bepaald onderdeel van de zorg- en dienstverlening van toepassing is op de situatie van de cliënt. Een voorbeeld van een screenervraag is: heeft u een zorgplan met daarin schriftelijke afspraken over uw zorg? Indien de cliënt een screenervraag met nee beantwoord, zijn de ervaringsvragen die volgen op een screenervraag niet van toepassing op de situatie van de cliënt en hoeft hij/zij deze vragen niet te beantwoorden. De overige vragen zijn vragen naar persoonskenmerken van de cliënt en zijn/haar zorgvraag (duur, frequentie, etc.). Staafdiagram De resultaten van de meting worden weergegeven door middel van honderd procent gestapelde staafdiagrammen. Links van dit staafdiagram staat vermeld op hoeveel respondenten de resultaten zijn gebaseerd (n=...). De gekleurde staven bevatten de scores van de respondenten op de verschillende antwoordmogelijkheden. Naast het staafdiagram staat een legenda met de betekenis van de gebruikte kleuren. Tevens wordt een tabel met het aantal gegeven antwoorden per antwoordcategorie weergegeven. De antwoordcategorieën niet van toepassing en weet ik niet zijn niet meegenomen in het staafdiagram, maar wel vermeld in de tabel. Voor de meeste vragen zijn de antwoordmogelijkheden ja, soms of nee. Het antwoord ja heeft de kleur groen, het antwoord soms de kleur wit, en het antwoord nee de kleur paars. Als een vraag negatief wordt geformuleerd, zodanig dat het antwoord ja een ongewenste situatie aanduidt, wordt het kleurgebruik omgedraaid. De negatieve categorie heeft dus altijd de kleur paars en de positieve categorie is altijd groen. De grafiek begint met paars. Hieronder vindt u een voorbeeld van deze grafiek. n=32 Nee (9,38%) Soms, zelden (18,75%) Ja (71,88%) Pagina 5

6 Er komen ook ervaringsvragen voor met als antwoordmogelijkheden nee en ja. Wederom krijgt het negatieve antwoord de kleur paars en het positieve antwoord de kleur groen (zie voorbeeld hieronder). n=33 Nee (21,21%) Ja (78,79%) Naast deze twee grafieken zijn er ook vragen met uiteenlopende antwoordcategorieën. Voor deze grafieken wordt een ander kleurenpalet gebruikt. In de legenda is te zien welke categorie bij welke kleur hoort. Hieronder vindt u een voorbeeld van deze grafiek. n=28 1 persoon (7,14%) 2 t/m 5 personen (21,43%) 6 t/m 10 personen (17,86%) Meer dan 10 personen (46,43%) Onbekend (7,14%) Spiegelinformatie Bij een aantal vragen wordt een grafiek getoond waarin ook spiegelinformatie is opgenomen. In zo n geval wordt een dubbele grafiek gebruikt (zie voorbeeld hieronder). De bovenste balk geeft dan de gegevens van de zorginstelling weer, en de onderste balk toont de spiegelinformatie. Wederom geeft de legenda de betekenis van de gebruikte kleuren weer. Leger des Heils Spiegelinformatie TRIQS Pagina 6

7 Aanknopingspunten voor verbetering Bovenstaande staafdiagrammen kunnen op verschillende manieren worden bekeken om er verbeterpunten voor de zorg- en dienstverlening uit te halen. Wanneer de paarse kleur in het staafdiagram overheerst, zijn de antwoorden van de respondenten overwegend negatief geweest; deze vragen kunnen onderwerp van verbetering zijn. Het kan ook voorkomen dat de meningen van de respondenten sterk uiteenlopen, dit kan ook een punt van aandacht zijn. Opbouw rapport In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt de onderzoeksmethode beschreven. Hoofdstuk 3 gaat vervolgensin op de representativiteit van de steekproef ten opzichte van de totale populatie. Tevens wordt de respons en de representativiteit van de respons ten opzichte van de totale populatie beschreven. Hoofdstuk 4 gaat over de oefenvragen die onderdeel zijn van de vragenlijst. In hoofdstuk 5 wordt per vraag van de vragenlijst weergegeven wat de antwoorden van de respondenten zijn. Daarbij wordt de volgorde van de vragenlijst gehanteerd. In hoofdstuk 6 worden de evaluatievragen uit de vragenlijst behandeld. Deze vragen zijn ingevuld door de interviewer en geven weer hoe hij/zij het interview ervaren heeft. In hoofdstkuk 7 wordt ingegaan op de kwaliteitsdimensies die te berekenen zijn op basis van een aantal vragen uit de vragenlijst voor cliënten wonen. Tot slot wordt in hoofdstuk 8 een samenvatting gegeven. Pagina 7

8 2. Onderzoeksmethode Vragenlijst Voor het cliënttevredenheidsonderzoek binnen Leger des Heils is gebruik gemaakt van de Gehandicaptenzorg, vragenlijst Wonen voor cliënten (versie 2.0). Deze vragenlijst bestaat uit 55 vragen en is bedoeld om via een interview te worden afgenomen. Het onderzoek is anoniem afgenomen, de antwoorden in de onderzoeksdata zijn niet gekoppeld aan de naam van de respondenten. De vragenlijst heeft onder meer betrekking op de volgende onderwerpen: de woning, zelf kunnen kiezen, gezondheid, sociale relaties, activiteiten, zorgafspraken, informatievoorzieningen, de begeleiders en de samenhang in de zorg. De vragenlijst eindigt met achtergrondvragen betreffende de cliënt en een open vraag naar overige opmerkingen. De interviewer geeft aan de hand van een aantal meerkeuzevragen een evaluatie van het interview, de interactie tussen de respondent en de interviewer, en de omstandigheden waarin het interview werd afgenomen. Voorbereiding cliëntenraadpleging Een aantal weken voor de start van de meting heeft er overleg plaats gevonden met Leger des Heils over de organisatie en uitvoering van de CQI meting. Tevens heeft er overleg plaatsgevonden tussen Leger des Heils en Stichting Perspectief, de organisatie die de interviews zou afnemen bij de cliënten. Leger des Heils heeft, in overleg met Stichting Perspectief, een planning gemaakt voor de interviews. TRIQS heeft de benodigde vragenlijsten afgedrukt en opgestuurd naar de interviewers van Stichting Perspectief. Dataverzameling Op verschillende dagen hebben interviewers van Stichting Perspectief cliënten van Leger des Heils geïnterviewd. De interviewers beschikten over een lijst met daarop de namen van cliënten die geïnterviewd konden worden. Na afloop van een interviewdag werden alle ingevulde vragenlijsten in een envelop verzameld en teruggestuurd naar TRIQS. Dataverwerking De teruggestuurde vragenlijsten zijn, na controle op beschadigingen, gescand en ingevoerd in een database. Er heeft een 100% controle plaatsgevonden van de gescande vragenlijsten. Bij het inscannen is gebruik gemaakt van de unieke code op de vragenlijst. Daarmee is voorkomen dat antwoorden gekoppeld konden worden aan de naam van een respondent en kan de anonimiteit van de respondenten worden gewaarborgd. Databewerking Op de data uit deze database is vervolgens (met behulp van SPSS) een aantal statistische bewerkingen uitgevoerd, alvorens deze in de rapportage te kunnen presenteren. Pagina 8

9 3. Responsanalyse Kenmerken totale populatie Conform de richtlijnen CQ-Index dient er een steekproef getrokken te worden uit de totale populatie. Aangezien de totale populatie kleiner is dan de voorgeschreven 45 clienten zijn alle cliënten benaderd voor een interview en is er geen steekproef getrokken. De verhouding man/vrouw en de gemiddelde leeftijd is als volgt: Populatie Man 19 (63.3%) Vrouw 11 (36.7%) Gemiddelde leeftijd 37.7 jaar Representativiteit respons ten opzichte van totale populatie Er is berekend of de respons een goede afspiegeling is van de totale populatie voor wat betreft de man/vrouw verhouding en de gemiddelde leeftijd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Chi-kwadraat toets (voor geslacht) en de t-toets (voor leeftijd). Dit zijn statistische toetsen die berekenen of een steekproef significant afwijkt van de totale populatie. Indien de zogenaamde p-waarde kleiner is dan 0.05 wijkt de steekproef significant af van de totale populatie en is de conclusie dat de steekproef niet representatief is. Is de p-waarde groter dan 0.05, dan kan geconcludeerd worden dat de steekproef representatief is. Onderstaande tabellen geven de kenmerken van de totale populatie en van de respons weer. Onder de tabellen worden de uitkomsten van de Chi-kwadraat toets en de t-toets beschreven. Populatie Respons Man 19 (63.3%) Man 14 (66.7%) Vrouw 11 (36.7%) Vrouw 7 (33.3%) Leeftijd 37.7 jaar Leeftijd 32.3 jaar Chi-kwadraat Om de representativiteit op geslacht aan te tonen is de Chi-kwadraat toets toegepast. Het resultaat van de Chikwadraat toets is 0,76. Dit is groter dan 0,05 waardoor op geslacht de representativiteit van de respons wordt aangetoond. T-toets Om de representativiteit op leeftijd aan te tonen is de t-toets gebruikt. Het resultaat van de t-toets is 0,24. Dit is groter dan 0,05 waardoor op leeftijd de representativiteit van de respons wordt aangetoond. Pagina 9

10 Responsanalyse Onderstaand schema beschrijft de respons: (1) Totaal aantal geplande interviews 30 (2) Aantal interviews dat niet doorgegaan is 9 (3) Aantal geïnterviewde respondenten uit reservebestand 0 (4) Bruto respons (totaal aantal gehouden interviews) 21 exclusiecriteria: Minder dan vijf vragen beantwoord 0 Minder dan 50% van de sleutelvragen beantwoord 0 Jonger dan 18 jaar of onwaarschijnlijke leeftijd 0 (5) Totaal 0 (6) Netto respons (= 4-5) 21 (7) Bruto responspercentage (=4 / 1) 70,00% (8) Netto responspercentage (=6 / 1) 70,00% In deze rapportage zijn de gegevens gebaseerd op de netto respons. Pagina 10

11 4. Oefenvragen Voor aanvang van het interview zijn door de interviewer een aantal oefenvragen gesteld om te bepalen of de cliënt kan deelnemen aan het interview. De interviewer schatte op basis van deze oefenvragen in of de respondent kan deelnemen aan het interview of niet. De grafiek hieronder laat het aantal respondenten zien dat kon deelnemen aan het interview, het aantal respondenten waarover twijfel bestond betreffende de deelname aan het interview, en het aantal respondenten waarbij het advies is gegeven om niet deel te nemen aan het interview. Deelname Cliënt kan beter niet deelnemen (5,56%) n=18 Twijfelachtig (0%) Cliënt kan wel deelnemen (94,44%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wanneer de respondent zelf aangaf toch niet mee te wilen werken aan het interview, dan is door de interviewer de reden hiervoor genoteerd. Het is niet voorgekomen dat een cliënt aangaf toch niet mee te willen werken. Pagina 11

12 5. Resultaten per vraag In dit hoofdstuk worden de antwoorden weergeven op de vragen uit de vragenlijst. Daarbij wordt de volgorde van de vragenlijst gehanteerd. Sommige vragen konden op twee manieren gesteld worden. De interviewer stelde eerst de eerste vraag (vraag a). Wanneer de interviewer het idee kreeg dat de respondent de vraag niet goed begreep of wanneer er weinig respons op de vraag kwam kon de interviewer de vraag nogmaals stellen maar dan iets anders geformuleerd (vraag b). Voor deze vragen is weergegeven hoevaak vraag a gebruikt is en hoevaak de interviewer vraag b gebruikt heeft. Niet altijd is door de interviewer vermeld welke vraagstelling gebruikt is. Het kan daardoor zijn dat de aantallen niet overeenkomen met het aantal respondenten dat de betreffende vraag beantwoord heeft. 1. Woont u alleen of met andere cliënten samen? n=21 Alleen (cliënt alleen) (76,19%) Met anderen (meerdere hoofden) (23,81%) Alleen (cliënt alleen) (76,19%) 16 Met anderen (meerdere hoofden) (23,81%) 5 2. Heeft u uw eigen kamer zelf ingericht? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Heeft u uw eigen kamer zelf ingericht? (92,86%) 13 Wie heeft uw eigen kamer ingericht: de begeleiders, uzelf of uw familie? (7,14%) 1 Nee, helemaal niet (14,29%) n=21 Deels (28,57%) Ja, helemaal (57,14%) Familie (0%) Nee, helemaal niet (14,29%) 3 Deels (28,57%) 6 Ja, helemaal (57,14%) 12 Familie (0%) 0 Pagina 12

13 3. Is uw kamer groot genoeg? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Is uw kamer groot genoeg? (100%) 13 Is uw kamer klein of groot? (0%) 0 n=20 Nee (90%) Ja (10%) Nee (90%) 18 Ja (10%) 2 4. Kloppen of bellen mensen eerst als ze uw kamer binnen komen? n=21 Nee (4,76%) Soms, zelden (28,57%) Ja (66,67%) Nee (4,76%) 1 Soms, zelden (28,57%) 6 Ja (66,67%) 14 Pagina 13

14 5. Mag u zelf weten hoe laat u naar bed gaat? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Mag u zelf weten hoe laat u naar bed gaat? (100%) 13 Wie bepaalt hoe laat u naar bed gaat: de begeleiders of uzelf? (0%) 0 n=20 Nee (0%) Soms, zelden (5%) Ja (95%) Nee (0%) 0 Soms, zelden (5%) 1 Ja (95%) Mag u meepraten over wie er hier komt wonen? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Mag u meepraten over wie er hier komt wonen? (100%) Praten de begeleiders wel of niet met u over wie er hier komt wonen? (0%) 12 0 n=18 Nee (94,44%) Soms, zelden (0%) Ja (5,56%) Nee (94,44%) 17 Soms, zelden (0%) 0 Ja (5,56%) 1 Nvt, geen nieuwe bewoners in het afgelopen jaar 2 Pagina 14

15 7. Gebeuren er in huis dingen die u vervelend vindt? Bijvoorbeeld ruzies, pesten of ongewenste aanrakingen? n=21 Ja (47,62%) Soms, zelden (14,29%) Nee (38,1%) Nee (38,1%) 8 Soms, zelden (14,29%) 3 Ja (47,62%) Zijn er bewoners waar u bang voor bent? n=21 Ja (9,52%) Soms, zelden (4,76%) Nee (85,71%) Nee (85,71%) 18 Soms, zelden (4,76%) 1 Ja (9,52%) 2 Nvt, cliënt woont alleen 0 9. Maakt u uitstapjes naar bijvoorbeeld de stad, de film of een pretpark? n=21 Nee (14,29%) Soms, zelden (14,29%) Ja (71,43%) Nee (14,29%) 3 Soms, zelden (14,29%) 3 Ja (71,43%) 15 Pagina 15

16 10. Helpen de begeleiders u als u een uitstapje wilt maken? Zorgen zij er dan bijvoorbeeld voor dat u geld heeft en dat er vervoer is geregeld? n=7 Nee (28,57%) Soms, zelden (14,29%) Ja (57,14%) Nee (28,57%) 2 Soms, zelden (14,29%) 1 Ja (57,14%) 4 Nvt, cliënt wil dit niet/geen hulp nodig Ziet u uw familie en/of vrienden wel eens of bellen jullie elkaar? n=21 Nee (4,76%) Ja (95,24%) Nee (4,76%) 1 Ja (95,24%) Helpen de begeleiders u als u bij uw familie en/of vrienden op bezoek wilt gaan of iemand wilt bellen? n=3 Nee (33,33%) Soms, zelden (0%) Ja (66,67%) Nee (33,33%) 1 Soms, zelden (0%) 0 Ja (66,67%) 2 Nvt, cliënt wil dit niet/geen hulp nodig 17 Pagina 16

17 13. Helpen de begeleiders u bij het maken van nieuwe vrienden of vriendinnen? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Helpen de begeleiders u bij het maken van nieuwe vrienden of vriendinnen? (100%) Helpen de begeleider u wel of niet bij het maken van nieuwe vrienden of vriendinnen? (0%) 12 0 n=3 Nee (33,33%) Soms, zelden (0%) Ja (66,67%) Nee (33,33%) 1 Soms, zelden (0%) 0 Ja (66,67%) 2 Nvt, cliënt wil dit niet/geen hulp nodig Praat u wel eens met een begeleider over verliefd zijn? Of over zoenen en vrijen? n=6 Nee (83,33%) Ja (16,67%) Nee (83,33%) 5 Ja (16,67%) 1 Nvt, cliënt wil dit niet/geen hulp nodig 15 Pagina 17

18 15. Is <naam PB'er> uw persoonlijk begeleider? n=21 Nee (0%) Ja (100%) Nee (0%) 0 Ja (100%) 21 Weet cliënt niet Kunt u met <naam pb'er> over moeilijke dingen praten? Bijvoorbeeld over alleen zijn, pesten of geheime dingen? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Kunt u met <naam pb'er> over moeilijke dingen praten? Bijvoorbeeld over alleen zijn, pesten of geheime dingen? (100%) Als u ergens mee zit, vertelt u dat aan uw pb-er. Bijvoorbeeld als uzich alleen voelt, gepest wordt of verdrietig bent? (0%) 12 0 n=18 Nee (0%) Soms, zelden (16,67%) Ja (83,33%) Nee (0%) 0 Soms, zelden (16,67%) 3 Ja (83,33%) 15 Nvt, cliënt heeft geen moeilijke dingen/cliënt wil dit niet 3 Pagina 18

19 17. Werkt <naam pb'er> goed samen met andere begeleiders? n=16 Nee (6,25%) Soms, zelden (6,25%) Ja (87,5%) Nee (6,25%) 1 Soms, zelden (6,25%) 1 Ja (87,5%) 14 Weet cliënt niet Heeft <naam pb'er> met u afspraken gemaakt over de hulp die u krijgt? n=19 Nee (15,79%) Ja (84,21%) Nee (15,79%) 3 Ja (84,21%) 16 Weet cliënt niet Praat u mee over de afspraken die worden gemaakt? n=16 Nee, over geen enkele afspraak (0%) Over sommige afspraken (12,5%) Ja, over alle afspraken (87,5%) Nee, over geen enkele afspraak (0%) 0 Over sommige afspraken (12,5%) 2 Ja, over alle afspraken (87,5%) 14 Pagina 19

20 20. Luistert <naam pb'er> bij het maken van afspraken naar wat u wilt? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Luistert <naam pb'er> bij het maken van afspraken naar wat u wilt? (100%) Luistert <naam pb'er> bij het maken van afspraken wel of niet naar wat u wilt? (0%) 10 0 n=16 Nee (0%) Soms, zelden (6,25%) Ja (93,75%) Nee (0%) 0 Soms, zelden (6,25%) 1 Ja (93,75%) Vindt u de afspraken over de hulp goed of slecht? Slecht (13,33%) n=15 Sommige goed, sommige slecht (13,33%) Goed (73,33%) Slecht (13,33%) 2 Sommige goed, sommige slecht (13,33%) 2 Goed (73,33%) 11 Pagina 20

21 22. Hoe heten uw begeleiders n=21 Cliënt kan enkele namen van begeleiders noemen (80,95%) Cliënt kan géén namen van begeleiders noemen (19,05%) Cliënt kan enkele namen van begeleiders noemen (80,95%) Cliënt kan géén namen van begeleiders noemen (19,05%) Vindt u de begeleiders goed in wat ze doen? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Vindt u de begeleiders goed in wat ze doen? (100%) 12 Vindt u (namen begeleiders) goed in wat ze doen? (0%) 0 Nee, niemand (5%) n=20 Sommige wel, sommige niet (55%) Ja, allemaal (40%) Nee, niemand (5%) 1 Sommige wel, sommige niet (55%) 11 Ja, allemaal (40%) 8 Pagina 21

22 24. Luisteren de begeleiders naar u? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Luisteren de begeleiders naar u? (100%) 14 Luisteren de begeleiders wel of niet naar naar u? (0%) 0 n=21 Nee (0%) Soms, zelden (23,81%) Ja (76,19%) Nee (0%) 0 Soms, zelden (23,81%) 5 Ja (76,19%) Leggen de begeleiders u dingen goed uit? De volgende vraag is door de interviewers gesteld: Leggen de begeleiders u dingen goed uit? (100%) 13 Leggen de begeleiders dingen wel of niet goed uit? (0%) 0 n=20 Nee (0%) Soms, zelden (20%) Ja (80%) Nee (0%) 0 Soms, zelden (20%) 4 Ja (80%) 16 Pagina 22

23 26. Praten de begeleiders met u over de regels hier in huis? Bijvoorbeeld dat u moet schoonmaken, niet mag roken op de kamer of geen harde muziek mag draaien. n=19 Nee (5,26%) Soms, zelden (10,53%) Ja (84,21%) Nee (5,26%) 1 Soms, zelden (10,53%) 2 Ja (84,21%) 16 Nvt, er zijn geen regels Weet u wat een cliëntenraad is? n=21 Nee (61,9%) Ja (38,1%) Nee (61,9%) 13 Ja (38,1%) 8 Pagina 23

24 28. Vertellen de begeleiders over wat de cliëntenraad doet? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Vertellen de begeleiders over wat de cliëntenraad doet? (100%) Praten de begeleiders met u over wat de cliëntenraad doet? (0%) 10 0 n=17 Nee (76,47%) Soms, zelden (5,88%) Ja (17,65%) Nee (76,47%) 13 Soms, zelden (5,88%) 1 Ja (17,65%) Hebben de begeleiders genoeg tijd voor u? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Hebben de begeleiders genoeg tijd voor u? (100%) 11 Hebben de begeleiders wel of niet genoeg tijd voor u? (0%) 0 n=20 Nee (15%) Soms, zelden (40%) Ja (45%) Nee (15%) 3 Soms, zelden (40%) 8 Ja (45%) 9 Pagina 24

25 30. Is er een begeleider waar u bang voor bent? n=21 Ja (0%) Soms, zelden (4,76%) Nee (95,24%) Nee (95,24%) 20 Soms, zelden (4,76%) 1 Ja (0%) Houden de begeleiders zich aan afspraken? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Houden de begeleiders zich aan afspraken? (100%) 13 Houden de begeleiders zich wel of niet aan afspraken? (0%) 0 n=20 Nee (5%) Soms, zelden (40%) Ja (55%) Nee (5%) 1 Soms, zelden (40%) 8 Ja (55%) 11 Pagina 25

26 32. Werken er vaak nieuwe begeleiders op <naam woonvorm>? n=20 Ja (50%) Soms, zelden (5%) Nee (45%) Nee (45%) 9 Soms, zelden (5%) 1 Ja (50%) Weet u wat u moet doen, als u niet tevreden bent? Bijvoorbeeld over een afspraak die is gemaakt, het eten, of over een begeleider. n=21 Nee (19,05%) Ja (80,95%) Nee (19,05%) 4 Ja (80,95%) Wat doet u meestal 's avonds en in het weekend? n=20 Cliënt kan voorbeelden van activiteiten benoemen/aanwijzen (95%) Cliënt kan geen voorbeeld van activiteiten benoemen/aanwijzen (5%) Cliënt kan voorbeelden van activiteiten benoemen/aanwijzen (95%) Cliënt kan geen voorbeeld van activiteiten benoemen/aanwijzen (5%) 19 1 Pagina 26

27 35. Mag u zelf weten wat u 's avonds of in het weekend doet? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Mag u zelf weten wat u 's avonds of in het weekend doet? (100%) Wie bepaalt wat u doet 's avond of in het weekend: de begeleiders of uzelf of gezamenlijk? (0%) 14 0 Nee (0%) n=21 Soms, zelden (0%) Ja (90,48%) Ja, samen met begeleider(s) (9,52%) Nee (0%) 0 Soms, zelden (0%) 0 Ja (90,48%) 19 Ja, samen met begeleider(s) (9,52%) Kunt u ook andere activiteiten doen 's avonds of in het weekend als u dat wilt? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Kunt u ook andere activiteiten doen 's avonds of in het weekend als u dat wilt? (100%) Kunt u ook andere activiteiten doen 's avonds of in het weekend? Bijvoorbeeld (toon foto's) (0%) 12 0 n=17 Nee (5,88%) Soms, zelden (23,53%) Ja (64,71%) Nee (5,88%) 1 Soms, zelden (23,53%) 4 Ja (64,71%) 11 Weet niet 1 Nvt, cliënt wil niets anders doen 3 Pagina 27

28 37. Helpen de begeleiders u om iets anders te doen? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Helpen de begeleiders u om iets anders te doen? (100%) Helpen de begeleiders u om (bovengenoemde activiteiten herhalen) te doen? (0%) 10 0 n=5 Nee (20%) Soms, zelden (40%) Ja (40%) Nee (20%) 1 Soms, zelden (40%) 2 Ja (40%) 2 Nvt, cliënt wil dit niet/geen hulp nodig Leert u nieuwe dingen op <naam woonvorm>? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Leert u nieuwe dingen op <naam woonvorm>? (100%) 12 Leert u nieuwe dingen op <naam woonvorm>? Bijvoorbeeld (toon foto's) (0%) 0 n=18 Nee (61,11%) Ja (38,89%) Nee (61,11%) 11 Ja (38,89%) 7 Pagina 28

29 39. Helpen de begeleiders u om nieuwe dingen te leren? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Helpen de begeleiders u om nieuwe dingen te leren? (100%) Helpen de begeleiders u om... Te leren? (bovengenoemde activiteiten herhalen) (0%) 12 0 n=14 Nee (50%) Soms, zelden (14,29%) Ja (35,71%) Nee (50%) 7 Soms, zelden (14,29%) 2 Ja (35,71%) 5 Nvt, cliënt wil dit niet/geen hulp nodig Gaat u wel eens wandelen, zwemmen of sporten? n=21 Nee (33,33%) Ja (66,67%) Nee (33,33%) 7 Ja (66,67%) Helpen de begeleiders u als u wilt gaan wandelen, zwemmen of sporten? n=3 Nee (33,33%) Soms, zelden (0%) Ja (66,67%) Nee (33,33%) 1 Soms, zelden (0%) 0 Ja (66,67%) 2 Nvt, geen hulp bij nodig 11 Pagina 29

30 42. Zorgen de begeleiders voor u als u ziek bent? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Zorgen de begeleiders voor u als u ziek bent? (100%) 10 Zorgen de begeleiders wel of niet voor u als u ziek bent? (0%) 0 n=14 Nee (50%) Soms, zelden (7,14%) Ja (42,86%) Nee (50%) 7 Soms, zelden (7,14%) 1 Ja (42,86%) 6 Nvt, cliënt is in afgelopen jaar niet ziek geweest Heeft u hulp nodig bij de persoonlijke verzorging? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Heeft u hulp nodig bij de persoonlijke verzorging? (100%) De persoonlijke verzorging: doet u dat helemaal zelf of helpen de begeleiders? (0%) 11 0 n=21 Nee (95,24%) Soms, zelden (0%) Ja (4,76%) Nee (95,24%) 20 Soms, zelden (0%) 0 Ja (4,76%) 1 Pagina 30

31 44. Helpen de begeleiders u goed bij de persoonlijke verzorging? De volgende vraag is door de interviewer gesteld: Helpen de begeleiders u goed bij de persoonlijke verzorging? Helpen de begeleiders u wel of niet goed bij de persoonlijke verzorging? 0 0 n=1 Nee (0%) Soms, zelden (0%) Ja (100%) Nee (0%) 0 Soms, zelden (0%) 0 Ja (100%) Bent u (in het algemeen) goed gezond? n=21 Nee (4,76%) Soms, zelden (14,29%) Ja (80,95%) Nee (4,76%) 1 Soms, zelden (14,29%) 3 Ja (80,95%) 17 Pagina 31

32 46. Heeft u een (andere) aandoening of beperking? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nee geen andere aandoening of beperking (57,69%) Autisme verwante stoorning (3,85%) ADHD/ADD (11,54%) Ernstige gedragsproblemen (3,85%) Psychische stoornis (3,85%) Lichamelijke handicap (3,85%) Slechthorendheid/doofheid (3,85%) Slechtziendheid/blindheid (3,85%) Dementie (0%) Spraakstoornis (3,85%) Anders, namelijk... (3,85%) Nee geen andere aandoening of beperking (57,69%) 15 Autisme verwante stoorning (3,85%) 1 ADHD/ADD (11,54%) 3 Ernstige gedragsproblemen (3,85%) 1 Psychische stoornis (3,85%) 1 Lichamelijke handicap (3,85%) 1 Slechthorendheid/doofheid (3,85%) 1 Slechtziendheid/blindheid (3,85%) 1 Dementie (0%) 0 Spraakstoornis (3,85%) 1 Anders, namelijk... (3,85%) 1 Pagina 32

33 47. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond? n=21 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Geen opleiding (14,29%) Lager onderwijs (33,33%) Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (14,29%) Middelbaar onderwijs (28,57%) Hoger onderwijs (0%) Anders, namelijk... (9,52%) Geen opleiding (14,29%) 3 Lager onderwijs (33,33%) 7 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (14,29%) 3 Middelbaar onderwijs (28,57%) 6 Hoger onderwijs (0%) 0 Anders, namelijk... (9,52%) 2 Weet niet Wat is uw geboorteland? n=21 Nederland (52,38%) Anders, namelijk... (47,62%) Nederland (52,38%) 11 Anders, namelijk... (47,62%) 10 Weet niet 0 Pagina 33

34 49. Wat is het geboorteland van uw vader? n=19 Nederland (47,37%) Anders, namelijk... (52,63%) Nederland (47,37%) 9 Anders, namelijk... (52,63%) 10 Weet niet Wat is het geboorteland van uw moeder? n=19 Nederland (31,58%) Anders, namelijk... (68,42%) Nederland (31,58%) 6 Anders, namelijk... (68,42%) 13 Weet niet 2 Pagina 34

35 51. Wat doet u overdag? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Cliënt verblijft op de woonvorm (27,03%) Cliënt gaat naar de dagbesteding/activiteitencentrum (13,51%) Cliënt gaat naar de sociale werkvoorziening (5,41%) Cliënt volgt een opleiding of scholing (16,22%) Cliënt doet betaald werk (16,22%) Cliënt doet vrijwilligerswerk (8,11%) Cliënt krijgt therapie/behandeling (2,7%) Anders, namelijk... (10,81%) Onbekend (0%) Cliënt verblijft op de woonvorm (27,03%) 10 Cliënt gaat naar de dagbesteding/activiteitencentrum (13,51%) 5 Cliënt gaat naar de sociale werkvoorziening (5,41%) 2 Cliënt volgt een opleiding of scholing (16,22%) 6 Cliënt doet betaald werk (16,22%) 6 Cliënt doet vrijwilligerswerk (8,11%) 3 Cliënt krijgt therapie/behandeling (2,7%) 1 Anders, namelijk... (10,81%) 4 Onbekend (0%) 0 Pagina 35

36 52. Hoe woont u? n=19 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Cliënt woont in een zelfstandige woonruimte (0%) Cliënt woont in een zelfstandige woonruimte in één gebouw waar ook andere cliënten wonen (52,63%) Cliënt woont in een kleine woonvorm in woonwijk (0%) Cliënt woont in een woning/woongroep op terrein van de instelling (10,53%) Anders, namelijk... (36,84%) Onbekend (0%) Cliënt woont in een zelfstandige woonruimte (0%) 0 Cliënt woont in een zelfstandige woonruimte in één gebouw waar ook andere cliënten wonen 10 (52,63%) Cliënt woont in een kleine woonvorm in woonwijk (0%) 0 Cliënt woont in een woning/woongroep op terrein van de instelling (10,53%) 2 Anders, namelijk... (36,84%) 7 Onbekend (0%) Hoe lang woont u al hier? n=21 Minder dan 1 jaar (90,48%) Tussen de 1 en 2 jaar (4,76%) Tussen de 2 en 5 jaar (0%) Tussen de 5 en 10 jaar (4,76%) Langer dan 10 jaar (0%) Onbekend (0%) Minder dan 1 jaar (90,48%) 19 Tussen de 1 en 2 jaar (4,76%) 1 Tussen de 2 en 5 jaar (0%) 0 Tussen de 5 en 10 jaar (4,76%) 1 Langer dan 10 jaar (0%) 0 Onbekend (0%) 0 Pagina 36

37 54. Hoeveel mensen wonen er hier? 1 persoon (0%) n=21 2 t/m 5 personen (4,76%) 6 t/m 10 personen (0%) Meer dan 10 personen (76,19%) Onbekend (19,05%) 1 persoon (0%) 0 2 t/m 5 personen (4,76%) 1 6 t/m 10 personen (0%) 0 Meer dan 10 personen (76,19%) 16 Onbekend (19,05%) 4 Pagina 37

38 6. Evaluatievragen Na afloop van het gesprek met de respondent zijn door de interviewer een aantal vragen beantwoord over het verloop van het interview. Vraag A en vraag B betroffen de datum en het tijdstip van het interview. In dit hoofdstuk worden, vanaf vraag C, de antwoorden op de evaluatievragen weergegeven. C. Locatie gesprek Op woonvorm waar cliënt woont (5,56%) Op het dagcentrum van cliënt (0%) n=18 Bij cliënt thuis (0%) Op een centrale plek binnen de instelling (94,44%) Anders, namelijk... (0%) Op woonvorm waar cliënt woont (5,56%) 1 Op het dagcentrum van cliënt (0%) 0 Bij cliënt thuis (0%) 0 Op een centrale plek binnen de instelling (94,44%) 17 Anders, namelijk... (0%) 0 D. Waren er andere personen dan de cliënt zelf bij het gesprek aanwezig? n=17 Nee (94,12%) Ja, namelijk... (5,88%) Nee (94,12%) 16 Ja, namelijk... (5,88%) 1 Pagina 38

39 E. Had deze persoon invloed op de antwoorden die de cliënt gaf? n=1 Veel invloed (0%) Een beetje invloed (0%) Geen invloed (100%) Veel invloed (0%) 0 Een beetje invloed (0%) 0 Geen invloed (100%) 1 F. Hoe verliep het gesprek? Erg moeizaam (0%) n=16 Moeizaam (6,25%) Redelijk (6,25%) Goed (87,5%) Erg moeizaam (0%) 0 Moeizaam (6,25%) 1 Redelijk (6,25%) 1 Goed (87,5%) 14 G. Is het interview voortijdig afgebroken? n=18 Nee (100%) Ja (0%) Nee (100%) 18 Ja (0%) 0 Pagina 39

40 H. Wat was daarvoor de reden? Geen van de interviewers heeft aangegeven dat het interview voortijdig is afgebroken. I. Was de cliënt aandachtig en geconcentreerd? Nee, helemaal niet (5,56%) n=18 Een beetje (0%) Grotendeels (16,67%) Ja, helemaal (77,78%) Nee, helemaal niet (5,56%) 1 Een beetje (0%) 0 Grotendeels (16,67%) 3 Ja, helemaal (77,78%) 14 J. Heeft u het beeldmateriaal gebruikt? Nee, nooit (100%) n=18 Alleen bij de oefenvragen (0%) Soms (0%) Regelmatig (0%) Ja, meestal tot altijd (0%) Nee, nooit (100%) 18 Alleen bij de oefenvragen (0%) 0 Soms (0%) 0 Regelmatig (0%) 0 Ja, meestal tot altijd (0%) 0 K. Had het beeldmateriaal een toegevoegde waarde voor de cliënt? Geen van de interviewers heeft het beeldmateriaal gebruikt. Pagina 40

41 7. Kwaliteitsdimensies De bevraagde onderwerpen zijn in te delen in een drietal dimensies van kwaliteit van zorg. Om de kwaliteitsdimensies vast te kunnen stellen zijn er bij de ontwikkeling van het meetinstrument betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd om te bepalen in welke mate de vragen hetzelfde concept meten. Op basis van deze analyses is vastgesteld of de dimensie een schaal vormt en betrouwbaar is of niet. Voor de vragenlijst voor cliënten wonen zijn drie kwaliteitsdimensies te berekenen uit een aantal vragen uit de vragenlijst. In onderstaand tabel worden deze dimensies weergegeven: Dimensie Vraagnummers 4.1 Psychisch welbevinden 24, 25, 29, Belangen 26, 28, Persoonlijke ontwikkeling 37, 38, 39 Voor elke dimensie wordt de gemiddelde verdeling weergegeven en de gemiddelde score. De gemiddelde verdeling laat zien hoe de antwoorden van respondenten op alle vragen behorende tot de betreffende kwaliteitsdimensie, verdeeld zijn over de antwoordcategorieën. De verschillende vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie worden dus samengevat in één grafiek (staafdiagram). Bij het berekenen van de gemiddelde verdeling worden alleen respondenten meegenomen die meer dan de helft van de vragen per dimensie beantwoord hebben. De gemiddelde score laat zien hoe er gemiddeld genomen gescoord wordt op de vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie. Om de gemiddelde score te berekenen zijn er aan de antwoordopties punten toegekend (zie tabel hieronder). Vervolgens is per respondent berekend hoe hij/zij gemiddeld scoort op de vragen behorende tot de kwaliteitsdimensies. Het gemiddelde van deze respondentgemiddelden is de gemiddelde score voor een kwaliteitsdimensie. De maximale score die behaald kan worden is 3 punten (voornamelijk positieve antwoorden) en de minimale score is 1 punt (voornamelijk negatieve antwoorden). Bij het berekenen van de gemiddelde score worden alleen respondenten meegenomen die de helft of meer van de vragen per dimensie beantwoord hebben. Antwoordcategorie score Nee 1 Soms 2 Ja 3 Pagina 41

42 7.1 Kwaliteitsdimensie: Psychisch welbevinden In deze dimensie vallen de volgende vragen: 24 Luisteren de begeleiders naar u? 25 Leggen de begeleiders u dingen goed uit? 29 Hebben de begeleiders genoeg tijd voor u? 31 Houden de begeleiders zich aan afspraken? De gemiddelde verdeling is als volgt: Leger des Heils Spiegelinformatie TRIQS Nee Soms Ja De gemiddelde score is als volgt: Leger des Heils (n=20) 2,59 Spiegelinformatie TRIQS (n=234) 2, Pagina 42

43 7.2 Kwaliteitsdimensie: Belangen In deze dimensie vallen de volgende vragen: 26 Praten de begeleiders met u over de regels hier in huis? 28 Vertellen de begeleiders over wat de cliëntenraad doet? 33 Weet u wat u moet doen als u niet tevreden bent? De gemiddelde verdeling is als volgt: Leger des Heils Spiegelinformatie TRIQS Nee Soms Ja De gemiddelde score is als volgt: Leger des Heils (n=20) 2,32 Spiegelinformatie TRIQS (n=217) 2, Pagina 43

44 7.3 Kwaliteitsdimensie: Persoonlijke ontwikkeling In deze dimensie vallen de volgende vragen: 37 Helpen de begeleiders u om iets anders te doen? 38 Leert u nieuwe dingen op <naam woonvorm>? 39 Helpen de begeleiders u om nieuwe dingen te leren? De gemiddelde verdeling is als volgt: Leger des Heils Spiegelinformatie TRIQS Nee Soms Ja De gemiddelde score is als volgt: Leger des Heils (n=14) 1,92 Spiegelinformatie TRIQS (n=159) 2, Pagina 44

45 8. Samenvatting Respons Van de 30 cliënten die geïnterviewd konden worden zijn 21 cliënten ook daadwerkelijk geïnterviewd. Het netto responspercentage is 70%. Opvallende scores Vraag 44 (helpen de begeleiders u goed bij de persoonlijke verzorging?) scoort een 100% positieve score. Echter hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat 1 respondent deze vraag beantwoord heeft. Andere vragen die opvallend positief scoren zijn vraag 5 (mag u zelf weten hoe laat u naar bed gaat?) en vraag 11 (ziet u uw familie en/of vrienden wel eens of bellen jullie elkaar?). Vraag 5 wordt door 95% van de respondenten met ja beantwoord en vraag 11 wordt door 95,24% van de respondenten met ja beantwoord. Tot slot valt vraag 30 (is er een begeleider waar u bang voor bent?) op in positieve zin. Van de respondenten heeft 95,24% deze vraag met nee beantwoord. Van de respondenten heeft 90% vraag 3 (is u kamer groot genoeg?) beantwoord met nee. Een andere vraag die opvalt in negatieve zin is vraag 6 (mag u meepraten over wie er hier komt wonen?). Van de respondenten heeft 94,44% deze vraag met nee beantwoord. Een derde vraag die door veel respondenten met nee is beantwoord is vraag 14 (praat u wel eens met een begeleider over verliefd zijn? Of over zoenen en vrijen?). Van de respondenten heeft 83,33% deze vraag met nee beantwoord. Dimensies De tabel hieronder geeft een overzicht van de gemiddelde score per kwaliteitsdimensie behaald door de zorginstelling, en vergeleken met de spiegelinformatie van TRIQS (hoofdstuk 7). Leger des Heils Spiegelinformatie TRIQS 4.1 Psychisch welbevinden 2,59 2, Belangen 2,32 2, Persoonlijke ontwikkeling 1,92 2,46 Voor twee van de drie dimensies wordt een lagere score behaald dan de spiegelinformatie. Het betreft dimensie 4.1 (psychisch welbevinden) en dimensie 4.3 (persoonlijke ontwikkeling). Dimensie 4.2 (belangen) scoort, in vergelijking met de spiegelinformatie, hoger. Pagina 45

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant Lievegoed Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga VGA01 Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Woonbegeleiding Valleiregio (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Goodwillburgh Amsterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Twente (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Zwolle Ambulant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Dordrecht (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Slaaphuis de Fronten (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Prison Gate Office Veenhuizen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Achterhoek / Nijmegen. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Achterhoek / Nijmegen. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Meerpaal Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Wonen ouders/cliëntvertegenwoordigers Stichting de Okkernoot

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Wonen ouders/cliëntvertegenwoordigers Stichting de Okkernoot Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Wonen ouders/cliëntvertegenwoordigers Stichting de Okkernoot Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga Mei 2013 Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Herstart. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Herstart. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Versie 1.0.0 November 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Officieus

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Officieus Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Officieus Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga Juni 2016 SOM4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Maastricht (Boschkwartier) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV)

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Leger des Heils Midden Nederland - Merenhoef Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T

Rapportage CQI-meting VV&T Rapportage CQI-meting VV&T Versie 1.0.0. april 2017 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage bevat

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Ambulant Apeldoorn. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Ambulant Apeldoorn. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 September 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT (cliëntenthermometer)

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Maart 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar GGZ Westelijk Noord-Brabant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk maart 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Leger des Heils - Midden Nederland - De Blinkert 2

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Leger des Heils - Midden Nederland - De Blinkert 2 Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Leger des Heils - Midden Nederland - De Blinkert 2 Versie 1.0.0 Juni 2014 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl 1 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee.

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee. Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Versie 1.0.0 Augustus 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) CQI Beschermd wonen (GGZ)

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Beter Thuis Wonen Thuiszorg BV Versie 1.0.0 Juni 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl rapportage CQI meting 1 VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending Versie 1.0.0 Mei 2012 www.triqs.nl Drs. A. Weynschenk Officieus VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2016 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Juli 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Woonzorgcentrum Heemzicht

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Woonzorgcentrum Heemzicht Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek)

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie