Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed"

Transcriptie

1 Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant Lievegoed Versie Januari 2013 Drs. J.J. Laninga VGA01

2 Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage bevat de uitkomsten van de cliëntervaringsmeting op basis van de CQ-index Verstandelijke Gehandicaptenzorg (VG) (ambulant) versie 2.0. Het uitvoeren van deze CQI meting is onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Deze systematiek is gebaseerd op een mix van de Amerikaanse CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems)-systematiek en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE (Quality Of care Through the patient s Eyes) vragenlijsten. Beiden zijn wetenschappelijk gefundeerde instrumenten. De resultaten van deze CQI meting bieden inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorgen dienstverlening. Met die reden worden de resultaten van de eigen instelling vergeleken met resultaten van andere zorginstellingen (spiegelinformatie). De meetresultaten zullen na controle en opschoning worden aangeleverd bij een derde partij, de Trusted Third Party (TTP), ten behoeve van de landelijke benchmark (indien aanwezig). De meting is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) door onafhankelijk onderzoeksbureau TRIQS Onderzoek in opdracht van Lievegoed. TRIQS is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliëntervarings- en tevredenheidsmetingen bij zorginstellingen en voert vanaf het ontstaan van de CQ-index (2007) deze metingen uit. De succesvolle uitvoering van deze CQI meting is voor een belangrijk deel afhankelijk geweest van de samenwerking met Lievegoed. Op deze plaats bedankt TRIQS Onderzoek mevrouw A. van de Pol voor de plezierige samenwerking gedurende de meting. Tevens bedanken wij de cliëntenraad, de medewerkers en de cliënten van Lievegoed voor hun medewerking aan de meting. Pagina 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Leeswijzer Onderzoeksopzet Responsanalyse Resultaten per vraag Kwaliteitsdimensies Kwaliteitsdimensie: Psychisch welbevinden Kwaliteitsdimensie: Zorgafspraken Samenvatting Pagina 3

4 1. Inleiding Aanleiding voor de meting In het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording dienen instellingen vanuit de Verstandelijke Gehandicaptenzorg prestatie-indicatoren in te voeren. Deze prestatie-indicatoren worden deels afgeleid van de uitkomsten van de CQI meting. CQI meting De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd, maar afhankelijk van het type meting kan er ook worden gewerkt met online vragenlijsten of met interviews. Op deze manier kan - op een voor de respondent geschikte manier - worden achterhaald wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Bij deze meting is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst. Rapportage Deze rapportage dient een tweeledig doel. Enerzijds dient het als een opstap richting kwaliteitsverbeterplannen voor de organisatie. Anderzijds kan de rapportage worden gebruikt voor de externe verantwoording. Immers, er wordt een nauwkeurig en onafhankelijk beeld geschetst van de cliëntervaringen van de instelling. Omdat de meting is uitgevoerd volgens het protocol van Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) kan aan deze rapportage het keurmerk CQI worden verbonden. Bijzonderheden meting Deze meting is uitgevoerd in de periode oktober t/m december 2012 en conform planning uitgevoerd. Er zijn geen bijzondere zaken opgetreden. Pagina 4

5 2. Leeswijzer De resultaten van het onderzoek worden weergegeven door middel van honderd procent gestapelde staafdiagrammen. Links van de grafiek staat vermeld op hoeveel respondenten de resultaten zijn gebaseerd (n=...). De gekleurde staven bevatten de scores van de respondenten op de verschillende antwoordmogelijkheden. Rechts staat een legenda met de betekenis van de gebruikte kleuren in het diagram. Onder de grafieken staat een tabel met het aantal gegeven antwoorden per antwoordcategorie. De antwoordcategorie niet van toepassing en weet ik niet zijn niet meegenomen in de score, maar wel vermeld in de tabel. In dit rapport worden verschillende soorten grafieken gebruikt. Er zijn grafieken met de antwoordmogelijkheden ja en nee. Hierbij is nee paars en ja groen. De grafiek begint altijd met nee. Hieronder vindt u een voorbeeld van deze grafiek. n=67 nee (32,84%) ja (67,16%) Voor de meeste vragen zijn de antwoordmogelijkheden ja, soms/zelden of nee. Hierbij is nee paars, soms/zelden is wit, en ja is groen. Als een vraag negatief wordt geformuleerd, zodanig dat het antwoord ja een ongewenste situatie aanduidt, dan verandert het kleurgebruik; In zo n geval wordt ja paars, soms/zelden blijft wit, en nee wordt groen. Negatieve antwoorden worden dus altijd met de kleur paars weergegeven en positieve antwoorden met de kleur groen. De grafiek begint altijd met paars. Hieronder vindt u een voorbeeld van deze grafiek. n=68 nee (5,88%) soms, zelden (11,76%) ja (82,35%) Naast deze twee grafieken zijn er ook vragen met uiteenlopende antwoordcategorieën. Voor deze grafieken wordt een ander kleurenpalet gebruikt. In de legenda is te zien welke categorie bij welke kleur hoort. Hieronder vindt u een voorbeeld van deze grafiek. Pagina 5

6 begeleiding bij werk (3,17%) begeleiding bij zelfstandig wonen (28,57%) hulp bij omgaan met geld (19,05%) hulp bij opvoeden van kinderen (4,76%) hulp bij administratie (30,16%) anders, namelijk... (14,29%) Spiegelinformatie Bij een aantal vragen wordt een grafiek getoond waarin ook spiegelinformatie is opgenomen. In zo n geval wordt een dubbele grafiek gebruikt (zie voorbeeld hieronder). De bovenste balk geeft dan de gegevens van de zorginstelling weer, en de onderste balk toont de spiegelinformatie. Wederom geeft de legenda de betekenis van de gebruikte kleuren weer. Lievegoed Spiegelinformatie TRIQS Nee Soms Ja Verbeterpunten Bovenstaande staafdiagrammen kunnen op verschillende manieren worden bekeken om er verbeterpunten voor de zorg- en dienstverlening uit te halen. Wanneer de paarse kleur in het staafdiagram overheerst, zijn de antwoorden van de respondenten overwegend negatief geweest; deze vragen kunnen onderwerp van verbetering zijn. Het kan ook voorkomen dat de meningen van de respondenten sterk uiteenlopen, dit kan ook een punt van aandacht zijn. Opbouw rapport In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt de representativiteit van de steekproef ten opzichte van de totale populatie beschreven. Tevens wordt in dit hoofdstuk de respons beschreven en wordt de representativiteit van de respons ten opzichte van de totale populatie getoetst. In hoofdstuk 3 wordt per vraag van de vragenlijst weergegeven wat de antwoorden van de respondenten zijn. Daarbij wordt de volgorde van de vragenlijst gehanteerd. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de kwaliteitsdimensies die te berekenen zijn op basis van een aantal vragen uit de vragenlijst voor ambulante cliënten. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een samenvatting van het rapport gegeven. Pagina 6

7 3. Onderzoeksopzet De vragenlijst Voor het cliënttevredenheidsonderzoek binnen Lievegoed is gebruik gemaakt van de CQ-index Gehandicaptenzorg, vragenlijst voor ambulante zorgverlening, versie d2.0. Deze vragenlijst bestaat uit 39 vragen en is bedoeld voor schriftelijke afname. De vragenlijst begint met een aantal vragen over de zorg die de cliënt ontvangt. Daarna volgen vragen over de persoonlijke ontwikkeling, zorgafspraken, het psychisch welbevinden, de cliëntenraad en de kwaliteit van medewekers. De vragenlijst eindigt met achtergrondvragen over de cliënt, en een open vraag naar verbetermogelijkheden en overige opmerkingen. Voorbereiding cliëntenraadpleging Een aantal weken voor de start van de meting heeft er overleg plaats gevonden met Lievegoed over de organisatie en uitvoering van de CQI meting. De gemaakte afspraken alsmede de daadwerkelijke planning zijn opgenomen in het onderzoeksplan. In- en exlcusiecriteria Er zijn drie inclusiecriteria die bepalen of een cliënt in aanmerking komt voor deelname aan de meting. Deze zijn: De cliënt is 18 jaar of ouder; De cliënt ontvangt ambulante zorg; De cliënt heeft tenminste 2 jaar deelgenomen (hoeft niet te zijn afgerond) aan VSO-ZMLK onderwijs of ander speciaal onderwijs (exclusief ZMOK onderwijs) (indien hiervan geen registratie is, wordt het ontwikkelingsniveau van cliënten individueel beoordeeld door de zorginstelling). Tevens schrijven de richtlijnen voor dat bepaalde cliënten uitgesloten dienen te worden van deelname aan de meting. Het betreft cliënten die voldoen aan de zogenaamde exclusiecriteria. Deze zijn: De cliënt heeft een matige, ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperking of SGLVG/SGEVG; De cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger heeft bezwaar gemaakt tegen deelname aan het onderzoek. Pagina 7

8 Dataverzameling De vragenlijsten zijn per post verstuurd naar de cliënten. Bij de vragenlijst zat een begeleidende brief waarin uitgelegd werd wat het doel van de meting was, hoe men deel kon nemen aan de meting, waar de vragenlijst over ging, hoe men zich kon afmelden voor de meting en waar met terecht kon met vragen. Tevens werd een antwoordenvelop meegestuurd waarmee cliënten de vragenlijst kosteloos konden retourneren. In de weken na het verzenden van de vragenlijst volgde nog een herinnering en een bedankbrief. Onderstaand schema toont het gehanteerde verzendschema. Tijdschema onderzoek: Week 43: Week 45: Week 48: Start uitzetten vragenlijsten; Herinnering aan non-respondenten; Bedankbrief aan respondenten. Dataverwerking De teruggestuurde vragenlijsten zijn, na controle op beschadigingen, gescand en ingevoerd in een database. Er heeft een 100% controle plaatsgevonden van de gescande vragenlijsten. Bij het inscannen is gebruik gemaakt van de unieke code op de vragenlijst. Daarmee is voorkomen dat antwoorden gekoppeld konden worden aan de naam van een respondent en kan de anonimiteit van de respondenten worden gewaarborgd. Databewerking Op de data uit deze database is vervolgens (met behulp van SPSS) een aantal statistische bewerkingen uitgevoerd, alvorens deze in de rapportage te kunnen presenteren. Pagina 8

9 4. Responsanalyse Kenmerken totale populatie Conform de richtlijnen CQ-Index dient er een steekproef van 150 cliënten getrokken te worden uit de totale populatie. Omdat het totale aantal cliënten van Lievegoed kleiner is dan de voorgeschreven steekproefgrootte is er geen steekproef getrokken maar zijn alle cliënten aangeschreven. De kenmerken van de totale populatie zijn als volgt: Populatie Man 34 (55%) Vrouw 28 (45%) Gemiddelde leeftijd 39,4 jaar Representativiteit respons Voor de respons is berekend of dit een goede afspiegeling is van de totale populatie voor wat betreft de man/vrouw verhouding. Om de representativiteit te toetsen is gebruik gemaakt van de Chi-kwadraat toets. Dit is een statistische toets die berekent of de respons qua man/vrouw verhouding significant afwijkt van de totale populatie. Indien de zogenaamde p-waarde kleiner is dan 0,05, wijkt de respons significant af van de totale populatie en is de conclusie dat de respons niet representatief is. Is de p-waarde groter dan 0,05, dan kan geconcludeerd worden dat de respons wel representatief is voor wat betreft de man/vrouw verhouding. Voor de variabele leeftijd kan niet berekend worden of de respons representatief is ten opzichte van de totale populatie omdat leeftijd is uitgevraagd in categorieën. Populatie Respons Man 34 (55%) Man 15 (48,4%) Vrouw 28 (45%) Vrouw 15 (48,4%) Onbekend - Onbekend 1 (3,2%) Het resultaat van de chi-kwadraat toets is een p-waarde van 0,59. Daarom kan geconcludeerd worden dat de man/vrouw verhouding een representatieve afspiegeling is van de totale populatie. Pagina 9

10 Responsanalyse Hieronder volgt een analyse van de respons. Daarbij zijn een aantal, door het CKZ voorgeschreven, stappen gevolgd. Allereerst is bepaald hoeveel van de benaderde cliënten onterecht benaderd zijn omdat zij niet tot de doelgroep behoren, overleden zijn of omdat de vragenlijst onbestelbaar retour is gekomen. Vervolgens is bepaald hoe groot de non-respons is. Onder non-respons wordt verstaan: cliënten die een lege vragenlijst hebben teruggestuurd en cliënten die hebben aangegeven dat ze niet mee wilden doen of cliënten die niet gereageerd hebben. Tot slot is gekeken of de vragenlijsten in de database voldoende en op een juiste manier zijn ingevuld. Vragenlijsten die dit niet waren zijn verwijderd uit de database. Onderstaande tabel geeft de beschreven stappen overzichtelijk weer. (1) aantal cliënten benaderd 62 (2) vragenlijsten retour waarvan: de cliënt is overleden 0 onbestelbaar retour 0 cliënt behoort niet tot onderzoekspopulatie 0 0 -/- (3) Totaal aantal cliënten terecht benaderd (3=1-2) 62 (4) non-respons aantal lege cases (minder dan 5 vragen ingevuld) 0 aantal cliënten dat niet gereageerd heeft/aangegeven heeft niet mee te willen doen /- (5) bruto respons (5=3-4) 34 (6) aantal vragenlijsten verwijderd omdat ze onvoldoende of niet juist zijn ingevuld: cliëntvertegenwoordiger heeft vragen niet zelf beantwoord of het is onduidelijk welke hulp hij/zij gehad heeft bij het 4 invullen van de vragenlijst cliëntvertegenwoordiger heeft minder dan 50% van de sleutelvragen* beantwoord 0 4 -/- (7) netto respons (7=5-6) 30 (8) bruto responspercentage (8=5/3) 55% (9) netto responspercentage (9=7/3) 48% *de sleutelvragen in deze vragenlijsten zijn: 1-17, 20-24, 26, 28, 32-37, 39-50, 52, In deze rapportage zijn de gegevens gebaseerd op de netto respons. Pagina 10

11 5. Resultaten per vraag Hieronder volgt per vraag de antwoorden van de respondenten. Daarbij wordt de volgorde van de vragenlijst gehanteerd. 1. Heeft u 1 of meerdere ambulant begeleiders van Lievegoed? ambulant begeleider (70,97%) n=31 meerdere ambulant begeleiders (29,03%) geen (0%) ambulant begeleider (70,97%) 22 meerdere ambulant begeleiders (29,03%) 9 weet niet 0 geen (0%) 0 2. Waar helpen de ambulant begeleiders van Lievegoed u bij? begeleiding bij werk (3,17%) begeleiding bij zelfstandig wonen (28,57%) hulp bij omgaan met geld (19,05%) hulp bij opvoeden van kinderen (4,76%) hulp bij administratie (30,16%) anders, namelijk... (14,29%) begeleiding bij werk (3,17%) 2 begeleiding bij zelfstandig wonen (28,57%) 18 hulp bij omgaan met geld (19,05%) 12 hulp bij opvoeden van kinderen (4,76%) 3 hulp bij administratie (30,16%) 19 anders, namelijk... (14,29%) 9 Pagina 11

12 3. Hoe vaak komen zij bij u langs? n=31 minder dan 1 keer per maand (0%) 1 keer per maand (0%) 1 keer per 2 weken (22,58%) 1 keer per week (48,39%) paar keer per week (19,35%) elke dag (0%) anders, namelijk... (9,68%) onbekend (0%) minder dan 1 keer per maand (0%) 0 1 keer per maand (0%) 0 1 keer per 2 weken (22,58%) 7 1 keer per week (48,39%) 15 paar keer per week (19,35%) 6 elke dag (0%) 0 anders, namelijk... (9,68%) 3 onbekend (0%) 0 4. Helpen de ambulant begeleiders u goed bij uw problemen/beperkingen? n=31 nee (9,68%) soms, zelden (6,45%) ja (83,87%) nee (9,68%) 3 soms, zelden (6,45%) 2 ja (83,87%) 26 Pagina 12

13 5. Helpen de ambulant begeleiders u bij het leren van nieuwe dingen? nee (geen hulp) (45,16%) n=31 soms, zelden (22,58%) ja (wel hulp) (32,26%) nee (geen hulp) (45,16%) 14 soms, zelden (22,58%) 7 ja (wel hulp) (32,26%) Bent u (in het algemeen) goed gezond? n=31 nee (3,23%) soms, zelden (3,23%) ja (93,55%) nee (3,23%) 1 soms, zelden (3,23%) 1 ja (93,55%) Helpen de ambulant begeleiders u als u ziek bent? n=16 nee (geen hulp) (37,5%) soms, zelden (12,5%) ja (wel hulp) (50%) nee (geen hulp) (37,5%) 6 soms, zelden (12,5%) 2 ja (wel hulp) (50%) 8 nvt, u bent in het afgelopen jaar niet ziek geweest 14 Pagina 13

14 8. Gaat u wel eens wandelen, zwemmen of sporten? n=31 nee (25,81%) ja (74,19%) nee (25,81%) 8 ja (74,19%) Helpen de ambulant begeleiders u als u wilt gaan wandelen, zwemmen of sporten? n=13 nee (92,31%) soms, zelden (0%) ja (7,69%) nee (92,31%) 12 soms, zelden (0%) 0 ja (7,69%) 1 nvt, heeft u geen hulp bij nodig Heeft u 1 persoonlijk ambulant begeleider? n=29 ja, 1 persoonlijk ambulant begeleider (96,55%) nee, meerdere persoonlijke ambulante begeleiders (3,45%) geen persoonlijk ambulant begeleider (0%) ja, 1 persoonlijk ambulant begeleider (96,55%) 28 nee, meerdere persoonlijke ambulante begeleiders (3,45%) 1 geen persoonlijk ambulant begeleider (0%) 0 weet niet 0 Pagina 14

15 11. Kunt u met uw persoonlijk ambulant begeleider over moeilijke dingen praten? n=30 nee (6,67%) soms, zelden (20%) ja (73,33%) nee (6,67%) 2 soms, zelden (20%) 6 ja (73,33%) 22 nvt, u heeft geen moeilijke dingen/ u wilt hier niet over praten Werkt uw persoonlijk ambulant begeleider goed samen met andere begeleiders? n=24 nee (4,17%) soms, zelden (8,33%) ja (87,5%) nee (4,17%) 1 soms, zelden (8,33%) 2 ja (87,5%) 21 weet niet Heeft uw persoonlijk ambulant begeleider met u afspraken gemaakt over de hulp die u krijgt? n=29 nee (geen afspraken/zorgplan) (3,45%) ja (wel afspraken/zorgplan) (96,55%) nee (geen afspraken/zorgplan) (3,45%) 1 ja (wel afspraken/zorgplan) (96,55%) 28 weet niet 1 Pagina 15

16 14. Praat u mee over de afspraken die worden gemaakt? nee, over geen enkele afspraak (0%) n=26 over sommige afspraken (7,69%) ja, over alle afspraken (92,31%) nee, over geen enkele afspraak (0%) 0 over sommige afspraken (7,69%) 2 ja, over alle afspraken (92,31%) Luistert uw persoonlijk ambulant begeleider bij het maken van afspraken naar wat u wilt? n=26 nee (luistert niet) (0%) soms, zelden (7,69%) ja (luistert wel) (92,31%) nee (luistert niet) (0%) 0 soms, zelden (7,69%) 2 ja (luistert wel) (92,31%) Vindt u de afspraken over de hulp goed of slecht? slecht (0%) n=26 sommige slecht, sommige goed (23,08%) goed (76,92%) slecht (0%) 0 sommige slecht, sommige goed (23,08%) 6 goed (76,92%) 20 Pagina 16

17 17. Weet u wat een cliëntenraad is? n=30 nee (26,67%) ja (73,33%) nee (26,67%) 8 ja (73,33%) Vertellen de ambulant begeleiders over wat de cliëntenraad doet? n=29 nee (41,38%) soms, zelden (31,03%) ja (27,59%) nee (41,38%) 12 soms, zelden (31,03%) 9 ja (27,59%) Houden de ambulant begeleiders zich aan afspraken? n=30 nee (0%) soms, zelden (6,67%) ja (93,33%) nee (0%) 0 soms, zelden (6,67%) 2 ja (93,33%) 28 Pagina 17

18 20. Weet u wat u moet doen als u niet tevreden bent? Bijvoorbeeld over een afspraak die is gemaakt of over een begeleider? n=30 nee (13,33%) ja (86,67%) nee (13,33%) 4 ja (86,67%) Vindt u de ambulant begeleiders goed in wat ze doen? nee, niemand (0%) n=30 sommige wel, sommige niet (26,67%) ja, allemaal (73,33%) nee, niemand (0%) 0 sommige wel, sommige niet (26,67%) 8 ja, allemaal (73,33%) Luisteren de ambulant begleiders naar u? n=30 nee (luister niet) (0%) soms, zelden (3,33%) ja (luistert wel) (96,67%) nee (luister niet) (0%) 0 soms, zelden (3,33%) 1 ja (luistert wel) (96,67%) 29 Pagina 18

19 23. Leggen de ambulant begeleiders u dingen goed uit? n=30 nee (geen uitleg) (0%) soms, zelden (0%) ja (wel uitleg) (100%) nee (geen uitleg) (0%) 0 soms, zelden (0%) 0 ja (wel uitleg) (100%) Hebben de ambulant begeleiders genoeg tijd voor u? n=29 nee (geen tijd) (0%) soms, zelden (6,9%) ja (wel tijd) (93,1%) nee (geen tijd) (0%) 0 soms, zelden (6,9%) 2 ja (wel tijd) (93,1%) Is er een ambulant begleider waar u bang voor bent? n=30 ja (0%) soms, zelden (0%) nee (100%) nee (100%) 30 soms, zelden (0%) 0 ja (0%) 0 Pagina 19

20 26. Komen er vaak nieuwe ambulant begeleiders bij u langs? n=30 ja (3,33%) soms, zelden (20%) nee (76,67%) nee (76,67%) 23 soms, zelden (20%) 6 ja (3,33%) Bent u een man of een vrouw? n=30 man (50%) vrouw (50%) man (50%) 15 vrouw (50%) Hoe oud bent u? n=30 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% jonger dan 18 jaar (0%) 18 t/m 24 jaar (6,67%) 25 t/m 34 jaar (30%) 35 t/m 44 jaar (33,33%) 45 t/m 54 jaar (23,33%) 55 t/m 64 jaar (0%) 65 t/m 74 jaar (6,67%) 75 jaar of ouder (0%) jonger dan 18 jaar (0%) 0 18 t/m 24 jaar (6,67%) 2 25 t/m 34 jaar (30%) 9 35 t/m 44 jaar (33,33%) t/m 54 jaar (23,33%) 7 55 t/m 64 jaar (0%) 0 65 t/m 74 jaar (6,67%) 2 75 jaar of ouder (0%) 0 Pagina 20

21 29. Heeft u een aandoening of beperking? Zo ja, welke? nee, geen aandoening of beperking (0%) verstandelijke beperking (52,27%) autisme verwante stoornis (29,55%) adhd/add (0%) ernstige gedragsproblemen (0%) psychische stoornis (2,27%) lichamelijke handicap (2,27%) slechthorendheid/doofheid (0%) slechtziendheid/blindheid (0%) dementie (0%) spraakstoornis (0%) anders, namelijk (13,64%) nee, geen aandoening of beperking (0%) 0 verstandelijke beperking (52,27%) 23 autisme verwante stoornis (29,55%) 13 adhd/add (0%) 0 ernstige gedragsproblemen (0%) 0 psychische stoornis (2,27%) 1 lichamelijke handicap (2,27%) 1 slechthorendheid/doofheid (0%) 0 slechtziendheid/blindheid (0%) 0 dementie (0%) 0 spraakstoornis (0%) 0 anders, namelijk (13,64%) 6 Pagina 21

22 30. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond? n=31 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt) (9,68%) lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) (48,39%) lager of voorbereidend beroepsonderwijs (bijv. lts, leao, lhno, vmbo) (19,35%) middelbaar onderwijs (bijv. mavo, mbo-kort, vmbo-t, mts, meao, bol, bbl) (12,9%) hoger onderwijs (bijv. havo, vwo, hbo, universiteit) (0%) anders, namelijk... (9,68%) geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt) (9,68%) 3 lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) (48,39%) 15 lager of voorbereidend beroepsonderwijs (bijv. lts, leao, lhno, vmbo) (19,35%) 6 middelbaar onderwijs (bijv. mavo, mbo-kort, vmbo-t, mts, meao, bol, bbl) (12,9%) 4 hoger onderwijs (bijv. havo, vwo, hbo, universiteit) (0%) 0 anders, namelijk... (9,68%) 3 weet niet Wat is uw geboorteland? n=31 nederland (100%) anders, namelijk... (0%) nederland (100%) 31 anders, namelijk... (0%) 0 weet niet 0 Pagina 22

23 32. Wat is het geboorteland van uw vader? n=30 nederland (93,33%) anders, namelijk... (6,67%) nederland (93,33%) 28 anders, namelijk... (6,67%) 2 weet niet Wat is het geboorteland van uw moeder? n=31 nederland (96,77%) anders, namelijk... (3,23%) nederland (96,77%) 30 anders, namelijk... (3,23%) 1 weet niet Hoe woont u? n=31 ik woon alleen (eigen woning/flat) (45,16%) ik woon samen met partner (en/of kinderen) (16,13%) ik woon bij mijn ouder(s) of familie (9,68%) anders, namelijk... (29,03%) ik woon alleen (eigen woning/flat) (45,16%) 14 ik woon samen met partner (en/of kinderen) (16,13%) 5 ik woon bij mijn ouder(s) of familie (9,68%) 3 anders, namelijk... (29,03%) 9 weet niet 0 Pagina 23

24 35. Wat doet u overdag? Ik ben op de woonvorm 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ik ben op de woonvorm (0%) ik ga naar de dagbesteding/activiteitencentrum (15,79%) ik ga naar de sociale werkvoorziening (18,42%) ik volg een opleiding of scholing (2,63%) ik heb betaald werk (28,95%) ik doe vrijwilligerswerk (21,05%) ik krijg therapie/behandeling (5,26%) anders, namelijk... (7,89%) onbekend (0%) ik ben op de woonvorm (0%) 0 ik ga naar de dagbesteding/activiteitencentrum (15,79%) 6 ik ga naar de sociale werkvoorziening (18,42%) 7 ik volg een opleiding of scholing (2,63%) 1 ik heb betaald werk (28,95%) 11 ik doe vrijwilligerswerk (21,05%) 8 ik krijg therapie/behandeling (5,26%) 2 anders, namelijk... (7,89%) 3 onbekend (0%) Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? n=31 ja (45,16%) nee (54,84%) nee (54,84%) 17 ja (45,16%) 14 Pagina 24

25 37. Wie heeft u geholpen? familie of partner (28,57%) n=14 vriend of kennis (7,14%) persoonlijk begeleider (64,29%) anders, namelijk... (0%) familie of partner (28,57%) 4 vriend of kennis (7,14%) 1 persoonlijk begeleider (64,29%) 9 anders, namelijk... (0%) Hoe heeft die persoon u geholpen? hij/zij heeft de vragen voorgelezen (45,45%) hij/zij heeft mijn antwoorden opgeschreven (31,82%) hij/zij heeft de vragen in mijn plaats beantwoord (0%) hij/zij heeft de vragen in mijn taal vertaald (9,09%) anders, namelijk... (13,64%) hij/zij heeft de vragen voorgelezen (45,45%) 10 hij/zij heeft mijn antwoorden opgeschreven (31,82%) 7 hij/zij heeft de vragen in mijn plaats beantwoord (0%) 0 hij/zij heeft de vragen in mijn taal vertaald (9,09%) 2 anders, namelijk... (13,64%) 3 Pagina 25

26 6. Kwaliteitsdimensies De bevraagde onderwerpen zijn in te delen in een tweetal dimensies van kwaliteit van zorg. Om de kwaliteitsdimensies vast te kunnen stellen zijn er bij de ontwikkeling van het meetinstrument betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd om te bepalen in welke mate de vragen hetzelfde concept meten. Op basis van deze analyses is vastgesteld of de dimensie een schaal vormt en betrouwbaar is of niet. Voor de vragenlijst voor ambulante cliënten zijn twee kwaliteitsdimensies te berekenen uit een aantal vragen uit de vragenlijst namelijk de dimensies Psychisch welbevinden en Zorgafspraken. In onderstaande tabel is af te lezen welke vragen uit de vragenlijst onderdeel zijn van de twee dimensies. Dimensie Vraagnummers 4.1 Psychisch welbevinden 19, 22, 23, Zorgafspraken 14, 15, 16 Voor elke dimensie wordt de gemiddelde verdeling weergegeven en de gemiddelde score. De gemiddelde verdeling laat zien hoe de antwoorden van respondenten op alle vragen behorende tot de betreffende kwaliteitsdimensie, verdeeld zijn over de antwoordcategorieën. De verschillende vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie worden dus samengevat in één grafiek (staafdiagram). Bij het berekenen van de gemiddelde verdeling worden alleen respondenten meegenomen die meer dan de helft van de vragen per dimensie beantwoord hebben. De gemiddelde score laat zien hoe er gemiddeld genomen gescoord wordt op de vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie. Om de gemiddelde score te berekenen zijn er aan de antwoordopties punten toegekend (zie tabel hieronder). Vervolgens is per respondent berekend hoe hij/zij gemiddeld scoort op de vragen behorende tot de kwaliteitsdimensies. Het gemiddelde van deze respondentscores is de gemiddelde score voor een kwaliteitsdimensie. De maximale score die behaald kan worden is 3 punten (voornamelijk positieve antwoorden) en de minimale score is 1 punt (voornamelijk negatieve antwoorden). Bij het berekenen van de gemiddelde score worden alleen respondenten meegenomen die de helft of meer van de vragen per dimensie beantwoord hebben. Antwoordcategorie score Nee 1 Soms 2 Ja 3 Pagina 26

27 6.1 Kwaliteitsdimensie: Psychisch welbevinden In deze dimensie vallen de volgende vragen: 19 Houden de ambulant begeleiders zich aan afspraken? 22 Luisteren de ambulant begeleiders naar u? 23 Leggen de ambulant begeleiders u dingen goed uit? 24 Hebben de ambulant begeleiders genoeg tijd voor u? De gemiddelde verdeling is als volg: Lievegoed Nee Soms Spiegelinformatie TRIQS Ja De gemiddelde score is als volgt: Lievegoed (n=31) 2,95 Spiegelinformatie TRIQS (n=314) 2, Pagina 27

28 6.2 Kwaliteitsdimensie: Zorgafspraken In deze dimensie vallen de volgende vragen: 14 Praat u mee over de afspraken die worden gemaakt? 15 Luistert uw (persoonlijk) ambulant begeleider bij het maken van afspraken naar wat u wilt? 16 Vindt u de afspraken over de hulp goed of slecht? De antwoordopties van vraag 16 zijn slecht, sommige goed, sommige slecht, en goed. In onderstaand staafdiagram worden de antwoordopties respectievelijk vertegenwoordigd door nee, soms, en ja. De gemiddelde verdeling is als volgt: Lievegoed Spiegelinformatie TRIQS Nee Soms Ja De gemiddelde score is als volgt: Lievegoed (n=26) 2,87 Spiegelinformatie TRIQS (n=246) 2, Pagina 28

29 7. Samenvatting Gemiddelde score per dimensie De tabel hieronder geeft een overzicht van de gemiddelde score per kwaliteitsdimensie behaald door de zorginstelling, en vergeleken met de spiegelinformatie van TRIQS (hoofdstuk 6). Lievegoed Spiegelinformatie TRIQS 4.1 Psychisch welbevinden 2,95 2, Zorgafspraken 2,87 2,81 Voor beide dimensies wordt een hogere score behaald dan de spiegelinformatie van TRIQS. Het grootste positieve verschil in score is 0,13 punten. Dit betreft dimensie 4.1 (psychisch welbevinden). Opvallende scores Vraag 9 (helpen de ambulant begeleiders u als u wilt gaan wandelen, zwemmen of sporten?) valt op in negatieve zin. Deze vraag is door ongeveer 92% van de respondenten met nee beantwoord. Een andere vraag die opvalt in negatieve zin is vraag 5 (helpen de ambulant begeleiders u bij het leren van nieuwe dingen?). Van de respondenten heeft ongeveer 45% deze vraag met nee beantwoord. Een derde vraag die opvalt in negatieve zin is vraag 18 (vertellen de ambulant begeleiders over wat de cliëntenraad doet?). Er zijn twee vragen die door alle respondenten positief zijn beantwoord. Het betreft vraag 23 (leggen de ambulant begeleiders u dingen goed uit?) en vraag 25 (is er een ambulant begeleider waar u bang voor bent?). Een derde vraag die opvallend positief is beantwoord, is vraag 22 (luisteren de ambulant begeleiders naar u?). Van de respondenten heeft ongeveer 96% deze vraag met ja beantwoord. Pagina 29

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Wonen. Leger des Heils

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Wonen. Leger des Heils Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Wonen Leger des Heils Versie 0.0.1 Juli 2012 Drs. A. Weynschenk VGW01 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting.

Nadere informatie

CQI clientenonderzoek Sjaloom Zorg Cliënten Ambulant

CQI clientenonderzoek Sjaloom Zorg Cliënten Ambulant CQI clientenonderzoek Sjaloom Zorg Cliënten Ambulant Meting mei 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. Onderzoeksopzet.... Responsoverzicht...0. Resultaten op de vragen... 4. Resultaten per kwaliteitsdimensie...5

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Twente (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Zwolle Ambulant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Woonbegeleiding Valleiregio (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Versie 1.0.0 Augustus 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Dordrecht (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Goodwillburgh Amsterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Wonen ouders/cliëntvertegenwoordigers Stichting de Okkernoot

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Wonen ouders/cliëntvertegenwoordigers Stichting de Okkernoot Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Wonen ouders/cliëntvertegenwoordigers Stichting de Okkernoot Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga Mei 2013 Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Prison Gate Office Veenhuizen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Juli 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Achterhoek / Nijmegen. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Achterhoek / Nijmegen. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar GGZ Westelijk Noord-Brabant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk maart 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT (cliëntenthermometer)

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Maart 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Slaaphuis de Fronten (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Versie 1.0.0 November 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 September 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee.

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee. Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ Momentum GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Meerpaal Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Herstart. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Herstart. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2016 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 2.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Maastricht (Boschkwartier) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils. Juli 2012 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils. Juli 2012 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Goodwillcentra Amsterdam

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Goodwillcentra Amsterdam Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis King Arthur Groep Dagbesteding Utrecht Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga November 2015 CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Beter Thuis Wonen Thuiszorg BV Versie 1.0.0 Juni 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ Leven & Zorg Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) DuoZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) DuoZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage meting VV&T (PG)

Rapportage meting VV&T (PG) Rapportage meting VV&T (PG) Leger Des Heils Midden Nederland - De Blinkert Versie 1.0.0 Mei 2012 Drs. A. Weynschenk Officieus www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger Des Heils ZW Nederland - De Linde Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Ambulant Apeldoorn. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Ambulant Apeldoorn. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leven & Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leven & Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 September 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital Versie 1.0.0 Augustus 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten Werkinstructies voor de CQI voor verstandelijk gehandicapten In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI maakt geen deel uit van een

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie