Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?"

Transcriptie

1 Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, oktober 2014

2 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal informeren, adviseren en ondersteunen en daarmee bijdragen aan een goede sturing en kwaliteit van de zorg. Uitgangspunten zijn: objectiviteit, gedegenheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. wortelt in de basis en heeft een sterke verbinding met de top van de zorg. Door die unieke sleutelpositie zijn wij bij uitstek in staat om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het landelijke beleid en ontwikkelingen in het veld. Wij ondersteunen onze klanten in hun streven de doeltreffendheid, doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren., Utrecht, oktober 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van. Uitgev er Ptolemaeuslaan 900, 3528 BV Utrecht Postbus 85200, 3508 AE Utrecht Telefoon Fax Publicatie van cijfers en/of tekst uit dit werk als toelichting of ondersteuning bij wetenschappelijke artikelen, boeken of scripties, is toegestaan mits daarbij geen sprake is van commerciële doeleinden en voor zover de bron duidelijk wordt vermeld. is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Onderzoeksmethode Aanleveren gegevens CQ-index Opbouw van de rapportage Samenstelling groep(en) Leeswijzer Respons 8 2. Resultaten op de indicatoren Aantal respondenten per indicator Positieve en negatieve antwoorden Gemiddelde score Significante afwijkingen Persoonskenmerken van de vertegenwoordigers en de bewoners Persoonskenmerken van de vertegenwoordigers Persoonskenmerken van de bewoners Hoe ervaren de vertegenwoordigers de zorg- en dienstverlening? Afspraken en overleg tussen u en de zorginstelling Communicatie tussen de zorginstelling en uzelf Contact met de zorgverleners Professionaliteit van de zorgverlening Woon- en leefomstandigheden van de bewoner Activiteiten en dagbesteding voor de bewoner Maaltijden voor de bewoner Aanbevelen Extra vragen Samenvatting 25 Bijlage 1 Vragenlijst 27 Bijlage 2 Indicatoren Verantwoorde Zorg 35 Bijlage 3 Wensen van vertegenwoordigers 37 Bijlage 4 Waar zijn vertegenwoordigers tevreden over? 39

4 4

5 1. Inleiding 1.1 CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg In 2014 heeft in uw instelling een cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd onder vertegenwoordigers van cliënten die van uw instelling psychogeriatrische zorg ontvangen. Het betreffende cliëntwaarderingsonderzoek is uitgevoerd met de CQ-Index. De CQ-Index Verpleging Verzorging & Thuiszorg bestaat uit drie vragenlijsten, elk voor een andere doelgroep. 1) CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis; vragenlijst voor interviews met bewoners; deze lijst is gericht op cliënten die langer dan één maand in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven en met wie een interview kan worden gehouden. De lijst is niet bedoeld voor reactivering- of revalidatiecliënten. 2) CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis; vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners; deze lijst is gericht op vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten die langer dan één maand in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven. De lijst is niet bedoeld voor cliënten met kortdurend verblijf, respijtzorg e.d. 3) CQ-Index Ervaringen met de zorg thuis; vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen; deze lijst is gericht op thuiswonende cliënten van 18 jaar en ouder, die thuis (eventueel in een aanleunwoning) gedurende een periode van minimaal zes maanden Persoonlijke verzorging en/of Verpleging ontvangen van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen. Deze lijst is niet bedoeld voor cliënten met enkelvoudige Huishoudelijke Verzorging of enkelvoudige Begeleiding. Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek waarvoor de CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis; vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners is gebruikt. De afkorting CQ-Index staat voor Consumer Quality Index. Het instrument meet de ervaringen die bewoners hebben gehad met de zorgverlening. De CQ-vragenlijsten voor de VV&T sector zijn ontwikkeld in overleg met de partijen die ook betrokken zijn bij het opstellen van de Normen Verantwoorde Zorg en het daarvan afgeleide toetsingskader. Zorgorganisaties in de VV&T sector zijn verplicht om eens per twee jaar een cliëntenraadpleging uit te voeren met de CQ-Index. De vragenlijsten zijn in beheer bij het Centrum Klantervaring Zorg

6 1.2 Onderzoeksmethode De vragenlijst CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis; vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners bevat 35 vragen. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende thema s: Over de bewoner; Afspraken en overleg tussen u en de zorginstelling; Communicatie tussen de zorginstelling en uzelf; Contact met de zorgverleners; Professionaliteit van de zorgverlening; Woon- en leefomstigheden van de bewoner; Activiteiten en dagbesteding voor de bewoner; Maaltijden voor de bewoner; Aanbevelen; Over uzelf. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van versie 4.1. Naast de indeling in thema s, zijn de vragen ook onderverdeeld in zogeheten kwaliteitsindicatoren. In onderstaand overzicht is te zien welke vragen bij welke indicatoren horen. Indicatoren Vragen 4.3 Ervaren bejegening 13, 14, Omgang met elkaar Zinvolle dag 23, 25, Ervaringen met maaltijden 27, 28, Gastvrijheid: ervaringen met schoonmaken Gastvrijheid: ervaringen met inrichting Gastvrijheid: ervaren privacy Beschikbaarheid personeel Ervaren kwaliteit personeel 17, 18, Ervaren inspraak 6, 7, Ervaren informatie 8, 9, 10, Aanbevelingsvraag 30 De vertegenwoordigers in de periode augustus september 2014 een vragenlijst toegestuurd gekregen (zie bijlage 1). Deze vertegenwoordigers zijn geselecteerd aan de hand van een aselecte en representatieve steekproef van 70 vertegenwoordigers (indien mogelijk). Niet alle instellingen halen deze steekproefgrootte. In dat geval krijgen alle vertegenwoordigers de vragenlijst thuisgestuurd. Voorafgaand aan het onderzoek is bepaald welke vertegenwoordigers benaderbaar zijn en welke volgens landelijk vastgestelde exclusiecriteria niet kunnen meedoen aan het onderzoek. Zo zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigers van wie bewoners slechts kortdurend of minder dan een maand in de instelling verbleven, of waarvan bewoners in moeilijke omstandigheden verkeerden (bijvoorbeeld in de terminale fase), uitgesloten van het onderzoek. Doordat de respondenten op deze vastgestelde manier geselecteerd worden, wordt de kans op vertekening van de resultaten geminimaliseerd en zijn de resultaten van uw organisatie vergelijkbaar met de resultaten van andere organisaties. 6

7 1.3 Aanleveren gegevens CQ-index Eén van de doelen van de landelijke meting met de CQ-index VV&T is om de prestaties van verschillende zorgaanbieders in Nederland vergelijkbaar te maken. Wij zullen hiertoe uw gegevens aanleveren aan de landelijke database. 1.4 Opbouw van de rapportage Het rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten op indicatorniveau volgens de werkinstructies het Centrum Klantervaringen Zorg 2. Hoofdstuk 3 beschrijft de persoonskenmerken van de vertegenwoordigers en de bewoners. In hoofdstuk 4 volgen de resultaten van de CQ-Index per vraag. In hoofdstuk 5 worden opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten genoemd. Deze bevindingen kunnen als input dienen voor verbeteringsvoorstellen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen uw instelling te verhogen. Dit hoofdstuk vormt echter geen onderdeel van de CQ-richtlijnen, zoals opgesteld door Centrum Klantervaring Zorg en valt derhalve niet onder het CQ-accreditaat. 1.5 Samenstelling groep(en) De resultaten van uw instelling zijn vergeleken met de resultaten van andere instellingen die vanaf januari 2013 het onderzoek bij lieten uitvoeren, de zogenaamde landelijke informatie. In dit rapport is naast de landelijke informatie ook informatie uit de regio weergegeven. Uw instelling is vergeleken met de instellingen in de regio Noord. De landelijke informatie bevat gegevens van 189 organisatorische eenheden ( 4572 cliënten). De regionale informatie bevat gegevens van 15 organisatorische eenheden (601 cliënten). Deze informatie biedt u de mogelijkheid om uw eigen resultaten in perspectief te plaatsen. 2 CQI Werkinstructies VVT Vertegenwoordigers landelijke meting versie 4.1 april

8 1.6 Leeswijzer In hoofdstuk 4 staan alle vragen uit de vragenlijst in een grafiek weergegeven. Hieronder staat een voorbeeld van de wijze waarop de resultaten worden weergegeven. Vraag 19. Werken de zorgverleners vakkundig? In de bovenste balk ziet u uw eigen resultaten. In de tweede balk zijn de resultaten weergegeven van alle door gemeten instellingen, de zogenaamde groep. In de onderste balk zijn de resultaten weergegeven van alle door gemeten instellingen in uw regio. In bovenstaand voorbeeld geeft 0% van de respondenten van uw instelling aan dat de zorgverleners soms tot nooit vakkundig zijn; 33% antwoordt met 'meestal'; en volgens 67% zijn de zorgverleners altijd vakkundig. De grafieken die in dit rapport zijn opgenomen, tonen de antwoorden op de gestelde vragen. De antwoorden worden in percentages weergegeven. Als de vertegenwoordigers een vraag met niet van toepassing, niet nodig of weet niet hebben beantwoord, is dit boven de tabel weergegeven. De antwoorden van deze respondenten zijn niet in de tabel weergegeven. De percentages in sommige tabellen komen opgeteld uit op 99% of 101%. Dit heeft te maken met de afronding van decimalen. Waar in dit rapport n.i. staat, betekent dit dat de vraag door geen van de respondenten is ingevuld. 1.7 Respons De doelgroep voor dit onderzoek werd gevormd door de vertegenwoordigers van alle psychogeriatrische cliënten van De Bleerinck. De resultaten van dit onderzoek zijn verder uitgesplitst naar: Afdeling De Bleerinck Afdeling De Weegbree Overige afdelingen (De Vennen, De Ommen) In deze rapportage worden de resultaten beschreven van afdeling De Bleerinck. In totaal zijn er voor deze afdeling 34 valide ingevulde vragenlijsten retour gezonden. Voor een uitgebreide toelichting op de respons, zie de paragrafen 1.7 en 1.8 van de hoofdrapportage van De Bleerinck. 8

9 2. Resultaten op de indicatoren Dit hoofdstuk toont de resultaten van het onderzoek op het niveau van de twaalf indicatoren. Het overzicht van de indicatoren en de bijbehorende vragen vindt u in Hoofdstuk 1. De score op een indicator wordt voor een respondent alleen berekend, wanneer minimaal de helft van de vragen van de indicator zijn beantwoord. Als dat niet het geval is, wordt de respondent niet meegenomen in de berekening van de indicator. De benchmarkvergelijking die uitvoert valt buiten de CQI-richtlijnen en betreft een vergelijking met eigen data. biedt u een benchmarkvergelijking zonder casemix correctie van de data. 2.1 Aantal respondenten per indicator Doordat een respondent alleen meegenomen wordt bij de berekening van een indicator wanneer hij/zij minimaal de helft van de vragen heeft beantwoord, kan het aantal respondenten per indicator verschillen. In onderstaande tabel staat weergegeven op hoeveel respondenten de indicatoren berekend zijn. Dit aantal heeft betrekking op alle tabellen en grafieken in dit hoofdstuk. Tabel 2.1 Aantal respondenten per indicator Indicatoren Huidige meting Landelijke Regionale 4.3 Ervaren bejegening Omgang met elkaar Zinvolle dag Ervaringen met maaltijden Ervaringen met schoonmaken Ervaringen met inrichting Ervaren privacy Beschikbaarheid personeel Ervaren kwaliteit personeel Ervaren inspraak Ervaren informatie Aanbevelingsvraag

10 2.2 Positieve en negatieve antwoorden Onderstaande figuur geeft per kwaliteitsindicator aan wat het percentage cliënten is dat een positief (groen) antwoord of een negatief (paars) antwoord gaf. Hierbij is per vraag bepaald of een antwoord positief of negatief is. Uw percentages zijn vergeleken met de percentages van de informatie. Figuur 2.1 Positieve en negatieve antwoorden 10

11 2.3 Gemiddelde score In onderstaande figuur en tabel wordt per indicator weergegeven wat de gemiddelde score is van uw organisatie en de groep(en). Een overzicht van de onderliggende vragen per indicator vindt u in Bijlage 2. De gemiddelde score varieert van 1 tot 4. Hiervoor geldt: een score richting 4 is positiever en een score richting 1 is negatiever. Dus hoe dichter de lijn bij de buitenkant van het web ligt, hoe hoger (positiever) de gemiddelde score is. Figuur 2.2 Spinnenweb De indicator Aanbevelingsvraag is niet opgenomen in bovenstaand figuur omdat hier sprake is van een andere schaalverdeling, namelijk 1 tot en met 10. De indicator heeft een gemiddelde score van Hoe dichter de gemiddelde score bij de 10 ligt des te zekerder de respondenten zijn om de instelling aan te bevelen bij familie en vrienden. Tabel 2.2 Scores op de indicatoren Indicatoren Huidige meting Landelijke Regionale 4.3 Ervaren bejegening Omgang met elkaar Zinvolle dag Ervaringen met maaltijden Ervaringen met schoonmaken Ervaringen met inrichting Ervaren privacy Beschikbaarheid personeel Ervaren kwaliteit personeel Ervaren inspraak Ervaren informatie Aanbevelingsvraag

12 2.4 Significante afwijkingen In de onderstaande tabel staat per indicator weergegeven of uw resultaten significant afwijken van de groep(en). Een resultaat is significant afwijkend wanneer de kans zeer klein is (<5%) dat dit aan toeval toe te schrijven is. Een score van één ster, wil zeggen dat uw organisatie op de betreffende indicator significant lager scoort ten opzichte van de groep. Twee sterren geven aan dat er geen significant verschil is gevonden en drie sterren laten zien dat uw organisatie significant hoger scoo rt. Tabel 2.3 Sterrentabel Indicatoren Landelijke Regionale 4.3 Ervaren bejegening *** *** 2.1 Omgang met elkaar ** ** 3.1 Zinvolle dag *** *** 1.1 Ervaringen met maaltijden *** ** 2.2 Ervaringen met schoonmaken *** *** 2.3 Ervaringen met inrichting *** ** 2.4 Ervaren privacy *** ** 5.1 Beschikbaarheid personeel *** *** 5.4 Ervaren kwaliteit personeel *** ** 6.1 Ervaren inspraak *** ** 6.2 Ervaren informatie *** ** 6.3 Aanbevelingsvraag *** *** Samenhang sterrentabel en KiesBeter.nl Het aantal sterren dat in tabel 2.3 is weergegeven komt niet overeen met hetgeen op KiesBeter.nl staat. Dit heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste redenen noemen we hier. Allereerst is de groep (de door gemeten instellingen) in deze rapportage niet gelijk aan de groep waarmee u vergeleken wordt op KiesBeter.nl (alle instellingen in Nederland die een CQ-meting hebben laten uitvoeren). Daarnaast is de weergave van de sterren anders in deze rapportage dan op KiesBeter.nl. In dit rapport wordt berekend of de score van uw instelling significant afwijkt van onze groep(en). Bij KiesBeter.nl worden de scores van alle instellingen afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Voor uw instelling wordt dan berekend hoeveel de resultaten afwijken van het gemiddelde. Dit betreft dus een indeling in categorieën op basis van hoeveel een instelling afwijkt van het landelijke gemiddelde en niet een significante afwijking. Tenslotte worden de gegevens op KiesBeter.nl nog gecorrigeerd voor kenmerken van de cliëntenpopulatie. Die correctie passen wij niet toe. 12

13 3. Persoonskenmerken van de vertegenwoordigers en de bewoners Hieronder vindt u een overzicht van de persoonskenmerken van de vertegenwoordigers die hebben deelgenomen aan het onderzoek en van de bewoners die zij vertegenwoordigen. 3.1 Persoonskenmerken van de vertegenwoordigers Relatie tot de bewoner, leeftijd en opleidingsniveau Van de respondenten is 22% de echtgeno(o)t(e)/partner van de bewoner, 69% is de zoon of dochter en 9% is andere familie. De gemiddelde leeftijd van de vertegenwoordigers is 61 jaar. Tabel 3.1 Relatie van respondenten tot de bewoners Huidige meting Landelijke Regionale Relatie tot bewoner (n=32) (n=4572) (n=601) Echtgeno(o)t(e)/partner 22% 12% 12% Zoon/dochter 69% 69% 70% Familie, anders dan partner of kind 9% 15% 13% Anders, geen familie 0% 4% 5% Tabel 3.2 Leeftijd vertegenwoordigers Huidige meting Landelijke Regionale Leeftijd (n=34) (n=4485) (n=583) Gemiddelde leeftijd (jaar) Van de vertegenwoordigers heeft 0% geen onderwijs gehad of de opleiding niet afgemaakt. 0% heeft alleen de lagere school afgemaakt. 68% heeft VMBO, MAVO of MBO of voortgezet onderwijs. 29% heeft HBO of WO als hoogst voltooide opleidingsniveau. Tabel 3.3 Opleidingsniveau vertegenwoordigers Huidige meting Landelijke Regionale Opleidingsniveau (n=34) (n=4377) (n=569) Geen onderwijs 0% 1% 1% Lagere school 0% 4% 2% VMBO 18% 13% 16% MAVO 26% 22% 23% MBO 12% 17% 18% Voortgezet onderwijs 12% 12% 8% HBO 15% 23% 25% WO 15% 7% 5% Anders 3% 1% 2% 13

14 Gezondheid vertegenwoordigers Van de vertegenwoordigers geeft 35% dat zijn/haar gezondheid uitstekend of zeer goed is. 65% vindt de gezondheid goed of matig en 0% geeft aan dat zijn/haar gezondheid slecht is. Tabel 3.4 Gezondheid vertegenwoordigers Huidige meting Landelijke Regionale Gezondheid (n=34) (n=4472) (n=578) Slecht 0% 1% 0% Matig 15% 12% 11% Goed 50% 60% 61% Zeer goed 18% 19% 19% Uitstekend 18% 9% 9% 3.2 Persoonskenmerken van de bewoners Leeftijd De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 82 jaar. Tabel 3.5 Leeftijd bewoners Huidige meting Landelijke Regionale Leeftijd (n=32) (n=4281) (n=566) Gemiddelde leeftijd (jaar) Duur van verblijf Van de bewoners verblijft 32% een jaar of korter in uw instelling. 47% verblijft 1 tot 5 jaar in uw instelling en 21% verblijft er meer dan 5 jaar. Tabel 3.6 Verblijfsduur van bewoners Huidige meting Landelijke Regionale Lengte van verblijf (n=34) (n=4579) (n=603) Niet meer zelfstandig wonen 62% 64% 66% 6 tot 12 maanden 24% 14% 13% 1 tot 2 jaar 24% 24% 24% 2 tot 5 jaar 24% 36% 37% Meer dan 5 jaar 21% 17% 17%. 14

15 Reden van verblijf Onderstaande tabel geeft de redenen van verblijf in uw instelling weer. Hierbij konden respondenten meerdere antwoorden geven. Tabel 3.7 Reden van verblijf Huidige meting Landelijke Regionale Lengte van verblijf (n=34) (n=4590) (n=603) Niet meer zelfstandig wonen 62% 64% 66% Ernstige geheugenproblemen of dementie 82% 80% 74% Gedragsproblemen 12% 7% 8% Lichamelijke beperkingen 24% 27% 32% Chronische ziekten 6% 5% 4% Na ziekenhuisopname 6% 4% 5% Na ongeval 0% 2% 2% Herstel of revalidatie 0% 0% 1% Zintuiglijke handicaps 6% 4% 4% Verstandelijke handicaps 0% 2% 3% Psychosociale problemen 15% 8% 9% Terminale fase 3% 1% 1% Anders 3% 1% 2% 15

16 16

17 4. Hoe ervaren de vertegenwoordigers de zorg- en dienstverlening? In dit hoofdstuk worden de resultaten van de waarderingsvragen van de CQ-Index per vraag weergegeven. Vertegenwoordigers van bewoners is gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot de zorg, het wonen en het welbevinden van de persoon van wie zij de vertegenwoordiger zijn (de bewoner). De vragen zijn dus niet beantwoord vanuit het perspectief van de bewoner, maar vanuit de ervaringen van de contactpersoon zelf. 4.1 Afspraken en overleg tussen u en de zorginstelling In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen die gaan over de afspraken en het overleg tussen de vertegenwoordiger en de zorginstelling, bij opname van de bewoner of in de afgelopen 12 maanden. 6. Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp de bewoner krijgt? Deze vraag is door 34 van de 34 respondenten beantwoord. 7. Komt de zorginstelling de afspraken over de verzorging en behandeling van de bewoner goed na? Deze vraag is door 34 van de 34 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'niet van toepassing' geantwoord. 4.2 Communicatie tussen de zorginstelling en uzelf In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen die gaan over de communicatie tussen de vertegenwoordiger en de zorginstelling en de zorgverleners in de afgelopen 12 maanden. 8. Weet u bij wie u terecht kunt met vragen en problemen? Deze vraag is door 34 van de 34 respondenten beantwoord. 17

18 9. Kunt u de leidinggevende of uw contactpersoon telefonisch en/of per makkelijk bereiken? Deze vraag is door 33 van de 34 respondenten beantwoord. 10. Als er iets met de bewoner aan de hand is, wordt u dan snel op de hoogte gesteld? Deze vraag is door 33 van de 34 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'niet van toepassing/weet ik niet' geantwoord. 11. Staat de zorginstelling open voor uw wensen? Deze vraag is door 33 van de 34 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'niet van toepassing/weet ik niet' geantwoord. 12. Reageert de leiding of directie goed op uw vragen en suggesties? Deze vraag is door 32 van de 34 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'niet van toepassing/weet ik niet' geantwoord. 18

19 4.3 Contact met de zorgverleners In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen die gaan over de manier waarop de zorgverleners met de bewoner en uzelf omgaan. 13. Hebben de zorgverleners genoeg tijd voor de bewoner? Deze vraag is door 28 van de 34 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'weet ik niet' geantwoord. 14. Hebben de zorgverleners genoeg aandacht voor hoe het met de bewoner gaat? Deze vraag is door 30 van de 34 respondenten beantwoord, 4 respondenten hebben 'weet ik niet' geantwoord. 15. Geven de zorgverleners goed antwoord op uw vragen? Deze vraag is door 34 van de 34 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'niet van toepassing/weet ik niet' geantwoord. 19

20 4.4 Professionaliteit van de zorgverlening De resultaten in deze paragraaf gaan over de deskundigheid, beschikbaarheid en veiligheid van de zorgverlening in de afgelopen 12 maanden. 16. Is er genoeg personeel in huis? Deze vraag is door 28 van de 34 respondenten beantwoord. 17. Kunnen de zorgverleners goed omgaan met de bewoners? Deze vraag is door 33 van de 34 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'weet ik niet' geantwoord. 18. Nemen de zorgverleners de gezondheidsklachten van de bewoner serieus? Denk hierbij aan verzorgenden, verpleegkundigen, arts, fysiotherapeut, enz. Deze vraag is door 32 van de 34 respondenten beantwoord, 2 respondenten hebben 'weet ik niet' geantwoord. 19. Werken de verzorgenden en verpleegkundigen vakkundig? Deze vraag is door 30 van de 34 respondenten beantwoord, 4 respondenten hebben 'weet ik niet' geantwoord. 20

21 4.5 Woon- en leefomstandigheden van de bewoner Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de vragen die gaan over de woonruimte en leefomgeving van de bewoner in de afgelopen 12 maanden. 20. Wordt de woonruimte goed schoongehouden? Denk hierbij aan de woonkamer, de slaapkamer, het toilet en de badkamer. Deze vraag is door 34 van de 34 respondenten beantwoord. 21. Kan de bewoner zich met bezoek op een rustige plek terugtrekken? Deze vraag is door 34 van de 34 respondenten beantwoord. 22. Kan de bewoner zelf bepalen hoe hij/zij de eigen kamer of woonruimte inricht? (met eigen spullen, enzovoorts.) Deze vraag is door 34 van de 34 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'weet ik niet' geantwoord. 4.6 Activiteiten en dagbesteding voor de bewoner Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de vragen die gaan over de activiteiten en dagelijkse bezigheden van de bewoner in de afgelopen 12 maanden. 23. Biedt het huis genoeg gezelligheid en contact met anderen? Deze vraag is door 33 van de 34 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'weet ik niet' geantwoord. 21

22 24. Gaan de bewoners prettig met elkaar om? Deze vraag is door 29 van de 34 respondenten beantwoord, 4 respondenten hebben 'weet ik niet' geantwoord. 25. Organiseert het huis genoeg activiteiten? Deze vraag is door 31 van de 34 respondenten beantwoord, 3 respondenten hebben 'weet ik niet' geantwoord. 26. Sluiten de georganiseerde activiteiten aan op wat de bewoner leuk vindt? Deze vraag is door 22 van de 34 respondenten beantwoord, 7 respondenten hebben 'weet ik niet' geantwoord. Bovendien hebben er 5 'niet van toepassing' geantwoord. 4.7 Maaltijden voor de bewoner Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de vragen die gaan over de maaltijden in de afgelopen 12 maanden. 27. Zien de warme maaltijden er verzorgd uit? Deze vraag is door 25 van de 34 respondenten beantwoord, 9 respondenten hebben 'weet ik niet' geantwoord. 22

23 28. Is er genoeg tijd om te eten? Deze vraag is door 25 van de 34 respondenten beantwoord, 9 respondenten hebben 'weet ik niet' geantwoord. 29. Is er genoeg hulp bij het eten? Deze vraag is door 25 van de 34 respondenten beantwoord, 7 respondenten hebben 'weet ik niet' geantwoord. Bovendien hebben er 2 'niet van toepassing' geantwoord. 4.8 Aanbevelen De respondenten is gevraagd om, op een schaal van 0-10, aan te geven in hoeverre zij de instelling zouden aanbevelen bij vrienden en familie. In onderstaande tabel staan de resultaten voor deze vraag weergegeven. Een 0 betekent: zeer waarschijnlijk niet. Een 10 betekent: zeer waarschijnlijk wel. De gemiddelden van de informatie zijn ook weergegeven. Huidige meting Landelijke Regionale Gemiddeld aanbevelingscijfer (n=34) (n=4520) (n=595) 30. Zou u de instelling bij uw vrienden en familie aanbevelen? Extra vragen Deze paragraaf toont de resultaten van de extra vragen die eventueel zijn gesteld aan de cliënten/vertegenwoordigers. Deze extra vragen zijn door de instelling zelf geformuleerd. Ze zijn geen onderdeel van de CQ-Index en vallen derhalve ook niet onder het CQ-accreditaat. Bij dit onderzoek zijn geen extra vragen gesteld. 23

24 24

25 5. Samenvatting In dit hoofdstuk beschrijven wij opvallende zaken en geven wij mogelijke verbeterpunten aan. U kunt deze bevindingen gebruiken als input voor verbetervoorstellen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen uw instelling te verhogen. Dit onderdeel van de rapportage is echter geen onderdeel van de CQ-richtlijnen, zoals opgesteld door Centrum Klantervaring Zorg en valt niet onder het CQ-accreditaat). De sterrentabel (paragraaf 2.4) toont dat De Bleerinck op 11 van de 12 indicatoren significant positiever scoort dan de landelijke groep. Het betreft de volgende indicatoren: 4.3 Ervaren bejegening 3.1 Zinvolle dag 1.1 Ervaringen met maaltijden 2.2 Ervaringen met schoonmaken 2.3 Ervaringen met inrichting 2.4 Ervaren privacy 5.1 Beschikbaarheid personeel 5.4 Ervaren kwaliteit personeel 6.1 Ervaren inspraak 6.2 Ervaren informatie 6.3 Aanbevelingsvraag De score op deze indicatoren wordt hieronder toegelicht. Op de overige indicatoren zijn geen significant afwijkende scores vastgesteld. In de sterrentabel (paragraaf 2.4) worden uw resultaten ook vergeleken met de reg ionale groep Noord. Wanneer we De Bleerinck vergelijken met de regionale, zien we dat de volgende indicatoren significant positief afwijken van de regionale groep: 2.2 Ervaringen met schoonmaken 3.1 Zinvolle dag 4.3 Ervaren bejegening 5.1 Beschikbaarheid personeel 6.3 Aanbevelingsvraag 4.3 Ervaren bejegening + De cliënten van De Bleerinck ervaren een goede bejegening ten opzichte van de landelijke groep. Van alle respondenten geeft 89% aan dat de zorgverleners meestal/altijd genoeg tijd hebben voor de bewoner (vraag 13). Daarnaast geeft 97% aan dat de zorgverlener meestal of altijd voldoende aandacht heeft voor hoe het met de bewoner gaat (vraag 14). Ten slotte antwoordt 94% dat de zorgverleners meestal of altijd goed antwoord geven op vragen (vraag 15). 3.1 Zinvolle dag + De bewoners van De Bleerinck ervaren volgens de vertegenwoordigers een zinvollere dag in vergelijking met de landelijke groep. Het huis biedt volgens 97% meestal of altijd gezelligheid en contact met anderen (vraag 23) en volgens 100% worden er meestal of altijd voldoende activiteiten georganiseerd (vraag 25). De activiteiten sluiten volgens 95% van de respondenten meestal/altijd aan op wat de bewoner leuk vindt (vraag 26). 1.1 Ervaringen met maaltijden + In vergelijking met de landelijke groep, zijn de vertegenwoordigers van De Bleerinck positiever over het eten en drinken. Van de respondenten geeft 100% aan dat de maaltijden er meestal of altijd verzorgd uitzien (vraag 27), 100% dat er meestal/altijd genoeg tijd is om te eten (vraag 28) en 96% dat er meestal/altijd genoeg hulp is bij het eten (vraag 29). 2.2 Ervaringen met schoonmaken + De vragenlijst bevat één vraag over de schoonmaak. Deze vraag is door de respondenten significant 25

26 positiever beoordeeld in vergelijking met de landelijke groep. 94% van de respondenten antwoordt dat de woonruimte meestal of altijd goed wordt schoongehouden (vraag 20). 2.3 Ervaringen met inrichting + De vragenlijst bevat één vraag over de inrichting van de woonruimte van de bewoner. Deze vraag is door de respondenten significant positiever beoordeeld in vergelijking met de landelijke groep. 97% van de respondenten antwoordt dat de bewoner zelf kan bepalen hoe de eigen kamer of woonruimte is ingericht (vraag 22). 2.4 Ervaren privacy + De indicator over privacy bestaat uit één vraag. 97% van de respondenten geeft aan dat de bewoner zich meestal of altijd met bezoek op een rustige plek kan terugtrekken (vraag 21). Dit is significant positiever dan de landelijke groep. 5.1 Beschikbaarheid personeel + Over de kwantiteit van het personeel, geeft 79% aan dat er meestal of altijd genoeg personeel in huis is (vraag 16). Dit is een significant hoger percentage dan de landelijke groep. 5.4 Ervaren kwaliteit personeel + In vergelijking met de landelijke groep zijn de vertegenwoordigers van De Ble erinck positief over de kwaliteit van het personeel. Van de respondenten geeft 100% aan dat de zorgverleners meestal of altijd goed met de bewoners om kunnen gaan (vraag 17). Daarnaast nemen de zorgverleners volgens 91% van de respondenten de gezondheidsklachten van de bewoners meestal of altijd serieus (vraag 18). Ten slotte vindt 100% dat de zorgverleners meestal of altijd vakkundig werken (vraag 19). 6.1 Ervaren inspraak + Vertegenwoordigers van De Bleerinck ervaren een goede inspraak. Zo geeft 88% van de respondenten aan dat zij meestal of altijd mee kunnen beslissen over wat voor zorg of hulp de bewoner krijgt (vraag 6) en zegt 97% dat de zorginstelling de afspraken over de verzorging en behandeling van de bewoner meestal of altijd goed nakomt (vraag 7). Verder geeft 97% aan dat de zorginstelling meestal of altijd voldoende open staat voor de wensen van de vertegenwoordiger (vraag 11). 6.2 Ervaren informatie + In vergelijking met de landelijke groep ervaren de vertegenwoordigers goede informatie. 97% van de respondenten geeft dat zij meestal/altijd weten bij wie zij terecht kunnen met vragen en problemen (vraag 8). De leidinggevende of contactpersoon is volgens 94% meestal/altijd makkelijk telefonisch en/of per te bereiken (vraag 9). Als er iets met de bewoner aan de hand is, wordt de vertegenwoordiger volgens 97% meestal/altijd snel op de hoogte gesteld (vraag 10). Ten slotte reageert de leiding of directie volgens 97% meestal/altijd goed op vragen en suggesties (vraag 12). 6.3 Aanbevelingsvraag + De indicator 9. Aanbevelingsvraag bestaat uit slechts 1 vraag. De Bleerinck heeft een significant hogere score behaald op deze vraag ten opzichte van de landelijke groep. De gemiddelde score op de vraag of men de instelling aan zou bevelen bij familie en vrienden is een 9.06 Hoewel op de overige indicatoren geen significant afwijkende scores zijn behaald, geeft nadere beschouwing van de onderliggende vragen per indicator inzicht in mogelijke verbeterpunten. Er zijn voor de overige indicatoren echter geen vragen die door 30% of meer van de respondenten negatief antwoord zijn. Dit is voor geen van de vragen het geval. Op indicatorniveau blijkt dat De Bleerinck op 11 indicatoren significant hoger scoort dan de landelijke groep. Dit is op zich een positief resultaat. Wij willen echter benadrukken dat de informatie geen norm is voor voldoende kwaliteit, of cliënttevredenheid. Het is aan De Bleerinck om eigen normen vast te stellen; deze normen kunnen per indicator en zelfs per vraag verschillen. De onderliggende vragen in hoofdstuk 4 geven u vervolgens meer informatie over mogelijke aangrijpingspunten voor verbeteracties. 26

27 Bijlage 1 Vragenlijst 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 Bijlage 2 Indicatoren Verantwoorde Zorg In deze bijlage wordt aangegeven welke onderliggende vragen uit de CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis tot de indicatoren behoren. 4.3 Ervaren bejegening Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 13 11% 64% 25% Vraag 14 3% 47% 50% Vraag 15 6% 24% 71% 2.1 Omgang met elkaar Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 24 21% 72% 7% 3.1 Zinvolle dag Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 23 3% 30% 67% Vraag 25 0% 32% 68% Vraag 26 5% 64% 32% 1.1 Ervaringen met maaltijden Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 27 0% 36% 64% Vraag 28 0% 12% 88% Vraag 29 4% 40% 56% 2.2 Ervaringen met schoonmaken Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 20 6% 26% 68% 2.3 Ervaringen met inrichting Nee Ja Vraag 22 3% 97% 35

36 2.4 Ervaren privacy Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 21 3% 12% 85% 5.1 Beschikbaarheid personeel Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 16 21% 54% 25% 5.4 Ervaren kwaliteit personeel Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 17 0% 42% 58% Vraag 18 9% 28% 63% Vraag 19 0% 33% 67% 6.1 Ervaren inspraak Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 6 12% 53% 35% Vraag 7 3% 41% 56% Vraag 11 3% 42% 55% 6.2 Ervaren informatie Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 8 3% 6% 91% Vraag 9 6% 30% 64% Vraag 10 3% 15% 82% Vraag 12 3% 41% 56% 36

37 Bijlage 3 Wensen van vertegenwoordigers Aan de vertegenwoordigers is gevraagd wat deze zouden willen veranderen aan de zorg. Bijvoorbeeld: Wat kan beter, zijn er dingen die u mist, wat kan het huis veranderen, of moeten de medewerkers anders werken? De antwoorden van de respondenten zijn in het onderstaande overzicht weergegeven. Wat zou u willen veranderen aan de zorg die de bewoner nu krijgt? Aansluiting vaste telefoon op de kamer. Als bewoners medicijnen krijgen moet er goed opgelet worden of de medicijnen echt doorgeslikt worden. Bewoners zo veel mogelijk en zo lang mogelijk laten bewegen. Dat er 's nachts meer personeel aanwezig is. Door de afwisseling van veel verschillend personeel worden de persoonlijke voorkeuren (bijvoorbeeld welke muziek wel/niet, welke tv-zender wel/niet, wel/geen gebruik van welke toiletartikelen) wel eens wat minder goed in de gaten gehouden. Er moeten genoeg medewerkers zijn. Er zijn twee huiskamers waar mijn moeder zit. Er mag wel op elke kamer een verzorgende zitten want als er niemand zit bij deze bewoners en er gebeurt iets, wie staat er dan? Daar moet meer controle over zijn en ze moeten het beter verdelen. Geen opmerkingen. Geen suggesties. Graag zo laten met medewerkers zoals het nu is. Ik ben heel tevreden. Ik wil niets veranderen, maar ben heel bang met de bezuinigingen. Kunnen ze deze kwaliteit nog behouden. We zien het nu al veranderen. Ik zou graag meer dingen met bewoners willen doen (als dit kan, zoals bloemschikken, muziek, enz. Meer informatie naar familie. Krijg weinig van bewoner mee omdat ze het zelf niet weet. Lastiger om op haar kamer iets te drinken. Ze heeft daar niets, of het bederft. Nu lopen we naar het café in het gebouw (ook geen probleem). Leiding ziet altijd demente mensen, familie gaat door een rouwproces. Meer oog voor de individuele bewoner. Bewoner wat vaker uit bed halen (bijv. met het eten) Minder wisseling van personeel, door bezuinigheden rouleert het personeel vaak. N.v.t. Een uitstekend verpleeghuis. Niets. Opletten wat bewoners aan "veilige" spullen in hun appartementen hebben. Een familielid van mij waarmee mijn familie geen contact wenst liet kippenvoer, oud brood, een kaarsje met aansteker en een waterkoker op mijn moeders kamer achter. Ik respecteer dat iedereen zijn/haar appartement zelf mag inrichten, maar dit is niet veilig voor de bewoneren zeker niet voor de bewoners die per ongeluk haar kamer binnentreden. Zij 9de verzorgers/verpleging) mogen bezoekers daar best over aanspreken. Veel meer personeel. De bewoners hebben veel hulp en aandacht nodig en dat schiet er helaas vaak bij in. Wij maken ons zorgen over de afname van het personeel op de huiskamer. Er moet steeds meer door minder mensen gebeuren. Familie doet ook veel, maar kan niet alles overnemen. 37

38 38

39 Bijlage 4 Waar zijn vertegenwoordigers tevreden over? Als afsluitende vraag is de vertegenwoordigers gevraagd waar zij (zeer) tevreden over zijn als het gaat om de zorg die de bewoner nu krijgt. De antwoorden van de respondenten zijn in het onderstaande overzicht weergegeven. Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die de bewoner nu krijgt? Aandacht en omgang. Aandacht, tijd, hygiëne. Als de bewoner iets echt niet wil, gebeurt dat ook niet (geen zin in bijv. activiteit) Het stimuleren tot een regelmatige en plezierige dagbesteding. Direct de familie informeren bij bijv. valpartij e.d. Altijd schoon. Netjes. Betrokken personeel, kleinschaligheid, bereiden maaltijden in de eigen woonkamer, rustige omgeving, benaderen werkelijke wereld, boodschappen doen, etc. Personeel neemt de tijd voor de bewoner, is lief, aardig en geduldig. Bewoner is bed patiënt en wordt altijd goed verzorgd. De gehele zorg, de sfeer op de afdeling, de rust die van het personeel uitgaat. Het geduld en af en toe een aai over de bol. Kortom wij allen (de gehele familie) zijn zeer tevreden over de Bleerinck in zijn geheel. De visie. Hoe gericht op deze groep mensen omgegaan wordt. De zorg is prima. Het personeel is heel erg lief voor de bewoners. Het het personeel met de bewoners omgaat. Altijd even een praatje maken als wij op bezoek komen (prima). Ik ben tevreden over de zorg die bewoner krijgt. Ik woon op ca. 300 km afstand en bezoek mijn moeder 5 à 6 keer per jaar. Bij ieder bezoek - ongeacht het uur van de dag - ziet mijn moeder er keurig verzorgd uit en is haar kamer schoon en opgeruimd. Wegens dementie kan zij niet meer communiceren. Mijn indruk is echter dat zij zich indit huis goed op haar plaats voelt. ik ben onder de indruk van de inzet en hulpvaardigheid van het personeel. Ja. Je kunt er altijd terecht voor bezoek. Kwaliteit. Mijn moeder is daar thuis (haar groep) haar veiligheid. Dit komt toch door de positieve, goede zorg. Na een aantal jaren mantelzorgen een grote opluchting voor ons. De zorg voor een dement iemand is ongelovelijk zwaar. Moeder is zeer tevreden. Wij ook. Over alles wat er met mijn man gedaan wordt heel tevreden. Over het algemeen is er een goede verzorging, goed eten, goede hygiëne en goede communicatie. Persoonlijke benadering. Respect voor de bewoner(s), betrokkenheid en het grote spectrum van een samenleving in het klein. Zorg, recreatie, een dorp in een woonwijk. Tot nu toe nog wel. Mijn vader is er eigenlijk nog te kort om een echt oordeel over te kunnen geven. Voorzover ik dat kan beoordelen alles. 39

40 Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die de bewoner nu krijgt? Vriendelijkheid en betrokkenheid van het personeel. Zeer betrokken bij de bewoners (het personeel). Een huis dat oog heeft voor familie en bewoners. 40

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vredewold, Vredewold. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden uw vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden uw vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden uw vertegenwoordigers van de zorg? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, februari 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Verzorgingshuis Marienstein onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. Prismant-onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Nieuwegein, juli 2017 Prismant is hét

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Verpleeghuis Bergweide, Verpleeghuis Bergweide. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2014 Kiwa

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Antoniushof. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Rehoboth. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Mienskipssintrum Leppehiem -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Meriant, Zorg thuis Heerenveen onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, oktober 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Johanneshove. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Mariposa. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Vivium Zorggroep, Woonzorgcentrum De Bolder. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Cedrah, Zorgcentrum Eben Haezer. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Woonzorg Unie Veluwe -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum Torenhof. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum Oversingel. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van De Buitensluis-verpleegafdeling Numansdorp Alerimus

Ervaringen contactpersonen van cliënten van De Buitensluis-verpleegafdeling Numansdorp Alerimus Ervaringen contactpersonen van cliënten van De Buitensluis-verpleegafdeling Numansdorp Alerimus Gemeten met de CQ-Index April 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Woonzorgcentrum De Gooise Waranda. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis-

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken cliënten...

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Stichting Sensire, Sensire Wijkzorg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? van alle ambulante teams Opvang onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Vivium Zorggroep, Woonzorgcentrum De Bolder -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Vivium Zorggroep, Verpleeghuis de Stichtse Hof -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQ-Index

Ervaringen contactpersonen van cliënten van St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQ-Index Ervaringen contactpersonen van cliënten van St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQ-Index December 2012 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? rapport van 10 voorzieningen onderzoek naar ervaringen van cliënten met de niet-ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en

Nadere informatie

Ervaringen bewoners SWZ Willibrord Wassenaar

Ervaringen bewoners SWZ Willibrord Wassenaar Ervaringen bewoners SWZ Willibrord Wassenaar Meting 2016 Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Curadomi onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Zorggroep Tangenborgh; locatie Oldersheem Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) Utrecht, juli 2012 Kiwa Prismant is hét

Nadere informatie

Agenda. Uitkomsten cliëntenraadpleging Consumer Doel: Quality Index Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek. Steenstraat

Agenda. Uitkomsten cliëntenraadpleging Consumer Doel: Quality Index Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek. Steenstraat Agenda Uitkomsten cliëntenraadpleging Consumer Doel: Quality Index Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Alrijne Dialoog Zorggroep, over sterke- en Oever verbeterpunten en Steenstraat 22 Opbouw

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juli 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, december 2011 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Antoniushof -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom Gemeten met de CQI index Februari 2016 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 3.2 Utrecht, september 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.?

Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.? Wat vinden uw cliënten van het Rotterdam e.o.? onderzoek naar ervaringen met de zorg binnen het Rotterdam e.o. Opdrachtgever: De Zellingen K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda drs.

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van De Open Waard Oud-Beijerland Alerimus

Ervaringen contactpersonen van cliënten van De Open Waard Oud-Beijerland Alerimus Ervaringen contactpersonen van cliënten van De Open Waard Oud-Beijerland Alerimus Gemeten met de CQ-Index April 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, juli 2013 ZorgDNA Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies en begeleiding

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg L.G. Bosman drs. J.J.M. Geraets D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen - de Kroon drs. A.C.M. Winters Van der Meer drs. D.C.

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Vreugdehof, Verpleeghuis- en Revalidatiecentrum Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verpleeghuis) Utrecht, januari 2012 Kiwa Prismant

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Consumer Quality Index

Consumer Quality Index Consumer Quality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Alrijne Zorggroep, locatie Oudshoorn 22 september 206 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten

Nadere informatie

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Oktober 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Zorgcirkel

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Zorgcirkel Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Voorjaar 08 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk werkend bureau

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting

Ervaringen met de zorg: samenvatting Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA SHDH Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, februari 2015 ZorgDNA SHDH Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van SWZ-Sophieke Wassenaar

Ervaringen contactpersonen van cliënten van SWZ-Sophieke Wassenaar Ervaringen contactpersonen van cliënten van SWZ-Sophieke Wassenaar Gemeten met de CQ-Index December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven

Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven Gemeten met de CQ-Index April 2014 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Augustus 2013 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling?

Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling? Wat vinden vertegenwoordigers van PG-cliënten van de dagverzorging/-behandeling? Onderzoek naar ervaringen met de dagverzorging/-behandeling Utrecht, december 14 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2017 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Onderzoek naar ervaringen van cliënten met de dagverzorging/- behandeling somatiek K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen De Kroon

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 2.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V t Derkshoes Westerbork

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V t Derkshoes Westerbork Ervaringen thuiszorgcliënten V&V t Derkshoes Westerbork Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding?

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? -onderzoek naar ervaringen met Gehandicaptenzorg L.G. Bosman M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting

Ervaringen met de zorg: samenvatting Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Sevagram Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, december 2014 ZorgDNA Sevagram Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek,

Nadere informatie

Ervaringen cliënten somatiek De Open Waard Alerimus Oud Beijerland

Ervaringen cliënten somatiek De Open Waard Alerimus Oud Beijerland Ervaringen cliënten somatiek De Open Waard Alerimus Oud Beijerland Meting 2015 Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Open Waard Alerimus Oud-Beijerland

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Open Waard Alerimus Oud-Beijerland Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Open Waard Alerimus Oud-Beijerland Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel Voorjaar 0 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk werkend

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Accolade Zorg

CQI-Concernrapport Accolade Zorg Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Accolade Zorg September 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum Hugo-Oord. De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum Hugo-Oord. De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners CQ-Index VV&T Zorgcentrum Hugo-Oord De Pieter Raat Stichting Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners ARGO BV 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 1 Opbouw

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten Volckaert-Oosterhout

Ervaringen thuiszorgcliënten Volckaert-Oosterhout Ervaringen thuiszorgcliënten Volckaert-Oosterhout Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Ervaringen bewoners Sint Elisabeth verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners Sint Elisabeth verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners Sint Elisabeth verpleeghuis Roosendaal Meting 2016 Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: augustus 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Gabriël Woonzorgcentrum. Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners

CQ-Index VV&T. Gabriël Woonzorgcentrum. Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners CQ-Index VV&T Gabriël Woonzorgcentrum Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw

Nadere informatie

Locatierapport. CQ-meting. Zorggroep Groningen - Innersdijk

Locatierapport. CQ-meting. Zorggroep Groningen - Innersdijk Locatierapport CQ-meting Zorggroep Groningen - Innersdijk In opdracht van Zorggroep Groningen Schaaksport 102 Postbus 8047 9718 LM Groningen T: (050) 549 5715 I: www.zorggroepgroningen.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2015 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie