Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat vinden uw bewoners van de zorg?"

Transcriptie

1 Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Rehoboth. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015

2 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal informeren, adviseren en ondersteunen en daarmee bijdragen aan een goede sturing en kwaliteit van de zorg. Uitgangspunten zijn: objectiviteit, gedegenheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. wortelt in de basis en heeft een sterke verbinding met de top van de zorg. Door die unieke sleutelpositie zijn wij bij uitstek in staat om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het landelijke beleid en ontwikkelingen in het veld. Wij ondersteunen onze klanten in hun streven de doeltreffendheid, doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren., Utrecht, juli Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van. Uitgever Ptolemaeuslaan 900, 3528 BV Utrecht Postbus 85200, 3508 AE Utrecht Telefoon Fax Publicatie van cijfers en/of tekst uit dit werk als toelichting of ondersteuning bij wetenschappelijke artikelen, boeken of scripties, is toegestaan mits daarbij geen sprake is van commerciële doeleinden en voor zover de bron duidelijk wordt vermeld. is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Onderzoeksmethode Aanleveren gegevens aan de Centrale Database Verantwoorde Zorg Opbouw van de rapportage Samenstelling spiegelgroep(en) Leeswijzer Steekproeftrekking Respons 9 2. Resultaten op de indicatoren Aantal respondenten per indicator Positieve en negatieve antwoorden Gemiddelde score Significante afwijkingen Trendanalyse Persoonskenmerken van de bewoners Hoe ervaren uw bewoners de zorg- en dienstverlening? Deskundigheid zorgverleners Afspraken en overleg Communicatie en informatie Woon- en leefomstandigheden Overige vragen Tot slot Extra vragen 27 5 Samenvatting 29 Bijlage 1 Vragenlijst 31 Bijlage 2 Indicatoren Verantwoorde Zorg 39 Bijlage 3 Wensen van bewoners 41 Bijlage 4 Waar zijn uw bewoners tevreden over? 43

4 4

5 1. Inleiding 1.1 CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg In 2015 heeft in uw instelling een cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd onder cliënten die van uw instelling verpleging en/of verzorging ontvangen. Het betreffende cliëntwaarderingsonderzoek is uitgevoerd met de CQ-Index. De CQ-Index Verpleging Verzorging & Thuiszorg (VV&T) bestaat uit drie vragenlijsten, elk voor een andere doelgroep: 1) CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis; vragenlijst voor interviews met bewoners; deze lijst is gericht op cliënten die langer dan één maand in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven en met wie een interview kan worden gehouden. De lijst is niet bedoeld voor reactivering- of revalidatiecliënten. 2) CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis; vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners; deze lijst is gericht op vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten die langer dan één maand in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven. De lijst is niet bedoeld voor cliënten met kortdurend verblijf, respijtzorg e.d. 3) CQ-Index Ervaringen met de zorg thuis; vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen; deze lijst is gericht op thuiswonende cliënten van 18 jaar en ouder, die thuis (eventueel in een aanleunwoning) gedurende een periode van minimaal zes maanden Persoonlijke verzorging en/of Verpleging ontvangen van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen. Deze lijst is niet bedoeld voor cliënten met enkelvoudige Huishoudelijke Verzorging of enkelvoudige Begeleiding Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek waarvoor de CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis; vragenlijst voor interviews met bewoners is gebruikt. De afkorting CQ-Index staat voor Consumer Quality Index. Het instrument meet de ervaringen die bewoners hebben gehad met de zorgverlening. De CQ-vragenlijsten voor de VV&T sector zijn ontwikkeld in overleg met de partijen die ook betrokken zijn bij het opstellen van de Normen Verantwoorde Zorg en het daarvan afgeleide toetsingskader. Zorgorganisaties in de VV&T sector zijn verplicht om eens per twee jaar een cliëntenraadpleging uit te voeren met de CQ-Index. De vragenlijsten zijn in beheer bij het Centrum Klantervaring Zorg

6 1.2 Onderzoeksmethode De vragenlijst CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis bevat 29 vragen. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende thema s: Over uzelf; Deskundigheid zorgverleners; Afspraken en overleg; Communicatie en informatie; Woon- en leefomstandigheden; Overige vragen; Tot slot. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van versie 4.1 van de vragenlijst. Naast de indeling in thema s, zijn de vragen ook onderverdeeld in zogeheten kwaliteitsindicatoren. In onderstaand overzicht is te zien welke vragen bij welke indicatoren horen. Indicatoren Vragen 4.3 Ervaren bejegening 16, 17, Omgang met elkaar Zinvolle dag A Ervaringen met maaltijden B Ervaringen met maaltijden Ervaringen met schoonmaken Ervaringen met inrichting Ervaren privacy Beschikbaarheid personeel Ervaren kwaliteit personeel 6, 8, 9, Ervaren veiligheid Ervaren inspraak 11, 12, Ervaren informatie 14, Aanbevelingsvraag 27 De vragenlijst is op 10 en 11 juni 2015 afgenomen door interviewers in face-to-face interviews bij bewoners van uw instelling. Voorafgaand aan het onderzoek is bepaald welke bewoners benaderbaar zijn voor een interview en welke volgens landelijk vastgestelde exclusiecriteria niet kunnen meewerken aan het onderzoek. Zo zijn bijvoorbeeld bewoners die nog te kort in uw instelling verbleven om op alle vragen een antwoord te kunnen geven, uitgesloten van het onderzoek. Indien er meer dan 33 bewoners benaderbaar waren, zijn er vervolgens 33 bewoners geselecteerd door middel van een aselecte steekproef, geheel volgens de CQ-richtlijnen. Doordat de respondenten op deze vastgestelde manier geselecteerd worden, wordt de kans op vertekening van de resultaten geminimaliseerd en zijn de resultaten van uw organisatie vergelijkbaar met de resultaten van andere organisaties. 6

7 1.3 Aanleveren gegevens aan de Centrale Database Verantwoorde Zorg Eén van de doelen van de landelijke meting met de CQ-index VV&T is om de prestaties van verschillende zorgaanbieders in Nederland vergelijkbaar te maken. Wij zullen hiertoe uw gegevens aanleveren aan de landelijke database. 1.4 Opbouw van de rapportage Het rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten op indicatorniveau volgens de werkinstructies het Centrum Klantervaringen Zorg 2. Hoofdstuk 3 beschrijft de persoonskenmerken van de geïnterviewde bewoners. In hoofdstuk 4 volgen de resultaten van de interviews per vraag. In hoofdstuk 5 worden opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten genoemd. Deze bevindingen kunnen als input dienen voor verbeteringsvoorstellen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen uw instelling te verhogen. Dit hoofdstuk vormt echter geen onderdeel van de CQ-richtlijnen, zoals opgesteld door Centrum Klantervaring Zorg en valt derhalve niet onder het CQ-accreditaat. 1.5 Samenstelling spiegelgroep(en) De resultaten van uw instelling zijn vergeleken met de resultaten van andere verpleeg- en verzorgingshuizen die vanaf januari 2014 het onderzoek bij lieten uitvoeren, de zogenaamde landelijke spiegelinformatie. De landelijke spiegelinformatie bevat gegevens van 187 organisatorische eenheden (5366 cliënten). In dit rapport is naast de landelijke spiegelinformatie ook spiegelinformatie uit de regio weergegeven. Uw instelling is vergeleken met de instellingen in de provincie Gelderland. De regionale spiegelinformatie bevat gegevens van 45 organisatorische eenheden (1047 cliënten). Deze spiegelinformatie biedt u de mogelijkheid om uw eigen resultaten in perspectief te plaatsen. 2 CQI Werkinstructies VVT Bewoners landelijke meting versie 4.1 april

8 1.6 Leeswijzer In hoofdstuk 4 staan alle vragen uit de vragenlijst in een grafiek weergegeven. Hieronder staat een voorbeeld van de wijze waarop de resultaten worden weergegeven. Vraag 6. Werken de zorgverleners vakkundig? In de bovenste balk ziet u uw eigen resultaten. In de tweede balk zijn de resultaten weergegeven van alle door gemeten instellingen, de zogenaamde spiegelgroep. In de derde balk staan de resultaten van de vorige meting. In de onderste balk zijn de resultaten weergegeven van alle door Kiwa Carity gemeten instellingen in uw regio. In bovenstaand voorbeeld geeft 3% van de respondenten van uw instelling aan dat de zorgverleners soms tot nooit vakkundig zijn; 50% antwoordt met 'meestal'; en volgens 47% zijn de zorgverleners altijd vakkundig. De grafieken die in dit rapport zijn opgenomen, tonen de antwoorden op de gestelde vragen. De antwoorden worden in percentages weergegeven. Als de bewoners een vraag met niet van toepassing, niet nodig of weet niet hebben beantwoord, is dit boven de tabel weergegeven. De antwoorden van deze respondenten zijn niet in de tabel weergegeven. De percentages in sommige tabellen komen opgeteld uit op 99% of 101%. Dit heeft te maken met de afronding van decimalen. Waar in dit rapport n.i. staat, betekent dit dat de vraag door geen van de respondenten is ingevuld. De percentages van de vorige meting in het huidige rapport kunnen afwijken van de resultaten in het rapport van de vorige meting. Dit heeft te maken met aanpassingen in de analyse van de antwoorden op de gestelde vragen. 8

9 1.7 Steekproeftrekking De doelgroep voor dit onderzoek werd gevormd door alle cliënten van Rehoboth. Van deze cliënten zijn na toepassing van de CQI-exclusiecriteria 15 cliënten uitgesloten van deelname aan het onderzoek. In onderstaande tabel staat weergegeven hoe veel cliënten om welke reden zijn uitgesloten van deelname. Tabel 1.1 Exclusiecriteria Exclusiecriteria Aantal Verblijft korter dan één maand in de instelling 0 Revalidatie of reactivering 0 Kortdurend verblijf 0 Ernstig ziek 0 Terminale zorg en/of verblijf op palliatieve zorg unit 0 Ernstige psychiatrische problematiek 0 Dementie 0 Indicatie psychogeriatrie 15 In de voorgaande 12 maanden al eerder aangeschreven voor een CQ-meting 0 Andere zwaarwegende redenen Respons Van alle cliënten in de steekproef en op de reservelijst zijn 36 cliënten benaderd voor deelname aan het onderzoek. In totaal zijn er 34 interviews gestart. 3 cliënten zijn niet geïnterviewd, omdat de cliënt was overleden of geen medewerking wilde verlenen. Van de vragenlijsten die ingevuld retour gekomen zijn, zijn de volgende vragenlijsten uitgesloten van analyse: 1 respondent van wie het interview is afgebroken en 1 respondent die onvoldoende vragen heeft beantwoord. Zo zijn in totaal 2 vragenlijsten uitgesloten van analyse. Het aantal vragenlijsten dat wel meegenomen is in de analyse, komt hiermee op 32. Het bijbehorende respons percentage is 94%. Tabel 1.2 Respons Omschrijving Aantal Totaal benaderd 36 Cliënt overleden 1 Geen medewerking 2 Totaal geïnterviewd 34 Revalidatie 0 Interview afgebroken 1 Onvoldoende vragen 1 Dubbel ingevulde vragenlijsten 0 Aantal vragenlijsten in analyse 32 Respons percentage 94 % Totaal benaderd: alle cliënten met wie een interview gestart is. Aantal vragenlijsten in analyse: totaal geïnterviewd minus revalidatie, interview afgebroken, onvoldoende vragen, dubbel ingevulde vragenlijsten. Respons percentage: percentage vragenlijsten in analyse van totaal geïnterviewd 9

10 10

11 2. Resultaten op de indicatoren Dit hoofdstuk toont de resultaten van het onderzoek op het niveau van de veertien indicatoren. Het overzicht van de indicatoren en de bijbehorende vragen vindt u in Hoofdstuk 1. De score op een indicator wordt voor een respondent alleen berekend, wanneer minimaal de helft van de vragen van de indicator zijn beantwoord. Als dat niet het geval is, wordt de respondent niet meegenomen in de berekening van de indicator. De benchmarkvergelijking die uitvoert valt buiten de CQI-richtlijnen en betreft een vergelijking met eigen data. biedt u een benchmarkvergelijking zonder casemix correctie van de data. 2.1 Aantal respondenten per indicator Doordat een respondent alleen meegenomen wordt bij de berekening van een indicator wanneer hij/zij minimaal de helft van de vragen heeft beantwoord, kan het aantal respondenten per indicator verschillen. In onderstaande tabel staat weergegeven op hoeveel respondenten de indicatoren berekend zijn. Dit aantal heeft betrekking op alle tabellen en grafieken in dit hoofdstuk. Tabel 2.1 Aantal respondenten per indicator Indicatoren Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting Provinciale spiegel 4.3 Ervaren bejegening Omgang met elkaar Zinvolle dag A Ervaringen met maaltijden B Ervaringen met maaltijden Ervaringen met schoonmaken Ervaringen met inrichting Ervaren privacy Beschikbaarheid personeel Ervaren kwaliteit personeel Ervaren veiligheid Ervaren inspraak Ervaren informatie Aanbevelingsvraag

12 2.2 Positieve en negatieve antwoorden Onderstaande figuur geeft per kwaliteitsindicator aan wat het percentage cliënten is dat een positief (groen) antwoord of een negatief (paars) antwoord gaf. Hierbij is per vraag bepaald of een antwoord positief of negatief is. Uw percentages zijn vergeleken met de percentages van de spiegelinformatie. Figuur 2.1 Positieve en negatieve antwoorden 12

13 2.3 Gemiddelde score In onderstaande figuur en tabel wordt per indicator weergegeven wat de gemiddelde score is van uw organisatie en de spiegelgroep(en). Een overzicht van de onderliggende vragen per indicator vindt u in Bijlage 2. De gemiddelde score varieert van 1 tot 4. Hiervoor geldt: een score richting 4 is positiever en een score richting 1 is negatiever. Dus hoe dichter de lijn bij de buitenkant van het web ligt, hoe hoger (positiever) de gemiddelde score is. Figuur 2.2 Spinnenweb De indicator Aanbevelingsvraag is niet opgenomen in bovenstaand figuur omdat hier sprake is van een andere schaalverdeling, namelijk 1 tot en met 10. De indicator heeft een gemiddelde score van Hoe dichter de gemiddelde score bij de 10 ligt des te zekerder de respondenten zijn om de instelling aan te bevelen bij familie en vrienden. 13

14 Tabel 2.2 Scores op de indicatoren Indicatoren Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting Provinciale spiegel 4.3 Ervaren bejegening Omgang met elkaar Zinvolle dag A Ervaringen met maaltijden B Ervaringen met maaltijden Ervaringen met schoonmaken Ervaringen met inrichting Ervaren privacy Beschikbaarheid personeel Ervaren kwaliteit personeel Ervaren veiligheid Ervaren inspraak Ervaren informatie Aanbevelingsvraag

15 2.4 Significante afwijkingen In de onderstaande tabel staat per indicator weergegeven of uw resultaten significant afwijken van de spiegelgroep(en). Een resultaat is significant afwijkend wanneer de kans zeer klein is (<5%) dat dit aan toeval toe te schrijven is. Een score van één ster, wil zeggen dat uw organisatie op de betreffende indicator significant lager scoort ten opzichte van de spiegelgroep. Twee sterren geven aan dat er geen significant verschil is gevonden en drie sterren laten zien dat uw organisatie significant hoger scoort. Tabel 2.3 Sterrentabel Indicatoren Landelijke spiegel Vorige meting Provinciale spiegel 4.3 Ervaren bejegening ** * ** 2.1 Omgang met elkaar ** * ** 3.1 Zinvolle dag * * * 1.1A Ervaringen met maaltijden * * * 1.1B Ervaringen met maaltijden ** * ** 2.2 Ervaringen met schoonmaken ** ** ** 2.3 Ervaringen met inrichting ** ** ** 2.4 Ervaren privacy ** ** *** 5.1 Beschikbaarheid personeel ** ** ** 5.4 Ervaren kwaliteit personeel ** ** ** 7.5 Ervaren veiligheid ** ** ** 6.1 Ervaren inspraak ** ** ** 6.2 Ervaren informatie ** ** ** 6.3 Aanbevelingsvraag * * * Samenhang sterrentabel en KiesBeter.nl Het aantal sterren dat in tabel 2.3 is weergegeven komt niet overeen met hetgeen op KiesBeter.nl staat. Dit heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste redenen noemen we hier. Allereerst is de spiegelgroep (de door gemeten instellingen) in deze rapportage niet gelijk aan de groep waarmee u vergeleken wordt op KiesBeter.nl (alle instellingen in Nederland die een CQ-meting hebben laten uitvoeren). Daarnaast is de weergave van de sterren anders in deze rapportage dan op KiesBeter.nl. In dit rapport wordt berekend of de score van uw instelling significant afwijkt van onze spiegelgroep(en). Bij KiesBeter.nl worden de scores van alle instellingen afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Voor uw instelling wordt dan berekend hoeveel de resultaten afwijken van het gemiddelde. Dit betreft dus een indeling in categorieën op basis van hoeveel een instelling afwijkt van het landelijke gemiddelde en niet een significante afwijking. Tenslotte worden de gegevens op KiesBeter.nl nog gecorrigeerd voor kenmerken van de cliëntenpopulatie. Die correctie passen wij niet toe. 15

16 2.5 Trendanalyse In onderstaande grafiek is de trendanalyse weergegeven. Per indicator wordt weergegeven in welke mate de meting van 2013 afwijkt van de meting in De groene en paarse balken geven de scores van Rehoboth in 2015 aan. In het groen is aangegeven dat in 2015 positiever wordt gescoord dan in 2013 en in het paars is aangegeven dat in 2015 negatiever wordt gescoord dan in De afwijking is weergegeven in percentages. Een groene balk van 10% betekent dat deze indicator een 10% positievere score heeft in 2015 ten opzichte van Een sterretje bij de indicatornaam geeft aan dat er een significant verschil is vastgesteld. Figuur 2.3 Trendanalyse 16

17 3. Persoonskenmerken van de bewoners Hieronder vindt u een overzicht van de persoonskenmerken van de bewoners die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Leeftijd en opleidingsniveau De gemiddelde leeftijd van de cliënten is 88 jaar.. Tabel 3.1 Leeftijd Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting Provinciale spiegel Leeftijd (n=32) (n=5280) (n=33) (n=1037) Gemiddelde leeftijd (jaar) Van de cliënten heeft 0% geen onderwijs gehad of de opleiding niet afgemaakt. 69% heeft alleen de lagere school afgemaakt. 28% heeft VMBO, MAVO of MBO of voortgezet onderwijs. 3% heeft HBO of WO als hoogst voltooide opleidingsniveau. Tabel 3.2 Opleidingsniveau Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting Provinciale spiegel Opleidingsniveau (n=32) (n=5280) (n=33) (n=1037) Geen onderwijs 0% 2% 6% 2% Lagere school 69% 49% 52% 50% VMBO 25% 23% 24% 24% MAVO 0% 12% 3% 9% MBO 3% 5% 3% 6% Voortgezet onderwijs 0% 3% 6% 3% HBO 3% 3% 6% 3% WO 0% 1% 0% 1% Anders 0% 1% 0% 1%. 17

18 Lengte van verblijf Tabel 3.3 geeft weer hoe lang de geïnterviewde bewoners in uw instelling verblijven. 38% van de bewoners verblijft meer dan vijf jaar in uw instelling. 44% twee tot vijf jaar, 3% één tot twee jaar, 16% zes maanden tot een jaar en 0% verblijft minder dan zes maanden in uw instelling. Tabel 3.3 Verblijfsduur Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting Provinciale spiegel Lengte van verblijf (n=32) (n=5280) (n=33) (n=1037) Minder dan een half jaar 0% 8% 0% 8% 6 tot 12 maanden 16% 11% 12% 10% 1 tot 2 jaar 3% 21% 36% 22% 2 tot 5 jaar 44% 36% 30% 36% Meer dan 5 jaar 38% 24% 21% 23% Reden van verblijf Onderstaande tabel geeft de redenen van verblijf in uw instelling weer. Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk. Tabel 3.4 Reden van verblijf Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting Provinciale spiegel Reden van verblijf (n=32) (n=5280) (n=33) (n=1037) Niet meer zelfstandig wonen 88% 81% 91% 88% Lichamelijke beperkingen 50% 56% 76% 62% Chronische ziekten 22% 17% 15% 20% Na ziekenhuisopname 6% 14% 9% 13% Na ongeval 3% 2% 3% 3% Herstel of revalidatie 0% 0% 3% 1% Zintuiglijke handicaps 6% 4% 3% 4% Verstandelijke handicaps 0% 0% 0% 0% Psychosociale problemen 0% 4% 0% 4% Terminale fase 0% 0% 0% 0% Opname partner in verpleeghuis 19% 9% 9% 6% Anders 0% 8% 0% 9% 18

19 Gezondheid Van de respondenten geeft 0% dat zijn/haar gezondheid uitstekend of zeer goed is. 94% vindt de gezondheid goed of matig en 6% geeft aan dat zijn/haar gezondheid slecht is. Tabel 3.5 Gezondheid Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting Provinciale spiegel Gezondheid (n=32) (n=5280) (n=33) (n=1037) Uitstekend 0% 1% 0% 1% Zeer goed 0% 5% 15% 5% Goed 47% 39% 30% 42% Matig 47% 46% 39% 44% Slecht 6% 10% 15% 8% 19

20 20

21 4. Hoe ervaren uw bewoners de zorg- en dienstverlening? In dit hoofdstuk worden de resultaten van de CQ-Index per vraag weergegeven. De bewoners zijn in een interview gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot de zorg die zij hebben ontvangen in de instelling in de afgelopen 12 maanden. Daarbij gaat het over diverse onderwerpen en kwaliteitsaspecten die aan de orde komen in het Toetsingskader voor verantwoorde zorg in verpleegen verzorgingshuizen. 4.1 Deskundigheid zorgverleners Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de vragen die gaan over de deskundigheid en beschikbaarheid van zorgverleners in dit huis in de afgelopen 12 maanden. Met zorgverleners wordt hier bedoeld verzorgenden en verpleegkundigen. 6. Werken de zorgverleners vakkundig? Deze vraag is door 30 van de 32 respondenten beantwoord, 2 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 7. Is er genoeg personeel in huis? Deze vraag is door 23 van de 32 respondenten beantwoord, 9 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 8. Zijn uw zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen? Deze vraag is door 30 van de 32 respondenten beantwoord, 2 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 21

22 9. Houden de verzorgenden en verpleegkundigen rekening met wat u zelf wel en niet kunt? Deze vraag is door 32 van de 32 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 10. Nemen de zorgverleners uw gezondheidsklachten serieus? Deze vraag is door 26 van de 32 respondenten beantwoord, 5 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 4.2 Afspraken en overleg In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen die gaan over de afspraken en het overleg met de zorginstelling over de zorg, bij opname van de bewoner of in de afgelopen 12 maanden. 11. Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp u krijgt? Deze vraag is door 32 van de 32 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 12. Kunt u meebeslissen over wanneer u zorg of hulp krijgt? Deze vraag is door 32 van de 32 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 22

23 13. Komt het huis de afspraken over uw verzorging en behandeling goed na? Deze vraag is door 31 van de 32 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 4.3 Communicatie en informatie In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen over de communicatie en informatie in de afgelopen 12 maanden. De eerst twee vragen gaan over de informatie die de bewoner van de zorginstelling heeft ontvangen, de overige vragen gaan over de manier waarop zorgverleners met de bewoner omgaan. 14. Geeft het huis u genoeg informatie over wat zij voor u kan doen? (over de mogelijkheden van het wonen, de zorg, de activiteiten, enz.) Deze vraag is door 29 van de 32 respondenten beantwoord, 3 respondenten hebben 'weet niet' geantwoord. 15. Geeft de zorginstelling u genoeg informatie over uw rechten? (bijv. dat u mag meebeslissen over de zorg en behandelingen, en dat u kunt klagen) Deze vraag is door 26 van de 32 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'weet niet' geantwoord. 16. Luisteren zorgverleners aandachtig naar u? Deze vraag is door 31 van de 32 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'n.v.t./niet nodig' geantwoord.. 23

24 17. Geven de zorgverleners goed antwoord op uw vragen? Deze vraag is door 31 van de 32 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 18. Hebben de verzorgenden en verpleegkundigen voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? Deze vraag is door 31 van de 32 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 4.4 Woon- en leefomstandigheden Deze paragraaf gaat over de ervaringen van de bewoner met het wonen in de afgelopen 12 maanden. 19. Wordt uw woonruimte goed schoon gehouden? (uw woon-/slaapkamer, toilet en douche/badkamer) Deze vraag is door 32 van de 32 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 20. Gaan de bewoners prettig met elkaar om? Deze vraag is door 26 van de 32 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 24

25 21. Kunt u zich met bezoek op een rustige plek terugtrekken? Deze vraag is door 32 van de 32 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 22. Voelt u zich veilig in huis? Deze vraag is door 32 van de 32 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'n.v.t./weet niet' geantwoord. 23. Kunt u zelf bepalen hoe u de kamer of woonruimte inricht? (met eigen spullen, enzovoorts) Deze vraag is door 32 van de 32 respondenten beantwoord. 4.5 Overige vragen 24. Organiseert het huis genoeg activiteiten? Deze vraag is door 26 van de 32 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 25

26 25. Zijn de maaltijden lekker? Deze vraag is door 32 van de 32 respondenten beantwoord, geen van de respondenten heeft 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 26. Is de sfeer tijdens het eten goed? Deze vraag is door 14 van de 32 respondenten beantwoord, 18 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' geantwoord. 4.6 Tot slot De respondenten is gevraagd om, op een schaal van 0-10, aan te geven in hoeverre zij de instelling zouden aanbevelen bij vrienden en familie. In onderstaande tabel staan de resultaten voor deze vraag weergegeven. Een 0 betekent: zeer waarschijnlijk niet. Een 10 betekent: zeer waarschijnlijk wel. De gemiddelden van de spiegelinformatie zijn ook weergegeven. Huidige meting Landelijke spiegel Vorige meting Provinciale spiegel Gemiddeld aanbevelingscijfer (n=32) (n=5179) (n=33) (n=1014) 27. Zou u de instelling bij uw vrienden en familie aanbevelen?

27 4.7 Extra vragen Deze paragraaf toont de resultaten van de extra vragen die eventueel zijn gesteld aan de cliënten/vertegenwoordigers. Deze extra vragen zijn door de instelling zelf geformuleerd. Ze zijn geen onderdeel van de CQ-Index en vallen derhalve ook niet onder het CQ-accreditaat. 1. Is de Protestants Christelijke identiteit voor u van overweging om voor Woonzorg Unie Veluwe te kiezen? 2. Voldoet de Protestants Christelijke identiteit van Woonzorg Unie Veluwe aan uw verwachting?. 27

28 3. Ervaart u dat Woonzorg Unie Veluwe zich voldoende positief onderscheidt ten opzichte van andere organisaties (verzorgingshuizen/verpleeghuizen)? 4. Bent u op de hoogte van wat de cliëntenraad voor u doet? 28

29 5 Samenvatting In dit hoofdstuk beschrijven wij opvallende zaken en geven wij mogelijke verbeterpunten aan. U kunt deze bevindingen gebruiken als input voor verbetervoorstellen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen uw instelling te verhogen. Dit onderdeel van de rapportage is echter geen onderdeel van de CQ-richtlijnen, zoals opgesteld door Centrum Klantervaring Zorg en valt niet onder het CQ-accreditaat). De sterrentabel (paragraaf 2.4) toont dat Rehoboth op 3 van de 14 indicatoren significant negatiever scoort dan de landelijke spiegelgroep. Het betreft de volgende indicatoren: 3.1 Zinvolle dag 1.1A Ervaringen met maaltijden 6.3 Aanbevelingsvraag De score op deze indicatoren wordt hieronder toegelicht. Op de overige indicatoren zijn geen significant afwijkende scores vastgesteld. In de sterrentabel (paragraaf 2.4) worden uw resultaten ook vergeleken met de regionale spiegelgroep Gelderland. Wanneer we Rehoboth vergelijken met de regionale spiegel, zien we dat de volgende indicator significant positief afwijkt van de regionale spiegelgroep: 2.4 Ervaren privacy De volgende indicatoren wijken significant negatief af van de regionale spiegelgroep: 1.1A Ervaringen met maaltijden 3.1 Zinvolle dag 6.3 Aanbevelingsvraag 3.1 Zinvolle dag - De bewoners van Rehoboth ervaren een minder zinvolle dag in vergelijking met de landelijke spiegelgroep. Volgens 15% worden er nooit of soms voldoende activiteiten georganiseerd (vraag 24). 1.1A Ervaringen met maaltijden - Van de respondenten geeft 41% aan dat de maaltijden nooit of soms lekker zijn (vraag 25). 6.3 Aanbevelingsvraag - De indicator 9. Aanbevelingsvraag bestaat uit slechts 1 vraag. Rehoboth heeft een significant lagere score behaald op deze vraag ten opzichte van de landelijke spiegelgroep. De gemiddelde score op de vraag of men de instelling aan zou bevelen bij familie en vrienden is een 7.6. Hoewel op de overige indicatoren geen significant afwijkende scores zijn behaald, geeft nadere beschouwing van de onderliggende vragen per indicator inzicht in mogelijke verbeterpunten. We kijken daarbij naar de vragen die door 30% of meer van de respondenten negatief beantwoord zijn. 5.1 Beschikbaarheid personeel Is er genoeg personeel in huis (vraag 7)? Van de respondenten geeft 39% aan dat er nooit/soms genoeg personeel is. Op de volgende indicatoren heeft Rehoboth significant slechtere resultaten gehaald ten opzichte van de vorige meting: 1.1A Ervaringen met maaltijden 1.1B Ervaringen met maaltijden 2.1 Omgang met elkaar 3.1 Zinvolle dag 4.3 Ervaren bejegening 6.3 Aanbevelingsvraag 29

30 Op indicatorniveau blijkt dat Rehoboth op 3 indicatoren significant lager scoort dan de landelijke spiegelgroep. De onderliggende vragen in hoofdstuk 4 geven u meer informatie over mogelijke aangrijpingspunten voor verbeteracties. Wij willen echter benadrukken dat de spiegelinformatie geen norm is voor voldoende kwaliteit, of cliënttevredenheid. Het is aan Rehoboth om eigen normen vast te stellen; deze normen kunnen per indicator en zelfs per vraag verschillen. 30

31 Bijlage 1 Vragenlijst 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 Bijlage 2 Indicatoren Verantwoorde Zorg In deze bijlage wordt aangegeven welke onderliggende vragen uit de CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis tot de indicatoren behoren. 4.3 Ervaren bejegening Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 16 10% 42% 48% Vraag 17 3% 48% 48% Vraag 18 16% 45% 39% 2.1 Omgang met elkaar Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 20 4% 73% 23% 3.1 Zinvolle dag Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 24 15% 73% 12% 1.1A Ervaringen met maaltijden Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 25 41% 47% 13% 1.1B Ervaringen met maaltijden Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 26 0% 64% 36% 2.2 Ervaringen met schoonmaken Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 19 16% 47% 38% 2.3 Ervaringen met inrichting Nee Ja Vraag 23 0% 100% 2.4 Ervaren privacy Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 21 0% 0% 100% 39

40 5.1 Beschikbaarheid personeel Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 7 39% 39% 22%. 5.4 Ervaren kwaliteit personeel Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 6 3% 50% 47% Vraag 8 7% 27% 67% Vraag 9 6% 19% 75% Vraag 10 4% 15% 81% 7.5 Ervaren veiligheid Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 22 6% 6% 88% 6.1 Ervaren inspraak Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 11 13% 41% 47% Vraag 12 6% 38% 56% Vraag 13 3% 52% 45% 6.2 Ervaren informatie Nee Ja Vraag 14 3% 97% Vraag 15 4% 96% 40

41 Bijlage 3 Wensen van bewoners Als afsluitende vraag is de bewoners gevraagd wat deze zou willen veranderen aan de zorg. Bijvoorbeeld: Wat kan beter, zijn er dingen die u mist, wat kan het huis veranderen, of moeten de medewerkers anders werken? De antwoorden van de respondenten zijn in het onderstaande overzicht weergegeven. Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu thuis krijgt? De bewoner is erg mopperig, mist het vorige huis en de ruimte die daar was. Er deugt dan ook niet veel aan het huis. De bewoner is erg tevreden over de zorg en met name over de zusters. De bewoner is tevreden. De bewoner is zeer tevreden. De bewoner merkt al dat er de afgelopen tijd bezuinigd is, minder personeel, te weinig tijd voor de schoonmaakster en minder keuze bij het eten. De bewoner vindt dat jong personeel meer respect kan tonen voor de bewoners. De zusters hebben te weinig tijd. De bewoner wil een zuster hebben, die rustig is. De familie kan ook meehelpen met de schoonmaak. De bewoner vindt het vervelend dat de bewoners niet samen danken na het eten, voor het eten wordt er gebeden. Als de bewoners klaar zijn met het eten, lopen ze weg en gaan ze niet samen danken. De bewoner wil niets veranderen, de zusters hebben alleen steeds minder tijd. Maar ze werken erg hard. De bewoner woont hier nog niet zo lang maar is tot nu toe tevreden. De bewoner is tevreden, het is een gezellig huis. Het personeel moet alleen meer tijd krijgen, voor schoonmaak en verzorging. De communicatie is niet goed, er wordt langs elkaar gewerkt. De bewoner vindt het prettig dat de bewoner kan wandelen in de directe omgeving. De keuken gaat weg. De zusters hebben weinig tijd om een praatje te maken met de bewoner. Weinig contact met de zusters. De onderlinge communicatie werkt niet. Het systeem werkt niet goed, de kerkdienst op tv komt niet op het scherm. En de bewoner wil graag de diensten volgen in zijn/haar appartement. De zorg is erg goed, de bewoner kan nog veel zelf. Het valt wel op dat er steeds minder personeel is, hoewel de bewoner daar zelf niet veel last van heeft. De zorg is goed, de zusters hebben alleen altijd haast. De zorg is goed. De zusters hebben vaak haast. De zusters mogen de bewoner eerder helpen, de bewoner wil naar de koffie. De zusters zijn soms haastig. Er hoeft niets te veranderen, er moet alleen niet verder bezuinigd worden. Er is te weinig personeel. Er is te weinig personeel. Steeds weer verschillende zusters, de zusters wisselen van de afdelingen. Dat vindt de bewoner niet prettig. De zusters mopperen niet. Het eten is een beetje flauw, geen zout erbij. 41

42 42

43 Bijlage 4 Waar zijn uw bewoners tevreden over? Als afsluitende vraag is de bewoners gevraagd waar zij (zeer) tevreden over zijn als het gaat om de zorg die zij nu krijgen. De antwoorden van de respondenten zijn in het onderstaande overzicht weergegeven. Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg/hulp? De bewoner heeft niet veel zorg nodig maar wat ze doen is fantastisch. De bewoner houdt van gezelligheid, het stugge, daar houdt de bewoner niet van. De ene zuster is vlotter dan de ander, maar het is allemaal goed. De bewoner is blij met alle zorg die geboden wordt. De bewoner is tevreden als de zusters een praatje kunnen maken met de bewoner. De bewoner is tevreden over de gehele verzorging. De bewoner is tevreden over de verzorging. De bewoner is zeer tevreden over de gehele verzorging. De bewoner is zeer tevreden over de verzorging, de bewoner is dankbaar dat de bewoner hier zit. De zusters zijn opgewekt. De bewoner vindt het fijn om hier te wonen De bewoner wil graag op tijd geholpen worden. Als dat gebeurt, vindt de bewoner het prettig. De bewoner wil graag vrolijke zusters om zich heen hebben. De instelling van het personeel ten opzichte van de bewoners, dat waardeert de bewoner. De spontaniteit van de zorg, van het personeel. De zusters zijn er altijd. De zorg is goed, de bewoner is tevreden over de gehele verzorging. De zusters doen hun best. De zusters doen, wat zij moeten doen. De zusters laten je in je waarde. De zusters dringen je niks op. De zusters zijn behulpzaam en eerlijk. De zusters zijn vriendelijk en behulpzaam. Iedereen doet zijn of haar best om het de bewoners naar de zin te maken. Over het douchen, dat het mogelijk is, wanneer de bewoner het graag wil. Dat waardeert de bewoner. 43

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Mariposa. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Antoniushof. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Verpleeghuis Bergweide, Verpleeghuis Bergweide. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2014 Kiwa

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, februari 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Cedrah, Zorgcentrum Eben Haezer. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum Oversingel. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Woonzorgcentrum De Gooise Waranda. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis-

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Mienskipssintrum Leppehiem -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Meriant, Zorg thuis Heerenveen onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, oktober 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Stichting Sensire, Sensire Wijkzorg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? van alle ambulante teams Opvang onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? rapport van 10 voorzieningen onderzoek naar ervaringen van cliënten met de niet-ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Antoniushof -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, juli 2013 ZorgDNA Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies en begeleiding

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Zorggroep Tangenborgh; locatie Oldersheem Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) Utrecht, juli 2012 Kiwa Prismant is hét

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting

Ervaringen met de zorg: samenvatting Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA SHDH Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, februari 2015 ZorgDNA SHDH Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, juli 2015 is hét kennis-

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? De Klinker Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) Utrecht, januari 2012 Kiwa Prismant is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Onderzoek naar ervaringen van cliënten met de dagverzorging/- behandeling somatiek K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen De Kroon

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Curadomi onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Vreugdehof, Verpleeghuis- en Revalidatiecentrum Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verpleeghuis) Utrecht, januari 2012 Kiwa Prismant

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman drs. J.J.M. Geraets D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen De Kroon drs. D.C. Strikwerda

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juli 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, december 2011 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Ervaringen cliënten somatiek De Open Waard Alerimus Oud Beijerland

Ervaringen cliënten somatiek De Open Waard Alerimus Oud Beijerland Ervaringen cliënten somatiek De Open Waard Alerimus Oud Beijerland Meting 2015 Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo januari - maart 2014 CQ-index VV&T interviews met bewoners 2014 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013

Nadere informatie

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Augustus 2013 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.?

Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.? Wat vinden uw cliënten van het Rotterdam e.o.? onderzoek naar ervaringen met de zorg binnen het Rotterdam e.o. Opdrachtgever: De Zellingen K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda drs.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Aafje, totaal Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. H.G.

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 3.2 Utrecht, september 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Verslavingszorg Noord Nederland Totaal (N=900) Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, februari

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BZW Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de

Nadere informatie

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Oktober 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 1 Opbouw

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ervaringen cliënten somatiek De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen cliënten somatiek De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen cliënten somatiek De Buitensluis Alerimus Numansdorp Meting 2015 Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel oktober 05 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding?

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? -onderzoek naar ervaringen met Gehandicaptenzorg L.G. Bosman M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Sevagram, Oosterbeemd Afdeling 1 Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg L.G. Bosman drs. J.J.M. Geraets D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen - de Kroon drs. A.C.M. Winters Van der Meer drs. D.C.

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Tuindorp Oost Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2015 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners TSN Thuiszorg, locatie Mercator Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Blankenburg Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners TSN Thuiszorg, locatie Voor Anker Versie 1. drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners TSN Woonzorg, Ebbingepoort Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talma Hof

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talma Hof Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talma Hof november - december 205 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum De Raatstede De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum De Raatstede De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Zorgcentrum De Raatstede De Pieter Raat Stichting Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Sevagram, Tobias Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Swellengrebel Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Hart van Groenewoud Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Officieus

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Officieus Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Officieus Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga Juni 2016 SOM4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Sevagram, Oosterbeemd Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, De Ark Versie. drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M.

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Bernissesteyn Versie. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T

Rapportage CQI-meting VV&T Rapportage CQI-meting VV&T Versie 1.0.0. april 2017 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage bevat

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2014 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Aafje, Drechtsteden-BAR Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven maart - april 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Ervaringen bewoners Sint Elisabeth verzorgingshuis Roosendaal

Ervaringen bewoners Sint Elisabeth verzorgingshuis Roosendaal Ervaringen bewoners Sint Elisabeth verzorgingshuis Roosendaal Meting 2016 Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: augustus 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie