Jaarplan 2010 oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2010 oktober 2009"

Transcriptie

1 ktber 2009

2 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten verlenen 4 Kwaliteitszrg Ledenservice Werkgeverschap Branche-infrmatie 3) Frum bieden 5 Secties Evenementen Cmmunicatie 4) Imag versterken 6 Museumkaart Cllectieve prmtie Experimenten museumbezek t/m 12 jaar 5) Internatinale prjecten 8 Nta Internatinaal beleid MATRA 6) Vereniging en bureau 8 Ledenwerving Vereniging en stichting Bureau Financiën Faciliteiten 7) Partners 10 Pagina 1

3 Samenvatting De Nederlandse Museumvereniging is de landelijke vereniging vr de gehele museumbranche. Zij waakt ver de psitie van musea in de maatschappij, behartigt de cllectieve belangen van de ruim 400 aangeslten musea, bevrdert de prfessinaliteit en deskundigheid van de aanslten musea en museummedewerkers en helpt musea met het bereiken van een z grt en divers mgelijke publieke belangstelling. Om dit te bereiken efent de Museumvereniging de vlgende taken uit: 1) Belangen behartigen: Zrgen vr de cllectieve belangen van de Nederlandse musea 2) Diensten verlenen: Bijdragen aan de ntwikkeling van de branche naar betere prfessinaliteit en kwaliteit. 3) Frum bieden: Zrgen vr een sterk netwerk tussen museumprfessinals waarbinnen kennis zich snel verspreidt en nieuwe inzichten ntstaan. 4) Imag versterken: werken aan psitief museumimag en aan een grtere en meer diverse publieke belangstelling vr musea. Mede dankzij vele ideeënuitwisselingen tussen leden en medewerkers bruist de Nederlandse Museumvereniging van de plannen en ambities. We zetten hier p een rij wat leden in 2010 van ns zullen merken: Belangen behartigen Publicatie Agenda 2026 Een nderzek naar ntwikkelingen in de maatschappij en binnen de musea. Regeren is immers vruitzien. Visie p musea en maatschappij He kijkt de vereniging naar de maatschappelijke betekenis van musea? De visie wrdt gerganiseerd, pgesteld en dient als leidraad in de relatie tussen musea en verheden. Nta internatinaal beleid De rl van de vereniging p internatinaal terrein is tt nu te beperkt gebleven tt enkele MATRA prjecten. Onderzek met die rl pnieuw definiëren, vanuit het belang van de branche. Nta duurzaamheid He verhuden musea zich tt het duurzaamheids streven, dat hg p de maatschappelijke agenda staat? Onderzek met die verhuding verkennen en nagaan welke rl er vr de branche ligt. Diensten verlenen Nieuw versterkt Museumregister Een vernieuwd Museumregister ziet in 2010 het licht. Het register krijgt een centrale psitie als het natinale keurmerk vr museale kwaliteit, waarbij niet alleen de beheer- en behudfunctie wrdt getetst, maar het gehele museumbedrijf. Musea als werkgever In 2010 nderzekt de Museumvereniging de haalbaarheid van een handbek vr functieprfielen vr de gehele branche, en een daaraan gekppelde benchmark vr hnrering. Musea in cijfers In 2010 verschijnt de eerste jaarlijkse publicatie van Nederlandse Museumvereniging met een verzicht van branchegegevens uit verschillende brnnen. Frum bieden Nieuw! Beter! Museumvereniging.nl In 2010 wrdt de grtendeels vernieuwde verenigingssite gelanceerd. Met behud van stijl en met vele nieuwe functinaliteiten. Imag versterken Experimenten museumbezek kinderen t/m 12 jaar In 2010 vert de Museumvereniging een 7-tal experimenten uit m te nderzeken he het bezek van kinderen aan musea kan wrden bevrderd. Meer nut van Museumkaart Om de Museumkaart ng nuttiger te maken vr musea intrduceert de Museumvereniging een nieuw kassasysteem, zdat betaling en bezekinfrmatie sneller beschikbaar kmen. Ok zal het relatiebeheer met musea intensiever zijn. Pagina 2

4 1) Belangen behartigen Lbby Ged museumbeleid van de verheid is ndig m de museumbranche geznd te huden. Musea hebben echter k last van verheidsbeleid dat niet p musea gericht is, maar hen wel het werken lastig maakt. Of het nu gaat m BTW, auteursrechten, buwbesluit, hrecawet, Arb-wet f bagatelregeling, de musea hebben er mee te maken. De Nederlandse Museumvereniging bewaakt het belang van de leden, dr te participeren in MKB Nederland, het Platfrm Terisme en Recreatie, en dr cntacten te nderhuden met departementen, Tweede Kamer, prvincies en gemeenten. Leden kunnen relevante wet- en regelgeving vinden p nze website, waar k infrmatie staat ver nze lbbyinspanningen. Agenda 2026 Regeren is vruitzien. Dat geldt niet alleen vr de verheid, k de branche regeert ver zijn lt dr vruit te blikken. Onderzek naar de ntwikkelingen in de maatschappij en binnen de musea in de kmende decennia kan aantnen wat de belangrijkste trends zuden kunnen zijn en he die nu kunnen wrden geïnitieerd, bevrderd f vrkmen. Hieruit vlgt de strategische agenda vr de branche en de branchevereniging. Leden wrden bij het nderzek actief betrkken. Visie musea en maatschappij In de kmende jaren zal de druk p de verheidsfinanciën erte kunnen leiden dat subsidies aan musea vaker wrden herverwgen. Zeker nu er drie verkiezingen p elkaar vlgen. Daarm neemt de vereniging het initiatief vr een nta die de maatschappelijke rl van musea verkend en beschrijft. Nta duurzaamheid He duurzaam zijn musea? Ze bewaren het erfged vr tekmstige generaties, maar p een energie-intensieve manier. He schadelijk is het klimaat in het dept vr het klimaat erbuiten? En wat kunnen musea bijdragen aan de behefte naar duurzaamheid, behalve zelf wat duurzamer te zijn? In 2010 nderzekt de vereniging he de museumbranche zich verhudt tt het duurzaamheidsstreven, en wat ndig is m die verhuding te bevrderen. Museale verwervingen sinds 1933 De internatinale aandacht in de jaren 90 vr de van jden gestlen kunstvrwerpen bracht in Nederland het herkmstnderzek en de restitutie p gang. De Museumvereniging cördineerde in een herkmstnderzek dat de leden uitverden naar verwervingen in de peride Inmiddels is het inzicht dat k vóór 1940, ten in Duitsland de Jdenvervlging begn, van jden gestlen kunstvrwerpen dr Nederlandse musea p de internatinale kunsthandel kunnen zijn verwrven, al dan niet bewust. De Museumvereniging meent dat het ged is deze vermedens te nderzeken en duidelijkheid te verschaffen ver de status van de cllecties in de Nederlandse musea. Cllectiembiliteit / niet-verzekeren Het bevrderen van cllectiembiliteit is een speerpunt van de Museumvereniging. Het is geen del, maar een middel m te bereiken dat de cllecties in beheer bij musea z gespreid wrden dat ze de p de best denkbare plek verblijven, vr een tentnstelling, vaste pstelling f vr nderzek. Een belemmering in het bruikleenverkeer vrmen de ksten die bruikleengevers aan bruikleennemers drberekenen: verver, eventuele restauratie, verzekering en diverse vergedingen. Niet al deze ksten zijn ndzakelijk (vral het verzekeren) en er ntbreekt duidelijkheid ver wie welke ksten zu meten dragen. In 2010 stelt de Museumvereniging een leidraad p vr beheersing van ksten van bruikleenverkeer. Daarnaast zal een lbby gestart wrden m verheden te bewegen de verzekeringsksten te reduceren, dr ver te gaan p nverzekerd bruikleen geven. Pagina 3

5 2) Diensten verlenen De branche heeft belang bij een permanente hge kwaliteit en bepaalt daarm zelf de nrmen die het daarbij nastreeft. Musea vrmen z als het ware een gilde, een berepsgrep die elkaar nderling aan die nrmen hudt. Dit schept k vertruwen bij partijen in de mgeving van musea zals verheden, inspecties en bij maatschappelijke partijen zals schlen en bij het publiek. Met prducten en diensten hpt de Museumvereniging de leden te steunen in het verbeteren en behuden van hun prfessinele kwaliteit. Kwaliteitszrg Museumregister: Het register krijgt een centrale psitie als het natinale keurmerk vr museale kwaliteit, dat musea p verschillende wijze kunnen verkrijgen. Dit advies gaf de Prjectgrep Museumregister in januari 2008 aan de Stichting Museumregister en de Museumvereniging. In de nieuwe systematiek wrdt niet alleen de beheer- en behudfunctie getetst, maar het gehele museumbedrijf. Een nafhankelijke cmmissie stelt de standaarden, daarbij bestaande standaarden uit andere sectren zveel mgelijk incrprerend. Registratie wrdt een vrwaarde vr lidmaatschap. In 2010 rndt de Museumvereniging in pdracht van de Stichting Nederlands Museumregister en in samenwerking met het Landelijk Cntactrgaan Museumcnsulenten de ndzakelijke vernieuwing van de registratievrwaarden en systematiek. Mede mgelijk dankzij een bijdrage van de Rijksverheid. Ethische Cde Cmmissie: De ethische cde geldt als nrm vr ethisch handelen in de sectr en wrdt bewaakt dr de Ethische Cde Cmmissie. De Museumvereniging stelt naleving van de cde als vrwaarde vr lidmaatschap. In 2010 zal meer ruchtbaarheid gegeven wrden aan het werk van de cmmissie. Ledenservice Museumcllege: Kennisverdracht en vaardigheidstraining bieden ver relevante vakinhudelijke nderwerpen, zwel binnen de vereniging als met deskundigheid van buiten. De Museumvereniging cördineert een prgramma aan relevante cursussen en trainingen, zrgt vr een betaalbaar aanbd en besteedt de uitvering zveel mgelijk uit. Leer de musea kennen: Steeds meer directies en stafmedewerkers zijn afkmstig van buiten de museumbranche en hebben lang niet altijd een museale pleiding genten. Daarm rganiseert de vereniging in 2010 een spedcursus ver alles wat een buitenstaander ver musea met weten. Museumaanbd: Leden kunnen het schaalvrdeel van de vereniging benutten dr cllectief inkpen te den, middels exclusieve tegang tt inkprganisatie Value t Surce. De vereniging stpt met zelf vereenkmsten aangaan met diverse aanbieders van diensten en prducten. Mdellen en raamvereenkmsten: Vr praktische zaken als bruikleenvereenkmsten heeft de vereniging mdellen die alleen vr leden beschikbaar zijn. Ok is relevante wet- en regelgeving p de site te raadplegen. In 2010 kmt een Handreiking Vrijwilligers beschikbaar. Werkgeverschap De Museumvereniging biedt musea ndersteuning in hun rl als werkgever. Handbek Arbeidsvrwaarden: Dit bevat een mdel arbeidsvrwaarden tegespitst p musea en afgeleid van de CAO vr Rijksmusea. Nuttig vr musea znder eigen CAO. Match!: De vacaturesite Match! maakt het mgelijk persneel te werven. Z n 150 vacatures wrden jaarlijks geplaatst. Functieprfielen en richtlijn hnrering: Uit nderzek in 2009 blijkt dat musea behefte hebben aan ged tepasbare functiebeschrijvingen en aan enig huvast bij het bepalen van de hnrering. In 2010 nderzekt de Museumvereniging de haalbaarheid van een handbek vr functieprfielen vr de gehele branche, en een daaraan gekppelde benchmark vr hnrering. Pagina 4

6 Branche-infrmatie Museumkaart marketinganalyse: Musea die de Museumkaart accepteren kunnen een analyse ntvangen ver de Museumkaarthuders nder hun bezekers: waar kmen ze vandaan, he vaak kmt men, samenstelling jng/ud, welke musea bezeken ze ng meer, etc. Met meer dan Museumkaarthuders is dit vr elk museum waardevlle infrmatie. Museummnitr: De dr de Museumvereniging ntwikkelde Museummnitr is vr musea bij uitstek het instrument vr publieksnderzek en wrdt dr z n 40 musea gebruikt. TNS NIPO is eigenaar van de Museummnitr en vert deze uit in afstemming met de Museumvereniging. Museum Analyse Systeem (Benchmark): Musea kunnen hun bedrijfsprestaties verbeteren dr die nderling te vergelijken. Het dr Stichting Museana ntwikkelde Museum Analyse Systeem is daarvr een nuttig instrument. De Museumvereniging participeert in Museana en streeft naar een snelle verspreiding, pdat zveel mgelijk musea er baat bij hebben en een representatief verzicht ntstaat van ecnmische grtheden van de branche. Musea in cijfers: Naast bvengenemde infrmatiebrnnen zijn er ng vele andere. Om zicht te hebben p de vele gegevens ver de museumbranche, ntwikkelt de Museumvereniging een jaarlijkse publicatie met de belangrijkste gegevensbrnnen en analyses. In 2010 verschijnt de eerste publicatie met het verzicht van branchegegevens. 3) Frum bieden De diversiteit aan musea in Nederland is enrm. Het museum bestaat niet, geen museum lijkt p een ander. Daarm vrmen musea nder elkaar vele netwerken, p zek naar (h)erkenning en gedeelde ervaringen. Het aantal infrmele en frmele verbanden in de sectr is grt en draagt bij aan de binding in de sectr, maar k aan versnippering van kennis, kunde en kracht. Het is de taak van de Museumvereniging de vele netwerken een frum te bieden en z nderling met elkaar te verbinden. Dat versterkt de identiteit van de sectr, de binding tussen musea en de vereniging en de kracht m naar buiten te te treden, zwel vr prmtie als belangenbehartiging. Secties Musea en de vakmensen die er werken wrden p vakinhudelijk gebied bijeengebracht in secties. Elke medewerker van een museum dat lid is van de Museumvereniging, kan participeren in maximaal 3 secties. De secties vrmen bieden de participanten binding met hun vak f hun functie, zij zijn een frum vr actuele nderwerpen p hun vakgebied en een klankbrd vr de vereniging. De binding met het verenigingsbureau is daarm net z belangrijk als de binding binnen de secties. Een vaste bureaumedewerker beheert de relaties met de secties, is secretaris van de Sectieraad en cördineert de activiteitenagenda van de secties. In 2010 zijn de vlgende secties actief: Cllecties Culturen Histrische musea Kastelen en landhuizen Kunstmusea PR en marketing Publiek en presentatie SIMIN (infrmatieverzrging) Veiligheidszrg en facilitymanagement Evenementen Om de ntmeting tussen leden te bevrderen rganiseert de Museumvereniging enkele evenementen. Nieuwjaarsreceptie: Feestelijke pening p de eerste werkdag van het jaar, p steeds wisselende lcaties. In 2010 is dit maandag 4 januari in het Rijksmuseum vr Oudheden in Leiden. Pagina 5

7 Algemene ledenvergaderingen: Vr het vaststellen van het beleid, de financiën en de bestuurssamenstelling vinden jaarlijks twee ledenvergaderingen plaats. In 2010 is dit p 31 mei en 22 nvember. Museumcngres: Op 7 en 8 ktber vindt het tweedaags Museumcngres plaats, waar alle vr musea relevante partijen uit plitiek, wetenschap en bedrijfsleven aanwezig zijn m met musea te discussiëren, inspiratie p te den, te leren en zaken in gang te zetten. De lcatie wrdt bewust buiten de Randstad gezcht, zdat er de tijd is m te ntspannen en te netwerken. Naast belangrijke sprekers zijn er kleine bijeenkmsten en is er een beursvler. Het feest maakt de tngen en de veten ls. In 2010 nderzekt de vereniging de mgelijkheid vr een zeer kleinschalige vrzmerversie van het cngres. Leer de leden kennen: Minstens zes keer per jaar brengen de bureaumedewerkers gedurende een dag drie tt vier werkbezeken aan leden in een bepaalde regi. Cmmunicatie De leden wrden geïnfrmeerd via verschillende eigen media. Een cmmunicatieplan wrdt jaarlijks pgesteld m de verschillende media, bdschappen en ntvangers ged aan elkaar te verbinden. De huisstijl schept een herkenbaar kader en wrdt daarm strikt nageleefd. Museumvereniging.nl: De website van de Museumvereniging, met actualiteiten, de agenda vr vakinhudelijke evenementen, vacaturebank Match!, archief van Museumberichten en veel achtergrndinfrmatie. In 2010 wrdt de grtendeels vernieuwde verenigingssite gelanceerd. Met behud van stijl en met vele nieuwe functinaliteiten. Museumberichten: De digitale maandelijkse nieuwsbrief van de Museumvereniging, met het laatste nieuws de activiteiten van Museumvereniging. Oplage Museumvisie: Het nafhankelijke jurnalistieke vakblad vr de museumbranche, met achtergrnden en verzichten. Kmt vier keer per jaar uit, plage bedraagt Persvrlichting: Musea kmen veel in het nieuws. De pers vindt bij nieuws steeds beter de weg naar de vereniging vr infrmatie en achtergrnd. Investeren in de persrelaties bevrdert deze rl als eerste aanspreekpunt vr de branche. 4) Imag versterken Musea hren bij de belangrijkste publiekstrekkers in de cultuur- en vrijetijdssectr. Het aantal bezeken schmmelt al jaren tussen rnd de 20 en 22 miljen, net achter het filmbezek en vr het bezek aan de pdiumkunsten. Een hele prestatie gezien de stevige cncurrentie shppingmalls, thuiscinema en internet. Musea meten beschikken ver gede marketing en prmtie. Het is de taak van de Museumvereniging dit aan te vullen met cllectieve prmtie zals het Museumweekend en Del daarbij is mensen tt museumbezek te verleiden dr een sterk imag uit te dragen en de drempel te verlagen. Museumkaart De Museumkaart is hét marketinginstrument van de Nederlandse musea. De Museumvereniging wil het succes van de kaart (ruim kaarthuders medi 2009!) vasthuden en verbreden. Marketingbeleid: Met huders zijn er mgelijkheden de marketing meer te te snijden p delgrepen, m z het gebruik van de kaart ged in de hand te huden. Verrijking met extra waarden en vrdelen huden de kaart interessant. Cmmuniceren dat de kaart een ged del is helpt de lyaliteit. De Museumkaart kan z de kmende jaren greien tt kaarthuders. In 2010 nderzekt de vereniging he de kaart te verrijken en als ged del kan psitineren. Relatiebeheer: De relatie tussen de kaartaccepterende musea en de rganisatie van de Museumkaart is van belang. De nadruk ligt daarbij p de waarde van de Museumkaart als (cllectief) marketinginstrument. Deelnemers krijgen jaarlijks een infrmatiemap en krijgen regelmatig bezek van bureaumedewerkers. Pagina 6

8 Bedrijfskaarten: In 2010 wrdt de markt vr bedrijfskaarten actief bewerkt. De Museumkaart is een aantrekkelijk premium vr bedrijven m hun medewerkers te bieden en levert de Museumkaart aanwas nder nieuw publiek. Vernieuwing kassaregistratiesystemen: De apparatuur vr registratie van Museumkaartbezek is gemiddeld 10 jaar ud en aan vervanging te. Een nieuw systeem, dat sinds 2009 in vrbereiding is, vrziet in een snellere registratie van bezek, en daarmee uitbetaling. Invering nieuwe kassaregistratie systematiek vindt in 2010 plaats. Museumkaartmagazine: Met een plage van is het Museumkaartmagazine een grtschalig medium vr de prmtie van tentnstellingen. Het kmt 4 keer per jaar uit en zrgt vr extra telp p de aangekndigde tentnstellingen. Daarnaast is er 7 keer per jaar een elektrnische versie het E-magazine - vr de kaarthuders die zich daarvr hebben pgeven. Cllectieve prmtie Museum.nl: De site biedt gegevens ver tentnstellingen van veel musea (leden en geen leden) en trekt 1,6 miljen bezeken per jaar. De techniek achter de site is in 2008 vernieuwd en functineert ged. Vr kleine musea die ng niet ver een eigen website beschikken, ntwikkelt Museum.nl in 2010 een stramien dat eenvudig centraal te beheren is. Museumweekend: Met evenementen (peningen, festivals, lezingen, museumnacht) trekken musea meer aandacht en publiek. Dit fenmeen is de laatste jaren sterk in ntwikkeling en heeft ng steeds veel ptentie. De Museumvereniging vult dit sinds jaren aan met het Museumweekend. Dit evenement trekt jaarlijks één miljen bezekers. Del is m een psitief gevel rndm musea teweeg te brengen. Het jaarlijks wisselende thema geeft musea de mgelijkheid iets extra s te rganiseren en z extra bezek te trekken. In 2010 vindt p 10 en 11 april de 29 e editie van het Museumweekend plaats. Imag musea: Del van de cllectieve prmtie is het bevrderen van het imag van de museumsectr. Om te weten he het met dit imag is gesteld deed de Museumvereniging in 2008 hier nderzek naar. Hieruit blijkt dat musea als uniek, leerzaam, waardevl en betruwbaar wrden gezien, maar minder als plezierig en spannend. In 2010 wrden activiteiten ntwikkeld m deze zwakke kant van het imag wat te versterken. AVRO Cultuurshake/Opium TV: De AVRO is in 2008 samenwerking met de Museumvereniging en het Nederlands Uitbur aangegaan m tt een magazineachtig televisieprgramma te kmen dat mensen aanzet tt cultuurparticipatie. De eerste versie, Cultuurshake, is na een eerste serie gewijzigd in Opium-TV. Del is m middels een website die aan het televisieprgramma gelieerd is, de kijker wegwijs te maken in het verweldigende cultuuraanbd. Of de site werkt zal in de lp van 2010 blijken en geëvalueerd wrden. Afhankelijk van de uitkmsten wrdt de samenwerking vrtgezet. Spnsrplan: De cllectieve prmtie leent zich ged vr het verbinden met grte spnsren. Sinds lang is de Bankgirlterij hfdspnsr, in het verleden samen met de Rabbank en de Nederlandse Sprwegen. De Bankgirlterij draagt vanaf jaar lang ,- bij aan de Museumkaart. Vanaf 2010 gaat de Museumvereniging p zek naar nieuwe hfdspnsrs vr de cllectieve prmtie. Afgelpen jaar is een spnsrplan pgesteld en dit zal in samenwerking met prfessinele spnsrwervingbureaus verder wrden uitgeverd. Experimenten museumbezek kinderen tt en met 12 jaar Bezuinigingen vanwege de crisis drkruisten het vrnemen van het Rijk m musea gratis tegankelijk te maken vr kinderen tt en met 12 jaar. Omdat er tevens twijfel bestaat ver de effectiviteit van gratis tegang, is de Museumvereniging gevraagd enkele experimenten te rganiseren, die meten uitwijzen wat het beste kinderbezek bevrdert: gratis tegang, gratis busverver f specifieke cmmunicatie. Het Rijk stelt eenmalig 5 miljen eur beschikbaar. Eind 2009 dient de Museumvereniging een plan in vr een 7-tal experimenten die in 2010 plaats zullen vinden. In 2011 wrden de experimenten geëvalueerd. Pagina 7

9 5) Internatinale prjecten Musea zijn in vele pzichten nderdeel van het internatinale verkeer. Zwel dr de mbiliteit van cllecties (internatinaal bruikleenverkeer) als dat van het publiek (20% van de bezeken zijn van buitenlandse teristen). Ter bevrdering van dit internatinale verkeer pereert de Museumvereniging in internatinale netwerken (zie hierbven) en nderneemt de ndige activiteiten. Nta Internatinaal beleid De internatinale activiteiten van de Museumvereniging hebben zich de afgelpen jaren gecncentreerd p maatschappelijke betrkken prjecten in Ost-Eurpa. Daarmee is de rl van de vereniging p buitenlands terrein niet begrensd. Het is hg tijd deze rl te nderzeken en te definiëren. In 2010 stelt de vereniging een nta Internatinaal beleid p, die als leidraad met gelden vr de vereniging in de kmende peride. MATRA Ter bevrdering van prfessinaliteit van museummedewerkers in Ost-Eurpese landen nderneemt de Museumvereniging sinds enige jaren Maatschappelijke transfrmatie (MATRA) prjecten. Deze meerjarige prjecten vrzien in trainingen, werkbezeken, cngressen en seminars. Vanuit de Nederlandse musea wrden prfessinals hiervr gevraagd, die niet alleen hun kennis z verspreiden, maar k interessante ervaringen pden in het buitenland. Meerdere uitwisselingsprjecten zijn hier uit vrtgekmen. De vereniging tnt met deze prjecten zijn maatschappelijke betrkkenheid met die delen van Eurpa die in transitie zijn. In 2010 wrdt het prject in Remenië afgernd. Een nieuwe aanvraag vr een prject in Kratië, Bsnië en Servië is in 2009 ingediend en zal bij tekenning in 2010 begnnen wrden. 6) Vereniging & bureau Een sterke branchevereniging bestaat bij de gratie van een sterke binding met de leden. De keuze vr lidmaatschap met welverwgen en vrij zijn, de vrwaarden vr lidmaatschap meten echter bindend zijn. Daarm zijn lidmaatschap, acceptatie van de Museumkaart en registratie in het Museumregister zveel mgelijk ineen geschven. Organisaties in de museale sectr die geen museum zijn en waarmee de musea een werkrelatie hebben, kunnen zich liëren (zals De Hermitage). In 2009 zijn 426 musea lid van de vereniging. Hiervan zijn 284 pgenmen in het Museumregister. 316 accepteren de Museumkaart. Daarnaast zijn er 40 instellingen gelieerd aan de vereniging, waarvan er 6 de Museumkaart mgen accepteren. Ledenwerving Vanaf 2010 zullen musea die de Museumkaart accepteren lid meten zijn van de Museumvereniging. In 2009 is nder de 119 niet aangeslten musea gewrven. De 113 musea die geregistreerd zijn in het Museumregister, maar ng niet lid, zullen in 2010 actief benaderd wrden. Naar verwachting zal de vereniging in 2010 in ledenaantal stijgen. Vereniging en Stichting Onderstaand rganigram geeft aan he de vereniging en het bureau zijn gerganiseerd. De Algemene ledenvergadering is het hgste rgaan, waar het bestuur verantwrding aan aflegt ver het geverde beleid. Het bestuur heeft een directeur aangesteld, die aan het bestuur zich verantwrd. De directeur bereidt het beleid vr, het bestuur stelt het vast. Vr de uitvering van het beleid leidt de directeur het bureau en verwerft daarvr persneel. Het bestuur is p tevens het bestuur van de Stichting Museumkaart. De Museumvereniging vert in pdracht van de stichting het beheer van de Museumkaart uit, alsmede de activiteiten p het gebied van cllectieve prmtie Pagina 8

10 Bureau In 2010 werken p het bureau 25 mensen, in ttaal vr 21 fte. In ttaal werkt 7,4 fte vr de vereniging en 13,8 fte vr de stichting. Directeur - Algemene leiding - Verenigingszaken - Lbby Belangen & Dienstverlening - Belangen behartigen - Diensten verlenen - Secties - Matra prjecten 5,6 fte Marketing & Cmmunicatie - Cmmunicatie - Evenementen - Museumkaart - Cllectieve prmtie 7,3 fte Bedrijfsvering - Financiën - Secretariaat - Faciliteiten - Persneel 8,3 fte Financiën Met een begrtingsmvang van 23,5 miljen is een gede financiële rganisatie een vrwaarde. Rapprtage: Er wrdt p kwartaalbasis gerapprteerd aan de directie. Na een halfjaar wrdt een prgnse pgesteld en aan het bestuur gerapprteerd. Museumkaart: In 2010, na implementatie van het nieuwe kassaregistratiesysteem, wrdt het mgelijk de uitkering aan musea maandelijks te uit te veren. Per maand kunnen dan zwel verkp als gebruik en uitkering wrden gerapprteerd. Treasury: De stichting Museumkaart beheert de vruitntvangen Museumkaart gelden. Ged beheer zrgt vr een veilig rendement. Planning en cntrl: Om de rganisatie te versterken wrdt een handbek Administratieve rganisatie / Interne cntrle pgesteld, dat alle ndzakelijke prcedures beschrijft. Faciliteiten Gede bereikbaarheid staat centraal. CRM/CMS: In 2010 vernieuwt de vereniging zwel het CRM systeem vr relatiebeheer als het CMS vr het beheer van de verschillende websites. Serviceprject: Uit het Ledentevredenheids nderzek bleek de waardering vr de bereikbaarheid en de service aan leden die ns bereiken beter kan. In 2010 wrdt nderzcht he dit te verbeteren is. Huisvesting: In 2010 verlpt het huurcntract van het kantr aan de Rapenburgerstraat 123. Er zal nderhandeld wrden ver verlening, en tegelijk naar alternatieven wrden gekeken. Telefncentrale: In 2010 zal de telefncentrale vervangen wrden. Pagina 9

11 7) Partners Dr de samenwerking en afstemming met andere partijen in de museum-, erfged- en cultuursectr hebben veel van de in dit plan beschreven activiteiten een betere kans van slagen. Hierbij per partij een mmentpname van de samenwerking, die kan veranderen in de lp van de tijd. Erfged Nederland (EN) - Museumcngres: Bijdrage prgrammering Instituut Cllectie Nederland (ICN) - Cllectiembiliteit: Afstemming Eurpees beleid Interprvinciaal Overleg (IPO) - Lbby nverzekerd bruikleenverkeer - Afstemmen vernieuwing Museumregister Landelijk Cntact Museumcnsulenten (LCM) - Deskundigheidsbevrdering: Afstemmen rlverdeling - Museumregister: Bestuur en afstemming vernieuwing Museumregister - Onderzek Museale verwervingen sinds 1933: lid begeleidingscmmissie Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) - Ondersteuning MATRA prjecten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) - Ondersteuning Experimenten museumbezek t/m 12 jaar - Ondersteuning nderzek Museale verwervingen sinds 1933 MKB Nederland - Belangenbehartiging: Afstemming lbby algemeen rijksbeleid - Platfrm Terisme en Recreatie Netwrk f Eurpean Museum rganisatins (NEMO) - Cllegiaal platfrm, Lbby naar Eurpese Cmmissie Rijksdienst Kunsthistrische Dcumentatie (RKD) - Onderzek Museale verwervingen sinds 1933: lid begeleidingscmmissie Stichting Nederlands Museumregister (SNMR) - Opdrachtgever vernieuwing Museumregister Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) - Lbby nverzekerd bruikleenverkeer - Afstemmen vernieuwing Museumregister - Onderzek haalbaarheid mdelvereenkmsten Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea (VRM) - Lbby nverzekerd bruikleenverkeer Pagina 10

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Geschikt vr publicatie Inhudspgave Overzicht van dit dssier Overzicht van dit dssier 2 Intrductie 3 Missie 4 Delstellingen 5 Activiteiten & prjecten 7 Cmmunicatie

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2017 0 1 Vrwrd Vr u ligt het werkplan 2017. Het werkplan richt zich p de hfdzaken van de activiteiten. 2017 staat, net zals in 2016, in het teken van de landelijke ntwikkelingen zwel binnen de

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

De Hollandsche Molen Jaarplan 2014

De Hollandsche Molen Jaarplan 2014 De Hllandsche Mlen Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 1 Inleiding De Hllandsche Mlen zet zich al 90 jaar in vr de wind- en watermlens in Nederland. De vereniging werkt aan de Beleving, Bescherming en Belangenbehartiging

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 22-09-2009 Onderwerp: Herijking museumbeleid Steenwijkerland Cnceptbesluit: Opdracht geven vr de ntwikkeling van een nieuwe inhudelijke

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials Cijfers & trends p de arbeidsmarkt vr hg pgeleide financials Alterim Arbeidsmarktindex Oktber 2015 Vrwrd Alterim presenteert de uitkmsten van de Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 514 hg

Nadere informatie

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat:

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat: Ouderen en cultuur Cnvenant Ministerie van OCW, Ministerie van VW, tichting RCOAK, Fnds luyterman van L, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fnds vr Cultuurparticipatie (FCP),

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Er kan voor sponsoring worden gekozen om twee verschillende redenen:

Er kan voor sponsoring worden gekozen om twee verschillende redenen: Ntitie Onderwerp Prvinciale richtlijn spnsring 1. Inleiding Het financieel ndersteunen van Brabantse evenementen is een ged instrument vr de prfilering en zichtbaarheid van de prvincie. Daarnaast draagt

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2015 / jaarplan 2016

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2015 / jaarplan 2016 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2015 / jaarplan 2016 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2015 en het jaarplan 2016 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie