Jaarplan 2010 oktober 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2010 oktober 2009"

Transcriptie

1 ktber 2009

2 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten verlenen 4 Kwaliteitszrg Ledenservice Werkgeverschap Branche-infrmatie 3) Frum bieden 5 Secties Evenementen Cmmunicatie 4) Imag versterken 6 Museumkaart Cllectieve prmtie Experimenten museumbezek t/m 12 jaar 5) Internatinale prjecten 8 Nta Internatinaal beleid MATRA 6) Vereniging en bureau 8 Ledenwerving Vereniging en stichting Bureau Financiën Faciliteiten 7) Partners 10 Pagina 1

3 Samenvatting De Nederlandse Museumvereniging is de landelijke vereniging vr de gehele museumbranche. Zij waakt ver de psitie van musea in de maatschappij, behartigt de cllectieve belangen van de ruim 400 aangeslten musea, bevrdert de prfessinaliteit en deskundigheid van de aanslten musea en museummedewerkers en helpt musea met het bereiken van een z grt en divers mgelijke publieke belangstelling. Om dit te bereiken efent de Museumvereniging de vlgende taken uit: 1) Belangen behartigen: Zrgen vr de cllectieve belangen van de Nederlandse musea 2) Diensten verlenen: Bijdragen aan de ntwikkeling van de branche naar betere prfessinaliteit en kwaliteit. 3) Frum bieden: Zrgen vr een sterk netwerk tussen museumprfessinals waarbinnen kennis zich snel verspreidt en nieuwe inzichten ntstaan. 4) Imag versterken: werken aan psitief museumimag en aan een grtere en meer diverse publieke belangstelling vr musea. Mede dankzij vele ideeënuitwisselingen tussen leden en medewerkers bruist de Nederlandse Museumvereniging van de plannen en ambities. We zetten hier p een rij wat leden in 2010 van ns zullen merken: Belangen behartigen Publicatie Agenda 2026 Een nderzek naar ntwikkelingen in de maatschappij en binnen de musea. Regeren is immers vruitzien. Visie p musea en maatschappij He kijkt de vereniging naar de maatschappelijke betekenis van musea? De visie wrdt gerganiseerd, pgesteld en dient als leidraad in de relatie tussen musea en verheden. Nta internatinaal beleid De rl van de vereniging p internatinaal terrein is tt nu te beperkt gebleven tt enkele MATRA prjecten. Onderzek met die rl pnieuw definiëren, vanuit het belang van de branche. Nta duurzaamheid He verhuden musea zich tt het duurzaamheids streven, dat hg p de maatschappelijke agenda staat? Onderzek met die verhuding verkennen en nagaan welke rl er vr de branche ligt. Diensten verlenen Nieuw versterkt Museumregister Een vernieuwd Museumregister ziet in 2010 het licht. Het register krijgt een centrale psitie als het natinale keurmerk vr museale kwaliteit, waarbij niet alleen de beheer- en behudfunctie wrdt getetst, maar het gehele museumbedrijf. Musea als werkgever In 2010 nderzekt de Museumvereniging de haalbaarheid van een handbek vr functieprfielen vr de gehele branche, en een daaraan gekppelde benchmark vr hnrering. Musea in cijfers In 2010 verschijnt de eerste jaarlijkse publicatie van Nederlandse Museumvereniging met een verzicht van branchegegevens uit verschillende brnnen. Frum bieden Nieuw! Beter! Museumvereniging.nl In 2010 wrdt de grtendeels vernieuwde verenigingssite gelanceerd. Met behud van stijl en met vele nieuwe functinaliteiten. Imag versterken Experimenten museumbezek kinderen t/m 12 jaar In 2010 vert de Museumvereniging een 7-tal experimenten uit m te nderzeken he het bezek van kinderen aan musea kan wrden bevrderd. Meer nut van Museumkaart Om de Museumkaart ng nuttiger te maken vr musea intrduceert de Museumvereniging een nieuw kassasysteem, zdat betaling en bezekinfrmatie sneller beschikbaar kmen. Ok zal het relatiebeheer met musea intensiever zijn. Pagina 2

4 1) Belangen behartigen Lbby Ged museumbeleid van de verheid is ndig m de museumbranche geznd te huden. Musea hebben echter k last van verheidsbeleid dat niet p musea gericht is, maar hen wel het werken lastig maakt. Of het nu gaat m BTW, auteursrechten, buwbesluit, hrecawet, Arb-wet f bagatelregeling, de musea hebben er mee te maken. De Nederlandse Museumvereniging bewaakt het belang van de leden, dr te participeren in MKB Nederland, het Platfrm Terisme en Recreatie, en dr cntacten te nderhuden met departementen, Tweede Kamer, prvincies en gemeenten. Leden kunnen relevante wet- en regelgeving vinden p nze website, waar k infrmatie staat ver nze lbbyinspanningen. Agenda 2026 Regeren is vruitzien. Dat geldt niet alleen vr de verheid, k de branche regeert ver zijn lt dr vruit te blikken. Onderzek naar de ntwikkelingen in de maatschappij en binnen de musea in de kmende decennia kan aantnen wat de belangrijkste trends zuden kunnen zijn en he die nu kunnen wrden geïnitieerd, bevrderd f vrkmen. Hieruit vlgt de strategische agenda vr de branche en de branchevereniging. Leden wrden bij het nderzek actief betrkken. Visie musea en maatschappij In de kmende jaren zal de druk p de verheidsfinanciën erte kunnen leiden dat subsidies aan musea vaker wrden herverwgen. Zeker nu er drie verkiezingen p elkaar vlgen. Daarm neemt de vereniging het initiatief vr een nta die de maatschappelijke rl van musea verkend en beschrijft. Nta duurzaamheid He duurzaam zijn musea? Ze bewaren het erfged vr tekmstige generaties, maar p een energie-intensieve manier. He schadelijk is het klimaat in het dept vr het klimaat erbuiten? En wat kunnen musea bijdragen aan de behefte naar duurzaamheid, behalve zelf wat duurzamer te zijn? In 2010 nderzekt de vereniging he de museumbranche zich verhudt tt het duurzaamheidsstreven, en wat ndig is m die verhuding te bevrderen. Museale verwervingen sinds 1933 De internatinale aandacht in de jaren 90 vr de van jden gestlen kunstvrwerpen bracht in Nederland het herkmstnderzek en de restitutie p gang. De Museumvereniging cördineerde in een herkmstnderzek dat de leden uitverden naar verwervingen in de peride Inmiddels is het inzicht dat k vóór 1940, ten in Duitsland de Jdenvervlging begn, van jden gestlen kunstvrwerpen dr Nederlandse musea p de internatinale kunsthandel kunnen zijn verwrven, al dan niet bewust. De Museumvereniging meent dat het ged is deze vermedens te nderzeken en duidelijkheid te verschaffen ver de status van de cllecties in de Nederlandse musea. Cllectiembiliteit / niet-verzekeren Het bevrderen van cllectiembiliteit is een speerpunt van de Museumvereniging. Het is geen del, maar een middel m te bereiken dat de cllecties in beheer bij musea z gespreid wrden dat ze de p de best denkbare plek verblijven, vr een tentnstelling, vaste pstelling f vr nderzek. Een belemmering in het bruikleenverkeer vrmen de ksten die bruikleengevers aan bruikleennemers drberekenen: verver, eventuele restauratie, verzekering en diverse vergedingen. Niet al deze ksten zijn ndzakelijk (vral het verzekeren) en er ntbreekt duidelijkheid ver wie welke ksten zu meten dragen. In 2010 stelt de Museumvereniging een leidraad p vr beheersing van ksten van bruikleenverkeer. Daarnaast zal een lbby gestart wrden m verheden te bewegen de verzekeringsksten te reduceren, dr ver te gaan p nverzekerd bruikleen geven. Pagina 3

5 2) Diensten verlenen De branche heeft belang bij een permanente hge kwaliteit en bepaalt daarm zelf de nrmen die het daarbij nastreeft. Musea vrmen z als het ware een gilde, een berepsgrep die elkaar nderling aan die nrmen hudt. Dit schept k vertruwen bij partijen in de mgeving van musea zals verheden, inspecties en bij maatschappelijke partijen zals schlen en bij het publiek. Met prducten en diensten hpt de Museumvereniging de leden te steunen in het verbeteren en behuden van hun prfessinele kwaliteit. Kwaliteitszrg Museumregister: Het register krijgt een centrale psitie als het natinale keurmerk vr museale kwaliteit, dat musea p verschillende wijze kunnen verkrijgen. Dit advies gaf de Prjectgrep Museumregister in januari 2008 aan de Stichting Museumregister en de Museumvereniging. In de nieuwe systematiek wrdt niet alleen de beheer- en behudfunctie getetst, maar het gehele museumbedrijf. Een nafhankelijke cmmissie stelt de standaarden, daarbij bestaande standaarden uit andere sectren zveel mgelijk incrprerend. Registratie wrdt een vrwaarde vr lidmaatschap. In 2010 rndt de Museumvereniging in pdracht van de Stichting Nederlands Museumregister en in samenwerking met het Landelijk Cntactrgaan Museumcnsulenten de ndzakelijke vernieuwing van de registratievrwaarden en systematiek. Mede mgelijk dankzij een bijdrage van de Rijksverheid. Ethische Cde Cmmissie: De ethische cde geldt als nrm vr ethisch handelen in de sectr en wrdt bewaakt dr de Ethische Cde Cmmissie. De Museumvereniging stelt naleving van de cde als vrwaarde vr lidmaatschap. In 2010 zal meer ruchtbaarheid gegeven wrden aan het werk van de cmmissie. Ledenservice Museumcllege: Kennisverdracht en vaardigheidstraining bieden ver relevante vakinhudelijke nderwerpen, zwel binnen de vereniging als met deskundigheid van buiten. De Museumvereniging cördineert een prgramma aan relevante cursussen en trainingen, zrgt vr een betaalbaar aanbd en besteedt de uitvering zveel mgelijk uit. Leer de musea kennen: Steeds meer directies en stafmedewerkers zijn afkmstig van buiten de museumbranche en hebben lang niet altijd een museale pleiding genten. Daarm rganiseert de vereniging in 2010 een spedcursus ver alles wat een buitenstaander ver musea met weten. Museumaanbd: Leden kunnen het schaalvrdeel van de vereniging benutten dr cllectief inkpen te den, middels exclusieve tegang tt inkprganisatie Value t Surce. De vereniging stpt met zelf vereenkmsten aangaan met diverse aanbieders van diensten en prducten. Mdellen en raamvereenkmsten: Vr praktische zaken als bruikleenvereenkmsten heeft de vereniging mdellen die alleen vr leden beschikbaar zijn. Ok is relevante wet- en regelgeving p de site te raadplegen. In 2010 kmt een Handreiking Vrijwilligers beschikbaar. Werkgeverschap De Museumvereniging biedt musea ndersteuning in hun rl als werkgever. Handbek Arbeidsvrwaarden: Dit bevat een mdel arbeidsvrwaarden tegespitst p musea en afgeleid van de CAO vr Rijksmusea. Nuttig vr musea znder eigen CAO. Match!: De vacaturesite Match! maakt het mgelijk persneel te werven. Z n 150 vacatures wrden jaarlijks geplaatst. Functieprfielen en richtlijn hnrering: Uit nderzek in 2009 blijkt dat musea behefte hebben aan ged tepasbare functiebeschrijvingen en aan enig huvast bij het bepalen van de hnrering. In 2010 nderzekt de Museumvereniging de haalbaarheid van een handbek vr functieprfielen vr de gehele branche, en een daaraan gekppelde benchmark vr hnrering. Pagina 4

6 Branche-infrmatie Museumkaart marketinganalyse: Musea die de Museumkaart accepteren kunnen een analyse ntvangen ver de Museumkaarthuders nder hun bezekers: waar kmen ze vandaan, he vaak kmt men, samenstelling jng/ud, welke musea bezeken ze ng meer, etc. Met meer dan Museumkaarthuders is dit vr elk museum waardevlle infrmatie. Museummnitr: De dr de Museumvereniging ntwikkelde Museummnitr is vr musea bij uitstek het instrument vr publieksnderzek en wrdt dr z n 40 musea gebruikt. TNS NIPO is eigenaar van de Museummnitr en vert deze uit in afstemming met de Museumvereniging. Museum Analyse Systeem (Benchmark): Musea kunnen hun bedrijfsprestaties verbeteren dr die nderling te vergelijken. Het dr Stichting Museana ntwikkelde Museum Analyse Systeem is daarvr een nuttig instrument. De Museumvereniging participeert in Museana en streeft naar een snelle verspreiding, pdat zveel mgelijk musea er baat bij hebben en een representatief verzicht ntstaat van ecnmische grtheden van de branche. Musea in cijfers: Naast bvengenemde infrmatiebrnnen zijn er ng vele andere. Om zicht te hebben p de vele gegevens ver de museumbranche, ntwikkelt de Museumvereniging een jaarlijkse publicatie met de belangrijkste gegevensbrnnen en analyses. In 2010 verschijnt de eerste publicatie met het verzicht van branchegegevens. 3) Frum bieden De diversiteit aan musea in Nederland is enrm. Het museum bestaat niet, geen museum lijkt p een ander. Daarm vrmen musea nder elkaar vele netwerken, p zek naar (h)erkenning en gedeelde ervaringen. Het aantal infrmele en frmele verbanden in de sectr is grt en draagt bij aan de binding in de sectr, maar k aan versnippering van kennis, kunde en kracht. Het is de taak van de Museumvereniging de vele netwerken een frum te bieden en z nderling met elkaar te verbinden. Dat versterkt de identiteit van de sectr, de binding tussen musea en de vereniging en de kracht m naar buiten te te treden, zwel vr prmtie als belangenbehartiging. Secties Musea en de vakmensen die er werken wrden p vakinhudelijk gebied bijeengebracht in secties. Elke medewerker van een museum dat lid is van de Museumvereniging, kan participeren in maximaal 3 secties. De secties vrmen bieden de participanten binding met hun vak f hun functie, zij zijn een frum vr actuele nderwerpen p hun vakgebied en een klankbrd vr de vereniging. De binding met het verenigingsbureau is daarm net z belangrijk als de binding binnen de secties. Een vaste bureaumedewerker beheert de relaties met de secties, is secretaris van de Sectieraad en cördineert de activiteitenagenda van de secties. In 2010 zijn de vlgende secties actief: Cllecties Culturen Histrische musea Kastelen en landhuizen Kunstmusea PR en marketing Publiek en presentatie SIMIN (infrmatieverzrging) Veiligheidszrg en facilitymanagement Evenementen Om de ntmeting tussen leden te bevrderen rganiseert de Museumvereniging enkele evenementen. Nieuwjaarsreceptie: Feestelijke pening p de eerste werkdag van het jaar, p steeds wisselende lcaties. In 2010 is dit maandag 4 januari in het Rijksmuseum vr Oudheden in Leiden. Pagina 5

7 Algemene ledenvergaderingen: Vr het vaststellen van het beleid, de financiën en de bestuurssamenstelling vinden jaarlijks twee ledenvergaderingen plaats. In 2010 is dit p 31 mei en 22 nvember. Museumcngres: Op 7 en 8 ktber vindt het tweedaags Museumcngres plaats, waar alle vr musea relevante partijen uit plitiek, wetenschap en bedrijfsleven aanwezig zijn m met musea te discussiëren, inspiratie p te den, te leren en zaken in gang te zetten. De lcatie wrdt bewust buiten de Randstad gezcht, zdat er de tijd is m te ntspannen en te netwerken. Naast belangrijke sprekers zijn er kleine bijeenkmsten en is er een beursvler. Het feest maakt de tngen en de veten ls. In 2010 nderzekt de vereniging de mgelijkheid vr een zeer kleinschalige vrzmerversie van het cngres. Leer de leden kennen: Minstens zes keer per jaar brengen de bureaumedewerkers gedurende een dag drie tt vier werkbezeken aan leden in een bepaalde regi. Cmmunicatie De leden wrden geïnfrmeerd via verschillende eigen media. Een cmmunicatieplan wrdt jaarlijks pgesteld m de verschillende media, bdschappen en ntvangers ged aan elkaar te verbinden. De huisstijl schept een herkenbaar kader en wrdt daarm strikt nageleefd. Museumvereniging.nl: De website van de Museumvereniging, met actualiteiten, de agenda vr vakinhudelijke evenementen, vacaturebank Match!, archief van Museumberichten en veel achtergrndinfrmatie. In 2010 wrdt de grtendeels vernieuwde verenigingssite gelanceerd. Met behud van stijl en met vele nieuwe functinaliteiten. Museumberichten: De digitale maandelijkse nieuwsbrief van de Museumvereniging, met het laatste nieuws de activiteiten van Museumvereniging. Oplage Museumvisie: Het nafhankelijke jurnalistieke vakblad vr de museumbranche, met achtergrnden en verzichten. Kmt vier keer per jaar uit, plage bedraagt Persvrlichting: Musea kmen veel in het nieuws. De pers vindt bij nieuws steeds beter de weg naar de vereniging vr infrmatie en achtergrnd. Investeren in de persrelaties bevrdert deze rl als eerste aanspreekpunt vr de branche. 4) Imag versterken Musea hren bij de belangrijkste publiekstrekkers in de cultuur- en vrijetijdssectr. Het aantal bezeken schmmelt al jaren tussen rnd de 20 en 22 miljen, net achter het filmbezek en vr het bezek aan de pdiumkunsten. Een hele prestatie gezien de stevige cncurrentie shppingmalls, thuiscinema en internet. Musea meten beschikken ver gede marketing en prmtie. Het is de taak van de Museumvereniging dit aan te vullen met cllectieve prmtie zals het Museumweekend en Del daarbij is mensen tt museumbezek te verleiden dr een sterk imag uit te dragen en de drempel te verlagen. Museumkaart De Museumkaart is hét marketinginstrument van de Nederlandse musea. De Museumvereniging wil het succes van de kaart (ruim kaarthuders medi 2009!) vasthuden en verbreden. Marketingbeleid: Met huders zijn er mgelijkheden de marketing meer te te snijden p delgrepen, m z het gebruik van de kaart ged in de hand te huden. Verrijking met extra waarden en vrdelen huden de kaart interessant. Cmmuniceren dat de kaart een ged del is helpt de lyaliteit. De Museumkaart kan z de kmende jaren greien tt kaarthuders. In 2010 nderzekt de vereniging he de kaart te verrijken en als ged del kan psitineren. Relatiebeheer: De relatie tussen de kaartaccepterende musea en de rganisatie van de Museumkaart is van belang. De nadruk ligt daarbij p de waarde van de Museumkaart als (cllectief) marketinginstrument. Deelnemers krijgen jaarlijks een infrmatiemap en krijgen regelmatig bezek van bureaumedewerkers. Pagina 6

8 Bedrijfskaarten: In 2010 wrdt de markt vr bedrijfskaarten actief bewerkt. De Museumkaart is een aantrekkelijk premium vr bedrijven m hun medewerkers te bieden en levert de Museumkaart aanwas nder nieuw publiek. Vernieuwing kassaregistratiesystemen: De apparatuur vr registratie van Museumkaartbezek is gemiddeld 10 jaar ud en aan vervanging te. Een nieuw systeem, dat sinds 2009 in vrbereiding is, vrziet in een snellere registratie van bezek, en daarmee uitbetaling. Invering nieuwe kassaregistratie systematiek vindt in 2010 plaats. Museumkaartmagazine: Met een plage van is het Museumkaartmagazine een grtschalig medium vr de prmtie van tentnstellingen. Het kmt 4 keer per jaar uit en zrgt vr extra telp p de aangekndigde tentnstellingen. Daarnaast is er 7 keer per jaar een elektrnische versie het E-magazine - vr de kaarthuders die zich daarvr hebben pgeven. Cllectieve prmtie Museum.nl: De site biedt gegevens ver tentnstellingen van veel musea (leden en geen leden) en trekt 1,6 miljen bezeken per jaar. De techniek achter de site is in 2008 vernieuwd en functineert ged. Vr kleine musea die ng niet ver een eigen website beschikken, ntwikkelt Museum.nl in 2010 een stramien dat eenvudig centraal te beheren is. Museumweekend: Met evenementen (peningen, festivals, lezingen, museumnacht) trekken musea meer aandacht en publiek. Dit fenmeen is de laatste jaren sterk in ntwikkeling en heeft ng steeds veel ptentie. De Museumvereniging vult dit sinds jaren aan met het Museumweekend. Dit evenement trekt jaarlijks één miljen bezekers. Del is m een psitief gevel rndm musea teweeg te brengen. Het jaarlijks wisselende thema geeft musea de mgelijkheid iets extra s te rganiseren en z extra bezek te trekken. In 2010 vindt p 10 en 11 april de 29 e editie van het Museumweekend plaats. Imag musea: Del van de cllectieve prmtie is het bevrderen van het imag van de museumsectr. Om te weten he het met dit imag is gesteld deed de Museumvereniging in 2008 hier nderzek naar. Hieruit blijkt dat musea als uniek, leerzaam, waardevl en betruwbaar wrden gezien, maar minder als plezierig en spannend. In 2010 wrden activiteiten ntwikkeld m deze zwakke kant van het imag wat te versterken. AVRO Cultuurshake/Opium TV: De AVRO is in 2008 samenwerking met de Museumvereniging en het Nederlands Uitbur aangegaan m tt een magazineachtig televisieprgramma te kmen dat mensen aanzet tt cultuurparticipatie. De eerste versie, Cultuurshake, is na een eerste serie gewijzigd in Opium-TV. Del is m middels een website die aan het televisieprgramma gelieerd is, de kijker wegwijs te maken in het verweldigende cultuuraanbd. Of de site werkt zal in de lp van 2010 blijken en geëvalueerd wrden. Afhankelijk van de uitkmsten wrdt de samenwerking vrtgezet. Spnsrplan: De cllectieve prmtie leent zich ged vr het verbinden met grte spnsren. Sinds lang is de Bankgirlterij hfdspnsr, in het verleden samen met de Rabbank en de Nederlandse Sprwegen. De Bankgirlterij draagt vanaf jaar lang ,- bij aan de Museumkaart. Vanaf 2010 gaat de Museumvereniging p zek naar nieuwe hfdspnsrs vr de cllectieve prmtie. Afgelpen jaar is een spnsrplan pgesteld en dit zal in samenwerking met prfessinele spnsrwervingbureaus verder wrden uitgeverd. Experimenten museumbezek kinderen tt en met 12 jaar Bezuinigingen vanwege de crisis drkruisten het vrnemen van het Rijk m musea gratis tegankelijk te maken vr kinderen tt en met 12 jaar. Omdat er tevens twijfel bestaat ver de effectiviteit van gratis tegang, is de Museumvereniging gevraagd enkele experimenten te rganiseren, die meten uitwijzen wat het beste kinderbezek bevrdert: gratis tegang, gratis busverver f specifieke cmmunicatie. Het Rijk stelt eenmalig 5 miljen eur beschikbaar. Eind 2009 dient de Museumvereniging een plan in vr een 7-tal experimenten die in 2010 plaats zullen vinden. In 2011 wrden de experimenten geëvalueerd. Pagina 7

9 5) Internatinale prjecten Musea zijn in vele pzichten nderdeel van het internatinale verkeer. Zwel dr de mbiliteit van cllecties (internatinaal bruikleenverkeer) als dat van het publiek (20% van de bezeken zijn van buitenlandse teristen). Ter bevrdering van dit internatinale verkeer pereert de Museumvereniging in internatinale netwerken (zie hierbven) en nderneemt de ndige activiteiten. Nta Internatinaal beleid De internatinale activiteiten van de Museumvereniging hebben zich de afgelpen jaren gecncentreerd p maatschappelijke betrkken prjecten in Ost-Eurpa. Daarmee is de rl van de vereniging p buitenlands terrein niet begrensd. Het is hg tijd deze rl te nderzeken en te definiëren. In 2010 stelt de vereniging een nta Internatinaal beleid p, die als leidraad met gelden vr de vereniging in de kmende peride. MATRA Ter bevrdering van prfessinaliteit van museummedewerkers in Ost-Eurpese landen nderneemt de Museumvereniging sinds enige jaren Maatschappelijke transfrmatie (MATRA) prjecten. Deze meerjarige prjecten vrzien in trainingen, werkbezeken, cngressen en seminars. Vanuit de Nederlandse musea wrden prfessinals hiervr gevraagd, die niet alleen hun kennis z verspreiden, maar k interessante ervaringen pden in het buitenland. Meerdere uitwisselingsprjecten zijn hier uit vrtgekmen. De vereniging tnt met deze prjecten zijn maatschappelijke betrkkenheid met die delen van Eurpa die in transitie zijn. In 2010 wrdt het prject in Remenië afgernd. Een nieuwe aanvraag vr een prject in Kratië, Bsnië en Servië is in 2009 ingediend en zal bij tekenning in 2010 begnnen wrden. 6) Vereniging & bureau Een sterke branchevereniging bestaat bij de gratie van een sterke binding met de leden. De keuze vr lidmaatschap met welverwgen en vrij zijn, de vrwaarden vr lidmaatschap meten echter bindend zijn. Daarm zijn lidmaatschap, acceptatie van de Museumkaart en registratie in het Museumregister zveel mgelijk ineen geschven. Organisaties in de museale sectr die geen museum zijn en waarmee de musea een werkrelatie hebben, kunnen zich liëren (zals De Hermitage). In 2009 zijn 426 musea lid van de vereniging. Hiervan zijn 284 pgenmen in het Museumregister. 316 accepteren de Museumkaart. Daarnaast zijn er 40 instellingen gelieerd aan de vereniging, waarvan er 6 de Museumkaart mgen accepteren. Ledenwerving Vanaf 2010 zullen musea die de Museumkaart accepteren lid meten zijn van de Museumvereniging. In 2009 is nder de 119 niet aangeslten musea gewrven. De 113 musea die geregistreerd zijn in het Museumregister, maar ng niet lid, zullen in 2010 actief benaderd wrden. Naar verwachting zal de vereniging in 2010 in ledenaantal stijgen. Vereniging en Stichting Onderstaand rganigram geeft aan he de vereniging en het bureau zijn gerganiseerd. De Algemene ledenvergadering is het hgste rgaan, waar het bestuur verantwrding aan aflegt ver het geverde beleid. Het bestuur heeft een directeur aangesteld, die aan het bestuur zich verantwrd. De directeur bereidt het beleid vr, het bestuur stelt het vast. Vr de uitvering van het beleid leidt de directeur het bureau en verwerft daarvr persneel. Het bestuur is p tevens het bestuur van de Stichting Museumkaart. De Museumvereniging vert in pdracht van de stichting het beheer van de Museumkaart uit, alsmede de activiteiten p het gebied van cllectieve prmtie Pagina 8

10 Bureau In 2010 werken p het bureau 25 mensen, in ttaal vr 21 fte. In ttaal werkt 7,4 fte vr de vereniging en 13,8 fte vr de stichting. Directeur - Algemene leiding - Verenigingszaken - Lbby Belangen & Dienstverlening - Belangen behartigen - Diensten verlenen - Secties - Matra prjecten 5,6 fte Marketing & Cmmunicatie - Cmmunicatie - Evenementen - Museumkaart - Cllectieve prmtie 7,3 fte Bedrijfsvering - Financiën - Secretariaat - Faciliteiten - Persneel 8,3 fte Financiën Met een begrtingsmvang van 23,5 miljen is een gede financiële rganisatie een vrwaarde. Rapprtage: Er wrdt p kwartaalbasis gerapprteerd aan de directie. Na een halfjaar wrdt een prgnse pgesteld en aan het bestuur gerapprteerd. Museumkaart: In 2010, na implementatie van het nieuwe kassaregistratiesysteem, wrdt het mgelijk de uitkering aan musea maandelijks te uit te veren. Per maand kunnen dan zwel verkp als gebruik en uitkering wrden gerapprteerd. Treasury: De stichting Museumkaart beheert de vruitntvangen Museumkaart gelden. Ged beheer zrgt vr een veilig rendement. Planning en cntrl: Om de rganisatie te versterken wrdt een handbek Administratieve rganisatie / Interne cntrle pgesteld, dat alle ndzakelijke prcedures beschrijft. Faciliteiten Gede bereikbaarheid staat centraal. CRM/CMS: In 2010 vernieuwt de vereniging zwel het CRM systeem vr relatiebeheer als het CMS vr het beheer van de verschillende websites. Serviceprject: Uit het Ledentevredenheids nderzek bleek de waardering vr de bereikbaarheid en de service aan leden die ns bereiken beter kan. In 2010 wrdt nderzcht he dit te verbeteren is. Huisvesting: In 2010 verlpt het huurcntract van het kantr aan de Rapenburgerstraat 123. Er zal nderhandeld wrden ver verlening, en tegelijk naar alternatieven wrden gekeken. Telefncentrale: In 2010 zal de telefncentrale vervangen wrden. Pagina 9

11 7) Partners Dr de samenwerking en afstemming met andere partijen in de museum-, erfged- en cultuursectr hebben veel van de in dit plan beschreven activiteiten een betere kans van slagen. Hierbij per partij een mmentpname van de samenwerking, die kan veranderen in de lp van de tijd. Erfged Nederland (EN) - Museumcngres: Bijdrage prgrammering Instituut Cllectie Nederland (ICN) - Cllectiembiliteit: Afstemming Eurpees beleid Interprvinciaal Overleg (IPO) - Lbby nverzekerd bruikleenverkeer - Afstemmen vernieuwing Museumregister Landelijk Cntact Museumcnsulenten (LCM) - Deskundigheidsbevrdering: Afstemmen rlverdeling - Museumregister: Bestuur en afstemming vernieuwing Museumregister - Onderzek Museale verwervingen sinds 1933: lid begeleidingscmmissie Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) - Ondersteuning MATRA prjecten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) - Ondersteuning Experimenten museumbezek t/m 12 jaar - Ondersteuning nderzek Museale verwervingen sinds 1933 MKB Nederland - Belangenbehartiging: Afstemming lbby algemeen rijksbeleid - Platfrm Terisme en Recreatie Netwrk f Eurpean Museum rganisatins (NEMO) - Cllegiaal platfrm, Lbby naar Eurpese Cmmissie Rijksdienst Kunsthistrische Dcumentatie (RKD) - Onderzek Museale verwervingen sinds 1933: lid begeleidingscmmissie Stichting Nederlands Museumregister (SNMR) - Opdrachtgever vernieuwing Museumregister Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) - Lbby nverzekerd bruikleenverkeer - Afstemmen vernieuwing Museumregister - Onderzek haalbaarheid mdelvereenkmsten Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea (VRM) - Lbby nverzekerd bruikleenverkeer Pagina 10

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010

Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad p 11 mei 2010 Wrd vraf van de vrzitter. Het jaar 2009 was in diverse pzichten een dynamisch jaar vr de publieke gezndheid in het

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging Overzicht cursussen en trainingen Textielverzrging 200 pagina Cursussen Textielservice & Natwasserijen Data 200 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 Basispleiding Wasserij* Nederlands p de werkvler* Prcesbeheersing en

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie