Deel 1 Strategische nota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1 Strategische nota 2014-2019"

Transcriptie

1 Meerjarenplan Dit beleidsrapport wordt opgemaakt bij de start van de beleidscyclus (2014) en voor de duur ervan (dus tot 2019). Het geeft inzicht in de wijze waarop het OCMW-bestuur haar strategie wenst te realiseren de komende 6 jaren. Het meerjarenplan start met een strategische nota waarin de prioritaire doelstellingen worden beschreven. Deel 1 Strategische nota In de vorige legislatuur vernieuwde het uitzicht en de werking van het OCMW fundamenteel. Er werd niet enkel een nieuw complex gebouwd voor thuis en ouderenzorg, met daarin een aantal nieuwe diensten. Ook de sociale dienst verliet het vertrouwde terrein van de klassieke dienstverlening (leefloon, psychosociale en financiële hulp, budgetbegeleiding) en ging zich toeleggen op een aantal projecten (voedselbedeling, later overgenomen door Noodwinkeltje, budgetspel, gezond koken, ) Beide evoluties kregen hun vertaling in de organisatiestructuur en het personeelsbeleid. En alhoewel we globaal durven stellen dat de operatie geslaagd is, is het leerproces rond een aantal nieuwe ontwikkelingen nog niet afgerond. Uit diverse voorbereidende werkzaamheden bleek een grote nood aan acties naar een ruimer publiek (we hebben daarvoor in de vorige legislatuur de voorzieningen voor ontwikkeld mensen, know-how, infrastructuur): het OCMW moet meer naar buiten komen en waar mogelijk samenwerken met andere actoren in het sociale veld. Dit gebeurt nu al onder vorm van deelname aan een aantal overlegplatformen, maar in een aantal gevallen is het ook wenselijk dat het OCMW het initiatief tot samenwerking zelf opneemt en de coördinatie op zich neemt. In het licht van de nieuwe beleidscyclus zijn we, na een grondige denkoefening vanuit zowel interne analyses (SWOT, CAF, tevredenheidsenquêtes) als externe onderzoeken (omgevingsanalyse, forums) en in overleg tussen management en beleid, tot onderstaande drie prioritaire doelstellingen gekomen. Voor wat de domeinen betreft die door het lokaal sociaal beleid moeten worden afgedekt, gebeurde de nodige afstemming met de gemeentelijke diensten. Op het vlak van de algemene maatschappelijke dienstverlening willen we een actief beleid voeren, enerzijds naar de bevolking als geheel, anderzijds naar de eigen cliënten, met een sterke focus op kinderarmoede, participatie en gezondheid. Op elk van deze domeinen worden een aantal aanzetten gegeven, maar het moet duidelijk zijn dat we maximaal willen inspelen op opportuniteiten die zich in de loop van het meerjarenplan voordoen (vb. aansluiten bij een initiatief van een andere instantie, inspelen op een projectsubsidie, ). Dezelfde benadering stellen we voor inzake thuis- en ouderenzorg. Ook hier ontwikkelen we een actieplan naar Zele als dusdanig, en zorgen we ook voor nieuwe projecten in onze eigen diensten of voor de nodige acties om mee te zijn met het snel veranderende landschap. Een belangrijke bekommernis hierbij is dat OCMW Zele de boot niet mist van de woonzorgnetwerken en dat we alle daartoe noodzakelijke diensten ook zelf in portefeuille houden. Dat is de beste garantie om elke bejaarde Zelenaar nu en in de toekomst de hulpverlening te kunnen bieden die best bij zijn of haar situatie past. Het behouden van het niveau en de kwaliteit van de huidige dienstverlening en het consolideren van de ingezette veranderingen is gelet op wat hierboven gesteld is een meer dan voor de hand liggende derde doelstelling. Deze doelstellingen zullen worden aangepakt vanuit de algemene visie op hulpverlening, d.w.z. we stimuleren een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en autonomie van de hulpvrager, maar vragen anderzijds ook dat hij/zij maximaal eigen verantwoordelijkheid opneemt in het hulpverleningsproces. 1

2 1. Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor kinderarmoede, gezondheid en participatie Uit de omgevingsanalyse is gebleken dat Zele een arme gemeente is, met een socio-economisch profiel dat kwetsbaar is in tijden van crisis. Gemeente en OCMW zullen dus actie moeten ondernemen op dit terrein en dit naar de gehele bevolking toe. Het OCMW kan zich in dergelijke context niet enkel en alleen bekommeren om het eigen cliënteel doch dient haar expertise aan te wenden om de gehele bevolking te bereiken. Een eerste actieplan focust dan ook op informatie en preventie naar de ganse bevolking. Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 - Het OCMW zorgt er, zelfstandig of in samenwerking met andere organisaties, voor dat de bevolking via een aantal campagnes geïnformeerd wordt over deze problematieken en de bestaande hulpverleningskanalen. Er zullen een aantal campagnes opgezet worden met informatie over de diverse aspecten van de armoedeproblematiek en over de bestaande hulpverleningskanalen. De bedoeling hiervan is tweeërlei: enerzijds een bewustwording creëren van de armoedeproblematiek in zijn vele vormen, die als draagvlak kan fungeren voor een beleid rond deze materie. Anderzijds is er het preventieve aspect: voorkomen is hier ook beter dan genezen. Vaak komen de klassieke vormen van hulpverlening erg laat in de probleemontwikkeling. Er is al heel wat aan de hand tegen de tijd dat mensen zich aanmelden. Werken aan een laagdrempelige opstelling is in deze context uiteraard belangrijk, maar niet alleen zaligmakend. Initiatieven nemen die het zover laten komen tegengaan bij mensen die nog geen cliënt zijn, of met andere woorden initiatieven die zich laten kaderen in een context van preventief en proactief optreden worden meer en meer de noodzakelijke en natuurlijke partner van het louter curatief optreden. Deze specifieke aspecten van de dienstverlening blijven echter in tegenstelling tot het curatieve vaak onderbelicht. Het gevaar om enkel nog van het ene naar het andere crisismoment te werken is niet denkbeeldig wanneer men zich tot het curatieve beperkt. (Algemene) preventie en pro-actief optreden moet erop gericht zijn om het curatief optreden te voorkomen door initiatieven te nemen die een ruimere doelgroep bereiken dan de cliënten. Concrete maatregelen zijn o.m. het budgetspel in de scholen, sensibilisering rond energiezuinig wonen, gezonde voeding en levensgewoonten, de strijd tegen laaggeletterdheid, stimuleren van taalkennis. Actie 2 - Het OCMW participeert als actor of coördinator aan overleg met andere actoren die actief zijn op de domeinen (kinder)armoede, gezondheid en participatie, met de bedoeling om tot onderlinge afstemming of samenwerking te komen Daarnaast willen we een overleg opstarten of verder ontwikkelen met de andere actoren die actief zijn rond armoede, gezondheid en participatie. We denken hierbij aan het Lokaal Onderwijsplatform, de op te richten overlegorganen kinderarmoede en onderwijsondersteuning, Door een goede afstemming kunnen de acties van de diverse actoren elkaar versterken of aanvullen en het effect kan versterkt worden. Samenwerken kent immers vele dimensies en niveaus : deelnemen aan overleg, ad-hoc samenwerking om een eenvoudig probleem aan te pakken,. Coördineren we de samenwerking in kwestie of leiden we de samenwerking? Hoe definiëren we onze eigen rol? Met wie werken we samen? Waarrond werken we samen? Het is een feit dat complexe issues als schoolachterstand of kinderarmoede, eerder nopen tot de meer complexe netwerkvorming als ideale samenwerkingsvorm. Voor materies waarvoor geen eenduidige oplossing voor handen is, is het immers duidelijk dat enkel en alleen dergelijke nauwere samenwerking vooruitgang en meerwaarde kan scheppen voor elk van de partners. Al deze zaken in kaart brengen wordt dan ook een eerste belangrijke opdracht voor de op te richten stuurgroep(en) waarin ook andere actoren in het werkveld participeren. De genomen initiatieven zullen worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. 2

3 Actieplan 2 Het hulpverleningsaanbod inzake (kinder)armoede, gezondheid, participatie en huisvesting bij het eigen cliënteel verder ontwikkelen en vernieuwen Een tweede pakket maatregelen op de genoemde terreinen is specifiek gericht naar het OCMW-cliënteel. In de eerste plaats is het de bedoeling onze visie op de aanpak te concretiseren en bestaande en nieuwe initiatieven in het licht hiervan te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen en binnen de sociale dienst de nodige expertises te ontplooien. Actie 1 - Het OCMW werkt een geïntegreerde aanpak uit om wonen voor onze cliënten gezond en betaalbaar te houden Als eerste viseren we de woonkost. De huur loopt met een flink gedeelte van het inkomen van onze cliënten weg. De kwaliteit van huurwoningen kan ook verbeterd worden, op een manier die ook maatschappelijk zwakkere huurders ten goede komt. De dakisolatiepremie wordt nog onvoldoende gebruikt waardoor het gezinsbudget bovenmatig wordt belast met stookkosten. Tijdens ieder individueel huisbezoek wordt daarom aandacht besteed aan de aspecten wonen en energie. Volgens publicaties van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen zijn we het enige OCMW die dit in deze regio doet. Het is de bedoeling met deze verzamelde gegevens meer en beter aan de slag te gaan in de komende periode. De Lac-werking rond energieschulden, participatie aan een regionaal project rond dakloosheid, het promoten van energiepremie s en vergelijken van tarieven, zijn een (beperkte) greep uit de initiatieven die we wensen aan te grijpen. Actie 2 - Voor 10% van het aantal personen in steun of RMI voorziet het OCMW arbeidsmarktgerichte initiatieven Tewerkstelling blijft de beste remedie tegen armoede en de kortste weg naar integratie en participatie. Daarom willen we voor 10% van het RMI-cliënteel een toeleiding naar de arbeidsmarkt voorzien. We willen een volledig traject voorzien, startend met een vooropleiding tot en met de zorg voor meer kansen m.b.t. doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Daartoe werken we nu reeds samen met OCMW Lokeren (Europees voortraject) en zijn we ingestapt in het doorstromingstraject voor artikel 60 s, dat Resoc organiseert. Daarnaast handhaven we ook een deel tewerkstelling in art. 60 7, al dan niet met standplaats in eigen diensten. Actie 3 - Voor de cliënten voor wie de arbeidsmarkt (nog) niet haalbaar is, ontwikkelt, biedt en/of ondersteunt OCMW Zele mogelijkheden tot sociale activering Voor degenen voor wie tewerkstelling niet haalbaar is, willen we een aanzet tot sociale activering blijven geven. Het inzicht dat hardnekkige verschillen in welvaart ook samenhangen met verschillen in sociaal kapitaal (een geheel van netwerken, gedeelde normen en waarden en verstandhoudingen die de samenwerking binnen en tussen groepen vergemakkelijkt waardoor de gezamenlijke doelstellingen effectiever bereikt worden) is inmiddels algemeen aanvaard. Wanneer de doelgroep meer buiten en onder de mensen komt, kan dit een opstap vormen voor het volwaardig kunnen meepraten, kunnen deelnemen aan de samenleving. De initiatieven die door deze maatregel worden ondersteund, zijn dan ook duidelijk onderscheiden van een welbepaald professioneel inschakelingstraject. Het gaat als het ware om een fase die daaraan voorafgaat, en waarin de deelnemers weerbaarheid en zelfzekerheid ontwikkelen. Ook hier zullen we dit vertalen in een geactualiseerde visienota, bundeling van mogelijkheden, ontwikkelen van expertise en samenwerking. Mogelijke activeringsmogelijkheden zijn vrijwilligerswerk, sportactiviteiten, participatie aan socio-culturele activiteiten. Samenwerking met o.m. Welzijnsschakels en het Noodwinkeltje is hier reeds lopend. 3

4 Actie 4 - Schuldhulpverlening optimaliseren in samen werking met andere organisaties en in functie van het verhogen van de eigen expertise en nieuwe mogelijkheden tot ondersteuning van cliënten De schuldenproblematiek tenslotte is een domein waar we niet rond kunnen. De bestrijding van schulden en overmatige schuldenlast neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Er worden veel initiatieven genomen op curatief vlak, maar deze leveren in heel wat gevallen weinig duurzame effecten op. Heel wat gezinnen die in budgetbegeleiding en/of - beheer zijn beland, hervallen na aanzuivering van hun schulden of zijn niet langer in staat om op zelfstandige wijze hun eigen budget te beheren. Met deze vaststelling in het achterhoofd worden heel wat initiatieven ondernomen, die het herwinnen van de zelfredzaamheid op dit gebied voor ogen hebben. Ook hier ontstaat samenwerking tussen diverse actoren (CAW, OCMW s uit de regio) en moeten we de hulpverlening optimaliseren, o.m. door te zoeken naar nieuwe mogelijkheden tot (juridische) ondersteuning van cliënten. 2. Het OCMW realiseert een effectief werkend woonzorgnetwerk tegen 2019 Een woonzorgnetwerk is een samenwerkingsverband tussen een reeks voorzieningen in de thuis- en ouderenzorg. De bedoeling is de voorzieningen maximaal op elkaar te laten aansluiten (in functie van de zorgbehoevende wiens situatie verandert). Actieplan 1 Realiseren/coördineren van samenwerking tussen de thuis- en ouderenzorgdiensten in Zele Het OCMW heeft momenteel alle voorzieningen die nodig zijn voor een woonzorgnetwerk. Dat geeft ons een unieke insteek voor het realiseren en coördineren van een woonzorgnetwerk in die zin dat elke partner die wil aansluiten daarmee direct deel uitmaakt van een woonzorgnetwerk Actie 1 - Het OCMW brengt via het Ouderenforum een overleg tot stand tussen de lokale dienstverleners, seniorenverenigingen en individuele actieve senioren om tot afstemming en samenwerking te komen rond het aanbod aan thuis- en ouderenzorg in Zele In de eerste plaats gaan we dit doen via een Ouderenforum (oprichting reeds beslist in de OCMW-raad) waar een overleg kan plaatsvinden tussen lokale dienstverleners, seniorenverenigingen en individuele actieve senioren om tot afstemming en samenwerking te komen rond het aanbod aan thuis- en ouderenzorg in Zele. Via dit platform zullen deze betrokkenen samengebracht worden om ideeën aan te reiken. Anderzijds zal ook vanuit beleidszijde dit forum gebruikt worden om feedback of bijkomende input te vragen over voorgestelde initiatieven. Actie 2 - Het netwerk van hulpverleners (doorverwijzers) in de thuis- en ouderenzorg wordt systematisch op de hoogte gehouden van het aanbod dat in de gemeente aanwezig is Daarnaast, en ermee samenhangend, willen we een netwerk van eerstelijnsverantwoordelijken in de thuis- en ouderenzorg opzetten zodat we langs deze weg systematisch informatie kunnen verspreiden en voeling houden met wijzigende noden. Met dit netwerk richten we ons specifiek naar de professionele dienstverleners die actief zijn in de thuisen ouderenzorg. Een eerste doelstelling van het opzetten van dit netwerk is te komen tot een betere kennis over ieders aanbod. Met deze informatie kan elke dienstverlener Zeelse senioren beter doorverwijzen naar voor hem/haar relevante dienstverlening, ook wanneer deze dienstverlening niet verbonden is aan de eigen organisatie. 4

5 Een tweede doelstelling van dit netwerk is het onderzoeken of nauwere samenwerking mogelijk en wenselijk is en, indien het antwoord op deze vraag positief is, deze samenwerking tot stand te brengen. Concreet zal de mogelijkheid onderzocht worden van gemeenschappelijke vormingen, het formuleren van antwoorden op gemeenschappelijke noden zoals de permanentie in de dienstverlening en gemeenschappelijke preventiecampagnes. Actieplan 2 De OCMW-diensten die noodzakelijk zijn voor een woonzorgnetwerk worden verder uitgebouwd en afgestemd op nieuwe evoluties in de sector. Naast de coördinerende rol moet het OCMW ook zijn eigen diensten die noodzakelijk zijn voor een woonzorgnetwerk verder uitbouwen en afstemmen op nieuwe evoluties in de sector. We willen dat het OCMW-centrum voor thuis- en ouderenzorg een voorbeeld is van een toekomstgericht seniorenbeleid. We zien dit concreet op twee domeinen. Actie 1 - Het aanbod van het dienstencentrum wordt verder uitgebouwd en vernieuwd zodat een grotere doelgroep wordt bereikt Het lokaal dienstencentrum moet zijn aanbod verder uitbouwen en vernieuwen zodat we een groter bereik realiseren. In dit kader zal het dienstencentrum zijn aanbod verder bekend maken aan de andere diensten die in Zele actief zijn op het vlak van ouderenzorg. Uiteraard zal het ontwikkelde aanbod ook op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden. Op termijn zal ook een wijkwerking via antennes worden ontwikkeld. Hiermee wordt bedoeld dat in de wijken, lokale vrijwilligers zullen gezocht worden om een deelaanbod van het dienstencentrum te organiseren. Op die manier kan men ook personen bereiken die niet dicht bij het dienstencentrum wonen maar die toch baat kunnen hebben aan het aanbod van het dienstencentrum. Ook via samenwerking met Ziac, het andere in Zele aanwezig lokaal dienstencentrum, en via de organisatie van eigen projecten rond specifieke thema s, zal het bereik van ons dienstencentrum worden uitgebreid. Actie 2 - In de diverse geledingen van de thuis- en ouderenzorg worden systematisch vernieuwende tendensen geïntroduceerd In de tweede plaats is het belangrijk dat we bij blijven in de diverse geledingen van de thuis- en ouderenzorg. Stilstaan is immers achteruitgaan en we moeten dan ook zorgen dat we systematisch vernieuwende tendensen evalueren en introduceren (indien ze in ons aanbod passen uiteraard). Deze vernieuwingsinitiatieven kunnen zich op verschillende niveaus situeren. Zo zijn er initiatieven mogelijk op het vlak van de zorgverlening binnen verschillende diensten. Uiteraard kunnen dit soort technieken ook voor medewerkers van de thuiszorg hun nut hebben. Inzetten op dit soort vernieuwingen kan er ook toe leiden dat onze diensten attractiever worden voor nieuwe medewerkers. Naast dit soort initiatieven kunnen ook vernieuwingen geïntroduceerd worden waar meer op het organisatorische aspect gefocust wordt. Zo is het de bedoeling de reeds geïntroduceerde principes van lean management concreet te gaan toepassen op een aantal aspecten van de werking. Via lean management wordt gefocust op het optimaliseren van meerwaarde en het verminderen van werk dat geen meerwaarde met zich meebrengt. Binnen de thuiszorg wordt onderzocht of en waar de nieuwst evoluties op het vlak van domotica kunnen ingepast worden in ons hulpaanbod. Uiteraard zal de kostprijs en de betrouwbaarheid van deze vernieuwingen een belangrijk element zijn in de evaluatie. Tezelfdertijd is het ook belangrijk dat aan de vernieuwing waarop ingezet wordt, de tijd wordt gegeven om verankerd te raken in de organisatie zodat dit een blijvende meerwaarde kan betekenen. 5

6 3. Het bestaande aanbod aan dienstverlening inzake algemene sociale dienstverlening en inzake thuis- en ouderenzorg wordt globaal kwalitatief en kwantitatief behouden en verder geoptimaliseerd, rekening houdend met een doelmatig beheer van de financiële middelen Deze doelstelling betreft de (huidige) kerntaken van het OCMW, nl. enerzijds de sociale dienstverlening (zeg maar leefloon, budgetbegeleiding, psychosociale en financiële hulpverlening, ) en anderzijds de diverse dienstverleningen rond thuis- en ouderenzorg. Zoals voorheen zal over deze kerntaken aan de raad worden gerapporteerd via het kwartaalrapport. Deze doelstelling is evident: de taken van de sociale dienst betreffen een wettelijke verplichting; wat de thuis- en ouderenzorg betreft hebben we in 2012 de laatste hand gelegd aan een nieuw complex, het is dus ook hier vanzelfsprekend dat we daar mee doorgaan. We gaan hieronder in op de consequenties van deze doelstelling. Actieplan 1 Bewaken van de financiële en operationele performantie van de eigen organisatie Een eerste actieplan betreft het bewaken van de operationele en financiële performantie van de OCMW diensten, vanuit een eerder bestuursmatige invalshoek. Actie 1 - Het OCMW garandeert dat de bestaande infrastructuur en werking aan de wettelijke en decretale(financierings) normen blijft voldoen en neemt daartoe de noodzakelijke beslissingen In de eerste plaats willen we uiteraard de dienstverlening die er is verder op punt stellen, zowel naar aanpassing aan de immer wijzigende wetgeving, als wat betreft de bijsturing van de aanpak te velde in functie van de te bereiken resultaten. Het is zeker te verwachten dat na de komende staatshervorming Vlaanderen op een aantal vlakken een eigen, nieuw, beleid zal ontwikkelen (om maar één voorbeeld te noemen: de financiering van de rustoordsector) waar we ons zullen naar moeten richten. Maar ook in de huidige stand van zaken staan we voor een aantal uitdagingen: - de tewerkstelling in de dienst gezinszorg dient vanaf 2015 permanent boven de 10 FTE te zitten een doel waar al enkele jaren naartoe gewerkt wordt en dat cruciaal is in het kader van een woonzorgnetwerk (doelstelling 2); - de bezetting van het dagverzorgingscentrum moet naar 80% kunnen gebracht worden, zeker indien we hiervoor Riziv-tussenkomsten willen gaan aanvragen; - ook de verouderde staat van de woningen van het Lindenhof is een grote uitdaging: op dit probleem moet een antwoord gegeven worden in de nieuwe legislatuur. Actie 2 - De bestaande initiatieven m.b.t. de kwaliteitsbewaking worden verder ontwikkeld zodat de kwaliteit van de dienstverlening verder verbetert We willen ons dienstverleningsaanbod, zoals in de doelstelling geformuleerd, ook op kwalitatief niveau op een zo hoog mogelijk peil brengen of houden door de kritische kwaliteitsindicatoren geregeld te meten en in functie van de resultaten de werking bij te sturen. Uiteraard wordt ook de lijst van indicatoren geregeld aangevuld of bijgestuurd. Daarnaast zullen verder jaarlijks tevredenheidsmetingen worden uitgevoerd bij zowel cliënteel als personeel opgezet, en de resultaten daarvan vertaald in de werking. Tenslotte verwijzen we ook naar het feit dat we in 2013 voor de tweede maal een CAF-oefening hebben georganiseerd. Het is de bedoeling dat de verbetersuggesties in een actieplan worden opgenomen en maximaal gerealiseerd tegen Deze CAF-oefeningen gaan we herhalen in 2015, 2017 en

7 Actie 3 - Het OCMW werkt een gedifferentieerd waarderingsbeleid uit en ontwikkelt daartoe de nodige tools Wie een goed aanbod wil neerzetten heeft ook performante medewerkers nodig. We hebben een nieuwe rechtspositieregeling en een nieuwe personeelsstructuur annex competentiegerichte functiebeschrijvingen. Functionerings- en evaluatiegesprekken zijn reeds lang ingeburgerd, evenals een VTO-beleid dat op diverse niveaus werkt en afgestemd wordt. Stuk voor stuk zijn dit zaken die we willen behouden, en waar nodig verder verfijnen. Uit de interne omgevingsanalyse (CAF en SWOT) is evenwel gebleken dat er een ernstig gebrek is aan voldoende middelen of instrumenten om individuele medewerkers te waarderen voor hun inzet. We willen daarom trachten binnen het rigide carcan dat ons van hogerhand is opgelegd- toch zoeken naar creatieve mogelijkheden om stimulansen te bieden aan wie zich extra inzet. Het uitwerken van een aantal voorstellen zal in 2014 gebeuren, implementatie en evaluatie (en eventueel bijsturing) in de jaren daarna. Actie 4 - IT-processen worden op punt gezet, gemonitord en op een veilige manier verankerd (continuïteit, functiescheiding) Nieuwe structuren en diensten betekenen een groter complexiteit in informatiestromen en ICTtoepassingen. Een veilige en efficiënte ICT-aanpak (niet enkel technisch, maar ook op het vlak van informatieveiligheid) zal dan ook een belangrijk werkpunt zijn in de komende jaren. We voelen de noodzaak om deze materie meer centraal te gaan sturen. Samenwerking met de gemeente (waar meer technische know how beschikbaar is en die de facto al opgestart is in 2013) zal hierbij een piste zijn waarvan we gebruik gaan maken. We willen hier in eerste fase van zodra minstens één verantwoordelijke administratie is ingevuld starten met een intern coördinatieteam dat een aantal taken rond informatieveiligheid en toegankelijkheid verdeelt en documenteert. In de volgende jaren voorzien we dan een update van het informatieveiligheidsplan (en de implementatie ervan) en naar het einde van de legislatuur een externe audit van ons informatieveiligheidsbeleid (gevolgd door de bijsturingen die deze meebrengt). De ambitie is om tegen 2020 voor het geheel van het OCMW aan alle kwaliteitsvereisten in deze materie te voldoen. Actie 5 - Uit benchmarking blijkt dat Zele het niet slechter doet dan vergelijkbare OCMW s uit de regio Als we zeggen dat we het goed willen doen, moeten we uiteraard aangeven in vergelijking waarmee. Vandaar dat we via benchmarking systematisch de aftoetsing willen maken met vergelijkbare OCMW s. Dit betekent dat in 2014 een aantal parameters en vergelijkingspunten zullen afgebakend worden, evenals een nulmeting waarin we ons positioneren tegenover vergelijkbare besturen. In de daaropvolgende jaren zal deze meting herhaald worden, en zullen desgevallend beslissingen worden voorbereid die nodig zijn om ervoor de te zorgen dat we het op de geselecteerde criteria even goed doen als de vergelijkbare OCMW s. Actie 6 - Evaluatie i.f.v. de marktconformiteit van de kostprijs van de aangeschafte en verstrekte producten en diensten en nemen van de nodige stappen om bij te sturen Financiële performantie betekent dat we maatregelen moeten nemen om de resultaten (meestal het verlies dus) van de dienstverlening maatschappelijk aanvaardbaar te houden, dat we deze resultaten dus goed opvolgen en waar nodig bijsturingen doen, zowel aan de kosten- als de opbrengstenzijde. Aan kostenzijde zal eveneens zoals voorheen- systematisch de markt geconsulteerd worden voor onze grotere contracten, dit aan de hand van de bestaande inventaris van lopende contracten. De budgethouders zullen extra aandacht besteden aan nieuwe behoeften en mogelijkheden om gezamenlijke offertes te voeren met andere besturen (gemeente of andere OCMW s). Over de grotere offertes en het budgethouderschap op zich- is rapportage via het kwartaalverslag voorzien. Ook leanmanagement (cfr. supra) kan bijdragen aan een efficiëntere werking. Diverse werkvolumemeters zullen we eveneens verder inzetten om de personeelsbezetting in evenwicht te houden met de werkhoeveelheid. Anderzijds is het bedoeling om ook de inkomstenzijde te bewaken door jaarlijkse de tarieven van onze dienstverlening te evalueren en mee te laten evolueren. 7

8 Actieplan 2 Verder consolideren en verfijnen van de hervormingen/herstructureringen die in de vorige legislatuur zijn ingezet Met het tweede actieplan binnen deze doelstelling het consolideren en verfijnen van een aantal vernieuwingen die recent zijn doorgevoerd willen we vooral een aantal positieve initiatieven uit de voorbije jaren nog eens in de aandacht brengen. Er werden immers een reeks hervormingen, herstructureringen in gang gezet die nog niet volledig afgerond zijn of nog onvoldoende stevig geworteld zijn in de werking. Het is de bedoeling om met het expliciet hernemen hiervan in een actieplan, ervoor te zorgen dat ze niet ondergesneeuwd raken onder de dagelijkse problemen en praktische beslommeringen. Actie 1 - Consolideren en verfijnen van de hervormingen/herstructureringen die in de vorige legislatuur zijn opgestart (nieuwe diensten, nieuwe organisatiestructuur, ICS, RPR, ) Een eerste actie betreft eerder de interne structuren en werkwijzen. In de sociale dienst werd een thematische werking ontwikkeld die tot uiting kwam in het opnemen van een aantal projecten en ook in deel specialisatie van de maatschappelijk werkers (naast een basispakket). Dit willen we verder bewaken. Projecten zullen dus een blijvende methodiek binnen de sociale dienst zijn. In het woonzorgcentrum werd het concept van afdelingsgericht werken uitgedacht i.s.m. Probis. Dit is een sterk concept waaraan een aantal aspecten van de werking kunnen opgehangen worden om tot een betere afstemming van diverse disciplines en activiteiten te komen. We gaan hier in 2014 de draad opnieuw opnemen om dit op te frissen en verder uit te werken en te verfijnen en in de volgende jaren voorzien we hier een geregeld evaluatie rond. De bestaande communicatiestructuur werd geëvalueerd als positief, maar in de werking durft nogal eens iets fout lopen. Daarom werd vanuit het CAF voorgesteld om het MT een sterkere rol te geven in de communicatie naar de grote groep van het personeel. Daarnaast voorzien we op korte termijn initiatieven m.b.t. een betere toegankelijkheid van website en intranet. Lean-management, waarover al een eerste algemene introductie rond werd gegeven aan alle personeelsleden, zal ook verder in een aantal aspecten van de werking worden uitgewerkt omwille van zowel de kwaliteitsverhogende als kostenbesparende gevolgen. Bij het uitwerken of introduceren van nieuwe werkwijzen of het op punt zetten van bestaande, zal gewerkt worden via het projectmanagement-model dat recent werd uitgewerkt door de dienst P&O, omdat deze werkwijze maximaal garandeert dat er ook gezorgd wordt voor draagkracht bij het personeel. Actie 2 - Verder bewaken en verbeteren van een gestructureerde vrijwilligerswerking Enkele jaren geleden werd gestart met een gestructureerde vrijwilligerswerking die centraal aangestuurd wordt vanuit P&O. Naast een visie op vrijwilligerswerk en de administratieve en organisatorische omkadering (vrijwilligerscoördinator) impliceerde dat o.m. initiatieven rond screening, registratie, evaluatie, tevredenheidsmetingen, aanbieden van vorming, vrijwilligersbijeenkomsten, Gezien de maatschappelijke meerwaarde hiervan, gaan we op de ingeslagen weg voort. Het verzoenen van spontane en vrijwillige inzet met de werking van een (openbare) dienstverlening die met heel veel regels en regeltjes moet rekening houden, is een permanente evenwichtsoefening en behoeft dus permanente opvolging. Bovendien kregen we een grotere differentiatie aan vrijwilligers als gevolg van de nieuwe diensten die werden opgestart. Het is daarom tijd om onze aanpak rond vrijwilligers te evalueren en te verfijnen. Uiteraard komen er ook geregeld nieuwe mogelijkheden op het vlak van vrijwilligersactiviteiten en blijven we acties opzetten om vrijwilligers aan te trekken. 8

9 Actie 3 - Terugdringen milieubelastend verbruik (energie, water, ) en ontwikkelen van een milieuvriendelijke bedrijfscultuur Op het dak van het nieuwe complex werden zonnepanelen geplaatst, wat vanuit milieuoogpunt uiteraard positief is. Alleen mag het daar niet bij blijven. Het is niet enkel belangrijk om duurzame energie te produceren, maar ook om duurzaam om te springen met het verbruik van energie (en goederen in het algemeen). Daarom zal, naast acties rond sensibilisering, een planning uitgewerkt worden om aan de hand van een aantal projecten het verbruik terug te dringen van een aantal milieu-belastende goederen. We denken hierbij aan electriciteit, gas, water, afval, Een projectmatige aanpak moet hier ook zorgen voor een maximaal draagvlak bij de medewerkers. Actie 4 - Tegen 2018 voldoen al onze huurwoningen aan de woonnorm 2020 In dezelfde lijn en tevens een wettelijke verplichting ligt de actie om ervoor te zorgen dat al onze eigen SVK-woningen goed geïsoleerd zijn -en ook voldoen aan de andere technische vereisten van de norm tegen De renovatie zal gespreid worden over de komende vier jaar en de kosten zullen mee gedragen worden door de verkoop van een niet meer renoveerbare woning op de Gentsesteenweg. 9

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

1.1. Doelstellingennota 2014

1.1. Doelstellingennota 2014 Budget 2014 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Budget 2015 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplanning en opvolging G2020

Beleidsplanning en opvolging G2020 Beleidsplanning en opvolging G2020 Kader opleiding Streefdoel van nieuwe BBC-wetgeving = meer resultaatsgericht werken een aantal wettelijke en organisatorische maatregelen Koppeling van strategie, financiën

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Budget 2016. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie.

Budget 2016. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie. Budget 2016 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Foto: Wijkcentrum De Kring, Eeklo Kader: sterk Centraal: realiseren recht mensen in armoede op vrijetijds. Keuzevrijheid

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Uitbouw van een vrijwilligersbeleid

OCMW Londerzeel. Uitbouw van een vrijwilligersbeleid OCMW Londerzeel Uitbouw van een vrijwilligersbeleid Algemeen kader Strategisch meerjarenplan 2014-2019 Prioritaire beleidsdoelstelling: Kwaliteitsvolle en levensloop bestendige zorg voor ouderen en zorgbehoevenden

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 1 Introductie en situering takendebat fase 1: 2011 takendebat = ONDERZOEK takendebat fase 2: 2012 thematische analyses

Nadere informatie

Budget Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Budget Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Budget 2017 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 #vvsgbwcongres Communicatie: ongeleid projectiel of doordacht beleid? Machteld Weyts #vvsgbwcongres 4 22-11-2016 5 22-11-2016 voorbeeldslides

Nadere informatie

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1 LOKALE CONTEXT BS Omgevingsanalyse Kinderen en jongeren Partners De BS brengt bij de omgevingsanalyse zowel de noden als kansen van de lokale kinderen en jongeren in kaart: houdt hierbij rekening met de

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Van evaluatie Evaluatie op actieniveau Wanneer? Heel het jaar door, op de momenten

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Bouwstenen om te komen tot een coherent en efficiënt adaptatieplan voor Vlaanderen

Bouwstenen om te komen tot een coherent en efficiënt adaptatieplan voor Vlaanderen 2. BOUWSTENEN VOOR EEN ADAPTATIEPLAN Deze bouwstenen zijn gericht op de uitwerking van een adaptatieplan vanuit een Vlaams beleidsdepartement of beleidsveld. Het globale proces kan eveneens door een ander

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Doelgericht aan de slag met de actiecirkel. 1. Nood aan praktisch houvast?

Hoofdstuk 2. Doelgericht aan de slag met de actiecirkel. 1. Nood aan praktisch houvast? Deel 2: Hoofdstuk 2: Doelgericht aan de slag met de actiecirkel - 1. nood aan praktisch houvast? Hoofdstuk 2 Doelgericht aan de slag met de actiecirkel 1. Nood aan praktisch houvast? Schoolteams meenemen

Nadere informatie

Jaarplan 2017 BIZ Noord-West-Vlaanderen

Jaarplan 2017 BIZ Noord-West-Vlaanderen Jaarplan 2017 BIZ Noord-West-Vlaanderen Opdracht 1: Preventie-initiatieven en nazorg in het volgende werkjaar 7 Beschrijf in de onderstaande tabel de preventie-initiatieven die uw samenwerkingsverband

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel U= Uitgevoerd / L= Lopend / C= Opgeheven (cancelled) = Geen antwoord beleid (NoResponsBeleid) rood' = prioritair Beleidsdoelstelling plan 1 WERKEN AAN EEN BETER WELZIJN IN ONZE GEMEENTE (prioritair) AP-133.

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen:

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: BELEIDSVISIE 2014 2015 Samenvatting Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: De mogelijke uitbreiding naar Almere Poort onderzoeken. Benoemen van nieuwe bestuursleden.

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap.

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap. Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap Bea Maes, Claudia Claes, Karlien Deroover INSTRUCTIES 1. Inhoud van

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Geachte Dames en Heren,

Geachte Dames en Heren, Trefdag 'Patiënt en professional, samen sterker' UZ Gent 1 december 2016 19u Bijdrage gedeputeerde Couckuyt, met als titel: Vermaatschappelijking van zorg: het belang van zelfzorg en gebruikersparticipatie

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie