Budget Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie"

Transcriptie

1 Budget 2015 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan werden goedgekeurd, te realiseren. 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 2015 In 2014 werd gestart met de uitvoering van het meerjarenplan Vertrekkend van de inschatting van de stand van zaken na het derde kwartaal 2014 wordt hieronder aangegeven wat we aan concrete stappen voorzien voor 2015 voor de diverse doelstellingen en acties. We volgen hierbij het schema uit het meerjarenplan. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Het OCMW zorgt er, zelfstandig of in samenwerking met andere organisaties, voor dat de bevolking via een aantal campagnes geïnformeerd wordt over deze problematieken en de bestaande hulpverleningskanalen. Het budgetspel brengen in de scholen Ook in 2015 mogen de lagere scholen een afvaardiging van het OCMW verwachten om samen met de kinderen van het 5 de studiejaar dit spel waarin de financiële uitdagingen van het echte leven centraal staan, te spelen. Via het samenwerkingsverband van de OCMW s van het arrondissement rond schuldhulp, gecoördineerd door het CAW, krijgen in 2015 trouwens ook de middelbare scholen in de derde graad een aan hun leeftijd aangepaste budgetoefening in spelvorm aangeboden. De sensibilisering rond energiezuinig wonen De werking van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, waarop we als samenwerkende partner gerekend hadden, stopte in september volledig. We leggen ons in 2015 toe op het promoten van de energiescan bij hen die er recht kunnen op hebben en maken op onze website kenbaar wie dit allemaal kan zijn. In samenwerking met de provincie beogen we een informatieavond over energiezuinig wonen te brengen. Het promoten van de Vreg-test Nog steeds passen we de Vreg-test, een objectieve vergelijking van de verschillende elektriciteits- en aardgasproducten van alle energieleveranciers, toe binnen de dossiers om aldus de energie uitgaven van het OCMW-cliënteel te optimaliseren. We vullen dit aan met een verhoogd inzetten op de energiescan. Deze test stellen we ook ter beschikking op de web-site, zodanig dat we meer mensen dan alleen de cliënten hiermee bereiken.

2 De taal- en taalstimulering In 2015 blijven de programma s taalmama s doorlopen. De sociale dienst zal hier zijn medewerking andermaal aan verlenen. De netwerkvorming rond de items bestrijding van kinderarmoede en opvoedingsondersteuning moeten een nieuwe boost geven aan de werking. Bestrijding laaggeletterdheid Voor 2015 contacteren we Leerpunt om een budgetgroep op te richten. Een dergelijke budgetgroep richt zich tot mensen wiens zwakgeletterdheid en wiens onvermogen om om te gaan met een computer budgettaire beheersproblemen veroorzaakt. We mikken erop dat we naast een aantal personen in budgetbeheer ook een aantal andere personen kunnen bereiken. Het OCMW zal in 2014 het project Samen met papa en mama naar school -traject van de gemeente, mee ondersteunen via het uitvoeren van huisbezoeken waar wenselijk. Ook hier verwachten we dat de opstart van het netwerk rond kinderarmoede en opvoedingsondersteuning als een katalysator zal werken tov van dit initiatief. De geestelijke gezondheidszorg Het OCMW kreeg in 2013 de goedkeuring voor een project geestelijke gezondheidszorg dat zal lopen tot half Verder werken tot halfweg het jaar en ondertussen de werking, het impact, het bereik en de toekomst van dit project behandelen : dat is de agenda voor Gezonde voeding en levensgewoonten Eerder dan aparte acties te ondernemen, opteerde het OCMW in 2014 voor een meer structurele aanpak. Dit werd gerealiseerd via een samenwerkingsakkoord met LOGO in het kader van Gezonde Gemeente. Vanuit deze basis zal in 2015 verder gewerkt worden. Actie 2 - Het OCMW participeert als actor of coördinator aan overleg met andere actoren die actief zijn op de domeinen (kinder)armoede, gezondheid en participatie, met de bedoeling om tot onderlinge afstemming of samenwerking te komen Deelname aan het Lokaal Onderwijsplatform (LOP) Het OCMW bestendigt in 2015 zijn deelname aan de LOP-vergaderingen en verleent medewerking aan de uitvoering van het LOP-beleidsplan. De opstart van een overlegorgaan kinderarmoede en opvoedingsondersteuning Eind 2013 begin 2014 werden verschillende projecten ter financiering van onze plannen ingediend bij diverse instanties. Half weg 2014 verkregen we duidelijkheid hieromtrent wat maakte dat de opstart van het netwerk plaats konden vinden na de zomervakantie in september. In 2015 moet de geïnitieerde werking verder uitgebouwd worden, opdat we komen tot een duurzaam en stabiel netwerk van gemotiveerde partners. Aldus kan meer multidisciplinair en preventief opgetreden worden tov (de gevolgen van) kinderarmoede. Deze drie vooropgestelde 3 assen blijven valabel : sensibilisering rond kinderarmoede, ondersteuning van leerkrachten en zorgverstrekkers, en het bieden van concrete hulpverlening. We leggen in 2015 ook de eerste stenen van het Huis van het Kind. Een aanbod opvoedingsondersteuning is een van de drie pijlers in een Huis van het Kind, naast activiteiten in het kader van preventieve gezondheidszorg en de bevordering van sociale cohesie. Deelname Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost kerngroep Het FRGE behoort tot de materies die geregionaliseerd worden. Dit gaf in 2014 veel ongerustheid tot gevolg waardoor finaal de werking vanaf september stopgezet werd. We wachten af hoe dit evolueert en merken tegelijkertijd op dat door de lage rentevoeten het FRGE mogelijks wel zichzelf de facto overbodig maken zal. Regionaal overleg met andere actoren (OCMW, CAW, ) Een 3 tot 4-tal keer per jaar vindt een bijeenkomst plaats op arrondissementeel vlak rond de meest diverse thema s. Diverse OCMW s hebben initiatieven lopen rond de bestrijding van kinderarmoede ; elk

3 OCMW heeft te maken met dezelfde vernieuwingen op het vlak van wetgeving of administratieve verwerking ; : intervisie hierover brengt gewaardeerde meerwaarde bij elk van de partners. Met het CAW is er een samenwerkingsverband rond schuldhulp, waardoor regelmatige contacten verzekerd zijn. Actieplan 2 Het hulpverleningsaanbod inzake (kinder)armoede, gezondheid, participatie en huisvesting bij het eigen cliënteel verder ontwikkelen en vernieuwen Het OCMW werkt een geïntegreerde aanpak uit om wonen voor onze cliënten gezond en betaalbaar te houden LAC In 2015 promoten we de energiescans en evalueren we de LAC-werking. In de loop van 2014 zijn we gestart met een mini energie cel. Deze energie cel bestaat uit het diensthoofd, 2 maatschappelijk werkers en de voor de LAC-werking verantwoordelijke administratief medewerker. We werken in 2015 rond vernieuwde communicatie naar de personen toe die in aanraking komen met het LAC. Dakloosheid/uithuiszettingen Samen met de andere OCMW s in het arrondissement werd, in samenwerking met CAW, in 2014 gezocht naar mogelijkheden om hier efficiënter rond te werken. We ontwikkelen een nieuwe en meer doelmatige manier van werken voor OCMW Zele in 2015 rond en evalueren het effect ervan (vernieuwde briefwisseling organisatie folder). We namen hiermee reeds een start eind We voorzien ook samenwerking met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen mits goedkeuring van hun project rond ondersteuning van sociaal zwakke (kandidaat)huurders. De promotie van renovatie/energiepremies/energiezuinigheid Ook wanneer mensen niet in aanraking komen met het LAC, besteden we aandacht binnen individuele hulpverlening aan het aspect energie. Er wordt geen langdurige steun verleend zonder de energiekost door te lichten (via de Vreg-test). We continueren dit. Verder volgde een maatschappelijk werker in 2014 de gespecialiseerde opleiding energiebesparing bij kansengroepen. Met de provincie werken we in 2015 samen om ons publiek te sensibiliseren over hun verbruik en maken we aldus gebruik van de opleiding. De screening van de woonkwaliteit bij cliënteel en de eigenaars inlichten De dakisolatienorm treedt in werking op 1 januari De afwezigheid van dakisolatie zal vanaf 2020 volstaan om een woning ongeschikt te laten verklaren, waardoor ze ook niet meer verhuurd mag worden. Het plaatsen van dakisolatie vermindert voor de bewoner van het desbetreffende pand gevoelig de te betalen rekening. In 2015 beogen we door het aanspreken van de juiste partners een informatieavond te organiseren die ook zij die verhuren aan onze cliënten sensibiliseert. Actie 2 - Voor 10% van het aantal personen in steun of RMI voorziet het OCMW arbeidsmarktgerichte initiatieven Tewerkstellingen art Het budget voor tewerkstelling in art werd opgetrokken. Naast tewerkstelling in de eigen diensten, werken we ook samen met andere organisatie door middel van terbeschikkingstellingen. Veelal hebben deze organisaties een degelijke ervaring in het begeleiden van artikel 60 7 s. Ook deze piste continueren we. Project i.s.m. RESOC (doorstroming art. 60 7) Voor 2014 besloot OCMW Zele hier in te stappen. We zetten dit verder in Resoc wil met zijn project de integratie van artikel 60 7 s in de arbeidsmarkt verbeteren. Een verder traject wordt samen

4 met de tewerkgestelde op punt gezet tegen het einde van de tewerkstelling aan. Het in 2013 goedgekeurde statuut voor artikel 60 7 s voorziet in deze mogelijkheid. Arbeidszorg/voortrajecten Het is een illusie te menen dat de personen die RMI- of steungerechtigd zijn allen direct kunnen doorstromen naar een tewerkstelling artikel Velen van hen ontbreekt het aan de noodzakelijke attitude. De toekomst van de Europese voortrajecten (tot nu toe samen met OCMW Berlare en OCMW Lokeren) lijkt onzeker. Om het idee van voortraject en arbeidszorg niet te laten schieten, zoeken we in 2015 naar een nieuwe partner. De samenwerking met de werkwinkel en andere organisaties OCMW Zele maakt nog steeds deel uit van het concept werkwinkel en volgt de activiteiten van de werkwinkel mee op. Opportuniteiten die zich op die manier aanbieden voor onze cliënten (zoals in 2014 de mobiele opleiding poetsen) worden aldus mee opgenomen. Actie 3 - Voor de cliënten voor wie de arbeidsmarkt (nog) niet haalbaar is, ontwikkelt, biedt en/of ondersteunt OCMW Zele mogelijkheden tot sociale activering Culturele uitstappen In het kader van de sociaal-culturele participatie voorzien we opnieuw deelname aan enkele evenementen in de grote zalen en zogenaamde cultuurtempels. Wij geven de doelgroep zo de kans om locaties en evenementen mee te maken die ze anders slechts van televisie kennen. De actieve ondersteuning van initiatieven binnen de gemeente zoals Noodwinkel en Welzijnsschakel De Welzijnsschakel organiseert jaarlijks een uitstap die via tussenkomst van het OCMW aan zeer schappelijke voorwaarden aangeboden kan worden. Wij zetten dit in 2015 verder. De organisatie van de voedselbedeling werd begin 2014 overgenomen door de Programmatorische Dienst voor Maatschappelijk Integratie. Alle dossiers werden administratief op een nieuwe lijst geschoeid waarbij een centrale controle op de toekenningen van deze hulp ingevoerd werd. Wij zetten dit verder op punt in De locatie van de Noodwinkel en de vrijwilligers die er zijn bieden een plaats waar onze mensen zich zichtbaar thuis voelen. Het netwerk kinderarmoedebestrijding moet ook hier de rol van katalysator kunnen waarmaken. Eigen activiteiten Er is een vaste groep deelnemers (vrijwilligers) aan allerlei activiteiten. Ook in 2015 zetten we een aantal initiatieven op (kookactiviteit, ). Actie 4 - Schuldhulpverlening optimaliseren in samenwerking met andere organisaties en in functie van het verhogen van de eigen expertise en nieuwe mogelijkheden tot ondersteuning van cliënten Netwerk Schuldhulp CAW Binnen dit meerjarig project van CAW zijn we ook in 2015 actieve deelnemers en uitvoerders. We zien hierin een belangrijke meerwaarde op het vlak van schuldpreventie. Concreet wil CAW in de loop van 2015 een activiteit opzetten voor leerlingen van de derde graad middelbaar onderwijs, erop gericht om hen inzicht bij te brengen over hoe om te gaan met geld. Overleg met andere OCMW s, Het Lerend Netwerk (dat deel uitmaakt van het eerder beschreven project) sluit aan op de vorming omtrent schuldhulpverlening. Het heeft tot doel hulpverleners samen te brengen rond schuldhulpverlening, zodat zij kunnen leren van elkaar, ervaringen en tools kunnen uitwisselen,

5 De interne juridische ondersteuning Een viertal keer per jaar organiseert OCMW Zele intern een overleg over schuldhulp met de jurist bestuurssecretaris in ondersteuning van de maatschappelijk werkers. Het geheel wordt ondersteund door vorming. Jaarlijks volgt één maatschappelijk werker de algemene vorming bij het Vlaams Centrum Schuldenlast. Bijkomende opleiding is afhankelijk van het aanbod terzake. Doelstelling 2 Het OCMW realiseert een effectief werkend woonzorgnetwerk tegen 2019 Actieplan 1 Realiseren/coördineren van samenwerking tussen de thuis- en ouderenzorgdiensten in Zele Het OCMW brengt via het Ouderenforum een overleg tot stand tussen de lokale dienstverleners, seniorenverenigingen en individuele actieve senioren om tot afstemming en samenwerking te komen rond het aanbod aan thuis- en ouderenzorg in Zele Ook in 2015 krijgen de deelnemers aan het ouderenforum de kans om nieuwe ideeën en voorstellen te lanceren. Daarnaast gaan we uiteraard de bekommernissen, uitgebracht in 2014, verder opvolgen. Dit gebeurt in werkgroepen waarvan de resultaten worden teruggekoppeld naar het algemene forum. Concreet gaat het om: Overleg thuiszorg Deelnemers aan dit overleg zijn: mantelzorgers, huisartsen, OCMW voorzitter en medewerkers thuisen ouderenzorg, professionele hulpverleners, vertegenwoordigers mutualiteiten,. Het overleg thuiszorg vergadert minstens tweemaal per jaar. Concrete werkpunten in 2015 voor het overleg thuiszorg worden: - De werking en het aanbod aan dienstverlening in Zele in kaart brengen door middel van een digitale welzijnsgids. - Actuele noden binnen de thuiszorg inventariseren met behulp van de resultaten van het buurtonderzoek van het OCMW. Uitwerken van het concept woonzorgzone De deelnemers aan de werkgroep rond dit thema ontwikkelen ideeën voor het concept van de woonzorgzone. Dit houdt in dat diverse zorgvoorzieningen bij voorkeur worden gesitueerd binnen een afgebakende zone (met aangepaste ruimtelijke ordening en verkeerssituatie) zodat maximale bereikbaarheid en samenwerking leiden tot een optimale service. Thema s mobiliteit/leeftijdsvriendelijke en dementievriendelijke gemeente/gezonde gemeente Deze thema s kwamen uit een eerste brainstorming naar boven als de meest prangende. In 2015 zal samen met het ouderenforum worden bekeken hoe we rond deze aspecten concrete initiatieven kunnen vormgeven. Actie 2 - Het netwerk van hulpverleners (doorverwijzers) in de thuis- en ouderenzorg wordt systematisch op de hoogte gehouden van het aanbod dat in de gemeente aanwezig is In 2015 wordt gewerkt aan het ontwikkelen en vorm geven van concrete initiatieven die het netwerk van hulpverleners systematisch informeren over het aanbod dat in de gemeente aanwezig is. Initiatieven die in 2015 worden uitgewerkt zijn: - Het organiseren van een Zorgbeurs of ruimer een Dienstenbeurs - Zeelse huisartsen worden jaarlijks uitgenodigd in het centrum thuis en ouderenzorg om specifiek het aanbod van OCMW Zele toe te lichten

6 Actieplan 2 De OCMW-diensten die noodzakelijk zijn voor een woonzorgnetwerk worden verder uitgebouwd en afgestemd op nieuwe evoluties in de sector. Het aanbod van het dienstencentrum wordt verder uitgebouwd en vernieuwd zodat een grotere doelgroep wordt bereikt Grootte doelgroep De werking die sinds mei 2013 is uitgebouwd zal uiteraard worden geconsolideerd. Daarnaast is er na de eerste opstartfase nu vooral nood aan verdieping en verfijning van het bestaand aanbod, zowel naar bestaande als naar potentiële klanten. Belangrijk is dat we aan klantenbinding doen door voldoende variatie in het aanbod te brengen en het verder peilen naar de noden van onze klanten zodat we een gepast aanbod kunnen doen. Anderzijds stellen we vast dat vele senioren de weg naar het dienstencentrum nog niet vinden, alhoewel de indruk sterk aanwezig is dat we wel degelijk aan een aantal van hun noden kunnen tegemoet komen. Specifieke actie naar deze groep zal worden opgezet op basis van een buurtonderzoek met vrijwilligers dat momenteel loopt. We willen één en ander concretiseren ivf het aantal unieke klanten van het dienstencentrum. Van 270 in 2013 willen we groeien naar 300 in 2014 en 330 in 2015 (zijnde jaarlijks +10% en dit voor de rest van de legislatuur). Gezondheid en mobiliteit In 2015 zal ook een concrete invulling gegeven worden aan twee decretaal voorziene opdrachten zijnde - het aanbieden van hygiënische zorgen (we denken aan schoonheidssalon, massage, bloeddrukcontroles ); - initiatieven nemen of ondersteunen die de mobiliteit van de lokale bewoners tot stand brengen of verhogen. Hierbij dienen de samenwerkingsmogelijkheden met o.a. vrijwilligers, de gemeente... enz. te worden onderzocht want bv. een eigen vervoersdienst is budgettair niet realistisch. Stertelefoon/telefooncirkel LDC Vereenzaming doorbreken, sociaal contact stimuleren en een sociale controle inbouwen zijn de belangrijkste doelstelling van het opstarten van een stertelefoon. Het project werd reeds opgestart maar door gebrek aan vrijwilligers terug verlaten. In 2015 willen we een vernieuwde start maken met het project en de formule herbekijken (bv. meer circulair organiseren, opstarten door een vrijwilliger). Project ergo aan huis In 2014 werden de mogelijkheden en de vereisten voor de opstart van een project ergo aan huis door een ad hoc werkgroep in kaart gebracht. In 2015 willen we concreet beslissen wat het OCMW Zele hierin, zowel financieel als op het vlak van tijd en personeel, kan investeren. Zele gezonde gemeente Naar aanleiding van de ondertekening in 2014 van het charter Zele gezonde gemeente met Logo Dender, zullen we in 2015 verder tal van initiatieven promoten en organiseren die een globaal gezondheidsbeleid beogen. Met deze acties sluit het Centrum Thuis- en Ouderenzorg en het dienstencentrum in het bijzonder, aan bij het actieplan van de Sociale Dienst en wordt er gezamenlijk gewerkt aan de realisatie van actie 1 van actieplan 1. In 2015 wordt vooreerst verder gewerkt aan het thema geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast wordt gezond bewegen en gezonde voeding de rode draad voor Buurtonderzoek In 2014 werd met een team van vrijwilligers gestart met een buurtonderzoek in Zele. Aan de hand van een korte vragenlijst en enkele observaties wordt informatie ingezameld om de noden en vragen van 75 plussers in kaart te brengen. Dit onderzoek loopt in 2015 nog gedeeltelijk verder maar daarnaast zal in 2015 een analyse worden gemaakt van de bekomen resultaten om de senior, al dan niet in samenwerking met andere lokale actoren, een passend antwoord te bieden op zijn vraag.

7 Actie 2 - In de diverse geledingen van de thuis- en ouderenzorg worden systematisch vernieuwende tendensen geïntroduceerd Ervaringsgerichte zorg/ervaringsgericht leren Het idee van ervaringsgerichte zorg, d.w.z. zorg die erop gericht is hulpverleners zich te laten inleven in de ervaringswereld van de hulpbehoevende, werd reeds gelanceerd in 2014 maar werd niet verder uitgewerkt. In 2015 zullen we een effectieve start maken met dit gefaseerd traject. Maaltijdzorg In 2014 stond maaltijdzorg centraal binnen het woonzorgcentrum. Samen met onze cateringpartner werd een aanzet gegeven voor enkele initiatieven: - Home service: een opleiding voor de medewerkers rond de vaardigheden van het opdienen/afruimen van maaltijden waarbij aspecten zoals sociaal contact, communicatie, tafelschikking, maaltijdpresentatie, sfeer, gastvrijheid en bediening aan bod komen. - Qualitree en dignicare: met behulp van een voedingsboom voor senioren, worden verschillende concepten, aangepaste maaltijdvormen en texturen, en diensten aangereikt om de levenskwaliteit van senioren te verbeteren. - Kritische reflectie op zin en onzin van zware diëten bij senioren In 2015 zullen de opgestarte initiatieven worden geïmplementeerd en bestendigd. Hierbij zal ook de mogelijkheid tot het aanstellen van een referente voeding worden onderzocht. Gezond bewegen in het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum Specifiek voor senioren voor wie het actief bewegen vaak door de fysieke mogelijkheden beperkt zijn, wordt gezocht naar alternatieve en laagdrempelige bewegingsmogelijkheden, zoals er zijn zilverfit, beweegtuin, enz. Doelstelling 3 Het bestaande aanbod aan dienstverlening inzake algemene sociale dienstverlening en inzake thuis- en ouderenzorg wordt globaal kwalitatief en kwantitatief behouden en verder geoptimaliseerd binnen de perken van een doelmatig beheer van de financiële middelen Actieplan 1 Bewaken van de financiële en operationele performantie van de eigen organisatie Het OCMW garandeert dat de bestaande infrastructuur en werking aan de wettelijke en decretale(financierings) normen blijft voldoen en neemt daartoe de noodzakelijke beslissingen Personeelsnorm gezinszorg en aanvullende thuiszorg In 2014 bereikten we de 10 FTE gezinshelpsters die nodig zijn om vanaf 2015 erkend te kunnen blijven. In 2015 doen we blijvende inspanningen om deze dienst te promoten. De bedoeling is om geleidelijk te evolueren naar 13 FTE, waarmee we over een marge beschikken om niet ingevolge ziekte of andere afwezigheden onder de erkenningsdrempel te zakken. Parallel hieraan bouwen we het dienstenchequebedrijf verder af. Deze beweging past ook in het het oriënteren van de hulp op degenen met de grootste hulp-nood. Infrastructuur assistentiewoningen In 2015 loopt de huidige erkenning als woningcomplex met dienstverlening van het Lindenhof af. Een verlenging van erkenning maar dan als groep van assistentiewoningen- werd reeds aangevraagd én bekomen in De infrastructuur van het Lindenhof is evenwel zwaar verouderd en de herstellingsen instandhoudingskosten lopen op. In 2014 werden alternatieve financieringswijzen onderzocht. In 2015 willen we dit concretiseren in een PPS met het oog op een vervangingsnieuwbouw.

8 Actie 2 - De bestaande initiatieven m.b.t. de kwaliteitsbewaking worden verder ontwikkeld zodat de kwaliteit van de dienstverlening verder verbetert Kwaliteitsindicatoren De lijst van te meten indicatoren wordt begin 2015 herbekeken en bijgestuurd waar nodig. Het vooropstellen van een norm (te behalen streefcijfer) wordt hierbij verder uitgewerkt. Tevredenheidsmetingen In 2015 voorzien we volgende tevredenheidsmetingen: dagverzorgingscentrum, dienst gezinszorg, nieuwe bewoners van het woonzorgcentrum (aangepaste versie voor bewoners kortverblijf), vrijwilligers en medewerkers OCMW. Kwaliteitssysteem Via gerichte acties gaan we het ICS op intranet nog bekender en vertrouwder maken bij al onze medewerkers. In 2015 gaat ook een nieuwe CAF-oefening door. Binnen het Netwerk Kwaliteit willen we de visie en kernprocessen van elke dienst (terug te vinden in het algemeen kader ICS) nog eens onder de aandacht brengen van de diensthoofden. De bedoeling is dat de diensthoofden dit nadien overbrengen aan hun medewerkers. Het Netwerk Kwaliteit biedt hierin de nodige ondersteuning en opvolging. Actie 3 - Het OCMW werkt een gedifferentieerd waarderingsbeleid uit en ontwikkelt daartoe de nodige tools In 2014 werd een voorstel ter discussie gelegd. Dit voorstel wordt in 2015 verder bijgesteld en verfijnd. Na goedkeuring van het voorstel door de raad worden de nodige tools ontwikkeld om het te implementeren. Het is de bedoeling om na het afsluiten van de evaluatiecyclus het uitgewerkte waarderingsbeleid toe te passen. Actie 4 - IT-processen worden op punt gezet, gemonitord en op een veilige manier verankerd (continuïteit, functiescheiding) In 2014 werd een ICT-stuurgroep opgericht (met deelname van de gemeentelijke ICTverantwoordelijke) die een inventaris opmaakte van hard- en software en een eerste aanzet gaf tot een SLA voor de ICT-dienst en tot een update van de bestaande procedures/afspraken rond informatiebeveiliging. De bedoeling is deze SLA in 2015 te finaliseren en als basis te gebruiken om een analoge werkwijze door te trekken naar de gemeentelijke diensten (vanaf 2015 zal de gemeentelijke/gemeenschappelijke ICT-dienst volledig bemand zijn). Uiteraard dient dit in onderling overleg te gebeuren want het is de bedoeling te komen tot een uniforme werkwijze voor gemeente en OCMW. Het verdient aanbeveling deze samenwerking formeel vast te leggen in een beheerovereenkomst, zoals decretaal voorzien. Actie 5 - Uit benchmarking blijkt dat Zele het niet slechter doet dan vergelijkbare OCMW s uit de regio 2014 stond volledig in het teken van het verzamelen van gegevens, prestaties, domeinen die als vertrekbasis zullen dienen om de parameters en indicatoren vast te leggen waarop gemeten zal worden in In 2015 wordt deze eerste fase van onze benchmarking dan afgerond met een nulmeting met als doel te komen tot een plaatsbepaling om daarna ons eigen presteren te evalueren, te verbeteren of bij te sturen in functie van de realisatie van de door OCMW Zele beoogde maatschappelijke effecten.

9 Actie 6 - Evaluatie ifv de marktconformiteit van de kostprijs van de aangeschafte en verstrekte producten en diensten en nemen van de nodige stappen om bij te sturen Aankopen In 2015 wordt een aanbesteding voor volgende grote of gezamenlijke aankopen voorzien: Verzekeringspolissen, in samenwerking met een aantal OCMW s en gemeenten van het arrondissement. Levering medicatie voor WZC De Meander (eind 2015). Tarieven Aanpassingen ifv de markthuurprijs zijn in 2015 voorzien voor de sociale appartementen Berkenhof en Drieputtenstraat. We voorzien ook een evaluatie van de tarieven voor de activiteiten van het dienstencentrum. De nul-inflatie van het laatste jaar brengt mee dat er geen indexering mogelijk is van de dagprijzen voor woonzorgcentrum, kortverblijf en dagverzorging. Actieplan 2 Verder consolideren en verfijnen van de hervormingen/herstructureringen die in de vorige legislatuur zijn ingezet (nieuwe diensten, nieuwe organisatiestructuur, ICS, RPR) Consolideren en verfijnen van de hervormingen/herstructureringen die in de vorige legislatuur zijn opgestart (nieuwe diensten, nieuwe organisatiestructuur, ICS, RPR, ) Integratie gemeente en OCMW Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in een integratie van OCMW en gemeente, wat impliceert dat we ook op dit vlak de werking zullen moeten bijsturen en verankeren in ons ICS. De eerste stappen hiertoe zijn aantal afspraken over het kader van de samenwerking (afsprakennota Beleid-MT, budgethouderschap, werking managementteam(s), gemeenschappelijke diensten, communicatie, ). Eigenlijk komt het erop neer dat we de eerste stappen zetten om tegen het einde van de legislatuur te evolueren naar één intern controlesysteem. In 2015 zal het intern controlesysteem verder worden uitgewerkt. In het kader van vorig punt voorzien we in elk geval een SLA over de ICT-ondersteuning door de gemeentelijke/gemeenschappelijke ICTdienst. Aansluitend op de geplande medewerkersbevraging en CAF-oefening maken we ook een evaluatie van het intern communicatiesysteem. Actie 2 - Verder bewaken en verbeteren van een gestructureerde vrijwilligerswerking Vrijwilligerswerking De werking omtrent vrijwilligers werd in 2014 herbekeken en op punt gesteld. In 2015 wordt dit praktisch toegepast. Knelpunten die hierbij naar boven komen worden aangepakt. Diensthoofden die met vrijwilligers werken worden hierbij actief betrokken. Vrijwilligersgroep Vrijwilligers aantrekken is een permanente opdracht. Ook het komende jaar wordt hier aandacht aan besteed en worden acties hiervoor opgezet. Het uitwerken van een nieuwe folder behoort daarbij tot de mogelijkheden.

10 Vrijwilligersoverleg Twee keer per jaar organiseren we een algemeen vrijwilligersoverleg om alle vrijwilligers te informeren over en betrokken te houden bij onze werking. Actie 3 - Terugdringen milieubelastend verbruik (energie, water, ) en ontwikkelen van een milieu-vriendelijke bedrijfscultuur Afval In 2014 werd gestart met de werkgroep Interne Milieuzorg die een aantal projecten aanbracht die in komende jaren verder zullen worden uitgewerkt. In 2014 werd gewerkt rond afval (sorteren, recycleren, vermijden van). De evaluatie en consolidatie zal begin 2015 gebeuren. Electriciteit In 2015 focussen we op een lager elektriciteitsverbruik (vb. plaatsen van bewegingssensoren, verfijning domoticasturing, sensibilisering personeel, bewoners en bezoekers om rationeler met energie om te springen). In januari/februari 2015 wordt met de leden van de werkgroep een doorlichting gemaakt van al onze gebouwen met de bedoeling de knel- en verbeterpunten in kaart te brengen. In maart wordt een actieplan opgesteld met aanpassingen die in eigen beheer kunnen gebeuren en met aanpassingen die dienen te worden uitgegeven. In november 2015 worden deze aanpassingen samen met de werkgroep geëvalueerd. Na een jaar (in 2016) zal het minderverbruik bekend zijn. Sensibilisering Via het intranet en het personeelsblad houden we ons personeel geregeld op de hoogte van de genomen initiatieven. Actie 4 - Tegen 2018 voldoen al onze huurwoningen aan de woonnorm 2020 Renovatie In 2014 werden een oplijsting gemaakt van aanpassingen die dienen te gebeuren aan de woningen om te voldoen aan de nieuwe woonnorm. Voor 2015 voorzien wij de uitvoering van volgende ingrepen hoofdzakelijke in eigen beheer: - Renovatie + isolatie dak woning Langestraat Vervangen ramen met enkele beglazing woning Heikant Renovatie + isolatie dak woning A. Van der Moerenstraat 25 + renovatie voorgevel Grotere opdrachten die grotendeels via externe firma s zullen gebeuren zijn: - Totaal renovatie woning Magdalenastraat 4 (renovatie + isolatie daken, vernieuwen CV installatie, vernieuwen elektrische installatie, plaatsen vloerisolatie + nieuwe vloertegels op het gelijkvloers, herstellen binnen bepleistering + behangen en verven van de lokalen, vervangen klinkers achterkoer); voor de renovatie van deze woning (die als opvangwoning gebruikt wordt) bekwamen we een betoelaging van Vervangen achterdeuren en schuif- en draairamen terrassen Berkenhof (gezien de omvang van de werken en het daaraan gekoppelde prijskaartje zullen deze werken gespreid worden over de periode ) Energiescan In 2015 gaan we in alle woningen in eigendom een EPC onderzoek laten uitvoeren. (verplicht). Aan de hand van de rapporten van deze doorlichtingen van de woningen kunnen nieuwe huurders weten op hoeveel energiekosten ze ongeveer op maandbasis dienen te rekenen wanneer ze deze woning betrekken. Ook kunnen hieruit een aantal bijkomende isolatienoden blijken, die dan zullen aangepakt worden.

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Budget 2016. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie.

Budget 2016. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie. Budget 2016 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

1.1. Doelstellingennota 2014

1.1. Doelstellingennota 2014 Budget 2014 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

Budget Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Budget Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Budget 2017 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Deel 1 Strategische nota 2014-2019

Deel 1 Strategische nota 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt bij de start van de beleidscyclus (2014) en voor de duur ervan (dus tot 2019). Het geeft inzicht in de wijze waarop het OCMW-bestuur haar strategie

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is Slaatje Praatje? 2. Gezondheidspromotie 3. Samenwerking en middelen

Overzicht. 1. Wat is Slaatje Praatje? 2. Gezondheidspromotie 3. Samenwerking en middelen PRAKTIJKVOORBEELD 4 Overzicht 1. Wat is Slaatje Praatje? 2. Gezondheidspromotie 3. Samenwerking en middelen Wat is Slaatje Praatje? Samenwerkingsverband tussen de OCMW s van Berlare, Laarne, Wichelen,

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel U= Uitgevoerd / L= Lopend / C= Opgeheven (cancelled) = Geen antwoord beleid (NoResponsBeleid) rood' = prioritair Beleidsdoelstelling plan 1 WERKEN AAN EEN BETER WELZIJN IN ONZE GEMEENTE (prioritair) AP-133.

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Leeftijdsvriendelijke gemeente. Welkom in. Zwijndrecht

Leeftijdsvriendelijke gemeente. Welkom in. Zwijndrecht Leeftijdsvriendelijke gemeente Welkom in Zwijndrecht Wat is een leeftijdsvriendelijke gemeente Geeft iedereen de kans deel te nemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven: alle ouderen hebben

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplanning en opvolging G2020

Beleidsplanning en opvolging G2020 Beleidsplanning en opvolging G2020 Kader opleiding Streefdoel van nieuwe BBC-wetgeving = meer resultaatsgericht werken een aantal wettelijke en organisatorische maatregelen Koppeling van strategie, financiën

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Uitbouw van een vrijwilligersbeleid

OCMW Londerzeel. Uitbouw van een vrijwilligersbeleid OCMW Londerzeel Uitbouw van een vrijwilligersbeleid Algemeen kader Strategisch meerjarenplan 2014-2019 Prioritaire beleidsdoelstelling: Kwaliteitsvolle en levensloop bestendige zorg voor ouderen en zorgbehoevenden

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus.

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus. Inhoud Situering... 2 Wat is een woonzorgcampus?... 2 Woonzorg of toch assistentiewoningen?... 2 Kernvraag indien woonzorgcampus... 4 Voorgeschiedenis... 4 Huidige Stand van zaken... 4 Toekomst... 4 Kernvraag

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

JAAROVERZICHT Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol. Gasthuisstraat Asse T F

JAAROVERZICHT Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol. Gasthuisstraat Asse T F JAAROVERZICHT 2014 Gasthuisstraat 2 1730 Asse T 02 452 80 67 F 02 452 22 02 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol Opgemaakt door: Sooi De Maeyer VOORWOORD Beste inwoner, Als OCMW hebben

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Drugsbeleid in de gevangenissen Who cares? We all care Opbouw Aanbod vandaag Analyse m.b.t. drugsbeleid in gevangenissen Lichtpunten Met focus op strategisch

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Ervaringen OCMW Lommel

Ervaringen OCMW Lommel Hier komt een titel CIPAL BUDGETMODULE Ervaringen OCMW Lommel Lokaal Dienstencentrum Dagverzorgingscentrum 60 assistentiewoningen Diensten en voorzieningen OCMW Lommel 33.000 inwoners OCMW-diensten gevestigd

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Wijk-werken - VDAB-personeel Op 19 juli 2017 heeft de SERV een

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Klanken uit het Energie Overleg 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Interne milieuzorg in 2003 Milieubeleidsverklaring Vlaamse Regering van 18 juli 2003 De Vlaamse overheid wenst inzake milieuzorg een voorbeeldfunctie

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout)

REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout) REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout) in Vlaanderen 45 Netwerken 27 Waarom regiohuizen Zeer ruim aanbod aan paramedici Onduidelijk

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft

Stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft Stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft Participatief Beleid VVBB 24 september 2010 Uitgangspunt Het stadsbestuur hecht veel belang aan de betrokkenheid van de Gentenaar bij de ontwikkeling van de stad

Nadere informatie

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Rebekka Verniest Departement Onderzoek en Ontwikkeling Landsbond

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 BULLETIN 11 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends 11/2013 2013/020 Gratis energiescan 11/2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends

Nadere informatie

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening Bijlage bij het Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met (B.S. 28.III.2002).

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren. Medecliënten geraken hierdoor geërgerd.

Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren. Medecliënten geraken hierdoor geërgerd. Bijlage 1 Persoon x Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren Alzheimer dementie Gevorderd stadium Hartfalen Lieve persoonlijkheid Vaak heel onrustig en angstig ten gevolge van alzheimer

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede De jaarlijkse poll Wie is aan de slag in een huis van het kind? Wie is nu al actief betrokken bij een huis van het kind of werkt samen met een huis van het kind? (niet

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

ZORG VOOR SENIOREN NU EN IN DE TOEKOMST

ZORG VOOR SENIOREN NU EN IN DE TOEKOMST ZORG VOOR SENIOREN NU EN IN DE TOEKOMST INTRAMURALE DIENST Woonzorgcentrum De Meers Centrum voor Kortverblijf De Kouter Dagverzorgingscentrum De Meers Dagverzorgingscentrum De Manège Serviceflat Residentie

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Bij de intake de hulpvraag analyseren ; Regelmatige contacten (telefonisch en persoonlijk) met. De patiënt en zijn familie ervaart

Bij de intake de hulpvraag analyseren ; Regelmatige contacten (telefonisch en persoonlijk) met. De patiënt en zijn familie ervaart Kernresultaatgebied : 1. Optimaliseren van de levenskwaliteit van de palliatieve in zijn thuissituatie De ervaart de meest passende begeleiding op de meest passende plaats. Bij de intake de hulpvraag analyseren

Nadere informatie