Budget Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie"

Transcriptie

1 Budget 2015 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan werden goedgekeurd, te realiseren. 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 2015 In 2014 werd gestart met de uitvoering van het meerjarenplan Vertrekkend van de inschatting van de stand van zaken na het derde kwartaal 2014 wordt hieronder aangegeven wat we aan concrete stappen voorzien voor 2015 voor de diverse doelstellingen en acties. We volgen hierbij het schema uit het meerjarenplan. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Het OCMW zorgt er, zelfstandig of in samenwerking met andere organisaties, voor dat de bevolking via een aantal campagnes geïnformeerd wordt over deze problematieken en de bestaande hulpverleningskanalen. Het budgetspel brengen in de scholen Ook in 2015 mogen de lagere scholen een afvaardiging van het OCMW verwachten om samen met de kinderen van het 5 de studiejaar dit spel waarin de financiële uitdagingen van het echte leven centraal staan, te spelen. Via het samenwerkingsverband van de OCMW s van het arrondissement rond schuldhulp, gecoördineerd door het CAW, krijgen in 2015 trouwens ook de middelbare scholen in de derde graad een aan hun leeftijd aangepaste budgetoefening in spelvorm aangeboden. De sensibilisering rond energiezuinig wonen De werking van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, waarop we als samenwerkende partner gerekend hadden, stopte in september volledig. We leggen ons in 2015 toe op het promoten van de energiescan bij hen die er recht kunnen op hebben en maken op onze website kenbaar wie dit allemaal kan zijn. In samenwerking met de provincie beogen we een informatieavond over energiezuinig wonen te brengen. Het promoten van de Vreg-test Nog steeds passen we de Vreg-test, een objectieve vergelijking van de verschillende elektriciteits- en aardgasproducten van alle energieleveranciers, toe binnen de dossiers om aldus de energie uitgaven van het OCMW-cliënteel te optimaliseren. We vullen dit aan met een verhoogd inzetten op de energiescan. Deze test stellen we ook ter beschikking op de web-site, zodanig dat we meer mensen dan alleen de cliënten hiermee bereiken.

2 De taal- en taalstimulering In 2015 blijven de programma s taalmama s doorlopen. De sociale dienst zal hier zijn medewerking andermaal aan verlenen. De netwerkvorming rond de items bestrijding van kinderarmoede en opvoedingsondersteuning moeten een nieuwe boost geven aan de werking. Bestrijding laaggeletterdheid Voor 2015 contacteren we Leerpunt om een budgetgroep op te richten. Een dergelijke budgetgroep richt zich tot mensen wiens zwakgeletterdheid en wiens onvermogen om om te gaan met een computer budgettaire beheersproblemen veroorzaakt. We mikken erop dat we naast een aantal personen in budgetbeheer ook een aantal andere personen kunnen bereiken. Het OCMW zal in 2014 het project Samen met papa en mama naar school -traject van de gemeente, mee ondersteunen via het uitvoeren van huisbezoeken waar wenselijk. Ook hier verwachten we dat de opstart van het netwerk rond kinderarmoede en opvoedingsondersteuning als een katalysator zal werken tov van dit initiatief. De geestelijke gezondheidszorg Het OCMW kreeg in 2013 de goedkeuring voor een project geestelijke gezondheidszorg dat zal lopen tot half Verder werken tot halfweg het jaar en ondertussen de werking, het impact, het bereik en de toekomst van dit project behandelen : dat is de agenda voor Gezonde voeding en levensgewoonten Eerder dan aparte acties te ondernemen, opteerde het OCMW in 2014 voor een meer structurele aanpak. Dit werd gerealiseerd via een samenwerkingsakkoord met LOGO in het kader van Gezonde Gemeente. Vanuit deze basis zal in 2015 verder gewerkt worden. Actie 2 - Het OCMW participeert als actor of coördinator aan overleg met andere actoren die actief zijn op de domeinen (kinder)armoede, gezondheid en participatie, met de bedoeling om tot onderlinge afstemming of samenwerking te komen Deelname aan het Lokaal Onderwijsplatform (LOP) Het OCMW bestendigt in 2015 zijn deelname aan de LOP-vergaderingen en verleent medewerking aan de uitvoering van het LOP-beleidsplan. De opstart van een overlegorgaan kinderarmoede en opvoedingsondersteuning Eind 2013 begin 2014 werden verschillende projecten ter financiering van onze plannen ingediend bij diverse instanties. Half weg 2014 verkregen we duidelijkheid hieromtrent wat maakte dat de opstart van het netwerk plaats konden vinden na de zomervakantie in september. In 2015 moet de geïnitieerde werking verder uitgebouwd worden, opdat we komen tot een duurzaam en stabiel netwerk van gemotiveerde partners. Aldus kan meer multidisciplinair en preventief opgetreden worden tov (de gevolgen van) kinderarmoede. Deze drie vooropgestelde 3 assen blijven valabel : sensibilisering rond kinderarmoede, ondersteuning van leerkrachten en zorgverstrekkers, en het bieden van concrete hulpverlening. We leggen in 2015 ook de eerste stenen van het Huis van het Kind. Een aanbod opvoedingsondersteuning is een van de drie pijlers in een Huis van het Kind, naast activiteiten in het kader van preventieve gezondheidszorg en de bevordering van sociale cohesie. Deelname Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost kerngroep Het FRGE behoort tot de materies die geregionaliseerd worden. Dit gaf in 2014 veel ongerustheid tot gevolg waardoor finaal de werking vanaf september stopgezet werd. We wachten af hoe dit evolueert en merken tegelijkertijd op dat door de lage rentevoeten het FRGE mogelijks wel zichzelf de facto overbodig maken zal. Regionaal overleg met andere actoren (OCMW, CAW, ) Een 3 tot 4-tal keer per jaar vindt een bijeenkomst plaats op arrondissementeel vlak rond de meest diverse thema s. Diverse OCMW s hebben initiatieven lopen rond de bestrijding van kinderarmoede ; elk

3 OCMW heeft te maken met dezelfde vernieuwingen op het vlak van wetgeving of administratieve verwerking ; : intervisie hierover brengt gewaardeerde meerwaarde bij elk van de partners. Met het CAW is er een samenwerkingsverband rond schuldhulp, waardoor regelmatige contacten verzekerd zijn. Actieplan 2 Het hulpverleningsaanbod inzake (kinder)armoede, gezondheid, participatie en huisvesting bij het eigen cliënteel verder ontwikkelen en vernieuwen Het OCMW werkt een geïntegreerde aanpak uit om wonen voor onze cliënten gezond en betaalbaar te houden LAC In 2015 promoten we de energiescans en evalueren we de LAC-werking. In de loop van 2014 zijn we gestart met een mini energie cel. Deze energie cel bestaat uit het diensthoofd, 2 maatschappelijk werkers en de voor de LAC-werking verantwoordelijke administratief medewerker. We werken in 2015 rond vernieuwde communicatie naar de personen toe die in aanraking komen met het LAC. Dakloosheid/uithuiszettingen Samen met de andere OCMW s in het arrondissement werd, in samenwerking met CAW, in 2014 gezocht naar mogelijkheden om hier efficiënter rond te werken. We ontwikkelen een nieuwe en meer doelmatige manier van werken voor OCMW Zele in 2015 rond en evalueren het effect ervan (vernieuwde briefwisseling organisatie folder). We namen hiermee reeds een start eind We voorzien ook samenwerking met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen mits goedkeuring van hun project rond ondersteuning van sociaal zwakke (kandidaat)huurders. De promotie van renovatie/energiepremies/energiezuinigheid Ook wanneer mensen niet in aanraking komen met het LAC, besteden we aandacht binnen individuele hulpverlening aan het aspect energie. Er wordt geen langdurige steun verleend zonder de energiekost door te lichten (via de Vreg-test). We continueren dit. Verder volgde een maatschappelijk werker in 2014 de gespecialiseerde opleiding energiebesparing bij kansengroepen. Met de provincie werken we in 2015 samen om ons publiek te sensibiliseren over hun verbruik en maken we aldus gebruik van de opleiding. De screening van de woonkwaliteit bij cliënteel en de eigenaars inlichten De dakisolatienorm treedt in werking op 1 januari De afwezigheid van dakisolatie zal vanaf 2020 volstaan om een woning ongeschikt te laten verklaren, waardoor ze ook niet meer verhuurd mag worden. Het plaatsen van dakisolatie vermindert voor de bewoner van het desbetreffende pand gevoelig de te betalen rekening. In 2015 beogen we door het aanspreken van de juiste partners een informatieavond te organiseren die ook zij die verhuren aan onze cliënten sensibiliseert. Actie 2 - Voor 10% van het aantal personen in steun of RMI voorziet het OCMW arbeidsmarktgerichte initiatieven Tewerkstellingen art Het budget voor tewerkstelling in art werd opgetrokken. Naast tewerkstelling in de eigen diensten, werken we ook samen met andere organisatie door middel van terbeschikkingstellingen. Veelal hebben deze organisaties een degelijke ervaring in het begeleiden van artikel 60 7 s. Ook deze piste continueren we. Project i.s.m. RESOC (doorstroming art. 60 7) Voor 2014 besloot OCMW Zele hier in te stappen. We zetten dit verder in Resoc wil met zijn project de integratie van artikel 60 7 s in de arbeidsmarkt verbeteren. Een verder traject wordt samen

4 met de tewerkgestelde op punt gezet tegen het einde van de tewerkstelling aan. Het in 2013 goedgekeurde statuut voor artikel 60 7 s voorziet in deze mogelijkheid. Arbeidszorg/voortrajecten Het is een illusie te menen dat de personen die RMI- of steungerechtigd zijn allen direct kunnen doorstromen naar een tewerkstelling artikel Velen van hen ontbreekt het aan de noodzakelijke attitude. De toekomst van de Europese voortrajecten (tot nu toe samen met OCMW Berlare en OCMW Lokeren) lijkt onzeker. Om het idee van voortraject en arbeidszorg niet te laten schieten, zoeken we in 2015 naar een nieuwe partner. De samenwerking met de werkwinkel en andere organisaties OCMW Zele maakt nog steeds deel uit van het concept werkwinkel en volgt de activiteiten van de werkwinkel mee op. Opportuniteiten die zich op die manier aanbieden voor onze cliënten (zoals in 2014 de mobiele opleiding poetsen) worden aldus mee opgenomen. Actie 3 - Voor de cliënten voor wie de arbeidsmarkt (nog) niet haalbaar is, ontwikkelt, biedt en/of ondersteunt OCMW Zele mogelijkheden tot sociale activering Culturele uitstappen In het kader van de sociaal-culturele participatie voorzien we opnieuw deelname aan enkele evenementen in de grote zalen en zogenaamde cultuurtempels. Wij geven de doelgroep zo de kans om locaties en evenementen mee te maken die ze anders slechts van televisie kennen. De actieve ondersteuning van initiatieven binnen de gemeente zoals Noodwinkel en Welzijnsschakel De Welzijnsschakel organiseert jaarlijks een uitstap die via tussenkomst van het OCMW aan zeer schappelijke voorwaarden aangeboden kan worden. Wij zetten dit in 2015 verder. De organisatie van de voedselbedeling werd begin 2014 overgenomen door de Programmatorische Dienst voor Maatschappelijk Integratie. Alle dossiers werden administratief op een nieuwe lijst geschoeid waarbij een centrale controle op de toekenningen van deze hulp ingevoerd werd. Wij zetten dit verder op punt in De locatie van de Noodwinkel en de vrijwilligers die er zijn bieden een plaats waar onze mensen zich zichtbaar thuis voelen. Het netwerk kinderarmoedebestrijding moet ook hier de rol van katalysator kunnen waarmaken. Eigen activiteiten Er is een vaste groep deelnemers (vrijwilligers) aan allerlei activiteiten. Ook in 2015 zetten we een aantal initiatieven op (kookactiviteit, ). Actie 4 - Schuldhulpverlening optimaliseren in samenwerking met andere organisaties en in functie van het verhogen van de eigen expertise en nieuwe mogelijkheden tot ondersteuning van cliënten Netwerk Schuldhulp CAW Binnen dit meerjarig project van CAW zijn we ook in 2015 actieve deelnemers en uitvoerders. We zien hierin een belangrijke meerwaarde op het vlak van schuldpreventie. Concreet wil CAW in de loop van 2015 een activiteit opzetten voor leerlingen van de derde graad middelbaar onderwijs, erop gericht om hen inzicht bij te brengen over hoe om te gaan met geld. Overleg met andere OCMW s, Het Lerend Netwerk (dat deel uitmaakt van het eerder beschreven project) sluit aan op de vorming omtrent schuldhulpverlening. Het heeft tot doel hulpverleners samen te brengen rond schuldhulpverlening, zodat zij kunnen leren van elkaar, ervaringen en tools kunnen uitwisselen,

5 De interne juridische ondersteuning Een viertal keer per jaar organiseert OCMW Zele intern een overleg over schuldhulp met de jurist bestuurssecretaris in ondersteuning van de maatschappelijk werkers. Het geheel wordt ondersteund door vorming. Jaarlijks volgt één maatschappelijk werker de algemene vorming bij het Vlaams Centrum Schuldenlast. Bijkomende opleiding is afhankelijk van het aanbod terzake. Doelstelling 2 Het OCMW realiseert een effectief werkend woonzorgnetwerk tegen 2019 Actieplan 1 Realiseren/coördineren van samenwerking tussen de thuis- en ouderenzorgdiensten in Zele Het OCMW brengt via het Ouderenforum een overleg tot stand tussen de lokale dienstverleners, seniorenverenigingen en individuele actieve senioren om tot afstemming en samenwerking te komen rond het aanbod aan thuis- en ouderenzorg in Zele Ook in 2015 krijgen de deelnemers aan het ouderenforum de kans om nieuwe ideeën en voorstellen te lanceren. Daarnaast gaan we uiteraard de bekommernissen, uitgebracht in 2014, verder opvolgen. Dit gebeurt in werkgroepen waarvan de resultaten worden teruggekoppeld naar het algemene forum. Concreet gaat het om: Overleg thuiszorg Deelnemers aan dit overleg zijn: mantelzorgers, huisartsen, OCMW voorzitter en medewerkers thuisen ouderenzorg, professionele hulpverleners, vertegenwoordigers mutualiteiten,. Het overleg thuiszorg vergadert minstens tweemaal per jaar. Concrete werkpunten in 2015 voor het overleg thuiszorg worden: - De werking en het aanbod aan dienstverlening in Zele in kaart brengen door middel van een digitale welzijnsgids. - Actuele noden binnen de thuiszorg inventariseren met behulp van de resultaten van het buurtonderzoek van het OCMW. Uitwerken van het concept woonzorgzone De deelnemers aan de werkgroep rond dit thema ontwikkelen ideeën voor het concept van de woonzorgzone. Dit houdt in dat diverse zorgvoorzieningen bij voorkeur worden gesitueerd binnen een afgebakende zone (met aangepaste ruimtelijke ordening en verkeerssituatie) zodat maximale bereikbaarheid en samenwerking leiden tot een optimale service. Thema s mobiliteit/leeftijdsvriendelijke en dementievriendelijke gemeente/gezonde gemeente Deze thema s kwamen uit een eerste brainstorming naar boven als de meest prangende. In 2015 zal samen met het ouderenforum worden bekeken hoe we rond deze aspecten concrete initiatieven kunnen vormgeven. Actie 2 - Het netwerk van hulpverleners (doorverwijzers) in de thuis- en ouderenzorg wordt systematisch op de hoogte gehouden van het aanbod dat in de gemeente aanwezig is In 2015 wordt gewerkt aan het ontwikkelen en vorm geven van concrete initiatieven die het netwerk van hulpverleners systematisch informeren over het aanbod dat in de gemeente aanwezig is. Initiatieven die in 2015 worden uitgewerkt zijn: - Het organiseren van een Zorgbeurs of ruimer een Dienstenbeurs - Zeelse huisartsen worden jaarlijks uitgenodigd in het centrum thuis en ouderenzorg om specifiek het aanbod van OCMW Zele toe te lichten

6 Actieplan 2 De OCMW-diensten die noodzakelijk zijn voor een woonzorgnetwerk worden verder uitgebouwd en afgestemd op nieuwe evoluties in de sector. Het aanbod van het dienstencentrum wordt verder uitgebouwd en vernieuwd zodat een grotere doelgroep wordt bereikt Grootte doelgroep De werking die sinds mei 2013 is uitgebouwd zal uiteraard worden geconsolideerd. Daarnaast is er na de eerste opstartfase nu vooral nood aan verdieping en verfijning van het bestaand aanbod, zowel naar bestaande als naar potentiële klanten. Belangrijk is dat we aan klantenbinding doen door voldoende variatie in het aanbod te brengen en het verder peilen naar de noden van onze klanten zodat we een gepast aanbod kunnen doen. Anderzijds stellen we vast dat vele senioren de weg naar het dienstencentrum nog niet vinden, alhoewel de indruk sterk aanwezig is dat we wel degelijk aan een aantal van hun noden kunnen tegemoet komen. Specifieke actie naar deze groep zal worden opgezet op basis van een buurtonderzoek met vrijwilligers dat momenteel loopt. We willen één en ander concretiseren ivf het aantal unieke klanten van het dienstencentrum. Van 270 in 2013 willen we groeien naar 300 in 2014 en 330 in 2015 (zijnde jaarlijks +10% en dit voor de rest van de legislatuur). Gezondheid en mobiliteit In 2015 zal ook een concrete invulling gegeven worden aan twee decretaal voorziene opdrachten zijnde - het aanbieden van hygiënische zorgen (we denken aan schoonheidssalon, massage, bloeddrukcontroles ); - initiatieven nemen of ondersteunen die de mobiliteit van de lokale bewoners tot stand brengen of verhogen. Hierbij dienen de samenwerkingsmogelijkheden met o.a. vrijwilligers, de gemeente... enz. te worden onderzocht want bv. een eigen vervoersdienst is budgettair niet realistisch. Stertelefoon/telefooncirkel LDC Vereenzaming doorbreken, sociaal contact stimuleren en een sociale controle inbouwen zijn de belangrijkste doelstelling van het opstarten van een stertelefoon. Het project werd reeds opgestart maar door gebrek aan vrijwilligers terug verlaten. In 2015 willen we een vernieuwde start maken met het project en de formule herbekijken (bv. meer circulair organiseren, opstarten door een vrijwilliger). Project ergo aan huis In 2014 werden de mogelijkheden en de vereisten voor de opstart van een project ergo aan huis door een ad hoc werkgroep in kaart gebracht. In 2015 willen we concreet beslissen wat het OCMW Zele hierin, zowel financieel als op het vlak van tijd en personeel, kan investeren. Zele gezonde gemeente Naar aanleiding van de ondertekening in 2014 van het charter Zele gezonde gemeente met Logo Dender, zullen we in 2015 verder tal van initiatieven promoten en organiseren die een globaal gezondheidsbeleid beogen. Met deze acties sluit het Centrum Thuis- en Ouderenzorg en het dienstencentrum in het bijzonder, aan bij het actieplan van de Sociale Dienst en wordt er gezamenlijk gewerkt aan de realisatie van actie 1 van actieplan 1. In 2015 wordt vooreerst verder gewerkt aan het thema geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast wordt gezond bewegen en gezonde voeding de rode draad voor Buurtonderzoek In 2014 werd met een team van vrijwilligers gestart met een buurtonderzoek in Zele. Aan de hand van een korte vragenlijst en enkele observaties wordt informatie ingezameld om de noden en vragen van 75 plussers in kaart te brengen. Dit onderzoek loopt in 2015 nog gedeeltelijk verder maar daarnaast zal in 2015 een analyse worden gemaakt van de bekomen resultaten om de senior, al dan niet in samenwerking met andere lokale actoren, een passend antwoord te bieden op zijn vraag.

7 Actie 2 - In de diverse geledingen van de thuis- en ouderenzorg worden systematisch vernieuwende tendensen geïntroduceerd Ervaringsgerichte zorg/ervaringsgericht leren Het idee van ervaringsgerichte zorg, d.w.z. zorg die erop gericht is hulpverleners zich te laten inleven in de ervaringswereld van de hulpbehoevende, werd reeds gelanceerd in 2014 maar werd niet verder uitgewerkt. In 2015 zullen we een effectieve start maken met dit gefaseerd traject. Maaltijdzorg In 2014 stond maaltijdzorg centraal binnen het woonzorgcentrum. Samen met onze cateringpartner werd een aanzet gegeven voor enkele initiatieven: - Home service: een opleiding voor de medewerkers rond de vaardigheden van het opdienen/afruimen van maaltijden waarbij aspecten zoals sociaal contact, communicatie, tafelschikking, maaltijdpresentatie, sfeer, gastvrijheid en bediening aan bod komen. - Qualitree en dignicare: met behulp van een voedingsboom voor senioren, worden verschillende concepten, aangepaste maaltijdvormen en texturen, en diensten aangereikt om de levenskwaliteit van senioren te verbeteren. - Kritische reflectie op zin en onzin van zware diëten bij senioren In 2015 zullen de opgestarte initiatieven worden geïmplementeerd en bestendigd. Hierbij zal ook de mogelijkheid tot het aanstellen van een referente voeding worden onderzocht. Gezond bewegen in het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum Specifiek voor senioren voor wie het actief bewegen vaak door de fysieke mogelijkheden beperkt zijn, wordt gezocht naar alternatieve en laagdrempelige bewegingsmogelijkheden, zoals er zijn zilverfit, beweegtuin, enz. Doelstelling 3 Het bestaande aanbod aan dienstverlening inzake algemene sociale dienstverlening en inzake thuis- en ouderenzorg wordt globaal kwalitatief en kwantitatief behouden en verder geoptimaliseerd binnen de perken van een doelmatig beheer van de financiële middelen Actieplan 1 Bewaken van de financiële en operationele performantie van de eigen organisatie Het OCMW garandeert dat de bestaande infrastructuur en werking aan de wettelijke en decretale(financierings) normen blijft voldoen en neemt daartoe de noodzakelijke beslissingen Personeelsnorm gezinszorg en aanvullende thuiszorg In 2014 bereikten we de 10 FTE gezinshelpsters die nodig zijn om vanaf 2015 erkend te kunnen blijven. In 2015 doen we blijvende inspanningen om deze dienst te promoten. De bedoeling is om geleidelijk te evolueren naar 13 FTE, waarmee we over een marge beschikken om niet ingevolge ziekte of andere afwezigheden onder de erkenningsdrempel te zakken. Parallel hieraan bouwen we het dienstenchequebedrijf verder af. Deze beweging past ook in het het oriënteren van de hulp op degenen met de grootste hulp-nood. Infrastructuur assistentiewoningen In 2015 loopt de huidige erkenning als woningcomplex met dienstverlening van het Lindenhof af. Een verlenging van erkenning maar dan als groep van assistentiewoningen- werd reeds aangevraagd én bekomen in De infrastructuur van het Lindenhof is evenwel zwaar verouderd en de herstellingsen instandhoudingskosten lopen op. In 2014 werden alternatieve financieringswijzen onderzocht. In 2015 willen we dit concretiseren in een PPS met het oog op een vervangingsnieuwbouw.

8 Actie 2 - De bestaande initiatieven m.b.t. de kwaliteitsbewaking worden verder ontwikkeld zodat de kwaliteit van de dienstverlening verder verbetert Kwaliteitsindicatoren De lijst van te meten indicatoren wordt begin 2015 herbekeken en bijgestuurd waar nodig. Het vooropstellen van een norm (te behalen streefcijfer) wordt hierbij verder uitgewerkt. Tevredenheidsmetingen In 2015 voorzien we volgende tevredenheidsmetingen: dagverzorgingscentrum, dienst gezinszorg, nieuwe bewoners van het woonzorgcentrum (aangepaste versie voor bewoners kortverblijf), vrijwilligers en medewerkers OCMW. Kwaliteitssysteem Via gerichte acties gaan we het ICS op intranet nog bekender en vertrouwder maken bij al onze medewerkers. In 2015 gaat ook een nieuwe CAF-oefening door. Binnen het Netwerk Kwaliteit willen we de visie en kernprocessen van elke dienst (terug te vinden in het algemeen kader ICS) nog eens onder de aandacht brengen van de diensthoofden. De bedoeling is dat de diensthoofden dit nadien overbrengen aan hun medewerkers. Het Netwerk Kwaliteit biedt hierin de nodige ondersteuning en opvolging. Actie 3 - Het OCMW werkt een gedifferentieerd waarderingsbeleid uit en ontwikkelt daartoe de nodige tools In 2014 werd een voorstel ter discussie gelegd. Dit voorstel wordt in 2015 verder bijgesteld en verfijnd. Na goedkeuring van het voorstel door de raad worden de nodige tools ontwikkeld om het te implementeren. Het is de bedoeling om na het afsluiten van de evaluatiecyclus het uitgewerkte waarderingsbeleid toe te passen. Actie 4 - IT-processen worden op punt gezet, gemonitord en op een veilige manier verankerd (continuïteit, functiescheiding) In 2014 werd een ICT-stuurgroep opgericht (met deelname van de gemeentelijke ICTverantwoordelijke) die een inventaris opmaakte van hard- en software en een eerste aanzet gaf tot een SLA voor de ICT-dienst en tot een update van de bestaande procedures/afspraken rond informatiebeveiliging. De bedoeling is deze SLA in 2015 te finaliseren en als basis te gebruiken om een analoge werkwijze door te trekken naar de gemeentelijke diensten (vanaf 2015 zal de gemeentelijke/gemeenschappelijke ICT-dienst volledig bemand zijn). Uiteraard dient dit in onderling overleg te gebeuren want het is de bedoeling te komen tot een uniforme werkwijze voor gemeente en OCMW. Het verdient aanbeveling deze samenwerking formeel vast te leggen in een beheerovereenkomst, zoals decretaal voorzien. Actie 5 - Uit benchmarking blijkt dat Zele het niet slechter doet dan vergelijkbare OCMW s uit de regio 2014 stond volledig in het teken van het verzamelen van gegevens, prestaties, domeinen die als vertrekbasis zullen dienen om de parameters en indicatoren vast te leggen waarop gemeten zal worden in In 2015 wordt deze eerste fase van onze benchmarking dan afgerond met een nulmeting met als doel te komen tot een plaatsbepaling om daarna ons eigen presteren te evalueren, te verbeteren of bij te sturen in functie van de realisatie van de door OCMW Zele beoogde maatschappelijke effecten.

9 Actie 6 - Evaluatie ifv de marktconformiteit van de kostprijs van de aangeschafte en verstrekte producten en diensten en nemen van de nodige stappen om bij te sturen Aankopen In 2015 wordt een aanbesteding voor volgende grote of gezamenlijke aankopen voorzien: Verzekeringspolissen, in samenwerking met een aantal OCMW s en gemeenten van het arrondissement. Levering medicatie voor WZC De Meander (eind 2015). Tarieven Aanpassingen ifv de markthuurprijs zijn in 2015 voorzien voor de sociale appartementen Berkenhof en Drieputtenstraat. We voorzien ook een evaluatie van de tarieven voor de activiteiten van het dienstencentrum. De nul-inflatie van het laatste jaar brengt mee dat er geen indexering mogelijk is van de dagprijzen voor woonzorgcentrum, kortverblijf en dagverzorging. Actieplan 2 Verder consolideren en verfijnen van de hervormingen/herstructureringen die in de vorige legislatuur zijn ingezet (nieuwe diensten, nieuwe organisatiestructuur, ICS, RPR) Consolideren en verfijnen van de hervormingen/herstructureringen die in de vorige legislatuur zijn opgestart (nieuwe diensten, nieuwe organisatiestructuur, ICS, RPR, ) Integratie gemeente en OCMW Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in een integratie van OCMW en gemeente, wat impliceert dat we ook op dit vlak de werking zullen moeten bijsturen en verankeren in ons ICS. De eerste stappen hiertoe zijn aantal afspraken over het kader van de samenwerking (afsprakennota Beleid-MT, budgethouderschap, werking managementteam(s), gemeenschappelijke diensten, communicatie, ). Eigenlijk komt het erop neer dat we de eerste stappen zetten om tegen het einde van de legislatuur te evolueren naar één intern controlesysteem. In 2015 zal het intern controlesysteem verder worden uitgewerkt. In het kader van vorig punt voorzien we in elk geval een SLA over de ICT-ondersteuning door de gemeentelijke/gemeenschappelijke ICTdienst. Aansluitend op de geplande medewerkersbevraging en CAF-oefening maken we ook een evaluatie van het intern communicatiesysteem. Actie 2 - Verder bewaken en verbeteren van een gestructureerde vrijwilligerswerking Vrijwilligerswerking De werking omtrent vrijwilligers werd in 2014 herbekeken en op punt gesteld. In 2015 wordt dit praktisch toegepast. Knelpunten die hierbij naar boven komen worden aangepakt. Diensthoofden die met vrijwilligers werken worden hierbij actief betrokken. Vrijwilligersgroep Vrijwilligers aantrekken is een permanente opdracht. Ook het komende jaar wordt hier aandacht aan besteed en worden acties hiervoor opgezet. Het uitwerken van een nieuwe folder behoort daarbij tot de mogelijkheden.

10 Vrijwilligersoverleg Twee keer per jaar organiseren we een algemeen vrijwilligersoverleg om alle vrijwilligers te informeren over en betrokken te houden bij onze werking. Actie 3 - Terugdringen milieubelastend verbruik (energie, water, ) en ontwikkelen van een milieu-vriendelijke bedrijfscultuur Afval In 2014 werd gestart met de werkgroep Interne Milieuzorg die een aantal projecten aanbracht die in komende jaren verder zullen worden uitgewerkt. In 2014 werd gewerkt rond afval (sorteren, recycleren, vermijden van). De evaluatie en consolidatie zal begin 2015 gebeuren. Electriciteit In 2015 focussen we op een lager elektriciteitsverbruik (vb. plaatsen van bewegingssensoren, verfijning domoticasturing, sensibilisering personeel, bewoners en bezoekers om rationeler met energie om te springen). In januari/februari 2015 wordt met de leden van de werkgroep een doorlichting gemaakt van al onze gebouwen met de bedoeling de knel- en verbeterpunten in kaart te brengen. In maart wordt een actieplan opgesteld met aanpassingen die in eigen beheer kunnen gebeuren en met aanpassingen die dienen te worden uitgegeven. In november 2015 worden deze aanpassingen samen met de werkgroep geëvalueerd. Na een jaar (in 2016) zal het minderverbruik bekend zijn. Sensibilisering Via het intranet en het personeelsblad houden we ons personeel geregeld op de hoogte van de genomen initiatieven. Actie 4 - Tegen 2018 voldoen al onze huurwoningen aan de woonnorm 2020 Renovatie In 2014 werden een oplijsting gemaakt van aanpassingen die dienen te gebeuren aan de woningen om te voldoen aan de nieuwe woonnorm. Voor 2015 voorzien wij de uitvoering van volgende ingrepen hoofdzakelijke in eigen beheer: - Renovatie + isolatie dak woning Langestraat Vervangen ramen met enkele beglazing woning Heikant Renovatie + isolatie dak woning A. Van der Moerenstraat 25 + renovatie voorgevel Grotere opdrachten die grotendeels via externe firma s zullen gebeuren zijn: - Totaal renovatie woning Magdalenastraat 4 (renovatie + isolatie daken, vernieuwen CV installatie, vernieuwen elektrische installatie, plaatsen vloerisolatie + nieuwe vloertegels op het gelijkvloers, herstellen binnen bepleistering + behangen en verven van de lokalen, vervangen klinkers achterkoer); voor de renovatie van deze woning (die als opvangwoning gebruikt wordt) bekwamen we een betoelaging van Vervangen achterdeuren en schuif- en draairamen terrassen Berkenhof (gezien de omvang van de werken en het daaraan gekoppelde prijskaartje zullen deze werken gespreid worden over de periode ) Energiescan In 2015 gaan we in alle woningen in eigendom een EPC onderzoek laten uitvoeren. (verplicht). Aan de hand van de rapporten van deze doorlichtingen van de woningen kunnen nieuwe huurders weten op hoeveel energiekosten ze ongeveer op maandbasis dienen te rekenen wanneer ze deze woning betrekken. Ook kunnen hieruit een aantal bijkomende isolatienoden blijken, die dan zullen aangepakt worden.

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend elektronisch ter beschikking, via deze website. Wij focussen in deze editie op belangrijke actiepunten in 2012

Nadere informatie

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013]

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013] VERSLAG Openbare zitting van 16 mei 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Voorzitter: Philippe De Coene, Raadsleden: Frederik Benoit, Els Deleu, Thomas Holvoet, Mohamed Ouald Chaib, Vincent Salembier, Stephanie

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN Samenlevingsopbouw NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN 1. Energetisch besparingspotentieel op

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie