PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725"

Transcriptie

1 PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725 Arbeidsinspectie, Den Haag, 30 december 2006 Inspectieonderwerpen Machineveiligheid en fysieke belasting AI-bedrijfstakdirectie Industrie Landelijk projectleider M. Staal Landelijk projectsecretaris Y. Montforts Voor vragen van de pers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afdeling persvoorlichting ( ) Looptijd project Oktober 2005 t/m maart 2006 Correspondentieadres Arbeidsinspectie, kantoor Roermond t.a.v. mw. C. Weijenberg Postbus AX Roermond Pagina 1 van 17

2 Voorwoord Vanuit de Arbeidsinspectie worden bedrijven steeds meer op hun eigen verantwoordelijkheden geattendeerd bij het naleven van de wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. De Arbeidsinspectie signaleert vanuit inspecties aanwezige knelpunten en biedt zonodig ondersteuning bij het vinden van oplossingen. De Arbeidsinspectie streeft ernaar in overleg met de sectoren en brancheorganisaties de kwaliteit van de werkomstandigheden in de betreffende sectoren naar een hoger peil te tillen. Het in de periode oktober 2005 tot en met maart 2006 uitgevoerde inspectieproject had als onderwerpen machine- en persoonlijke veiligheid en fysieke belasting. Het inspectieproject heeft plaatsgevonden in de vleessector en de koek- en snoepsector. Tijdens de inspecties kwam veelvuldig het probleem van het ontbreken van afdoende afscherming van bewegende delen van machines naar voren. Er ontstaan hierdoor grote risico s voor de werknemer zoals, snij-, knel- en/of pletgevaar. Daarnaast zijn zowel misstanden als knelpunten fysieke belasting aangetroffen. Het had voornamelijk betrekking op tillen op hoogte (boven de 1.80m) en het tillen van zware kratten (meer dan 25kg). De conclusies zijn gebaseerd op de in dit project geïnspecteerde bedrijven in de vlees- en in de koek en snoepsector, met tenminste 5 werknemers. De resultaten van de overige geïnspecteerde bedrijven zijn niet representatief voor specifiek één van de subsectoren in de voeding en genotmiddelensector. Binnen de vleessector en de koek- en snoepsector zijn arboconvenanten afgesloten. Er zijn tijdens en na afloop van het inspectieproject gesprekken gevoerd met de verschillende brancheorganisaties. Volgens de branchebegeleidingscommissie is, als gevolg van het uitgevoerde inspectieproject, vanuit de koek- en snoepsector de vraag naar de door de branche ontwikkelde instrumenten toegenomen. Tevens is in dezelfde sector een arbomeldpunt opgericht en wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een arbocatalogus. Daarnaast is besloten om actief onderzoek uit te voeren naar het veilige gebruik van oude machines. Het stemt optimistisch te kunnen constateren dat de koek- en snoepsector bereid is zijn verantwoordelijkheden op te pakken. De arbeidsinspectie zal een brochure voor de sector ontwikkelen en in afstemming met de sector is besloten in 2008 inspecties uit te voeren. Wat betreft de vleessector is een nog wat afwachtende houding geconstateerd. Toch zullen ook binnen deze sector de verantwoordelijkheden met betrekking tot machine- en persoonlijke veiligheid moeten worden opgepakt. Na aangeven van de Arbeidsinspectie heeft de sector het initiatief opgepakt het werken op en rond in hoogte beweegbare bordessen veiliger te laten plaatsvinden. Begin 2009 zal de sector specifiek geïnspecteerd worden op de ontwikkelingen naar aanleiding van deze inspecties op de gebieden van ondermeer persoonlijke- en machineveiligheid. De Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie, Dr. J.J.M. Uijlenbroek Pagina 2 van 17

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. Samenvatting 4 2. Aanleiding en doel van het inspectieproject Aanleiding Resultaten uit eerdere gelijksoortige projecten Doelstellingen Omvang en opzet Werkterrein en BIK s Opzet van het project Uitvoering van het project Inspectiepunten Publiciteit rondom het project 7 3. Inspectieresultaten Generaliseerbaarheid Totaaloverzicht Overtredingen per inspectieonderwerp Ingezette handhavinginstrumenten Resultaten vleessector Overtredingen per inspectieonderwerp Gebruik hulpmiddelen Resultaten koek- en snoepsector Overtredingen per inspectieonderwerp Inzet werkwijzer Conclusies en aanbevelingen Algemene conclusies Conclusies per inspectiepunt Vervolgacties 17 Pagina 3 van 17

4 1 Samenvatting In de periode oktober 2005 tot en met maart 2006 zijn in totaal 416 inspecties uitgevoerd op de onderwerpen machineveiligheid en fysieke belasting in de vleessector en de koek- en snoepsector. De doelstelling van dit project was te komen tot een betere naleving van de regelgeving die geldt voor de arbeidsrisico s op het gebied van machine- en persoonlijke veiligheid. Enerzijds door geconstateerde overtredingen weg te laten nemen. Anderzijds door de resultaten onder de aandacht van de brancheorganisaties te brengen met het verzoek hiermee rekening te houden bij hun activiteiten voor betere arbeidsomstandigheden in bedrijven. De resultaten zijn representatief voor bedrijven in de vlees- en in de koek en snoepsector, met meer dan 5 werknemers. Tijdens de inspecties zijn bij 62% van de bezochte bedrijven één of meerdere overtredingen vastgesteld. Wanneer overtredingen worden vastgesteld die een aanzienlijk risico inhouden voor de veiligheid van de werknemer(s), wordt de werkgever bevolen om de werkzaamheden te staken en/of wordt een boete aangezegd. Deze zware handhavinginstrumenten werden 71 keer ingezet, ofwel bij 11% van het totale aantal overtredingen. In de koek en snoepsector lag de inzet van zware handhavinginstrumenten hoger dan voor de vleessector. Voor de koek- en snoepsector bleken bij 18% van het totaal aantal geïnspecteerde bedrijven zware handhavinginstrumenten te zijn ingezet, voor de vleessector was dit 9%. Vooral op het onderwerp machineveiligheid zijn veel overtredingen aangetroffen. Het had voornamelijk betrekking op het ontbreken van afdoende afscherming van bewegende delen van machines. Binnen de vleessector betrof het aantal overtredingen machineveiligheid 54% van het totale aantal overtredingen, binnen de koek- en snoepsector betrof het 70%. Bij fysieke belasting wordt gekeken naar het gewicht en de tilfrequentie. De uitkomst wordt uitgedrukt in een getal. Is dit getal hoger dan 2 dan is sprake van een misstand. Een uitkomst tussen 1 en 2 duidt op een knelpunt. Op dit inspectieonderwerp zijn misstanden aangetroffen op het tillen van producten op hoogte (boven de 1.80m) en het tillen van zware kratten (meer dan 25kg). Daarnaast zijn de aantallen van de knelpunten fysieke belasting in kaart gebracht. Het aantal knelpunten fysieke belasting die zijn geconstateerd bleek een stuk hoger te liggen dan het aantal misstanden, bij zowel de vleessector als de bij koek- en snoepsector betrof het bij bedrijven met meer dan 10 werknemers ongeveer de helft van de overtredingen. De knelpunten die zijn aangetroffen hadden, naast de punten die genoemd zijn bij de misstanden, betrekking op het uitvoeren van repeterende handelingen, kort cyclische taken en duw- en trektaken. Wanneer gekeken wordt naar de inzet van hulpmiddelen die uit de convenanten zijn voortgekomen, dan blijkt dit positief. Binnen de vleessector werden bij gemiddeld 74% van de bedrijven hulpmiddelen ingezet en in de koek- en snoepsector bedroeg dit 53%. Echter, het gebruik van de instrumenten voor het meten en verbeteren van de fysieke belasting, de zgn. werkcheck respectievelijk de werkwijzer binnen de bedrijven blijkt laag. Slechts 48% van bedrijven binnen de vleessector past de werkcheck toe en 31% van de bedrijven binnen de koek- en snoepsector zet hulpmiddelen zoals de werkwijzer in. Geconcludeerd kan worden dat de koek- en snoepsector goed op weg is. Voor de vleessector is dit minder het geval. Hier zal dan ook in samenspraak met de sector verder acties ondernomen worden de inspectiedruk gehandhaafd blijven. De koek- en snoepsector heeft een arbomeld en expertisepunt opgericht waar werkgevers en werknemers met vragen over de arbeidsomstandigheden terecht kunnen. Toch kan en moet ook hier meer aandacht uitgaan naar de machineveiligheid en de persoonlijke veiligheid op de arbeidsplaats. De sociale partners hebben op dit gebied daarom speciale checklisten ontwikkeld voor individuele werknemers, KAMcoördinatoren en preventiemedewerkers. Ook de branchespecifieke RI&E en de daaraan gekoppelde werkwijzer zal op machineveiligheid worden aangepast. Met betrekking tot de persoonlijke veiligheid kunnen de werkcheck en de werkwijzer hierin een rol spelen.. Pagina 4 van 17

5 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject Dit inspectieproject, genaamd Voeding en Genot 2005, vormt een uitwerking van de strategie van de directie Industrie De Arbeidsinspectie bevordert door middel van handhaving de naleving van de wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Op basis van risicoanalyses wordt daarbij bepaald in welke sectoren en op welke onderwerpen wordt geïnspecteerd. Binnen de industrie is de voeding- en genotmiddelenindustrie een omvangrijke en tegelijkertijd risicovolle bedrijfstak, waar de kans op een ongeval relatief groot is. Hierin ligt de belangrijkste reden voor de regelmatige inspectieactiviteiten die in deze sector plaats vindt. 2.1 Aanleiding Binnen de sector industrie loopt een werknemer in vergelijking met andere sectoren een grote kans op een ongeval. Volgens onderzoek van de Stichting Consument en Veiligheid 1 krijgen 10 op de 1000 werkenden jaarlijks een ongeval waarbij een bezoek aan de Eerste Hulp Afdeling van een ziekenhuis noodzakelijk blijkt. Risicovolle bedrijfstakken zijn met name de bouw, metaalindustrie, voeding- en genotmiddelenindustrie en horeca met respectievelijk 26, 18, 15 en 15 arbeidsongevallen per 1000 werkenden. De arboproblematiek in de voeding- en genotmiddelenindustrie is omvangrijk. Verschillende omstandigheden op het werk -ongevallen, arbeidsgebonden ziekte en WAO-instroom - leiden tot uitval. Zo heeft de Arbeidsinspectie geconstateerd dat er relatief veel ongevallen plaatsvinden met machines, en er onvoldoende aandacht is voor afscherming van draaiende delen. In eerdere inspectieprojecten is gesignaleerd dat binnen de genoemde sectoren het arbozorgsysteem onvoldoende functioneert. De arbeidsinspectie oefent hierbij een invloed uit op de bedrijven waarbij zij de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven met betrekking tot de arbeidsomstandigheden benadrukt. De resultaten uit de eerdere gelijksoortige inspectieprojecten zullen in de onderstaande paragraaf worden besproken Resultaten uit eerdere, gelijksoortige inspectieprojecten In het verleden zijn verschillende projecten uitgevoerd in de voeding- en genotmiddelenindustrie. Daarbij zijn specifieke gegevens over de arbeidsomstandigheden in de verschillende deelsectoren in deze branche verzameld. In de periode tussen november 2003 en februari 2004 zijn ruim 200 inspecties uitgevoerd in melkfabrieken en kaaspakhuizen in Nederland. Er is geïnspecteerd op de onderwerpen fysieke belasting (tillen, duwen en trekken), gevaarlijke stoffen (reinigings- en desinfecteermiddelen) en geluid. Er bleken 144 bedrijven in overtreding (ruim 70%), die verantwoordelijk waren voor 435 tekortkomingen. Daarvan hebben er 293 geleid tot een waarschuwing, 102 tot het stellen van een eis tot wetsnaleving, 25 tot een boeterapport en 15 tot een stillegging. Vooral het ontbreken van een (goede) beoordeling van aanwezige risico s bleek een struikelblok. Van mei 2004 t/m oktober 2004 hebben inspecties plaatsgevonden in voeding en genotmiddelensector. In de voeding- en genotmiddelenindustrie zijn bij 146 van de 266 bedrijven (55%), totaal 280 overtredingen geconstateerd. Wanneer wordt gekeken naar de onderwerpen dan gaat het vooral om het ontbreken van afdoende afscherming van bewegende delen van machines. Bijna de helft van de overtredingen (47%) had betrekking op dit onderwerp. Dit leidt naar verhouding vaak tot een ernstig risico voor de werknemers. Ruim 90% van het totale aantal stilleggingen had dan ook betrekking op machineveiligheid. Het ontbreken van afdoende afscherming leidde in 67% van de gevallen tot een waarschuwing en in 33% tot een bevel tot staken van werkzaamheden. Voorgaande resultaten laten zien dat aandacht van de Arbeidsinspecties voor de arbeidsomstandigheden in de voeding- en genotmiddelenindustrie zeker gerechtvaardigd is. 1 Stichting Consument en Veiligheid; Letsel Informatie Systeem 2003 Pagina 5 van 17

6 2.2 Doelstellingen De doelstelling voor dit project is om als Arbeidsinspectie energie te steken in het wijzen van de werkgevers op de verantwoordelijkheden die zij hebben met betrekking tot de naleving van de regelgeving die geldt voor de arbeidsrisico s op het gebied van machine- en persoonlijke veiligheid. Tevens wordt met dit project beoogd een extra aanzet te geven in de sectoren tot het verbeteren van de arbeidsomstandigheden op het gebied van machine- en persoonlijke veiligheid. Verder wordt door het bezoeken van de voeding- en genotmiddelenindustrie in Nederland het inzicht in het nalevingsniveau op het gebied van machineveiligheid in deze sectoren geactualiseerd. De Arbeidsinspectie heeft de inspectieresultaten gebruikt voor nader overleg met de sociale partners in de branche. Overleg over de wijze waarop zij activiteiten kunnen opzetten of inbedden in lopende initiatieven, om het bewustzijn te vergroten dat een (systeem)gerichte aanpak binnen de bedrijven belangrijk is. De kwantitatieve doelstellingen van dit project waren: - Ruim 400 inspecties uitvoeren op het gebied van fysieke belasting en veiligheid in de voeding en genotmiddelensector. - Opheffen van situaties betreffende fysieke belasting en veiligheid, die niet voldoen aan de eisen zoals deze gesteld worden in de wetgeving. 2.3 Omvang en opzet Werkterrein/BIK s De inspecties vonden plaats in bedrijven (met uitzondering van de detailhandelbedrijven) in de vleessector en de koek- en snoepsector. Met betrekking tot de vleessector ging het om pluimveeslachterijen, roodvleesslachterijen en om vleeswarenbedrijven. De bedrijven uit de vleessector vielen onder de BIK-code 151. Binnen de koek- en snoepsector is geïnspecteerd in de suikerverwerkende- en suikerwerk en chocoladeverwerkende industrie. De bedrijven uit deze sector vielen onder de BIK-codes 1581 tot en met Voor de selectie van bedrijven is in eerste instantie gebruik gemaakt van het bestand van de Kamer van Koophandel. Daarnaast zijn bedrijven geselecteerd op basis van convenants- en branchelijsten. Bedrijven met minder dan 5 werknemers zijn niet in het project opgenomen. Bedrijven die recent waren bezocht in het kader van andere projecten zijn niet opnieuw geïnspecteerd Opzet van het project De inspecties hebben plaatsgevonden in de periode oktober 2005 tot en met maart De inspecties binnen dit project zijn daarbij niet aangekondigd bij de te inspecteren bedrijven. Dit om een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de normale bedrijfsgang te krijgen. Wél is het project vooraf bekend gemaakt bij de verschillende branches. In de koek- en snoepsector hebben de sociale partners besloten drie voorlichtingsbijeenkomsten te houden. Tijdens deze bijeenkomsten is de sector geïnformeerd over de wijze van de inspecteren en de onderwerpen. Tijdens de introductie van de inspectie heeft de inspecteur toegelicht dat de onderwerpen machineveiligheid en fysieke belasting tijdens de inspectie centraal zouden staan. Voor andere onderwerpen gold dat alleen bij situaties die direct ernstig gevaar opleverden voor de werknemer, de inspecteur op deze onderwerpen handhaafde. Na de introductie is een rondgang door het bedrijf gemaakt. Indien tijdens deze ronde overtredingen werden geconstateerd, is vervolgens naar de risico-inventarisatie en evaluatie gevraagd. In het afsluitende gesprek zijn de inspectieresultaten en het vervolgtraject nader toegelicht. Wat dit laatste betreft zijn afspraken gemaakt over de termijnen waarbinnen de overtredingen moeten zijn opgeheven. Hierop is naderhand door de inspecteur gecontroleerd. Pagina 6 van 17

7 2.3.3 Uitvoering van het project Convenanten Ten tijde van het uitgevoerde project liepen convenanten in de vleessector en de koek- en snoepsector. De convenanten hadden betrekking op de fysieke belasting op de arbeidsplaats. Vanuit de BBC (branche begeleidingscommissie) zijn voor de vleessector en voor de koek- en snoepsector instrumenten ontwikkeld ter bevordering van de arbeidsomstandigheden. Speciaal voor de vleessector is een RSI-instrument ontwikkeld waarmee de individuele werkgevers de problemen in kaart kunnen brengen, de werkcheck. Aan de hand van de probleemanalyse moeten bedrijven een eigen plan van aanpak opstellen om ervoor te zorgen dan de werknemers minder risico s lopen op RSI-klachten. In de koek- en snoepsector is een instrument ontwikkeld waarmee arbeidsrisico s kunnen worden opgespoord, de werkwijzer.. De werkwijzer is gekoppeld aan de branchespecifieke RI&E en geeft concrete oplossingen aan vanuit het oplossingenboek. Het doel van deze werkwijzer is het verminderen van de lichamelijke overbelasting. Rekening houdend met de lopende conventanten ten tijde van het uitgevoerde project, is vanuit de arbeidsinspectie besloten om voor het inspectieonderwerp fysieke belasting alleen op misstanden te handhaven. De knelpunten fysieke belasting zijn alleen in aantallen in kaart gebracht. Beoordeling misstanden fysieke belasting en machineveiligheid Om te beoordelen of een overtreding een misstand betreft gelden een aantal voorwaarden. Een overtreding fysieke belasting werd beoordeeld als misstand wanneer getild werd boven 1.80m. Tevens werd een overtreding fysieke belasting als misstand beoordeeld wanneer een gewicht van 25 kg met een frequentie groter dan of gelijk aan 1 maal per 10 minuten werd getild, maar blijvend onder een frequentie van 2 maal per minuut. Voor het beoordelen van een duw en/of treksituatie bestaan grenswaarden. De grenswaarden hebben onder andere te maken met het gewicht van de te verslepen last, de ondergrond waarover de last wordt voortgetrokken, of er zich een helling in de route bevindt, de frequentie waarmee het wordt versleept etc. Bij het overschrijden van de grenswaarden die gelden, treedt een misstand op. Wanneer misstanden fysieke belasting zijn aangetroffen betroffen dit situaties die duidelijk gevaar op kunnen leveren voor de gezondheid van de werknemer. De situaties die niet direct een gevaar opleveren maar wel degelijk een gevaar op kunnen leveren op termijn zijn beoordeeld als knelpunt fysieke belasting. Overtredingen die bij machineveiligheid beoordeeld werden als misstanden betroffen de situaties waar een arbeidsmiddel een acuut gevaar opleverde voor de werknemer Inspectiepunten Tijdens het inspectieproject is geïnspecteerd op de onderwerpen machineveiligheid en fysieke belasting. De inspecties machineveiligheid waren gericht op algemene veiligheid. De inspecties fysieke belasting waren specifiek gericht op tillen, duwen en trekken. Naast de twee hoofdinspectieonderwerpen werd op een aantal andere inspectieonderwerpen geïnspecteerd, te weten: - Inrichting arbeidsplaats - Arbobeleid - Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen Wanneer werkplekovertredingen (overtredingen per onderwerp en ernstige gevaren) werden geconstateerd, is tevens op de inhoud van de risico-inventarisatie gecontroleerd Publiciteit rondom het project De inspecties zijn aangekondigd bij de bekende werkgevers- en werknemersorganisaties in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Daarnaast is frequent gerapporteerd over de voortgang van het project. De rapporten werden aan belangstellenden toegezonden. Pagina 7 van 17

8 3 Inspectieresultaten In dit hoofdstuk zullen de resultaten worden besproken die zijn voortgekomen uit de inspecties in de vleessector en de koek- en snoepsector. In paragraaf 3.2 zal een totaaloverzicht worden gegeven van de resultaten waarbij de verschillende sectoren bij elkaar zijn genomen. Het betreft de vleessector, de koek- en snoepsector en overige bedrijven. Alle bedrijven die niet binnen de vleessector of de koek- en snoepsector vallen maar wel binnen de bik-codes (zie paragraaf 2.3.1) van het project, vallen onder de overige bedrijven. In de paragrafen 3.3 en 3.4 zullen apart de resultaten van de vleessector en de koek- en snoepsector worden besproken. 3.1 Generaliseerbaarheid Vanwege de omvang van de geïnspecteerde populatie kunnen de conclusies die op basis van dit project getrokken worden van toepassing worden verklaard op de betrokken sectoren. De conclusies zijn gebaseerd op de in dit project geïnspecteerde bedrijven in de vlees- en in de koek en snoepsector, met tenminste 5 werknemers. De resultaten van de overige geïnspecteerde bedrijven zijn niet representatief voor specifiek één van de subsectoren in de voeding en genotmiddelensector. 3.2 Totaaloverzicht In de periode oktober 2005 tot en met maart 2006 zijn 416 bedrijven in de voeding- en genotmiddelensector geïnspecteerd. Hiervan behoorden 160 bedrijven tot de vleessector (38%), 153 bedrijven tot de koek en snoep sector (37%) en 103 tot de overige bedrijven (25%). De werkzaamheden van de overige bedrijven zijn verdeeld over de verschillende subsectoren in de voeding- en genotmiddelensectoren. In tegenstelling tot de vlees- en de koek- en snoepsector zijn de resultaten hiervan dan ook niet in detail weergegeven. In figuur 1 is terug te zien dat van het totale aantal bezochte bedrijven 162 bedrijven (38%) in orde waren. Bij 254 bedrijven (62%) zijn één of meer overtredingen geconstateerd waarbij twee bedrijven zelfs 10 respectievelijk 11 overtredingen hadden. Het totale aantal overtredingen kwam neer op 659, dit betekent gemiddeld 1.6 overtreding per geïnspecteerd bedrijf. In de onderstaande paragraaf zal verder in worden gegaan op de gebieden waar de overtredingen zijn opgetreden. Figuur 1 Aantal geconstateerde overtredingen per bedrijf Drie 11% Meer dan 4 Vier 8% 8% Geen 38% Twee 13% Één 22% Overtredingen per inspectieonderwerp In figuur 2 is een overzicht gegeven van de geconstateerde overtredingen per inspectie onderwerp. Uit de figuur is af te lezen dat 54% van de overtredingen betrekking had op de machineveiligheid. Het had hierbij vooral te maken met het ontbreken van afscherming van de machines. Pagina 8 van 17

9 In de aangetroffen situaties had beveiliging of afscherming wel aanwezig moeten zijn om de veiligheid te waarborgen van werknemers die er mee (moeten) werken. Bij het afwezig zijn van afscherming van machines kan bijvoorbeeld snij-, knel-, en/of pletgevaar ontstaan. Fysieke belasting neemt een kleiner percentage in van het totale aantal overtredingen dan machineveiligheid, maar voor fysieke belasting is, zoals eerder al is aangegeven, alleen op misstanden gehandhaafd. In dit inspectieproject hadden de geconstateerde overtredingen fysieke belasting voornamelijk betrekking op tillen op hoogte en het tillen van zware kratten. Het totale aantal aangetroffen missstanden fysieke belasting betrof 86 (13%). Naast de misstanden fysieke belasting zijn de aantallen van knelpunten fysieke belasting in kaart gebracht. Gebleken is dat bij bedrijven met 10 of meer werknemers 43% van het totale aantal overtredingen knelpunten fysieke belasting zou hebben bedragen en bij bedrijven met minder dan 10 werknemers 25%. De overige onderwerpen waarop overtredingen zijn aangetroffen, inrichting arbeidsplaats en arbobeleid, zullen in meer detail worden besproken per sector in de paragrafen 3.3 en 3.4. Figuur 2 Percentage overtredingen naar inspectieonderwerp Arbobeleid 8% Fysieke belasting 13% Inrichting arbeidsplaats 18% Overig 7% Machineveiligheid 54% Ingezette handhavinginstrumenten Tijdens een inspectie kan een inspecteur meerdere handhavinginstrumenten inzetten. Hierdoor kan het aantal ingezette handhavinginstrumenten hoger komen te liggen dan het totale aantal bedrijven dat is bezocht. Er kan bijvoorbeeld een stillegging met boete worden toegepast voor een onveilige machine en daarnaast ook een waarschuwing voor het niet hebben van een actuele RI&E (risicoinventarisatie en evaluatie). In figuur 3 is weergegeven in welke mate verschillende handhavinginstrumenten zijn ingezet. Van de 659 overtredingen resulteerden er 542 (78%) in een waarschuwing Arbo. De inzet van een zwaar handhavinginstrument (boeterapport en/of stillegging) geeft een indicatie van de ernst van de aangetroffen overtreding. Pagina 9 van 17

10 Figuur 3 Ingezette handhavinginstrumenten naar soort (totaal 659) Kennisgeving eis of eis; 10% Stillegging; 10% Waarschuwing arbo; 78% Waarschuwing WAW, boete en stillegging; 2% In 36 bedrijven is één zwaar handhavinginstrument is ingezet en in 14 bedrijven twee of meer. In figuur 4 is de verdeling op onderwerp van het aantal ingezette zware handhavinginstrumenten weergegeven. Bij 63 situaties (89%) waar een zwaar handhavinginstrument werd toepast ontbraken beveiligingen en of afschermingen aan machines. In 3 situaties is een zwaar handhavinginstrument ingezet als gevolg van een onveilige inrichting van de arbeidsplaats. Bij een onveilige inrichting van de arbeidsplaats kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de onveilige inrichting van een stelling in een magazijn waardoor gevaar ontstaat door instorten, verschuiven, omvallen of kantelen. Figuur 4 Ingezette handhavinginstrumenten naar soort overtreding (totaal 71) Inrichting arbeidsplaats ter verkoming instorten en aanraking 4% Geen personen vervoeren met een hijs 3% Geen schriftelijke RI&E 3% Pbm's 1% Afscherming 89% 3.3 Resultaten vleessector Binnen de vleessector is een onderverdeling gemaakt in de volgende subsectoren: pluimveeslachterijen, roodvleesslachterijen en vleeswarenbedrijven. Er zijn in totaal 160 bedrijven geïnspecteerd waarvan 29 tot pluimveeslachterijen behoorden, 59 tot roodvleesslachterijen en 72 tot vleeswarenbedrijven. Bij de bespreking van de resultaten zal niet overal expliciet het onderscheid tussen de subsectoren worden gemaakt. Alleen bij de bespreking van het aantal overtredingen en het soort overtredingen zullen de resultaten van de verschillende subsectoren aan de orde komen. Pagina 10 van 17

11 In figuur 5 is een overzicht weergegeven van het aantal bedrijven naar het aantal overtredingen per bedrijf. Bij 98 (61%) van de 160 geïnspecteerde bedrijven zijn één of meer overtredingen aangetroffen. Bij de 98 in overtreding zijnde bedrijven is een totaal van 260 overtredingen geconstateerd. Afgezet tegen het aantal geïnspecteerde bedrijven is sprake van 1.6 overtredingen per bedrijf. Bij 11 bedrijven is één zwaar handhavinginstrument ingezet en bij 4 bedrijven twee of meer. Zoals eerder aangegeven geeft een zwaar handhavinginstrument (boeterapport en/of stillegging) een indicatie van de ernst van de aangetroffen situatie. Aan twee werknemers is een boete aangezegd als gevolg van het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het betroffen situaties waar het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is en waar tevens geacht wordt dat men bekend is met het feit dat in de gegeven situatie het dragen van een persoonlijk beschermingsmiddel verplicht is. Figuur 5 Aantal geconstateerde overtredingen per bedrijf Drie; 11% Meer dan vier; 10% Vier; 9% Geen; 39% Twee; 9% Eén; 22% Uit de resultaten kwam naar voren dat in de roodvleesslachterijen minder overtredingen zijn geconstateerd dan in de twee overige subsectoren. Bij 53% van de roodvleesslachterijen zijn één of meer overtredingen aangetroffen, dit betrof 64% bij de vleeswarenbedrijven en 69% bij de pluimveeslachterijen. In paragraaf zal verder worden ingegaan op de onderwerpen waar per subsector de overtredingen zijn aangetroffen Overtredingen per inspectieonderwerp Zoals uit figuur 6 blijkt heeft ruim de helft van de overtredingen binnen de vleessector betrekking op machineveiligheid. Van de overtredingen machineveiligheid had 72% betrekking op afscherming. De overtredingen kwamen onder andere voor bij verpakkingsmachines, kneed- en mengmachines en bij het intern automatisch transport. Een andere inspectiepunt met betrekking tot machineveiligheid betrof het niet gecontroleerd of gekeurd zijn van het arbeidsmiddel, in totaal 14% van de overtredingen. Deze overtredingen werden een aantal keer geconstateerd bij vorkheftrucks. Op het inspectieonderwerp fysieke belasting zijn 33 (13%) misstanden aangetroffen. Er zijn voornamelijk misstanden aangetroffen tijdens het uitvoeren van tiltaken, waarbij men op hoogte tilde of met te zware kratten vlees. De overtredingen kwamen naar voren tijdens het in- of uitpakken van producten en het depalletiseren. Er zijn situaties aangetroffen waar zware stukken vlees moesten worden ophangen in rekken die hoger dan 1,80m waren. Dergelijke situaties kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid van de werknemer als gevolg van een zware lichamelijke belasting Naast de misstanden fysieke belasting zijn het aantal knelpunten fysieke belasting in kaart gebracht. Uit de resultaten voor de vleessector is naar voren gekomen dat bij bedrijven met 10 of meer werknemers 52% van het totale aantal overtredingen knelpunten fysieke belasting zou hebben bedragen en bij bedrijven met minder dan 10 werknemers 32% van het totale aantal Pagina 11 van 17

12 overtredingen. Er zijn veel knelpunten op het gebied van tillen geconstateerd bij het storten, doseren en toevoegen van grondstoffen of bevroren stukken vlees in bijvoorbeeld meng- en doseerketels. Met betrekking tot duw- en trektaken zijn knelpunten geconstateerd bij het intern transport van karren met producten, zoals bijvoorbeeld vleeskarren. Daarnaast zijn knelpunten geconstateerd tijdens het palletiseren van gereed product. Palletiseren kan als gevolg van herhaling van dezelfde taak of het te zwaar zijn van de producten die op de pallet moeten, een gevaar opleveren voor de gezondheid van de werknemer. Als laatste punt zijn op het onderwerp fysieke belasting situaties aangetroffen waar men kortcyclische arbeid uitvoerde. Kortcyclische taken kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid van de werknemer op het moment dat te weinig pauze of taakwisseling plaatsvindt. Verder blijkt uit figuur 6 dat in totaal 47 (18%) overtredingen zijn geconstateerd op de inrichting van de arbeidsplaats. De overtredingen op de inrichting van de arbeidsplaats hadden onder andere betrekking op het niet deugdelijk of niet aanwezig zijn van een aanrijdbeveiliging bij stellingen. Ook zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot het ontbreken van leuningen en schopranden waardoor valgevaar kan ontstaan, het werken op hoogte (werkzaamheden met en zonder mes) en het niet kunnen openen van de nooduitgang. Van de 260 overtredingen hadden 21 overtredingen betrekking op het Arbobeleid. Het Arbobeleid heeft betrekking op de inhoud van de RI&E en het plan van aanpak dat uit de RI&E voortvloeit. Zoals al eerder is beschreven werd tijdens het inspectieproject alleen op de inhoud van de RI&E geïnspecteerd op het moment dat er sprake was van een overtreding of misstand. Figuur 6 Geconstateerde overtredingen (260) naar inspectieonderwerp Arbobeleid 8% Fysieke belasting 13% Inrichting arbeidsplaats 18% Overig 7% Machineveiligheid 54% In de onderstaande tabel 1 zijn de subsectoren naast elkaar gezet naar het aantal overtredingen op de verschillende inspectieonderwerpen. Uit de tabel is af te lezen dat op het inspectieonderwerp machineveiligheid en fysieke belasting de subsector vleeswaren naar verhouding de meeste overtredingen had, gemiddeld 23% meer ten opzichte van de andere sectoren. Op de onderwerpen inrichting arbeidsplaats en fysieke belasting lag het verschil tussen de subsectoren, wanneer gekeken wordt naar de absolute aantallen, lager. Tabel 1 Geconstateerde overtredingen naar subsector en soort (vleesbedrijven) Inrichting Absoluut en % Machineveiligheid arbeidsplaats Fysieke belasting Overig Pluimvee 39 (28%) 10 (21%) 9 (27%) 6 (15%) Roodvlees 33 (24%) 22 (47%) 8 (24%) 17 (43%) Vleeswaren 68 (49%) 15 (32%) 16 (48%) 17 (43%) Totaal vleesbedrijven 140 (100%) 47 (100%) 33 (100%) 40 (100%) Pagina 12 van 17

13 3.3.2 Gebruik hulpmiddelen In de vleessector zijn in het kader van het convenant door de BBC (branche begeleidingscommissie) instrumenten ontwikkeld ter bevordering van de veiligheid op de werkplaats. Speciaal voor de vleessector is een RSI-instrument ontwikkeld waarmee de individuele werkgevers de problemen in kaart kunnen brengen, de werkcheck. Aan de hand van de probleemanalyse moeten bedrijven een eigen plan van aanpak opstellen om ervoor te zorgen dat de werknemers minder risico s lopen op RSI-klachten. In eerste plaats zal in deze paragraaf worden besproken in welke mate bedrijven die onder het convenant vallen de werkcheck hebben uitgevoerd. In tweede plaats zal worden besproken in hoeverre hulpmiddelen worden gebruikt. De resultaten hebben betrekking op de constateringen die zijn gedaan tijdens de inspecties van dit project. In tabel 2 is een overzicht weergegeven van het aantal bedrijven dat onder het convenant valt, bedrijven die niet of niet weten onder het convenant te vallen en de mate waarin de werkcheck is uitgevoerd. Uit de tabel af te lezen dat de bedrijven die niet onder het convenant vallen of het niet weten, de werkcheck niet hebben toegepast. Van de bedrijven die weten dat ze onder het convenant vallen heeft maar de helft de werkcheck toegepast. Tabel 2 Bedrijven wel of niet onder convenant vallend en gebruik werkcheck (in %) % dat werkcheck gebruikt Valt onder convenant (n=97) 48% Niet onder convenant/weet niet (n=63) 0% totaal (n=160) 29% Voor het verlagen van de mate van fysieke belasting kan de inzet van hulpmiddelen een mogelijkheid zijn. In tabel 3 is te zien dat het gebruik van hulpmiddelen in de vleessector vrij hoog ligt. Bij 115 (72%) bedrijven worden tilhulpmiddelen ingezet waaronder: hoogheffende pallettruck, heftafels, tilliften, laadarmen, balancers en automatische palletiseersystemen. Bij 120 (75%) van de geïnspecteerde bedrijven worden duw/trekhulpmiddelen ingezet waaronder: elektrische heftrucks en elektrokarren. Tabel 3 Bedrijven naar gebruik tilhulpmiddelen en duw/trekhulpmiddelen (in %) Hulpmiddel % dat hulpmiddel gebruikt Tilhulpmiddel 72% Duw/trekhulpmiddel 75% 3.4 Resultaten koek- en snoepsector Binnen de koek- en snoep sector waren van de 153 geïnspecteerde bedrijven 106 (69%) bedrijven in overtreding. Bij de 106 in overtreding zijnde bedrijven is een totaal van 274 overtredingen geconstateerd. Afgezet tegen het aantal geïnspecteerde bedrijven is sprake van 1.8 overtredingen per bedrijf. Uit figuur 7 is af te lezen dat bij 72 (47%) bedrijven twee of meer overtredingen zijn aangetroffen en bij 28 bedrijven zelfs vier of meer. Bij 20 bedrijven is één zwaar handhavinginstrument ingezet en bij 7 bedrijven zijn twee of meer zware handhavinginstrumenten ingezet. Zoals eerder aangegeven geeft een zwaar handhavinginstrument (boeterapport en/of stillegging) een indicatie van de ernst van een situatie. Pagina 13 van 17

14 Figuur 7 Aantal geconstateerde overtredingen per bedrijf Drie 13% Vier 9% Meer dan vier 9% Geen 31% Twee 16% Eén 22% Overtredingen per inspectieonderwerp In figuur 8 is een overzicht gegeven van de geconstateerde overtredingen bij de geïnspecteerde bedrijven naar inspectieonderwerp. Het overgrote deel van de overtredingen, maar liefst 70%, had betrekking op machineveiligheid. Van de overtredingen machineveiligheid had 94% betrekking op afscherming. De overtredingen kwamen voornamelijk voor bij machines van vóór Daarnaast hadden de overtredingen machineveiligheid betrekking op het niet gecontroleerd of gekeurd zijn van de machines. De overtredingen zijn onder meer geconstateerd bij meng-, kook- en verwarmingsketels, mengmachines (roerwerken), verpakkings- en wikkelmachines (transportrollen), walsen, snijmachines, verdeelmachines en stellingen. In totaal bedroeg 4% van het totale aantal overtredingen het inspectiepunt misstanden fysieke belasting. De aangetroffen misstanden fysieke belasting hadden betrekking op tillen op hoogte, boven de 1.80m en het tillen van zware kratten. De overtredingen met betrekking tot tillen op hoogte en het tillen van zware kratten kwamen onder andere voor tijdens het palletiseren van gereed zijnde producten en tijdens het doseren of toevoegen van grondstoffen of ingrediënten bijvoorbeeld in meng- of doseerketels. Daarnaast zijn vormen van fysieke belasting aangetroffen die een gevaar op kunnen leveren voor de gezondheid, maar welke niet als inspectiepunten zijn meegenomen in het project. Het ging om het uitvoeren van werk waarbij voor een langere periode staand werk werd verricht en het uitvoeren van repeterende handelingen. Naast de misstanden fysieke belasting zijn het aantal knelpunten fysieke belasting in kaart gebracht. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat bij bedrijven in de koek- en snoepsector met 10 of meer werknemers 49% van het totale aantal overtredingen knelpunten fysieke belasting zou hebben betroffen en dat bij bedrijven met minder dan 10 werknemers 25% van het totale aantal overtredingen fysieke belasting. De aangetroffen knelpunten bij de uitvoering van tiltaken hadden op dezelfde punten betrekking als de misstanden. Daarnaast zijn knelpunten bij duw- en trektaken aangetroffen. Deze knelpunten deden zich onder andere voor bij het interne transport van karren met producten, bijvoorbeeld met deegkarren, over oneffen vloeren. Verder blijkt uit figuur 8 dat 16% van de aangetroffen overtredingen te maken had met de inrichting van de arbeidsplaats. De aangetroffen overtredingen hadden onder andere betrekking op het niet deugdelijk of niet aanwezig zijn van aanrijdbeveiligingen bij stellingen. Als laatste inspectiepunt had 8% van de overtredingen betrekking op het arbobeleid. Wanneer naar het arbobeleid werd gekeken ging de aandacht vooral uit naar de inhoud van het RI&E en het plan van aanpak dat uit het RI&E voortvloeit. Pagina 14 van 17

15 Figuur 8 Geconstateerde overtredingen naar inspectieonderwerp Arbobeleid 8% Inrichting arbeidsplaats 16% Misstanden Fysieke belasting 4% Overig 2% Machine veiligheid 70% Inzet werkwijzer In de koek- en snoepsector is in het kader van het convenant door de BBC een instrument ontwikkeld waarmee arbeidsrisico s kunnen worden opgespoord, de werkwijzer.. De werkwijzer is gekoppeld aan de branchespecifieke RI&E en geeft concrete oplossingen aan vanuit het oplossingenboek. Het doel van deze werkwijzer is het verminderen van de lichamelijke overbelasting. In de maanden september en oktober 2005 is binnen de sector aan werkgevers en werknemers cursus gegeven hoe te werken met de werkwijzer. In deze paragraaf zal worden besproken hoeveel bedrijven de werkwijzer daadwerkelijk hebben gebruikt en of bedrijven hulpmiddelen inzetten om de fysieke belasting van werknemers te verlagen. De resultaten hebben betrekking op de constateringen die zijn gedaan tijdens de inspecties van dit project. In tabel 4 is af te lezen dat in 48 bedrijven instrumenten, zoals de werkwijzer en/of de digitale RIE, worden ingezet die in het kader van het convenant zijn ontwikkeld. In 105 bedrijven, 69% van het totaal, was dit niet het geval. Tabel 4 Aantal bedrijven dat gebruik maakt van de voor het convenant ontwikkelde instrumenten (bv de werkwijzer) % dat de voor het convenant ontwikkelde instrumenten (bv werkwijzer) gebruikt Ja (n=48) 31% Nee (n=105) 69% Voor het verlagen van de mate van fysieke belasting kan de inzet van hulpmiddelen een mogelijkheid zijn. Uit tabel 5 is af te leiden dat bij 79 (52%) bedrijven (til) hulpmiddelen worden ingezet om de risico s bij handmatig tillen te voorkomen of te beperken waaronder: hoogheffende pallettrucks, heftafels, tilliften, automatisch palletiseersystemen, laadarmen, ophangsystemen, palletpositioners en balancers. Bij 83 (54%) bedrijven duw/trekhulpmiddelen worden ingezet waaronder: elektrische heftrucks en elektrokarren. Tabel 5 Bedrijven naar gebruik tilhulpmiddelen en duw/trekhulpmiddelen (in %) Hulpmiddel % dat hulpmiddel gebruikt Tilhulpmiddel (n=79) 52% Duw/trekhulpmiddel (n=83) 54% Pagina 15 van 17

16 4 Conclusies en aanbevelingen 4.1 Algemene conclusies De conclusies die in dit hoofdstuk staan beschreven en de aanbevelingen die worden gedaan, zijn gebaseerd op de 416 inspecties die in de periode oktober 2005 tot en met februari 2006 zijn uitgevoerd in de vleessector en de koek- en snoepsector. Er bleken 254 bedrijven in overtreding, 62% van het totaal aantal geïnspecteerde bedrijven. Er blijken verschillen tussen de vleessector en de koek- en snoepsector. Het percentage overtreders in de koek- en snoepsector komt uit op 68, in de vleessector op 61. In de koek- en snoepsector zijn gemiddeld 1.8 overtredingen geconstateerd per geïnspecteerd bedrijf, in de vleessector bedroeg dit 1.6. Wanneer overtredingen worden vastgesteld die een aanzienlijk risico inhouden voor de veiligheid van de werknemer(s), wordt de werkgever bevolen om de werkzaamheden te staken en/of wordt een boete aangezegd. Deze zware handhavinginstrumenten werden 71 keer ingezet, ofwel bij 11% van het totale aantal overtredingen. Ook de inzet van zware handhavinginstrumenten lag voor de koek- en snoepsector hoger dan voor de vleessector. Voor de koek- en snoepsector bleek bij 18% van het totaal aantal geïnspecteerde bedrijven zware handhavinginstrumenten te zijn ingezet, voor de vleessector was dit 9%. 4.2 Conclusies per inspectiepunt Vooral op het inspectieonderwerp machineveiligheid zijn veel overtredingen aangetroffen. Binnen de koek- en snoepsector betrof het 70% van het totale aantal overtredingen, voor de vleessector lag het lager, de helft van het totale aantal overtredingen. Het ging vooral om het ontbreken van afscherming bij draaiende delen van machines. Binnen de vleessector zijn de overtredingen veelal aangetroffen bij machines van vóór Mogelijk zijn economische motieven een oorzaak voor het behouden van oudere machines. Daarnaast zijn binnen de vleessector situaties aangetroffen waarbij men geen persoonlijke beschermingsmiddelen droeg bij werkzaamheden waar dit verplicht is. Zowel het ontbreken van afscherming als het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen leidt tot groot gevaar voor de persoonlijke veiligheid. Op het onderwerp fysieke belasting zijn relatief weinig misstanden aangetroffen, maar zijn wel veel knelpunten geconstateerd. Het aantal misstanden fysieke belasting lag hoger in de vleessector dan in de koek- en snoepsector, 13% respectievelijk 4% van het totale aantal overtredingen. Over het algemeen betroffen de misstanden het tillen boven de 1,80m en het tillen van gewichten groter dan 25kg. De knelpunten die zijn aangetroffen hadden, naast de punten die genoemd zijn bij de misstanden, betrekking op het uitvoeren van repeterende handelingen, kort cyclische taken en duwen trektaken. Bij zowel de vleessector als de koek- en snoepsector zou ongeveer de helft van de overtredingen bij bedrijven met meer dan 10 werknemers hebben bestaan uit knelpunten fysieke belasting. Knelpunten fysieke belasting kunnen op de lange termijn leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Naast de twee bovengenoemde onderwerpen zijn er een aantal andere onderwerpen die aandacht blijven vragen binnen de geïnspecteerde bedrijven. Het betrof het niet veilig ingericht zijn van de arbeidsplaats, ongeveer 18% van de overtredingen. Dit had voornamelijk betrekking op het ontbreken of niet deugdelijk zijn van aanrijdbeveiligingen bij stellingen en specifiek voor de vleessector het werken op hoogte. Verder bleek bij 8% van het totale aantal overtredingen het arbobeleid, de inhoud van de RI&E en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak, niet in orde te zijn. Wanneer gekeken wordt naar de inzet van (fysieke) hulpmiddelen binnen zowel de vleessector als de koek- en snoepsector blijkt dit positief. De inzet van hulpmiddelen kan leiden tot een verlaging van de fysieke belasting van de werknemer. Echter, het gebruik van de werkcheck of werkwijzer binnen de bedrijven blijkt laag, 48% van bedrijven binnen de vleessector past de werkcheck toe en 31% van de bedrijven binnen de koek- en snoepsector zet een beoordelingsinstrrument zoals de werkwijzer in. De inzet van de werkcheck en de werkwijzer dient het doel arbeidsrisico s te traceren en deze te verminderen en daar waar mogelijk weg te nemen. Pagina 16 van 17

17 In het algemeen kan uit het voorgaande worden geconcludeerd dat op de onderwerpen machineen persoonlijke veiligheid nog veel verbeterd kan en moet worden. Aandacht voor deze onderwerpen is en blijft noodzakelijk. Op het gebied van persoonlijke veiligheid kunnen de werkwijzer en de werkcheck een goede aanzet zijn om stappen te ondernemen om de arbeidsrisico s te verlagen. 4.3 Vervolgacties De resultaten van dit project zijn met de werkgevers- en werknemersorganisaties, binnen zowel de vleessector als de koek- en snoepsector, besproken. In de koek- en snoepsector zijn initiatieven genomen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Er is een Arbomeldmeldpunt betreffende arbeidsveiligheid opgericht en men is bezig met de ontwikkeling van een arbocatalogus. Tevens is besloten om actief onderzoek uit te voeren naar het veilig gebruik van oude machines. Het eerste onderzoek heeft geresulteerd in checklisten voor individuele werknemers, KAM-coördinatoren en preventiemedewerkers. Ook de branchespecifieke RI&E zal op machineveiligheid worden aangepast. Het stemt optimistisch te kunnen constateren dat de koek- en snoepsector bereid is zijn verantwoordelijkheden op te pakken. De arbeidsinspectie zal in 2007 een brochure voor de sector ontwikkelen, waarin de risico s specifiek belicht worden. In afstemming met de sector is besloten eind 2008 opnieuw inspecties uit te voeren. Daarentegen neemt de vleessector nog een afwachtende houding aan. Gezien de resultaten van dit rapport zal ook de vleessector op het gebied van machine- en persoonlijke veiligheid stappen moeten ondernemen ter verbetering van de arbeidsrisico s die op momenteel aanwezig zijn. Inmiddels vindt overleg plaats met de sector, waarbij er bij de sector gestimuleerd worden dit initiatief op te pakken. Specifiek op het gebied werken op hoogte (met of zonder messen) zullen maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van de werknemers te kunnen garanderen. Na aangeven van de Arbeidsinspectie heeft de sector het initiatief opgepakt het werken op en rond in hoogte beweegbare bordessen veiliger te laten plaatsvinden. Redenen voor de Arbeidsinspectie in 2007 een specifieke brochure ten behoeve van de sector te ontwikkelen, waarin de genoemde risico s specifiek belicht worden. Begin 2009 zal de sector specifiek geïnspecteerd worden op de ontwikkelingen naar aanleiding van deze inspecties op de gebieden van ondermeer persoonlijke- en machineveiligheid. Pagina 17 van 17

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Looptijd : oktober 24 maart 25 Arbeidsinspectie, Den Haag 3-1-27 Projectnummer A 654 Status projectrapportage

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

Inspectierapport A624

Inspectierapport A624 Inspectierapport A624 Blootstelling aan lasrook, vluchtige organische stoffen en het manueel hanteren van lasten in de metaalindustrie Uitvoeringsperiode: februari t/m april 2004 Contactpersoon: Mw. C.A.J.

Nadere informatie

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven Inspectierapport Autowas- en autopoetsbedrijven Inspecties bij autowas- en autopoetsbedrijven van mei tot en met september 2009 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Opzet en uitvoering van de inspectie 5 1.1.

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) BEROEPS VOLWASSEN EDUCATIE (BVE) Eindverslag inspectieproject

Nadere informatie

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Aanleiding en doel 7 1.1. Aanleiding 7 1.2. Doelstellingen project 7

Nadere informatie

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage)

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage) Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes (tussenrapportage) Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 20-11-2006 Projectnaam Kinder- en Jeugdarbeid (vakantiewerk en bijbaantjes) Projectnummer A789

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006 PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING 20 november 2006 Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag November 2006 Projectnummer A760 Looptijd Project Januari 2006 Juni 2006 Inspectieonderwerpen

Nadere informatie

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Garages in beeld Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet, uitvoering en communicatie 5 1.1 Aanleiding en doelstellingen 5 1.2

Nadere informatie

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Aanleiding 3. Brancheorganisaties en arbocatalogi 4. Risico s 5. Resultaten 1. Conclusies en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES VERSLAG VAN PROJECT A455 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Eindverslag van project A455 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES Maart 2002 drs.

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Projectverslag Schoenbedrijven

Projectverslag Schoenbedrijven Projectverslag Schoenbedrijven Projectnummer: A019 Projectsecretaris: H. Neuman Betrokken regio's:regio Zuid Uitvoeringsperiode: 1998/1999 1. Doelstelling van het project 2. Misstanden 3. Politiek relevante

Nadere informatie

Rapportage inspectieproject A643 Inspecties naar de (mobiele) toepassing van röntgenstraling in de veterinaire praktijk

Rapportage inspectieproject A643 Inspecties naar de (mobiele) toepassing van röntgenstraling in de veterinaire praktijk Rapportage inspectieproject A643 Inspecties naar de (mobiele) toepassing van röntgenstraling in de veterinaire praktijk Arbeidsinspectie, Den Haag, 30 september 2005 Inspectieonderwerpen Ioniserende straling

Nadere informatie

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006.

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006. PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT KINDEROPVANG Inspectieonderwerp: Fysieke belasting werknemers Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006 Inspectieonderwerp AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer Status projectrapportage Inspectieonderwerpen AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider

Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer Status projectrapportage Inspectieonderwerpen AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 01-12-2007 Projectnummer A800 Status projectrapportage Definitief Inspectieonderwerpen Algemene Veiligheid Blootstelling aan gevaarlijke stoffen AI-bedrijfstakdirectie

Nadere informatie

Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465

Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465 31-7-02 Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465 Deelprojecten: rubber overige productie kunststof farmaceutische industrie kunststofindustrie chemie overig

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 1 0 colofon Arbeidsinspectie, Den Haag maart 2007 Projectverslag status Projectnummer: concept A796 Looptijd project: september 2006 t/m december 2006

Nadere informatie

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Projectplan KEW 2007 Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer A823 Status projectplan Definitief Inspectieonderwerp Ioniserende straling AI-bedrijfstak

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE PROJECTNUMMER A444 UITVOERING AUGUSTUS 2000 TOT/MET MAART 2001 SAMENSTELLING;

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Transportmiddelen 2013

Transportmiddelen 2013 Transportmiddelen 2013 De Inspectie SZW heeft in de periode augustus 2013 t/m januari 2014 een inspectieproject uitgevoerd in de transportmiddelenindustrie. Het project komt voort uit de afspraken die

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Door opheffing PBO is het secretariaat verhuisd naar Sociale Zaken Pluimvee Industrie

Door opheffing PBO is het secretariaat verhuisd naar Sociale Zaken Pluimvee Industrie Door opheffing PBO is het secretariaat verhuisd naar Sociale Zaken Pluimvee Industrie Zoals wellicht bekend worden door een Kabinetsbesluit de Productschappen opgeheven. Dit houdt in, dat een aantal activiteiten

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag Projectverslag Vakantiewerk 2004 Arbeidsinspectie Den Haag 3 december 2004 Vakantiewerk 2004 Voorwoord De arbeidsomstandigheden van vakantiewerkers staan de laatste jaren prominent in de schijnwerpers.

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Veilingen&groothandel Bloemen/planten 2007 Ook veilig en gezond hoort erbij!

Veilingen&groothandel Bloemen/planten 2007 Ook veilig en gezond hoort erbij! Veilingen&groothandel Bloemen/planten 2007 Ook veilig en gezond hoort erbij! Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 15 april 2008 Projectnaam Veilingen en groothandel Projectnummer A828 Status projectrapportage

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843) VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, JUNI 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Slachterijen en vleesverwerkende

Slachterijen en vleesverwerkende Slachterijen en vleesverwerkende industrie Inspectieresultaten in de vleessector op het gebied van arbeidsomstandigheden Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet en uitvoering 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 De

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider Jan Vermeiren inspecteur / projectleider j. Vermeiren 10-09-2010 Arbeidsinspectie Centraal kantoor / meldkamer Utrecht Info: www.arbeidsinspectie.nl Ong. 450 inspecteurs Waarvan 220 Arbo-inspecteurs Waarvan

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Inspectieproject glas en keramiek. Looptijd: 1 februari 2006 t/m 30 april 2006

Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Inspectieproject glas en keramiek. Looptijd: 1 februari 2006 t/m 30 april 2006 Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Projectnaam: Inspectieproject glas en keramiek Landelijk Projectleider: Mw. Ing. J.M.A. Hertogh-Huijbregts Landelijk Projectsecretaris: Mw. Y.A.J. Montforts Looptijd:

Nadere informatie

Samen op weg naar veilig en gezond werk

Samen op weg naar veilig en gezond werk Samen op weg naar veilig en gezond werk Aanpak transport en logistiek 2012-2015 De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Voorwoord Bij de sector

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks De Arbeidsinspectie in het kort Blootstelling aan trillingen heftrucks Blootstelling aan trillingen bij het werk op de heftruck Heftruckchauffeurs kunnen worden blootgesteld aan schadelijke lichaamstrillingen.

Nadere informatie

Projectverslag. Pilot Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Project A745

Projectverslag. Pilot Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Project A745 Projectverslag Pilot Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag Project A745 21 februari 2006 Pilot WML Arbeidsinspectie, Den Haag Inspectieonderwerpen Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag AI bedrijfstakdirectie

Nadere informatie

Factsheet Scheepsbouw 2013

Factsheet Scheepsbouw 2013 Factsheet Scheepsbouw 2013 Aanleiding project De inspectie SZW heeft in 2013 als onderdeel van de meerjarensectoraanpak Metaal 2011-2014 een inspectieproject uitgevoerd bij scheepsbouw en reparatie. In

Nadere informatie

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW Jan Vermeiren Inspectie SZW Inhoud Informatiebijeenkomst Richtlijn Steigers Jan Vermeiren Projectleider Inspectie SZW 9 juni 2016 Inspectie SZW Gezond, veilig en eerlijk werk

Nadere informatie

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Den Haag, januari 2004 Jacques van der Pols, Landelijk Projectleider 026-3557111 Samenvatting

Nadere informatie

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Versie: januari 2002 Postadres: Postbus 90801 te 2509 LV DEN HAAG Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 te DEN

Nadere informatie

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT. Ambulancezorg A 895. Onderwerpen:. Fysieke belasting.. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT. Ambulancezorg A 895. Onderwerpen:. Fysieke belasting.. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT Ambulancezorg A 895 Onderwerpen:. Fysieke belasting. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia. Arbeidstijden Inspectieperiode 1 september 2008 tot en met 31 december 2008

Nadere informatie

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) De Molen 30, 3994 DB Houten Postbus 1010, 3990 CA Houten T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Een arbeidsongeval! Wat nu? Wilt

Nadere informatie

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter Gezond veilig werken Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015 dát maakt zorg beter De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Voor mensen die met heel

Nadere informatie

Projectrapportage KASSAWERKPLEKKEN 2003

Projectrapportage KASSAWERKPLEKKEN 2003 Projectrapportage KASSAWERKPLEKKEN 2003 december 2004 2 Projectrapportage Kassawerkplekken 2003 Inspectieonderwerpen Doelmatige zitgelegenheid -werkhoogte -reikwijdte -voet en beenruimte Risico-inventarisatie

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen

De Arbeidsinspectie in het kort. Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen De Arbeidsinspectie in het kort Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen In 2005 heeft de Arbeidsinspectie de groothandel van bouwmaterialen geïnspecteerd.

Nadere informatie

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Arbeidsinspectie te Den Haag COLOFON: Inspectieproject: Bijzondere Zorg 2003 (A621) Directie: Publieke Dienstverlening

Nadere informatie

Rapportage inspectieproject A634

Rapportage inspectieproject A634 Rapportage inspectieproject A634 Inspecties m.b.t. de opslag van gevaarlijke stoffen en de arbeidstijden van onderhoudspersoneel in de kunststof- en rubberindustrie (2004) Arbeidsinspectie, Den Haag, 15

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie Projectrapportage Inspectieproject Afvalketen Metaal (Inspecties op de onderwerpen chemische veiligheid, fysieke belasting en machineveiligheid)

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013 drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Programma 1.Strategie Bouw 2012-2016 2.Vijf beroepen in 2013 3.Handhaving 4.Vragen en discussie % WERKNEMERS MET KLACHTEN

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik

Nadere informatie

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam)

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Basisdocument voor een inspectiemodule op maat (sectorspecifiek) over dit onderwerp Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Werk in de diervoedersector is niet altijd vrij van gevaren en risico s. Voor de veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

In verband met de overtredingen zijn stilleggingen en boete rapporten opgesteld opgelegd.

In verband met de overtredingen zijn stilleggingen en boete rapporten opgesteld opgelegd. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 820 3500 AV Utrecht VOION Postbus 2501 401 DA Heerlen Directie Analyse Programmering en Sïgnaiering Programmering en

Nadere informatie

Fysieke belasting in de bouw. Veilig en gezond werken

Fysieke belasting in de bouw. Veilig en gezond werken Fysieke belasting in de bouw Veilig en gezond werken De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 1 Fysieke belasting Werken in de bouw is zwaar. Mensen

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer. 18 mei 2015 Mark Fleuren

Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer. 18 mei 2015 Mark Fleuren Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer 18 mei 2015 Mark Fleuren Waar ging het ook al weer over? RI&E Wat zijn de risico s hier? Hebben we er genoeg aan gedaan? Wat is genoeg? De droge stof: wettelijk

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

Inspectierapport ongevallen. Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven

Inspectierapport ongevallen. Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven Inspectierapport ongevallen Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Projectopzet en uitvoering 4 1.1 Aanleiding en doelstellingen 4 1.2 Geïnspecteerde bedrijven 5 2. Inspectieresultaten

Nadere informatie

Agressie en geweld in de publieke sector

Agressie en geweld in de publieke sector Agressie en geweld in de publieke sector De Inspectie SZW heeft van 1 mei 2013 tot en met 1 augustus 2014 inspecties uitgevoerd bij 321 locaties of teams van woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders, Belastingdienst

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Inspectie- en monitoringproject Veiligheid Arbeidsmiddelen 2006 en 2007

Inspectie- en monitoringproject Veiligheid Arbeidsmiddelen 2006 en 2007 Inspectie- en monitoringproject Veiligheid Arbeidsmiddelen 2006 en 2007 Inhoudsopgave COLOFON 1 VOORWOORD 2 1 SAMENVATTING 3 1.1 DE AANLEIDING EN DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT 3 1.2 DE OPZET VAN HET PROJECT

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de glazenwassersbranche

Arbeidsrisico s in de glazenwassersbranche Arbeidsrisico s in de glazenwassersbranche Gerichte inspecties in uw branche Deze brochure is een uitgave van: Arbeidsinspectie Postbus 820 3500 AV Utrecht www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 686 versie

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk Werkgevers zouden een gezonde levensstijl moeten kunnen eisen Legionellose Werkgevers

Nadere informatie

Over de meerwaarde van een EKH erkend keurbedrijf

Over de meerwaarde van een EKH erkend keurbedrijf Over de meerwaarde van een EKH erkend keurbedrijf U moet er toch niet aan dénken! De zorgplicht van de werkgever als het gaat om geschiktheid en blijvende veiligheid van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen.

Nadere informatie

Verslag inspecties project Buitendienst Overheden. Veilig en gezond werken, ook in de buitendienst

Verslag inspecties project Buitendienst Overheden. Veilig en gezond werken, ook in de buitendienst Verslag inspecties project Buitendienst Overheden Veilig en gezond werken, ook in de buitendienst Verslag inspecties project Buitendienst Overheden Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Samenvatting 7 2 Projectopzet

Nadere informatie

Rapportage Inspectieproject. Schoonmaak in vliegtuigen 2005

Rapportage Inspectieproject. Schoonmaak in vliegtuigen 2005 Rapportage Inspectieproject Schoonmaak in vliegtuigen 2005 Project A 734 Arbeidsinspectie, Den Haag April 2006 Schoonmaak in vliegtuigen 2005 Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer A 734 Inspectieonderwerpen

Nadere informatie

Projectverslag. Werkplaatsen Beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer

Projectverslag. Werkplaatsen Beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer Projectverslag Werkplaatsen Beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer Project A739 Foto VACO Arbeidsinspectie, Den Haag Augustus 26 Werkplaatsen beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer Arbeidsinspectie,

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

FEB Middelburg. I februari 201 7

FEB Middelburg. I februari 201 7 Archiefexemplaar Gedeputeerde Staten bericht op brief van: De voorzitter van provinciale staten van Zeeland uw kenm*: ons kenmek, 11002884 afdeling: Handhaving Natuur en Milieu bijlage("): 1 behandeladoor:

Nadere informatie

Projectverslag A601 Inspectie kernenergiewet 2003 Radioactieve bronnen in het voortgezet onderwijs (HAVO en VWO)

Projectverslag A601 Inspectie kernenergiewet 2003 Radioactieve bronnen in het voortgezet onderwijs (HAVO en VWO) Projectverslag A601 Inspectie kernenergiewet 2003 Radioactieve bronnen in het voortgezet onderwijs (HAVO en VWO) Mevr. Y.A.J. Montforts, landelijk projectsecretaris (telefonisch bereikbaar: 0475-356666)

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw Samen de arbeidsrisico s te lijf De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie?

Wat doet de Arbeidsinspectie? Wat doet de Arbeidsinspectie? Inhoud 2 De Arbeidsinspectie in het kort 4 Wanneer heeft u met de Arbeidsinspectie te maken? 6 Missie en werkwijze Arbeidsinspectie 7 Toezicht op de naleving van wetten en

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Arbeidsinspectie, Den Haag 24-10-2005 Projectnummer Inspectie-onderwerpen Bedrijfstakdirectie A710 Chemische veiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen,

Nadere informatie

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen sector detailhandel voor niet westerse producten

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen sector detailhandel voor niet westerse producten Projectverslag Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen sector detailhandel voor niet westerse producten Arbeidsinspectie, Den Haag 20 november 2007 Projectnummer W172 Status projectverslag Defintief

Nadere informatie

Inspectierapport Asbest 2009/2010. Asbest: stof tot nadenken

Inspectierapport Asbest 2009/2010. Asbest: stof tot nadenken Inspectierapport Asbest 2009/2010 Asbest: stof tot nadenken Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Aanleiding, doelstellingen en opzet van het project 4 1.1 Aanleiding en doelstellingen 4 1.2 Opzet en uitvoering

Nadere informatie

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Projectnummer A403. 1 oktober 2000 t/m 15 februari 2001 Landelijk Projectsecretaris: R.W. van Wijk november 2001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie