Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei Afdeling Persvoorlichting, Looptijd project januari 2005 januari 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006."

Transcriptie

1 PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT KINDEROPVANG Inspectieonderwerp: Fysieke belasting werknemers

2 Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006 Inspectieonderwerp AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider Voor vragen van de pers Fysieke belasting Publieke dienstverlening drs. S.H.A.M. Segboer Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Afdeling Persvoorlichting, Looptijd project januari 2005 januari 2006 Projectnummer Correspondentieadres A689 Arbeidsinspectie kantoor Arnhem T.a.v. dhr. F. van de Kamp Janspoort DX Arnhem 1

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Samenvatting Aanleiding en doelstellingen AANLEIDING PROJECTDOELSTELLINGEN Omvang en opzet WERKTERREIN LOOPTIJD EN AANTALLEN BEZOEKEN OPZET VAN HET PROJECT INSPECTIEONDERWERP FYSIEKE BELASTING ARBOCONVENANT MONITOR SAMENWERKING ANDERE INSPECTIEDIENSTEN PUBLICITEIT Projectresultaten GENERALISEERBAARHEID VAN DE RESULTATEN TOTAALOVERZICHT RESULTATEN PER INSPECTIEONDERWERP Fysieke belasting Risico-inventarisatie en evaluatie Overige inspectieonderwerpen RESULTATEN MONITOR Indeling instellingen en locaties Voorlichting Conclusies en Aanbevelingen CONCLUSIES BELEIDSAANBEVELING

4 1 Voorwoord Van 1999 tot eind 2004 liep er een Arboconvenant in de Kinderopvang, gericht op de fysieke belasting van werknemers. Na afloop van het convenant werd het van belang geacht om te inspecteren hoe dit convenant zijn uitwerking vond op de werkvloer. De Arbeidsinspectie heeft gedurende het jaar 2005 bij instellingen van kinderdagverblijven geïnspecteerd op het onderwerp fysieke belasting. De resultaten van dit project zijn representatief voor de sector kinderdagverblijven met dagopvang van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Geconcludeerd kan worden dat er in deze sector, ondanks het afgesloten Arboconvenant en de inspanningen van de sociale partners in de afgelopen jaren, veel overtredingen zijn geconstateerd op het gebied van fysieke belasting van medewerkers. Uit de inspectieresultaten blijkt dat de daadwerkelijke invoering op de werkvloer van de normen ten aanzien van fysieke belasting veelal nog te wensen overlaat. Dit had de Arbeidinspectie, op basis van gesprekken die vooraf met de brancheorganisaties zijn gevoerd, niet verwacht en in die zin zijn de resultaten dan ook teleurstellend te noemen. Fysieke (over) belasting van werknemers blijft in de toekomst een belangrijk risico in de branche kinderopvang, gezien de gezondheidsklachten zoals rug-, nek- en schouderklachten van werknemers en het daarbij behorende verzuim en WAO instroom. De resultaten van het project geven voldoende aanleiding om tot goed overleg te komen met brancheorganisaties en andere inspectiediensten om de aanpak van fysieke belasting bij werknemers op de agenda te houden. De Arbeidsinspectie zal in ieder geval de komende jaren de vinger aan de pols houden. De algemeen directeur van de Arbeidsinspectie Dr. J.J.M. Uijlenbroek 3

5 2. Samenvatting Dit inspectieproject betrof de controle op de naleving van de beleidsregels op het gebied van fysieke belasting bij kinderdagverblijven met dagopvang van kinderen in de leeftijd van 0 4 jaar. Het inspectieproject had ten doel door middel van het uitvoeren van inspecties en het handhaven van wettelijke normen te bewerkstelligen dat (bij alle in het kader van het inspectieproject bezochte kinderdagverblijven): De organisatie van werk zodanig is dat fysieke belasting geen risico oplevert voor werknemers. Indien er een overtreding ten aanzien van fysieke belasting is gevonden, er in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) rekening is gehouden met het betreffende knelpunt voor fysieke belasting van werknemers en of in het plan van aanpak (PvA) maatregelen zijn opgenomen om deze fysieke belasting te verminderen. In totaal zijn 582 instellingen en 1140 locaties bezocht. De resultaten van dit project zijn representatief voor de sector kinderdagverblijven met dagopvang van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Bij 756 locaties (= 66% van de in totaal 1140 locaties) waren de zaken niet in orde, en bij 384 locaties (34%) werden de zaken in orde bevonden. In totaal zijn 1620 overtredingen geconstateerd. Geconcludeerd kan worden dat er, ondanks het afgesloten Arboconvenant en de inspanningen van de sociale partners in de afgelopen jaren, veel overtredingen zijn geconstateerd op het gebied van fysieke belasting van medewerkers. De daadwerkelijke implementatie op de werkvloer van kinderdagverblijven schoot duidelijk tekort. Vooral was dit het geval ten aanzien van de aanwezigheid en gebruiksomstandigheden van de aankleedtafels en kinderbedden als wordt gelet op de ergonomie en fysieke belasting van het personeel. Met betrekking tot de voorlichting en instructie aan werknemers omtrent fysieke belasting bleek uit het project dat bij ongeveer 8 van de 10 kinderdagverblijven werknemers, met verzorgende taken, voorlichting en instructie over een goede werkhouding en het voorkomen van fysieke belasting kregen. Voorlichting en onderricht omtrent fysieke belasting lijkt dan ook in deze branche voldoende te zijn. Voorlichting was ook een belangrijk item tijdens het Arboconvenant. De resultaten van dit inspectieproject zullen worden doorgesproken met verschillende brancheorganisaties (werkgevers en werknemers). De resultaten zullen eveneens worden overlegd met de VWA en GGD Nederland. Naast dit overleg zal de Arbeidsinspectie de vinger aan de pols houden en na een redelijke termijn door gerichte inspecties bezien in hoeverre daadwerkelijke verbeteringen zijn gerealiseerd. 4

6 3. Aanleiding en doelstellingen 3.1 Aanleiding Een belangrijk risico in de branche kinderopvang is de fysieke (over)belasting waaraan werknemers blootstaan. In 1999 is de Kinderdagopvang op het gebied van fysieke belasting en ergonomie belicht in een onderzoek van Research voor Beleid Evaluatie invoering van ergonomische richtlijnen in de kinderopvang. Uit deze nulmeting kwam naar voren dat 61% van de werknemers last heeft van gezondheidsklachten als gevolg van fysieke belasting op het werk. Regelmatige rugklachten (39%), nekklachten (30%), hoofdpijn (30%) en schouderklachten (26%) waren het meest voorkomend. Dit onderzoek is door Research voor Beleid in 2004 herhaald en er werden in grote lijnen dezelfde lichamelijke klachten van werknemers gevonden. Om de lichamelijke belasting van werknemers in de kinderopvang te verminderen hebben de overheid en de sociale partners in 1999 een Arbo-convenant getekend waarin is vastgelegd dat kinderopvanginstellingen aan een aantal ergonomische normen moeten voldoen. Het ging om normen voor de werkhouding van werknemers en normen voor de inrichting van kinderdagverblijven, zodat ongunstige werkhoudingen voorkomen worden. Per 1 januari 2004 moesten alle kinderdagverblijven aan de nieuwe normen voldoen. Per diezelfde datum werd Beleidsregel Fysieke belasting in kinderdagverblijven (grondslag art. 5.2 Arbobesluit) van kracht. Het opstellen van deze Beleidsregel was één van de afspraken binnen het Convenant. Op initiatief van de sociale partners zijn normen opgesteld die door hen worden erkend als relevant voor het bereiken van aanvaardbare belasting voor werknemers in kinderdagverblijven en als stand der techniek met betrekking tot fysieke belasting in deze branche. Dit inspectieproject betrof de controle op de naleving van de beleidsregels op het gebied van fysieke belasting bij kinderdagverblijven met dagopvang van kinderen in de leeftijd van 0 4 jaar. 3.2 Projectdoelstellingen Het inspectieproject had ten doel door middel van het uitvoeren van inspecties en het handhaven van wettelijke normen te bewerkstelligen dat (bij alle in het kader van het inspectieproject bezochte kinderdagverblijven): De organisatie van werk zodanig is dat fysieke belasting geen risico oplevert voor werknemers. Indien er een overtreding ten aanzien van fysieke belasting is gevonden, er in de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) rekening is gehouden met het betreffende knelpunt voor fysieke belasting van werknemers en of in het plan van aanpak (PvA) maatregelen zijn opgenomen om deze fysieke belasting te verminderen. De resultaten van de handhavingtrajecten geven een beeld over de stand van zaken van de implementatie van de op 1 januari 2004 van kracht geworden beleidsregels op het gebied van fysieke belasting in de kinderopvang. Tevens wordt inzicht verkregen in de aard en mate van de voorlichting en onderricht op het gebied van fysieke belasting. 5

7 4. Omvang en opzet 4.1 Werkterrein Er zijn circa 1200 instellingen (koepels, stichtingen of rechtspersonen) voor kinderopvang en in totaal 4230 vestigingen (afzonderlijke ruimtelijke voorzieningen voor kinderopvang). Hiervan betreft het ± 2890 vestigingen van kinderdagverblijven voor kinderen van 0-4 jaar. (Zie tabel 1) 1 Tabel 1 Soort opvang Aantal Kinderdagverblijven (kdv s) voor kinderen van 0-4 jaar Combinatiedagverblijven kdv / buitenschoolse opvang (bso) 892 voor kinderen van 0-12 jaar BSO voor 4 t/m 12 jarigen Gastouderbureau s 277 Totaal Looptijd en aantallen bezoeken De inspecties hebben plaatsgevonden van januari 2005 tot en met januari Het inspectieproject richtte zich op de locaties van kinderdagverblijven (0-4 jaar). Er zijn gedurende bovengenoemde periode landelijk bij 582 instellingen in totaal locaties bezocht. 4.3 Opzet van het project De inspecties werden gericht op de fysieke belasting van werknemers. Daartoe werden door de inspecteurs van de Arbeidsinspectie de werkplekken op de locaties van kinderdagverblijven bezocht. Naast de inspecties op deze werkplekken bestond een inspectiebezoek uit een gesprek met de werkgever, leidinggevende en/of Arbo-coördinator. Bij grote instellingen die meerdere locaties/vestigingen van kinderdagverblijven hadden werd, indien nodig, ook het hoofdkantoor bezocht.tijdens de inspecties is de Medezeggenschapsraad, indien aanwezig, in de gelegenheid gesteld om de inspecteur van de Arbeidsinspectie, tijdens het bedrijfsbezoek te vergezellen. 4.4 Inspectieonderwerp Fysieke belasting Basis van de handhaving is artikel 5.2 van het Arbobesluit (organisatie van werk zodanig is dat fysieke belasting geen gevaren oplevert) en Arbo-beleidsregel (Fysieke belasting in de kinderopvang), welke is opgesteld ter voldoening aan artikel 6 van het Arboconvenant dat tripartiet is afgesloten. Inspecties werden uitgevoerd op de werkplekken waarbij gelet werd of deze zodanig waren ingericht en er zodanig meubilair aanwezig was, dat zowel zittende als staande arbeid zo veel mogelijk op volwassenenhoogte en in een goede houding werd verricht. De volgende specifieke inspectiepunten zijn geïnspecteerd: A. Tafels en stoelen kinderen/leidsters Alle meubilair waaraan handelingen met kinderen plaatsvinden die dagelijks terugkeren (structuur voor kinderen), zoals het gezamenlijke eten en groepsactiviteiten, vinden plaats vanaf hoog meubilair. De hoogte betreft zowel de stoelen en de tafels van de kinderen als die van de leidsters. B. Aankleedtafels 1 2 Bron: ministerie van VWS: Monitorgegevens Uitbreiding Kinderopvang 2003 Inclusief 135 locatiebezoeken waar geen inspectie is uitgevoerd, omdat het kantoren betrof 6

8 De werkhoogte bij een aankleedtafel inclusief kussen moet ten minste instelbaar zijn (tussen 85 en 110 cm). De plint bij een aankleedtafel wijkt 10 cm terug van de voorzijde van de tafel. Voor kinderen die zelf kunnen lopen is een voorziening aanwezig zodat zij zelf de aankleedtafel op en af kunnen. C. Bedden Kinderen die in en uit bed getild moeten worden liggen in (stapel)bedden waarbij de hoogte van de bovenkant van matras minimaal 85 cm van de vloer is. Kinderen die zelfstandig in en uit bed kunnen komen, slapen op lage bedden of het onderste deel van het stapelbed. Wanneer zij in hoge bedden slapen kunnen zij deze hoogte zelfstandig (trap/ladder) en veilig bereiken of met enige hulp van de leidster (niet tillen). De lange zijde van het bed is aan één zijde over de gehele lengte vrij en de vrije werkruimte aan deze zijde is 60 cm bij bedden en 80 cm bij stapelbedden. D. Boxen Boxkinderen mogen niet in en uit een lage box getild worden. Hoge boxen hebben een minimale bodemhoogte van 85 cm en een maximale van 100 cm boven vloerniveau. Een uitzondering mag gemaakt worden voor baby s met een gewicht beneden de 8 kg ( gewicht van kinderen onder de 1 jaar), zij mogen in een gewone box met een verhoogde bodem. De zijde die toegang geeft tot het kind is over de gehele lengte vrij toegankelijk en er is sprake van een vrije ruimte tussen de 60 cm voor een lage box en 80 cm voor een hoge box. E. Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Wanneer er sprake was van een knelpunt op het gebied van fysieke belasting op de werkplek werd er gevraagd naar de RI&E. In de RI&E dient het geïnspecteerde knelpunt onderkend te zijn. Wanneer dit niet het geval is dan wordt er buiten de waarschuwing of de eis m.b.v. het geconstateerde knelpunt een waarschuwing op de RI&E gegeven. 4.5 Arboconvenant Het convenant arbeidsomstandigheden kinderopvang is in werking getreden op 20 december Dit convenant is tripartiet afgesloten tussen werkgeversorganisaties in de kinderopvang, werknemersorganisaties en de ministeries van SZW en VWS. De afspraken in het convenant zijn er vooral op gericht om gezondheidsschade en daaruit voortvloeiende ziekte en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van fysieke belasting zoveel mogelijk te voorkomen. In de afgelopen jaren zijn in het kader van het convenant een groot aantal activiteiten uitgevoerd om de lichamelijke belasting van werknemers te verminderen. Uiteindelijk doel is de arbeidsomstandigheden te verbeteren zodat een hoog ziekteverzuim en instroom van de WAO voorkomen kunnen worden. In het convenant is afgesproken om hoge fysieke belasting van werknemers in de kinderopvang tegen te gaan door de werkplekken zodanig in te richten dat ongunstige werkhoudingen worden voorkomen en voorzieningen aan te brengen om de zwaarte en de frequentie van het tillen en bukken te verminderen. Uitgangspunt hierbij is de publicatie ergonomische normen en aanbevelingen voor de inrichting van kindercentra die door werkgevers en werknemers in de branche is opgesteld. Daarnaast wordt in het convenant aandacht besteed aan voorlichting en onderricht aan werkgevers en werknemers over normen en richtlijnen en de manier waarop deze worden ingevoerd. In het convenant is vastgelegd de afspraak dat kinderdagverblijven uiterlijk 1 januari 2004 moeten voldoen aan de normen (voor peuterspeelzalen is dit uiterlijk 1 januari 2005). De tekst van het Arboconvenant is te vinden op: Er zijn diverse instrumenten ontwikkeld om de instellingen te helpen zich bewust te worden van de problematiek en te ondersteunen bij de aanpak daarvan. Een overzicht is te vinden op Monitor Om inspectieresultaten beter te kunnen analyseren en om branche-informatie te genereren, werden monitorgegevens verzameld en nader geanalyseerd. Het ging om de volgende gegevens: - Gegevens over de soort van de instelling en de soort van dienstverlening - Bij welk specifiek item t.a.v. fysieke belasting overtredingen werden geconstateerd. - Voorlichting & onderricht over goede werkhouding en voorkomen van te hoge lichamelijke belasting. 7

9 4.7 Samenwerking andere inspectiediensten Vooraf is over dit inspectieproject overleg geweest met de IWI, GGD Nederland en Voedsel en Warenautoriteit (VWA Non Food). VWA richt zich op de productveiligheid van met name bedden en boxen. GGD en richten zich op de gezondheid van de kinderen in het kinderdagverblijf. Aanleiding voor gesprekken met GGD Nederland is geweest de invoering van de Wet Kinderopvang die vanaf 1 januari 2005 is ingevoerd. IWI is tweedelijns toezichthouder en heeft de gemeente, die als eerstelijns toezichthouder functioneert, als toezichtobject en niet het kinderdagverblijf zelf. Het is duidelijk dat het inspectieonderwerp fysieke belasting bij werknemers, volgens de Arbowetgeving, door geen van deze diensten gehandhaafd werd. In het kader van dit inspectieproject zijn afspraken met deze organisaties gemaakt over informatie-uitwisseling en het geven van tips aan elkaar. In een aantal gevallen hebben gezamenlijke inspecties met VWA plaatsgevonden. Dit betrof situaties waar vragen waren over de (product) veiligheid van kinderbedjes, zoals spijlafstanden, voorzieningen om valgevaar te voorkomen en deugdelijke sluitingen. 4.8 Publiciteit De verschillende actoren binnen de sector kinderopvang Beleidsafdeling Kinderopvang Ministerie van SZW, Inspectie Werk en Inkomen (IWI), GGD Nederland, Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) afdeling non food, Branchebegeleidingscommissie convenanten waarin zowel werkgevers als vakbondsvertegenwoordigers uit de sector kinderopvang zitten, de Maatschappelijke Ondernemers Groep (MO groep), de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, Stichting BOinK, ABVAKABO en CNV Publieke Zaak, werden voorafgaande aan de start van de inspecties over het inspectieproject geïnformeerd. Deze organisaties hebben via de hun geëigende wegen hun leden geïnformeerd over dit inspectieproject. In het vakblad Kinderopvang werd een artikel over het inspectieproject geplaatst. Instellingen in de kinderopvang zijn - van tevoren - per brief uitgebreid geïnformeerd over de uitvoering van het inspectieproject. 8

10 5. Projectresultaten 5.1 Generaliseerbaarheid van de resultaten Voor dit project is een aselecte steekproef genomen uit een geactualiseerde adressenbestand van het ministerie van VWS en SZW, van in totaal 1169 instellingen en 2800 locaties (met opvang van kinderen tussen 0-4 jarigen). In totaal zijn in dit project 582 instellingen en 1140 locaties 3 bezocht. Gezien het aantal bezochte instellingen en locaties kan gesteld worden dat de resultaten van dit project representatief zijn voor de sector kinderdagverblijven met dagopvang van kinderen in de leeftijd van 0 4 jaar. 5.2 Totaaloverzicht Bij 756 locaties (= 66% van de in totaal 1140 locaties³) waren de zaken niet in orde, en bij 384 locaties (34%) werden de zaken in orde bevonden. In totaal zijn 1620 overtredingen geconstateerd bij de 1140 geïnspecteerde locaties. Het gemiddelde aantal overtredingen per bezochte locatie ligt op 1,4. In figuur 1 staat het aantal bezochte locaties tegen het gemiddelde aantal overtredingen per bezochte locatie vermeld. Hieruit ontstaat het volgende beeld van de bezochte locaties: bij 34%: 0 overtredingen, bij 45%: gemiddeld 1 t/m 2 overtredingen, en bij 21%: gemiddeld meer dan 3 overtredingen. Aantal locaties > 5 Aantal overtredingen per locatie 3 Inclusief 135 locatiebezoeken waar geen inspectie is uitgevoerd, omdat het kantoren betrof 9

11 In tabel 1 is een overzicht gegeven van het totaal aantal in het kader van dit inspectieproject verzonden brieven. In één waarschuwing, eis of boeterapport kunnen meer Arbo-overtredingen worden genoemd. Tabel 1: Gehanteerde handhavinginstrumenten in verzonden brieven Gehanteerde handhavingsinstrumenten Aantal % Boeterapport Eis Arbo Waarschuwing Arbo Totaal In de tabel 2 zijn de geconstateerde overtredingen per inspectieonderwerp weergegeven. Tabel 2: Aantal overtredingen per inspectieonderwerp Inspectieonderwerp Aantal % Fysieke belasting Risico-inventarisatie en evaluatie Overige Totaal In de volgende paragraaf worden de resultaten per inspectieonderwerp nader gespecificeerd. 5.3 Resultaten per inspectieonderwerp Fysieke belasting In totaal zijn 1498 overtredingen (92,5% van het totaal aantal overtredingen) geconstateerd gerelateerd aan de inspectieaanpak van dit inspectieproject ten aanzien van fysieke belasting. Daarvan betrof 1421 overtredingen van artikel 5.2 van het Arbobesluit (werk zodanig dat fysieke belasting geen gevaren oplevert voor veiligheid en gezondheid van werknemers). In totaal gaan 77 overtredingen over de beoordeling van de blootstelling aan fysieke belasting. Nadere analyse van de onderwerpen van de geconstateerde overtredingen ten aanzien van fysieke belasting levert het onderstaande beeld op (zie tabel 3). Tabel 3: Onderwerpen van overtredingen fysieke belasting Onderwerpen fysieke belasting Aantal % Hoog meubilair Verstelbare aankleedtafel Bedden Boxen Overige Totaal Inclusief kennisgeving eis 5 Genoemd zijn onder andere: Stoel van de leidster, trapje, wasmachine/-droger en voorlichting 10

12 5.3.2 Risico-inventarisatie en evaluatie Bij alle instellingen is naar aanleiding van één of meer geconstateerde overtredingen gecontroleerd of er een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak aanwezig waren. In de RI&E moeten de risico s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn beschreven zijn en de maatregelen die genomen worden om deze risico s te beheersen. De RI&E wordt gezien als basis voor arbozorg. In totaal hadden 99 overtredingen (=6% van totaal aantal overtredingen) betrekking op de RI&E en plan van aanpak. Daarbij was er in 12 gevallen een combinatie van overtredingen in het niet hebben van een RI&E, conform het handhavingsbeleid is dit direct een boete Overige inspectieonderwerpen De overige 23 overtredingen (1,4% van totaal aantal overtredingen) hadden betrekking op voorlichting en onderricht (7 overtredingen), persoonlijke beschermingsmiddelen (5 overtredingen), vluchtwegen en nooduitgangen (4 overtredingen), bedrijfshulpverlening (3 overtredingen), veilige inrichting van de arbeidsplaatsen en veilige arbeidsmiddelen (2 overtredingen) en Klimaat (2 overtredingen). Opgemerkt dient te worden dat deze aspecten zijn geconstateerd buiten de vooraf vastgestelde inspectielijst. 5.4 Resultaten monitor Indeling instellingen en locaties In het kader van dit project zijn 582 instellingen bezocht 6. Deze instellingen hadden in totaal werknemers in dienst. De bezochte instellingen bestonden uit locaties waarvan er zijn geïnspecteerd. Dit betekent dat er gemiddeld 4 locaties per instelling waren bezocht. Het aantal locaties per instelling liep uiteen van 1 tot en met 170 locaties. De verdeling van de instellingen naar aantal werknemers is als volgt: Minder dan 10 werknemers (41%) Minder dan 100 werknemers (48%) 100 en meer werknemers (11%) Iets meer dan een derde van de instellingen (34%) was een stichting (zonder winstoogmerk), De overige twee derde (66%) was een bedrijf (met winstoogmerk). Binnen de instellingen werden gemiddeld vier verschillende soorten diensten aangeboden 7. Het gaat om de volgende diensten: hele dagopvang (98%) halve dagopvang (79%) naschoolse opvang (51%) flexibele opvang (42%) incidentele opvang (29%) verlengde opvang (27%) voorschoolse opvang (27%) tussenschoolse opvang (17%) gastouderopvang (13%) peuterspeelzaal (10%) vakantieopvang (5%) nachtopvang (1%) 24 uurs opvang (1%) anders (3%) Bij 560 instellingen is een monitor afgenomen. Het aantal soorten diensten per instelling liep uiteen van 1 tot en met 11. Genoemd zijn onder andere: opvang voor kinderen van ouders die inburgeren, verpleeghuiszorg, tijdens sporten ouders, kappersdienst, kinderen van ouder in ploegendienst. 11

13 De bezochte locaties 9 kunnen op basis van horizontale en verticale groepen ingedeeld worden 10. Bij 49% van de locaties zijn alleen verticale groepen aangetroffen, bij 42% alleen horizontale en bij 8% een mix van horizontale en verticale groepen. Iets minder dan 1% van de locaties was niet in te delen, omdat het ging om naschoolse opvang Voorlichting Bij 86% van de instellingen kregen werknemers met verzorgende taken voorlichting en instructie over een goede werkhouding en het voorkomen van fysieke belasting. Dit percentage neemt toe met de grootte van de instelling. De voorlichting en instructie werd op de volgende wijze vormgegeven 11 : teamoverleg (waar het onderwerp regelmatig wordt besproken) (59%) cursussen zoals tilcursus (54%) schriftelijke informatie zoals brochures en folders (34%) voorlichtingsbijeenkomsten (17%) training gezond werken in de kinderopvang (10%) ergocoach (of aandachtsfunctionaris) (8%) elkaar aanspreken (4%) toezicht door leiding (3%) interne opleiding of inwerkperiode (3%) training op de werkplek (3%) professionele ondersteuning (ergotherapeut/ fysiotherapeut) (2%) anders (3%) 12 De voorlichting werd gegeven door 13 : werknemers uit de eigen organisatie (48%) fysiotherapeut of andere bewegingsdeskundige (39%) ergonomische adviesbureaus of externen (23%) werkgever of leidinggevende (11%) arbodienst (9%) anders (6%) Bij 993 locaties waar een inspectie is uitgevoerd is een monitor ingevuld. Bij locaties met alleen horizontale groepen gaat het om groepen van 0 tot 2 jarigen (of 0 tot 1 jarigen en 1 tot 2 jarigen) en groepen van 2 tot 4 jarigen. Bij sommige locaties weken deze leeftijdsgrenzen iets af. Bij locaties met verticale groepen bestaan de groepen uit een mix van 0 tot 4 jarigen. Gemiddeld zijn twee vormen per instelling genoemd. Genoemd zijn onder andere: pictogrammen op de werkvloer, tilposters, instructies door de leverancier (2), workshops op beursen en video training. Gemiddeld zijn per instelling tussen de één en twee personen/ instanties genoemd. Genoemd zijn onder andere: leverancier (4), folders/ brochures (6) en GGD. 12

14 6 Conclusies en Aanbevelingen 6.1 Conclusies Inspecties fysieke belasting Geconcludeerd kan worden dat er, ondanks het afgesloten Arboconvenant en de inspanningen van de sociale partners in de afgelopen jaren, veel overtredingen zijn geconstateerd op het gebied van fysieke belasting van medewerkers. De daadwerkelijke implementatie op de werkvloer van kinderdagverblijven schoot duidelijk tekort. Vooral was dit het geval ten aanzien van de aanwezigheid en gebruiksomstandigheden van de aankleedtafels en kinderbedden als wordt gelet op de ergonomie en fysieke belasting van het personeel. Voorlichting Uit het project bleek dat bij ongeveer 8 van de 10 kinderdagverblijven werknemers met verzorgende taken voorlichting en instructie over een goede werkhouding en het voorkomen van fysieke belasting kregen. Voorlichting en onderricht omtrent fysieke belasting lijkt dan ook in deze branche voldoende te zijn. Voorlichting was ook een belangrijk item tijdens het Arboconvenant. 6.2 Beleidsaanbeveling Aankleedtafels Tijdens het inspectieproject kwamen er signalen binnen van kinderdagverblijven die met losse kussens van verschillende diktes wilden werken, als alternatief voor de in hoogte verstelbare aankleedtafel. De Arbeidsinspectie is evenals alle bij het Arboconvenant betrokken partijen, mede gezien genoemde publicatie Ergonomie in de kinderopvang, van mening dat het gebruik van de in hoogte verstelbare aankleedtafel is te beschouwen als beste oplossing waar het gaat om het reduceren van de gevaren van fysieke belasting. De in hoogte verstelbare aankleedtafel is daarmee aan te merken als de stand van de wetenschap. Voor de Arbeidsinspectie als toezichthouder van de Arbowet- en regelgeving is dat ook het uitgangspunt bij de handhaving van in dit geval artikel. 5.2 Arbobesluit en de bijbehorende beleidsregel Door de Arbeidsinspectie is dan ook in het inspectieproject steevast gesteld dat kinderdagverblijven dienen over te gaan tot de aanschaf van in hoogte verstelbare aankleedtafels. In het inspectieproject bleek dat hoewel de overgrote meerderheid van de gecontroleerde kinderdagverblijven de bereidheid had om over te gaan tot een dergelijke aanschaf en dat inmiddels ook heeft gedaan, de aan die aanschaf verbonden financiële gevolgen het in een incidenteel geval soms onmogelijk maakte om tot een aanschaf/vervanging in één keer te komen. In die situaties met daarin een duidelijk financieel probleem is de Arbeidsinspectie in overleg met diverse afdelingen binnen het Ministerie, bereid geweest om, onder strikte voorwaarden, mee te werken aan een tussenoplossing, om zodoende binnen afzienbare tijd toch uit te komen op het gebruik over de hele linie van de in hoogte verstelbare aankleedtafel. Bedden en boxen Het Ministerie van VWS is op advies van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) het Warenwetbesluit Kinderbedden en boxen vorig jaar herzien. Dit begon te spelen halverwege het inspectieproject van de Arbeidsinspectie. Dit heeft tot onduidelijkheid geleid in de branche, de Arbeidsinspectie heeft vervolgens, op verzoek van de brancheorganisaties, besloten om KDV s die aangaven te willen wachten met de aanschaf van nieuwe bedjes tot er meer duidelijkheid is over de VWA-normen, hiertoe uitstel te verlenen. Inmiddels zijn de normen bekend en is er door VWS een nota opgesteld over bedden. Het Warenwetbesluit is gericht op de productveiligeheidhandelsfase van kinderbedden en boxen. Doelgroep van deze wetgeving zijn de fabrikanten en leveranciers. 13

15 Sectorwijzer De Arbeidsinspectie gaat meewerken aan de zogenaamde sectorwijzer die de komende tijd binnen de sector Kinderopvang wordt opgesteld. De inbreng van de kant van de Arbeidsinspectie zal daarbij vooral gefocust zijn op de ontwikkeling van een informatiebrochure voor instellingen van kinderdagverblijven waarin de belangrijkste arbo-risico s, de regelgeving en de manieren om aan de betreffende regelgeving te voldoen, nog eens helder op een rijtje zullen worden gezet. Overleg De resultaten van dit inspectieproject zullen worden doorgesproken met verschillende brancheorganisaties (werkgevers en werknemers). De resultaten zullen eveneens worden overlegd met de VWA en GGD Nederland. Naast dit overleg zal de Arbeidsinspectie de vinger aan de pols houden en na een redelijke termijn door gerichte inspecties bezien in hoeverre daadwerkelijke verbeteringen zijn gerealiseerd. 14

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 1 0 colofon Arbeidsinspectie, Den Haag maart 2007 Projectverslag status Projectnummer: concept A796 Looptijd project: september 2006 t/m december 2006

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 In Nederland gelden hoge eisen voor kinderopvang. We willen dat kinderen gezond en veilig kunnen leren, spelen, slapen

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de kinderopvang

Arbeidsrisico s in de kinderopvang Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de kinderopvang Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico s in de kinderopvang Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inspectie SZW De belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Arbeidsinspectie te Den Haag COLOFON: Inspectieproject: Bijzondere Zorg 2003 (A621) Directie: Publieke Dienstverlening

Nadere informatie

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007)

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) Interne instructie Arbeidsinspectie Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. WETTELIJKE GRONDSLAG 3. INSPECTIE 3.1 Beoordeling van de werkplek 3.1.1 Zitwerkplek

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Den Haag, januari 2004 Jacques van der Pols, Landelijk Projectleider 026-3557111 Samenvatting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/A&Z/2005/84111

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/A&Z/2005/84111 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) BEROEPS VOLWASSEN EDUCATIE (BVE) Eindverslag inspectieproject

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Looptijd : oktober 24 maart 25 Arbeidsinspectie, Den Haag 3-1-27 Projectnummer A 654 Status projectrapportage

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk. Projectrapportage A645

Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk. Projectrapportage A645 Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk Projectrapportage A645 Projectrapportage Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk A645 Arbeidsinspectie 2006 Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag juli 2006

Nadere informatie

Wet en regelgeving Kinderopvang

Wet en regelgeving Kinderopvang Binneninrichting moet aan alle wet en regelgeving voldoen. Wet en regelgeving Kinderopvang De wet kinderopvang is in 2005 vastgesteld en regelt de volgende zaken: Algemeen: Verschillende vormen van Kinderopvang:

Nadere informatie

Rapportage inspectieproject A643 Inspecties naar de (mobiele) toepassing van röntgenstraling in de veterinaire praktijk

Rapportage inspectieproject A643 Inspecties naar de (mobiele) toepassing van röntgenstraling in de veterinaire praktijk Rapportage inspectieproject A643 Inspecties naar de (mobiele) toepassing van röntgenstraling in de veterinaire praktijk Arbeidsinspectie, Den Haag, 30 september 2005 Inspectieonderwerpen Ioniserende straling

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT VERPLEGING EN VERZORGING A 795. Onderwerpen:. fysieke belasting.. biologische agentia..

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT VERPLEGING EN VERZORGING A 795. Onderwerpen:. fysieke belasting.. biologische agentia.. PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT VERPLEGING EN VERZORGING A 795 Onderwerpen:. fysieke belasting. biologische agentia. agressie & geweld. bedrijfshulpverlening Inspectieperiode 1 september 2006 tot en met

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003 (Inspectieproject m.b.t. werktijden, werkdruk en fysieke belasting in de audiovisuele

Nadere informatie

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam)

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Basisdocument voor een inspectiemodule op maat (sectorspecifiek) over dit onderwerp Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven Inspectierapport Autowas- en autopoetsbedrijven Inspecties bij autowas- en autopoetsbedrijven van mei tot en met september 2009 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Opzet en uitvoering van de inspectie 5 1.1.

Nadere informatie

Speeltoestellen, kinderbedden en - boxen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

Speeltoestellen, kinderbedden en - boxen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Speeltoestellen, kinderbedden en - boxen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Auteurs: L.Lammers C.J.T.M. Postma-Koolen Projectnummer: ZW05P002 en ZW05P004 Datum: maart 2006 VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT

Nadere informatie

Verslag inspecties Woningcorporaties A871

Verslag inspecties Woningcorporaties A871 Verslag inspecties Woningcorporaties A871 Verslag inspecties Woningcorporaties Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Samenvatting 7 2 Projectopzet en uitvoering 9.1 Aanleiding, uitgangspunten en doelstellingen 9.2

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

Gemeente Woerden. college van burgemeester en wethouders 8 juli 2014 Wethouder Duindam Onderwijs H. Steijn 06-35113525 steijn.i@woerden.

Gemeente Woerden. college van burgemeester en wethouders 8 juli 2014 Wethouder Duindam Onderwijs H. Steijn 06-35113525 steijn.i@woerden. Gemeente Woerden 14R.00207 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00207 gemeente WOERDEN Van Datum Portefeuillehouder(s) Portefeuille(s) Contactpersoon Tel.nr. E-mailadres college van burgemeester en wethouders 8 juli

Nadere informatie

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Versie: januari 2002 Postadres: Postbus 90801 te 2509 LV DEN HAAG Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 te DEN

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT WASGOEDKETEN ZORG A 754. Onderwerpen: Biologische agentia, Cytostatica, Fysieke belasting

VERSLAG INSPECTIEPROJECT WASGOEDKETEN ZORG A 754. Onderwerpen: Biologische agentia, Cytostatica, Fysieke belasting VERSLAG INSPECTIEPROJECT WASGOEDKETEN ZORG A 754 Onderwerpen: Biologische agentia, Cytostatica, en Fysieke belasting Inspectieperiode 1 januari 2006 tot en met 30 april 2006 Arnhem, 31 augustus 2006 definitief

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET ONDERWIJS 2001, nr. A457 Informatie: Arbeidsinspectie, regio Noordwest P. Terstall, Landelijk projectsecretaris Tel. 020-5812 535 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

Inspectierapport Christelijke Kinderopvang Noordoost Friesland Krummel (KDV) Voorstraat 36 9285 NS BUITENPOST Registratienummer 180446691

Inspectierapport Christelijke Kinderopvang Noordoost Friesland Krummel (KDV) Voorstraat 36 9285 NS BUITENPOST Registratienummer 180446691 Inspectierapport Christelijke Kinderopvang Noordoost Friesland Krummel (KDV) Voorstraat 36 9285 NS BUITENPOST Registratienummer 180446691 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Achtkarspelen

Nadere informatie

Notitie. Preventiebeleid. Fysieke belasting

Notitie. Preventiebeleid. Fysieke belasting Notitie Preventiebeleid Fysieke belasting P&O De Lichtenvoorde versie 2 Status Beleidsnotitie Preventiebeleid Fysieke belasting Auteur(s), adviseur personeelszaken Datum januari 2005 Bespreking MT Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Dikkie & Dik Driestam (BSO) Schoenmakerstraat 2 5612AD EINDHOVEN Registratienummer 205048584

Inspectierapport Dikkie & Dik Driestam (BSO) Schoenmakerstraat 2 5612AD EINDHOVEN Registratienummer 205048584 Inspectierapport Dikkie & Dik Driestam (BSO) Schoenmakerstraat 2 5612AD EINDHOVEN Registratienummer 205048584 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Eindhoven Datum inspectie: 13-04-2015

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Landelijk Register Kinderopvang.... 3 2. Wet- en regelgeving 4 2.1 Wetten en besluiten. 4

Nadere informatie

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van april 01 tot oktober 01 op het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in zorginstellingen. PSA is in de

Nadere informatie

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT. Ambulancezorg A 895. Onderwerpen:. Fysieke belasting.. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT. Ambulancezorg A 895. Onderwerpen:. Fysieke belasting.. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT Ambulancezorg A 895 Onderwerpen:. Fysieke belasting. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia. Arbeidstijden Inspectieperiode 1 september 2008 tot en met 31 december 2008

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE en VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE-VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelend

Nadere informatie

Speeltoestellen in de Kinderopvang

Speeltoestellen in de Kinderopvang Speeltoestellen in de Kinderopvang Een onderzoek naar het veiligheidsniveau van speeltoestellen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Auteur: ir. L. Lammers Senior Veiligheids- en trendonderzoeker

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Feiten en cijfers over Kinderopvang

Feiten en cijfers over Kinderopvang over Kinderopvang 1. De kosten van kinderopvang De Kinderopvangtoeslag is er voor alle werkende ouders De Wet kinderopvang geeft vanaf 1 januari 2005 alle werkende/studerende ouders die van kinderopvang

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014

Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014 Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013 Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. 2060705800 en 2060705720

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. 2060705800 en 2060705720 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks De Arbeidsinspectie in het kort Blootstelling aan trillingen heftrucks Blootstelling aan trillingen bij het werk op de heftruck Heftruckchauffeurs kunnen worden blootgesteld aan schadelijke lichaamstrillingen.

Nadere informatie

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Projectnummer A403. 1 oktober 2000 t/m 15 februari 2001 Landelijk Projectsecretaris: R.W. van Wijk november 2001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE PROJECTNUMMER A444 UITVOERING AUGUSTUS 2000 TOT/MET MAART 2001 SAMENSTELLING;

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Dikkie & Dik / Barrier (BSO) Pieter Poststraat 13a 5624BE EINDHOVEN Registratienummer 187944106

Inspectierapport Kinderopvang Dikkie & Dik / Barrier (BSO) Pieter Poststraat 13a 5624BE EINDHOVEN Registratienummer 187944106 Inspectierapport Kinderopvang Dikkie & Dik / Barrier (BSO) Pieter Poststraat 13a 5624BE EINDHOVEN Registratienummer 187944106 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk Werkgevers zouden een gezonde levensstijl moeten kunnen eisen Legionellose Werkgevers

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453

Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453 Datum: 27 mei 2014 Team: JLV Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

STASTEUN EN IN HOOGTE VERSTELBARE VOUWTAFEL

STASTEUN EN IN HOOGTE VERSTELBARE VOUWTAFEL 2 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN; STASTEUN EN VOUWTAFEL ASAMENVATTING BDOCUMENTATIE STASTEUN EN IN HOOGTE VERSTELBARE VOUWTAFEL Het Arboconvenant Textielverzorging is een afspraak van het ministerie

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

Inspectierapport Domino (KDV) Jan Sluijtersstraat 2 4703JK ROOSENDAAL Registratienummer 901811828

Inspectierapport Domino (KDV) Jan Sluijtersstraat 2 4703JK ROOSENDAAL Registratienummer 901811828 Inspectierapport Domino (KDV) Jan Sluijtersstraat 2 4703JK ROOSENDAAL Registratienummer 901811828 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Roosendaal Datum inspectie: 02-03-2015 Type

Nadere informatie

Projectrapportage. Inspectieproject Zwembaden A730

Projectrapportage. Inspectieproject Zwembaden A730 Projectrapportage Inspectieproject Zwembaden A730 Arbeidsinspectie 2006 Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag augustus 2006 Projectnummer Status projectrapportage Inspectieonderwerpen AI-bedrijfstakdirectie

Nadere informatie

Rapportage Inspectieproject. Schoonmaak in vliegtuigen 2005

Rapportage Inspectieproject. Schoonmaak in vliegtuigen 2005 Rapportage Inspectieproject Schoonmaak in vliegtuigen 2005 Project A 734 Arbeidsinspectie, Den Haag April 2006 Schoonmaak in vliegtuigen 2005 Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer A 734 Inspectieonderwerpen

Nadere informatie

gemeente Roermond .oaoo van de gemeente (Wko) leggen wij het jaarverslag kinderopvang 2013 ter kennisneming aan u voor.

gemeente Roermond .oaoo van de gemeente (Wko) leggen wij het jaarverslag kinderopvang 2013 ter kennisneming aan u voor. .oaoo * gemeente Roermond r@ uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. bijlage(n) betreffende 20141Uï161925 17 juli 2014 2 1 JljLl 2011, Dhr. G. Simons

Nadere informatie

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Garages in beeld Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet, uitvoering en communicatie 5 1.1 Aanleiding en doelstellingen 5 1.2

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectiebezoek: 24-10-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Doetinchem 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Doetinchem 2013 Toezichtinformatie Kinderopvang Doetinchem 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Aanleiding en doel 7 1.1. Aanleiding 7 1.2. Doelstellingen project 7

Nadere informatie

15R.00392. RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392. Gemeente Woerden

15R.00392. RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392. Gemeente Woerden Gemeente Ouciewater Gemeente Woerden 15R.00392 RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392 Van : college van burgemeester en wethouders9 juni 2015 Datum : 9 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M.

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid Volksgezondheid November 2014 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse 4 3. Toezicht en handhaving 2015: prioriteiten 6-2 - 1. Inleiding In 2009 is het programmatisch handhaven ingevoerd in Utrecht. Dit

Nadere informatie

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectiebezoek: 18-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014. Verantwoording over het jaar 2013

TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014. Verantwoording over het jaar 2013 TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014 Verantwoording over het jaar 2013 Opgesteld door KING en VNG Datum 20 maart 2014 Versie 1.0 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Matrix Wet kinderopvang 6 3 1

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg Joekie (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie:

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

Inspectierapport De Bloemenkinderen (BSO) Ernani 24 5629NB EINDHOVEN Registratienummer: 153643080

Inspectierapport De Bloemenkinderen (BSO) Ernani 24 5629NB EINDHOVEN Registratienummer: 153643080 Inspectierapport De Bloemenkinderen (BSO) Ernani 24 5629NB EINDHOVEN Registratienummer: 153643080 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek: 27-09-2013

Nadere informatie

Verslag inspecties project Buitendienst Overheden. Veilig en gezond werken, ook in de buitendienst

Verslag inspecties project Buitendienst Overheden. Veilig en gezond werken, ook in de buitendienst Verslag inspecties project Buitendienst Overheden Veilig en gezond werken, ook in de buitendienst Verslag inspecties project Buitendienst Overheden Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Samenvatting 7 2 Projectopzet

Nadere informatie

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie: 23-10-2014

Nadere informatie

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger!

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger! Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak Zo werk je prettiger! Vooraf Schoonmakers werken dagelijks met allerlei schoonmaak- en onderhoudsmiddelen. Hierin zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT RIJKSWATERSTAAT COLOFON / PROJECTINFORMATIE Naam: Projectnummer: Inspectieproject Rijkswaterstaat A544 Inspectieperiode:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kinder Maatje (GOB) Chopinlaan 16 6361CS NUTH Registratienummer 186242013

Inspectierapport Gastouderbureau Kinder Maatje (GOB) Chopinlaan 16 6361CS NUTH Registratienummer 186242013 Inspectierapport Gastouderbureau Kinder Maatje (GOB) Chopinlaan 16 6361CS NUTH Registratienummer 186242013 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Nuth Datum inspectie: 25-08-2015 Type

Nadere informatie

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter Gezond veilig werken Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015 dát maakt zorg beter De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Voor mensen die met heel

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagveblijf De Wigwam (KDV) Dokter Stolteweg 68 74 8025AZ ZWOLLE Registratienummer 212745281

Inspectierapport Kinderdagveblijf De Wigwam (KDV) Dokter Stolteweg 68 74 8025AZ ZWOLLE Registratienummer 212745281 Inspectierapport Kinderdagveblijf De Wigwam (KDV) Dokter Stolteweg 68 74 8025AZ ZWOLLE Registratienummer 212745281 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 25-02-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Telraam Voorburg

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Telraam Voorburg rapport kdv Het Telraam NO 2009 Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Telraam Voorburg Naderonderzoek Toezichthouder : Mw. I. Berends Datum naderonderzoek : 04-12-2009 GGD Zuid-Holland West Kinderdagverblijf:

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Koggenland 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Koggenland 2013 Toezichtinformatie Kinderopvang Koggenland 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda in 2015 pagina 1 van 5 Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB),

Nadere informatie

Inspectierapport De Kinderkoepel Thuisopvang (GOB) Christiaan Huygensweg 38F 3225LD HELLEVOETSLUIS Registratienummer 174412241

Inspectierapport De Kinderkoepel Thuisopvang (GOB) Christiaan Huygensweg 38F 3225LD HELLEVOETSLUIS Registratienummer 174412241 Inspectierapport De Kinderkoepel Thuisopvang (GOB) Christiaan Huygensweg 38F 3225LD HELLEVOETSLUIS Registratienummer 174412241 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Hellevoetsluis

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883

Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883 Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectie: 18-09-2014 Type

Nadere informatie

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uw kenmerk

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Agressie en geweld in de publieke sector

Agressie en geweld in de publieke sector Agressie en geweld in de publieke sector De Inspectie SZW heeft van 1 mei 2013 tot en met 1 augustus 2014 inspecties uitgevoerd bij 321 locaties of teams van woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders, Belastingdienst

Nadere informatie

Inspectierapport. Kindercentrum Moeders Schoot B.V. (BSO) Dr. H.Colijnstraat 483 1067 CE AMSTERDAM Registratienummer: 557581047

Inspectierapport. Kindercentrum Moeders Schoot B.V. (BSO) Dr. H.Colijnstraat 483 1067 CE AMSTERDAM Registratienummer: 557581047 Inspectierapport Kindercentrum Moeders Schoot B.V. (BSO) Dr. H.Colijnstraat 483 1067 CE AMSTERDAM Registratienummer: 557581047 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Werf (BSO) Ellertsveld 3 1274KC HUIZEN Registratienummer 140008494

Inspectierapport De Werf (BSO) Ellertsveld 3 1274KC HUIZEN Registratienummer 140008494 Inspectierapport De Werf (BSO) Ellertsveld 3 1274KC HUIZEN Registratienummer 140008494 Dit is een publicatie van: 14.0009302 Inspectierapport De Werf (BSO) Ellertsveld 3 1274KC HUIZEN Registratienummer

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Ark (KDV) Palestrinastraat 10 5344AA OSS Registratienummer 171685623

Inspectierapport Kindercentrum De Ark (KDV) Palestrinastraat 10 5344AA OSS Registratienummer 171685623 Inspectierapport Kindercentrum De Ark (KDV) Palestrinastraat 10 5344AA OSS Registratienummer 171685623 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: OSS Datum inspectie: 23-06-2014 Type

Nadere informatie