Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)"

Transcriptie

1 PCV-RS serie (PCV-2236)

2 Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig iet geheel of gedeeltelijk worde gekopieerd, vertaald of omgezet i machieleesbare vorm. Soy Corporatio biedt gee garaties met betrekkig tot deze hadleidig, de software of adere iformatie die hieri wordt gegeve e wijst met betrekkig tot deze hadleidig, de software e de adere iformatie uitdrukkelijk alle impliciete garaties voor verhadelbaarheid of geschiktheid voor ee bepaald doel va de had. I gee ekel geval is Soy Corporatio aasprakelijk voor icidetele schade, gevolgschade of speciale schade, ogeacht of deze voorkomt uit ee orechtmatige daad, cotract of aderszis, voortvloeied uit of i verbad met deze hadleidig, de software of de overige iformatie die zich hieri bevidt of het gebruik daarva. Macrovisio: dit product omvat techologie voor auteursrechtebeschermig die wordt beschermd door patete i de Vereigde State e adere rechte op itellectuele eigedom. Het gebruik va deze techologie diet te worde geautoriseerd door Macrovisio e is uitsluited bedoeld voor thuisgebruik of adere beperkte toepassige, tezij aders beschikt door Macrovisio. Het is verbode deze software te decompilere of te disassemblere. I de hadleidig zij de aaduidige e iet gebruikt. Soy Corporatio behoudt zich het recht voor zoder voorafgaade keisgevig wijzigige aa te brege i deze hadleidig of de iformatie die deze bevat. Op de hier beschreve software zij de voorwaarde va ee afzoderlijke licetieovereekomst va toepassig. De illustraties i deze hadleidig zij mogelijk iet va toepassig op uw computer. Raadpleeg het iformatieblad Specificaties (Specificatios) voor iformatie over de exacte cofiguratie va uw VAIO.

3 Lees dit eerst EERGY STAR Als EERGY STAR-parter heeft Soy vastgesteld dat dit product voldoet aa de EERGY STAR-richtlije voor efficiët eergieverbruik. EERGY STAR is ee iteratioaal programma met het oogmerk ee zuiig gebruik va eergie te bevordere bij de toepassig va computers e adere katoorapparatuur. Dit programma odersteut de otwikkelig e de verbreidig va producte met fucties die het eergiegebruik op effectieve wijze terugdrige. Het is ee ope systeem waaraa bedrijve vrijwillig kue deeleme. Het programma richt zich met ame op apparate voor gebruik op katoor, zoals computers, beeldscherme, priters, faxe e kopieerapparate. De orme e het beeldmerk va het EERGY STAR-programma zij i alle lade gelijk. 2 EERGY STAR is ee gedepoeerd hadelsmerk i de Vereigde State. Milieu-iformatie Gee halogeehoudede vlamvertragers gebruikt i systeemkast. Schokbrekers va golfkarto gebruikt bij de verpakkig. otities Het serieummer e het modelummer bevide zich aa de achterzijde va de Soy computer. oteer deze ummers e vermeld deze waeer u VAIO-Lik belt. Zie ook het gedrukte documet Specificaties (Specificatios).

4 Lees dit eerst Veiligheidsiformatie Algemee Het opee va de eeheid, om welke rede da ook, ka leide tot schade die iet door de garatie wordt gedekt. Ter voorkomig va elektrische schokke mag u de behuizig iet opee. Laat reparaties uitsluited uitvoere door deskudig persoeel. Ter voorkomig va het gevaar va brad of elektrische schokke mag de VAIO computer iet worde blootgesteld aa rege of vocht. Als u ee gaslek wilt melde, mag u ooit ee modem of telefootoestel i de buurt va het gaslek gebruike. Gebruik de modem iet tijdes hevig oweer. Het gebruikte stopcotact moet zich i de abijheid va de apparatuur bevide e moet gemakkelijk toegakelijk zij. Verplaats de computer iet terwijl deze i de Stadby-modus staat. De magetische eigeschappe va bepaalde voorwerpe kue erstige gevolge hebbe voor de harde schijf. Hierbij kue gegeves op de harde schijf verlore gaa e ka de werkig va de computer verstoord worde. Plaats de computer ooit op of abij voorwerpe die ee magetisch veld producere, zoals: televisies luidsprekers magete e magetische motagebeugels. 3

5 Lees dit eerst Audio/video Geluid e beeld kue vervormd rake als u deze apparatuur te dicht i de buurt plaatst va apparatuur die elektromagetische stralig uitzedt. Coectiviteit 4 Istalleer ooit modem- of telefookabels tijdes hevig oweer. Istalleer ooit telefooaasluitige op vochtige plaatse, tezij de aasluitig hiervoor speciaal bedoeld is. Wees voorzichtig bij het istallere of aapasse va telefoolije. Als u de VAIO computer geheel va de stroomtoevoer wilt afsluite, verwijdert u het etsoer. Zorg ervoor dat het stopcotact altijd gemakkelijk toegakelijk is. Optische schijf Het gebruik va optische apparatuur ka oogbeschadigig veroorzake. Aagezie de i dit product gebruikte laserstraal schadelijk is voor de oge, mag de behuizig va de optische schijf iet worde geoped. Reparaties moge uitsluited door hiertoe bevoegd persoeel worde uitgevoerd. Waeer de optische schijf geoped is, is er sprake va zichtbare e ozichtbare stralig. Vermijd directe blootstellig aa de laserstraal. De optische schijve zij geclassificeerd als CLASS 1 LASERPRODUCTE e voldoe aa de veiligheidsorm E voor laserproducte. Uitsluited gekwalificeerde medewerkers va Soy moge aa dit product reparaties e oderhoud uitvoere. Ojuiste reparaties kue leide tot gevaarlijke situaties. CLASS 1 LASER PRODUCT TO E

6 Lees dit eerst Voorschrifte Soy verklaart hierbij dat dit product voldoet aa de basiseise e adere relevate voorzieige va de Europese richtlij 1999/5/EG met betrekkig tot radioapparatuur e telecommuicatietermials. 5 Verklarig va overeestemmig De Europese Uie streeft aar ee vrij verkeer va goedere op de itere markt e aar het opheffe va techische belemmerige voor de hadel. Dit streve heeft geleid tot verschillede EU-richtlije waari va fabrikate wordt gevraagd dat hu producte voldoe aa ee aatal essetiële stadaarde. Fabrikate zij verplicht het CE-keurmerk te plaatse op de producte die ze op de markt brege e om ee Verklarig va overeestemmig (Declaratio of Coformity, DoC) op te stelle. Deze verklarige zij i eerste istatie bedoeld voor de toezichthouders op de markt, als bewijs dat de producte aa de vereiste stadaarde voldoe. Daaraast publiceert Soy de Verklarige va overeestemmig als service aa oze klate op de website U kut i het tekstvak ee modelaam type om te zoeke aar alle Verklarige va overeestemmig voor ee specifiek product. Vervolges wordt ee overzicht weergegeve va de desbetreffede documete, die u evetueel kut dowloade. B: de beschikbaarheid va verklarige is afhakelijk va de ihoud va de EU-richtlije e de specificaties va de afzoderlijke producte. Dit product voldoet aa E Klasse B e E voor gebruik i de volgede omgevige: thuisgebruik, commercieel e licht idustrieel. Dit product is getest e voldoet aa de limiete die zij vastgelegd i de EMC-richtlij voor het gebruik va aasluitkabels korter da 3 meter (9,8 ft). Lees het iformatieblad met modemvoorschrifte voordat u de igebouwde modem i gebruik eemt.

7 Lees dit eerst Verwijdere va de itere back-up batterij Uw Soy VAIO computer is voorzie va ee itere reservebatterij voor het geheuge (systeemkaartbatterij), die ormaal gesproke tijdes de levesduur va de computer iet vervage hoeft te worde. Als u de batterij wilt vervage, raadpleegt u VAIO-Lik voor meer iformatie: Houd batterije buite bereik va kidere. Zorg voor ee goede verwerkig va lege batterije. I sommige lade is het verbode batterije bij het huis- of bedrijfsafval te depoere. Gebruik hiervoor het opebare izamelsysteem. Gooi de batterij iet weg, maar lever deze i als klei chemisch afval (KCA). Lever het apparaat aa het eide va het levesduur i voor recyclig, de batterij zal da op correcte wijze verwerkt worde. 6 Verwijdere va de AA-batterije Afhakelijk va het model, is uw computer voorzie va ee afstadbedieig. De afstadbedieig maakt gebruik va twee AA-batterije. Voor iformatie over het plaatse va batterije raadpleegt u de hadleidig Giga Pocket i VAIO Ifo Cetre. Raak beschadigde of lekkede batterije iet met de blote had aa. Zorg ervoor dat u lege batterije op korte termij e op de juiste wijze bij het afval depoeert. Batterije kue otploffe of lekke waeer u deze opieuw oplaadt, i het vuur werpt, combieert met adere soorte batterije of verkeerd istalleert. Houd batterije buite bereik va kidere.

8 Lees dit eerst I sommige lade is het verbode batterije bij het huis- of bedrijfsafval te depoere. Gebruik hiervoor het opebare izamelsysteem. 7

9 Welkom Welkom Gefeliciteerd met de aaschaf va uw Soy VAIO computer. Soy heeft ultramodere techologieë op het gebied va audio, video, computers e commuicatie samegebracht i ee geavaceerde persoal computer. Dit zij de belagrijkste voordele: Uitmutede prestaties. Dubbele optische schijf: geiet va de vrijheid va twee optische schijve. Soy kwaliteit voor audio e video: de geavaceerde grafische kaart e de krachtige extere stereoluidsprekers stelle u i staat gebruik te make va de moderste multimediatoepassige, games e etertaimetsoftware. Multimediafucties: geiet va audio- e video-cd's e DVD's, of eem deze zelf op. Giga Pocket*: profiteer va de ieuwe Giga Pocket-techologie, waarmee u televisie kut kijke e uw favoriete programma's digitaal e via de afstadbedieig kut opeme. Soy Memory Stick-aasluitig: met behulp va dit compacte digitale opslagmedium kut u eevoudig afbeeldige, geluide, gegeves e tekst uitwissele tusse camera's, computers e adere soorte apparate. Compatibiliteit: uw computer biedt odersteuig voor Memory Stick, USB 2.0, i.lik, CompactFlash e SmartMedia. Widows XP: uw systeem is voorzie va het ieuwste besturigssysteem va Microsoft. Uitstekede klateservice: bij probleme met de computer bezoekt u de website VAIO-Lik voor iformatie over mogelijke oplossige: Alvores cotact op te eme met VAIO- Lik, wordt u verzocht eerst zelf te probere het probleem op te losse door het raadplege va deze hadleidig, de gedrukte hadleidig Probleemoplossig of de hadleidige e Help-bestade bij de desbetreffede radapparatuur of software. 8 * iet op alle modelle beschikbaar. Raadpleeg het vel met Specificaties (Specificatios) voor meer iformatie.

10 Welkom Documetatiepakket De documetatie bestaat uit iformatie i drukvorm e gebruikershadleidige die u op de computer kut leze. Deze hadleidige vidt u i VAIO Ifo Cetre op de VAIO Herstel e Documetatie Disc of op ee speciale disc. 9 Gedrukte documetatie De gedrukte documetatie bestaat uit: De brochure Gettig Started, met ee bekopte beschrijvig va de ihoud va de doos e iformatie over de istallatie va de computer; Het blad Specificaties (Specificatios), met ee tabel met productspecificaties, ee lijst met meegeleverde software e op de achterkat ee hadleidig voor de istallatie va de VAIO; De hadleidig Probleemoplossig e De VAIO Herstel e Documetatie Disc gebruike, waar u oplossige vidt voor veel voorkomede probleme, ee uitleg va fuctie e gebruik va de meegeleverde VAIO disc, alsmede iformatie over VAIO-Lik; Ee iformatieblad over tweetalige besturigssysteme (iet va toepassig op alle lade/ modelle); De Soy garatievoorwaarde; Ee iformatieblad met veiligheidsvoorschrifte; Ee iformatieblad met veiligheidsvoorschrifte voor de modem.

11 Welkom iet-gedrukte documetatie De documetatie die via VAIO Ifo Cetre of op ee speciale disc beschikbaar is, omvat de volgede hadleidige: De (deze hadleidig). De Software Gids, met korte beschrijvige va de softwarefucties die beschikbaar zij bij VAIO systeme. Afhakelijk va het model: De hadleidig Giga Pocket, met uitleg over de maier waarop u televisie e video kut weergeve op de computer. De hadleidig etwork Media Receiver, waari u leest hoe u audio-, video- e fotobestade kut weergeve die op ee adere computer zij opgeslage. 10 Adere broe Raadpleeg de Help-bestade va de software die u gebruikt, voor meer iformatie over fucties e probleemoplossig. Bezoek voor olie zelfstudiegidse over specifieke VAIO software.

12 Welkom Ergoomische overwegige Probeer zoveel mogelijk rekeig te houde met de oderstaade ergoomische overwegige bij het gebruik va uw ieuwe computer, zowel thuis als op katoor: 11

13 Welkom Plaatsig va toetsebord e muis: plaats het toetsebord recht voor u (1). Houd uw oderarme tijdes het gebruik va toetsebord of muis horizotaal, met de polse i ee eutrale e comfortabele houdig (2), dus iet oder ee schuie hoek. Laat uw bovearme op ee atuurlijke maier aar beede hage. Gebruik de hadpalmsteu slechts kort, om uw polse te otspae waeer u iet aa het type bet. Plaats de muis op dezelfde afstad als het toetsebord e gebruik uw hele arm om de muis te bewege. Positie e kijkhoek va de moitor: plaats het beeldscherm op ee comfortabele afstad (3). Zorg ervoor dat het scherm zich op ooghoogte of iets daaroder bevidt. Gebruik de katelfuctie va het scherm, idie beschikbaar, om de beste stad te vide. U kut de oogbelastig e de vermoeidheid beperke door de moitor i de juiste stad te katele. Vergeet iet de helderheid va het scherm i te stelle op ee geschikte waarde. Als u ee CRT-scherm gebruikt, zorgt u ervoor dat de verversigsfrequetie op ee voldoede hoge waarde is igesteld (miimaal 75 Hz). Meubilair e zithoudig: gebruik ee stoel met ee goede rugleuig (4). Stel de zithoogte va de stoel zodaig i dat uw voete plat op de vloer staa. Evetueel kut u ee voetsteu gebruike voor extra comfort. Ga i ee otspae houdig rechtop zitte e leu iet voorover of te ver aar achtere. Verlichtig: kies ee locatie waar gee sprake is va reflectie op het scherm als gevolg va rame of lampe. Gebruik idirecte verlichtig om te voorkome dat er heldere pute i het scherm worde weerkaatst. U kut hulpmiddele aaschaffe waarmee u de reflectie va het scherm kut beperke. Ee goede verlichtig draagt bij aa uw werkcomfort e productiviteit. Vetilatie: zorg ervoor dat er miimaal 25 cm ruimte overblijft aa de achterkat e aa de zijkate va de hoofdeeheid (5). Te slotte: zorg ervoor dat u regelmatig pauzeert tijdes het werke met de computer. Overmatig computergebruik ka ee belastig vorme voor spiere e peze. 12

14 Uw computer gebruike Uw computer gebruike adat u de iformatie i de hadleidig Gettig Started e op het vel met Specificaties (Specificatios) hebt doorgeleze e opgevolgd, kut u de computer veilig e zoder probleme i gebruik eme. Lees verder om te otdekke hoe u optimaal kut profitere va alle voordele va uw VAIO computer. De computer veilig uitschakele (pagia 14) Het toetsebord gebruike (pagia 15) De TV-fuctie gebruike (pagia 16) De muis gebruike (pagia 17) De optische schijve gebruike (pagia 19) Het diskettestatio gebruike (pagia 23) De modem gebruike (pagia 24) Eergiespaarstade gebruike (pagia 26) Kaartsleuve gebruike (pagia 29) Uitbreidigsmogelijkhede (pagia 37) 13

15 Uw computer gebruike De computer veilig uitschakele Het is belagrijk dat u de computer op de juiste maier uitschakelt, zodat er gee gegeves verlore gaa die og iet ware opgeslage. Om de computer uit te schakele, gaat u als volgt te werk: 1 Schakel alle radapparate uit die op de computer zij aageslote. 2 Klik op de kop Start. 3 Klik op Computer uitschakele. Het vester Computer uitschakele wordt weergegeve. 4 Klik op Uitschakele. 5 Geef gehoor aa evetuele waarschuwige over het opslaa va documete of over het wachte op adere gebruikers e wacht tot de computer automatisch uitschakelt. Het aa/uit-lampje gaat uit. Raadpleeg de gedrukte hadleidig Probleemoplossig als er probleme zij bij het afsluite va de computer. 14

16 Uw computer gebruike Het toetsebord gebruike Uw computer beschikt over ee VAIO toetsebord. De fucties zij vrijwel hetzelfde als bij ee ormaal toetsebord, maar er zij ekele extra fucties die u misschie og iet ket. Voor meer iformatie over de stadaardtoetse bezoekt u het Widows Help ad Support Ceter. De VAIO-Lik website ( bevat eveees iformatie over het gebruik va het toetsebord. 15 Idicatielampjes Lampje Aa Uit um Lock Dit lampje bradt waeer de cijfertoetse i het Het lampje bradt iet waeer de alfaumerieke toetseblok actief zij. toetse i het toetseblok actief zij. Caps Lock Scroll Lock Seltoetse gebruike Als dit lampje bradt, worde de letters die u typt i hoofdletters weergegeve. Waeer Caps Lock is igeschakeld, kut u kleie letters type door <Shift> igedrukt te houde. Als dit lampje bradt, verloopt het schuive va iformatie over het scherm op ee afwijkede maier (dit geldt allee voor bepaalde toepassige). Als dit lampje iet bradt, worde de igetypte letters als kleie letters weergegeve (tezij u <Shift> igedrukt houdt). Als het lampje iet bradt, verschuift de iformatie op het scherm op de ormale maier. Afhakelijk va het toetsebord dat bij uw computer is geleverd, kut u met behulp va seltoetse bepaalde programma's starte zoder dat u op de bijbehorede selkoppelig op het bureaublad hoeft te klikke. U gebruikt de seltoetse eevoudigweg door erop te drukke. U kut VAIO Actio Setup gebruike om de fucties va de seltoetse te wijzige. Alle seltoetse zij programmeerbaar.

17 Uw computer gebruike De TV-fuctie gebruike Afhakelijk va het model*, is uw computer voorzie va ee TV-tuerkaart. I combiatie met de toepassig Giga Pocket va Soy kut u met deze tuerkaart het volgede doe: Aaloge televisieprogramma's via de kabel of de atee bekijke, opeme e afspele met behulp va de afstadbedieig. Aaloge video e audio digitalisere via de igage voor S-video, samegestelde video of audio. Videofragmete behere of bekijke e meerdere mappe make. Ee timer istelle om televisiekaale herhaaldelijk op te eme. Televisie uitgesteld bekijke (time-shiftig). Uw opgeome televisiedata via Etheret (of ee WLA) aar adere computers uitzede (streamig). Videofragmete exportere aar MPEG2-, MPEG1- e (DVI) AVI-bestade. Soy ka de streamig va opgeome televisiedata iet garadere idie deze ee bepaald kwaliteitsiveau te bove gaat. Voor meer iformatie over het werke met Giga Pocket e de afstadbedieig raadpleegt u de speciale o lie hadleidig i VAIO Ifo Cetre of de Help-bestade va de betreffede software. 16 * Raadpleeg het vel met Specificaties (Specificatios) voor meer iformatie.

18 Uw computer gebruike De muis gebruike Met de VAIO wielmuis kut u de muiswijzer op verschillede maiere besture. Met behulp va de koppe e het muiswiel kut u objecte op het scherm aawijze, selectere, slepe e schuive. De muis odersteut de volgede fucties: 17 Fuctie aawijze klikke dubbelklikke rechts klikke slepe e eerzette schuive Actie Beweeg de muis over ee plat oppervlak om de muiswijzer op ee item of object te plaatse. Druk de likermuiskop (1) eemaal i. Druk de likermuiskop tweemaal kort achter elkaar i. Druk de rechtermuiskop (2) eemaal i. I veel toepassige opet u hiermee ee cotextafhakelijk selmeu. Houd de likermuiskop igedrukt terwijl u de muis verplaatst. Laat de muiskop los waeer u het object wilt eerzette. Draai aa het middewiel (3) om éé pagia omhoog of omlaag te schuive. Of druk het wiel eemalig i om de schuifactie vast te zette e regel de bewegig vervolges door de gehele muis te verplaatse (de schuiffuctie is allee beschikbaar i toepassige die deze fuctie odersteue). U kut de selheid va de muiswijzer e adere fucties istelle via het dialoogvester Eigeschappe voor muis. Om dit dialoogvester te opee, gaat u aar het Cofiguratiescherm e daara selecteert u achtereevolges Priters e adere hardware e Muis.

19 Uw computer gebruike De muis istelle voor likshadig gebruik Om de muis te cofigurere voor likshadige gebruikers, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op Start, selecteer Cofiguratiescherm e klik vervolges op Priters e adere hardware. 2 Klik op het muispictogram. Het dialoogvester Eigeschappe voor muis wordt weergegeve. 3 Selecteer op het tabblad Koppe de optie Primaire e secudaire kop omwissele. 4 Klik op OK. Hiermee hebt u de muisistellige gewijzigd. 18

20 Uw computer gebruike De optische schijve gebruike Uw computer is voorzie va twee afzoderlijke optische schijve. Raadpleeg het vel met Specificaties (Specificatios) voor iformatie over de schijve waarmee uw model is uitgerust. Ee DVD±RW-statio leest e schrijft gegeves op DVD's e CD's. Ee DVD-ROM-statio leest gegeves va DVD's e CD's. Ee CD-RW-statio leest e schrijft gegeves op CD's. Ee CD-ROM-statio leest gegeves va CD's. Om ee disc te plaatse, gaat u als volgt te werk: 1 Zet de computer aa. 2 Druk op de ejectkop om het statio te opee. De klep wordt geoped e de lade schuift aar buite. 3 Plaats ee disc i de lade, met het label aar bove. Zorg ervoor dat de disc zich stabiel i het midde va de lade bevidt. 4 Duw de lade voorzichtig aar bie om deze te sluite. Raadpleeg de hadleidig Probleemoplossig als er probleme zij met het gebruik va discs. 19

21 Uw computer gebruike CD's e DVD's leze e schrijve Om optimale prestaties te behale tijdes het schrijve va gegeves aar ee disc (het zogehete 'brade'), volgt u de oderstaade aabevelige op: Gebruik allee rode discs. Gebruik ooit discs i adere vorme (bijvoorbeeld ster-, hart- of kaartvormig), aagezie de optische schijf hierdoor beschadigd ka rake. Stoot iet tege de computer terwijl er gegeves aar de disc worde geschreve. Voor maximale schrijfselheid deactiveert u het schermbeveiligigsprogramma voordat u met brade begit. Geheugeresidete hulpprogramma's voor de optische schijf kue istabiliteit of gegevesverlies veroorzake. Sluit dergelijke hulpprogramma's af voordat u de disc gaat beschrijve. Als u ee applicatie gebruikt voor het brade va discs, sluit u eerst alle adere programma s af. Raak ooit het oppervlak va de disc aa. Vigerafdrukke e stof op het oppervlak kue schrijffoute veroorzake. Plak ooit etikette of labels op ee disc. Hierdoor raakt de disc oherstelbaar beschadigd. 20

22 Uw computer gebruike DVD's afspele Om tijdes het afspele va DVD's optimale prestaties te behale, volgt u de oderstaade aabevelige op: Sluit alle geopede toepassige af voordat u ee DVD-film afspeelt. U kut DVD's afspele met het programma PowerDVD for VAIO. Als u ee DVD wilt afspele e tegelijkertijd Giga Pocket* wilt gebruike, start u Giga Pocket voordat u PowerDVD for VAIO uitvoert. Schakel ooit over aar ee adere eergiespaarstad terwijl u ee DVD afspeelt. Gebruik gee igebouwde hulpprogramma's voor sellere toegag tot discs, aagezie het systeem hierdoor istabiel ka worde. Zorg ervoor dat het schermbeveiligigsprogramma is uitgeschakeld. Op de DVD is ee regiocode vermeld, die aageeft i welke regio e op welk type speler de disc ka worde afgespeeld. U kut ee DVD allee met dit DVD-statio afspele als op de DVD of op de verpakkig de regiocode 2 (Europa behoort tot regio 2) of de code ALL (alle regio's) is vermeld. Probeer ooit de regio-istellig va het DVD-statio te wijzige. Probleme die voortvloeie uit wijzigige va de regio-istellige va het DVD-statio, valle iet oder de garatie. * iet op alle modelle beschikbaar. Raadpleeg het vel met Specificaties (Specificatios) voor meer iformatie. 21

23 Uw computer gebruike Twee scherme gebruike bij het weergeve va ee DVD-film Als u ee televisie op de computer aasluit, kut u ee DVD-film bekijke terwijl u gewoo met uw computer werkt. Om twee scherme te gebruike e de istellige voor het afspele va DVD's te wijzige, gaat u als volgt te werk: 1 Sluit de televisie op de computer aa, zoals is beschreve i De televisie aasluite (pagia 41). 2 Ga aar het Cofiguratiescherm. 3 Klik op Vormgevig e thema's e klik vervolges op Beeldscherm. Het dialoogvester Eigeschappe voor beeldscherm wordt weergegeve. 4 Klik op het tabblad Istellige. 5 Klik op Geavaceerd. Als het dialoogvester VIDIA GeForce FX... wordt weergegeve, gaat u als volgt te werk: 1. Klik liks op View Display Mode. 2. Schakel het selectievakje Cloe i. 3. Klik liks op Overlay Cotrols. 4. Breg de geweste istellige aa e klik a afloop op OK. 22 Als het dialoogvester ATI RADEO... wordt weergegeve, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het tabblad Displays. 2. Selecteer de optie TV. 3. Klik op het tabblad Overlay. 4. Breg de geweste istellige aa e klik a afloop op OK.

24 Uw computer gebruike Het diskettestatio gebruike Uw VAIO computer is uitgerust met ee diskettestatio. Diskettes plaatse 23 Om ee diskette te plaatse, gaat u als volgt te werk: 1 Houd de diskette met het etiket aar bove. 2 Duw de diskette voorzichtig i het diskettestatio totdat de diskette vastklikt. Diskettes verwijdere Om ee diskette te verwijdere, gaat u als volgt te werk: 1 Wacht totdat het LED-lampje iet meer bradt. 2 Druk de ejectkop i e trek de diskette voorzichtig aar buite. Druk iet op de ejectkop terwijl het LED-lampje bradt, omdat er aders gegevesverlies ka optrede. Probleme met het diskettestatio oplosse Mij diskettestatio ka de diskette iet beschrijve De diskette is beveiligd tege schrijve. Schuif het wisprevetieokje weg of gebruik ee diskette die iet tege schrijve is beveiligd. Cotroleer of de diskette juist i het diskettestatio zit. Misschie is uw diskette beschadigd. Probeer het ogmaals met ee adere diskette.

25 Uw computer gebruike De modem gebruike Uw VAIO computer is uitgerust met ee itere modem. Zoals is beschreve i de hadleidig Gettig Started, gebruikt u de RJ-11 coector om de meegeleverde modemkabel op de telefoolij aa te sluite. Als u de telefoolij hebt aageslote e beschikt over ee aboemet bij ee Iteret service provider, kut u gebruik make va het Iteret om uw computer e software o lie te registrere e om verbidig te make met VAIO-Lik. 24 Probleme met de modem oplosse Mij modem werkt iet of ka gee verbidig make Cotroleer of de telefoolij is aageslote op de computer. Zorg ervoor dat uitsluited de modem op de telefoolij is aageslote. Cotroleer of de telefoolij goed werkt. U kut de lij cotrolere door ee gewoo telefootoestel aa te sluite e te luistere of u ee kiestoo hoort. Cotroleer of het programma wel het juiste telefooummer kiest. De kiesmethode va de modem is misschie iet compatibel met uw telefoolij. De modem werkt misschie iet correct als u via ee telefoocetrale (PABX) belt. Ope Cofiguratiescherm e kies vervolges Telefoo- e modemopties. Cotroleer i het dialoogvester Telefoo- e modemopties of uw modem voorkomt op het tabblad Modems e of de locatie-iformatie op het tabblad Kiesregels correct is. Als het pictogram Telefoo- e modemopties iet wordt weergegeve, klikt u liks op Klassieke weergave. Voor gebruikers i Groot-Brittaië: er wordt ee ladspecifieke telefoostekker met uw VAIO computer meegeleverd, zodat u de telefoolij op de wadcotactdoos kut aasluite. U wordt aagerade de meegeleverde stekker te gebruike, omdat bij gebruik va ee adere stekker de kwaliteit va de verbidig adelig beïvloed ka worde.

26 Uw computer gebruike De computer ka iet worde aageslote op ee muttelefoo. De computer werkt misschie iet goed i ee situatie met meerdere telefoolije of ee telefoocetrale (PBX). Als u de modem aasluit op ee parallel verbode telefoolij, werkt de modem of het adere aageslote apparaat misschie iet correct. Oder bepaalde omstadighede ka ee dergelijke verbidig leide tot ee te hoge elektrische stroom, waardoor ee storig i het itere modem ka otstaa. Allee tookeuze (DTMF) wordt odersteud. Vóór u de modem gebruikt, moet u het lad selectere waari u de modem gebruikt. De werkwijze voor het selectere va het lad staat i detail beschreve oder Uw modem cofigurere i de Software Gids. 25 Mij modemverbidig is traag De verbidigsselheid va de modem wordt door meerdere factore beïvloed, zoals de ruis op de telefoolij e de compatibiliteit met telefooapparatuur, waaroder faxapparate e adere modems. Als u vermoedt dat de modem iet goed is verbode met adere computermodems, faxapparate of met uw Iteret service provider, cotroleert u het volgede: Laat de telefoomaatschappij cotrolere of de telefoolij vrij is va ruis. Als het probleem te make heeft met faxe, cotroleert u of er gee probleme zij met het faxapparaat dat u belt e of dit faxapparaat compatibel is met faxmodems. Als u probleme hebt om ee verbidig te make met uw Iteret service provider, iformeert u of deze mometeel gee techische probleme odervidt. Als er ee tweede telefoolij beschikbaar is, probeert u de modem via deze lij aa te sluite.

27 Uw computer gebruike Eergiespaarstade gebruike De kleure va het VAIO-lampje e het aa/uit-lampje op de computer geve aa i welke modus de computer zicvh bevidt. VAIO-lampje Aa/uit-lampje Modus Blauw Uit Computer staat i de ormaal-modus Uit Oraje Computer staat i de Stadby-modus Uit Uit Computer is uitgeschakeld of staat i de Slaap-modus 26 Als u de timer wilt istelle om de computer a ee bepaalde periode automatisch i de Stadby-modus of de Slaap-modus te brege, opet u het Cofiguratiescherm. Klik vervolges op Prestaties e oderhoud e pas de istellige bij Eergiebeheer aa.

28 Uw computer gebruike De Stadby-modus gebruike Als u va pla bet de computer gedurede korte tijd (maar iet de hele acht) iet te gebruike, kut u de computer i de Stadby-modus brege i plaats va de computer geheel uit te schakele. I de Stadby-modus verbruikt de computer mider eergie. De ormale werkstad ka sel worde hersteld. Als u de Stadby-modus hadmatig wilt activere, gaat u als volgt te werk: 1 Sla alle geopede documete op, sluit alle toepassige af e verbreek idie va toepassig de Iteret-verbidig. 2 Selecteer de optie Computer uitschakele i het meu Start i de taakbalk. Of druk op <Alt>+<F4> om het dialoogvester Computer uitschakele te opee. 3 Selecteer Stadby-modus. De Stadby-modus wordt geactiveerd. Dit is te zie aa de oraje kleur va het aa/uit-lampje. Om terug te kere aar de ormaal-modus, drukt u op ee willekeurige toets va het toetsebord. U kut Widows geactiveerd late terwijl u de Stadby-modus gebruikt. Als de computer i de Stadby-modus staat, kut u gee discs plaatse. De computer keert uit de Stadby-modus seller terug da uit de Slaap-modus, maar de computer verbruikt i de Stadby-modus ook meer stroom. 27

29 Uw computer gebruike De Slaap-modus gebruike Waeer u uw werk plotselig moet oderbreke, kut u de computer i de Slaap-modus brege. Dakzij deze eergiespaarstad hoeft u de computer iet op de gebruikelijke, tijdrovede maier uit te schakele. Waeer u de computer i de Slaap-modus bregt: wordt de volledige geheugeihoud op de harde schijf opgeslage; worde de moitor e het systeem uitgeschakeld; wordt de computer uitgeschakeld; gaat het aa/uit-lampje uit. Om de Slaap-modus hadmatig te activere, gebruikt u de taakbalk va Widows: 1 Sla de geopede documete op. 2 Selecteer de optie Computer uitschakele i het meu Start. U kut ook ekele male op <Alt>+<F4> drukke totdat het scherm Computer uitschakele wordt weergegeve. 3 I het vester Computer uitschakele houdt u de <Shift>-toets igedrukt totdat de kop Slaapmodus verschijt. 4 Klik op Slaap-modus. De Slaap-modus wordt geactiveerd e de computer wordt uitgeschakeld. Als u wilt terugkere aar de ormaal-modus, drukt u de aa/uit-kop korte tijd i. Het systeem keert u terug aar dezelfde toestad als voor het activere va de Slaap-modus. U kut Widows geactiveerd late terwijl u de Slaap-modus gebruikt. Als u de aa/uit-kop gedurede meer da zes secode igedrukt houdt, wordt de computer volledig uitgeschakeld. Als de computer i de Slaap-modus is, kut u gee discs plaatse. I de Slaap-modus verbruikt de computer mider stroom da i de Stadby-modus, maar de Slaap-modus kost meer tijd. 28

Hardware gids. PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie

Hardware gids. PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-GRV516G

Sony notebook handleiding PCG-GRV516G Soy otebook hadleidig PCG-GRV516G Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-GRS515SP PCG-GRS515M

Sony notebook handleiding PCG-GRS515SP PCG-GRS515M PCG-GRS515SP PCG-GRS515M Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. VGN-FS-serie Gebruikershadleidig VG-FS-serie 2 Ihoud Lees dit eerst... 5 Opmerkig... 5 EERGY STAR... 6 Gegeves over de eigeaar... 6 Welkom... 7 Documetatiepakket... 8 Ergoomische overwegige... 11 Uw VAIO computer gebruike...

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-SRX41P

Sony notebook handleiding PCG-SRX41P Soy otebook hadleidig PCG-SRX41P Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software moge och geheel, och gedeeltelijk worde

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-NV105/PCG-NV109M

Sony notebook handleiding PCG-NV105/PCG-NV109M Soy otebook hadleidig PCG-V105/PCG-V109M Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-NV209 / PCG-NV309

Sony notebook handleiding PCG-NV209 / PCG-NV309 Soy otebook hadleidig PCG-V209 / PCG-V309 Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie Soy otebook Hardware Gids PCG-GRX serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Sony Notebook PCG-C1MHP

Gebruikershandleiding Sony Notebook PCG-C1MHP Gebruikershadleidig Soy otebook PCG-C1MHP Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Sony Notebook handleiding PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK

Sony Notebook handleiding PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK Soy otebook hadleidig PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming.

Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming. Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 1 Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software is oderworpe aa de algemee voorwaarde

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1146) PCV-RS serie (PCV-2246)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1146) PCV-RS serie (PCV-2246) PCV-RZ serie (PCV-1146) PCV-RS serie (PCV-2246) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Lees dit eerst. Opmerking ENERGY STAR. Lees dit eerst. Software gids

Lees dit eerst. Opmerking ENERGY STAR. Lees dit eerst. Software gids Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software is oderworpe aa de algemee voorwaarde

Nadere informatie

Om met Giga Pocket te kunnen werken, moet u de D:\- partitie van de harde schijf gebruiken (bestandssysteem NTFS).

Om met Giga Pocket te kunnen werken, moet u de D:\- partitie van de harde schijf gebruiken (bestandssysteem NTFS). Wat is? Wat is? is ee softwaretoepassig va Soy waarmee u op ee VAIO aaloge televisieprogramma's kut bekijke e opeme die u via de kabel of de atee otvagt. Wilt u ee film opeme terwijl u zelf iet thuis bet?

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-R600HEK

Software op uw Sony notebook PCG-R600HEK Software op uw Soy otebook PCG-R600HEK Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software waarop Soy ee gebruiksrecht verleet als software waarop ee gebruiksrecht wordt verleed door

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K

Software op uw Sony notebook PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K Software op uw Soy otebook PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software waarop Soy ee gebruiksrecht verleet als software waarop ee gebruiksrecht

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

PCG-NV209 PCG-NV209. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm.

PCG-NV209 PCG-NV209. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm. PCG-V209 PCG-V209 Modelaam PCG-V209 1 Modelummer Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cachegeheuge MPEG Grafische kaart Geluid PCG-9C2M Microsoft Widows XP Home

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Software Gids. PCG-GRV serie

Software Gids. PCG-GRV serie PCG-GRV serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 1 Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software is oderworpe aa de

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

PCG-GRX415MK PCG-GRX415MK. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM.

PCG-GRX415MK PCG-GRX415MK. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. 1 Modelummer Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cache geheuge MPEG Grafische kaart Geluid PCG-8A8M Microsoft Widows 2000 Professioal Mobile Itel Petium 4 Processor

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-GRX315MK PCG-GRX316MK PCG-GRX316SK PCG-GRX416SK

Software op uw Sony notebook PCG-GRX315MK PCG-GRX316MK PCG-GRX316SK PCG-GRX416SK Software op uw Soy otebook PCG-GRX315MK PCG-GRX316MK PCG-GRX316SK PCG-GRX416SK Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook. PCG-GRX Serie

Software op uw Sony notebook. PCG-GRX Serie Software op uw Soy otebook PCG-GRX Serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Software Gids. PCG-FX900-serie

Software Gids. PCG-FX900-serie PCG-FX900-serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 1 Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software is oderworpe aa

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershadleidig Satellite C650/C650D Satellite Pro C650/C650D computers.toshiba-europe.com Ihoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Voorwoord Algemee voorzorgsmaatregele Aa de slag Cotrolelijst

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-GRV516G

Software op uw Sony notebook PCG-GRV516G Software op uw Soy otebook PCG-GRV516G Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

PCG-GRX315MK PCG-GRX315MK. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM.

PCG-GRX315MK PCG-GRX315MK. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. PCG-GRX315MK PCG-GRX315MK PCG-GRX315MK 1 Modelummer Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cache geheuge MPEG Grafische kaart Geluid PCG-8A3M Microsoft Widows 2000

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-SRX41P

Software op uw Sony notebook PCG-SRX41P Software op uw Soy otebook PCG-SRX41P Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software

Nadere informatie

PCG-GRS515SP PCG-GRS515SP. Specificaties. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm. L2-cache geheugen MPEG

PCG-GRS515SP PCG-GRS515SP. Specificaties. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm. L2-cache geheugen MPEG Specificaties Modelaam 1 Modelummer Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cache geheuge PCG-8E1M Microsoft Widows XP Professioal Mobile Itel Petium 4 Processor

Nadere informatie

PCG-GRX315D / PCG-GRX315E

PCG-GRX315D / PCG-GRX315E PCG-GRX315D / PCG-GRX315E PCG-GRX315D / PCG-GRX315E Modelaam PCG-GRX315D PCG-GRX315E 1 Modelummer PCG-8A5M PCG-8A4M Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cache

Nadere informatie

Ahrend 220. Instructies voor gebruikers. Ahrend. Always ready for things to come

Ahrend 220. Instructies voor gebruikers. Ahrend. Always ready for things to come Ahred 220 Istructies voor gebruikers Ahred. Always ready for thigs to come Zithoogte De juiste zithoogte bepaalt u als uw oder- e bovebee ee hoek vorme va 90. Zorg ervoor dat u gee grote druk voelt op

Nadere informatie

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database Productfiche RoadByte eid FileMaker plugi eid kaarte ileze vauit uw FileMaker database RoadByte Solutios stelt het RoadByte eid FileMaker plugi product voor. Hiermee gebruikt u de gegeves va de igebrachte

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

PCG-NV105 PCG-NV105. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm.

PCG-NV105 PCG-NV105. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm. PCG-V105 PCG-V105 PCG-V105 1 Modelummer Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cachegeheuge MPEG Grafische kaart Geluid PCG-9D7M Microsoft Widows XP Home Editio

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-R600MF/PCG-R600HFP/PCG-R600HFPKIT

Software op uw Sony notebook PCG-R600MF/PCG-R600HFP/PCG-R600HFPKIT Software op uw Soy otebook PCG-R600MF/PCG-R600HFP/PCG-R600HFPKIT Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde.

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-S-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-S-serie Gebruikershadleidig pc VG-S-serie 2 Ihoud Voor gebruik...6 Opmerkig...6 EERGY STAR...7 Documetatie...8 Ergoomische overwegige...11 Aa de slag...13 De lampjes...14 Ee stroombro aasluite...15 De batterij

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

De basis cursus scripting in AutoCAD voor studenten van. de Sacrale Kunst van Luiheid Les 2 2004 Joop F. Moelee

De basis cursus scripting in AutoCAD voor studenten van. de Sacrale Kunst van Luiheid Les 2 2004 Joop F. Moelee Aha, daar zij jullie weer. Heb je al tijd over? Al lekker lui achterovergehage met je voete op het bureau e lurked aa ee blikje bier terwijl je computer al het werk voor je doet? Da gaa we u verder. De

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet Nieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Full Pack Vast belle, mobiel belle e iteret i éé I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud 155. Nederlands

Inhoud. Inhoud 155. Nederlands Ihoud Ileidig... 157 Eerste stappe... 169 SecureFiger Figerprit Idetificatio Basic Utility... 175 SecureFiger Figerprit BIOS Utility... 183 BIOS LOCK by Figerprits istallere... 189 Probleme oplosse...

Nadere informatie

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN WAAR BESTAAT NAZORG UIT? U Strauma-implatate heeft ee of meer otbreke zij ee more ta of optie kieze e voor heeft het gekoze vervage voor va ee ta behalig e kieze

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

Hardware gids. PCG-K serie

Hardware gids. PCG-K serie PCG-K serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 1 2004 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald

Nadere informatie

Hardware gids. PCG-GRT serie

Hardware gids. PCG-GRT serie PCG-GRT serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 1 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

HENCO INSTALLATIEHANDLEIDING COMPOSIET VERDELER MET POMPGROEP

HENCO INSTALLATIEHANDLEIDING COMPOSIET VERDELER MET POMPGROEP HENCO NSTALLATEHANDLEDNG COMPOSET VERDELER MET POMPGROEP Composiet verdeler met pompgroep troductie De composiet verdeler met pompgroep wordt gebruikt om het medium i istallaties voor vloerverwarmig e

Nadere informatie

5.1 Installeren algemeen

5.1 Installeren algemeen 5.1 Istallere algemee Het toestel wordt stekkerklaar geleverd. Bij plaatsig va het toestel moete de wateraasluitige e de systeemluchtkaale aa de uitblaaszijde worde geïstalleerd. Als de Ela 4 i combiatie

Nadere informatie

HP Notes. 21 februari 2002

HP Notes. 21 februari 2002 HP Notes 21 februari 2002 Dit bestand bevat recente informatie over de notebook-pc van HP. De volgende onderwerpen komen aan bod:! Dvd's en videobestanden afspelen! Een tv-toestel gebruiken als monitor!

Nadere informatie

Regelingen ten behoeve van decentrale units.

Regelingen ten behoeve van decentrale units. Regelige te behoeve va decetrale uits. Wat is er aders t.o.v. ee regelig voor ee cetrale istallatie? Eigelijk helemaal iets! Het product is leided e daarmee bepaled voor de greze waarbie de istallatie

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie