Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)"

Transcriptie

1 PCV-RS serie (PCV-2236)

2 Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig iet geheel of gedeeltelijk worde gekopieerd, vertaald of omgezet i machieleesbare vorm. Soy Corporatio biedt gee garaties met betrekkig tot deze hadleidig, de software of adere iformatie die hieri wordt gegeve e wijst met betrekkig tot deze hadleidig, de software e de adere iformatie uitdrukkelijk alle impliciete garaties voor verhadelbaarheid of geschiktheid voor ee bepaald doel va de had. I gee ekel geval is Soy Corporatio aasprakelijk voor icidetele schade, gevolgschade of speciale schade, ogeacht of deze voorkomt uit ee orechtmatige daad, cotract of aderszis, voortvloeied uit of i verbad met deze hadleidig, de software of de overige iformatie die zich hieri bevidt of het gebruik daarva. Macrovisio: dit product omvat techologie voor auteursrechtebeschermig die wordt beschermd door patete i de Vereigde State e adere rechte op itellectuele eigedom. Het gebruik va deze techologie diet te worde geautoriseerd door Macrovisio e is uitsluited bedoeld voor thuisgebruik of adere beperkte toepassige, tezij aders beschikt door Macrovisio. Het is verbode deze software te decompilere of te disassemblere. I de hadleidig zij de aaduidige e iet gebruikt. Soy Corporatio behoudt zich het recht voor zoder voorafgaade keisgevig wijzigige aa te brege i deze hadleidig of de iformatie die deze bevat. Op de hier beschreve software zij de voorwaarde va ee afzoderlijke licetieovereekomst va toepassig. De illustraties i deze hadleidig zij mogelijk iet va toepassig op uw computer. Raadpleeg het iformatieblad Specificaties (Specificatios) voor iformatie over de exacte cofiguratie va uw VAIO.

3 Lees dit eerst EERGY STAR Als EERGY STAR-parter heeft Soy vastgesteld dat dit product voldoet aa de EERGY STAR-richtlije voor efficiët eergieverbruik. EERGY STAR is ee iteratioaal programma met het oogmerk ee zuiig gebruik va eergie te bevordere bij de toepassig va computers e adere katoorapparatuur. Dit programma odersteut de otwikkelig e de verbreidig va producte met fucties die het eergiegebruik op effectieve wijze terugdrige. Het is ee ope systeem waaraa bedrijve vrijwillig kue deeleme. Het programma richt zich met ame op apparate voor gebruik op katoor, zoals computers, beeldscherme, priters, faxe e kopieerapparate. De orme e het beeldmerk va het EERGY STAR-programma zij i alle lade gelijk. 2 EERGY STAR is ee gedepoeerd hadelsmerk i de Vereigde State. Milieu-iformatie Gee halogeehoudede vlamvertragers gebruikt i systeemkast. Schokbrekers va golfkarto gebruikt bij de verpakkig. otities Het serieummer e het modelummer bevide zich aa de achterzijde va de Soy computer. oteer deze ummers e vermeld deze waeer u VAIO-Lik belt. Zie ook het gedrukte documet Specificaties (Specificatios).

4 Lees dit eerst Veiligheidsiformatie Algemee Het opee va de eeheid, om welke rede da ook, ka leide tot schade die iet door de garatie wordt gedekt. Ter voorkomig va elektrische schokke mag u de behuizig iet opee. Laat reparaties uitsluited uitvoere door deskudig persoeel. Ter voorkomig va het gevaar va brad of elektrische schokke mag de VAIO computer iet worde blootgesteld aa rege of vocht. Als u ee gaslek wilt melde, mag u ooit ee modem of telefootoestel i de buurt va het gaslek gebruike. Gebruik de modem iet tijdes hevig oweer. Het gebruikte stopcotact moet zich i de abijheid va de apparatuur bevide e moet gemakkelijk toegakelijk zij. Verplaats de computer iet terwijl deze i de Stadby-modus staat. De magetische eigeschappe va bepaalde voorwerpe kue erstige gevolge hebbe voor de harde schijf. Hierbij kue gegeves op de harde schijf verlore gaa e ka de werkig va de computer verstoord worde. Plaats de computer ooit op of abij voorwerpe die ee magetisch veld producere, zoals: televisies luidsprekers magete e magetische motagebeugels. 3

5 Lees dit eerst Audio/video Geluid e beeld kue vervormd rake als u deze apparatuur te dicht i de buurt plaatst va apparatuur die elektromagetische stralig uitzedt. Coectiviteit 4 Istalleer ooit modem- of telefookabels tijdes hevig oweer. Istalleer ooit telefooaasluitige op vochtige plaatse, tezij de aasluitig hiervoor speciaal bedoeld is. Wees voorzichtig bij het istallere of aapasse va telefoolije. Als u de VAIO computer geheel va de stroomtoevoer wilt afsluite, verwijdert u het etsoer. Zorg ervoor dat het stopcotact altijd gemakkelijk toegakelijk is. Optische schijf Het gebruik va optische apparatuur ka oogbeschadigig veroorzake. Aagezie de i dit product gebruikte laserstraal schadelijk is voor de oge, mag de behuizig va de optische schijf iet worde geoped. Reparaties moge uitsluited door hiertoe bevoegd persoeel worde uitgevoerd. Waeer de optische schijf geoped is, is er sprake va zichtbare e ozichtbare stralig. Vermijd directe blootstellig aa de laserstraal. De optische schijve zij geclassificeerd als CLASS 1 LASERPRODUCTE e voldoe aa de veiligheidsorm E voor laserproducte. Uitsluited gekwalificeerde medewerkers va Soy moge aa dit product reparaties e oderhoud uitvoere. Ojuiste reparaties kue leide tot gevaarlijke situaties. CLASS 1 LASER PRODUCT TO E

6 Lees dit eerst Voorschrifte Soy verklaart hierbij dat dit product voldoet aa de basiseise e adere relevate voorzieige va de Europese richtlij 1999/5/EG met betrekkig tot radioapparatuur e telecommuicatietermials. 5 Verklarig va overeestemmig De Europese Uie streeft aar ee vrij verkeer va goedere op de itere markt e aar het opheffe va techische belemmerige voor de hadel. Dit streve heeft geleid tot verschillede EU-richtlije waari va fabrikate wordt gevraagd dat hu producte voldoe aa ee aatal essetiële stadaarde. Fabrikate zij verplicht het CE-keurmerk te plaatse op de producte die ze op de markt brege e om ee Verklarig va overeestemmig (Declaratio of Coformity, DoC) op te stelle. Deze verklarige zij i eerste istatie bedoeld voor de toezichthouders op de markt, als bewijs dat de producte aa de vereiste stadaarde voldoe. Daaraast publiceert Soy de Verklarige va overeestemmig als service aa oze klate op de website U kut i het tekstvak ee modelaam type om te zoeke aar alle Verklarige va overeestemmig voor ee specifiek product. Vervolges wordt ee overzicht weergegeve va de desbetreffede documete, die u evetueel kut dowloade. B: de beschikbaarheid va verklarige is afhakelijk va de ihoud va de EU-richtlije e de specificaties va de afzoderlijke producte. Dit product voldoet aa E Klasse B e E voor gebruik i de volgede omgevige: thuisgebruik, commercieel e licht idustrieel. Dit product is getest e voldoet aa de limiete die zij vastgelegd i de EMC-richtlij voor het gebruik va aasluitkabels korter da 3 meter (9,8 ft). Lees het iformatieblad met modemvoorschrifte voordat u de igebouwde modem i gebruik eemt.

7 Lees dit eerst Verwijdere va de itere back-up batterij Uw Soy VAIO computer is voorzie va ee itere reservebatterij voor het geheuge (systeemkaartbatterij), die ormaal gesproke tijdes de levesduur va de computer iet vervage hoeft te worde. Als u de batterij wilt vervage, raadpleegt u VAIO-Lik voor meer iformatie: Houd batterije buite bereik va kidere. Zorg voor ee goede verwerkig va lege batterije. I sommige lade is het verbode batterije bij het huis- of bedrijfsafval te depoere. Gebruik hiervoor het opebare izamelsysteem. Gooi de batterij iet weg, maar lever deze i als klei chemisch afval (KCA). Lever het apparaat aa het eide va het levesduur i voor recyclig, de batterij zal da op correcte wijze verwerkt worde. 6 Verwijdere va de AA-batterije Afhakelijk va het model, is uw computer voorzie va ee afstadbedieig. De afstadbedieig maakt gebruik va twee AA-batterije. Voor iformatie over het plaatse va batterije raadpleegt u de hadleidig Giga Pocket i VAIO Ifo Cetre. Raak beschadigde of lekkede batterije iet met de blote had aa. Zorg ervoor dat u lege batterije op korte termij e op de juiste wijze bij het afval depoeert. Batterije kue otploffe of lekke waeer u deze opieuw oplaadt, i het vuur werpt, combieert met adere soorte batterije of verkeerd istalleert. Houd batterije buite bereik va kidere.

8 Lees dit eerst I sommige lade is het verbode batterije bij het huis- of bedrijfsafval te depoere. Gebruik hiervoor het opebare izamelsysteem. 7

9 Welkom Welkom Gefeliciteerd met de aaschaf va uw Soy VAIO computer. Soy heeft ultramodere techologieë op het gebied va audio, video, computers e commuicatie samegebracht i ee geavaceerde persoal computer. Dit zij de belagrijkste voordele: Uitmutede prestaties. Dubbele optische schijf: geiet va de vrijheid va twee optische schijve. Soy kwaliteit voor audio e video: de geavaceerde grafische kaart e de krachtige extere stereoluidsprekers stelle u i staat gebruik te make va de moderste multimediatoepassige, games e etertaimetsoftware. Multimediafucties: geiet va audio- e video-cd's e DVD's, of eem deze zelf op. Giga Pocket*: profiteer va de ieuwe Giga Pocket-techologie, waarmee u televisie kut kijke e uw favoriete programma's digitaal e via de afstadbedieig kut opeme. Soy Memory Stick-aasluitig: met behulp va dit compacte digitale opslagmedium kut u eevoudig afbeeldige, geluide, gegeves e tekst uitwissele tusse camera's, computers e adere soorte apparate. Compatibiliteit: uw computer biedt odersteuig voor Memory Stick, USB 2.0, i.lik, CompactFlash e SmartMedia. Widows XP: uw systeem is voorzie va het ieuwste besturigssysteem va Microsoft. Uitstekede klateservice: bij probleme met de computer bezoekt u de website VAIO-Lik voor iformatie over mogelijke oplossige: Alvores cotact op te eme met VAIO- Lik, wordt u verzocht eerst zelf te probere het probleem op te losse door het raadplege va deze hadleidig, de gedrukte hadleidig Probleemoplossig of de hadleidige e Help-bestade bij de desbetreffede radapparatuur of software. 8 * iet op alle modelle beschikbaar. Raadpleeg het vel met Specificaties (Specificatios) voor meer iformatie.

10 Welkom Documetatiepakket De documetatie bestaat uit iformatie i drukvorm e gebruikershadleidige die u op de computer kut leze. Deze hadleidige vidt u i VAIO Ifo Cetre op de VAIO Herstel e Documetatie Disc of op ee speciale disc. 9 Gedrukte documetatie De gedrukte documetatie bestaat uit: De brochure Gettig Started, met ee bekopte beschrijvig va de ihoud va de doos e iformatie over de istallatie va de computer; Het blad Specificaties (Specificatios), met ee tabel met productspecificaties, ee lijst met meegeleverde software e op de achterkat ee hadleidig voor de istallatie va de VAIO; De hadleidig Probleemoplossig e De VAIO Herstel e Documetatie Disc gebruike, waar u oplossige vidt voor veel voorkomede probleme, ee uitleg va fuctie e gebruik va de meegeleverde VAIO disc, alsmede iformatie over VAIO-Lik; Ee iformatieblad over tweetalige besturigssysteme (iet va toepassig op alle lade/ modelle); De Soy garatievoorwaarde; Ee iformatieblad met veiligheidsvoorschrifte; Ee iformatieblad met veiligheidsvoorschrifte voor de modem.

11 Welkom iet-gedrukte documetatie De documetatie die via VAIO Ifo Cetre of op ee speciale disc beschikbaar is, omvat de volgede hadleidige: De (deze hadleidig). De Software Gids, met korte beschrijvige va de softwarefucties die beschikbaar zij bij VAIO systeme. Afhakelijk va het model: De hadleidig Giga Pocket, met uitleg over de maier waarop u televisie e video kut weergeve op de computer. De hadleidig etwork Media Receiver, waari u leest hoe u audio-, video- e fotobestade kut weergeve die op ee adere computer zij opgeslage. 10 Adere broe Raadpleeg de Help-bestade va de software die u gebruikt, voor meer iformatie over fucties e probleemoplossig. Bezoek voor olie zelfstudiegidse over specifieke VAIO software.

12 Welkom Ergoomische overwegige Probeer zoveel mogelijk rekeig te houde met de oderstaade ergoomische overwegige bij het gebruik va uw ieuwe computer, zowel thuis als op katoor: 11

13 Welkom Plaatsig va toetsebord e muis: plaats het toetsebord recht voor u (1). Houd uw oderarme tijdes het gebruik va toetsebord of muis horizotaal, met de polse i ee eutrale e comfortabele houdig (2), dus iet oder ee schuie hoek. Laat uw bovearme op ee atuurlijke maier aar beede hage. Gebruik de hadpalmsteu slechts kort, om uw polse te otspae waeer u iet aa het type bet. Plaats de muis op dezelfde afstad als het toetsebord e gebruik uw hele arm om de muis te bewege. Positie e kijkhoek va de moitor: plaats het beeldscherm op ee comfortabele afstad (3). Zorg ervoor dat het scherm zich op ooghoogte of iets daaroder bevidt. Gebruik de katelfuctie va het scherm, idie beschikbaar, om de beste stad te vide. U kut de oogbelastig e de vermoeidheid beperke door de moitor i de juiste stad te katele. Vergeet iet de helderheid va het scherm i te stelle op ee geschikte waarde. Als u ee CRT-scherm gebruikt, zorgt u ervoor dat de verversigsfrequetie op ee voldoede hoge waarde is igesteld (miimaal 75 Hz). Meubilair e zithoudig: gebruik ee stoel met ee goede rugleuig (4). Stel de zithoogte va de stoel zodaig i dat uw voete plat op de vloer staa. Evetueel kut u ee voetsteu gebruike voor extra comfort. Ga i ee otspae houdig rechtop zitte e leu iet voorover of te ver aar achtere. Verlichtig: kies ee locatie waar gee sprake is va reflectie op het scherm als gevolg va rame of lampe. Gebruik idirecte verlichtig om te voorkome dat er heldere pute i het scherm worde weerkaatst. U kut hulpmiddele aaschaffe waarmee u de reflectie va het scherm kut beperke. Ee goede verlichtig draagt bij aa uw werkcomfort e productiviteit. Vetilatie: zorg ervoor dat er miimaal 25 cm ruimte overblijft aa de achterkat e aa de zijkate va de hoofdeeheid (5). Te slotte: zorg ervoor dat u regelmatig pauzeert tijdes het werke met de computer. Overmatig computergebruik ka ee belastig vorme voor spiere e peze. 12

14 Uw computer gebruike Uw computer gebruike adat u de iformatie i de hadleidig Gettig Started e op het vel met Specificaties (Specificatios) hebt doorgeleze e opgevolgd, kut u de computer veilig e zoder probleme i gebruik eme. Lees verder om te otdekke hoe u optimaal kut profitere va alle voordele va uw VAIO computer. De computer veilig uitschakele (pagia 14) Het toetsebord gebruike (pagia 15) De TV-fuctie gebruike (pagia 16) De muis gebruike (pagia 17) De optische schijve gebruike (pagia 19) Het diskettestatio gebruike (pagia 23) De modem gebruike (pagia 24) Eergiespaarstade gebruike (pagia 26) Kaartsleuve gebruike (pagia 29) Uitbreidigsmogelijkhede (pagia 37) 13

15 Uw computer gebruike De computer veilig uitschakele Het is belagrijk dat u de computer op de juiste maier uitschakelt, zodat er gee gegeves verlore gaa die og iet ware opgeslage. Om de computer uit te schakele, gaat u als volgt te werk: 1 Schakel alle radapparate uit die op de computer zij aageslote. 2 Klik op de kop Start. 3 Klik op Computer uitschakele. Het vester Computer uitschakele wordt weergegeve. 4 Klik op Uitschakele. 5 Geef gehoor aa evetuele waarschuwige over het opslaa va documete of over het wachte op adere gebruikers e wacht tot de computer automatisch uitschakelt. Het aa/uit-lampje gaat uit. Raadpleeg de gedrukte hadleidig Probleemoplossig als er probleme zij bij het afsluite va de computer. 14

16 Uw computer gebruike Het toetsebord gebruike Uw computer beschikt over ee VAIO toetsebord. De fucties zij vrijwel hetzelfde als bij ee ormaal toetsebord, maar er zij ekele extra fucties die u misschie og iet ket. Voor meer iformatie over de stadaardtoetse bezoekt u het Widows Help ad Support Ceter. De VAIO-Lik website (www.vaio-lik.com) bevat eveees iformatie over het gebruik va het toetsebord. 15 Idicatielampjes Lampje Aa Uit um Lock Dit lampje bradt waeer de cijfertoetse i het Het lampje bradt iet waeer de alfaumerieke toetseblok actief zij. toetse i het toetseblok actief zij. Caps Lock Scroll Lock Seltoetse gebruike Als dit lampje bradt, worde de letters die u typt i hoofdletters weergegeve. Waeer Caps Lock is igeschakeld, kut u kleie letters type door <Shift> igedrukt te houde. Als dit lampje bradt, verloopt het schuive va iformatie over het scherm op ee afwijkede maier (dit geldt allee voor bepaalde toepassige). Als dit lampje iet bradt, worde de igetypte letters als kleie letters weergegeve (tezij u <Shift> igedrukt houdt). Als het lampje iet bradt, verschuift de iformatie op het scherm op de ormale maier. Afhakelijk va het toetsebord dat bij uw computer is geleverd, kut u met behulp va seltoetse bepaalde programma's starte zoder dat u op de bijbehorede selkoppelig op het bureaublad hoeft te klikke. U gebruikt de seltoetse eevoudigweg door erop te drukke. U kut VAIO Actio Setup gebruike om de fucties va de seltoetse te wijzige. Alle seltoetse zij programmeerbaar.

17 Uw computer gebruike De TV-fuctie gebruike Afhakelijk va het model*, is uw computer voorzie va ee TV-tuerkaart. I combiatie met de toepassig Giga Pocket va Soy kut u met deze tuerkaart het volgede doe: Aaloge televisieprogramma's via de kabel of de atee bekijke, opeme e afspele met behulp va de afstadbedieig. Aaloge video e audio digitalisere via de igage voor S-video, samegestelde video of audio. Videofragmete behere of bekijke e meerdere mappe make. Ee timer istelle om televisiekaale herhaaldelijk op te eme. Televisie uitgesteld bekijke (time-shiftig). Uw opgeome televisiedata via Etheret (of ee WLA) aar adere computers uitzede (streamig). Videofragmete exportere aar MPEG2-, MPEG1- e (DVI) AVI-bestade. Soy ka de streamig va opgeome televisiedata iet garadere idie deze ee bepaald kwaliteitsiveau te bove gaat. Voor meer iformatie over het werke met Giga Pocket e de afstadbedieig raadpleegt u de speciale o lie hadleidig i VAIO Ifo Cetre of de Help-bestade va de betreffede software. 16 * Raadpleeg het vel met Specificaties (Specificatios) voor meer iformatie.

18 Uw computer gebruike De muis gebruike Met de VAIO wielmuis kut u de muiswijzer op verschillede maiere besture. Met behulp va de koppe e het muiswiel kut u objecte op het scherm aawijze, selectere, slepe e schuive. De muis odersteut de volgede fucties: 17 Fuctie aawijze klikke dubbelklikke rechts klikke slepe e eerzette schuive Actie Beweeg de muis over ee plat oppervlak om de muiswijzer op ee item of object te plaatse. Druk de likermuiskop (1) eemaal i. Druk de likermuiskop tweemaal kort achter elkaar i. Druk de rechtermuiskop (2) eemaal i. I veel toepassige opet u hiermee ee cotextafhakelijk selmeu. Houd de likermuiskop igedrukt terwijl u de muis verplaatst. Laat de muiskop los waeer u het object wilt eerzette. Draai aa het middewiel (3) om éé pagia omhoog of omlaag te schuive. Of druk het wiel eemalig i om de schuifactie vast te zette e regel de bewegig vervolges door de gehele muis te verplaatse (de schuiffuctie is allee beschikbaar i toepassige die deze fuctie odersteue). U kut de selheid va de muiswijzer e adere fucties istelle via het dialoogvester Eigeschappe voor muis. Om dit dialoogvester te opee, gaat u aar het Cofiguratiescherm e daara selecteert u achtereevolges Priters e adere hardware e Muis.

19 Uw computer gebruike De muis istelle voor likshadig gebruik Om de muis te cofigurere voor likshadige gebruikers, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op Start, selecteer Cofiguratiescherm e klik vervolges op Priters e adere hardware. 2 Klik op het muispictogram. Het dialoogvester Eigeschappe voor muis wordt weergegeve. 3 Selecteer op het tabblad Koppe de optie Primaire e secudaire kop omwissele. 4 Klik op OK. Hiermee hebt u de muisistellige gewijzigd. 18

20 Uw computer gebruike De optische schijve gebruike Uw computer is voorzie va twee afzoderlijke optische schijve. Raadpleeg het vel met Specificaties (Specificatios) voor iformatie over de schijve waarmee uw model is uitgerust. Ee DVD±RW-statio leest e schrijft gegeves op DVD's e CD's. Ee DVD-ROM-statio leest gegeves va DVD's e CD's. Ee CD-RW-statio leest e schrijft gegeves op CD's. Ee CD-ROM-statio leest gegeves va CD's. Om ee disc te plaatse, gaat u als volgt te werk: 1 Zet de computer aa. 2 Druk op de ejectkop om het statio te opee. De klep wordt geoped e de lade schuift aar buite. 3 Plaats ee disc i de lade, met het label aar bove. Zorg ervoor dat de disc zich stabiel i het midde va de lade bevidt. 4 Duw de lade voorzichtig aar bie om deze te sluite. Raadpleeg de hadleidig Probleemoplossig als er probleme zij met het gebruik va discs. 19

21 Uw computer gebruike CD's e DVD's leze e schrijve Om optimale prestaties te behale tijdes het schrijve va gegeves aar ee disc (het zogehete 'brade'), volgt u de oderstaade aabevelige op: Gebruik allee rode discs. Gebruik ooit discs i adere vorme (bijvoorbeeld ster-, hart- of kaartvormig), aagezie de optische schijf hierdoor beschadigd ka rake. Stoot iet tege de computer terwijl er gegeves aar de disc worde geschreve. Voor maximale schrijfselheid deactiveert u het schermbeveiligigsprogramma voordat u met brade begit. Geheugeresidete hulpprogramma's voor de optische schijf kue istabiliteit of gegevesverlies veroorzake. Sluit dergelijke hulpprogramma's af voordat u de disc gaat beschrijve. Als u ee applicatie gebruikt voor het brade va discs, sluit u eerst alle adere programma s af. Raak ooit het oppervlak va de disc aa. Vigerafdrukke e stof op het oppervlak kue schrijffoute veroorzake. Plak ooit etikette of labels op ee disc. Hierdoor raakt de disc oherstelbaar beschadigd. 20

22 Uw computer gebruike DVD's afspele Om tijdes het afspele va DVD's optimale prestaties te behale, volgt u de oderstaade aabevelige op: Sluit alle geopede toepassige af voordat u ee DVD-film afspeelt. U kut DVD's afspele met het programma PowerDVD for VAIO. Als u ee DVD wilt afspele e tegelijkertijd Giga Pocket* wilt gebruike, start u Giga Pocket voordat u PowerDVD for VAIO uitvoert. Schakel ooit over aar ee adere eergiespaarstad terwijl u ee DVD afspeelt. Gebruik gee igebouwde hulpprogramma's voor sellere toegag tot discs, aagezie het systeem hierdoor istabiel ka worde. Zorg ervoor dat het schermbeveiligigsprogramma is uitgeschakeld. Op de DVD is ee regiocode vermeld, die aageeft i welke regio e op welk type speler de disc ka worde afgespeeld. U kut ee DVD allee met dit DVD-statio afspele als op de DVD of op de verpakkig de regiocode 2 (Europa behoort tot regio 2) of de code ALL (alle regio's) is vermeld. Probeer ooit de regio-istellig va het DVD-statio te wijzige. Probleme die voortvloeie uit wijzigige va de regio-istellige va het DVD-statio, valle iet oder de garatie. * iet op alle modelle beschikbaar. Raadpleeg het vel met Specificaties (Specificatios) voor meer iformatie. 21

23 Uw computer gebruike Twee scherme gebruike bij het weergeve va ee DVD-film Als u ee televisie op de computer aasluit, kut u ee DVD-film bekijke terwijl u gewoo met uw computer werkt. Om twee scherme te gebruike e de istellige voor het afspele va DVD's te wijzige, gaat u als volgt te werk: 1 Sluit de televisie op de computer aa, zoals is beschreve i De televisie aasluite (pagia 41). 2 Ga aar het Cofiguratiescherm. 3 Klik op Vormgevig e thema's e klik vervolges op Beeldscherm. Het dialoogvester Eigeschappe voor beeldscherm wordt weergegeve. 4 Klik op het tabblad Istellige. 5 Klik op Geavaceerd. Als het dialoogvester VIDIA GeForce FX... wordt weergegeve, gaat u als volgt te werk: 1. Klik liks op View Display Mode. 2. Schakel het selectievakje Cloe i. 3. Klik liks op Overlay Cotrols. 4. Breg de geweste istellige aa e klik a afloop op OK. 22 Als het dialoogvester ATI RADEO... wordt weergegeve, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het tabblad Displays. 2. Selecteer de optie TV. 3. Klik op het tabblad Overlay. 4. Breg de geweste istellige aa e klik a afloop op OK.

24 Uw computer gebruike Het diskettestatio gebruike Uw VAIO computer is uitgerust met ee diskettestatio. Diskettes plaatse 23 Om ee diskette te plaatse, gaat u als volgt te werk: 1 Houd de diskette met het etiket aar bove. 2 Duw de diskette voorzichtig i het diskettestatio totdat de diskette vastklikt. Diskettes verwijdere Om ee diskette te verwijdere, gaat u als volgt te werk: 1 Wacht totdat het LED-lampje iet meer bradt. 2 Druk de ejectkop i e trek de diskette voorzichtig aar buite. Druk iet op de ejectkop terwijl het LED-lampje bradt, omdat er aders gegevesverlies ka optrede. Probleme met het diskettestatio oplosse Mij diskettestatio ka de diskette iet beschrijve De diskette is beveiligd tege schrijve. Schuif het wisprevetieokje weg of gebruik ee diskette die iet tege schrijve is beveiligd. Cotroleer of de diskette juist i het diskettestatio zit. Misschie is uw diskette beschadigd. Probeer het ogmaals met ee adere diskette.

25 Uw computer gebruike De modem gebruike Uw VAIO computer is uitgerust met ee itere modem. Zoals is beschreve i de hadleidig Gettig Started, gebruikt u de RJ-11 coector om de meegeleverde modemkabel op de telefoolij aa te sluite. Als u de telefoolij hebt aageslote e beschikt over ee aboemet bij ee Iteret service provider, kut u gebruik make va het Iteret om uw computer e software o lie te registrere e om verbidig te make met VAIO-Lik. 24 Probleme met de modem oplosse Mij modem werkt iet of ka gee verbidig make Cotroleer of de telefoolij is aageslote op de computer. Zorg ervoor dat uitsluited de modem op de telefoolij is aageslote. Cotroleer of de telefoolij goed werkt. U kut de lij cotrolere door ee gewoo telefootoestel aa te sluite e te luistere of u ee kiestoo hoort. Cotroleer of het programma wel het juiste telefooummer kiest. De kiesmethode va de modem is misschie iet compatibel met uw telefoolij. De modem werkt misschie iet correct als u via ee telefoocetrale (PABX) belt. Ope Cofiguratiescherm e kies vervolges Telefoo- e modemopties. Cotroleer i het dialoogvester Telefoo- e modemopties of uw modem voorkomt op het tabblad Modems e of de locatie-iformatie op het tabblad Kiesregels correct is. Als het pictogram Telefoo- e modemopties iet wordt weergegeve, klikt u liks op Klassieke weergave. Voor gebruikers i Groot-Brittaië: er wordt ee ladspecifieke telefoostekker met uw VAIO computer meegeleverd, zodat u de telefoolij op de wadcotactdoos kut aasluite. U wordt aagerade de meegeleverde stekker te gebruike, omdat bij gebruik va ee adere stekker de kwaliteit va de verbidig adelig beïvloed ka worde.

26 Uw computer gebruike De computer ka iet worde aageslote op ee muttelefoo. De computer werkt misschie iet goed i ee situatie met meerdere telefoolije of ee telefoocetrale (PBX). Als u de modem aasluit op ee parallel verbode telefoolij, werkt de modem of het adere aageslote apparaat misschie iet correct. Oder bepaalde omstadighede ka ee dergelijke verbidig leide tot ee te hoge elektrische stroom, waardoor ee storig i het itere modem ka otstaa. Allee tookeuze (DTMF) wordt odersteud. Vóór u de modem gebruikt, moet u het lad selectere waari u de modem gebruikt. De werkwijze voor het selectere va het lad staat i detail beschreve oder Uw modem cofigurere i de Software Gids. 25 Mij modemverbidig is traag De verbidigsselheid va de modem wordt door meerdere factore beïvloed, zoals de ruis op de telefoolij e de compatibiliteit met telefooapparatuur, waaroder faxapparate e adere modems. Als u vermoedt dat de modem iet goed is verbode met adere computermodems, faxapparate of met uw Iteret service provider, cotroleert u het volgede: Laat de telefoomaatschappij cotrolere of de telefoolij vrij is va ruis. Als het probleem te make heeft met faxe, cotroleert u of er gee probleme zij met het faxapparaat dat u belt e of dit faxapparaat compatibel is met faxmodems. Als u probleme hebt om ee verbidig te make met uw Iteret service provider, iformeert u of deze mometeel gee techische probleme odervidt. Als er ee tweede telefoolij beschikbaar is, probeert u de modem via deze lij aa te sluite.

27 Uw computer gebruike Eergiespaarstade gebruike De kleure va het VAIO-lampje e het aa/uit-lampje op de computer geve aa i welke modus de computer zicvh bevidt. VAIO-lampje Aa/uit-lampje Modus Blauw Uit Computer staat i de ormaal-modus Uit Oraje Computer staat i de Stadby-modus Uit Uit Computer is uitgeschakeld of staat i de Slaap-modus 26 Als u de timer wilt istelle om de computer a ee bepaalde periode automatisch i de Stadby-modus of de Slaap-modus te brege, opet u het Cofiguratiescherm. Klik vervolges op Prestaties e oderhoud e pas de istellige bij Eergiebeheer aa.

28 Uw computer gebruike De Stadby-modus gebruike Als u va pla bet de computer gedurede korte tijd (maar iet de hele acht) iet te gebruike, kut u de computer i de Stadby-modus brege i plaats va de computer geheel uit te schakele. I de Stadby-modus verbruikt de computer mider eergie. De ormale werkstad ka sel worde hersteld. Als u de Stadby-modus hadmatig wilt activere, gaat u als volgt te werk: 1 Sla alle geopede documete op, sluit alle toepassige af e verbreek idie va toepassig de Iteret-verbidig. 2 Selecteer de optie Computer uitschakele i het meu Start i de taakbalk. Of druk op <Alt>+<F4> om het dialoogvester Computer uitschakele te opee. 3 Selecteer Stadby-modus. De Stadby-modus wordt geactiveerd. Dit is te zie aa de oraje kleur va het aa/uit-lampje. Om terug te kere aar de ormaal-modus, drukt u op ee willekeurige toets va het toetsebord. U kut Widows geactiveerd late terwijl u de Stadby-modus gebruikt. Als de computer i de Stadby-modus staat, kut u gee discs plaatse. De computer keert uit de Stadby-modus seller terug da uit de Slaap-modus, maar de computer verbruikt i de Stadby-modus ook meer stroom. 27

29 Uw computer gebruike De Slaap-modus gebruike Waeer u uw werk plotselig moet oderbreke, kut u de computer i de Slaap-modus brege. Dakzij deze eergiespaarstad hoeft u de computer iet op de gebruikelijke, tijdrovede maier uit te schakele. Waeer u de computer i de Slaap-modus bregt: wordt de volledige geheugeihoud op de harde schijf opgeslage; worde de moitor e het systeem uitgeschakeld; wordt de computer uitgeschakeld; gaat het aa/uit-lampje uit. Om de Slaap-modus hadmatig te activere, gebruikt u de taakbalk va Widows: 1 Sla de geopede documete op. 2 Selecteer de optie Computer uitschakele i het meu Start. U kut ook ekele male op <Alt>+<F4> drukke totdat het scherm Computer uitschakele wordt weergegeve. 3 I het vester Computer uitschakele houdt u de <Shift>-toets igedrukt totdat de kop Slaapmodus verschijt. 4 Klik op Slaap-modus. De Slaap-modus wordt geactiveerd e de computer wordt uitgeschakeld. Als u wilt terugkere aar de ormaal-modus, drukt u de aa/uit-kop korte tijd i. Het systeem keert u terug aar dezelfde toestad als voor het activere va de Slaap-modus. U kut Widows geactiveerd late terwijl u de Slaap-modus gebruikt. Als u de aa/uit-kop gedurede meer da zes secode igedrukt houdt, wordt de computer volledig uitgeschakeld. Als de computer i de Slaap-modus is, kut u gee discs plaatse. I de Slaap-modus verbruikt de computer mider stroom da i de Stadby-modus, maar de Slaap-modus kost meer tijd. 28

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding DU7963 Tweede Editie December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

Bijzondere momenten met de Santa Fe

Bijzondere momenten met de Santa Fe Hyudai Sata Fe Bijzodere momete met de Sata Fe Het is iet meer odig om adere comfortopvattige te hebbe over ee SUV te opzichte va ee klassieke seda of hatchback-uitvoerig. De Hyudai Sata Fe biedt ee

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. HP Officejet 100

Gebruikershandleiding. HP Officejet 100 Gebruikershandleiding HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) Mobile Printer Copyright informatie 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uitgave 2, 1/2014 Kennisgeving van Hewlett- Packard

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 4.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Gedeeld geheugen 7 Magneten en magnetische velden 7

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding Auteursrecht en licentiebepalingen 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie