Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie"

Transcriptie

1 Soy otebook Hardware Gids PCG-GRX serie

2 Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald of omgezet i machiaal leesbare vorm zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig. Soy Corporatio biedt gee garatie met betrekkig tot deze hadleidig, de software of adere hieri opgeome iformatie e wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garaties va de had betreffede de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor ee bepaald doel va deze hadleidig, de software of adere hieri opgeome iformatie. Soy Corporatio is i gee geval aasprakelijk voor icidetele schade, gevolgschade of bijzodere schade, hetzij als gevolg va ee orechtmatige daad, ee overeekomst of om adere redee, die voortvloeit uit of verbad houdt met deze hadleidig, de software of adere hieri opgeome iformatie of het gebruik daarva. 1 Macrovisio: Dit product bevat copyrightbeschermigstechologie die is beschermd door 'method claims' va bepaalde Amerikaase patete e door adere itellectuele-eigedomsrechte die beruste bij Macrovisio Corporatio e adere houders va rechte. Het gebruik va deze copyrightbeschermigstechologie is oderworpe aa de goedkeurig va Macrovisio Corporatio. Deze techologie is uitsluited bestemd voor gebruik thuis of i beperkte krig, tezij Macrovisio Corporatio heeft igestemd met ee ader gebruiksdoel. Terugwerked otsleutele ('reverse egieerig') of disassemblere is iet toegestaa. Soy Corporatio behoudt zich het recht voor op elk momet e zoder voorafgaade keisgevig wijzigige aa te brege aa deze hadleidig of de hieri opgeome iformatie. Het gebruik va de hieri beschreve software is oderworpe aa de bepalige va ee afzoderlijke gebruiksrechtovereekomst.

3 Lees dit eerst Hadelsmerke Soy, Click to DVD, Drag Drop CD+DVD, DVgate, HotKey Utility, ISP Selector, MovieShaker, etwork Smart Capture, PictureGear Studio, SoicStage, Soy otebook Setup, Soy Style Imagig, UI Desig Selector, VAIO Web Phoe, VAIO Edit Compoets, Memory Stick, the Memory Stick logo, VAIO e het VAIO-logo zij hadelsmerke va Soy Corporatio. Widows e Widows XP Professioal zij gedepoeerde hadelsmerke va Microsoft Corporatio. WiDVD for VAIO is ee hadelsmerk va IterVideo, Ic. i.lik is ee hadelsmerk va Soy dat wordt gebruikt om aa te geve dat het product is voorzie va ee IEEE1394-aasluitig. EverQuest is ee gedepoeerd hadelsmerk va Soy Computer Etertaimet America Ic. 2 Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Photoshop Elemets e Adobe Premiere zij hadelsmerke va Adobe Systems Icorporated. QuickTime e het logo va QuickTime zij i licetie gebruikte hadelsmerke. QuickTime is geregistreerd i de Vereigde State e adere lade. RealOe Player is ee hadelsmerk of ee gedepoeerd hadelsmerk va Realetworks, Ic. i de Vereigde State e adere lade. PowerPael is ee hadelsmerk va Phoeix Techologies Ltd. Symatec orto AtiVirus is ee hadelsmerk va Symatec Corporatio. Alle adere ame va systeme, producte e dieste zij hadelsmerke va hu respectieve eigeaars. I de hadleidig zij de hadelsmerksymbole e weggelate.alle adere hadelsmerke zij hadelsmerke va hu respectieve eigeaars. De specificaties kue zoder voorafgaade keisgevig worde gewijzigd.

4 Lees dit eerst EERGY STAR Als EERGY STAR -parter heeft Soy ervoor gezorgd dat dit product i overeestemmig is met de EERGY STAR -richtlije voor ee zuiig eergieverbruik. Het Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program is ee iteratioaal programma dat eergiebesparig bij het gebruik va computers e katoorapparatuur bevordert. Het programma steut de otwikkelig e verkoop va producte die voorzie zij va fucties om het eergieverbruik effectief te reducere. Het is ee ope systeem waaraa hadelaars vrijwillig kue deeleme. Het programma richt zich op katoorapparatuur, zoals computers, beeldscherme, priters, faxapparate e kopieermachies. De stadaarde e logo's va het programma zij dezelfde voor alle deelemede lade. EERGY STAR is ee Amerikaas hadelsmerk. 3

5 Lees dit eerst Veiligheidsiformatie Gegeves over de eigeaar Het serieummer e modelummer staa vermeld aa de oderkat va uw Soy-otebook. Vermeld het model- e serieummer als u cotact opeemt met VAIO-Lik. Waarschuwige Algemee Als u de otebook om welke rede da ook opet, ka dit leide tot schade die iet wordt gedekt door de garatie. Ope de behuizig iet om elektrische schokke te vermijde. De otebook mag ekel worde agekeke door gekwalificeerd persoeel. Stel uw VAIO-otebook iet bloot aa rege of vocht om brad of elektrische schokke te vermijde. Gebruik de modem iet tijdes ee zwaar oweer. Maak gee gebruik va de modem of ee telefoo om ee gaslek te melde als u zich i de abijheid va het lek bevidt. Om de oodstroombatterij te vervage, cotacteert u uw dichtstbijzijde Soy-servicecetrum. Schakel de otebook e alle radapparate uit vóór u ee radapparaat aasluit. Steek het etsoer pas i het stopcotact adat u alle kabels hebt aageslote. Zet de otebook pas aa adat u alle radapparate hebt uitgeschakeld. Verplaats uw computer iet terwijl het systeem zich i Stadby-modus bevidt. Sommige objecte hebbe magetische eigeschappe die erstige gevolge kue hebbe voor de harde schijf. Ze kue de gegeves op de harde schijf wisse e ee defect of storig veroorzake i de otebook. Plaats de otebook iet i de abijheid va of op voorwerpe die ee magetisch veld uitstrale. Het gaat hier vooramelijk om: 4

6 Lees dit eerst tv-toestelle luidsprekers magete magetische armbade. Audio/video Als de otebook zich bevidt i de abijheid va apparatuur die elektromagetische strale uitzedt, is het mogelijk dat het geluid e beeld worde vervormd. 5 Coectiviteit Istalleer modem- of telefoobedradig ooit tijdes ee zwaar oweer. Istalleer ee telefoocotactdoos ooit op ee vochtige plaats, tezij de cotactdoos specifiek hiervoor is otworpe. Wees voorzichtig als u telefoolije istalleert of aapast. Gebruik uw otebook allee met de bijgeleverde etadapter. Als u de etstroom aar de otebook volledig wilt verbreke, trekt u de etadapter uit. Zorg ervoor dat het stopcotact gemakkelijk toegakelijk is. Raak ooit ogeïsoleerde telefoodrade of aasluitpute aa, tezij de stekker va de telefookabel iet i de wadcotactdoos va de telefoo zit. Optische-schijfstatio Ee verkeerd gebruik va de optische compoete i uw otebook ka oogletsels veroorzake. Tracht de otebook iet te demotere, omdat de laserstraal die i de otebook wordt gebruikt schadelijk is voor de oge. De otebook mag ekel worde agekeke door gekwalificeerd persoeel. Er zij zichtbare e ozichtbare stralige als het statio voor optische schijve geoped is: vermijd rechtstreekse blootstellig aa de laserstraal.

7 Lees dit eerst Voorschrifte Soy verklaart hierbij dat dit product i overeestemmig is met de essetiële voorschrifte e adere toepasselijke bepalige va de Europese Richtlij 1999/5/EG (richtlij betreffede radioapparatuur e telecommuicatie-eidapparatuur). Verklarig va overeestemmig De Europese Uie streeft aar ee vrij verkeer va goedere op de itere markt e aar het opheffe va techische belemmerige voor de hadel. Dit streve heeft geleid tot verschillede EU-richtlije waari va fabrikate wordt gevraagd dat hu producte voldoe aa ee aatal essetiële stadaarde. Fabrikate zij verplicht het "CE"-kemerk te plaatse op de producte die ze verkope e om ee Verklarig va overeestemmig (Declaratio of Coformity of DoC) op te stelle. Deze verklarige zij i eerste istatie bedoeld voor de toezichthouders op de markt, als bewijs dat de producte voldoe aa de vereiste stadaarde. Daaraast publiceert Soy als service aa oze klate de Verklarige va overeestemmig op de website U kut i het bovestaade tekstvak ee modelaam type om te zoeke aar alle Verklarige va overeestemmig voor ee specifiek product. Vervolges wordt ee overzicht weergegeve va de desbetreffede documete, die u desgewest kut dowloade. B: de beschikbaarheid va verklarige is afhakelijk va de ihoud va de EU-richtlije e de specificaties va de afzoderlijke producte. 6 Dit product is i overeestemmig met E Klasse B e E voor thuisgebruik, voor commercieel gebruik e voor gebruik i de lichte idustrie. Dit product is getest e i overeestemmig bevode met de beperkige beschreve i de EMC-richtlij voor gebruik va aasluitkabels met ee legte va mider da 3 meter. Het statio voor optische schijve is geclassificeerd als ee LASERPRODUCT VA KLASSE 1 e is i overeestemmig met E , ee veiligheidsorm voor laserproducte. Reparaties e oderhoudswerke moge allee worde uitgevoerd door erkede Soytechici. Slecht uitgevoerde reparaties e ee verkeerd gebruik kue veiligheidsrisico's ihoude. CLASS 1 LASER PRODUCT TO E

8 Lees dit eerst Lees de folder Modemvoorschrifte voor u de igebouwde modem activeert. Afhakelijk va het lad, ka het gebruik va de Wireless LA-fuctioaliteit beperkt of verbode zij. De details over elk lad vidt u i de folder Wireless LA-voorschrifte. De Wireless LA-fuctioaliteit va de PCWA-C150S PC card die wordt geleverd met deze computer, kreeg ee Wi-Fi certificerig e voldoet aa de specificaties izake iteroperabiliteit va de WECA (Wireless Etheret Compatibility Alliace). 7

9 Lees dit eerst Lithium-iobatterij als afval Raak beschadigde of lekkede lithiumiobatterije iet aa met de blote had. Gooi de batterij iet weg, maar lever deze i als klei chemisch afval (KCA). Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt geplaatst. Vervag de batterij uitsluited door hetzelfde of ee gelijkwaardig type, zoals aabevole door de fabrikat. Otdoe u va gebruikte batterije volges de aawijzigige va de fabrikat. De batterij i dit apparaat ka bij ojuiste behadelig gevaar va brad of chemische otbradig veroorzake. De batterij mag iet worde gedemoteerd, verhit bove 60 C (140 F) of verbrad. Otdoe u omiddellijk va gebruikte batterije. Houd batterije uit de buurt va kidere. 8 Itere memory back-up batterij als afval Dit apparaat bevat ee itere memory back-up batterij die iet vervage hoeft te worde tijdes de levesduur va het apparaat. Raadpleeg VAIO-Lik idie deze batterij toch vervage moet worde. De batterij mag allee vervage worde door vakbekwaam servicepersoeel. Gooi de batterij iet weg, maar lever deze i als klei chemisch afval (KCA). Lever het apparaat aa het eide va de levesduur i voor recyclig, de batterij zal da op correcte wijze verwerkt worde.

10 Welkom Welkom Gefeliciteerd met de aakoop va uw Soy VAIO otebook. Soy heeft speerputtechologie op het vlak va audio, video, computertechologie e commuicatie gecombieerd e geïtegreerd i deze uiterst geavaceerde otebook. Wat volgt is slechts ee greep uit de mogelijkhede, fucties e eigeschappe va uw VAIO otebook: Uitzoderlijke prestaties Uw otebook is uitgerust met ee selle processor, ee sel DVD±RW of CD-RW/DVD-ROM-statio (afhakelijk va uw model) e ee itere modem. * Mobiliteit Dakzij de oplaadbare batterij kut u urelag werke zoder etstroom. Sublieme audio- e videokwaliteit Dakzij de hoge resolutie va het LCD-scherm kut u optimaal geiete va geavaceerde multimediatoepassige, spelletjes e etertaimetsoftware. Multimediafucties U kut aar hartelust audio- e video-cd's spele. Itercoectiviteit Uw otebook is voorbereid voor het gebruik va MagicGate Memory Sticks e Etheret- e i.lik -apparate. Memory Stick is het uiversele opslagmedium va Soy. i.lik is ee bidirectioele, digitale iterface voor gegevesuitwisselig. Draadloze techologie - Dakzij de draadloze LA-techologie (IEEE b) op PC Card kut u vrij commuicere, zoders kabels e drade. Widows Uw otebook wordt geleverd met het besturigssysteem Microsoft Widows XP Professioal met Service Pack 1. Commuicatie U heeft toegag tot populaire o lie dieste, kut berichte verzede e otvage, surfe op het Iteret, ez. Uitstekede klateservice Als u probleme hebt met uw otebook, kut u terecht op de website va VAIO-Lik voor mogelijke oplossige: Vóór u cotact opeemt met VAIO-Lik, kut u ee oplossig voor het probleem trachte te vide i de gebruikershadleidig of de hadleidige e Help-bestade va de radapparate of software. * Ultraspeed CD-RW wordt og iet odersteud. 9

11 Welkom Documetatiepakket Uw documetatiepakket omvat zowel gedrukte hadleidige als olie gebruikershadleidige i het VAIO Ifo Cetre op de documetatie-cd-rom. Gedrukte documetatie Het gedrukte deel va de documetatie bestaat uit: Ee brochure Gettig Started. Deze brochure bevat ee bekopte beschrijvig va de items i de doos e aawijzige over hoe u uw otebook istelt; De Specificaties; Ee hadleidig Probleemoplossig. Hieri vidt u alle basisiformatie die u odig hebt om te begie werke met uw otebook, eveals iformatie over het oplosse va probleme e over VAIO- Lik; Ee Applicatie-CD Hadleidig waari uitgelegd wordt waarom e hoe u de laatste systeem herstel Disc moet gebruike. Gebruik dit waeer u de meegeleverde software wil (her)istallere. Uw Soy-garatiebepalige; Ee brochure Veiligheidsvoorschrifte; Ee brochure Draadloze LA-voorschrifte; Ee brochure Kaaalselectie; Ee brochure Modemvoorschrifte. 10 Olie documetatie 1 Gebruikershadleidig va uw Soy-otebook:

12 Welkom Gebruik va uw Soy-otebook legt u uit hoe u de stadaardoderdele va uw otebook gebruikt. I dit deel va de hadleidig komt u ook te wete wat u kut doe met ee Memory Stick met de Draadloze LA-fucties. Radapparate aasluite verklaart hoe u de fuctioaliteit va uw otebook kut uitbreide door diverse radapparate aa te sluite. Odersteuig beschrijft op welke odersteuig u ee beroep kut doe e geeft tips i verbad met het oplosse va probleme. Voorzorgsmaatregele geeft iformatie e advies over het gebruik va uw otebook. Woordelijst bevat ee verklarig va terme die i deze hadleidig worde gebruikt. 2 Raadpleeg de Softwarehadleidig voor iformatie over de bijgeleverde software e de Soytoepassige. Software op uw Soy computer bevat ee bekopte beschrijvig va de fucties va de software die vooraf is geïstalleerd op uw otebook. Videosoftware gebruike verklaart hoe u videosoftware va Soy gebruikt: DVgate, MovieShaker e Smart Capture. Audiobestade behere met SoicStage verklaart hoe u MP3-, WMA- e WAV-bestade coverteert aar ATRAC3-bestade. PictureGear Studio gebruike beschrijft hoe u optimaal plezier kut beleve aa foto's die werde gemaakt met ee digitale camera. Uw computer aapasse legt uit hoe u de otebook e het eergiebeheer istelt. Toepassige istallere e bijwerke verklaart hoe u ee softwaretoepassig istalleert, opstart of de istallatie erva ogedaa maakt. Stuurprogramma's behere verklaart hoe u ee stuurprogramma istalleert, bijwerkt of de istallatie erva ogedaa maakt. De herstel-disc(s) gebruike beschrijft hoe u het systeem e de toepassige kut herstelle. 11

13 Welkom Werke met gepartitioeerde statios beschrijft wat u kut doe met gepartitioeerde statios. 3 I de VAIO-Lik Olie Service Gids vidt u alle iformatie over VAIO-Lik die u odig hebt, iclusief telefooummers e adresse voor elk lad. 4 Raadpleeg de Olie Help va de gebruikte software voor gedetailleerde iformatie over de fucties e het oplosse va probleme. 5 Raadpleeg de hadleidig Sel starte va Microsoft voor meer iformatie over Widows. 6 Surf aar voor o lie iteractieve hadleidige over uw favoriete VAIO-software. 12

14 Welkom Uw otebook e het toebehore De doos bevat de volgede hardware items*: 13 1 otebook 6 Compartimetbeveiligig 2 Herstel-Disc(s) 7 Telefoostekker (ladspecifiek) 3 Documetatiepakket 8 Telefookabel 4 etadapter 9 etsoer 5 Oplaadbare batterij 10 Optisch statio 11 Draadloze LA PC Card * Zie het gedrukte documet Specificaties.

15 Welkom Ergoomische overwegige U zult uw otebook waarschijlijk op verschillede plaatse gebruike. Idie mogelijk houdt u het best rekeig met de volgede ergoomische overwegige die zowel betrekkig hebbe op gewoe als draagbare computers: 14 Positie va de otebook Plaats de otebook direct voor u (1). Houd uw oderarme horizotaal (2), met uw polse i ee eutrale, comfortabele positie (3) als u het toetsebord, de touchpad of de muis gebruikt. Houd uw bovearme otspae aast uw bovelichaam. Las af e toe ee pauze i tijdes het gebruik va de otebook. Als u te veel met de otebook werkt, kut u uw spiere of peze overbelaste.

16 Welkom Meubilair e houdig Gebruik ee stoel met ee goede rugsteu. Stel de hoogte va de stoel zo i dat uw voete plat op de grod staa. Gebruik ee voetbakje als u daar comfortabeler mee zit. eem ee otspae houdig aa, houd uw rug recht e eig iet te ver aar vore (rode rug) of aar achtere. Gezichtshoek t.o.v. het scherm Katel het scherm tot u de optimale gezichtshoek vidt. Dit is mider belasted voor uw oge e spiere. Stel ook de helderheid va het scherm optimaal i. Verlichtig Zorg ervoor dat het zolicht of kustlicht iet direct ivalt op het scherm om reflectie e schitterig te vermijde. Werk met idirecte verlichtig om lichtvlakke op het scherm te vermijde. U kut ook ee schermfilter kope om de schitterig te reducere. Met de juiste verlichtig werkt u iet allee comfortabeler, maar ook efficiëter. Opstellig va ee extere moitor Als u ee extere moitor gebruikt, plaatst u deze op ee comfortabele gezichtsafstad. Plaats het scherm op ooghoogte of iets lager als u vlak voor de moitor zit. 15

17 Uw otebook gebruike Uw otebook gebruike Dit deel beschrijft hoe u begit te werke met uw otebook e hoe u de itere e extere apparate va uw otebook gebruikt. Locatie va besturigselemete e coectors (pagia 17) Aasluite op ee stroombro (pagia 22) Uw otebook starte (pagia 30) Uw otebook afsluite (pagia 31) Gebruik va het toetsebord (pagia 32) Gebruik va de touchpad (pagia 37) Gebruik va PC Cards (pagia 38) De draadloze LA PC Card gebruike (pagia 41) Gebruik va Memory Sticks (pagia 46) Gebruik va de modem (pagia 56) Gebruik va eergiebesparede modi (pagia 58) Het DVD±RW of CD-RW/DVD-ROM-statio gebruike (pagia 61) De compartimetbeveiligig gebruike (pagia 64) 16

18 Uw otebook gebruike Locatie va besturigselemete e coectors Rechterkat 17 1 Batterijcompartimet (pagia 23) 2 Harde schijf (pagia 36) 3 Vetilatiesleuf / 4 Hoofdtelefoocoector (pagia 76) 5 Microfoocoector (pagia 77) 6 USB-poort (pagia 79) Dek de vetilatiesleuf iet af als u met de otebook werkt.

19 Uw otebook gebruike Likerkat 18 1 Memory Stick -sleuf (pagia 46) 2 USB-poort (pagia 79) 3 i.lik (IEEE1394) S400-poort (pagia 84) 4 PC Card-sleuve (pagia 38) 5 Multifuctioeel compartimet (voor compartimetbeveiligig of tweede batterij met compartimetbeveiligig of verwisselbaar optisch statio) (pagia 64) (pagia 27) (pagia 61)

20 Uw otebook gebruike Voorkat 19 1 Memory Stick -lampje (pagia 35) 2 um Lock-lampje (pagia 35) 3 Caps Lock-lampje (pagia 35) 4 Scroll Lock-lampje (pagia 35) 5 Stroomlampje (pagia 35) 6 Lampje va batterij 1 (pagia 35) 7 Lampje va batterij 2 (pagia 35) 8 Harde-schijflampje (pagia 35) 9 LCD-scherm (pagia 36) 10 Toetsebord (pagia 32) 11 Luidsprekers (pagia 36) 12 Koppe Liks/Rechts (pagia 37) 13 Touchpad (pagia 37) 14 Aa/uit-kop (pagia 30)

21 Uw otebook gebruike Achterkat 20 1 Vetilatiesleuf / 5 Pritercoector (pagia 82) 2 Gelijkstroomigag (pagia 22) 6 USB-poort (pagia 79) 3 Etheret-coector (etwerk) (pagia 86) 7 AV-uitgag (pagia 73) 4 Moitor/VGA-coector (pagia 70) 8 Modemcoector (pagia 56) Er bevidt zich ee vetilatiesleuf aa de likerkat va het achterpaeel. Dek de vetilatiesleuf iet af als de otebook aa staat.

22 Uw otebook gebruike Oderkat 21 1 klep va de coector va de port replicator (pagia 66) 2 klep va de geheugemodule (pagia 112) 3 otgredeligsokje va het multifuctioeel compartimet (pagia 64)

23 Uw otebook gebruike Aasluite op ee stroombro De otebook ka werke op etstroom (via ee etadapter) of op ee oplaadbare batterij. Gebruik va de etadapter Om de etadapter te gebruike, gaat u als volgt te werk: 1 Steek de stekker va de etadapter (1) i de etadaptercoector (2) va de otebook. 2 Steek het ee uiteide va het etsoer (3) i de etadapter. 3 Steek het adere uiteide va het etsoer i ee stopcotact. 22 Gebruik uw otebook allee met de bijgeleverde etadapter. Als u de etstroom aar de otebook volledig wilt verbreke, trekt u de etadapter uit. Zorg ervoor dat het stopcotact gemakkelijk toegakelijk is. Sommige modelle worde geleverd met 2 etsoere: éé voor stopcotacte i het Vereigd Koikrijk, e éé voor stopcotacte op het Europese vastelad. Gebruik i dit geval het etsoer dat overeestemt met het type cotactdoos dat u gebruikt.

24 Uw otebook gebruike Gebruik va de batterij U kut ee of twee batterije gebruike als stroombro voor de otebook. U kut de tweede batterij i het multifuctioele compartimet aa de likerkat va de otebook plaatse. Bijkomede batterije zij verkrijgbaar als optie. Uw otebook wordt geleverd met ee batterij die iet volledig is opgelade. De batterij plaatse Om de batterij te plaatse, gaat u als volgt te werk: 1 Ope de klep va het batterijcompartimet Plaats de batterij met het label aar bove gericht i het batterijcompartimet aa de rechterkat va de otebook. 3 Duw de klep va het batterijcompartimet vast tot de klep vastklikt. Als de otebook via de etadapter is aageslote op de etstroom e het batterijcompartimet ee batterij bevat, werkt de otebook op de etstroom e iet op de batterij.

25 Uw otebook gebruike De batterij oplade Om de batterij op te lade, gaat u als volgt te werk: 1 Sluit de etadapter aa op de otebook. 2 Plaats de batterij. De otebook laadt de batterij (1) automatisch op. Het batterijlampje (2) kippert telkes twee keer kort a elkaar terwijl de batterij wordt opgelade. Als u de batterij volledig (100%) wilt oplade, laat u ze og ee uur lager oplade. Er zij twee batterijlampjes op de otebook: 1 geeft de status aa va de batterij i het batterijcompartimet aa de rechterkat va de otebook. 2 geeft de status aa va de batterij i het multifuctioele compartimet aa de likerkat va de otebook. 24 Status va het Betekeis batterijlampje Aa De otebook werkt op de batterijstroom. Lampje kippert telkes éé De batterij is bija leeg. keer Lampje kippert telkes twee De batterij wordt opgelade. keer kort a elkaar Uit De otebook werkt op etstroom. Als de batterij bija leeg is, kippert zowel het batterij- als het stroomlampje. Laat de batterij zitte terwijl de otebook via de etadapter is aageslote op de etstroom. De batterij wordt voort opgelade terwijl u de otebook gebruikt.

26 Uw otebook gebruike Als de batterijladig mider da 10% bedraagt, moet u de etadapter aasluite zodat de batterij ka worde opgelade. U kut echter ook de otebook uitschakele e ee volle batterij plaatse. U kut ervoor zorge dat de batterij mider sel leeg raakt door ee eergiebeheermodus te selectere i het hulpprogramma PowerPael. Uw otebook wordt geleverd met ee oplaadbare lithiumiobatterij. Als u ee batterij oplaadt die iet volledig leeg is, heeft dit gee ivloed op de levesduur va de batterij. Het batterijlampje bradt als de otebook op de batterijstroom werkt. Als de batterij bija leeg is, begie het batterijlampje e stroomlampje te kippere. Bij sommige toepassige e radapparate is het mogelijk dat uw otebook iet overschakelt op de Slaap-modus, zelfs iet als de batterij bija leeg is. Om te vermijde dat u gegeves verliest als uw otebook op batterijstroom werkt, moet u uw gegeves geregeld opslaa e hadmatig ee eergiebeheermodus activere, bijvoorbeeld Stadby of Slaap. Als de otebook via de etadapter is aageslote op de etstroom e het batterijcompartimet ee batterij bevat, werkt de otebook op de etstroom e iet op de batterij. 25

27 Uw otebook gebruike De batterij verwijdere Om de batterij te verwijdere, gaat u als volgt te werk: 1 Schakel de otebook uit. 2 Ope de klep va het batterijcompartimet. 3 Verwijder de batterij uit het compartimet Sluit de klep va het batterijcompartimet. U kut gegeves verlieze als u de batterij verwijdert terwijl de otebook aa staat e iet is aageslote op de etstroom, of terwijl de otebook i de Stad-by-modus staat.

28 Uw otebook gebruike Gebruik va de tweede batterij U kut ee tweede oplaadbare batterij kope. Met twee batterije kut u lager werke op de batterijstroom. Als u twee batterije gebruikt, wordt de batterij die u eerst plaatst ook het eerst opgelade. De batterij die u vervolges plaatst, wordt opgelade zodra de eerste batterij voor 85 procet opgelade is. De batterijlampjes geve aa welke batterij wordt opgelade. De tweede batterij plaatse Om ee tweede batterij te plaatse, gaat u als volgt te werk: 1 Als de compartimetbeveiligig of het statio voor optische schijve zich i het multifuctioele compartimet (1) bevidt, diet u de module of het statio te verwijdere. 2 Plaats de batterij (2) i het multifuctioele compartimet. Het lampje va batterij 2 licht op. 3 Plaats de compartimetbeveiligig (3) i de otebook om de batterij te stabilisere. 4 Schuif het uitwerpokje aa de oderkat va de compartimetbeveiligig aar de voorkat va de otebook om de module te vergredele. Als u twee batterije plaatst, kut u éé va beide verwijdere zoder de otebook af te sluite. Als u éé va de twee batterije verwijdert, cotroleert u of het lampje va de adere batterij bradt. Als het lampje va de batterij die u gaat verwijdere bradt, klikt u met de rechtermuiskop op het batterijpictogram i het systeemvak e selecteert u de optie Switch Battery. 27

29 Uw otebook gebruike De tweede batterij oplade Om de tweede batterij op te lade, gaat u als volgt te werk: 1 Laat de batterij (1-3) i het batterijcompartimet terwijl de otebook via de etadapter is aageslote op de etstroom. Het batterijlampje (2) kippert terwijl de batterij wordt opgelade. 2 Als het batterijlampje iet meer kippert, is de batterij 85% opgelade. 28

30 Uw otebook gebruike De tweede batterij verwijdere Om de tweede batterij te verwijdere, gaat u als volgt te werk: 1 Schuif het otgredeligsokje va het multifuctioele compartimet aa de oderkat va de otebook i de richtig va de pijl Verwijder de compartimetbeveiligig. 3 Verwijder de batterij uit het compartimet. 4 Plaats de compartimetbeveiligig opieuw i de otebook.

31 Uw otebook gebruike Uw otebook starte Om de otebook op te starte, gaat u als volgt te werk: 1 Schuif het LCD-vergredeligsokje (1) i de richtig va de pijl e ope de klep va de otebook Houd de aa/uit-kop (2) va de otebook igedrukt tot het groee stroomlampje (3) oplicht. 3 Idie odig drukt u op <F>+<F5> om de helderheid va het LCD-scherm aa te passe. Als u ee lichter beeld west, drukt u op de pijl-omhoog of de pijl-rechts. Als u ee dokerder beeld west, drukt u op de pijl-omlaag of de pijl-liks. Als u de aa/uit-kop lager da vier secode igedrukt houdt, wordt de otebook uitgeschakeld.

32 Uw otebook gebruike Uw otebook afsluite Het is belagrijk dat u de otebook op de juiste maier afsluit om te vermijde dat u iet-opgeslage gegeves verliest. Om de otebook af te sluite, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de kop Start. 2 Klik op Tur Off Computer. Het vester Tur off computer verschijt. 3 Klik op Tur Off. Wacht tot de otebook zichzelf heeft uitgeschakeld. Het stroomlampje gaat uit. 4 Schakel alle op de otebook aageslote radapparate uit. Atwoord op alle waarschuwige om documete op te slaa of rekeig te houde met adere gebruikers. Als u er iet i slaagt de computer uit te schakele: - Sluit alle geopede programma s af. - Idie va toepassig, verwijdert u de PC Card. Hiervoor dubbelklikt u op het pictogram Safely Remove Hardware op de taakbalk. Selecteer de hardware die u wilt otkoppele e klik op Stop. - Koppel alle USB-apparate los. Druk op <Alt>+<F4> e selecteer Tur Off i het vester dat verschijt. Als dit iet werkt, houdt u de aa/uit-kop lager da vier secode igedrukt. De otebook wordt u uitgeschakeld. Bij deze laatste methode bestaat de kas dat u gegeves verliest. Als u de otebook korte tijd iet gebruikt, kut u stroom bespare door de Stadby-modus te activere. Om de Stadby-modus te activere, drukt u tegelijk op de <F>- e <Esc>-toets. Of ga aar het meu Start, selecteer Tur Off Computer e klik op Stad By. Voor meer iformatie over eergiebeheer verwijze we aar Gebruik va eergiebesparede modi (pagia 58). 31

33 Uw otebook gebruike Gebruik va het toetsebord Het toetsebord va uw otebook is vergelijkbaar met dat va ee gewoe computer, maar is voorzie va extra toetse waarmee u specifieke take voor ee otebook kut uitvoere. 32

34 Uw otebook gebruike Toetse Escape-toets (1) Fuctietoetse (2) Prit Scree-toets (3) Correctietoetse (4) Cursortoetse (5) Toepassigstoets (6) umeriek toetseblok (7) Seltoetse ( ) Widows -toets (9) <F>-toets (10) Beschrijvige De <Esc>-toets (Escape) wordt gebruikt om opdrachte te aulere. De 12 fuctietoetse boveaa op het toetsebord worde gebruikt om specifieke take uit te voere. Bijvoorbeeld i vele toepassige is <F1> de Help-toets. De take die worde uitgevoerd met de idividuele fuctietoetse kue verschille va toepassig tot toepassig. De <Prit Scree>-toets maakt ee elektroische kopie va het beeld op het scherm e plaatst deze op het Klembord va Widows. U kut de schermafdruk vervolges i ee bestad plakke e afdrukke. Met de toetse <Isert>, <Backspace> e <Delete> kut u tikfoute corrigere. Met deze toetse kut u de cursor verplaatse op het scherm. Als u op de toepassigstoets drukt, verschijt ee selmeu. U kut dit meu ook oproepe door op de rechtermuiskop te klikke. Bevat de toetse die u ook terugvidt op ee gewoe rekemachie. Gebruik het umerieke toetseblok om cijfers i te voere of om wiskudige berekeige (bv. optellige e aftrekkige) uit te voere. Om het umerieke toetseblok te activere, drukt u op de <um Lock>-toets. Vervolges licht het um Lock-lampje op. Er zij drie toetse die altijd worde gebruikt i combiatie met mistes éé adere toets: <Ctrl>, <Alt> e <Shift>. Als u de <Ctrl>-toets (Cotrol) of <Alt>-toets (Alterate) igedrukt houdt e vervolges op ee adere toets drukt, kut u bepaalde opdrachte uitvoere zoder de muis te moete gebruike om bv. ee opdracht te selectere i ee meu. I plaats va bijvoorbeeld de opdracht Save te kieze i ee meu, kut u i vele toepassige de <Ctrl>-toets igedrukt houde e op de letter <S> drukke (<Ctrl>+<S>). De <Shift>-toets wordt gebruikt voor hoofdletters of speciale tekes e $. Als u op de toets met het Widows -logo drukt, verschijt het meu Start va Widows. U kut dit meu ook opee door op de taakbalk va Widows op de kop Start te klikke. De <F>-toets wordt gebruikt i combiatie met adere toetse om bepaalde opdrachte uit te voere. 33

35 Uw otebook gebruike Combiaties e fucties met de <Widows>-toets Combiaties Fucties + F1 Geeft het Help ad Support Cetre weer. + Tab Schakelt tusse de koppe op de taakbalk. + E Displays My Computer. + F Geeft het vester Search Results weer, waari u kut zoeke aar bestade of mappe. U kut dit vester ook opee door Search te selectere i het meu Start. + Ctrl + F Geeft het vester Search Results - Computers weer, waari u adere computers kut zoeke. + M Miimaliseert alle weergegeve vesters. 34 Shift + + M Herstelt het vorige formaat va alle gemiimaliseerde vesters. + R Geeft het vester Ru weer. U kut dit vester ook opee door Ru te selectere i het meu Start. <F> + + Isert Geeft het vester System Properties weer. U kut dit vester ook opee door te dubbelklikke op het pictogram System i het Cotrol Pael, of door met de rechtermuiskop te klikke op My computer (selecteer Properties) i het meu Start.

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-G-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-G-serie Gebruikershandleiding Personal computer VG-G-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 Documentatie...7 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14 De lampjes...19

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCM1-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 7 Aan de slag... 9 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCYA-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCYA-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCYA-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCF2-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-UX-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-UX-serie Gebruikershandleiding Personal computer VG-UX-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...7 Documentatie...8 Aan de slag...12 De besturingselementen en poorten...13 De lampjes...22 De computer vasthouden...23

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCJ11-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1 BIKE COMPUTER bpm heart rate ALTITUDE rpm mh expasio cadece Power calculatio watt ROX 9.1 Gebruisaawijzig NEDERLANDS ihoudsopgave 1 Voorwoord e verpaigsihoud...4 1.1 Voorwoord...4 1.2 Ihoud va de verpaig...4

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 3 Basisinformatie computer 4 Veiligheid en comfort... 4 Veiligheidsmaatregelen... 4 Voorzorgsmaatregelen... 4 Kennismaking

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

De workflow-professionals

De workflow-professionals bizhub 223/283/363/423 De workflow-professioals bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme Professioele zwart-wit multifuctioals voor workflows i kleur Vadaag de dag komt

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 2 Basisinformatie computer 3 Veiligheid en comfort... 3 Veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen... 3 Kennismaking

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Lees dit eerst. Opmerking ENERGY STAR. Software gids. Lees dit eerst

Lees dit eerst. Opmerking ENERGY STAR. Software gids. Lees dit eerst 1 Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerking Dit product bevat zowel software van Sony als software waarop gebruiksrecht wordt verleend door derden. Het gebruik van deze software is onderworpen aan de algemene

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Aan de slag & problemen oplossen

Aan de slag & problemen oplossen I NHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 4 Basisinformatie computer 5 Veiligheid en comfort... 5 Veiligheidsmaatregelen... 5 Computeromgeving... 5 Kabels... 5 Computer schoonmaken... 5 Voorzorgsmaatregelen...

Nadere informatie

TravelMate Serie 4050. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4050. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4050 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden. Notebook van de Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4050 Oorspronkelijke Uitgave: Oktober 2004

Nadere informatie