Sony Notebook handleiding PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sony Notebook handleiding PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK"

Transcriptie

1 Soy otebook hadleidig PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK

2 Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald of omgezet i machiaal leesbare vorm zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig. Soy Corporatio biedt gee garatie met betrekkig tot deze hadleidig, de software of adere hieri opgeome iformatie e wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garaties va de had betreffede de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor ee bepaald doel va deze hadleidig, de software of adere hieri opgeome iformatie. Soy Corporatio is i gee geval aasprakelijk voor icidetele schade, gevolgschade of bijzodere schade, hetzij als gevolg va ee orechtmatige daad, ee overeekomst of om adere redee, die voortvloeit uit of verbad houdt met deze hadleidig, de software of adere hieri opgeome iformatie of het gebruik daarva. 1 Macrovisio: Dit product bevat copyrightbeschermigstechologie die is beschermd door 'method claims' va bepaalde Amerikaase patete e door adere itellectuele-eigedomsrechte die beruste bij Macrovisio Corporatio e adere houders va rechte. Het gebruik va deze copyrightbeschermigstechologie is oderworpe aa de goedkeurig va Macrovisio Corporatio. Deze techologie is uitsluited bestemd voor gebruik thuis of i beperkte krig, tezij Macrovisio Corporatio heeft igestemd met ee ader gebruiksdoel. Terugwerked otsleutele ('reverse egieerig') of disassemblere is iet toegestaa. Soy Corporatio behoudt zich het recht voor op elk momet e zoder voorafgaade keisgevig wijzigige aa te brege aa deze hadleidig of de hieri opgeome iformatie. Het gebruik va de hieri beschreve software is oderworpe aa de bepalige va ee afzoderlijke gebruiksrechtovereekomst.

3 Lees dit eerst Hadelsmerke Soy, DigitalPrit, DVgate, i.lik, Soy Style Imagig, Jog Dial avigator, MovieShaker, Smart Capture, SoicStage, UI Desig Selector, Soy otebook Setup, VAIO Edit Compoets, Memory Stick, het Memory Stick-logo, VAIO e het VAIO-logo zij hadelsmerke va Soy Corporatio. Widows, Widows 2000 Professioal-logo zij gedepoeerde hadelsmerke va Microsoft Corporatio. i.lik is ee hadelsmerk va Soy dat wordt gebruikt om aa te geve dat het product is voorzie va ee IEEE1394-aasluitig. Adobe, Adobe Acrobat Reader e Adobe PhotoShop Elemets zij hadelsmerke va Adobe Systems Icorporated. QuickTime e het logo va QuickTime zij i licetie gebruikte hadelsmerke. QuickTime is geregistreerd i de Vereigde State e adere lade. 2 RealPlayer is ee hadelsmerk of gedepoeerd hadelsmerk va Realetworks, Ic. i de Vereigde State e adere lade. PowerPael is ee hadelsmerk va Phoeix Techologies Ltd. Symatec orto AtiVirus is ee hadelsmerk va Symatec Corporatio. WiDVD is ee hadelsmerk of gedepoeerde hadelsmerk va IterVideo Ic. Alle adere ame va systeme, producte e dieste zij hadelsmerke va hu respectieve eigeaars. I de hadleidig zij de hadelsmerksymbole e weggelate. De specificaties kue zoder voorafgaade keisgevig worde gewijzigd. Alle adere hadelsmerke zij hadelsmerke va hu respectieve eigeaars.

4 Lees dit eerst EERGY STAR Als EERGY STAR -parter heeft Soy ervoor gezorgd dat dit product i overeestemmig is met de EERGY STAR -richtlije voor ee zuiig eergieverbruik. Het Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program is ee iteratioaal programma dat eergiebesparig bij het gebruik va computers e katoorapparatuur bevordert. Het programma steut de otwikkelig e verkoop va producte die voorzie zij va fucties om het eergieverbruik effectief te reducere. Het is ee ope systeem waaraa hadelaars vrijwillig kue deeleme. Het programma richt zich op katoorapparatuur, zoals computers, beeldscherme, priters, faxapparate e kopieermachies. De stadaarde e logo's va het programma zij dezelfde voor alle deelemede lade. EERGY STAR is ee Amerikaas hadelsmerk. 3

5 Lees dit eerst Veiligheidsiformatie Gegeves va de eigeaar Het serieummer e modelummer staa vermeld aa de oderkat va uw Soy otebook. oteer hieroder het serieummer. Vermeld het model- e serieummer als u cotact opeemt met VAIO-Lik. Serieummer: Modelummer (modelaam tusse haakjes): PCG-651M (PCG-R600HMKD) / PCG-652M (PCG-R600HMK) Waarschuwige 4 Algemee Als u de otebook om welke rede da ook opet, ka dit leide tot schade die iet wordt gedekt door de garatie. Ope de behuizig iet om elektrische schokke te vermijde. De otebook mag ekel worde agekeke door gekwalificeerd persoeel. Stel uw VAIO-otebook iet bloot aa rege of vocht om brad of elektrische schokke te vermijde. Gebruik de modem iet tijdes ee zwaar oweer. Maak gee gebruik va de modem of ee telefoo om ee gaslek te melde als u zich i de abijheid va het lek bevidt. Om de oodstroombatterij te vervage, cotacteert u uw dichtstbijzijde Soy-servicecetrum. Schakel de otebook e alle radapparate uit vóór u ee radapparaat aasluit. Steek het etsoer pas i het stopcotact adat u alle kabels hebt aageslote. Zet de otebook pas aa adat u alle radapparate hebt uitgeschakeld.

6 Lees dit eerst Sommige objecte hebbe magetische eigeschappe die erstige gevolge kue hebbe voor de harde schijf. Ze kue de gegeves op de harde schijf wisse e ee defect of storig veroorzake i de otebook. Plaats de otebook iet i de abijheid va of op voorwerpe die ee magetisch veld uitstrale. Het gaat hier vooramelijk om: tv-toestelle luidsprekers magete magetische armbade. 5 Audio/video Als de otebook zich bevidt i de abijheid va apparatuur die elektromagetische strale uitzedt, is het mogelijk dat het geluid e beeld worde vervormd. Coectiviteit Istalleer modem- of telefoobedradig ooit tijdes ee zwaar oweer. Istalleer ee telefoocotactdoos ooit op ee vochtige plaats, tezij de cotactdoos specifiek hiervoor is otworpe. Wees voorzichtig als u telefoolije istalleert of aapast. Gebruik uw otebook allee met de bijgeleverde etadapter. Als u de etstroom aar de otebook volledig wilt verbreke, trekt u de etadapter uit. Zorg ervoor dat het stopcotact gemakkelijk toegakelijk is. Raak ooit ogeïsoleerde telefoodrade of aasluitpute aa, tezij de stekker va de telefookabel iet i de wadcotactdoos va de telefoo zit.

7 Lees dit eerst Statio voor optische schijve Ee verkeerd gebruik va de optische compoete i uw otebook ka oogletsels veroorzake. Tracht de otebook iet te demotere, omdat de laserstraal die i de otebook wordt gebruikt schadelijk is voor de oge. De otebook mag ekel worde agekeke door gekwalificeerd persoeel. Er zij zichtbare e ozichtbare stralige als het statio voor optische schijve geoped is: vermijd rechtstreekse blootstellig aa de laserstraal. 6

8 Lees dit eerst Regulatorische iformatie Soy verklaart hierbij dat dit product i overeestemmig is met de essetiële voorschrifte e adere toepasselijke bepalige va de Europese Richtlij 1999/5/EG (richtlij betreffede radioapparatuur e eidapparatuur voor telecommuicatie). Dit product is i overeestemmig met E Klasse B e E voor thuisgebruik, voor commercieel gebruik e voor gebruik i de lichte idustrie. Dit product is getest e i overeestemmig bevode met de beperkige beschreve i de EMC-richtlij voor gebruik va aasluitkabels met ee legte va mider da 3 meter. Het statio voor optische schijve is geclassificeerd als ee LASERPRODUCT VA KLASSE 1 e is i overeestemmig met E , ee veiligheidsorm voor laserproducte. De otebook mag allee worde gerepareerd e oderhoude door erkede Soy-techici. Slecht uitgevoerde reparaties e ee verkeerd gebruik kue veiligheidsrisico's ihoude. 7 Lees de folder Modemvoorschrifte voor u de igebouwde modem activeert. CLASS 1 LASER PRODUCT TO E I sommige lade gelde beperkige wat betreft het gebruik va de fuctie Draadloos LA. Raadpleeg de folder Voorschrifte i.v.m. de fuctie Draadloze LA voor ladspecifieke iformatie. De Draadloze LA PC Card i deze eeheid is voorzie va het Wi- Fi-certificaat e voldoet aa de iteroperabiliteitsspecificaties die zij vastgelegd door WECA (Wireless Etheret Compatibility Alliace).

9 Lees dit eerst Lithium-iobatterij als afval Raak beschadigde of lekkede lithiumiobatterije iet aa met de blote had. Gooi de batterij iet weg, maar lever deze i als klei chemisch afval (KCA). Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt geplaatst. Vervag de batterij uitsluited door hetzelfde of ee gelijkwaardig type, zoals aabevole door de fabrikat. Otdoe u va gebruikte batterije volges de aawijzigige va de fabrikat. De batterij i dit apparaat ka bij ojuiste behadelig gevaar va brad of chemische otbradig veroorzake. De batterij mag iet worde gedemoteerd, verhit bove 60 C (140 F) of verbrad. Otdoe u omiddellijk va gebruikte batterije. Houd batterije uit de buurt va kidere. 8 Itere memory back-up batterij als afval Dit apparaat bevat ee itere memory back-up batterij die iet vervage hoeft te worde tijdes de levesduur va het apparaat. Raadpleeg VAIO-Lik idie deze batterij toch vervage moet worde. De batterij mag allee vervage worde door vakbekwaam servicepersoeel. Gooi de batterij iet weg, maar lever deze i als klei chemisch afval (KCA). Lever het apparaat aa het eide va de levesduur i voor recyclig, de batterij zal da op correcte wijze verwerkt worde.

10 Welkom Welkom Gefeliciteerd met de aakoop va uw Soy VAIO otebook. Soy heeft speerputtechologie op het vlak va audio, video, computertechologie e commuicatie gecombieerd e geïtegreerd i deze uiterst geavaceerde otebook. Wat volgt is slechts ee greep uit de mogelijkhede, fucties e eigeschappe va uw VAIO otebook: Uitzoderlijke prestaties Uw otebook is uitgerust met ee selle processor e ee itere modem. Mobiliteit Dakzij de oplaadbare batterij kut u urelag werke zoder etstroom. Sublieme audio- e videokwaliteit Dakzij de hoge resolutie va het LCD-scherm kut u optimaal geiete va geavaceerde multimediatoepassige, spelletjes e etertaimetsoftware. Multimediafucties U kut aar hartelust audio- e video-cd's afspele. Itercoectiviteit Uw otebook is voorbereid voor het gebruik va MagicGate Memory Sticks e Etheret- e i.lik -apparate. Memory Stick is het uiversele opslagmedium va Soy. i.lik is ee bidirectioele, digitale iterface voor gegevesuitwisselig. Techologie voor draadloze commuicatie Dakzij de techologie Draadloze LA (IEEE b) kut u vrij commuicere, zoder kabels of drade. Widows Uw otebook wordt geleverd met het besturigssysteem Microsoft Widows Commuicatie U hebt toegag tot populaire olie dieste, kut berichte verzede e otvage, surfe op het iteret,... Uitstekede klateservice Als u probleme hebt met uw otebook, kut u terecht op de website va VAIO-Lik voor mogelijke oplossige: Vóór u cotact opeemt met VAIO-Lik, kut u ee oplossig voor het probleem trachte te vide i de gebruikershadleidig of de hadleidige e Help-bestade voor de radapparate of software. 9

11 Welkom Documetatiepakket Uw documetatiepakket omvat zowel gedrukte hadleidige als olie gebruikershadleidige op de harde schijf va uw otebook of/e op de istallatie-cd-rom. Gedrukte documetatie Ee brochure Gettig Started. Deze brochure bevat ee bekopte beschrijvig va de items i de doos, eveals ekele specificaties va uw otebook e aawijzige over hoe u uw otebook istelt; Ee Probleemoplossig gids. Hieri vidt u alle basisiformatie die u odig hebt om te begie werke met uw otebook, eveals iformatie over het oplosse va probleme e over VAIO-Lik; Uw Soy-garatiebepalige; Ee folder Veiligheidsvoorschrifte; Ee folder Voorschrifte i.v.m. de fuctie Draadloze LA; Ee folder Modemvoorschrifte. 10 Olie documetatie 1 De Soy otebook hadleidig: Uw otebook gebruike legt u uit hoe u de stadaardoderdele va uw otebook gebruikt. I dit deel va de hadleidig komt u ook te wete wat u kut doe met ee Memory Stick e hoe u de fuctie Draadloze LA gebruikt. Radapparate aasluite verklaart hoe u de fuctioaliteit va uw otebook kut uitbreide door diverse radapparate aa te sluite. Odersteuig beschrijft op welke odersteuig u ee beroep kut doe e geeft tips i verbad met het oplosse va probleme. Voorzorgsmaatregele geeft iformatie e advies over het gebruik va uw otebook. Woordelijst bevat ee verklarig va terme die i deze hadleidig worde gebruikt.

12 Welkom 2 Raadpleeg de Softwarehadleidig voor iformatie over de bijgeleverde software e de Soytoepassige. Software overzicht bevat ee bekopte beschrijvig va de fucties va de software. Videosoftware gebruike verklaart hoe u videosoftware va Soy gebruikt: DVgate, MovieShaker e Smart Capture. Audiobestade behere met SoicStage verklaart hoe u MP3-, WMA- e WAV-bestade coverteert aar ATRAC3-bestade. DigitalPrit gebruike beschrijft hoe u optimaal plezier kut beleve aa foto's die werde gemaakt met ee digitale camera. Uw computer aapasse legt uit hoe u de otebook e het eergiebeheer istelt. Toepassige istallere e bijwerke verklaart hoe u ee softwaretoepassig istalleert, uitvoert of de istallatie erva ogedaa maakt. Stuurprogramma's behere verklaart hoe u ee stuurprogramma istalleert, bijwerkt of de istallatie erva ogedaa maakt. De herstel-cd-rom's gebruike beschrijft hoe u het systeem e de toepassige kut herstelle. Werke met gepartitioeerde statios beschrijft wat u kut doe met gepartitioeerde statios. 3 Raadpleeg het olie documet Specificaties voor gedetailleerde iformatie over uw otebook e het toebehore. 4 I de VAIO-Lik Olie Service Gids vidt u alle iformatie over VAIO-Lik die u odig hebt, iclusief telefooummers e adresse voor elk lad. 5 Raadpleeg de Olie Help va de gebruikte software voor gedetailleerde iformatie over de fucties e het oplosse va probleme. 6 Raadpleeg de hadleidig Sel starte va Microsoft voor meer iformatie over Widows. 7 Surf aar voor olie iteractieve hadleidige over uw favoriete VAIO-software. 11

13 Welkom Uw otebook e het toebehore De doos bevat de volgede hardware-items: 12 1 otebook 6 etsoer 2 oplaadbare batterij 7 telefoostekker (ladspecifiek)* 3 herstel-cd-rom's 8 telefookabel 4 documetatiepakket 9 basisstatio (ekel meegeleverd met PCG-R600HMKD) 5 etadapter * Zit er ee extra telefoostekker i de doos zit, ga aar De juiste telefoostekker gebruike (pagia 48).

14 Welkom Ergoomische overwegige U zult uw otebook waarschijlijk op verschillede plaatse gebruike. Idie mogelijk moet u rekeig houde met de volgede ergoomische overwegige die zowel betrekkig hebbe op gewoe als draagbare computers. 13 Positie va de otebook Plaats de otebook direct voor u (1). Houd uw oderarme horizotaal (2), met uw polse i ee eutrale, comfortabele positie (3) als u het toetsebord, het touchpad of de muis gebruikt. Houd uw bovearme otspae aast uw bovelichaam. Las af e toe ee pauze i tijdes het gebruik va de otebook. Als u te veel met de otebook werkt, kut u uw spiere of peze overbelaste.

15 Welkom Meubilair e houdig Gebruik ee stoel met ee goede rugsteu. Stel de hoogte va de stoel zo i dat uw voete plat op de grod staa. Gebruik ee voetbakje als u daar comfortabeler mee zit. eem ee otspae houdig aa, houd uw rug recht e eig iet te ver aar voor (rode rug) of aar achter. Gezichtshoek t.o.v. het scherm Katel het scherm tot u de optimale gezichtshoek vidt. Dit is mider belasted voor uw oge e spiere. Stel ook de helderheid va het scherm optimaal i. Verlichtig Zorg ervoor dat het zolicht of kustlicht iet direct ivalt op het scherm om reflectie e schitterig te vermijde. Werk met idirecte verlichtig om lichtvlakke op het scherm te vermijde. U kut ook ee schermfilter kope om de schitterig te reducere. Met de juiste verlichtig werkt u iet allee comfortabeler, maar ook efficiëter. Opstellig va ee extere moitor Als u ee extere moitor gebruikt, plaatst u deze op ee comfortabele gezichtsafstad. Plaats het scherm op ooghoogte of iets lager als u vlak voor de moitor zit. 14

16 Uw otebook gebruike Uw otebook gebruike Dit deel beschrijft hoe u begit te werke met uw otebook e hoe u de itere e extere apparate va uw otebook gebruikt. Locatie va besturigselemete e coectors (pagia 16) Aasluite op ee stroombro (pagia 20) Uw otebook starte (pagia 24) Uw otebook afsluite (pagia 25) Het toetsebord gebruike (pagia 26) De touchpad gebruike (pagia 31) De Jog Dial gebruike (pagia 32) PC Cards gebruike (pagia 35) Memory Sticks gebruike (pagia 38) De modem gebruike (pagia 47) Eergiebesparede modi gebruike (pagia 49) Gebruik va de fuctie Draadloze LA (WLA) (pagia 51) 15

17 Uw otebook gebruike Locatie va besturigselemete e coectors Rechterkat 16 1 USB-coector (pagia 74) 2 Hoofdtelefoocoector (pagia 73) 3 Microfoocoector (pagia 73) 4 S400 i.lik -coector (pagia 77) 5 gelijkstroomuitgag / 6 Moitorcoector (pagia 68) Etheretetwerkcoector (pagia 80) 8 Telefooaasluitig (pagia 47)

18 Uw otebook gebruike Likerkat 17 1 Gelijkstroomigag (pagia 20) 2 USB-coector (pagia 74) 3 Vetilatiesleuf / 4 MagicGate Memory Stick -sleuf (pagia 38) 5 PC Card-sleuf (pagia 35)

19 Uw otebook gebruike Voorkat OFF O WIRELESS LA 18 1 Harde-schijflampje (pagia 29) 2 um Lock-lampje (pagia 29) 3 Caps Lock-lampje (pagia 29) 4 Scroll Lock-lampje (pagia 29) 5 LCD-scherm (pagia 30) 6 Aa/uit-schakelaar (pagia 24) 7 Toetsebord (pagia 26) 8 Touchpad (pagia 31) 9 Stroomlampje (pagia 29) 10 Batterijlampje (pagia 29) 11 Memory Stick -lampje (pagia 29) 12 Basisstatiolampje (pagia 29) 13 Lampje Draadloze LA (pagia 29) 14 Schakelaar voor de fuctie Draadloze LA (pagia 51) 15 Koppe Liks/Rechts (pagia 31) 16 Jog Dial (pagia 32) 17 Luidsprekers (pagia 30) Vlakbij de aa/uit-schakelaar bevidt zich ee vetilatiesleuf. Dek de vetilatiesleuf iet af als u met de otebook werkt.

20 Uw otebook gebruike Achterkat 1 batterijcoector (pagia 21) 19 Oderkat 1 batterijvergredeligsokje (pagia 21) 2 batterijotgredeligsokje (pagia 21) 3 basisstatiocoector (pagia 60) 4 heropstartkop /

21 Uw otebook gebruike Aasluite op ee stroombro De otebook ka werke op etstroom (via ee etadapter) of op ee oplaadbare batterij. De etadapter gebruike Om de etadapter te gebruike, gaat u als volgt te werk: 1 Steek de stekker va de etadapter (1) i de etadaptercoector (2) va de otebook. 2 Steek het ée uiteide va het etsoer (3) i de etadapter. 3 Steek het adere uiteide va het etsoer i ee stopcotact. 20 Gebruik uw otebook allee met de bijgeleverde etadapter. Als de otebook is aageslote op ee basisstatio, kut u allee de etadaptercoector va het basisstatio gebruike. Als u de etstroom aar de otebook volledig wilt verbreke, trekt u de etadapter uit. Zorg ervoor dat het stopcotact gemakkelijk toegakelijk is.

22 Uw otebook gebruike De batterij gebruike U kut ee batterij gebruike als stroombro voor de otebook. Uw otebook wordt geleverd met ee batterij die iet volledig is opgelade. De batterij plaatse Om de batterij te plaatse, gaat u als volgt te werk: 1 Schuif het vergredeligsokje (1) aa de oderkat va de otebook i de otgredelde stad (Ulock). 2 Houd de ikepige (2) e lipjes va de batterij (3) tegeover de lipjes e ikepige aa de achterkat va de otebook, e duw de batterij tege de otebook tot ze vastklikt. 3 Schuif het vergredeligsokje i de vergredelde stad (Lock) zodat de batterij iet ka loskome. Als de otebook via de etadapter is aageslote op de etstroom e het batterijcompartimet ee batterij bevat, werkt de otebook op de etstroom e iet op de batterij.! Vóór u de batterij plaatst, moet u eerst de klep va de otebook sluite. 21

23 Uw otebook gebruike De batterij oplade Om de batterij op te lade, gaat u als volgt te werk: 1 Sluit de etadapter aa op de otebook. 2 Plaats de batterij i het batterijcompartimet De otebook laadt de batterij automatisch op. Het batterijlampje kippert telkes twee keer kort a elkaar terwijl de batterij wordt opgelade. Als de batterij voor 85% is opgelade, gaat het batterijlampje uit. Waeer uw computer aa is, heeft u ogeveer 5,5 uur odig om de batterij volledig op te lade. Status va het batterijlampje Aa Ekel kippere Dubbel kippere Uit Betekeis De otebook werkt op de batterijstroom. De batterij is bija leeg. De batterij wordt opgelade. De otebook werkt op etstroom. 22 Als de batterij bija leeg is, kippert zowel het batterij- als het stroomlampje. Laat de batterij i het batterijcompartimet terwijl de otebook via de etadapter is aageslote op de etstroom. De batterij wordt verder opgelade terwijl u de otebook gebruikt. Als de batterijladig daalt tot mider da 10%, moet u de etadapter aasluite zodat de batterij ka worde opgelade, of moet u de otebook uitschakele e ee volle batterij plaatse. U kut ervoor zorge dat de batterij mider sel leeg raakt door ee eergiebeheermodus te selectere i het hulpprogramma PowerPael. Uw otebook wordt geleverd met ee oplaadbare lithiumiobatterij. Het oplade va ee batterij die og iet volledig leeg is heeft gee ivloed op de levesduur va de batterij. Het batterijlampje bradt als de otebook op de batterijstroom werkt. Als de batterij bija leeg is, begie het batterijlampje e stroomlampje te kippere. Bij sommige toepassige e radapparate is het mogelijk dat uw otebook iet overschakelt op de Slaap-modus als de batterij bija leeg is. Om te vermijde dat u gegeves verliest als uw otebook op batterijstroom werkt, moet u uw gegeves geregeld opslaa e hadmatig ee eergiebeheermodus activere, bijvoorbeeld Stadby of Slaap.

24 Uw otebook gebruike De batterij verwijdere Om de batterij te verwijdere, gaat u als volgt te werk: 1 Schakel de otebook uit e sluit de klep. 2 Schuif het vergredeligsokje (1) i de otgredelde stad (Ulock). 3 Schuif het otgredeligsokje (2) i de otgredelde stad (Ulock) e trek de batterij uit de otebook. 23 Als de otebook via de etadapter op de etstroom werkt, kut u de batterij verwijdere zoder dat u eerst de otebook moet uitschakele. Sluit de klep va de otebook vóór u de batterij verwijdert. U kut gegeves verlieze als u de batterij verwijdert terwijl de otebook aa staat e iet is aageslote op de etstroom, of terwijl de otebook i de Stadby-modus staat. Als u twee batterije plaatst, kut u éé va beide verwijdere zoder de otebook af te sluite. Als u éé va de twee batterije verwijdert, cotroleert u of het lampje va de adere batterij bradt. Als het lampje va de batterij die u gaat verwijdere bradt, klikt u met de rechtermuiskop op het batterijpictogram i het systeemvak e selecteert u de optie Switch Battery.

25 Uw otebook gebruike Uw otebook starte Om de otebook op te starte, gaat u als volgt te werk: 1 Schuif het LCD-vergredeligsokje (1) i de richtig va de pijl e ope de klep va de otebook Houd de aa/uit-kop (2) va de otebook igedrukt tot het groee stroomlampje (3) oplicht. 3 Idie odig drukt u op <F>+<F5> om de helderheid va het LCD-scherm aa te passe. Om ee lichter beeld te krijge, drukt u op de pijl-omhoog of de pijl-rechts. Om ee dokerder beeld te krijge, drukt u op de pijl-omlaag of de pijl-liks. Als u de aa/uit-kop aar voor schuift e lager da vier secode vasthoudt, wordt de otebook uitgeschakeld.

26 Uw otebook gebruike Uw otebook afsluite Het is belagrijk dat u de otebook op de juiste maier afsluit om te vermijde dat u iet-opgeslage gegeves verliest. Om de otebook af te sluite, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de kop Start op de taakbalk va Widows. 2 Klik op Shut Dow. Het dialoogvester Shut Dow Widows verschijt. 3 Selecteer Shut dow. 4 Klik op OK. 5 Wacht tot de otebook zichzelf heeft uitgeschakeld. Het stroomlampje gaat uit. 6 Schakel alle op de otebook aageslote radapparate uit. Atwoord op alle waarschuwige om documete op te slaa of rekeig te houde met adere gebruikers. Als u de otebook iet kut afsluite: - Sluit alle geopede programma s af. - Verwijder de evetuele PC Card. Hiervoor klikt u op het pictogram Uplug or Eject Hardware i the taakbalk. Selecteer de hardware die u wilt otkoppele e klik op Stop. - Otkoppel alle USB-toestelle. - Druk vervolges tegelijk op <Ctrl>+<Alt>+<Delete> om toegag te krijge tot de fuctie Widows Security om alle toepassige af te sluite die iet ormaal afgeslote kue worde e klik vervolges op Task Maager. Sluit alle programma s af die iet ormaal afgeslote kue worde. Deze programma s hebbe het label ot Respodig. Start de otebook opieuw op. Als dit iet werkt, houdt u de aa/uit-schakelaar lager da vier secode igedrukt. De otebook wordt u uitgeschakeld. Bij deze methode bestaat de kas dat u gegeves verliest. Als u de otebook korte tijd iet gebruikt, kut u stroom bespare door de Stadby-modus te activere. Ga aar het meu Start, selecteer Shut Dow e klik vervolges op Stad By i het dialoogvester Shut Dow Widows. 25

27 Uw otebook gebruike Het toetsebord gebruike Het toetsebord va uw otebook is vergelijkbaar met dat va ee gewoe computer, maar is voorzie va extra toetse waarmee u specifieke take voor ee otebook kut uitvoere. 26

28 Uw otebook gebruike Toetse Escape-toets (1) Fuctietoetse (2) Prit Scree-toets (3) Correctietoetse (4) Beschrijvige De <Esc>-toets (Escape) wordt gebruikt om opdrachte te aulere. De 12 fuctietoetse boveaa op het toetsebord worde gebruikt om specifieke take uit te voere. Bijvoorbeeld i vele toepassige is <F1> de Help-toets. De take die worde uitgevoerd door de idividuele fuctietoetse kue verschille va toepassig tot toepassig. De <Prit Scree>-toets maakt ee elektroische kopie va het beeld op het scherm e plaatst deze op het Widows Clipboard. U kut de schermafdruk vervolges i ee bestad plakke e afdrukke. Met de toetse <Isert>, <Backspace> e <Delete> kut u tikfoute corrigere. 27 <F>-toets (5) Cursortoetse (6) Toepassigstoets (7) umeriek toetseblok (8) Seltoetse (9) De <F>-toets wordt gebruikt i combiatie met adere toetse om bepaalde opdrachte uit te voere. Met deze toetse kut u de cursor verplaatse op het scherm. Als u op de toepassigstoets drukt, verschijt ee selmeu. U kut dit meu ook oproepe door op de rechtermuiskop te klikke. Bevat de toetse die u ook terugvidt op ee gewoe rekemachie. Gebruik het umerieke toetseblok om cijfers i te voere of om wiskudige berekeige (bv. optellige e aftrekkige) uit te voere. Om het umerieke toetseblok te activere, drukt u op de <um Lock>-toets. Vervolges licht het <um Lock>-lampje op. Er zij drie toetse die altijd worde gebruikt i combiatie met mistes éé adere toets: <Ctrl>, <Alt> e <Shift>. Als u de <Ctrl>-toets (Cotrol) of <Alt>-toets (Alterate) igedrukt houdt e vervolges op ee adere toets drukt, kut u bepaalde opdrachte uitvoere zoder de muis te moete gebruike om bv. ee opdracht te selectere i ee meu. I plaats va bijvoorbeeld de opdracht Save te kieze i ee meu, kut u i vele toepassige de <Ctrl>-toets igedrukt houde e op de letter <S> drukke (<Ctrl>+<S>). De <Shift>-toets wordt gebruikt voor hoofdletters of speciale tekes e $. Widows -toets (10) Als u op de toets met het Widows -logo drukt, verschijt het meu Start va Widows. U kut dit meu ook opee door op de taakbalk va Widows op de kop Start te klikke.

29 Uw otebook gebruike Combiaties e fucties va de <Widows>-toets Combiaties Fucties + <F1> Geeft het Widows 2000 Help weer. + <Tab> Schakelt tusse de koppe op de taakbalk. + <E> Displays Widows Explorer <F> + <Ctrl> + <F> + <M> <Shift> + + <M> + <R> <F> + + <Isert> Geeft het zoekvester weer, waari u kut zoeke aar bestade of mappe. U kut dit vester ook opee door Search te selectere i het meu Start, waara u For files or Folders kiest. Geeft het vester Search Results - Computers weer, waari u adere computers kut zoeke. Miimaliseert alle weergegeve vesters. Herstelt het vorige formaat va alle gemiimaliseerde vesters. Geeft het vester Ru weer. U kut dit vester ook opee door Ru te selectere i het meu Start. Geeft het vester System Properties weer. U kut dit vester ook opee door te dubbelklikke op het pictogram System i het cofiguratiescherm of door met de rechtermuiskop te klikke op My Computer (selecteer Properties) i het Start-meu.

30 Uw otebook gebruike Lampjes Lampje Fucties Stroom Stroom aa: bradt (groe). Stadby-modus: kippert (oraje). Slaap-modus: bradt iet. Batterij Geeft de status va de batterij i de otebook aa. Memory Stick Bradt als de Memory Stick i gebruik is. Bradt iet als de Memory Stick iet i gebruik is. 29 Basisstatio Bradt als het basisstatio i gebruik is. Bradt iet als het basisstatio iet i gebruik is. Lampje Aa Uit harde schijf um Lock Er worde gegeves geleze va of geschreve aar de harde schijf. Bradt als de cijfertoetse va het umerieke toetseblok actief zij. Er worde gee gegeves geschreve aar of geleze va de harde schijf. Bradt iet als de alfaumerieke toetse va het umerieke toetseblok actief zij. Caps Lock Bradt als de letters die u typt verschije i hoofdletters. Als Caps Lock aa staat e u opieuw kleie letters wilt ivoere, drukt u op de <Shift>-toets. Als dit lampje iet bradt, verschije alle letters die u typt i kleie letters (tezij u de <Shift>-toets igedrukt houdt). Scroll Lock Bradt als het scherm aders schuift (hagt af va de toepassig, maar heeft i vele toepassige gee effect). Bradt iet als de iformatie ormaal over het scherm schuift.

31 Uw otebook gebruike Combiaties e fucties met de <F>-toets Combiaties / Fuctie <F> + (ESC): Stadby <F> + (F3): aa/uit-kop va de luidspreker <F> + (F4): luidsprekervolume Fucties Activeert de Stadby-modus, ee eergiebeheermodus. Als u wilt terugkere aar de actieve toestad, drukt u op ee willekeurige toets. Schakelt de igebouwde luidspreker i e uit. Hiermee regelt u het volume va de igebouwde luidspreker. Als u het volume wilt verhoge, drukt u op <F>+<F4> e vervolges op of. Als u het volume wilt verlage, drukt u op <F>+<F4> e vervolges op of. 30 <F> + (F5): helderheidsregelig Hiermee regelt u de helderheid va het LCD-scherm. Als u de lichtitesiteit wilt verhoge, drukt u op <F>+<F5> e vervolges op of. Als u de lichtitesiteit wilt verlage, drukt u op <F>+<F5> e vervolges op of. <F> + / (F7)*: schakelt over aar de extere moitor Schakelt over tusse de weergave op het LCD-scherm, op de extere moitor (aageslote op de moitorcoector) e op beide. <F> + (F12): Slaap-modus I deze modus verbruikt de otebook het miste stroom. Als u deze opdracht uitvoert, wordt de toestad va het systeem e de radapparate opgeslage op de harde schijf e wordt de systeemstroom uitgeschakeld. Als u wilt terugkere aar de oorsprokelijke toestad va het systeem, schakelt u de stroom i met de aa/uit-schakelaar. * Deze fuctie ka allee worde gebruikt door de eerste gebruiker die zich aameldt e zal iet werke adat u bet overgeschakeld op ee adere gebruikersaccout.

32 Uw otebook gebruike De touchpad gebruike Het toetsebord is voorzie va ee touchpad waarmee u de cursor kut verplaatse. U kut objecte op het scherm aawijze, selectere e slepe e u kut door ee lijst va items schuive met behulp va het igebouwde touchpad. 31 Actie aawijze Beschrijvig Schuif éé viger over het touchpad (1) om de aawijzer (4) op ee item of object te plaatse. klikke Druk éé keer op de likerkop (2). dubbelklikke klikke met de rechtermuiskop slepe bladere Druk twee keer op de likerkop. Druk éé keer op de rechterkop (3). I vele toepassige verschijt i dit geval ee selmeu. Schuif éé viger over het touchpad terwijl u de likerkop igedrukt houdt. Schuif uw viger lags de rechterkat va het touchpad om verticaal te bladere. Schuif uw viger lags de oderkat va het touchpad om horizotaal te bladere (dit werkt allee bij toepassige die deze touchpadfuctie odersteue.)

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie Soy otebook Hardware Gids PCG-GRX serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-G-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-G-serie Gebruikershandleiding Personal computer VG-G-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 Documentatie...7 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14 De lampjes...19

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCM1-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 7 Aan de slag... 9 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCYA-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCYA-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCYA-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-UX-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-UX-serie Gebruikershandleiding Personal computer VG-UX-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...7 Documentatie...8 Aan de slag...12 De besturingselementen en poorten...13 De lampjes...22 De computer vasthouden...23

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCF2-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. VGC-RA serie (PCV-A21M)

Gebruikershandleiding. VGC-RA serie (PCV-A21M) VGC-RA serie (PCV-A21M) 1 Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerking 2004 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding en de hierin beschreven software mag zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCJ11-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1 BIKE COMPUTER bpm heart rate ALTITUDE rpm mh expasio cadece Power calculatio watt ROX 9.1 Gebruisaawijzig NEDERLANDS ihoudsopgave 1 Voorwoord e verpaigsihoud...4 1.1 Voorwoord...4 1.2 Ihoud va de verpaig...4

Nadere informatie

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers 184 JUNI 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Idumatio.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers Eerste editie va ieuwe vakbeurs i Kortrijk Xpo metee voltreffer. Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter 190 DEC 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Iovatieve procestechologie i ieuwe fabriek va Baxter Het Waalse bedrijf Techord, gespecialiseerd i het beheer va idustriële processe

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Een feniks verrijst uit zijn as

Een feniks verrijst uit zijn as 188 JUNI 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Ee feiks verrijst uit zij as Het Bolshoi-theater i Moskou straalt gradeur uit e evoceert de glorierijke periode va het Russische Rijk.

Nadere informatie