Sony Notebook handleiding PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sony Notebook handleiding PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK"

Transcriptie

1 Soy otebook hadleidig PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK

2 Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald of omgezet i machiaal leesbare vorm zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig. Soy Corporatio biedt gee garatie met betrekkig tot deze hadleidig, de software of adere hieri opgeome iformatie e wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garaties va de had betreffede de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor ee bepaald doel va deze hadleidig, de software of adere hieri opgeome iformatie. Soy Corporatio is i gee geval aasprakelijk voor icidetele schade, gevolgschade of bijzodere schade, hetzij als gevolg va ee orechtmatige daad, ee overeekomst of om adere redee, die voortvloeit uit of verbad houdt met deze hadleidig, de software of adere hieri opgeome iformatie of het gebruik daarva. 1 Macrovisio: Dit product bevat copyrightbeschermigstechologie die is beschermd door 'method claims' va bepaalde Amerikaase patete e door adere itellectuele-eigedomsrechte die beruste bij Macrovisio Corporatio e adere houders va rechte. Het gebruik va deze copyrightbeschermigstechologie is oderworpe aa de goedkeurig va Macrovisio Corporatio. Deze techologie is uitsluited bestemd voor gebruik thuis of i beperkte krig, tezij Macrovisio Corporatio heeft igestemd met ee ader gebruiksdoel. Terugwerked otsleutele ('reverse egieerig') of disassemblere is iet toegestaa. Soy Corporatio behoudt zich het recht voor op elk momet e zoder voorafgaade keisgevig wijzigige aa te brege aa deze hadleidig of de hieri opgeome iformatie. Het gebruik va de hieri beschreve software is oderworpe aa de bepalige va ee afzoderlijke gebruiksrechtovereekomst.

3 Lees dit eerst Hadelsmerke Soy, DigitalPrit, DVgate, i.lik, Soy Style Imagig, Jog Dial avigator, MovieShaker, Smart Capture, SoicStage, UI Desig Selector, Soy otebook Setup, VAIO Edit Compoets, Memory Stick, het Memory Stick-logo, VAIO e het VAIO-logo zij hadelsmerke va Soy Corporatio. Widows, Widows 2000 Professioal-logo zij gedepoeerde hadelsmerke va Microsoft Corporatio. i.lik is ee hadelsmerk va Soy dat wordt gebruikt om aa te geve dat het product is voorzie va ee IEEE1394-aasluitig. Adobe, Adobe Acrobat Reader e Adobe PhotoShop Elemets zij hadelsmerke va Adobe Systems Icorporated. QuickTime e het logo va QuickTime zij i licetie gebruikte hadelsmerke. QuickTime is geregistreerd i de Vereigde State e adere lade. 2 RealPlayer is ee hadelsmerk of gedepoeerd hadelsmerk va Realetworks, Ic. i de Vereigde State e adere lade. PowerPael is ee hadelsmerk va Phoeix Techologies Ltd. Symatec orto AtiVirus is ee hadelsmerk va Symatec Corporatio. WiDVD is ee hadelsmerk of gedepoeerde hadelsmerk va IterVideo Ic. Alle adere ame va systeme, producte e dieste zij hadelsmerke va hu respectieve eigeaars. I de hadleidig zij de hadelsmerksymbole e weggelate. De specificaties kue zoder voorafgaade keisgevig worde gewijzigd. Alle adere hadelsmerke zij hadelsmerke va hu respectieve eigeaars.

4 Lees dit eerst EERGY STAR Als EERGY STAR -parter heeft Soy ervoor gezorgd dat dit product i overeestemmig is met de EERGY STAR -richtlije voor ee zuiig eergieverbruik. Het Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program is ee iteratioaal programma dat eergiebesparig bij het gebruik va computers e katoorapparatuur bevordert. Het programma steut de otwikkelig e verkoop va producte die voorzie zij va fucties om het eergieverbruik effectief te reducere. Het is ee ope systeem waaraa hadelaars vrijwillig kue deeleme. Het programma richt zich op katoorapparatuur, zoals computers, beeldscherme, priters, faxapparate e kopieermachies. De stadaarde e logo's va het programma zij dezelfde voor alle deelemede lade. EERGY STAR is ee Amerikaas hadelsmerk. 3

5 Lees dit eerst Veiligheidsiformatie Gegeves va de eigeaar Het serieummer e modelummer staa vermeld aa de oderkat va uw Soy otebook. oteer hieroder het serieummer. Vermeld het model- e serieummer als u cotact opeemt met VAIO-Lik. Serieummer: Modelummer (modelaam tusse haakjes): PCG-651M (PCG-R600HMKD) / PCG-652M (PCG-R600HMK) Waarschuwige 4 Algemee Als u de otebook om welke rede da ook opet, ka dit leide tot schade die iet wordt gedekt door de garatie. Ope de behuizig iet om elektrische schokke te vermijde. De otebook mag ekel worde agekeke door gekwalificeerd persoeel. Stel uw VAIO-otebook iet bloot aa rege of vocht om brad of elektrische schokke te vermijde. Gebruik de modem iet tijdes ee zwaar oweer. Maak gee gebruik va de modem of ee telefoo om ee gaslek te melde als u zich i de abijheid va het lek bevidt. Om de oodstroombatterij te vervage, cotacteert u uw dichtstbijzijde Soy-servicecetrum. Schakel de otebook e alle radapparate uit vóór u ee radapparaat aasluit. Steek het etsoer pas i het stopcotact adat u alle kabels hebt aageslote. Zet de otebook pas aa adat u alle radapparate hebt uitgeschakeld.

6 Lees dit eerst Sommige objecte hebbe magetische eigeschappe die erstige gevolge kue hebbe voor de harde schijf. Ze kue de gegeves op de harde schijf wisse e ee defect of storig veroorzake i de otebook. Plaats de otebook iet i de abijheid va of op voorwerpe die ee magetisch veld uitstrale. Het gaat hier vooramelijk om: tv-toestelle luidsprekers magete magetische armbade. 5 Audio/video Als de otebook zich bevidt i de abijheid va apparatuur die elektromagetische strale uitzedt, is het mogelijk dat het geluid e beeld worde vervormd. Coectiviteit Istalleer modem- of telefoobedradig ooit tijdes ee zwaar oweer. Istalleer ee telefoocotactdoos ooit op ee vochtige plaats, tezij de cotactdoos specifiek hiervoor is otworpe. Wees voorzichtig als u telefoolije istalleert of aapast. Gebruik uw otebook allee met de bijgeleverde etadapter. Als u de etstroom aar de otebook volledig wilt verbreke, trekt u de etadapter uit. Zorg ervoor dat het stopcotact gemakkelijk toegakelijk is. Raak ooit ogeïsoleerde telefoodrade of aasluitpute aa, tezij de stekker va de telefookabel iet i de wadcotactdoos va de telefoo zit.

7 Lees dit eerst Statio voor optische schijve Ee verkeerd gebruik va de optische compoete i uw otebook ka oogletsels veroorzake. Tracht de otebook iet te demotere, omdat de laserstraal die i de otebook wordt gebruikt schadelijk is voor de oge. De otebook mag ekel worde agekeke door gekwalificeerd persoeel. Er zij zichtbare e ozichtbare stralige als het statio voor optische schijve geoped is: vermijd rechtstreekse blootstellig aa de laserstraal. 6

8 Lees dit eerst Regulatorische iformatie Soy verklaart hierbij dat dit product i overeestemmig is met de essetiële voorschrifte e adere toepasselijke bepalige va de Europese Richtlij 1999/5/EG (richtlij betreffede radioapparatuur e eidapparatuur voor telecommuicatie). Dit product is i overeestemmig met E Klasse B e E voor thuisgebruik, voor commercieel gebruik e voor gebruik i de lichte idustrie. Dit product is getest e i overeestemmig bevode met de beperkige beschreve i de EMC-richtlij voor gebruik va aasluitkabels met ee legte va mider da 3 meter. Het statio voor optische schijve is geclassificeerd als ee LASERPRODUCT VA KLASSE 1 e is i overeestemmig met E , ee veiligheidsorm voor laserproducte. De otebook mag allee worde gerepareerd e oderhoude door erkede Soy-techici. Slecht uitgevoerde reparaties e ee verkeerd gebruik kue veiligheidsrisico's ihoude. 7 Lees de folder Modemvoorschrifte voor u de igebouwde modem activeert. CLASS 1 LASER PRODUCT TO E I sommige lade gelde beperkige wat betreft het gebruik va de fuctie Draadloos LA. Raadpleeg de folder Voorschrifte i.v.m. de fuctie Draadloze LA voor ladspecifieke iformatie. De Draadloze LA PC Card i deze eeheid is voorzie va het Wi- Fi-certificaat e voldoet aa de iteroperabiliteitsspecificaties die zij vastgelegd door WECA (Wireless Etheret Compatibility Alliace).

9 Lees dit eerst Lithium-iobatterij als afval Raak beschadigde of lekkede lithiumiobatterije iet aa met de blote had. Gooi de batterij iet weg, maar lever deze i als klei chemisch afval (KCA). Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt geplaatst. Vervag de batterij uitsluited door hetzelfde of ee gelijkwaardig type, zoals aabevole door de fabrikat. Otdoe u va gebruikte batterije volges de aawijzigige va de fabrikat. De batterij i dit apparaat ka bij ojuiste behadelig gevaar va brad of chemische otbradig veroorzake. De batterij mag iet worde gedemoteerd, verhit bove 60 C (140 F) of verbrad. Otdoe u omiddellijk va gebruikte batterije. Houd batterije uit de buurt va kidere. 8 Itere memory back-up batterij als afval Dit apparaat bevat ee itere memory back-up batterij die iet vervage hoeft te worde tijdes de levesduur va het apparaat. Raadpleeg VAIO-Lik idie deze batterij toch vervage moet worde. De batterij mag allee vervage worde door vakbekwaam servicepersoeel. Gooi de batterij iet weg, maar lever deze i als klei chemisch afval (KCA). Lever het apparaat aa het eide va de levesduur i voor recyclig, de batterij zal da op correcte wijze verwerkt worde.

10 Welkom Welkom Gefeliciteerd met de aakoop va uw Soy VAIO otebook. Soy heeft speerputtechologie op het vlak va audio, video, computertechologie e commuicatie gecombieerd e geïtegreerd i deze uiterst geavaceerde otebook. Wat volgt is slechts ee greep uit de mogelijkhede, fucties e eigeschappe va uw VAIO otebook: Uitzoderlijke prestaties Uw otebook is uitgerust met ee selle processor e ee itere modem. Mobiliteit Dakzij de oplaadbare batterij kut u urelag werke zoder etstroom. Sublieme audio- e videokwaliteit Dakzij de hoge resolutie va het LCD-scherm kut u optimaal geiete va geavaceerde multimediatoepassige, spelletjes e etertaimetsoftware. Multimediafucties U kut aar hartelust audio- e video-cd's afspele. Itercoectiviteit Uw otebook is voorbereid voor het gebruik va MagicGate Memory Sticks e Etheret- e i.lik -apparate. Memory Stick is het uiversele opslagmedium va Soy. i.lik is ee bidirectioele, digitale iterface voor gegevesuitwisselig. Techologie voor draadloze commuicatie Dakzij de techologie Draadloze LA (IEEE b) kut u vrij commuicere, zoder kabels of drade. Widows Uw otebook wordt geleverd met het besturigssysteem Microsoft Widows Commuicatie U hebt toegag tot populaire olie dieste, kut berichte verzede e otvage, surfe op het iteret,... Uitstekede klateservice Als u probleme hebt met uw otebook, kut u terecht op de website va VAIO-Lik voor mogelijke oplossige: Vóór u cotact opeemt met VAIO-Lik, kut u ee oplossig voor het probleem trachte te vide i de gebruikershadleidig of de hadleidige e Help-bestade voor de radapparate of software. 9

11 Welkom Documetatiepakket Uw documetatiepakket omvat zowel gedrukte hadleidige als olie gebruikershadleidige op de harde schijf va uw otebook of/e op de istallatie-cd-rom. Gedrukte documetatie Ee brochure Gettig Started. Deze brochure bevat ee bekopte beschrijvig va de items i de doos, eveals ekele specificaties va uw otebook e aawijzige over hoe u uw otebook istelt; Ee Probleemoplossig gids. Hieri vidt u alle basisiformatie die u odig hebt om te begie werke met uw otebook, eveals iformatie over het oplosse va probleme e over VAIO-Lik; Uw Soy-garatiebepalige; Ee folder Veiligheidsvoorschrifte; Ee folder Voorschrifte i.v.m. de fuctie Draadloze LA; Ee folder Modemvoorschrifte. 10 Olie documetatie 1 De Soy otebook hadleidig: Uw otebook gebruike legt u uit hoe u de stadaardoderdele va uw otebook gebruikt. I dit deel va de hadleidig komt u ook te wete wat u kut doe met ee Memory Stick e hoe u de fuctie Draadloze LA gebruikt. Radapparate aasluite verklaart hoe u de fuctioaliteit va uw otebook kut uitbreide door diverse radapparate aa te sluite. Odersteuig beschrijft op welke odersteuig u ee beroep kut doe e geeft tips i verbad met het oplosse va probleme. Voorzorgsmaatregele geeft iformatie e advies over het gebruik va uw otebook. Woordelijst bevat ee verklarig va terme die i deze hadleidig worde gebruikt.

12 Welkom 2 Raadpleeg de Softwarehadleidig voor iformatie over de bijgeleverde software e de Soytoepassige. Software overzicht bevat ee bekopte beschrijvig va de fucties va de software. Videosoftware gebruike verklaart hoe u videosoftware va Soy gebruikt: DVgate, MovieShaker e Smart Capture. Audiobestade behere met SoicStage verklaart hoe u MP3-, WMA- e WAV-bestade coverteert aar ATRAC3-bestade. DigitalPrit gebruike beschrijft hoe u optimaal plezier kut beleve aa foto's die werde gemaakt met ee digitale camera. Uw computer aapasse legt uit hoe u de otebook e het eergiebeheer istelt. Toepassige istallere e bijwerke verklaart hoe u ee softwaretoepassig istalleert, uitvoert of de istallatie erva ogedaa maakt. Stuurprogramma's behere verklaart hoe u ee stuurprogramma istalleert, bijwerkt of de istallatie erva ogedaa maakt. De herstel-cd-rom's gebruike beschrijft hoe u het systeem e de toepassige kut herstelle. Werke met gepartitioeerde statios beschrijft wat u kut doe met gepartitioeerde statios. 3 Raadpleeg het olie documet Specificaties voor gedetailleerde iformatie over uw otebook e het toebehore. 4 I de VAIO-Lik Olie Service Gids vidt u alle iformatie over VAIO-Lik die u odig hebt, iclusief telefooummers e adresse voor elk lad. 5 Raadpleeg de Olie Help va de gebruikte software voor gedetailleerde iformatie over de fucties e het oplosse va probleme. 6 Raadpleeg de hadleidig Sel starte va Microsoft voor meer iformatie over Widows. 7 Surf aar voor olie iteractieve hadleidige over uw favoriete VAIO-software. 11

13 Welkom Uw otebook e het toebehore De doos bevat de volgede hardware-items: 12 1 otebook 6 etsoer 2 oplaadbare batterij 7 telefoostekker (ladspecifiek)* 3 herstel-cd-rom's 8 telefookabel 4 documetatiepakket 9 basisstatio (ekel meegeleverd met PCG-R600HMKD) 5 etadapter * Zit er ee extra telefoostekker i de doos zit, ga aar De juiste telefoostekker gebruike (pagia 48).

14 Welkom Ergoomische overwegige U zult uw otebook waarschijlijk op verschillede plaatse gebruike. Idie mogelijk moet u rekeig houde met de volgede ergoomische overwegige die zowel betrekkig hebbe op gewoe als draagbare computers. 13 Positie va de otebook Plaats de otebook direct voor u (1). Houd uw oderarme horizotaal (2), met uw polse i ee eutrale, comfortabele positie (3) als u het toetsebord, het touchpad of de muis gebruikt. Houd uw bovearme otspae aast uw bovelichaam. Las af e toe ee pauze i tijdes het gebruik va de otebook. Als u te veel met de otebook werkt, kut u uw spiere of peze overbelaste.

15 Welkom Meubilair e houdig Gebruik ee stoel met ee goede rugsteu. Stel de hoogte va de stoel zo i dat uw voete plat op de grod staa. Gebruik ee voetbakje als u daar comfortabeler mee zit. eem ee otspae houdig aa, houd uw rug recht e eig iet te ver aar voor (rode rug) of aar achter. Gezichtshoek t.o.v. het scherm Katel het scherm tot u de optimale gezichtshoek vidt. Dit is mider belasted voor uw oge e spiere. Stel ook de helderheid va het scherm optimaal i. Verlichtig Zorg ervoor dat het zolicht of kustlicht iet direct ivalt op het scherm om reflectie e schitterig te vermijde. Werk met idirecte verlichtig om lichtvlakke op het scherm te vermijde. U kut ook ee schermfilter kope om de schitterig te reducere. Met de juiste verlichtig werkt u iet allee comfortabeler, maar ook efficiëter. Opstellig va ee extere moitor Als u ee extere moitor gebruikt, plaatst u deze op ee comfortabele gezichtsafstad. Plaats het scherm op ooghoogte of iets lager als u vlak voor de moitor zit. 14

16 Uw otebook gebruike Uw otebook gebruike Dit deel beschrijft hoe u begit te werke met uw otebook e hoe u de itere e extere apparate va uw otebook gebruikt. Locatie va besturigselemete e coectors (pagia 16) Aasluite op ee stroombro (pagia 20) Uw otebook starte (pagia 24) Uw otebook afsluite (pagia 25) Het toetsebord gebruike (pagia 26) De touchpad gebruike (pagia 31) De Jog Dial gebruike (pagia 32) PC Cards gebruike (pagia 35) Memory Sticks gebruike (pagia 38) De modem gebruike (pagia 47) Eergiebesparede modi gebruike (pagia 49) Gebruik va de fuctie Draadloze LA (WLA) (pagia 51) 15

17 Uw otebook gebruike Locatie va besturigselemete e coectors Rechterkat 16 1 USB-coector (pagia 74) 2 Hoofdtelefoocoector (pagia 73) 3 Microfoocoector (pagia 73) 4 S400 i.lik -coector (pagia 77) 5 gelijkstroomuitgag / 6 Moitorcoector (pagia 68) Etheretetwerkcoector (pagia 80) 8 Telefooaasluitig (pagia 47)

18 Uw otebook gebruike Likerkat 17 1 Gelijkstroomigag (pagia 20) 2 USB-coector (pagia 74) 3 Vetilatiesleuf / 4 MagicGate Memory Stick -sleuf (pagia 38) 5 PC Card-sleuf (pagia 35)

19 Uw otebook gebruike Voorkat OFF O WIRELESS LA 18 1 Harde-schijflampje (pagia 29) 2 um Lock-lampje (pagia 29) 3 Caps Lock-lampje (pagia 29) 4 Scroll Lock-lampje (pagia 29) 5 LCD-scherm (pagia 30) 6 Aa/uit-schakelaar (pagia 24) 7 Toetsebord (pagia 26) 8 Touchpad (pagia 31) 9 Stroomlampje (pagia 29) 10 Batterijlampje (pagia 29) 11 Memory Stick -lampje (pagia 29) 12 Basisstatiolampje (pagia 29) 13 Lampje Draadloze LA (pagia 29) 14 Schakelaar voor de fuctie Draadloze LA (pagia 51) 15 Koppe Liks/Rechts (pagia 31) 16 Jog Dial (pagia 32) 17 Luidsprekers (pagia 30) Vlakbij de aa/uit-schakelaar bevidt zich ee vetilatiesleuf. Dek de vetilatiesleuf iet af als u met de otebook werkt.

20 Uw otebook gebruike Achterkat 1 batterijcoector (pagia 21) 19 Oderkat 1 batterijvergredeligsokje (pagia 21) 2 batterijotgredeligsokje (pagia 21) 3 basisstatiocoector (pagia 60) 4 heropstartkop /

21 Uw otebook gebruike Aasluite op ee stroombro De otebook ka werke op etstroom (via ee etadapter) of op ee oplaadbare batterij. De etadapter gebruike Om de etadapter te gebruike, gaat u als volgt te werk: 1 Steek de stekker va de etadapter (1) i de etadaptercoector (2) va de otebook. 2 Steek het ée uiteide va het etsoer (3) i de etadapter. 3 Steek het adere uiteide va het etsoer i ee stopcotact. 20 Gebruik uw otebook allee met de bijgeleverde etadapter. Als de otebook is aageslote op ee basisstatio, kut u allee de etadaptercoector va het basisstatio gebruike. Als u de etstroom aar de otebook volledig wilt verbreke, trekt u de etadapter uit. Zorg ervoor dat het stopcotact gemakkelijk toegakelijk is.

22 Uw otebook gebruike De batterij gebruike U kut ee batterij gebruike als stroombro voor de otebook. Uw otebook wordt geleverd met ee batterij die iet volledig is opgelade. De batterij plaatse Om de batterij te plaatse, gaat u als volgt te werk: 1 Schuif het vergredeligsokje (1) aa de oderkat va de otebook i de otgredelde stad (Ulock). 2 Houd de ikepige (2) e lipjes va de batterij (3) tegeover de lipjes e ikepige aa de achterkat va de otebook, e duw de batterij tege de otebook tot ze vastklikt. 3 Schuif het vergredeligsokje i de vergredelde stad (Lock) zodat de batterij iet ka loskome. Als de otebook via de etadapter is aageslote op de etstroom e het batterijcompartimet ee batterij bevat, werkt de otebook op de etstroom e iet op de batterij.! Vóór u de batterij plaatst, moet u eerst de klep va de otebook sluite. 21

23 Uw otebook gebruike De batterij oplade Om de batterij op te lade, gaat u als volgt te werk: 1 Sluit de etadapter aa op de otebook. 2 Plaats de batterij i het batterijcompartimet De otebook laadt de batterij automatisch op. Het batterijlampje kippert telkes twee keer kort a elkaar terwijl de batterij wordt opgelade. Als de batterij voor 85% is opgelade, gaat het batterijlampje uit. Waeer uw computer aa is, heeft u ogeveer 5,5 uur odig om de batterij volledig op te lade. Status va het batterijlampje Aa Ekel kippere Dubbel kippere Uit Betekeis De otebook werkt op de batterijstroom. De batterij is bija leeg. De batterij wordt opgelade. De otebook werkt op etstroom. 22 Als de batterij bija leeg is, kippert zowel het batterij- als het stroomlampje. Laat de batterij i het batterijcompartimet terwijl de otebook via de etadapter is aageslote op de etstroom. De batterij wordt verder opgelade terwijl u de otebook gebruikt. Als de batterijladig daalt tot mider da 10%, moet u de etadapter aasluite zodat de batterij ka worde opgelade, of moet u de otebook uitschakele e ee volle batterij plaatse. U kut ervoor zorge dat de batterij mider sel leeg raakt door ee eergiebeheermodus te selectere i het hulpprogramma PowerPael. Uw otebook wordt geleverd met ee oplaadbare lithiumiobatterij. Het oplade va ee batterij die og iet volledig leeg is heeft gee ivloed op de levesduur va de batterij. Het batterijlampje bradt als de otebook op de batterijstroom werkt. Als de batterij bija leeg is, begie het batterijlampje e stroomlampje te kippere. Bij sommige toepassige e radapparate is het mogelijk dat uw otebook iet overschakelt op de Slaap-modus als de batterij bija leeg is. Om te vermijde dat u gegeves verliest als uw otebook op batterijstroom werkt, moet u uw gegeves geregeld opslaa e hadmatig ee eergiebeheermodus activere, bijvoorbeeld Stadby of Slaap.

24 Uw otebook gebruike De batterij verwijdere Om de batterij te verwijdere, gaat u als volgt te werk: 1 Schakel de otebook uit e sluit de klep. 2 Schuif het vergredeligsokje (1) i de otgredelde stad (Ulock). 3 Schuif het otgredeligsokje (2) i de otgredelde stad (Ulock) e trek de batterij uit de otebook. 23 Als de otebook via de etadapter op de etstroom werkt, kut u de batterij verwijdere zoder dat u eerst de otebook moet uitschakele. Sluit de klep va de otebook vóór u de batterij verwijdert. U kut gegeves verlieze als u de batterij verwijdert terwijl de otebook aa staat e iet is aageslote op de etstroom, of terwijl de otebook i de Stadby-modus staat. Als u twee batterije plaatst, kut u éé va beide verwijdere zoder de otebook af te sluite. Als u éé va de twee batterije verwijdert, cotroleert u of het lampje va de adere batterij bradt. Als het lampje va de batterij die u gaat verwijdere bradt, klikt u met de rechtermuiskop op het batterijpictogram i het systeemvak e selecteert u de optie Switch Battery.

25 Uw otebook gebruike Uw otebook starte Om de otebook op te starte, gaat u als volgt te werk: 1 Schuif het LCD-vergredeligsokje (1) i de richtig va de pijl e ope de klep va de otebook Houd de aa/uit-kop (2) va de otebook igedrukt tot het groee stroomlampje (3) oplicht. 3 Idie odig drukt u op <F>+<F5> om de helderheid va het LCD-scherm aa te passe. Om ee lichter beeld te krijge, drukt u op de pijl-omhoog of de pijl-rechts. Om ee dokerder beeld te krijge, drukt u op de pijl-omlaag of de pijl-liks. Als u de aa/uit-kop aar voor schuift e lager da vier secode vasthoudt, wordt de otebook uitgeschakeld.

26 Uw otebook gebruike Uw otebook afsluite Het is belagrijk dat u de otebook op de juiste maier afsluit om te vermijde dat u iet-opgeslage gegeves verliest. Om de otebook af te sluite, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de kop Start op de taakbalk va Widows. 2 Klik op Shut Dow. Het dialoogvester Shut Dow Widows verschijt. 3 Selecteer Shut dow. 4 Klik op OK. 5 Wacht tot de otebook zichzelf heeft uitgeschakeld. Het stroomlampje gaat uit. 6 Schakel alle op de otebook aageslote radapparate uit. Atwoord op alle waarschuwige om documete op te slaa of rekeig te houde met adere gebruikers. Als u de otebook iet kut afsluite: - Sluit alle geopede programma s af. - Verwijder de evetuele PC Card. Hiervoor klikt u op het pictogram Uplug or Eject Hardware i the taakbalk. Selecteer de hardware die u wilt otkoppele e klik op Stop. - Otkoppel alle USB-toestelle. - Druk vervolges tegelijk op <Ctrl>+<Alt>+<Delete> om toegag te krijge tot de fuctie Widows Security om alle toepassige af te sluite die iet ormaal afgeslote kue worde e klik vervolges op Task Maager. Sluit alle programma s af die iet ormaal afgeslote kue worde. Deze programma s hebbe het label ot Respodig. Start de otebook opieuw op. Als dit iet werkt, houdt u de aa/uit-schakelaar lager da vier secode igedrukt. De otebook wordt u uitgeschakeld. Bij deze methode bestaat de kas dat u gegeves verliest. Als u de otebook korte tijd iet gebruikt, kut u stroom bespare door de Stadby-modus te activere. Ga aar het meu Start, selecteer Shut Dow e klik vervolges op Stad By i het dialoogvester Shut Dow Widows. 25

27 Uw otebook gebruike Het toetsebord gebruike Het toetsebord va uw otebook is vergelijkbaar met dat va ee gewoe computer, maar is voorzie va extra toetse waarmee u specifieke take voor ee otebook kut uitvoere. 26

28 Uw otebook gebruike Toetse Escape-toets (1) Fuctietoetse (2) Prit Scree-toets (3) Correctietoetse (4) Beschrijvige De <Esc>-toets (Escape) wordt gebruikt om opdrachte te aulere. De 12 fuctietoetse boveaa op het toetsebord worde gebruikt om specifieke take uit te voere. Bijvoorbeeld i vele toepassige is <F1> de Help-toets. De take die worde uitgevoerd door de idividuele fuctietoetse kue verschille va toepassig tot toepassig. De <Prit Scree>-toets maakt ee elektroische kopie va het beeld op het scherm e plaatst deze op het Widows Clipboard. U kut de schermafdruk vervolges i ee bestad plakke e afdrukke. Met de toetse <Isert>, <Backspace> e <Delete> kut u tikfoute corrigere. 27 <F>-toets (5) Cursortoetse (6) Toepassigstoets (7) umeriek toetseblok (8) Seltoetse (9) De <F>-toets wordt gebruikt i combiatie met adere toetse om bepaalde opdrachte uit te voere. Met deze toetse kut u de cursor verplaatse op het scherm. Als u op de toepassigstoets drukt, verschijt ee selmeu. U kut dit meu ook oproepe door op de rechtermuiskop te klikke. Bevat de toetse die u ook terugvidt op ee gewoe rekemachie. Gebruik het umerieke toetseblok om cijfers i te voere of om wiskudige berekeige (bv. optellige e aftrekkige) uit te voere. Om het umerieke toetseblok te activere, drukt u op de <um Lock>-toets. Vervolges licht het <um Lock>-lampje op. Er zij drie toetse die altijd worde gebruikt i combiatie met mistes éé adere toets: <Ctrl>, <Alt> e <Shift>. Als u de <Ctrl>-toets (Cotrol) of <Alt>-toets (Alterate) igedrukt houdt e vervolges op ee adere toets drukt, kut u bepaalde opdrachte uitvoere zoder de muis te moete gebruike om bv. ee opdracht te selectere i ee meu. I plaats va bijvoorbeeld de opdracht Save te kieze i ee meu, kut u i vele toepassige de <Ctrl>-toets igedrukt houde e op de letter <S> drukke (<Ctrl>+<S>). De <Shift>-toets wordt gebruikt voor hoofdletters of speciale tekes e $. Widows -toets (10) Als u op de toets met het Widows -logo drukt, verschijt het meu Start va Widows. U kut dit meu ook opee door op de taakbalk va Widows op de kop Start te klikke.

29 Uw otebook gebruike Combiaties e fucties va de <Widows>-toets Combiaties Fucties + <F1> Geeft het Widows 2000 Help weer. + <Tab> Schakelt tusse de koppe op de taakbalk. + <E> Displays Widows Explorer <F> + <Ctrl> + <F> + <M> <Shift> + + <M> + <R> <F> + + <Isert> Geeft het zoekvester weer, waari u kut zoeke aar bestade of mappe. U kut dit vester ook opee door Search te selectere i het meu Start, waara u For files or Folders kiest. Geeft het vester Search Results - Computers weer, waari u adere computers kut zoeke. Miimaliseert alle weergegeve vesters. Herstelt het vorige formaat va alle gemiimaliseerde vesters. Geeft het vester Ru weer. U kut dit vester ook opee door Ru te selectere i het meu Start. Geeft het vester System Properties weer. U kut dit vester ook opee door te dubbelklikke op het pictogram System i het cofiguratiescherm of door met de rechtermuiskop te klikke op My Computer (selecteer Properties) i het Start-meu.

30 Uw otebook gebruike Lampjes Lampje Fucties Stroom Stroom aa: bradt (groe). Stadby-modus: kippert (oraje). Slaap-modus: bradt iet. Batterij Geeft de status va de batterij i de otebook aa. Memory Stick Bradt als de Memory Stick i gebruik is. Bradt iet als de Memory Stick iet i gebruik is. 29 Basisstatio Bradt als het basisstatio i gebruik is. Bradt iet als het basisstatio iet i gebruik is. Lampje Aa Uit harde schijf um Lock Er worde gegeves geleze va of geschreve aar de harde schijf. Bradt als de cijfertoetse va het umerieke toetseblok actief zij. Er worde gee gegeves geschreve aar of geleze va de harde schijf. Bradt iet als de alfaumerieke toetse va het umerieke toetseblok actief zij. Caps Lock Bradt als de letters die u typt verschije i hoofdletters. Als Caps Lock aa staat e u opieuw kleie letters wilt ivoere, drukt u op de <Shift>-toets. Als dit lampje iet bradt, verschije alle letters die u typt i kleie letters (tezij u de <Shift>-toets igedrukt houdt). Scroll Lock Bradt als het scherm aders schuift (hagt af va de toepassig, maar heeft i vele toepassige gee effect). Bradt iet als de iformatie ormaal over het scherm schuift.

31 Uw otebook gebruike Combiaties e fucties met de <F>-toets Combiaties / Fuctie <F> + (ESC): Stadby <F> + (F3): aa/uit-kop va de luidspreker <F> + (F4): luidsprekervolume Fucties Activeert de Stadby-modus, ee eergiebeheermodus. Als u wilt terugkere aar de actieve toestad, drukt u op ee willekeurige toets. Schakelt de igebouwde luidspreker i e uit. Hiermee regelt u het volume va de igebouwde luidspreker. Als u het volume wilt verhoge, drukt u op <F>+<F4> e vervolges op of. Als u het volume wilt verlage, drukt u op <F>+<F4> e vervolges op of. 30 <F> + (F5): helderheidsregelig Hiermee regelt u de helderheid va het LCD-scherm. Als u de lichtitesiteit wilt verhoge, drukt u op <F>+<F5> e vervolges op of. Als u de lichtitesiteit wilt verlage, drukt u op <F>+<F5> e vervolges op of. <F> + / (F7)*: schakelt over aar de extere moitor Schakelt over tusse de weergave op het LCD-scherm, op de extere moitor (aageslote op de moitorcoector) e op beide. <F> + (F12): Slaap-modus I deze modus verbruikt de otebook het miste stroom. Als u deze opdracht uitvoert, wordt de toestad va het systeem e de radapparate opgeslage op de harde schijf e wordt de systeemstroom uitgeschakeld. Als u wilt terugkere aar de oorsprokelijke toestad va het systeem, schakelt u de stroom i met de aa/uit-schakelaar. * Deze fuctie ka allee worde gebruikt door de eerste gebruiker die zich aameldt e zal iet werke adat u bet overgeschakeld op ee adere gebruikersaccout.

32 Uw otebook gebruike De touchpad gebruike Het toetsebord is voorzie va ee touchpad waarmee u de cursor kut verplaatse. U kut objecte op het scherm aawijze, selectere e slepe e u kut door ee lijst va items schuive met behulp va het igebouwde touchpad. 31 Actie aawijze Beschrijvig Schuif éé viger over het touchpad (1) om de aawijzer (4) op ee item of object te plaatse. klikke Druk éé keer op de likerkop (2). dubbelklikke klikke met de rechtermuiskop slepe bladere Druk twee keer op de likerkop. Druk éé keer op de rechterkop (3). I vele toepassige verschijt i dit geval ee selmeu. Schuif éé viger over het touchpad terwijl u de likerkop igedrukt houdt. Schuif uw viger lags de rechterkat va het touchpad om verticaal te bladere. Schuif uw viger lags de oderkat va het touchpad om horizotaal te bladere (dit werkt allee bij toepassige die deze touchpadfuctie odersteue.)

Sony notebook handleiding PCG-SRX41P

Sony notebook handleiding PCG-SRX41P Soy otebook hadleidig PCG-SRX41P Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software moge och geheel, och gedeeltelijk worde

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-NV105/PCG-NV109M

Sony notebook handleiding PCG-NV105/PCG-NV109M Soy otebook hadleidig PCG-V105/PCG-V109M Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-GRV516G

Sony notebook handleiding PCG-GRV516G Soy otebook hadleidig PCG-GRV516G Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Sony Notebook PCG-C1MHP

Gebruikershandleiding Sony Notebook PCG-C1MHP Gebruikershadleidig Soy otebook PCG-C1MHP Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie Soy otebook Hardware Gids PCG-GRX serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-NV209 / PCG-NV309

Sony notebook handleiding PCG-NV209 / PCG-NV309 Soy otebook hadleidig PCG-V209 / PCG-V309 Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-GRS515SP PCG-GRS515M

Sony notebook handleiding PCG-GRS515SP PCG-GRS515M PCG-GRS515SP PCG-GRS515M Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd,

Nadere informatie

Hardware gids. PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie

Hardware gids. PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. VGN-FS-serie Gebruikershadleidig VG-FS-serie 2 Ihoud Lees dit eerst... 5 Opmerkig... 5 EERGY STAR... 6 Gegeves over de eigeaar... 6 Welkom... 7 Documetatiepakket... 8 Ergoomische overwegige... 11 Uw VAIO computer gebruike...

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-R600HEK

Software op uw Sony notebook PCG-R600HEK Software op uw Soy otebook PCG-R600HEK Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software waarop Soy ee gebruiksrecht verleet als software waarop ee gebruiksrecht wordt verleed door

Nadere informatie

Software Gids. PCG-GRV serie

Software Gids. PCG-GRV serie PCG-GRV serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 1 Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software is oderworpe aa de

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K

Software op uw Sony notebook PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K Software op uw Soy otebook PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software waarop Soy ee gebruiksrecht verleet als software waarop ee gebruiksrecht

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook. PCG-GRX Serie

Software op uw Sony notebook. PCG-GRX Serie Software op uw Soy otebook PCG-GRX Serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-GRX315MK PCG-GRX316MK PCG-GRX316SK PCG-GRX416SK

Software op uw Sony notebook PCG-GRX315MK PCG-GRX316MK PCG-GRX316SK PCG-GRX416SK Software op uw Soy otebook PCG-GRX315MK PCG-GRX316MK PCG-GRX316SK PCG-GRX416SK Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed

Nadere informatie

Software Gids. PCG-FX900-serie

Software Gids. PCG-FX900-serie PCG-FX900-serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 1 Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software is oderworpe aa

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-GRV516G

Software op uw Sony notebook PCG-GRV516G Software op uw Soy otebook PCG-GRV516G Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-SRX41P

Software op uw Sony notebook PCG-SRX41P Software op uw Soy otebook PCG-SRX41P Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software

Nadere informatie

Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming.

Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming. Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 1 Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software is oderworpe aa de algemee voorwaarde

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-R600MF/PCG-R600HFP/PCG-R600HFPKIT

Software op uw Sony notebook PCG-R600MF/PCG-R600HFP/PCG-R600HFPKIT Software op uw Soy otebook PCG-R600MF/PCG-R600HFP/PCG-R600HFPKIT Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde.

Nadere informatie

Lees dit eerst. Opmerking ENERGY STAR. Lees dit eerst. Software gids

Lees dit eerst. Opmerking ENERGY STAR. Lees dit eerst. Software gids Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software is oderworpe aa de algemee voorwaarde

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

PCG-NV209 PCG-NV209. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm.

PCG-NV209 PCG-NV209. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm. PCG-V209 PCG-V209 Modelaam PCG-V209 1 Modelummer Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cachegeheuge MPEG Grafische kaart Geluid PCG-9C2M Microsoft Widows XP Home

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

PCG-GRX415MK PCG-GRX415MK. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM.

PCG-GRX415MK PCG-GRX415MK. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. 1 Modelummer Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cache geheuge MPEG Grafische kaart Geluid PCG-8A8M Microsoft Widows 2000 Professioal Mobile Itel Petium 4 Processor

Nadere informatie

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

PCG-NV105 PCG-NV105. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm.

PCG-NV105 PCG-NV105. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm. PCG-V105 PCG-V105 PCG-V105 1 Modelummer Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cachegeheuge MPEG Grafische kaart Geluid PCG-9D7M Microsoft Widows XP Home Editio

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-R600MF/PCG-R600HFP/ PCG-R600HFPKIT

Sony notebook handleiding PCG-R600MF/PCG-R600HFP/ PCG-R600HFPKIT Soy otebook hadleidig PCG-R600MF/PCG-R600HFP/ PCG-R600HFPKIT Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-R600HEK

Sony notebook handleiding PCG-R600HEK Soy otebook hadleidig PCG-R600HEK Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2001 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde

Nadere informatie

Sony notebook handleiding. PCG-V505 serie

Sony notebook handleiding. PCG-V505 serie PCG-V505 serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud 155. Nederlands

Inhoud. Inhoud 155. Nederlands Ihoud Ileidig... 157 Eerste stappe... 169 SecureFiger Figerprit Idetificatio Basic Utility... 175 SecureFiger Figerprit BIOS Utility... 183 BIOS LOCK by Figerprits istallere... 189 Probleme oplosse...

Nadere informatie

Hardware gids. PCG-K serie

Hardware gids. PCG-K serie PCG-K serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 1 2004 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald

Nadere informatie

PCG-GRX315MK PCG-GRX315MK. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM.

PCG-GRX315MK PCG-GRX315MK. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. PCG-GRX315MK PCG-GRX315MK PCG-GRX315MK 1 Modelummer Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cache geheuge MPEG Grafische kaart Geluid PCG-8A3M Microsoft Widows 2000

Nadere informatie

Om met Giga Pocket te kunnen werken, moet u de D:\- partitie van de harde schijf gebruiken (bestandssysteem NTFS).

Om met Giga Pocket te kunnen werken, moet u de D:\- partitie van de harde schijf gebruiken (bestandssysteem NTFS). Wat is? Wat is? is ee softwaretoepassig va Soy waarmee u op ee VAIO aaloge televisieprogramma's kut bekijke e opeme die u via de kabel of de atee otvagt. Wilt u ee film opeme terwijl u zelf iet thuis bet?

Nadere informatie

PCG-GRX315D / PCG-GRX315E

PCG-GRX315D / PCG-GRX315E PCG-GRX315D / PCG-GRX315E PCG-GRX315D / PCG-GRX315E Modelaam PCG-GRX315D PCG-GRX315E 1 Modelummer PCG-8A5M PCG-8A4M Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cache

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-S-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-S-serie Gebruikershadleidig pc VG-S-serie 2 Ihoud Voor gebruik...6 Opmerkig...6 EERGY STAR...7 Documetatie...8 Ergoomische overwegige...11 Aa de slag...13 De lampjes...14 Ee stroombro aasluite...15 De batterij

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Hardware gids. PCG-GRT serie

Hardware gids. PCG-GRT serie PCG-GRT serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 1 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-VX71P

Sony notebook handleiding PCG-VX71P Soy otebook hadleidig PCG-VX71P Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software moge och geheel, och gedeeltelijk worde

Nadere informatie

Sony Notebook handleiding PCG-R600HMPD / PCG-R600HMP

Sony Notebook handleiding PCG-R600HMPD / PCG-R600HMP Soy otebook hadleidig PCG-R600HMPD / PCG-R600HMP Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database Productfiche RoadByte eid FileMaker plugi eid kaarte ileze vauit uw FileMaker database RoadByte Solutios stelt het RoadByte eid FileMaker plugi product voor. Hiermee gebruikt u de gegeves va de igebrachte

Nadere informatie

PCG-GRS515SP PCG-GRS515SP. Specificaties. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm. L2-cache geheugen MPEG

PCG-GRS515SP PCG-GRS515SP. Specificaties. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm. L2-cache geheugen MPEG Specificaties Modelaam 1 Modelummer Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cache geheuge PCG-8E1M Microsoft Widows XP Professioal Mobile Itel Petium 4 Processor

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Sony notebook handleiding. PCG-GRS Serie

Sony notebook handleiding. PCG-GRS Serie PCG-GRS Serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K

Sony notebook handleiding PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K Soy otebook hadleidig PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2001 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Hardware gids. PCG-V505 serie

Hardware gids. PCG-V505 serie PCG-V505 serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 1 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd,

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-GRX516SP

Sony notebook handleiding PCG-GRX516SP Soy otebook hadleidig PCG-GRX516SP Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-GRX416G

Sony notebook handleiding PCG-GRX416G Soy otebook hadleidig PCG-GRX416G Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershadleidig Satellite C650/C650D Satellite Pro C650/C650D computers.toshiba-europe.com Ihoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Voorwoord Algemee voorzorgsmaatregele Aa de slag Cotrolelijst

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

11.1 Aansluiting externe connectoren Elan 4

11.1 Aansluiting externe connectoren Elan 4 11.1 Aasluitig extere coectore Aasluitige coectore 1. Extere cotacte - Deze cotacte worde gebruikt om extere apparate op het toestel aa te sluite. Positie 1 e 2 - Dit is ee schakelcotact voor de koelig.

Nadere informatie

De basis cursus scripting in AutoCAD voor studenten van. de Sacrale Kunst van Luiheid Les 2 2004 Joop F. Moelee

De basis cursus scripting in AutoCAD voor studenten van. de Sacrale Kunst van Luiheid Les 2 2004 Joop F. Moelee Aha, daar zij jullie weer. Heb je al tijd over? Al lekker lui achterovergehage met je voete op het bureau e lurked aa ee blikje bier terwijl je computer al het werk voor je doet? Da gaa we u verder. De

Nadere informatie

Sony notebook handleiding. PCG-GRX Serie

Sony notebook handleiding. PCG-GRX Serie Soy otebook hadleidig PCG-GRX Serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 io

Afstandsbediening Telis 1 io Afstadsbedieig Telis 1 io Bedieigshadleidig Telis 1 io Pure Art.r. 1810658 Telis 1 io Silver Art.r. 1810751 Telis 1 io Pearl Art.r. 1810713 Afstadsbedieig Telis 1 io Te combiere met alle io-homecotrol

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Sony notebook handleiding. PCG-TR1 serie

Sony notebook handleiding. PCG-TR1 serie PCG-TR1 serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding Aleitug Maual Mode d emploi Hadleidig SK-2 Art. 71-02021 2-polige stromübertragede Kuppluge 2 pole curret trasmittig coupligs Attelages coducteurs de courat à 2 pôles 2-polige stroomvoerede koppelige SK-4

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie