Hardware gids. PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hardware gids. PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie"

Transcriptie

1 PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie

2 Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald of omgezet i machiaal leesbare vorm zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig. Soy Corporatio biedt gee garatie met betrekkig tot deze hadleidig, de software of adere hieri opgeome iformatie e wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garaties va de had betreffede de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor ee bepaald doel va deze hadleidig, de software of adere hieri opgeome iformatie. Soy Corporatio is i gee geval aasprakelijk voor icidetele schade, gevolgschade of bijzodere schade, hetzij als gevolg va ee orechtmatige daad, ee overeekomst of om adere redee, die voortvloeit uit of verbad houdt met deze hadleidig, de software of adere hieri opgeome iformatie of het gebruik daarva. Macrovisio: Dit product bevat techologie die oder het auteursrecht valt e wordt beschermd door patete e adere itellectuele eigedomsrechte. Het gebruik va deze door het auteursrecht beschermde techologie diet te worde geautoriseerd door Macrovisio e is uitsluited bedoeld voor thuisgebruik of adere beperkte weergavetoepassige, tezij aders beschikt door Macrovisio. Het is verbode deze software te decompilere of te disassemblere. I de hadleidig zij de hadelsmerksymbole e weggelate. Soy Corporatio behoudt zich het recht voor op elk momet e zoder voorafgaade keisgevig wijzigige aa te brege aa deze hadleidig of de hieri opgeome iformatie. Het gebruik va de hieri beschreve software is oderworpe aa de bepalige va ee afzoderlijke gebruiksrechtovereekomst. De illustraties i deze hadleidig zij mogelijk iet va toepassig op uw computer. Raadpleeg het blad Specificaties voor iformatie over de exacte cofiguratie va uw VAIO.

3 Lees eerst dit EERGY STAR Als EERGY STAR-parter heeft Soy ervoor gezorgd dat dit product i overeestemmig is met de EERGY STAR-richtlije voor ee zuiig eergieverbruik. Het Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program is ee iteratioaal programma dat eergiebesparig bij het gebruik va computers e katoorapparatuur bevordert. Het programma steut de otwikkelig e verkoop va producte die voorzie zij va fucties om het eergieverbruik effectief te reducere. Het is ee ope systeem waaraa hadelaars vrijwillig kue deeleme. Het programma richt zich op katoorapparatuur, zoals computers, beeldscherme, priters, faxapparate e kopieermachies. De stadaarde e logo's va het programma zij dezelfde voor alle deelemede lade. 2 EERGY STAR is ee Amerikaas hadelsmerk. Gegeves over de eigeaar Het serieummer e het modelummer bevide zich aa de oderzijde va uw Soy computer. oteer deze ummers e vermeld deze waeer u VAIO-Lik belt. Zie ook het gedrukte documet Specificaties.

4 Lees eerst dit Veiligheidsiformatie Algemee Als u de computer voor om het eve welke rede opet, ka dit leide tot schade die iet wordt gedekt door de garatie. Ope de behuizig iet om elektrische schokke te vermijde. De computer mag ekel worde agekeke door gekwalificeerd persoeel. Stel uw VAIO computer iet bloot aa rege of vocht om brad of elektrische schokke te vermijde. Als u ee gaslek wilt melde, mag u ooit ee modem of telefootoestel i de buurt va het gaslek gebruike. Gebruik de modem iet tijdes ee zwaar oweer. Om de oodstroombatterij te vervage, cotacteert u uw dichtstbijzijde Soy servicecetrum. Schakel de computer e alle radapparate uit vóór u ee radapparaat aasluit. Steek het etsoer pas i het stopcotact adat u alle kabels hebt aageslote. Zet de computer pas aa adat u alle radapparate hebt uitgeschakeld. Verplaats uw computer iet terwijl het systeem zich i Stadby-modus bevidt. Sommige objecte hebbe magetische eigeschappe die erstige gevolge kue hebbe voor de harde schijf. Ze kue de gegeves op de harde schijf wisse e ee defect of storig veroorzake i de computer. Plaats de computer iet i de abijheid va of op voorwerpe die ee magetisch veld uitstrale. Het gaat hier vooramelijk om: tv-toestelle, luidsprekers, magete e magetische armbade. 3

5 Lees eerst dit Audio/video Als de computer zich bevidt i de abijheid va apparatuur die elektromagetische strale uitzedt, is het mogelijk dat het geluid e beeld worde vervormd. 4 Coectiviteit Istalleer modem- of telefoobedradig ooit tijdes ee zwaar oweer. Istalleer ee telefoocotactdoos ooit op ee vochtige plaats, tezij de cotactdoos specifiek hiervoor is otworpe. Wees voorzichtig bij het istallere of aapasse va telefoolije. Gebruik uw computer allee met de bijgeleverde etadapter. Als u de etstroom aar de computer volledig wilt verbreke, trekt u de etadapter uit. Zorg ervoor dat het stopcotact gemakkelijk toegakelijk is. Raak ooit ogeïsoleerde telefoodrade of aasluitpute aa, tezij de stekker va de telefookabel iet i de wadcotactdoos va de telefoo zit.

6 Lees eerst dit Voorschrifte Soy verklaart hierbij dat dit product i overeestemmig is met de essetiële voorschrifte e adere toepasselijke bepalige va de Europese Richtlij 1999/5/EC (richtlij betreffede radioapparatuur e eidapparatuur voor telecommuicatie). 5 Verklarig va overeestemmig De Europese Uie streeft aar ee vrij verkeer va goedere op de itere markt e aar het opheffe va techische belemmerige voor de hadel. Dit streve heeft geleid tot verschillede EU-richtlije waari va fabrikate wordt gevraagd dat hu producte voldoe aa ee aatal essetiële stadaarde. Fabrikate zij verplicht het "CE"-kemerk te plaatse op de producte die ze verkope e om ee Verklarig va overeestemmig (Declaratio of Coformity of DoC) op te stelle. Deze verklarige zij i eerste istatie bedoeld voor de toezichthouders op de markt, als bewijs dat de producte voldoe aa de vereiste stadaarde. Daaraast publiceert Soy als service aa oze klate de Verklarige va overeestemmig op de website U kut i het bovestaade tekstvak ee modelaam type om te zoeke aar alle Verklarige va overeestemmig voor ee specifiek product. Vervolges wordt ee overzicht weergegeve va de desbetreffede documete, die u desgewest kut dowloade. B: de beschikbaarheid va verklarige is afhakelijk va de ihoud va de EU-richtlije e de specificaties va de afzoderlijke producte. Dit product is i overeestemmig met E Klasse B e E voor thuisgebruik, voor commercieel gebruik e voor gebruik i de lichte idustrie. Dit product is getest e i overeestemmig bevode met de beperkige beschreve i de EMC-richtlij voor gebruik va aasluitkabels met ee legte va mider da 3 meter. Lees de folder Modemvoorschrifte voor u de igebouwde modem activeert. Het statio voor optische schijve is geclassificeerd als ee LASERPRODUCT VA KLASSE 1 e is i overeestemmig met E , ee veiligheidsorm voor laserproducte. Reparaties e oderhoudswerke moge allee worde uitgevoerd door erkede Soytechici. Slecht uitgevoerde reparaties e ee verkeerd gebruik kue veiligheidsrisico's ihoude. CLASS 1 LASER PRODUCT TO E

7 Lees eerst dit Afhakelijk va het lad kue er beperkige zij opgelegd aa het gebruik va de igebouwde Bluetooth-fuctioaliteit. Voor gedetailleerde iformatie over uw lad kut u het iformatieblad Bluetooth Safety Regulatios raadplege. Afhakelijk va het lad waar u woot kue er beperkige zij opgelegd aa de Wireless LA-fuctioaliteit. Raadpleeg het iformatieblad Wireless LA Regulatios voor meer iformatie. De PC-fuctioaliteit va Wireless LA die is igebouwd i deze uit is Wi-Fi gecertificeerd e voldoet aa de specificaties die zij opgesteld door WECA (Wireless Etheret Compatibility Alliace). 6

8 Lees eerst dit Lithium-iobatterij als afval Raak beschadigde of lekkede lithiumiobatterije iet aa met de blote had. Gooi de batterij iet weg, maar lever deze i als klei chemisch afval (KCA). Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt geplaatst. Vervag de batterij uitsluited door hetzelfde of ee gelijkwaardig type, zoals aabevole door de fabrikat. Otdoe u va gebruikte batterije volges de aawijzigige va de fabrikat. De batterij i dit apparaat ka bij ojuiste behadelig gevaar va brad of chemische otbradig veroorzake. De batterij mag iet worde gedemoteerd, verhit bove 60 C (140 F) of verbrad. Otdoe u omiddellijk va gebruikte batterije. Houd batterije uit de buurt va kidere. 7 Itere memory back-up batterij als afval Dit apparaat bevat ee itere back-up batterij die iet vervage hoeft te worde tijdes de levesduur va het apparaat. Raadpleeg VAIO-Lik idie deze batterij toch vervage moet worde. De batterij mag allee vervage worde door vakbekwaam servicepersoeel. Gooi de batterij iet weg, maar lever deze i als klei chemisch afval (KCA). Lever het apparaat aa het eide va het levesduur i voor recyclig, de batterij zal da op correcte wijze verwerkt worde.

9 Welkom Welkom Gefeliciteerd met de aakoop va uw Soy VAIO computer. Soy heeft speerputtechologie op het vlak va audio, video, computertechologie e commuicatie gecombieerd e geïtegreerd i deze uiterst geavaceerde computer. Wat volgt is slechts ee greep uit de eigeschappe va uw VAIO computer: Uitmutede prestaties. Draagbaarheid - De oplaadbare batterije biede urelag gebruiksplezier zoder dat u de computer op het lichtet hoeft aa te sluite. Soy audio- e videokwaliteit - Ee LCD-scherm met hoge resolutie geeft u de mogelijkheid om gebruik te make va de moderste geavaceerde multimediatoepassige, spelletjes e otspaigsprogramma s Multimediatoepassige Speel audio- e video-cd s/dvd s af. Itercoectiviteit Uw computer beschikt over etheret, USB 2.0 (High-speed/Full-speed/Low-speed) e i.lik-fuctioaliteite. i.lik is ee bi-directioele digitale iterface voor het uitwissele va gegeves. Met de Memory Stick kut u makkelijk digitale gegeves uitwissele e dele met adere compatibele apparate. Draadloze techologie Dakzij de Bluetooth* e Wireless LA (IEEE b/g)-techologieë kut u vrij commuicere met adere apparate, zoder kabels of soere. Widows - Uw systeem is voorzie va het besturigssysteem Microsoft Widows XP Professioal of Home Editio* met Service Pack 1a. Foto-, video-, e webcammogelijkhede Gebruik de igebouwde MOTIO EYE-camera om foto's e video's te make. Commuicatie Voor toegag tot populaire olie dieste, verzed e otvag s e surf op het iteret. 8

10 Welkom Uitstekede gebruikersodersteuig- Waeer u probleme heeft met uw computer kut u de VAIO Lik-website raadplege voor mogelijke oplossige: Voordat u VAIO-Lik bezoekt wordt u geadviseerd eerst te probere het probleem zelf op te losse door het leze va deze gids, de gedrukte Gids Probleemoplossig e De VAIO Herstel e Documetatie Disc gebruike of de hadleidige e helpfucties va de radapparatuur. 9 * Afhakelijk va uw model. Lees het iformatieblad Specificaties voor meer iformatie.

11 Welkom Documetatiepakket Uw documetatiepakket bevat iformatie e hadleidige die u op uw computer kut leze. iet-gedrukte documetatie U kut de olie Hardware e Software gidse op uw computer leze door te dubbelklikke op het Mij Documetatie-pictogram op uw bureaublad. Gedrukte documetatie 10 Ee brochure Gettig Started. Deze brochure bevat ee bekopte beschrijvig va de items i de doos e aawijzige over hoe u uw computer istelt; Ee blad Specificaties met ee tabel met systeemspecificaties, ee lijst va de meegeleverde software e ee overzicht va alle coectore; Gids Probleemoplossig e De VAIO Herstel e Documetatie Disc gebruike. Hier vidt u iformatie over het oplosse va algemee probleme, uitleg over het doel e gebruik va de VAIO Herstel e Documetatie Disc geleverd met uw computer, e VAIO-Lik iformatie; Uw Soy garatiebepalige; Ee brochure Veiligheidsvoorschrifte; Ee brochure Modemvoorschrifte; Het iformatieblad Wirelesss LA Regulatios; Het iformatieblad Bluetooth Regulatios dat va toepassig is op de Bluetooth fuctie*. * Afhakelijk va uw model. Lees het iformatieblad Specificaties voor meer iformatie. Adere broe 1 Raadpleeg de Olie Help va de gebruikte software voor gedetailleerde iformatie over de fucties e het oplosse va probleme. 2 Surf aar voor o lie iteractieve hadleidige over uw favoriete VAIOsoftware.

12 Welkom Ergoomische overwegige U zult uw computer waarschijlijk op verschillede plaatse gebruike. Idie mogelijk moet u rekeig houde met de volgede ergoomische overwegige die zowel betrekkig hebbe op gewoe als draagbare computers: 11 Positie va de computer Plaats de computer direct voor u (1). Houd uw oderarme horizotaal (2), met uw polse i ee eutrale, comfortabele positie (3) als u het toetsebord, het touchpad of de muis gebruikt. Houd uw bovearme otspae aast uw bovelichaam. Las af e toe ee pauze i tijdes het gebruik va de computer. Als u te veel met de computer werkt, kut u uw spiere of peze overbelaste. Meubilair e houdig Gebruik ee stoel met ee goede rugsteu. Stel de hoogte va de stoel zo i dat uw voete plat op de grod staa. Gebruik ee voetbakje als u daar comfortabeler mee zit. eem ee otspae houdig aa, houd uw rug recht e eig iet te ver aar voor (rode rug) of aar achter.

13 Welkom Gezichtshoek t.o.v. het scherm Katel het scherm tot u de optimale gezichtshoek vidt. Dit is mider belasted voor uw oge e spiere. Stel ook de helderheid va het scherm optimaal i. Verlichtig Zorg ervoor dat het zolicht of kustlicht iet direct ivalt op het scherm om reflectie e schitterig te vermijde. Werk met idirecte verlichtig om lichtvlakke op het scherm te vermijde. U kut ook ee schermfilter kope om de schitterig te reducere. Met de juiste verlichtig werkt u iet allee comfortabeler, maar ook efficiëter. Opstellig va ee extere moitor Als u ee extere moitor gebruikt, plaatst u deze op ee comfortabele gezichtsafstad. Plaats het scherm op ooghoogte of iets lager als u vlak voor de moitor zit. 12

14 Uw computer gebruike Uw computer gebruike adat u de iformatie i de gedrukte hadleidig Gettig Started e het blad Specificaties hebt geleze e opgevolgd, kut u de computer veilig e zoder probleme i gebruik eme. Lees hieroder verder voor iformatie over de maier waarop u optimaal gebruik kut make va alle mogelijkhede va uw VAIO computer. 13 Ee stroombro aasluite (pagia 14) Uw computer istelle met Soy otebook Setup (pagia 20) De computer veilig uitschakele (pagia 22) Het toetsebord gebruike (pagia 23) Het touchpad gebruike (pagia 28) De volumekoppe e zoomkop gebruike (pagia 29) Gebruik va het optisch statio (pagia 30) PC Cards gebruike (pagia 37) Gebruik va de Memory Stick (pagia 40) De modem gebruike (pagia 44) Bluetooth gebruike (pagia 46) Draadloos LA (WLA) gebruike (pagia 53) De igebouwde MOTIO EYE-camera gebruike (pagia 64) Eergiebesparede modi gebruike (pagia 67) Eergiebeheer met PowerPael (pagia 70)

15 Uw computer gebruike Ee stroombro aasluite De computer ka werke op etstroom (via ee etadapter) of op ee oplaadbare batterij. De etadapter gebruike 14 Om de etadapter te gebruike, gaat u als volgt te werk: 1 Steek de stekker va de etadapter (1) i de etadaptercoector (2) va de computer. 2 Steek het ée uiteide va het etsoer (3) i de etadapter. 3 Steek het adere uiteide va het etsoer i ee stopcotact (4). Het lampje aa het uiteide va de stroomkabel wordt groe waeer de wisselstroomadapter is aageslote. Gebruik uw computer allee met de bijgeleverde etadapter. Als u de etstroom aar de computer volledig wilt verbreke, trekt u de etadapter uit. Zorg ervoor dat het stopcotact gemakkelijk toegakelijk is. De batterij gebruike Afhakelijk va het model, kut u ee of twee batterije gebruike. Bijkomede batterije zij verkrijgbaar als optie. Uw computer wordt geleverd met ee batterij die iet volledig is opgelade.

16 Uw computer gebruike De batterij plaatse (PCG-Z1 e PCG-V505-series) Om de batterij te plaatse diet u het volgede te doe: 1 Schuif de vergredelig (1) aa de oderzijde va de computer aar Ulock Plaats de gleufjes (2) e de lipjes va de batterij (3) i het verlegde va de lipjes e de ikepige aa de achterzijde va de computer e schuif de batterij i de richtig va de computer totdat ze op haar plaats klikt. 3 Zet de batterij vast door de vergredelig weer i de stad Lock te schuive. Waeer de computer direct is aageslote op het lichtet e de batterij i de batterijhouder is geplaatst, da gebruikt de computer de stroom va het lichtet. Zorg ervoor dat de klep geslote is voordat u de batterij plaatst.

17 Uw computer gebruike 16 De batterij plaatse (PCG-TR-series) Om de batterij te plaatse diet u het volgede te doe: 1 Doe de lipjes (1) va de batterij i de gleufjes (2) e druk de batterij aar beede i het compartimet totdat ze op haar plaats klikt. 2 Zet de batterij vast door de vergredelig weer i de stad LOCK te schuive. Waeer de computer direct is aageslote op het lichtet e de batterij i de batterijhouder is geplaatst, da gebruikt de computer de stroom va het lichtet. Zorg ervoor dat de klep geslote is voordat u de batterij plaatst.

18 Uw computer gebruike De batterij oplade Om de batterij op te lade, gaat u als volgt te werk: 1 Sluit de etadapter aa op de computer. 2 Plaats de batterij i het batterijcompartimet. De computer laadt de batterij automatisch op (het batterijlampje kippert telkes twee keer kort a elkaar terwijl de batterij wordt opgelade). Afhakelijk va het model beschikt de computer over ee of twee idicatielampjes voor de batterij. 17 Status va het batterijlampje Aa Ekel kippere Dubbel kippere Uit betekeis De computer werkt op de batterijstroom. De batterij is bija leeg. De batterij wordt opgelade. De computer werkt op etstroom. Als de batterij bija leeg is, kippert zowel het batterij- als het stroomlampje. Laat de batterij i het batterijcompartimet terwijl de computer via de etadapter is aageslote op de etstroom. De batterij wordt verder opgelade terwijl u de computer gebruikt. Als de batterijladig mider da 10% bedraagt, moet u de etadapter aasluite zodat de batterij ka worde opgelade of moet u de computer uitschakele e ee volle batterij plaatse. U kut ervoor zorge dat de batterij mider sel leeg raakt door de eergiebeheermodi te wijzige i het hulpprogramma PowerPael. Uw computer wordt geleverd met ee oplaadbare lithiumiobatterij. Het oplade va ee batterij die og iet volledig leeg is heeft gee ivloed op de levesduur va de batterij. Het batterijlampje bradt als de computer op batterijstroom werkt. Als de batterij bija leeg is, begie het batterijlampje e stroomlampje allebei te kippere. Bij sommige toepassige e radapparate is het mogelijk dat uw computer iet overschakelt op de Slaap-modus, zelfs iet als de batterij bija leeg is. Om te vermijde dat u gegeves verliest als uw computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegeves geregeld opslaa e hadmatig ee eergiebeheermodus activere, bijvoorbeeld Stadby of Slaap. Als de computer via de etadapter is aageslote op de etstroom e het batterijcompartimet ee batterij bevat, werkt de computer op de etstroom e iet op de batterij.

19 Uw computer gebruike De batterij verwijdere Om de batterij te verwijdere doet u het volgede: 1 Doe de computer uit e sluit de klep. 2 Schuif de vergredelig (1) aar Ulock. 3 Schuif de kop voor het otgredele va de batterij (2) i de aagegeve richtig e schuif de batterij va de computer af. 18 PCG-Z1 er PCG-TR-series:

20 Uw computer gebruike PCG-V505-series: 19 Waeer de computer is aageslote op het lichtet kut u de batterij verwijdere zoder de computer uit te schakele. Sluit de klep voordat u de batterij verwijdert. Het is mogelijk dat u gegeves verliest waeer u de batterij verwijdert waeer de computer aa staat e iet is verbode met het lichtet of waeer de computer op Stad-by staat.

21 Uw computer gebruike Uw computer istelle met Soy otebook Setup Met het hulpprogramma Soy otebook Setup kut u systeemiformatie cotrolere, voorkeure m.b.t. de werkig va het systeem istelle e uw VAIO computer beveilige met ee wachtwoord. Om Soy otebook Setup te gebruike, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de kop Start op de taakbalk va Widows. 2 Klik achtereevolges op Alle programma s, Soy otebook Setup e ogmaals Soy otebook Setup. Het vester Soy otebook Setup verschijt. 20 Tabblad Ifo over deze computer Oorsprokelijke istellig Wachtwoord voor opstarte Apparaat Beschrijvig Geeft systeemiformatie weer, iclusief de geheugecapaciteit, het serieummer e de BIOS-versie. Op dit tabblad kut u selectere i welke volgorde de statios e apparate worde gecotroleerd voor het lade va het besturigssysteem. U kut zowel de harde schijf als adere statios va uw computer specificere. U kut het volume wijzige va het geluid dat wordt afgespeeld tijdes het lade va het besturigssysteem. Op dit tabblad kut u het wachtwoord istelle waarmee u uw computer wilt beveilige. Als u deze optie gebruikt, mag u het wachtwoord ooit vergete. Als u het wachtwoord vergeet, kut u deze istellig iet meer wijzige e kut u uw computer iet opstarte. Schakelt poorte e apparate uit om hulpbroe voor het systeem vrij te make. Om de poortistellige te wijzige selecteert u de poort e klikt u op Istellige... i het tabblad Apparaat.

22 Uw computer gebruike Tabblad Bassboost Beschrijvig Voor het aa- of uitzette va de BassBoost-fuctie (allee met de koptelefoo). U kut het effect va de BassBoost-fuctie ook cotrolere door ee geluidsbestad te selectere e dit af te spele. 21 Koppe P1/P2 Stelt de fucties voor de P1/P2-koppe aast het toetsebord i aa de had va ee keuzelijst. Selecteer Exteral Display (Exter beeldscherm) e klik op Advaced (Geavaceerd) om de weergaveopties i te stelle*. * Afhakelijk va uw model. Lees het iformatieblad Specificaties voor meer iformatie. 3 Selecteer het tabblad voor het item dat u wilt wijzige. 4 Als u klaar bet, klikt u op OK. Het item is gewijzigd. Voor meer iformatie over elke optie klikt u op Help i het vester Soy otebook Setup om het Help-bestad weer te geve. Als u Soy otebook Setup opet als ee gebruiker met beperkte toegagsrechte, zal ekel het tabblad Ifo over deze computer zichtbaar zij.

23 Uw computer gebruike De computer veilig uitschakele Het is belagrijk dat u de computer op de juiste maier afsluit om te vermijde dat u iet-opgeslage gegeves verliest. Om de computer af te sluite, gaat u als volgt te werk: 1 Schakel alle op de computer aageslote radapparate uit. 2 Klik op de kop Start. 3 Klik op Uitschakele. Het dialoogvester Computer uitschakele verschijt. 4 Selecteer Uitschakele. 5 Atwoord op alle waarschuwige om documete op te slaa of rekeig te houde met adere gebruikers e wacht tot de computer zichzelf heeft uitgeschakeld. Het stroomlampje gaat uit. Raadpleeg de gedrukte Probleemoplossig gids als er probleme zij bij het afsluite va de computer. 22

24 Uw computer gebruike Het toetsebord gebruike Het toetsebord va uw computer is vergelijkbaar met dat va ee gewoe computer, maar is voorzie va extra toetse waarmee u specifieke take voor ee computer kut uitvoere. Voor meer iformatie over de stadaardtoetse bezoekt u het Widows Help ad Support Ceter. De VAIO-Lik website (www.vaio-lik.com) bevat eveees iformatie over het gebruik va het toetsebord. 23

25 Uw computer gebruike Combiaties e fucties met de <F>-toets Combiaties / Fuctie <F> + <Esc> (ESC): Stad-by Fucties Activeert de Stadby-modus, ee eergiebeheertoestad. Om terug te kere aar de actieve toestad, drukt u op ee willekeurige toets. 24 <F> + (F3): aa/uit-kop va de luidspreker <F> + (F4): luidsprekervolume Schakelt de igebouwde luidspreker i e uit. Hiermee regelt u het volume va de igebouwde luidspreker. Om het volume te verhoge, drukt u op <F>+<F4> e vervolges op of. Om het volume te verlage, drukt u op <F>+<F4> e vervolges op of. U kut het volume eveees aapasse door op de toetse Volume luider e Volume zachter oder aa het touchpad va uw otebook te drukke. <F> + (F5): helderheidsregelig <F> + (F7)*: schakelt over aar de extere moitor <F> + (F12): Slaapmodus Hiermee regelt u de helderheid va het LCD-scherm. Om de lichtitesiteit te verhoge, drukt u op <F>+<F5> e vervolges op of. Om de lichtitesiteit te verlage, drukt u op <F>+<F5> e vervolges op of. Schakelt tusse het LCD-scherm e het extere apparaat (moitor of TV afhakelijk va welk apparaat aageslote is) of geeft weer op zowel het LCD- als het extere apparaat. Ekel de gebruiker die zich het eerst ilogt, ka deze fuctie gebruike. Deze fuctie werkt iet meer waeer ee adere gebruiker ilogt. I deze modus verbruikt de otebook het miste stroom. Als u deze opdracht uitvoert, wordt de toestad va het systeem e de radapparate opgeslage op de harde schijf e wordt de systeemstroom uitgeschakeld. Om terug te kere aar de oorsprokelijke toestad va het systeem, schakelt u de stroom i met de aa/uit-kop. Raadpleeg het hoofdstuk Waeer de bovegeoemde maatregele gee effect hebbe diet u de computer opieuw op te starte. (pagia 66) voor meer iformatie over eergiebeheer.

26 Uw computer gebruike Combiaties / Fuctie <F> + <B> Fucties Activeert BassBoost. Dit beteket dat het geluidsiveau va de bastoe op alle iveaus wordt versterkt zoder dat de adere frequeties worde beïvloed (allee met de koptelefoo). 25! * Ekel de gebruiker die zich het eerst ilogt, ka deze fuctie gebruike. Deze fuctie werkt iet meer waeer ee adere gebruiker ilogt. Als ee adere gebruiker wil weergeve op ee extere moitor of TV, gebruik de moitoristellige om aar ee extere moitor of TV over te schakele. Sommige fucties werke pas als Widows is opgestart. Probleme met geluid oplosse Er komt gee geluid uit mij luidsprekers Mogelijk is de igebouwde luidspreker uitgeschakeld. Druk op <F>+<F3> om de luidspreker i te schakele. Mogelijk staat het luidsprekervolume op de laagste stad. Druk op <F>+<F4> e druk vervolges op of om het volume te verhoge. U kut eveees de volume toetse gebruike. Als de computer op de batterijstroom werkt, cotroleert u of de batterij juist is geplaatst. Als u ee toepassig met ee eige volumeregelig gebruikt, cotroleert u of het volume aa staat. Cotroleer de volumeregelige i Widows.

27 Uw computer gebruike Lampjes Lampje Aa/Uit Fucties Stroom aa: bradt (groe). Stadby-modus: kippert (oraje). 26 Batterij Geeft de status aa va de batterij. Wireless LA MagicGate Memory Stick Idicator P1/P2 Bluetooth-idicator MOTIO EYE-camera-idicator Licht op waeer de Wireless LA aa staat. Bradt iet als Wireless LA iet i gebruik is. Bradt als de Memory Stick i gebruik is. Bradt iet als de Memory Stick iet i gebruik is. Voor het istelle va de fucties va de afzoderlijke koppe. Voor meer iformatie zie het hoofdstuk Istellige Soy otebook i de Software gids*. Deze wordt blauw waeer de Bluetooth-fuctioaliteit beschikbaar is*. Deze wordt groe waeer de MOTIO EYE-camera aa staat*. * Afhakelijk va uw model. Lees het iformatieblad Specificaties voor meer iformatie. Lampje Aa Uit Harde schijf um Lock Caps Lock Er worde gegeves geleze va of geschreve aar de harde schijf. Bradt als de cijfertoetse va het umerieke toetseblok actief zij. Als dit lampje bradt, worde de letters die u typt i hoofdletters weergegeve. Waeer Caps Lock is igeschakeld, kut u kleie letters type door <Shift> igedrukt te houde. Er worde gee gegeves geschreve aar of geleze va de harde schijf. Bradt iet als de alfaumerieke toetse va het umerieke toetseblok actief zij. Als dit lampje iet bradt, worde de igetypte letters als kleie letters weergegeve (tezij u <Shift> igedrukt houdt).

28 Uw computer gebruike Lampje Aa Uit Scroll Lock Als dit lampje bradt, verloopt het schuive va iformatie over het scherm op ee afwijkede maier (dit geldt allee voor bepaalde toepassige). Bradt iet als de iformatie ormaal over het scherm schuift. 27

29 Uw computer gebruike Het touchpad gebruike Het toetsebord is voorzie va ee touchpad (1), waarmee u de cursor kut verplaatse. U kut objecte op het scherm aawijze, selectere e slepe e u kut door ee lijst va items schuive met behulp va het igebouwde touchpad. 28 Actie aawijze Beschrijvig Schuif éé viger over het touchpad om de aawijzer (2) op ee item of object te plaatse. klikke Druk éé keer op de likerkop (3). dubbelklikke Druk twee keer op de likerkop. klikke met de rechtermuiskop Druk éé keer op de rechterkop (4). I vele toepassige verschijt i dit geval ee selmeu. slepe bladere Schuif éé viger over het touchpad terwijl u de likerkop igedrukt houdt. Schuif uw viger lags de rechterkat va het touchpad om verticaal te bladere. Schuif uw viger lags de oderkat va het touchpad om horizotaal te bladere. (Dit werkt allee bij toepassige die deze touchpadfuctie odersteue.)

30 Uw computer gebruike De volumekoppe e zoomkop gebruike Uw computer is voorzie va speciale koppe om het gebruik va uw computer te vergemakkelijke*. Deze bevide zich aa de rechterzijde va het LCD-scherm. Volumekoppe Hiermee kut u het geluid harder e zachter zette. Deze kome overee met de toetscombiatie <F>+<F4>. Zie Combiaties e fucties met de <F>-toets (pagia 24). Zoomkop (Zoom) U kut i alle toepassige de beeldresolutie wijzige, behalve i die toepassige die de MOTIO EYEcamera of de DVD-speler gebruike. 29 * Afhakelijk va uw model. Lees het iformatieblad Specificaties voor meer iformatie. Waeer ee exter scherm verbode is met uw computer, is de zoomkop uitgeschakeld. De stadaard resolutie va het LCD-scherm va uw computer is 1280 x 768 pixels, Hoogste (32 bit) e de resolutie va 1024 x 600 pixels wordt toegepast a vergrotig. Het vergrootte beeld wordt geïmplemeteerd door de resolutie va 1024 x 600 pixels toe te passe op het LCD-scherm met ee resolutie va 1280 x 768 pixels, wat ee mider scherp beeld tot gevolg heeft. Door op de zoomkop te drukke, wordt de resolutie gewijzigd. Dit ka mogelijk ee storig veroorzake bij software die wijzigige i de resolutie iet odersteue. Zorg ervoor dat u dergelijke software afsluit voordat u op de zoomkop drukt. De zoomkop werkt mogelijk iet met grafische beelde, omdat de schermweergave vergroot wordt via ee wijzigig i de resolutie. De plaats e grootte va de softwarevesters ka wijzige waeer de schermweergave vergroot wordt of waeer de oorsprokelijke schermweergave hersteld wordt. Dit komt doordat de zoomkop de resolutie wijzigt. Waeer het LCD-scherm vergroot wordt, zal het overschakele aar ee exter scherm de fuctie uitschakele e de oorsprokelijke weergave herstelle.

31 Uw computer gebruike Gebruik va het optisch statio Uw computer is voorzie va ee optisch statio. Zie het blad Specificaties voor iformatie over uw model. Om ee schijf te plaatse, gaat u als volgt te werk: 1 Zet de computer aa. 2 Druk op de uitwerpkop (1) om het statio te opee. De lade schuift uit het statio. 3 Plaats ee schijf met het label aar bove i het midde va de lade e duw de schijf op de lade tot ze vastklikt. 4 Sluit de lade door ze voorzichtig i het statio te duwe. Raadpleeg de Gids probleemoplossig als er probleme zij met het gebruik va discs. 30

Gebruikershandleiding. VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. VGN-FS-serie Gebruikershadleidig VG-FS-serie 2 Ihoud Lees dit eerst... 5 Opmerkig... 5 EERGY STAR... 6 Gegeves over de eigeaar... 6 Welkom... 7 Documetatiepakket... 8 Ergoomische overwegige... 11 Uw VAIO computer gebruike...

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-GRV516G

Sony notebook handleiding PCG-GRV516G Soy otebook hadleidig PCG-GRV516G Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-GRS515SP PCG-GRS515M

Sony notebook handleiding PCG-GRS515SP PCG-GRS515M PCG-GRS515SP PCG-GRS515M Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd,

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-SRX41P

Sony notebook handleiding PCG-SRX41P Soy otebook hadleidig PCG-SRX41P Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software moge och geheel, och gedeeltelijk worde

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-NV105/PCG-NV109M

Sony notebook handleiding PCG-NV105/PCG-NV109M Soy otebook hadleidig PCG-V105/PCG-V109M Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-NV209 / PCG-NV309

Sony notebook handleiding PCG-NV209 / PCG-NV309 Soy otebook hadleidig PCG-V209 / PCG-V309 Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie Soy otebook Hardware Gids PCG-GRX serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Sony Notebook PCG-C1MHP

Gebruikershandleiding Sony Notebook PCG-C1MHP Gebruikershadleidig Soy otebook PCG-C1MHP Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Sony Notebook handleiding PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK

Sony Notebook handleiding PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK Soy otebook hadleidig PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

PCG-NV209 PCG-NV209. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm.

PCG-NV209 PCG-NV209. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm. PCG-V209 PCG-V209 Modelaam PCG-V209 1 Modelummer Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cachegeheuge MPEG Grafische kaart Geluid PCG-9C2M Microsoft Widows XP Home

Nadere informatie

PCG-GRX415MK PCG-GRX415MK. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM.

PCG-GRX415MK PCG-GRX415MK. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. 1 Modelummer Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cache geheuge MPEG Grafische kaart Geluid PCG-8A8M Microsoft Widows 2000 Professioal Mobile Itel Petium 4 Processor

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-R600HEK

Software op uw Sony notebook PCG-R600HEK Software op uw Soy otebook PCG-R600HEK Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software waarop Soy ee gebruiksrecht verleet als software waarop ee gebruiksrecht wordt verleed door

Nadere informatie

PCG-NV105 PCG-NV105. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm.

PCG-NV105 PCG-NV105. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm. PCG-V105 PCG-V105 PCG-V105 1 Modelummer Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cachegeheuge MPEG Grafische kaart Geluid PCG-9D7M Microsoft Widows XP Home Editio

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K

Software op uw Sony notebook PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K Software op uw Soy otebook PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software waarop Soy ee gebruiksrecht verleet als software waarop ee gebruiksrecht

Nadere informatie

Hardware gids. PCG-K serie

Hardware gids. PCG-K serie PCG-K serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 1 2004 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-S-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-S-serie Gebruikershadleidig pc VG-S-serie 2 Ihoud Voor gebruik...6 Opmerkig...6 EERGY STAR...7 Documetatie...8 Ergoomische overwegige...11 Aa de slag...13 De lampjes...14 Ee stroombro aasluite...15 De batterij

Nadere informatie

Hardware gids. PCG-GRT serie

Hardware gids. PCG-GRT serie PCG-GRT serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 1 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald

Nadere informatie

Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming.

Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming. Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 1 Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software is oderworpe aa de algemee voorwaarde

Nadere informatie

PCG-GRX315D / PCG-GRX315E

PCG-GRX315D / PCG-GRX315E PCG-GRX315D / PCG-GRX315E PCG-GRX315D / PCG-GRX315E Modelaam PCG-GRX315D PCG-GRX315E 1 Modelummer PCG-8A5M PCG-8A4M Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cache

Nadere informatie

Lees dit eerst. Opmerking ENERGY STAR. Lees dit eerst. Software gids

Lees dit eerst. Opmerking ENERGY STAR. Lees dit eerst. Software gids Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software is oderworpe aa de algemee voorwaarde

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Hardware gids. PCG-V505 serie

Hardware gids. PCG-V505 serie PCG-V505 serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 1 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd,

Nadere informatie

PCG-GRX315MK PCG-GRX315MK. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM.

PCG-GRX315MK PCG-GRX315MK. Specificaties. Modelnummer. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. PCG-GRX315MK PCG-GRX315MK PCG-GRX315MK 1 Modelummer Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cache geheuge MPEG Grafische kaart Geluid PCG-8A3M Microsoft Widows 2000

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

PCG-GRS515SP PCG-GRS515SP. Specificaties. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm. L2-cache geheugen MPEG

PCG-GRS515SP PCG-GRS515SP. Specificaties. Besturingssysteem. Processor. Harde schijf. Standaard RAM. Maximum RAM. LCD-scherm. L2-cache geheugen MPEG Specificaties Modelaam 1 Modelummer Besturigssysteem Processor Harde schijf Stadaard RAM Maximum RAM LCD-scherm L2-cache geheuge PCG-8E1M Microsoft Widows XP Professioal Mobile Itel Petium 4 Processor

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud 155. Nederlands

Inhoud. Inhoud 155. Nederlands Ihoud Ileidig... 157 Eerste stappe... 169 SecureFiger Figerprit Idetificatio Basic Utility... 175 SecureFiger Figerprit BIOS Utility... 183 BIOS LOCK by Figerprits istallere... 189 Probleme oplosse...

Nadere informatie

Om met Giga Pocket te kunnen werken, moet u de D:\- partitie van de harde schijf gebruiken (bestandssysteem NTFS).

Om met Giga Pocket te kunnen werken, moet u de D:\- partitie van de harde schijf gebruiken (bestandssysteem NTFS). Wat is? Wat is? is ee softwaretoepassig va Soy waarmee u op ee VAIO aaloge televisieprogramma's kut bekijke e opeme die u via de kabel of de atee otvagt. Wilt u ee film opeme terwijl u zelf iet thuis bet?

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook. PCG-GRX Serie

Software op uw Sony notebook. PCG-GRX Serie Software op uw Soy otebook PCG-GRX Serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-SRX41P

Software op uw Sony notebook PCG-SRX41P Software op uw Soy otebook PCG-SRX41P Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-GRX315MK PCG-GRX316MK PCG-GRX316SK PCG-GRX416SK

Software op uw Sony notebook PCG-GRX315MK PCG-GRX316MK PCG-GRX316SK PCG-GRX416SK Software op uw Soy otebook PCG-GRX315MK PCG-GRX316MK PCG-GRX316SK PCG-GRX416SK Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Software Gids. PCG-GRV serie

Software Gids. PCG-GRV serie PCG-GRV serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 1 Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software is oderworpe aa de

Nadere informatie

HP Notes. 21 februari 2002

HP Notes. 21 februari 2002 HP Notes 21 februari 2002 Dit bestand bevat recente informatie over de notebook-pc van HP. De volgende onderwerpen komen aan bod:! Dvd's en videobestanden afspelen! Een tv-toestel gebruiken als monitor!

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-R600MF/PCG-R600HFP/PCG-R600HFPKIT

Software op uw Sony notebook PCG-R600MF/PCG-R600HFP/PCG-R600HFPKIT Software op uw Soy otebook PCG-R600MF/PCG-R600HFP/PCG-R600HFPKIT Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde.

Nadere informatie

Software Gids. PCG-FX900-serie

Software Gids. PCG-FX900-serie PCG-FX900-serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 1 Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software is oderworpe aa

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-R600HEK

Sony notebook handleiding PCG-R600HEK Soy otebook hadleidig PCG-R600HEK Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2001 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1146) PCV-RS serie (PCV-2246)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1146) PCV-RS serie (PCV-2246) PCV-RZ serie (PCV-1146) PCV-RS serie (PCV-2246) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-GRV516G

Software op uw Sony notebook PCG-GRV516G Software op uw Soy otebook PCG-GRV516G Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Sony notebook handleiding PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K

Sony notebook handleiding PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K Soy otebook hadleidig PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2001 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och

Nadere informatie

Hardware gids. PCG-K serie

Hardware gids. PCG-K serie PCG-K serie 1 Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerking 2004 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding en de hierin beschreven software mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd,

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

11.1 Aansluiting externe connectoren Elan 4

11.1 Aansluiting externe connectoren Elan 4 11.1 Aasluitig extere coectore Aasluitige coectore 1. Extere cotacte - Deze cotacte worde gebruikt om extere apparate op het toestel aa te sluite. Positie 1 e 2 - Dit is ee schakelcotact voor de koelig.

Nadere informatie

Sony notebook handleiding. PCG-V505 serie

Sony notebook handleiding. PCG-V505 serie PCG-V505 serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershadleidig Satellite C650/C650D Satellite Pro C650/C650D computers.toshiba-europe.com Ihoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Voorwoord Algemee voorzorgsmaatregele Aa de slag Cotrolelijst

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 io

Afstandsbediening Telis 1 io Afstadsbedieig Telis 1 io Bedieigshadleidig Telis 1 io Pure Art.r. 1810658 Telis 1 io Silver Art.r. 1810751 Telis 1 io Pearl Art.r. 1810713 Afstadsbedieig Telis 1 io Te combiere met alle io-homecotrol

Nadere informatie

Sony notebook handleiding. PCG-GRS Serie

Sony notebook handleiding. PCG-GRS Serie PCG-GRS Serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Sony notebook handleiding. PCG-TR1 serie

Sony notebook handleiding. PCG-TR1 serie PCG-TR1 serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald

Nadere informatie

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet Nieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Full Pack Vast belle, mobiel belle e iteret i éé I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershadleidig pc VG-A-serie/VG-FS-serie 2 Ihoud Voor gebruik...6 Opmerkig...6 EERGY STAR...7 Documetatie...8 Ergoomische overwegige...11 Aa de slag...13 De lampjes...14 Ee stroombro aasluite...15

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO PCG-GRT816M http://nl.yourpdfguides.com/dref/3766726

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO PCG-GRT816M http://nl.yourpdfguides.com/dref/3766726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database Productfiche RoadByte eid FileMaker plugi eid kaarte ileze vauit uw FileMaker database RoadByte Solutios stelt het RoadByte eid FileMaker plugi product voor. Hiermee gebruikt u de gegeves va de igebrachte

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. VGN-S-serie / VGN-T-serie

Gebruikershandleiding. VGN-S-serie / VGN-T-serie Gebruikershandleiding VG-S-serie / VG-T-serie n 2 Inhoud Lees dit eerst... 5 Opmerking... 5 EERGY STAR... 6 Gegevens over de eigenaar... 6 Welkom... 7 Documentatiepakket... 8 Ergonomische overwegingen...

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie