Hardware gids. PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hardware gids. PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie"

Transcriptie

1 PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie

2 Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk worde gereproduceerd, vertaald of omgezet i machiaal leesbare vorm zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig. Soy Corporatio biedt gee garatie met betrekkig tot deze hadleidig, de software of adere hieri opgeome iformatie e wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garaties va de had betreffede de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor ee bepaald doel va deze hadleidig, de software of adere hieri opgeome iformatie. Soy Corporatio is i gee geval aasprakelijk voor icidetele schade, gevolgschade of bijzodere schade, hetzij als gevolg va ee orechtmatige daad, ee overeekomst of om adere redee, die voortvloeit uit of verbad houdt met deze hadleidig, de software of adere hieri opgeome iformatie of het gebruik daarva. Macrovisio: Dit product bevat techologie die oder het auteursrecht valt e wordt beschermd door patete e adere itellectuele eigedomsrechte. Het gebruik va deze door het auteursrecht beschermde techologie diet te worde geautoriseerd door Macrovisio e is uitsluited bedoeld voor thuisgebruik of adere beperkte weergavetoepassige, tezij aders beschikt door Macrovisio. Het is verbode deze software te decompilere of te disassemblere. I de hadleidig zij de hadelsmerksymbole e weggelate. Soy Corporatio behoudt zich het recht voor op elk momet e zoder voorafgaade keisgevig wijzigige aa te brege aa deze hadleidig of de hieri opgeome iformatie. Het gebruik va de hieri beschreve software is oderworpe aa de bepalige va ee afzoderlijke gebruiksrechtovereekomst. De illustraties i deze hadleidig zij mogelijk iet va toepassig op uw computer. Raadpleeg het blad Specificaties voor iformatie over de exacte cofiguratie va uw VAIO.

3 Lees eerst dit EERGY STAR Als EERGY STAR-parter heeft Soy ervoor gezorgd dat dit product i overeestemmig is met de EERGY STAR-richtlije voor ee zuiig eergieverbruik. Het Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program is ee iteratioaal programma dat eergiebesparig bij het gebruik va computers e katoorapparatuur bevordert. Het programma steut de otwikkelig e verkoop va producte die voorzie zij va fucties om het eergieverbruik effectief te reducere. Het is ee ope systeem waaraa hadelaars vrijwillig kue deeleme. Het programma richt zich op katoorapparatuur, zoals computers, beeldscherme, priters, faxapparate e kopieermachies. De stadaarde e logo's va het programma zij dezelfde voor alle deelemede lade. 2 EERGY STAR is ee Amerikaas hadelsmerk. Gegeves over de eigeaar Het serieummer e het modelummer bevide zich aa de oderzijde va uw Soy computer. oteer deze ummers e vermeld deze waeer u VAIO-Lik belt. Zie ook het gedrukte documet Specificaties.

4 Lees eerst dit Veiligheidsiformatie Algemee Als u de computer voor om het eve welke rede opet, ka dit leide tot schade die iet wordt gedekt door de garatie. Ope de behuizig iet om elektrische schokke te vermijde. De computer mag ekel worde agekeke door gekwalificeerd persoeel. Stel uw VAIO computer iet bloot aa rege of vocht om brad of elektrische schokke te vermijde. Als u ee gaslek wilt melde, mag u ooit ee modem of telefootoestel i de buurt va het gaslek gebruike. Gebruik de modem iet tijdes ee zwaar oweer. Om de oodstroombatterij te vervage, cotacteert u uw dichtstbijzijde Soy servicecetrum. Schakel de computer e alle radapparate uit vóór u ee radapparaat aasluit. Steek het etsoer pas i het stopcotact adat u alle kabels hebt aageslote. Zet de computer pas aa adat u alle radapparate hebt uitgeschakeld. Verplaats uw computer iet terwijl het systeem zich i Stadby-modus bevidt. Sommige objecte hebbe magetische eigeschappe die erstige gevolge kue hebbe voor de harde schijf. Ze kue de gegeves op de harde schijf wisse e ee defect of storig veroorzake i de computer. Plaats de computer iet i de abijheid va of op voorwerpe die ee magetisch veld uitstrale. Het gaat hier vooramelijk om: tv-toestelle, luidsprekers, magete e magetische armbade. 3

5 Lees eerst dit Audio/video Als de computer zich bevidt i de abijheid va apparatuur die elektromagetische strale uitzedt, is het mogelijk dat het geluid e beeld worde vervormd. 4 Coectiviteit Istalleer modem- of telefoobedradig ooit tijdes ee zwaar oweer. Istalleer ee telefoocotactdoos ooit op ee vochtige plaats, tezij de cotactdoos specifiek hiervoor is otworpe. Wees voorzichtig bij het istallere of aapasse va telefoolije. Gebruik uw computer allee met de bijgeleverde etadapter. Als u de etstroom aar de computer volledig wilt verbreke, trekt u de etadapter uit. Zorg ervoor dat het stopcotact gemakkelijk toegakelijk is. Raak ooit ogeïsoleerde telefoodrade of aasluitpute aa, tezij de stekker va de telefookabel iet i de wadcotactdoos va de telefoo zit.

6 Lees eerst dit Voorschrifte Soy verklaart hierbij dat dit product i overeestemmig is met de essetiële voorschrifte e adere toepasselijke bepalige va de Europese Richtlij 1999/5/EC (richtlij betreffede radioapparatuur e eidapparatuur voor telecommuicatie). 5 Verklarig va overeestemmig De Europese Uie streeft aar ee vrij verkeer va goedere op de itere markt e aar het opheffe va techische belemmerige voor de hadel. Dit streve heeft geleid tot verschillede EU-richtlije waari va fabrikate wordt gevraagd dat hu producte voldoe aa ee aatal essetiële stadaarde. Fabrikate zij verplicht het "CE"-kemerk te plaatse op de producte die ze verkope e om ee Verklarig va overeestemmig (Declaratio of Coformity of DoC) op te stelle. Deze verklarige zij i eerste istatie bedoeld voor de toezichthouders op de markt, als bewijs dat de producte voldoe aa de vereiste stadaarde. Daaraast publiceert Soy als service aa oze klate de Verklarige va overeestemmig op de website U kut i het bovestaade tekstvak ee modelaam type om te zoeke aar alle Verklarige va overeestemmig voor ee specifiek product. Vervolges wordt ee overzicht weergegeve va de desbetreffede documete, die u desgewest kut dowloade. B: de beschikbaarheid va verklarige is afhakelijk va de ihoud va de EU-richtlije e de specificaties va de afzoderlijke producte. Dit product is i overeestemmig met E Klasse B e E voor thuisgebruik, voor commercieel gebruik e voor gebruik i de lichte idustrie. Dit product is getest e i overeestemmig bevode met de beperkige beschreve i de EMC-richtlij voor gebruik va aasluitkabels met ee legte va mider da 3 meter. Lees de folder Modemvoorschrifte voor u de igebouwde modem activeert. Het statio voor optische schijve is geclassificeerd als ee LASERPRODUCT VA KLASSE 1 e is i overeestemmig met E , ee veiligheidsorm voor laserproducte. Reparaties e oderhoudswerke moge allee worde uitgevoerd door erkede Soytechici. Slecht uitgevoerde reparaties e ee verkeerd gebruik kue veiligheidsrisico's ihoude. CLASS 1 LASER PRODUCT TO E

7 Lees eerst dit Afhakelijk va het lad kue er beperkige zij opgelegd aa het gebruik va de igebouwde Bluetooth-fuctioaliteit. Voor gedetailleerde iformatie over uw lad kut u het iformatieblad Bluetooth Safety Regulatios raadplege. Afhakelijk va het lad waar u woot kue er beperkige zij opgelegd aa de Wireless LA-fuctioaliteit. Raadpleeg het iformatieblad Wireless LA Regulatios voor meer iformatie. De PC-fuctioaliteit va Wireless LA die is igebouwd i deze uit is Wi-Fi gecertificeerd e voldoet aa de specificaties die zij opgesteld door WECA (Wireless Etheret Compatibility Alliace). 6

8 Lees eerst dit Lithium-iobatterij als afval Raak beschadigde of lekkede lithiumiobatterije iet aa met de blote had. Gooi de batterij iet weg, maar lever deze i als klei chemisch afval (KCA). Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt geplaatst. Vervag de batterij uitsluited door hetzelfde of ee gelijkwaardig type, zoals aabevole door de fabrikat. Otdoe u va gebruikte batterije volges de aawijzigige va de fabrikat. De batterij i dit apparaat ka bij ojuiste behadelig gevaar va brad of chemische otbradig veroorzake. De batterij mag iet worde gedemoteerd, verhit bove 60 C (140 F) of verbrad. Otdoe u omiddellijk va gebruikte batterije. Houd batterije uit de buurt va kidere. 7 Itere memory back-up batterij als afval Dit apparaat bevat ee itere back-up batterij die iet vervage hoeft te worde tijdes de levesduur va het apparaat. Raadpleeg VAIO-Lik idie deze batterij toch vervage moet worde. De batterij mag allee vervage worde door vakbekwaam servicepersoeel. Gooi de batterij iet weg, maar lever deze i als klei chemisch afval (KCA). Lever het apparaat aa het eide va het levesduur i voor recyclig, de batterij zal da op correcte wijze verwerkt worde.

9 Welkom Welkom Gefeliciteerd met de aakoop va uw Soy VAIO computer. Soy heeft speerputtechologie op het vlak va audio, video, computertechologie e commuicatie gecombieerd e geïtegreerd i deze uiterst geavaceerde computer. Wat volgt is slechts ee greep uit de eigeschappe va uw VAIO computer: Uitmutede prestaties. Draagbaarheid - De oplaadbare batterije biede urelag gebruiksplezier zoder dat u de computer op het lichtet hoeft aa te sluite. Soy audio- e videokwaliteit - Ee LCD-scherm met hoge resolutie geeft u de mogelijkheid om gebruik te make va de moderste geavaceerde multimediatoepassige, spelletjes e otspaigsprogramma s Multimediatoepassige Speel audio- e video-cd s/dvd s af. Itercoectiviteit Uw computer beschikt over etheret, USB 2.0 (High-speed/Full-speed/Low-speed) e i.lik-fuctioaliteite. i.lik is ee bi-directioele digitale iterface voor het uitwissele va gegeves. Met de Memory Stick kut u makkelijk digitale gegeves uitwissele e dele met adere compatibele apparate. Draadloze techologie Dakzij de Bluetooth* e Wireless LA (IEEE b/g)-techologieë kut u vrij commuicere met adere apparate, zoder kabels of soere. Widows - Uw systeem is voorzie va het besturigssysteem Microsoft Widows XP Professioal of Home Editio* met Service Pack 1a. Foto-, video-, e webcammogelijkhede Gebruik de igebouwde MOTIO EYE-camera om foto's e video's te make. Commuicatie Voor toegag tot populaire olie dieste, verzed e otvag s e surf op het iteret. 8

10 Welkom Uitstekede gebruikersodersteuig- Waeer u probleme heeft met uw computer kut u de VAIO Lik-website raadplege voor mogelijke oplossige: Voordat u VAIO-Lik bezoekt wordt u geadviseerd eerst te probere het probleem zelf op te losse door het leze va deze gids, de gedrukte Gids Probleemoplossig e De VAIO Herstel e Documetatie Disc gebruike of de hadleidige e helpfucties va de radapparatuur. 9 * Afhakelijk va uw model. Lees het iformatieblad Specificaties voor meer iformatie.

11 Welkom Documetatiepakket Uw documetatiepakket bevat iformatie e hadleidige die u op uw computer kut leze. iet-gedrukte documetatie U kut de olie Hardware e Software gidse op uw computer leze door te dubbelklikke op het Mij Documetatie-pictogram op uw bureaublad. Gedrukte documetatie 10 Ee brochure Gettig Started. Deze brochure bevat ee bekopte beschrijvig va de items i de doos e aawijzige over hoe u uw computer istelt; Ee blad Specificaties met ee tabel met systeemspecificaties, ee lijst va de meegeleverde software e ee overzicht va alle coectore; Gids Probleemoplossig e De VAIO Herstel e Documetatie Disc gebruike. Hier vidt u iformatie over het oplosse va algemee probleme, uitleg over het doel e gebruik va de VAIO Herstel e Documetatie Disc geleverd met uw computer, e VAIO-Lik iformatie; Uw Soy garatiebepalige; Ee brochure Veiligheidsvoorschrifte; Ee brochure Modemvoorschrifte; Het iformatieblad Wirelesss LA Regulatios; Het iformatieblad Bluetooth Regulatios dat va toepassig is op de Bluetooth fuctie*. * Afhakelijk va uw model. Lees het iformatieblad Specificaties voor meer iformatie. Adere broe 1 Raadpleeg de Olie Help va de gebruikte software voor gedetailleerde iformatie over de fucties e het oplosse va probleme. 2 Surf aar voor o lie iteractieve hadleidige over uw favoriete VAIOsoftware.

12 Welkom Ergoomische overwegige U zult uw computer waarschijlijk op verschillede plaatse gebruike. Idie mogelijk moet u rekeig houde met de volgede ergoomische overwegige die zowel betrekkig hebbe op gewoe als draagbare computers: 11 Positie va de computer Plaats de computer direct voor u (1). Houd uw oderarme horizotaal (2), met uw polse i ee eutrale, comfortabele positie (3) als u het toetsebord, het touchpad of de muis gebruikt. Houd uw bovearme otspae aast uw bovelichaam. Las af e toe ee pauze i tijdes het gebruik va de computer. Als u te veel met de computer werkt, kut u uw spiere of peze overbelaste. Meubilair e houdig Gebruik ee stoel met ee goede rugsteu. Stel de hoogte va de stoel zo i dat uw voete plat op de grod staa. Gebruik ee voetbakje als u daar comfortabeler mee zit. eem ee otspae houdig aa, houd uw rug recht e eig iet te ver aar voor (rode rug) of aar achter.

13 Welkom Gezichtshoek t.o.v. het scherm Katel het scherm tot u de optimale gezichtshoek vidt. Dit is mider belasted voor uw oge e spiere. Stel ook de helderheid va het scherm optimaal i. Verlichtig Zorg ervoor dat het zolicht of kustlicht iet direct ivalt op het scherm om reflectie e schitterig te vermijde. Werk met idirecte verlichtig om lichtvlakke op het scherm te vermijde. U kut ook ee schermfilter kope om de schitterig te reducere. Met de juiste verlichtig werkt u iet allee comfortabeler, maar ook efficiëter. Opstellig va ee extere moitor Als u ee extere moitor gebruikt, plaatst u deze op ee comfortabele gezichtsafstad. Plaats het scherm op ooghoogte of iets lager als u vlak voor de moitor zit. 12

14 Uw computer gebruike Uw computer gebruike adat u de iformatie i de gedrukte hadleidig Gettig Started e het blad Specificaties hebt geleze e opgevolgd, kut u de computer veilig e zoder probleme i gebruik eme. Lees hieroder verder voor iformatie over de maier waarop u optimaal gebruik kut make va alle mogelijkhede va uw VAIO computer. 13 Ee stroombro aasluite (pagia 14) Uw computer istelle met Soy otebook Setup (pagia 20) De computer veilig uitschakele (pagia 22) Het toetsebord gebruike (pagia 23) Het touchpad gebruike (pagia 28) De volumekoppe e zoomkop gebruike (pagia 29) Gebruik va het optisch statio (pagia 30) PC Cards gebruike (pagia 37) Gebruik va de Memory Stick (pagia 40) De modem gebruike (pagia 44) Bluetooth gebruike (pagia 46) Draadloos LA (WLA) gebruike (pagia 53) De igebouwde MOTIO EYE-camera gebruike (pagia 64) Eergiebesparede modi gebruike (pagia 67) Eergiebeheer met PowerPael (pagia 70)

15 Uw computer gebruike Ee stroombro aasluite De computer ka werke op etstroom (via ee etadapter) of op ee oplaadbare batterij. De etadapter gebruike 14 Om de etadapter te gebruike, gaat u als volgt te werk: 1 Steek de stekker va de etadapter (1) i de etadaptercoector (2) va de computer. 2 Steek het ée uiteide va het etsoer (3) i de etadapter. 3 Steek het adere uiteide va het etsoer i ee stopcotact (4). Het lampje aa het uiteide va de stroomkabel wordt groe waeer de wisselstroomadapter is aageslote. Gebruik uw computer allee met de bijgeleverde etadapter. Als u de etstroom aar de computer volledig wilt verbreke, trekt u de etadapter uit. Zorg ervoor dat het stopcotact gemakkelijk toegakelijk is. De batterij gebruike Afhakelijk va het model, kut u ee of twee batterije gebruike. Bijkomede batterije zij verkrijgbaar als optie. Uw computer wordt geleverd met ee batterij die iet volledig is opgelade.

16 Uw computer gebruike De batterij plaatse (PCG-Z1 e PCG-V505-series) Om de batterij te plaatse diet u het volgede te doe: 1 Schuif de vergredelig (1) aa de oderzijde va de computer aar Ulock Plaats de gleufjes (2) e de lipjes va de batterij (3) i het verlegde va de lipjes e de ikepige aa de achterzijde va de computer e schuif de batterij i de richtig va de computer totdat ze op haar plaats klikt. 3 Zet de batterij vast door de vergredelig weer i de stad Lock te schuive. Waeer de computer direct is aageslote op het lichtet e de batterij i de batterijhouder is geplaatst, da gebruikt de computer de stroom va het lichtet. Zorg ervoor dat de klep geslote is voordat u de batterij plaatst.

17 Uw computer gebruike 16 De batterij plaatse (PCG-TR-series) Om de batterij te plaatse diet u het volgede te doe: 1 Doe de lipjes (1) va de batterij i de gleufjes (2) e druk de batterij aar beede i het compartimet totdat ze op haar plaats klikt. 2 Zet de batterij vast door de vergredelig weer i de stad LOCK te schuive. Waeer de computer direct is aageslote op het lichtet e de batterij i de batterijhouder is geplaatst, da gebruikt de computer de stroom va het lichtet. Zorg ervoor dat de klep geslote is voordat u de batterij plaatst.

18 Uw computer gebruike De batterij oplade Om de batterij op te lade, gaat u als volgt te werk: 1 Sluit de etadapter aa op de computer. 2 Plaats de batterij i het batterijcompartimet. De computer laadt de batterij automatisch op (het batterijlampje kippert telkes twee keer kort a elkaar terwijl de batterij wordt opgelade). Afhakelijk va het model beschikt de computer over ee of twee idicatielampjes voor de batterij. 17 Status va het batterijlampje Aa Ekel kippere Dubbel kippere Uit betekeis De computer werkt op de batterijstroom. De batterij is bija leeg. De batterij wordt opgelade. De computer werkt op etstroom. Als de batterij bija leeg is, kippert zowel het batterij- als het stroomlampje. Laat de batterij i het batterijcompartimet terwijl de computer via de etadapter is aageslote op de etstroom. De batterij wordt verder opgelade terwijl u de computer gebruikt. Als de batterijladig mider da 10% bedraagt, moet u de etadapter aasluite zodat de batterij ka worde opgelade of moet u de computer uitschakele e ee volle batterij plaatse. U kut ervoor zorge dat de batterij mider sel leeg raakt door de eergiebeheermodi te wijzige i het hulpprogramma PowerPael. Uw computer wordt geleverd met ee oplaadbare lithiumiobatterij. Het oplade va ee batterij die og iet volledig leeg is heeft gee ivloed op de levesduur va de batterij. Het batterijlampje bradt als de computer op batterijstroom werkt. Als de batterij bija leeg is, begie het batterijlampje e stroomlampje allebei te kippere. Bij sommige toepassige e radapparate is het mogelijk dat uw computer iet overschakelt op de Slaap-modus, zelfs iet als de batterij bija leeg is. Om te vermijde dat u gegeves verliest als uw computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegeves geregeld opslaa e hadmatig ee eergiebeheermodus activere, bijvoorbeeld Stadby of Slaap. Als de computer via de etadapter is aageslote op de etstroom e het batterijcompartimet ee batterij bevat, werkt de computer op de etstroom e iet op de batterij.

19 Uw computer gebruike De batterij verwijdere Om de batterij te verwijdere doet u het volgede: 1 Doe de computer uit e sluit de klep. 2 Schuif de vergredelig (1) aar Ulock. 3 Schuif de kop voor het otgredele va de batterij (2) i de aagegeve richtig e schuif de batterij va de computer af. 18 PCG-Z1 er PCG-TR-series:

20 Uw computer gebruike PCG-V505-series: 19 Waeer de computer is aageslote op het lichtet kut u de batterij verwijdere zoder de computer uit te schakele. Sluit de klep voordat u de batterij verwijdert. Het is mogelijk dat u gegeves verliest waeer u de batterij verwijdert waeer de computer aa staat e iet is verbode met het lichtet of waeer de computer op Stad-by staat.

21 Uw computer gebruike Uw computer istelle met Soy otebook Setup Met het hulpprogramma Soy otebook Setup kut u systeemiformatie cotrolere, voorkeure m.b.t. de werkig va het systeem istelle e uw VAIO computer beveilige met ee wachtwoord. Om Soy otebook Setup te gebruike, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de kop Start op de taakbalk va Widows. 2 Klik achtereevolges op Alle programma s, Soy otebook Setup e ogmaals Soy otebook Setup. Het vester Soy otebook Setup verschijt. 20 Tabblad Ifo over deze computer Oorsprokelijke istellig Wachtwoord voor opstarte Apparaat Beschrijvig Geeft systeemiformatie weer, iclusief de geheugecapaciteit, het serieummer e de BIOS-versie. Op dit tabblad kut u selectere i welke volgorde de statios e apparate worde gecotroleerd voor het lade va het besturigssysteem. U kut zowel de harde schijf als adere statios va uw computer specificere. U kut het volume wijzige va het geluid dat wordt afgespeeld tijdes het lade va het besturigssysteem. Op dit tabblad kut u het wachtwoord istelle waarmee u uw computer wilt beveilige. Als u deze optie gebruikt, mag u het wachtwoord ooit vergete. Als u het wachtwoord vergeet, kut u deze istellig iet meer wijzige e kut u uw computer iet opstarte. Schakelt poorte e apparate uit om hulpbroe voor het systeem vrij te make. Om de poortistellige te wijzige selecteert u de poort e klikt u op Istellige... i het tabblad Apparaat.

22 Uw computer gebruike Tabblad Bassboost Beschrijvig Voor het aa- of uitzette va de BassBoost-fuctie (allee met de koptelefoo). U kut het effect va de BassBoost-fuctie ook cotrolere door ee geluidsbestad te selectere e dit af te spele. 21 Koppe P1/P2 Stelt de fucties voor de P1/P2-koppe aast het toetsebord i aa de had va ee keuzelijst. Selecteer Exteral Display (Exter beeldscherm) e klik op Advaced (Geavaceerd) om de weergaveopties i te stelle*. * Afhakelijk va uw model. Lees het iformatieblad Specificaties voor meer iformatie. 3 Selecteer het tabblad voor het item dat u wilt wijzige. 4 Als u klaar bet, klikt u op OK. Het item is gewijzigd. Voor meer iformatie over elke optie klikt u op Help i het vester Soy otebook Setup om het Help-bestad weer te geve. Als u Soy otebook Setup opet als ee gebruiker met beperkte toegagsrechte, zal ekel het tabblad Ifo over deze computer zichtbaar zij.

23 Uw computer gebruike De computer veilig uitschakele Het is belagrijk dat u de computer op de juiste maier afsluit om te vermijde dat u iet-opgeslage gegeves verliest. Om de computer af te sluite, gaat u als volgt te werk: 1 Schakel alle op de computer aageslote radapparate uit. 2 Klik op de kop Start. 3 Klik op Uitschakele. Het dialoogvester Computer uitschakele verschijt. 4 Selecteer Uitschakele. 5 Atwoord op alle waarschuwige om documete op te slaa of rekeig te houde met adere gebruikers e wacht tot de computer zichzelf heeft uitgeschakeld. Het stroomlampje gaat uit. Raadpleeg de gedrukte Probleemoplossig gids als er probleme zij bij het afsluite va de computer. 22

24 Uw computer gebruike Het toetsebord gebruike Het toetsebord va uw computer is vergelijkbaar met dat va ee gewoe computer, maar is voorzie va extra toetse waarmee u specifieke take voor ee computer kut uitvoere. Voor meer iformatie over de stadaardtoetse bezoekt u het Widows Help ad Support Ceter. De VAIO-Lik website (www.vaio-lik.com) bevat eveees iformatie over het gebruik va het toetsebord. 23

25 Uw computer gebruike Combiaties e fucties met de <F>-toets Combiaties / Fuctie <F> + <Esc> (ESC): Stad-by Fucties Activeert de Stadby-modus, ee eergiebeheertoestad. Om terug te kere aar de actieve toestad, drukt u op ee willekeurige toets. 24 <F> + (F3): aa/uit-kop va de luidspreker <F> + (F4): luidsprekervolume Schakelt de igebouwde luidspreker i e uit. Hiermee regelt u het volume va de igebouwde luidspreker. Om het volume te verhoge, drukt u op <F>+<F4> e vervolges op of. Om het volume te verlage, drukt u op <F>+<F4> e vervolges op of. U kut het volume eveees aapasse door op de toetse Volume luider e Volume zachter oder aa het touchpad va uw otebook te drukke. <F> + (F5): helderheidsregelig <F> + (F7)*: schakelt over aar de extere moitor <F> + (F12): Slaapmodus Hiermee regelt u de helderheid va het LCD-scherm. Om de lichtitesiteit te verhoge, drukt u op <F>+<F5> e vervolges op of. Om de lichtitesiteit te verlage, drukt u op <F>+<F5> e vervolges op of. Schakelt tusse het LCD-scherm e het extere apparaat (moitor of TV afhakelijk va welk apparaat aageslote is) of geeft weer op zowel het LCD- als het extere apparaat. Ekel de gebruiker die zich het eerst ilogt, ka deze fuctie gebruike. Deze fuctie werkt iet meer waeer ee adere gebruiker ilogt. I deze modus verbruikt de otebook het miste stroom. Als u deze opdracht uitvoert, wordt de toestad va het systeem e de radapparate opgeslage op de harde schijf e wordt de systeemstroom uitgeschakeld. Om terug te kere aar de oorsprokelijke toestad va het systeem, schakelt u de stroom i met de aa/uit-kop. Raadpleeg het hoofdstuk Waeer de bovegeoemde maatregele gee effect hebbe diet u de computer opieuw op te starte. (pagia 66) voor meer iformatie over eergiebeheer.

26 Uw computer gebruike Combiaties / Fuctie <F> + <B> Fucties Activeert BassBoost. Dit beteket dat het geluidsiveau va de bastoe op alle iveaus wordt versterkt zoder dat de adere frequeties worde beïvloed (allee met de koptelefoo). 25! * Ekel de gebruiker die zich het eerst ilogt, ka deze fuctie gebruike. Deze fuctie werkt iet meer waeer ee adere gebruiker ilogt. Als ee adere gebruiker wil weergeve op ee extere moitor of TV, gebruik de moitoristellige om aar ee extere moitor of TV over te schakele. Sommige fucties werke pas als Widows is opgestart. Probleme met geluid oplosse Er komt gee geluid uit mij luidsprekers Mogelijk is de igebouwde luidspreker uitgeschakeld. Druk op <F>+<F3> om de luidspreker i te schakele. Mogelijk staat het luidsprekervolume op de laagste stad. Druk op <F>+<F4> e druk vervolges op of om het volume te verhoge. U kut eveees de volume toetse gebruike. Als de computer op de batterijstroom werkt, cotroleert u of de batterij juist is geplaatst. Als u ee toepassig met ee eige volumeregelig gebruikt, cotroleert u of het volume aa staat. Cotroleer de volumeregelige i Widows.

27 Uw computer gebruike Lampjes Lampje Aa/Uit Fucties Stroom aa: bradt (groe). Stadby-modus: kippert (oraje). 26 Batterij Geeft de status aa va de batterij. Wireless LA MagicGate Memory Stick Idicator P1/P2 Bluetooth-idicator MOTIO EYE-camera-idicator Licht op waeer de Wireless LA aa staat. Bradt iet als Wireless LA iet i gebruik is. Bradt als de Memory Stick i gebruik is. Bradt iet als de Memory Stick iet i gebruik is. Voor het istelle va de fucties va de afzoderlijke koppe. Voor meer iformatie zie het hoofdstuk Istellige Soy otebook i de Software gids*. Deze wordt blauw waeer de Bluetooth-fuctioaliteit beschikbaar is*. Deze wordt groe waeer de MOTIO EYE-camera aa staat*. * Afhakelijk va uw model. Lees het iformatieblad Specificaties voor meer iformatie. Lampje Aa Uit Harde schijf um Lock Caps Lock Er worde gegeves geleze va of geschreve aar de harde schijf. Bradt als de cijfertoetse va het umerieke toetseblok actief zij. Als dit lampje bradt, worde de letters die u typt i hoofdletters weergegeve. Waeer Caps Lock is igeschakeld, kut u kleie letters type door <Shift> igedrukt te houde. Er worde gee gegeves geschreve aar of geleze va de harde schijf. Bradt iet als de alfaumerieke toetse va het umerieke toetseblok actief zij. Als dit lampje iet bradt, worde de igetypte letters als kleie letters weergegeve (tezij u <Shift> igedrukt houdt).

28 Uw computer gebruike Lampje Aa Uit Scroll Lock Als dit lampje bradt, verloopt het schuive va iformatie over het scherm op ee afwijkede maier (dit geldt allee voor bepaalde toepassige). Bradt iet als de iformatie ormaal over het scherm schuift. 27

29 Uw computer gebruike Het touchpad gebruike Het toetsebord is voorzie va ee touchpad (1), waarmee u de cursor kut verplaatse. U kut objecte op het scherm aawijze, selectere e slepe e u kut door ee lijst va items schuive met behulp va het igebouwde touchpad. 28 Actie aawijze Beschrijvig Schuif éé viger over het touchpad om de aawijzer (2) op ee item of object te plaatse. klikke Druk éé keer op de likerkop (3). dubbelklikke Druk twee keer op de likerkop. klikke met de rechtermuiskop Druk éé keer op de rechterkop (4). I vele toepassige verschijt i dit geval ee selmeu. slepe bladere Schuif éé viger over het touchpad terwijl u de likerkop igedrukt houdt. Schuif uw viger lags de rechterkat va het touchpad om verticaal te bladere. Schuif uw viger lags de oderkat va het touchpad om horizotaal te bladere. (Dit werkt allee bij toepassige die deze touchpadfuctie odersteue.)

30 Uw computer gebruike De volumekoppe e zoomkop gebruike Uw computer is voorzie va speciale koppe om het gebruik va uw computer te vergemakkelijke*. Deze bevide zich aa de rechterzijde va het LCD-scherm. Volumekoppe Hiermee kut u het geluid harder e zachter zette. Deze kome overee met de toetscombiatie <F>+<F4>. Zie Combiaties e fucties met de <F>-toets (pagia 24). Zoomkop (Zoom) U kut i alle toepassige de beeldresolutie wijzige, behalve i die toepassige die de MOTIO EYEcamera of de DVD-speler gebruike. 29 * Afhakelijk va uw model. Lees het iformatieblad Specificaties voor meer iformatie. Waeer ee exter scherm verbode is met uw computer, is de zoomkop uitgeschakeld. De stadaard resolutie va het LCD-scherm va uw computer is 1280 x 768 pixels, Hoogste (32 bit) e de resolutie va 1024 x 600 pixels wordt toegepast a vergrotig. Het vergrootte beeld wordt geïmplemeteerd door de resolutie va 1024 x 600 pixels toe te passe op het LCD-scherm met ee resolutie va 1280 x 768 pixels, wat ee mider scherp beeld tot gevolg heeft. Door op de zoomkop te drukke, wordt de resolutie gewijzigd. Dit ka mogelijk ee storig veroorzake bij software die wijzigige i de resolutie iet odersteue. Zorg ervoor dat u dergelijke software afsluit voordat u op de zoomkop drukt. De zoomkop werkt mogelijk iet met grafische beelde, omdat de schermweergave vergroot wordt via ee wijzigig i de resolutie. De plaats e grootte va de softwarevesters ka wijzige waeer de schermweergave vergroot wordt of waeer de oorsprokelijke schermweergave hersteld wordt. Dit komt doordat de zoomkop de resolutie wijzigt. Waeer het LCD-scherm vergroot wordt, zal het overschakele aar ee exter scherm de fuctie uitschakele e de oorsprokelijke weergave herstelle.

31 Uw computer gebruike Gebruik va het optisch statio Uw computer is voorzie va ee optisch statio. Zie het blad Specificaties voor iformatie over uw model. Om ee schijf te plaatse, gaat u als volgt te werk: 1 Zet de computer aa. 2 Druk op de uitwerpkop (1) om het statio te opee. De lade schuift uit het statio. 3 Plaats ee schijf met het label aar bove i het midde va de lade e duw de schijf op de lade tot ze vastklikt. 4 Sluit de lade door ze voorzichtig i het statio te duwe. Raadpleeg de Gids probleemoplossig als er probleme zij met het gebruik va discs. 30

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie Soy otebook Hardware Gids PCG-GRX serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Sony Notebook handleiding PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK

Sony Notebook handleiding PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK Soy otebook hadleidig PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-G-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-G-serie Gebruikershandleiding Personal computer VG-G-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 Documentatie...7 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14 De lampjes...19

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO VGN-S4XP/B http://nl.yourpdfguides.com/dref/700215

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO VGN-S4XP/B http://nl.yourpdfguides.com/dref/700215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCS12-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCS12-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCS12-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO VGN-NR31ZR http://nl.yourpdfguides.com/dref/3763340

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO VGN-NR31ZR http://nl.yourpdfguides.com/dref/3763340 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCF2-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. VGC-RA serie (PCV-A21M)

Gebruikershandleiding. VGC-RA serie (PCV-A21M) VGC-RA serie (PCV-A21M) 1 Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerking 2004 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding en de hierin beschreven software mag zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCYA-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCYA-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCYA-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCM1-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 7 Aan de slag... 9 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-UX-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-UX-serie Gebruikershandleiding Personal computer VG-UX-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...7 Documentatie...8 Aan de slag...12 De besturingselementen en poorten...13 De lampjes...22 De computer vasthouden...23

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-P-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-P-serie Gebruikershandleiding Personal computer VG-P-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 7 Aan de slag... 9 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCJ11-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1 BIKE COMPUTER bpm heart rate ALTITUDE rpm mh expasio cadece Power calculatio watt ROX 9.1 Gebruisaawijzig NEDERLANDS ihoudsopgave 1 Voorwoord e verpaigsihoud...4 1.1 Voorwoord...4 1.2 Ihoud va de verpaig...4

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Joybook R55-serie

Gebruiksaanwijzing Joybook R55-serie Gebruiksaanwijzing Joybook R55-serie Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in een zoeksysteem of

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 3 Basisinformatie computer 4 Veiligheid en comfort... 4 Veiligheidsmaatregelen... 4 Voorzorgsmaatregelen... 4 Kennismaking

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 2 Basisinformatie computer 3 Veiligheid en comfort... 3 Veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen... 3 Kennismaking

Nadere informatie