Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013"

Transcriptie

1 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar

2 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei Voortgangsrapportage 2013

3 Inhoudsopgave Klik om naar hoofdstuk/paragraaf te gaan Voorwoord 4 Leeswijzer 6 1 Via B in één oogopslag 8 2 De voortgang op de concernbrede veranderprocessen Sturing en inrichtingsprincipes Begroting op orde Strategische HRM agenda Investeringsprogramma 'Moderniseren processen en informatievoorzieningen' Doelmatigheid inkoop U factor: Houding en gedrag Transitie wijgericht werken Publieksdienstverlenging Rol op maat 22 3 De voortgang op de inrichtingsprogramma s Organisatiestructuur Lopende Structuurwijzigingen Ontwikkelorganisatie Uitvoeringsorganisaties UVO Publiekszaken Werk en inkomen GG&GD VTH SW Staf & Bedrijfsvoering 30 4 Besparingen en Personele aspecten Bezuinigingen Omvang Personeelsbestand Overplaatsbaren Frictiekosten Minder externen Verzuim 39 5 Plan van aanpak: Rekenkamer & Visitatiecommissie 41 6 Risicomanagement Risicoanalyse Houding en gedrag 43 3

4 Voorwoord In ons collegeprogramma "Groen, Open en Sociaal" is de vernieuwing van de gemeentelijke organisatie één van de speerpunten. Wij hebben de ambitie vastgelegd toe te werken naar een moderne, financieel gezonde, slankere gemeentelijke organisatie, die slagvaardig, vraaggericht en kostenbewust werkt. Een organisatie die open, scherp, wendbaar en betrouwbaar functioneert. Open en transparant samenwerken met de stad en een moderne dienstverlening aan de burger zijn daarbij belangrijke aspecten. Daarnaast heeft een externe doorlichting bij de start van deze collegeperiode geleid tot maatregelen waardoor vanaf 2014 een structurele besparing van 55 miljoen euro wordt gerealiseerd. Een bijzonder complexe veranderopgave die tegelijkertijd een andere organisatie, andere processen en systemen en een andere houding en gedrag vereist. Uit deze voortgangsrapportage blijkt dat we echt op weg zijn om dit ambitieuze programma te realiseren. Recent heeft uw raad twee andere rapporten ontvangen over de voortgang van de organisatievernieuwing, die eenzelfde beeld geven. Ten eerste het rapport van uw Rekenkamer: 'Een lange adem'. Het rapport is positief over de gekozen aanpak en typeert deze als 'doordacht en deugdelijk onderbouwd'. De Rekenkamer constateert ook dat het college en de organisatie een grote inzet plegen om de aanpak tot uitvoering te brengen. Het advies van de Rekenkamer is om de inspanningen gericht op organisatievernieuwing te continueren en het lange termijnperspectief te handhaven. U heeft dat advies overgenomen en het college ziet dat als steun in de rug om deze vernieuwing te realiseren. Daarnaast rapporteerde de externe Visitatiecommissie over 'kwetsbaarheden en kansen' van de organisatievernieuwing. Zij constateerde dat Via B in vergelijking met eerdere gemeentelijke reorganisaties serieuzer, grondiger, urgenter, fundamenteler is en voor een groot deel van de organisatie met meer energie gepaard gaat. Ook de Visitatiecommissie stelt vast dat er al veel gebeurd is en dat er sprake is van een brede aanpak met een grote diversiteit en een hoge snelheid. Zij ziet dat we op de goede weg zijn en doet aanbevelingen om het realisatieproces te versnellen. We zijn goed op weg naar Via B, maar ik vind het belangrijk dat wij extra aandacht hebben voor de geconstateerde kwetsbaarheden van onze aanpak. Deze spitsen zich toe op een aantal punten: 1 de focus op gedrag 1 ; 2 de focus op proces 2 ; en 3 de meetbaarheid van onze voortgang. In deze voortgangsrapportage treft u in hoofdstuk 6 een plan van aanpak aan waarin we duidelijk maken hoe we omgaan met de aanbevelingen van de Rekenkamer en de Visitatiecommissie. Als ik terugkijk naar de resultaten van de afgelopen periode, dan ben ik meer dan tevreden. De organisatie is in grote lijnen volgens planning geherstructureerd, medewerkers zijn geplaatst, besparingen zijn volgens planning gerealiseerd, concernsturing en een andere manier van werken krijgen vorm. Er is heel hard gewerkt om dit tot stand te brengen en de vernieuwing is nu al onomkeerbaar geworden. In deze rapportage zijn deze resultaten terug te lezen. Soms zijn het op het oog kleine veranderingen, die een grote betekenis hebben. De uitrol van het zaaksysteem, het winnen van de U factor trofee door een onderdeel van Interne Bedrijven, samenwerken over de grenzen van de gemeente in de pleinen, het versterken van de relatie tussen geld en inhoud, de buurtteams die uiteenlopende vragen rond meedoen naar vermogen integraal oppakken, en de verschillende typen toezichthouders die steeds meer leren samen te werken op straat. De rapportage staat bol van dit soort resultaten, die gezamenlijk kleur en diepte geven aan de verandering. Voor meer concrete voorbeelden over de vernieuwing van de gemeentelijke organisatie en wat de stad daarvan merkt kunt u ook het digitale magazine lezen dat we aanvullend op deze formele rapportage ontwikkeld hebben. 1 De echte verandering zit in de mensen en hoe ze interactie met elkaar en met burgers hebben. De pleinen, U factor en het MD-programma zijn erg belangrijk in het faciliteren van die verandering. 2 Door slimmer en innovatief te werken (oa. met behulp van de lean methode). 4 Voortgangsrapportage 2013

5 Als ik vooruitkijk, dan zie ik net als de Rekenkamer en de Visitatiecommissie een grote uitdaging. Het komend jaar gaan wij nog veel realiseren, want de organisatievernieuwing gaat op volle snelheid door. Maar deze ingrijpende verandering vraagt een langere periode dan dit College gegeven is. Daarom ben ik ook blij dat de gehele Raad keer op keer steun geeft aan de ingezette verandering en dat u heeft aangedrongen op een doorkijk van de ontwikkeling van de organisatie in de periode Deze kunt u tegemoet zien bij de voortgangsrapportage dit najaar. Ik ga graag met u in gesprek over deze voortgangsrapportage en nodig u van harte uit voor een informatiebijeenkomst op 6 juni vanaf uur, waar u in gesprek kunt met ambtelijke trekkers van de organisatievernieuwing. Jeroen Kreijkamp Wethouder Organisatievernieuwing 5

6 Leeswijzer Deze rapportage heeft het doel u te informeren over de voortgang van organisatievernieuwing. De rapportage heeft dezelfde structuur als de voorgaande voortgangsrapportage om de herkenbaarheid te vergroten. Daarnaast zijn op basis van de kritiek in de raadscommissie op de vorige rapportage een aantal fundamentele wijzigingen doorgevoerd in de wijze van rapporteren. De totale rapportage is veel compacter geworden en wordt digitaal aangeboden. U kunt snel navigeren door het document en ook achtergrondinformatie is met één muisklik bereikbaar. Voor dat laatste dient u wel toegang te hebben tot het gemeentelijke intranet. De rapportage maakt het beter mogelijk snel vast te stellen hoe de voortgang van de organisatievernieuwing is. De feitelijkheid en meetbaarheid zijn vergroot, de inhoud van de paragrafen geeft nu consequent aan wat de ambitie was en welke resultaten zijn bereikt. In hoofdstuk 1 kunt u in één overzicht zien wat de voortgang is op de belangrijkste pijlers binnen Via B. In hoofdstuk 2 (concernbrede veranderprocessen) en hoofdstuk 3 (inrichtingsprogramma's) worden de kernpijlers van via B uitgebreid behandeld (zie figuur 1). De focus in deze hoofdstukken ligt op resultaat. Er is daarbij niet alleen aandacht voor de gerealiseerde voortgang, maar ook voor de vooraf gestelde verwachtingen en de doelstellingen voor het komende jaar. Hoofdstuk 4 gaat in op de besparingen en personele aspecten van organisatievernieuwing. Naast een antwoord op de vraag of de geplande besparingen zijn ingeboekt, krijgt u hier informatie over de krimp van de organisatie, overplaatsbaren, frictiekosten, externen en het ziekteverzuim. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe wij als gemeente om willen gaan met de adviezen van de rekenkamer en de visitatiecommissie. In hoofdstuk 6 vindt u een risicoanalyse voor de verandering op houding en gedrag. 6 Voortgangsrapportage 2013

7 Figuur 1: de kernpijlers van Via B. 7

8 1. Via B in één oogopslag Legenda = Op schema of gerealiseerd = Extra aandacht nodig X = Zorg ondanks aanvullende maatregelen Programma Bestuurlijk verantwoordelijke Voortgang Toelichting Maatregelen Sturing en inrichtings principes Wethouder Kreijkamp - Organisatie werkt sinds met nieuwe sturing en inrichtingsprincipes. - Evaluatie volgt volgend jaar. Begroting op Orde Wethouder de Rijk - Begroting is afgelopen jaar gestandaardiseerd en eenvoudiger opgebouwd. Strategische HRM agenda Wethouder Kreijkamp - De HRM visie met daar aan gekoppeld de strategische HRM agenda is ontwikkeld. - Alle projecten zijn op schema, in een aantal gevallen na herijking. Modernisering Processen en informatie voorzieningen Wethouder Kreijkamp - Over het algemeen ligt het programma op schema. -Er zijn een aantal aandachtspunten in de voortgang; hiervoor zijn maatregelen getroffen. Doelmatigheid inkoop Wethouder De Rijk - Besparing is bij alle organisatieonderdelen en programma's op voorhand ingeboekt. - De realisatie van deze besparingen mag alléén op Inkoop plaatsvinden. - Liep achter op schema, maar inmiddels implementatieplan opgesteld en eerste resultaten daarvan zichtbaar. U factor Wethouder Kreijkamp - Sporen digitaal en fysiek lopen op schema. - De gewenste verandering in houding en gedrag vereist constant extra aandacht. Maatregelen vindt u in: - Paragraaf U factor - Plan van Aanpak Rekenkamer & Visitatiecommissie 8 Voortgangsrapportage 2013

9 Programma Bestuurlijk verantwoordelijke Voortgang Toelichting Maatregelen Wijkgericht werken Wethouder Kreijkamp - Agenda versterkt wijkgerichtwerken wordt volgens planning uitgevoerd. Publieksdienst verlening Wethouder Kreijkamp - vooruitgang geboekt op modernisering. - Planning: dit jaar moet de vernieuwing zichtbaar tot kostenreductie leiden, door beschikbaar komen van ICT-voorzieningen. Maatregelen vindt u in: -Raadsbrief PDV van oktober 2012 en in oktober 2013 volgt een update. De afhankelijkheden worden in goede en regelmatige afstemming met de Concernmanager Informatie en procesmanagement gemanaged. Rol op Maat Wethouder Kreijkamp - eerste fase volgens planning afgerond. Inrichtingsprogramma s Portefeuille Bestuurlijk verantwoordelijke Transities Voortgang Toelichting Maatregelen Ontwikkel organisatie Wethouder Kreijkamp Ontwikkelorganisatie bestaande uit acht onderdelen -Gestart op Uitvoerings organisaties Wethouder Kreijkamp Interne verzelfstandiging Stadswerken - Gestart op Burgemeester Wolfsen Vergunningen, handhaving en toezicht) - Gestart op Wethouder Isabella Vastgoed organisatie - Gestart op Wethouder Spigt Werk en Inkomen - Gestart op Burgemeester Wolfsen Publiekszaken - Gestart op

10 Portefeuille Bestuurlijk verantwoordelijke Transities Voortgang Toelichting Maatregelen Wethouder Everhardt GG&GD - Gestart op Reorganisatie wordt. Transitie Bedrijfsvoering (Overhead) Wethouder Kreijkamp Interne bedrijven - Gestart op Wethouder Kreijkamp BCS - Gestart op Wethouder Kreijkamp Programma Bedrijfsvoering op orde - Afgelopen jaar zijn de projecten voor verbetering van bedrijfsvoering in programma opgenomen en heeft de voortgang constant extra aandacht. - Sindsdien loopt het grootste deel van de projecten op schema. - Opnemen van de projecten in een overkoepelend programma. Verzelfstandi gingen Wethouder Lintmeijer Stadsschouwburg - Verzelfstandigd op Wethouder Kreijkamp Bibliotheek - Verzelfstandigd op Wethouder Lintmeijer Centraal Museum - Verzelfstandigd op Wethouder Lintmeijer Stichting Tivoli Vredenburg - Oorspronkelijke planning: Verzelfstandigd op Planning bijgesteld: Verzelfstandigd per Wethouder De Rijk Samenwerking belastingen - Proces ligt op koers - Er wordt gezocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden die mogelijk nog meer opbrengsten genereren dan geraamd. 10 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

11 Besparingen en personele aspecten Portefeuille Bestuurlijk verantwoordelijke Transities Voortgang Toelichting Maatregelen F&C Wethouder Kreijkamp Besparingen - Besparingen 2012 zijn op een uitzondering na gerealiseerd. - Besparingen 2013 zijn ingeboekt. HRM Wethouder Kreijkamp Omvang Personeelsbestand - Personeelsbestand sinds 2009 met 958 fte gekrompen. - De krimp ten gevolge van Via B is 407 fte. Wethouder Kreijkamp Externe mobiliteit overplaatsbare medewerkers - Het proces voor de begeleiding van overplaatsbaren is ingericht. - Door de crisis is het nodig de grip op mobiliteit te versterken Aanvullende (maatwerk)regelingen gericht op het vehogen van de mobiliteit. Wethouder Kreijkamp Frictiekosten - De arbeidsmarkt is slechter dan verwacht. - Of dit invloed heeft op de toereikendheid van het frictiebudget kan bij de volgende voortgangsrapportage worden gezegd. Verzamelen van aanvullende gegevens om de toereikendheid van het budget in te schatten. Wethouder Kreijkamp Inhuur externen - Het aantal externen is afgenomen, tegen gemiddeld lagere uurtarieven. - De kosten zijn licht gestegen doordat de externen gemiddeld voor een langere periode zijn ingehuurd. Wethouder Kreijkamp Verzuim χ - Verzuim ligt 1% boven de norm - Dit komt met name door langdurig verzuim. De werkgroep 'Hoog verzuim' verzorgt aanvullende analyses en extra ondersteuning. 11

12 2. De voortgang op de concernbrede veranderprocessen 2.1 Sturing en inrichtingsprincipes Ambitie Via B Meer procesgerichte organisatie Bij elkaar brengen van werkzaamheden Sterkere sturing op strategische thema's Concernsturing Meer samenwerking tussen organisatieonderdelen onderling en met partijen in de stad Resultaten Per 1 januari 2013 zijn we gestart in de nieuwe organisatie. Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd op het vlak van sturing en inrichtingsprincipes: Concernsturing is versterkt door het benoemen van: Themadirecteuren, die grotendeels niet meer gekoppeld zijn aan organisatieonderdelen, maar sturen op belangrijke strategische thema's (oa. stad van kennis en cultuur, rijksdecentralisaties). Concernmanagers, die niet alleen verantwoordelijk zijn voor de gecentraliseerde staf binnen de Interne Bedrijven, maar ook de decentrale staven functioneel aansturen. Vergelijkbare werkzaamheden zijn bij elkaar gebracht, bijvoorbeeld bij de Interne Bedrijven, de Ontwikkelorganisatie en de uitvoeringsorganisaties UVO en VTH. Deze veranderingen zijn vastgelegd in het Bestuurs- en Managementconcept (BMC), de organisatieregeling en de mandaatregeling. De ontwikkeling van de organisatie van dienstgerichtheid naar een concernoriëntatie vraagt natuurlijk meer dan structuuringrepen. We beogen een open en resultaatgerichte samenwerking in de organisatie en met de stad tot stand te brengen. Kwaliteit van interactie is daarbij een sleutelbegrip. De interactie en de samenwerking tussen de leden van de ambtelijke top wordt versterkt door werkbijeenkomsten onder de noemer van Managementplein. Uitvoeringsorganisaties versterken hun samenwerking op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering op basis van een samenwerkingsagenda. De BCS en de Interne Bedrijven werken intensief samen om de interne dienstverlening te uniformeren en te versterken. Een ondersteunend programma Bedrijfsvoering zorgt voor voortgang en samenhang. De vernieuwde werkwijze in de Ontwikkelorganisatie krijgt vorm aan de hand van acht actielijnen, waar de leden van het Ontwikkelteam (MT) persoonlijk aan trekken. Bij ingewikkelde vraagstukken zetten we het instrument van Pleinen in, waar in een intensieve bijeenkomst een doorbraak moet worden gerealiseerd. De programma s voor de versterking van Participatie, Wijkgericht werken en Rol op Maat geven een extra impuls aan de ontwikkeling naar open en interactief samenwerken met de stad. Blik op de toekomst De verandering van gedrag is ook als het gaat om concernsturing een kwestie die aandacht vraagt en een lange adem. Het nieuwe gedrag zal moeten groeien en vervolgens pas vanzelfsprekend worden. Waar nodig zullen de gekozen sturingsconcepten verder worden uitgewerkt. In ieder geval gaan we het BMC eind 2014 evalueren. Lees meer: - het Bestuurs- en Managementconcept 12 Voortgangsrapportage 2013

13 2.2 Begroting op orde Ambitie in Via B De ambitie in Via B is om de werking van het financiële systeem te versterken. Het doel is om te komen tot een goed werkend financiën en controlsysteem dat recht doet aan de aan de bestuurlijke en ambtelijke behoefte aan gemeentebrede sturing ('wij zijn één gemeente) en dat ondersteunend is aan de ambities voor de stad. Als het financiële systeem goed werkt dan: zijn de gemeenteraad en het College van B&W 'in control'. Het bestuur heeft grip op de inzet van de beschikbare middelen en de ontwikkeling daarin. Concerndirectie en management hebben zicht op het geld op de (financiële) risico's is de concerncontrol versterkt. Er is (ver)binding tussen de concerncontroller en de controllers die het primaire proces ondersteunen en er is sprake van regie door de concernmanager Financiën en Control. wordt het primaire proces goed ondersteund. Dat betekent dat de (financiën en control) bedrijfsvoering op orde is. Vragen van de gemeenteraad worden tijdig, juist en volledig (betrouwbaar) beantwoord. sluiten houden en gedrag van betrokkenen hierop aan. Het gaat om vakmanschap op alle terreinen en het stimuleren van een cultuur waarin de onderdelen van de gemeente zich identificeren met de gemeente als geheel. De doelstellingen bereiken we door standaardisatie, vereenvoudiging en innovatie. Het werk wordt dan efficiënter gedaan en er wordt vanuit de financiële kolom meer waarde toegevoegd: Wat is er gerealiseerd? De financiële kolom is één keer aan de bal: extra controles zijn afgeschaft, waarbij de kwaliteit van het financiële advies geborgd blijft. Er is een vernieuwende visie op control opgesteld: We zijn 1 gemeente door: concernsturing Managers zijn verantwoordelijk voor het sturen op resultaten We zijn als gemeente in control Er zijn nieuwe uitgangspunten vastgesteld om de concernsturing krachtig te ondersteunen: De Businesscontrollers in de organisatie worden functioneel aangestuurd door de Concernmanager Financiën. De begroting is verbeterd doordat de relatie tussen inhoud en geld sterker is gelegd. Het budgetteren van organisatiekosten is gestandaardiseerd, waardoor er transparantie ontstaat in de gemeentebrede organisatiekosten. De inrichting van de financiële administratie is gestandaardiseerd: er is één wijze van werken ingevoerd per januari 2013; en er wordt gewerkt met één norm voor overhead en de dienst bedrijfsreserves zijn afgeschaft. Bij de verantwoording 2012 is inzicht verschaft in de meerjarige ontwikkeling van de reserves en is het inzicht in de lopende investeringen vergroot Wat is de doelstelling voor komend jaar? In 2013 wordt de planning en controlcyclus vernieuwd en wordt de sturing op grote projecten versterkt; de gemeenteraad wordt via een bestuursrapportage in het voorjaar en in het najaar geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. In het najaar geven we voor de eerste keer via een peilstok grondexploitaties inzicht in de (financiële) voortgang op de grondexploitaties. vindt vergaande standaardisatie plaats die het inzicht en de sturing vergroten. Voorbeelden hiervan zijn: wordt er gewerkt met een standaard uurtarief; is de personeelsbegroting genormeerd; en is het aantal interne verrekeningen geminimaliseerd en sterk vereenvoudigd. e-facturatie vindt zijn intrede en er komt een managementdashboard. is er een op de financiële kolom afgestemd opleidingsprogramma. is er een financieel instrumentarium waarmee op een vereenvoudigde manier inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van de financiën van Utrecht waarbij ook aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen in de balans. is de samenwerking met de G4 in het financiële domein geïntensiveerd waarmee we gezamenlijk invloed uitoefenen op ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentefinanciën (bijv. herijking verdeelmaatstaven gemeentefonds, decentralisaties) 13

14 2.3 Strategische HRM agenda Ambitie in Via B De strategische HRM agenda heeft als doel het versterken van het HRM beleid over de hele linie. Wat is er gerealiseerd? Tot eind 2012 waren de activiteiten vooral gericht op de herstructurering van de gemeentelijke organisatie (zie hoofdstuk 3) en de verandering van de organisatiecultuur (zie paragraaf 2.6) en de sturing (zie paragraaf 2.1). De plaatsingsprocedure is voor alle onderdelen afgerond, met uitzondering van Strategie en Bestuursondersteuning. Overige resultaten: RGW; in de periode december 2012 maart 2013 is gestart met een gemeentebrede periode van beoordelen en maken van resultaatafspraken. Daarnaast zijn wensen geïnventariseerd rondom het gebruik van de systematiek om de doorontwikkeling vorm te geven. Implementeren functiehuis; het implementatieplan uit 2011 is aangescherpt. De conversie van de bestaande functies naar generieke normfuncties is gestart. Standaardisatie en zorgvuldige reorganisatieprocessen;: een integraal themateam verzelfstandigen is ingesteld om dit proces op uniforme wijze aan te pakken Managementontwikkeling; er zijn bijeenkomsten gehouden voor verschillende groepen IRM-ers en voor overige leidinggevenden. Vervolgens is een MD-programma ontwikkeld. Strategische personeelsplanning; drie pilots hebben plaatsgevonden waarin is nagegaan welke kwaliteiten in de nabije toekomst nodig zijn en welke kwaliteiten binnen de organisatie aanwezig zijn, met aandacht voor diversiteit. De uitkomsten zijn geëvalueerd en vormen de input voor een plan van aanpak voor gemeentebrede uitrol. Wat zijn de doelstellingen voor komend jaar? Overplaatsbare medewerkers: zie paragraaf 4.3 Verzuim: zie paragraaf 4.6 Herijking HRM visie 2013/2014. RGW; implementeren van reeds overeengekomen aanpassingen. Utrecht Academie; Doelstelling voor dit jaar is inrichten van de Academie, het bijeenbrengen van scholings- en opleidingsactiviteiten en samenhang bieden in het scholingsaanbod. Implementeren functiehuis; focus op volledige implementatie van het werken met generieke functies, inclusief competenties en webapplicatie. Standaardisatie en zorgvuldige reorganisatieprocessen; implementeren van de verbeteringen voor plaatsingsprocedures en afstemmen van de leerpunten met leidinggevenden. Managementontwikkeling; in mei vindt een tweede centrale bijeenkomst plaats en vanaf juni starten we met de uitrol van het MD-programma (leerblokken, vaardigheidsclinics en intervisie). Vanuit de strategische personeelsplanning bereiden we de mobiliteit op gebied van management voor. U factor; In oktober starten we met scholing en ondersteuning in het kader van de overgang naar het Stadskantoor en de U factor. Strategische personeelsplanning; starten met uitrol op afdelingsniveau (specifiek maatwerk), en gemeentebreed. Vernieuwing medezeggenschap in 2014: de oriëntatiefase is gestart, samen met de huidige medezeggenschap, om te komen tot een nieuwe inrichting van de medezeggenschap. Moderniseren van de arbeidsvoorwaarden: Het project is gericht op vereenvoudiging en keuzes van arbeidsvoorwaarden en sluit aan op de landelijke ontwikkelingen in het kader van de cao van de toekomst. Dit project loopt in 2014 nog verder door. Diversiteit: Activiteiten ontwikkelen met als doel een rijk geschakeerd medewerkersbestand. 14 Voortgangsrapportage 2013

15 2.4 Investeringsprogramma 'Moderniseren processen en informatievoorzieningen' Ambitie in Via B Het "Investeringsprogramma modernisering van processen en informatievoorzieningen" is een bundeling van projecten en activiteiten. De focus ligt op het moderniseren van processen- en informatievoorziening met als planningshorizon Daarbij is het Stadskantoor een erg belangrijke mijlpaal. Wat is er gerealiseerd? Programma totaal Om onze doelen te bereiken is een scala aan projecten gestart die inmiddels van vooronderzoek en aanbesteding zijn overgegaan in de fase van uitvoering. De aanbestedingen zijn goed verlopen en hebben zonder juridische procedures tot gunning kunnen komen. Ook in de ondersteuning van onze nieuwe werkprocessen maken we stappen. Zo zijn we inmiddels klaar voor het zaakgericht werken doordat de nieuwe release van de mid-office suite met succes in productie is genomen. Als we kijken naar de complexiteit en samenhang in de totale projecten portefeuille valt echter ook te constateren dat de voortgang op onderdelen achterblijft en er te weinig pro actief op samenhang en risico s wordt gestuurd. Om hier beter grip op te krijgen is het programma in het vierde kwartaal van 2012 doorgelicht. Uit deze doorlichting zijn een aantal maatregelen naar voren gekomen waarvan de implementatie op dit moment loopt. Inmiddels beginnen deze maatregelen hun vruchten af te werpen en komt er meer eenduidigheid in sturing en meer zicht op samenhang en risico s. De impact van de operatie die we met elkaar onderhanden hebben is niet te onderschatten, maar al met al zijn we flink op stoom en liggen we op koers. Digitalisering & Leanen Publieksdienstverlening Klik om naar paragraaf 2.8 te gaan. Participatie en Open Data Twee nieuwe tools voor e-participatie zijn in gebruik genomen, een derde is in ontwikkeling. Utrecht was de (mede)organisator van de regionale conferentie over open data met partners in de regio: 'Utrecht open(t) data'. Digitaal kanaal De redactiemodule is vervangen. Implementatie en conversie van de site vindt plaats in afstemming met het project "digitaal kanaal". De startpagina en publicatieomgeving voor intranet zijn in productie. De gemeentebrede content van Interne Bedrijven is overgezet naar de nieuwe publicatieomgeving voor intranet. Vanaf april 2013 publiceert Utrecht als eerste gemeente de wettelijk verplichte mededelingen op de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Digitaal werken De infrastructuur voor Digiplaza (digitale samenwerkingsomgeving) is geschikt gemaakt voor grotere hoeveelheden data. Digiplaza is in een eerste ronde technisch getest. Papierarm en zaakgericht Het digitaal loket is uitgebreid met een producten en diensten catalogus, gekoppeld aan de formulieren. Van het zaaksysteem (software om zaakgericht te kunnen werken) is een nieuwe versie in gebruik genomen, waarvan de infrastructuur is vernieuwd en toekomstvast is gemaakt voor de overstap naar het Stadskantoor. De infrastructuur is geschikt gemaakt voor grotere hoeveelheden data (oplevering was begin 2013). De aanbesteding is afgerond voor de externe opslag van de bestaande archieven en van de diensten voor backscanning en scanning on demand. Er is inmiddels gestart met het daadwerkelijk uitplaatsen van het bestaande archief. De infrastructuur voor het digitaal archief is geschikt gemaakt voor grotere hoeveelheden data. 15

16 Stadskantoor De aanbestedingen voor de leveranciers die de nieuwe infrastructuur gaan bouwen zijn succesvol afgerond, zonder procedures en met scherpe aanbiedingen. Nu al zijn concrete stappen gezet richting de nieuwe fysieke omgeving, zoals bij UVO, GG&GD, BCS, W&I en MO. Beveiliging De calamiteitenplannen zijn geactualiseerd. Utrecht heeft een bijdrage geleverd aan de contouren van de nieuwe landelijke Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening. Blik op de toekomst Digitalisering & Leanen Publieksdienstverlening Klik om naar paragraaf 2.8 te gaan. Participatie en Open Data Twee nieuwe tools voor e-partipatie zijn in gebruik genomen, een derde is in ontwikkeling. In 2013 komt een prototype van de participatieportal online onder de URL: jijmaaktutrecht.nl Een vooronderzoek naar open data heeft plaatsgevonden. Deze moet in 2013 leiden tot mogelijkheden om datasets te leveren (publiceren) aan externe partijen in de stad. HKU-studenten ontwikkelen in opdracht van de gemeente een game voor play bij participatie en initiatief. Digitaal kanaal We vervangen de redactiemodule voor de website en ontwerpen een nieuwe meer toegankelijke navigatiestructuur. We gaan de content van de webpagina s actualiseren en uniformeren. Dit pakken we gefaseerd op, te beginnen met de 150 meest gebruikt webpagina s. Digitaal werken Voor de zomer is Wifi overal in de organisatie operationeel. De 2e helft van 2013 rollen we Digiplaza (digitale samenwerkingsomgeving) gefaseerd uit. De projecten Postlogistiek centrum en Servicehuis DIV, ronden we in kwartaal 2 af. Papierarm en zaakgericht In 2013 nemen we belangrijke voorzieningen voor het papierarm en zaakgericht werken in productie. De komende jaren neemt de organisatie deze voorzieningen afdeling- en procesgewijs in gebruik. Stadskantoor Dit najaar pilot virtuele desktop Migratievoorstel gemeentebrede uitrol nieuwe infrastructuur vanaf september De bouw van het Stadskantoor ligt op schema: in oktober 2014 gaan we verhuizen. Beveiliging De komende periode stellen we een gemoderniseerd Concern Informatiebeveiligingsbeleid (IB) vast. Meer informatie - In de kwartaalrapportages van het Investeringsprogramma leest u meer over onze resultaten 16 Voortgangsrapportage 2013

17 2.5 Doelmatigheid Inkoop Doel van de veranderingen in de inkooporganisatie De kern van de implementatieopdracht inkoop is tweeledig. Enerzijds inhoud, verdieping en invulling geven aan het nieuwe inkoopbeleid en een bijpassende professionele inkooporganisatie inrichten, en anderzijds het realiseren van structurele besparingen op de inkoopuitgaven van in ieder geval 15 miljoen per jaar. Resultaten tot nu toe Gewenste inhoudelijke opleidingen en professionele vaardigheidstrainingen voor de medewerkers van IB Concern Inkoop om verder te groeien in inkoopprofessionaliteit zijn in grote lijnen vastgesteld en worden uitgevoerd De lijst met de 19 op te richten productgroepen (PG) is gereed. De eerste 5 productgroepeigenaren bouwen actief aan PG teams en stellen de productgroepstrategie op. De bijeenkomsten van de tenderboard hebben geresulteerd in een structurele bespreking van projecten op onderwerpen financiën en maatschappelijke doelen. De processen van strategische inkoopanalyse en tactische inkoop zijn door middel van LEAN geoptimaliseerd. De te behalen besparing van 15 miljoen per jaar is ingeboekt in de begroting en verdeeld over de organisatieonderdelen. De verantwoordelijke managers hebben expliciet de opdracht gekregen de besparing op inkoop te realiseren door de noodzaak van de betreffende inkoop kritisch te analyseren, het inkoopproces te professionaliseren en voordelen te behalen op aanbestedingen. Blik op de toekomst Eind 2013 zijn de productgroepeigenaren geïnstalleerd en vullen zij hun rol actief in. De rest van de inkooporganisatie ontwikkelt daarin mee. Sluitstuk is een duidelijk belegde rol bij de strategisch inkoopadviseur BCS voor kaderstelling, sturing en monitoren van de inkoopfunctie. Lees meer - Rapport Inkoop 17

18 2.6 U factor: Houding en gedrag Ambitie U factor Het programma U factor bestaat uit drie sporen: 1 Mentaal: Houding en Gedrag 2 Fysiek:Bouw en inrichting van het Stadskantoor (toegelicht in paragraaf 2.4) 3 Digitaal: Moderniseren informatievoorzieningen (toegelicht in paragraaf 2.4) De ideale medewerker werkt resultaatgericht en goed samen (intern en met de stad) en bereikt zo het optimale resultaat voor de klant. De manier waarop de medewerker werkt is open, scherp, wendbaar, en betrouwbaar. De gewenste verandering in houding en gedrag vergt een lange adem: in de planning van Via B ligt de focus vanaf nu tot in 2016 op houding en gedrag. Resultaten tot nu toe Nu de structuur van de organisatie staat verleggen we de focus naar houding en gedrag van managers en medewerkers. Integraal Resultaatverantwoordelijke Managers (IRM ers) zijn primair verantwoordelijk gemaakt voor de verandering op houding en gedrag. Zowel de rekenkamer als de visitatiecommissie concluderen dat extra aandacht nodig is om deze inspanning te laten slagen. In het licht van deze aanbevelingen zijn de volgende maatregelen genomen: Integraal Resultaatverantwoordelijke Managers (IRM ers) maken een veranderplan voor hun eigen organisatieonderdeel. Om de verandering integraal aan te pakken is er gestart met een implementatieteam, bestaande uit MT leden verantwoordelijk voor de implementatie van de U factor in het eigen organisatieonderdeel. Medewerkers zijn betrokken door een vertegenwoordiging van doelgroepen in de advies en testgroep van het implementatieteam. De risico s voor het slagen van de verandering in houding en gedrag zijn geanalyseerd en voor de belangrijke risico s zijn beheersmaatregelen ontworpen (paragraaf 6.1) Daarnaast worden er gemeentebrede activiteiten georganiseerd om de IRM ers te ondersteunen bij het realiseren van de verandering: Het afgelopen jaar zijn er door de hele organisatie heen 30 bijeenkomsten U factor geweest, waar in totaal zo n 600 medewerkers aan hebben deelgenomen. In de week van de U factor waren er 900 aanmeldingen voor 73 activiteiten. De focus van de activiteiten lag dit jaar vooral op de nieuwe manier van werken en het doel om een lerende organisatie te worden. Pleinen 3 worden als nieuwe vorm van integrale samenwerking ingezet voor het oplossen van complexe problemen. Er is op verschillende wijze aandacht voor de rol die leidinggevenden spelen in de verandering, onder andere via inspiratiesessies en het Management Development programma, dat vanaf juni zal worden uitgerold. Blik op de toekomst In het komende jaar continueren we de activiteiten rond verandering houding en gedrag, die een lange adem vereist. Verder aan de slag met het implementatieteam en de uitrol van de U factor. Het management faciliteren bij het dragen van de verandering. Aan de slag met de aanbevelingen van de Rekenkamer & visitatiecommissie. Lees meer: - rapport rekenkamer - reactie rapport rekenkamer - rapport visitatiecommissie 3 eenmalige, goed voorbereide bijeenkomsten waar betrokken interne en externe partijen samenkomen om een antwoord te vinden op ingewikkelde vraagstukken. 18 Voortgangsrapportage 2013

19 2.7 Transitie wijkgericht werken Doel van de transitie De opgave is om de gemeentelijke organisatie wijkgericht te laten werken, Dat betekent meer vraaggericht, gebiedsgericht en integraal. Daarbij willen we beter gebruik maken van kennis, kunde en organisatiekracht van bewoners, ondernemers en professionals. Resultaten tot nu toe In 2011 hebben we in dialoog met bewoners en partners uit de wijk, wijkambities voor de periode geformuleerd. Het bedrijfsplan van Dienst Wijken is vastgesteld en de dienst is gereorganiseerd. Wijkmanagers zijn wijkregisseurs geworden. Er is een agenda versterking wijkgericht werken opgesteld met een dertigtal acties gericht op gemeentebrede veranderingen in organisatiestructuur, werkwijzen en gedrag. Deze agenda is vervolgens in uitvoering genomen: zo zijn er o.a. wijkateliers georganiseerd om vastgelopen vraagstukken verder te helpen. Positieve ervaringen met wijkgericht werken zijn als verhalen verzameld en verspreid. Blik op de toekomst In 2013 stellen we wijkactieprogramma s op waarin o.a. de uitvoering van de wijkambities zichtbaar worden gemaakt. Wijkregisseurs voeren regie op het opstellen en uitvoeren van deze programma s. We vernieuwen de interne afstemming en het overleg met bewoners en partijen op wijkniveau. In dialoog met bewoners en partijen in de wijk stellen we wijkambities op voor de periode Er wordt een beleidsnotitie over participatie en co-creatie vastgesteld; hierover wordt met de gemeenteraad een gesprek georganiseerd. Lees meer: - Agenda versterkt wijkgerichtwerken 19

20 2.8 Publieksdienstverlening Doel van het programma Betere dienstverlening tegen lagere kosten. Die ambitie werken we uit door de dienstverleningsprocessen te stroomlijnen en te standaardiseren. Tegelijkertijd gaan we onze dienstverlening verder (online) digitaliseren. Klantcontacten organiseren we zoveel mogelijk naar de frontoffice. Het doel is in 2015 één gemeentebrede frontoffice te hebben waarbij circa 80% van de klantvragen via de frontoffice verloopt. Resultaten tot nu toe Één informatiebron In mei 2012 is de gemeentebrede kennisbank, het klantcontactsysteem en de producten-dienstencatalogus opgeleverd. Daarmee is er één centrale informatiebron voor alle dienstverleningskanalen beschikbaar gekomen. Voordeel hiervan is dat de informatie actueel is, eenduidig en goedkoper omdat er minder handelingen nodig zijn om tot een goed antwoord te komen. Het aantal telefonische vragen dat in een keer door het Klantcontactcentrum beantwoord kon worden is gestegen van 58% in 2009 tot 70% in Dienstverlening 24 uur per dag In augustus 2012 is het nieuwe digitale loket in gebruik genomen waarmee de vindbaarheid en leesbaarheid van informatie is verbeterd. De mogelijkheid voor het online maken van een afspraak is verbeterd en uitgebreid. De kwaliteit van digitale formulieren is verbeterd en het aantal is uitgebreid van 50 naar 90. Burgers van de gemeente Utrecht weten het digitale loket goed te vinden en regelen steeds meer zaken digitaal: in 2011 waren er nog elektronische aanvragen, in 2012 al meer dan De pilot webcare (reageren op twitter) was een succes en is structureel belegd bij het klantcontactcentrum. Op basis van de kennisbank konden 90% van de vragen via twitter afgehandeld worden. 65 % van de processen aangepakt. In 2012 is verder gegaan met het herontwerpen van de belangrijkste dienstverleningsprocessen. Op dit moment is 65% van de processen herontworpen. Een groot aantal van deze processen heeft de verbeteringen die niet afhankelijk zijn van ICT middelen geïmplementeerd. In de tweede helft van 2013 wordt een volgende stap gezet met de dan beschikbare ICT-middelen. De afhankelijkheid van de realisatie van de benodigde ICT-voorzieningen heeft effect op de planning van publieksdienstverlening. Monitoring Eens per jaar krijgen we een beeld van de resultaten dankzij de Landelijke VNG/KING-benchmark publieksdienstverlening en de Utrecht monitor (inclusief servicenormen). De brief van oktober 2012 aan uw raad is hier te vinden. Gemeenteberichten Naar aanleiding van de behandeling digitalisering gemeenteberichten in de commissie Mens en Samenleving van 4 december is toegezegd de mogelijkheden van een attenderingsservice te onderzoeken voor de doelgroep die niet online is. Conclusies zijn dat een attenderingsservice per sms technisch niet realiseerbaar is en een papieren attenderingsservice niet wenselijk is. Voor een papieren attenderingsservice is weinig animo en de kosten voor de gemeente en het bedrag dat in rekening gebracht zou moeten worden bij de gebruiker zijn hoog. 20 Voortgangsrapportage 2013

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar.

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. 2.4 Bedrijfsvoering Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in. We moderniseren onze informatievoorzieningen.

Nadere informatie

Organisatiestrategie Via B

Organisatiestrategie Via B Organisatiestrategie Via B RIA 31 mei 2011 Jeroen Kreijkamp, wethouder Organisatievernieuwing 1-6-2011 1 Organisatievernieuwing: de ambitie Gemeentelijke organisatie, slank, slagvaardig kostenbewust Regisserende

Nadere informatie

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B Stand van zaken na 2,5 jaar Via B De Raad heeft gevraagd om de stand van zaken en een overdrachtsdocument bij de behandeling van het rapport van de Rekenkamer Een lange adem. Met Verder Via B komt het

Nadere informatie

Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in

Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in 2.5 Bedrijfsvoering Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in We moderniseren onze informatievoorzieningen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Realisatie van 250 stageplaatsen. Reductie kosten inhuur externen.

Realisatie van 250 stageplaatsen. Reductie kosten inhuur externen. 2.4 Bedrijfsvoering Beoogde effecten 2011 Beoogde resultaten 2011 Uitvoering van de begrotingsprogramma s is effectief ondersteund. Betalingen zijn in 90% van de gevallen tijdig en correct verricht. Het

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Notie Bedrijfsvoering

Notie Bedrijfsvoering Wij willen contact Wij hopen dat de notie bij u beelden oproept. Bijvoorbeeld over hoe we big data kunnen gaan gebruiken. Of ideeën hoe we efficiënter kunnen werken, zo nodig met ruimte voor maatwerk.

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer Servicecentrum Drechtsteden Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer 1 Het netwerkconcept van het servicecentrum Drechtsteden is vernieuwend! Deelnemers Deelnemers

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Utrecht. Geachte leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad Utrecht. Geachte leden van de gemeenteraad, Postadres: Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Bezoekadres: Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht Telefoon: 2861391 Internet: www.utrecht.nl/rekenkamer Aan de leden van de gemeenteraad Utrecht Behandeld door:

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Profiel. Gemeente Utrecht. Strategisch manager communicatie

Profiel. Gemeente Utrecht. Strategisch manager communicatie Profiel Gemeente Utrecht Strategisch manager communicatie Gemeente Utrecht Strategisch manager communicatie De stad Utrecht Utrecht telt als vierde stad van Nederland en één van de G4 steden circa 330.000

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing. nummer 2 - voorjaar 2012. www.utrecht.nl

Rapportage Organisatievernieuwing. nummer 2 - voorjaar 2012. www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nummer 2 - voorjaar 2012 www.utrecht.nl 2 Rapportage organisatievernieuwing nummer 2 - voorjaar 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Ontwikkelingen in Via B 6 2 De voortgang

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Via B. Organisatiestrategie. Open. Wendbaar. Scherp. Betrouwbaar. www.utrecht.nl

Via B. Organisatiestrategie. Open. Wendbaar. Scherp. Betrouwbaar. www.utrecht.nl Via B Organisatiestrategie Open Wendbaar Scherp Betrouwbaar www.utrecht.nl 27 mei 2011 2 Organisatiestrategie Via B Via B De samenleving, het bestuur én de ambtelijke organisatie hebben behoefte aan vernieuwing

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

3.1.6 Programma 6 Bedrijfsvoering

3.1.6 Programma 6 Bedrijfsvoering Jaarstukken 216 3.1.6 Programma 6 Bedrijfsvoering Beleidsthema Portefeuillehouder Afdeling Directie en Control E.R. Jaensch / M.A. den Boer Directie / Bedrijfsondersteuning Bedrijfsondersteuning M.A. den

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Effectief veranderen: Sturing en verantwoording in het Sociaal Domein

Effectief veranderen: Sturing en verantwoording in het Sociaal Domein Bestuurs- & concernstaf Effectief veranderen: Sturing en verantwoording in het Sociaal Domein Famo: 17 mei 2017 Organisatievernieuwing Organisatievernieuwing: Via B Kernwaarden: open, wendbaar, scherp

Nadere informatie

ICT in het Stadskantoor van Utrecht. Chris van den Haselkamp Clustermanager Vernieuwing

ICT in het Stadskantoor van Utrecht. Chris van den Haselkamp Clustermanager Vernieuwing ICT in het Stadskantoor van Utrecht Chris van den Haselkamp Clustermanager Vernieuwing Programma 1. Introductie gemeente Utrecht 2. Besluitvorming Stadskantoor 3. Uitgangspunten ICT-Vernieuwing 4. U-Cloud

Nadere informatie

OPRICHTING BEDRIJFSVOERINGSEXPERTISECENTRUM (BEC) EN VASTSTELLEN INRICHTING

OPRICHTING BEDRIJFSVOERINGSEXPERTISECENTRUM (BEC) EN VASTSTELLEN INRICHTING RIS 296996 OPRICHTING BEDRIJFSVOERINGSEXPERTISECENTRUM (BEC) EN VASTSTELLEN INRICHTING Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - in het Coalitieakkoord 2014-2018 Vertrouwen

Nadere informatie

Presentatie Managementinformatie en Managementcontracten Gemeente Castricum 1...met de bocht mee. 14 februari 2013 Lars Schotel Fred Hulst

Presentatie Managementinformatie en Managementcontracten Gemeente Castricum 1...met de bocht mee. 14 februari 2013 Lars Schotel Fred Hulst Presentatie Managementinformatie en Managementcontracten Gemeente Castricum 1 Sturen..met de bocht mee 14 februari 2013 Lars Schotel Fred Hulst Agenda Introductie Doel en verwachtingen Managementinformatie

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Informatiebrief van het college 2015 nummer 1335 Gorinchem, 10 maart 2015

Informatiebrief van het college 2015 nummer 1335 Gorinchem, 10 maart 2015 Informatiebrief van het college 2015 nummer 1335 Gorinchem, 10 maart 2015 Onderwerp: Bedrijfsplan Uitvoeringsorganisatie Participatiewet regio AV Geachte leden van de raad, Inleiding Hierbij informeren

Nadere informatie

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017 Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad Juli 2017 Aanleiding Zaanstad wil zo maatschappelijk verantwoord inkopen als mogelijk. De gemeente kijkt bij inkoop naar belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

Bedrijfsvoering ondersteunend aan primaire proces: governance in Utrecht

Bedrijfsvoering ondersteunend aan primaire proces: governance in Utrecht Bedrijfsvoering ondersteunend aan primaire proces: governance in Utrecht De Utrechtse achtergrond Fundamentele reorganisatie Via B Problemen in 2010 De nieuwe organisatie Sturing op bedrijfsvoering Dilemma

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum mei Auteur Rekenkamercommissie. Raadsnummer

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum mei Auteur Rekenkamercommissie. Raadsnummer Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 datum mei 2015 Auteur Rekenkamercommissie Raadsnummer 2015-192 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inleiding 4 3 Wat wilde de rekenkamercommissie bereiken? 5 4 Wat heeft

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

B&W. Advies. Doorlichting afdeling Beleid van de hoofdafdeling Welzijn. (f-h;m ^ Zoetermeer steeds ondernemend 2 5 JAN 2011 I. VERGAO'ZniNG B & W

B&W. Advies. Doorlichting afdeling Beleid van de hoofdafdeling Welzijn. (f-h;m ^ Zoetermeer steeds ondernemend 2 5 JAN 2011 I. VERGAO'ZniNG B & W ^^^^ gemeente VERGAO'ZniNG B & W 2 5 JAN 2011 I B&W DM-nr. 2011/495 Advies 110038 Versie: 1 Doorlichting afdeling Beleid van de hoofdafdeling Welzijn Verantwoordelijk Portefeuille Mede verantw. Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Kwetsbaarheden. en kansen. Effecten en doorwerking van de organisatievernieuwing van de gemeente Utrecht

Kwetsbaarheden. en kansen. Effecten en doorwerking van de organisatievernieuwing van de gemeente Utrecht Met opmaak Kwetsbaarheden en kansen Effecten en doorwerking van de organisatievernieuwing van de gemeente Utrecht Visitatiecommissie Organisatievernieuwing, najaar 2012 Henk de Jong (voorzitter) Ilja van

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Informatienota. Inleiding

Informatienota. Inleiding Informatienota Vergadering : Voorstelnummer : Registratienummer : 13.014527 Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : KCC 2 Bijlage(n) : B&W-datum/nummer : juli 2013, nummer Commissie/datum : Samenleving,

Nadere informatie

Bijgaand treft u het tweede A2 Raadsinformatiebulletin aan. Door middel van dit bulletin

Bijgaand treft u het tweede A2 Raadsinformatiebulletin aan. Door middel van dit bulletin De raad van de gemeente Valkenswaard onderwerp Raadsinformatiebulletin #2 Bijlage(n) Datum 22 juli 2016 Geachte raad, Bijgaand treft u het tweede A2 Raadsinformatiebulletin aan. Door middel van dit bulletin

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Provero bijeenkomst Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Doel Informeren Met elkaar verkennen van de strategie voor invoering van de Omgevingswet Vraag: hoe ver is uw organisatie? Hoe

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

De organisatievernieuwing is gestart. Nieuwe organisatiestructuur gereed. Verbeteren van processen en systemen gestart.

De organisatievernieuwing is gestart. Nieuwe organisatiestructuur gereed. Verbeteren van processen en systemen gestart. 3.4 Bedrijfsvoering Beoogde effecten 2012 Beoogde resultaten 2012 De organisatievernieuwing is gestart. Nieuwe organisatiestructuur gereed. Verbeteren van processen en systemen gestart. Uitvoering van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Amsterdamse Inkoop op de schop!

Amsterdamse Inkoop op de schop! Amsterdamse Inkoop op de schop! Hans Dussel, Hoofd Inkoop Gemeente Amsterdam PIANOo-congres 6 juni 2013 Resultaat: Een professionele inkooporganisatie die bijdraagt aan de (beleids)doelen en de (bezuinigings)opgave

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Persoonlijk Naam : drs. Peter de Nooijer Website : www.nfcadvies.nl, info@nfcadvies.nl Telefoon : 06 21 277 902 Opleidingen Opleidingen Cursus / Training -

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

Overzicht van ter inzage liggend materiaal en informatie over de interne organisatie en het systeem van interne beheersing.

Overzicht van ter inzage liggend materiaal en informatie over de interne organisatie en het systeem van interne beheersing. Overzicht van ter inzage liggend materiaal en informatie over de interne organisatie en het systeem van interne beheersing. NB. Raadsbesluiten, verordeningen en de mandaatregeling worden gepubliceerd op

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 ❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 Innovatie en reorganisatie van werk en inkomen 1 innovatie van de sociale dienst 2009:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Theo van Waes Interim-secretaris December 2013 1 Inleiding In het kader van de Koersnotitie een viertal programma s ontwikkeld, o.a. het Programma Organisatieontwikkeling.

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie