Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in"

Transcriptie

1 2.5 Bedrijfsvoering Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in We moderniseren onze informatievoorzieningen Wij focussen op beweging, blijven een aantrekkelijk werkgever en moderniseren de HRM-organisatie Wij vergroten de financiële wendbaarheid en weerbaarheid Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Scherp en betrouwbaar Wij investeren in management en in medewerkers. Wij versterken ons risicomanagement Wij verbeteren de financiële managementinformatie Wij moderniseren de ICT infrastructuur Algemeen De Gemeente Utrecht speelt dagelijks in op de vraagstukken en ontwikkelingen van de stad en levert dagelijkse producten en diensten voor de stad. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen ervoor dat het primaire proces deze taken zo optimaal mogelijk kan uitvoeren. In 2013 zijn wij gestart in een nieuwe organisatie waarin de bedrijfsvoeringfuncties op een andere manier zijn georganiseerd. Er lopen bij enkele organisatieonderdelen nog reorganisaties, bij onder andere de GG&GD en Publiekszaken. In de nieuwe organisatie gaan wij door om de doelstellingen van onze organisatiestrategie 'Via B' te realiseren. Aansluitend bij de bevindingen van de rekenkamer en de visitatiecommissie vergt de organisatievernieuwing een lange adem. We streven naar innovatie van de organisatie inrichting en onderzoeken de mogelijkheid om van een functiegerichte naar een taakgerichte organisatie te bewegen. De focus verschuift hierbij steeds meer naar de samenwerking met de stad. Hoe maken we deze samenwerking open, scherp, wendbaar en betrouwbaar? De rolneming van de Gemeente en de professionele handelingsruimte van de medewerkers spelen hierbij een rol. In 2014 wordt de organisatievernieuwing dichter op de huid van de medewerkers gebracht. Dit doen we onder andere door een lerend klimaat te creëren waarbij we elkaar feedback geven, experimenteren en betekenis geven aan goede voorbeelden. Een belangrijk moment in 2014 is de verhuizing naar het Stadskantoor. De organisatie brengen wij onder één dak, centraal gelegen met goede voorzieningen. Voor de ICT organisatie en voor de Facilitaire organisatie is dit een groot project waar in 2014 veel werk voor verzet moet worden. Voor de sturing op de vele projecten die de bedrijfsvoering verbeteren gebruiken wij twee uitvoeringsprogramma's: 1/5

2 programma Bedrijfsvoering Het programma Bedrijfsvoering zorgt voor de realisatie van de projecten uit de transities, Financiën en Control, HRM, IPM, JZ, Communicatie, Facilitaire Zaken en inkoop. Het programma Bedrijfsvoering omvat alle projecten en activiteiten die gericht zijn op het uitvoeren en verbeteren van de bedrijfsvoeringfuncties en de (geautomatiseerde) ondersteuning daarvan. Investeringsprogramma Modernisering Processen en Informatievoorzieningen Het Investeringsprogramma heeft als doel om samenhang aan te brengen tussen de gemeentelijke ambities en opgaven en de daarbij behorende informatievoorziening. Daarbij staat centraal dat de Informatievoorziening bijdraagt aan de inrichting en implementatie van moderne en doelmatige processen. Allereerst vernieuwen wij de gehele infrastructuur. Wij digitaliseren onze dienstverlening aan burgers, bedrijven en organisaties. Tevens werken we aan het inzetten van digitale middelen om de stad meer te betrekken. We stellen data waarvan wij als lokale overheid eigenaar zijn ter beschikking aan de samenleving en bevorderen via het digitale kanaal de participatie van de stad. We optimaliseren en digitaliseren de interne werkprocessen. Tot slot bieden aan de nieuwe manier van werken. In deze paragraaf Bedrijfsvoering noemen wij onze belangrijkste voornemens uit de hierboven genoemde programma's voor het komende jaar. In 2014 voeren wij de going concern taken op het gebied van de bedrijfsvoering zorgvuldig en doelmatig uit. Hiertoe maakt de algemeen directeur in managementcontracten duidelijke afspraken met de resultaatverantwoordelijke managers van de organisatieonderdelen. In de afsluiting van deze paragraaf zijn negen belangrijke doelstellingen voor de uitvoering opgenomen. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is open en wendbaar Wij investeren in 2014 in de volgende zaken die zorgen voor een open organisatie en wendbare organisatie. Wij richten onze organisatie eenvoudig in die gericht is op processen en taken in plaats van op structuren. Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in Om alle gemeentelijke doelstellingen te realiseren is het nodig om onze werkprocessen opnieuw in te richten en daarbij maximaal gebruik te maken van digitale mogelijkheden. Door processen in te richten op de vraag van de klant en te sturen op de resultaten van deze processen, draagt het herinrichten bij aan de ontwikkeling naar een klantgerichte en efficiënte organisatie zoals in Via B beschreven wordt. Wij maken hiervoor gebruik van de 'LEAN'-principes: elimineren van verspilling, sturen op resultaat en een cultuur ontwikkelen van continu verbeteren. We richten daarbij zowel onze primaire als secundaire processen digitaal en zaakgericht in zodat informatie toegankelijk en transparant wordt. In 2014 zal onder meer de basisregistratie voor het nieuw handelsregister op het digitaal loket aangesloten worden waardoor dienstverlening aan bedrijven verbeterd. Wij moderniseren onze informatievoorzieningen Binnen het investeringsprogramma verbeteren wij de voorzieningen voor onze publieksdienstverlening en participatie maar ook ten behoeve van de U-factor. Wij zijn momenteel volop bezig met het verbeteren van de processen en de informatievoorziening. De U-factor, is een ontwikkeling om het werken effectiever, efficiënter maar zeker ook plezieriger te maken voor zowel de medewerkers als voor onze klanten. Dit betekent dat wij als organisatie op een andere manier het werk organiseren, plaats- en tijdsonafhankelijk, meer geïntegreerd en gericht op samenwerking. Het stadskantoor richten wij in volgens dit principe. In dit kader nemen we een nieuwe voorziening in gebruik voor het digitaal verspreiden van de post, een nieuw zaaksysteem met digitaal archief en een samenwerkingsomgeving die digiplaza heet. In 2014 is het mogelijk om de post digitaal te verdelen en de processen papierarm te maken zodat er zo min mogelijk papier mee hoeft naar het stadskantoor. Wij focussen op beweging, blijven een aantrekkelijk werkgever en moderniseren de HRM-organisatie. 2/5

3 De belangrijkste speerpunten voor HRM zijn in 2014: focus op beweging (van functie naar taakgerichte organisatie), een uitwerking van het concept Flex en Zeker; b lijvende sturing op overplaatsbare medewerkers; v erdere digitalisering van HRM-processen; intrek in het Stadskantoor en de uitrol van Het Nieuwe Werken/ U-factor. Wij vergroten de financiële wendbaarheid en weerbaarheid Sinds een paar jaar is het economische klimaat in de wereld, in Nederland en ook in Utrecht omgeslagen. Rijksbezuinigingen, decentralisaties en veranderende wetgeving, zoals de wet HOF, zorgen ervoor dat wij als gemeente tijdig moeten kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. We werken met een wendbare en weerbare begroting die de gezondheid van de financiën van de Gemeente Utrecht op de korte maar ook op de lange termijn zekerstelt. Om dit te bereiken willen we nog meer grip krijgen op onze begroting en het vergroten van het inzicht in de effecten van nieuwe ontwikkelingen op de begroting. Wij bereiken dit onder andere door te werken met een financieel instrumentarium, door de vernieuwing van de planning en control cyclus waarbij we tussentijds ook het inzicht presenteren in de uitvoering van de begroting en door de begroting periodiek door te lichten (zero based begroten). In de programmabegroting hebben wij hiervoor daarom dit jaar ook voor de eerste keer een extra paragraaf 'Weerbaarheid en wendbaarheid' opgenomen. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is scherp en betrouwbaar Wij investeren in management en in medewerkers De organisatie streeft naar een actieve leeromgeving. In deze omgeving is het management in staat om de ontwikkeling van medewerkers te faciliteren en wordt het leren aangemoedigd. Om dit te bereiken gaat specifieke aandacht uit naar vorming en opleiding, learning on the job en uitwisselingsmogelijkheden. Wij ronden de invoering van het gemeentebrede functiehuis af. Daarmee stappen we over op een modernere versie van functie waarderen. De functiebeschrijvingen van zijn dan teruggebracht tot 91 generieke kerntakenbeschrijvingen, die de taken, waar het ambtelijk apparaat voor staat, moeten dekken. Een uniform functiehuis geeft meer flexibiliteit en eenduidigheid over profielen en loopbaanpaden. Verzuim blijft ook in 2014 een belangrijk aandachtspunt. Wij willen dat het verzuim-percentage daalt tot 6%. Het verzuimproces is in 2013 geoptimaliseerd en gemeentebreed uitgerold. Dit betekent dat leidinggevenden exact weten hoe zij betreffende medewerkers moeten begeleiden. Waarbij ze door HRM medewerkers worden ondersteund. Daarnaast wordt er een preventief gezondheidsbeleid ontwikkeld, waarbij de gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer voor de duurzame inzetbaarheid van laatstgenoemde het vertrekpunt vormt. Om een aantrekkelijk werkgever te blijven zetten we in op een verdergaande modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Kernpunten daarbij zijn het vergroten van de keuzevrijheid van medewerkers, maatwerk, vereenvoudiging van de regels en verdergaande digitalisering. Wij versterken ons risicomanagement Om in control te zijn is het onder andere noodzakelijk om significante risico's te (her)kennen en erop te sturen. Er zijn veel grote complexe projecten in uitvoering in de organisatie waar inherent risico's aan zijn verbonden. Het is daarom van belang dat wij een actueel inzicht hebben in de risico's die op ons afkomen, zodat we daarop adequate maatregelen kunnen nemen. Wij hanteren al een aantal instrumenten om de risico's in kaart te brengen en te kwantificeren. Dit hebben wij vastgelegd in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Tweemaal per jaar bij de voorjaarsnota en bij de programmabegroting wordt hierover gerapporteerd. In 2014 nemen wij het raamwerk, de afspraken en de instrumenten onder de loep om te kijken of ze nog voldoen aan de te stellen eisen. Eventuele verbeteringen voeren wij in 2014 door. Via de LEAN methodiek zorgen we ervoor dat de betreffende processen zijn geborgd. 3/5

4 Wij verbeteren de financiële managementinformatie Een belangrijk onderdeel van de transitie Financiën en Control was het centreren van de financiële beheerfuncties bij Interne Bedrijven. Deze centralisatie is bij de reorganisatie in 2013 doorgevoerd. Wij zorgen ervoor dat het primaire proces de goede managementinformatie tijdig ontvangt. Goede uniforme budgetrapportages zorgen ervoor dat er minder werk gedaan hoeft te worden door de decentrale businesscontrol functies en dat er tijdig kan worden gestuurd en verantwoord door het management. Via een verbetering van het management dashboard en een goede inrichting van ons financiële systeem willen wij dit bewerkstelligen. Om de bestuursinformatie te verbeteren maken wij de begroting digitaal beschikbaar via een interactieve applicatie. Wij moderniseren de ICT infrastructuur Het moderniseren van onze processen en informatievoorzieningen vraagt aan de technische kant ook vernieuwing. Door digitalisering, het gestegen gebruik van tablets en mobiele toepassingen en de integratie van beeld, geluid en tekst is een nieuwe ICT infrastructuur nodig. Waar 2013 vooral in het teken stond van aanbestedingen en de bouw staat in 2014 de uitrol naar de gebruikersorganisatie centraal. Voor de meeste gebruikers zal deze overgang gelijktijdig met de intrek van het nieuwe stadskantoor gebeuren. Naast de bovengenoemde verbeteringen en vernieuwingsprojecten op het gebied van de bedrijfsvoering willen wij ook duidelijk afspraken maken over de uitvoering van de bedrijfsvoering. In het onderstaande schema nemen wij daarom negen doelstellingen op. Indicator Toelichting Doelstelling 2014 Personeel Mobiliteit Stages Resultaatgericht werken Verzuim Via het loopbaancentrum begeleiden wij medewerkers die overplaatsbaar worden in het vinden van een andere baan binnen of buiten de gemeente. We werken ook aan een grotere vrijwillige mobiliteit van de medewerkers om hun kwaliteit te behouden en te bevorderen en daar in te zetten waar die het meest nodig is. Dit kan ook door tijdelijk een klus uit te voeren bij een ander organisatieonderdeel. Stageplaatsen passen binnen de visie van de organisatie. Utrecht wil sociaal verantwoord ondernemen en het aanbieden van stageplaatsen voor de diverse opleidingsniveaus hoort daarbij. Daarnaast past het aanbieden van stageplaatsen in ons strategisch personeelsbeleid. Door stageplaatsen aan te bieden beïnvloeden we bovendien ons imago als werkgever onder jongeren in positieve zin. Resultaatafspraken zijn belangrijk om bestuurlijke doelen en wettelijke taken om te zetten in concrete resultaten. Met behulp van deze afspraken sturen we onder andere op de organisatievernieuwing Via B. De resultaatafspraken leiden ook tot de noodzakelijke basis voor de beoordelingsgesprekken. In 2012 is het verzuimpercentage gestegen naar 7,16%. Dit vinden wij zorgelijk. Uit nadere analyse van de cijfers is gebleken dat medewerkers niet vaker ziek zijn, maar wel langer. De aanpak van lang verzuim is een taai vraagstuk en vraagt om een uitdagende én reële doelstelling. De interne doorstroom wordt verhoogd naar 8%. Minimaal 250 stageplaatsen. Met alle personeelsleden worden jaarlijks resultaatgesprekken en beoordelingsgesprekken gevoerd. (realisatie 2012: 81%, beoordelingsgesprekken) 6,0% inclusief langdurig verzuim 4/5

5 Indicator Toelichting Doelstelling 2014 Organisatie Inhuur externen De afgelopen jaren hebben we acties uitgevoerd om het aantal externen te verminderen. We zijn voornemens de organisatie flexibeler in te richten. De inhuur bij incidentele en piekbelasting gebeurt in 2014 zoveel mogelijk via goedgekeurde flexibele schillen en op basis van businesscases. Dit wordt in 2014 verder uitgewerkt. We huren alleen externen in wanneer dat de interne mobiliteit niet belemmert. De uitgaven van inhuur externen blijft op niveau Financiën Verplichtingen Tijdige betaalbaarstellingen Wij leggen verplichtingen die we voor de uitvoering van het werk aangaan met ondernemingen vast in de administratie. Daarmee verbeteren we de rechtmatigheid van de uitgaven en krijgen we een actueler financieel beeld. De betalingen die we op grond van verplichtingen en facturen verrichten, handelen we tijdig en correct af. We blijven daardoor als organisatie scherp en betrouwbaar. Voor 80% van de facturen leggen we verplichtingen vast in de administratie. (realisatie %) De betalingen zijn voor 95% tijdig en correct. (realisatie %) ICT Continuïteit en beschikbaarheid van ICT-systemen We optimaliseren onze processen en de informatiehuishouding op basis van de ambities rondom dienstverlening, participatie, bedrijfsvoering en het nieuwe werken. Tijdens deze innovatie zorgen we er voor dat de bedrijfskritische systemen beschikbaar zijn en de continuïteit gewaarborgd blijft. Beschikbaarheid: de systemen zijn beschikbaar in overeenstemming met de met de organisatie overeengekomen niveaus. Dit leggen wij vast in de productencatalogus van Interne Bedrijven. Continuïteit: de gegevensverwerkingen zijn, voor de door de organisatie benoemde bedrijfskritische systemen, robuust tegen calamiteiten. Inkoop Goedgekeurde Inkoop (Strategische Segment) Plannen Voor de professionalisering van de inkooporganisatie werken wij sinds 2013 met productgroepeigenaren (PGE). Zij zijn verantwoordelijk om strategische segment plannen te maken waarin zij onze inkoopstrategie operationeel vertalen. Zij leveren dit ter goedkeuring aan bij de tenderboard. Deze plannen zorgen voor professionalisering en voor meer grip op onze inkoop. 10 door tenderboard goedgekeurde Strategische Segment plannen. De productgroepeigenaren moeten in deze rol groeien. Wij sturen er op dat het aantal goedgekeurde plannen de komende jaren gaat stijgen, zodat alle productgroep segmenten (circa 60) snel op deze nieuwe manier worden beheerst. Sinds 2012 worden alle concernoverhead kosten niet meer toegerekend aan de programma's. Deze kosten zijn opgenomen in het programma algemene ondersteuning. Voor een toelichting op de kosten van de concernoverhead verwijzen wij u naar het programma Algemene Ondersteuning. 5/5

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar.

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. 2.4 Bedrijfsvoering Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in. We moderniseren onze informatievoorzieningen.

Nadere informatie

Realisatie van 250 stageplaatsen. Reductie kosten inhuur externen.

Realisatie van 250 stageplaatsen. Reductie kosten inhuur externen. 2.4 Bedrijfsvoering Beoogde effecten 2011 Beoogde resultaten 2011 Uitvoering van de begrotingsprogramma s is effectief ondersteund. Betalingen zijn in 90% van de gevallen tijdig en correct verricht. Het

Nadere informatie

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B Stand van zaken na 2,5 jaar Via B De Raad heeft gevraagd om de stand van zaken en een overdrachtsdocument bij de behandeling van het rapport van de Rekenkamer Een lange adem. Met Verder Via B komt het

Nadere informatie

Presentatie Managementinformatie en Managementcontracten Gemeente Castricum 1...met de bocht mee. 14 februari 2013 Lars Schotel Fred Hulst

Presentatie Managementinformatie en Managementcontracten Gemeente Castricum 1...met de bocht mee. 14 februari 2013 Lars Schotel Fred Hulst Presentatie Managementinformatie en Managementcontracten Gemeente Castricum 1 Sturen..met de bocht mee 14 februari 2013 Lars Schotel Fred Hulst Agenda Introductie Doel en verwachtingen Managementinformatie

Nadere informatie

In de afsluiting van deze paragraaf zijn de belangrijkste doelstellingen voor de uitvoering opgenomen.

In de afsluiting van deze paragraaf zijn de belangrijkste doelstellingen voor de uitvoering opgenomen. 2.5 Bedrijfsvoering De Gemeente Utrecht speelt dagelijks in op de vraagstukken en ontwikkelingen van de stad en levert dagelijkse producten en diensten voor de stad. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen ervoor

Nadere informatie

De organisatievernieuwing is gestart. Nieuwe organisatiestructuur gereed. Verbeteren van processen en systemen gestart.

De organisatievernieuwing is gestart. Nieuwe organisatiestructuur gereed. Verbeteren van processen en systemen gestart. 3.4 Bedrijfsvoering Beoogde effecten 2012 Beoogde resultaten 2012 De organisatievernieuwing is gestart. Nieuwe organisatiestructuur gereed. Verbeteren van processen en systemen gestart. Uitvoering van

Nadere informatie

Organisatiestrategie Via B

Organisatiestrategie Via B Organisatiestrategie Via B RIA 31 mei 2011 Jeroen Kreijkamp, wethouder Organisatievernieuwing 1-6-2011 1 Organisatievernieuwing: de ambitie Gemeentelijke organisatie, slank, slagvaardig kostenbewust Regisserende

Nadere informatie

Notie Bedrijfsvoering

Notie Bedrijfsvoering Wij willen contact Wij hopen dat de notie bij u beelden oproept. Bijvoorbeeld over hoe we big data kunnen gaan gebruiken. Of ideeën hoe we efficiënter kunnen werken, zo nodig met ruimte voor maatwerk.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Bedrijfsvoering ondersteunend aan primaire proces: governance in Utrecht

Bedrijfsvoering ondersteunend aan primaire proces: governance in Utrecht Bedrijfsvoering ondersteunend aan primaire proces: governance in Utrecht De Utrechtse achtergrond Fundamentele reorganisatie Via B Problemen in 2010 De nieuwe organisatie Sturing op bedrijfsvoering Dilemma

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

3 decentralisaties Den Haag. Werkbespreking Rekeningencommissie 9 oktober 2014

3 decentralisaties Den Haag. Werkbespreking Rekeningencommissie 9 oktober 2014 3 decentralisaties Den Haag Werkbespreking Rekeningencommissie 9 oktober 2014 Inhoud presentatie Kernpunten 3 decentralisaties Risicosturing en beheersing: - belangrijkste risico s - beheersmaatregelen

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Samen zoeken naar mogelijkheden Ellen Grooteman (VNG) Hilko de Boer (Gemeente Barneveld) Regiodagen Gemeentefinanciën 2015 2 juli, Den Haag nieuwe rol

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

ICT in het Stadskantoor van Utrecht. Chris van den Haselkamp Clustermanager Vernieuwing

ICT in het Stadskantoor van Utrecht. Chris van den Haselkamp Clustermanager Vernieuwing ICT in het Stadskantoor van Utrecht Chris van den Haselkamp Clustermanager Vernieuwing Programma 1. Introductie gemeente Utrecht 2. Besluitvorming Stadskantoor 3. Uitgangspunten ICT-Vernieuwing 4. U-Cloud

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Profiel. Gemeente Utrecht. Strategisch manager communicatie

Profiel. Gemeente Utrecht. Strategisch manager communicatie Profiel Gemeente Utrecht Strategisch manager communicatie Gemeente Utrecht Strategisch manager communicatie De stad Utrecht Utrecht telt als vierde stad van Nederland en één van de G4 steden circa 330.000

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp Plan van aanpak Zaakgericht Werken Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën Personeel & Organisatie (P&O) Het werkterrein P&O richt zich, als onderdeel van de doelmatig en doeltreffend laten functioneren van de medewerkers daarin. Het werkterrein P&O geeft uitvoering aan de werkgeversvisie,

Nadere informatie

Wendbaar organiseren. Een wendbare organisatie omarmt de onvoorspelbaarheid van de toekomst

Wendbaar organiseren. Een wendbare organisatie omarmt de onvoorspelbaarheid van de toekomst Wendbaar Organiseren Waar de samenleving voorheen relatief stabiel, eenvoudig en voorspelbaar was, is deze in de laatste decennia steeds wispelturiger, complexer en turbulenter geworden. Er is een andere

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

3.3 Financiering. 3.3.1 Begroting en meerjarenraming. 3.3.2 Risicobeheersing

3.3 Financiering. 3.3.1 Begroting en meerjarenraming. 3.3.2 Risicobeheersing 3.3 Financiering 3.3.1 Begroting en meerjarenraming Renteontwikkelingen De ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt zijn nog steeds uiterst turbulent met interbancaire tarieven die nog steeds op bijzonder

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Bestuurlijke bijlage Nota bedrijfsvoering (ambities en prioritering projecten m.n. Financieel)

Bestuurlijke bijlage Nota bedrijfsvoering (ambities en prioritering projecten m.n. Financieel) Bestuurlijke bijlage ota bedrijfsvoering (ambities en prioritering projecten m.n. Financieel) Bedrijfsvoering: de sturing en beheersing van de inzet van middelen om zo de beleidsdoelstellingen (primaire

Nadere informatie

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio!

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio! Raadscommissie ABZ 7 maart 2011 Ina Sjerps Directeur SCD Sterke service voor de regio! Programma Start SCD Eerste ervaringen en resultaten Samenwerking Papendrecht & SCD Samenwerking op inkoopgebied Hoe

Nadere informatie

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Bestuurscontract BOOR 2014 Algemeen bestuur - College van bestuur

Bestuurscontract BOOR 2014 Algemeen bestuur - College van bestuur Bestuurscontract BOOR 2014 Algemeen bestuur - College van bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur van stichting BOOR op 21 maart 2014. Bestuurscontract Het algemeen bestuur van stichting BOOR, vertegenwoordigd

Nadere informatie

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP).

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). VRAGEN NR. 84 Haarlem, 26 september 2006 Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN #

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN # EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING FRIS@WORK # VERBINDEN # DOEN # Programmaplan 2017 Organisatieontwikkeling FRIS@WORK Netwerkorganisatie Ambtenaar van de toekomst Werken in de veranderende

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Organisatievisie Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Doel en inhoud DOEL: bepaling van de richting INHOUD: 1. Aanleiding 2. Consequenties voor de organisatie 3. De organisatie visie I. Arbeidscapaciteit

Nadere informatie

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN #

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN # EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING FRIS@WORK # VERBINDEN # DOEN # Programmaplan 2017 Organisatieontwikkeling FRIS@WORK Netwerkorganisatie Ambtenaar van de toekomst Werken in de veranderende

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer Servicecentrum Drechtsteden Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer 1 Het netwerkconcept van het servicecentrum Drechtsteden is vernieuwend! Deelnemers Deelnemers

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Via B. Organisatiestrategie. Open. Wendbaar. Scherp. Betrouwbaar. www.utrecht.nl

Via B. Organisatiestrategie. Open. Wendbaar. Scherp. Betrouwbaar. www.utrecht.nl Via B Organisatiestrategie Open Wendbaar Scherp Betrouwbaar www.utrecht.nl 27 mei 2011 2 Organisatiestrategie Via B Via B De samenleving, het bestuur én de ambtelijke organisatie hebben behoefte aan vernieuwing

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

"HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM

HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM "HR van Vandaag naar Morgen Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM Programma Hoofdthema s van de HR manager De verbinding tussen

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Toonaangevend in Belastingen

Toonaangevend in Belastingen Toonaangevend in Belastingen Missie Wij heffen en innen belastingen en geven uitvoering aan de wet WOZ voor lokale overheden, tegen zo laag mogelijke kosten. Visie Lococensus-Tricijn: Toonaangevend in

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Stroomopwaarts. Bedrijfsvoering in het sociale domein. Generiek of specifiek?

Stroomopwaarts. Bedrijfsvoering in het sociale domein. Generiek of specifiek? Stroomopwaarts Bedrijfsvoering in het sociale domein Generiek of specifiek? opbouw Introductie Wat is Stroomopwaarts Visie op bedrijfsvoeringsvraagstukken Desiree Curfs 12 jaar onderwijs (van docent tot

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

Datum raadsvergadering. Onderwerp Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de invoering van Zaakgericht Werken

Datum raadsvergadering. Onderwerp Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de invoering van Zaakgericht Werken Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 26 april 2016 Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-291 Bijbehorend veld van de programmabegroting Dienstverlening Naam

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet Commissie Rekening & Audit 25 november 2015 Besturing & controlling/ Auditteam Onderwerpen Wat zijn college onderzoeken

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld IB-Governance bij de Rijksdienst Complex en goed geregeld Even voorstellen Carl Adamse Even voorstellen Frank Heijligers Bestaat de Rijksdienst Ministeriële verantwoordelijkheid Grondwet art. 44 lid 1

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie