HET EENHEIDSSTATUUT. 14 februari Hilde POSSEMIERS Laura DE MEYER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET EENHEIDSSTATUUT. 14 februari 2014. Hilde POSSEMIERS Laura DE MEYER"

Transcriptie

1 HET EENHEIDSSTATUUT 14 februari 2014 Hilde POSSEMIERS Laura DE MEYER 1

2 Waarom een eenheidsstatuut? Inleiding GwH 8 juli 1993: een eerste waarschuwing Handenarbeid t.o.v. intellectuele arbeid is gedateerd, maar bij de invoering ervan objectief en redelijk verantwoord (nog) geen ongrondwettigheid, maar een warme oproep om te harmoniseren België bleef Oost-Indisch doof GwH 7 juli 2011: Discriminatie vastgesteld inzake het verschil in opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden en de carenzdag Quid mogelijkheid tijdelijke werkloosheid, berekening en betaling vakantiegeld, periodiciteit loonbetaling, GL bij ziekte 2 jaar tijd om dit verschil in behandeling weg te werken Pas in maart 2013 opstart werkgroep sociale partners Op 8 juli 2013 verstreek de deadline >< er was pas een regeling op 1 januari 2014 Quid? 2

3 Inleiding Het eenheidsstatuut: wetgeving Wet 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, BS 31 december 2013 = de WES Inwerkingtreding (globaal) op 1 januari

4 Inleiding De Memorie van Toelichting (MvT) Warning! Wat is een MvT? De MVT bij de WES wijkt af van, en gaat soms diametraal in tegen de tekst van de WES zelf So what? 4

5 1. De carenzdag Carenzdag: quid? De carenzdag wordt vanaf 1 januari 2014 afgeschaft ALLE werknemers zullen vanaf de eerste dag afwezigheid gewaarborgd loon ontvangen 5

6 1. De carenzdag Wat is er veranderd? Compensatie voor de werkgever: de versterkte verplichtingen van de werknemer in geval van afwezigheid De werkgever kan van de werknemer verwachten dat hij ter beschikking staat voor een controle gedurende een periode van maximum 4 opeenvolgende uren tussen 7u en 20u, zodus ook wanneer hij de woonst mag verlaten van zijn behandelend arts Voorwaarde: bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement (zie verder) 6

7 2. Het proefbeding Wat is er veranderd? Begrip en regeling onder de oude Arbeidsovereenkomstenwet (verder: AOW) Nieuw: proefbeding afgeschaft voor alle arbeidsovereenkomsten met aanvang vanaf 1 januari 2014 Uitzonderingen: studentenarbeid, tijdelijke arbeid en uitzendarbeid De eerste drie werkdagen zijn automatisch een proeftijd, behoudens andersluidend beding 7

8 2. Het proefbeding Wat is er veranderd? Gevolgen voor het scholingsbeding en het niet-concurrentiebeding zijn wettelijk geregeld De proefperiode werd vervangen door gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst Wat met de gevolgen voor andere regelingen? Bescherming preventieadviseurs Oplossing: aanwerven in een algemene ondersteunende functie, zeker niet meteen (formeel) als (interne) preventieadviseur Werkzekerheidbedingen in cao s Wellicht uitwerking vanaf dag

9 2. Het proefbeding Wat is er veranderd? Bestaande (lees: lopende) proefbedingen behouden hun gevolgen! Voorbeeld: WN- bediende aangeworven op 27/12/2013 met AOK onbepaalde duur en PT 6 maanden PT eindigt op 26 juni 2014 tijdens duur PT kan de AOK nog met verkorte OT worden opgezegd (7 kalenderdagen WG of 3 kalenderdagen WN) Vanaf 27 juni 2014 toepassen kliksysteem (zie: verder). Voor de foto op 31/12/2013 doen alsof er geen PT was overeengekomen Alternatieven voor de werkgever? Er zijn lagere opzeggingstermijnen gedurende de eerste 12 maanden van 2 weken (< 3 maanden anciënniteit) tot maximum 7 weken (tussen 9 en 12 maanden anciënniteit) Beperkte opzeggingsmogelijkheid arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd/ duidelijk omschreven werk (zie verder: hierna) Lager loon in de beginperiode als alternatief Barema s te respecteren! Nadien een loonsverhoging of een welkomstbonus afspreken» Een beding nodig! 9

10 3. Nieuwe opzeggingstermijnen Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1/1/2014 (zie: bijlage I) Opzegging door de werkgever» Geleidelijke opbouw gedurende eerste 5 jaren» Vanaf het 5 de jaar: 3 weken per begonnen anciënniteitjaar» Op 20 jaar anciënniteit wordt de opbouw vertraagd Opzegging door de werknemer» 1/2 de opzeggingstermijn van de werkgever» Afgerond op de laagste eenheid» Maximum 13 weken Tegenopzegging door de werknemer» Maximum 4 weken Vertrekpunt OT geharmoniseerd 10

11 3. Nieuwe opzeggingstermijnen Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1/1/2014 Afwijkingen Voor bepaalde sectoren (zie: volgende slide) Pensioenleeftijd» Mits naleving van de gewone opzeggingstermijnen, maar max. 26 weken SWT» Enkel nog mogelijk voor (erkende) ondernemingen in moeilijkheden Tijdelijke werkloosheid» Mogelijkheid voor de WN om te beëindigen zonder opzeggingstermijn blijft Afwijkende sectorale cao s zijn niet meer mogelijk, ook niet als zij langere termijnen zouden bepalen 11

12 3. Nieuwe opzeggingstermijnen Uitzondering voor arbeiders in sommige sectoren Indien op 31/12/2013 een KB voorzag in lagere opzeggingstermijnen voor de WG, dan deze van cao nr. 75 Verlaagde opzeggingstermijnen (WES) ANCIËNNITEIT OPZEGGING WG OPZEGGING WN < 3 m 2 weken 1 week > 3 m < 6 m 4 weken 2 weken > 6 m < 5 j 5 weken 2 weken > 5 j < 10 j 6 weken 3 weken > 10 j < 15 j 8 weken 4 weken > 15 j < 20 j 12 weken 6 weken > 20 j 16 weken 8 weken 12

13 3. Nieuwe opzeggingstermijnen Uitzondering voor arbeiders in sommige sectoren Twee uitzonderingsregimes Tijdelijk :» Opzeggingen tussen 1/1/2014 en 31/12/2017» Sectorale mogelijkheid om sneller de nieuwe termijnen toe te passen Structureel (= permanent?):» Geen tijdsbeperking (wel mogelijkheid evaluatie aangekondigd)» Mogelijkheid voor sector om hogere termijnen te bepalen 13

14 3. Nieuwe opzeggingstermijnen Uitzondering voor arbeiders in sommige sectoren Toepassing Welke sectoren?» Tijdelijk O.a. Bouw, Houtbewerking & Stoffering, Kleding en Confectie, Diamantnijverheid en handel, Inrichtingen en tandprothesen, leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen, Schoeiselindustrie en laarzenmakers en maatwerkers, terugwinning van lompen, wapensmederij met de hand,» Structureel Bouw 14

15 3. Nieuwe opzeggingstermijnen Uitzondering voor arbeiders in sommige sectoren Toepassing Verantwoording inzake permanente afwijking voor de sector Bouw? MvT: rechtvaardiging via het gevaar van precaire contracten van bepaalde duur per werf Zal het GwH hiermee genoegen nemen? 15

16 3. Nieuwe opzeggingstermijnen Uitzondering voor arbeiders in sommige sectoren Tijdelijk uitzonderingsregime Opzeggingstermijn (te respecteren door WG) werd op 31/12/2013 vastgesteld in KB op basis van art. 61 of 65/3, 2 AOW en op die datum lager was dan de verlaagde opzeggingstermijnen WES Opzegging wordt ter kennis gebracht tussen 1/1/2014 en 31/12/2017 Regel speelt niet wanneer : Opzeggingstermijn betrekking heeft op ancienniteit < 1 jaar Opzeggingstermijnen in het kader van herstructurering, met het oog op rustpensioen, of in het kader van SWT 16

17 3. Nieuwe opzeggingstermijnen Uitzondering voor arbeiders in sommige sectoren Structureel uitzonderingsregime Opzeggingstermijn (te respecteren door WG) werd op 31/12/2013 vastgesteld in KB op basis van art. 61 of 65/3 2 AOW en op die datum lager was dan de verlaagde opzeggingstermijnen WES WN heeft geen vaste plaats tewerkstelling WN voert gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen de volgende activiteiten uit» graafwerken, grondwerken, funderings-en verstevigingswerken, waterbouwkundige werken, wegenwerken, landbouwwerken, plaatsing van nutsleidingen, bouwwerken, montage en demontage van liggers en kolommen, inrichtings- of uitrustingswerken, verbouwingswerken, vernieuwbouw, herstellingswerken, ontmantelingswerken, sloopwerken, instandhoudingswerken, onderhouds-, schilderen reinigingswerken, saneringswerken, afwerkzaamheden van een van de vorige werken 17

18 3. Nieuwe opzeggingstermijnen Quid met arbeidsovereenkomsten van voor 1/1/2014? De dubbele foto Foto 1: OT berekend op basis van de anciënniteit verworven op 31/12/2013» Foto op 31/12/2013 van verleden op grond van : Statuut (arbeiders / bedienden) Loon (lagere of hogere bediende) Anciënniteit TO DO werkgever : loonpakket documenteren voor bedienden met loonpakket rond loongrens hogere/lagere bediende» Voor de hogere bedienden geen Formule Claeys meer, maar forfaits: Opzegging WG : 1 maand per begonnen jaar anciënniteit (minimum van 3 maanden) Opzegging WN : 1,5 maanden per begonnen periode van 5 jaar (met een maximum van 4,5 respectievelijk 6 maanden) 18

19 3. Nieuwe opzeggingstermijnen Quid met arbeidsovereenkomsten van voor 1/1/2014? De dubbele foto Foto 2: Opzeggingstermijnen vastgesteld volgens de wettelijke of reglementaire regels die gelden op het ogenblik van de opzegging» Nieuwe foto : berekend op basis van de ononderbroken dienstanciënniteit verworven vanaf 1/1/2014» Maar bij opzegging door WN : Indien in foto 1 het oude plafond van 3 maanden (lagere bediende) of het nieuwe plafond van 4,5 of 6 maanden voor hogere bedienen bereikt is geen 2 de foto Indien bij foto 1 deze plafonds niet bereikt zijn foto 2 trekken, maar optelsom mag nooit meer zijn dan 13 weken 19

20 3. Nieuwe opzeggingstermijnen Voorbeelden dubbele foto Foto 1 Foto 2 Bediende (loon < EUR) Aanvang AOK : 1 juli 2010 Ontslag door WG : september 2016 Arbeider (Chemie PC 116) Aanvang AOK : 1 januari 2010 Ontslag door WG : november maanden 12 weken 42 dagen 13 weken Bediende (loon < EUR) Aanvang AOK : 1 juli 2004 Ontslagname door WN : september 2016 Bediende (loon > EUR) Aanvang AOK : 1 juli 2012 Ontslagname door WN : september maanden / 1,5 maand 6 weken 20

21 3. Nieuwe opzeggingstermijnen Wat met beëindigingbedingen? Beëindigingbedingen in arbeidsovereenkomsten vanaf 1/1/2014 Enkel gunstigere conventionele regelingen mogelijk Beperking : enkel op bedrijfsvlak, of (impliciet) individueel Dit kan voortaan voor elke werknemer, op elk moment in de arbeidsrelatie Het lot van reeds bestaande beëindigingbedingen 3 discussiepunten (zie slides hierna) 21

22 3. Nieuwe opzeggingstermijnen Het lot van de beëindigingbedingen in bestaande contracten (van voor 1/1/2014) Punt 1: relevant voor Foto 1?» Ja, want de wetgever heeft niet de bedoeling gehad om afbreuk te doen aan overeenkomst tussen partijen (MvT) toepassen, ongeacht of het al dan niet gunstiger is» Neen, want de wet zegt 1 maand per begonnen jaar anciënniteit Punt 2: relevant voor Foto 2?» Ja, want de wetgever heeft niet de bedoeling gehad om afbreuk te doen aan overeenkomst tussen partijen (MvT) toepassen, enkel als het gunstiger is» Neen, de nieuwe wettelijke opzeggingstermijnen zijn van toepassing (tenzij er individueel op ondernemingsvlak een nieuwe, voor de werknemer gunstigere afspraak wordt gemaakt) Punt 3: beding toepassen als het geheel gunstiger is voor de WN dan Foto 1 + Foto 2?» Ja, want de wetgever verbiedt niet om een gunstigere termijn toe te passen dan de wettelijke termijn» Neen, want de bestaande akkoorden zijn geannuleerd door de dwingende bepalingen van de WES 22

23 3. Nieuwe opzeggingstermijnen Wat in geval van collectief ontslag? Achtergrond : collectief ontslag waarover onderhandeld is voor 1/1/2014, maar ten gevolge waarvan het individueel ontslag na 1/1/2014 wordt doorgevoerd Voor bepalen opzeggingstermijn, regels die gelden op 31/12/2013 onder 2 voorwaarden : WN moet het voorwerp uitmaken van een collectief ontslag betekend (overeenkomstig artikel 66, 2, lid 1 Renault- wet) ten laatste op 31/12/2013 Werknemer valt onder het toepassingsgebied van een sociaal plan waarvan de cao uiterlijk op 31/12/2013 werd neergelegd op de griffie van de FOD WASO 23

24 4. Maatregelen om ontslagkost WG op te vangen 4 maatregelen 1. Ontslagcompensatievergoeding en ontslaguitkering 2. Sectorale aanvullende vergoedingen 3. Bijzondere bijkomende heffing op ontslagvergoeding 4. Belastingvrijstelling sociaal passief 24

25 4. Maatregelen om ontslagkost WG op te vangen Ontslagcompensatievergoeding en ontslaguitkering Doel Geleidelijke integratie van arbeiders met een lopende AOK in het nieuwe stelsel voor volledige opgebouwde anciënniteit (dus ook deze voor 2014) Vermijden dat arbeiders blijvend nadeel zouden blijven ondervinden van anciënniteit die werd opgebouwd voor 2014 Geen kostenverhoging voor WG voor de tewerkstelling van voor

26 4. Maatregelen om ontslagkost WG op te vangen Ontslagcompensatievergoeding en ontslaguitkering Compensatie van het nadeel door betaling vergoeding RVA Invoering van een ontslagcompensatievergoeding» Compenseert het verschil tussen : de opzeggingstermijn die de WG moet respecteren en de opzeggingstermijn die de WG had moeten respecteren alsof de anciënniteit van de WN volledig verworven was volgens de regels van na 1/1/2014 Aanpassing toepassingsgebied van bestaande ontslaguitkering 26

27 4. Maatregelen om ontslagkost WG op te vangen Ontslagcompensatievergoeding en ontslaguitkering De ontslagcompensatievergoeding Voorwaarden» Ononderbroken in dienst van voor 1/1/2014 en ontslag na 31/12/2013» Arbeider of AOK met dienstencheques» Anciënniteitsvoorwaarden in de onderneming : > 20 jaar op 1/1/2014 > 15 jaar op 1/1/2015 > 10 jaar op 1/1/2016 < 10 jaar op 1/1/2017» Uitgesloten Sectoren onder het structureel uitzonderingsregime (bouw) Collectief ontslag waarvoor cao neergelegd uiterlijk 31/12/

28 4. Maatregelen om ontslagkost WG op te vangen Ontslagcompensatievergoeding en ontslaguitkering De ontslagcompensatievergoeding De vergoeding» Verrekening als inschakelingsvergoeding» Geen cumul met werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen» Berekeningswijze, aanvraag en toekenning wordt verder door de Koning bepaald» Vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en fiscale inhoudingen 28

29 4. Maatregelen om ontslagkost WG op te vangen Ontslagcompensatievergoeding en ontslaguitkering De ontslaguitkering Systeem werd ingevoerd met de IPA wet en was reeds van toepassing op AOK verbroken na 1/1/2012 De WN s die geen recht hebben op een ontslagcompensatievergoeding hebben eventueel recht op een forfaitaire ontslaguitkering AOK moet aangevangen zijn uiterlijk op 31/12/

30 4. Maatregelen om ontslagkost WG op te vangen Ontslagcompensatievergoeding en ontslaguitkering De ontslaguitkering Welke WN s?» Collectief ontslag waarbij de cao neergelegd werd uiterlijk op 31/12/2013» Anciënniteit in de onderneming : < 20 jaar op 1/1/2014 < 15 jaar op 1/1/2015 < 10 jaar op 1/1/2016» WN uit de sectoren met een structureel uitzonderingsregime (bouw) 30

31 4. Maatregelen om ontslagkost WG op te vangen Ontslagcompensatievergoeding en ontslaguitkering De ontslaguitkering Uitsluitingen bepaald in de IPA-Wet : geen recht indien» Ontslag om dringende reden» (Ontslag tijdens proef)» Minder dan 6 maanden anciënniteit» Ontslag met oog op pensionering of SWT» Recht op een inschakelingsvergoeding Cumul met werkloosheidsuitkeringen kan wel 31

32 4. Maatregelen om ontslagkost WG op te vangen Ontslagcompensatievergoeding en ontslaguitkering De ontslaguitkering Forfait» Bedrag is afhankelijk van de datum van de aanvang van de AOK, de anciënniteit van de WN en de pro rata arbeidsduur AOK aangevangen op of na 1/1/2012 : EUR AOK aangevangen voor 1/1/2012 : anciënniteit < 5 jaar : EUR anciënniteit > 5 jaar en < 10 jaar : EUR anciënniteit > 10 jaar : EUR 32

33 4. Maatregelen om ontslagkost WG op te vangen Sectoraal aanvullende vergoedingen Aftrek van bestaande aanvullende vergoedingen voorzien in sectorcao op de verhoogde ontslagkost bij eenzijdige verbreking door WG» Voorwaarde : de totale ontslagkost op 31/12/2013 met inbegrip van de sectorale vergoeding < de totale ontslagkost na 1/1/2014 zonder sectorale vergoeding» Uitz. : SWT-vergoedingen Vanaf 1 juli 2015» Sectoren kunnen tot deze datum hun sectorcao aanpassen Sanctie : ongeoorloofdheid van de toepassing van de cao 33

34 4. Maatregelen om ontslagkost WG op te vangen Sectoraal aanvullende vergoedingen Geen sectoraal supplement verschuldigd Ontslagkost onder de oude regels Sectorale aanvullende vergoeding Ontslagkost eenheidstatuut 34

35 4. Maatregelen om ontslagkost WG op te vangen Sectoraal aanvullende vergoedingen Enkel excedent sectoraal supplement verschuldigd Ontslagkost onder de oude regels Ontslagkost eenheidsstatuut Sectorale aanvullende vergoeding 35

36 4. Maatregelen om ontslagkost WG op te vangen Bijzondere bijkomende heffing op ontslagvergoedingen Doel Stijging ontslagkost compenseren voor WG met 20 of minder WN s (via vermindering bijdragen aan het Sluitingsfonds) Bijkomende heffing wordt opgebouwd vanaf 1/1/2014» 0% verbrekingsvergoeding indien jaarloon WN < EUR» 1% verbrekingsvergoeding indien jaarloon WN tussen EUR en EUR» 2% verbrekingsvergoeding indien jaarloon WN tussen EUR en EUR» 3% verbrekingsvergoeding indien jaarloon WN > EUR 36

37 4. Maatregelen om ontslagkost WG op te vangen Belastingvrijstelling sociaal passief Winsten en baten worden van belastingen vrijgesteld tot beloop van een bepaald bedrag aan bezoldigingen toegekend aan WN s die bij de betrokken WG minimaal 5 dienstjaren hebben na 1/1/2014 Vanaf Inkomstenjaar 2019 (AJ 2020) Bedrag vrijstelling per WN 3 weken bezoldiging / jaar anciënniteit onder eenheidsstatuut vanaf 6 e jaar anciënniteit onder eenheidsstatuut 1 week bezoldiging / extra jaar anciênniteit onder eenheidsstatuut vanaf 20 e jaar anciënniteit onder eenheidsstatuut Koning kan plafond bezoldiging invoeren Wanneer WN onderneming verlaat, wordt voor hem gecumuleerde vrijstelling in belastbaar resultaat opgenomen 37

38 5. Verplichtingen arbeidsongeschikte werknemer Vanaf 1/1/2014: Meldingsplicht Voortaan sanctie in de wet: verlies van het gewaarborgd loon voor de dagen die de melding voorafgaan Attestatie Sanctie in de wet blijft behouden: verlies van het gewaarborgd loon voor de dagen die de verzending of afgifte voorafgaan Controleverplichtingen Mogelijkheid voor de werkgever om een dagdeel te bepalen van max. 4 aaneengesloten uren tussen 7u en 20u, gedurende hetwelk de werknemer zich in zijn woonplaats of een aan de werkgever meegedeelde verblijfplaats ter beschikking houdt voor een bezoek van de controlearts» Nood aan een bepaling in een cao of het arbeidsreglement Voortaan sanctie in de wet: verlies van het gewaarborgd loon voor de dagen die de controle voorafgaan 38

39 5. Verplichtingen arbeidsongeschikte werknemer Suggestie van de opname van een beding in het arbeidsreglement, respectievelijk de arbeidsovereenkomst Meldingsplicht: herhaling van de wet Verplichting geneeskundig getuigschrift Binnen welke termijn, voor elke arbeidsongeschiktheid of vanaf 2 dagen pas, op welke wijze, etc. Controleverplichtingen Duidelijke regels over controle, zoals het bepalen van het dagdeel (zie: vorige slide), het verwittigen van de WG indien de WN tijdelijk een andere verblijfplaats heeft In de arbeidsovereenkomst kan een vermelding van de kernverplichtingen, met doorverwijzing naar het arbeidsreglement volstaan 39

40 6. Veralgemening van het recht op outplacement Quid? Voor 1 januari 2014? Enkel voor + 45 en bij herstructurering En nu? Er komt een algemene outplacementbegeleiding De werknemer wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever beëindigd wordt door middel van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een vergoeding die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn, heeft recht op outplacement = 9 jaar anciënniteit Outplacement voor + 45 en bij herstructurering wordt de specifieke outplacementbegeleiding Verhouding? De specifieke zal van toepassing zijn als er geen recht op een algemene outplacementbegeleiding is Geen toepassing als de WN ontslagen wordt om dringende reden 40

41 6. Veralgemening van het recht op outplacement Indien AOK wordt verbroken, heeft de WN recht op: Outplacementbegeleiding 60u t.w.v. 1/12 de jaarloon voorafgaande kalenderjaar, met min.-waarde ad EUR en max.-waarde ad EUR (DT = pro rata) OV = duur OT van minstens 30 weken, of nog resterende gedeelte ervan OV wordt verminderd met waarde van het outplacement = 4 weken loon Verplichtingen WG: Binnen 15 dagen: schriftelijk outplacementaanbod Zit de WG stil, dan moet WN de WG schriftelijk in gebreke stellen binnen de 39 weken Binnen 4 weken na IGS doet de WG een schriftelijk outplacementaanbod Binnen 4 weken moet WN schriftelijk instemmen met aanbod WG OV = duur OT van minstens 30 weken, of nog resterende gedeelte ervan OV wordt verminderd met waarde van het outplacement = 4 weken loon Sanctie voor WG = de WN herwint recht op een volledige OV 41

42 6. Veralgemening van het recht op outplacement Indien OT wordt gepresteerd, heeft WN recht op: Outplacementbegeleiding 60u toerekening op sollicitatieverlof OT van minstens 30 weken Verplichtingen WG: Binnen 4 weken na aanvang OT: schriftelijk outplacementaanbod Zit de WG stil, dan moet WN de WG schriftelijk in gebreke stellen binnen de 4 weken Binnen 4 weken na IGS doet de WG een schriftelijk outplacementaanbod Binnen 4 weken moet WN schriftelijk instemmen met aanbod WG Tot 31/12/2015 heeft WN keuze tussen volledige OV enerzijds en ontslagpakket met outplacement en OV anderzijds >< vanaf 1/1/2016 is WN verplicht het pakket te aanvaarden Communicatie van WN: aangetekend of overhandiging van een geschrift met duplicaat voor ontvangst >< Communicatie WG: verplicht aangetekend schrijven 42

43 6. Veralgemening van het recht op outplacement Quid? Maatregelen om de inzetbaarheid van werknemers te verhogen Voor 1 januari 2014? Enkel voor + 45 en bij herstructurering En nu? De werknemer wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever beëindigd wordt door middel van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een vergoeding die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn, heeft recht op outplacement. Geen toepassing als de WN ontslagen wordt om dringende reden! 43

44 7. Sollicitatieverlof Wat is er veranderd? Quid? Voor 1 januari 2014? En nu? Elk ontslag na 1 januari 2014 doet voor de ontslagen werknemer het recht op sollicitatieverlof ontstaan Modaliteiten: De laatste 26 weken van de OT: 1-2 x/ week, met als grens de totale afwezigheid van 1 arbeidsdag Daarvoor: 1 halve dag/ week als grens Een WN met outplacementbegeleiding: tijdens de volledige duur van de OT 1-2 x/ week, met als grens de totale afwezigheid van 1 arbeidsdag» De outplacementbegeleiding wordt dan opgenomen tijdens het sollicitatieverlof 44

45 8. Beëindiging AOK bepaalde duur/ bepaald werk Het principe blijft, maar wordt afgezwakt onder de volgende voorwaarden: Beëindiging mits (normale) opzegging tijdens de eerste helft van de duurtijd van de overeenkomst, max. tot 6 maanden Vb.: AOK bepaalde tijd van 6 maanden: opzegging mogelijk tijdens eerste 3 maanden Vb.: AOK bepaalde tijd van 2 jaar: opzegging mogelijk tijdens eerste 6 maanden De laatste dag van de OT moet vallen binnen de termijn waarin de opzegging uitzonderlijk toegelaten is (cfr. PT nu) Vb.: AOK bepaalde tijd van 6 maanden gesloten op 5/1/2014, met ingang vanaf 5/2/2014 opzegging mogelijk in de periode 5/2/2014 tot 4/5/2014 (= 3 maanden). WG zegt op op 21/4/2014 met 2 weken. De WN is 3 dagen ziek. Ziekte schorst ook nu de OT, zodus einde van de OT op 7/5/2014.» Risico: het einde van de OT valt na de periode waarin een opzegging mogelijk is» Wat te doen? Verbreken op 4/5/2014 of betaling ontslagvergoeding ad. 8 weken op 7 mei 2014 (= 2x4 weken) 45

46 8. Beëindiging AOK bepaalde duur/ bepaald werk Bij verscheidene opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk (waarvan de opeenvolging gerechtvaardigd is overeenkomstig artikel 10 of 10bis AOW), bestaat er enkel eenzijdige beëindigingmogelijkheid voor de eerste overeenkomst Sanctie is verschillend in geval van beëindiging tijdens periode I of periode II Periode I: conform een verbreking van een AOK van onbepaalde duur = loon gelijk aan nietgerespecteerde OT (of het nog te verlopen deel ervan) Periode II: een vergoeding gelijk aan het loon dat verschuldigd zou zijn tot het bereiken van het einde van de overeenkomst, begrensd door het dubbel van de OT die gerespecteerd had moeten zijn bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur Mogelijkheid is er enkel voor AOK en gesloten vanaf 1/1/

47 9. Beëindiging van de AOK gedurende de OT bij arbeidsongeschiktheid Geen wettelijke mogelijkheid meer om de AOK te verbreken (met betaling van een OV) omwille van de ziekte (als wettig motief) Een verbrekingsmogelijkheid blijft, en vanaf 1/1/20104 mag de WG van de verschuldigde OV aftrekken: het uitbetaalde gewaarborgd loon van de periode van ongeschiktheid waarin men verbreekt Vb.: Aanvang OT 30 weken op 3/2/2014. WN wordt ziek vanaf 10/2/2014 voor 1 week. Nadien valt de WN opnieuw ziek op 24 maart voor 5 weken. De verbrekingsvergoeding = (loon nog te lopen OT GL vanaf 24/3/2014) 47

48 9. Beëindiging van de AOK gedurende de OT bij arbeidsongeschiktheid Afwijkende regeling voor de arbeidsongeschiktheid tijdens een AOK van bepaalde duur/welomschreven werk Looptijd < 3 maanden: Een toegelaten opzegging tijdens de eerste helft (periode I) Nadien (periode II) mag de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding en zonder opzeggingstermijn beëindigen, als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 7 kalenderdagen Looptijd > 3 maanden: Na meer dan zes maanden arbeidsongeschiktheid kan de WG de AOK verbreken, mits betaling van een verbrekingsvergoeding, gelijk aan het loon voor resterende periode tot het voorziene einde AOK, met maximum van drie maanden - loon betaald sinds begin van de arbeidsongeschiktheid 48

49 Wat is er (bijna) veranderd? 10. Motiveringsplicht t.o.v. het willekeurig ontslag Situatie nu: Geen motiveringsplicht (als enige in Europa) Link met het werkmansboekje Willekeurig ontslag voor de arbeiders: artikel 63 AOW Het ontslag is willekeurig als de arbeider ontslagen wordt om redenen die geen verband houden met zijn geschiktheid of gedrag of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming Sanctie (in de wet) van zes maanden loon betalen Misbruik van ontslagrecht voor de bedienden: Geen wettelijke regeling Bewijs van een fout, (een nog niet door de forfaitaire OV gedekte) schade en CV Wat vanaf 1 april 2014? 49

50 Akkoord van de Groep van 10 Vers van de pers Motivering van het ontslag ( geconcretiseerd in cao nr. 109) Elke WN heeft voortaan het recht om te weten waarom hij wordt ontslagen Hij moet er wel formeel naar vragen Als de WG dan weigert, riskeert hij de bijbetaling van een OV van 2 weken loon In bepaalde gevallen geen verplichting tot motivering (o..a. tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst) De WN die de rechtmatigheid van de ontslagmotivatie betwist, kan naar de arbeidsrechtbank Er speelt een verdeling van de bewijslast De rechter kan een sanctie opleggen van 3 tot 17 weken loon Praktisch? De ontslagmotivering treedt op 1 april 2014 in werking, tenzij voor de sectoren met een tijdelijke resp. structurele uitzondering Op dat moment verdwijnt ook de wettelijke regeling rond het willekeurig ontslag voor arbeiders, tenzij voor de sectoren met een uitzonderingsregime 50

51 Akkoord van de Groep van 10 Vers van de pers Aanvullend pensioen voor arbeiders Er is een (louter) principieel akkoord om tegen 1 januari 2025 de aanvullende pensioenstelsels voor arbeiders en bedienden te harmoniseren De minister van pensioenen heeft daarvoor een mechanisme voorgesteld waarbij bedrijven worden aangemoedigd om de aanvullende pensioenstelsels elkaar reeds te laten toe naderen. De sociale partners zullen nu hun unaniem advies voorleggen, waarna de ontwerpwet nog naar het Parlement moet voor discussie en amendering Index De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de omrekening naar de nieuwe gezondheidsindex Vanaf 2014 wordt de index berekend met een nieuw basisjaar (basis 2013 = 100). Om indexcijfers met een verschillend basisjaar te kunnen vergelijken, zijn echter omrekeningscoëfficiënten nodig. Op voorstel van de FOD Economie wordt een mathematische conversie gebruikt Het akkoord zal geformaliseerd worden in een cao van de NAR 51

52 Het arbeidsreglement Welke aanpassingen dringen zich op? Bepalingen inzake PT en beëindiging tijdens PT schrappen Verplichte opname wettelijke OT en of een verwijzing naar de nieuwe wettelijke bepalingen opnemen Begindatum OT aanpassen indien aanwezig Bepalingen beëindiging AOK en bepaalde duur aanpassen indien aanwezig Dringende redenen verplichte opname blijft geen naleving wettelijke procedure wijziging AR nodig, wél kopie aanpassing aan elke individuele WN + kopie binnen 8 dagen aan Sociale Inspectie Bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid aanpassen of opnemen indien gewenst naleving wettelijke procedure wijziging AR nodig 52

53 Vragen? 53

54 CONTACT Corbus Advocaten cvba Amerikalei 79, 2000 ANTWERPEN T : F : E : en W : 54

55 55

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Infosessie voor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Olivier Wouters Advocaat - Vennoot Ward Bouciqué Advocaat - Senior Associate Brussel,

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

Ontslag na het eenheidsstatuut

Ontslag na het eenheidsstatuut Ontslag na het eenheidsstatuut 2014 2 Ontslag na het eenheidsstatuut 2014 Ontslag na het eenheidsstatuut Sinds 1 januari van dit jaar zijn nieuwe ontslagregels van toepassing. Naar aanleiding van een arrest

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 Sedert 1 januari 2014 is het nieuwe eenheidsstatuut van kracht 1. Het werkt op een aantal punten de verschillen tussen arbeiders en bedienden weg. De carenzdag

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen Inhoudsopgave: HET EENHEIDSSTATUUT Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen I. WIJZIGINGEN AAN DE ONTSLAGREGELS VANAF 2014 p. 4 1. PRO MEMORIE OPZEGTERMIJNEN GELDEND TOT EN MET 31 DECEMBER 2013 p.

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Het eenheidsstatuut Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Eenheidsstatuut Agenda: Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden 1. Historiek 2. Ontslagregeling

Nadere informatie

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut INLEIDING Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9 Inleiding Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden steunen op bepalingen van de Wet van 26 december 2013 (B.S.,

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

Dossier Eenheidsstatuut

Dossier Eenheidsstatuut Dossier Eenheidsstatuut 1 Table of Contents Algemeen... 5 1. Historische schets... 6 2. De nieuwe ontslagregels... 8 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN... 8 2.1.1. Opzegging door de werkgever... 8 2.1.2.

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE arbeider bediende EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE De nieuwe opzegtermijnen en andere elementen www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 02.2014 D/1831/2014/3/43000 Voorwoord

Nadere informatie

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding In welk geval is dit infoblad voor u bestemd? U bent als arbeider voor uw huidige werkgever beginnen werken vóór

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 N E W S L E T T E R, 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 I N H O U D : Wat met de arbeidsovereenkomst die ingaat op of na 1 januari 2014? voor Wat met de opzeggingstermijn arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Inhoud Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1 Algemeen...6 1 Wetsontwerp...6 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Deel 1: De nieuwe ontslagregeling...7 1 Opzeggingstermijnen...7 1.1 Algemeen...7 1.2

Nadere informatie

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden 1. Nieuwe ontslagregels Dat er nieuwe ontslagregels zijn, betekent niet dat alles wordt gewijzigd. Integendeel,

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

Helpdocument bij de opzegwijzer

Helpdocument bij de opzegwijzer Helpdocument bij de opzegwijzer 1. Inleiding.... 2 2. Wat berekent de module en wat niet?... 3 3. Uitleg van de velden en de berekening op de website.... 4 3.1. Uitleg bij de velden.... 4 3.1.1. Voor de

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 N E W S L E T T E R, 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 I N H O U D : Wat met de arbeidsovereenkomst die ingaat op of na 1 januari 2014? voor Wat met de opzeggingstermijn arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag?

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? 1. Van 7 juli 2011 tot 5 juli 2013 Om de zegebulletins te begrijpen moeten we terug in de tijd. Jarenlang vormt het historische onderscheid tussen arbeiders

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG NL FR einde Publicatie : 2013-12-31 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 26 DECEMBER 2013. - Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014 16/09/2014 WELKOM HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN September 2014 Proefperiode: overgangsregels Voor op 31/12/ 13 bestaande arbeidsovereenkomsten: Regels inzake beëindiging van de AOV tijdens

Nadere informatie

Wet op het Eenheidsstatuut

Wet op het Eenheidsstatuut Wet op het Eenheidsstatuut van 26 december 2013 Een overzicht van de voornaamste wijzigingen Aanvulling van 7 februari 2014 op de Arbeidsovereenkomstengids van 2012 June Geuens Audrey Rottier Bram Van

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Eenheidsstatuut: reality of fantasy? Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum geert.vermeir@sdworx.com

Eenheidsstatuut: reality of fantasy? Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum geert.vermeir@sdworx.com Eenheidsstatuut: reality of fantasy? Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum geert.vermeir@sdworx.com The short story Reality? Opzegtermijn, carenzdag, ontslagmotivering, aanvullend pensioen, Fantasy?

Nadere informatie

Speciale uitgave Vakbeweging nr januari Het eenheidsstatuut. Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf 1 januari 2014

Speciale uitgave Vakbeweging nr januari Het eenheidsstatuut. Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf 1 januari 2014 Speciale uitgave Vakbeweging nr. 96 5 januari 204 5 WAT VERANDERT ER VOOR WIE? BEKIJK HET OP 4 2 6 3 2 4 8 6 Het eenheidsstatuut 3 8 Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf januari

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec 10u 10h15 Verwelkoming Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van door David Joly, Fedelec Bent u goed verzekerd? Specifieke risico s voor een technische bedrijfsinstallatie. door Alex Pire, Federale Verzekeringen

Nadere informatie

Wetswijzigingen als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid

Wetswijzigingen als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid Wetswijzigingen als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid Kennisontbijt 17 september 2014 Welkom! Maud Murrer RRA Advocaten N.V. RRA Advocaten Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl RRA Advocaten

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens 17 december 2013 Assumpties in cijfer voorbeelden Best practice om een minnelijke

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

FAQ s (versie september 2014)

FAQ s (versie september 2014) FAQ s (versie september 2014) Inhoud 1. Specifieke overeenkomsten 2. Gewaarborgd loon en carenzdag 3. Ontslag: algemeen regime 4. Ontslag: SWT en pensioen 5. Ontslag: Sectoren met verkorte opzeg 6. Ontslagcompensatievergoeding

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 Op 1 januari 2018 treden de nieuwe, langere en voor de arbeiders in de bouwsector in werking. Hieronder worden de

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut kritisch benaderd

Het eenheidsstatuut kritisch benaderd Het eenheidsstatuut kritisch benaderd Het eenheidsstatuut is inmiddels van kracht. De wet eenheidsstatuut (26 december 2013) heeft het verschil tussen arbeiders en bedienden voor wat betreft de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN 11-7-2013 nota-bis COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN Op de valreep bereikte de tripartite (Regering en sociale

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23 Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21 Deel I Vóór de beëindiging 23 Inleiding 25 Hoofdstuk 1. Ontslagmacht 27 Hoofdstuk 2. Ontslagbeperkingen 29 Hoofdstuk 3. Ontslagverboden 31 Afdeling

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Nightmare on Elm Street Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Ontslagmacht en ontslagmotivatie een systeem. In België kan je altijd ontslaan. In sommige gevallen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Cao 109 Motivering ontslag

Cao 109 Motivering ontslag INFORMATIENOTA STUDIEDIENST Nummer 2014-04 Trefwoord Code Motivering ontslag 00-AHGA Aanmaakdatum 25 maart 2014 Auteur Bram van Goethem Cao 109 Motivering ontslag 1 Rechtsbronnen Art. 38 van de Wet op

Nadere informatie

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd.

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. FAQ Statuut arbeiders/bedienden Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. Datum: 20/02/2014 Wet van 26 december 2013 KLIK HIER Compromis

Nadere informatie

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land.

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land. EENHEIDSSTATUUT Jarenlang was het voor een werkgever nergens zo duur als in België om een bediende te ontslaan - Met de wet op het eenheidsstatuut, die gisteren van kracht werd, komt daar verandering in.

Nadere informatie

Hierna vindt u alvast een overzicht van de eerste antwoorden op de vragen die al naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het voorstel.

Hierna vindt u alvast een overzicht van de eerste antwoorden op de vragen die al naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het voorstel. Inhoudstafel Inleiding... 2 1. Gaat het om een werkelijk akkoord tussen de sociale partners?... 2 2. Wanneer treden de nieuwe regels in werking?... 2 3. Welke regels moeten worden toegepast op de ontslagen

Nadere informatie

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2 Vanaf wanneer?... 3 Ontslagregeling... 4 Geen proefbeding meer... 4 En wat met bestaande proefbedingen?... 4 Scholings- en niet-concurrentie beding... 4 Wanneer gaat de opzegtermijn in?... 4 De werkgever

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering N E W S L E T T E R, 6 A P R I L 2 0 1 1 I N H O U D : Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2012 De begeleidingspremie ten laste van de RVA

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be

arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 10.2013 Arbeider Bediende: Het nieuwe stelsel Op 8 juli 2013 keurde de regering een compromistekst goed

Nadere informatie